MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 23 srpen 2014 cena 10,- Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 23 srpen 2014 cena 10,- Kč"

Transkript

1 8 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 23 srpen 2014 cena 10,- Kč Letní měsíce přinášejí kromě příležitosti k cestování či odpočinku také mnoho zajímavých akcí a kulturních pořadů. Pravidelně třetí červencový víkend zní Soběslaví dechová hudba na mezinárodním festivalu Kubešova Soběslav, na který může být naše město po právu hrdé. (1) 1 Letošní jubilejní dvacátý ročník navštívilo posluchačů, kterým se představilo osmnáct dechovek, malé mažoretky, dětský folklorní soubor Ráček a folklorní taneční soubor Soběslavská chasa mladá. Pořadatelé se snaží nabízet návštěvníkům pokaždé nové hudební zážitky, proto byly účinkující kapely, kromě již stálých a osvědčených, obohaceny i letos o nové účinkující. Sobotní přivítání bylo tradičně v režii jednoho z organizátorů festivalu Petra Valeše. Návštěvu festivalu si nenechal ujít ani hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola. pokračování na str

2 2 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA srpen 2014 INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU Usnesení 13. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 24. června 2014 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Usnesení č. 13/171/2014 Rada města schvaluje výsledek hospodaření Správy města Soběslavi, s. r. o., za rok 2013 dle zprávy předložené jednatelem SMS, s. r. o., p. Vladimírem Faladou. Kladný výsledek hospodaření SMS, s. r. o., za rok 2013 ve výši ,87 Kč bude použit na úhradu ztráty z minulých období. Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Správy města Soběslavi, s. r. o., na rok 2014 v předloženém znění. Usnesení č. 13/172/2014 Rada města bere na vědomí informaci starosty města k výstavbě IV. železničního koridoru v úseku Veselí nad Lužnicí Soběslav a o změně pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby v úseku Soběslav Doubí u Tábora. Usnesení č. 13/173/2014 Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla o prodeji nalezených věcí, který se uskutečnil dne Rada města souhlasí s vyřazením prodaných a neprodejných nálezů z majetku města Soběslavi dle seznamu předloženého pracovnicí odboru organizačního a správy majetku MěÚ Soběslav sl. Šárkou Kroupovou, DiS. Usnesení č. 13/174/2014 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Soběslav a firmou Eurovia CS, a. s., Praha, na krátkodobý pronájem (od do ) části pozemku parc. č o výměře cca m 2 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města, pro účely realizace IV. železničního koridoru v úseku Veselí nad Lužnicí Soběslav. Podmínkou pronájmu tohoto pozemku je jeho uvedení do původního stavu po skončení prací. Usnesení č. 13/175/2014 Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne uzavřené mezi městem Soběslav a společností Reprogen, a. s., Planá nad Lužnicí, kterým se řeší úprava výměry pronajatých pozemků ve vlastnictví města v návaznosti na pronájem pozemku parc. č v k. ú. Soběslav firmě Eurovia CS, a. s., Praha, a dále změna částky za pronájem všech pozemků s účinností od Usnesení č. 13/176/2014 Rada města souhlasí s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene služebnosti mezi městem Soběslav, jako povinným, a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s. o., Praha, jako oprávněným a investorem, na uložení dešťové kanalizace (SO8-302) na pozemcích parc. č. 3424/1, 3512/1 a 3818/2 v k. ú. Soběslav a dešťové kanalizace (SO8-303) na pozemku parc. č. 3064/2 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města, v souvislosti s výstavbou dálnice D3 v úseku Soběslav Veselí nad Lužnicí. Usnesení č. 13/177/2014 Rada města souhlasí s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na vypořádání uložení středotlakého plynovodu včetně přípojek a příslušenství v ulicích města a na pozemcích ve vlastnictví města Soběslavi dle specifikace zpracované firmou Hrdlička, spol. s r. o., Praha, která tvoří