ŽIVOT S PARKINSONEM POBYTOVÉ A ODLEHČOVACÍ CENTRUM PRO OSOBY S PARKINSONOVOU CHOROBOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽIVOT S PARKINSONEM POBYTOVÉ A ODLEHČOVACÍ CENTRUM PRO OSOBY S PARKINSONOVOU CHOROBOU"

Transkript

1 DIPLOMNÍ PROJEKT ATELIÉR IRENY ŠESTÁKOVÉ LS 2014/2015 ŽIVOT S PARKINSONEM POBYTOVÉ A ODLEHČOVACÍ CENTRUM PRO OSOBY S PARKINSONOVOU CHOROBOU Bc. ALENA KŘÍŽOVÁ

2 PROHLÁŠENÍ AUTORA ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ÚVOD UMÍSTĚNÍ NÁVRHU DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT, Praha 6. Dejvice letní semestr Ústav nauky o budovách CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ FOTODOKUMENTACE ÚZEMÍ ANALÝZY, VIZE A CÍLE PARKINSONOVA CHOROBA vypracovala: Alena Křížová vedoucí práce: prof. Ing. arch. Irena Šestáková KONCEPT NÁVRH ARCHITEKTONICKO - KONSTRUKČNÍ DETAIL konzultanti: Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D. ZDROJE Ing. arch. Pavel Lupáč Ing. arch Jan Tomandl OBSAH

3 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Bc. Alena KŘÍŽOVÁ AR 2014/2015, LS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: POBYTOVÉ A ODLEHČOVACÍ CENTRUM PRO OSOBY S PARKINSONOVOU CHOROBOU, ÚVOZ, PRAHA 1 JAZYK PRÁCE: RECREATION CENTRE FOR PEOPLE WITH PARKINSON S DISEASE, ÚVOZ, PRAHA 1 Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Irena Šestáková Ústav: Ústav nauky o budovách Oponent práce: Klíčová slova (česká): Anotace (česká): Ing. arch. Šárka Voříšková Parkinsonova choroba, denní centrum, rehabilitace, krátkodobé bydlení, bezbariérovost, poradenství, volnočasové aktivity Cílem projektu bylo navrhnout odlehčovací a pobytové centrum pro pacienty s Parkinsonovou chorobou. Centrum má poskytovat širokou škálu rehabilitačních služeb nejen jako každodenní péči pro ubytované pacienty, ale i ambulantně pro pacienty z blízkého okolí. Stavba je umístěna do historické části Prahy, měla by tedy citlivě reagovat na okolní zástavbu a zároveň využít pohledy do okolí, které tato lokalita nabízí. Anotace (anglická): The goal of this project is to design Recreation centre for people with Parkinson s disease. The centre should provide a day care for accommodated patiens as well as for patiens near by. The structure is situated in historical part of Prague, so it should sensitively respond to the surrounding buildings and in the same time to exploit local panoramic views of the city. Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací. V Praze dne podpis autora-diplomanta PROHLÁŠENÍ AUTORA Tento dokument je nedílnou a povinnou součástí diplomové práce / portfolia a CD.

4 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

5 Zadáním diplomové práce je návrh pobytového a odlehčovacího centra pro osoby s Parkinsonovou chorobou na pozemku situovaném na rozhraní Malé Strany a Hradčan u ulice Úvoz a jižně sahajíc až k areálu Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromojeského. Návrh by měl nejen poskytnout pomoc osobám a Parkinsonovou chorobou, ale také zvýšit osvětu občanů o této chorobě. Návrh obsahuje pobytové jednotky, komplexní rehabilitační program fyzického a psychického stavu osob s Parkinsonovou chorobou, poradenské centrum a doplňkové funkce, které pomáhají vytvořit pacientům návyky pro každodenní situace. Mým cílem bylo vytvořit bezpečný a příjemný prostor, který by splňoval požadavky k rehabilitaci pacientů. Důležitou roli mají samotné materiály použité v interieru stejně jako barevost, bezbariérovost a odstranění vizuálních i pocitových bariér. Nejprve zde blíže specifikuji umístění návrhu a jeho charakter, samotnou nemoc a její omezení a následně představím koncept a výsledný návrh. ÚVOD

