Vaše uživatelský manuál OPEL COMBO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál OPEL COMBO http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824828"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Palivo Oznaèení Motorový olej Druh Viskozita Tlak vzduchu v pneumatikách Rozmìr pneumatiky Letní pneumatiky Zimní pneumatiky Vpøedu Vpøedu Komfortní tlak Vzadu Vzadu Vpøedu Vpøedu S plným zatízením Vzadu Vzadu Hmotnosti Celková povolená hmotnost vozidla Pohotovostní hmotnost Nakládání = Vase Combo Vyvinuté podle nejnovìjsích poznatkù automobilového výzkumu nabízí spièkovou technologii a mimoøádný komfort. Vase Combo je inteligentním spojením techniky budoucnosti, pøesvìdèivé bezpeènosti, ohleduplnosti k zivotnímu prostøedí a hospodárnosti. Nyní zálezí uz jen na Vás, zda budete se svým vozidlem jezdit bezpeènì a zachováte tak jeho bezvadné fungování. Tato uzivatelská pøíruèka Vám poskytne veskeré potøebné informace. Obsah na zaèátku Uzivatelské pøíruèky a v kazdé jednotlivé kapitole Vám pomùze najít to, co potøebujete. z S pomocí rejstøíku najdete vse, co potøebujete. z Seznámíte se se vsemi detaily technického provedení. z Zvýsí se Vase pohoda ve vozidle. z Pomùze Vám suverénnì ovládat Vase vozidlo. Pøíruèka je uspoøádaná pøehlednì a informace jsou uvádìny v co nejsrozumitelnìjsí formì. Tento symbol znamená: 6 pokraèujte ve ètení na dalsí stranì. 3 Hvìzdièka znamená: vybavení, které není instalované na vsech vozidlech (modelové varianty, druhy motorù, modely specifické pro jednu zemi, vybavení za pøíplatek, originální náhradní díly a pøíslusenství Opel). 9 Výstraha 9 Výstraha je pouzita k oznaèení textu pojednávajícím o mozném riziku nehody nebo zranìní. Pokud nebudete dbát tìchto pokynù, mùze dojít ke zranìní nebo usmrcení. Patøiènì informujte cestující ve vozidle. Zluté sipky na obrázcích Vás upozoròují na odkazy nebo akci, kterou byste mìli vykonat. Èerné sipky na obrázcích Vás upozoròují na dalsí akci, kterou byste mìli vykonat nebo znázoròují reakci. Pøejeme Vám mnoho hodin potìsení z jízdy. Vás tým Opel Obsah V krátkosti Pøístroje Klíèe, dveøe, Kapota Sedadla, interiér Bezpeènostní systémy Osvìtlení Okna, sklápìcí støecha.

3 Klimatizace Pøevodovka Easytronic Rady pro jízdu Úspora paliva, ochrana zivotního prostøedí Spotøeba paliva, palivo, èerpání paliva Katalyzátor, výfukové plyny Brzdy Kola, pneumatiky Støesní nosièe, Tazení karavanu A pøívìsu Svépomoc...

4 Opel Service Údrzba, inspekèní systém Opel. 186 Péèe o vozidlo Technické údaje. 202 Rejstøík V krátkosti V krátkosti Èísla klíèù, Kódová èísla Obrázek è.: t.tif Sejmìte èíslo klíèe z klíèù. Èíslo klíèe je uvedeno v dokladech k vozidlu a v kartì vozidla (Car Pass) 3. Disky z lehkých slitin 3, tazné zaøízení 3: poznamenejte si identifikaèní kódy. Elektronický imobilizér, informaèní systém 3: èísla jsou uvedena v kartì vozidla (Car Pass). Kartu vozidla a kartu autorádia neponechávejte ve vozidle. U klíèe se zasouvatelnou planzetou 3 vyklopte planzetu stisknutím tlaèítka. 6 Dalsí informace strany 45, 46, opìtovné uvedení vozidla do provozu strana 196. Odemknutí vozidla a otevøení dveøí: S klíèem v zámku otoète klíèem smìrem k pøedku vozidla nebo stisknìte tlaèítko q na dálkovém ovládání 3, zatáhnìte za kliku dveøí a otevøete dveøe nebo posuvné dveøe 3. Odemknutí dveøí zevnitø: Vytáhnìte zamykací kolík nahoru. 6 Posuvné dveøe 3 strana 55, zámky dveøí, dìtské pojistky 3 strana 47, elektronický imobilizér strana 46, rádiové dálkové ovládání 3 strana 48, centrální zamykání 3 strana 52, alarm 3 strana 59. Obrázek è. : 18079s.tif V krátkosti 3 Odemknutí a otevøení dveøí zavazadlového prostoru 3: Otoète klíèem do vodorovné polohy nebo stisknìte tlaèítko q na dálkovém ovládání 3, stisknìte tlaèítko a otevøete dveøe zavazadlového prostoru smìrem nahoru Pouzíváte-li dálkové ovládání, dveøe zavazadlového prostoru jsou odemknuté pouze tehdy, kdyz je stìrbina klíèe v tlaèítku ve vodorovné poloze. Pokud je stìrbina klíèe ve svislé poloze, jsou dveøe zavazadlového prostoru vzdy zamèené. 6 Rádiové dálkové ovládání 3 strana 48, centrální zamykání 3 strana 52, alarm 3 strana 59, dveøe zavazadlového prostoru 3 strana 56. Obrázek è.: 18080s.tif Odemknutí a otevøení køídlových 3: Otoète klíèem do svislé polohy nebo stisknìte tlaèítko q na dálkovém ovládání 3, zatáhnìte za kliku a otevøete køídlové dveøe.

