Vπeobecnì platné zkratky. Prosím obra te a bìhem prohlíωení katalogu nechte ote vøené!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vπeobecnì platné zkratky. Prosím obra te a bìhem prohlíωení katalogu nechte ote vøené!"

Transkript

1

2 Vπeobecnì platné zkratky Prosím obra te a bìhem prohlíωení katalogu nechte ote vøené!

3 Vπeobecnì platné zkratky PØi prohlíωení a uωívání tohoto katalogu najdete vωdy tyto zkratky: a T = Vzdálenost od vnitøní hrany koncového kusu/koncové pøepáωky po støed první/poslední pøepáωky a x = Vzdálenost støedù pøepáωek a 1- = Rozteè profilù, které rozdìlují pøepáωku po v πce B i = Svìtlá πíøka prùøezu Øetìzu B k = $íøka Øetìzového nosièe energetick ch pøívodù B St = $íøka pøepáωky - rámeèku B A = $íøka odkládacího Ωlabu b 1 = svìtlá πíøka ukládacího Ωlabu c = Vzdálenost mezi otvory (u pøepáωek s otvory) d = Prùmìr pøívodù D = Prùmìr otvoru v pøepáωce s otvory D =^ 1,1 d u elektrick ch vedení D =^ 1, d u hadicov ch pøívodù G K = Hmotnost Øetìzového nosièe energetick ch pøívodù (bez pøipojení) G S = hmotnost hadicového nosièe energetick ch pøívodù (bez pøipojení) H = V πka pøipojení H z = Stavební v πka (nutná svìtlá v πka) h A = V πka ukládacího Ωlabu h G = V πka èlánku (Øetìzu) h i = Svìtlá v πka v prùøezu Øetìzu KR = Polomìr zakøivení nosièe energetického pøívodu L A = Délka ukládacího Ωlabu L B = Délka oblouku L f = Samonosná délka L k = Délka Øetìzového nosièe energetick ch pøívodù L ES = Délka hadicového nosièe energetick ch pøívodù = maximální pojezdová dráha spotøebièe L V = Délkov pøesah mezi pevn m bodem nosièe energetick ch pøívodù a støedem pojezdové dráhy l 1- = Míry pøipojení n T = Poèet dìlicích pøíèek/prùøez n H = Poèet profilù, které rozdìlují pøepáωku po v πce q z = Dodateèné zatíωení/m nosièe energetick ch pøívodù rkr = Opaèn polomìr zakøivení s = Tlouπ ka plechu s H = Tlouπ ka profilù, které rozdìlují pøepáωku po v πce s T = Tlouπ ka dìlicí pøíèky t = lenìní Ü B = PØesah oblouku X = Vzdálenost mezi pevn mi body (pøi protibìωném uspoøádání) z = PØedpìtí Øetìzového nosièe energetick ch pøívodù PodØazené pojmy jsou uvedeny u konkretního nosièe energetick ch pøívodù!

4 Nosièe energetick ch pøívodù z oceli Vπeobecnì Rozsahy pouωití Provoznì spolehlivé a na údrωbu nenároèné zásobování pohybliv ch spotøebièù proudem, vodou, olejem nebo plynov mi medii prostøednictvím nosièù enegetick ch pøívodù získává, vzhledem k rostoucím pojezdov m rychlostem a zrychlením, stále vìtπí v znam a cenu. S cílem vyhovìt tìmto nárokùm jsou podstatné prvky a znaky systému energetick ch pøívodù dále popsány, s pøihlédnutím na optimální navrhování a z toho plynoucí provozní spolehlivost. æetìzové a hadicové nosièe energetick ch pøívodù KABEL- SCHLEPP z oceli se pouωijí tehdy, kdyω se musí pøivést energie k pohyblivé èásti stroje nebo zaøízení. æetìzové nosièe energetick ch pøívodù KABELSCHLEPP na pohybliv ch spotøebièích slouωí jako ochrana a vedení rùzn ch nosièù energií a medií. Obyèejnì b vají vedle elektrick ch vedení instalovány do systému energetick ch pøívodù zároveň také hadice pro pneumatické a hydraulické zásobování spotøebièe. æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli nabízejí v urèit ch pøípadech pouωití zøetelné v hody oproti nosièùm plastov m. - pøi vysoké hmotnosti vodièù, které mají b ti uloωeny - kdyω jsou Ωádoucí velké samonosné délky - pøi silném mechanickém namáhání - pøi pøejíωdìní hran - pøi vysok ch teplotách okolního prostøedí - pøi extremních vlivech prostøedí Dùvody pro pouωití Øetìzov ch nosièù energetick ch pøívodù z oceli Nejvìtπí dodateèné zatíωení v oblasti samonosn ch délek Vysoká provozní spolehlivost Prakticky bezúdrωbové Jednoduchá montáω Mal nárok na prostor Pohyb vodièù s jejich minimálním opotøebením Sympatick vzhled PØízniv pomìr ceny a v konu Bezpeèné Upozornìní Tento prospekt je struèn souhrn a má Vám poskytnout pøehled naπeho programu nosièù energetick ch pøívodù z oceli. Pro vypracování induviduelní nabídky obra te se prosím na nás. Rádi Vám poradíme. Na pøání Vám rádi zaπleme podrobné katalogy.

5 Nosièe energetick ch pøívodù z oceli Konstrukèní varianty EBV 01 - Vodorovné uspoøádání samonosné (moωné u vπech nosièù energetick ch pøívodù) EBV 01 EBV 0 EBV 0 - vodorovné uspoøádání samonosné s pøesahem (moωné u vπech nosièù energetick ch pøívodù) EBV 0 EBV 0 - horizontální uspoøádání s podepøením (moωné u Øetìzov ch nosièù energetick ch pøívodù) EBV 06 - horizontální uspoøádání s prùbìωnou podpùrnou konstrukcí (moωné u Øetìzov ch nosièù energetick ch pøívodù) EBV 06 EBV 07 EBV 07 - horizontální uspoøádání otoèené o pøímé (moωné u vπech nosièù energetick ch pøívodù) EBV 09 - horizontální uspoøádání otoèené o kruhové (moωné u Øetìzov ch nosièù energetick ch pøívodù) EBV 11 EBV 10 - uspoøádání vertikální stojící (moωné u vπech nosièù energetick ch pøívodù) EBV 11 - uspoøádání vertikální visící (moωné u vπech nosièù energetick ch pøívodù) EBV 1 - uspoøádání horizontální/ vertikální kombinované (moωné u vπech nosièù energetick ch pøívodù) EBV 1 - uspoøádání vertkální navinuté (moωné u vπech nosièù energetick ch pøívodù) EBV 1 - uspoøádání vertikální visící s nosn m èepem (moωné u Øetìzov ch nosièù energetick ch pøívodù) EBV 09 EBV 1 EBV 10 EBV 1 EBV 1 MoΩnosti které jeπtì existují ve spojitosti s popsan mi konstrukèními variantami. Pokud prùøez Øetìzového nosièe energetick ch pøívodù nestaèí pro pøívody, které se mají ukládat, pak jsou tyto moωnosti osazování: A 1 - UspoØádání vedle sebe (moωné u vπech nosièù energetick ch pøívodù) A - Vícesvazkové uspoøádání (moωné u Øetìzov ch nosièù energetick ch pøívodù) JestliΩe prostorové pomìry nedovolují vestavbu nosièe energetick ch pøívodù vzhledem k potøebné πíøce, mohou b t nosièe enrgetick ch pøívodù uspoøádány jako pohybující se v sobì nebo protibìωnì. A1 A A - UspoØádání pohybující se v sobì (moωné u vπech nosièù energetick ch pøívodù) A - UspoØádání protibìωné (moωné u vπech nosièù energetick ch pøívodù) A A Technické zmìny vyhrazeny!

