MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 23 srpen 2014 cena 10,- Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 23 srpen 2014 cena 10,- Kč"

Transkript

1 8 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 23 srpen 2014 cena 10,- Kč Letní měsíce přinášejí kromě příležitosti k cestování či odpočinku také mnoho zajímavých akcí a kulturních pořadů. Pravidelně třetí červencový víkend zní Soběslaví dechová hudba na mezinárodním festivalu Kubešova Soběslav, na který může být naše město po právu hrdé. (1) 1 Letošní jubilejní dvacátý ročník navštívilo posluchačů, kterým se představilo osmnáct dechovek, malé mažoretky, dětský folklorní soubor Ráček a folklorní taneční soubor Soběslavská chasa mladá. Pořadatelé se snaží nabízet návštěvníkům pokaždé nové hudební zážitky, proto byly účinkující kapely, kromě již stálých a osvědčených, obohaceny i letos o nové účinkující. Sobotní přivítání bylo tradičně v režii jednoho z organizátorů festivalu Petra Valeše. Návštěvu festivalu si nenechal ujít ani hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola. pokračování na str

2 2 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA srpen 2014 INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU Usnesení 13. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 24. června 2014 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Usnesení č. 13/171/2014 Rada města schvaluje výsledek hospodaření Správy města Soběslavi, s. r. o., za rok 2013 dle zprávy předložené jednatelem SMS, s. r. o., p. Vladimírem Faladou. Kladný výsledek hospodaření SMS, s. r. o., za rok 2013 ve výši ,87 Kč bude použit na úhradu ztráty z minulých období. Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Správy města Soběslavi, s. r. o., na rok 2014 v předloženém znění. Usnesení č. 13/172/2014 Rada města bere na vědomí informaci starosty města k výstavbě IV. železničního koridoru v úseku Veselí nad Lužnicí Soběslav a o změně pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby v úseku Soběslav Doubí u Tábora. Usnesení č. 13/173/2014 Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla o prodeji nalezených věcí, který se uskutečnil dne Rada města souhlasí s vyřazením prodaných a neprodejných nálezů z majetku města Soběslavi dle seznamu předloženého pracovnicí odboru organizačního a správy majetku MěÚ Soběslav sl. Šárkou Kroupovou, DiS. Usnesení č. 13/174/2014 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Soběslav a firmou Eurovia CS, a. s., Praha, na krátkodobý pronájem (od do ) části pozemku parc. č o výměře cca m 2 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města, pro účely realizace IV. železničního koridoru v úseku Veselí nad Lužnicí Soběslav. Podmínkou pronájmu tohoto pozemku je jeho uvedení do původního stavu po skončení prací. Usnesení č. 13/175/2014 Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne uzavřené mezi městem Soběslav a společností Reprogen, a. s., Planá nad Lužnicí, kterým se řeší úprava výměry pronajatých pozemků ve vlastnictví města v návaznosti na pronájem pozemku parc. č v k. ú. Soběslav firmě Eurovia CS, a. s., Praha, a dále změna částky za pronájem všech pozemků s účinností od Usnesení č. 13/176/2014 Rada města souhlasí s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene služebnosti mezi městem Soběslav, jako povinným, a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s. o., Praha, jako oprávněným a investorem, na uložení dešťové kanalizace (SO8-302) na pozemcích parc. č. 3424/1, 3512/1 a 3818/2 v k. ú. Soběslav a dešťové kanalizace (SO8-303) na pozemku parc. č. 3064/2 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města, v souvislosti s výstavbou dálnice D3 v úseku Soběslav Veselí nad Lužnicí. Usnesení č. 13/177/2014 Rada města souhlasí s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na vypořádání uložení středotlakého plynovodu včetně přípojek a příslušenství v ulicích města a na pozemcích ve vlastnictví města Soběslavi dle specifikace zpracované firmou Hrdlička, spol. s r. o., Praha, která tvoří