ŽIVOT S PARKINSONEM POBYTOVÉ A ODLEHČOVACÍ CENTRUM PRO OSOBY S PARKINSONOVOU CHOROBOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽIVOT S PARKINSONEM POBYTOVÉ A ODLEHČOVACÍ CENTRUM PRO OSOBY S PARKINSONOVOU CHOROBOU"

Transkript

1 DIPLOMNÍ PROJEKT ATELIÉR IRENY ŠESTÁKOVÉ LS 2014/2015 ŽIVOT S PARKINSONEM POBYTOVÉ A ODLEHČOVACÍ CENTRUM PRO OSOBY S PARKINSONOVOU CHOROBOU Bc. ALENA KŘÍŽOVÁ

2 PROHLÁŠENÍ AUTORA ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ÚVOD UMÍSTĚNÍ NÁVRHU DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT, Praha 6. Dejvice letní semestr Ústav nauky o budovách CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ FOTODOKUMENTACE ÚZEMÍ ANALÝZY, VIZE A CÍLE PARKINSONOVA CHOROBA vypracovala: Alena Křížová vedoucí práce: prof. Ing. arch. Irena Šestáková KONCEPT NÁVRH ARCHITEKTONICKO - KONSTRUKČNÍ DETAIL konzultanti: Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D. ZDROJE Ing. arch. Pavel Lupáč Ing. arch Jan Tomandl OBSAH

3 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Bc. Alena KŘÍŽOVÁ AR 2014/2015, LS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: POBYTOVÉ A ODLEHČOVACÍ CENTRUM PRO OSOBY S PARKINSONOVOU CHOROBOU, ÚVOZ, PRAHA 1 JAZYK PRÁCE: RECREATION CENTRE FOR PEOPLE WITH PARKINSON S DISEASE, ÚVOZ, PRAHA 1 Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Irena Šestáková Ústav: Ústav nauky o budovách Oponent práce: Klíčová slova (česká): Anotace (česká): Ing. arch. Šárka Voříšková Parkinsonova choroba, denní centrum, rehabilitace, krátkodobé bydlení, bezbariérovost, poradenství, volnočasové aktivity Cílem projektu bylo navrhnout odlehčovací a pobytové centrum pro pacienty s Parkinsonovou chorobou. Centrum má poskytovat širokou škálu rehabilitačních služeb nejen jako každodenní péči pro ubytované pacienty, ale i ambulantně pro pacienty z blízkého okolí. Stavba je umístěna do historické části Prahy, měla by tedy citlivě reagovat na okolní zástavbu a zároveň využít pohledy do okolí, které tato lokalita nabízí. Anotace (anglická): The goal of this project is to design Recreation centre for people with Parkinson s disease. The centre should provide a day care for accommodated patiens as well as for patiens near by. The structure is situated in historical part of Prague, so it should sensitively respond to the surrounding buildings and in the same time to exploit local panoramic views of the city. Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací. V Praze dne podpis autora-diplomanta PROHLÁŠENÍ AUTORA Tento dokument je nedílnou a povinnou součástí diplomové práce / portfolia a CD.

4 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

5 Zadáním diplomové práce je návrh pobytového a odlehčovacího centra pro osoby s Parkinsonovou chorobou na pozemku situovaném na rozhraní Malé Strany a Hradčan u ulice Úvoz a jižně sahajíc až k areálu Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromojeského. Návrh by měl nejen poskytnout pomoc osobám a Parkinsonovou chorobou, ale také zvýšit osvětu občanů o této chorobě. Návrh obsahuje pobytové jednotky, komplexní rehabilitační program fyzického a psychického stavu osob s Parkinsonovou chorobou, poradenské centrum a doplňkové funkce, které pomáhají vytvořit pacientům návyky pro každodenní situace. Mým cílem bylo vytvořit bezpečný a příjemný prostor, který by splňoval požadavky k rehabilitaci pacientů. Důležitou roli mají samotné materiály použité v interieru stejně jako barevost, bezbariérovost a odstranění vizuálních i pocitových bariér. Nejprve zde blíže specifikuji umístění návrhu a jeho charakter, samotnou nemoc a její omezení a následně představím koncept a výsledný návrh. ÚVOD