6 V Umístění návrhu se nachází v hlavním V minulosti se v místě návrhu nacházela Pojmenování Úvoz bylo úředně potvrzeno městě Praha. Přesněji v městské části předlokační osada sv. Jana v Oboře. roku Samotný název Úvoz/úvozová Praha 1 na pozemcích katastrálního území Obora je jednou z osad, která existovala cesta je označení pro cestu zařezávající Hradčany a Malá Strana. Pozemky na Malé ještě před založením Malé Strany. Byla se do terénu. Typické je toto pojmenování Straně spadají pod správu Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského umístěna za hradbmi nejstaršího opevnění a obklopena lesním porostem. První pro staré cesty, které byly buď postupem času upraveny současným nárokům pro území prahy a pozemek u ulice Úvoz, ležící v území písemná známka o osadě pochází z pěší či dopravní obsluhu, anebo ztratily svůj Hradčan, vlastní Hlavní město Praha. roku 1278, která se týkala vykopání dvou význam a byly ukryty krajinou. příkopů. Z následujících písemných zpráv ze Městská část Prahy 1, situována v centrální 14. století vyplývá, že část osady spadala Kongregace Milosrdných sester sv. Karla části města Prahy, rozprostírající se po pod pravomoc českých královen a Boromejského vznikla v roce 1652 ve obou březích Vltavy zahrnuje většinu rozsáhlejší část pod jurisdikci Strahovského francouzském městě Nancy a jejich hlavním středověkého města. Tato část byla ustanovena roku 1990 jako jedna z 57 kláštera. Obora byla ve středověku spíše velmi chudou osadou s nevalnou pověstí posláním byla péče o trpící a nemocné. Na pozvání Aloise Karla přišly v roce 1837 první úvoz městských částí města Prahy. a spojována převážně s vinařstvím. sestry do Prahy a jejich řady se postupně Úřad městské části Prahy 1 vykonává Výstavbou Hladové zdi se osada ocitla v hradbách Malé Strany, ale její připojení k rozšířovaly pod náporem počtu pacientů. To také vedlo k potřebě větších prostorů, pražská památková rezervace přenesenou působnost městské části jako městu se datuje až v 50. letech 17. století. na základě čehož byla v letech jeden z 22 úřadů městských částí města postavena nová budova s kostelem sv. Prahy, není-li zákonem svěřena jiným Pozemek přiléhá svou severní hranicí k ulici Karla Boromejského. Ta se stala základem orgánům městské části. Městskou část Úvoz, která navazuje na Nerudovu ulici a pozdější nemocnice. Praha 1 tvoří celá katastrální území Starého stoupá směrem k Pohořelci. Právě v těchto Města a Josefova, dále značná část území místech vedla v minulosti důležitá stezka od Roku 1952 byla nemocnice znárodněna a Hradčan, Malé Strany a Nového Města a vltavských brodů až do severozápadních starost o pacienty převzal civilní personál nepatrná část území Vinohrad a Holešovic. Čech. Ullicí Úvoz kdysi vedla Královská až do roku 1993, kdy byla nemocnice cesta, jejíž trasa začínala v Králově dvoře odstátněna a navrácena kongregaci. Dnes Městská část Praha 1 je součástí Pražské na Starém Městě a končila v katedrále je jedinou církevní nemocnicí na územi památkové rezervace, která byla roku 1992 sv. Víta. Zde byla pouť budoucího Prahy.. zapsána na Seznam světového kulturního a panovníka završena jeho korunovací.. přírodního dědictví UNESCO jako Historické Trasa probíhala ulicí Úvoz až do 17. století, Na východní hranici areálu nemocnice centrum Prahy. Pražská památková následně byla trasa překloněna do nově sousedí s významnou archeologickou rezervace byla prohlášena nařízením vlády vybudované ulice Ke Hradu. plochou Pražské památkové rezervace, č. 66/1971 na území všech historických která má dnes podobu zahrady. Tato pražských měst a na částech přilehlých Za nejstarší název ulice se považuje plocha je pod celkovou ochranou s katastrálních území. Pro výstavbu a Strahovská cesta, která vznikla vyloučením velkoplošných zásahů, protože rekonstrukce na území Pražské památkové vybudováním kostela a kláštera na se pod navážkami a svahovými sedimenty rezervace platí ustanovení zákona Strahovském vrhu na počátku 12. století. nachází pravěká a raně historická situace 20/1987 Sb., o státní památkové péči století. UMÍSTĚNÍ NÁVRHU VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

7 Z mapových podkladů je patrné, že řešené území neprošlo výraznými zásahy a přeměnami hmoty zástavby od císařských otisků až po současnost. Je možné zcela zřetelně identifikovat všechny významné budovy a prostranství. Zástavba ovšem procházela přestavbou a jejím vyplňováním. V levé části lze vidět opevnění města a jeho následné transformaci. Císařské tisky ( ) Z podkladů je možné vyčíst přeměnu a využití části Strahovské zahrady pod vyhlídkovou cestou. Vývoj zahrad je spjat s premonstrátským klášterem na Strahově. Původně zahrady měly užitkovou funkci a sloužily jako ovocné sady, zeleninové záhony ale i jako plochy lesního porostu. Následně došlo k připojení části zahrad, patřící Opatské a Konventní zahrady, a tedy k rozšíření celkových ploch zahrady. Postupem času ztratila užitková funkce na významu a byla doplněna rekreační funkcí. 2. vojenské mapování ( ) Měřítko 1: 5800 Stabilní katastr Staré katastry otisky otisky, skici skici nedochováno otisky spojené otisky spojené 2 Typickými rysy zástavby v řešené lokalitě je střešní krajina (krytinou, tvarem a sklonem), menší obvykle bytové domy o třech až čtyrech podlaží, štítové stěny, převážně obdélníková okna orientované na výšku s vnitřním členěním, zvýrazněný parter, domovní znamení aj. 3. vojenské mapování ( ) Jedinečnost celého území podtrhuje výhled na Prahu, Petřínský svah a i Pražský hrad. A zároveň se toto území propisuje do pohledu na Pražský hrad z pravého břehu Vltavy. Letecký snímek (1953) CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

