PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Eli Lilly ČR, spol. s r. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Eli Lilly ČR, spol. s r. o."

Transkript

1 PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Eli Lilly ČR, spol. s r. o. 1

2 2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA PSYCHIATRICKÉ KLINIKY V HRADCI KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ 3

4 Copyright Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové,

5 Obsah Psychiatrická klinika v roce Organizaèní schéma kliniky Léèebnì preventivní péèe Odborná a vìdecká èinnost Seznam publikací pracovníkù kliniky Pøednášky pracovníkù kliniky Vìdecké a vzdìlávací akce poøádané Psychiatrickou klinikou Úèast pracovníkù kliniky na zahranièních odborných setkáních Pedagogická èinnost pracovníkù kliniky uskuteènìná mimo Lékaøskou fakultu v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze, osvìtová a extramurální psychoedukaèní èinnost Studium a vzdìlávání pracovníkù kliniky Èlenství ve fakultních, univerzitních a jiných øídících orgánech, ve výborech odborných spoleèností a v redakèních radách Stáže uskuteènìné na klinice v roce Ústavní soudnìznalecké posudky

6 Psychiatrická klinika v roce 2003 Rok 2003 pøinesl na Psychiatrické klinice pøedevším øadu personálních zmìn. Pro øadu pracovníkù znamenal krok vpøed v jejich kvalifikaci a vzdìlání. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D., se v listopadu pøed vìdeckou radou Lékaøské fakulty habilitoval. Jeho habilitaèní spis byla kniha Farmakoekonomika v psychiatrii doplnìná o vlastní práce z této oblasti. Pøednesl habilitaèní pøednášku na téma Nové poznatky v etiopatogenezi deprese, která byla dobøe pøijata. MUDr. Birgita Slováèková zakonèila v èervnu doktorandské studium v oboru psychiatrie státní zkouškou a obhájila práci Morální kompetence u studentù medicíny pøed komisí pro obhajoby doktorských disertaèních prací. Bakalářské studium ošetřovatelství na Lékařské fakultě UK v Hradci králové dokončila vrchní sestra kliniky Bc. Ivana Šlaisová. MUDr. Lenka Èerníková složila kvalifikaèní atestaci II. stupnì z oboru psychiatrie, atestaci I. stupnì složili MUDr. Petr Hrubeš, MUDr. Kristina Èerná, MUDr. Dana Holubová, MUDr. Birgita Slováèková a MUDr. Ing. Aleš Urban. Úspìšnì uzavøeli zkouškou speciální prùpravu pro výkon práce ve zdravotnictví psychologové Mgr. Martin Halíø a Mgr. Kateøina Hvìzdová. Vzdìlání a výcvik v integrativní psychoterapii úspìšnì zakonèila MUDr. Vladislava Šumberová. Z nových pracovníkù v tomto roce zaèala na klinice pracovat MUDr. Dana Holubová, která mohla uplatnit svůj zájem o skupinovou analytickou psychoterapii na oddìlení pro léèbu úzkostných poruch. Zamìstnání na klinice získaly také MUDr. Kristina Èerná, která se zatím podílela na èinnosti kliniky jako postgraduální studentka, a MUDr. Birgita Slováèková, Ph.D. PhDr. Libuši Slabou nahradila poèátkem roku ve funkci vedoucího psychologù Mgr. Zuzana Lenderová. Práci v zamìstnaneckém pomìru na klinice a na Lékaøské fakultì zakonèil MUDr. Jan Zbytovský, dlouholetý odborný asistent kliniky. Nadále bude pracovat v rámci Dohody o provedení práce na LF a uèit pøedmìt lékaøská sexuologie. MUDr. Zbytovský pracoval na klinice od roku1974. K 1. prosinci 2003 odešla do dùchodu po 35 letech práce v oboru psychiatrie také as. MUDr. Eva Libigerová a snížila o polovinu svùj úvazek u LF. Pracovala jako konzultant a psychoterapeut se vzdìláním v kognitivnì behaviorální terapii na oddìlení pro léèbu úzkostných poruch. 6

7 Do dùchodu odešla také sestra Ludmila Baumgartlová, která na klinice pracovala v posledních letech jako laborantka EEG. Z funkce stanièních sester odešly J. Vránová a L. Bitnerová. Sestra Vránová nadále pracuje v ambulantním provozu OAT a sestra Bitnerová nahradila sestru Baumgartlovou v EEG laboratoøi a pøi zajiš ování administrativy výzkumu. Na jejich místa nastoupila sestra I. Horáèková na uzavøené stanici pro ženy a sestra Z. Lukášová na mužském akutním oddìlení. Kliniku koncem roku opustila DiS Kristýna Šilarová, zastupující školská sekretáøka, která si v krátké dobì získala dobré postavení svou nenápadnou výkonností. Po roce každodenního dojíždìní ze vzdáleného bydlištì si našla místo v bližší Litomyšli. Koncem roku nastoupila na kliniku na místo sekretáøky katedry sl. Martina Bryknarová. Postgraduální studium ukonèil MUDr. J. Krabec a jako distanèní student doktorandského studie nastoupil MUDr. David Holub, který pracuje jako primáø psychiatrického oddìlení Nemocnice v Ostrovì nad Ohøí. Po stránce provozní se nepodaøilo dále zlepšit produktivitu práce a kladný výsledek hospodaøení byl spojen pøedevším s úsporami. Jistým vysvìtlením je zátìž, kterou pro kliniku pøedstavovaly nároky pracovníkù na studijní volno, které vedly k nerovnomìrnému personálnímu obsazení oddìlení. Otevøené oddìlení obìtavì usilovalo o udržení bohatého psychoterapeutického programu a komunitnì orientovaného systému práce. Na uzavøeném oddìlení se nepodaøilo po celý rok udržet bloky psychoterapeutické péèe o pacienty s poruchami pøíjmu potravy, ale MUDr. D. Podzimková a PhDr. L. Slabá se pacientkám s touto diagnózou nadále individuálnì vìnovaly. Podaøilo se rozšíøit aktivity s pacienty na akutních oddìleních a získat zkušenosti s návazností terapeutické a následné rehabilitaèní péèe. Bìhem technického uzavøení ženského akutního oddìlení si pracovníci kliniky ovìøili možnost koedukované péèe o pacienty obojího pohlaví na jednom akutním oddìlení. Zmìnil se také tým sociálních pracovnic. Na klinice nastoupila Mgr. Monika Hloušková, která distanènì studuje psychologii, a DiS Zdenka Nìmcová, která zastoupila DiS H. Kosovou po dobu její mateøské dovolené. V oblasti výuky se podaøilo opìt získat informace o hodnocení výuky studenty pomocí dotazníkù. Na výuce pøedmìtu lékaøská psychologie se vìtší mìrou podílely psycholožky Mgr. Z. Lenderová a Mgr. K. Koøínková. Využily pøitom zkušeností z kursu komunikace, který pøipravily pùvodnì pro LF a posléze uplatnily ve Fakultní nemocnici pro školení zdravotních pracovníkù v kursu sponzorovaném Nadací Olgy Havlové. Podaøilo se vydat také tøetí Sborník studentských esejù z lékaøské psychologie. 7

