PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Eli Lilly ČR, spol. s r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Eli Lilly ČR, spol. s r. o."

Transkript

1 PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Eli Lilly ČR, spol. s r. o. 1

2 2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA PSYCHIATRICKÉ KLINIKY V HRADCI KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ 3

4 Copyright Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové,

5 Obsah Psychiatrická klinika v roce Organizaèní schéma kliniky Léèebnì preventivní péèe Odborná a vìdecká èinnost Seznam publikací pracovníkù kliniky Pøednášky pracovníkù kliniky Vìdecké a vzdìlávací akce poøádané Psychiatrickou klinikou Úèast pracovníkù kliniky na zahranièních odborných setkáních Pedagogická èinnost pracovníkù kliniky uskuteènìná mimo Lékaøskou fakultu v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze, osvìtová a extramurální psychoedukaèní èinnost Studium a vzdìlávání pracovníkù kliniky Èlenství ve fakultních, univerzitních a jiných øídících orgánech, ve výborech odborných spoleèností a v redakèních radách Stáže uskuteènìné na klinice v roce Ústavní soudnìznalecké posudky

6 Psychiatrická klinika v roce 2003 Rok 2003 pøinesl na Psychiatrické klinice pøedevším øadu personálních zmìn. Pro øadu pracovníkù znamenal krok vpøed v jejich kvalifikaci a vzdìlání. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D., se v listopadu pøed vìdeckou radou Lékaøské fakulty habilitoval. Jeho habilitaèní spis byla kniha Farmakoekonomika v psychiatrii doplnìná o vlastní práce z této oblasti. Pøednesl habilitaèní pøednášku na téma Nové poznatky v etiopatogenezi deprese, která byla dobøe pøijata. MUDr. Birgita Slováèková zakonèila v èervnu doktorandské studium v oboru psychiatrie státní zkouškou a obhájila práci Morální kompetence u studentù medicíny pøed komisí pro obhajoby doktorských disertaèních prací. Bakalářské studium ošetřovatelství na Lékařské fakultě UK v Hradci králové dokončila vrchní sestra kliniky Bc. Ivana Šlaisová. MUDr. Lenka Èerníková složila kvalifikaèní atestaci II. stupnì z oboru psychiatrie, atestaci I. stupnì složili MUDr. Petr Hrubeš, MUDr. Kristina Èerná, MUDr. Dana Holubová, MUDr. Birgita Slováèková a MUDr. Ing. Aleš Urban. Úspìšnì uzavøeli zkouškou speciální prùpravu pro výkon práce ve zdravotnictví psychologové Mgr. Martin Halíø a Mgr. Kateøina Hvìzdová. Vzdìlání a výcvik v integrativní psychoterapii úspìšnì zakonèila MUDr. Vladislava Šumberová. Z nových pracovníkù v tomto roce zaèala na klinice pracovat MUDr. Dana Holubová, která mohla uplatnit svůj zájem o skupinovou analytickou psychoterapii na oddìlení pro léèbu úzkostných poruch. Zamìstnání na klinice získaly také MUDr. Kristina Èerná, která se zatím podílela na èinnosti kliniky jako postgraduální studentka, a MUDr. Birgita Slováèková, Ph.D. PhDr. Libuši Slabou nahradila poèátkem roku ve funkci vedoucího psychologù Mgr. Zuzana Lenderová. Práci v zamìstnaneckém pomìru na klinice a na Lékaøské fakultì zakonèil MUDr. Jan Zbytovský, dlouholetý odborný asistent kliniky. Nadále bude pracovat v rámci Dohody o provedení práce na LF a uèit pøedmìt lékaøská sexuologie. MUDr. Zbytovský pracoval na klinice od roku1974. K 1. prosinci 2003 odešla do dùchodu po 35 letech práce v oboru psychiatrie také as. MUDr. Eva Libigerová a snížila o polovinu svùj úvazek u LF. Pracovala jako konzultant a psychoterapeut se vzdìláním v kognitivnì behaviorální terapii na oddìlení pro léèbu úzkostných poruch. 6

