MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 23 srpen 2014 cena 10,- Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 23 srpen 2014 cena 10,- Kč"

Transkript

1 8 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 23 srpen 2014 cena 10,- Kč Letní měsíce přinášejí kromě příležitosti k cestování či odpočinku také mnoho zajímavých akcí a kulturních pořadů. Pravidelně třetí červencový víkend zní Soběslaví dechová hudba na mezinárodním festivalu Kubešova Soběslav, na který může být naše město po právu hrdé. (1) 1 Letošní jubilejní dvacátý ročník navštívilo posluchačů, kterým se představilo osmnáct dechovek, malé mažoretky, dětský folklorní soubor Ráček a folklorní taneční soubor Soběslavská chasa mladá. Pořadatelé se snaží nabízet návštěvníkům pokaždé nové hudební zážitky, proto byly účinkující kapely, kromě již stálých a osvědčených, obohaceny i letos o nové účinkující. Sobotní přivítání bylo tradičně v režii jednoho z organizátorů festivalu Petra Valeše. Návštěvu festivalu si nenechal ujít ani hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola. pokračování na str

2 2 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA srpen 2014 INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU Usnesení 13. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 24. června 2014 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Usnesení č. 13/171/2014 Rada města schvaluje výsledek hospodaření Správy města Soběslavi, s. r. o., za rok 2013 dle zprávy předložené jednatelem SMS, s. r. o., p. Vladimírem Faladou. Kladný výsledek hospodaření SMS, s. r. o., za rok 2013 ve výši ,87 Kč bude použit na úhradu ztráty z minulých období. Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Správy města Soběslavi, s. r. o., na rok 2014 v předloženém znění. Usnesení č. 13/172/2014 Rada města bere na vědomí informaci starosty města k výstavbě IV. železničního koridoru v úseku Veselí nad Lužnicí Soběslav a o změně pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby v úseku Soběslav Doubí u Tábora. Usnesení č. 13/173/2014 Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla o prodeji nalezených věcí, který se uskutečnil dne Rada města souhlasí s vyřazením prodaných a neprodejných nálezů z majetku města Soběslavi dle seznamu předloženého pracovnicí odboru organizačního a správy majetku MěÚ Soběslav sl. Šárkou Kroupovou, DiS. Usnesení č. 13/174/2014 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Soběslav a firmou Eurovia CS, a. s., Praha, na krátkodobý pronájem (od do ) části pozemku parc. č o výměře cca m 2 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města, pro účely realizace IV. železničního koridoru v úseku Veselí nad Lužnicí Soběslav. Podmínkou pronájmu tohoto pozemku je jeho uvedení do původního stavu po skončení prací. Usnesení č. 13/175/2014 Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne uzavřené mezi městem Soběslav a společností Reprogen, a. s., Planá nad Lužnicí, kterým se řeší úprava výměry pronajatých pozemků ve vlastnictví města v návaznosti na pronájem pozemku parc. č v k. ú. Soběslav firmě Eurovia CS, a. s., Praha, a dále změna částky za pronájem všech pozemků s účinností od Usnesení č. 13/176/2014 Rada města souhlasí s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene služebnosti mezi městem Soběslav, jako povinným, a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s. o., Praha, jako oprávněným a investorem, na uložení dešťové kanalizace (SO8-302) na pozemcích parc. č. 3424/1, 3512/1 a 3818/2 v k. ú. Soběslav a dešťové kanalizace (SO8-303) na pozemku parc. č. 3064/2 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města, v souvislosti s výstavbou dálnice D3 v úseku Soběslav Veselí nad Lužnicí. Usnesení č. 13/177/2014 Rada města souhlasí s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na vypořádání uložení středotlakého plynovodu včetně přípojek a příslušenství v ulicích města a na pozemcích ve vlastnictví města Soběslavi dle specifikace zpracované firmou Hrdlička, spol. s r. o., Praha, která tvoří