5 Pro otevøení levých køídlových dveøí natoète kliku na vnitøní stranì Pouzíváte-li dálkové ovládání, køídlové dveøe jsou odemknuté pouze tehdy, kdyz je stìrbina klíèe v zámku ve svislé poloze. Pokud je stìrbina klíèe ve vodorovné poloze, jsou køídlové dveøe vzdy zamèené. 6 Rádiové dálkové ovládání 3 strana 48, centrální zamykání 3 strana 52, alarm 3 strana 59, køídlové dveøe 3 strana 57. Obrázek è.: 18081s.tif Nastavení pøedního sedadla 3: Zvednìte rukojet', posuòte sedadlo, uvolnìte rukojet', zajistìte sedadlo slysitelnì v dané poloze Nikdy nenastavujte sedadlo za jízdy. Mohlo by se po zvednutí ovládací páèky neoèekávanì pohnout. 6 Nastavení sedadla viz strana 64. Obrázek è.: 13189s.tif 4 V krátkosti Nastavení opìradla pøedního sedadla: Otáèejte koleèkem Sklon opìradla pøizpùsobte poloze sedu. Pøi nastavování se neopírejte o opìradlo. 6 Nastavení sedadla viz strana 64. Obrázek è.: 13714s.tif Nastavení výsky pøedního sedadla 3: Zatáhnìte za páèku na stranì sedáku Zvednìte páèku a odlehèete sedadlo, chcete-li je nastavit výs, nebo zatizte sedadlo vahou tìla, chcete-li je nastavit níz. Nikdy nenastavujte sedadlo øidièe za jízdy. Mohlo by se, v odjistìné poloze, nekontrolovatelnì posunout. 6 Nastavení sedadla viz strana 64. Obrázek è.: 12429s.tif Sklopení opìradla pøedního sedadla 3: Zvednìte páku Pro nástup a výstup ze zadních sedadel, sklopte opìradla pøedních sedadel dopøedu. 6 Nastavení sedadla viz strana 64. Obrázek è.: 11536s.tif V krátkosti 5 Nastavení výsky 3 pøedních a vnìjsích zadních opìrek hlavy: Naklonìním dopøedu opìrku uvolnìte, pøve; 3 strana 83. Obrázek è.: 18086s.tif 8 V krátkosti V krátkosti Strana Spínaè svìtel.13, 94 Boèní vìtrací otvory Ukazatele smìru, svìtelná houkaèka, potkávací svìtla, dálková svìtla Houkaèka Dálkové ovládání pro informaèní systém Pøístroje Stìraèe èelního okna, systém ostøikovaèe èelního okna, systém ostøikovaèe zadního okna Støední vìtrací otvory. 105 Disp;tlometù 3, viz strana 95. Výstrazná svìtla, viz strana C O > r k? V J K L M na èelní okno a okna pøedních dveøí, Na èelní okno, okna pøedních dveøí a do oblasti nohou, do oblasti nohou, do oblasti hlavy a oblasti nohou, do oblasti hlavy. 12 V krátkosti Datum, èas, informaèní displej, informaèní systém Informaèní displej 3, viz strana 32. Sklápìcí støesní okno 3 \ Rùzné Sklápìcí støesní okno, otevøení, viz strany 101. Sklápìcí støesní okno, zavøení, viz strany 101. p q Centrální zamykání 3, zamykání viz strana 52. Centrální zamykání 3, odemykání viz strana 52. Houkaèka, viz strana 14. Zimní program, Easytronic 3, viz strany 116.