přílohu zápisu z jednání. Usnesení č. 13/178/2014 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na realizaci akce Kabel NN Soběslav Čejnov připojení k chatové oblasti na pozemcích parc. č. 2918/9 a 2919/7 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města. Usnesení č. 13/179/2014 Rada města souhlasí s uzavřením nové smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Soběslav a MUDr. Lubomírem Křížem, s. r. o., Praha, na pronájem nebytových prostor v 2. patře budovy čp. 159/I v ulici Petra Voka (Poliklinika) v Soběslavi o celkové výměře 81,9 m 2 v souvislosti s přechodem fyzické osoby MUDr. Lubomír Kříž na společnost s ručením omezeným. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od Usnesení č. 13/180/2014 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou K&K Technology, a. s., Klatovy, na provedení opravy havarijního stavu vyhnívací nádrže na ČOV Soběslav za cenu Kč + DPH. Usnesení č. 13/181/2014 Rada města souhlasí s vedením cyklotrasy Lužnice po komunikacích ve vlastnictví města Soběslavi dle situace předložené společností Cassia, České Budějovice, která zajišťuje označení této dálkové cyklotrasy pro Nadaci Jihočeské cyklostezky. Usnesení č. 13/182/2014 Rada města souhlasí s použitím znaku města na startovních číslech a plakátech pro orientační soutěž historických vozidel O pohár města Soběslavi 2014 pořádanou Veteran Car Clubem Soběslav, která se uskuteční dne Usnesení č. 13/183/2014 Rada města rozšiřuje program 18. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi o následující bod: Realizace projektu Moderním vybavením k vyšší efektivitě výuky ZŠ E. Beneše Soběslav v rámci 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Usnesení č. 13/184/2014 Rada města bere na vědomí informaci starosty města o přípravě, organizačním zajištění a harmonogramu úkolů a lhůt voleb do zastupitelstva města, které se uskuteční ve dnech 10. a Usnesení č. 13/185/2014 a) Rada města souhlasí na základě žádosti ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové s vyřazením automobilu Peugeot Partner RZ 3C8 3511, rok výroby 2004, z majetku Senior-domu Soběslav a s jeho následným odprodejem prostřednictvím autobazaru. b) Rada města schvaluje změnu odpisového plánu Senior-domu Soběslav dle návrhu předloženého Ing. Zinou Petráskovou, ředitelkou organizace. Usnesení č. 13/186/2014 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Strabag, a. s., České Budějovice, Provozní jednotka Soběslav, na provedení opravy opěrné zdi rybníka v Nedvědicích za cenu Kč + DPH. Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se konalo 25. června 2014 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi ZM 18/156/2014 Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi na rok 2014 rozpočtové opatření č. 2/2014 v předloženém znění. ZM 18/157/2014 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí daru vysokotlakých zvedacích vaků pro vyprošťování osob a techniky při dopravních nehodách v hodnotě Kč vč. DPH České republice Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje. ZM 18/158/2014 a) Zastupitelstvo města souhlasí s realizací projektu Moderním vybavením k vyšší efektivitě výuky v ZŠ Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50 v rámci 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad 2.4. Rozvoj infrastruktury základní, středního a vyššího odborného školství s celkovými náklady Kč, z toho vlastní podíl činí Kč. Předkladatelem a realizátorem projektu je ZŠ Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50/II. b) Zastupitelstvo města schvaluje k zajištění finančního krytí výše uvedeného projektu použití investičního fondu školy ve výši Kč na předfinancování projektu a z toho Kč na úhradu vlastního podílu projektu. ZM 18/159/2014 Zastupitelstvo města schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023 pro město Soběslav v předloženém znění. ZM 18/160/2014 Zastupitelstvo města schvaluje vystoupení města Soběslavi z Místní akční skupiny přírody a venkova jihočeského kraje se sídlem v Sedlečku u Soběslavě.