8 FOTODOKUMENTACE ÚZEMÍ

9 Umístění návrhu bylo předmětem zadání diplomové práce. Samotné místo má velký potenciál a nabízí nejen atraktivní umístění ve městě, dobré napojení na dopravní infrastrukturu, rekreaci a kulturní vyžití, ale také se díky terénu a okolní zástavbě odklání od ruchu města. Vytváří klidné prostředí vhodné pro umístění právě Lumbeho zahrada Královská zahrada/jelenní příkop Pražský hrad navrhovaného centra pro parkinsoniky, které je v těsné návaznosti na již zmíněnou nemocnici Milosrdných sester sv. Karla hranice území dominanty chrám sv. Mikuláše Bartolomejského. Orientace a svažitost zahrady pozemku na jih napomáhá osvětlení objektu a zmírní případné zastinění sousedních objektů. Návrh centra je v zeleň Strahovský klášter HRADČANY MALÁ STRANA Petřínské sady Žižkovský televizní vysílač Vrbatovská zahrada Kinského zahrada souladu i se současným územním plánem města Prahy, který řešené území definuje jako zastavitelnou plochu veřejného systém zeleně, dominanty, výhledy, území vybavení. Za stížení návrhu jsem vnímala odehrávájící se rozhraní zástavby, vnímání prostoru a faktickou hranici území Malé Strany a Hradčan. Kompaktní zástavba u ulice Úvoz a solitérní budova nemocnice vytváří tvrdý přechod, na který by měl návrh reagovat a snažit se jej zjemnit. Dalším důležitým prvkem bylo vytvoření průchodnosti územím a napojení na okolní zeleň, které by podpořilo prolnutí a definováním veřejného a soukromého prostoru. 200 m 100 m vzdálenosti přikázaný směr autobusové zastávky zákazy 200 m 100 m 300 m 300 m 400 m 400 m systém dopravy, dostupnost ANALÝZY, VIZE A CÍLE

10 Neurodegenerativní nevyléčitelné pomalu se rozvíjející chronické onemocnění. Řadí se do skupiny nemocí charakteristických motorickými systémovými poruchami. Průběh nemoci lze často zpomalit a udržovat v daném stádiu s minimálními obtížemi řadu let. Průběh a míra obtíží je závislá jak na léčbě, tak na psychickém stavu pacienta. Choroba však není důsledkem životního stylu, druhu práce či stravy. Následovaly první pokusy o léčbu onemocnění pomocí levodopy, látky, ze které je mozek schopen dopamin vytvořit. Bazální ganglia mají částečně vliv na: - motorické funkce (kontrolují pohybové schopnosti), - asociační funkce (hrají roli v rozumových schopnostech), - limbický systém (hrají roli v emocích). ztuhnutí, ztrnulost, třes Dnes stále není známo, co je vlastně příčinou. Jedna z možností ukazuje na genetické predispozice, které v kombinaci s vnějšími vlivy prostředí může negativně působit na lidský organizmus. Prokazatelným vlivem se jeví užívání heroinu a jiných toxických látek a dále virová mozková infekce či opakované zhmoždění hlavy. Jiné faktory nejsou zcela vědecky podložené. Stále však nikdo neodhalil, proč u některých lidí nemoc propukne a u druhých nikoliv. Ve výzkumu nemoci je důležitým mezníkem rok 1913, kdy nalezl Lewy v mozcích zemřelých typická tělíska (Lewyho tělíska). Zásadním zvratem byl objev švédského neurobiologa a biochemika Arvid Carlssona z roku Ten zjistil v mozku přítomnost značného množství látky zvané dopamin. Vznik nemoci je právě zapříčiněn nadměrným odumíráním buněk tvořících dopamin v části středního mozku zvané substantia nigra, která je součástí bazálních ganglií. Dopamin je látka potřebná k přenosu informací mezi nervovými buňkami. Chybějící látka narušuje správnou regulaci činnosti bazálních ganglií. Choroba se projeví chybí-li cca 70% těchto buněk. První příznaky jsou zprvu necharakteristické. Řadí se mezi ně bolesti ramen a zad, pocity tíže končetin, poruchy spánku, tichost, zácpa, deprese, snížená sexuální výkonnost atd. Tyto příznaky však doprovází i různá jiná onemocnění, proto je nepovažujeme za příliš specifické. Teprve o řadu měsíců či dokonce let se objevují čtyři typické a základní příčiny nemoci: třes, svalová ztuhlost, zpomalení pohybů, porucha stoje a chůze. Dalšími obtížemi jsou například tzv. maskovitý obličej, porucha řeči, písma, zpomalené, zastřené myšlení, sklon k náhlým poklesům krevního tlaku, nadměrná tvorba mazu kůže a mnoho dalších. postoj, maskovitý obličej, nestabilita změna písma PARKINSONOVA CHOROBA

11 Hlavními osami, při formulaci hmot, jsem z celkové situace vnímala stávající osu schodiště, ve východní hranici pozemku spojující nemocnici s ubytovnou sester. Další osou byla hrana stávající zástavby nemocnice a horní uliční fronty. Poslední osou se stala mnou navržená osa pěšího pohybu propojující Úvoz se stezkami a ulicí Vlašská. Tyto osy mi vytvořily ideový rámec pro umístění hmoty. Vytvořením odstupů od budov, z hlediska oslunění, stínění a další formulací hmot,odpovídající požadavkům zadání, vyplynuly tři objemy. Pracovala jsem zhruba se stejným členěním prostorů po celou dobu utváření hmoty. Nároky na propojení provozů a jejich návaznost mi soustředily objemy blíže k sobě. Terén mi dovolil schovat spojovací prvek a tím ponechat čitelnost skladby objemů, stejně jako i provozů. Umístění veřejných složek prostorů jsem umístila do centra dění k ulici Úvoz. Špatná dostupnost z hlediska zásobování a vytíženost Úvozu turismem umístila hlavní část do centra pozemku. Přišlo mi vhodné umístit bydlení na pěší osu, západní hranice pozemku, kvůli otevřenosti do strahovských zahrad a napojení na oba směry hlavního pohybu Úvoz a Vlašská. Zároveň byla vytvořena pomyslná bariéra mezi veřejnou a soukromou zelení sloužící centru. Rehabillitace je tedy umístěna nejblíže nemocnici a může s ní tedy i lépe komunikovat. schéma konceptu funkční schéma bydlení vybavenost (galerie, kavárna,adm.) vybavenost - prostory rehabilitace provozně technické prostory, parkování KONCEPT

