ŽIVOT S PARKINSONEM POBYTOVÉ A ODLEHČOVACÍ CENTRUM PRO OSOBY S PARKINSONOVOU CHOROBOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽIVOT S PARKINSONEM POBYTOVÉ A ODLEHČOVACÍ CENTRUM PRO OSOBY S PARKINSONOVOU CHOROBOU"

Transkript

1 DIPLOMNÍ PROJEKT ATELIÉR IRENY ŠESTÁKOVÉ LS 2014/2015 ŽIVOT S PARKINSONEM POBYTOVÉ A ODLEHČOVACÍ CENTRUM PRO OSOBY S PARKINSONOVOU CHOROBOU Bc. ALENA KŘÍŽOVÁ

2 PROHLÁŠENÍ AUTORA ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ÚVOD UMÍSTĚNÍ NÁVRHU DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT, Praha 6. Dejvice letní semestr Ústav nauky o budovách CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ FOTODOKUMENTACE ÚZEMÍ ANALÝZY, VIZE A CÍLE PARKINSONOVA CHOROBA vypracovala: Alena Křížová vedoucí práce: prof. Ing. arch. Irena Šestáková KONCEPT NÁVRH ARCHITEKTONICKO - KONSTRUKČNÍ DETAIL konzultanti: Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D. ZDROJE Ing. arch. Pavel Lupáč Ing. arch Jan Tomandl OBSAH

3 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Bc. Alena KŘÍŽOVÁ AR 2014/2015, LS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: POBYTOVÉ A ODLEHČOVACÍ CENTRUM PRO OSOBY S PARKINSONOVOU CHOROBOU, ÚVOZ, PRAHA 1 JAZYK PRÁCE: RECREATION CENTRE FOR PEOPLE WITH PARKINSON S DISEASE, ÚVOZ, PRAHA 1 Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Irena Šestáková Ústav: Ústav nauky o budovách Oponent práce: Klíčová slova (česká): Anotace (česká): Ing. arch. Šárka Voříšková Parkinsonova choroba, denní centrum, rehabilitace, krátkodobé bydlení, bezbariérovost, poradenství, volnočasové aktivity Cílem projektu bylo navrhnout odlehčovací a pobytové centrum pro pacienty s Parkinsonovou chorobou. Centrum má poskytovat širokou škálu rehabilitačních služeb nejen jako každodenní péči pro ubytované pacienty, ale i ambulantně pro pacienty z blízkého okolí. Stavba je umístěna do historické části Prahy, měla by tedy citlivě reagovat na okolní zástavbu a zároveň využít pohledy do okolí, které tato lokalita nabízí. Anotace (anglická): The goal of this project is to design Recreation centre for people with Parkinson s disease. The centre should provide a day care for accommodated patiens as well as for patiens near by. The structure is situated in historical part of Prague, so it should sensitively respond to the surrounding buildings and in the same time to exploit local panoramic views of the city. Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací. V Praze dne podpis autora-diplomanta PROHLÁŠENÍ AUTORA Tento dokument je nedílnou a povinnou součástí diplomové práce / portfolia a CD.

4 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

5 Zadáním diplomové práce je návrh pobytového a odlehčovacího centra pro osoby s Parkinsonovou chorobou na pozemku situovaném na rozhraní Malé Strany a Hradčan u ulice Úvoz a jižně sahajíc až k areálu Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromojeského. Návrh by měl nejen poskytnout pomoc osobám a Parkinsonovou chorobou, ale také zvýšit osvětu občanů o této chorobě. Návrh obsahuje pobytové jednotky, komplexní rehabilitační program fyzického a psychického stavu osob s Parkinsonovou chorobou, poradenské centrum a doplňkové funkce, které pomáhají vytvořit pacientům návyky pro každodenní situace. Mým cílem bylo vytvořit bezpečný a příjemný prostor, který by splňoval požadavky k rehabilitaci pacientů. Důležitou roli mají samotné materiály použité v interieru stejně jako barevost, bezbariérovost a odstranění vizuálních i pocitových bariér. Nejprve zde blíže specifikuji umístění návrhu a jeho charakter, samotnou nemoc a její omezení a následně představím koncept a výsledný návrh. ÚVOD