6 V Umístění návrhu se nachází v hlavním V minulosti se v místě návrhu nacházela Pojmenování Úvoz bylo úředně potvrzeno městě Praha. Přesněji v městské části předlokační osada sv. Jana v Oboře. roku Samotný název Úvoz/úvozová Praha 1 na pozemcích katastrálního území Obora je jednou z osad, která existovala cesta je označení pro cestu zařezávající Hradčany a Malá Strana. Pozemky na Malé ještě před založením Malé Strany. Byla se do terénu. Typické je toto pojmenování Straně spadají pod správu Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského umístěna za hradbmi nejstaršího opevnění a obklopena lesním porostem. První pro staré cesty, které byly buď postupem času upraveny současným nárokům pro území prahy a pozemek u ulice Úvoz, ležící v území písemná známka o osadě pochází z pěší či dopravní obsluhu, anebo ztratily svůj Hradčan, vlastní Hlavní město Praha. roku 1278, která se týkala vykopání dvou význam a byly ukryty krajinou. příkopů. Z následujících písemných zpráv ze Městská část Prahy 1, situována v centrální 14. století vyplývá, že část osady spadala Kongregace Milosrdných sester sv. Karla části města Prahy, rozprostírající se po pod pravomoc českých královen a Boromejského vznikla v roce 1652 ve obou březích Vltavy zahrnuje většinu rozsáhlejší část pod jurisdikci Strahovského francouzském městě Nancy a jejich hlavním středověkého města. Tato část byla ustanovena roku 1990 jako jedna z 57 kláštera. Obora byla ve středověku spíše velmi chudou osadou s nevalnou pověstí posláním byla péče o trpící a nemocné. Na pozvání Aloise Karla přišly v roce 1837 první úvoz městských částí města Prahy. a spojována převážně s vinařstvím. sestry do Prahy a jejich řady se postupně Úřad městské části Prahy 1 vykonává Výstavbou Hladové zdi se osada ocitla v hradbách Malé Strany, ale její připojení k rozšířovaly pod náporem počtu pacientů. To také vedlo k potřebě větších prostorů, pražská památková rezervace přenesenou působnost městské části jako městu se datuje až v 50. letech 17. století. na základě čehož byla v letech jeden z 22 úřadů městských částí města postavena nová budova s kostelem sv. Prahy, není-li zákonem svěřena jiným Pozemek přiléhá svou severní hranicí k ulici Karla Boromejského. Ta se stala základem orgánům městské části. Městskou část Úvoz, která navazuje na Nerudovu ulici a pozdější nemocnice. Praha 1 tvoří celá katastrální území Starého stoupá směrem k Pohořelci. Právě v těchto Města a Josefova, dále značná část území místech vedla v minulosti důležitá stezka od Roku 1952 byla nemocnice znárodněna a Hradčan, Malé Strany a Nového Města a vltavských brodů až do severozápadních starost o pacienty převzal civilní personál nepatrná část území Vinohrad a Holešovic. Čech. Ullicí Úvoz kdysi vedla Královská až do roku 1993, kdy byla nemocnice cesta, jejíž trasa začínala v Králově dvoře odstátněna a navrácena kongregaci. Dnes Městská část Praha 1 je součástí Pražské na Starém Městě a končila v katedrále je jedinou církevní nemocnicí na územi památkové rezervace, která byla roku 1992 sv. Víta. Zde byla pouť budoucího Prahy.. zapsána na Seznam světového kulturního a panovníka završena jeho korunovací.. přírodního dědictví UNESCO jako Historické Trasa probíhala ulicí Úvoz až do 17. století, Na východní hranici areálu nemocnice centrum Prahy. Pražská památková následně byla trasa překloněna do nově sousedí s významnou archeologickou rezervace byla prohlášena nařízením vlády vybudované ulice Ke Hradu. plochou Pražské památkové rezervace, č. 66/1971 na území všech historických která má dnes podobu zahrady. Tato pražských měst a na částech přilehlých Za nejstarší název ulice se považuje plocha je pod celkovou ochranou s katastrálních území. Pro výstavbu a Strahovská cesta, která vznikla vyloučením velkoplošných zásahů, protože rekonstrukce na území Pražské památkové vybudováním kostela a kláštera na se pod navážkami a svahovými sedimenty rezervace platí ustanovení zákona Strahovském vrhu na počátku 12. století. nachází pravěká a raně historická situace 20/1987 Sb., o státní památkové péči století. UMÍSTĚNÍ NÁVRHU VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