6 Lékárnièka (polstáøek) 3, viz strana 154. Výstrazný trojúhelník 3, viz strana 154. Spínaè volby paliva (zemní plyn/benzín), viz strana 128. l Ö ; Tlaèítko pro zapnutí data a èasu, Nastavovací tlaèítka pro datum a èas. Dálkové ovládání pro informaèní systém 3, viz strana 22. j T + Y Stìraèe èelního okna Polohy páèky, viz strana 15, $ % & Vypnuto, Stìraèe pracují v rezimu cyklovaèe, Stìraèe pracují pomalu, Rychle. V krátkosti 13 Spínaè svìtel: 7 = Svìtla zhasnutá 8 = Obrysová svìtla 9 = Potkávací nebo dálková svìtla 0 Stisknìte = Osvìtlení interiéru > Stisknutí = Svìtla do mlhy 3 r Stisknìte = Zadní svìtlo do mlhy 6 Dalsí informace strana 94, upozornìní na rozsvícená svìtla strana 20, nastavení sklonu svìtlometù 3 strana 95, svìtla pro jízdu ve dne 3 strana 94. Obrázek è.: 13715s.tif Spínaè tlumených a dálkových svìtel: Dálková svìtla = Zatlaète páèku smìrem od volantu Tlumená svìtla = Zatlaète znovu páèku smìrem od volantu Modrá kontrolka C svítí, kdyz svítí dálková svìtla. Obrázek è.: 12431s.tif Svìtelná houkaèka: Pøitáhnìte pákový pøepínaè volantu Obrázek è.: 14053h.tif 14 V krátkosti Ovládání ukazatelù smìru: Pákový pøepínaè ve støedové poloze Pravé = nahoru Levé = dolù Pøi zpìtném otoèení volantu se páèka automaticky vrátí do výchozí polohy. K tomu vsak nedojde pøi mírné zmìnì smìru, napø.

7 pøi zmìnì jízdního pruhu. Pøi zmìnì jízdního pruhu posuòte pákový pøepínaè smìrem k prvnímu dorazu. Po uvolnìní se pákový pøepínaè vrátí do pùvodní polohy. Obrázek è. : 14054h.tif Výstrazná svìtla: Zapnuto = Stisknìte Svìtla zhasnutá = Stisknìte znovu K bezpeènému nalezení spínaèe je pøi zapnutém zapalování osvìtleno èervené pole. Jakmile stisknete tlaèítko, budou souèasnì s varovnými svìtly blikat i kontrolky ukazatelù smìru. Obrázek è.: 15865s.tif Ovládání houkaèky: Stisknìte j Obrázek è.: 11548s.tif 6 Systém airbagù 3 strana 83, Dálkové ovládání informaèního systému 3 viz strana 22. V krátkosti 15 Stìraèe èelního okna: Posunutí páèky nahoru Obrázek è.: 14055h. tif Ovládání ostøikovaèe èelního okna: Pákový pøepínaè smìrem k volantu Stìraèe provedou nìkolik cyklù. 6 Dalsí informace viz strany 194, 200. Obrázek è.: 14056h.tif = Vypnuto $ = Cyklovaè stìraèù % = Pomalý chod & = Rychlé stírání Interval cyklovaèe stìraèù lze nastavit na hodnotu od 2 do 15 sekund: Páèka v rezimu intervalového stírání $, páèka v poloze, poèkejte pozadovanou dobu, pøepnutí páèky do rezimu intervalového stírání $. Interval je ulozen v pamìti az do dalsí zmìny nebo vypnutí zapalování. Zapnutí zapalování a pøesunutí páèky do polohy $ nastaví délku intervalu na 7 sekund. Ovládání stìraèe 3 a ostøikovaèe zadního okna 3: Zapnutí stìraèe Vypnutí stìraèe Obrázek è.: 14057h.tif = Zatlaète pákový pøepínaèe dopøedu pøepínaè k volantu Ostøikovaè = Zatlaète páèku dopøedu a pøidrzte ji Stìraè zadního okna stírá v pravidelných intervalech. Pøi ostøikování stìraè provede nìkolik cyklù. 6 Dalsí informace viz strany 194, 200. = Pøitáhnìte pákový 16 V krátkosti Range Inst. consumpt. 19,5 257 km 7. 6 Ltr./100km 19:36 Vyhøívání zadního okna 3, vyhøívání vnìjsích zpìtných zrcátek 3: Zapnuto = Stisknìte Ü Svìtla zhasnutá = Stisknìte Ü znovu Spínaè vyhøívání zadního okna a vnìjsích zpìtných zrcátek je zapnutý. Kontrolka ve spínaèi. 