6 V Umístění návrhu se nachází v hlavním V minulosti se v místě návrhu nacházela Pojmenování Úvoz bylo úředně potvrzeno městě Praha. Přesněji v městské části předlokační osada sv. Jana v Oboře. roku Samotný název Úvoz/úvozová Praha 1 na pozemcích katastrálního území Obora je jednou z osad, která existovala cesta je označení pro cestu zařezávající Hradčany a Malá Strana. Pozemky na Malé ještě před založením Malé Strany. Byla se do terénu. Typické je toto pojmenování Straně spadají pod správu Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského umístěna za hradbmi nejstaršího opevnění a obklopena lesním porostem. První pro staré cesty, které byly buď postupem času upraveny současným nárokům pro území prahy a pozemek u ulice Úvoz, ležící v území písemná známka o osadě pochází z pěší či dopravní obsluhu, anebo ztratily svůj Hradčan, vlastní Hlavní město Praha. roku 1278, která se týkala vykopání dvou význam a byly ukryty krajinou. příkopů. Z následujících písemných zpráv ze Městská část Prahy 1, situována v centrální 14. století vyplývá, že část osady spadala Kongregace Milosrdných sester sv. Karla části města Prahy, rozprostírající se po pod pravomoc českých královen a Boromejského vznikla v roce 1652 ve obou březích Vltavy zahrnuje většinu rozsáhlejší část pod jurisdikci Strahovského francouzském městě Nancy a jejich hlavním středověkého města. Tato část byla ustanovena roku 1990 jako jedna z 57 kláštera. Obora byla ve středověku spíše velmi chudou osadou s nevalnou pověstí posláním byla péče o trpící a nemocné. Na pozvání Aloise Karla přišly v roce 1837 první úvoz městských částí města Prahy. a spojována převážně s vinařstvím. sestry do Prahy a jejich řady se postupně Úřad městské části Prahy 1 vykonává Výstavbou Hladové zdi se osada ocitla v hradbách Malé Strany, ale její připojení k rozšířovaly pod náporem počtu pacientů. To také vedlo k potřebě větších prostorů, pražská památková rezervace přenesenou působnost městské části jako městu se datuje až v 50. letech 17. století. na základě čehož byla v letech jeden z 22 úřadů městských částí města postavena nová budova s kostelem sv. Prahy, není-li zákonem svěřena jiným Pozemek přiléhá svou severní hranicí k ulici Karla Boromejského. Ta se stala základem orgánům městské části. Městskou část Úvoz, která navazuje na Nerudovu ulici a pozdější nemocnice. Praha 1 tvoří celá katastrální území Starého stoupá směrem k Pohořelci. Právě v těchto Města a Josefova, dále značná část území místech vedla v minulosti důležitá stezka od Roku 1952 byla nemocnice znárodněna a Hradčan, Malé Strany a Nového Města a vltavských brodů až do severozápadních starost o pacienty převzal civilní personál nepatrná část území Vinohrad a Holešovic. Čech. Ullicí Úvoz kdysi vedla Královská až do roku 1993, kdy byla nemocnice cesta, jejíž trasa začínala v Králově dvoře odstátněna a navrácena kongregaci. Dnes Městská část Praha 1 je součástí Pražské na Starém Městě a končila v katedrále je jedinou církevní nemocnicí na územi památkové rezervace, která byla roku 1992 sv. Víta. Zde byla pouť budoucího Prahy.. zapsána na Seznam světového kulturního a panovníka završena jeho korunovací.. přírodního dědictví UNESCO jako Historické Trasa probíhala ulicí Úvoz až do 17. století, Na východní hranici areálu nemocnice centrum Prahy. Pražská památková následně byla trasa překloněna do nově sousedí s významnou archeologickou rezervace byla prohlášena nařízením vlády vybudované ulice Ke Hradu. plochou Pražské památkové rezervace, č. 66/1971 na území všech historických která má dnes podobu zahrady. Tato pražských měst a na částech přilehlých Za nejstarší název ulice se považuje plocha je pod celkovou ochranou s katastrálních území. Pro výstavbu a Strahovská cesta, která vznikla vyloučením velkoplošných zásahů, protože rekonstrukce na území Pražské památkové vybudováním kostela a kláštera na se pod navážkami a svahovými sedimenty rezervace platí ustanovení zákona Strahovském vrhu na počátku 12. století. nachází pravěká a raně historická situace 20/1987 Sb., o státní památkové péči století. UMÍSTĚNÍ NÁVRHU VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

