ŽIVOT S PARKINSONEM POBYTOVÉ A ODLEHČOVACÍ CENTRUM PRO OSOBY S PARKINSONOVOU CHOROBOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽIVOT S PARKINSONEM POBYTOVÉ A ODLEHČOVACÍ CENTRUM PRO OSOBY S PARKINSONOVOU CHOROBOU"

Transkript

1 DIPLOMNÍ PROJEKT ATELIÉR IRENY ŠESTÁKOVÉ LS 2014/2015 ŽIVOT S PARKINSONEM POBYTOVÉ A ODLEHČOVACÍ CENTRUM PRO OSOBY S PARKINSONOVOU CHOROBOU Bc. ALENA KŘÍŽOVÁ

2 PROHLÁŠENÍ AUTORA ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ÚVOD UMÍSTĚNÍ NÁVRHU DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT, Praha 6. Dejvice letní semestr Ústav nauky o budovách CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ FOTODOKUMENTACE ÚZEMÍ ANALÝZY, VIZE A CÍLE PARKINSONOVA CHOROBA vypracovala: Alena Křížová vedoucí práce: prof. Ing. arch. Irena Šestáková KONCEPT NÁVRH ARCHITEKTONICKO - KONSTRUKČNÍ DETAIL konzultanti: Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D. ZDROJE Ing. arch. Pavel Lupáč Ing. arch Jan Tomandl OBSAH

3 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Bc. Alena KŘÍŽOVÁ AR 2014/2015, LS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: POBYTOVÉ A ODLEHČOVACÍ CENTRUM PRO OSOBY S PARKINSONOVOU CHOROBOU, ÚVOZ, PRAHA 1 JAZYK PRÁCE: RECREATION CENTRE FOR PEOPLE WITH PARKINSON S DISEASE, ÚVOZ, PRAHA 1 Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Irena Šestáková Ústav: Ústav nauky o budovách Oponent práce: Klíčová slova (česká): Anotace (česká): Ing. arch. Šárka Voříšková Parkinsonova choroba, denní centrum, rehabilitace, krátkodobé bydlení, bezbariérovost, poradenství, volnočasové aktivity Cílem projektu bylo navrhnout odlehčovací a pobytové centrum pro pacienty s Parkinsonovou chorobou. Centrum má poskytovat širokou škálu rehabilitačních služeb nejen jako každodenní péči pro ubytované pacienty, ale i ambulantně pro pacienty z blízkého okolí. Stavba je umístěna do historické části Prahy, měla by tedy citlivě reagovat na okolní zástavbu a zároveň využít pohledy do okolí, které tato lokalita nabízí. Anotace (anglická): The goal of this project is to design Recreation centre for people with Parkinson s disease. The centre should provide a day care for accommodated patiens as well as for patiens near by. The structure is situated in historical part of Prague, so it should sensitively respond to the surrounding buildings and in the same time to exploit local panoramic views of the city. Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací. V Praze dne podpis autora-diplomanta PROHLÁŠENÍ AUTORA Tento dokument je nedílnou a povinnou součástí diplomové práce / portfolia a CD.

4 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

5 Zadáním diplomové práce je návrh pobytového a odlehčovacího centra pro osoby s Parkinsonovou chorobou na pozemku situovaném na rozhraní Malé Strany a Hradčan u ulice Úvoz a jižně sahajíc až k areálu Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromojeského. Návrh by měl nejen poskytnout pomoc osobám a Parkinsonovou chorobou, ale také zvýšit osvětu občanů o této chorobě. Návrh obsahuje pobytové jednotky, komplexní rehabilitační program fyzického a psychického stavu osob s Parkinsonovou chorobou, poradenské centrum a doplňkové funkce, které pomáhají vytvořit pacientům návyky pro každodenní situace. Mým cílem bylo vytvořit bezpečný a příjemný prostor, který by splňoval požadavky k rehabilitaci pacientů. Důležitou roli mají samotné materiály použité v interieru stejně jako barevost, bezbariérovost a odstranění vizuálních i pocitových bariér. Nejprve zde blíže specifikuji umístění návrhu a jeho charakter, samotnou nemoc a její omezení a následně představím koncept a výsledný návrh. ÚVOD