8 V r byl zakonèen grant IGA NF6753-3/2001 Terapeutické ovlivòování kognitivních funkcí u schizofrenie. Díky obìtavému pracovnímu nasazení øešitele se podaøilo zvrátit pomalý prùbìh grantu v posledních letech a získat jeden z nejvìtších souborù nemocných schizofrenií léèených kombinací cholinomimetika a antipsychotika ve dvojitì slepé studii. Na klinice úspìšnì zaèala Evropská studie prvních episod schizofrenie (EUFEST), velký mezinárodní projekt zamìøený na srovnání retence pacientù s poprvé diagnostikovanou schizofrenií na antipsychoticích druhé generace a nízké dávce haloperidolu. Do konce roku 2003 vstoupilo do studie šest pacientù. Probíhaly také studie s depotní formou risperidonu u pacientù se schizofrenií a 3. fáze klinického zkoušení antipsychotika aripiprazolu u pacientù s psychotickým onemocnìním z okruhu schizofrenie. Zájem o neuropsychiatrická témata se na klinice projevil jednak dalším semináøem na Neurologické klinice Nemocnice u sv. Anny v Brnì, jednak navázáním spolupráce zamìøené na diagnostiku psychopatologie kognitivních poruch u pacientù s hereditárními spinocerebelárními atrofiemi. Na tématu spolupracuje tým dr. Urban a dr. Masopust s dr. Zumrovou z 2. lékaøské fakulty. Dr. Urban a dr. Masopust pøednesli a pøipravili k publikaci nìkolik kasuistik s neuropsychiatrickou tematikou. Dr. Masopust také spolu s dr. Malým pøipravil práci o vztahu tromboembolického onemocnìní a léèby psychofarmaky. Klinice se nepodaøilo získat grantovou podporu pro nìkteré projekty, jejichž osud byl na grantech závislý pøedevším na studii úèinku kombinace antipsychotik a lamotriginu na kognitivní pøíznaky u schizofrenie. Ani projekt vztahu mezi polymorfismem genu pro COMT a kognitivními poruchami u pacientù závislých na návykových látkách nebyl v grantové soutìži úspìšný. Vedle tradièního klinického semináøe, který probìhl v dubnu na zámku Hrubá Skála se klinika výraznì podílela také na uspoøádání vzdìlávacího semináøe ÈNPS v Èerném Dole v øíjnu Studentské vìdecké konference se zúèastnila Dita Kalnická, studentka 5. roèníku, která pøednesla výsledky své práce o vztahu kouøení a dlouhodobé léèby klozapinem a depotními neuroleptiky. První místo v sekci bakalářských oborů získala na této konferenci vrchní sestra kliniky Bc. Ivana Šlaisová. Na organizaci 4. sjezdu Spoleènosti pro spánkovou medicínu v Hradci Králové mìl významný podíl doc. Smolík. Doc. Smolík také pøednášel na 6. svìtovém kongresu neurovìd v Praze v èervenci

9 Na Evropském kongresu kognitivnì behaviorální terapie v Praze byl na mezinárodní úrovni pøíznivì pøijat workshop o kognitivní skupinové terapii MUDr. Libigerové. Na 24. psychoterapeutické konferenci v Luhaèovicích referovaly o práci s ambulantní skupinou a komunitním systému péèe na otevøeném oddìlení MUDr. Šumberová a Mgr. Koøínková. Akce ke dni duševního zdraví probìhly v tomto roce netradiènì komornì. Pøes malou úèast jak hostù, tak pracovníkù kliniky, mìl koncert studentù konzervatoøe z Pardubic v Novém Adalbertinu u pacientù, kteøí se ho úèastnili, dobrý ohlas. Pøíprava výstavby nové psychiatrické kliniky po vìtšinu roku stagnovala, zdroje a pozornost ve FN byly zamìøeny na výstavbu nového pavilonu interních chorob. V souvislosti s plány pøestìhování interních oborù do jednoho centra bylo nutno vysvìtlovat a hájit potøebu setrvání oboru psychiatrie v prostoru Fakultní nemocnice a v blízkosti ostatních oborù medicíny. Klinika se zúèastnila veøejné soutìže o financování rozvojových projektù pro rok Oba projekty kliniky byly ve výbìrovém øízení úspìšné. Prvním projektem je zøízení mezioborového Centra spánkové medicíny. Na projektu se podílejí vedle Psychiatrické kliniky Plicní klinika, Neurologická klinika a Klinika ušní, nosní a krèní FN HK. Vedoucím Centra byl øeditelem FN HK jmenován doc. MUDr. Petr Smolík, CSc. Centrum spánkové medicíny bude umístìno v budovì Neurologické kliniky. Druhým úspìšným rozvojovým projektem byl projekt zkvalitnìní péèe o nemocné pøi elektrokonvulzivní terapii. Cílem projektu je nákup nového pøístroje pro EKT s lepšími bezpeènostními parametry a možností dokumentovat prùbìh léèebného výkonu. Po celý rok vynakládali všichni pracovníci kliniky hodnì sil ve snaze zlepšit kvalitu péèe poskytovanou pacientùm. V prùbìhu roku se daøilo díky obìtavosti vìtšiny kolegù vytvoøit podmínky pro všechny, kteøí chtìli naplnit své odborné cíle a dosáhnout kvalifikaèního rùstu. Stálo to úsilí a daní byla mnohdy obtížná koordinace práce kliniky jako celku. Z mého hlediska zùstává potøeba sladìní zájmù jednotlivcù a jednotlivých pracoviš kliniky v duchu otevøené a neformální komunikace a pøátelské pracovní atmosféry i nadále pøíslibem pro budoucno. Pokud se ho podaøí naplnit, bude klinika na dobré cestì stát se pracovištìm, které pøináší uspokojení a radost z dobré práce každému, kdo na nìm pracuje. Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. 9