7 Z mapových podkladů je patrné, že řešené území neprošlo výraznými zásahy a přeměnami hmoty zástavby od císařských otisků až po současnost. Je možné zcela zřetelně identifikovat všechny významné budovy a prostranství. Zástavba ovšem procházela přestavbou a jejím vyplňováním. V levé části lze vidět opevnění města a jeho následné transformaci. Císařské tisky ( ) Z podkladů je možné vyčíst přeměnu a využití části Strahovské zahrady pod vyhlídkovou cestou. Vývoj zahrad je spjat s premonstrátským klášterem na Strahově. Původně zahrady měly užitkovou funkci a sloužily jako ovocné sady, zeleninové záhony ale i jako plochy lesního porostu. Následně došlo k připojení části zahrad, patřící Opatské a Konventní zahrady, a tedy k rozšíření celkových ploch zahrady. Postupem času ztratila užitková funkce na významu a byla doplněna rekreační funkcí. 2. vojenské mapování ( ) Měřítko 1: 5800 Stabilní katastr Staré katastry otisky otisky, skici skici nedochováno otisky spojené otisky spojené 2 Typickými rysy zástavby v řešené lokalitě je střešní krajina (krytinou, tvarem a sklonem), menší obvykle bytové domy o třech až čtyrech podlaží, štítové stěny, převážně obdélníková okna orientované na výšku s vnitřním členěním, zvýrazněný parter, domovní znamení aj. 3. vojenské mapování ( ) Jedinečnost celého území podtrhuje výhled na Prahu, Petřínský svah a i Pražský hrad. A zároveň se toto území propisuje do pohledu na Pražský hrad z pravého břehu Vltavy. Letecký snímek (1953) CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

8 FOTODOKUMENTACE ÚZEMÍ

9 Umístění návrhu bylo předmětem zadání diplomové práce. Samotné místo má velký potenciál a nabízí nejen atraktivní umístění ve městě, dobré napojení na dopravní infrastrukturu, rekreaci a kulturní vyžití, ale také se díky terénu a okolní zástavbě odklání od ruchu města. Vytváří klidné prostředí vhodné pro umístění právě Lumbeho zahrada Královská zahrada/jelenní příkop Pražský hrad navrhovaného centra pro parkinsoniky, které je v těsné návaznosti na již zmíněnou nemocnici Milosrdných sester sv. Karla hranice území dominanty chrám sv. Mikuláše Bartolomejského. Orientace a svažitost zahrady pozemku na jih napomáhá osvětlení objektu a zmírní případné zastinění sousedních objektů. Návrh centra je v zeleň Strahovský klášter HRADČANY MALÁ STRANA Petřínské sady Žižkovský televizní vysílač Vrbatovská zahrada Kinského zahrada souladu i se současným územním plánem města Prahy, který řešené území definuje jako zastavitelnou plochu veřejného systém zeleně, dominanty, výhledy, území vybavení. Za stížení návrhu jsem vnímala odehrávájící se rozhraní zástavby, vnímání prostoru a faktickou hranici území Malé Strany a Hradčan. Kompaktní zástavba u ulice Úvoz a solitérní budova nemocnice vytváří tvrdý přechod, na který by měl návrh reagovat a snažit se jej zjemnit. Dalším důležitým prvkem bylo vytvoření průchodnosti územím a napojení na okolní zeleň, které by podpořilo prolnutí a definováním veřejného a soukromého prostoru. 200 m 100 m vzdálenosti přikázaný směr autobusové zastávky zákazy 200 m 100 m 300 m 300 m 400 m 400 m systém dopravy, dostupnost ANALÝZY, VIZE A CÍLE

