Vπeobecnì platné zkratky. Prosím obra te a bìhem prohlíωení katalogu nechte ote vøené!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vπeobecnì platné zkratky. Prosím obra te a bìhem prohlíωení katalogu nechte ote vøené!"

Transkript

1

2 Vπeobecnì platné zkratky Prosím obra te a bìhem prohlíωení katalogu nechte ote vøené!

3 Vπeobecnì platné zkratky PØi prohlíωení a uωívání tohoto katalogu najdete vωdy tyto zkratky: a T = Vzdálenost od vnitøní hrany koncového kusu/koncové pøepáωky po støed první/poslední pøepáωky a x = Vzdálenost støedù pøepáωek a 1- = Rozteè profilù, které rozdìlují pøepáωku po v πce B i = Svìtlá πíøka prùøezu Øetìzu B k = $íøka Øetìzového nosièe energetick ch pøívodù B St = $íøka pøepáωky - rámeèku B A = $íøka odkládacího Ωlabu b 1 = svìtlá πíøka ukládacího Ωlabu c = Vzdálenost mezi otvory (u pøepáωek s otvory) d = Prùmìr pøívodù D = Prùmìr otvoru v pøepáωce s otvory D =^ 1,1 d u elektrick ch vedení D =^ 1, d u hadicov ch pøívodù G K = Hmotnost Øetìzového nosièe energetick ch pøívodù (bez pøipojení) G S = hmotnost hadicového nosièe energetick ch pøívodù (bez pøipojení) H = V πka pøipojení H z = Stavební v πka (nutná svìtlá v πka) h A = V πka ukládacího Ωlabu h G = V πka èlánku (Øetìzu) h i = Svìtlá v πka v prùøezu Øetìzu KR = Polomìr zakøivení nosièe energetického pøívodu L A = Délka ukládacího Ωlabu L B = Délka oblouku L f = Samonosná délka L k = Délka Øetìzového nosièe energetick ch pøívodù L ES = Délka hadicového nosièe energetick ch pøívodù = maximální pojezdová dráha spotøebièe L V = Délkov pøesah mezi pevn m bodem nosièe energetick ch pøívodù a støedem pojezdové dráhy l 1- = Míry pøipojení n T = Poèet dìlicích pøíèek/prùøez n H = Poèet profilù, které rozdìlují pøepáωku po v πce q z = Dodateèné zatíωení/m nosièe energetick ch pøívodù rkr = Opaèn polomìr zakøivení s = Tlouπ ka plechu s H = Tlouπ ka profilù, které rozdìlují pøepáωku po v πce s T = Tlouπ ka dìlicí pøíèky t = lenìní Ü B = PØesah oblouku X = Vzdálenost mezi pevn mi body (pøi protibìωném uspoøádání) z = PØedpìtí Øetìzového nosièe energetick ch pøívodù PodØazené pojmy jsou uvedeny u konkretního nosièe energetick ch pøívodù!

4 Nosièe energetick ch pøívodù z oceli Vπeobecnì Rozsahy pouωití Provoznì spolehlivé a na údrωbu nenároèné zásobování pohybliv ch spotøebièù proudem, vodou, olejem nebo plynov mi medii prostøednictvím nosièù enegetick ch pøívodù získává, vzhledem k rostoucím pojezdov m rychlostem a zrychlením, stále vìtπí v znam a cenu. S cílem vyhovìt tìmto nárokùm jsou podstatné prvky a znaky systému energetick ch pøívodù dále popsány, s pøihlédnutím na optimální navrhování a z toho plynoucí provozní spolehlivost. æetìzové a hadicové nosièe energetick ch pøívodù KABEL- SCHLEPP z oceli se pouωijí tehdy, kdyω se musí pøivést energie k pohyblivé èásti stroje nebo zaøízení. æetìzové nosièe energetick ch pøívodù KABELSCHLEPP na pohybliv ch spotøebièích slouωí jako ochrana a vedení rùzn ch nosièù energií a medií. Obyèejnì b vají vedle elektrick ch vedení instalovány do systému energetick ch pøívodù zároveň také hadice pro pneumatické a hydraulické zásobování spotøebièe. æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli nabízejí v urèit ch pøípadech pouωití zøetelné v hody oproti nosièùm plastov m. - pøi vysoké hmotnosti vodièù, které mají b ti uloωeny - kdyω jsou Ωádoucí velké samonosné délky - pøi silném mechanickém namáhání - pøi pøejíωdìní hran - pøi vysok ch teplotách okolního prostøedí - pøi extremních vlivech prostøedí Dùvody pro pouωití Øetìzov ch nosièù energetick ch pøívodù z oceli Nejvìtπí dodateèné zatíωení v oblasti samonosn ch délek Vysoká provozní spolehlivost Prakticky bezúdrωbové Jednoduchá montáω Mal nárok na prostor Pohyb vodièù s jejich minimálním opotøebením Sympatick vzhled PØízniv pomìr ceny a v konu Bezpeèné Upozornìní Tento prospekt je struèn souhrn a má Vám poskytnout pøehled naπeho programu nosièù energetick ch pøívodù z oceli. Pro vypracování induviduelní nabídky obra te se prosím na nás. Rádi Vám poradíme. Na pøání Vám rádi zaπleme podrobné katalogy.

5 Nosièe energetick ch pøívodù z oceli Konstrukèní varianty EBV 01 - Vodorovné uspoøádání samonosné (moωné u vπech nosièù energetick ch pøívodù) EBV 01 EBV 0 EBV 0 - vodorovné uspoøádání samonosné s pøesahem (moωné u vπech nosièù energetick ch pøívodù) EBV 0 EBV 0 - horizontální uspoøádání s podepøením (moωné u Øetìzov ch nosièù energetick ch pøívodù) EBV 06 - horizontální uspoøádání s prùbìωnou podpùrnou konstrukcí (moωné u Øetìzov ch nosièù energetick ch pøívodù) EBV 06 EBV 07 EBV 07 - horizontální uspoøádání otoèené o pøímé (moωné u vπech nosièù energetick ch pøívodù) EBV 09 - horizontální uspoøádání otoèené o kruhové (moωné u Øetìzov ch nosièù energetick ch pøívodù) EBV 11 EBV 10 - uspoøádání vertikální stojící (moωné u vπech nosièù energetick ch pøívodù) EBV 11 - uspoøádání vertikální visící (moωné u vπech nosièù energetick ch pøívodù) EBV 1 - uspoøádání horizontální/ vertikální kombinované (moωné u vπech nosièù energetick ch pøívodù) EBV 1 - uspoøádání vertkální navinuté (moωné u vπech nosièù energetick ch pøívodù) EBV 1 - uspoøádání vertikální visící s nosn m èepem (moωné u Øetìzov ch nosièù energetick ch pøívodù) EBV 09 EBV 1 EBV 10 EBV 1 EBV 1 MoΩnosti které jeπtì existují ve spojitosti s popsan mi konstrukèními variantami. Pokud prùøez Øetìzového nosièe energetick ch pøívodù nestaèí pro pøívody, které se mají ukládat, pak jsou tyto moωnosti osazování: A 1 - UspoØádání vedle sebe (moωné u vπech nosièù energetick ch pøívodù) A - Vícesvazkové uspoøádání (moωné u Øetìzov ch nosièù energetick ch pøívodù) JestliΩe prostorové pomìry nedovolují vestavbu nosièe energetick ch pøívodù vzhledem k potøebné πíøce, mohou b t nosièe enrgetick ch pøívodù uspoøádány jako pohybující se v sobì nebo protibìωnì. A1 A A - UspoØádání pohybující se v sobì (moωné u vπech nosièù energetick ch pøívodù) A - UspoØádání protibìωné (moωné u vπech nosièù energetick ch pøívodù) A A Technické zmìny vyhrazeny!

6 Návod k v bìru v robku Symbol v robku V robek æada Typová Øada Technická data viz strana Prùchodná v πka hi v mm $íøka Øetìzu Bk v mm Polomìry zakøivení v mm od do min. max. Délka pojezdu LS v m samonosné maximální uspoøádání délka pojezdu æetìzové nosièe energetick ch pøívodù s Øetìzov mi pásy z pozinkované oceli * S 060 S 090 S 10 S 1 S 1800 S 180 S 00 S 00 S 000 S 6000 S æetìzové nosièe energetick ch pøívodù s Øetìzov mi pásy z uπlechtilé nerezavìjící oceli * SX 060 SX 1 SX 180 SX 00 SX 00 SX 000 SX 6000 SX MF MF CF Hadicové nosièe energetick ch pøívodù z oceli resp. z oceli / plastu CONDUFLEX MOBIFLEX MF 00 MF 080 MF 110 MF 170 CF 0 CF 060 CF 08 CF 11 CF 10 CF ,0,,,0, 6,0 Vysvìtlení: Standardní v roba V roba na pøání * Vícepásové Øetìzy pro vìtπí πíøky jsou moωné! MimoØádná v roba Na objednávku ** Maximální rychlost pojezdu pøi pøekroèení samonosné délky závisí pøedevπím na instalovaném dodateèném zatíωení. PØi vìtπích rychlostech neω je uvedeno konzultujte s naπimi odborníky. *** Maximální zrychlení pojezdu pøi pøekroèení samonosné délky závisí na pohybující se hmotì, t.j. na vlastní hmotnosti nosièe energetick ch pøívodù a dodateèném zatíωení (pøívody). Uvedené hodnoty jsou smìrn mi velikostmi pro støední oblast délek a πíøek. PØi pøekroèení tìchto hodnot prosíme o konzultaci! 6 Technické zmìny vyhrazeny!