10 Pøednosta Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. Vrchní sestra Primáø Sekretariát Bc. Iva Šlaisová MUDr. Ivan Tùma, CSc. Zdenka Šimùnková sekretáøka kliniky Martina Bryknarová sekretáøka (LF UK) Sociální péèe Sociální pracovnice (odbornì øízeni Odd. soc. péèe FN) Rehabilitace + ARTE Hospodáøka Amb. úseková sestra Technický úsek Rehabilitaèní pracovníci (odbornì øízeni Rehab. klinikou) Alena Šplíchalová hospodáøka kliniky Ludmila Bitnerová všeobecná ambulance Iva Ludvíková dokumentaristka zdrav. pojiš ovny knihovna kliniky Oddìlení A Mu i Oddìlení B eny Oddìlení CD Psychologové LNN Ambulance EEG MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. (FN 0,2) (LF 1,0) vedoucí lékaø tajemník katedry MUDr. Jiøí Masopust sekundární lékaø (FN 0,6) (LF 0,4) MUDr. Petr Hrubeš sek. lékaø (FN 0,2) asistent (LF 1,0) MUDr. Ing. Aleš Urban sek. lékaø (FN 1,0) Zdeòka Lukášová stan. sestra Zdeòka Nìmcová sociální pracovnice MUDr. Jaromír Hons sek.lékaø (FN 0,6) odb. asistent (LF 0,4) MUDr. Dana Podzimková sek. lékaø (FN 1,0) program PPP MUDr. Birgita Slováèková sek. lékaø (FN 0,6) (LF 0,4) Ivana Horáèková stanièní sestra Mgr. Monika Hloušková sociální pracovnice MUDr. Vladislava Šumberová ved. l. (FN 0,6) (LF 0,4) MUDr. Eva Libigerová lékaø konzultant (FN 0,2) odb. asistent (LF 1,0) program úzkostné poruchy MUDr. Kristina Èerná sek. lékaø (FN 0,6) (LF 0,4) Dana Bludská stan. sestra PhDr. Libuše Slabá klin. psycholog odd.b program PPP PhDr. Vladimír Panoušek klin. psycholog (FN 0,2) PhDr. Magdalena Datková klin. psycholog (FN 1,0) dìtská a dorost. amb. Mgr. Kateøina Koøínková klin. psycholog odd.cd (FN 0,5) (LF 0,5) Mgr. Kateøina Hvìzdová klin. psycholog amb. (FN 1,0) Mgr. Zuzana Lenderová vedoucí klin. psycholog a odd.a (FN 0,8) (LF 0,4) MUDr. Ji í Èí ek vedoucí lékaø (FN 1,0) LNN Nechanice v LNN po,út, st, pá progam "methadon a detox" MUDr. Elena Køivková sek. Lékaø (FN 1,0) V LNN po, st, èt, pá Mgr. Cyril Martinek klin. psycholog (FN 1,0) Mgr. Martin Halíø klin. psycholog (FN 1,0) Radka Maixnerová stan. sestra Dagmar Valešová stan. sestra Ivana Kneifelová úseková sestra Kindl Jiøí domovník LNN MUDr. Vladimír Kuèera vedoucí lékaø klin. ambulancí (FN 1,0) všeobecná ambulance (nadúv. MPSV) MUDr. Eva Èápová sek.lékaø (FN 1,0) dìtská a dorost. amb. odb. as. (úv. LF 0,1) MUDr. Jan Zbytovský sek.lékaø (úv. FN 0,024) MUDr. Lenka Èerníková sek. lékaø (úv. FN 1,0) amb. pro afekt. poruchy Doc. MUDr. Herbert Hanuš, CSc. poradna pro afekt poruchy (úv. FN 0,1) (úv. LF 0,2) MUDr. Jiøí Èí ek sek. lékaø AT ambulance - èt methadon. pogram (úv. FN 0,25) Ludmila Bitnerová spec. sestra EEG laboratoø Doc. MUDr. Petr Smolík, CSc. amb. pro spánkové poruchy (úv. FN 0,1) MUDr. Elena Køivková sek. lékaø AT ambulance, út methadon. program (úv. FN 0,2) Stav k prosinci

11 Léčebně preventivní péče Počet pacientů hospitalizovaných na akutních lůžkách v letech rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 Počet pacientů hospitalizovaných v LNN Nechanice v letech rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok

12 DNY 24,6 24,4 24, ,8 23,6 23,4 23,2 Průměrná ošetřovací doba Akutní lůžka rok 1999 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 Využití akutních lůžek v procentech z maximální kapacity % rok 1999 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok

13 Počet ambulantních nemocných ošetřených v letech rok 1997 rok 1998 rok 1999 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 Počet bodů na jednoho vysokoškoláka (lékaři a psychologové - akutní lůžka) rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok

14 Počet bodů na jednu hospitalizaci (akutní lůžka) rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 Kč Výsledek hospodaření akutní lůžka LNN rok 1997 rok 1999 rok 2001 rok