6 Dalsí informace strany 106. Obrázek è. : 11549s.tif Odstranìní zamlzení nebo námrazy z oken: Otoète knoflík ovládání teploty vzduchu a rychlosti ventilátoru doprava, distribuci vzduchu na V, stisknìte spínaè klimatizace n 3 Zavøete støedové vìtrací otvory; posuvné prvky zatlaète dovnitø. Boèní ventilaèní otvory nasmìrujte na okna boèních dveøí. 6 Klimatizace viz strana 104, klimatizace 3 strana 110. Obrázek è.: 13205s.tif Informaèní displej 3: Aktuální informace Èas, Venkovní teplota, Rádio 3 nebo datum, Navigace 3, Telefon 3, Palubní poèítaè 3. Obrázek è.: 16710t.tif 6 Informaèní displej viz strana 32. V krátkosti 17 Mechanická pøevodovka: Obrázek è.: 15120s.tif Zpáteèka: Øaïte pouze ve stojícím vozidle, po uplynutí tøí sekund po seslápnutí pedálu spojky zvednìte krouzek na øadicí páce a zaøaïte zpáteèku. Pokud se Vám zpáteèku nepodaøí zaøadit, zaøaïte neutrál, uvolnìte pedál spojky a znovu ji vyslápnìte; potom zkuste zpáteèku zaøadit znovu. Easytronic 3: N = Neutrál/startování o = Jízdní poloha (støedová poloha) + = Vyssí pøevodový stupeò = Nizsí pøevodový stupeò A/M = Pøepnutí mezi automatickým a manuálním rezimem R = Zpáteèka (s blokováním páky) Pro pøesunutí páky volièe z N do R stisknìte tlaèítko na páce volièe. Startujte pouze v pøípadì, ze je páka volièe v poloze N a je seslápnutý brzdový pedál. 6 Dalsí informace strana 116. Obrázek è.: 12466s.tif 18 V krátkosti Pøed odjezdem zkontrolujte: z Tlak vzduchu v pneumatikách a jejich stav viz strany 140, 212. z Hladinu motorového oleje a hladinu provozních kapalin v motorovém prostoru viz strany 187 az 194. z Vsechna okna, zrcátka a vnìjsí osvìtlení vozidla a osvìtlení RZ, zda nejsou zakryta neèistotami, snìhem a ledem a zda správnì fungují. z Neumíst'ujte zádné pøedmìty na palubní desku ani do oblasti, do které se plní airbagy ani na vnitøní kryt zavazadlového prostoru. z Správné nastavení sedadel, bezpeènostních pásù a zrcátek. z Zda fungují brzdy. Výfukové plyny jsou jedovaté Výfukové plyny obsahují vysoce jedovatý oxid uhlíku, který je bez barvy a bez zápachu.

8 Proto nikdy nevdechujte výfukové plyny, nikdy nenechávejte motor bìzet v uzavøeném prostoru. Vyhnìte se jízdì s otevøeným víkem zavazadlového prostoru. Jinak mohou výfukové plyny vnikat do interiéru vozidla. Obrázek è. : 18087s.tif Startování motoru: Seslápnìte pedál spojky a brzdový pedál, Páka volièe pøevodovky Easytronic 3 v poloze N, nepøidávejte plyn, zázehový motor: klíè do 3; vznìtový motor: klíè do 2, jakmile kontrolka! zhasne1), klíè do 3; uvolnìte klíè, jakmile je motor v chodu Pro opakování postupu startování nebo vypnutí motoru otoète klíèem zpìt do 0. Pro zapnutí zapalování otoète klíèem do 2. 6 Elektronický imobilizér strana 46, dalsí informace strany 121, ) Obrázek è.: a.tif Zhavení se zapne pouze pøi nízké venkovní teplotì. V krátkosti Výstrazné bzuèáky Pøi startování motoru nebo bìhem jízdy: z pokud není zapnutý bezpeènostní pás 3, z pokud je pøekroèena zadaná maximální rychlost 3. Pøi parkování vozidla a otevøení dveøí øidièe: z Kdyz je klíè ve spínací skøíòce, z kdyz svítí obrysová/tlumená svìtla, z pokud jsou zapnuté ukazatele smìru. 