12

13 V SCHWARZPLAN M 1:5000 VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

14 V V KOORDINAČNÍ SITUACE M 1:1000 KOORDINAČNÍ SITUACE M 1:500 VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

15 Objekt umístěný u ulice Úvoz vnímám jako propojení soukromého a veřejného prostoru navrhovaného centra. Objemem dotváří stávající uliční frontu a zakončuje ji průchodem přes pozemek k ulici Vlašská. Fasáda je inspirována okolní zástavbou, její osovostí, měřítkem a proporcí. Hlavní vstup do objektu je umístěn na podestě schodiště na západní fasádě domu, čímž byl vytvořen krýtý a klidnější nástum do budovy. Přes recepci, v prvním nadzemním patře, se dostaneme do galerie a o patro výš do kavárny. Ve třetím patře sídlí hlavní administrativní část celého centra a nad ním, v podkrovním patře, je umístěn cvičný byt pro pacienty. První podzemní patro už spadá pod rehabilitační část a je zde navžena ergoteraputická dílna. Hlavní důvod odtržení dílny od zbytku rehabilitačních procedur jsem viděla v tom, že dílny by byly přístupnější veřejnosti a také pro jejich napojení na kavárnu a galerii.

16 V V PŮDORYS 1PP PŮDORYS 2NP PŮDORYS 3NP PŮDORYS 4NP PŮDORYS 1NP PŮDORYSY M 1:200 VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

17 Hlavní budova leží jižněji od ulice Úvoz. Hlavní vstup na pozemek je možný jen přes areál nemocnice z ulice Vlašská. Přístup z ulice Úvoz je navržen pouze jako pěší v podobě schodiště na západní hranice pozemku, z jehož podest se můžeme dostat do vyšších podlaží objektu a dále až k hlavnímu vstupu do objektu. Umístění rehabilitace a bydlení jsem do této části navrhla pro klidnější prostředí, které je z obou stran obklopeno zelení. A také kvůli dostupnosti hromadnou a osobní dopravou s možností parkování. Fasáda se zde odkazuje na budovu u ulice Úvoz a dále je navržena jako lehký obvodový plášť a masivním rámem imitující opěrné zdi. Střecha je volena jako extenzivní pochozí, která vynahrazuje zastavěnou plochu, uměnšuje objem hmot a vytváří jemnější přechod na rostlý terén. Hlavní vstup je situován v prvním nadzemním podlaží u budovy nemocnice. Dostaneme se do haly s recepcí, sloužící převážně ordinacím, a také sálům pro fyzioterapii s pobytovým trávníkem. V patře se dále nachází obslužné, skladovací a technické místnosti. V druhém nadzemním podlaží se odehráva většina rehabilitačních úkonů. Přes recepci, kde si můžeme vyzvednou ručník/župan, projdeme do šaten, které oddělují čistou a špinavou zónu. Z šaten se můžeme vydat přes kneippovy šlapací bazénky, vodní lázeň rukou/nohou, saunu finskou, parní a infra, solní lázeň s možností sprch a odpočinku, do cvičného bazénu. Individuální terapie vodní lázně s odděleným odpočinkem a elektro-, megnetoterapie a masáže jsou přístupné i z haly s recepcí. Přes recepci lze projít do části obytné. Stále ve druhém patře najdeme jídelnu s kavárnovým posezením a terasou a zázemí zaměstnanců. Třetí a čtvrté nadzemní patro je čistě obytné s možností až 20 lůžek, sesternou a asistovanou koupelnou. Obytné chodby doplněny o doplňkové funkce jako je knihovna, volnočasový prostor a internet. Koupelny na pokojích jsou řešeny jako bezbariérové. Část objektu je podsklepen,kde se nachází podzemní garáže se 17 parkovacími místy, prostorem pro zásobování, sklady, dílnou údržby a dalšími provozně technickými prostory. Na pozemku je dále možnost krátkodobého parkování u budovy nemocnice, kde je k dispozice dalších 22 parkovacích míst s vyhrazeným parkováním pro vozíčkáře. Zastřešená část, jak už bylo zmíněno, vynahrazuje zastavěnou plochu. Tento prostor slouží nejen jako terapeutická zahrada s možností zahradničení, posezení a pobytu, ale také ke snížení teploty a zachycení dešťové vody.