7 Do dùchodu odešla také sestra Ludmila Baumgartlová, která na klinice pracovala v posledních letech jako laborantka EEG. Z funkce stanièních sester odešly J. Vránová a L. Bitnerová. Sestra Vránová nadále pracuje v ambulantním provozu OAT a sestra Bitnerová nahradila sestru Baumgartlovou v EEG laboratoøi a pøi zajiš ování administrativy výzkumu. Na jejich místa nastoupila sestra I. Horáèková na uzavøené stanici pro ženy a sestra Z. Lukášová na mužském akutním oddìlení. Kliniku koncem roku opustila DiS Kristýna Šilarová, zastupující školská sekretáøka, která si v krátké dobì získala dobré postavení svou nenápadnou výkonností. Po roce každodenního dojíždìní ze vzdáleného bydlištì si našla místo v bližší Litomyšli. Koncem roku nastoupila na kliniku na místo sekretáøky katedry sl. Martina Bryknarová. Postgraduální studium ukonèil MUDr. J. Krabec a jako distanèní student doktorandského studie nastoupil MUDr. David Holub, který pracuje jako primáø psychiatrického oddìlení Nemocnice v Ostrovì nad Ohøí. Po stránce provozní se nepodaøilo dále zlepšit produktivitu práce a kladný výsledek hospodaøení byl spojen pøedevším s úsporami. Jistým vysvìtlením je zátìž, kterou pro kliniku pøedstavovaly nároky pracovníkù na studijní volno, které vedly k nerovnomìrnému personálnímu obsazení oddìlení. Otevøené oddìlení obìtavì usilovalo o udržení bohatého psychoterapeutického programu a komunitnì orientovaného systému práce. Na uzavøeném oddìlení se nepodaøilo po celý rok udržet bloky psychoterapeutické péèe o pacienty s poruchami pøíjmu potravy, ale MUDr. D. Podzimková a PhDr. L. Slabá se pacientkám s touto diagnózou nadále individuálnì vìnovaly. Podaøilo se rozšíøit aktivity s pacienty na akutních oddìleních a získat zkušenosti s návazností terapeutické a následné rehabilitaèní péèe. Bìhem technického uzavøení ženského akutního oddìlení si pracovníci kliniky ovìøili možnost koedukované péèe o pacienty obojího pohlaví na jednom akutním oddìlení. Zmìnil se také tým sociálních pracovnic. Na klinice nastoupila Mgr. Monika Hloušková, která distanènì studuje psychologii, a DiS Zdenka Nìmcová, která zastoupila DiS H. Kosovou po dobu její mateøské dovolené. V oblasti výuky se podaøilo opìt získat informace o hodnocení výuky studenty pomocí dotazníkù. Na výuce pøedmìtu lékaøská psychologie se vìtší mìrou podílely psycholožky Mgr. Z. Lenderová a Mgr. K. Koøínková. Využily pøitom zkušeností z kursu komunikace, který pøipravily pùvodnì pro LF a posléze uplatnily ve Fakultní nemocnici pro školení zdravotních pracovníkù v kursu sponzorovaném Nadací Olgy Havlové. Podaøilo se vydat také tøetí Sborník studentských esejù z lékaøské psychologie. 7

8 V r byl zakonèen grant IGA NF6753-3/2001 Terapeutické ovlivòování kognitivních funkcí u schizofrenie. Díky obìtavému pracovnímu nasazení øešitele se podaøilo zvrátit pomalý prùbìh grantu v posledních letech a získat jeden z nejvìtších souborù nemocných schizofrenií léèených kombinací cholinomimetika a antipsychotika ve dvojitì slepé studii. Na klinice úspìšnì zaèala Evropská studie prvních episod schizofrenie (EUFEST), velký mezinárodní projekt zamìøený na srovnání retence pacientù s poprvé diagnostikovanou schizofrenií na antipsychoticích druhé generace a nízké dávce haloperidolu. Do konce roku 2003 vstoupilo do studie šest pacientù. Probíhaly také studie s depotní formou risperidonu u pacientù se schizofrenií a 3. fáze klinického zkoušení antipsychotika aripiprazolu u pacientù s psychotickým onemocnìním z okruhu schizofrenie. Zájem o neuropsychiatrická témata se na klinice projevil jednak dalším semináøem na Neurologické klinice Nemocnice u sv. Anny v Brnì, jednak navázáním spolupráce zamìøené na diagnostiku psychopatologie kognitivních poruch u pacientù s hereditárními spinocerebelárními atrofiemi. Na tématu spolupracuje tým dr. Urban a dr. Masopust s dr. Zumrovou z 2. lékaøské fakulty. Dr. Urban a dr. Masopust pøednesli a pøipravili k publikaci nìkolik kasuistik s neuropsychiatrickou tematikou. Dr. Masopust také spolu s dr. Malým pøipravil práci o vztahu tromboembolického onemocnìní a léèby psychofarmaky. Klinice se nepodaøilo získat grantovou podporu pro nìkteré projekty, jejichž osud byl na grantech závislý pøedevším na studii úèinku kombinace antipsychotik a lamotriginu na kognitivní pøíznaky u schizofrenie. Ani projekt vztahu mezi polymorfismem genu pro COMT a kognitivními poruchami u pacientù závislých na návykových látkách nebyl v grantové soutìži úspìšný. Vedle tradièního klinického semináøe, který probìhl v dubnu na zámku Hrubá Skála se klinika výraznì podílela také na uspoøádání vzdìlávacího semináøe ÈNPS v Èerném Dole v øíjnu Studentské vìdecké konference se zúèastnila Dita Kalnická, studentka 5. roèníku, která pøednesla výsledky své práce o vztahu kouøení a dlouhodobé léèby klozapinem a depotními neuroleptiky. První místo v sekci bakalářských oborů získala na této konferenci vrchní sestra kliniky Bc. Ivana Šlaisová. Na organizaci 4. sjezdu Spoleènosti pro spánkovou medicínu v Hradci Králové mìl významný podíl doc. Smolík. Doc. Smolík také pøednášel na 6. svìtovém kongresu neurovìd v Praze v èervenci