7 Nosièe energetick ch pøívodù z oceli $íøka Øetìzu- / hadice Rámeèek uzavøen Rámeèek RS PrùØezy hadic / Typy pøepáωek Rámeèek RV Rámeèek RM Rámeèek RMD (kryt) Trubkov rámeèek RR PØepáΩky otvory LG s Dynamika Rychlost pojezdu zrychlení pojezdu v max v m/s a max in m/s Samonosné Samonosné uspoøádání s podpùrn m uspoøádání s podpùrn m a s podpùrn m vozíkem ** a s podpùrn m vozíkem *** váleèkem(y) váleèkem(y), 8, 8, 8, 8, 1, , 1 1, 1,, 1, Typy / provedení pøepáωek: RS = Rámeèek - úzké provedení Typ RS 1 - s rychle uvolniteln mi hliníkov mi profily venku nebo uvnitø. Typ RS - s pøiπroubovan mi hliníkov mi profily. RV = Rámeèek - zesílené provedení Hliníkové profily zevnitø a zevnì seπroubovány s Øetìzov mi pásy - vysoká tuhost RM = Rámeèek - masivní provedení Hliníkové profily oboustrannì seπroubovány - nejvìtπí stabilita, pro maximální πíøky pøepáωek RMD = Rámeèek - jako systém s víèky UzavØené vedení nosièù energetick ch pøívodù! Hliníkov kryt uvnitø i venku oboustrannì seπroubován s Øetìzov mi pásy. RR = Rámeèek - trubkové provedení Ocelové osky jako spojovací profily s voln mi ocelov mi trubkami minimalizují tøení mezi rámeèkem a pøívody pøi relativním pohybu. LG = PØepáΩka s otvory - dìlené provedení Hliníkov profil - v robek na objednávku - nejvyππí míra provozní spolehlivosti! Technické zmìny vyhrazeny! 7

8 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Typové Øady: Materiál Øetìzového nosièe energetick ch pøívodù se Øídí podle jeho pouωití. Podle oèekávaného napadení korozí Vám nabízíme rùzné materiály. Typ S æetìzové nosièe energetick ch pøívodù s Øetìzov mi pásy z vysokohodnotné oceli s galvanicky pozinkovan m povrchem Typ SX æetìzové nosièe energetick ch pøívodù s Øetìzov mi pásy z nerezavìjící a kyselinovzdorné oceli PØi navrhování Øetìzov ch nosièù energetick ch pøívodù je nutno dbát Smìrnic pro ukládání vedení do nosièù energetick ch pøívodù! (viz str. 6) S RS1 SX RS1 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù s Øetìzov mi pásy ze zalomen ch èlánkù Typová Øada S 060 Typová Øada SX 060 lenìní Øetìzu: 6 mm V πka èlánku: 0 mm max. svìtlá prùchodná v πka: 1 mm 1 standardních polomìrù zakøivení (viz str. 11) S RS Typová Øada S 090 lenìní Øetìzu: 9 mm V πka èlánku: 68 mm max. svìtlá prùchodná v πka: 6 mm 9 standardních polomìrù zakøivení (viz str. 11) S 10 - RMD Typová Øada S 10 lenìní Øetìzu: 1 mm V πka èlánku: 9 mm max. svìtlá prùchodná v πka: 7 mm 1 standardních polomìrù zakøivení (viz str. 11) S RM Typová Øada S 1800 lenìní Øetìzu: 180 mm V πka èlánku: 10 mm max. svìtlá prùchodná v πka: 10 mm 10 standardních polomìrù zakøivení (viz str. 11) 8

9 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli S 1 - RV SX 1 - RV æetìzové nosièe energetick ch pøívodù s Øetìzov mi pásy z pøím ch Øetìzov ch spojek. Typová Øada S 1 Typová Øada SX 1 lenìní Øetìzu: 1 mm V πka èlánku: 9 mm max. svìtlá prùchodná v πka: 7 mm 1 standardních polomìrù zakøivení (viz str. 11) S LG SX LG Typová Øada S 180 Typová Øada SX 180 lenìní Øetìzu: 180 mm V πka èlánku: 10 mm max. svìtlá prùchodná v πka: 10 mm 9 standardních polomìrù zakøivení (viz str. 11) S 00 - LG SX 00 - LG Typová Øada S 00 Typová Øada SX 00 lenìní Øetìzu: 0 mm V πka èlánku: 0 mm max. svìtlá prùchodná v πka: 180 mm 8 standardních polomìrù zakøivení (viz str. 11) S 00 - LG SX 00 - LG Typová Øada S 00 Typová Øada SX 00 lenìní Øetìzu: 0 mm V πka èlánku: 00 mm max. svìtlá prùchodná v πka: 0 mm 7 standardních polomìrù zakøivení (viz str. 11) S/SX 7000 Typová Øada S 000 / S 6000 / S 7000 Typová Øada SX 000 / SX 6000 / SX 7000 lenìní Øetìzu / V πka èlánku / max. svìtlá prùchodná v πka: 00 mm / 00 mm / 10 mm u typové Øady S/SX mm / 00 mm / 0 mm u typové Øady S/SX mm / 0 mm / 70 mm u typové Øady S/SX 7000 Na kaωdou typovou Øadu standardních polomìrù zakøivení (viz str. 11) 9

10 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Konstrukce æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli sestávají ze dvou nebo více rovnobìωn ch Øetìzov ch pásù z vysokohodnotné pozinkované nebo nerezavìjící a kyselinovzdorné oceli. æetìzové pásy jsou spojeny πíøkovì variabilními pøepáωkami a spolu s nimi tvoøí prostor pro vodièe. Vπechny Øetìzové pásy jsou konstruovány tak, Ωe jsou-li smontovány ve smìru pohybu, jejich polomìr zakøivení nebude menπí neω jeho zvolená hodnota. ZátìΩov diagram pro dvoupásové Øetìzy Samonosné délky / Délky pojezdu Øad v závislosti na dodateèném zatíωení Navrhování Øetìzového nosièe energetick ch pøívodù Pevn bod by mìl leωet ve støedu pojezdové dráhy. Toto uspoøádání dává nejkratπí spojení mezi pevn m bodem a pohybliv m spotøebièem Délka Øetìzu Lk PØi uspoøádání s pevn m bodem uprostøed pojezdové dráhy L s a samonosném uspoøádání. L B KR L f = -- + t L f dovolená viz vedlejπí diagram zatíωení L f Pevn bod støed pojezdu L k = -- + L B zaokrouhleno na èlenìní t L B = KR π +t (rezerva) t H Zusatzlast q z in kg/m Dodateèné zatíωení qz v kg/m freitragende Samonosná Länge délka L f in ml f v m Verfahrweg Délka pojezdu in m L s v m UspoØádání s pevn m bodem mimo støed pojezdové dráhy L s : L k = -- + L B + L V zaokrouhleno na èlenìní t L B KR L f StØed pojezdu L B KR L V L f StØed pojezdu pøi variantì dbát na samonosnou délku Lf (t ká se pojezdové dráhy) L V PØipojení PØipojení Øetìzového nosièe energetick ch pøívodù se dìje standardními pøipojovacími úhelníky V πka pøipojení H: H min = KR + h G Ukládání Pro bezpeèné odvalování je potøebná rovná plocha. Pokud tato není k dispozici musí b t pouωit ukládací Ωlab. (viz komponenty systému - strana 0) 10 Technické zmìny vyhrazeny!

11 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Polomìr zakøivení KR PotØebn polomìr zakøivení se získá z technick ch dat pouωit ch elektrick ch vodièù a hadic. Minimální polomìry ohybu mohou b ti pøevzaty z informaèního materiálu v robce vodièù. Jako smìrná velikost pro volbu minimálního KR platí: KR KR min =...1 x Ø d V robní tolerance KR: 0 -% Pokud máte dotazy rádi poradíme! Polomìry zakøivení: Typová Øada Standardní polomìry zakøivení ( Mezipolomìry na objednávku) Rozmìry v mm S/SX S S S/SX S S/SX S/SX S/SX S/SX S/SX S/SX Údaje o materiálu Materiál Øetìzového pásu Galvanicky pozinkovaná ocel Uπlechtilá nerezavìjící ocel Materiál: ER 1 * Uπlechtilá nerezavìjící ocel Materiál: ER Chemická stálost podmínìná dobrá dobrá Vhodnost obzvláπ vhodn pro stavbu chemick ch aparatur a potravináøsk prùmysl obzvláπ odoln proti korozi námahov ch trhlin v mediích obsahujících chlor a proti bodovému prorezavìní,kromì toho pokud je svaøen odolává mezikrystalické korozi Odolnost proti vlivùm povìtrnosti dobrá velmi dobrá velmi dobrá Mechanické namáhání odoln proti obrusu odoln proti obrusu obzvláπ odoln proti obrusu, vysoká pevnost Typické / pøednostní oblasti nasazení Vπeobecné strojírenství, svaøovací, lisovací a razicí automaty, hutì a válcovny, automobilov prùmysl, tìωební technika atd. Stavba chemick ch aparátù, potravináøsk a mléèn prùmysl, pivovary Chemick a petrochemick prùmysl, nukleární technika, moøská voda *) U uπlechtilé nerezavìjící oceli ER 1 se sniωuje samonosná délka L f (viz diagram zatíωení) o ca 0%! Technické zmìny vyhrazeny! 11

12 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Provedení pøepáωek Jádrem kaωdého Øetìzového nosièe pøívodù je pøepáωka, která nese zásobovací pøívody. V odvalovací dynamice Øetìzu definuje pøepáωka svou povrchovou strukturou, sv m prùøezem a svou stabilitou v konnost a jistotu kaωdého systému nosièù energetick ch pøívodù. Prokázalo se, Ωe hliník jako "mìkk kov" pøi pøímé interakci s vodièi zaruèuje pøi malém prùøezu a malém podílu vlastní hmotnosti nejvyππí moωnou stabilitu pro kinematiku celého systému nosièù energetick ch pøívodù. Jen s hliníkovou pøepáωkou mohou b t Øetìzové nosièe energetick ch pøívodù s milimetrovou pøesností pøizpùsobeny stavební πíøce Vaπí aplikace. PØepáΩky jsou namontovány na kaωdém. èlánku Øetìzu! Typ pøepáωky RS 1 Rámeèek s rychle uvolniteln m profilem zvenku nebo zevnitø s T hi hg Materiál profilù: Hliníková slitina a T a x B i B St B k a T RS 1 Typ pøepáωky RS Rámeèek s pøiπroubovan mi profily s T hi hg a T a x B i B St B k a T RS Materiál profilù: Hliníková slitina Rozmìry / Hmotnosti pro typy pøepáωek RS 1 a RS : Rozmìry v mm Hmotnost v kg/m Typová Øada B kmin G K B kmax G K h i s T a Tmin a xmin B i B St S/SX ,9 00,8 1 11, 1 B k - Bk -1 S , 00 7, Bk - Bk -19 S ,9 00 1, 7 1, 1 Bk - Bk - S/SX ,9 00 1, 7 1, 1 Bk - Bk - Typ pøepáωky RS 1 a RS mùωe b t dodána s posuvn mi dìlicími pøíèkami. Poèet dìlicích pøepáωek / prùøez prosím udejte. Typ pøepáωky RV Rámeèek - zesílené provedení hi hg s T Materiál profilù: Hliníková slitina a T a x B i B St B k a T RV-TS 0 Rozmìry / Hmotnosti: Rozmìry v mm / Hmotnost v kg/m Typová Øada B kmin G K B kmax G K h i s T a Tmin a xmin B i B St Systém dìlicích pøíèek pro typ pøepáωky RV viz dalπí stránku! S , , Bk -6 Bk - S/SX , , Bk -6 Bk - 1 Technické zmìny vyhrazeny!