18 V V PŮDORYS 1NP PŮDORYS 1PP PŮDORYSY M 1:200 VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

19 V V PŮDORYS 2NP PŮDORYS 4NP PŮDORYS 3NP PŮDORYSY M 1:200 VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

20 ŘEZ M 1:200

21 ŘEZOPOHLED JIŽNÍ M 1:200

22 ŘEZOPOHLED VÝCHODNÍ M 1:200

23 POHLED JIŽNÍ M 1:200

24 POHLED ZÁPADNÍ M 1:200

25 POHLED SEVERNÍ M 1:200

26 KONSTRUKČNÍ SCHÉMA 1PP 1NP 2NP 3NP 4NP M 1:1000 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Nosný konstrukční systém je navržen jako kombinovaný železobetonový skelet, založený na základových patkách a pasech. Nosné monolitické železobetonové obvodové i vnitřní stěny tl mm u většího objektu doplněny o železobetonové sloupy o rozměrech 300 x 300 mm. Stropní desky jsou uvažovány opět jako železobetonové o tl. 200 mm. Střešní plášť u většího objemu tvoří extenzivní pochozí střecha a na menším objektu sedlová střecha. Fasáda je dvojího typu kontaktní zateplený systém a lehký obvodový plášť v pevném rámu s charakterem terénní opěrky. Výplní okenních otvorů jsou hliníková okna s dělením a černou povrchovou úpravou. Podlahy s dlažbou, lité či s marmoleem a stěny omítnuty nebo případně s obkladem. Z požárního hlediska je únik u větší budovy umožněn v každém podlaží, tudíž není potřeba navrhovat chráněnou únikovou cestu. U menší stavby je požárně úniková cesta vedena schodištěm přes recepci, která je řešena protipožárně s protipožárně uzaviratelnými skleněnými dveřmi. KONSTRUKČNÍ SCHÉMA 1PP 1NP 2NP 3NP 4NP M 1:500 OBVODOVÝ PLÁŠŤ tl. 400 mm O1 kontaktní obvodový plášť vnější omítka tl. 25 mm tepelná izolace - minerální vlna tl. 160 mm nosná stěna - monilit. ŽB tl. 200 mm vnitřní omítka tl.15 mm STŘEŠNÍ PLÁŠŤ tl. 550 mm S1 extenzivní pochozí zelená střecha vegetace travní substrát tl. 100 mm ornice tl mm filtrační vrstva drenážní+hydroakumul.vrstva tl. 20mm ochranná vrstva hydroizolace tl. 2 x1,5 mm tepelná izolace tl. 160 mm spádová vrstva - tep.izolace pojistná hydroizolace tl. 1,5 mm konstrukce stropu tl. 200 mm vnitřní omítka tl.15 mm SKLADBA PODLAHY tl. 100 mm P1 v interiétu marmoleum/dlažba tl mm podkladní samonivel.potěr tl mm separační PE fólie tl. 0,2 mm kročejová izolace - min.vlna tl. 30mm soklová tvarovka, utěsnění spáry pružným tmelem nad terénem P2 marmoleum/dlažba tl mm lepidlo podkladní samonivel.potěr tl mm separační PE fólie tl. 0,2 mm tepelná izolace tl. 250mm separační fólie hydroizolace tl. 2 x1,5 mm podkladní ŽB deska tl. 150 mm podsyp tl. 50 mm rostlý terén + 3,300 ARCHITEKTONICKO - KONSTRUKČNÍ DETAIL M 1: ,270 O S1 P1 P1 P2

27 LITERATURA Rektor I., Rektorová I.: Parkinsonova nemoc a příbuzná onemocnění v praxi. Triton, Praha 1999 Roth J., Sekyrová M., Růžička E. a kol.: Parkinsonova nemoc Maxdorf, Praha 1999 Roth J., Kaňkovský P., Růžička E. aj.: Parkinsonova nemoc a parkinsonské syndromy. Etrapyramidová onemocnění I. Galén, Praha 2000 časopis: PARKINSON, vydává Společnost Parkinson (od r.1997) brožura: Puršová M., Roth J.: Parkinsonova nemoc, Komplexní fyzioterapeutický pohled. Novartis, Praha 2014 Prof.Ing.arch. Irena Šestáková: Bezbariérová řešení staveb Tomandl J., Šestáková I.: Architektonické řešení prostředí pro osoby s Parkinsonovou nemocí INTERNET https://www.google.cz/ Předpis č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY (PSP), prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu, účinnost od nahradily vyhlášky: Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Prahy Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby Technické normy (ČSN) Evropské předpisy PODĚKOVÁNÍ Tímto bych ráda poděkovala paní prof. Ing. arch. Šestákové za čas, rady a úsilí věnované této diplomové práci. Mé díky patří samozdřejmě Ing. arch. Ondřeji Dvořákovi Ph.D., Ing. arch. Pavlu Lupači a Ing. arch. Janu Tomandlovi za rady a připomínky k mému návrhu. A v neposlední řadě mé rodině za podporu a pochopení. ZDROJE

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108 DIPLOMNÍ PROJEKT KOSTEL S FARNÍM CENTREM NA SÍDLIŠTI BARRANDOV V PRAZE AUTOR : JAROSLAV FILEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE : ING. ARCH. AKAD. ARCH. ANTONÍN JENÍČEK AKAD. ROK / SEMESTR : 2010/2011 / LETNÍ KONZULTANT

Více

ateliér prof. Ing. arch. Ireny Šestákové 15118 Ústav nauky o budovách 2014/2015 - letní semestr DIPLOMNÍ PROJEKT

ateliér prof. Ing. arch. Ireny Šestákové 15118 Ústav nauky o budovách 2014/2015 - letní semestr DIPLOMNÍ PROJEKT Pobytové a odlehčovací centrum pro osoby s Parkinsonovou chorobou SMEJKALOVÁ ZUZANA ateliér prof. Ing. arch. Ireny Šestákové 15118 Ústav nauky o budovách 2014/2015 - letní semestr DIPLOMNÍ PROJEKT OBSAH

Více

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová Bydlení pro seniory v Podvinní Jana Homolová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Jana Homolová AR 2012/2013, ZS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) BYDLENÍ PRO SENIORY

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

JAZYK PRÁCE: ČESKÝ. Vedoucí práce: Oponent práce: Klíčová slova (česká): Anotace. Anotace (anglická):

JAZYK PRÁCE: ČESKÝ. Vedoucí práce: Oponent práce: Klíčová slova (česká): Anotace. Anotace (anglická): ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Bc. Pavel Tománek AR 2012/2013, LS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: POLYFUNKČNÍ DŮM U BOTIČE V PRAZE 10 (ČJ) (AJ) MULTI-FUNCTIONAL BUILDING

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích.