9 Na Evropském kongresu kognitivnì behaviorální terapie v Praze byl na mezinárodní úrovni pøíznivì pøijat workshop o kognitivní skupinové terapii MUDr. Libigerové. Na 24. psychoterapeutické konferenci v Luhaèovicích referovaly o práci s ambulantní skupinou a komunitním systému péèe na otevøeném oddìlení MUDr. Šumberová a Mgr. Koøínková. Akce ke dni duševního zdraví probìhly v tomto roce netradiènì komornì. Pøes malou úèast jak hostù, tak pracovníkù kliniky, mìl koncert studentù konzervatoøe z Pardubic v Novém Adalbertinu u pacientù, kteøí se ho úèastnili, dobrý ohlas. Pøíprava výstavby nové psychiatrické kliniky po vìtšinu roku stagnovala, zdroje a pozornost ve FN byly zamìøeny na výstavbu nového pavilonu interních chorob. V souvislosti s plány pøestìhování interních oborù do jednoho centra bylo nutno vysvìtlovat a hájit potøebu setrvání oboru psychiatrie v prostoru Fakultní nemocnice a v blízkosti ostatních oborù medicíny. Klinika se zúèastnila veøejné soutìže o financování rozvojových projektù pro rok Oba projekty kliniky byly ve výbìrovém øízení úspìšné. Prvním projektem je zøízení mezioborového Centra spánkové medicíny. Na projektu se podílejí vedle Psychiatrické kliniky Plicní klinika, Neurologická klinika a Klinika ušní, nosní a krèní FN HK. Vedoucím Centra byl øeditelem FN HK jmenován doc. MUDr. Petr Smolík, CSc. Centrum spánkové medicíny bude umístìno v budovì Neurologické kliniky. Druhým úspìšným rozvojovým projektem byl projekt zkvalitnìní péèe o nemocné pøi elektrokonvulzivní terapii. Cílem projektu je nákup nového pøístroje pro EKT s lepšími bezpeènostními parametry a možností dokumentovat prùbìh léèebného výkonu. Po celý rok vynakládali všichni pracovníci kliniky hodnì sil ve snaze zlepšit kvalitu péèe poskytovanou pacientùm. V prùbìhu roku se daøilo díky obìtavosti vìtšiny kolegù vytvoøit podmínky pro všechny, kteøí chtìli naplnit své odborné cíle a dosáhnout kvalifikaèního rùstu. Stálo to úsilí a daní byla mnohdy obtížná koordinace práce kliniky jako celku. Z mého hlediska zùstává potøeba sladìní zájmù jednotlivcù a jednotlivých pracoviš kliniky v duchu otevøené a neformální komunikace a pøátelské pracovní atmosféry i nadále pøíslibem pro budoucno. Pokud se ho podaøí naplnit, bude klinika na dobré cestì stát se pracovištìm, které pøináší uspokojení a radost z dobré práce každému, kdo na nìm pracuje. Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. 9

10 Pøednosta Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. Vrchní sestra Primáø Sekretariát Bc. Iva Šlaisová MUDr. Ivan Tùma, CSc. Zdenka Šimùnková sekretáøka kliniky Martina Bryknarová sekretáøka (LF UK) Sociální péèe Sociální pracovnice (odbornì øízeni Odd. soc. péèe FN) Rehabilitace + ARTE Hospodáøka Amb. úseková sestra Technický úsek Rehabilitaèní pracovníci (odbornì øízeni Rehab. klinikou) Alena Šplíchalová hospodáøka kliniky Ludmila Bitnerová všeobecná ambulance Iva Ludvíková dokumentaristka zdrav. pojiš ovny knihovna kliniky Oddìlení A Mu i Oddìlení B eny Oddìlení CD Psychologové LNN Ambulance EEG MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. (FN 0,2) (LF 1,0) vedoucí lékaø tajemník katedry MUDr. Jiøí Masopust sekundární lékaø (FN 0,6) (LF 0,4) MUDr. Petr Hrubeš sek. lékaø (FN 0,2) asistent (LF 1,0) MUDr. Ing. Aleš Urban sek. lékaø (FN 1,0) Zdeòka Lukášová stan. sestra Zdeòka Nìmcová sociální pracovnice MUDr. Jaromír Hons sek.lékaø (FN 0,6) odb. asistent (LF 0,4) MUDr. Dana Podzimková sek. lékaø (FN 1,0) program PPP MUDr. Birgita Slováèková sek. lékaø (FN 0,6) (LF 0,4) Ivana Horáèková stanièní sestra Mgr. Monika Hloušková sociální pracovnice MUDr. Vladislava Šumberová ved. l. (FN 0,6) (LF 0,4) MUDr. Eva Libigerová lékaø konzultant (FN 0,2) odb. asistent (LF 1,0) program úzkostné poruchy MUDr. Kristina Èerná sek. lékaø (FN 0,6) (LF 0,4) Dana Bludská stan. sestra PhDr. Libuše Slabá klin. psycholog odd.b program PPP PhDr. Vladimír Panoušek klin. psycholog (FN 0,2) PhDr. Magdalena Datková klin. psycholog (FN 1,0) dìtská a dorost. amb. Mgr. Kateøina Koøínková klin. psycholog odd.cd (FN 0,5) (LF 0,5) Mgr. Kateøina Hvìzdová klin. psycholog amb. (FN 1,0) Mgr. Zuzana Lenderová vedoucí klin. psycholog a odd.a (FN 0,8) (LF 0,4) MUDr. Ji í Èí ek vedoucí lékaø (FN 1,0) LNN Nechanice v LNN po,út, st, pá progam "methadon a detox" MUDr. Elena Køivková sek. Lékaø (FN 1,0) V LNN po, st, èt, pá Mgr. Cyril Martinek klin. psycholog (FN 1,0) Mgr. Martin Halíø klin. psycholog (FN 1,0) Radka Maixnerová stan. sestra Dagmar Valešová stan. sestra Ivana Kneifelová úseková sestra Kindl Jiøí domovník LNN MUDr. Vladimír Kuèera vedoucí lékaø klin. ambulancí (FN 1,0) všeobecná ambulance (nadúv. MPSV) MUDr. Eva Èápová sek.lékaø (FN 1,0) dìtská a dorost. amb. odb. as. (úv. LF 0,1) MUDr. Jan Zbytovský sek.lékaø (úv. FN 0,024) MUDr. Lenka Èerníková sek. lékaø (úv. FN 1,0) amb. pro afekt. poruchy Doc. MUDr. Herbert Hanuš, CSc. poradna pro afekt poruchy (úv. FN 0,1) (úv. LF 0,2) MUDr. Jiøí Èí ek sek. lékaø AT ambulance - èt methadon. pogram (úv. FN 0,25) Ludmila Bitnerová spec. sestra EEG laboratoø Doc. MUDr. Petr Smolík, CSc. amb. pro spánkové poruchy (úv. FN 0,1) MUDr. Elena Køivková sek. lékaø AT ambulance, út methadon. program (úv. FN 0,2) Stav k prosinci