přílohu zápisu z jednání. Usnesení č. 13/178/2014 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na realizaci akce Kabel NN Soběslav Čejnov připojení k chatové oblasti na pozemcích parc. č. 2918/9 a 2919/7 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města. Usnesení č. 13/179/2014 Rada města souhlasí s uzavřením nové smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Soběslav a MUDr. Lubomírem Křížem, s. r. o., Praha, na pronájem nebytových prostor v 2. patře budovy čp. 159/I v ulici Petra Voka (Poliklinika) v Soběslavi o celkové výměře 81,9 m 2 v souvislosti s přechodem fyzické osoby MUDr. Lubomír Kříž na společnost s ručením omezeným. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od Usnesení č. 13/180/2014 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou K&K Technology, a. s., Klatovy, na provedení opravy havarijního stavu vyhnívací nádrže na ČOV Soběslav za cenu Kč + DPH. Usnesení č. 13/181/2014 Rada města souhlasí s vedením cyklotrasy Lužnice po komunikacích ve vlastnictví města Soběslavi dle situace předložené společností Cassia, České Budějovice, která zajišťuje označení této dálkové cyklotrasy pro Nadaci Jihočeské cyklostezky. Usnesení č. 13/182/2014 Rada města souhlasí s použitím znaku města na startovních číslech a plakátech pro orientační soutěž historických vozidel O pohár města Soběslavi 2014 pořádanou Veteran Car Clubem Soběslav, která se uskuteční dne Usnesení č. 13/183/2014 Rada města rozšiřuje program 18. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi o následující bod: Realizace projektu Moderním vybavením k vyšší efektivitě výuky ZŠ E. Beneše Soběslav v rámci 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Usnesení č. 13/184/2014 Rada města bere na vědomí informaci starosty města o přípravě, organizačním zajištění a harmonogramu úkolů a lhůt voleb do zastupitelstva města, které se uskuteční ve dnech 10. a Usnesení č. 13/185/2014 a) Rada města souhlasí na základě žádosti ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové s vyřazením automobilu Peugeot Partner RZ 3C8 3511, rok výroby 2004, z majetku Senior-domu Soběslav a s jeho následným odprodejem prostřednictvím autobazaru. b) Rada města schvaluje změnu odpisového plánu Senior-domu Soběslav dle návrhu předloženého Ing. Zinou Petráskovou, ředitelkou organizace. Usnesení č. 13/186/2014 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Strabag, a. s., České Budějovice, Provozní jednotka Soběslav, na provedení opravy opěrné zdi rybníka v Nedvědicích za cenu Kč + DPH. Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se konalo 25. června 2014 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi ZM 18/156/2014 Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi na rok 2014 rozpočtové opatření č. 2/2014 v předloženém znění. ZM 18/157/2014 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí daru vysokotlakých zvedacích vaků pro vyprošťování osob a techniky při dopravních nehodách v hodnotě Kč vč. DPH České republice Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje. ZM 18/158/2014 a) Zastupitelstvo města souhlasí s realizací projektu Moderním vybavením k vyšší efektivitě výuky v ZŠ Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50 v rámci 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad 2.4. Rozvoj infrastruktury základní, středního a vyššího odborného školství s celkovými náklady Kč, z toho vlastní podíl činí Kč. Předkladatelem a realizátorem projektu je ZŠ Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50/II. b) Zastupitelstvo města schvaluje k zajištění finančního krytí výše uvedeného projektu použití investičního fondu školy ve výši Kč na předfinancování projektu a z toho Kč na úhradu vlastního podílu projektu. ZM 18/159/2014 Zastupitelstvo města schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023 pro město Soběslav v předloženém znění. ZM 18/160/2014 Zastupitelstvo města schvaluje vystoupení města Soběslavi z Místní akční skupiny přírody a venkova jihočeského kraje se sídlem v Sedlečku u Soběslavě.