3 srpen 2014 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 3 INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU Dozvěděli jsme se na městském úřadu V červnu a červenci proběhla oprava chodníků v ulicích Jeronýmova, Lužnická, Nerudova, Kadlecova. Dále byla v červenci dokončena oprava kanalizace v Jeronýmově ulici. V červnu byla započata akce rozšíření komunikace, prodloužení kanalizace a vodovodu v ulici Na Pískách. Dokončení stavby se plánuje do konce července. V červenci byly dokončeny opravy komunikací po zimě. Probíhá II. etapa sanace zdiva v prostorách ZŠ Komenského. Začala rekonstrukce a revitalizace náměstí I. etapa, a to ulicí Palackého, kde dojde k úpravě chodníku a vybudování nového parkoviště. Začala výstavba propojení svákovské kotelny se sídlištěm Družstevní. V Nedvědicích probíhá oprava opěrné zdi požární nádrže. Jiří Weber, OVRR Navštivte informační středisko na náměstí Republiky 148 Získáte zde přehled o pamětihodnostech Soběslavi, ubytovacích a stravovacích možnostech, turistice, k dispozici jsou pohlednice, které zájemcům můžeme označit speciálním razítkem se znakem Soběslavi, informační brožury o našem městě, turistické štítky na hole, klíčenky, odznaky, turistické známky, turistické vizitky, keramické suvenýry, pamětní mince a další upomínkové předměty. ZM 18/161/2014 Zastupitelstvo města schvaluje vstup města Soběslavi do Místní akční skupiny Lužnice, o. s., se sídlem v Sudoměřicích u Bechyně. ZM 18/162/2014 Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje a interaktivní videoloterní terminály na území města Soběslavi, v předloženém znění. ZM 18/163/2014 Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 2168/16 o výměře 58 m 2 v k. ú. Soběslav manželům Františku Klípovi, Soběslav, a Aleně Klípové, Tábor, za cenu 150 Kč/m 2. ZM 18/164/2014 Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 998 o výměře 663 m 2 v k. ú. Soběslav p. Miloslavu Kocandovi, Zvěrotice, za cenu dle znaleckého posudku. ZM 18/165/2014 Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků parc. č. 769/4 o výměře 184 m 2 a parc. č. 769/5 o výměře 234 m 2 v k. ú. Nedvědice paní Arianě Panské, Tábor, za cenu 30 Kč/m 2. ZM 18/166/2014 Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků parc. č o výměře m 2 a parc. č. 3134/2 o výměře m 2, oba v k. ú. Soběslav, od p. Marka Růžičky, Praha, a p. Martina Růžičky, Čerčany, za cenu dle znaleckého posudku. ZM 18/167/2014 Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků parc. č o výměře m 2 a parc. č o výměře m 2 v k. ú. Soběslav od paní Zdeňky Radostové, Praha, za cenu 120 Kč/m 2. Rekonstrukce Palackého ul. ZM 18/168/2014 Zastupitelstvo města projednalo a schválilo bezúplatný převod pozemku parc. č. 4042/24 o výměře 4 m 2 v k. ú. Soběslav z vlastnictví ČR, příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Soběslavi. ZM 18/169/2014 Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - části pozemku parc. č. 1410/3 v Lužnické ulici v Soběslavi o výměře cca 50 m 2 od vlastníků domů čp. 435 a 436, Soběslav III. ZM 18/170/2014 Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru z majetku Jihočeského kraje České Budějovice do majetku města Soběslavi takto: a) pozemek parc. č. 1282/1 o výměře 175 m 2 v k. ú. Soběslav, b) pozemky parc. č. 3993/14 o výměře 648 m 2, parc. č. 3993/15 o výměře 4 m 2, parc. č. 3993/16 o výměře 170 m 2 a parc. č. 3993/17 o výměře 115 m 2, vše v k. ú. Soběslav. Pro zájemce jsou denně zajištěny komentované prohlídky kostelů sv. Petra a Pavla a sv. Víta na náměstí. Provoz informačního střediska je v hlavní sezoně denně, otevírací doba pondělí až neděle a hodin. Telefon Do konce prázdnin je rovněž otevřena denně od 9.00 do h městská věž u kostela sv. Petra a Pavla na náměstí. Součástí prohlídky jsou expozice hodin ve Věžním muzejíčku a výroby zvonů. Novinky z IS: Na letošní sezonu přibylo do infocentra několik suvenýrů, které můžete zakoupit pro děti, návštěvy nebo třeba jen pro své potěšení, ať jsou to trička, hrnečky, pexeso se soběslavskými obrázky, leporelo, magnetky, píšťalky nebo jo-ja se znakem města, vlaječky, tašky. Také máme pro sběratele novou turistickou známku a vizitku našeho hradu. Určitě i vy, Soběslavané, naše IS navštivte, jistě si vyberete vhodný dárek. V loňském roce jsme díky vstřícnému přístupu a ochotě pana faráře J. Hambergera poprvé zavedli komentované prohlídky kostelů sv. Petra a Pavla a sv. Víta. Zájem návštěvníků, ale i místních občanů nás ujistil, že je to krok správným směrem. Chtěli bychom také velice poděkovat za spolupráci Střední škole řemeslné Soběslav. Učni oboru Umělecký kovář pod vedením svého mistra vyrobili pro naše kostely nádherné kované kasičky, které slouží k dobrovolným příspěvkům, a obě jsou skutečně mistrovským dílem. -jk-