6 Návod k v bìru v robku Symbol v robku V robek æada Typová Øada Technická data viz strana Prùchodná v πka hi v mm $íøka Øetìzu Bk v mm Polomìry zakøivení v mm od do min. max. Délka pojezdu LS v m samonosné maximální uspoøádání délka pojezdu æetìzové nosièe energetick ch pøívodù s Øetìzov mi pásy z pozinkované oceli * S 060 S 090 S 10 S 1 S 1800 S 180 S 00 S 00 S 000 S 6000 S æetìzové nosièe energetick ch pøívodù s Øetìzov mi pásy z uπlechtilé nerezavìjící oceli * SX 060 SX 1 SX 180 SX 00 SX 00 SX 000 SX 6000 SX MF MF CF Hadicové nosièe energetick ch pøívodù z oceli resp. z oceli / plastu CONDUFLEX MOBIFLEX MF 00 MF 080 MF 110 MF 170 CF 0 CF 060 CF 08 CF 11 CF 10 CF ,0,,,0, 6,0 Vysvìtlení: Standardní v roba V roba na pøání * Vícepásové Øetìzy pro vìtπí πíøky jsou moωné! MimoØádná v roba Na objednávku ** Maximální rychlost pojezdu pøi pøekroèení samonosné délky závisí pøedevπím na instalovaném dodateèném zatíωení. PØi vìtπích rychlostech neω je uvedeno konzultujte s naπimi odborníky. *** Maximální zrychlení pojezdu pøi pøekroèení samonosné délky závisí na pohybující se hmotì, t.j. na vlastní hmotnosti nosièe energetick ch pøívodù a dodateèném zatíωení (pøívody). Uvedené hodnoty jsou smìrn mi velikostmi pro støední oblast délek a πíøek. PØi pøekroèení tìchto hodnot prosíme o konzultaci! 6 Technické zmìny vyhrazeny!

7 Nosièe energetick ch pøívodù z oceli $íøka Øetìzu- / hadice Rámeèek uzavøen Rámeèek RS PrùØezy hadic / Typy pøepáωek Rámeèek RV Rámeèek RM Rámeèek RMD (kryt) Trubkov rámeèek RR PØepáΩky otvory LG s Dynamika Rychlost pojezdu zrychlení pojezdu v max v m/s a max in m/s Samonosné Samonosné uspoøádání s podpùrn m uspoøádání s podpùrn m a s podpùrn m vozíkem ** a s podpùrn m vozíkem *** váleèkem(y) váleèkem(y), 8, 8, 8, 8, 1, , 1 1, 1,, 1, Typy / provedení pøepáωek: RS = Rámeèek - úzké provedení Typ RS 1 - s rychle uvolniteln mi hliníkov mi profily venku nebo uvnitø. Typ RS - s pøiπroubovan mi hliníkov mi profily. RV = Rámeèek - zesílené provedení Hliníkové profily zevnitø a zevnì seπroubovány s Øetìzov mi pásy - vysoká tuhost RM = Rámeèek - masivní provedení Hliníkové profily oboustrannì seπroubovány - nejvìtπí stabilita, pro maximální πíøky pøepáωek RMD = Rámeèek - jako systém s víèky UzavØené vedení nosièù energetick ch pøívodù! Hliníkov kryt uvnitø i venku oboustrannì seπroubován s Øetìzov mi pásy. RR = Rámeèek - trubkové provedení Ocelové osky jako spojovací profily s voln mi ocelov mi trubkami minimalizují tøení mezi rámeèkem a pøívody pøi relativním pohybu. LG = PØepáΩka s otvory - dìlené provedení Hliníkov profil - v robek na objednávku - nejvyππí míra provozní spolehlivosti! Technické zmìny vyhrazeny! 7

8 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Typové Øady: Materiál Øetìzového nosièe energetick ch pøívodù se Øídí podle jeho pouωití. Podle oèekávaného napadení korozí Vám nabízíme rùzné materiály. Typ S æetìzové nosièe energetick ch pøívodù s Øetìzov mi pásy z vysokohodnotné oceli s galvanicky pozinkovan m povrchem Typ SX æetìzové nosièe energetick ch pøívodù s Øetìzov mi pásy z nerezavìjící a kyselinovzdorné oceli PØi navrhování Øetìzov ch nosièù energetick ch pøívodù je nutno dbát Smìrnic pro ukládání vedení do nosièù energetick ch pøívodù! (viz str. 6) S RS1 SX RS1 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù s Øetìzov mi pásy ze zalomen ch èlánkù Typová Øada S 060 Typová Øada SX 060 lenìní Øetìzu: 6 mm V πka èlánku: 0 mm max. svìtlá prùchodná v πka: 1 mm 1 standardních polomìrù zakøivení (viz str. 11) S RS Typová Øada S 090 lenìní Øetìzu: 9 mm V πka èlánku: 68 mm max. svìtlá prùchodná v πka: 6 mm 9 standardních polomìrù zakøivení (viz str. 11) S 10 - RMD Typová Øada S 10 lenìní Øetìzu: 1 mm V πka èlánku: 9 mm max. svìtlá prùchodná v πka: 7 mm 1 standardních polomìrù zakøivení (viz str. 11) S RM Typová Øada S 1800 lenìní Øetìzu: 180 mm V πka èlánku: 10 mm max. svìtlá prùchodná v πka: 10 mm 10 standardních polomìrù zakøivení (viz str. 11) 8

9 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli S 1 - RV SX 1 - RV æetìzové nosièe energetick ch pøívodù s Øetìzov mi pásy z pøím ch Øetìzov ch spojek. Typová Øada S 1 Typová Øada SX 1 lenìní Øetìzu: 1 mm V πka èlánku: 9 mm max. svìtlá prùchodná v πka: 7 mm 1 standardních polomìrù zakøivení (viz str. 11) S LG SX LG Typová Øada S 180 Typová Øada SX 180 lenìní Øetìzu: 180 mm V πka èlánku: 10 mm max. svìtlá prùchodná v πka: 10 mm 9 standardních polomìrù zakøivení (viz str. 11) S 00 - LG SX 00 - LG Typová Øada S 00 Typová Øada SX 00 lenìní Øetìzu: 0 mm V πka èlánku: 0 mm max. svìtlá prùchodná v πka: 180 mm 8 standardních polomìrù zakøivení (viz str. 11) S 00 - LG SX 00 - LG Typová Øada S 00 Typová Øada SX 00 lenìní Øetìzu: 0 mm V πka èlánku: 00 mm max. svìtlá prùchodná v πka: 0 mm 7 standardních polomìrù zakøivení (viz str. 11) S/SX 7000 Typová Øada S 000 / S 6000 / S 7000 Typová Øada SX 000 / SX 6000 / SX 7000 lenìní Øetìzu / V πka èlánku / max. svìtlá prùchodná v πka: 00 mm / 00 mm / 10 mm u typové Øady S/SX mm / 00 mm / 0 mm u typové Øady S/SX mm / 0 mm / 70 mm u typové Øady S/SX 7000 Na kaωdou typovou Øadu standardních polomìrù zakøivení (viz str. 11) 9