15 DOTAZNÍK SUBJEKTIVNÍ SPOKOJENOSTI NEMOCNÝCH Dojem z 1. dne Péče lékaře Péče sestry Pozn.: dotazník je anonymně vyplňován nemocnými v den jejich propuštění z kliniky; položky dotazníku jsou hodnoceny známkami 1 (= výtečně) až 5 (= nedostatečně) Vnitřní prostory kliniky Čistota a hygiena na odd. Denní program rok 2003 roky TAB. VYBRANÉ UKAZATELE PRODUKTIVITY PRÁCE A) KLINIKA BEZ LNN Vybrané ukazatele rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 počet bodů na 1 zdrav. pracovníka (v tis.) počet bodů na 1 lékaře a VŠ (v tis.) počet bodů na 1 hospitalizaci režie na 1 tisíc bodů (v Kč) index 03/02 84,3 % 88,0 % 96,1 % 109,3 % B) LNN Vybrané ukazatele rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 počet bodů na 1 zdrav. pracovníka (v tis.) počet bodů na 1 lékaře a VŠ (v tis.) počet bodů na 1 hospitalizaci režie na 1 tisíc bodů (v Kč) index 03/02 100,8 % 100,8 % 91,0 % 104,3 % 15

16 Odborná a vìdecká èinnost Poznámka: Jména a pøíjmení pracovníkù kliniky jsou graficky zvý raz nì na podtržením. Grant øešený pracovníky kliniky v roce 2003 Terapeutické ovlivòování kognitivních funkcí u schizofrenie. Podporováno grantem IGA MZ ÈR, ID kód projektu NF 6753/2001. Odpovìdný øešitel prim. MUDr. Ivan Tùma, CSc. Spoluøešitelé: Mgr. Zuzana Lenderová, MUDr. Mgr. Marek Pérez, PO Havíøov. Spolupracující pracovištì: PL Havlíèkùv Brod (prim. MUDr. Markéta Zemanová), PO Písek (prim. MUDr. Eva Kadlecová, CSc.). Dokonèeno ke , závìreèná zpráva odevzdána Klinická studie Klinická studie EUFEST (The European First Episode Schi zo phre nia Trial). Evropská multicentrická randomizovaná studie prvních epi zod schizofrenie. Zadáno v dubnu 2003, zadavatel EGRIS. Èasový rozsah studie: Koordinátor: prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. Na studii se podílejí: MUDr. Jaromír Hons, MUDr. Jiøí Masopust, MUDr. Ing. Aleš Urban, Mgr. Kateøina Ko øín ko vá. Cílový poèet nemocných: 10. Pøipravované studie (bez grantové podpory) Pilotní studie zrakové mismatch negativity u pacientù se schizo fre n ním onemocnìním. Øešitelé: Ing. Jan Kremláèek, Ph.D., MUDr. Ing. Aleš Urban. Asociace mezi polymorfismem katechol-o-metyltransferázy a psychologickými charakteristikami u drogovì závislých. Hlavní øešitel: MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D., spoluøešitelé: Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., Prof. MUDr. Vladimír Palièka, CSc., Mgr. Martin Be rá nek, Mgr. Martin Halíø. Do studie je zaøazeno 58 nemocných. 16

17 Klinické zkoušení psychofarmak Risperidone depot (microspheres) pokraèující studie. Èíslo stu die: RIS-INT-87 Janssen. Koordinátor: prim. MUDr. Ivan Tùma, CSc. A multicenter, double-blind randomized; comparative study of Aripiprazole and Olanzapine in the treatment of patients with acute schizophrenia. Protocol Number: CN Zadáno: , fa Bristol-Myers Squibb Pharmaceutical Research Institute. Ko or di ná tor: prim. MUDr. Ivan Tùma, CSc. Studie pokraèuje. Placebo-controlled, randomised, double blind multicenter study on efficacy and safety of high-dose silymarin in patients with chronic alcohol intoxification and alcoholtoxic liver disease. LE 13K0.44. Vedoucí výzkumného úkolu: prim. MUDr. Petr Popov, Od dì le ní pro léèbu závislostí VFN Praha. Spolupracovníci: MUDr. Jiøí Èížek, prim. MUDr. Václav Dvoøák, MUDr. Judita Jansová, MUDr. Petr Jeøábek, prim. MUDr Jiøí Pokora. SOLMANIA výzkum léèby mánie v rámci bipolární afektivní poruchy amisulpridem. Protokol: C Zadáno: , fa Sanofi-Synthélabo. Koordinátor: MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Spo lupra cov ní ci: MUDr. Ing. Aleš Urban, MUDr. Jiøí Masopust. Odborné posudky a redakèní recenze Grantové posudky: Zpracovali MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. (1 posudek), prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., (3 posudky), doc. MUDr. Petr Smolík, CSc., (1 posudek), MUDr. Ivan Tùma, CSc., (1 posudek). Oponentské posudky k disertaèním pracím: doc. MUDr. Petr Smolík, CSc., zpracoval jeden posudek k disertaèní práci. MUDr. Ivan Tůma, CSc., zpracoval jeden posudek k disertační práci. Redakèní recenze pro odborné èasopisy: Zpracovali doc. MUDr. Herbert Hanuš, CSc., (3 recenze), MUDr. La di slav Hosák, Ph.D., (6 recenzí), prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., (2 re cen ze), doc. MUDr. Petr Smolík, CSc., (5 recenzí), MUDr. Ivan Tůma, CSc., (3recenze). 17