13 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Systém dìlicích pøíèek pro typ pøepáωky RV Systém dìlicích pøíèek TS 0 bez rozdìlení po v πce Systém dìlicích pøíèek TS 1 s probíhajícím rozdìlením po v πce Systém dìlicích pøíèek TS s rastrov m rozdìlením TS Dìlicí pøíèky posuvné TS 0. - Dìlicí pøíèky fixovány (schematická znázornìní) Tabulka rozmìrù: Poloha a poèet rozdìlení po v πce nh TS Dìlicí pøíèky posuvné TS 1. - Dìlicí pøíèky fixovány Poloha a poèet rozdìlení po v πce nh TS.1 - MØíΩka posuvná TS. - MØíΩka fixována Rozmìry v mm Typová Øada h i TS 0.1TS 0. s T TS 1.1TS 1. s T n H s H a1 a a TS.1TS. s T n H s H a1 a a S S/SX Systém dìlicích pøíèek mùωe b t projektován buï Vámi, nebo na základì Vaπich údajù o rozloωení pøívodù naπimi odborníky. s T hi hg Varianta pøepáωky RM 1 Rámeèek - masivní provedení Profily uvnitø a venku dvojitì seπroubované. a T a x B i B St B k a T RM 1 Materiál profilù: Hliníková slitina Rozmìry / Hmotnosti: Rozmìry v mm / Hmotnost v kg/m Typová Øada B kmin G K B kmax G K h i s T a Tmin a xmin B i B St S , , Bk -7 Bk -19 S , , , 0 Bk -9 Bk - S/SX , , , 0 Bk -9 Bk - S , , 109 7, 1, Bk -6 Bk -9 S/SX 180 0, , 109 7, 1, Bk -6 Bk -9 Typ pøepáωky RM 1 mùωe b t dodán s posuvn mi dìlicími pøíèkami. Poèet dìlicích pøepáωek / prùøez prosím udejte. s T hi hg Varianta pøepáωky RMD 1 Systém rámeèku s víèky UzavØen nosiè energetick ch pøívodù a T a x B i B St B k a T RMD 1 Materiál ochrann ch krytù: Hliníková slitina Alternativnì k systému s víèky mohou b t dodávány Øetìzové nosièe energetick ch pøívodù se zakrytím z nerezavìjící a kyselinovzdorné pruωné pásové oceli na ochranu zásobovacích vedení pøed hork mi tøískami a velk m spadem neèistot. viz komponenty systému - str. 0 Rozmìry / Hmotnosti: Rozmìry v mm / Hmotnost v kg/m Typová Øada B kmin G K B kmax G K h i s T a Tmin a xmin B i B St KR min S ,0 600,0 1 1 Bk -7 Bk S , 800, Bk -9 Bk - 0 S/SX , 800, Bk -9 Bk - 0 Typ pøepáωky RMD 1 mùωe b t dodán s posuvn mi dìlicími pøíèkami. Poèet dìlicích pøepáωek / prùøez prosím udejte. Technické zmìny vyhrazeny! 1

14 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli s T hg hi Typ pøepáωky RR Rámeèek - trubkové provedení Osy jako spojovací profily s voln mi trubkami Materiál: osy a trubky podle Vaπeho pouωití a potøeby B i B St B k RR Rozmìry / Hmotnosti: Rozmìry v mm / Hmotnost v kg/m Typová Øada B kmin G K B kmax G K h i s T a Tmin a xmin B i B St S/SX ,8 00 8,7 6 0 Bk -1 Bk -1 S , 600 1,7 0 0 Bk - Bk -19 S , , Bk -0 Bk - S/SX , , Bk -0 Bk - S , 800 6,0 10 Bk -9 Bk -9 S/SX , 800 6,0 10 Bk -9 Bk -9 Aretovatelné dìlicí pøíèky k rozdìlení pøívodù po prùøezu je moωno dodat. Pro vπechny dalπí typové Øady jako zvláπtní pøepáωky na objednávku! a 0 a 1 D 1 c a a n D B i B St B k D n hg Zhotovení v kresu otvorù podle Vaπich údajù! LG Typ pøepáωky RR PØepáΩka s otvory - dìlené provedení (LG - standard) PØepáΩky s otvory lze dodat i v nedìleném provedení. Materiál: Hliníková slitina Rozmìry / Hmotnosti: Rozmìry v mm / Hmotnost v kg/m Typová Øada B kmin G K * B kmax G K * D max c min a 0min B i B St S/SX ,0 00,9 0 9 Bk - Bk -17 S , , Bk - Bk -1 S , , 7 11 Bk -8 Bk -6 S/SX , , 7 11 Bk -8 Bk -6 S ,8 1000, , Bk -9 Bk - S/SX ,8 1000, , Bk -9 Bk - S/SX , 100 8, Bk -76 Bk - S/SX , 100 7, 0 0 Bk -8 Bk -0 * hmotnost pøepáωek s otvory s 0% podílem otvorù Vedle je v bìr nejpouωitelnìjπích obrazcù otvorù: a 1 a a a a 1 a 1 a a a LX 1 Dìlená pøepáωka s otvory vyvrtan mi jednotlivì D 1 D D D D hst D 1 Y D LY D hst a a 1 a a LX1 LX a a 1 D 1 D B St a Y LX LY hst D 1 D D D hst B St Dìlená pøepáωka s otvory s vodorovn m a svisl m podéln m otvorem* Dìlená pøepáωka s otvory s odsazen m podéln m otvorem *) PØi mimostøedném uspoøádání otvorù podléhají vodièe bìhem pohybu nosièe relativnímu pohybu. B St B St Dìlená pøepáωka s otvory s pravoúhelníkov m otvorem * B St 1 Technické zmìny vyhrazeny!

15 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Varianty pøipojení MHA MAI / MAA FAI = Pevn bod standardního pøipojení MAI = Unaπeè standardního pøipojení PØíklad objednávky: PØipojení FAI / MHA KR FKA FHA FII / FIA FAI / FAA Pevn bod F MKA MII / MIA Unaπeè M Objednací klíè pro pøipojení: X. X. X Typové Øady S/SX 060 S 090 S 10 S/SX 1 S 1800 S/SX 180 S/SX 00 S/SX 00 S/SX 000 S/SX 6000 S/SX 7000 Pevn bod A I K* H* I A B Unaπeè A I K* H* I A B Vysvìtlivka: Standardní pøipojení MoΩnosti pøipojení *) Varianta K a H pouze s pøipojovací plochou smìrem ven (A) Rozmìry pøipojení hg H S z V πka pøipojení H: H min = KR + h G MontáΩní v πka Hz (potøebná svìtlá v πka) H z = H + z L k FAA FAI d l 1 S k ba AFAI AFAA BFAA L k MAI d l 1 ba H AMAI AMAA BFAA Hz PØedpìtí z 10 mm/m æetìzu Tabulka rozmìrù: Rozmìry v mm PØipojení pevného bodu l l A l 1 l PØipojení unaπeèe MAA l l A l 1 l Typová Øada l 1 l l l A b A d k s A FAI A FAA B FAA A MAI A MAA B MAA S/SX , Bk- 7 Bk + Bk + 1 Bk- Bk + 19 Bk + S , 10 Bk-6 Bk+9 Bk+99 Bk-71 Bk+1 Bk+91 S , 10 Bk-6 Bk+6 Bk+96 Bk-7 Bk+6 Bk+86 S/SX , 10 Bk-6 Bk+6 Bk+96 Bk-7 Bk+6 Bk+86 S Bk-77 Bk+ Bk+10 Bk-88 Bk+1 Bk+91 S/SX Bk-77 Bk+ Bk+10 Bk-88 Bk+1 Bk+91 S/SX x Bk-18 Bk+7 Bk+18 Bk-18 Bk+7 Bk+18 S/SX 00 0 x Bk-18 Bk+96 Bk+0 Bk-18 Bk+96 Bk+0 S/SX Bk-189 Bk+ Bk+1 Bk-189 Bk+ Bk+1 S/SX Bk-19 Bk+8 Bk+18 Bk-19 Bk+8 Bk+18 S/SX Bk-00 Bk+8 Bk+18 Bk-00 Bk+8 Bk+18 Technické zmìny vyhrazeny! 1

16 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Horizontální uspoøádání s podepøením MontáΩní varianta EBV 0 Pokud je samonosná délka nosièe energetick ch pøívodù pøekroèena, mùωe b t vrchní èást podepøena váleèky. Je vπak nutno zváωit, zda místo nosièe energetického pøívodu KABELSCHLEPP s podpororou (podporami) nelze pouωít nejblíωe vyππí typ, pokud to montáωní pomìry pøipouπtìjí. UspoØádání podepøení L f UspoØádání s jedním podpùrn m váleèkem: pøi < L f a R = -- 6 Vzdálenost podpory od pevného bodu je pøi tomto uspoøádání ca. 1/6 pojezdové dráhy! Schema prùbìhu pevn bod a R Unaπeè UspoØádání s dvìma podpùrn mi váleèky: a R1 = 00 mm pøi < L f L a S R = - 10 mm První podpora 00 mm za pevn m bodem, druhá podpora uprostøed zb vající samonosné délky! Schema prùbìhu L f pevn bod a R1 a R a R Unaπeè Podpùrné váleèky DR 90 pro Øadu 0600 DR 10 pro Øady 0900/100 DR 0 pro Øady 1800/00 Pro ostatní Øady na objednávku! B E B R b 1 B k Zkratky: D R = Prùmìr podpùrného váleèku D S = Prùmìr okolku B k = $íøka Øetìzu b 1 = Prùchozí πíøka váleèku B G = Celková πíøka podepøení B R = $íøka váleèku B E = Upínací πíøka váleèku B P = $íøka podkladní desky H A = V πka osy podpùrného váleèku L P = Délka podkladní desky U = $íøka U-profilu a 1- = Vzdálenosti otvorù d = Prùmìr otvorù pro upevňovací πrouby s = Tlouπ ka podkladní desky d a1 HA a a BG B P DR DS S U LP Tabulka rozmìrù pro podpùrné váleèky a kozy Míry v mm pro váleèek b 1 B R B E B G D S H A B P L P U a 1 a a d s DR 90 Bk +1 Bk + Bk + 9 Bk +169 Ø 170 KR Ø 1 8 DR 10 Bk + 0 Bk + 0 Bk + 6 Bk +17 Ø 00 KR Ø 18 8 DR 0 Bk +0 Bk + 60 Bk + 7 Bk +18 Ø 00 KR Ø Technické zmìny vyhrazeny!