10 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Konstrukce æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli sestávají ze dvou nebo více rovnobìωn ch Øetìzov ch pásù z vysokohodnotné pozinkované nebo nerezavìjící a kyselinovzdorné oceli. æetìzové pásy jsou spojeny πíøkovì variabilními pøepáωkami a spolu s nimi tvoøí prostor pro vodièe. Vπechny Øetìzové pásy jsou konstruovány tak, Ωe jsou-li smontovány ve smìru pohybu, jejich polomìr zakøivení nebude menπí neω jeho zvolená hodnota. ZátìΩov diagram pro dvoupásové Øetìzy Samonosné délky / Délky pojezdu Øad v závislosti na dodateèném zatíωení Navrhování Øetìzového nosièe energetick ch pøívodù Pevn bod by mìl leωet ve støedu pojezdové dráhy. Toto uspoøádání dává nejkratπí spojení mezi pevn m bodem a pohybliv m spotøebièem Délka Øetìzu Lk PØi uspoøádání s pevn m bodem uprostøed pojezdové dráhy L s a samonosném uspoøádání. L B KR L f = -- + t L f dovolená viz vedlejπí diagram zatíωení L f Pevn bod støed pojezdu L k = -- + L B zaokrouhleno na èlenìní t L B = KR π +t (rezerva) t H Zusatzlast q z in kg/m Dodateèné zatíωení qz v kg/m freitragende Samonosná Länge délka L f in ml f v m Verfahrweg Délka pojezdu in m L s v m UspoØádání s pevn m bodem mimo støed pojezdové dráhy L s : L k = -- + L B + L V zaokrouhleno na èlenìní t L B KR L f StØed pojezdu L B KR L V L f StØed pojezdu pøi variantì dbát na samonosnou délku Lf (t ká se pojezdové dráhy) L V PØipojení PØipojení Øetìzového nosièe energetick ch pøívodù se dìje standardními pøipojovacími úhelníky V πka pøipojení H: H min = KR + h G Ukládání Pro bezpeèné odvalování je potøebná rovná plocha. Pokud tato není k dispozici musí b t pouωit ukládací Ωlab. (viz komponenty systému - strana 0) 10 Technické zmìny vyhrazeny!

11 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Polomìr zakøivení KR PotØebn polomìr zakøivení se získá z technick ch dat pouωit ch elektrick ch vodièù a hadic. Minimální polomìry ohybu mohou b ti pøevzaty z informaèního materiálu v robce vodièù. Jako smìrná velikost pro volbu minimálního KR platí: KR KR min =...1 x Ø d V robní tolerance KR: 0 -% Pokud máte dotazy rádi poradíme! Polomìry zakøivení: Typová Øada Standardní polomìry zakøivení ( Mezipolomìry na objednávku) Rozmìry v mm S/SX S S S/SX S S/SX S/SX S/SX S/SX S/SX S/SX Údaje o materiálu Materiál Øetìzového pásu Galvanicky pozinkovaná ocel Uπlechtilá nerezavìjící ocel Materiál: ER 1 * Uπlechtilá nerezavìjící ocel Materiál: ER Chemická stálost podmínìná dobrá dobrá Vhodnost obzvláπ vhodn pro stavbu chemick ch aparatur a potravináøsk prùmysl obzvláπ odoln proti korozi námahov ch trhlin v mediích obsahujících chlor a proti bodovému prorezavìní,kromì toho pokud je svaøen odolává mezikrystalické korozi Odolnost proti vlivùm povìtrnosti dobrá velmi dobrá velmi dobrá Mechanické namáhání odoln proti obrusu odoln proti obrusu obzvláπ odoln proti obrusu, vysoká pevnost Typické / pøednostní oblasti nasazení Vπeobecné strojírenství, svaøovací, lisovací a razicí automaty, hutì a válcovny, automobilov prùmysl, tìωební technika atd. Stavba chemick ch aparátù, potravináøsk a mléèn prùmysl, pivovary Chemick a petrochemick prùmysl, nukleární technika, moøská voda *) U uπlechtilé nerezavìjící oceli ER 1 se sniωuje samonosná délka L f (viz diagram zatíωení) o ca 0%! Technické zmìny vyhrazeny! 11

12 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Provedení pøepáωek Jádrem kaωdého Øetìzového nosièe pøívodù je pøepáωka, která nese zásobovací pøívody. V odvalovací dynamice Øetìzu definuje pøepáωka svou povrchovou strukturou, sv m prùøezem a svou stabilitou v konnost a jistotu kaωdého systému nosièù energetick ch pøívodù. Prokázalo se, Ωe hliník jako "mìkk kov" pøi pøímé interakci s vodièi zaruèuje pøi malém prùøezu a malém podílu vlastní hmotnosti nejvyππí moωnou stabilitu pro kinematiku celého systému nosièù energetick ch pøívodù. Jen s hliníkovou pøepáωkou mohou b t Øetìzové nosièe energetick ch pøívodù s milimetrovou pøesností pøizpùsobeny stavební πíøce Vaπí aplikace. PØepáΩky jsou namontovány na kaωdém. èlánku Øetìzu! Typ pøepáωky RS 1 Rámeèek s rychle uvolniteln m profilem zvenku nebo zevnitø s T hi hg Materiál profilù: Hliníková slitina a T a x B i B St B k a T RS 1 Typ pøepáωky RS Rámeèek s pøiπroubovan mi profily s T hi hg a T a x B i B St B k a T RS Materiál profilù: Hliníková slitina Rozmìry / Hmotnosti pro typy pøepáωek RS 1 a RS : Rozmìry v mm Hmotnost v kg/m Typová Øada B kmin G K B kmax G K h i s T a Tmin a xmin B i B St S/SX ,9 00,8 1 11, 1 B k - Bk -1 S , 00 7, Bk - Bk -19 S ,9 00 1, 7 1, 1 Bk - Bk - S/SX ,9 00 1, 7 1, 1 Bk - Bk - Typ pøepáωky RS 1 a RS mùωe b t dodána s posuvn mi dìlicími pøíèkami. Poèet dìlicích pøepáωek / prùøez prosím udejte. Typ pøepáωky RV Rámeèek - zesílené provedení hi hg s T Materiál profilù: Hliníková slitina a T a x B i B St B k a T RV-TS 0 Rozmìry / Hmotnosti: Rozmìry v mm / Hmotnost v kg/m Typová Øada B kmin G K B kmax G K h i s T a Tmin a xmin B i B St Systém dìlicích pøíèek pro typ pøepáωky RV viz dalπí stránku! S , , Bk -6 Bk - S/SX , , Bk -6 Bk - 1 Technické zmìny vyhrazeny!