7 Z mapových podkladů je patrné, že řešené území neprošlo výraznými zásahy a přeměnami hmoty zástavby od císařských otisků až po současnost. Je možné zcela zřetelně identifikovat všechny významné budovy a prostranství. Zástavba ovšem procházela přestavbou a jejím vyplňováním. V levé části lze vidět opevnění města a jeho následné transformaci. Císařské tisky ( ) Z podkladů je možné vyčíst přeměnu a využití části Strahovské zahrady pod vyhlídkovou cestou. Vývoj zahrad je spjat s premonstrátským klášterem na Strahově. Původně zahrady měly užitkovou funkci a sloužily jako ovocné sady, zeleninové záhony ale i jako plochy lesního porostu. Následně došlo k připojení části zahrad, patřící Opatské a Konventní zahrady, a tedy k rozšíření celkových ploch zahrady. Postupem času ztratila užitková funkce na významu a byla doplněna rekreační funkcí. 2. vojenské mapování ( ) Měřítko 1: 5800 Stabilní katastr Staré katastry otisky otisky, skici skici nedochováno otisky spojené otisky spojené 2 Typickými rysy zástavby v řešené lokalitě je střešní krajina (krytinou, tvarem a sklonem), menší obvykle bytové domy o třech až čtyrech podlaží, štítové stěny, převážně obdélníková okna orientované na výšku s vnitřním členěním, zvýrazněný parter, domovní znamení aj. 3. vojenské mapování ( ) Jedinečnost celého území podtrhuje výhled na Prahu, Petřínský svah a i Pražský hrad. A zároveň se toto území propisuje do pohledu na Pražský hrad z pravého břehu Vltavy. Letecký snímek (1953) CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

8 FOTODOKUMENTACE ÚZEMÍ

9 Umístění návrhu bylo předmětem zadání diplomové práce. Samotné místo má velký potenciál a nabízí nejen atraktivní umístění ve městě, dobré napojení na dopravní infrastrukturu, rekreaci a kulturní vyžití, ale také se díky terénu a okolní zástavbě odklání od ruchu města. Vytváří klidné prostředí vhodné pro umístění právě Lumbeho zahrada Královská zahrada/jelenní příkop Pražský hrad navrhovaného centra pro parkinsoniky, které je v těsné návaznosti na již zmíněnou nemocnici Milosrdných sester sv. Karla hranice území dominanty chrám sv. Mikuláše Bartolomejského. Orientace a svažitost zahrady pozemku na jih napomáhá osvětlení objektu a zmírní případné zastinění sousedních objektů. Návrh centra je v zeleň Strahovský klášter HRADČANY MALÁ STRANA Petřínské sady Žižkovský televizní vysílač Vrbatovská zahrada Kinského zahrada souladu i se současným územním plánem města Prahy, který řešené území definuje jako zastavitelnou plochu veřejného systém zeleně, dominanty, výhledy, území vybavení. Za stížení návrhu jsem vnímala odehrávájící se rozhraní zástavby, vnímání prostoru a faktickou hranici území Malé Strany a Hradčan. Kompaktní zástavba u ulice Úvoz a solitérní budova nemocnice vytváří tvrdý přechod, na který by měl návrh reagovat a snažit se jej zjemnit. Dalším důležitým prvkem bylo vytvoření průchodnosti územím a napojení na okolní zeleň, které by podpořilo prolnutí a definováním veřejného a soukromého prostoru. 200 m 100 m vzdálenosti přikázaný směr autobusové zastávky zákazy 200 m 100 m 300 m 300 m 400 m 400 m systém dopravy, dostupnost ANALÝZY, VIZE A CÍLE

10 Neurodegenerativní nevyléčitelné pomalu se rozvíjející chronické onemocnění. Řadí se do skupiny nemocí charakteristických motorickými systémovými poruchami. Průběh nemoci lze často zpomalit a udržovat v daném stádiu s minimálními obtížemi řadu let. Průběh a míra obtíží je závislá jak na léčbě, tak na psychickém stavu pacienta. Choroba však není důsledkem životního stylu, druhu práce či stravy. Následovaly první pokusy o léčbu onemocnění pomocí levodopy, látky, ze které je mozek schopen dopamin vytvořit. Bazální ganglia mají částečně vliv na: - motorické funkce (kontrolují pohybové schopnosti), - asociační funkce (hrají roli v rozumových schopnostech), - limbický systém (hrají roli v emocích). ztuhnutí, ztrnulost, třes Dnes stále není známo, co je vlastně příčinou. Jedna z možností ukazuje na genetické predispozice, které v kombinaci s vnějšími vlivy prostředí může negativně působit na lidský organizmus. Prokazatelným vlivem se jeví užívání heroinu a jiných toxických látek a dále virová mozková infekce či opakované zhmoždění hlavy. Jiné faktory nejsou zcela vědecky podložené. Stále však nikdo neodhalil, proč u některých lidí nemoc propukne a u druhých nikoliv. Ve výzkumu nemoci je důležitým mezníkem rok 1913, kdy nalezl Lewy v mozcích zemřelých typická tělíska (Lewyho tělíska). Zásadním zvratem byl objev švédského neurobiologa a biochemika Arvid Carlssona z roku Ten zjistil v mozku přítomnost značného množství látky zvané dopamin. Vznik nemoci je právě zapříčiněn nadměrným odumíráním buněk tvořících dopamin v části středního mozku zvané substantia nigra, která je součástí bazálních ganglií. Dopamin je látka potřebná k přenosu informací mezi nervovými buňkami. Chybějící látka narušuje správnou regulaci činnosti bazálních ganglií. Choroba se projeví chybí-li cca 70% těchto buněk. První příznaky jsou zprvu necharakteristické. Řadí se mezi ně bolesti ramen a zad, pocity tíže končetin, poruchy spánku, tichost, zácpa, deprese, snížená sexuální výkonnost atd. Tyto příznaky však doprovází i různá jiná onemocnění, proto je nepovažujeme za příliš specifické. Teprve o řadu měsíců či dokonce let se objevují čtyři typické a základní příčiny nemoci: třes, svalová ztuhlost, zpomalení pohybů, porucha stoje a chůze. Dalšími obtížemi jsou například tzv. maskovitý obličej, porucha řeči, písma, zpomalené, zastřené myšlení, sklon k náhlým poklesům krevního tlaku, nadměrná tvorba mazu kůže a mnoho dalších. postoj, maskovitý obličej, nestabilita změna písma PARKINSONOVA CHOROBA

