Vπeobecnì platné zkratky. Prosím obra te a bìhem prohlíωení katalogu nechte ote vøené!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vπeobecnì platné zkratky. Prosím obra te a bìhem prohlíωení katalogu nechte ote vøené!"

Transkript

1

2 Vπeobecnì platné zkratky Prosím obra te a bìhem prohlíωení katalogu nechte ote vøené!

3 Vπeobecnì platné zkratky PØi prohlíωení a uωívání tohoto katalogu najdete vωdy tyto zkratky: a T = Vzdálenost od vnitøní hrany koncového kusu/koncové pøepáωky po støed první/poslední pøepáωky a x = Vzdálenost støedù pøepáωek a 1- = Rozteè profilù, které rozdìlují pøepáωku po v πce B i = Svìtlá πíøka prùøezu Øetìzu B k = $íøka Øetìzového nosièe energetick ch pøívodù B St = $íøka pøepáωky - rámeèku B A = $íøka odkládacího Ωlabu b 1 = svìtlá πíøka ukládacího Ωlabu c = Vzdálenost mezi otvory (u pøepáωek s otvory) d = Prùmìr pøívodù D = Prùmìr otvoru v pøepáωce s otvory D =^ 1,1 d u elektrick ch vedení D =^ 1, d u hadicov ch pøívodù G K = Hmotnost Øetìzového nosièe energetick ch pøívodù (bez pøipojení) G S = hmotnost hadicového nosièe energetick ch pøívodù (bez pøipojení) H = V πka pøipojení H z = Stavební v πka (nutná svìtlá v πka) h A = V πka ukládacího Ωlabu h G = V πka èlánku (Øetìzu) h i = Svìtlá v πka v prùøezu Øetìzu KR = Polomìr zakøivení nosièe energetického pøívodu L A = Délka ukládacího Ωlabu L B = Délka oblouku L f = Samonosná délka L k = Délka Øetìzového nosièe energetick ch pøívodù L ES = Délka hadicového nosièe energetick ch pøívodù = maximální pojezdová dráha spotøebièe L V = Délkov pøesah mezi pevn m bodem nosièe energetick ch pøívodù a støedem pojezdové dráhy l 1- = Míry pøipojení n T = Poèet dìlicích pøíèek/prùøez n H = Poèet profilù, které rozdìlují pøepáωku po v πce q z = Dodateèné zatíωení/m nosièe energetick ch pøívodù rkr = Opaèn polomìr zakøivení s = Tlouπ ka plechu s H = Tlouπ ka profilù, které rozdìlují pøepáωku po v πce s T = Tlouπ ka dìlicí pøíèky t = lenìní Ü B = PØesah oblouku X = Vzdálenost mezi pevn mi body (pøi protibìωném uspoøádání) z = PØedpìtí Øetìzového nosièe energetick ch pøívodù PodØazené pojmy jsou uvedeny u konkretního nosièe energetick ch pøívodù!

4 Nosièe energetick ch pøívodù z oceli Vπeobecnì Rozsahy pouωití Provoznì spolehlivé a na údrωbu nenároèné zásobování pohybliv ch spotøebièù proudem, vodou, olejem nebo plynov mi medii prostøednictvím nosièù enegetick ch pøívodù získává, vzhledem k rostoucím pojezdov m rychlostem a zrychlením, stále vìtπí v znam a cenu. S cílem vyhovìt tìmto nárokùm jsou podstatné prvky a znaky systému energetick ch pøívodù dále popsány, s pøihlédnutím na optimální navrhování a z toho plynoucí provozní spolehlivost. æetìzové a hadicové nosièe energetick ch pøívodù KABEL- SCHLEPP z oceli se pouωijí tehdy, kdyω se musí pøivést energie k pohyblivé èásti stroje nebo zaøízení. æetìzové nosièe energetick ch pøívodù KABELSCHLEPP na pohybliv ch spotøebièích slouωí jako ochrana a vedení rùzn ch nosièù energií a medií. Obyèejnì b vají vedle elektrick ch vedení instalovány do systému energetick ch pøívodù zároveň také hadice pro pneumatické a hydraulické zásobování spotøebièe. æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli nabízejí v urèit ch pøípadech pouωití zøetelné v hody oproti nosièùm plastov m. - pøi vysoké hmotnosti vodièù, které mají b ti uloωeny - kdyω jsou Ωádoucí velké samonosné délky - pøi silném mechanickém namáhání - pøi pøejíωdìní hran - pøi vysok ch teplotách okolního prostøedí - pøi extremních vlivech prostøedí Dùvody pro pouωití Øetìzov ch nosièù energetick ch pøívodù z oceli Nejvìtπí dodateèné zatíωení v oblasti samonosn ch délek Vysoká provozní spolehlivost Prakticky bezúdrωbové Jednoduchá montáω Mal nárok na prostor Pohyb vodièù s jejich minimálním opotøebením Sympatick vzhled PØízniv pomìr ceny a v konu Bezpeèné Upozornìní Tento prospekt je struèn souhrn a má Vám poskytnout pøehled naπeho programu nosièù energetick ch pøívodù z oceli. Pro vypracování induviduelní nabídky obra te se prosím na nás. Rádi Vám poradíme. Na pøání Vám rádi zaπleme podrobné katalogy.

5 Nosièe energetick ch pøívodù z oceli Konstrukèní varianty EBV 01 - Vodorovné uspoøádání samonosné (moωné u vπech nosièù energetick ch pøívodù) EBV 01 EBV 0 EBV 0 - vodorovné uspoøádání samonosné s pøesahem (moωné u vπech nosièù energetick ch pøívodù) EBV 0 EBV 0 - horizontální uspoøádání s podepøením (moωné u Øetìzov ch nosièù energetick ch pøívodù) EBV 06 - horizontální uspoøádání s prùbìωnou podpùrnou konstrukcí (moωné u Øetìzov ch nosièù energetick ch pøívodù) EBV 06 EBV 07 EBV 07 - horizontální uspoøádání otoèené o pøímé (moωné u vπech nosièù energetick ch pøívodù) EBV 09 - horizontální uspoøádání otoèené o kruhové (moωné u Øetìzov ch nosièù energetick ch pøívodù) EBV 11 EBV 10 - uspoøádání vertikální stojící (moωné u vπech nosièù energetick ch pøívodù) EBV 11 - uspoøádání vertikální visící (moωné u vπech nosièù energetick ch pøívodù) EBV 1 - uspoøádání horizontální/ vertikální kombinované (moωné u vπech nosièù energetick ch pøívodù) EBV 1 - uspoøádání vertkální navinuté (moωné u vπech nosièù energetick ch pøívodù) EBV 1 - uspoøádání vertikální visící s nosn m èepem (moωné u Øetìzov ch nosièù energetick ch pøívodù) EBV 09 EBV 1 EBV 10 EBV 1 EBV 1 MoΩnosti které jeπtì existují ve spojitosti s popsan mi konstrukèními variantami. Pokud prùøez Øetìzového nosièe energetick ch pøívodù nestaèí pro pøívody, které se mají ukládat, pak jsou tyto moωnosti osazování: A 1 - UspoØádání vedle sebe (moωné u vπech nosièù energetick ch pøívodù) A - Vícesvazkové uspoøádání (moωné u Øetìzov ch nosièù energetick ch pøívodù) JestliΩe prostorové pomìry nedovolují vestavbu nosièe energetick ch pøívodù vzhledem k potøebné πíøce, mohou b t nosièe enrgetick ch pøívodù uspoøádány jako pohybující se v sobì nebo protibìωnì. A1 A A - UspoØádání pohybující se v sobì (moωné u vπech nosièù energetick ch pøívodù) A - UspoØádání protibìωné (moωné u vπech nosièù energetick ch pøívodù) A A Technické zmìny vyhrazeny!

6 Návod k v bìru v robku Symbol v robku V robek æada Typová Øada Technická data viz strana Prùchodná v πka hi v mm $íøka Øetìzu Bk v mm Polomìry zakøivení v mm od do min. max. Délka pojezdu LS v m samonosné maximální uspoøádání délka pojezdu æetìzové nosièe energetick ch pøívodù s Øetìzov mi pásy z pozinkované oceli * S 060 S 090 S 10 S 1 S 1800 S 180 S 00 S 00 S 000 S 6000 S æetìzové nosièe energetick ch pøívodù s Øetìzov mi pásy z uπlechtilé nerezavìjící oceli * SX 060 SX 1 SX 180 SX 00 SX 00 SX 000 SX 6000 SX MF MF CF Hadicové nosièe energetick ch pøívodù z oceli resp. z oceli / plastu CONDUFLEX MOBIFLEX MF 00 MF 080 MF 110 MF 170 CF 0 CF 060 CF 08 CF 11 CF 10 CF ,0,,,0, 6,0 Vysvìtlení: Standardní v roba V roba na pøání * Vícepásové Øetìzy pro vìtπí πíøky jsou moωné! MimoØádná v roba Na objednávku ** Maximální rychlost pojezdu pøi pøekroèení samonosné délky závisí pøedevπím na instalovaném dodateèném zatíωení. PØi vìtπích rychlostech neω je uvedeno konzultujte s naπimi odborníky. *** Maximální zrychlení pojezdu pøi pøekroèení samonosné délky závisí na pohybující se hmotì, t.j. na vlastní hmotnosti nosièe energetick ch pøívodù a dodateèném zatíωení (pøívody). Uvedené hodnoty jsou smìrn mi velikostmi pro støední oblast délek a πíøek. PØi pøekroèení tìchto hodnot prosíme o konzultaci! 6 Technické zmìny vyhrazeny!