17 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Horizontální uspoøádání s prùbìωnou podpùrnou konstrukcí MontáΩní varianta EBV 06 JestliΩe konstrukèní podmínky nedovolí montáω normálního Øetìzového nosièe energetick ch pøívodù s ohledem na délku pojezdové dráhy, zrychlení nebo rychlost pojezdu, pak lze pouωít zaøízení pro nosiè energetick ch pøívodù. Základním prvkem je rovnìω Øetìzov nosiè energetick ch pøívodù. Vzhledemk velkému mnoωství parametrù, které je nutno zohlednit, mìla by b t tato zaøízení projektována naπimi odborníky! ZaØízení pro nosiè energetick ch pøívodù typ ZaØízení pro nosiè energetick ch pøívodù KABELSCHLEPP je navrωen buï jako jednostranná sestava s jedním Øetìzov m nosièem energetick ch pøívodù nebo jako protibìωná sestava se dvìma Øetìzov mi nosièi energetick ch pøívodù. Vozík na podvozku veden pøes váleèky podpírá Øetìzové nosièe energetick ch pøívodù po celé jejich délce. 1 L G LW LS 6 Jednostranné uspoøádání (schematické znázornìní) Pevn bod 7 1 L G LW LS 6 ProtibìΩné uspoøádání (schematické znázornìní) Pevn bod 7 B W B D B k 1 ZaØízení pro nosiè energetick ch pøívodù typ sestává z následujících stavebních skupin: 1 æetìzov (é) nosiè(e) energetick ch pøívodù s pojezdov mi a vodicími váleèky pøipevnìn mi se strany Podpùrn vozík s pojezdov mi a vodicími váleèky, které nesou po celé délce H Vozík unaπeèe s pojezdov mi a vodicími váleèky Podvozek HG Drátìné lanko 6 Napínací váleèek lanka PØíèn Øez zaøízení pro nosiè energetick ch pøívodù 7 Napínací zaøízení Zkratky: B D = Prùchozí πíøka v podvozku B G = $íøka podvozku B K = $íøka Øetìzového( ch) nosièe(ù) energetick ch pøívodù B W = $íøka podpùrného vozíku (max. πíøka) H = Konstrukèní v πka Øetìzového( ch) nosièe(ù) energetick ch pøívodù H G = V πka podvozku L G = Délka podvozku = Délka pojezdové dráhy L W = Délka podpùrného vozíku Technické zmìny vyhrazeny! 17

18 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli ZaØízení pro nosiè energetick ch pøívodù typ 8 Pro protibìωné uspoøádání Øetìzov ch nosièù energetick ch pøívodù! æetìzové nosièe energetick ch pøívodù s pojezdov mi váleèky jsou prostøednictvím spolujezdícího podpùrného vozíku podporovány po jejich celé délce. Pohyb podpùrného vozíku se odehrává pomocí systému taωn ch lanek. V hodou tohoto zaøízení pro nosiè energetick ch pøívodù je menπí πíøka ve srovnání se zaøízením typu. Celková πíøka je jen o málo vìtπí neω πíøka Øetìzu Bk. Celkov pohled na zaøízení pro nosiè energetick ch pøívodù (schematické znázornìní) X M 1 L G L W L S H HM KR X F L A 1 L A 1 B k ZaØízení pro nosiè energetick ch pøívodù typ 8 sestává z následujících stavebních skupin: 1 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù s pojezdov mi váleèky KR B W Podpùrn vozík, kter nese po celé délce Vozík unaπeèe s pojezdov mi váleèky HW HM H PØipojení pevného bodu Napínací zaøízení lanka Drátìné lanko s pøíèn mi váleèky b 1 B A B G PØíèn Øez zaøízení pro nosiè energetick ch pøívodù 7 8 Vodicí Ωlab Upevnìní lanka (na pevném bodì) Zkratky: B A b 1 = $íøka vodicího Ωlabu = Svìtlá πíøka vodicího Ωlabu KR = Polomìr zakøivení Øetìzov ch nosièù energetick ch pøívodù B G = Celková πíøka zaøízení L A = Délka vodicího Ωlabu BK = $íøka Øetìzov ch nosièù energetick ch pøívodù = Délka pojezdové dráhy B W H H M = $íøka podpùrného vozíku = Konstrukèní v πka zaøízení = V πka vozíku unaπeèe L W X F = Délka podpùrného vozíku = Vzdálenost mezi pøipojeními na pevn bod H W = V πka podpùrného vozíku X M = Vzdálenost mezi pøipojeními na unaπeè 18 Technické zmìny vyhrazeny!

19 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Horizontální uspoøádání otoèené o 90 = - kruhové MontáΩní varianta EBV 09 PØi tomto uspoøádání je Øetìzov nosiè energetick ch pøívodù otoèen o 90 0 pøipevnìn na ty díly strojù, které vykonávají kruhov pohyb. Obecnì musí b t pøi tomto uspoøádání nosièe energetick ch pøívodù vωdy vedeny v kanálu. Unaπeè mùωe b t navrωen libovolnì uvnitø nebo venku. æetìzové nosièe energetick ch pøívodù se pohybují v plechovém kanálu na kruhov ch kluzn ch podloωkách, kulov ch klenbièkách, ocelov ch váleècích nebo ocelov ch váleècích s gumov mi ráfky na spodním Øetìzovém pásu. Jednostranné uspoøádání s odsazen m vodicím kanálem (schematické znázornìní) Vzhledem k mnoha rùzn m projekèním moωnostem, které nabízí tato konstrukèní varianta, prosíme Vás, abyste s námi konzultovali. Úhly otáèení jsou moωné aω 600 0! rkr Zkratky: α = Úhel pevného bodu β = Pojezdová dráha B E = $íøka nosièe energetick ch pøívodù b KA = $íøka kanálu ve zúωení B KA = $íøka kanálu H E = V πka nosièe energetick ch pøívodù H KA = V πka vodicího kanálu KR = Polomìr zakøivení rkr = Zpìtn polomìr zakøivení r KA = Polomìr kanálu vnitøní R KA = Polomìr kanálu vnìjπí F = Pevn bod M 1 = Koneèné postavení unaπeèe 1 M = Koneèné postavení unaπeèe R KA r KA B KA M M 1 KR β F α b KA ProtibìΩné uspoøádání s vodicím vozíkem (schematické znázornìní) Úhly otáèení jsou moωné aω 00 0! PØi dlouh ch pojezdov ch drahách nebo pøi extremnì vysok ch zaøízeních pøebírá stabilizaci Øetìzov ch nosièù energetick ch pøívodù vodicí vozík. B KA B E α Vodicí vozík β HE HKA PØíèn Øez kanálem Technické zmìny vyhrazeny! 19

20 Komponenty systému pro Øetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Ukládací Ωlaby Jak bylo uvedeno v technick ch datech na str. 10 je pro bezpeèné odvalování potøebná rovná plocha. Pokud tato není k dispozici musí b t pouωit ukládací Ωlab. Délka ukládacího Ωlabu: (pøi standardním pøipojení) s l 1 L s L A = + Ü B + l 1 ÜB = KR + h G + t h A b 1 B A Ü B L A Tabulka rozmìrù: Rozmìry v mm Celková Tlouπ ka æada Svìtlá πíøka Celková πíøka v πka plechu b1 BA ha s 0600 B k + 1 B k Materiál: Pozinkovan ocelov plech nebo Uπlechtilá nerezavìjící ocel podle materiálu Øetìzového pásu Dodávaná délka: Jednotlivé kusy max. 000 mm PØíklad objednávky: Ukládací Ωlab pro Øetìzov nosiè energetick ch pøívodù Typ S B k 0 mm - Délka L A = 00 mm Materiál: pozinkovan ocelov plech 0900 B k + 1 B k B k + 0 B k B k + 0 B k B k + B k B k + B k B k + B k B k + B k B k + B k Kryty z ocelov ch pásù K ochranì zásobovacích pøívodù pøed hork mi tøískami a pøi velkém napadení zneèiπtìním mohou b t Øetìzové nosièe energetick ch pøívodù dodávány se zakrytím pruωn m pásov m plechem z nerezavìjící a kyselinovzdorné oceli. Vedení ocelového pásu: DrΩáky ocelového pásu na vnitøní stranì Øetìzového pásu Upevnìní ocelového pásu: (pøi standardním pøipojení) VnitØní pás: DrΩáky ocelového pásu na pøipojovacích úhelnících Vnìjπí pás: Upevòovacími πrouby pøipojovacích úhelníkù Tlouπ ka ocelového pásu: 0,... 0, mm podle nasazení maximální πíøka ocelového pásu: B k 1000 mm Vnìjπí ocelov pás Tabulka rozmìrù: Míry v mm æada Délka ocelového pásu $íøka vnìjπí pás vnitøní pás ocelového pásu 0600 L k + 80 L k + 10 B k L k + 60 L k + 10 B k L k + 70 L k B k L k + 60 L k + 00 B k - 0 KR 00 L k + 9 L k + B k - 8 DrΩák ocelového pásu VnitØní ocelov pás Kryty z ocelov ch pásù pro ostatní konstrukèní Øady na objednávku! 0 Technické zmìny vyhrazeny!