13 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Systém dìlicích pøíèek pro typ pøepáωky RV Systém dìlicích pøíèek TS 0 bez rozdìlení po v πce Systém dìlicích pøíèek TS 1 s probíhajícím rozdìlením po v πce Systém dìlicích pøíèek TS s rastrov m rozdìlením TS Dìlicí pøíèky posuvné TS 0. - Dìlicí pøíèky fixovány (schematická znázornìní) Tabulka rozmìrù: Poloha a poèet rozdìlení po v πce nh TS Dìlicí pøíèky posuvné TS 1. - Dìlicí pøíèky fixovány Poloha a poèet rozdìlení po v πce nh TS.1 - MØíΩka posuvná TS. - MØíΩka fixována Rozmìry v mm Typová Øada h i TS 0.1TS 0. s T TS 1.1TS 1. s T n H s H a1 a a TS.1TS. s T n H s H a1 a a S S/SX Systém dìlicích pøíèek mùωe b t projektován buï Vámi, nebo na základì Vaπich údajù o rozloωení pøívodù naπimi odborníky. s T hi hg Varianta pøepáωky RM 1 Rámeèek - masivní provedení Profily uvnitø a venku dvojitì seπroubované. a T a x B i B St B k a T RM 1 Materiál profilù: Hliníková slitina Rozmìry / Hmotnosti: Rozmìry v mm / Hmotnost v kg/m Typová Øada B kmin G K B kmax G K h i s T a Tmin a xmin B i B St S , , Bk -7 Bk -19 S , , , 0 Bk -9 Bk - S/SX , , , 0 Bk -9 Bk - S , , 109 7, 1, Bk -6 Bk -9 S/SX 180 0, , 109 7, 1, Bk -6 Bk -9 Typ pøepáωky RM 1 mùωe b t dodán s posuvn mi dìlicími pøíèkami. Poèet dìlicích pøepáωek / prùøez prosím udejte. s T hi hg Varianta pøepáωky RMD 1 Systém rámeèku s víèky UzavØen nosiè energetick ch pøívodù a T a x B i B St B k a T RMD 1 Materiál ochrann ch krytù: Hliníková slitina Alternativnì k systému s víèky mohou b t dodávány Øetìzové nosièe energetick ch pøívodù se zakrytím z nerezavìjící a kyselinovzdorné pruωné pásové oceli na ochranu zásobovacích vedení pøed hork mi tøískami a velk m spadem neèistot. viz komponenty systému - str. 0 Rozmìry / Hmotnosti: Rozmìry v mm / Hmotnost v kg/m Typová Øada B kmin G K B kmax G K h i s T a Tmin a xmin B i B St KR min S ,0 600,0 1 1 Bk -7 Bk S , 800, Bk -9 Bk - 0 S/SX , 800, Bk -9 Bk - 0 Typ pøepáωky RMD 1 mùωe b t dodán s posuvn mi dìlicími pøíèkami. Poèet dìlicích pøepáωek / prùøez prosím udejte. Technické zmìny vyhrazeny! 1

14 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli s T hg hi Typ pøepáωky RR Rámeèek - trubkové provedení Osy jako spojovací profily s voln mi trubkami Materiál: osy a trubky podle Vaπeho pouωití a potøeby B i B St B k RR Rozmìry / Hmotnosti: Rozmìry v mm / Hmotnost v kg/m Typová Øada B kmin G K B kmax G K h i s T a Tmin a xmin B i B St S/SX ,8 00 8,7 6 0 Bk -1 Bk -1 S , 600 1,7 0 0 Bk - Bk -19 S , , Bk -0 Bk - S/SX , , Bk -0 Bk - S , 800 6,0 10 Bk -9 Bk -9 S/SX , 800 6,0 10 Bk -9 Bk -9 Aretovatelné dìlicí pøíèky k rozdìlení pøívodù po prùøezu je moωno dodat. Pro vπechny dalπí typové Øady jako zvláπtní pøepáωky na objednávku! a 0 a 1 D 1 c a a n D B i B St B k D n hg Zhotovení v kresu otvorù podle Vaπich údajù! LG Typ pøepáωky RR PØepáΩka s otvory - dìlené provedení (LG - standard) PØepáΩky s otvory lze dodat i v nedìleném provedení. Materiál: Hliníková slitina Rozmìry / Hmotnosti: Rozmìry v mm / Hmotnost v kg/m Typová Øada B kmin G K * B kmax G K * D max c min a 0min B i B St S/SX ,0 00,9 0 9 Bk - Bk -17 S , , Bk - Bk -1 S , , 7 11 Bk -8 Bk -6 S/SX , , 7 11 Bk -8 Bk -6 S ,8 1000, , Bk -9 Bk - S/SX ,8 1000, , Bk -9 Bk - S/SX , 100 8, Bk -76 Bk - S/SX , 100 7, 0 0 Bk -8 Bk -0 * hmotnost pøepáωek s otvory s 0% podílem otvorù Vedle je v bìr nejpouωitelnìjπích obrazcù otvorù: a 1 a a a a 1 a 1 a a a LX 1 Dìlená pøepáωka s otvory vyvrtan mi jednotlivì D 1 D D D D hst D 1 Y D LY D hst a a 1 a a LX1 LX a a 1 D 1 D B St a Y LX LY hst D 1 D D D hst B St Dìlená pøepáωka s otvory s vodorovn m a svisl m podéln m otvorem* Dìlená pøepáωka s otvory s odsazen m podéln m otvorem *) PØi mimostøedném uspoøádání otvorù podléhají vodièe bìhem pohybu nosièe relativnímu pohybu. B St B St Dìlená pøepáωka s otvory s pravoúhelníkov m otvorem * B St 1 Technické zmìny vyhrazeny!