6 V Umístění návrhu se nachází v hlavním V minulosti se v místě návrhu nacházela Pojmenování Úvoz bylo úředně potvrzeno městě Praha. Přesněji v městské části předlokační osada sv. Jana v Oboře. roku Samotný název Úvoz/úvozová Praha 1 na pozemcích katastrálního území Obora je jednou z osad, která existovala cesta je označení pro cestu zařezávající Hradčany a Malá Strana. Pozemky na Malé ještě před založením Malé Strany. Byla se do terénu. Typické je toto pojmenování Straně spadají pod správu Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského umístěna za hradbmi nejstaršího opevnění a obklopena lesním porostem. První pro staré cesty, které byly buď postupem času upraveny současným nárokům pro území prahy a pozemek u ulice Úvoz, ležící v území písemná známka o osadě pochází z pěší či dopravní obsluhu, anebo ztratily svůj Hradčan, vlastní Hlavní město Praha. roku 1278, která se týkala vykopání dvou význam a byly ukryty krajinou. příkopů. Z následujících písemných zpráv ze Městská část Prahy 1, situována v centrální 14. století vyplývá, že část osady spadala Kongregace Milosrdných sester sv. Karla části města Prahy, rozprostírající se po pod pravomoc českých královen a Boromejského vznikla v roce 1652 ve obou březích Vltavy zahrnuje většinu rozsáhlejší část pod jurisdikci Strahovského francouzském městě Nancy a jejich hlavním středověkého města. Tato část byla ustanovena roku 1990 jako jedna z 57 kláštera. Obora byla ve středověku spíše velmi chudou osadou s nevalnou pověstí posláním byla péče o trpící a nemocné. Na pozvání Aloise Karla přišly v roce 1837 první úvoz městských částí města Prahy. a spojována převážně s vinařstvím. sestry do Prahy a jejich řady se postupně Úřad městské části Prahy 1 vykonává Výstavbou Hladové zdi se osada ocitla v hradbách Malé Strany, ale její připojení k rozšířovaly pod náporem počtu pacientů. To také vedlo k potřebě větších prostorů, pražská památková rezervace přenesenou působnost městské části jako městu se datuje až v 50. letech 17. století. na základě čehož byla v letech jeden z 22 úřadů městských částí města postavena nová budova s kostelem sv. Prahy, není-li zákonem svěřena jiným Pozemek přiléhá svou severní hranicí k ulici Karla Boromejského. Ta se stala základem orgánům městské části. Městskou část Úvoz, která navazuje na Nerudovu ulici a pozdější nemocnice. Praha 1 tvoří celá katastrální území Starého stoupá směrem k Pohořelci. Právě v těchto Města a Josefova, dále značná část území místech vedla v minulosti důležitá stezka od Roku 1952 byla nemocnice znárodněna a Hradčan, Malé Strany a Nového Města a vltavských brodů až do severozápadních starost o pacienty převzal civilní personál nepatrná část území Vinohrad a Holešovic. Čech. Ullicí Úvoz kdysi vedla Královská až do roku 1993, kdy byla nemocnice cesta, jejíž trasa začínala v Králově dvoře odstátněna a navrácena kongregaci. Dnes Městská část Praha 1 je součástí Pražské na Starém Městě a končila v katedrále je jedinou církevní nemocnicí na územi památkové rezervace, která byla roku 1992 sv. Víta. Zde byla pouť budoucího Prahy.. zapsána na Seznam světového kulturního a panovníka završena jeho korunovací.. přírodního dědictví UNESCO jako Historické Trasa probíhala ulicí Úvoz až do 17. století, Na východní hranici areálu nemocnice centrum Prahy. Pražská památková následně byla trasa překloněna do nově sousedí s významnou archeologickou rezervace byla prohlášena nařízením vlády vybudované ulice Ke Hradu. plochou Pražské památkové rezervace, č. 66/1971 na území všech historických která má dnes podobu zahrady. Tato pražských měst a na částech přilehlých Za nejstarší název ulice se považuje plocha je pod celkovou ochranou s katastrálních území. Pro výstavbu a Strahovská cesta, která vznikla vyloučením velkoplošných zásahů, protože rekonstrukce na území Pražské památkové vybudováním kostela a kláštera na se pod navážkami a svahovými sedimenty rezervace platí ustanovení zákona Strahovském vrhu na počátku 12. století. nachází pravěká a raně historická situace 20/1987 Sb., o státní památkové péči století. UMÍSTĚNÍ NÁVRHU VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

7 Z mapových podkladů je patrné, že řešené území neprošlo výraznými zásahy a přeměnami hmoty zástavby od císařských otisků až po současnost. Je možné zcela zřetelně identifikovat všechny významné budovy a prostranství. Zástavba ovšem procházela přestavbou a jejím vyplňováním. V levé části lze vidět opevnění města a jeho následné transformaci. Císařské tisky ( ) Z podkladů je možné vyčíst přeměnu a využití části Strahovské zahrady pod vyhlídkovou cestou. Vývoj zahrad je spjat s premonstrátským klášterem na Strahově. Původně zahrady měly užitkovou funkci a sloužily jako ovocné sady, zeleninové záhony ale i jako plochy lesního porostu. Následně došlo k připojení části zahrad, patřící Opatské a Konventní zahrady, a tedy k rozšíření celkových ploch zahrady. Postupem času ztratila užitková funkce na významu a byla doplněna rekreační funkcí. 2. vojenské mapování ( ) Měřítko 1: 5800 Stabilní katastr Staré katastry otisky otisky, skici skici nedochováno otisky spojené otisky spojené 2 Typickými rysy zástavby v řešené lokalitě je střešní krajina (krytinou, tvarem a sklonem), menší obvykle bytové domy o třech až čtyrech podlaží, štítové stěny, převážně obdélníková okna orientované na výšku s vnitřním členěním, zvýrazněný parter, domovní znamení aj. 3. vojenské mapování ( ) Jedinečnost celého území podtrhuje výhled na Prahu, Petřínský svah a i Pražský hrad. A zároveň se toto území propisuje do pohledu na Pražský hrad z pravého břehu Vltavy. Letecký snímek (1953) CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

8 FOTODOKUMENTACE ÚZEMÍ

9 Umístění návrhu bylo předmětem zadání diplomové práce. Samotné místo má velký potenciál a nabízí nejen atraktivní umístění ve městě, dobré napojení na dopravní infrastrukturu, rekreaci a kulturní vyžití, ale také se díky terénu a okolní zástavbě odklání od ruchu města. Vytváří klidné prostředí vhodné pro umístění právě Lumbeho zahrada Královská zahrada/jelenní příkop Pražský hrad navrhovaného centra pro parkinsoniky, které je v těsné návaznosti na již zmíněnou nemocnici Milosrdných sester sv. Karla hranice území dominanty chrám sv. Mikuláše Bartolomejského. Orientace a svažitost zahrady pozemku na jih napomáhá osvětlení objektu a zmírní případné zastinění sousedních objektů. Návrh centra je v zeleň Strahovský klášter HRADČANY MALÁ STRANA Petřínské sady Žižkovský televizní vysílač Vrbatovská zahrada Kinského zahrada souladu i se současným územním plánem města Prahy, který řešené území definuje jako zastavitelnou plochu veřejného systém zeleně, dominanty, výhledy, území vybavení. Za stížení návrhu jsem vnímala odehrávájící se rozhraní zástavby, vnímání prostoru a faktickou hranici území Malé Strany a Hradčan. Kompaktní zástavba u ulice Úvoz a solitérní budova nemocnice vytváří tvrdý přechod, na který by měl návrh reagovat a snažit se jej zjemnit. Dalším důležitým prvkem bylo vytvoření průchodnosti územím a napojení na okolní zeleň, které by podpořilo prolnutí a definováním veřejného a soukromého prostoru. 200 m 100 m vzdálenosti přikázaný směr autobusové zastávky zákazy 200 m 100 m 300 m 300 m 400 m 400 m systém dopravy, dostupnost ANALÝZY, VIZE A CÍLE