19 Odbrzdìní parkovací brzdy: Mírnì nadzvednìte páku, stisknìte uvolòovací tlaèítko, páku vrat'te do vodorovné polohy. Za úèelem snízení silového pùsobení souèasnì seslápnìte nozní brzdu. A nyní:,,st'astnou cestu!" Jezdìte opatrnì, úspornì a vzdy mìjte na pamìti ohled k zivotnímu prostøedí. Pøi jízdì se nièím nerozptylujte. Obrázek è.: 11554s.tif Parkování vozidla: Zabrzdìte parkovací brzdu co nejpevnìji, vypnìte motor, vyjmìte klíè ze spínací skøíòky, zamknìte øízení, zamknìte dveøe Pro zamknutí otoète klíèem v zámku odemèených dveøí smìrem k zádi vozidla nebo stisknìte tlaèítko p na dálkovém ovládání. Zamknìte zavazadlový prostor. Aktivace mechanické ochrany proti odcizení 3 a alarmu 3, stisknìte dvakrát tlaèítko p. 6 Dalsí informace viz strany 46, 120, rádiové dálkové ovládání 3 viz strana 48, centrální zamykání 3 viz strana 52, alarm 3 viz strana 59, dlouhodobé odstavení vozidla z provozu viz strana 196. Obrázek è. : t.tif 20 V krátkosti z Otoète volantem, az se zamkne (ochrana proti odcizení). z I kdyz je vypnutý motor, mùze zaèít pracovat ventilátor chladièe. z Neparkujte s vozidlem na snadno zápalném povrchu, protoze výfukový systém je velmi horký a mohlo by dojít ke vznícení. 6 Dalsí informace viz strany 194, 196. Pokyny pro parkování: z Vzdy øádnì zabrzdìte parkovací brzdu. Pøi parkování ve svahu co nejpevnìji. z Vozidla s mechanickou pøevodovkou: zvolte první pøevodový stupeò nebo zpáteèku; vozidla s pøevodovkou Easytronic 3 pøed vypnutím zapalování pøesuòte páku volièe do støedové polohy. z Zavøete okna a sklápìcí støesní okno 3. z U vozidel s pøevodovkou Easytronic 3 kontrolka R bliká nìkolik sekund po vypnutí zapalování v pøípadì, ze nebyla zabrzdìna parkovací brzda. Servis, Údrzba Obrázek è.: 14419S.tif Doporuèujeme Vám svìøit veskeré práce Vasemu Opel partnerovi, který zajistí vhodnou údrzbu v souladu s pokyny výrobce. 6 Servis Opel strana 184, displej servisního intervalu strana 186. V krátkosti Originální náhradní díly Opel a pøíslusenství Doporuèujeme Vám pouzívat,,originální náhradní díly a pøíslusenství Opel" a díly pro úpravu vozidla, schválené výslovnì pro Vase vozidlo. Tyto díly prosly speciálními testy ovìøujícími jejich spolehlivost, bezpeènost a vhodnost pro vozidla Opel. Jiné výrobky, které se vyskytují na trhu, nemohou být firmou Opel monitorovány ani schvalovány - i kdyz byly úøednì schváleny pro pouzití na motorových vozidlech.,,originální náhradní díly a pøíslusenství Opel" schválené spoleèností Opel mùzete získat u svého Opel partnera, který vám mùze poskytnout odborné informace o pøípustných technických zmìnách a zajistit správnou instalaci. 21 To byly nejdùlezitìjsí informace pro Vasí první jízdu ve Vasem vozidle Combo. 9 Výstraha Provádìjte pravidelné kontroly, doporuèené v jednotlivých kapitolách této Pøíruèky pro majitele. Zajistìte, aby údrzba Vaseho vozidla byla provádìna podle displeje servisního intervalu. Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili na Vaseho Opel partnera. Jakoukoli závadu nechte neprodlenì odstranit! Obrat'te se na servis.