15 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Varianty pøipojení MHA MAI / MAA FAI = Pevn bod standardního pøipojení MAI = Unaπeè standardního pøipojení PØíklad objednávky: PØipojení FAI / MHA KR FKA FHA FII / FIA FAI / FAA Pevn bod F MKA MII / MIA Unaπeè M Objednací klíè pro pøipojení: X. X. X Typové Øady S/SX 060 S 090 S 10 S/SX 1 S 1800 S/SX 180 S/SX 00 S/SX 00 S/SX 000 S/SX 6000 S/SX 7000 Pevn bod A I K* H* I A B Unaπeè A I K* H* I A B Vysvìtlivka: Standardní pøipojení MoΩnosti pøipojení *) Varianta K a H pouze s pøipojovací plochou smìrem ven (A) Rozmìry pøipojení hg H S z V πka pøipojení H: H min = KR + h G MontáΩní v πka Hz (potøebná svìtlá v πka) H z = H + z L k FAA FAI d l 1 S k ba AFAI AFAA BFAA L k MAI d l 1 ba H AMAI AMAA BFAA Hz PØedpìtí z 10 mm/m æetìzu Tabulka rozmìrù: Rozmìry v mm PØipojení pevného bodu l l A l 1 l PØipojení unaπeèe MAA l l A l 1 l Typová Øada l 1 l l l A b A d k s A FAI A FAA B FAA A MAI A MAA B MAA S/SX , Bk- 7 Bk + Bk + 1 Bk- Bk + 19 Bk + S , 10 Bk-6 Bk+9 Bk+99 Bk-71 Bk+1 Bk+91 S , 10 Bk-6 Bk+6 Bk+96 Bk-7 Bk+6 Bk+86 S/SX , 10 Bk-6 Bk+6 Bk+96 Bk-7 Bk+6 Bk+86 S Bk-77 Bk+ Bk+10 Bk-88 Bk+1 Bk+91 S/SX Bk-77 Bk+ Bk+10 Bk-88 Bk+1 Bk+91 S/SX x Bk-18 Bk+7 Bk+18 Bk-18 Bk+7 Bk+18 S/SX 00 0 x Bk-18 Bk+96 Bk+0 Bk-18 Bk+96 Bk+0 S/SX Bk-189 Bk+ Bk+1 Bk-189 Bk+ Bk+1 S/SX Bk-19 Bk+8 Bk+18 Bk-19 Bk+8 Bk+18 S/SX Bk-00 Bk+8 Bk+18 Bk-00 Bk+8 Bk+18 Technické zmìny vyhrazeny! 1

16 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Horizontální uspoøádání s podepøením MontáΩní varianta EBV 0 Pokud je samonosná délka nosièe energetick ch pøívodù pøekroèena, mùωe b t vrchní èást podepøena váleèky. Je vπak nutno zváωit, zda místo nosièe energetického pøívodu KABELSCHLEPP s podpororou (podporami) nelze pouωít nejblíωe vyππí typ, pokud to montáωní pomìry pøipouπtìjí. UspoØádání podepøení L f UspoØádání s jedním podpùrn m váleèkem: pøi < L f a R = -- 6 Vzdálenost podpory od pevného bodu je pøi tomto uspoøádání ca. 1/6 pojezdové dráhy! Schema prùbìhu pevn bod a R Unaπeè UspoØádání s dvìma podpùrn mi váleèky: a R1 = 00 mm pøi < L f L a S R = - 10 mm První podpora 00 mm za pevn m bodem, druhá podpora uprostøed zb vající samonosné délky! Schema prùbìhu L f pevn bod a R1 a R a R Unaπeè Podpùrné váleèky DR 90 pro Øadu 0600 DR 10 pro Øady 0900/100 DR 0 pro Øady 1800/00 Pro ostatní Øady na objednávku! B E B R b 1 B k Zkratky: D R = Prùmìr podpùrného váleèku D S = Prùmìr okolku B k = $íøka Øetìzu b 1 = Prùchozí πíøka váleèku B G = Celková πíøka podepøení B R = $íøka váleèku B E = Upínací πíøka váleèku B P = $íøka podkladní desky H A = V πka osy podpùrného váleèku L P = Délka podkladní desky U = $íøka U-profilu a 1- = Vzdálenosti otvorù d = Prùmìr otvorù pro upevňovací πrouby s = Tlouπ ka podkladní desky d a1 HA a a BG B P DR DS S U LP Tabulka rozmìrù pro podpùrné váleèky a kozy Míry v mm pro váleèek b 1 B R B E B G D S H A B P L P U a 1 a a d s DR 90 Bk +1 Bk + Bk + 9 Bk +169 Ø 170 KR Ø 1 8 DR 10 Bk + 0 Bk + 0 Bk + 6 Bk +17 Ø 00 KR Ø 18 8 DR 0 Bk +0 Bk + 60 Bk + 7 Bk +18 Ø 00 KR Ø Technické zmìny vyhrazeny!

17 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Horizontální uspoøádání s prùbìωnou podpùrnou konstrukcí MontáΩní varianta EBV 06 JestliΩe konstrukèní podmínky nedovolí montáω normálního Øetìzového nosièe energetick ch pøívodù s ohledem na délku pojezdové dráhy, zrychlení nebo rychlost pojezdu, pak lze pouωít zaøízení pro nosiè energetick ch pøívodù. Základním prvkem je rovnìω Øetìzov nosiè energetick ch pøívodù. Vzhledemk velkému mnoωství parametrù, které je nutno zohlednit, mìla by b t tato zaøízení projektována naπimi odborníky! ZaØízení pro nosiè energetick ch pøívodù typ ZaØízení pro nosiè energetick ch pøívodù KABELSCHLEPP je navrωen buï jako jednostranná sestava s jedním Øetìzov m nosièem energetick ch pøívodù nebo jako protibìωná sestava se dvìma Øetìzov mi nosièi energetick ch pøívodù. Vozík na podvozku veden pøes váleèky podpírá Øetìzové nosièe energetick ch pøívodù po celé jejich délce. 1 L G LW LS 6 Jednostranné uspoøádání (schematické znázornìní) Pevn bod 7 1 L G LW LS 6 ProtibìΩné uspoøádání (schematické znázornìní) Pevn bod 7 B W B D B k 1 ZaØízení pro nosiè energetick ch pøívodù typ sestává z následujících stavebních skupin: 1 æetìzov (é) nosiè(e) energetick ch pøívodù s pojezdov mi a vodicími váleèky pøipevnìn mi se strany Podpùrn vozík s pojezdov mi a vodicími váleèky, které nesou po celé délce H Vozík unaπeèe s pojezdov mi a vodicími váleèky Podvozek HG Drátìné lanko 6 Napínací váleèek lanka PØíèn Øez zaøízení pro nosiè energetick ch pøívodù 7 Napínací zaøízení Zkratky: B D = Prùchozí πíøka v podvozku B G = $íøka podvozku B K = $íøka Øetìzového( ch) nosièe(ù) energetick ch pøívodù B W = $íøka podpùrného vozíku (max. πíøka) H = Konstrukèní v πka Øetìzového( ch) nosièe(ù) energetick ch pøívodù H G = V πka podvozku L G = Délka podvozku = Délka pojezdové dráhy L W = Délka podpùrného vozíku Technické zmìny vyhrazeny! 17