7 Nosièe energetick ch pøívodù z oceli $íøka Øetìzu- / hadice Rámeèek uzavøen Rámeèek RS PrùØezy hadic / Typy pøepáωek Rámeèek RV Rámeèek RM Rámeèek RMD (kryt) Trubkov rámeèek RR PØepáΩky otvory LG s Dynamika Rychlost pojezdu zrychlení pojezdu v max v m/s a max in m/s Samonosné Samonosné uspoøádání s podpùrn m uspoøádání s podpùrn m a s podpùrn m vozíkem ** a s podpùrn m vozíkem *** váleèkem(y) váleèkem(y), 8, 8, 8, 8, 1, , 1 1, 1,, 1, Typy / provedení pøepáωek: RS = Rámeèek - úzké provedení Typ RS 1 - s rychle uvolniteln mi hliníkov mi profily venku nebo uvnitø. Typ RS - s pøiπroubovan mi hliníkov mi profily. RV = Rámeèek - zesílené provedení Hliníkové profily zevnitø a zevnì seπroubovány s Øetìzov mi pásy - vysoká tuhost RM = Rámeèek - masivní provedení Hliníkové profily oboustrannì seπroubovány - nejvìtπí stabilita, pro maximální πíøky pøepáωek RMD = Rámeèek - jako systém s víèky UzavØené vedení nosièù energetick ch pøívodù! Hliníkov kryt uvnitø i venku oboustrannì seπroubován s Øetìzov mi pásy. RR = Rámeèek - trubkové provedení Ocelové osky jako spojovací profily s voln mi ocelov mi trubkami minimalizují tøení mezi rámeèkem a pøívody pøi relativním pohybu. LG = PØepáΩka s otvory - dìlené provedení Hliníkov profil - v robek na objednávku - nejvyππí míra provozní spolehlivosti! Technické zmìny vyhrazeny! 7

8 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Typové Øady: Materiál Øetìzového nosièe energetick ch pøívodù se Øídí podle jeho pouωití. Podle oèekávaného napadení korozí Vám nabízíme rùzné materiály. Typ S æetìzové nosièe energetick ch pøívodù s Øetìzov mi pásy z vysokohodnotné oceli s galvanicky pozinkovan m povrchem Typ SX æetìzové nosièe energetick ch pøívodù s Øetìzov mi pásy z nerezavìjící a kyselinovzdorné oceli PØi navrhování Øetìzov ch nosièù energetick ch pøívodù je nutno dbát Smìrnic pro ukládání vedení do nosièù energetick ch pøívodù! (viz str. 6) S RS1 SX RS1 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù s Øetìzov mi pásy ze zalomen ch èlánkù Typová Øada S 060 Typová Øada SX 060 lenìní Øetìzu: 6 mm V πka èlánku: 0 mm max. svìtlá prùchodná v πka: 1 mm 1 standardních polomìrù zakøivení (viz str. 11) S RS Typová Øada S 090 lenìní Øetìzu: 9 mm V πka èlánku: 68 mm max. svìtlá prùchodná v πka: 6 mm 9 standardních polomìrù zakøivení (viz str. 11) S 10 - RMD Typová Øada S 10 lenìní Øetìzu: 1 mm V πka èlánku: 9 mm max. svìtlá prùchodná v πka: 7 mm 1 standardních polomìrù zakøivení (viz str. 11) S RM Typová Øada S 1800 lenìní Øetìzu: 180 mm V πka èlánku: 10 mm max. svìtlá prùchodná v πka: 10 mm 10 standardních polomìrù zakøivení (viz str. 11) 8

9 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli S 1 - RV SX 1 - RV æetìzové nosièe energetick ch pøívodù s Øetìzov mi pásy z pøím ch Øetìzov ch spojek. Typová Øada S 1 Typová Øada SX 1 lenìní Øetìzu: 1 mm V πka èlánku: 9 mm max. svìtlá prùchodná v πka: 7 mm 1 standardních polomìrù zakøivení (viz str. 11) S LG SX LG Typová Øada S 180 Typová Øada SX 180 lenìní Øetìzu: 180 mm V πka èlánku: 10 mm max. svìtlá prùchodná v πka: 10 mm 9 standardních polomìrù zakøivení (viz str. 11) S 00 - LG SX 00 - LG Typová Øada S 00 Typová Øada SX 00 lenìní Øetìzu: 0 mm V πka èlánku: 0 mm max. svìtlá prùchodná v πka: 180 mm 8 standardních polomìrù zakøivení (viz str. 11) S 00 - LG SX 00 - LG Typová Øada S 00 Typová Øada SX 00 lenìní Øetìzu: 0 mm V πka èlánku: 00 mm max. svìtlá prùchodná v πka: 0 mm 7 standardních polomìrù zakøivení (viz str. 11) S/SX 7000 Typová Øada S 000 / S 6000 / S 7000 Typová Øada SX 000 / SX 6000 / SX 7000 lenìní Øetìzu / V πka èlánku / max. svìtlá prùchodná v πka: 00 mm / 00 mm / 10 mm u typové Øady S/SX mm / 00 mm / 0 mm u typové Øady S/SX mm / 0 mm / 70 mm u typové Øady S/SX 7000 Na kaωdou typovou Øadu standardních polomìrù zakøivení (viz str. 11) 9

10 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Konstrukce æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli sestávají ze dvou nebo více rovnobìωn ch Øetìzov ch pásù z vysokohodnotné pozinkované nebo nerezavìjící a kyselinovzdorné oceli. æetìzové pásy jsou spojeny πíøkovì variabilními pøepáωkami a spolu s nimi tvoøí prostor pro vodièe. Vπechny Øetìzové pásy jsou konstruovány tak, Ωe jsou-li smontovány ve smìru pohybu, jejich polomìr zakøivení nebude menπí neω jeho zvolená hodnota. ZátìΩov diagram pro dvoupásové Øetìzy Samonosné délky / Délky pojezdu Øad v závislosti na dodateèném zatíωení Navrhování Øetìzového nosièe energetick ch pøívodù Pevn bod by mìl leωet ve støedu pojezdové dráhy. Toto uspoøádání dává nejkratπí spojení mezi pevn m bodem a pohybliv m spotøebièem Délka Øetìzu Lk PØi uspoøádání s pevn m bodem uprostøed pojezdové dráhy L s a samonosném uspoøádání. L B KR L f = -- + t L f dovolená viz vedlejπí diagram zatíωení L f Pevn bod støed pojezdu L k = -- + L B zaokrouhleno na èlenìní t L B = KR π +t (rezerva) t H Zusatzlast q z in kg/m Dodateèné zatíωení qz v kg/m freitragende Samonosná Länge délka L f in ml f v m Verfahrweg Délka pojezdu in m L s v m UspoØádání s pevn m bodem mimo støed pojezdové dráhy L s : L k = -- + L B + L V zaokrouhleno na èlenìní t L B KR L f StØed pojezdu L B KR L V L f StØed pojezdu pøi variantì dbát na samonosnou délku Lf (t ká se pojezdové dráhy) L V PØipojení PØipojení Øetìzového nosièe energetick ch pøívodù se dìje standardními pøipojovacími úhelníky V πka pøipojení H: H min = KR + h G Ukládání Pro bezpeèné odvalování je potøebná rovná plocha. Pokud tato není k dispozici musí b t pouωit ukládací Ωlab. (viz komponenty systému - strana 0) 10 Technické zmìny vyhrazeny!