přílohu zápisu z jednání. Usnesení č. 13/178/2014 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na realizaci akce Kabel NN Soběslav Čejnov připojení k chatové oblasti na pozemcích parc. č. 2918/9 a 2919/7 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města. Usnesení č. 13/179/2014 Rada města souhlasí s uzavřením nové smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Soběslav a MUDr. Lubomírem Křížem, s. r. o., Praha, na pronájem nebytových prostor v 2. patře budovy čp. 159/I v ulici Petra Voka (Poliklinika) v Soběslavi o celkové výměře 81,9 m 2 v souvislosti s přechodem fyzické osoby MUDr. Lubomír Kříž na společnost s ručením omezeným. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od Usnesení č. 13/180/2014 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou K&K Technology, a. s., Klatovy, na provedení opravy havarijního stavu vyhnívací nádrže na ČOV Soběslav za cenu Kč + DPH. Usnesení č. 13/181/2014 Rada města souhlasí s vedením cyklotrasy Lužnice po komunikacích ve vlastnictví města Soběslavi dle situace předložené společností Cassia, České Budějovice, která zajišťuje označení této dálkové cyklotrasy pro Nadaci Jihočeské cyklostezky. Usnesení č. 13/182/2014 Rada města souhlasí s použitím znaku města na startovních číslech a plakátech pro orientační soutěž historických vozidel O pohár města Soběslavi 2014 pořádanou Veteran Car Clubem Soběslav, která se uskuteční dne Usnesení č. 13/183/2014 Rada města rozšiřuje program 18. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi o následující bod: Realizace projektu Moderním vybavením k vyšší efektivitě výuky ZŠ E. Beneše Soběslav v rámci 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Usnesení č. 13/184/2014 Rada města bere na vědomí informaci starosty města o přípravě, organizačním zajištění a harmonogramu úkolů a lhůt voleb do zastupitelstva města, které se uskuteční ve dnech 10. a Usnesení č. 13/185/2014 a) Rada města souhlasí na základě žádosti ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové s vyřazením automobilu Peugeot Partner RZ 3C8 3511, rok výroby 2004, z majetku Senior-domu Soběslav a s jeho následným odprodejem prostřednictvím autobazaru. b) Rada města schvaluje změnu odpisového plánu Senior-domu Soběslav dle návrhu předloženého Ing. Zinou Petráskovou, ředitelkou organizace. Usnesení č. 13/186/2014 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Strabag, a. s., České Budějovice, Provozní jednotka Soběslav, na provedení opravy opěrné zdi rybníka v Nedvědicích za cenu Kč + DPH. Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se konalo 25. června 2014 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi ZM 18/156/2014 Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi na rok 2014 rozpočtové opatření č. 2/2014 v předloženém znění. ZM 18/157/2014 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí daru vysokotlakých zvedacích vaků pro vyprošťování osob a techniky při dopravních nehodách v hodnotě Kč vč. DPH České republice Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje. ZM 18/158/2014 a) Zastupitelstvo města souhlasí s realizací projektu Moderním vybavením k vyšší efektivitě výuky v ZŠ Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50 v rámci 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad 2.4. Rozvoj infrastruktury základní, středního a vyššího odborného školství s celkovými náklady Kč, z toho vlastní podíl činí Kč. Předkladatelem a realizátorem projektu je ZŠ Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50/II. b) Zastupitelstvo města schvaluje k zajištění finančního krytí výše uvedeného projektu použití investičního fondu školy ve výši Kč na předfinancování projektu a z toho Kč na úhradu vlastního podílu projektu. ZM 18/159/2014 Zastupitelstvo města schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023 pro město Soběslav v předloženém znění. ZM 18/160/2014 Zastupitelstvo města schvaluje vystoupení města Soběslavi z Místní akční skupiny přírody a venkova jihočeského kraje se sídlem v Sedlečku u Soběslavě.