18 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli ZaØízení pro nosiè energetick ch pøívodù typ 8 Pro protibìωné uspoøádání Øetìzov ch nosièù energetick ch pøívodù! æetìzové nosièe energetick ch pøívodù s pojezdov mi váleèky jsou prostøednictvím spolujezdícího podpùrného vozíku podporovány po jejich celé délce. Pohyb podpùrného vozíku se odehrává pomocí systému taωn ch lanek. V hodou tohoto zaøízení pro nosiè energetick ch pøívodù je menπí πíøka ve srovnání se zaøízením typu. Celková πíøka je jen o málo vìtπí neω πíøka Øetìzu Bk. Celkov pohled na zaøízení pro nosiè energetick ch pøívodù (schematické znázornìní) X M 1 L G L W L S H HM KR X F L A 1 L A 1 B k ZaØízení pro nosiè energetick ch pøívodù typ 8 sestává z následujících stavebních skupin: 1 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù s pojezdov mi váleèky KR B W Podpùrn vozík, kter nese po celé délce Vozík unaπeèe s pojezdov mi váleèky HW HM H PØipojení pevného bodu Napínací zaøízení lanka Drátìné lanko s pøíèn mi váleèky b 1 B A B G PØíèn Øez zaøízení pro nosiè energetick ch pøívodù 7 8 Vodicí Ωlab Upevnìní lanka (na pevném bodì) Zkratky: B A b 1 = $íøka vodicího Ωlabu = Svìtlá πíøka vodicího Ωlabu KR = Polomìr zakøivení Øetìzov ch nosièù energetick ch pøívodù B G = Celková πíøka zaøízení L A = Délka vodicího Ωlabu BK = $íøka Øetìzov ch nosièù energetick ch pøívodù = Délka pojezdové dráhy B W H H M = $íøka podpùrného vozíku = Konstrukèní v πka zaøízení = V πka vozíku unaπeèe L W X F = Délka podpùrného vozíku = Vzdálenost mezi pøipojeními na pevn bod H W = V πka podpùrného vozíku X M = Vzdálenost mezi pøipojeními na unaπeè 18 Technické zmìny vyhrazeny!

19 æetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Horizontální uspoøádání otoèené o 90 = - kruhové MontáΩní varianta EBV 09 PØi tomto uspoøádání je Øetìzov nosiè energetick ch pøívodù otoèen o 90 0 pøipevnìn na ty díly strojù, které vykonávají kruhov pohyb. Obecnì musí b t pøi tomto uspoøádání nosièe energetick ch pøívodù vωdy vedeny v kanálu. Unaπeè mùωe b t navrωen libovolnì uvnitø nebo venku. æetìzové nosièe energetick ch pøívodù se pohybují v plechovém kanálu na kruhov ch kluzn ch podloωkách, kulov ch klenbièkách, ocelov ch váleècích nebo ocelov ch váleècích s gumov mi ráfky na spodním Øetìzovém pásu. Jednostranné uspoøádání s odsazen m vodicím kanálem (schematické znázornìní) Vzhledem k mnoha rùzn m projekèním moωnostem, které nabízí tato konstrukèní varianta, prosíme Vás, abyste s námi konzultovali. Úhly otáèení jsou moωné aω 600 0! rkr Zkratky: α = Úhel pevného bodu β = Pojezdová dráha B E = $íøka nosièe energetick ch pøívodù b KA = $íøka kanálu ve zúωení B KA = $íøka kanálu H E = V πka nosièe energetick ch pøívodù H KA = V πka vodicího kanálu KR = Polomìr zakøivení rkr = Zpìtn polomìr zakøivení r KA = Polomìr kanálu vnitøní R KA = Polomìr kanálu vnìjπí F = Pevn bod M 1 = Koneèné postavení unaπeèe 1 M = Koneèné postavení unaπeèe R KA r KA B KA M M 1 KR β F α b KA ProtibìΩné uspoøádání s vodicím vozíkem (schematické znázornìní) Úhly otáèení jsou moωné aω 00 0! PØi dlouh ch pojezdov ch drahách nebo pøi extremnì vysok ch zaøízeních pøebírá stabilizaci Øetìzov ch nosièù energetick ch pøívodù vodicí vozík. B KA B E α Vodicí vozík β HE HKA PØíèn Øez kanálem Technické zmìny vyhrazeny! 19

20 Komponenty systému pro Øetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Ukládací Ωlaby Jak bylo uvedeno v technick ch datech na str. 10 je pro bezpeèné odvalování potøebná rovná plocha. Pokud tato není k dispozici musí b t pouωit ukládací Ωlab. Délka ukládacího Ωlabu: (pøi standardním pøipojení) s l 1 L s L A = + Ü B + l 1 ÜB = KR + h G + t h A b 1 B A Ü B L A Tabulka rozmìrù: Rozmìry v mm Celková Tlouπ ka æada Svìtlá πíøka Celková πíøka v πka plechu b1 BA ha s 0600 B k + 1 B k Materiál: Pozinkovan ocelov plech nebo Uπlechtilá nerezavìjící ocel podle materiálu Øetìzového pásu Dodávaná délka: Jednotlivé kusy max. 000 mm PØíklad objednávky: Ukládací Ωlab pro Øetìzov nosiè energetick ch pøívodù Typ S B k 0 mm - Délka L A = 00 mm Materiál: pozinkovan ocelov plech 0900 B k + 1 B k B k + 0 B k B k + 0 B k B k + B k B k + B k B k + B k B k + B k B k + B k Kryty z ocelov ch pásù K ochranì zásobovacích pøívodù pøed hork mi tøískami a pøi velkém napadení zneèiπtìním mohou b t Øetìzové nosièe energetick ch pøívodù dodávány se zakrytím pruωn m pásov m plechem z nerezavìjící a kyselinovzdorné oceli. Vedení ocelového pásu: DrΩáky ocelového pásu na vnitøní stranì Øetìzového pásu Upevnìní ocelového pásu: (pøi standardním pøipojení) VnitØní pás: DrΩáky ocelového pásu na pøipojovacích úhelnících Vnìjπí pás: Upevòovacími πrouby pøipojovacích úhelníkù Tlouπ ka ocelového pásu: 0,... 0, mm podle nasazení maximální πíøka ocelového pásu: B k 1000 mm Vnìjπí ocelov pás Tabulka rozmìrù: Míry v mm æada Délka ocelového pásu $íøka vnìjπí pás vnitøní pás ocelového pásu 0600 L k + 80 L k + 10 B k L k + 60 L k + 10 B k L k + 70 L k B k L k + 60 L k + 00 B k - 0 KR 00 L k + 9 L k + B k - 8 DrΩák ocelového pásu VnitØní ocelov pás Kryty z ocelov ch pásù pro ostatní konstrukèní Øady na objednávku! 0 Technické zmìny vyhrazeny!