21 Komponenty systému pro Øetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Elektrická vedení Pro kompletaci Vaπeho systému energetick ch pøívodù nabízíme vysokohodnotné elektrické vodièe s ohybovì pruωn m opláπtìním odoln m proti obrusu a chemikáliím. Systémová odbornost KABELSCHLEPPu Vám nabízí vedle obvyklé záruky i jistotu se kterou mùωete spolehlivì pracovat. KABELSCHLEPP dodává elektrická vedení v rùzn ch v konostních tøídách, nákladovì optimálnì vyladìné pro Vaπe pouωití a na pøání dodané jako pøipravené k montáωi energetického pøívodu. Omezovaèe tahu A K provoznì jistému systému energetick ch pøívodù náleωí odborné omezení tahu vodièe energie. Síly, které pùsobí na nosièe energetick ch pøívodù, nesmí b t pøenáπeny na vedení. Zásadnì je tøeba dbát smìrnic pro ukládání vedení do nosièù energetick ch pøívodù KABELSCHLEPP! Omezení tahu nastane za pøipojením Øetìzu pomocí tømínkov ch nebo blokov ch objímek s profilov mi kolejnièkami. Objímky závisí na druhu vedení, délce nosièe energetick ch pøívodù a na poloze v konstrukci. KABELSCHLEPP nabízí: Omezovaèe tahu za pøipojením Øetìzu (A) plastov mi høebenov mi profily Omezovaèe tahu na/v pøipojení Øetìzu (B) pomocí tømínkov ch resp. blokov ch objímek s profilov mi kolejnièkami. B TØmínkové objímky pro Øady M DW GW B Sch H Sch SW Jednoduché objímky pro prùmìr pøívodù od 6 mm do 0 mm Dvojité objímky pro prùmìr pøívodù od 6 mm do mm Trojité objímky pro prùmìr pøívodù od 1 mm do 0 mm pøísluπné vanièky a dvojité vanièky k rovnomìrnému roznesení upínacího tlaku. L P Blokové objímky pro Øady Délka profilu L P =^ $íøka Øetìzu B k B Sch H Sch Blokové objímky s upínacím πroubem(y) a nosnou kolejovou matkou Dalπí velikosti a provedení na objednávku! Blokové objímky pro ukládání ve více vrstvách na objednávku! Technické zmìny vyhrazeny! 1

22 Hadicové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Hadicové nosièe energetick ch pøívodù MOBIFLEX Hadicové nosièe energetick ch pøívodù MOBIFLEX sestávají z ohebn ch ocelov ch spirálov ch trubek, které díky vloωen m specielním pøedpjat m ocelov m pásùm jsou v urèit ch délkách samonosné. PØi navrhování je tøeba dbát "Smìrnic pro ukládání vedení do nosièù energetick ch pøívodù"! (viz str. 6) Upozornìní: PØi hromadìní elektrick ch vedení v hadicov ch nosièích energetick ch pøívodù je tøeba si zatíωitelnost vodièù elektrick m proudem podle VDE-Ustanovení 0100 vyloωit tak, Ωe nesmí b t pøekroèeny maximálnì pøípustné teploty pro materiály vedení a materiál nosièe energetick ch pøívodù.(max. trvalá teplota = 60 0 ) Navrhování hadicov ch nosièù energetick ch pøívodù MOBIFLEX PØipojovací v πka H: L f z H min = KR + h G PotØebná volná prùchodná πíøka Hz: H z = H + z z 0 mm L B KR Festpunkt Pevn bod Mitnehmer Unaπeè h G H Hz PØesah oblouku Ü B : Ü B = 1, KR + hg/ Ü B l 1 Schema prùbìhu samonosné uspoøádání Diagram zatíωení Samonosná délka Lf / Délka pojezdu Ls v závislosti na pøídavném zatíωení 8 MF 170 V poèet délky hadice: L s L ES = - + L B Délka oblouku LB = KR π + rezerva (KR) Rozvinutá délka hadice: Lrozv. = L ES - L VK Zkrácení hadice LVK = h G / π PØídavné Zusatzlast zatíωení qz in kg/m qz v kg/m 6 MF 110 MF 080 MF 00 MF , 1,0 1,,0, Samonosná freitragende Länge délka Lf Lin f v m 0 1 Délka Verfahrweg pojezdu LS in Lm S v m Dlouhé pojezdové dráhy JestliΩe je samonosná délka hadicového nosièe energetick ch pøívodù pøekroèena, mùωe b t pøípadnì poωadovaná délka pojezdu dosaωena pomocí podepøení. Pro projektování je Vám KABELSCHLEPP s radostí k dispozici! Rozmìry / Hmotnosti Rozmìry v mm / Hmotnost v kg/m B i B S h i Udané polomìry zakøivení = KR max V robní tolerance: -0 aω -0 mm h G Typ dodávané Hmotnost B S B i h G h hadice i polomìry zakøivení G S MF , MF ,0 MF , MF ,0 MF , MF ,1 MF ,8 MF , MF ,6 MF , MF , MF , Technické zmìny vyhrazeny!

23 Hadicové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Rozmìry pøipojení pro hadicové nosièe energetick ch pøívodù MOBIFLEX Koncovka se πikmou pøírubou SF h b e h 1 e h h d b w e b l d 1 f b e l l 1 d 1 l l 1 Koncovka s pøíènou pøírubou QF h b w l 1 e b b b d l 1 h Standardní koncovka ST Koncovka s horní pøírubou HF Rozmìry pøipojení pro koncovky se πikmou pøírubou Rozmìry v mm Typ b h e f d l 1 l l MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF Rozmìry pøipojení pro standardní koncovky, koncovky s pøíènou a s horní pøírubou Rozmìry v mm Typ b h e e b e h d l 1 l b w b 1 h 1 MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF Koncovky s èelní pøírubou lze dodat podle v kresu zákazníka! Koncovky SF, ST, QF a HF mohou b t kombinovány. PoΩadovan druh pøipojení prosíme uvést pøi objednávce. PØíklad: Pevn bod SF (pøipojení se πikmou pøírubou) Unaπeè QF (pøipojení s pøíènou pøírubou) Varianty pøipojení pro koncovky se πikm mi pøírubami PØipojovací plocha venku/venku PØipojovací plocha uvnitø/venku PØipojovací plocha uvnitø/uvnitø Ukládací Ωlab Pro ukládání hadicového nosièe energetick ch pøívodù je Ωádoucí rovná plocha. Po pøípadì je nutno pouωít ukládací Ωlab. Délka ukládacího Ωlabu: L s L A = + Ü B + l 1 s h A b 1 B A L A Ü B l 1 Typ b1 BA h A s MF , MF , MF , MF ,0 MF ,0 Technické zmìny vyhrazeny!

24 Hadicové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Hadicové nosièe energetick ch pøívodù CONDUFLEX Hadicové nosièe energetick ch pøívodù CONDUFLEX (patent KS) se skládají z èlánkù z uπlechtilé oceli a z polyamidového rámu vyztuωeného sklenìn mi vlákny. lánky - objímky montované s rámem dávají dohromady hadicov nosiè energetick ch pøívodù. Smontovan poèet dává poωadovanou délku hadice, kterou je moωno dodateènì prodluωovat nebo zkracovat. V pøípadì vnìjπího poπkození èlánkù lze je snadno nahradit. Hadicové nosièe energetick ch pøívodù CONDUFLEX je moωno vyuωít pro horizontální, vertikální a kombinované horizonální/vertikální pohyby. Navrhování hadicov ch nosièù energetick ch pøívodù CONDUFLEX PØi navrhování je tøeba dbát Smìrnic pro ukládání vedení do nosièù energetick ch pøívodù! (viz str. 6) Upozornìní: PØi hromadìní elektrick ch vedení v hadicov ch nosièích energetick ch pøívodù je tøeba si zatíωitelnost vodièù elektrick m proudem podle VDE-Ustanovení 0100 vyloωit tak, Ωe nesmí b t pøekroèeny maximálnì pøípustné teploty pro materiály vedení a materiál nosièe energetick ch pøívodù. (max. trvalá teplota = 60 0 ) PØipojovací v πka: H min = KR + h G PotØebná volná prùchodná πíøka: H z = H + z PØesah oblouku Ü B : Ü B = KR + hg/ + t z 0 mm L B KR Ü B l 1 MontáΩní velikosti Typ lenìní t hadice L f Festpunkt Pevn bod V πka hg t Mitnehmer Unaπeè hg z H Hz Schema prùbìhu samonosné uspoøádání Rozmìry v mm dodávané polomìry zakøivení CF CF CF CF CF CF Diagram zatíωení Samonosná délka Lf / Délka pojezdu Ls v závislosti na pøídavném zatíωení V poèet délky hadice: L s L ES = - + L B Délka oblouku L B = KR π + Rezerva ( t) PrùØezy hadic / Hmotnosti B i B S hi hg PØídavné Zusatzlast zatíωení qz in kg/m qz v kg/m CF 17 CF 10 CF 11 CF 08 CF 060 CF , 1,0 1,,0,,0 freitragende Samonosná Länge délka LLf f in v m Verfahrweg Délka pojezdu in LSm v m Dlouhé pojezdové dráhy JestliΩe je samonosná délka hadicového nosièe energetick ch pøívodù pøekroèena, mùωe b t pøípadnì poωadovaná délka pojezdu dosaωena pomocí podepøení. Prosím nechte si Vaπi aplikaci projektovat od nás! Typ Rozmìry v mm Hmotnost hadice GS hadice B S B i h G h i v kg/m CF , CF ,60 CF ,90 CF ,60 CF ,80 CF ,0 Technické zmìny vyhrazeny!