10 Neurodegenerativní nevyléčitelné pomalu se rozvíjející chronické onemocnění. Řadí se do skupiny nemocí charakteristických motorickými systémovými poruchami. Průběh nemoci lze často zpomalit a udržovat v daném stádiu s minimálními obtížemi řadu let. Průběh a míra obtíží je závislá jak na léčbě, tak na psychickém stavu pacienta. Choroba však není důsledkem životního stylu, druhu práce či stravy. Následovaly první pokusy o léčbu onemocnění pomocí levodopy, látky, ze které je mozek schopen dopamin vytvořit. Bazální ganglia mají částečně vliv na: - motorické funkce (kontrolují pohybové schopnosti), - asociační funkce (hrají roli v rozumových schopnostech), - limbický systém (hrají roli v emocích). ztuhnutí, ztrnulost, třes Dnes stále není známo, co je vlastně příčinou. Jedna z možností ukazuje na genetické predispozice, které v kombinaci s vnějšími vlivy prostředí může negativně působit na lidský organizmus. Prokazatelným vlivem se jeví užívání heroinu a jiných toxických látek a dále virová mozková infekce či opakované zhmoždění hlavy. Jiné faktory nejsou zcela vědecky podložené. Stále však nikdo neodhalil, proč u některých lidí nemoc propukne a u druhých nikoliv. Ve výzkumu nemoci je důležitým mezníkem rok 1913, kdy nalezl Lewy v mozcích zemřelých typická tělíska (Lewyho tělíska). Zásadním zvratem byl objev švédského neurobiologa a biochemika Arvid Carlssona z roku Ten zjistil v mozku přítomnost značného množství látky zvané dopamin. Vznik nemoci je právě zapříčiněn nadměrným odumíráním buněk tvořících dopamin v části středního mozku zvané substantia nigra, která je součástí bazálních ganglií. Dopamin je látka potřebná k přenosu informací mezi nervovými buňkami. Chybějící látka narušuje správnou regulaci činnosti bazálních ganglií. Choroba se projeví chybí-li cca 70% těchto buněk. První příznaky jsou zprvu necharakteristické. Řadí se mezi ně bolesti ramen a zad, pocity tíže končetin, poruchy spánku, tichost, zácpa, deprese, snížená sexuální výkonnost atd. Tyto příznaky však doprovází i různá jiná onemocnění, proto je nepovažujeme za příliš specifické. Teprve o řadu měsíců či dokonce let se objevují čtyři typické a základní příčiny nemoci: třes, svalová ztuhlost, zpomalení pohybů, porucha stoje a chůze. Dalšími obtížemi jsou například tzv. maskovitý obličej, porucha řeči, písma, zpomalené, zastřené myšlení, sklon k náhlým poklesům krevního tlaku, nadměrná tvorba mazu kůže a mnoho dalších. postoj, maskovitý obličej, nestabilita změna písma PARKINSONOVA CHOROBA

11 Hlavními osami, při formulaci hmot, jsem z celkové situace vnímala stávající osu schodiště, ve východní hranici pozemku spojující nemocnici s ubytovnou sester. Další osou byla hrana stávající zástavby nemocnice a horní uliční fronty. Poslední osou se stala mnou navržená osa pěšího pohybu propojující Úvoz se stezkami a ulicí Vlašská. Tyto osy mi vytvořily ideový rámec pro umístění hmoty. Vytvořením odstupů od budov, z hlediska oslunění, stínění a další formulací hmot,odpovídající požadavkům zadání, vyplynuly tři objemy. Pracovala jsem zhruba se stejným členěním prostorů po celou dobu utváření hmoty. Nároky na propojení provozů a jejich návaznost mi soustředily objemy blíže k sobě. Terén mi dovolil schovat spojovací prvek a tím ponechat čitelnost skladby objemů, stejně jako i provozů. Umístění veřejných složek prostorů jsem umístila do centra dění k ulici Úvoz. Špatná dostupnost z hlediska zásobování a vytíženost Úvozu turismem umístila hlavní část do centra pozemku. Přišlo mi vhodné umístit bydlení na pěší osu, západní hranice pozemku, kvůli otevřenosti do strahovských zahrad a napojení na oba směry hlavního pohybu Úvoz a Vlašská. Zároveň byla vytvořena pomyslná bariéra mezi veřejnou a soukromou zelení sloužící centru. Rehabillitace je tedy umístěna nejblíže nemocnici a může s ní tedy i lépe komunikovat. schéma konceptu funkční schéma bydlení vybavenost (galerie, kavárna,adm.) vybavenost - prostory rehabilitace provozně technické prostory, parkování KONCEPT