21 Komponenty systému pro Øetìzové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Elektrická vedení Pro kompletaci Vaπeho systému energetick ch pøívodù nabízíme vysokohodnotné elektrické vodièe s ohybovì pruωn m opláπtìním odoln m proti obrusu a chemikáliím. Systémová odbornost KABELSCHLEPPu Vám nabízí vedle obvyklé záruky i jistotu se kterou mùωete spolehlivì pracovat. KABELSCHLEPP dodává elektrická vedení v rùzn ch v konostních tøídách, nákladovì optimálnì vyladìné pro Vaπe pouωití a na pøání dodané jako pøipravené k montáωi energetického pøívodu. Omezovaèe tahu A K provoznì jistému systému energetick ch pøívodù náleωí odborné omezení tahu vodièe energie. Síly, které pùsobí na nosièe energetick ch pøívodù, nesmí b t pøenáπeny na vedení. Zásadnì je tøeba dbát smìrnic pro ukládání vedení do nosièù energetick ch pøívodù KABELSCHLEPP! Omezení tahu nastane za pøipojením Øetìzu pomocí tømínkov ch nebo blokov ch objímek s profilov mi kolejnièkami. Objímky závisí na druhu vedení, délce nosièe energetick ch pøívodù a na poloze v konstrukci. KABELSCHLEPP nabízí: Omezovaèe tahu za pøipojením Øetìzu (A) plastov mi høebenov mi profily Omezovaèe tahu na/v pøipojení Øetìzu (B) pomocí tømínkov ch resp. blokov ch objímek s profilov mi kolejnièkami. B TØmínkové objímky pro Øady M DW GW B Sch H Sch SW Jednoduché objímky pro prùmìr pøívodù od 6 mm do 0 mm Dvojité objímky pro prùmìr pøívodù od 6 mm do mm Trojité objímky pro prùmìr pøívodù od 1 mm do 0 mm pøísluπné vanièky a dvojité vanièky k rovnomìrnému roznesení upínacího tlaku. L P Blokové objímky pro Øady Délka profilu L P =^ $íøka Øetìzu B k B Sch H Sch Blokové objímky s upínacím πroubem(y) a nosnou kolejovou matkou Dalπí velikosti a provedení na objednávku! Blokové objímky pro ukládání ve více vrstvách na objednávku! Technické zmìny vyhrazeny! 1

22 Hadicové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Hadicové nosièe energetick ch pøívodù MOBIFLEX Hadicové nosièe energetick ch pøívodù MOBIFLEX sestávají z ohebn ch ocelov ch spirálov ch trubek, které díky vloωen m specielním pøedpjat m ocelov m pásùm jsou v urèit ch délkách samonosné. PØi navrhování je tøeba dbát "Smìrnic pro ukládání vedení do nosièù energetick ch pøívodù"! (viz str. 6) Upozornìní: PØi hromadìní elektrick ch vedení v hadicov ch nosièích energetick ch pøívodù je tøeba si zatíωitelnost vodièù elektrick m proudem podle VDE-Ustanovení 0100 vyloωit tak, Ωe nesmí b t pøekroèeny maximálnì pøípustné teploty pro materiály vedení a materiál nosièe energetick ch pøívodù.(max. trvalá teplota = 60 0 ) Navrhování hadicov ch nosièù energetick ch pøívodù MOBIFLEX PØipojovací v πka H: L f z H min = KR + h G PotØebná volná prùchodná πíøka Hz: H z = H + z z 0 mm L B KR Festpunkt Pevn bod Mitnehmer Unaπeè h G H Hz PØesah oblouku Ü B : Ü B = 1, KR + hg/ Ü B l 1 Schema prùbìhu samonosné uspoøádání Diagram zatíωení Samonosná délka Lf / Délka pojezdu Ls v závislosti na pøídavném zatíωení 8 MF 170 V poèet délky hadice: L s L ES = - + L B Délka oblouku LB = KR π + rezerva (KR) Rozvinutá délka hadice: Lrozv. = L ES - L VK Zkrácení hadice LVK = h G / π PØídavné Zusatzlast zatíωení qz in kg/m qz v kg/m 6 MF 110 MF 080 MF 00 MF , 1,0 1,,0, Samonosná freitragende Länge délka Lf Lin f v m 0 1 Délka Verfahrweg pojezdu LS in Lm S v m Dlouhé pojezdové dráhy JestliΩe je samonosná délka hadicového nosièe energetick ch pøívodù pøekroèena, mùωe b t pøípadnì poωadovaná délka pojezdu dosaωena pomocí podepøení. Pro projektování je Vám KABELSCHLEPP s radostí k dispozici! Rozmìry / Hmotnosti Rozmìry v mm / Hmotnost v kg/m B i B S h i Udané polomìry zakøivení = KR max V robní tolerance: -0 aω -0 mm h G Typ dodávané Hmotnost B S B i h G h hadice i polomìry zakøivení G S MF , MF ,0 MF , MF ,0 MF , MF ,1 MF ,8 MF , MF ,6 MF , MF , MF , Technické zmìny vyhrazeny!

23 Hadicové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Rozmìry pøipojení pro hadicové nosièe energetick ch pøívodù MOBIFLEX Koncovka se πikmou pøírubou SF h b e h 1 e h h d b w e b l d 1 f b e l l 1 d 1 l l 1 Koncovka s pøíènou pøírubou QF h b w l 1 e b b b d l 1 h Standardní koncovka ST Koncovka s horní pøírubou HF Rozmìry pøipojení pro koncovky se πikmou pøírubou Rozmìry v mm Typ b h e f d l 1 l l MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF Rozmìry pøipojení pro standardní koncovky, koncovky s pøíènou a s horní pøírubou Rozmìry v mm Typ b h e e b e h d l 1 l b w b 1 h 1 MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF Koncovky s èelní pøírubou lze dodat podle v kresu zákazníka! Koncovky SF, ST, QF a HF mohou b t kombinovány. PoΩadovan druh pøipojení prosíme uvést pøi objednávce. PØíklad: Pevn bod SF (pøipojení se πikmou pøírubou) Unaπeè QF (pøipojení s pøíènou pøírubou) Varianty pøipojení pro koncovky se πikm mi pøírubami PØipojovací plocha venku/venku PØipojovací plocha uvnitø/venku PØipojovací plocha uvnitø/uvnitø Ukládací Ωlab Pro ukládání hadicového nosièe energetick ch pøívodù je Ωádoucí rovná plocha. Po pøípadì je nutno pouωít ukládací Ωlab. Délka ukládacího Ωlabu: L s L A = + Ü B + l 1 s h A b 1 B A L A Ü B l 1 Typ b1 BA h A s MF , MF , MF , MF ,0 MF ,0 Technické zmìny vyhrazeny!