11 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Polomìr zakøivení KR PotØebn polomìr zakøivení se získá z technick ch dat pouωit ch elektrick ch vodièù a hadic. Minimální polomìry ohybu mohou b ti pøevzaty z informaèního materiálu v robce vodièù. Jako smìrná velikost pro volbu minimálního KR platí: KR KR min =...1 x Ø d V robní tolerance KR: 0 -% Pokud máte dotazy rádi poradíme! Polomìry zakøivení: Typová Øada Standardní polomìry zakøivení ( Mezipolomìry na objednávku) Rozmìry v mm S/SX S S S/SX S S/SX S/SX S/SX S/SX S/SX S/SX Údaje o materiálu Materiál Øetìzového pásu Galvanicky pozinkovaná ocel Uπlechtilá nerezavìjící ocel Materiál: ER 1 * Uπlechtilá nerezavìjící ocel Materiál: ER Chemická stálost podmínìná dobrá dobrá Vhodnost obzvláπ vhodn pro stavbu chemick ch aparatur a potravináøsk prùmysl obzvláπ odoln proti korozi námahov ch trhlin v mediích obsahujících chlor a proti bodovému prorezavìní,kromì toho pokud je svaøen odolává mezikrystalické korozi Odolnost proti vlivùm povìtrnosti dobrá velmi dobrá velmi dobrá Mechanické namáhání odoln proti obrusu odoln proti obrusu obzvláπ odoln proti obrusu, vysoká pevnost Typické / pøednostní oblasti nasazení Vπeobecné strojírenství, svaøovací, lisovací a razicí automaty, hutì a válcovny, automobilov prùmysl, tìωební technika atd. Stavba chemick ch aparátù, potravináøsk a mléèn prùmysl, pivovary Chemick a petrochemick prùmysl, nukleární technika, moøská voda *) U uπlechtilé nerezavìjící oceli ER 1 se sniωuje samonosná délka L f (viz diagram zatíωení) o ca 0%! Technické zmìny vyhrazeny! 11

12 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Provedení pøepáωek Jádrem kaωdého Øetìzového nosièe pøívodù je pøepáωka, která nese zásobovací pøívody. V odvalovací dynamice Øetìzu definuje pøepáωka svou povrchovou strukturou, sv m prùøezem a svou stabilitou v konnost a jistotu kaωdého systému nosièù energetick ch pøívodù. Prokázalo se, Ωe hliník jako "mìkk kov" pøi pøímé interakci s vodièi zaruèuje pøi malém prùøezu a malém podílu vlastní hmotnosti nejvyππí moωnou stabilitu pro kinematiku celého systému nosièù energetick ch pøívodù. Jen s hliníkovou pøepáωkou mohou b t Øetìzové nosièe energetick ch pøívodù s milimetrovou pøesností pøizpùsobeny stavební πíøce Vaπí aplikace. PØepáΩky jsou namontovány na kaωdém. èlánku Øetìzu! Typ pøepáωky RS 1 Rámeèek s rychle uvolniteln m profilem zvenku nebo zevnitø s T hi hg Materiál profilù: Hliníková slitina a T a x B i B St B k a T RS 1 Typ pøepáωky RS Rámeèek s pøiπroubovan mi profily s T hi hg a T a x B i B St B k a T RS Materiál profilù: Hliníková slitina Rozmìry / Hmotnosti pro typy pøepáωek RS 1 a RS : Rozmìry v mm Hmotnost v kg/m Typová Øada B kmin G K B kmax G K h i s T a Tmin a xmin B i B St S/SX ,9 00,8 1 11, 1 B k - Bk -1 S , 00 7, Bk - Bk -19 S ,9 00 1, 7 1, 1 Bk - Bk - S/SX ,9 00 1, 7 1, 1 Bk - Bk - Typ pøepáωky RS 1 a RS mùωe b t dodána s posuvn mi dìlicími pøíèkami. Poèet dìlicích pøepáωek / prùøez prosím udejte. Typ pøepáωky RV Rámeèek - zesílené provedení hi hg s T Materiál profilù: Hliníková slitina a T a x B i B St B k a T RV-TS 0 Rozmìry / Hmotnosti: Rozmìry v mm / Hmotnost v kg/m Typová Øada B kmin G K B kmax G K h i s T a Tmin a xmin B i B St Systém dìlicích pøíèek pro typ pøepáωky RV viz dalπí stránku! S , , Bk -6 Bk - S/SX , , Bk -6 Bk - 1 Technické zmìny vyhrazeny!

13 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Systém dìlicích pøíèek pro typ pøepáωky RV Systém dìlicích pøíèek TS 0 bez rozdìlení po v πce Systém dìlicích pøíèek TS 1 s probíhajícím rozdìlením po v πce Systém dìlicích pøíèek TS s rastrov m rozdìlením TS Dìlicí pøíèky posuvné TS 0. - Dìlicí pøíèky fixovány (schematická znázornìní) Tabulka rozmìrù: Poloha a poèet rozdìlení po v πce nh TS Dìlicí pøíèky posuvné TS 1. - Dìlicí pøíèky fixovány Poloha a poèet rozdìlení po v πce nh TS.1 - MØíΩka posuvná TS. - MØíΩka fixována Rozmìry v mm Typová Øada h i TS 0.1TS 0. s T TS 1.1TS 1. s T n H s H a1 a a TS.1TS. s T n H s H a1 a a S S/SX Systém dìlicích pøíèek mùωe b t projektován buï Vámi, nebo na základì Vaπich údajù o rozloωení pøívodù naπimi odborníky. s T hi hg Varianta pøepáωky RM 1 Rámeèek - masivní provedení Profily uvnitø a venku dvojitì seπroubované. a T a x B i B St B k a T RM 1 Materiál profilù: Hliníková slitina Rozmìry / Hmotnosti: Rozmìry v mm / Hmotnost v kg/m Typová Øada B kmin G K B kmax G K h i s T a Tmin a xmin B i B St S , , Bk -7 Bk -19 S , , , 0 Bk -9 Bk - S/SX , , , 0 Bk -9 Bk - S , , 109 7, 1, Bk -6 Bk -9 S/SX 180 0, , 109 7, 1, Bk -6 Bk -9 Typ pøepáωky RM 1 mùωe b t dodán s posuvn mi dìlicími pøíèkami. Poèet dìlicích pøepáωek / prùøez prosím udejte. s T hi hg Varianta pøepáωky RMD 1 Systém rámeèku s víèky UzavØen nosiè energetick ch pøívodù a T a x B i B St B k a T RMD 1 Materiál ochrann ch krytù: Hliníková slitina Alternativnì k systému s víèky mohou b t dodávány Øetìzové nosièe energetick ch pøívodù se zakrytím z nerezavìjící a kyselinovzdorné pruωné pásové oceli na ochranu zásobovacích vedení pøed hork mi tøískami a velk m spadem neèistot. viz komponenty systému - str. 0 Rozmìry / Hmotnosti: Rozmìry v mm / Hmotnost v kg/m Typová Øada B kmin G K B kmax G K h i s T a Tmin a xmin B i B St KR min S ,0 600,0 1 1 Bk -7 Bk S , 800, Bk -9 Bk - 0 S/SX , 800, Bk -9 Bk - 0 Typ pøepáωky RMD 1 mùωe b t dodán s posuvn mi dìlicími pøíèkami. Poèet dìlicích pøepáωek / prùøez prosím udejte. Technické zmìny vyhrazeny! 1

14 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli s T hg hi Typ pøepáωky RR Rámeèek - trubkové provedení Osy jako spojovací profily s voln mi trubkami Materiál: osy a trubky podle Vaπeho pouωití a potøeby B i B St B k RR Rozmìry / Hmotnosti: Rozmìry v mm / Hmotnost v kg/m Typová Øada B kmin G K B kmax G K h i s T a Tmin a xmin B i B St S/SX ,8 00 8,7 6 0 Bk -1 Bk -1 S , 600 1,7 0 0 Bk - Bk -19 S , , Bk -0 Bk - S/SX , , Bk -0 Bk - S , 800 6,0 10 Bk -9 Bk -9 S/SX , 800 6,0 10 Bk -9 Bk -9 Aretovatelné dìlicí pøíèky k rozdìlení pøívodù po prùøezu je moωno dodat. Pro vπechny dalπí typové Øady jako zvláπtní pøepáωky na objednávku! a 0 a 1 D 1 c a a n D B i B St B k D n hg Zhotovení v kresu otvorù podle Vaπich údajù! LG Typ pøepáωky RR PØepáΩka s otvory - dìlené provedení (LG - standard) PØepáΩky s otvory lze dodat i v nedìleném provedení. Materiál: Hliníková slitina Rozmìry / Hmotnosti: Rozmìry v mm / Hmotnost v kg/m Typová Øada B kmin G K * B kmax G K * D max c min a 0min B i B St S/SX ,0 00,9 0 9 Bk - Bk -17 S , , Bk - Bk -1 S , , 7 11 Bk -8 Bk -6 S/SX , , 7 11 Bk -8 Bk -6 S ,8 1000, , Bk -9 Bk - S/SX ,8 1000, , Bk -9 Bk - S/SX , 100 8, Bk -76 Bk - S/SX , 100 7, 0 0 Bk -8 Bk -0 * hmotnost pøepáωek s otvory s 0% podílem otvorù Vedle je v bìr nejpouωitelnìjπích obrazcù otvorù: a 1 a a a a 1 a 1 a a a LX 1 Dìlená pøepáωka s otvory vyvrtan mi jednotlivì D 1 D D D D hst D 1 Y D LY D hst a a 1 a a LX1 LX a a 1 D 1 D B St a Y LX LY hst D 1 D D D hst B St Dìlená pøepáωka s otvory s vodorovn m a svisl m podéln m otvorem* Dìlená pøepáωka s otvory s odsazen m podéln m otvorem *) PØi mimostøedném uspoøádání otvorù podléhají vodièe bìhem pohybu nosièe relativnímu pohybu. B St B St Dìlená pøepáωka s otvory s pravoúhelníkov m otvorem * B St 1 Technické zmìny vyhrazeny!