11 Hlavními osami, při formulaci hmot, jsem z celkové situace vnímala stávající osu schodiště, ve východní hranici pozemku spojující nemocnici s ubytovnou sester. Další osou byla hrana stávající zástavby nemocnice a horní uliční fronty. Poslední osou se stala mnou navržená osa pěšího pohybu propojující Úvoz se stezkami a ulicí Vlašská. Tyto osy mi vytvořily ideový rámec pro umístění hmoty. Vytvořením odstupů od budov, z hlediska oslunění, stínění a další formulací hmot,odpovídající požadavkům zadání, vyplynuly tři objemy. Pracovala jsem zhruba se stejným členěním prostorů po celou dobu utváření hmoty. Nároky na propojení provozů a jejich návaznost mi soustředily objemy blíže k sobě. Terén mi dovolil schovat spojovací prvek a tím ponechat čitelnost skladby objemů, stejně jako i provozů. Umístění veřejných složek prostorů jsem umístila do centra dění k ulici Úvoz. Špatná dostupnost z hlediska zásobování a vytíženost Úvozu turismem umístila hlavní část do centra pozemku. Přišlo mi vhodné umístit bydlení na pěší osu, západní hranice pozemku, kvůli otevřenosti do strahovských zahrad a napojení na oba směry hlavního pohybu Úvoz a Vlašská. Zároveň byla vytvořena pomyslná bariéra mezi veřejnou a soukromou zelení sloužící centru. Rehabillitace je tedy umístěna nejblíže nemocnici a může s ní tedy i lépe komunikovat. schéma konceptu funkční schéma bydlení vybavenost (galerie, kavárna,adm.) vybavenost - prostory rehabilitace provozně technické prostory, parkování KONCEPT

12

13 V SCHWARZPLAN M 1:5000 VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

14 V V KOORDINAČNÍ SITUACE M 1:1000 KOORDINAČNÍ SITUACE M 1:500 VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

15 Objekt umístěný u ulice Úvoz vnímám jako propojení soukromého a veřejného prostoru navrhovaného centra. Objemem dotváří stávající uliční frontu a zakončuje ji průchodem přes pozemek k ulici Vlašská. Fasáda je inspirována okolní zástavbou, její osovostí, měřítkem a proporcí. Hlavní vstup do objektu je umístěn na podestě schodiště na západní fasádě domu, čímž byl vytvořen krýtý a klidnější nástum do budovy. Přes recepci, v prvním nadzemním patře, se dostaneme do galerie a o patro výš do kavárny. Ve třetím patře sídlí hlavní administrativní část celého centra a nad ním, v podkrovním patře, je umístěn cvičný byt pro pacienty. První podzemní patro už spadá pod rehabilitační část a je zde navžena ergoteraputická dílna. Hlavní důvod odtržení dílny od zbytku rehabilitačních procedur jsem viděla v tom, že dílny by byly přístupnější veřejnosti a také pro jejich napojení na kavárnu a galerii.