3 srpen 2014 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 3 INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU Dozvěděli jsme se na městském úřadu V červnu a červenci proběhla oprava chodníků v ulicích Jeronýmova, Lužnická, Nerudova, Kadlecova. Dále byla v červenci dokončena oprava kanalizace v Jeronýmově ulici. V červnu byla započata akce rozšíření komunikace, prodloužení kanalizace a vodovodu v ulici Na Pískách. Dokončení stavby se plánuje do konce července. V červenci byly dokončeny opravy komunikací po zimě. Probíhá II. etapa sanace zdiva v prostorách ZŠ Komenského. Začala rekonstrukce a revitalizace náměstí I. etapa, a to ulicí Palackého, kde dojde k úpravě chodníku a vybudování nového parkoviště. Začala výstavba propojení svákovské kotelny se sídlištěm Družstevní. V Nedvědicích probíhá oprava opěrné zdi požární nádrže. Jiří Weber, OVRR Navštivte informační středisko na náměstí Republiky 148 Získáte zde přehled o pamětihodnostech Soběslavi, ubytovacích a stravovacích možnostech, turistice, k dispozici jsou pohlednice, které zájemcům můžeme označit speciálním razítkem se znakem Soběslavi, informační brožury o našem městě, turistické štítky na hole, klíčenky, odznaky, turistické známky, turistické vizitky, keramické suvenýry, pamětní mince a další upomínkové předměty. ZM 18/161/2014 Zastupitelstvo města schvaluje vstup města Soběslavi do Místní akční skupiny Lužnice, o. s., se sídlem v Sudoměřicích u Bechyně. ZM 18/162/2014 Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje a interaktivní videoloterní terminály na území města Soběslavi, v předloženém znění. ZM 18/163/2014 Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 2168/16 o výměře 58 m 2 v k. ú. Soběslav manželům Františku Klípovi, Soběslav, a Aleně Klípové, Tábor, za cenu 150 Kč/m 2. ZM 18/164/2014 Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 998 o výměře 663 m 2 v k. ú. Soběslav p. Miloslavu Kocandovi, Zvěrotice, za cenu dle znaleckého posudku. ZM 18/165/2014 Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků parc. č. 769/4 o výměře 184 m 2 a parc. č. 769/5 o výměře 234 m 2 v k. ú. Nedvědice paní Arianě Panské, Tábor, za cenu 30 Kč/m 2. ZM 18/166/2014 Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků parc. č o výměře m 2 a parc. č. 3134/2 o výměře m 2, oba v k. ú. Soběslav, od p. Marka Růžičky, Praha, a p. Martina Růžičky, Čerčany, za cenu dle znaleckého posudku. ZM 18/167/2014 Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků parc. č o výměře m 2 a parc. č o výměře m 2 v k. ú. Soběslav od paní Zdeňky Radostové, Praha, za cenu 120 Kč/m 2. Rekonstrukce Palackého ul. ZM 18/168/2014 Zastupitelstvo města projednalo a schválilo bezúplatný převod pozemku parc. č. 4042/24 o výměře 4 m 2 v k. ú. Soběslav z vlastnictví ČR, příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Soběslavi. ZM 18/169/2014 Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - části pozemku parc. č. 1410/3 v Lužnické ulici v Soběslavi o výměře cca 50 m 2 od vlastníků domů čp. 435 a 436, Soběslav III. ZM 18/170/2014 Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru z majetku Jihočeského kraje České Budějovice do majetku města Soběslavi takto: a) pozemek parc. č. 1282/1 o výměře 175 m 2 v k. ú. Soběslav, b) pozemky parc. č. 3993/14 o výměře 648 m 2, parc. č. 3993/15 o výměře 4 m 2, parc. č. 3993/16 o výměře 170 m 2 a parc. č. 3993/17 o výměře 115 m 2, vše v k. ú. Soběslav. Pro zájemce jsou denně zajištěny komentované prohlídky kostelů sv. Petra a Pavla a sv. Víta na náměstí. Provoz informačního střediska je v hlavní sezoně denně, otevírací doba pondělí až neděle a hodin. Telefon Do konce prázdnin je rovněž otevřena denně od 9.00 do h městská věž u kostela sv. Petra a Pavla na náměstí. Součástí prohlídky jsou expozice hodin ve Věžním muzejíčku a výroby zvonů. Novinky z IS: Na letošní sezonu přibylo do infocentra několik suvenýrů, které můžete zakoupit pro děti, návštěvy nebo třeba jen pro své potěšení, ať jsou to trička, hrnečky, pexeso se soběslavskými obrázky, leporelo, magnetky, píšťalky nebo jo-ja se znakem města, vlaječky, tašky. Také máme pro sběratele novou turistickou známku a vizitku našeho hradu. Určitě i vy, Soběslavané, naše IS navštivte, jistě si vyberete vhodný dárek. V loňském roce jsme díky vstřícnému přístupu a ochotě pana faráře J. Hambergera poprvé zavedli komentované prohlídky kostelů sv. Petra a Pavla a sv. Víta. Zájem návštěvníků, ale i místních občanů nás ujistil, že je to krok správným směrem. Chtěli bychom také velice poděkovat za spolupráci Střední škole řemeslné Soběslav. Učni oboru Umělecký kovář pod vedením svého mistra vyrobili pro naše kostely nádherné kované kasičky, které slouží k dobrovolným příspěvkům, a obě jsou skutečně mistrovským dílem. -jk-