11 Léčebně preventivní péče Počet pacientů hospitalizovaných na akutních lůžkách v letech rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 Počet pacientů hospitalizovaných v LNN Nechanice v letech rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok

12 DNY 24,6 24,4 24, ,8 23,6 23,4 23,2 Průměrná ošetřovací doba Akutní lůžka rok 1999 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 Využití akutních lůžek v procentech z maximální kapacity % rok 1999 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok

13 Počet ambulantních nemocných ošetřených v letech rok 1997 rok 1998 rok 1999 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 Počet bodů na jednoho vysokoškoláka (lékaři a psychologové - akutní lůžka) rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok

14 Počet bodů na jednu hospitalizaci (akutní lůžka) rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 Kč Výsledek hospodaření akutní lůžka LNN rok 1997 rok 1999 rok 2001 rok

15 DOTAZNÍK SUBJEKTIVNÍ SPOKOJENOSTI NEMOCNÝCH Dojem z 1. dne Péče lékaře Péče sestry Pozn.: dotazník je anonymně vyplňován nemocnými v den jejich propuštění z kliniky; položky dotazníku jsou hodnoceny známkami 1 (= výtečně) až 5 (= nedostatečně) Vnitřní prostory kliniky Čistota a hygiena na odd. Denní program rok 2003 roky TAB. VYBRANÉ UKAZATELE PRODUKTIVITY PRÁCE A) KLINIKA BEZ LNN Vybrané ukazatele rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 počet bodů na 1 zdrav. pracovníka (v tis.) počet bodů na 1 lékaře a VŠ (v tis.) počet bodů na 1 hospitalizaci režie na 1 tisíc bodů (v Kč) index 03/02 84,3 % 88,0 % 96,1 % 109,3 % B) LNN Vybrané ukazatele rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 počet bodů na 1 zdrav. pracovníka (v tis.) počet bodů na 1 lékaře a VŠ (v tis.) počet bodů na 1 hospitalizaci režie na 1 tisíc bodů (v Kč) index 03/02 100,8 % 100,8 % 91,0 % 104,3 % 15

16 Odborná a vìdecká èinnost Poznámka: Jména a pøíjmení pracovníkù kliniky jsou graficky zvý raz nì na podtržením. Grant øešený pracovníky kliniky v roce 2003 Terapeutické ovlivòování kognitivních funkcí u schizofrenie. Podporováno grantem IGA MZ ÈR, ID kód projektu NF 6753/2001. Odpovìdný øešitel prim. MUDr. Ivan Tùma, CSc. Spoluøešitelé: Mgr. Zuzana Lenderová, MUDr. Mgr. Marek Pérez, PO Havíøov. Spolupracující pracovištì: PL Havlíèkùv Brod (prim. MUDr. Markéta Zemanová), PO Písek (prim. MUDr. Eva Kadlecová, CSc.). Dokonèeno ke , závìreèná zpráva odevzdána Klinická studie Klinická studie EUFEST (The European First Episode Schi zo phre nia Trial). Evropská multicentrická randomizovaná studie prvních epi zod schizofrenie. Zadáno v dubnu 2003, zadavatel EGRIS. Èasový rozsah studie: Koordinátor: prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. Na studii se podílejí: MUDr. Jaromír Hons, MUDr. Jiøí Masopust, MUDr. Ing. Aleš Urban, Mgr. Kateøina Ko øín ko vá. Cílový poèet nemocných: 10. Pøipravované studie (bez grantové podpory) Pilotní studie zrakové mismatch negativity u pacientù se schizo fre n ním onemocnìním. Øešitelé: Ing. Jan Kremláèek, Ph.D., MUDr. Ing. Aleš Urban. Asociace mezi polymorfismem katechol-o-metyltransferázy a psychologickými charakteristikami u drogovì závislých. Hlavní øešitel: MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D., spoluøešitelé: Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., Prof. MUDr. Vladimír Palièka, CSc., Mgr. Martin Be rá nek, Mgr. Martin Halíø. Do studie je zaøazeno 58 nemocných. 16