24 Hadicové nosièe energetick ch pøívodù z oceli Hadicové nosièe energetick ch pøívodù CONDUFLEX Hadicové nosièe energetick ch pøívodù CONDUFLEX (patent KS) se skládají z èlánkù z uπlechtilé oceli a z polyamidového rámu vyztuωeného sklenìn mi vlákny. lánky - objímky montované s rámem dávají dohromady hadicov nosiè energetick ch pøívodù. Smontovan poèet dává poωadovanou délku hadice, kterou je moωno dodateènì prodluωovat nebo zkracovat. V pøípadì vnìjπího poπkození èlánkù lze je snadno nahradit. Hadicové nosièe energetick ch pøívodù CONDUFLEX je moωno vyuωít pro horizontální, vertikální a kombinované horizonální/vertikální pohyby. Navrhování hadicov ch nosièù energetick ch pøívodù CONDUFLEX PØi navrhování je tøeba dbát Smìrnic pro ukládání vedení do nosièù energetick ch pøívodù! (viz str. 6) Upozornìní: PØi hromadìní elektrick ch vedení v hadicov ch nosièích energetick ch pøívodù je tøeba si zatíωitelnost vodièù elektrick m proudem podle VDE-Ustanovení 0100 vyloωit tak, Ωe nesmí b t pøekroèeny maximálnì pøípustné teploty pro materiály vedení a materiál nosièe energetick ch pøívodù. (max. trvalá teplota = 60 0 ) PØipojovací v πka: H min = KR + h G PotØebná volná prùchodná πíøka: H z = H + z PØesah oblouku Ü B : Ü B = KR + hg/ + t z 0 mm L B KR Ü B l 1 MontáΩní velikosti Typ lenìní t hadice L f Festpunkt Pevn bod V πka hg t Mitnehmer Unaπeè hg z H Hz Schema prùbìhu samonosné uspoøádání Rozmìry v mm dodávané polomìry zakøivení CF CF CF CF CF CF Diagram zatíωení Samonosná délka Lf / Délka pojezdu Ls v závislosti na pøídavném zatíωení V poèet délky hadice: L s L ES = - + L B Délka oblouku L B = KR π + Rezerva ( t) PrùØezy hadic / Hmotnosti B i B S hi hg PØídavné Zusatzlast zatíωení qz in kg/m qz v kg/m CF 17 CF 10 CF 11 CF 08 CF 060 CF , 1,0 1,,0,,0 freitragende Samonosná Länge délka LLf f in v m Verfahrweg Délka pojezdu in LSm v m Dlouhé pojezdové dráhy JestliΩe je samonosná délka hadicového nosièe energetick ch pøívodù pøekroèena, mùωe b t pøípadnì poωadovaná délka pojezdu dosaωena pomocí podepøení. Prosím nechte si Vaπi aplikaci projektovat od nás! Typ Rozmìry v mm Hmotnost hadice GS hadice B S B i h G h i v kg/m CF , CF ,60 CF ,90 CF ,60 CF ,80 CF ,0 Technické zmìny vyhrazeny!

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11 REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR s pneumatickými, elektrickými anebo ruèními pohony NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typ BR OBSAH:. POPIS FUNKCE... 3 2. BÌŽNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ... 3 3. SKLADOVÁNÍ

Více

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12 REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 2 s pohony pneumatickými, elektrickými anebo ruèními NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typu BR 2 OBSAH. Popis funkce 2. Bìžné podmínky provozování 3. Skladování

Více

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY Czech republic POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY ANT 11 ANT 5 PM - 100/03/03 Pokyny pro montá a údr bu elektromechanických pohonù ANT 11, ANT 5 jsou závazné pro u ivatele k zajištìní správné

Více

Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS

Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS BD01 Přípojnicové systémy 0 až 160A Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS SIVACON 8PS Přípojnicové systémy BD01, (CD-L, BD2) Všeobecné poznámky 1 Katalog LV 70 2010 Přípojnicové systémy, přehled 2

Více

Pall ebds REF: 400-03E

Pall ebds REF: 400-03E Èesky Pall ebds REF: 00-0E VZORKOVÁ SADA PALL ebds Systém k detekci bakterií pro testování produktù z trombocytù a deleukotizovan ch erytrocytù. K diagnostickému pouωití in vitro. NENÍ URÈENO K TRANSFUZÍM.

Více

Laboratorní zdroj KAZ 2 0 až 40 V/0 až 2 A Návodù ke stavbì zdrojù bylo již uveøejnìno mnoho. Regulace napìtí pracuje vìtšinou bez problémù, horší je to s indikací proudového omezení a regulací výstupního

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a 233 - maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ Technické změny vyhrazeny Platí od: květen 2010 www.rehau.cz Stavebnictví Automobilový průmysl Průmysl TECHNICKÉ INFORMACE K TECHNICKÉMU

Více

Digital surround sound receiver FR965 FR975

Digital surround sound receiver FR965 FR975 Digital surround sound receiver FR965 FR975 English...6 English êûòòíëè...28 êûòòíëè...50 Slovensky...72 Slovensky Magyar...94 Magyar 5 V EOBECNÉ FORMACE V eobecné informace Pøíslu enství...50 Umístìní...50

Více

V DÉLCE 5 LET. BUDE VÁM NÁŠ VÝROBEK SLOUŽIT K PLNÉ

V DÉLCE 5 LET. BUDE VÁM NÁŠ VÝROBEK SLOUŽIT K PLNÉ "PROGRES" FUNKÈNÍ, POKROKOVÝ, PROGRESIVNÍ NA VÝVOJ TOHOTO INOVOVANÉHO KANCELÁØSKÉHO NÁBYTKU BYLY KLADENY TYTO ZVÝŠENÍ NÁROKY MUSÍ VYTVÁØET PØÍJEMNÉ PRACOVNÍ PROSTØEDÍ A SPLÒOVAT OPTIMÁLNÍ ERGONOMII MUSÍ

Více

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík Spínané napájecí zdroje s obvody TOPSwitch Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007 Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE pro èinnost dorostu SH ÈMS platnost od 1. 9. 2007 Praha, 2007 1 2 OBSAH I. Úvodní ustanovení... 5 II. Všeobecné podmínky úèasti èinnost dorostu... 6 9 III.

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

ZAVLAŽOVÁNÍ NECHTE NA NÁS ZAHRADNÍ HADICE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A ARMATURY PRO KAŽDOU ZAHRADU. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

ZAVLAŽOVÁNÍ NECHTE NA NÁS ZAHRADNÍ HADICE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A ARMATURY PRO KAŽDOU ZAHRADU. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl ZAVLAŽOVÁNÍ NECHTE NA NÁS ZAHRADNÍ HADICE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A ARMATURY PRO KAŽDOU ZAHRADU www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl REHAU NABÍDKA ZAVLAŽOVACÍCH SYSTÉMŮ PRO PROFESIONÁLNÍ I HOBBY-ZAHRADNÍKY

Více

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Střešní fólie Trocal SGmA/SG Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (plošná fólie) Trocal Typ SG (alt.

Více

Sí ový spínaný napájecí zdroj Ing. Josef Jansa, Jaroslav Klátil OK2JI Tento pøíspìvek se zabývá ovìøením funkce obvodu øady LinkSwitchO ve spojení s transformátorem na jádøe KOOL Mµ. Dosud publikované

Více

Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy

Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy Leden 2014 Společnost DR.JOHANNES HEIDENHAIN GmbH vyvíjí a vyrábí lineární

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100

Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100 Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100 Technologie a design pro budoucnost ve stavitelství Customized Nový Cl systém LAMILUX světlíků F100 Díky LAMILUX CI systému světlíků

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Profi-Tip FERMACELL: Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Powerpanel H 2 O je výrobkem z řady cementových powerpanelů FERMACELL Vlastnosti desky tloušťka desky 12,5 mm rozměry desky 1000 x 1250

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY SKLÁPĚCÍCH STOŽÁRŮ ABACUS. Sklápěcí stožáry 5 12 m

TECHNICKÉ PARAMETRY SKLÁPĚCÍCH STOŽÁRŮ ABACUS. Sklápěcí stožáry 5 12 m TECHNICKÉ PARAMETRY SKLÁPĚCÍCH STOŽÁRŮ ABACUS Sklápěcí stožáry 5 12 m O nás Vítejte ve světě sklápěcích stožárů ABACUS Abatec působí na českém trhu již 12 let a spolu s 50-ti letou zkušeností výrobce osvětlovací

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více