15 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Varianty pøipojení MHA MAI / MAA FAI = Pevn bod standardního pøipojení MAI = Unaπeè standardního pøipojení PØíklad objednávky: PØipojení FAI / MHA KR FKA FHA FII / FIA FAI / FAA Pevn bod F MKA MII / MIA Unaπeè M Objednací klíè pro pøipojení: X. X. X Typové Øady S/SX 060 S 090 S 10 S/SX 1 S 1800 S/SX 180 S/SX 00 S/SX 00 S/SX 000 S/SX 6000 S/SX 7000 Pevn bod A I K* H* I A B Unaπeè A I K* H* I A B Vysvìtlivka: Standardní pøipojení MoΩnosti pøipojení *) Varianta K a H pouze s pøipojovací plochou smìrem ven (A) Rozmìry pøipojení hg H S z V πka pøipojení H: H min = KR + h G MontáΩní v πka Hz (potøebná svìtlá v πka) H z = H + z L k FAA FAI d l 1 S k ba AFAI AFAA BFAA L k MAI d l 1 ba H AMAI AMAA BFAA Hz PØedpìtí z 10 mm/m æetìzu Tabulka rozmìrù: Rozmìry v mm PØipojení pevného bodu l l A l 1 l PØipojení unaπeèe MAA l l A l 1 l Typová Øada l 1 l l l A b A d k s A FAI A FAA B FAA A MAI A MAA B MAA S/SX , Bk- 7 Bk + Bk + 1 Bk- Bk + 19 Bk + S , 10 Bk-6 Bk+9 Bk+99 Bk-71 Bk+1 Bk+91 S , 10 Bk-6 Bk+6 Bk+96 Bk-7 Bk+6 Bk+86 S/SX , 10 Bk-6 Bk+6 Bk+96 Bk-7 Bk+6 Bk+86 S Bk-77 Bk+ Bk+10 Bk-88 Bk+1 Bk+91 S/SX Bk-77 Bk+ Bk+10 Bk-88 Bk+1 Bk+91 S/SX x Bk-18 Bk+7 Bk+18 Bk-18 Bk+7 Bk+18 S/SX 00 0 x Bk-18 Bk+96 Bk+0 Bk-18 Bk+96 Bk+0 S/SX Bk-189 Bk+ Bk+1 Bk-189 Bk+ Bk+1 S/SX Bk-19 Bk+8 Bk+18 Bk-19 Bk+8 Bk+18 S/SX Bk-00 Bk+8 Bk+18 Bk-00 Bk+8 Bk+18 Technické zmìny vyhrazeny! 1

16 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Horizontální uspoøádání s podepøením MontáΩní varianta EBV 0 Pokud je samonosná délka nosièe energetick ch pøívodù pøekroèena, mùωe b t vrchní èást podepøena váleèky. Je vπak nutno zváωit, zda místo nosièe energetického pøívodu KABELSCHLEPP s podpororou (podporami) nelze pouωít nejblíωe vyππí typ, pokud to montáωní pomìry pøipouπtìjí. UspoØádání podepøení L f UspoØádání s jedním podpùrn m váleèkem: pøi < L f a R = -- 6 Vzdálenost podpory od pevného bodu je pøi tomto uspoøádání ca. 1/6 pojezdové dráhy! Schema prùbìhu pevn bod a R Unaπeè UspoØádání s dvìma podpùrn mi váleèky: a R1 = 00 mm pøi < L f L a S R = - 10 mm První podpora 00 mm za pevn m bodem, druhá podpora uprostøed zb vající samonosné délky! Schema prùbìhu L f pevn bod a R1 a R a R Unaπeè Podpùrné váleèky DR 90 pro Øadu 0600 DR 10 pro Øady 0900/100 DR 0 pro Øady 1800/00 Pro ostatní Øady na objednávku! B E B R b 1 B k Zkratky: D R = Prùmìr podpùrného váleèku D S = Prùmìr okolku B k = $íøka Øetìzu b 1 = Prùchozí πíøka váleèku B G = Celková πíøka podepøení B R = $íøka váleèku B E = Upínací πíøka váleèku B P = $íøka podkladní desky H A = V πka osy podpùrného váleèku L P = Délka podkladní desky U = $íøka U-profilu a 1- = Vzdálenosti otvorù d = Prùmìr otvorù pro upevňovací πrouby s = Tlouπ ka podkladní desky d a1 HA a a BG B P DR DS S U LP Tabulka rozmìrù pro podpùrné váleèky a kozy Míry v mm pro váleèek b 1 B R B E B G D S H A B P L P U a 1 a a d s DR 90 Bk +1 Bk + Bk + 9 Bk +169 Ø 170 KR Ø 1 8 DR 10 Bk + 0 Bk + 0 Bk + 6 Bk +17 Ø 00 KR Ø 18 8 DR 0 Bk +0 Bk + 60 Bk + 7 Bk +18 Ø 00 KR Ø Technické zmìny vyhrazeny!

17 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Horizontální uspoøádání s prùbìωnou podpùrnou konstrukcí MontáΩní varianta EBV 06 JestliΩe konstrukèní podmínky nedovolí montáω normálního Øetìzového nosièe energetick ch pøívodù s ohledem na délku pojezdové dráhy, zrychlení nebo rychlost pojezdu, pak lze pouωít zaøízení pro nosiè energetick ch pøívodù. Základním prvkem je rovnìω Øetìzov nosiè energetick ch pøívodù. Vzhledemk velkému mnoωství parametrù, které je nutno zohlednit, mìla by b t tato zaøízení projektována naπimi odborníky! ZaØízení pro nosiè energetick ch pøívodù typ ZaØízení pro nosiè energetick ch pøívodù KABELSCHLEPP je navrωen buï jako jednostranná sestava s jedním Øetìzov m nosièem energetick ch pøívodù nebo jako protibìωná sestava se dvìma Øetìzov mi nosièi energetick ch pøívodù. Vozík na podvozku veden pøes váleèky podpírá Øetìzové nosièe energetick ch pøívodù po celé jejich délce. 1 L G LW LS 6 Jednostranné uspoøádání (schematické znázornìní) Pevn bod 7 1 L G LW LS 6 ProtibìΩné uspoøádání (schematické znázornìní) Pevn bod 7 B W B D B k 1 ZaØízení pro nosiè energetick ch pøívodù typ sestává z následujících stavebních skupin: 1 æetìzov (é) nosiè(e) energetick ch pøívodù s pojezdov mi a vodicími váleèky pøipevnìn mi se strany Podpùrn vozík s pojezdov mi a vodicími váleèky, které nesou po celé délce H Vozík unaπeèe s pojezdov mi a vodicími váleèky Podvozek HG Drátìné lanko 6 Napínací váleèek lanka PØíèn Øez zaøízení pro nosiè energetick ch pøívodù 7 Napínací zaøízení Zkratky: B D = Prùchozí πíøka v podvozku B G = $íøka podvozku B K = $íøka Øetìzového( ch) nosièe(ù) energetick ch pøívodù B W = $íøka podpùrného vozíku (max. πíøka) H = Konstrukèní v πka Øetìzového( ch) nosièe(ù) energetick ch pøívodù H G = V πka podvozku L G = Délka podvozku = Délka pojezdové dráhy L W = Délka podpùrného vozíku Technické zmìny vyhrazeny! 17

18 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli ZaØízení pro nosiè energetick ch pøívodù typ 8 Pro protibìωné uspoøádání Øetìzov ch nosièù energetick ch pøívodù! æetìzové nosièe energetick ch pøívodù s pojezdov mi váleèky jsou prostøednictvím spolujezdícího podpùrného vozíku podporovány po jejich celé délce. Pohyb podpùrného vozíku se odehrává pomocí systému taωn ch lanek. V hodou tohoto zaøízení pro nosiè energetick ch pøívodù je menπí πíøka ve srovnání se zaøízením typu. Celková πíøka je jen o málo vìtπí neω πíøka Øetìzu Bk. Celkov pohled na zaøízení pro nosiè energetick ch pøívodù (schematické znázornìní) X M 1 L G L W L S H HM KR X F L A 1 L A 1 B k ZaØízení pro nosiè energetick ch pøívodù typ 8 sestává z následujících stavebních skupin: 1 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù s pojezdov mi váleèky KR B W Podpùrn vozík, kter nese po celé délce Vozík unaπeèe s pojezdov mi váleèky HW HM H PØipojení pevného bodu Napínací zaøízení lanka Drátìné lanko s pøíèn mi váleèky b 1 B A B G PØíèn Øez zaøízení pro nosiè energetick ch pøívodù 7 8 Vodicí Ωlab Upevnìní lanka (na pevném bodì) Zkratky: B A b 1 = $íøka vodicího Ωlabu = Svìtlá πíøka vodicího Ωlabu KR = Polomìr zakøivení Øetìzov ch nosièù energetick ch pøívodù B G = Celková πíøka zaøízení L A = Délka vodicího Ωlabu BK = $íøka Øetìzov ch nosièù energetick ch pøívodù = Délka pojezdové dráhy B W H H M = $íøka podpùrného vozíku = Konstrukèní v πka zaøízení = V πka vozíku unaπeèe L W X F = Délka podpùrného vozíku = Vzdálenost mezi pøipojeními na pevn bod H W = V πka podpùrného vozíku X M = Vzdálenost mezi pøipojeními na unaπeè 18 Technické zmìny vyhrazeny!