3 srpen 2014 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 3 INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU Dozvěděli jsme se na městském úřadu V červnu a červenci proběhla oprava chodníků v ulicích Jeronýmova, Lužnická, Nerudova, Kadlecova. Dále byla v červenci dokončena oprava kanalizace v Jeronýmově ulici. V červnu byla započata akce rozšíření komunikace, prodloužení kanalizace a vodovodu v ulici Na Pískách. Dokončení stavby se plánuje do konce července. V červenci byly dokončeny opravy komunikací po zimě. Probíhá II. etapa sanace zdiva v prostorách ZŠ Komenského. Začala rekonstrukce a revitalizace náměstí I. etapa, a to ulicí Palackého, kde dojde k úpravě chodníku a vybudování nového parkoviště. Začala výstavba propojení svákovské kotelny se sídlištěm Družstevní. V Nedvědicích probíhá oprava opěrné zdi požární nádrže. Jiří Weber, OVRR Navštivte informační středisko na náměstí Republiky 148 Získáte zde přehled o pamětihodnostech Soběslavi, ubytovacích a stravovacích možnostech, turistice, k dispozici jsou pohlednice, které zájemcům můžeme označit speciálním razítkem se znakem Soběslavi, informační brožury o našem městě, turistické štítky na hole, klíčenky, odznaky, turistické známky, turistické vizitky, keramické suvenýry, pamětní mince a další upomínkové předměty. ZM 18/161/2014 Zastupitelstvo města schvaluje vstup města Soběslavi do Místní akční skupiny Lužnice, o. s., se sídlem v Sudoměřicích u Bechyně. ZM 18/162/2014 Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje a interaktivní videoloterní terminály na území města Soběslavi, v předloženém znění. ZM 18/163/2014 Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 2168/16 o výměře 58 m 2 v k. ú. Soběslav manželům Františku Klípovi, Soběslav, a Aleně Klípové, Tábor, za cenu 150 Kč/m 2. ZM 18/164/2014 Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 998 o výměře 663 m 2 v k. ú. Soběslav p. Miloslavu Kocandovi, Zvěrotice, za cenu dle znaleckého posudku. ZM 18/165/2014 Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků parc. č. 769/4 o výměře 184 m 2 a parc. č. 769/5 o výměře 234 m 2 v k. ú. Nedvědice paní Arianě Panské, Tábor, za cenu 30 Kč/m 2. ZM 18/166/2014 Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků parc. č o výměře m 2 a parc. č. 3134/2 o výměře m 2, oba v k. ú. Soběslav, od p. Marka Růžičky, Praha, a p. Martina Růžičky, Čerčany, za cenu dle znaleckého posudku. ZM 18/167/2014 Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků parc. č o výměře m 2 a parc. č o výměře m 2 v k. ú. Soběslav od paní Zdeňky Radostové, Praha, za cenu 120 Kč/m 2. Rekonstrukce Palackého ul. ZM 18/168/2014 Zastupitelstvo města projednalo a schválilo bezúplatný převod pozemku parc. č. 4042/24 o výměře 4 m 2 v k. ú. Soběslav z vlastnictví ČR, příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Soběslavi. ZM 18/169/2014 Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - části pozemku parc. č. 1410/3 v Lužnické ulici v Soběslavi o výměře cca 50 m 2 od vlastníků domů čp. 435 a 436, Soběslav III. ZM 18/170/2014 Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru z majetku Jihočeského kraje České Budějovice do majetku města Soběslavi takto: a) pozemek parc. č. 1282/1 o výměře 175 m 2 v k. ú. Soběslav, b) pozemky parc. č. 3993/14 o výměře 648 m 2, parc. č. 3993/15 o výměře 4 m 2, parc. č. 3993/16 o výměře 170 m 2 a parc. č. 3993/17 o výměře 115 m 2, vše v k. ú. Soběslav. Pro zájemce jsou denně zajištěny komentované prohlídky kostelů sv. Petra a Pavla a sv. Víta na náměstí. Provoz informačního střediska je v hlavní sezoně denně, otevírací doba pondělí až neděle a hodin. Telefon Do konce prázdnin je rovněž otevřena denně od 9.00 do h městská věž u kostela sv. Petra a Pavla na náměstí. Součástí prohlídky jsou expozice hodin ve Věžním muzejíčku a výroby zvonů. Novinky z IS: Na letošní sezonu přibylo do infocentra několik suvenýrů, které můžete zakoupit pro děti, návštěvy nebo třeba jen pro své potěšení, ať jsou to trička, hrnečky, pexeso se soběslavskými obrázky, leporelo, magnetky, píšťalky nebo jo-ja se znakem města, vlaječky, tašky. Také máme pro sběratele novou turistickou známku a vizitku našeho hradu. Určitě i vy, Soběslavané, naše IS navštivte, jistě si vyberete vhodný dárek. V loňském roce jsme díky vstřícnému přístupu a ochotě pana faráře J. Hambergera poprvé zavedli komentované prohlídky kostelů sv. Petra a Pavla a sv. Víta. Zájem návštěvníků, ale i místních občanů nás ujistil, že je to krok správným směrem. Chtěli bychom také velice poděkovat za spolupráci Střední škole řemeslné Soběslav. Učni oboru Umělecký kovář pod vedením svého mistra vyrobili pro naše kostely nádherné kované kasičky, které slouží k dobrovolným příspěvkům, a obě jsou skutečně mistrovským dílem. -jk-