4 4 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA srpen 2014 Rozbory vody z městských studní odběr červen 2014 Město Soběslav nechalo letos opět provést rozbory vody ve vytipovaných městských studních. Bylo navázáno na již tradiční každoroční zvyklost informovat naše občany v tomto období před začátkem času dovolených o kvalitě alespoň některých studní v majetku města Soběslav, na které mohou při svých procházkách po okolí města narazit. V loňském roce byla tato zvyklost porušena z důvodu červnové povodňové aktivity, kdy nám bylo doporučeno pracovníky KHS České Budějovice vzorky vody netestovat z důvodu vzduté hladiny podzemních vod a i možné kontaminace splachem, jakožto důsledkem povodňové vlny. Ovšem i letos jsme narazili na starý problém - tam, kde byly vzorky pravidelně odebírány a dle mého názoru tyto studny patřily z hlediska odběru vody soběslavskými občany k nejnavštěvovanějším - to znamená studna u gymnázia, u školky na sídlišti Míru, u autoservisu Váca, tak všechny tyto pumpy jsou poškozené a nefunkční. Lze jen těžko pochopit, co k takovému chování některé naše spoluobčany vede, jakou zvrácenou radost mohou mít z toho, že poškodí tato jednoduchá odběrová zařízení, která mohou sloužit po řadu generací. Rozhodli jsme se tedy pro odběr z dalších, asi již méně frekventovaných studní. Ale ani zde nebyl výsledek lepší. Když tedy studna u školky nebyla způsobilá odběru, chtěli jsme v této lokalitě využít pro odběr studnu za panelákem u obchodu TRIO. Ale tam nejen že pumpa byla tzv. stržená, tam dokonce chybí celá demontovatelná litinová část vlastního tělesa pumpy. Nevím, kolik dostal ve Sběrných surovinách ten, kdo ji tam odnesl - stovku nebo dvě? Ale naši společnou kapsu by nová pumpa stála 3-5 tisíc včetně dalších nákladů s instalací. Ani u studny na Pršíně proti Domečku jsme nebyli úspěšnější. V provozu byla z mých tipů jen studna na Školním náměstí. Upuštěno bylo opět od sledování kvality vody ve studni u gymnázia, neboť náklady spojené s jejím zprovozněním nejsou adekvátní jejímu využívání. Je třeba mít ovšem na zřeteli, že tato zdánlivě nekonečná práce (opakované zprovozňování ručních pump poškozených nenechavci) stojí naši společnou kasu spoustu peněz, které by mohly být využity jinde a účelněji. Rovněž odběr u pramenu pod Svákovem tzv. U Kavalieru nebyl proveden. Pramínek je velmi slabý a vytéká v místech, kde v podstatě nelze vodu nabrat, a to ani pro potřebu vzorkování. I v letošním roce bylo využito služby Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem kontaktní místo Tábor, kterým byly provedeny tzv. orientační rozbory, a to v rozsahu: ph, amonné ionty, barva, TOC, dusičnany, dusitany, chloridy, suma vápník a hořčík (tvrdost), zákal, železo, Intestinální enterokoky, Escherichia coli, koliformní bakterie a počty kolonií při 22 C. Hodnocení vzorků bylo provedeno srovnáním zjištěných hodnot jednotlivých ukazatelů kvality vody s limitními hodnotami uvedenými ve vyhlášce MZ ČR č. 252 v platném znění. Tam, kde byla limitní hodnota překročena (či nebylo limitní hodnoty dosaženo), je výsledek zvýrazněn. Ve vedlejším sloupci jsou pak limitní hodnoty uvedeny konkrétně. Stručné posouzení městských studní: 1. Studánka u Svákovské kaple - velmi měkká voda s nízkým ph (typické pro agresivní vodu s korozivními účinky), voda má nízký obsah organických a dusíkatých látek i chloridů. Opět zjištěna mikrobiální závadnost pramene s potvrzeným fekálním znečištěním. V průběhu let stabilní chemické složení. Vzorek překračuje limit podle platné legislativy v ukazateli Escherichia coli, koliformní bakterie a ph. 2. Studna na Školním náměstí - voda nepříliš dobrého chemického složení, s vysokým obsahem dusičnanů a obsahem chloridů na hranici limitu. Rovněž hladina Fe a zákal ukazují na trvalý průsak povrchového znečištění. Vzorek překračuje limit podle platné legislativy v ukazateli dusičnany, Intestinální enterokoky, Fe (železo), počty kolonií při 22 C, zákal. 3. Studna na sídlišti Svákov (za domem 714/III) - voda přijatelného chemického složení, s nízkým obsahem chloridů i dusičnanů. Chemické složení vody je v průběhu let proměnlivé, ale nepřekračující limitní hodnoty pitné vody. Vzorek překračuje limit podle platné legislativy v ukazateli celkový organický uhlík (TOC). Kromě studny na sídlišti Svákov jsou studny i pramen u kaple mikrobiologicky závadné s potvrzeným fekálním znečištěním. Pro informovanost občanů města Soběslav uvádím provedené rozbory u sledovaných městských studní a porovnání jejich kvality s Vyhláškou MZ ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu. Výsledky zkoušení - chemické vyšetření UKAZATEL studna u kaple na Svákově 2. - studna na Školním náměstí 3. - studna na sídlišti Svákov Vyhl.252/2004Sb., ve znění platných předpisů-limit ph 6 7 6,8 6,5-9,5 Amonné ionty mg/l <0,10 0,2 <0,10 max.0,50 Barva mg/l Pt <2 5 5 max.20 TOC mg/l 2,4 6 7,7 max.5,0 Dusičnany mg/l max.50 Dusitany mg/l <0,05 <0,05 <0,05 max.0,50 Chloridy mg/l max.100 Pach Vápník, hořčík 1 3,5 5 2,0-3,5 (tvrdost vody) mmol/l Zákal ZF(n) 0,5 22 <0,05 max.5 Železo mg/l 0,08 1,6 0,16 max.0,20 Výsledky zkoušení - mikrobiologické vyšetření UKAZATEL Intestinální enterokoky KTJ/100ml Escherichia coli KTJ/100ml počty kolonií při 22 C KTJ/ml Koliformní bakterie KTJ/100ml Vyhl.252/2004Sb., ve znění platných předpisů - limit max max max max.0 Pro vysvětlení jednotlivých ukazatelů mikrobiologického rozboru: 1) Escherichia coli: představuje hlavní indikátor fekálního znečištění, její původ je výlučně ze střevního traktu lidí nebo zvířat. Její nález znamená, že voda přišla do styku s výkaly či zbytky živočichů. 2) Enterokoky: představují doprovodný indikátor fekální kontaminace vody, signalizující čerstvé znečištění. Mohou ale pocházet i z jiných nefekálních zdrojů (tlející materiál apod.) Originál rozborů s komentářem je k nahlédnutí na OŽP MěÚ Soběslav - vodní hospodářství Ing. Marie Židová