9 Doporuèujeme Vaseho Opel partnera. V pøípadì potøeby pøeruste cestu. 6 Údrzba strana 186. Ostatní strany této kapitoly obsahují popis nejzajímavìjsích funkcí Vaseho vozidla. Zbývající kapitoly uzivatelské pøíruèky obsahují dùlezité informace o provozu, bezpeènosti a údrzbì a úplný rejstøík pojmù. 22 V krátkosti Ü BC 1 BC 2 Board Computer 19,5 19:36 All values Timer Ø 40 Ø km km/h Ltr. Ltr./100km Ovládání prostøednictvím menu informaèního displeje Volby menu se volí prostøednictvím menu a pomocí tlaèítka/ètyøfunkèního tlaèítka nebo multifunkèního tlaèítka informaèního systému 3 nebo tlaèítky 3 na volantu. Volby menu se zobrazují na displeji. Volba ètyøfunkèním tlaèítkem: Stisknìte ètyøfunkèní tlaèítko nahoøe, dole, vpravo nebo vlevo. Obrázek è.: t.tif Volba pomocí multifunkèního tlaèítka (otoèný knoflík nad ètyøfunkèním tlaèítkem, viz strana 35): Stisknìte a otáèejte multifunkèní tlaèítko. Pokud chcete opustit menu, otoète multifunkèní tlaèítko doleva nebo doprava na Return nebo Main a oznaète. Volba tlaèítky na volantu: Zvolte polozku menu pomocí tlaèítek. Více informací, viz pokyny k informaènímu systému. Obrázek è.: 14034s.tif Palubní poèítaè 3 Obrázek è.: 16719t.tif Palubní poèítaè stále zaznamenává údaje a elektronicky je vyhodnocuje. Funkce: z Dojezd z Okamzitá spotøeba: z Ujetá vzdálenost z Prùmìrná rychlost z Skuteèná spotøeba z Prùmìrná spotøeba z Stopky V krátkosti 23 Systém airbagù (Opel Full Size) Tento systém zahrnuje nìkolik jednotlivých podsystémù. Èelní airbagy 3 Èelní airbagy se naplní v pøípadì vázné dopravní nehody, pøi níz doslo k nárazu do vozidla zepøedu. Dojde k naplnìní airbagu v místì øidièe a pøedního spolujezdce. Je tak omezen dopøedný pohyb tìla øidièe a cestujícího a znaènì snízeno riziko zranìní horní èásti tìla a hlavy. Obrázek è.: 11600s.tif Boèní airbagy 3 Boèní airbagy se naplní v pøípadì boèního nárazu a poskytují bezpeènostní bariéru pro øidièe a/nebo spolujezdce na pøíslusné stranì v oblasti pøedních dveøí. Tím je znaènì snízeno riziko zranìní horní èásti tìla pøi boèním nárazu. 6 Dalsí informace strana 83. Obrázek è.: 18088s.tif Aktivní opìrky hlavy 3 Obrázek è.: 14287j. tif V pøípadì dopravní nehody, pøi nárazu do vozidla zezadu, se aktivní opìrky hlavy automaticky mírnì nakloní dopøedu. Hlava tak má lepsí oporu v opìrce hlavy a nebezpeèí zranìní zpùsobené hyperextenzí v oblasti krèní páteøe je výraznì nizsí. Aktivní opìrky hlavy poznáte podle nápisu ACTIVE na vodících krouzcích opìrek hlavy. 24 Pøístroje Pøístroje Kontrolky..... Zobrazení pøístrojù.... Informaèní displej.. Pøíjem rádia Informaèní systém 3.. Dálkové ovládání 3 pro informaèní systém 3 a informaèní displej... Mobilní telefony a vysílaèky (CB) Kontrolky Obrázek è.: 18122s.tif A Obrázek è.: Zde uvedené kontrolky nemusejí být ve vsech vozidlech. Tento popis platí pro vsechny verze pøístrojových desek. X Elektronika motoru, elektronika pøevodovky 3, imobilizér, palivový filtr vznìtového motoru 3 Kontrolka se rozsvítí na nìkolik sekund pøi zapnutí zapalování. Pokud se rozsvítí za chodu motoru Porucha elektroniky motoru nebo pøevodovky. Elektronický systém se pøepne do nouzového rezimu, mùze dojít ke zvýsení spotøeby paliva a snízení výkonu, viz strana 132. Obrat'te se okamzitì na servis. Doporuèujeme autorizovaný servis Opel. Pokud kontrolka bliká, kdyz je zapnuté zapalování Porucha elektronického imobilizéru; motor nelze nastartovat viz strana 46. Bezpeènostní pás 3 Jestlize kontrolka svítí po zapnutí zapalování (zní výstrazný bzuèák), zapnìte si bezpeènostní pás viz strana 80. > Svìtla do mlhy 3 Kontrolka svítí, kdyz svítí svìtla do mlhy viz strana 95. Pøístroje 1. Seslápnìte pedál spojky Zaøaïte neutrál, nebo je-li Vase vozidlo vybaveno pøevodovkou Easytronic 3 zvolte polohu páky volièe N. 3. Co nejdøíve bezpeènì opust'te proud vozidel, abyste nebránili jejich pohybu. 4. Vypnìte zapalování. 9 Výstraha Pokud motor nebìzí, budete muset pøi

10 brzdìní a øízení vyvinout mnohem vìtsí sílu. Z Obrázek è.