10 Neurodegenerativní nevyléčitelné pomalu se rozvíjející chronické onemocnění. Řadí se do skupiny nemocí charakteristických motorickými systémovými poruchami. Průběh nemoci lze často zpomalit a udržovat v daném stádiu s minimálními obtížemi řadu let. Průběh a míra obtíží je závislá jak na léčbě, tak na psychickém stavu pacienta. Choroba však není důsledkem životního stylu, druhu práce či stravy. Následovaly první pokusy o léčbu onemocnění pomocí levodopy, látky, ze které je mozek schopen dopamin vytvořit. Bazální ganglia mají částečně vliv na: - motorické funkce (kontrolují pohybové schopnosti), - asociační funkce (hrají roli v rozumových schopnostech), - limbický systém (hrají roli v emocích). ztuhnutí, ztrnulost, třes Dnes stále není známo, co je vlastně příčinou. Jedna z možností ukazuje na genetické predispozice, které v kombinaci s vnějšími vlivy prostředí může negativně působit na lidský organizmus. Prokazatelným vlivem se jeví užívání heroinu a jiných toxických látek a dále virová mozková infekce či opakované zhmoždění hlavy. Jiné faktory nejsou zcela vědecky podložené. Stále však nikdo neodhalil, proč u některých lidí nemoc propukne a u druhých nikoliv. Ve výzkumu nemoci je důležitým mezníkem rok 1913, kdy nalezl Lewy v mozcích zemřelých typická tělíska (Lewyho tělíska). Zásadním zvratem byl objev švédského neurobiologa a biochemika Arvid Carlssona z roku Ten zjistil v mozku přítomnost značného množství látky zvané dopamin. Vznik nemoci je právě zapříčiněn nadměrným odumíráním buněk tvořících dopamin v části středního mozku zvané substantia nigra, která je součástí bazálních ganglií. Dopamin je látka potřebná k přenosu informací mezi nervovými buňkami. Chybějící látka narušuje správnou regulaci činnosti bazálních ganglií. Choroba se projeví chybí-li cca 70% těchto buněk. První příznaky jsou zprvu necharakteristické. Řadí se mezi ně bolesti ramen a zad, pocity tíže končetin, poruchy spánku, tichost, zácpa, deprese, snížená sexuální výkonnost atd. Tyto příznaky však doprovází i různá jiná onemocnění, proto je nepovažujeme za příliš specifické. Teprve o řadu měsíců či dokonce let se objevují čtyři typické a základní příčiny nemoci: třes, svalová ztuhlost, zpomalení pohybů, porucha stoje a chůze. Dalšími obtížemi jsou například tzv. maskovitý obličej, porucha řeči, písma, zpomalené, zastřené myšlení, sklon k náhlým poklesům krevního tlaku, nadměrná tvorba mazu kůže a mnoho dalších. postoj, maskovitý obličej, nestabilita změna písma PARKINSONOVA CHOROBA

11 Hlavními osami, při formulaci hmot, jsem z celkové situace vnímala stávající osu schodiště, ve východní hranici pozemku spojující nemocnici s ubytovnou sester. Další osou byla hrana stávající zástavby nemocnice a horní uliční fronty. Poslední osou se stala mnou navržená osa pěšího pohybu propojující Úvoz se stezkami a ulicí Vlašská. Tyto osy mi vytvořily ideový rámec pro umístění hmoty. Vytvořením odstupů od budov, z hlediska oslunění, stínění a další formulací hmot,odpovídající požadavkům zadání, vyplynuly tři objemy. Pracovala jsem zhruba se stejným členěním prostorů po celou dobu utváření hmoty. Nároky na propojení provozů a jejich návaznost mi soustředily objemy blíže k sobě. Terén mi dovolil schovat spojovací prvek a tím ponechat čitelnost skladby objemů, stejně jako i provozů. Umístění veřejných složek prostorů jsem umístila do centra dění k ulici Úvoz. Špatná dostupnost z hlediska zásobování a vytíženost Úvozu turismem umístila hlavní část do centra pozemku. Přišlo mi vhodné umístit bydlení na pěší osu, západní hranice pozemku, kvůli otevřenosti do strahovských zahrad a napojení na oba směry hlavního pohybu Úvoz a Vlašská. Zároveň byla vytvořena pomyslná bariéra mezi veřejnou a soukromou zelení sloužící centru. Rehabillitace je tedy umístěna nejblíže nemocnici a může s ní tedy i lépe komunikovat. schéma konceptu funkční schéma bydlení vybavenost (galerie, kavárna,adm.) vybavenost - prostory rehabilitace provozně technické prostory, parkování KONCEPT

12

13 V SCHWARZPLAN M 1:5000 VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

14 V V KOORDINAČNÍ SITUACE M 1:1000 KOORDINAČNÍ SITUACE M 1:500 VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

15 Objekt umístěný u ulice Úvoz vnímám jako propojení soukromého a veřejného prostoru navrhovaného centra. Objemem dotváří stávající uliční frontu a zakončuje ji průchodem přes pozemek k ulici Vlašská. Fasáda je inspirována okolní zástavbou, její osovostí, měřítkem a proporcí. Hlavní vstup do objektu je umístěn na podestě schodiště na západní fasádě domu, čímž byl vytvořen krýtý a klidnější nástum do budovy. Přes recepci, v prvním nadzemním patře, se dostaneme do galerie a o patro výš do kavárny. Ve třetím patře sídlí hlavní administrativní část celého centra a nad ním, v podkrovním patře, je umístěn cvičný byt pro pacienty. První podzemní patro už spadá pod rehabilitační část a je zde navžena ergoteraputická dílna. Hlavní důvod odtržení dílny od zbytku rehabilitačních procedur jsem viděla v tom, že dílny by byly přístupnější veřejnosti a také pro jejich napojení na kavárnu a galerii.