19 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Horizontální uspoøádání otoèené o 90 = - kruhové MontáΩní varianta EBV 09 PØi tomto uspoøádání je Øetìzov nosiè energetick ch pøívodù otoèen o 90 0 pøipevnìn na ty díly strojù, které vykonávají kruhov pohyb. Obecnì musí b t pøi tomto uspoøádání nosièe energetick ch pøívodù vωdy vedeny v kanálu. Unaπeè mùωe b t navrωen libovolnì uvnitø nebo venku. æetìzové nosièe energetick ch pøívodù se pohybují v plechovém kanálu na kruhov ch kluzn ch podloωkách, kulov ch klenbièkách, ocelov ch váleècích nebo ocelov ch váleècích s gumov mi ráfky na spodním Øetìzovém pásu. Jednostranné uspoøádání s odsazen m vodicím kanálem (schematické znázornìní) Vzhledem k mnoha rùzn m projekèním moωnostem, které nabízí tato konstrukèní varianta, prosíme Vás, abyste s námi konzultovali. Úhly otáèení jsou moωné aω 600 0! rkr Zkratky: α = Úhel pevného bodu β = Pojezdová dráha B E = $íøka nosièe energetick ch pøívodù b KA = $íøka kanálu ve zúωení B KA = $íøka kanálu H E = V πka nosièe energetick ch pøívodù H KA = V πka vodicího kanálu KR = Polomìr zakøivení rkr = Zpìtn polomìr zakøivení r KA = Polomìr kanálu vnitøní R KA = Polomìr kanálu vnìjπí F = Pevn bod M 1 = Koneèné postavení unaπeèe 1 M = Koneèné postavení unaπeèe R KA r KA B KA M M 1 KR β F α b KA ProtibìΩné uspoøádání s vodicím vozíkem (schematické znázornìní) Úhly otáèení jsou moωné aω 00 0! PØi dlouh ch pojezdov ch drahách nebo pøi extremnì vysok ch zaøízeních pøebírá stabilizaci Øetìzov ch nosièù energetick ch pøívodù vodicí vozík. B KA B E α Vodicí vozík β HE HKA PØíèn Øez kanálem Technické zmìny vyhrazeny! 19

20 Komponenty systému pro Øetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Ukládací Ωlaby Jak bylo uvedeno v technick ch datech na str. 10 je pro bezpeèné odvalování potøebná rovná plocha. Pokud tato není k dispozici musí b t pouωit ukládací Ωlab. Délka ukládacího Ωlabu: (pøi standardním pøipojení) s l 1 L s L A = + Ü B + l 1 ÜB = KR + h G + t h A b 1 B A Ü B L A Tabulka rozmìrù: Rozmìry v mm Celková Tlouπ ka æada Svìtlá πíøka Celková πíøka v πka plechu b1 BA ha s 0600 B k + 1 B k Materiál: Pozinkovan ocelov plech nebo Uπlechtilá nerezavìjící ocel podle materiálu Øetìzového pásu Dodávaná délka: Jednotlivé kusy max. 000 mm PØíklad objednávky: Ukládací Ωlab pro Øetìzov nosiè energetick ch pøívodù Typ S B k 0 mm - Délka L A = 00 mm Materiál: pozinkovan ocelov plech 0900 B k + 1 B k B k + 0 B k B k + 0 B k B k + B k B k + B k B k + B k B k + B k B k + B k Kryty z ocelov ch pásù K ochranì zásobovacích pøívodù pøed hork mi tøískami a pøi velkém napadení zneèiπtìním mohou b t Øetìzové nosièe energetick ch pøívodù dodávány se zakrytím pruωn m pásov m plechem z nerezavìjící a kyselinovzdorné oceli. Vedení ocelového pásu: DrΩáky ocelového pásu na vnitøní stranì Øetìzového pásu Upevnìní ocelového pásu: (pøi standardním pøipojení) VnitØní pás: DrΩáky ocelového pásu na pøipojovacích úhelnících Vnìjπí pás: Upevòovacími πrouby pøipojovacích úhelníkù Tlouπ ka ocelového pásu: 0,... 0, mm podle nasazení maximální πíøka ocelového pásu: B k 1000 mm Vnìjπí ocelov pás Tabulka rozmìrù: Míry v mm æada Délka ocelového pásu $íøka vnìjπí pás vnitøní pás ocelového pásu 0600 L k + 80 L k + 10 B k L k + 60 L k + 10 B k L k + 70 L k B k L k + 60 L k + 00 B k - 0 KR 00 L k + 9 L k + B k - 8 DrΩák ocelového pásu VnitØní ocelov pás Kryty z ocelov ch pásù pro ostatní konstrukèní Øady na objednávku! 0 Technické zmìny vyhrazeny!

21 Komponenty systému pro Øetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Elektrická vedení Pro kompletaci Vaπeho systému energetick ch pøívodù nabízíme vysokohodnotné elektrické vodièe s ohybovì pruωn m opláπtìním odoln m proti obrusu a chemikáliím. Systémová odbornost KABELSCHLEPPu Vám nabízí vedle obvyklé záruky i jistotu se kterou mùωete spolehlivì pracovat. KABELSCHLEPP dodává elektrická vedení v rùzn ch v konostních tøídách, nákladovì optimálnì vyladìné pro Vaπe pouωití a na pøání dodané jako pøipravené k montáωi energetického pøívodu. Omezovaèe tahu A K provoznì jistému systému energetick ch pøívodù náleωí odborné omezení tahu vodièe energie. Síly, které pùsobí na nosièe energetick ch pøívodù, nesmí b t pøenáπeny na vedení. Zásadnì je tøeba dbát smìrnic pro ukládání vedení do nosièù energetick ch pøívodù KABELSCHLEPP! Omezení tahu nastane za pøipojením Øetìzu pomocí tømínkov ch nebo blokov ch objímek s profilov mi kolejnièkami. Objímky závisí na druhu vedení, délce nosièe energetick ch pøívodù a na poloze v konstrukci. KABELSCHLEPP nabízí: Omezovaèe tahu za pøipojením Øetìzu (A) plastov mi høebenov mi profily Omezovaèe tahu na/v pøipojení Øetìzu (B) pomocí tømínkov ch resp. blokov ch objímek s profilov mi kolejnièkami. B TØmínkové objímky pro Øady M DW GW B Sch H Sch SW Jednoduché objímky pro prùmìr pøívodù od 6 mm do 0 mm Dvojité objímky pro prùmìr pøívodù od 6 mm do mm Trojité objímky pro prùmìr pøívodù od 1 mm do 0 mm pøísluπné vanièky a dvojité vanièky k rovnomìrnému roznesení upínacího tlaku. L P Blokové objímky pro Øady Délka profilu L P =^ $íøka Øetìzu B k B Sch H Sch Blokové objímky s upínacím πroubem(y) a nosnou kolejovou matkou Dalπí velikosti a provedení na objednávku! Blokové objímky pro ukládání ve více vrstvách na objednávku! Technické zmìny vyhrazeny! 1