12

13 V SCHWARZPLAN M 1:5000 VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

14 V V KOORDINAČNÍ SITUACE M 1:1000 KOORDINAČNÍ SITUACE M 1:500 VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

15 Objekt umístěný u ulice Úvoz vnímám jako propojení soukromého a veřejného prostoru navrhovaného centra. Objemem dotváří stávající uliční frontu a zakončuje ji průchodem přes pozemek k ulici Vlašská. Fasáda je inspirována okolní zástavbou, její osovostí, měřítkem a proporcí. Hlavní vstup do objektu je umístěn na podestě schodiště na západní fasádě domu, čímž byl vytvořen krýtý a klidnější nástum do budovy. Přes recepci, v prvním nadzemním patře, se dostaneme do galerie a o patro výš do kavárny. Ve třetím patře sídlí hlavní administrativní část celého centra a nad ním, v podkrovním patře, je umístěn cvičný byt pro pacienty. První podzemní patro už spadá pod rehabilitační část a je zde navžena ergoteraputická dílna. Hlavní důvod odtržení dílny od zbytku rehabilitačních procedur jsem viděla v tom, že dílny by byly přístupnější veřejnosti a také pro jejich napojení na kavárnu a galerii.

16 V V PŮDORYS 1PP PŮDORYS 2NP PŮDORYS 3NP PŮDORYS 4NP PŮDORYS 1NP PŮDORYSY M 1:200 VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

17 Hlavní budova leží jižněji od ulice Úvoz. Hlavní vstup na pozemek je možný jen přes areál nemocnice z ulice Vlašská. Přístup z ulice Úvoz je navržen pouze jako pěší v podobě schodiště na západní hranice pozemku, z jehož podest se můžeme dostat do vyšších podlaží objektu a dále až k hlavnímu vstupu do objektu. Umístění rehabilitace a bydlení jsem do této části navrhla pro klidnější prostředí, které je z obou stran obklopeno zelení. A také kvůli dostupnosti hromadnou a osobní dopravou s možností parkování. Fasáda se zde odkazuje na budovu u ulice Úvoz a dále je navržena jako lehký obvodový plášť a masivním rámem imitující opěrné zdi. Střecha je volena jako extenzivní pochozí, která vynahrazuje zastavěnou plochu, uměnšuje objem hmot a vytváří jemnější přechod na rostlý terén. Hlavní vstup je situován v prvním nadzemním podlaží u budovy nemocnice. Dostaneme se do haly s recepcí, sloužící převážně ordinacím, a také sálům pro fyzioterapii s pobytovým trávníkem. V patře se dále nachází obslužné, skladovací a technické místnosti. V druhém nadzemním podlaží se odehráva většina rehabilitačních úkonů. Přes recepci, kde si můžeme vyzvednou ručník/župan, projdeme do šaten, které oddělují čistou a špinavou zónu. Z šaten se můžeme vydat přes kneippovy šlapací bazénky, vodní lázeň rukou/nohou, saunu finskou, parní a infra, solní lázeň s možností sprch a odpočinku, do cvičného bazénu. Individuální terapie vodní lázně s odděleným odpočinkem a elektro-, megnetoterapie a masáže jsou přístupné i z haly s recepcí. Přes recepci lze projít do části obytné. Stále ve druhém patře najdeme jídelnu s kavárnovým posezením a terasou a zázemí zaměstnanců. Třetí a čtvrté nadzemní patro je čistě obytné s možností až 20 lůžek, sesternou a asistovanou koupelnou. Obytné chodby doplněny o doplňkové funkce jako je knihovna, volnočasový prostor a internet. Koupelny na pokojích jsou řešeny jako bezbariérové. Část objektu je podsklepen,kde se nachází podzemní garáže se 17 parkovacími místy, prostorem pro zásobování, sklady, dílnou údržby a dalšími provozně technickými prostory. Na pozemku je dále možnost krátkodobého parkování u budovy nemocnice, kde je k dispozice dalších 22 parkovacích míst s vyhrazeným parkováním pro vozíčkáře. Zastřešená část, jak už bylo zmíněno, vynahrazuje zastavěnou plochu. Tento prostor slouží nejen jako terapeutická zahrada s možností zahradničení, posezení a pobytu, ale také ke snížení teploty a zachycení dešťové vody.