4 4 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA srpen 2014 Rozbory vody z městských studní odběr červen 2014 Město Soběslav nechalo letos opět provést rozbory vody ve vytipovaných městských studních. Bylo navázáno na již tradiční každoroční zvyklost informovat naše občany v tomto období před začátkem času dovolených o kvalitě alespoň některých studní v majetku města Soběslav, na které mohou při svých procházkách po okolí města narazit. V loňském roce byla tato zvyklost porušena z důvodu červnové povodňové aktivity, kdy nám bylo doporučeno pracovníky KHS České Budějovice vzorky vody netestovat z důvodu vzduté hladiny podzemních vod a i možné kontaminace splachem, jakožto důsledkem povodňové vlny. Ovšem i letos jsme narazili na starý problém - tam, kde byly vzorky pravidelně odebírány a dle mého názoru tyto studny patřily z hlediska odběru vody soběslavskými občany k nejnavštěvovanějším - to znamená studna u gymnázia, u školky na sídlišti Míru, u autoservisu Váca, tak všechny tyto pumpy jsou poškozené a nefunkční. Lze jen těžko pochopit, co k takovému chování některé naše spoluobčany vede, jakou zvrácenou radost mohou mít z toho, že poškodí tato jednoduchá odběrová zařízení, která mohou sloužit po řadu generací. Rozhodli jsme se tedy pro odběr z dalších, asi již méně frekventovaných studní. Ale ani zde nebyl výsledek lepší. Když tedy studna u školky nebyla způsobilá odběru, chtěli jsme v této lokalitě využít pro odběr studnu za panelákem u obchodu TRIO. Ale tam nejen že pumpa byla tzv. stržená, tam dokonce chybí celá demontovatelná litinová část vlastního tělesa pumpy. Nevím, kolik dostal ve Sběrných surovinách ten, kdo ji tam odnesl - stovku nebo dvě? Ale naši společnou kapsu by nová pumpa stála 3-5 tisíc včetně dalších nákladů s instalací. Ani u studny na Pršíně proti Domečku jsme nebyli úspěšnější. V provozu byla z mých tipů jen studna na Školním náměstí. Upuštěno bylo opět od sledování kvality vody ve studni u gymnázia, neboť náklady spojené s jejím zprovozněním nejsou adekvátní jejímu využívání. Je třeba mít ovšem na zřeteli, že tato zdánlivě nekonečná práce (opakované zprovozňování ručních pump poškozených nenechavci) stojí naši společnou kasu spoustu peněz, které by mohly být využity jinde a účelněji. Rovněž odběr u pramenu pod Svákovem tzv. U Kavalieru nebyl proveden. Pramínek je velmi slabý a vytéká v místech, kde v podstatě nelze vodu nabrat, a to ani pro potřebu vzorkování. I v letošním roce bylo využito služby Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem kontaktní místo Tábor, kterým byly provedeny tzv. orientační rozbory, a to v rozsahu: ph, amonné ionty, barva, TOC, dusičnany, dusitany, chloridy, suma vápník a hořčík (tvrdost), zákal, železo, Intestinální enterokoky, Escherichia coli, koliformní bakterie a počty kolonií při 22 C. Hodnocení vzorků bylo provedeno srovnáním zjištěných hodnot jednotlivých ukazatelů kvality vody s limitními hodnotami uvedenými ve vyhlášce MZ ČR č. 252 v platném znění. Tam, kde byla limitní hodnota překročena (či nebylo limitní hodnoty dosaženo), je výsledek zvýrazněn. Ve vedlejším sloupci jsou pak limitní hodnoty uvedeny konkrétně. Stručné posouzení městských studní: 1. Studánka u Svákovské kaple - velmi měkká voda s nízkým ph (typické pro agresivní vodu s korozivními účinky), voda má nízký obsah organických a dusíkatých látek i chloridů. Opět zjištěna mikrobiální závadnost pramene s potvrzeným fekálním znečištěním. V průběhu let stabilní chemické složení. Vzorek překračuje limit podle platné legislativy v ukazateli Escherichia coli, koliformní bakterie a ph. 2. Studna na Školním náměstí - voda nepříliš dobrého chemického složení, s vysokým obsahem dusičnanů a obsahem chloridů na hranici limitu. Rovněž hladina Fe a zákal ukazují na trvalý průsak povrchového znečištění. Vzorek překračuje limit podle platné legislativy v ukazateli dusičnany, Intestinální enterokoky, Fe (železo), počty kolonií při 22 C, zákal. 3. Studna na sídlišti Svákov (za domem 714/III) - voda přijatelného chemického složení, s nízkým obsahem chloridů i dusičnanů. Chemické složení vody je v průběhu let proměnlivé, ale nepřekračující limitní hodnoty pitné vody. Vzorek překračuje limit podle platné legislativy v ukazateli celkový organický uhlík (TOC). Kromě studny na sídlišti Svákov jsou studny i pramen u kaple mikrobiologicky závadné s potvrzeným fekálním znečištěním. Pro informovanost občanů města Soběslav uvádím provedené rozbory u sledovaných městských studní a porovnání jejich kvality s Vyhláškou MZ ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu. Výsledky zkoušení - chemické vyšetření UKAZATEL studna u kaple na Svákově 2. - studna na Školním náměstí 3. - studna na sídlišti Svákov Vyhl.252/2004Sb., ve znění platných předpisů-limit ph 6 7 6,8 6,5-9,5 Amonné ionty mg/l <0,10 0,2 <0,10 max.0,50 Barva mg/l Pt <2 5 5 max.20 TOC mg/l 2,4 6 7,7 max.5,0 Dusičnany mg/l max.50 Dusitany mg/l <0,05 <0,05 <0,05 max.0,50 Chloridy mg/l max.100 Pach Vápník, hořčík 1 3,5 5 2,0-3,5 (tvrdost vody) mmol/l Zákal ZF(n) 0,5 22 <0,05 max.5 Železo mg/l 0,08 1,6 0,16 max.0,20 Výsledky zkoušení - mikrobiologické vyšetření UKAZATEL Intestinální enterokoky KTJ/100ml Escherichia coli KTJ/100ml počty kolonií při 22 C KTJ/ml Koliformní bakterie KTJ/100ml Vyhl.252/2004Sb., ve znění platných předpisů - limit max max max max.0 Pro vysvětlení jednotlivých ukazatelů mikrobiologického rozboru: 1) Escherichia coli: představuje hlavní indikátor fekálního znečištění, její původ je výlučně ze střevního traktu lidí nebo zvířat. Její nález znamená, že voda přišla do styku s výkaly či zbytky živočichů. 2) Enterokoky: představují doprovodný indikátor fekální kontaminace vody, signalizující čerstvé znečištění. Mohou ale pocházet i z jiných nefekálních zdrojů (tlející materiál apod.) Originál rozborů s komentářem je k nahlédnutí na OŽP MěÚ Soběslav - vodní hospodářství Ing. Marie Židová