16 V V PŮDORYS 1PP PŮDORYS 2NP PŮDORYS 3NP PŮDORYS 4NP PŮDORYS 1NP PŮDORYSY M 1:200 VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

17 Hlavní budova leží jižněji od ulice Úvoz. Hlavní vstup na pozemek je možný jen přes areál nemocnice z ulice Vlašská. Přístup z ulice Úvoz je navržen pouze jako pěší v podobě schodiště na západní hranice pozemku, z jehož podest se můžeme dostat do vyšších podlaží objektu a dále až k hlavnímu vstupu do objektu. Umístění rehabilitace a bydlení jsem do této části navrhla pro klidnější prostředí, které je z obou stran obklopeno zelení. A také kvůli dostupnosti hromadnou a osobní dopravou s možností parkování. Fasáda se zde odkazuje na budovu u ulice Úvoz a dále je navržena jako lehký obvodový plášť a masivním rámem imitující opěrné zdi. Střecha je volena jako extenzivní pochozí, která vynahrazuje zastavěnou plochu, uměnšuje objem hmot a vytváří jemnější přechod na rostlý terén. Hlavní vstup je situován v prvním nadzemním podlaží u budovy nemocnice. Dostaneme se do haly s recepcí, sloužící převážně ordinacím, a také sálům pro fyzioterapii s pobytovým trávníkem. V patře se dále nachází obslužné, skladovací a technické místnosti. V druhém nadzemním podlaží se odehráva většina rehabilitačních úkonů. Přes recepci, kde si můžeme vyzvednou ručník/župan, projdeme do šaten, které oddělují čistou a špinavou zónu. Z šaten se můžeme vydat přes kneippovy šlapací bazénky, vodní lázeň rukou/nohou, saunu finskou, parní a infra, solní lázeň s možností sprch a odpočinku, do cvičného bazénu. Individuální terapie vodní lázně s odděleným odpočinkem a elektro-, megnetoterapie a masáže jsou přístupné i z haly s recepcí. Přes recepci lze projít do části obytné. Stále ve druhém patře najdeme jídelnu s kavárnovým posezením a terasou a zázemí zaměstnanců. Třetí a čtvrté nadzemní patro je čistě obytné s možností až 20 lůžek, sesternou a asistovanou koupelnou. Obytné chodby doplněny o doplňkové funkce jako je knihovna, volnočasový prostor a internet. Koupelny na pokojích jsou řešeny jako bezbariérové. Část objektu je podsklepen,kde se nachází podzemní garáže se 17 parkovacími místy, prostorem pro zásobování, sklady, dílnou údržby a dalšími provozně technickými prostory. Na pozemku je dále možnost krátkodobého parkování u budovy nemocnice, kde je k dispozice dalších 22 parkovacích míst s vyhrazeným parkováním pro vozíčkáře. Zastřešená část, jak už bylo zmíněno, vynahrazuje zastavěnou plochu. Tento prostor slouží nejen jako terapeutická zahrada s možností zahradničení, posezení a pobytu, ale také ke snížení teploty a zachycení dešťové vody.

18 V V PŮDORYS 1NP PŮDORYS 1PP PŮDORYSY M 1:200 VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

19 V V PŮDORYS 2NP PŮDORYS 4NP PŮDORYS 3NP PŮDORYSY M 1:200 VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

20 ŘEZ M 1:200

21 ŘEZOPOHLED JIŽNÍ M 1:200

22 ŘEZOPOHLED VÝCHODNÍ M 1:200

23 POHLED JIŽNÍ M 1:200

24 POHLED ZÁPADNÍ M 1:200

25 POHLED SEVERNÍ M 1:200

26 KONSTRUKČNÍ SCHÉMA 1PP 1NP 2NP 3NP 4NP M 1:1000 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Nosný konstrukční systém je navržen jako kombinovaný železobetonový skelet, založený na základových patkách a pasech. Nosné monolitické železobetonové obvodové i vnitřní stěny tl mm u většího objektu doplněny o železobetonové sloupy o rozměrech 300 x 300 mm. Stropní desky jsou uvažovány opět jako železobetonové o tl. 200 mm. Střešní plášť u většího objemu tvoří extenzivní pochozí střecha a na menším objektu sedlová střecha. Fasáda je dvojího typu kontaktní zateplený systém a lehký obvodový plášť v pevném rámu s charakterem terénní opěrky. Výplní okenních otvorů jsou hliníková okna s dělením a černou povrchovou úpravou. Podlahy s dlažbou, lité či s marmoleem a stěny omítnuty nebo případně s obkladem. Z požárního hlediska je únik u větší budovy umožněn v každém podlaží, tudíž není potřeba navrhovat chráněnou únikovou cestu. U menší stavby je požárně úniková cesta vedena schodištěm přes recepci, která je řešena protipožárně s protipožárně uzaviratelnými skleněnými dveřmi. KONSTRUKČNÍ SCHÉMA 1PP 1NP 2NP 3NP 4NP M 1:500 OBVODOVÝ PLÁŠŤ tl. 400 mm O1 kontaktní obvodový plášť vnější omítka tl. 25 mm tepelná izolace - minerální vlna tl. 160 mm nosná stěna - monilit. ŽB tl. 200 mm vnitřní omítka tl.15 mm STŘEŠNÍ PLÁŠŤ tl. 550 mm S1 extenzivní pochozí zelená střecha vegetace travní substrát tl. 100 mm ornice tl mm filtrační vrstva drenážní+hydroakumul.vrstva tl. 20mm ochranná vrstva hydroizolace tl. 2 x1,5 mm tepelná izolace tl. 160 mm spádová vrstva - tep.izolace pojistná hydroizolace tl. 1,5 mm konstrukce stropu tl. 200 mm vnitřní omítka tl.15 mm SKLADBA PODLAHY tl. 100 mm P1 v interiétu marmoleum/dlažba tl mm podkladní samonivel.potěr tl mm separační PE fólie tl. 0,2 mm kročejová izolace - min.vlna tl. 30mm soklová tvarovka, utěsnění spáry pružným tmelem nad terénem P2 marmoleum/dlažba tl mm lepidlo podkladní samonivel.potěr tl mm separační PE fólie tl. 0,2 mm tepelná izolace tl. 250mm separační fólie hydroizolace tl. 2 x1,5 mm podkladní ŽB deska tl. 150 mm podsyp tl. 50 mm rostlý terén + 3,300 ARCHITEKTONICKO - KONSTRUKČNÍ DETAIL M 1: ,270 O S1 P1 P1 P2