5 srpen 2014 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 5 Pacht (pokračování z minulého čísla) Pachtýř je v případě výpovědi z pachtu z důvodu změny vlastníka chráněn povinností nového vlastníka poskytnout pachtýři přiměřené odstupné. Není dotčeno ani jeho právo na náhradu škody vůči původnímu vlastníkovi. Pacht ujednaný na dobu neurčitou lze vypovědět v dvanáctiměsíční výpovědní době tak, aby pacht skončil ke konci pachtovního roku. Má se za to, že u zemědělského pachtu je pachtovní rok období od 1. října do 30. září následujícího roku. Je-li pacht ujednán na dobu delší než 2 roky a není-li smlouva uzavřena v písemné formě, má se za to, že pacht byl ujednán na dobu neurčitou. Stane-li se pachtýř ze zdravotních důvodů nezpůsobilý na pozemku hospodařit, má právo vypovědět pacht v tříměsíční výpovědní době, i když byl pacht ujednán na dobu neurčitou. Stejně tak, zemře-li pachtýř, má pastýřův dědic právo vypovědět pacht v tříměsíční výpovědní době, i když byl pacht ujednán na dobu neurčitou. Je-li pacht ujednán na dobu určitou alespoň 3 let, může strana vyzvat ve lhůtě ne kratší než 6 měsíců před uplynutím ujednané doby druhou stranu, aby jí sdělila, zda hodlá v nájmu pokračovat, s tím, že vysloví-li druhá strana do 3 měsíců od doručení výzvy svůj souhlas, prodlouží se pacht o dobu, na kterou byl původně ujednán; jinak skončí v ujednané době. Nevrátí-li pachtýř propachtovanou věc při skončení pachtu, náleží propachtovateli pachtovné. Na pacht je aplikovatelné i ustanovení o nájemní smlouvě, které stanoví, že Seriál k novému občanskému zákoníku užívá-li nájemce věc i po uplynutí nájemní doby a pronajímatel ho do 1 měsíce nevyzve, aby věc odevzdal, platí, že nájemní (potažmo pachtovní) smlouva byla znovu uzavřena za původních podmínek, nejdéle však na 1 rok. Propachtovatel má právo vypovědět pacht bez výpovědní doby: propachtuje-li pachtýř věc jinému nebo ji jinému přenechá k užívání bez souhlasu propachtovatele (dosud platila právě opačná zásada, tedy možnost nájemce dát věc do podnájmu, nevylučovala-li to smlouva); změní-li pachtýř způsob užívání nebo požívání věci bez souhlasu propachtovatele (otázkou je, jak posoudit např. zatravnění pozemku v rámci dotačních programů; do doby, než judikatura soudů dospěje třeba k opačnému závěru, je nutno zatravnění pozemku, popř. vysázení stromů a keřů, považovat za změnu způsobu užívání a požívání pozemku, která vyžaduje souhlas vlastníka); Z aplikace ustanovení o nájemní smlouvě lze dovodit, že dalšími důvody výpovědi pachtu bez výpovědní doby ze strany pronajímatele jsou: užívá-li pachtýř pozemek takovým způsobem, že jej opotřebovává nad míru přiměřenou poměrům nebo porušuje-li závažným způsobem své povinnosti (extrémní případy nevhodného užívání pozemku nebo zemědělského stavení); nezaplatí-li pachtýř pachtovné ani do splatnosti dalšího pachtovného. Propachtuje-li se věc společně s inventářem, zachová pachtýř jednotlivé kusy inventáře. Náležejí-li do inventáře zvířata, obnovuje pachtýř jejich stav s péčí řádného hospodáře. Co se