16 V V PŮDORYS 1PP PŮDORYS 2NP PŮDORYS 3NP PŮDORYS 4NP PŮDORYS 1NP PŮDORYSY M 1:200 VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

17 Hlavní budova leží jižněji od ulice Úvoz. Hlavní vstup na pozemek je možný jen přes areál nemocnice z ulice Vlašská. Přístup z ulice Úvoz je navržen pouze jako pěší v podobě schodiště na západní hranice pozemku, z jehož podest se můžeme dostat do vyšších podlaží objektu a dále až k hlavnímu vstupu do objektu. Umístění rehabilitace a bydlení jsem do této části navrhla pro klidnější prostředí, které je z obou stran obklopeno zelení. A také kvůli dostupnosti hromadnou a osobní dopravou s možností parkování. Fasáda se zde odkazuje na budovu u ulice Úvoz a dále je navržena jako lehký obvodový plášť a masivním rámem imitující opěrné zdi. Střecha je volena jako extenzivní pochozí, která vynahrazuje zastavěnou plochu, uměnšuje objem hmot a vytváří jemnější přechod na rostlý terén. Hlavní vstup je situován v prvním nadzemním podlaží u budovy nemocnice. Dostaneme se do haly s recepcí, sloužící převážně ordinacím, a také sálům pro fyzioterapii s pobytovým trávníkem. V patře se dále nachází obslužné, skladovací a technické místnosti. V druhém nadzemním podlaží se odehráva většina rehabilitačních úkonů. Přes recepci, kde si můžeme vyzvednou ručník/župan, projdeme do šaten, které oddělují čistou a špinavou zónu. Z šaten se můžeme vydat přes kneippovy šlapací bazénky, vodní lázeň rukou/nohou, saunu finskou, parní a infra, solní lázeň s možností sprch a odpočinku, do cvičného bazénu. Individuální terapie vodní lázně s odděleným odpočinkem a elektro-, megnetoterapie a masáže jsou přístupné i z haly s recepcí. Přes recepci lze projít do části obytné. Stále ve druhém patře najdeme jídelnu s kavárnovým posezením a terasou a zázemí zaměstnanců. Třetí a čtvrté nadzemní patro je čistě obytné s možností až 20 lůžek, sesternou a asistovanou koupelnou. Obytné chodby doplněny o doplňkové funkce jako je knihovna, volnočasový prostor a internet. Koupelny na pokojích jsou řešeny jako bezbariérové. Část objektu je podsklepen,kde se nachází podzemní garáže se 17 parkovacími místy, prostorem pro zásobování, sklady, dílnou údržby a dalšími provozně technickými prostory. Na pozemku je dále možnost krátkodobého parkování u budovy nemocnice, kde je k dispozice dalších 22 parkovacích míst s vyhrazeným parkováním pro vozíčkáře. Zastřešená část, jak už bylo zmíněno, vynahrazuje zastavěnou plochu. Tento prostor slouží nejen jako terapeutická zahrada s možností zahradničení, posezení a pobytu, ale také ke snížení teploty a zachycení dešťové vody.

18 V V PŮDORYS 1NP PŮDORYS 1PP PŮDORYSY M 1:200 VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

19 V V PŮDORYS 2NP PŮDORYS 4NP PŮDORYS 3NP PŮDORYSY M 1:200 VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

20 ŘEZ M 1:200

21 ŘEZOPOHLED JIŽNÍ M 1:200

22 ŘEZOPOHLED VÝCHODNÍ M 1:200

23 POHLED JIŽNÍ M 1:200

24 POHLED ZÁPADNÍ M 1:200

25 POHLED SEVERNÍ M 1:200

26 KONSTRUKČNÍ SCHÉMA 1PP 1NP 2NP 3NP 4NP M 1:1000 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Nosný konstrukční systém je navržen jako kombinovaný železobetonový skelet, založený na základových patkách a pasech. Nosné monolitické železobetonové obvodové i vnitřní stěny tl mm u většího objektu doplněny o železobetonové sloupy o rozměrech 300 x 300 mm. Stropní desky jsou uvažovány opět jako železobetonové o tl. 200 mm. Střešní plášť u většího objemu tvoří extenzivní pochozí střecha a na menším objektu sedlová střecha. Fasáda je dvojího typu kontaktní zateplený systém a lehký obvodový plášť v pevném rámu s charakterem terénní opěrky. Výplní okenních otvorů jsou hliníková okna s dělením a černou povrchovou úpravou. Podlahy s dlažbou, lité či s marmoleem a stěny omítnuty nebo případně s obkladem. Z požárního hlediska je únik u větší budovy umožněn v každém podlaží, tudíž není potřeba navrhovat chráněnou únikovou cestu. U menší stavby je požárně úniková cesta vedena schodištěm přes recepci, která je řešena protipožárně s protipožárně uzaviratelnými skleněnými dveřmi. KONSTRUKČNÍ SCHÉMA 1PP 1NP 2NP 3NP 4NP M 1:500 OBVODOVÝ PLÁŠŤ tl. 400 mm O1 kontaktní obvodový plášť vnější omítka tl. 25 mm tepelná izolace - minerální vlna tl. 160 mm nosná stěna - monilit. ŽB tl. 200 mm vnitřní omítka tl.15 mm STŘEŠNÍ PLÁŠŤ tl. 550 mm S1 extenzivní pochozí zelená střecha vegetace travní substrát tl. 100 mm ornice tl mm filtrační vrstva drenážní+hydroakumul.vrstva tl. 20mm ochranná vrstva hydroizolace tl. 2 x1,5 mm tepelná izolace tl. 160 mm spádová vrstva - tep.izolace pojistná hydroizolace tl. 1,5 mm konstrukce stropu tl. 200 mm vnitřní omítka tl.15 mm SKLADBA PODLAHY tl. 100 mm P1 v interiétu marmoleum/dlažba tl mm podkladní samonivel.potěr tl mm separační PE fólie tl. 0,2 mm kročejová izolace - min.vlna tl. 30mm soklová tvarovka, utěsnění spáry pružným tmelem nad terénem P2 marmoleum/dlažba tl mm lepidlo podkladní samonivel.potěr tl mm separační PE fólie tl. 0,2 mm tepelná izolace tl. 250mm separační fólie hydroizolace tl. 2 x1,5 mm podkladní ŽB deska tl. 150 mm podsyp tl. 50 mm rostlý terén + 3,300 ARCHITEKTONICKO - KONSTRUKČNÍ DETAIL M 1: ,270 O S1 P1 P1 P2