22 Hadicové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Hadicové nosièe energetick ch pøívodù MOBIFLEX Hadicové nosièe energetick ch pøívodù MOBIFLEX sestávají z ohebn ch ocelov ch spirálov ch trubek, které díky vloωen m specielním pøedpjat m ocelov m pásùm jsou v urèit ch délkách samonosné. PØi navrhování je tøeba dbát "Smìrnic pro ukládání vedení do nosièù energetick ch pøívodù"! (viz str. 6) Upozornìní: PØi hromadìní elektrick ch vedení v hadicov ch nosièích energetick ch pøívodù je tøeba si zatíωitelnost vodièù elektrick m proudem podle VDE-Ustanovení 0100 vyloωit tak, Ωe nesmí b t pøekroèeny maximálnì pøípustné teploty pro materiály vedení a materiál nosièe energetick ch pøívodù.(max. trvalá teplota = 60 0 ) Navrhování hadicov ch nosièù energetick ch pøívodù MOBIFLEX PØipojovací v πka H: L f z H min = KR + h G PotØebná volná prùchodná πíøka Hz: H z = H + z z 0 mm L B KR Festpunkt Pevn bod Mitnehmer Unaπeè h G H Hz PØesah oblouku Ü B : Ü B = 1, KR + hg/ Ü B l 1 Schema prùbìhu samonosné uspoøádání Diagram zatíωení Samonosná délka Lf / Délka pojezdu Ls v závislosti na pøídavném zatíωení 8 MF 170 V poèet délky hadice: L s L ES = - + L B Délka oblouku LB = KR π + rezerva (KR) Rozvinutá délka hadice: Lrozv. = L ES - L VK Zkrácení hadice LVK = h G / π PØídavné Zusatzlast zatíωení qz in kg/m qz v kg/m 6 MF 110 MF 080 MF 00 MF , 1,0 1,,0, Samonosná freitragende Länge délka Lf Lin f v m 0 1 Délka Verfahrweg pojezdu LS in Lm S v m Dlouhé pojezdové dráhy JestliΩe je samonosná délka hadicového nosièe energetick ch pøívodù pøekroèena, mùωe b t pøípadnì poωadovaná délka pojezdu dosaωena pomocí podepøení. Pro projektování je Vám KABELSCHLEPP s radostí k dispozici! Rozmìry / Hmotnosti Rozmìry v mm / Hmotnost v kg/m B i B S h i Udané polomìry zakøivení = KR max V robní tolerance: -0 aω -0 mm h G Typ dodávané Hmotnost B S B i h G h hadice i polomìry zakøivení G S MF , MF ,0 MF , MF ,0 MF , MF ,1 MF ,8 MF , MF ,6 MF , MF , MF , Technické zmìny vyhrazeny!

23 Hadicové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Rozmìry pøipojení pro hadicové nosièe energetick ch pøívodù MOBIFLEX Koncovka se πikmou pøírubou SF h b e h 1 e h h d b w e b l d 1 f b e l l 1 d 1 l l 1 Koncovka s pøíènou pøírubou QF h b w l 1 e b b b d l 1 h Standardní koncovka ST Koncovka s horní pøírubou HF Rozmìry pøipojení pro koncovky se πikmou pøírubou Rozmìry v mm Typ b h e f d l 1 l l MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF Rozmìry pøipojení pro standardní koncovky, koncovky s pøíènou a s horní pøírubou Rozmìry v mm Typ b h e e b e h d l 1 l b w b 1 h 1 MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF Koncovky s èelní pøírubou lze dodat podle v kresu zákazníka! Koncovky SF, ST, QF a HF mohou b t kombinovány. PoΩadovan druh pøipojení prosíme uvést pøi objednávce. PØíklad: Pevn bod SF (pøipojení se πikmou pøírubou) Unaπeè QF (pøipojení s pøíènou pøírubou) Varianty pøipojení pro koncovky se πikm mi pøírubami PØipojovací plocha venku/venku PØipojovací plocha uvnitø/venku PØipojovací plocha uvnitø/uvnitø Ukládací Ωlab Pro ukládání hadicového nosièe energetick ch pøívodù je Ωádoucí rovná plocha. Po pøípadì je nutno pouωít ukládací Ωlab. Délka ukládacího Ωlabu: L s L A = + Ü B + l 1 s h A b 1 B A L A Ü B l 1 Typ b1 BA h A s MF , MF , MF , MF ,0 MF ,0 Technické zmìny vyhrazeny!

24 Hadicové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Hadicové nosièe energetick ch pøívodù CONDUFLEX Hadicové nosièe energetick ch pøívodù CONDUFLEX (patent KS) se skládají z èlánkù z uπlechtilé oceli a z polyamidového rámu vyztuωeného sklenìn mi vlákny. lánky - objímky montované s rámem dávají dohromady hadicov nosiè energetick ch pøívodù. Smontovan poèet dává poωadovanou délku hadice, kterou je moωno dodateènì prodluωovat nebo zkracovat. V pøípadì vnìjπího poπkození èlánkù lze je snadno nahradit. Hadicové nosièe energetick ch pøívodù CONDUFLEX je moωno vyuωít pro horizontální, vertikální a kombinované horizonální/vertikální pohyby. Navrhování hadicov ch nosièù energetick ch pøívodù CONDUFLEX PØi navrhování je tøeba dbát Smìrnic pro ukládání vedení do nosièù energetick ch pøívodù! (viz str. 6) Upozornìní: PØi hromadìní elektrick ch vedení v hadicov ch nosièích energetick ch pøívodù je tøeba si zatíωitelnost vodièù elektrick m proudem podle VDE-Ustanovení 0100 vyloωit tak, Ωe nesmí b t pøekroèeny maximálnì pøípustné teploty pro materiály vedení a materiál nosièe energetick ch pøívodù. (max. trvalá teplota = 60 0 ) PØipojovací v πka: H min = KR + h G PotØebná volná prùchodná πíøka: H z = H + z PØesah oblouku Ü B : Ü B = KR + hg/ + t z 0 mm L B KR Ü B l 1 MontáΩní velikosti Typ lenìní t hadice L f Festpunkt Pevn bod V πka hg t Mitnehmer Unaπeè hg z H Hz Schema prùbìhu samonosné uspoøádání Rozmìry v mm dodávané polomìry zakøivení CF CF CF CF CF CF Diagram zatíωení Samonosná délka Lf / Délka pojezdu Ls v závislosti na pøídavném zatíωení V poèet délky hadice: L s L ES = - + L B Délka oblouku L B = KR π + Rezerva ( t) PrùØezy hadic / Hmotnosti B i B S hi hg PØídavné Zusatzlast zatíωení qz in kg/m qz v kg/m CF 17 CF 10 CF 11 CF 08 CF 060 CF , 1,0 1,,0,,0 freitragende Samonosná Länge délka LLf f in v m Verfahrweg Délka pojezdu in LSm v m Dlouhé pojezdové dráhy JestliΩe je samonosná délka hadicového nosièe energetick ch pøívodù pøekroèena, mùωe b t pøípadnì poωadovaná délka pojezdu dosaωena pomocí podepøení. Prosím nechte si Vaπi aplikaci projektovat od nás! Typ Rozmìry v mm Hmotnost hadice GS hadice B S B i h G h i v kg/m CF , CF ,60 CF ,90 CF ,60 CF ,80 CF ,0 Technické zmìny vyhrazeny!

Vrtání hlubok ch dìr VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR. Úvod. Katalog produktù a aplikaèní pøíruèka. Ejektorov systém. STS systém. Vrták pro vrtání dìlov m vrtákem

Vrtání hlubok ch dìr VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR. Úvod. Katalog produktù a aplikaèní pøíruèka. Ejektorov systém. STS systém. Vrták pro vrtání dìlov m vrtákem V ROBKY PRO OBRÁBÌNÍ KOVÙ Vrtání hlubok ch dìr Katalog produktù a aplikaèní pøíruèka VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR Úvod Ejektorov systém 4 7 STS systém 43 Vrták pro vrtání dìlov m vrtákem 109 Aplikaèní prùvodce

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Praktičtí a nezbytní pomocníci. Pro pořádek na pracovišti a ke každému nářadí. Program spojovacího materiálu, balancérů, odolných elastických hadic z PVC

Více

Šité krycí kruhové měchy Šité kruhové krycí měchy jsou vhodné pro krytí: Šité kruhové měchy jsou zhotoveny z: 1.18

Šité krycí kruhové měchy Šité kruhové krycí měchy jsou vhodné pro krytí: Šité kruhové měchy jsou zhotoveny z: 1.18 ŠITÉ KRYCÍ KRUHOVÉ MÌCHY Šité krycí kruhové měchy Konstrukční řešení kruhových šitých měchů je velice variabilní. Vnitřní i vnější průměry lze nadefi novat přesně podle potřeb aplikace. Libovolně je možné

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Kovové prvky a doplòky White - LINE

Kovové prvky a doplòky White - LINE Kovové prvky a doplòky White - LINE C /60 stolová podno C/80 I 3 samostatné stolové nohy s rektifikací v=75mm I 3/50 I 3/0 podno 600mm C/60 (pár) C /60 90,- podno mm C/80 (pár) C /80 90,- podno 600mm C/60

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk Elektrické a mechanické systémy otevírání oken Technika větrání včetně detektorů a signalizace Požární odvětrání chráněných únikových cest Prodej a montáž:

Více

Teleskopické lišty 415

Teleskopické lišty 415 Teleskopické lišty 415 416 Přehled výrobků Teleskopické lišty částečné vysunutí, nosnost do 15 kg K0536 částečné vysunutí, nosnost do 35 kg K0537 Strana 419 plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 52 kg K0538