11 : 18121s.tif Emise výfukových plynù Kontrolka se rozsvítí pøi zapnutí zapalování a krátce po nastartování motoru zhasne. Pokud se rozsvítí za chodu motoru Porucha v systému øízení emisí. Mohou být pøekroèeny limity obsahu skodlivin. Obrat'te se na servis. Doporuèujeme Vaseho Opel partnera. Pokud tato kontrolka za chodu motoru bliká: Jde o poruchu takového charakteru, ze mùze dojít k poskození katalyzátoru; viz strana 131. Obrat'te se okamzitì na servis. Doporuèujeme autorizovaný servis Opel. Airbagy 3, Pøedpínaèe bezpeènostních pásù viz strany 79, 87. v Obrázek è.: Nevytahujte klíè ze spínací skøínky, dokud vozidlo zcela nestojí, jinak mùze dojít k zamknutí øízení. Obrat'te se na servis. Doporuèujeme Vaseho Opel partnera. I Tlak motorového oleje Kontrolka se rozsvítí pøi zapnutí zapalování a krátce po nastartování motoru zhasne. Pokud se rozsvítí za chodu motoru Mùze dojít k pøerusení mazání motoru. Mùze dojít k poskození motoru a/nebo zablokování pohánìných kol: O Ukazatele smìru Kdyz jsou zapnuté ukazatele smìru, bliká pøíslusná kontrolka. Rychlé blikání: doslo k pøepálení zárovky ukazatelù smìru. Obì kontrolky blikají, kdyz jsou zapnutá výstrazná svìtla. Výmìna zárovky viz strana C Pøístroje Dálková svìtla Kontrolka svítí, kdyz svítí dálková svìtla a kdyz pouzíváte svìtelnou houkaèku viz strana 94.! Zhavení 3, odluèovaè pevných èástic 3 Kontrolka svítí bìhem zhavení. Zhavení se zapne pouze pøi nízké venkovní teplotì. Bliká (u vozidel s odluèovaèem pevných èástic): Odluèovaè pevných èástic se musí èistit. Jakmile to povrch vozovky a dopravní situace dovolí, krátce zvyste rychlost nad 40 km/h. Kontrola zhasne v okamziku, kdy je èistìní dokonèeno. p Obrázek è.: 18122s.tif Alternátor Kontrolka se rozsvítí pøi zapnutí zapalování a krátce po nastartování motoru zhasne. Pokud se rozsvítí za chodu motoru Zastavte vozidlo a vypnìte motor. Akumulátor se nedobíjí. Mùze dojít k pøerusení chlazení motoru. Obrat'te se na servis. Doporuèujeme Vaseho Opel partnera. R Obrázek è.: T Zimní rezim pøevodovky Easytronic 3 Kontrolka svítí, kdyz je k dispozici zimní program. Dalsí informace viz strana 116. Zadní svìtlo do mlhy Kontrolka se rozsvítí po zapnutí zadního mlhového svìtla viz strana 96. Brzdový systém, systém spojky 3 Kontrolka svítí pøi zapnutém zapalování, kdyz je zabrzdìna parkovací brzda nebo je pøílis nízká hladina brzdové kapaliny nebo kapaliny spojky 3. Dalsí informace viz strany 136, Výstraha Pokud svítí, kdyz není zabrzdìna parkovací brzda: Zastavte vozidlo; ihned pøeruste jízdu. Obrat'te se na servis. Doporuèujeme Vaseho Opel partnera. U vozidel s pøevodovkou Easytronic 3 výstrazná kontrolka R bliká nìkolik sekund po vypnutí zapalování v pøípadì, ze nebyla zabrzdìna parkovací brzda. r Pøístroje u Protiblokovací systém brzd 3 viz strana Y S Hladina paliva 3 Svítí: Nízká hladina paliva. V nádrzi zbývá rezervní mnozství paliva. Bliká: Zásoba paliva je vyèerpána, okamzitì doplòte palivo. Nikdy nesmíte nádrz zcela vyprázdnit! Nepravidelná dodávka paliva mùze zpùsobit pøehøátí katalyzátoru viz strana 130. Vznìtové motory: Pokud jste zcela vyjeli nádrz, je nutné provést proces pro odvzdusnìní palivové soustavy podle instrukcí na stranì 149. Displej pøevodovky 3 Zobrazuje aktuálnì zaøazený pøevodový stupeò nebo u pøevodovky Easytronic 3 polohu páky volièe. Dalsí informace viz strany 114. Hladina motorového oleje 3 Svítí: Nízká hladina motorového oleje. Zkontrolujte hladinu oleje a v pøípadì potøeby olej doplòte viz strana 188. Elektrický posilovaè øízení 3 Kontrolka se rozsvítí na nìkolik sekund pøi zapnutí zapalování. Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, znamená to poruchu. Mùzete pokraèovat v jízdì. Pro otoèení volantem musíte vyvinout mnohem vìtsí sílu. Obrat'te se na servis. Doporuèujeme Vaseho Opel partnera. EPS 1) Obrázek è.: 12478s.tif 1) EPS = Electric Power Steering. 28 Pøístroje Dílèí poèítadlo kilometrù Chcete-li poèítadlo vynulovat, stisknìte nulovací tlaèítko, kdyz je zapnuté zapalování a na displeji je hodnota denního poèítadla kilometrù. Vozidla se zobrazením hodin v poèítadle kilometrù Vynulování provedete stisknutím a pøidrzením tlaèítka zhruba 2 sekundy pøi zapnutém zapalování a aktivovaném poèítadle denních kilometrù. Mezi displejem denního poèítadla kilometrù a displejem èasu 3 pøepínáte krátkým stisknutím nulovacího tlaèítka viz následující strana.