stávajícími nájemními smlouvami, které mají povahu pachtovních smluv? Přechodná ustanovení NOZ vychází ze zásady, že právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných se řídí ustanoveními NOZ, zatímco jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti NOZ, tj. zejména závazková práva, se řídí dosavadními právními předpisy, tedy zák. č. 40/1964 Sb. Tuto zásadu však NOZ porušuje v případě nájmu, když stanoví, že nájem se řídí tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti, i když ke vzniku nájmu došlo před tímto dnem. To ovšem neplatí, dodává NOZ, pro nájem movité věci ani pro pacht. Výklad tohoto ustanovení není úplně jednoduchý, neboť zemědělské pozemky jsou pronajaty na základě (často dlouhodobých) nájemních smluv, které jsou podle definice NOZ ze své podstaty smlouvami pachtovními. Vzhledem k tomu, že smlouvy, které by byly nazvané jako pachtovní, nemohly být od roku 1951 do roku 2013 uzavírány, neboť tento institut občanské právo neznalo, musí se zmínka o pachtu v přechodných ustanoveních vykládat tak, že se tím myslí právě nájemní smlouvy, které by byly dnes označeny za smlouvy pachtovní, tudíž tyto smlouvy se řídí dosavadním občanským zákoníkem. Ke stejnému závěru dojdeme také u nájmu podniku, tedy terminologií NOZ pachtu závodu, jehož právní poměry se řídí dosavadními předpisy (obchodním zákoníkem), byl-li nájem podniku uzavřen před JUDr. Ing. Miroslav Nosek, advokát Úřední den notáře MěÚ, nám. Republiky 59/I II. patro č. dveří 318 JUDr. Stanislav Hroch Středa a od 13 do 17 h Tel JUDr. Ing. Miroslav Nosek advokát na Městském úřadě nám. Republiky 59, Soběslav každé pondělí od 12:00 do 16:30 kromě z důvodu dovolené malá zasedací místnost č. 317, 2. p. tel Dne uplynulo 5 smutných let, co nás opustil náš nejbližší, pan František Boháč z Vlastiboře. Děkujeme všem, kteří si vzpomenou. S láskou vzpomíná rodina Na Svákově vyroste nová rozhledna Rozhledna bude stát na okraji Svákovského hradiště, téměř na hraně stráně nad levým břehem řeky Lužnice. Vzdálenost od okraje města bude cca 630 m. Konstrukce rozhledny bude celodřevěná o celkové výšce 13,5 m. Tato výška byla zvolena záměrně. Nechceme vytvořit novou umělou dominantu krajiny, ale stavbu, která nebude při pohledu na Svákov příliš výrazná (křiklavá) a do prostoru Svákova co nejvíce zapadne. Stavbu provádí firma Lesostavby Třeboň, a.s. Na několika částech rozhledny byly nalezeny nedostatky, které musí dodavatel odstranit. Termín předání rozhledny se o několik dnů posunul a je plánován na konec července. Doufám tedy, že v době, kdy čtete tyto řádky, už můžete naši novou rozhlednu také navštívit. Bude přístupná celoročně, se zavedením poplatku za vstup nepočítáme. Ing. Petr Matouš Dne uplynou 3 roky, kdy nás opustila paní Marie Čížková ze Soběslavi. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Děkuje rodina. Dne uplynou 3 roky, co nás opustil manžel, tatínek a dědeček pan Miroslav Žákovský. Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku. Nikdy nezapomene manželka Marie a dcera Monika s rodinou.