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Pozemek se nachází v okrajové části obce Malé Kyšice. V širším okolí je nejvýraznější přírodní dominanta Vysoký vrch, který je viditelný i z parcely

Více

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2007 / 2008 VYPSANÉ

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

jméno: název: typ projektu: semestr: akad. rok: ústav: ateliér Dušan Marcinko Globecentrum Albertov Typ projektu: Diplomová práce Semestr: Zimní

jméno: název: typ projektu: semestr: akad. rok: ústav: ateliér Dušan Marcinko Globecentrum Albertov Typ projektu: Diplomová práce Semestr: Zimní jméno: název: typ projektu: semestr: akad. rok: ústav: ateliér Dušan Marcinko Globecentrum Albertov Typ projektu: Diplomová práce Semestr: Zimní 2012/13 15128 Ústav navrhování II Ateliér Schleger autorská

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Bytový dům Bechyňova atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Blok zakončující Engelem navrženou

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

Informační memorandum ANGLICKÁ AUKCE A1696. Objekt se smíšeným využitím - Hlinsko Insolvenční řízení Miroslav Vavroušek

Informační memorandum ANGLICKÁ AUKCE A1696. Objekt se smíšeným využitím - Hlinsko Insolvenční řízení Miroslav Vavroušek Informační memorandum ANGLICKÁ AUKCE A1696 Objekt se smíšeným využitím - Hlinsko Insolvenční řízení Miroslav Vavroušek Obsah Důležité informace:... 4 Poloha objektu... 5 Územní plán:... 6 Katastrální mapa...

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

CARLA U HŘIŠTĚ. 2.990.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

CARLA U HŘIŠTĚ. 2.990.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům CARLA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 2.990.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O JEDNOPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE RODINNÝ DŮM - VČELNÁ RODINNÝ DŮM Projektant: Místo stavby: Plocha pozemku: Zastav. plocha domu: Zas. plocha garáže: Obestavěný pr. domu: Zpevněné plochy: Ing. arch. Jan Klein Ing. arch. Jakub Pubal p.č.

Více

Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice. Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú.

Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice. Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú. 1977 Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice 1980/3 Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú. Kaplice Okres: Kaplice 1982 1992/2 Datum: Květen

Více

ČESKÝ FILMOVÝ INSTITUT DIPLOMNÍ PROJEKT / ZS 2010-2011 / FA ČVUT VRATISLAV JANDÍK / ATELIÉR ING ARCH JANA AULÍKA

ČESKÝ FILMOVÝ INSTITUT DIPLOMNÍ PROJEKT / ZS 2010-2011 / FA ČVUT VRATISLAV JANDÍK / ATELIÉR ING ARCH JANA AULÍKA ČESKÝ FILMOVÝ INSTITUT / ZS 2010-2011 / FA ČVUT VRATISLAV JANDÍK / ATELIÉR ING ARCH JANA AULÍKA OBSAH 2 2/ OBSAH 3/ PROHLÁŠENÍ STUDENTA 4/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA 5/ ŠIRŠÍ VZTAHY ORTOFOTOMAPA 6/ SCHWARZPLAN M

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA 2003 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Zhodnocení staveniště: Budova centra postižených byla postavena v roce 1928. Postupně došlo k několika změnám, byly

Více

Územní studie. Mistrovice - V sadě II

Územní studie. Mistrovice - V sadě II Územní studie Mistrovice - V sadě II 2 0 1 4 Pořizovatel Starosta obce Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Martin Mimra Dr. Ing. Petr Mařík Projektant Atelier AUREA spol.

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku ARCHITEKTI Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň Na pozemek je navržen jednopodlažní objekt s podkrovím a jedním polosuterenem, který v maximální míře využívá jak svažitosti pozemku, tak jeho

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Bc. Lenka Bartoňová AR 2011/2012, LS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) KRAJSKÁ VĚDECKÁ A MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PLZNI (AJ) REGIONAL RESEARCH

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 . TEXTOVÁ ČÁST.1. Identifikační údaje Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 Objednatel Jméno / název : Obec Starovice dresa

Více

KONCEPT A NÁVRH KONCEPT A NÁVRH 24

KONCEPT A NÁVRH KONCEPT A NÁVRH 24 KONCEPT A NÁVRH KONCEPT A NÁVRH 24 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 KONCEPT 26 SCHWARZPLAN 27 URBANISTICKÝ NÁVRH 28 PODZEMNÍ GARÁŽ 29 PŮDORYSY - OBJEKT A 3 PŮDORYSY - OBJEKT B 33 PŮDORYSY - OBJEKT C 36 PŮDORYSY - OBJEKT