27 LITERATURA Rektor I., Rektorová I.: Parkinsonova nemoc a příbuzná onemocnění v praxi. Triton, Praha 1999 Roth J., Sekyrová M., Růžička E. a kol.: Parkinsonova nemoc Maxdorf, Praha 1999 Roth J., Kaňkovský P., Růžička E. aj.: Parkinsonova nemoc a parkinsonské syndromy. Etrapyramidová onemocnění I. Galén, Praha 2000 časopis: PARKINSON, vydává Společnost Parkinson (od r.1997) brožura: Puršová M., Roth J.: Parkinsonova nemoc, Komplexní fyzioterapeutický pohled. Novartis, Praha 2014 Prof.Ing.arch. Irena Šestáková: Bezbariérová řešení staveb Tomandl J., Šestáková I.: Architektonické řešení prostředí pro osoby s Parkinsonovou nemocí INTERNET https://www.google.cz/ Předpis č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY (PSP), prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu, účinnost od nahradily vyhlášky: Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Prahy Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby Technické normy (ČSN) Evropské předpisy PODĚKOVÁNÍ Tímto bych ráda poděkovala paní prof. Ing. arch. Šestákové za čas, rady a úsilí věnované této diplomové práci. Mé díky patří samozdřejmě Ing. arch. Ondřeji Dvořákovi Ph.D., Ing. arch. Pavlu Lupači a Ing. arch. Janu Tomandlovi za rady a připomínky k mému návrhu. A v neposlední řadě mé rodině za podporu a pochopení. ZDROJE

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně.

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně. Průvodní zpráva Identifikační údaje Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně Urbanistické řešení Kontext lokality Městská část Komín se nachází v severozápadní části města Brna. Komín je původně

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA Diplomová práce školní rok 2011/2012 FA VUT Brno 1. Popis stavby a. Popis území Novostavba kostela s komunitním centrem je navrhována na pozemku nedaleko

Více

ateliér prof. Ing. arch. Ireny Šestákové 15118 Ústav nauky o budovách 2014/2015 - letní semestr DIPLOMNÍ PROJEKT

ateliér prof. Ing. arch. Ireny Šestákové 15118 Ústav nauky o budovách 2014/2015 - letní semestr DIPLOMNÍ PROJEKT Pobytové a odlehčovací centrum pro osoby s Parkinsonovou chorobou SMEJKALOVÁ ZUZANA ateliér prof. Ing. arch. Ireny Šestákové 15118 Ústav nauky o budovách 2014/2015 - letní semestr DIPLOMNÍ PROJEKT OBSAH

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová Bydlení pro seniory v Podvinní Jana Homolová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Jana Homolová AR 2012/2013, ZS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) BYDLENÍ PRO SENIORY

Více

RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM

RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM 8. 6. 016 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 01 0 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SITUACE DISPOZICE - SCHÉMA PLOCH PŮDORYS 1.NP PŮDORYS.NP ŘEZY POHLEDY VIZUALIZACE

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Urbanismus 1. Římalová Eliška Doubravský Marek

Urbanismus 1. Římalová Eliška Doubravský Marek Urbanismus 1 Římalová Eliška Doubravský Marek 26.4.2011 Josefov, Malá Strana, Letná Alšovo Nábřeží Katastr: Staré Město Číslo mapového listu: Zadaná lokalita Centrum Prahy- severovýchodní část Části čtvrtí:

Více

STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE BYTOVÝ DŮM, KUTNÁ HORA Atelier KOHOUT TICHÝ ATZBP ZS2011/2012 RICHARD OTT STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE řešené území Morfologie terénu a zástavby Kutné hory m_1:7500 Charakter zástavby rodinné domy -řádkové,

Více

Konečné natočení jednotlivých objektů je ovlivněno pozicí domu na parcele, orientaci ke světovým stranám, ale také na výhledech jednotlivých bytů.

Konečné natočení jednotlivých objektů je ovlivněno pozicí domu na parcele, orientaci ke světovým stranám, ale také na výhledech jednotlivých bytů. ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2014 / 2015 Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně- Komíně Urbanistický koncept Koncept projektu spočívá ve vytvoření struktury bytových domů jako typicky městského způsobu bydlení.

Více

DŮM NA HRANĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ

DŮM NA HRANĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ PRŮVODNÍ ZPRÁVA DŮM NA HRANĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ Průvodní zpráva Dům na hraně Valašské Meziříčí, ulice sokolská 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Urbanistický návrh zohledňuje dané místo, navazuje

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Řešená parcela se nachází v Brně na nároží křižovatky ulice Bratislavské a Staré. Toto území je v blízkosti městského uličního okruhu, které obepíná centrum

Více

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT DIPLOMOVÁ PRÁCE ZS 2011/2012 AUTOR: BC. MONIKA BOŠTIČKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: ING. ARCH. ALEŠ LANG STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM AREÁLU ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU ZPRACOVAL DOC. ING. ARCH.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN I. MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE CITY LIBRARY, LAUSANNE DIPLOMOVÁ

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

jméno: název: typ projektu: semestr: akad. rok: ústav: ateliér Dušan Marcinko Globecentrum Albertov Typ projektu: Diplomová práce Semestr: Zimní

jméno: název: typ projektu: semestr: akad. rok: ústav: ateliér Dušan Marcinko Globecentrum Albertov Typ projektu: Diplomová práce Semestr: Zimní jméno: název: typ projektu: semestr: akad. rok: ústav: ateliér Dušan Marcinko Globecentrum Albertov Typ projektu: Diplomová práce Semestr: Zimní 2012/13 15128 Ústav navrhování II Ateliér Schleger autorská