Vrtání hlubok ch dìr VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR. Úvod. Katalog produktù a aplikaèní pøíruèka. Ejektorov systém. STS systém. Vrták pro vrtání dìlov m vrtákem

Vrtání hlubok ch dìr VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR. Úvod. Katalog produktù a aplikaèní pøíruèka. Ejektorov systém. STS systém. Vrták pro vrtání dìlov m vrtákem V ROBKY PRO OBRÁBÌNÍ KOVÙ Vrtání hlubok ch dìr Katalog produktù a aplikaèní pøíruèka VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR Úvod Ejektorov systém 4 7 STS systém 43 Vrták pro vrtání dìlov m vrtákem 109 Aplikaèní prùvodce

Více

Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS

Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS Hliníkové dorazové dveøe Dveøní páka z lehkého kovu pro rovinné dorazové dveøe rùzných systémù šíøka dveøí do 1200 mm, hmotnost dveøí do 120 kg pro

Více

Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí

Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí Pøíslušenství pro hliníkové dorazové dveøe Dveøní páka z lehkého kovu pro rovinné dorazové dveøe rùzných systémù šíøka dveøí do 1200 mm, hmotnost dveøí do 120

Více

Návod k montáωi a údrωbì pro

Návod k montáωi a údrωbì pro 2061 2343 07/2005 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáωi a údrωbì pro vedení odtahu spalin k nástìnnému plynovému kotli Logamax U052 24/28 Logamax U052 24/28 K 6 720 612 263-00.1O Prosím, pøed montáωí a

Více

Klasifikace. Klasifikace jiskrové

Klasifikace. Klasifikace jiskrové MS 11 Kapacitní mìøicí sondy tyèové a závìsné Charakteristika Limitní i kontinuální mìøení hladin tekutých i sypkých látek Konstrukce: sondy tyèové - do 3 m sondy závìsné - do 40 m Provedení: normální

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Popis: Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 firmy Oventrop, v provedení s šikmým sedlem, z bronzu, s plastovou

Více

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40).

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40). VZORY VÝPLNÍ Všeobecné informace o výplních Systémy oplocení vyrábìné firmou WIŒNIOWSKI se dodávají ve tøech produktových øadách: CLASSIC, STYLE, LUX. Standardní zakonèení horní hrany tak, jak je vyobrazeno

Více

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40).

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40). VZORY VÝPLNÍ Všeobecné informace o výplních Systémy oplocení vyrábìné firmou WIŒNIOWSKI se dodávají ve tøech produktových øadách: CLSSIC, STYLE, LUX. Standardní zakonèení horní hrany tak, jak je vyobrazeno

Více

FITINKY, ŠROUBENÍ A HADICE

FITINKY, ŠROUBENÍ A HADICE FITINKY, ŠROUENÍ A HADICE Závitové fitinky niklované Tradièní závitové fitinky urèené pro mìdìná, plastová a vícevrstvá potrubí. Tvarovky, závity, kolena, T-kusy, mezikusy, atd. mají stejné pøipojovací

Více

Klasifikace. Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní.

Klasifikace. Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní. MS 11 Kapacitní mìøicí sondy tyèové a závìsné Charakteristika Limitní i kontinuální mìøení hladin tekutých i sypkých látek Konstrukce: sondy tyèové - do 4 m sondy závìsné - do 40 m Provedení: normální

Více

Nav tivte nás na internetu: tam najdete dal í informace o produktech, adresy na ich dce in ch spole ností a zastoupení a mnoho dal ího

Nav tivte nás na internetu: tam najdete dal í informace o produktech, adresy na ich dce in ch spole ností a zastoupení a mnoho dal ího 06.2002 Nav tivte nás na internetu: tam najdete dal í informace o produktech, adresy na ich dce in ch spole ností a zastoupení a mnoho dal ího Energetické p ívody KABELSCHLEPP jsou zkou eny dle sm rnic

Více

PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ

PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ formfit PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ Konektorové spojky 8 Konektorové zátky Prùchodkové krytky 70 Transformátorové prùchodky 7 Kovové kryty konektorù 8 Násuvné izolátory 8 Typická zapojení konektorù 8 Celkové

Více

STÌNOVÉ TOPENÍ registrový systém

STÌNOVÉ TOPENÍ registrový systém UNI Energie OBSAH 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. VŠEOBECNÌ SYSTÉM FORMÁTY REGISTRU SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY ZPRACOVÁNÍ A MONTÁŽ PØIPOJOVACÍ SCHÉMA VYSVÌTLENÍ UNI Energie 1. VŠEOBECNĚ Universa stìnové vytápìní

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

VZDUCHOVODY PRAVOÚHLÉHO PRÙØEZU

VZDUCHOVODY PRAVOÚHLÉHO PRÙØEZU 1.01 Materiál Pro výrobu vzduchovodù pravoúhlého prùøezu pou íváme následující materiály: standardní materiál: PLECH DIN EN 10142-1.0226 povrch: DIN EN 10147 + Z275-N-A-CO (Pozinkovaný) alternativní materiál

Více

H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.32

H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.32 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ ÈERPADLA H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 12.32

Více

SILVYN CHAIN Lehká řada. SILVYN CHAIN Střední řada. Systémy pro ochranu a vedení kabelů SILVYN CHAIN energetické řetězy Lehká řada/střední řada

SILVYN CHAIN Lehká řada. SILVYN CHAIN Střední řada. Systémy pro ochranu a vedení kabelů SILVYN CHAIN energetické řetězy Lehká řada/střední řada Lehká řada/střední řada SILVYN CHAIN Lehká řada Lehká váha pro minimální prostorové možnosti a nejvyšší rychlosti pojezdu. Ve spojení s příslušným vodícím kanálem jsou možné také dlouhé dráhy pojezdu.

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

ŠTÌRBINOVÁ SÍTA TVARY PROFILÙ SVAØOVANÁ A SMYÈKOVÁ ŠTÌRBINOVÁ SÍTA

ŠTÌRBINOVÁ SÍTA TVARY PROFILÙ SVAØOVANÁ A SMYÈKOVÁ ŠTÌRBINOVÁ SÍTA ŠTÌRBINOVÁ SÍTA h ŠTÌRBINOVÁ SÍTA Jedná se o výrobky s vysokou mírou knowhow, vìtšinou nenahraditelné jinými produkty. Štìrbinová síta se používají zejména jako sítové plochy pro technologické aplikace

Více

ZOM SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ 426 1.99 21.03

ZOM SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ 426 1.99 21.03 SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ NÍZKOTLAKÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 0 Hranice tel.: 58 66, fax: 58 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz ZOM 426.99 2.03 Použití Zubová

Více

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24 0 elaspeed SPOJKY EPJM - C EPJMe - C RTJMe - C 6 EPJMt - C 8 EPJMp - C 0 EPJMt - C/3C EPJMp - 3C PØÍMÁ PRUŽNÁ SPOJKA elaspeed EPJM-C pro jednožilové kabely s izolací ze zesítìného polyetylenu (XPE) nebo

Více

Technické plasty pro strojírenství

Technické plasty pro strojírenství Technické plasty pro strojírenství Vaše vysoké požadavky jsou pro nás výzvou Strojní souèásti z kvalitních technických plastù v posledních letech a desetiletích stále více pronikaly do stavby stroj ù a

Více

Indikaèní pøístroje - bez zabudovaného regulátoru

Indikaèní pøístroje - bez zabudovaného regulátoru Speciální mìøicí a kalibraèní pøípravky a jednoúèelová mìøidla Do této èásti katalogu MÌØIDL III jsou zaøazena jak mìøidla, která jsou vyrábìna standardnì a mají své konkrétní mìøicí rozsahy a objednací

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

Platný od 01. 04. 2005. Flexibilní technika. www.meibes.cz

Platný od 01. 04. 2005. Flexibilní technika. www.meibes.cz Platný od 01. 04. 5 Flexibilní technika www.meibes.cz Obsah Plnoprùtoèné pancéøované tlakové hadice 2 Oplet pozink 5 Oplet nerez 12 Pøíslušenství pro hadice 18 Sanitární pancéøované tlakové hadice 19 Vlnité

Více

Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie. PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 250 do 220 C

Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie. PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 250 do 220 C Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 50 do 0 C výtisk èerven 1996 Pøehledový list T 000 CZ Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku Regulaèní ventil Pou

Více

Preferred Packaging Food

Preferred Packaging Food Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Preferred Packaging Food Nové øady strojù pøestavují stroje pro zatavování misek a balicí vakuové stroje, modely jsou vhodné ke zpracování

Více

ÈESKÝ VÝROBCE UPEVÒOVACÍCH SYSTÉMÙ

ÈESKÝ VÝROBCE UPEVÒOVACÍCH SYSTÉMÙ ÈESKÝ VÝROBCE UPEVÒOVACÍCH SYSTÉMÙ KATALOG VÝROBKÙ 2016 Firma SOLIDA, spol. s r.o. zaloená v roce 1993 je èeská rodinná firma, její výrobní program je zamìøen pøedevím na ucelený systém upevòovací techniky.

Více

SVD SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.06

SVD SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.06 SIMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVD SIMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 16.06 Použití Samonasávací

Více

NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA K

NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA K NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA K Popis Znaèení Mazání a montá¾ní poloha Poloha svorkovnice Technická data Moment setrvaènosti Rozmìry Dvojitý vstup Omezovaè momentu s dutou høídelí Pøíslu¹enství Náhradní díly

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

Montážní návod. BITHERM Floor. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru budovy za úèelem

Více

Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V

Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V Dorma TS 73 V Dveøní zavíraè Kompaktní, jednoduchá, rychlá montáž, zajištìná kvalita DORMA TS 73 V - dveøní zavíraè urèený pro interiérová a exteriérová dveøní køídla. Dle

Více

Pøipojovací sady. pro jednotrubkové otopné soustavy

Pøipojovací sady. pro jednotrubkové otopné soustavy Pøipojovací sady pro jednotrubkové otopné soustavy E-Z System Popis HEIMEIER E-Z system je univerzálnì použitelná sada pro pøipojení otopných tìles s dvoubodovým pøipojením k jednotrubkovým a dvoutrubkovým

Více

MIKROSKOPY A PROJEKTORY

MIKROSKOPY A PROJEKTORY MIKROSKOPY A PROJEKTORY MA 113 MA 116 MA 118 MA 121 STØEDICÍ MIKROSKOPY MA 113, MA 116, MA 118, MA 121, MA 111, MA 112,MA 112-2, MA 112-2Ee, MA 117 SZ/1, MA 117 SZ-E-3 Použití: pro støedìní a ustavování

Více

RPT SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.01

RPT SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.01 SIGMA PUMPY HRANICE ROTAÈNÍ OBJEMOVÁ ÈERPADLA RPT SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 23.01 Použití Rotaèní

Více

VLASTNOSTI PLOŠNÝCH SPOJÙ

VLASTNOSTI PLOŠNÝCH SPOJÙ Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.06

SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.06 SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ ODSTØEDIVÁ ÈERPADLA LV SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 12.06 Použití

Více

Obj. èíslo. Velikost Rozmìry mìrek (mm) Poèet ks kazety D od D do d L l v kazetì

Obj. èíslo. Velikost Rozmìry mìrek (mm) Poèet ks kazety D od D do d L l v kazetì váleèkové Mìrky, mìøicí drátky, přesné kuličky váleèkové Mìrky Použití: slouží k pøesnému mìøení otvorù válcového tvaru, k promìøování rozteèí, k mìøení vnìjších i vnitøních tvarù souèástek v pøesné výrobì.