27 LITERATURA Rektor I., Rektorová I.: Parkinsonova nemoc a příbuzná onemocnění v praxi. Triton, Praha 1999 Roth J., Sekyrová M., Růžička E. a kol.: Parkinsonova nemoc Maxdorf, Praha 1999 Roth J., Kaňkovský P., Růžička E. aj.: Parkinsonova nemoc a parkinsonské syndromy. Etrapyramidová onemocnění I. Galén, Praha 2000 časopis: PARKINSON, vydává Společnost Parkinson (od r.1997) brožura: Puršová M., Roth J.: Parkinsonova nemoc, Komplexní fyzioterapeutický pohled. Novartis, Praha 2014 Prof.Ing.arch. Irena Šestáková: Bezbariérová řešení staveb Tomandl J., Šestáková I.: Architektonické řešení prostředí pro osoby s Parkinsonovou nemocí INTERNET https://www.google.cz/ Předpis č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY (PSP), prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu, účinnost od nahradily vyhlášky: Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Prahy Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby Technické normy (ČSN) Evropské předpisy PODĚKOVÁNÍ Tímto bych ráda poděkovala paní prof. Ing. arch. Šestákové za čas, rady a úsilí věnované této diplomové práci. Mé díky patří samozdřejmě Ing. arch. Ondřeji Dvořákovi Ph.D., Ing. arch. Pavlu Lupači a Ing. arch. Janu Tomandlovi za rady a připomínky k mému návrhu. A v neposlední řadě mé rodině za podporu a pochopení. ZDROJE

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová Bydlení pro seniory v Podvinní Jana Homolová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Jana Homolová AR 2012/2013, ZS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) BYDLENÍ PRO SENIORY

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

JAZYK PRÁCE: ČESKÝ. Vedoucí práce: Oponent práce: Klíčová slova (česká): Anotace. Anotace (anglická):

JAZYK PRÁCE: ČESKÝ. Vedoucí práce: Oponent práce: Klíčová slova (česká): Anotace. Anotace (anglická): ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Bc. Pavel Tománek AR 2012/2013, LS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: POLYFUNKČNÍ DŮM U BOTIČE V PRAZE 10 (ČJ) (AJ) MULTI-FUNCTIONAL BUILDING

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1 ul. Výchozí dv r ul. Levá 1 E F A B C D E F kuch. + jídelní prostor 20,7m obytný prostor 26,2m sport. kout 4,3m koupelna + wc 5,8m ložnice 11,8m ložnice 10,6m A' B' C' D' A B C D úložný prostor se zásobníkem

Více

KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN

KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN DIPLOMNÍ PROJEKT / PAVEL LEJDAR ATELIÉR ŠESTÁKOVÁ / 15 118 ÚSTAV NAUKY O BUDOVÁCH / FA ČVUT / ZS 2013/2014 vedoucí práce doc. Ing. arch. Irena Šestáková / konzultace

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

RADNICE PRO PRAHU 10 diplomní projekt Ateliér Stempel & Beneš JURIJ BOBITKO FA ČVUT 2014/2015

RADNICE PRO PRAHU 10 diplomní projekt Ateliér Stempel & Beneš JURIJ BOBITKO FA ČVUT 2014/2015 RADNICE PRO PRAHU 10 diplomní projekt Ateliér Stempel & Beneš JURIJ BOBITKO FA ČVUT 2014/2015 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Bc. Jurij Bobitko AR 2014/2015,