18 Seznam publikací pracovníkù kliniky Poznámka: Publikace jsou øazeny v abecedním poøadí podle pøíjmení autora, resp. prvního autora. U publikací, kde prvním autorem není pracovník kliniky, je pøíjmení spoluautora - pracovníka kliniky - gra fic ky zvýraznìno. Publikace jednotlivých autorù jsou øazeny v èasové po sloup nos ti dle doby vydání. VÌDECKÉ PUBLIKACE Hesla v encyklopediích LIBIGER, J. Hesla: Porucha schizoafektivní, Porucha schi zo typ ní, Poruchy duševní trvalé s bludy, Poruchy psychotické akutní a pøechodné, Schizofrenie u dospìlých, Porucha s bludy in du ko va ná. In: HORKÝ, K. (poøadatel): Lékaøské repetitorium. 1. vyd. Praha : Galén, 2003, 788 s. SMOLÍK, P. Hesla: Dìsy noèní, Insomnie neorganická, Ná mìsíè nic tví, Porucha rytmu spánek-bdìní neorganická, Hy per som nie neorganická, Mùry noèní. In: HORKÝ, K. (poøadatel): Lékaøské repetitorium. 1. vyd. Praha : Galén, 2003, 788 s. TÙMA, I. Hesla: Halucinóza organická, Labilita emoèní, Po ru cha disociativní organická, Porucha katatonní organická, Porucha nálady organická, Porucha poznávání mírná, Porucha osobnosti organická, Porucha s bludy organická, Porucha úzkostná or ga nic ká, Psychosyndrom organický, Syndrom amnestický organický, Syndrom postencefalický, Syndrom postkomoèní, poskontuzní. In: HORKÝ, K. (poøadatel): Lékaøské repetitorium. 1. vyd. Praha : Galén, 2003, 788 s. Pøíruèky pro lékaøskou praxi LIBIGEROVÁ, E., MÜLLEROVÁ, H.: Dotazník kvality života Q-les-Q. Kvalita prožívání radosti a spokojenosti ze života. (Informace pro te ra peu ta). 1. vyd. Praha : Amepra, 2003, 23 s. ISBN X. 18

19 Publikace v èasopisech, pùvodní práce, pøehledové èlánky, kasuistiky DÓCI, I., HOSÁK, L., KOVÁØOVÁ, M.: Depresia a roztrúsená moz gomiechová skleróza (Sclerosis Multiplex). Èeská a slovenská psychiatrie. 2003, roè. 99, è. 6, s DÓCI, I., HOSÁK, L., KOVÁØOVÁ, M.: Osamìlost starých lidí jako sociální a medicínský problém. Èasopis lékaøù èeských. 2003, roè. 142, è. 8, s HVÌZDOVÁ, K.: Psychoterapie proti teplotám? (Kasuistika). Psy cho som elektronický bulletin Psychosomatické sekce Psy chi at rické spoleènosti ÈLS JEP, 2003, è. 4, s LIBIGER, J.: Placebo: Klamání nemocného nebo nástroj poznání? Psy chiat rie. 2003, roè. 7, è. 4, s LIBIGEROVÁ, E.: Úzkost, stres a úzkostné poruchy na poèátku 21. století. Remedia. 2003, roè. 13, è. 6, s MASOPUST, J., HOSÁK, L., WABERŽINEK, G., KUNC, P.: Cerebeloolivární atrofie s demencí. Èeská a slovenská neurologie a neu ro chi rur gie. 2003, roè. 66/99, è. 1, s MASOPUST, J., VALIŠ, M.: Léèba psychických komplikací Par kin so no vy nemoci. Psychiatrie pro praxi. 2003; roè. 4, è. 5, s SLOVÁÈEK, L., SLOVÁÈKOVÁ, B.: Pøíspìvek k paliativní léèbì on kologických nemocných. Vojenské zdravotnické listy VLA JEP HK. 2003, roè. 72, è. 1, s SLOVÁÈEK, L., SLOVÁÈKOVÁ, B., BLAŽEK, M., JEBAVÝ, L., KA ÈE- ROV SKÝ, J.: Možnosti paliativní léèby u nemocných v terminálním sta diu maligního onemocnìní z pohledu internisty. Praktický lékaø. 2003, roè. 83, è. 12, s

20 SMOLÍK, P.: Madridská deklarace a etická vodítka Svìtové psy chi at rické spoleènosti po XII. kongresu WPA v Jokohamì. Èeská a slovenská psychiatrie. 2003, roè. 99, è. 1, s URBAN, A.: Parkinsonismus u schizofrenie léèené klozapinem: po lé ko vý nebo primární? Psychiatrie. 2003, roè. 7, s URBAN, A., MASOPUST, J., LENDEROVÁ, Z., LIBIGER, J., UR BANO- VÁ, E., VALIŠ, M., KUPKA, K.: Multisystémová atrofie s demencí. Psychi at rie. 2003, Suppl. 2, s VALIŠ, M., MASOPUST, J., URBAN, A.: Hormonální substituèní te ra pie a demence. Psychiatrie pro praxi. 2003, roè. 4, è. 5, s Abstrakta a rozšířená abstrakta BLAHOVÁ,J., KUÈERA,V., LIBIGER J.: Hladiny prolaktinu a kvalita sexuálního života u nemocných s chronickou schizofrenií na udržovací léèbì depotními neuroleptiky. Psychiatrie. 2003, roè. 7, Suppl. 1, s. 13. HOSÁK, L., MASOPUST, J., ŽIŽKA, J., SLABÁ, L.: Adaptaèní schop nost mozkové tkánì pøi chronickém triventrikulárním hydrocefalu. Psy chi atrie. 2003, roè. 7, Suppl. 2, s HRUBEŠ, P., TÙMA, I., KUÈERA, V.: Informovaný souhlas v klinickém výzkumu. Psychiatrie. 2003, roè. 7, Suppl. 2, s LIBIGER, J.: Placebo: nástroj poznání a etický problém. Psychiatrie. 2003, roè. 7, Suppl. 1, s LIBIGER, J.: Placebo, nástroj poznání, nebo klamání pacienta? Psy chi atrie. 2003, roè. 7, Suppl. 2, s. 62. LIBIGER, J., KRABEC, J., KALNICKÁ, D., TÙMA, I.: Metabolic effects of long term treatment with depot neuroleptics and clozapine in pa ti ents with schizophrenia. European Neuropsychopharmacology. 2003, Vol. 13, Suppl. 4, p