Více

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1 ul. Výchozí dv r ul. Levá 1 E F A B C D E F kuch. + jídelní prostor 20,7m obytný prostor 26,2m sport. kout 4,3m koupelna + wc 5,8m ložnice 11,8m ložnice 10,6m A' B' C' D' A B C D úložný prostor se zásobníkem

Více

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata D.1.1 Architektonicko-stavební řešení a) Technická zpráva architektonické, výtvarné,

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

KATALOGOVÝ LIST BD K Dolům 41, Praha 12 Modřany

KATALOGOVÝ LIST BD K Dolům 41, Praha 12 Modřany BYTY K PRODEJI Všechny byty mají skvělou dispozici, balkon nebo terasu, sklepní kóji přístupnou z 1.NP a kryté parkovací stání. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn obklady,

Více

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50 Seznam dokumentace příloha název měřítko A Průvodní zpráva B Půdorys přízemí 1 : 50 C Základy domu 1 : 50 D Řez A A 1 : 50 E Pohled Jih 1 : 50 F Pohled Západ 1 : 50 Průvodní zpráva Příloha A duben 11 Obsah

Více

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary Příloha k č.j. VS 72/74/001/2011-50/Všeob/540 Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary základní popis nepotřebného nemovitého majetku státu Pozemky - par. č. 1691/1

Více

BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE. 3.390.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA

BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE. 3.390.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.390.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

Přehled změn technické novely oproti platnému (a pozastavenému) textu nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy (PSP)

Přehled změn technické novely oproti platnému (a pozastavenému) textu nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy (PSP) Příloha č. 2 Přehled změn technické novely oproti platnému (a pozastavenému) textu nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy (PSP) 1. 40 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 34 zní: 40 Obecné požadavky Požadavky

Více

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016 OPTIMAL 1643 3 800 000 Kč 2 090 000 Kč 903 m 2 s garáží 1148 m 2 6798 m 3 1407 m 2 892 m 2 předpokl spotřeba energie za rok

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.490.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149 Zjištění ceny obvyklé Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 128 na pozemku parc.č. st. 158 a pozemky parc.č. st. 158 a 572/1 včetně součástí a příslušenství nemovitého charakteru k.ú. Černčín, obec Bučovice,

Více

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Vize rozvoje města Město v srdci přírody, ze kterého není třeba odjíždět, které poskytuje dobré podmínky

Více

1:5000. kterém se lázeňský soubor rozkládá.

1:5000. kterém se lázeňský soubor rozkládá. Yverdon-les-Bains je švýcarské lázeňské město nacházející se se na břehu jezera Neuchâtel. Současná situace je výsledkem takřka třísetletého vývoje, ačkoliv Yverdon byl jako město s termálním pramenem

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim LEGENDA Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim 1 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 2 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 3 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 4 NÁROŽÍ MASARYKOVO NÁM.,

Více

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE Investor: BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE RECOIL, s.r.o. Rašínovo nábřeží 1696/66, 120 00 Praha 2, Nové Město Projektant: Atelier SMITKA s.r.o. Bucharova 2641/14, 158 00 Praha

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT HOTELU V GOLFOVÉM AREÁLU ( DESIGN EXTERIÉRU, INTERIÉRU ) Martin Slánský Střední odborná škola

Více

Průvodní zpráva. Termální lázně, Yverdon les Bains

Průvodní zpráva. Termální lázně, Yverdon les Bains Průvodní zpráva Termální lázně, Yverdon les Bains Urbanistické souvislosti Areál lázní se nachází v západním Švýcarsku ve městě Yverdon les Bains, jež se rozprostírá kolem jižního břehu Neuchatelského

Více

KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN

KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN DIPLOMNÍ PROJEKT / PAVEL LEJDAR ATELIÉR ŠESTÁKOVÁ / 15 118 ÚSTAV NAUKY O BUDOVÁCH / FA ČVUT / ZS 2013/2014 vedoucí práce doc. Ing. arch. Irena Šestáková / konzultace

Více

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Vypracoval: Ing. arch. Pavel Železný, Ke Trojici 209, 284 01 Kutná Hora Investor: Jaroslav Haering, Na Podskalí 72/3,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

URBANISMUS 20. Posouzení různých druhů výstavby v lokalitě ulic Malešická - Ambrožova. Michal Kalfeřt A - 7-2

URBANISMUS 20. Posouzení různých druhů výstavby v lokalitě ulic Malešická - Ambrožova. Michal Kalfeřt A - 7-2 URBANISMUS 20 Posouzení různých druhů výstavby v lokalitě ulic Malešická - Ambrožova Michal Kalfeřt A - 7-2 1. ÚVOD Analyzované území patří do městské části Praha 3, katastrální území Žižkov. Územním plánem

Více

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Seznam příloh 1. situace 1:1000, 1:500 2. půdorys 1. pp a 1. np 1:200 3. půdorys 2. a 3. np 1:200 4. půdorys 4. np a řezy 1:200 5. pohledy 1:200 6. perspektivy

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

BYDLENÍ V SEVERNÍM PODHRADÍ VYŠEHRADU

BYDLENÍ V SEVERNÍM PODHRADÍ VYŠEHRADU BYDLENÍ V SEVERNÍM PODHRADÍ VYŠEHRADU Romana Pourová ateliér Ing Arch. Jana Sedláka Odborný asistent ing. arch. Ivan Hnízdil Diplomní projekt X. semestru na FA ČVUT zimní semestr 2014/2015 ČESKÉ VYSOKÉ