17 Klinické zkoušení psychofarmak Risperidone depot (microspheres) pokraèující studie. Èíslo stu die: RIS-INT-87 Janssen. Koordinátor: prim. MUDr. Ivan Tùma, CSc. A multicenter, double-blind randomized; comparative study of Aripiprazole and Olanzapine in the treatment of patients with acute schizophrenia. Protocol Number: CN Zadáno: , fa Bristol-Myers Squibb Pharmaceutical Research Institute. Ko or di ná tor: prim. MUDr. Ivan Tùma, CSc. Studie pokraèuje. Placebo-controlled, randomised, double blind multicenter study on efficacy and safety of high-dose silymarin in patients with chronic alcohol intoxification and alcoholtoxic liver disease. LE 13K0.44. Vedoucí výzkumného úkolu: prim. MUDr. Petr Popov, Od dì le ní pro léèbu závislostí VFN Praha. Spolupracovníci: MUDr. Jiøí Èížek, prim. MUDr. Václav Dvoøák, MUDr. Judita Jansová, MUDr. Petr Jeøábek, prim. MUDr Jiøí Pokora. SOLMANIA výzkum léèby mánie v rámci bipolární afektivní poruchy amisulpridem. Protokol: C Zadáno: , fa Sanofi-Synthélabo. Koordinátor: MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Spo lupra cov ní ci: MUDr. Ing. Aleš Urban, MUDr. Jiøí Masopust. Odborné posudky a redakèní recenze Grantové posudky: Zpracovali MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. (1 posudek), prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., (3 posudky), doc. MUDr. Petr Smolík, CSc., (1 posudek), MUDr. Ivan Tùma, CSc., (1 posudek). Oponentské posudky k disertaèním pracím: doc. MUDr. Petr Smolík, CSc., zpracoval jeden posudek k disertaèní práci. MUDr. Ivan Tůma, CSc., zpracoval jeden posudek k disertační práci. Redakèní recenze pro odborné èasopisy: Zpracovali doc. MUDr. Herbert Hanuš, CSc., (3 recenze), MUDr. La di slav Hosák, Ph.D., (6 recenzí), prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., (2 re cen ze), doc. MUDr. Petr Smolík, CSc., (5 recenzí), MUDr. Ivan Tůma, CSc., (3recenze). 17

18 Seznam publikací pracovníkù kliniky Poznámka: Publikace jsou øazeny v abecedním poøadí podle pøíjmení autora, resp. prvního autora. U publikací, kde prvním autorem není pracovník kliniky, je pøíjmení spoluautora - pracovníka kliniky - gra fic ky zvýraznìno. Publikace jednotlivých autorù jsou øazeny v èasové po sloup nos ti dle doby vydání. VÌDECKÉ PUBLIKACE Hesla v encyklopediích LIBIGER, J. Hesla: Porucha schizoafektivní, Porucha schi zo typ ní, Poruchy duševní trvalé s bludy, Poruchy psychotické akutní a pøechodné, Schizofrenie u dospìlých, Porucha s bludy in du ko va ná. In: HORKÝ, K. (poøadatel): Lékaøské repetitorium. 1. vyd. Praha : Galén, 2003, 788 s. SMOLÍK, P. Hesla: Dìsy noèní, Insomnie neorganická, Ná mìsíè nic tví, Porucha rytmu spánek-bdìní neorganická, Hy per som nie neorganická, Mùry noèní. In: HORKÝ, K. (poøadatel): Lékaøské repetitorium. 1. vyd. Praha : Galén, 2003, 788 s. TÙMA, I. Hesla: Halucinóza organická, Labilita emoèní, Po ru cha disociativní organická, Porucha katatonní organická, Porucha nálady organická, Porucha poznávání mírná, Porucha osobnosti organická, Porucha s bludy organická, Porucha úzkostná or ga nic ká, Psychosyndrom organický, Syndrom amnestický organický, Syndrom postencefalický, Syndrom postkomoèní, poskontuzní. In: HORKÝ, K. (poøadatel): Lékaøské repetitorium. 1. vyd. Praha : Galén, 2003, 788 s. Pøíruèky pro lékaøskou praxi LIBIGEROVÁ, E., MÜLLEROVÁ, H.: Dotazník kvality života Q-les-Q. Kvalita prožívání radosti a spokojenosti ze života. (Informace pro te ra peu ta). 1. vyd. Praha : Amepra, 2003, 23 s. ISBN X. 18

19 Publikace v èasopisech, pùvodní práce, pøehledové èlánky, kasuistiky DÓCI, I., HOSÁK, L., KOVÁØOVÁ, M.: Depresia a roztrúsená moz gomiechová skleróza (Sclerosis Multiplex). Èeská a slovenská psychiatrie. 2003, roè. 99, è. 6, s DÓCI, I., HOSÁK, L., KOVÁØOVÁ, M.: Osamìlost starých lidí jako sociální a medicínský problém. Èasopis lékaøù èeských. 2003, roè. 142, è. 8, s HVÌZDOVÁ, K.: Psychoterapie proti teplotám? (Kasuistika). Psy cho som elektronický bulletin Psychosomatické sekce Psy chi at rické spoleènosti ÈLS JEP, 2003, è. 4, s LIBIGER, J.: Placebo: Klamání nemocného nebo nástroj poznání? Psy chiat rie. 2003, roè. 7, è. 4, s LIBIGEROVÁ, E.: Úzkost, stres a úzkostné poruchy na poèátku 21. století. Remedia. 2003, roè. 13, è. 6, s MASOPUST, J., HOSÁK, L., WABERŽINEK, G., KUNC, P.: Cerebeloolivární atrofie s demencí. Èeská a slovenská neurologie a neu ro chi rur gie. 2003, roè. 66/99, è. 1, s MASOPUST, J., VALIŠ, M.: Léèba psychických komplikací Par kin so no vy nemoci. Psychiatrie pro praxi. 2003; roè. 4, è. 5, s SLOVÁÈEK, L., SLOVÁÈKOVÁ, B.: Pøíspìvek k paliativní léèbì on kologických nemocných. Vojenské zdravotnické listy VLA JEP HK. 2003, roè. 72, è. 1, s SLOVÁÈEK, L., SLOVÁÈKOVÁ, B., BLAŽEK, M., JEBAVÝ, L., KA ÈE- ROV SKÝ, J.: Možnosti paliativní léèby u nemocných v terminálním sta diu maligního onemocnìní z pohledu internisty. Praktický lékaø. 2003, roè. 83, è. 12, s