Více

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.490.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku ARCHITEKTI Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň Na pozemek je navržen jednopodlažní objekt s podkrovím a jedním polosuterenem, který v maximální míře využívá jak svažitosti pozemku, tak jeho

Více

Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí

Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí Situace, M 1:500 1+kk a 2+kk, M 1:50 Pohled jihovýchodní, M 1:200 Dům s pečovatelskou službou pro seniory v Sezimově Ústí Pohled severovýchodní, M 1:200 VSTUP, ŠATNA ODPOČINEK Stacionář, M 1:50 Západ Jih

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149 Zjištění ceny obvyklé Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 128 na pozemku parc.č. st. 158 a pozemky parc.č. st. 158 a 572/1 včetně součástí a příslušenství nemovitého charakteru k.ú. Černčín, obec Bučovice,

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT HOTELU V GOLFOVÉM AREÁLU ( DESIGN EXTERIÉRU, INTERIÉRU ) Martin Slánský Střední odborná škola

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.2009) Obsah: 1 Varianta S1u 1.1 Schéma 1.2 Hlavní změny 2 Popis řešení 2.1 Hlavní vstup 2.2 Přístup do bytu (zádveří)

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

KATALOGOVÝ LIST BD K Dolům 41, Praha 12 Modřany

KATALOGOVÝ LIST BD K Dolům 41, Praha 12 Modřany BYTY K PRODEJI Všechny byty mají skvělou dispozici, balkon nebo terasu, sklepní kóji přístupnou z 1.NP a kryté parkovací stání. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn obklady,

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE ZADAVATEL: Jiří Novotný Za Kovářským rybníkem, Praha AUTOR: Ing. arch. Naďa Richterová Zahořany 32, 411 48 Křešice DATUM: 14. 10. 2014 FORMÁT: 23 A4 1

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA R2D2A3 BILANCE Celková výměra parcely: 674 m 2 Počet nadzemních podlaží: 3 Zastavěná plocha: 273 m 2 Užitná plocha: 578 m 2 IDEA Domov s pečovatelskou službou či penzion pro důchodce

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

HLAVNÍ VSTUP JE ZVÝRAZNĚN ZÁŘEZEM DO FASÁDY, KTERÝ JE ORÁMOVANÝ PORTÁLEM.

HLAVNÍ VSTUP JE ZVÝRAZNĚN ZÁŘEZEM DO FASÁDY, KTERÝ JE ORÁMOVANÝ PORTÁLEM. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVILOSTI PARCELA SE NACHÁZÍ V MĚSTE BRNĚ. LEŽÍ NA OKRAJI BRNĚNSKÉ OKRUŽNÍ TŘÍDY, NA KTERÉ SE NACHÁZEJÍ MĚSTSKÉ PARKY A DŮLEŽITÉ KULTURNÍ STAVBY. KONKRÉTNĚ JDE O KŘIŽOVATKU

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

BYTOVÝ DŮM ÚSTÍ NAD LABEM, BUKOV - RONDEL JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH,

BYTOVÝ DŮM ÚSTÍ NAD LABEM, BUKOV - RONDEL JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, BYTOVÝ DŮM ÚSTÍ NAD LABEM, BUKOV - RONDEL JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Bytové domy Ústí nad Labem Bukov Realizace: 2003 2005 Původní projekt: Mera-Czech a. s. Přepracování

Více

Pražské stavební předpisy

Pražské stavební předpisy Nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m Prahy Pražské stavební předpisy Ing. arch. Filip Tittl 23.10.2014 Pražské stavební předpisy - prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu - nahrazují předcházející Vyhlášku č.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE DESIGNU RODINNÉHO DOMU (exteriér, interiér) Martin Slánský Střední odborná škola stavební a Střední odborné

Více

centrum obnovy člověka

centrum obnovy člověka centrum obnovy člověka Diplomová práce Bc. Vojtěch Mazanec FA ČVUT akademický rok 12/13 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Bc. Vojtěch Mazanec AR 2012/2013, ZS

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské Třebové 19.6.2015. Jiří Bíza. Tomáš Novotný. Iva Kolajová

Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské Třebové 19.6.2015. Jiří Bíza. Tomáš Novotný. Iva Kolajová Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské Třebové 19.6.2015 Jiří Bíza Tomáš Novotný Iva Kolajová Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM

PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM Portfolio - Ludmila Mahdalová FA ČVUT, ATOS, LS 2011/2012 Myšlenkou projektu je vymezit prostor, kde budeme moci vnímat komplex Lidic v širším kontextu, ne pouze jako