5 srpen 2014 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 5 Pacht (pokračování z minulého čísla) Pachtýř je v případě výpovědi z pachtu z důvodu změny vlastníka chráněn povinností nového vlastníka poskytnout pachtýři přiměřené odstupné. Není dotčeno ani jeho právo na náhradu škody vůči původnímu vlastníkovi. Pacht ujednaný na dobu neurčitou lze vypovědět v dvanáctiměsíční výpovědní době tak, aby pacht skončil ke konci pachtovního roku. Má se za to, že u zemědělského pachtu je pachtovní rok období od 1. října do 30. září následujícího roku. Je-li pacht ujednán na dobu delší než 2 roky a není-li smlouva uzavřena v písemné formě, má se za to, že pacht byl ujednán na dobu neurčitou. Stane-li se pachtýř ze zdravotních důvodů nezpůsobilý na pozemku hospodařit, má právo vypovědět pacht v tříměsíční výpovědní době, i když byl pacht ujednán na dobu neurčitou. Stejně tak, zemře-li pachtýř, má pastýřův dědic právo vypovědět pacht v tříměsíční výpovědní době, i když byl pacht ujednán na dobu neurčitou. Je-li pacht ujednán na dobu určitou alespoň 3 let, může strana vyzvat ve lhůtě ne kratší než 6 měsíců před uplynutím ujednané doby druhou stranu, aby jí sdělila, zda hodlá v nájmu pokračovat, s tím, že vysloví-li druhá strana do 3 měsíců od doručení výzvy svůj souhlas, prodlouží se pacht o dobu, na kterou byl původně ujednán; jinak skončí v ujednané době. Nevrátí-li pachtýř propachtovanou věc při skončení pachtu, náleží propachtovateli pachtovné. Na pacht je aplikovatelné i ustanovení o nájemní smlouvě, které stanoví, že Seriál k novému občanskému zákoníku užívá-li nájemce věc i po uplynutí nájemní doby a pronajímatel ho do 1 měsíce nevyzve, aby věc odevzdal, platí, že nájemní (potažmo pachtovní) smlouva byla znovu uzavřena za původních podmínek, nejdéle však na 1 rok. Propachtovatel má právo vypovědět pacht bez výpovědní doby: propachtuje-li pachtýř věc jinému nebo ji jinému přenechá k užívání bez souhlasu propachtovatele (dosud platila právě opačná zásada, tedy možnost nájemce dát věc do podnájmu, nevylučovala-li to smlouva); změní-li pachtýř způsob užívání nebo požívání věci bez souhlasu propachtovatele (otázkou je, jak posoudit např. zatravnění pozemku v rámci dotačních programů; do doby, než judikatura soudů dospěje třeba k opačnému závěru, je nutno zatravnění pozemku, popř. vysázení stromů a keřů, považovat za změnu způsobu užívání a požívání pozemku, která vyžaduje souhlas vlastníka); Z aplikace ustanovení o nájemní smlouvě lze dovodit, že dalšími důvody výpovědi pachtu bez výpovědní doby ze strany pronajímatele jsou: užívá-li pachtýř pozemek takovým způsobem, že jej opotřebovává nad míru přiměřenou poměrům nebo porušuje-li závažným způsobem své povinnosti (extrémní případy nevhodného užívání pozemku nebo zemědělského stavení); nezaplatí-li pachtýř pachtovné ani do splatnosti dalšího pachtovného. Propachtuje-li se věc společně s inventářem, zachová pachtýř jednotlivé kusy inventáře. Náležejí-li do inventáře zvířata, obnovuje pachtýř jejich stav s péčí řádného hospodáře. Co se