20 SMOLÍK, P.: Madridská deklarace a etická vodítka Svìtové psy chi at rické spoleènosti po XII. kongresu WPA v Jokohamì. Èeská a slovenská psychiatrie. 2003, roè. 99, è. 1, s URBAN, A.: Parkinsonismus u schizofrenie léèené klozapinem: po lé ko vý nebo primární? Psychiatrie. 2003, roè. 7, s URBAN, A., MASOPUST, J., LENDEROVÁ, Z., LIBIGER, J., UR BANO- VÁ, E., VALIŠ, M., KUPKA, K.: Multisystémová atrofie s demencí. Psychi at rie. 2003, Suppl. 2, s VALIŠ, M., MASOPUST, J., URBAN, A.: Hormonální substituèní te ra pie a demence. Psychiatrie pro praxi. 2003, roè. 4, è. 5, s Abstrakta a rozšířená abstrakta BLAHOVÁ,J., KUÈERA,V., LIBIGER J.: Hladiny prolaktinu a kvalita sexuálního života u nemocných s chronickou schizofrenií na udržovací léèbì depotními neuroleptiky. Psychiatrie. 2003, roè. 7, Suppl. 1, s. 13. HOSÁK, L., MASOPUST, J., ŽIŽKA, J., SLABÁ, L.: Adaptaèní schop nost mozkové tkánì pøi chronickém triventrikulárním hydrocefalu. Psy chi atrie. 2003, roè. 7, Suppl. 2, s HRUBEŠ, P., TÙMA, I., KUÈERA, V.: Informovaný souhlas v klinickém výzkumu. Psychiatrie. 2003, roè. 7, Suppl. 2, s LIBIGER, J.: Placebo: nástroj poznání a etický problém. Psychiatrie. 2003, roè. 7, Suppl. 1, s LIBIGER, J.: Placebo, nástroj poznání, nebo klamání pacienta? Psy chi atrie. 2003, roè. 7, Suppl. 2, s. 62. LIBIGER, J., KRABEC, J., KALNICKÁ, D., TÙMA, I.: Metabolic effects of long term treatment with depot neuroleptics and clozapine in pa ti ents with schizophrenia. European Neuropsychopharmacology. 2003, Vol. 13, Suppl. 4, p

21 LIBIGEROVÁ, E., BAŽANT, J.: Cognitive Group therapy of anxiety disorders. Psychiatrie, roè. 7, Suppl. 4, s. 22. MALÝ, R., MASOPUST, J., KONUPÈÍKOVÁ, K.: Antipsychotika, an ti depre si va a antiepileptika ve vztahu k žilnímu tromboembolismu. Trom bó za a hemostáza. 2003, s MALÝ, R., MASOPUST, J., SLEZÁKOVÁ, E.: Sekundární antifosfolipidový syndrom s clozapinem spojený u nemocné s masivní plicní em bo lizací. Trombóza a hemostáza. 2003, s. 99. MASOPUST, J., URBAN, A., HOSÁK, L., SLABÁ, L., URBANOVÁ, E.: Cerebelo-olivární atrofie s demencí. Psychiatrie. 2003, roè. 7, Suppl. 2, s SMOLÍK, P.: Evoluce spánku a snù. Sborník V. sjezdu Èeské spoleènosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu. s TÙMA, I.: Informovaný souhlas v klinickém výzkumu. Psychiatrie. 2003, roè. 7, Suppl. 2, s TÙMA, I., LENDEROVÁ, Z., ZEMANOVÁ, M., KADLECOVÁ, E., PÉ REZ, M.: Vliv donepezilu na kognitivní funkce u schizofrenie. Psy chiat rie. 2003, roè. 7, Suppl. 2, s URBAN, A., LIBIGER, J., HOSÁK, L., KUPKA, K.: Comorbidity of par kinso nism and schizophrenia in a patient treated with clozapine. Eu ro pean Psychiatry. 2003, Vol. 18, No. 5, p TÙMA, I., LENDEROVÁ, Z., PÉREZ, M.: Donepezil as an adjunctive treatment of risperidone for cognitive dysfunction in schizophrenia. Acta Med (Hradec Králové). 2003, Vol. 46, No. 2, p. 62. TÙMA, I., LENDEROVÁ, Z., ZEMANOVÁ, M., KADLECOVÁ, E., PÉ- REZ, M.: Donepezil as an adjunctive treatment of risperidone for co gniti ve dysfunction in schizophrenia. European Neu ro psy cho phar ma co lo gy. 2003, Vol. 13, Suppl. 4, p