18 V V PŮDORYS 1NP PŮDORYS 1PP PŮDORYSY M 1:200 VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

19 V V PŮDORYS 2NP PŮDORYS 4NP PŮDORYS 3NP PŮDORYSY M 1:200 VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

20 ŘEZ M 1:200

21 ŘEZOPOHLED JIŽNÍ M 1:200

22 ŘEZOPOHLED VÝCHODNÍ M 1:200

23 POHLED JIŽNÍ M 1:200

24 POHLED ZÁPADNÍ M 1:200

25 POHLED SEVERNÍ M 1:200

26 KONSTRUKČNÍ SCHÉMA 1PP 1NP 2NP 3NP 4NP M 1:1000 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Nosný konstrukční systém je navržen jako kombinovaný železobetonový skelet, založený na základových patkách a pasech. Nosné monolitické železobetonové obvodové i vnitřní stěny tl mm u většího objektu doplněny o železobetonové sloupy o rozměrech 300 x 300 mm. Stropní desky jsou uvažovány opět jako železobetonové o tl. 200 mm. Střešní plášť u většího objemu tvoří extenzivní pochozí střecha a na menším objektu sedlová střecha. Fasáda je dvojího typu kontaktní zateplený systém a lehký obvodový plášť v pevném rámu s charakterem terénní opěrky. Výplní okenních otvorů jsou hliníková okna s dělením a černou povrchovou úpravou. Podlahy s dlažbou, lité či s marmoleem a stěny omítnuty nebo případně s obkladem. Z požárního hlediska je únik u větší budovy umožněn v každém podlaží, tudíž není potřeba navrhovat chráněnou únikovou cestu. U menší stavby je požárně úniková cesta vedena schodištěm přes recepci, která je řešena protipožárně s protipožárně uzaviratelnými skleněnými dveřmi. KONSTRUKČNÍ SCHÉMA 1PP 1NP 2NP 3NP 4NP M 1:500 OBVODOVÝ PLÁŠŤ tl. 400 mm O1 kontaktní obvodový plášť vnější omítka tl. 25 mm tepelná izolace - minerální vlna tl. 160 mm nosná stěna - monilit. ŽB tl. 200 mm vnitřní omítka tl.15 mm STŘEŠNÍ PLÁŠŤ tl. 550 mm S1 extenzivní pochozí zelená střecha vegetace travní substrát tl. 100 mm ornice tl mm filtrační vrstva drenážní+hydroakumul.vrstva tl. 20mm ochranná vrstva hydroizolace tl. 2 x1,5 mm tepelná izolace tl. 160 mm spádová vrstva - tep.izolace pojistná hydroizolace tl. 1,5 mm konstrukce stropu tl. 200 mm vnitřní omítka tl.15 mm SKLADBA PODLAHY tl. 100 mm P1 v interiétu marmoleum/dlažba tl mm podkladní samonivel.potěr tl mm separační PE fólie tl. 0,2 mm kročejová izolace - min.vlna tl. 30mm soklová tvarovka, utěsnění spáry pružným tmelem nad terénem P2 marmoleum/dlažba tl mm lepidlo podkladní samonivel.potěr tl mm separační PE fólie tl. 0,2 mm tepelná izolace tl. 250mm separační fólie hydroizolace tl. 2 x1,5 mm podkladní ŽB deska tl. 150 mm podsyp tl. 50 mm rostlý terén + 3,300 ARCHITEKTONICKO - KONSTRUKČNÍ DETAIL M 1: ,270 O S1 P1 P1 P2