21 LIBIGEROVÁ, E., BAŽANT, J.: Cognitive Group therapy of anxiety disorders. Psychiatrie, roè. 7, Suppl. 4, s. 22. MALÝ, R., MASOPUST, J., KONUPÈÍKOVÁ, K.: Antipsychotika, an ti depre si va a antiepileptika ve vztahu k žilnímu tromboembolismu. Trom bó za a hemostáza. 2003, s MALÝ, R., MASOPUST, J., SLEZÁKOVÁ, E.: Sekundární antifosfolipidový syndrom s clozapinem spojený u nemocné s masivní plicní em bo lizací. Trombóza a hemostáza. 2003, s. 99. MASOPUST, J., URBAN, A., HOSÁK, L., SLABÁ, L., URBANOVÁ, E.: Cerebelo-olivární atrofie s demencí. Psychiatrie. 2003, roè. 7, Suppl. 2, s SMOLÍK, P.: Evoluce spánku a snù. Sborník V. sjezdu Èeské spoleènosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu. s TÙMA, I.: Informovaný souhlas v klinickém výzkumu. Psychiatrie. 2003, roè. 7, Suppl. 2, s TÙMA, I., LENDEROVÁ, Z., ZEMANOVÁ, M., KADLECOVÁ, E., PÉ REZ, M.: Vliv donepezilu na kognitivní funkce u schizofrenie. Psy chiat rie. 2003, roè. 7, Suppl. 2, s URBAN, A., LIBIGER, J., HOSÁK, L., KUPKA, K.: Comorbidity of par kinso nism and schizophrenia in a patient treated with clozapine. Eu ro pean Psychiatry. 2003, Vol. 18, No. 5, p TÙMA, I., LENDEROVÁ, Z., PÉREZ, M.: Donepezil as an adjunctive treatment of risperidone for cognitive dysfunction in schizophrenia. Acta Med (Hradec Králové). 2003, Vol. 46, No. 2, p. 62. TÙMA, I., LENDEROVÁ, Z., ZEMANOVÁ, M., KADLECOVÁ, E., PÉ- REZ, M.: Donepezil as an adjunctive treatment of risperidone for co gniti ve dysfunction in schizophrenia. European Neu ro psy cho phar ma co lo gy. 2003, Vol. 13, Suppl. 4, p

22 VALIŠ, M., MASOPUST, J. Psychotropic treatment in Parkinson di sease. In: Sborník Neuro Ski, I. vyd. Hradec Králové : Neurologická klinika FN HK, 2003, s. 36. VALIŠ, M., TALÁB, R., MASOPUST, J., ANDRÝS, C., KREJSEK, J.: Vyšetøení beta amyloidu a tau proteinu v èasné diferenciální di a gnos ti ce demencí. Neurologie pro praxi. 2003; roè. 4, Suppl. 1, s. 22. Publikace SZP vìnované ošetøovatelské péèi HORÁÈKOVÁ, I.: Indikátory ošetøovatelské péèe. IX. královéhradecké ošetøovatelské dny. Sborník pøednášek. Hradec Králové : Nucleus HK, 2003, s MALÁT, Z., ZDRAŽILOVÁ, V.: Spánková deprivace ošetøovatelská péèe. IX. královéhradecké ošetøovatelské dny. Sborník pøednášek. Hradec Králové : Nucleus HK, 2003, s. 24. PAŠTIKOVÁ, J.: Ošetøovatelská péèe u pacienta s psychotickým one mocnìním. Sestra. 2003, roè. 13, è. 3, s ŠLAISOVÁ, I.: Projevy syndromu vyhoøení u zdravotních sester ve Fa kultní nemocnici v Hradci Králové. IX. královéhradecké ošetøovatelské dny. Sborník pøednášek. Hradec Králové : Nucleus HK, 2003, s ŠLAISOVÁ, I.: Projevy syndromu vyhoøení u zdravotních sester Psy chiat ric ké kliniky FN v Hradci Králové. IX. královéhradecké ošet øo va tel ské dny. Sborník pøednášek. Hradec Králové: Nucleus HK, 2003, s OSTATNÍ PUBLIKACE FORMÁNEK, M., PANOUŠEK, V.: Prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc., pøednostou Kliniky gerontologické a metabolické. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2003, roè. 13, è. 4, s

23 FORMÁNEK, M., PANOUŠEK, V.: Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc., pøednos tou Kliniky nemocí kožních a pohlavních. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2003, roè. 13, è. 4, s. 7. HANUŠ, H.: Vzpomínka na akademika Františka Bìhounka. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2003, roè. 13, è. 1, s HRDLIÈKA, M., TÙMA, I.: Zasedání UEMS Section and Board of Psy chiat ry (Kypr, Limasol ). Èeská a slovenská psychiatrie. 2003, roè. 99, è. 8, s CHROBÁK, L., PANOUŠEK, V.: Návštìva Mons. ThLic. Dominika Duky OP, biskupa královéhradeckého, ve Fakultní nemocnici. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2003, roè. 13, è. 1, s CHROBÁK, L., PANOUŠEK, V.: Dìkujeme, paní magistro. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2003, roè. 13, è. 1, s. 15. LIBIGER, J. Psychiatrická klinika v roce In: Výroèní zpráva Psy chiat ric ké kliniky v Hradci Králové za rok vyd. Hradec Králové : ATD, 2003, s LIBIGER, J.: Reklama a lékaøi. (Úvodník). Èeská a slovenská psy chi at rie. 2003, roè. 99, è. 2, s LIBIGER, J.: Komentáø Arch Gen Psychiatry CS k èlánku An ta go nis té dopaminu a vznik rakoviny prsu. Arch Gen Psychiatry CS, 2003, roè. 1, è. 2, s LIBIGER, J.: Komentáø Arch Gen Psychiatry CS k èlánku Ran do mi zo vaná kontrolovaná studie prevence relapsu bipolární afektivní po ru chy kognitivní terapií. Arch Gen Psychiatry CS, 2003, roè. 1, è. 3, s LIBIGER, J.: Chaotické støepy života (Psychiatrické minimum pøí lo ha èasopisu Reflex) 2003, s. 5. LIBIGER, J.: Komentáø Arch Gen Psychiatry CS k èlánku Me taana lýza úèinnosti antipsychotik druhej generácie. Arch Gen Psychiatry CS, 2003, roè. 1, è. 4, s