22 VALIŠ, M., MASOPUST, J. Psychotropic treatment in Parkinson di sease. In: Sborník Neuro Ski, I. vyd. Hradec Králové : Neurologická klinika FN HK, 2003, s. 36. VALIŠ, M., TALÁB, R., MASOPUST, J., ANDRÝS, C., KREJSEK, J.: Vyšetøení beta amyloidu a tau proteinu v èasné diferenciální di a gnos ti ce demencí. Neurologie pro praxi. 2003; roè. 4, Suppl. 1, s. 22. Publikace SZP vìnované ošetøovatelské péèi HORÁÈKOVÁ, I.: Indikátory ošetøovatelské péèe. IX. královéhradecké ošetøovatelské dny. Sborník pøednášek. Hradec Králové : Nucleus HK, 2003, s MALÁT, Z., ZDRAŽILOVÁ, V.: Spánková deprivace ošetøovatelská péèe. IX. královéhradecké ošetøovatelské dny. Sborník pøednášek. Hradec Králové : Nucleus HK, 2003, s. 24. PAŠTIKOVÁ, J.: Ošetøovatelská péèe u pacienta s psychotickým one mocnìním. Sestra. 2003, roè. 13, è. 3, s ŠLAISOVÁ, I.: Projevy syndromu vyhoøení u zdravotních sester ve Fa kultní nemocnici v Hradci Králové. IX. královéhradecké ošetøovatelské dny. Sborník pøednášek. Hradec Králové : Nucleus HK, 2003, s ŠLAISOVÁ, I.: Projevy syndromu vyhoøení u zdravotních sester Psy chiat ric ké kliniky FN v Hradci Králové. IX. královéhradecké ošet øo va tel ské dny. Sborník pøednášek. Hradec Králové: Nucleus HK, 2003, s OSTATNÍ PUBLIKACE FORMÁNEK, M., PANOUŠEK, V.: Prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc., pøednostou Kliniky gerontologické a metabolické. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2003, roè. 13, è. 4, s

23 FORMÁNEK, M., PANOUŠEK, V.: Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc., pøednos tou Kliniky nemocí kožních a pohlavních. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2003, roè. 13, è. 4, s. 7. HANUŠ, H.: Vzpomínka na akademika Františka Bìhounka. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2003, roè. 13, è. 1, s HRDLIÈKA, M., TÙMA, I.: Zasedání UEMS Section and Board of Psy chiat ry (Kypr, Limasol ). Èeská a slovenská psychiatrie. 2003, roè. 99, è. 8, s CHROBÁK, L., PANOUŠEK, V.: Návštìva Mons. ThLic. Dominika Duky OP, biskupa královéhradeckého, ve Fakultní nemocnici. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2003, roè. 13, è. 1, s CHROBÁK, L., PANOUŠEK, V.: Dìkujeme, paní magistro. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2003, roè. 13, è. 1, s. 15. LIBIGER, J. Psychiatrická klinika v roce In: Výroèní zpráva Psy chiat ric ké kliniky v Hradci Králové za rok vyd. Hradec Králové : ATD, 2003, s LIBIGER, J.: Reklama a lékaøi. (Úvodník). Èeská a slovenská psy chi at rie. 2003, roè. 99, è. 2, s LIBIGER, J.: Komentáø Arch Gen Psychiatry CS k èlánku An ta go nis té dopaminu a vznik rakoviny prsu. Arch Gen Psychiatry CS, 2003, roè. 1, è. 2, s LIBIGER, J.: Komentáø Arch Gen Psychiatry CS k èlánku Ran do mi zo vaná kontrolovaná studie prevence relapsu bipolární afektivní po ru chy kognitivní terapií. Arch Gen Psychiatry CS, 2003, roè. 1, è. 3, s LIBIGER, J.: Chaotické støepy života (Psychiatrické minimum pøí lo ha èasopisu Reflex) 2003, s. 5. LIBIGER, J.: Komentáø Arch Gen Psychiatry CS k èlánku Me taana lýza úèinnosti antipsychotik druhej generácie. Arch Gen Psychiatry CS, 2003, roè. 1, è. 4, s

24 MASOPUST, J.: Centrum pro duševní zdraví: možnost následné péèe v Hradci Králové. Esprit. 2003, roè. 7, è. 1, s MASOPUST, J.: Psychoedukace psychóz. Esprit. 2003, roè. 7, è. 4, s MASOPUST, J.: Syndrom profesionálního vyhoøení. Practicus. 2003, roè. 2, è. 10, s PANOUŠEK, V.: O dobré jméno nemocnice. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2003, roè. 13, è. 1, s PANOUŠEK, V.: Stravovací odbor Fakultní nemocnice Hradec Králové získal certifikát ISO. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2003, roè. 13, è. 1, s PANOUŠEK, V.: Jan Smit Fotografie. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2003, roè. 13, è. 1, s. 17. PANOUŠEK, V.: Deset let bakaláøského studijního programu. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2003, roè. 13, è. 1, s. 20. PANOUŠEK, V.: K 75. výroèí otevøení Nové nemocnice. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2003, roè. 13, è. 1, s. 23. PANOUŠEK, V.: Neopomenutelné horizonty. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2003, roè. 13, è. 2, s PANOUŠEK, V.: Ministrynì zdravotnictví se seznámila s novým pra covištìm Tkáòové ústøedny. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2003, roè. 13, è. 2, s. 4. PANOUŠEK, V.: Zemøel prim. MUDr. Oldøich Bureš. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2003, roè. 13, è. 2, s. 14. PANOUŠEK, V.: Spoleènost pro dìjiny vìd a techniky (Založena byla východoèeská poboèka). Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2003, roè. 13, è. 2, s

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o.