stávajícími nájemními smlouvami, které mají povahu pachtovních smluv? Přechodná ustanovení NOZ vychází ze zásady, že právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných se řídí ustanoveními NOZ, zatímco jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti NOZ, tj. zejména závazková práva, se řídí dosavadními právními předpisy, tedy zák. č. 40/1964 Sb. Tuto zásadu však NOZ porušuje v případě nájmu, když stanoví, že nájem se řídí tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti, i když ke vzniku nájmu došlo před tímto dnem. To ovšem neplatí, dodává NOZ, pro nájem movité věci ani pro pacht. Výklad tohoto ustanovení není úplně jednoduchý, neboť zemědělské pozemky jsou pronajaty na základě (často dlouhodobých) nájemních smluv, které jsou podle definice NOZ ze své podstaty smlouvami pachtovními. Vzhledem k tomu, že smlouvy, které by byly nazvané jako pachtovní, nemohly být od roku 1951 do roku 2013 uzavírány, neboť tento institut občanské právo neznalo, musí se zmínka o pachtu v přechodných ustanoveních vykládat tak, že se tím myslí právě nájemní smlouvy, které by byly dnes označeny za smlouvy pachtovní, tudíž tyto smlouvy se řídí dosavadním občanským zákoníkem. Ke stejnému závěru dojdeme také u nájmu podniku, tedy terminologií NOZ pachtu závodu, jehož právní poměry se řídí dosavadními předpisy (obchodním zákoníkem), byl-li nájem podniku uzavřen před JUDr. Ing. Miroslav Nosek, advokát Úřední den notáře MěÚ, nám. Republiky 59/I II. patro č. dveří 318 JUDr. Stanislav Hroch Středa a od 13 do 17 h Tel JUDr. Ing. Miroslav Nosek advokát na Městském úřadě nám. Republiky 59, Soběslav každé pondělí od 12:00 do 16:30 kromě z důvodu dovolené malá zasedací místnost č. 317, 2. p. tel Dne uplynulo 5 smutných let, co nás opustil náš nejbližší, pan František Boháč z Vlastiboře. Děkujeme všem, kteří si vzpomenou. S láskou vzpomíná rodina Na Svákově vyroste nová rozhledna Rozhledna bude stát na okraji Svákovského hradiště, téměř na hraně stráně nad levým břehem řeky Lužnice. Vzdálenost od okraje města bude cca 630 m. Konstrukce rozhledny bude celodřevěná o celkové výšce 13,5 m. Tato výška byla zvolena záměrně. Nechceme vytvořit novou umělou dominantu krajiny, ale stavbu, která nebude při pohledu na Svákov příliš výrazná (křiklavá) a do prostoru Svákova co nejvíce zapadne. Stavbu provádí firma Lesostavby Třeboň, a.s. Na několika částech rozhledny byly nalezeny nedostatky, které musí dodavatel odstranit. Termín předání rozhledny se o několik dnů posunul a je plánován na konec července. Doufám tedy, že v době, kdy čtete tyto řádky, už můžete naši novou rozhlednu také navštívit. Bude přístupná celoročně, se zavedením poplatku za vstup nepočítáme. Ing. Petr Matouš Dne uplynou 3 roky, kdy nás opustila paní Marie Čížková ze Soběslavi. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Děkuje rodina. Dne uplynou 3 roky, co nás opustil manžel, tatínek a dědeček pan Miroslav Žákovský. Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku. Nikdy nezapomene manželka Marie a dcera Monika s rodinou.