24 MASOPUST, J.: Centrum pro duševní zdraví: možnost následné péèe v Hradci Králové. Esprit. 2003, roè. 7, è. 1, s MASOPUST, J.: Psychoedukace psychóz. Esprit. 2003, roè. 7, è. 4, s MASOPUST, J.: Syndrom profesionálního vyhoøení. Practicus. 2003, roè. 2, è. 10, s PANOUŠEK, V.: O dobré jméno nemocnice. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2003, roè. 13, è. 1, s PANOUŠEK, V.: Stravovací odbor Fakultní nemocnice Hradec Králové získal certifikát ISO. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2003, roè. 13, è. 1, s PANOUŠEK, V.: Jan Smit Fotografie. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2003, roè. 13, è. 1, s. 17. PANOUŠEK, V.: Deset let bakaláøského studijního programu. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2003, roè. 13, è. 1, s. 20. PANOUŠEK, V.: K 75. výroèí otevøení Nové nemocnice. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2003, roè. 13, è. 1, s. 23. PANOUŠEK, V.: Neopomenutelné horizonty. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2003, roè. 13, è. 2, s PANOUŠEK, V.: Ministrynì zdravotnictví se seznámila s novým pra covištìm Tkáòové ústøedny. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2003, roè. 13, è. 2, s. 4. PANOUŠEK, V.: Zemøel prim. MUDr. Oldøich Bureš. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2003, roè. 13, è. 2, s. 14. PANOUŠEK, V.: Spoleènost pro dìjiny vìd a techniky (Založena byla východoèeská poboèka). Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2003, roè. 13, è. 2, s

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o.

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o. PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o. 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA PSYCHIATRICKÉ KLINIKY V HRADCI KRÁLOVÉ ZA ROK 2002 UNIVERZITA KARLOVA

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V.

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Pořadatelé: Psychiatrická společnost a její psychoterapeutická sekce Předseda: MUDr. Martin Anders Garanti: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc, Doc.

Více

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha 1 2 3 Copyright Psychiatrická klinika FN a LF UK Hradec Králové, 2005 4 Obsah

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Kandidáti do EK SPM (volby 2016)

Kandidáti do EK SPM (volby 2016) Kandidáti do EK SPM (volby 2016) Během volby na valné hromadě 10. 6. můžete odevzdat svůj hlas vybraným 5 kandidátům. MUDr. Romana Hronová (Praha) MUDr. Ivana Jirmanová (Paha) MUDr. Martina Mothejlová

Více

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén.

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. POØÁDÁ: ÈESKÁ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÁ SPOLEÈNOST o.s.

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. koučink a manažerské poradenství

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července 2012.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie, lidský faktor v dopravě, 2. koučink a manažerské

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se XVII. Opařanské dny 20. 21. 9. 2013 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Dětská psychiatrická nemocnice Opařany ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS J. E. Purkyně a Asociací dětské

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Sborník příspěvků Celostátní konference s mezinárodní účastí pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

PSYCHIATRIE IV. ročník zimní semestr 2010/2011 Modul IIC-Klinicko patologické základy medicíny

PSYCHIATRIE IV. ročník zimní semestr 2010/2011 Modul IIC-Klinicko patologické základy medicíny IV. ročník zimní semestr 2010/2011 Modul IIC-Klinicko patologické základy medicíny Kurs: Dušnost a bolest na hrudníku (psychiatrie) Zodpovědný pedagog za část psychiatrie: Doc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová,

Více

PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST

PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST OZNÁMENÍ /1/ 1. oznámení - XXI. Konferenci sociální psychiatrie Sekce sociální psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP pořádá ve spolupráci s Karlovarským krajem, Centrem

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 20. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Kraji Vysočina v roce 2010

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Publikační činnost. Mgr. Martin Kupka, Ph. D. Ke dni: 14. března Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. Mgr. Martin Kupka, Ph. D. Ke dni: 14. března Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost Mgr. Martin Kupka, Ph. D. Ke dni: 14. března 2011 Strana 1 (celkem 6) Zaměstnání v oboru Diagnostický ústav pro mládež Žulová (psycholog) 2001-2002 Pedagogicko psychologická poradna

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PREPARAÈNÍ KURZ VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY 5. - 6. 6. 2015 ve spolupráci s ÚVOD Vážené kolegynì a kolegové, tématicky

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE 3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE Jak zajistit regionální dostupnost rehabilitace po poškození mozku? - Model fází rehabilitace a zajištění její kontinuity pro občany

Více

Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha

Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha Období do r. 1918 České země součástí Rakousko-Uherska (Rakouského

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 2. kurz 2015 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 18 18.11.2003 Ambulantní péče v oboru psychiatrie v Jihomoravském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Profesní životopisy lékařů

Profesní životopisy lékařů Profesní životopisy lékařů Prim. MUDr. Peter Kraus Vzdělání 10/2016 Zvláštní odborná způsobilost v oboru Urogynekologie 10/2012 Diplom celoţivotního vzdělávání 07/2008 Specializovaná způsobilost Gynekologie

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace Srdečně zveme zájemce z řad odborné psychiatrické veřejnosti na IX. konferenci ambulantních

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Psychoterapie a její dostupnost

Psychoterapie a její dostupnost Psychoterapie a její dostupnost prof. MUDr. Ján Praško, CSc. Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta University Palackého Fakultní nemocnice Olomouc Témata potřebnost versus reálná dostupnost psychoterapie

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

DĚTSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE INFORMACE O OBORU

DĚTSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE INFORMACE O OBORU DĚTSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE INFORMACE O OBORU JEDNÁNÍ MZ ČR 23.5.2016 Karolína Malá, Hana Jahnová Obecný úvod vzdělávání v oboru klinická psychologie v ČR vzdělávání probíhá následujícím způsobem: profese

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2006 Děkujeme Reprografickému centru