Více

ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ

ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ Souhrnná a průvodní technická zpráva Zadavatel - Nadační fond SV. Hyppolita Stupeň zpracování - Architektonická studie Zpracováno

Více

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST EUROLINE SLOVAKIA 2012 6 250 000 Kč 3 750 000 Kč AKTIV BASE 3 500 000 Kč 2 250 000 Kč AKTIV BASE -128 000 Kč -78 000 Kč

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 4 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty 1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 1.1 ÚČEL STAVBY: rozšíření stávajícího hřbitova a nové oplocení stávajícího a nového hřbitova a zřízení parkovacích

Více

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012 REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY Obsah identifikační údaje stavby PRŮVODNÍ ZPRÁVA PŮDORYS 1.NP... 1:100 PŮDORYS 2.NP... 1:100 PŘÍČNÝ ŘEZ DOMEM... 1:100 POHLEDY... 1:200 ZÁKRES DO FOTOGRAFIE

Více

Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje 2. Urbanistické řešení 3. Architektonické řešení 4. Stavební řešení. 1. Identifikační údaje

Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje 2. Urbanistické řešení 3. Architektonické řešení 4. Stavební řešení. 1. Identifikační údaje Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje 2. Urbanistické řešení 3. Architektonické řešení 4. Stavební řešení 1. Identifikační údaje Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 2. Urbanistické řešení -

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

PŘESTAVBA STODOLY NA RODINNÝ DŮM LÍŠNICE. Tibor Csukás, Petr Slepánek březen 2012

PŘESTAVBA STODOLY NA RODINNÝ DŮM LÍŠNICE. Tibor Csukás, Petr Slepánek březen 2012 PŘESTAVBA STODOLY NA RODINNÝ DŮM LÍŠNICE Obsah identifikační údaje stavby PRŮVODNÍ ZPRÁVA PŮDORYS 1.NP... 1:100 PŮDORYS 2.NP a ŘEZ AA... 1:100 PROSTOROVÉ PŮDORYSNÉ ŘEZY DOMEM PROSTOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ DOMEM

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

RODINNÉ DOMY NOVÁ LOUKA WWW.RDLUDVIKOVICE.CZ

RODINNÉ DOMY NOVÁ LOUKA WWW.RDLUDVIKOVICE.CZ RODINNÉ DOMY NOVÁ LOUKA WWW.RDLUDVIKOVICE.CZ 5 4 6 3 7 2 12 8 1 13 9 10 11 Ludvíkovice NOVÁ LOUKA Dovolujeme si Vám představit developerský projekt Nová Louka, který bude realizován v katastru obce Ludvíkovice

Více

POUTNICKÝ DŮM U ANEŽSKÉHO KLÁŠTERA V PRAZE

POUTNICKÝ DŮM U ANEŽSKÉHO KLÁŠTERA V PRAZE POUTNICKÝ DŮM U ANEŽSKÉHO KLÁŠTERA V PRAZE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - PORTFOLIO PŮVODNÍ A PŘEPRACOVANÉ STUDIE Otakar Neumann atelier Stempel & Beneš FA ČVUT 2014/1015 PŮVODNÍ STUDIE Dům pro poutníky je situován

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Letní semestr 2007 / 2008. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM 4.

Letní semestr 2007 / 2008. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Letní semestr 2007 / 2008 kód

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

Zadání diplomové práce

Zadání diplomové práce Vysoké učení technické v Brně Fakulta architektury Poříčí 273/5, 63900 Brno 39 Zadání diplomové práce Číslo diplomové práce: FA-DIP0033/2012 Akademický rok: 2012/2013 Ústav: Ústav navrhování VI. Student(ka):

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH STAVBY 1.ZŠ Krátká 676 Klášterec nad Ohří 431 51 A0 TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitost Antonínská 2, Brno je bytový dům v městské zástavbě nacházející se v lukrativní

Více

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA

Více

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ ÚZEMNÍ STUDIE č.4 DUBIČNÉ LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ zhotovitel: Ing.arch.Karel Paluš Ing.arch. Václav Čada září 2011 schváleno pořizovatelem Obecní úřad Dubičné Dubičné 15, 373 71 Rudolfov Pavel Brůžek starosta

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE DESIGNU RODINNÉHO DOMU (exteriér, interiér) Martin Slánský Střední odborná škola stavební a Střední odborné

Více

semestrální práce z předmětu PG1A František Pouzar A-3-5 ZS 2007/08

semestrální práce z předmětu PG1A František Pouzar A-3-5 ZS 2007/08 semestrální práce z předmětu PG1A František Pouzar A-3-5 ZS 7/08 Zpracován projekt na předmět ATT1 bytový dům, zadaná parcela se nachází v Praze na Smíchově, v Bieblově ulici. Dům přímo sousedí se stávající

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 458/612, která je součástí bytového domu č. p. 458, stojící na pozemku p. č. 668/336, ležící v ulici Milotická, obci Praha, kat. území

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

TEXTOVÁ ZPRÁVA BRNO-SEVER

TEXTOVÁ ZPRÁVA BRNO-SEVER TEXTOVÁ ZPRÁVA BRNO-SEVER Městská část vznikla v roce 1990 a zahrnuje katastrální území Husovic, Lesné, Soběšic, Zábrdovic a většinu katastru Černých Polí. Rrozkládá se na okraji brněnské kotliny, z její

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více