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE LAUSANNE TŘI PLATFORMY Hlavním tématen při navrhování knihovny v Lausanne bylo prostředí, ve kterém se knihovna nachází. Město se poměrně prudce svažuje od jezera Lac Léman a

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

Bytový dům Janáčkova - Masná

Bytový dům Janáčkova - Masná Bytový dům Janáčkova - Masná Seznam příloh Průvodní zpráva Širší vztahy územní plán M :2000 Situace M 1:500 Půdorys 1.NP M 1:200 Půdorys 2.- 4. NP M 1:200 Půdorys 5.NP M 1:200 Půdorys 6.NP M 1:200 Řez

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108 DIPLOMNÍ PROJEKT KOSTEL S FARNÍM CENTREM NA SÍDLIŠTI BARRANDOV V PRAZE AUTOR : JAROSLAV FILEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE : ING. ARCH. AKAD. ARCH. ANTONÍN JENÍČEK AKAD. ROK / SEMESTR : 2010/2011 / LETNÍ KONZULTANT

Více

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích.

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Pozemek se nachází v okrajové části obce Malé Kyšice. V širším okolí je nejvýraznější přírodní dominanta Vysoký vrch, který je viditelný i z parcely

Více

JAZYK PRÁCE: ČESKÝ. Vedoucí práce: Oponent práce: Klíčová slova (česká): Anotace. Anotace (anglická):

JAZYK PRÁCE: ČESKÝ. Vedoucí práce: Oponent práce: Klíčová slova (česká): Anotace. Anotace (anglická): ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Bc. Pavel Tománek AR 2012/2013, LS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: POLYFUNKČNÍ DŮM U BOTIČE V PRAZE 10 (ČJ) (AJ) MULTI-FUNCTIONAL BUILDING

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Projekt novostavby vysokoškolských kolejí v rozsahu DPS

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Projekt novostavby vysokoškolských kolejí v rozsahu DPS Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Projekt novostavby vysokoškolských kolejí v rozsahu DPS Autor diplomové práce: Vedoucí diplomové práce: Oponent diplomové práce: České Budějovice,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE RODINNÝ DŮM - VČELNÁ RODINNÝ DŮM Projektant: Místo stavby: Plocha pozemku: Zastav. plocha domu: Zas. plocha garáže: Obestavěný pr. domu: Zpevněné plochy: Ing. arch. Jan Klein Ing. arch. Jakub Pubal p.č.

Více

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Bytový dům Bechyňova atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Blok zakončující Engelem navrženou

Více

OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE

OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE LIST Č. - 1 :4,0 1 OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE název souboru - číslo strany datum tisku - 01/2013 formát eatelier 2013 TITULKA ÚVODNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: MATEŘSKÁ ŠKOLA PITKOVICE Parc. č.1/6

Více

NÁVRH ZÁSTAVBY V LOKALITĚ U ZÁKLADNÍ

NÁVRH ZÁSTAVBY V LOKALITĚ U ZÁKLADNÍ STUDENTSKÉ PRÁCE NÁVRH ZÁSTAVBY V LOKALITĚ U ZÁKLADNÍ ŠKOLY GEN. SVOBODY V HLUČÍNĚ ZADÁNÍ STUDENTSKÉ PRÁCE Zpracoval úřad územního plánování - MěÚ Hlučín, odbor výstavby, oddělení rozvoje, plánování a

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Předmět převodu: pozemky parcelních čísel stavební 555 a větší část 549, části

Více

CARLA U HŘIŠTĚ. 2.990.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

CARLA U HŘIŠTĚ. 2.990.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům CARLA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 2.990.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O JEDNOPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM

Více

DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO

DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO Mapa On-Line OBECNÉ ÚDAJE O DÍLE: Název díla: Dětská Eko-Univerzita Hanspaulka Investiční skupina: stavba pro vzdělávací účely Odborná způsobilost:

Více

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie

Více

POROTHERM DŮM Viladům v intravilánu obce. okolí budovy je znázorněno schematicky a bez sousedních budov kvůli zachování anonymity

POROTHERM DŮM Viladům v intravilánu obce. okolí budovy je znázorněno schematicky a bez sousedních budov kvůli zachování anonymity okolí budovy je znázorněno schematicky a bez sousedních budov kvůli zachování anonymity KONCEPT využítí svažitého pozemku umístění sklepů v neosvětlených a obtížně využitelných prostorech garáž umístěná

Více

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2007 / 2008 VYPSANÉ

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Informační memorandum ANGLICKÁ AUKCE A1696. Objekt se smíšeným využitím - Hlinsko Insolvenční řízení Miroslav Vavroušek

Informační memorandum ANGLICKÁ AUKCE A1696. Objekt se smíšeným využitím - Hlinsko Insolvenční řízení Miroslav Vavroušek Informační memorandum ANGLICKÁ AUKCE A1696 Objekt se smíšeným využitím - Hlinsko Insolvenční řízení Miroslav Vavroušek Obsah Důležité informace:... 4 Poloha objektu... 5 Územní plán:... 6 Katastrální mapa...

Více

POROTHERM DŮM viladům v intravilánu obce

POROTHERM DŮM viladům v intravilánu obce POROTHERM DŮM 2012-2013 viladům v intravilánu obce koncept modul cílová skupina 9 6 modulové byty 1+kk 2+1 3+1 POROTHERM 2012-2013 VILADŮM V INTRAVILÁNU OBCE SOUČASNÝ POHLED NA TRADIČNÍ FORMU MĚSTSKÉHO

Více

Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, Kroměříž, IČ:

Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, Kroměříž, IČ: Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 D 1.2 Stavebně konstrukční řešení SEZNAM PŘÍLOH Textová část:

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

PR VODNÍ ZPRÁVů OBYTNÝ SOUBOR NA ULICI PASTVINY V BRNĚ KOMÍNĚ

PR VODNÍ ZPRÁVů OBYTNÝ SOUBOR NA ULICI PASTVINY V BRNĚ KOMÍNĚ PR VODNÍ ZPRÁVů OBYTNÝ SOUBOR NA ULICI PASTVINY V BRNĚ KOMÍNĚ Urbanistické ešení ešené území se nachází na severovýchodě městské části Brno- Komín. Tato oblast je díky své výhodné poloze vhledem k městu,

Více

Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice. Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú.

Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice. Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú. 1977 Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice 1980/3 Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú. Kaplice Okres: Kaplice 1982 1992/2 Datum: Květen

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

PORTFOLIO VERONIKA PÁRALOVÁ * 1990

PORTFOLIO VERONIKA PÁRALOVÁ * 1990 PORTFOLIO * 0 00/00 PORTRÉTY - TUŽKA LETNÍ SEMESTR 0/0 ČVUT - ARCHITEKTONICKÉ KRESLENÍ ZIMNÍ SEMESTR 0/0 ČVUT - ATELIÉR ARCHITEKTONICKÉ KOMPOZICE ATELIÉR KALIVODA - KUBAL. ABSTRAKTNÍ PRÁCE NA TÉMA CENTRUM.

Více

ČESKÝ FILMOVÝ INSTITUT DIPLOMNÍ PROJEKT / ZS 2010-2011 / FA ČVUT VRATISLAV JANDÍK / ATELIÉR ING ARCH JANA AULÍKA

ČESKÝ FILMOVÝ INSTITUT DIPLOMNÍ PROJEKT / ZS 2010-2011 / FA ČVUT VRATISLAV JANDÍK / ATELIÉR ING ARCH JANA AULÍKA ČESKÝ FILMOVÝ INSTITUT / ZS 2010-2011 / FA ČVUT VRATISLAV JANDÍK / ATELIÉR ING ARCH JANA AULÍKA OBSAH 2 2/ OBSAH 3/ PROHLÁŠENÍ STUDENTA 4/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA 5/ ŠIRŠÍ VZTAHY ORTOFOTOMAPA 6/ SCHWARZPLAN M

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Zhodnocení staveniště: Budova centra postižených byla postavena v roce 1928. Postupně došlo k několika změnám, byly

Více

KONCEPT A NÁVRH KONCEPT A NÁVRH 24

KONCEPT A NÁVRH KONCEPT A NÁVRH 24 KONCEPT A NÁVRH KONCEPT A NÁVRH 24 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 KONCEPT 26 SCHWARZPLAN 27 URBANISTICKÝ NÁVRH 28 PODZEMNÍ GARÁŽ 29 PŮDORYSY - OBJEKT A 3 PŮDORYSY - OBJEKT B 33 PŮDORYSY - OBJEKT C 36 PŮDORYSY - OBJEKT

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

Územní studie. Mistrovice - V sadě II

Územní studie. Mistrovice - V sadě II Územní studie Mistrovice - V sadě II 2 0 1 4 Pořizovatel Starosta obce Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Martin Mimra Dr. Ing. Petr Mařík Projektant Atelier AUREA spol.

Více

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku ARCHITEKTI Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň Na pozemek je navržen jednopodlažní objekt s podkrovím a jedním polosuterenem, který v maximální míře využívá jak svažitosti pozemku, tak jeho

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA 2003 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic Pořizovatel: UPLAN Zastoupený Ing. Vlastimilem Smítkou Vlastiboř 21 392 01 Soběslav mobil: 773 638 043 e-mail: uplan@uplan.cz

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN I. NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ NEW

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ Datum: únor 2015 Počet stran: 6 Stránka 1 Identifikační údaje Údaje o stavbě Název stavby: Novostavba rodinného domu Místo stavby Černošice -

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích 1. Posouzení předané PD pro vydání stavebního

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Str. 1 PŘEHLED BUDOV Vybrané budovy jsou umístěny ve dvou lokalitách, budova APC v blízkosti Terminálu 1 a 2 (areál Sever),

Více

REKONSTRUKCE A REHABILITACE NEKOMPAKTNÍHO BLOKU V PLZNI

REKONSTRUKCE A REHABILITACE NEKOMPAKTNÍHO BLOKU V PLZNI 0 10 25 50 K1 K1 K1 Š1 K2 O Š2 B B INTEGROVNÉ FUNKCE Bydlení Budovy pro jsou navrženy v přímé vazbě na kapacitní podzemní parking v severní části řešeného území. Jedná se o třípodlažní a čtyřpodlažní bariérové

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby

Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby Odbor výstavby Masarykovo náměstí 98, PSČ 549 54 Police nad Metují Číslo spisu: 2013/52 Naše číslo jednací: 2013/676/OV/VOB Oprávněná úřední osoba k vyřízení věci: Lenka Voborníková, referentka odboru

Více

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50 Seznam dokumentace příloha název měřítko A Průvodní zpráva B Půdorys přízemí 1 : 50 C Základy domu 1 : 50 D Řez A A 1 : 50 E Pohled Jih 1 : 50 F Pohled Západ 1 : 50 Průvodní zpráva Příloha A duben 11 Obsah

Více

BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE. 3.390.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA

BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE. 3.390.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.390.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ III. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN III. NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ

Více

Luxusní byt 3+kk, 112,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 112,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 112,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295877 11 530 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost

Více

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Vize rozvoje města Město v srdci přírody, ze kterého není třeba odjíždět, které poskytuje dobré podmínky

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI (Širší vztahy, město, čtvrť, místo) 2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ (Výtvarný záměr, filosofie návrhu)

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI (Širší vztahy, město, čtvrť, místo) 2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ (Výtvarný záměr, filosofie návrhu) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI (Širší vztahy, město, čtvrť, místo) Z hlediska širších vztahů se jedná o lokalitu ležící v centrální části města Brna ve čtvrti Zábrdovice na okraji rozsáhlého

Více

Průvodní zpráva. 1. Urbanistické souvislosti

Průvodní zpráva. 1. Urbanistické souvislosti Průvodní zpráva 1. Urbanistické souvislosti Polyfunkční dům se nachází ve Valašském Meziříčí, mezi ulicemi Poláškova a Sokolská, poblíž historického jádra města. Původně se na tomto místě rozkládalo parkoviště.