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí Pøístrojové transformátory Pøístrojové transformátory typù CLA a CLB jsou urèeny k použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (s izolaèním napìtím do 70 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí

Více

40-CVXV SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA 426 2.98 14.03

40-CVXV SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA 426 2.98 14.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 40-CVXV 426

Více

Systémy kabelových žebříků s vysokou nosností a dobrými ventilačními vlastnostmi, potřebnými zvláště u energetických vedení a jednožilových kabelů

Systémy kabelových žebříků s vysokou nosností a dobrými ventilačními vlastnostmi, potřebnými zvláště u energetických vedení a jednožilových kabelů Systémy kabelových žebříků s vysokou nosností a dobrými ventilačními vlastnostmi, potřebnými zvláště u energetických vedení a jednožilových kabelů Obzvláště snadná montáž díky integrovanému upevnění na

Více

POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY

POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY Polyuretanové ozubené øemeny Polyuretanové øemeny Naše firma nabízí polyuretanové øemeny splòující nejvyšší požadavky výrobcù prùmyslových zaøízení. Výroba na moderním strojním

Více

NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA X

NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA X NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA X Popis Znaèení Mazání a montá¾ní poloha Poloha svorkovnice Technická data Moment setrvaènosti Rozmìry Dvojitý vstup Omezovaè momentu s dutou høídelí Pøíslu¹enství Náhradní díly

Více

Pouzdra pro posuvné dveøe POUZDRA PRO POSUVNÉ DVEØE. Chytré øešení. Proè zvolit Eclisse Naše modely Doplòky. www.dveredozdi.cz

Pouzdra pro posuvné dveøe POUZDRA PRO POSUVNÉ DVEØE. Chytré øešení. Proè zvolit Eclisse Naše modely Doplòky. www.dveredozdi.cz Pouzdra pro posuvné dveøe POUZDR PRO POSUVNÉ DVEØE hytré øešení Proè zvolit Eclisse Naše modely Doplòky EISSE JE YTRÉ ØEŠENÍ Po otevøení dveøí si ubíráte prostor... Získaný prostor 8 m 2* VÝODY EISSE...s

Více

Preferred Packaging. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

Preferred Packaging. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Vertikální stroj ZED NOVINKA Nový vertikální balicí stroj s možností zmìny sklonu Snadná obsluha, stroj není nároèný na údržbu a prostor.

Více

DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9

DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9 ZSG 9 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8

Více

Kabelové vlečky s pojezdem v C-profilu Program 0240

Kabelové vlečky s pojezdem v C-profilu Program 0240 Kabelové vlečky s pojezdem v C-profilu Obsah Systém kabelových vleček - program 02 C-profily a upevňovací materiál...3 Kabelová vlečka pro ploché kabely...3 Kabelová vlečka pro kruhové kabely...3 C-profily

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

H.5. TOPNÁ TÌLESA PRO OHØEV OLEJÙ. nízké zatížení W/cm W

H.5. TOPNÁ TÌLESA PRO OHØEV OLEJÙ. nízké zatížení W/cm W TOPNÁ TÌES PRO OHØEV OEJÙ nízké zatížení W/cm2 500-12 500W materiál pøíruby: mosaz, ocel, materiál tyèí: mìï, ocel, provedení závitové, pøírubové, s vestavìnou regulací TRG OBST POUŽITÍ: hydraulika prùmyslové

Více

Armatury a systémy Premium Termostatické hlavice

Armatury a systémy Premium Termostatické hlavice Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Armatury a systémy Premium Termostatické hlavice Datový list unkce: Termostatické hlavice Oventrop jsou proporcionální regulátory pracující

Více

Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001. Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù

Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001. Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù 2 Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001 Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù Manuál Montážní a instalaèní návod pro odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù POZNÁMKA Pozornì si pøeètìte tento manuál,

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

PANELY

PANELY www.pamaas.cz SENDVIÈOVÉ POLYURETANOVÉ PANELY SENDVIÈOVÉ POLYURETANOVÉ PANELY støešní panely Pøednosti produktu velmi dobrá tepelná pìt prolisù pro vysoké statické po adavky velmi zajímavý pomìr ceny a

Více

PAD-3-60-UC SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ

PAD-3-60-UC SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAD-3-60-UC 426 2.98

Více

Firma Solida, spol. s r.o. byla zaloena v roce Výrobní program je zamìøen pøedevím na ucelený systém upevòovací techniky.

Firma Solida, spol. s r.o. byla zaloena v roce Výrobní program je zamìøen pøedevím na ucelený systém upevòovací techniky. Firma Solida, spol. s r.o. byla zaloena v roce 1993. Výrobní program je zamìøen pøedevím na ucelený systém upevòovací techniky. Výroba instalaèních objímek, jejích základ tvoøí objímky jednoroubové a dvouroubové

Více

Øemenice. Øemenice. úvod. Ozubené s pøedvrtanou dírou. Klínové pro Taper Bush. Klínové s plným støedem. Ploché pro Taper Bush. Ozubené pro Taper Bush

Øemenice. Øemenice. úvod. Ozubené s pøedvrtanou dírou. Klínové pro Taper Bush. Klínové s plným støedem. Ploché pro Taper Bush. Ozubené pro Taper Bush Øemenice Øemenice úvod Výrobce Výrobcem dodávaných øemenic je firma IPL. Tato renomovaná dánská firma je nejvìtším evropským výrobcem øemenic s dlouholetou zkušeností a tradicí. y nabízených øemenic Námi

Více

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav - balení technických pøedmìtù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Ramac Spoleènost RAMAC pùsobí v oblasti balení již od roku 1976 a svým zákazníkùm zajišťuje poznatky v

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA FUTUREPROOF VÝBAVA NA PØÁNÍ ROBUSTNÍ, KOMPAKTNÍ A VYBAVENÉ TECHNOLOGIEMI BUDOUCNOSTI ROZMÌRY

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA FUTUREPROOF VÝBAVA NA PØÁNÍ ROBUSTNÍ, KOMPAKTNÍ A VYBAVENÉ TECHNOLOGIEMI BUDOUCNOSTI ROZMÌRY PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Aerodynamický odpor (CxS): Odolnost proti nárazu (PC): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost(prázdný): Instalaèní výška: IP 66 LEDSafe

Více

www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy

www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy www.monarc.cz... moderní nábytek za rozumné ceny www.monarc.cz... kvalitní èeský nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy

Více

Š 5,5 5,5 5 5 5 5 5 9,5 D 6 6 6,5 60 0 6,5 D 5,5 7 7 7 7 60 Š 7 7,5 7 7 7 6.5.5,5 D Š 5 0 0 0 0 0 0 0 5 60,5 0 5 6.5.5 D,5,5 7 7 7 7,5 60 5 5 O5 0 nx 0 Š 0 nx 0 D 0 0 min.6mm F F 0 70 70 0 min.60mm min.60mm

Více

PAX-3-60 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ

PAX-3-60 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAX-3-60 426 2.98

Více

V20150514 KATALOG 2015 LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ. - technické informace - zamìøení - montáž - ceník hotových výrobkù

V20150514 KATALOG 2015 LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ. - technické informace - zamìøení - montáž - ceník hotových výrobkù V20150514 KTLOG 2015 LÁTKOVÉ ŽLUZIE PLISÉ - technické informace - zamìøení - montáž - ceník hotových výrobkù OSH Všeobecné informace Látkové žaluzie Plisé LÁTKOVÉ ŽLUZIE PLISÉ - základní ceníkové sestava

Více

Samoèistící èesle - SÈÈ

Samoèistící èesle - SÈÈ MECHANICKÉ PØEDÈIŠTÌNÍ Samoèistící èesle - SÈÈ ISO 9001 ZARÍZENÍ PRO CISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Použití zaøízení Samoèistící èesle (typ SÈÈ) jsou universálním odluèovaèem nerozpuštìných látek z kapalin. Uplatnìní

Více

SAFÍR LED lensoflex R

SAFÍR LED lensoflex R SAFÍR LED lensoflex R SAFÍR LED lensoflex R PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Aerodynamický odpor (CxS): Safír 1 Safír 2 Safír 3 Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí:

Více

dle DIN 65457 (dříve A DIN 6899), materiál: St 2 provedení: galv. pozinkované do RW 8, žáruodolný pozink od RW 9

dle DIN 65457 (dříve A DIN 6899), materiál: St 2 provedení: galv. pozinkované do RW 8, žáruodolný pozink od RW 9 Očnice dle EN 13411-1* (dříve DIN 3090), materiál: St 37-2 provedení: galv. pozinkované do jmenovité velikosti 6, žáruodolné od jmenovité velikosti 8, jmenovitá velikost vyražena. Jmenovitá RW c l s Váha

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVO K OSLUZ A ÚRŽÌ NÁVÌSTILO PRO SINALIZAI VÝJZU VOZIL ASIÈSKÉ ZÁRANNÉ SLUŽY VPV-S ; VPV-V YNASI Sestava návìstidel VPV slouží k zastavování vozidel na komunikaci pøi výjezdu vozidel hasièského záchranného

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2 Úvod Regulátor TERM 2.2 je urèen k dvoupolohové ekvitermní regulaci topného

Více

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3 ZSG 3 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis, použití

Více

04/2015. produktový katalog - ceník. Komínové systémy. KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PØÍSLUŠENSTVÍ www.ricomgas.cz

04/2015. produktový katalog - ceník. Komínové systémy. KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PØÍSLUŠENSTVÍ www.ricomgas.cz 04/2015 produktový katalog - ceník Komínové systémy KASKÁDOVÝ SYSTÉM SYSTÉM PLAST SYSTÉM HLINÍK PØÍSLUŠENSTVÍ www.ricomgas.cz ÚVOD Katalog komponentù plastového a hliníkového systému RICOMgas slouží k

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD hliníkový skleník se 2-3 moduly

MONTÁŽNÍ NÁVOD hliníkový skleník se 2-3 moduly MONTÁŽNÍ NÁVOD hliníkový skleník se 2-3 moduly GARDENTEC - správné øešení pro vìtší úrodu GUTTA ČR - Praha spol. s r.o. (1) 2 moduly 3 moduly zadní stìna støecha vìtrací okno 2-dílné dveøe boèní stìna

Více

Postup sestavení a instalace

Postup sestavení a instalace Postup sestavení a instalace Filtračních kapsulí Pall pro použití ve farmacii USD2291 Filtračních patron Pall pro použití ve farmacii USD2296 (1) Sestavy kapsule Novasip USD2398 Steam-sterilization of

Více

Základní návod na montáž venkovního schodištì

Základní návod na montáž venkovního schodištì Obsah 1) Názvosloví... 2 2) Technické parametry betonové smìsi... 2 3) Povrchové úpravy... 2 4) Cena schodištì... 2 5) Rozmìry schodištì... 2 6) Pokyny pro montáž schodištì... 3 6. a) Usazení schodnice...