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE NOVINKA PRAKTIK 1316 s garáží předpokl spotřeba energie za rok malá, vhodný i na malé a užší parcely komfortní zádveří velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin pod

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

Popis nemovitostí Oceňovaná nemovitost Byt č. 1391/27 (4+kk) Krakovská, Praha 1 - Nové Město zdroj informací: VÝPOČET POROVNÁVACÍ HODNOTY nemovitost č. 1 nemovitost č. 2 nemovitost č. 3 nemovitost č. 4

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Miloslav Hrdý Kunčice p.ondř. 686, PSČ 739 13 IČO 45161364 tel: 721 828 353 Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Připraveno pro: Nábřeží kpt.nálepky 471 339 01 Klatovy 732766276

Více

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele AUKČNÍ KARTA OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58 Označení vyhlašovatele a poskytovatele Vyhlašovatel: Poskytovatel: AMÁDEUS REAL, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 IČ: 272 41 131

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

TEAM DESIGN T E A M D WIENERBERGER CHALLENGE G N. EBEC Brno 2013 18. 28. února 2013 www.ebec.cz

TEAM DESIGN T E A M D WIENERBERGER CHALLENGE G N. EBEC Brno 2013 18. 28. února 2013 www.ebec.cz T E A M D E WIENERBERGER CHALLENGE SI G N Návrh domu Specifikace zadání Soutěžící vypracují během 8 hodin studii a model rodinného domku na základě zadaných parametrů. Dále bude zpracován vybraný detail

Více

Typologie staveb II.

Typologie staveb II. Typologie staveb II. Přednášející: Ing.Renata Zdařilová Katedra městského inženýrství L.Podéště 1875, LP C 208 tel: 59 732 1937 e-mail: renata.zdarilova@vsb.cz www.fast.vsb.cz/zdarilova 222 068 Typologie

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R

I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R INVESTOR TJ Sokol Jablůnka, Jablůnka č.p.187 756 23 Jablůnka I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R T Ě L O C V I Č N A T J S P A R T A K J A B L Ů N K A R E K O N S T R U K C E T Ě L O C V I Č N Y ZPRACOVATEL

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

pasivní dům v Hradci Králové

pasivní dům v Hradci Králové pasivní dům v Hradci Králové o b s a h p r o j e k t základní popis poloha architektonické modely architektonický koncept parametrický model studie výsledný návrh vizualizace skladby detaily vytápění,

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 1.1.101 POŽADAVKY

Více

Nabídka komerčního objektu v areálu DOB Centrum v Dobřichovicích. k prodeji. www.dob-invest.cz

Nabídka komerčního objektu v areálu DOB Centrum v Dobřichovicích. k prodeji. www.dob-invest.cz Aktuálně k prodeji Nabídka komerčního objektu v areálu DOB Centrum v Dobřichovicích připraveno pro wellness, fitcentrum, zdravotní služby (rehabilitace/ordinace) právě stavěno jako součást areálu s bydlením

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 013 09 ExÚ HB objednávka odhadu ze dne 3.6.2009 místní šetření proběhlo dne 19.6.2009 za účasti paní bydlící v bytové jednotce jméno a adresa objednatele odhadu

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

SEZNAM DOKUMENTACE. Příloha č.1 Průvodní zpráva. Příloha č.2 Kopie katastrální mapy 1:1000. Příloha č.3 Členění funkčních ploch dle platného ÚP 1:2000

SEZNAM DOKUMENTACE. Příloha č.1 Průvodní zpráva. Příloha č.2 Kopie katastrální mapy 1:1000. Příloha č.3 Členění funkčních ploch dle platného ÚP 1:2000 Kateřinky parc.č.214/4 ARCHITEKTONICKÁ STUDIE BYTOVÝCH DOMŮ SEZNAM DOKUMENTACE Příloha č.1 Průvodní zpráva Příloha č.2 Kopie katastrální mapy 1:1000 Příloha č.3 Členění funkčních ploch dle platného ÚP

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM k prodeji zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti, se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54, PSČ: 586 52, IČ: 463 47 071, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Řešené území. Řešené území se nachází ve východní části města Karlovy Vary, v k.ú. Bohatice. v jeho jižní části. Tato část je využita převážně pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice INVESTOR MÍSTO STAVBY STAVBA Líšnice k.č. 587,433/18 K Hrušovu 2/293, 10203, Praha 10, 281004688 Ing. Pavla Bohunová OKRES Wassermannova 1145/13, Praha 5 Praha - Západ Přístavba rekreačního objektu k.č.

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM. 1. Identifikační údaje

SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM. 1. Identifikační údaje SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM 1. Identifikační údaje Název projektu: Soubor staveb pod Vítkovem Místo stavby: Pernerova

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více