Více

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Dílenské skříně Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Pevná ocelová konstrukce Různé provedení pro každé použití Dobrá stabilita dveří díky středovému vyztužení Zvýšené povolené zatížení polic (70 kg).80,- Skříně

Více

Popis Svislá markýza, typ 470

Popis Svislá markýza, typ 470 Popis Svislá markýza, typ 470 1 3 4 Hřídel z průtlačně lisovaného hliníku, Ø mm, tloušťka stěny 1,5 mm, s kedrovou drážkou pro upevnění závěsu. V hřídeli je zabudovaný vřetenový zámek pro vymezení pojezdu

Více

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních Micron IZS-M IP-66 IK 0 El. tøída I Výložník IBS-S Pìší zóny Rezidenèní zóny Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních zón, vyhrazených stezek pro cyklisty a obslužných pruhù. Obsahuje minireflektor

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Pohneme v ím. Je ábové systémy

Pohneme v ím. Je ábové systémy Powerline Zcela vyjímeçná v hoda oproti jin m systémüm energetick ch etπzü (konstrukce ABUS je patentována) Ostatní systémy Vodící vozík pojízdného ovládání pojíωdí po lakovaném hlavním vozíku. Tím dochází

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

Program armatur KFE Kulové kohouty, Kuelové kohouty, Napouštìcí a vypouštìcí ventily

Program armatur KFE Kulové kohouty, Kuelové kohouty, Napouštìcí a vypouštìcí ventily Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle IN-EN-ISO 9001. atový list Program armatur KFE Oventrop se pouívá v otopných soustavách, kotlích, otopných tìlesech a rozvodech, které jsou vybaveny

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

Regulátor tlaku plynu typ RR 16

Regulátor tlaku plynu typ RR 16 (1/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem II - 33 (2/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Jmenovitý tlak PN 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

KORUDRAIN. drenážní trubky z PE. = nejlepší řešení pro Vaše odvodnění

KORUDRAIN. drenážní trubky z PE. = nejlepší řešení pro Vaše odvodnění KORUDRAIN drenážní trubky z PE = nejlepší řešení pro Vaše odvodnění ck Sa GEO PROFIL A HISTORIE SPOLEÈNOSTI 1993 založení firmy Böhm-plast s.r.o. 1994-1997 rozvíjení obchodních aktivit 1997 koupě výrobního

Více

Grasselli. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Grasselli. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav zpracovatelské stroje Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Grasselli Spa Spoleènost byla založena v roce 1975 Giorgiem Grassellim na základì poptávky zákazníkù po výrobì

Více

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA Reflexol 76 Základní specifikace produktu Reflexol 76 Řezy KAZETA VEDENÍ A SPODNÍ PROFIL Vedení lanka Spodní profil Ø 42 Spodní profil Ø 35 Spodní profil

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, FADV, FATV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.99 22.02

FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, FADV, FATV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.99 22.02 SIGMA PUMPY HRANICE FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, TØÍVØETENOVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz FADV, FATV

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III 1 Identifikace zboží Druh nástavby Typ nástavby Výrobní číslo Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III zdvojená podlaha valníku CTD III viz výrobní štítek 2 Návod na použití a podmínky provozu

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Trubky pro hydraulické válce

Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Přesná ocelová trubka tvoří základní nepohyblivou část přímočarého hydromotoru. Slouží k vedení pístu osazeného těsnícími manžetami a z toho vyplývají

Více

reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete!

reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete! reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete! Obsah KOMBINOVANÉ PRACOVNÍ STOLY 3-4 POJÍZDNÉ SKŘÍŇKY A DÍLENSKÉ VOZÍKY 5 PODSTAVCOVÉ SKŘÍŇKY 6-7 SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ K DĚLENÍ ZÁSUVEK PODSTAVCOVÝCH

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

Instalaèní instrukce

Instalaèní instrukce CZ Instalaèní instrukce Topný kabel deviflex DTIP 18 je urèený na: - hlavní vytápìní v betonových podlahách - ochranu venkovních prostor pøed náledím - ochranu okapových žlabù a svodù pøed zamrznutím Ž

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

TELESKOPICKÉ KRYTY HENNLICH KRYTOVÁNÍ ROBUSTNÍ KONSTRUKCE DOKONALE OCHRÁNÍ STROJ PROTI HRUBÉMU MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ

TELESKOPICKÉ KRYTY HENNLICH KRYTOVÁNÍ ROBUSTNÍ KONSTRUKCE DOKONALE OCHRÁNÍ STROJ PROTI HRUBÉMU MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ HENNLICH KRYTOVÁNÍ TELESKOPICKÉ KRYTY ROBUSTNÍ KONSTRUKCE DOKONALE OCHRÁNÍ STROJ PROTI HRUBÉMU MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ OCHRANA STROJŮ I V NEJNÁROČNĚJŠÍM PROSTŘEDÍ DLOUHÁ ŽIVOTNOST DÍKY VHODNÉMU KONSTRUKČNÍMU

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 NOSNOST Prosím respektujte zatížení udávané na štítku na boku nájezdu, viz. foto. V prvním řádku je udaná nosnost jednoho kusu

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

TECHNOLINE s.r.o. Pneumatické spojky, šroubení, hadice a jiné pøíslušenství

TECHNOLINE s.r.o. Pneumatické spojky, šroubení, hadice a jiné pøíslušenství TECHNOLINE s.r.o. Pneumatické spojky, šroubení, hadice a jiné pøíslušenství EDICE 2015 Pøedstavení Spoleènost Pneuflex Pneumatic Co., Ltd založená v roce 2001 je jedním z pøedních svìtových výrobcù pneumatického

Více

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12) PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Katalogový list 8485.1/3--64 Zpětné klapky MODEL 2000 Zpětné klapky s dvojitým diskem Těleso z uhlíkové oceli a z i i 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Použití Průmyslové procesy,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 (1/5) DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 Prùtok do 65 m 3 /hod Provozní tlak 12 bar Zesílené vodotìsné poèítadlo Schváleno pro obchodní mìøení TCS 1433/85-531 Odpovídá pøedpisùm

Více

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.):

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.): Česká republika Česká republika POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ pro kompenzátory kovové Jmenovitá světlost (DN): Max. provozní tlak (bar): Zkušební tlak (bar): Protékající medium: Maximální stavební délka (pokud je

Více

h a n d b o o k A L F A 3 0 0

h a n d b o o k A L F A 3 0 0 handbook A LFA 300 úvod je stabilní a flexibilní, jehož základním konstrukčním prvkem je most. Vhodný je pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školících místností apod. Stoly

Více

POLAK CZ s.r.o. český výrobce dílenského nábytku, šatních skříní a lehkých montovaných hal. DIVIZE NÁBYTEK výroba kovového nábytku obchodní značky

POLAK CZ s.r.o. český výrobce dílenského nábytku, šatních skříní a lehkých montovaných hal. DIVIZE NÁBYTEK výroba kovového nábytku obchodní značky VYBAVENÍ ŠATEN POLAK CZ s.r.o. český výrobce dílenského nábytku, atních skříní a lehkých montovaných hal DIVIZE NÁBYTEK výroba kovového nábytku obchodní značky DIVIZE HALY výroba lehkých montovaných hal

Více

Hahn Türband 4. Pro reprezentativní objekty a pro protipožární nebo bezpečnostní dveře. Nové pokrokový

Hahn Türband 4. Pro reprezentativní objekty a pro protipožární nebo bezpečnostní dveře. Nové pokrokový Hahn Türband 4 Pro reprezentativní objekty a pro protipožární nebo bezpečnostní dveře Nové pokrokový způsob upevnění 1 2 3 4 6 7 8 9 J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 J 2 Hahn Türband 4 Šroubovací závěs válcového tvaru

Více

Mechanické otvírání se spirálovým kabelem

Mechanické otvírání se spirálovým kabelem Technický list: Mechanické otvírání se spirálovým kabelem Mihulka František - 607 561 562 Kostelecký Rudolf - 728 720 314 Slouží k mechanickému ovládání všech typů oken pomocí kličky. Převod z kličky k

Více

Manipulační technika Vozík sudu 30-371-00 - Žárově pozinkovaná ocel, vhodná pro venkovní použití, podvozek se čtyřmi kolečky, s madlem a jistícím popruhem - Podvozek pro převoz sudů zachycuje unikající

Více

CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG O KONTEJNEROVÝCH DOMECH. Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00. E-mail: axelag@seznam.cz. Url: www.corti.

CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG O KONTEJNEROVÝCH DOMECH. Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00. E-mail: axelag@seznam.cz. Url: www.corti. CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00 E-mail: axelag@seznam.cz Url: www.corti.cz Tel.1: +420 / 775 703 727 O KONTEJNEROVÝCH DOMECH Corti kontejnerový dům je druh stavebních

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

systra katalog výrobkù E-mail: zaluzie@systra.cz www.systra.cz

systra katalog výrobkù E-mail: zaluzie@systra.cz www.systra.cz Exterier Interier EC 65 mm,80 mm EZ 70 mm, 90 mm systra katalog výrobkù Systra, spol. s r. o. Na Zahrádkách 349 CZ-666 01 Tišnov Tel: +420 549 410 212 Fax: +420 549 410 036 výroba E-mail: zaluzie@systra.cz

Více

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným ELESA Original design Technické informace Materiál - Těleso pantu: SUPER-technopolymer, samozhášivý, s vysokou tvrdostí, černá barva. Odolnost proti

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

421 HRANOLY. 445 SVìRÁkY. 482 VLOŽkY STOLY PRACOVNÍ OCELOVÉ PLASTOVÉ. Strana...275. Strany...259-260. Strana...297. STOLY OTOèNÉ.

421 HRANOLY. 445 SVìRÁkY. 482 VLOŽkY STOLY PRACOVNÍ OCELOVÉ PLASTOVÉ. Strana...275. Strany...259-260. Strana...297. STOLY OTOèNÉ. 404 MAGNETICkÉ kostky UPÍNACÍ 404 POøADAèE PLASTOVÉ 405 STOLY PRACOVNÍ 421 HRANOLY OCELOVÉ Strana.....................258 Strana.....................258 Strany......259-260 Strana.....................261

Více

Pall ebds REF: 400-03E

Pall ebds REF: 400-03E Èesky Pall ebds REF: 00-0E VZORKOVÁ SADA PALL ebds Systém k detekci bakterií pro testování produktù z trombocytù a deleukotizovan ch erytrocytù. K diagnostickému pouωití in vitro. NENÍ URÈENO K TRANSFUZÍM.

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Hmoždinky HM... 101 Hmoždinky HM PE... 101 Hmoždinky HL... 101 Hmoždinky HS... 102 Hmoždinky HN... 102 Příchytky Distanční... 102 Řadové... 102 Oboustranné... 103 Jednostranné... 103

Více

Problematika předjíždění, Modul je navrhnut tak, aby se mohl pohybovat po obou na sobě rovnoběžných kolejích příčně.

Problematika předjíždění, Modul je navrhnut tak, aby se mohl pohybovat po obou na sobě rovnoběžných kolejích příčně. Lukas Lehovec kruh 9. Pro svůj projekt jsem se rozhod řešit problematiku dopravy Projekt se zaobírá problematikou řešení nastavajíci hustoty provozu, která se bude postupem času ještě více zhušťovat, a

Více

Vířivé anemostaty. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m

Vířivé anemostaty. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m 2/4/TCH/8 Vířivé anemostaty Série RFD doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č.

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č. Návod k montáži a údržbě protipožárního elementu www.garant.de Stavební technické osvědčení osvědčení č. 227-STO-10-0182 GARANT T30-1 FSA CZ NÁVOD K MONTÁŽI / NÁVOD K ÚDRŽBE GARANT protipožárního elementu

Více

build book rozpìtí: 3,05 m délka: 2,85 m motor: 150 200 ccm letová váha: 18 19 kg w w w.ba da n.c z

build book rozpìtí: 3,05 m délka: 2,85 m motor: 150 200 ccm letová váha: 18 19 kg w w w.ba da n.c z build book w w w.ba da n.c z build book Dìkujeme za zakoupení stavebnice a pøejeme pøíjemnou stavbu. w w w.ba da n.c z Trup Pøíprava polystyrenových dílù - turtledeck Ve formì polepíme turtledeck balzou

Více

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016 Servis olejeů agregátu Cleanline portable FA 016 / FAPC 016 Jednoduché plnění a čištění Kompaktní design, snadná manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení monitorem částic FAPC 016 s pamětí ukládaných

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL 2 UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Upevňovací materiál Hmoždinky HM... -3 Hmoždinky HM PE... -3 Hmoždinky HL... -3 Hmoždinky HS... - Hmoždinky HN... - Příchytky distanční... - Příchytky řadové...

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

Van Hool třístranná shrnovací nástavba na podvozek Volvo

Van Hool třístranná shrnovací nástavba na podvozek Volvo www.vanhool.be Van Hool třístranná shrnovací nástavba na podvozek Volvo ROZMĚRY : Výška šasi podvozku (nezatíženého) cca. mm Pneu podvozku max. Vnitřní délka cca. 7760 mm (dle Vašeho výběru) Vnitřní výška

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 DF1101-Ex Cerberus Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 Pro venkovní i vnitřní použití Vyhodnocení pomocí trojice senzorů: - detekce

Více

BIANCA - Uzavírací klapka DN 32-900. Popis. Charakteristika

BIANCA - Uzavírací klapka DN 32-900. Popis. Charakteristika Popis Centrická uzavírací klapka s manžetou z plastomeru. Oblasti použití: Uzavírací a regulační klapka pro agresivní media a aplikace s vysokými požadavky na čistotu. Charakteristika Konstrukce těla B1

Více

Vysokokapacitní optický modulární rozváděč. Optický modulární rozváděč HC 144 HC 144. zásuvky. Rozváděče. Strana 1

Vysokokapacitní optický modulární rozváděč. Optický modulární rozváděč HC 144 HC 144. zásuvky. Rozváděče. Strana 1 Vysokokapacitní optický modulární rozváděč Optický modulární rozváděč HC 144 HC 144 Strana 1 Vysokokapacitní optický modulární rozváděč HC 144 představuje univerzální řešení optického rozváděče pro široké

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Př. č. 4 Projektová dokumentace Přehled nábytku 1. lav. sestava 3 místa 2. lav. sestava 5 míst 3. lav. sestava 8 míst 4. lav. sestava 11 míst 5. skříň pro AV technologie 6. počítačová katedra malá 7. počítačová

Více

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje CITOTIG II DC Průmyslové zdroje Jedno nebo třífázově napájené přenosné invertory pro vysoce kvalitní svařování metodou MMA a TIG DC nelegovaných nebo nerezavějících ocelí. 2570-21 CITOTIG II 200 DC, 300

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004)

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004) MANUÁL VENKOVNÍ ŽALUZIE EXT 50, INT 50 Tel./fax: 571 405 601 SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín Manuál 2 (8/2004) 1. ÚČEL POUŽITÍ Venkovní žaluzie Ext 50 a Int 50 umožňují plynule regulovat

Více

Linky Forstner zaručují trvalou hodnotu.

Linky Forstner zaručují trvalou hodnotu. Seite 1 Linky Forstner zaručují trvalou hodnotu. Společnost Forstner se zabývá výrobou a vývojem strojů na profesionální zpracování plechu již od roku 1960. Od samého počátku byla středem zájmu našich

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

NÁVRHY KOMBINACÍ. 4 Řada[e] 2P800 TAD 1P800 O 2P400 D4 1P400 O Dřevo (dub) Základna (BA)

NÁVRHY KOMBINACÍ. 4 Řada[e] 2P800 TAD 1P800 O 2P400 D4 1P400 O Dřevo (dub) Základna (BA) Řada[e] 2 Řada[e] Řada[e] Pokud jde o řadu Series[e], prakticky jediným omezením je vaše představivost. Multifunkční úložné jednotky lze použít ve většině prostředí; pro neplánované schůzky, jako sedací

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem.

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. 1154 zavírače s řízeným průběhem zavírání DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. Příklad: ZAVÍRAČ

Více

Stropní indukční vyústě

Stropní indukční vyústě T 2.4/6/CZ/4 Stropní indukční vyústě Typ DID-E Jednostranný výfuk vzduchu The art of handling air Chilled Beams No. 09.2.432 Popis Popis 2 Popis funkce 3 Provedení Rozměry 4 Instalace 5 Montáž 6 Definice

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

Plotové systémy. Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu

Plotové systémy. Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu Plotové systémy Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu Proč se vyplatí vybrat si oplocení POLARGOS? 1. Poskytuje Vám pocit bezpečí Oplocením domu našimi systémy budujete stylové zabezpečení kolem svého

Více

Návod na montáž. pro dřevěná okna

Návod na montáž. pro dřevěná okna pro dřevěná okna Návod na montáž Označení systému: TO hrnkové provedení hluboké frézování DT dvojité hrnkové provedení mělké frézování OBSAH Oblasti použití (velikosti, hmotnosti, bezpečnostní upozornění)

Více

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OCELOVÉ OPLÁŠŤOVANÉ

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OCELOVÉ OPLÁŠŤOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OCELOVÉ OPLÁŠŤOVNÉ Dveře oplášťované s protipožární odolností, bez odolnosti D1SEI30, D2SEI30, D1SEI60, D2SEI60, D1SO, D2SO Technický popis Všeobecné informace Dveře oplášťované protipožární

Více