Více

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav Odšťavòovaèe citrusù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Zumoval S. L. Spoleènost Zumoval, S. L. která byla založena v roce 1991, je výrobcem automatických odšťavovaèù citrusù.

Více

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5 ZSG 5 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis,

Více

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs. V0140101 KATALOG 015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH Všeobecné podmínky Typy sítí Okenní profil válcovaný - OV

Více

ZSG 8. Obsah. Popis, použití a charakteristika...3. Technické informace...4. Zásady návrhu regulátoru...7. Znaèení regulátoru a jeho specifikace...

ZSG 8. Obsah. Popis, použití a charakteristika...3. Technické informace...4. Zásady návrhu regulátoru...7. Znaèení regulátoru a jeho specifikace... ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR PRÙTOKU ZSG8 ZSG 8 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis, použití

Více

Centrální mazání øetìzù

Centrální mazání øetìzù Centrální mazání øetìzù Centrální mazání øetìzù zvyšuje produktivitu výrobních linek Tøecí body øetìzu: C Mezi vnìjší a vnitøní sponou. D Mezi sponou a váleèkem. E Mezi zubem øetìzového kola, váleèkem

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM

MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM Betonové základy 2 Bìžná odolnost použitého monolitického betonu by nemìla být nižší, než 25 N/mm (HM-250), v souladu se standardem pro vyztužené betonové konstrukce. Je dùležité,

Více

Armatury a systémy Premium Armatury pro solární techniku Regusol-130

Armatury a systémy Premium Armatury pro solární techniku Regusol-130 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Rozsah použití: Program armatur Oventrop pro solární techniku umožòuje propojení kolektoru se zásobníkem v okruhu solárního systému.

Více

Armatury a systémy Premium Aquastrom T plus Termostatické hlavice ventilù s pøedvolbou pro cirkulaèní okruhy

Armatury a systémy Premium Aquastrom T plus Termostatické hlavice ventilù s pøedvolbou pro cirkulaèní okruhy Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001 Armatury a systémy Premium Aquastrom T plus Termostatické hlavice ventilù s pøedvolbou pro cirkulaèní okruhy Datový list Popis: Termostatické

Více

typ Provedení - filtrace: 1 filtr G4 pro èerstvý nasávaný vzduch 1 filtr G4 pro odvádìný vzduch Výrobní øada

typ Provedení - filtrace: 1 filtr G4 pro èerstvý nasávaný vzduch 1 filtr G4 pro odvádìný vzduch Výrobní øada REKUPERAÈNÍ JEDNOTKY Power Bo 60 Oznaèení vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla Power Bo 60 typ BP BP:By-pass - : bez By-passu EC REG s regulací EL: s el.ohøívaèem EC: s vodním ohøívaèem H H: horizontální

Více

KATALOG 2014 PEVNÉ A POSUVNÉ SIETE PROTI HMYZU. - technické informácie - zameranie - montáž

KATALOG 2014 PEVNÉ A POSUVNÉ SIETE PROTI HMYZU. - technické informácie - zameranie - montáž KATALOG 014 PEVNÉ A POSUVNÉ SIETE PROTI HMYZU - technické informácie - zameranie - montáž Okenní profil válcovaný OV 5x10 10 17 8 5 mm Pøíèka 5x10 ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTÌ PROFIL OV 5x10 OVINY

Více

Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Trojcestný ventil typ 3244 dle norem DIN a dle amerických norem US

Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Trojcestný ventil typ 3244 dle norem DIN a dle amerických norem US Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ 3244-1 a typ 3244-7 Trojcestný ventil typ 3244 dle norem DIN a dle amerických norem US Pou ití Smìšovací nebo rozdìlovací ventil pro chemický prùmysl a výstavbu

Více

produktový katalog - ceník Komínové systémy gas NEREZOVÝ SYSTÉM TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM FLEXIBILNÍ NEREZOVÝ SYSTÉM OCELOVÉ KOUØOVODY

produktový katalog - ceník Komínové systémy gas NEREZOVÝ SYSTÉM TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM FLEXIBILNÍ NEREZOVÝ SYSTÉM OCELOVÉ KOUØOVODY produktový katalog - ceník Komínové systémy NEREZOVÝ SYSTÉM TØÍSLOŽKOVÝ SYSTÉM FLEXIBILNÍ NEREZOVÝ SYSTÉM OCELOVÉ KOUØOVODY ÚVOD Katalog komponentù nerezového systému RICOM slouží k navrhování, montáži

Více

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Ventil E Z pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Popis Ventil E-Z firmy HEIMEIER pro jednobodové pøipojení otopných tìles je zhotoven z korozivzdorného poniklovaného bronzu. Vyrábí se v rohovém i pøímém

Více

FASERFIX Super. Žlaby jsou nenamrzavé, nenasákavé, odolné vùèi solance a pùsobení ropných látek.

FASERFIX Super. Žlaby jsou nenamrzavé, nenasákavé, odolné vùèi solance a pùsobení ropných látek. FASERFIX Super Požadavky Povrchové vody musí být z povrchù komunikací rychle a spolehlivì odvedeny. Odvodòovací žlaby musí odolat dlouhodobému dopravnímu zatížení. Tyto nároky jsou kladeny na žlaby umístìné

Více

Scharfen náøezové stroje

Scharfen náøezové stroje Scharfen náøezové stroje Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Scharfen Spoleènost Hermann Scharfen GmbH & Co. je nìmecký výrobce náøezových strojù s více než 80-ti letou

Více

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek U ivatelský re im øídící jednotky Návod k obsluze [CZ] Servisní funkce øídící jednotky HAWAII 6 Dodatek Systém pro dálkové ovládání pøíslušenství bazénù 01 02 03 04 05 06 07 0 09 24 23 22 21 20 1 17 15

Více

Prumyslové oplocení Posuvná brána! Panelové drátené oplocení

Prumyslové oplocení Posuvná brána! Panelové drátené oplocení Prumyslové oplocení Posuvná brána Panelové drátené oplocení Prùmyslová brána je vhodná pro uzavøení prùmyslových objektù, dvorù, parkoviš atd. Díky bytelné konstrukci je touto bránou mo né uzavøít velké

Více

náøezové stroje Manuální šikmé - lehký provoz Manuální - domácnost a lehký provoz NEW NEW NEW NEW Quality Náøezový stroj NS 250 ES

náøezové stroje Manuální šikmé - lehký provoz Manuální - domácnost a lehký provoz NEW NEW NEW NEW Quality Náøezový stroj NS 250 ES 006 Náøezový stroj NS 250 ES Druh pohonu...øemenový Uložení stolu...šikmé Napájení/Pøíkon...230V/140W Prùmìr nože... 250 mm / hladký Max.prùmìr øezu... 165 mm Nastavení síly øezu... 0-11 mm Rozmìry (š

Více

Plynov závìsn kotel CERASTAR CERAMINI Nízkoteplotní plynov kotel s vodou chlazen m hoøákem

Plynov závìsn kotel CERASTAR CERAMINI Nízkoteplotní plynov kotel s vodou chlazen m hoøákem Plynov závìsn kotel CERASTAR CERAMINI Nízkoteplotní plynov kotel s vodou chlazen m hoøákem 6 720 611 482-00.1O ZSN 18-6 KE 21/23... ZWN 18-6 KE 21/23... ZWN 24-6 KE 23... ZSN 5/11-6 KE... ZSN 7/11-6 AE...

Více

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Praktičtí a nezbytní pomocníci. Pro pořádek na pracovišti a ke každému nářadí. Program spojovacího materiálu, balancérů, odolných elastických hadic z PVC

Více

DESIGN PRO RADIÁTORY Manuál projektu

DESIGN PRO RADIÁTORY Manuál projektu DESIGN PRO RADIÁTORY Manuál projektu EN E U R O N O R M 4 4 2 1 Filozofie konstrukce Elegance, tvùrèí dekor, kvalita, spolehlivost, tvarová flexibilita, prostorová pøizpùsobivost, malý objem náplnì, dynamická

Více

Obsah. Svìrky str. 2 9. Nakládací vidlice str. 17. C-háky str. 18 19. Traverzy str. 20 22. Objednávkové formuláøe str. 23 26

Obsah. Svìrky str. 2 9. Nakládací vidlice str. 17. C-háky str. 18 19. Traverzy str. 20 22. Objednávkové formuláøe str. 23 26 Obsah Svìrky str. 2 9 Kleštì str. 10 16 Nakládací vidlice str. 17 C-háky str. 18 19 Traverzy str. 20 22 Objednávkové formuláøe str. 23 26 1 Svìrky pro vertikální pøepravu plechù Typ K 10 Svìrky s bezpeènostní

Více

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ // OTK

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ // OTK ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ // OTK ÚVOD Větrací potrubí s pravoúhlým průřezem k použití pro mechanické odsávání kouřových spalin, obecně nazýváno jako potrubí pro odvod tepla a kouře. Klasifikace E600120(ho) 1500

Více