4 4 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA srpen 2014 Rozbory vody z městských studní odběr červen 2014 Město Soběslav nechalo letos opět provést rozbory vody ve vytipovaných městských studních. Bylo navázáno na již tradiční každoroční zvyklost informovat naše občany v tomto období před začátkem času dovolených o kvalitě alespoň některých studní v majetku města Soběslav, na které mohou při svých procházkách po okolí města narazit. V loňském roce byla tato zvyklost porušena z důvodu červnové povodňové aktivity, kdy nám bylo doporučeno pracovníky KHS České Budějovice vzorky vody netestovat z důvodu vzduté hladiny podzemních vod a i možné kontaminace splachem, jakožto důsledkem povodňové vlny. Ovšem i letos jsme narazili na starý problém - tam, kde byly vzorky pravidelně odebírány a dle mého názoru tyto studny patřily z hlediska odběru vody soběslavskými občany k nejnavštěvovanějším - to znamená studna u gymnázia, u školky na sídlišti Míru, u autoservisu Váca, tak všechny tyto pumpy jsou poškozené a nefunkční. Lze jen těžko pochopit, co k takovému chování některé naše spoluobčany vede, jakou zvrácenou radost mohou mít z toho, že poškodí tato jednoduchá odběrová zařízení, která mohou sloužit po řadu generací. Rozhodli jsme se tedy pro odběr z dalších, asi již méně frekventovaných studní. Ale ani zde nebyl výsledek lepší. Když tedy studna u školky nebyla způsobilá odběru, chtěli jsme v této lokalitě využít pro odběr studnu za panelákem u obchodu TRIO. Ale tam nejen že pumpa byla tzv. stržená, tam dokonce chybí celá demontovatelná litinová část vlastního tělesa pumpy. Nevím, kolik dostal ve Sběrných surovinách ten, kdo ji tam odnesl - stovku nebo dvě? Ale naši společnou kapsu by nová pumpa stála 3-5 tisíc včetně dalších nákladů s instalací. Ani u studny na Pršíně proti Domečku jsme nebyli úspěšnější. V provozu byla z mých tipů jen studna na Školním náměstí. Upuštěno bylo opět od sledování kvality vody ve studni u gymnázia, neboť náklady spojené s jejím zprovozněním nejsou adekvátní jejímu využívání. Je třeba mít ovšem na zřeteli, že tato zdánlivě nekonečná práce (opakované zprovozňování ručních pump poškozených nenechavci) stojí naši společnou kasu spoustu peněz, které by mohly být využity jinde a účelněji. Rovněž odběr u pramenu pod Svákovem tzv. U Kavalieru nebyl proveden. Pramínek je velmi slabý a vytéká v místech, kde v podstatě nelze vodu nabrat, a to ani pro potřebu vzorkování. I v letošním roce bylo využito služby Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem kontaktní místo Tábor, kterým byly provedeny tzv. orientační rozbory, a to v rozsahu: ph, amonné ionty, barva, TOC, dusičnany, dusitany, chloridy, suma vápník a hořčík (tvrdost), zákal, železo, Intestinální enterokoky, Escherichia coli, koliformní bakterie a počty kolonií při 22 C. Hodnocení vzorků bylo provedeno srovnáním zjištěných hodnot jednotlivých ukazatelů kvality vody s limitními hodnotami uvedenými ve vyhlášce MZ ČR č. 252 v platném znění. Tam, kde byla limitní hodnota překročena (či nebylo limitní hodnoty dosaženo), je výsledek zvýrazněn. Ve vedlejším sloupci jsou pak limitní hodnoty uvedeny konkrétně. Stručné posouzení městských studní: 1. Studánka u Svákovské kaple - velmi měkká voda s nízkým ph (typické pro agresivní vodu s korozivními účinky), voda má nízký obsah organických a dusíkatých látek i chloridů. Opět zjištěna mikrobiální závadnost pramene s potvrzeným fekálním znečištěním. V průběhu let stabilní chemické složení. Vzorek překračuje limit podle platné legislativy v ukazateli Escherichia coli, koliformní bakterie a ph. 2. Studna na Školním náměstí - voda nepříliš dobrého chemického složení, s vysokým obsahem dusičnanů a obsahem chloridů na hranici limitu. Rovněž hladina Fe a zákal ukazují na trvalý průsak povrchového znečištění. Vzorek překračuje limit podle platné legislativy v ukazateli dusičnany, Intestinální enterokoky, Fe (železo), počty kolonií při 22 C, zákal. 3. Studna na sídlišti Svákov (za domem 714/III) - voda přijatelného chemického složení, s nízkým obsahem chloridů i dusičnanů. Chemické složení vody je v průběhu let proměnlivé, ale nepřekračující limitní hodnoty pitné vody. Vzorek překračuje limit podle platné legislativy v ukazateli celkový organický uhlík (TOC). Kromě studny na sídlišti Svákov jsou studny i pramen u kaple mikrobiologicky závadné s potvrzeným fekálním znečištěním. Pro informovanost občanů města Soběslav uvádím provedené rozbory u sledovaných městských studní a porovnání jejich kvality s Vyhláškou MZ ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu. Výsledky zkoušení - chemické vyšetření UKAZATEL studna u kaple na Svákově 2. - studna na Školním náměstí 3. - studna na sídlišti Svákov Vyhl.252/2004Sb., ve znění platných předpisů-limit ph 6 7 6,8 6,5-9,5 Amonné ionty mg/l <0,10 0,2 <0,10 max.0,50 Barva mg/l Pt <2 5 5 max.20 TOC mg/l 2,4 6 7,7 max.5,0 Dusičnany mg/l max.50 Dusitany mg/l <0,05 <0,05 <0,05 max.0,50 Chloridy mg/l max.100 Pach Vápník, hořčík 1 3,5 5 2,0-3,5 (tvrdost vody) mmol/l Zákal ZF(n) 0,5 22 <0,05 max.5 Železo mg/l 0,08 1,6 0,16 max.0,20 Výsledky zkoušení - mikrobiologické vyšetření UKAZATEL Intestinální enterokoky KTJ/100ml Escherichia coli KTJ/100ml počty kolonií při 22 C KTJ/ml Koliformní bakterie KTJ/100ml Vyhl.252/2004Sb., ve znění platných předpisů - limit max max max max.0 Pro vysvětlení jednotlivých ukazatelů mikrobiologického rozboru: 1) Escherichia coli: představuje hlavní indikátor fekálního znečištění, její původ je výlučně ze střevního traktu lidí nebo zvířat. Její nález znamená, že voda přišla do styku s výkaly či zbytky živočichů. 2) Enterokoky: představují doprovodný indikátor fekální kontaminace vody, signalizující čerstvé znečištění. Mohou ale pocházet i z jiných nefekálních zdrojů (tlející materiál apod.) Originál rozborů s komentářem je k nahlédnutí na OŽP MěÚ Soběslav - vodní hospodářství Ing. Marie Židová