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

Sekce pro studium a výuku

Sekce pro studium a výuku Sekce pro studium a výuku V případě akutní potřeby jednání (neodkladné záležitosti týkající se zdravotního stavu, sociální situace, potřeby akutní právní pomoci apod.) lze kontaktovat proděkana pro výuku

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015

OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015 OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015 ČÁST A HISTORIE A ORGANIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE, BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ PODKLADY DUŠEVNÍCH PORUCH, PSYCHOPATOLOGIE, VYŠETŘOVACÍ METODY A VÝZKUM V PSYCHIATRII,

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. ledna 2013.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie 2. HMI human machine interface, ITS v dopravě 3. Lidský

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. července 2013.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. Lidský faktor v dopravě, dopravní bezpečnost a dopravní systémy 2. Dopravní

Více

PODROBNÝ VĚDECKÝ PROGRAM KONGRESU Léčba v psychiatrii

PODROBNÝ VĚDECKÝ PROGRAM KONGRESU Léčba v psychiatrii PODROBNÝ VĚDECKÝ PROGRAM KONGRESU Léčba v psychiatrii 18.30 19.30 sál Saphir Slavnostní zahájení kongresu 19.30 20.30 sál Saphir Plenární přednáška Siegfried Kasper 20.30 Uvítací večer čtvrtek 10. října

Více

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD.

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Universita Karlova v

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 15. dubna 2015 OBĚŽNÍK č. 14 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení s gratulací

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY CENTRUM LOCIKA VÁS SRDEČNĚ VÍTÁ NA KONFERENCI DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PROFILY VYSTUPUJÍCÍCH A ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ PŘÍBĚH O LOCICE

Více

BRNO 25.11. - 27.11.2014

BRNO 25.11. - 27.11.2014 Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE UCHA A SPÁNKOVÉ KOSTI BRNO 25.11. - 27.11.2014 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 www.ecpa-cz.com

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2006 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2007 Děkujeme Reprografickému centru

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

Harmonogram k implementaci Strategie reformy psychiatrické péče

Harmonogram k implementaci Strategie reformy psychiatrické péče Harmonogram k implementaci Strategie reformy psychiatrické péče Aktivita termín Schválení akčního plánu prevence stresu a duševní zdraví Ministerstvem zdravotnictví ČR 30.4.2015 I. tematická oblast: Tvorba

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská a dorostová psychiatrie je získání specializované způsobilosti

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Kurz je doporučen odbornou radou SOFT (Society of Family Therapy) v rámci tzv. malých programů. Kurz je akreditován MPSV. Východiska kurzu : Základním východiskem rodinného poradenství/terapie je předpoklad,

Více

CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ DO ROKU 2020 ZLEPŠIT PODMÍNKY PRO PSYCHOSOCIÁLNÍ POHODU LIDÍ A PRO LIDI S DUŠEVNÍMI PORUCHAMI ZAJISTIT DOSTUPNOST KOMPLEXNÍCH SLUŽEB V oblasti péče o duševní zdraví má

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. ledna 2015.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Lidský faktor v dopravě, dopravní bezpečnost a dopravní systémy 2. Dopravní

Více

Ústav ošetřovatelství

Ústav ošetřovatelství NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční a kombinovaná Akademický rok: 2012/2013 Jedná se o

Více

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Současný stav vzdělávání v rámci UM a MK Ladislav Žabka Medicína katastrof Hradec Králové 20. 21. listopadu 2007 Blok: Příprava a vzdělávání Příprava

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních Místo a termín: Konstantinovy Lázně, LH Alžbětin Dvůr od 30.1.2009 do 1.2.2009

Více

Charakteristiky a potřeby služeb pro duševně nemocné v Olomouckém kraji

Charakteristiky a potřeby služeb pro duševně nemocné v Olomouckém kraji Charakteristiky a potřeby služeb pro duševně nemocné v Olomouckém kraji Juraj Rektor Psychosociální centrum Přerov 33. konference sociální psychiatrie Přerov 2014 Cíl Zmapování sítě služeb pro duševně

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 8. 12. 2014 14 Souhrn Činnost oboru neurologie v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 33.konference sociální psychiatrie, Přerov, 22.11.2014 Obsah Stávající situace Vzdělávání psychiatrických sester Mezinárodní

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 30. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Královéhradeckém kraji v

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Kurz je doporučen odbornou radou SOFT (Society of Family Therapy) v rámci tzv. malých programů. Kurz je akreditován MPSV. Východiska kurzu : Základním východiskem rodinného poradenství/terapie je předpoklad,

Více

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby)

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby) OTÁZKY ČÁST A HISTORIE A ORGANIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE, BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ PODKLADY DUŠEVNÍCH PORUCH, PSYCHOPATOLOGIE, VYŠETŘOVACÍ METODY A VÝZKUM V PSYCHIATRII, PRÁVNÍ PROBLEMATIKA Historie psychiatrie

Více

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN Projekt CEPIN Cíle projektu vytvoření sítě partnerů realizujících aktivity projektu propojení výzkumu a vývoje mezi akademickou oblastí a praxí

Více

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti.

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. Jan Lata OSOBNÍ ÚDAJE VZDĚLÁNÍ POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁNÍ KVALIFIKACE ZAMĚSTNÁNÍ AKADEMICKÉ FUNKCE Členství v odborných společnostech Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. 1968 1971 Střední všeobecně vzdělávací

Více

Jak se (ne)měnil profil pacientů v LNN Nechanice a AT ambulanci PK Hradec Králové v posledních letech

Jak se (ne)měnil profil pacientů v LNN Nechanice a AT ambulanci PK Hradec Králové v posledních letech Jak se (ne)měnil profil pacientů v LNN Nechanice a AT ambulanci PK Hradec Králové v posledních letech Hrnčiarová,J., Bažant,J., Němcová,L., Vránová,J. AT konference 2015 Pracoviště PK AT ambulance Psychiatrické

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 3

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 3 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 30. října 2015 OBĚŽNÍK č. 3 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení 2. Ocenění

Více