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o. PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o. 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA PSYCHIATRICKÉ KLINIKY V HRADCI KRÁLOVÉ ZA ROK 2002 UNIVERZITA KARLOVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2006 Děkujeme Reprografickému centru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové za 2007 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Květen 2008 Děkujeme Reprografickému centru

Více

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 5 2001 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Podzimní odpoledne v nemocnici. Foto PhDr. Vladimír Panoušek O CO NÁM DNES JDE Vlna protestních shromáždìní

Více

Nadace Academia Medica Pragensis Øehoøova 992/10 130 00 Praha 3 www. medical-academy.cz telefon: +420 776 350 000 mail: cla@medical-academy.

Nadace Academia Medica Pragensis Øehoøova 992/10 130 00 Praha 3 www. medical-academy.cz telefon: +420 776 350 000 mail: cla@medical-academy. Nadace Academia Medica Pragensis Øehoøova 992/10 130 00 Praha 3 www. medical-academy.cz telefon: +420 776 350 000 mail: cla@medical-academy.cz bankovní spojení: 55225522/0300 Pøedseda správní rady: prof.

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM 4. 6. 11. 2010 Hotel THERMAL Karlovy Vary Konference je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 4 2002 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Krkonoše - pohled z cesty nad Martinovou boudou na jihovýchod. oto Jiøí Bruník PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA

Více

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X na VUT v Brně Medaile MŠMT TÝDEN GLOBÁLNÍ VĚDY A TECHNOLOGIE, 2000 K debatám o informaèním svìtì a globalizaci a narùstajícímu podílu vìdy a technologií pro øešení problému spojených

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizace a øízení Státního ústavu památkové péèe... 13 3 Souhrn hlavních èinností... 23 4 Rozbor

Více

obèanské sdružení 120 00 Praha 2

obèanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2001 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení 120 00 Praha 2 1 Sociální vylouèení, jeho eliminace a prevence, život s lidskou dùstojností, to jsou pojmy, které se èasto opakují v dokumentech

Více

LISTOPAD 2000. na VUT v Brně

LISTOPAD 2000. na VUT v Brně LISTOPAD 2000 na VUT v Brně Na pùdì ÈTP pøivítal následníka britského trùnu, prince Charlese (uprostøed) také rektor Vysokého uèení technického Jan Vrbka (vlevo). Princ Charles v Českém technologickém

Více

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO Nejlepší ekologický zemědělec za uplynulý rok - farma Borová 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Slovo předsedy Struktura členské základny Poradenství Projekty Propagace a podpora odbytu Zastupování členů svazu Zahraniční

Více

A 1 ŽÁDOST O AKREDITACI PRO ZDRAVOTNICTVÍ INCIP

A 1 ŽÁDOST O AKREDITACI PRO ZDRAVOTNICTVÍ INCIP A Všeobecné požadavky na vzdělávací programy 1 ŽÁDOST O AKREDITACI PRO ZDRAVOTNICTVÍ INCIP ŽÁDOST O AKREDITACI PRO ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MEZINÁRODNÍHO STŘEDISKA PRO INTEGROVANOU PSYCHOTERAPII

Více

Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit.

Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit. Výroční zpráva 2001 Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit. Slovo pøedsedy výkonného výboru Vážení pøátelé, TACENT: SATIS LAUDANT -

Více

Cholesterol, Tuk a Cukr znovu ovládly nemocniční školu

Cholesterol, Tuk a Cukr znovu ovládly nemocniční školu 1 2014 Z OBSAHU ČÍSLA Časopis SCAN dnes a zítra Quo vadis SCAN? Nový rektor Univerzity Karlovy Ústav hygieny a preventivního lékařství Chirurgická klinika Poděkování prof. Procházkovi XVIII. vědecká konference

Více

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DÌTSKÁ SCÉNA 2007 Celostátní pøehlídka dìtského divadla Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù 36. roèník 15. - 21. èervna 2007, Trutnov Z povìøení a za finanèního

Více

PAVILON INTERNÍCH OBORŮ RNDr. JOSEF ŽIDŮ, CSc. S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

PAVILON INTERNÍCH OBORŮ RNDr. JOSEF ŽIDŮ, CSc. S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 2004 ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 3 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Pohled na vstup do pavilonu interních oborů. Foto Ing. Jiří Bobr PAVILON INTERNÍCH OBORŮ RNDr. JOSEF ŽIDŮ,

Více

Urgentní medicína je v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR. Archiv 2000 2009 též na www.mediprax.

Urgentní medicína je v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR. Archiv 2000 2009 též na www.mediprax. URGENTNÍ UM MEDICÍNA 3/2010 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Urgentní medicína je v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR. Archiv 2000 2009 též na www.mediprax.cz

Více

SUR. Sdružení pro vzdělávání. v psychoterapii

SUR. Sdružení pro vzdělávání. v psychoterapii SUR Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii Program komplexního vzdělávání v psychoterapii pro schvalovací proces 2012 Správní rada sdružení/institutu SUR předkládá tento spis se žádostí o schválení komplexního

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník.

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník. O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více