6 6 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA srpen 2014 Kulturní dům města Soběslavi Jirsíkova 34, Soběslav Telefon: , Program KD Soběslav srpen DOVOLENÁ V KD Pátek VERNISÁŽ - KŘÍŽEM, Galerie v kostele sv. Marka Sobota TANEČNÍ KURZY 1., velký sál, vstupné 30 Kč Informace o pořadech a aktuálním dění v KD Soběslav: Předplatné Podzim 2014 v KD Soběslav Pondělí 29. září v hod. Divadlo Kalich Zločin v Posázavském Pacifiku Hudební retrokomedie živě provázena originálními písněmi toužení a dálek z první republiky!!! Úchvatný příběh o tom, kterak vyzývavě mladá slečna Luiza, dcera továrníka, skrze četná nebezpečenství až na vltavském parníku svého bujarého a rozjásaného štěstí dojde. Hrají a zpívají: Luiza - Petra Nakládalová, Willy - Vojtěch Havelka, Tim - Petr Halíček, Ema, Mary, Dita, Lory - Jaroslava Kretschmerová/Anna Polívková, Klepač - Bohumil Klepl/Ota Jirák, Dědeček, Průvodčí - Petr Bucháček, Old Banjo, Číšník - Miroslav Babuský, Kovář, Topič, Topičová, Kapitán - Martin Brožek, Muzikant, Ingriš - Jakub Šafr, Pouliční zpěvačka - Rozalie Havelková/Denisa Barešová Pondělí 20. října v hod. Divadlo Artur Můžu k tobě? Vtipná konverzační komedie z lékařského prostředí!!! Děj této komedie, která je napsána pro soubor Divadla Artur, se odehrává v psychiatrické ordinaci doktora Flojda a v místním bistru před ordinací, které vede paní Kubíčková a které slouží jako čekárna pro pacienty Hrají: Kubíčková: Michaela Kuklová/Pavlína Mourková, Vnadná: Kristýna Podzimková/Vanda Karolyi, Panenská: Bára Mottlová/Dominika Býmová, Lenka/Jana: Kristýna Janáčková/Věra Vodičková, Flojd: Jindra Kriegel, Troufalý: Jaroslav Šmíd/Marcel Rošetzký, Rychlý: Aleš Říha/Petr Semerád, Volný: Miroslav Šimůnek/Braňo Polák Středa 19. listopadu v hod. APP Art Bůh masakru Jak civilizovaně řešit bitky našich dětí Komedie složená z eskapád všem důvěrně známých situací a zároveň tragédie o naší neschopnosti tolerance Dva manželské páry v nejlepších letech se tu v dobré vůli sejdou, aby urovnaly konflikt, který vznikl tím, že jejich chlapecké ratolesti (11 let) se při klukovských hrách střetly a jeden druhému vyrazil dva zuby... Hrají: Jana Stryková, Dana Verzichová, Martin Hruška, Ondřej Veselý Změna programu vyhrazena! V prodeji od srpna 2014! Již teď si, vážení předplatitelé, můžete zamluvit svoje místa: tel , Cena 780 Kč Vzpomínání na uplynulých 20 let Letošní jubilejní ročník je v tuto chvíli úspěšně za námi. Těsně před jeho zahájením jsem oslovila dva pány nejpovolanější, aby se s námi podělili o vzpomínky, které je k festivalu váží. Slovo mají Ladislav Kubeš, kapelník Veselky a jeden z organizátorů festivalu, a Miloň Čepelka, herec, textař, scénárista, dramatik. Dvacet let je i není mnoho, jak se to vezme. Pro mě je to hodně. Hodně starostí i milých vzpomínek. Na to, jak jsme v roce 1995 s festivalem začínali - to v Soběslavi hrála i Blaťácká kapela pod vedením Oldřicha Píhy (bývalá tatínkova kapela) a o dva roky později ještě naposled dirigoval v závěru všechny zúčastněné orchestry - a pak pokračovali až do loňského čísla devatenáct. A letos tedy dvacátý jubilejní ročník! Defilé orchestrů, zpěváků, mnoho tisíc diváků a posluchačů. Radost za radostí. Nevím, kdo a kdy tu byl přesně, ale že před deseti lety přijala pozvání například Moravanka Jana Slabáka a letos to zopakuje, to mě těší osobně. A jsem si jist, že otec, jemuž by letos bylo už devadesát, má tam někde nahoře v muzikantském ráji na tváři ten nejširší úsměv, jaký si umím představit. Na starosti se zapomíná, potěšení trvá. Jsem za to velmi vděčný. - Ladislav Kubeš. Jako návštěvník jsem se na Kubešovu Soběslav dostal prvně možná před deseti, možná před dvanácti roky. Někdy se na ni smálo slunce, jindy pršelo a bylo chladno, ale dechová hudba to na náměstí a v srdcích obecenstva z celé země i ze zahraničí, ba ze zámoří, vyhrála vždycky. Bezvýhradně. Město Soběslav a oba páni Ladislavové Kubešové si zaslouží uznání a poděkování, kapely a jejich sólisté a všichni okolo nich, včetně těch neviditelných, zase zvučný a dlouhotrvající potlesk. A upřímné přání, aby to i letos jubilejně vyšlo. Budu tam a moc se těším. - Miloň Čepelka. -jk- Taneční kurzy 2014 Taneční kurzy povedou opět manželé Alena a Jaroslav Bolkovi z Milevska. Začínáme v sobotu 6. září od 18 hodin, končíme Věnečkem 6. prosince Kurzovné je Kč. (10 x sobota od hod., Prodloužená hod., Věneček hod. tj. celkem 12 sobot!) Podrobný rozpis jednotlivých kurzů najdete na Můžete se těšit na kurz stolování (není povinný)! Přihlášení si mohou zajít do kanceláře KD pro průkazku a zaplatit hotově nebo můžete zaplatit i na účet KD Soběslav č /0100 a po telefonické dohodě vám pošleme průkazku poštou. Těšíme se na vás v září! Taneční kurzy pro DOSPĚLÉ Po roční odmlce, na které jsme se v loňském roce domluvili společně s manželi Bolkovými, letos opět otevíráme Taneční kurzy pro DOSPĚLÉ vždy po klasických tanečních kurzech tj. od hodin začínáme v sobotu 4. října 2014 (6 lekcí)! Cena Kč za pár.