6 6 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA srpen 2014 Kulturní dům města Soběslavi Jirsíkova 34, Soběslav Telefon: , Program KD Soběslav srpen DOVOLENÁ V KD Pátek VERNISÁŽ - KŘÍŽEM, Galerie v kostele sv. Marka Sobota TANEČNÍ KURZY 1., velký sál, vstupné 30 Kč Informace o pořadech a aktuálním dění v KD Soběslav: Předplatné Podzim 2014 v KD Soběslav Pondělí 29. září v hod. Divadlo Kalich Zločin v Posázavském Pacifiku Hudební retrokomedie živě provázena originálními písněmi toužení a dálek z první republiky!!! Úchvatný příběh o tom, kterak vyzývavě mladá slečna Luiza, dcera továrníka, skrze četná nebezpečenství až na vltavském parníku svého bujarého a rozjásaného štěstí dojde. Hrají a zpívají: Luiza - Petra Nakládalová, Willy - Vojtěch Havelka, Tim - Petr Halíček, Ema, Mary, Dita, Lory - Jaroslava Kretschmerová/Anna Polívková, Klepač - Bohumil Klepl/Ota Jirák, Dědeček, Průvodčí - Petr Bucháček, Old Banjo, Číšník - Miroslav Babuský, Kovář, Topič, Topičová, Kapitán - Martin Brožek, Muzikant, Ingriš - Jakub Šafr, Pouliční zpěvačka - Rozalie Havelková/Denisa Barešová Pondělí 20. října v hod. Divadlo Artur Můžu k tobě? Vtipná konverzační komedie z lékařského prostředí!!! Děj této komedie, která je napsána pro soubor Divadla Artur, se odehrává v psychiatrické ordinaci doktora Flojda a v místním bistru před ordinací, které vede paní Kubíčková a které slouží jako čekárna pro pacienty Hrají: Kubíčková: Michaela Kuklová/Pavlína Mourková, Vnadná: Kristýna Podzimková/Vanda Karolyi, Panenská: Bára Mottlová/Dominika Býmová, Lenka/Jana: Kristýna Janáčková/Věra Vodičková, Flojd: Jindra Kriegel, Troufalý: Jaroslav Šmíd/Marcel Rošetzký, Rychlý: Aleš Říha/Petr Semerád, Volný: Miroslav Šimůnek/Braňo Polák Středa 19. listopadu v hod. APP Art Bůh masakru Jak civilizovaně řešit bitky našich dětí Komedie složená z eskapád všem důvěrně známých situací a zároveň tragédie o naší neschopnosti tolerance Dva manželské páry v nejlepších letech se tu v dobré vůli sejdou, aby urovnaly konflikt, který vznikl tím, že jejich chlapecké ratolesti (11 let) se při klukovských hrách střetly a jeden druhému vyrazil dva zuby... Hrají: Jana Stryková, Dana Verzichová, Martin Hruška, Ondřej Veselý Změna programu vyhrazena! V prodeji od srpna 2014! Již teď si, vážení předplatitelé, můžete zamluvit svoje místa: tel , Cena 780 Kč Vzpomínání na uplynulých 20 let Letošní jubilejní ročník je v tuto chvíli úspěšně za námi. Těsně před jeho zahájením jsem oslovila dva pány nejpovolanější, aby se s námi podělili o vzpomínky, které je k festivalu váží. Slovo mají Ladislav Kubeš, kapelník Veselky a jeden z organizátorů festivalu, a Miloň Čepelka, herec, textař, scénárista, dramatik. Dvacet let je i není mnoho, jak se to vezme. Pro mě je to hodně. Hodně starostí i milých vzpomínek. Na to, jak jsme v roce 1995 s festivalem začínali - to v Soběslavi hrála i Blaťácká kapela pod vedením Oldřicha Píhy (bývalá tatínkova kapela) a o dva roky později ještě naposled dirigoval v závěru všechny zúčastněné orchestry - a pak pokračovali až do loňského čísla devatenáct. A letos tedy dvacátý jubilejní ročník! Defilé orchestrů, zpěváků, mnoho tisíc diváků a posluchačů. Radost za radostí. Nevím, kdo a kdy tu byl přesně, ale že před deseti lety přijala pozvání například Moravanka Jana Slabáka a letos to zopakuje, to mě těší osobně. A jsem si jist, že otec, jemuž by letos bylo už devadesát, má tam někde nahoře v muzikantském ráji na tváři ten nejširší úsměv, jaký si umím představit. Na starosti se zapomíná, potěšení trvá. Jsem za to velmi vděčný. - Ladislav Kubeš. Jako návštěvník jsem se na Kubešovu Soběslav dostal prvně možná před deseti, možná před dvanácti roky. Někdy se na ni smálo slunce, jindy pršelo a bylo chladno, ale dechová hudba to na náměstí a v srdcích obecenstva z celé země i ze zahraničí, ba ze zámoří, vyhrála vždycky. Bezvýhradně. Město Soběslav a oba páni Ladislavové Kubešové si zaslouží uznání a poděkování, kapely a jejich sólisté a všichni okolo nich, včetně těch neviditelných, zase zvučný a dlouhotrvající potlesk. A upřímné přání, aby to i letos jubilejně vyšlo. Budu tam a moc se těším. - Miloň Čepelka. -jk- Taneční kurzy 2014 Taneční kurzy povedou opět manželé Alena a Jaroslav Bolkovi z Milevska. Začínáme v sobotu 6. září od 18 hodin, končíme Věnečkem 6. prosince Kurzovné je Kč. (10 x sobota od hod., Prodloužená hod., Věneček hod. tj. celkem 12 sobot!) Podrobný rozpis jednotlivých kurzů najdete na Můžete se těšit na kurz stolování (není povinný)! Přihlášení si mohou zajít do kanceláře KD pro průkazku a zaplatit hotově nebo můžete zaplatit i na účet KD Soběslav č /0100 a po telefonické dohodě vám pošleme průkazku poštou. Těšíme se na vás v září! Taneční kurzy pro DOSPĚLÉ Po roční odmlce, na které jsme se v loňském roce domluvili společně s manželi Bolkovými, letos opět otevíráme Taneční kurzy pro DOSPĚLÉ vždy po klasických tanečních kurzech tj. od hodin začínáme v sobotu 4. října 2014 (6 lekcí)! Cena Kč za pár.