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1 ul. Výchozí dv r ul. Levá 1 E F A B C D E F kuch. + jídelní prostor 20,7m obytný prostor 26,2m sport. kout 4,3m koupelna + wc 5,8m ložnice 11,8m ložnice 10,6m A' B' C' D' A B C D úložný prostor se zásobníkem

Více

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata D.1.1 Architektonicko-stavební řešení a) Technická zpráva architektonické, výtvarné,

Více

Zadání bakalářské práce

Zadání bakalářské práce Vysoké učení technické v Brně Fakulta architektury Poříčí 273/5, 63900 Brno 39 Zadání bakalářské práce Číslo bakalářské práce: FA-BAK0087/2013 Akademický rok: 2013/2014 Ústav: Ústav navrhování I. Student(ka):

Více

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016 OPTIMAL 1643 3 800 000 Kč 2 090 000 Kč 903 m 2 s garáží 1148 m 2 6798 m 3 1407 m 2 892 m 2 předpokl spotřeba energie za rok

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

Přehled změn technické novely oproti platnému (a pozastavenému) textu nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy (PSP)

Přehled změn technické novely oproti platnému (a pozastavenému) textu nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy (PSP) Příloha č. 2 Přehled změn technické novely oproti platnému (a pozastavenému) textu nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy (PSP) 1. 40 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 34 zní: 40 Obecné požadavky Požadavky

Více

KLECANY, DO KLECÁNEK 22

KLECANY, DO KLECÁNEK 22 Bytové domy, DO KLECÁNEK 22 E-mail: info@michalhavelkacz Mob: +420 604 253 941 www michalhavelka cz ZÁSTUPCE INVESTORA: David Kunze tel : 603826604 ŘÍJEN 2016 Ing Arch Patrik Dolák ČÍS VÝKR: - - POPIS

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.490.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Bc. Lenka Bartoňová AR 2011/2012, LS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) KRAJSKÁ VĚDECKÁ A MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PLZNI (AJ) REGIONAL RESEARCH

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

1x lékař včetně personálního zázemí čekárna sociální zázemí návštěvníků a pacientů sklepní a skladové kóje rezidentů

1x lékař včetně personálního zázemí čekárna sociální zázemí návštěvníků a pacientů sklepní a skladové kóje rezidentů TECHNICKÁ ZPRÁVA ROKYTNICE NAD JIZEROU BYTOVÝ DŮM S DOPLŇKOVÝMI SLUŽBAMI TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Místo stavby: Zadavatel: ROKYTNICE NAD JIZEROU BYTOVÝ DŮM S DOPLŇKOVÝMI SLUŽBAMI areál ZŠ Rokytnice nad Jizerou

Více

KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN

KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN DIPLOMNÍ PROJEKT / PAVEL LEJDAR ATELIÉR ŠESTÁKOVÁ / 15 118 ÚSTAV NAUKY O BUDOVÁCH / FA ČVUT / ZS 2013/2014 vedoucí práce doc. Ing. arch. Irena Šestáková / konzultace

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

MÍSTO VE STŘEDU MĚSTA? BRNO LOKALITA ÚDOLNÍ GORAZDOVA

MÍSTO VE STŘEDU MĚSTA? BRNO LOKALITA ÚDOLNÍ GORAZDOVA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ III. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN III. MÍSTO VE STŘEDU MĚSTA? BRNO LOKALITA ÚDOLNÍ GORAZDOVA

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ A1-A4

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ A1-A4 Druhá část BILANCE ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ A1-A4 Rozvojové území A1 A4 plocha 2522 m² obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí) kanceláře (kancelářská plocha + plocha zázemí) byty plocha bytů celkem (bez

Více

KATALOGOVÝ LIST BD K Dolům 41, Praha 12 Modřany

KATALOGOVÝ LIST BD K Dolům 41, Praha 12 Modřany BYTY K PRODEJI Všechny byty mají skvělou dispozici, balkon nebo terasu, sklepní kóji přístupnou z 1.NP a kryté parkovací stání. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn obklady,

Více

ZÁZEMÍ PRO SPORT A VOLNÝ ČAS PROJEKT

ZÁZEMÍ PRO SPORT A VOLNÝ ČAS PROJEKT PROJEKT 0 Úvodní údaje Identifikační údaje stavby: Identifikační údaje stavebníka: Městská část Praha 12 Identifikační údaje zpracovatele dokumentace: IN.SPIRA GROUP, s.r.o. Šejbalové 894, Praha 5 Barrandov,

Více

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Informační memorandum Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ

ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ Souhrnná a průvodní technická zpráva Zadavatel - Nadační fond SV. Hyppolita Stupeň zpracování - Architektonická studie Zpracováno

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: OBJEDNATEL: RICHARD ŠMÍDA U Spořitelny 157/ Prostějov. zastoupen. Ing. Jaroslavem Šikulou Pod Kosířem Prostějov

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: OBJEDNATEL: RICHARD ŠMÍDA U Spořitelny 157/ Prostějov. zastoupen. Ing. Jaroslavem Šikulou Pod Kosířem Prostějov IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: OBJEDNATEL: RICHARD ŠMÍDA U Spořitelny 157/5 796 01 Prostějov zastoupen Ing. Jaroslavem Šikulou Pod Kosířem 57 796 01 Prostějov POŘIZOVATEL: Magistrát města Prostějova, Stavební úřad

Více

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Seznam příloh 1. situace 1:1000, 1:500 2. půdorys 1. pp a 1. np 1:200 3. půdorys 2. a 3. np 1:200 4. půdorys 4. np a řezy 1:200 5. pohledy 1:200 6. perspektivy

Více

Luxusní byt 3+kk, 79,8m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 79,8m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 79,8m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295776 7 050 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více