5 srpen 2014 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 5 Pacht (pokračování z minulého čísla) Pachtýř je v případě výpovědi z pachtu z důvodu změny vlastníka chráněn povinností nového vlastníka poskytnout pachtýři přiměřené odstupné. Není dotčeno ani jeho právo na náhradu škody vůči původnímu vlastníkovi. Pacht ujednaný na dobu neurčitou lze vypovědět v dvanáctiměsíční výpovědní době tak, aby pacht skončil ke konci pachtovního roku. Má se za to, že u zemědělského pachtu je pachtovní rok období od 1. října do 30. září následujícího roku. Je-li pacht ujednán na dobu delší než 2 roky a není-li smlouva uzavřena v písemné formě, má se za to, že pacht byl ujednán na dobu neurčitou. Stane-li se pachtýř ze zdravotních důvodů nezpůsobilý na pozemku hospodařit, má právo vypovědět pacht v tříměsíční výpovědní době, i když byl pacht ujednán na dobu neurčitou. Stejně tak, zemře-li pachtýř, má pastýřův dědic právo vypovědět pacht v tříměsíční výpovědní době, i když byl pacht ujednán na dobu neurčitou. Je-li pacht ujednán na dobu určitou alespoň 3 let, může strana vyzvat ve lhůtě ne kratší než 6 měsíců před uplynutím ujednané doby druhou stranu, aby jí sdělila, zda hodlá v nájmu pokračovat, s tím, že vysloví-li druhá strana do 3 měsíců od doručení výzvy svůj souhlas, prodlouží se pacht o dobu, na kterou byl původně ujednán; jinak skončí v ujednané době. Nevrátí-li pachtýř propachtovanou věc při skončení pachtu, náleží propachtovateli pachtovné. Na pacht je aplikovatelné i ustanovení o nájemní smlouvě, které stanoví, že Seriál k novému občanskému zákoníku užívá-li nájemce věc i po uplynutí nájemní doby a pronajímatel ho do 1 měsíce nevyzve, aby věc odevzdal, platí, že nájemní (potažmo pachtovní) smlouva byla znovu uzavřena za původních podmínek, nejdéle však na 1 rok. Propachtovatel má právo vypovědět pacht bez výpovědní doby: propachtuje-li pachtýř věc jinému nebo ji jinému přenechá k užívání bez souhlasu propachtovatele (dosud platila právě opačná zásada, tedy možnost nájemce dát věc do podnájmu, nevylučovala-li to smlouva); změní-li pachtýř způsob užívání nebo požívání věci bez souhlasu propachtovatele (otázkou je, jak posoudit např. zatravnění pozemku v rámci dotačních programů; do doby, než judikatura soudů dospěje třeba k opačnému závěru, je nutno zatravnění pozemku, popř. vysázení stromů a keřů, považovat za změnu způsobu užívání a požívání pozemku, která vyžaduje souhlas vlastníka); Z aplikace ustanovení o nájemní smlouvě lze dovodit, že dalšími důvody výpovědi pachtu bez výpovědní doby ze strany pronajímatele jsou: užívá-li pachtýř pozemek takovým způsobem, že jej opotřebovává nad míru přiměřenou poměrům nebo porušuje-li závažným způsobem své povinnosti (extrémní případy nevhodného užívání pozemku nebo zemědělského stavení); nezaplatí-li pachtýř pachtovné ani do splatnosti dalšího pachtovného. Propachtuje-li se věc společně s inventářem, zachová pachtýř jednotlivé kusy inventáře. Náležejí-li do inventáře zvířata, obnovuje pachtýř jejich stav s péčí řádného hospodáře. Co se