27 LITERATURA Rektor I., Rektorová I.: Parkinsonova nemoc a příbuzná onemocnění v praxi. Triton, Praha 1999 Roth J., Sekyrová M., Růžička E. a kol.: Parkinsonova nemoc Maxdorf, Praha 1999 Roth J., Kaňkovský P., Růžička E. aj.: Parkinsonova nemoc a parkinsonské syndromy. Etrapyramidová onemocnění I. Galén, Praha 2000 časopis: PARKINSON, vydává Společnost Parkinson (od r.1997) brožura: Puršová M., Roth J.: Parkinsonova nemoc, Komplexní fyzioterapeutický pohled. Novartis, Praha 2014 Prof.Ing.arch. Irena Šestáková: Bezbariérová řešení staveb Tomandl J., Šestáková I.: Architektonické řešení prostředí pro osoby s Parkinsonovou nemocí INTERNET https://www.google.cz/ Předpis č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY (PSP), prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu, účinnost od nahradily vyhlášky: Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Prahy Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby Technické normy (ČSN) Evropské předpisy PODĚKOVÁNÍ Tímto bych ráda poděkovala paní prof. Ing. arch. Šestákové za čas, rady a úsilí věnované této diplomové práci. Mé díky patří samozdřejmě Ing. arch. Ondřeji Dvořákovi Ph.D., Ing. arch. Pavlu Lupači a Ing. arch. Janu Tomandlovi za rady a připomínky k mému návrhu. A v neposlední řadě mé rodině za podporu a pochopení. ZDROJE

KONVERZE BÝVALÉ TISKÁRNY GRAFOPRINT A REGENERACE JEJÍHO OKOLÍ, PRAHA-SMÍCHOV SVETLANA KOZHENOVA

KONVERZE BÝVALÉ TISKÁRNY GRAFOPRINT A REGENERACE JEJÍHO OKOLÍ, PRAHA-SMÍCHOV SVETLANA KOZHENOVA KONVERZE BÝVALÉ TISKÁRNY GRAFOPRINT A REGENERACE JEJÍHO OKOLÍ, PRAHA-SMÍCHOV SVETLANA KOZHENOVA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: AR 2011/2012, ZS Bc. Svetlana

Více

DĚKUJI Michalovi Kuzemenskému a Ondřejovi Synkovi za odborné vedení práce, rodičům a přátelům za podporu.

DĚKUJI Michalovi Kuzemenskému a Ondřejovi Synkovi za odborné vedení práce, rodičům a přátelům za podporu. 1 2 DĚKUJI Michalovi Kuzemenskému a Ondřejovi Synkovi za odborné vedení práce, rodičům a přátelům za podporu. 3 4 diplomová práce základní škola květnice Magdalena Havlová ateliér kuzemenský & synek fakulta

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

D Í L N A N Á R O D Ů

D Í L N A N Á R O D Ů I N T E R N A C I O N Á L N Í B E Z B A R I É R O V É K U L T U R N Í C E N T R U M S D Í L E N Í P O Z I T I V N Í CH V L N A V I B R A C Í L E I P Z I G D Í L N A N Á R O D Ů ONDŘEJ ŠVÁB A T E L I E

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK

Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK CV Přemysl Jurák / 1985 / Zlín 2005-2011 / ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta Architektury http://www.fa.cvut.cz/ 2009-2010 / UNIVERSIDADE DO PORTO Faculdade de Arquitectura

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno ÚNOR 2014 ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: NADŘÍZENÝ ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ:

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Diplomová práce Autor: Bc. Zdeněk Černošek Finance Vedoucí práce:

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

FACTORYARD1842 CULTURE4LEISURE & LOFT4LEISURE. SPA a víkendové lofty - projekt horského design resortu, který v Evropě nemá obdoby zdroj: KPMG, 2009]

FACTORYARD1842 CULTURE4LEISURE & LOFT4LEISURE. SPA a víkendové lofty - projekt horského design resortu, který v Evropě nemá obdoby zdroj: KPMG, 2009] FACTORYARD1842 CULTURE4LEISURE & LOFT4LEISURE SPA a víkendové lofty - projekt horského design resortu, který v Evropě nemá obdoby zdroj: KPMG, 2009] OBSAH IDEA 3 LOFT CHARAKTER 4 KOMFORT 4 DISPOZICE 4

Více

ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI

ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI ANALYSIS

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

návrh územního plánu Dražíč textová část

návrh územního plánu Dražíč textová část příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh územního plánu Dražíč textová část Záznam o účinnosti vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Dražíč datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

Čl. 3 Pojmy. (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

Čl. 3 Pojmy. (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění nařízení č. 7/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 26/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č.