Z Á P I S 21. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 15. září 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 21. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 15. září 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 21. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 15. září 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

Z Á P I S 11. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 31. května 2016 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 11. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 31. května 2016 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 11. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 31. května 2016 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Z Á P I S 16. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 23. srpna 2016 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 16. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 23. srpna 2016 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 16. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 23. srpna 2016 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Z Á P I S 18. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 27. září 2016 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 18. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 27. září 2016 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 18. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 27. září 2016 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing.

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne 19. 12. 2016 1. Kontrola usnesení ze dne 20. 9. 2016 Souhlasí bez připomínek 2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření

Více

Při zápisu bylo zapsáno 75 dětí, z toho cca 10 odkladů, otevřeny budou tedy 3 první třídy.

Při zápisu bylo zapsáno 75 dětí, z toho cca 10 odkladů, otevřeny budou tedy 3 první třídy. Z Á P I S 9. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 3. března 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Obec Sviny Čj. 7/2014. Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne od 18 hodin.

Obec Sviny Čj. 7/2014. Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne od 18 hodin. Obec Sviny Čj. 7/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16. 12. 2014 od 18 hodin. Přítomni: Ing. František David, Ing. Pavla Slípková, p.anna Boubelíková, Ing. Martin Havelda,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne 27.04.2016 Usnesení č. 01/02/2016 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje program Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.03.2009 Usnesení č. 177 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.02.2009. Usnesení č. 178 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na provedení

Více

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Den Jihomoravského kraje 5. června 2010 v Brně započaly oslavy desátého výročí obnovení krajské samosprávy v České republice tedy i Jihomoravského kraje. Oslavy

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S. ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne 25.11.2015 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 8 členů zastupitelstva. Omluveni: p. David Vágner, Ing. Jindřich Brožovský, Ing.

Více

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne . ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne 21. 11. 2016 Usnesení č. 991/16 RM uzavření dodatků ke smlouvám o nájmech bytů, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12.

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

VÝPIS USNESENÍ z 14.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne

VÝPIS USNESENÍ z 14.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne Obec Pouzdřany, Hlavní 99, Pouzdřany VÝPIS USNESENÍ z 14.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 24.02.2016 Zastupitelstvo obce schválilo: Bod č.1 Technický bod Usnesení č. 145/16/ Z14 : ověřovatele

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 19. 21. 8. 2016, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1940 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 167 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Centrum obchodu a služeb Česká Třebová v České Třebové, Parník, ul. Dr. E. Beneše vodovodní přípojka na pozemku Města Česká

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Z Á P I S 8. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 17. února 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 8. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 17. února 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 8. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 17. února 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

USNESENÍ 43. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Srní konaného dne v 19: 00 hodin

USNESENÍ 43. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Srní konaného dne v 19: 00 hodin USNESENÍ 43. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Srní konaného dne 15.09.2014 v 19: 00 hodin Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele - ověřovatelé zápisu : p. Ryšavá,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015 Pronájem nebytového prostoru a předzahrádky na Kozím hrádku (mat. č. 309/2015) Usnesení č. 306/2015 I. Bere na vědomí informaci komise

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Z Á P I S 8. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 19. dubna 2016 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 8. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 19. dubna 2016 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 8. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 19. dubna 2016 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing.

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 29. 3. 2005 Starosta zahájil zasedání v 19.00 hod. a přivítal přítomné. Přítomno dle prezenční listiny 8 členů zastupitelstva. Zapisovatel: pí

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis z 48. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 48. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 48. jednání Rady města Dobříše ze dne 29. 11. 2005 Přítomni: MUDr. Stanislav Holobrada, JUDr. Jaroslav Musil, Ing. Jiří Krotil, Josef Němec, Milan Tichý, PhDr. Jaromír Žák, Stanislav Valtr. a)

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170)

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170) U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. července 2015, v 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s přijetím účelového

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

Z Á P I S č. 05/2015 z jednání, které se konalo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku

Z Á P I S č. 05/2015 z jednání, které se konalo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku Komise majetkoprávní V Písku dne 09.09.2015 Přítomni Z Á P I S č. 05/2015 z jednání, které se konalo dne 08.09.2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku Ing. Zdeněk

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Z á p i s. o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová

Z á p i s. o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová Z á p i s o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne 1. 11. 2016 v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová Starosta zahájil 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová (dále jen zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu 10.11. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Český nadační fond pro vydru-žádost o příspěvek 2.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2017 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 02.11. 2015 Zápis č. 7/2015 z Komise bytové RM Sezimovo Ústí, ze dne 21. 10. 2015 (mat. č. 361/2015) Usnesení č. 363/2015 I. Bere na vědomí zápis

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Rada m sta Plané nad Lu nicí

Rada m sta Plané nad Lu nicí Rada m sta Plané nad Lu nicí Usnesení z 13. zasedání ze dne 13. 4. 2011 Přítomni Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D., Ing. Stanislav Vyhnal Omluven 0 Neomluven 0 RM/197/13/11

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Usnesení č. 205 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25. 02. 2008. Usnesení č. 206 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 7.ledna 2015 1. dodatek č.1 Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací uzavřené mezi Městem Horní Planá a společností ALPS s.r.o., IČ: 28068939. 2. zakoupení osobního

Více

Z Á P I S 5. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 8. března 2016 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 5. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 8. března 2016 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 5. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 8. března 2016 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing.

Více

Z Á P I S 21. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 15. listopadu 2016 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 21. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 15. listopadu 2016 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 21. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 15. listopadu 2016 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2017 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více