stávajícími nájemními smlouvami, které mají povahu pachtovních smluv? Přechodná ustanovení NOZ vychází ze zásady, že právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných se řídí ustanoveními NOZ, zatímco jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti NOZ, tj. zejména závazková práva, se řídí dosavadními právními předpisy, tedy zák. č. 40/1964 Sb. Tuto zásadu však NOZ porušuje v případě nájmu, když stanoví, že nájem se řídí tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti, i když ke vzniku nájmu došlo před tímto dnem. To ovšem neplatí, dodává NOZ, pro nájem movité věci ani pro pacht. Výklad tohoto ustanovení není úplně jednoduchý, neboť zemědělské pozemky jsou pronajaty na základě (často dlouhodobých) nájemních smluv, které jsou podle definice NOZ ze své podstaty smlouvami pachtovními. Vzhledem k tomu, že smlouvy, které by byly nazvané jako pachtovní, nemohly být od roku 1951 do roku 2013 uzavírány, neboť tento institut občanské právo neznalo, musí se zmínka o pachtu v přechodných ustanoveních vykládat tak, že se tím myslí právě nájemní smlouvy, které by byly dnes označeny za smlouvy pachtovní, tudíž tyto smlouvy se řídí dosavadním občanským zákoníkem. Ke stejnému závěru dojdeme také u nájmu podniku, tedy terminologií NOZ pachtu závodu, jehož právní poměry se řídí dosavadními předpisy (obchodním zákoníkem), byl-li nájem podniku uzavřen před JUDr. Ing. Miroslav Nosek, advokát Úřední den notáře MěÚ, nám. Republiky 59/I II. patro č. dveří 318 JUDr. Stanislav Hroch Středa a od 13 do 17 h Tel JUDr. Ing. Miroslav Nosek advokát na Městském úřadě nám. Republiky 59, Soběslav každé pondělí od 12:00 do 16:30 kromě z důvodu dovolené malá zasedací místnost č. 317, 2. p. tel Dne uplynulo 5 smutných let, co nás opustil náš nejbližší, pan František Boháč z Vlastiboře. Děkujeme všem, kteří si vzpomenou. S láskou vzpomíná rodina Na Svákově vyroste nová rozhledna Rozhledna bude stát na okraji Svákovského hradiště, téměř na hraně stráně nad levým břehem řeky Lužnice. Vzdálenost od okraje města bude cca 630 m. Konstrukce rozhledny bude celodřevěná o celkové výšce 13,5 m. Tato výška byla zvolena záměrně. Nechceme vytvořit novou umělou dominantu krajiny, ale stavbu, která nebude při pohledu na Svákov příliš výrazná (křiklavá) a do prostoru Svákova co nejvíce zapadne. Stavbu provádí firma Lesostavby Třeboň, a.s. Na několika částech rozhledny byly nalezeny nedostatky, které musí dodavatel odstranit. Termín předání rozhledny se o několik dnů posunul a je plánován na konec července. Doufám tedy, že v době, kdy čtete tyto řádky, už můžete naši novou rozhlednu také navštívit. Bude přístupná celoročně, se zavedením poplatku za vstup nepočítáme. Ing. Petr Matouš Dne uplynou 3 roky, kdy nás opustila paní Marie Čížková ze Soběslavi. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Děkuje rodina. Dne uplynou 3 roky, co nás opustil manžel, tatínek a dědeček pan Miroslav Žákovský. Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku. Nikdy nezapomene manželka Marie a dcera Monika s rodinou.