Při zápisu bylo zapsáno 75 dětí, z toho cca 10 odkladů, otevřeny budou tedy 3 první třídy.

Při zápisu bylo zapsáno 75 dětí, z toho cca 10 odkladů, otevřeny budou tedy 3 první třídy. Z Á P I S 9. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 3. března 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Bod 1 Kontrola úkolů Usnesení 41.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM.

Bod 1 Kontrola úkolů Usnesení 41.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM. Strana 1(celkem 7) USNESENÍ Č. 41/2014 z 41. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 10. března 2014 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 9.6.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 9.6.2015 Číslo jednání: JedNR3-14/2015 Datum jednání: 09.06.2015 Program jednání (USN-R3-370/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program jednání (433/NR3/2015) 4. Návrh: Zprávy z jednání komisí

Více

Vánoční hvězdy v Karlíně

Vánoční hvězdy v Karlíně Nabídka spolupráce 2014 Minulý rok se konal koncert Vánoční Hvězdy v Karlíně v Hudebním Divadle Karlín, na kterém vystoupily hvězdy jako J. Ledecký, L. Machálková, P. Vítek, J. Zelenková, R. Schwab, M.

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 06. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 22.02.2011 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi.

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi. Zpravodaj č. 7/ 2012 Vážení přátelé slánského muzea, v letních měsících láká k návštěvě především malebný areál Národopisného muzea ve Třebízi. Jak sami návštěvníci říkají, takový klid a prostředí přímo

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl (příchod v 17.20 h),

Více