Více

VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013

VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013 VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013 VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013 Mimořádná příloha časopisu

Více

Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze

Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Právní předpis hl. m. Prahy č.26/1999 Datum vydání: 19.10.1999 Datum účinnosti: 1.1.2000 Pozměňovací vyhlášky/nařízení

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T E P L I Č K A NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 05/2014 doplněný o stanovisko krajského úřadu 06/2014

Ú Z E M N Í P L Á N T E P L I Č K A NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 05/2014 doplněný o stanovisko krajského úřadu 06/2014 Ú Z E M N Í P L Á N T E P L I Č K A NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 05/2014 doplněný o stanovisko krajského úřadu 06/2014 ZÁKLADNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE klient - objednatel: Obec Teplička (okres Karlovy Vary)

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

STRATEGIE OBNOVY A REVITALIZACE ŽIDOVSKÉ ČTVRTI V TŘEBÍČI DIPLOMOVÁ PRÁCE 2014/2015 FA VUT BRNO Bc. Jana Teplíčková

STRATEGIE OBNOVY A REVITALIZACE ŽIDOVSKÉ ČTVRTI V TŘEBÍČI DIPLOMOVÁ PRÁCE 2014/2015 FA VUT BRNO Bc. Jana Teplíčková STRATEGIE OBNOVY A REVITALIZACE ŽIDOVSKÉ ČTVRTI V TŘEBÍČI DIPLOMOVÁ PRÁCE 2014/2015 FA VUT BRNO Bc. Jana Teplíčková ABSTRAKT Předmětem diplomové práce je návrh strategie obnovy a revitalizace židovské

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47 Využití území 2.3 2.3 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Obr. Hustota zastavěné plochy budov 2.3.1 ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Způsob využití území a jeho fungování, je možné popisovat z různých hledisek. Jedním z nich je vyhodnocení

Více

BLANSKO - střed města 1 Návrh regulačního plánu BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST

BLANSKO - střed města 1 Návrh regulačního plánu BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST BLANSKO - střed města 1 BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ATELIER RAW LEDEN 2003 BLANSKO - střed města 2 OBSAH : A. TEXTOVÁ ČÁST str. A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 1.1. Zpracovatelé

Více

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 číslo dokumentu 012010 Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 společnost Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž tel. +420 573 321 111 fax +420 573 331 481 www.mesto-kromeriz.cz

Více

POROTHERM DŮM...hotová věc. Postavíme vám. dům DŮM ROKU 2012. www.porothermdum.cz

POROTHERM DŮM...hotová věc. Postavíme vám. dům DŮM ROKU 2012. www.porothermdum.cz POROTHERM DŮM...hotová věc Postavíme vám dům DŮM ROKU 2012 Vítězné realizace a studie soutěže POROTHERM DŮM BRICK AWARD www.porothermdum.cz Nejlepší dům je ten, který splňuje vaše sny Tak jako cihlový

Více

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD LÍBEZNICE Mělnická 43, 250 65 Líbeznice NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE zhotovitel: Atelier M1 architekti s.r.o. Markétská 1/28 169 00 Praha 6 01/2014 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO

Více

2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze

2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze 2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze Využití území 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Hlavní město Praha je největším městem České republiky s významnou koncentrací funkcí

Více

TÉMA 11.10 CENNÉ A POZORUHODNÉ URBANISTICKÉ SOUBORY

TÉMA 11.10 CENNÉ A POZORUHODNÉ URBANISTICKÉ SOUBORY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY TÉMA 11.10 CENNÉ A POZORUHODNÉ URBANISTICKÉ SOUBORY Z HLEDISKA URBANISTICKÉHO VÝVOJE, ZALOŽENÍ, ARCHITEKTURY A KOMPOZICE Objednatel: Útvar rozvoje hl. m.

Více