6 6 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA srpen 2014 Kulturní dům města Soběslavi Jirsíkova 34, Soběslav Telefon: , Program KD Soběslav srpen DOVOLENÁ V KD Pátek VERNISÁŽ - KŘÍŽEM, Galerie v kostele sv. Marka Sobota TANEČNÍ KURZY 1., velký sál, vstupné 30 Kč Informace o pořadech a aktuálním dění v KD Soběslav: Předplatné Podzim 2014 v KD Soběslav Pondělí 29. září v hod. Divadlo Kalich Zločin v Posázavském Pacifiku Hudební retrokomedie živě provázena originálními písněmi toužení a dálek z první republiky!!! Úchvatný příběh o tom, kterak vyzývavě mladá slečna Luiza, dcera továrníka, skrze četná nebezpečenství až na vltavském parníku svého bujarého a rozjásaného štěstí dojde. Hrají a zpívají: Luiza - Petra Nakládalová, Willy - Vojtěch Havelka, Tim - Petr Halíček, Ema, Mary, Dita, Lory - Jaroslava Kretschmerová/Anna Polívková, Klepač - Bohumil Klepl/Ota Jirák, Dědeček, Průvodčí - Petr Bucháček, Old Banjo, Číšník - Miroslav Babuský, Kovář, Topič, Topičová, Kapitán - Martin Brožek, Muzikant, Ingriš - Jakub Šafr, Pouliční zpěvačka - Rozalie Havelková/Denisa Barešová Pondělí 20. října v hod. Divadlo Artur Můžu k tobě? Vtipná konverzační komedie z lékařského prostředí!!! Děj této komedie, která je napsána pro soubor Divadla Artur, se odehrává v psychiatrické ordinaci doktora Flojda a v místním bistru před ordinací, které vede paní Kubíčková a které slouží jako čekárna pro pacienty Hrají: Kubíčková: Michaela Kuklová/Pavlína Mourková, Vnadná: Kristýna Podzimková/Vanda Karolyi, Panenská: Bára Mottlová/Dominika Býmová, Lenka/Jana: Kristýna Janáčková/Věra Vodičková, Flojd: Jindra Kriegel, Troufalý: Jaroslav Šmíd/Marcel Rošetzký, Rychlý: Aleš Říha/Petr Semerád, Volný: Miroslav Šimůnek/Braňo Polák Středa 19. listopadu v hod. APP Art Bůh masakru Jak civilizovaně řešit bitky našich dětí Komedie složená z eskapád všem důvěrně známých situací a zároveň tragédie o naší neschopnosti tolerance Dva manželské páry v nejlepších letech se tu v dobré vůli sejdou, aby urovnaly konflikt, který vznikl tím, že jejich chlapecké ratolesti (11 let) se při klukovských hrách střetly a jeden druhému vyrazil dva zuby... Hrají: Jana Stryková, Dana Verzichová, Martin Hruška, Ondřej Veselý Změna programu vyhrazena! V prodeji od srpna 2014! Již teď si, vážení předplatitelé, můžete zamluvit svoje místa: tel , Cena 780 Kč Vzpomínání na uplynulých 20 let Letošní jubilejní ročník je v tuto chvíli úspěšně za námi. Těsně před jeho zahájením jsem oslovila dva pány nejpovolanější, aby se s námi podělili o vzpomínky, které je k festivalu váží. Slovo mají Ladislav Kubeš, kapelník Veselky a jeden z organizátorů festivalu, a Miloň Čepelka, herec, textař, scénárista, dramatik. Dvacet let je i není mnoho, jak se to vezme. Pro mě je to hodně. Hodně starostí i milých vzpomínek. Na to, jak jsme v roce 1995 s festivalem začínali - to v Soběslavi hrála i Blaťácká kapela pod vedením Oldřicha Píhy (bývalá tatínkova kapela) a o dva roky později ještě naposled dirigoval v závěru všechny zúčastněné orchestry - a pak pokračovali až do loňského čísla devatenáct. A letos tedy dvacátý jubilejní ročník! Defilé orchestrů, zpěváků, mnoho tisíc diváků a posluchačů. Radost za radostí. Nevím, kdo a kdy tu byl přesně, ale že před deseti lety přijala pozvání například Moravanka Jana Slabáka a letos to zopakuje, to mě těší osobně. A jsem si jist, že otec, jemuž by letos bylo už devadesát, má tam někde nahoře v muzikantském ráji na tváři ten nejširší úsměv, jaký si umím představit. Na starosti se zapomíná, potěšení trvá. Jsem za to velmi vděčný. - Ladislav Kubeš. Jako návštěvník jsem se na Kubešovu Soběslav dostal prvně možná před deseti, možná před dvanácti roky. Někdy se na ni smálo slunce, jindy pršelo a bylo chladno, ale dechová hudba to na náměstí a v srdcích obecenstva z celé země i ze zahraničí, ba ze zámoří, vyhrála vždycky. Bezvýhradně. Město Soběslav a oba páni Ladislavové Kubešové si zaslouží uznání a poděkování, kapely a jejich sólisté a všichni okolo nich, včetně těch neviditelných, zase zvučný a dlouhotrvající potlesk. A upřímné přání, aby to i letos jubilejně vyšlo. Budu tam a moc se těším. - Miloň Čepelka. -jk- Taneční kurzy 2014 Taneční kurzy povedou opět manželé Alena a Jaroslav Bolkovi z Milevska. Začínáme v sobotu 6. září od 18 hodin, končíme Věnečkem 6. prosince Kurzovné je Kč. (10 x sobota od hod., Prodloužená hod., Věneček hod. tj. celkem 12 sobot!) Podrobný rozpis jednotlivých kurzů najdete na Můžete se těšit na kurz stolování (není povinný)! Přihlášení si mohou zajít do kanceláře KD pro průkazku a zaplatit hotově nebo můžete zaplatit i na účet KD Soběslav č /0100 a po telefonické dohodě vám pošleme průkazku poštou. Těšíme se na vás v září! Taneční kurzy pro DOSPĚLÉ Po roční odmlce, na které jsme se v loňském roce domluvili společně s manželi Bolkovými, letos opět otevíráme Taneční kurzy pro DOSPĚLÉ vždy po klasických tanečních kurzech tj. od hodin začínáme v sobotu 4. října 2014 (6 lekcí)! Cena Kč za pár.

MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 20 srpen 2011 cena 10,- Kč

MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 20 srpen 2011 cena 10,- Kč 8 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 20 srpen 2011 cena 10,- Kč 1 Letní měsíce přinášejí kromě příležitosti k cestování či odpočinku také mnoho zajímavých akcí a kulturních pořadů. Pravidelně třetí červencový

Více

středa 16. prosince v 19.30 hod. FAT FINGERS Vánočně koncert KD Soběslav - velký sál vstupné 50 Kč

středa 16. prosince v 19.30 hod. FAT FINGERS Vánočně koncert KD Soběslav - velký sál vstupné 50 Kč MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 18 prosinec 2009 cena 10,- Kč MŠ DUHA v novém V pondělí 2. listopadu se nově otevřela možnost pro dalších 40 dětí navštěvovat Mateřskou školu DUHA Soběslav. Investiční záměr

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2011 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Jabkobraní slavnosti jablka provoní náměstí The Swings koncert v Divadle J. K. Tyla Faust a Markétka divadlo v předplatném

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Filmové Burácení má výraznou prachatickou stopu. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 8 (srpen 2014)

Radniční list. Starostův sloupek. Filmové Burácení má výraznou prachatickou stopu. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 8 (srpen 2014) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 8 (srpen 2014) Starostův sloupek Léto je nejčastějším obdobím dovolených. Velice často, když navštívíme různé destinace, porovnáváme cenovou

Více

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Zpravodaj Města Litomyšle 5. dubna 2011 Ročník XXI. 4 Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Olbram Zoubek slaví 85. narozeniny Kulaté životní jubileum oslaví akademický sochař Olbram

Více

A co Sportovní areál Bazén Sušice nabídne, uvádí za Sportoviště města Sušice Dáša Jíchová:

A co Sportovní areál Bazén Sušice nabídne, uvádí za Sportoviště města Sušice Dáša Jíchová: 11/2014 Aktuálně z radnice V plzeňské Měšťanské besedě proběhlo 28. května slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Za Sušici se do nomi nace dostaly dvě stavby a obě proměnily

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková 07 08/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Narozeninové oslavy Prahy 7 Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková inzerce Hledáte nového

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Informace z RM a ZM 4. Kanalizace, Sběrný dvůr 5. Smog, Kultura, ZŠ 6. ZŠ exkurze 7. Setkání, ZUŠ 8. Blahopřejeme, Chovatelé

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006 ROČNÍK I., SRPEN 2006, 6 400 VÝTISKŮ, ZDARMA 8/2006 Téma měsíce: Otvíráme náruč turistům strana 1 a 2 Listárna strana 4 Prohlášení k medializaci Technických služeb strana 6 Program Kulturního domu na září

Více

Mezinárodní smyčcové kurzy v Litomyšli již jako doma

Mezinárodní smyčcové kurzy v Litomyšli již jako doma Zpravodaj Města Litomyšle 5. září 2011 Ročník XXI. 9 Brány památek se opět otevřou Dny evropského dědictví (European Heritage Days) jsou celoevropskou poznávací a společenskou aktivitou, jejíž cílem je

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

Nová ředitelka městské galerie vybrána. Města Litomyšl a Roden podepsala po 20 letech deklaraci o užitečnosti partnerství

Nová ředitelka městské galerie vybrána. Města Litomyšl a Roden podepsala po 20 letech deklaraci o užitečnosti partnerství Zpravodaj Města Litomyšle 5. října 2011 Ročník XXI. 10 Smíšený pěvecký sbor KOS slaví desáté narozeniny Vydáním svého nového dvojalba oslaví v říjnu smíšený pěvecký sbor KOS, jehož zřizovatelem je pedagogická

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

VIII/2010. Téma měsíce: BYSTŘICKO SE PREZENTOVALO V PRAZE. Rozhovor s Karlem Pačiskou a Josefem Vojtou

VIII/2010. Téma měsíce: BYSTŘICKO SE PREZENTOVALO V PRAZE. Rozhovor s Karlem Pačiskou a Josefem Vojtou ROČNÍK V., SRPEN 2010, 6800 VÝTISKŮ, ZDARMA VIII/2010 Bystřicko se prezentovalo v Praze strana 1-2 Slévárenské sympozium 2010 strana 5 Program kulturního domu strana 8-9 Jak se mění Bystřice n. P. strana

Více

DUBEN 2010 ročník 16, číslo 4 zpravodaj@mukolin.cz

DUBEN 2010 ročník 16, číslo 4 zpravodaj@mukolin.cz měsíčník Městského úřadu v Kolíně DUBEN 2010 ročník 16, číslo 4 zpravodaj@mukolin.cz V Ko bleskově z města Sběrný dvůr v areálu Vodního světa Kolín ukončil k 20. dubnu svůj provoz. Náhradou je sběrný dvůr

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) Starostův sloupek P ř e d p á r t ý d n y uběhlo 100 dní, kdy bylo zvoleno nové v e d e n í n a š e h o města. V této chvíli často přicházejí

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Volby do Zastupitelstva města Tábora se konají 20. a 21. října

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Volby do Zastupitelstva města Tábora se konají 20. a 21. října www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Pro tento krátký úvodník jsem nevybral ani žádné hodnocení úspěšných zářijových Táborek, ani zamyšlení nad v říjnu očekávanými komunálními

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Vánoční koncert Petry Janů. Roèník XX. LEDEN 2014 Cena 10 Kč. Vydává Město Přeštice. Měsíčník pro Přeštice a okolí l.

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Vánoční koncert Petry Janů. Roèník XX. LEDEN 2014 Cena 10 Kč. Vydává Město Přeštice. Měsíčník pro Přeštice a okolí l. Roèník XX. LEDEN 2014 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Slovo starosty Vážení spoluobčané, zas je tu první kalendářní měsíc, ve

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více