12 Displej servisního intervalu, viz strana 186. Zobrazení pøístrojù Obrázek è.: 12098s.tif. Otáèkomìr Ukazuje otáèky motoru. Varovná zóna: Maximální povolené otáèky motoru jsou pøekroèeny; hrozí poskození motoru. Rychlomìr Ukazuje rychlost vozidla. Obrázek è. : Poèítadlo kilometrù Zaznamenává poèet ujetých kilometrù. Kdyz je vypnuté zapalování, krátkým stisknutím nulovacího tlaèítka zobrazíte na cca 15 sekund poèítadlo kilometrù. Pøístroje Seøízení èasu Pøi zobrazeném èasu stisknìte nulovací tlaèítko na sdruzeném pøístroji: Stisknìte po dobu pøibliznì 2 sekund: Blikají hodiny Krátce stisknìte Seøiïte hodiny Stisknìte na dobu pøibliznì 2 sekund Blikají minuty Krátce stisknìte Seøiïte minuty Stisknìte na dobu pøibliznì 2 sekund Hodiny se spustí. 29 Displej èasu v poèítadle kilometrù 3 Mezi displejem denního poèítadla kilometrù a displejem èasu 3 pøepínáte krátkým stisknutím nulovacího tlaèítka. Kdyz svítí vnìjsí osvìtlení vozidla, mùzete nastavit jas displeje pravým nastavovacím koleèkem k pod spínaèem svìtel viz strana 97. Obrázek è.: 12099s.tif. 30 Pøístroje Z fyzikálních dùvodù ukazuje teplomìr teplotu chladicí kapaliny motoru pouze tehdy, kdyz je správná hladina chladicí kapaliny. Za chodu motoru je soustava pod tlakem. Teplota mùze krátkodobì vystoupit nad 100 C. Teplomìr chladicí kapaliny Ruèièka v levé zónì = Motor jestì nedosáhl provozní teploty Ruèièka ve støední èásti = Normální provozní teplota Obrázek è.: 11688s.tif Palivomìr Ruèièka v èervené varovné zónì nebo Y svítí = Rezervní zásoba paliva. Ruèièka je v èervené varovné zónì nebo bliká Y Obrázek è. : 11689s.tif Ruèièka v pravé zónì (varovná zóna) = Teplota je pøílis vysoká: Zastavte vozidlo a vypnìte motor. Hrozí poskození motoru. Okamzitì zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny viz strana 191. = Doplòte ihned palivo, viz strana 126. Nikdy nesmíte nádrz zcela vyprázdnit! Vznìtové motory: Pokud jste zcela vyjeli nádrz, je nutné provést proces pro odvzdusnìní palivové soustavy podle instrukcí na stranì 149. Podle mnozství paliva, které zùstalo v palivové nádrzi mùze být naèerpané mnozství paliva mensí nez je udávaný objem palivové nádrze. Pøístroje Displej: 1/1 - Tlak v nádrzi pøibl. 200 barù 3/4 - Tlak v nádrzi pøibl. 150 barù 1/2 - Tlak v nádrzi pøibl. 100 barù 1/4 - Tlak v nádrzi pøibl. 50 barù Aby bylo dosazeno maximálního dojezdu v provozu na zemní plyn, doporuèujeme, abyste vyuzili celou oblast rezervy. Provoz na benzín: Displej: 1/1 - Obsah nádrze pøibl. 14 litrù 31 Kdyz hladina benzínu zaèíná být nízká, mùze motor pøi prùjezdu zatáèkou vynechávat. Okamzitì doplòte palivo, pokud kontrolka Y zaène blikat! Nikdy nedovolte, aby byla benzínová nádrz zcela vyprázdnìna! Na vozidlech s pøídavným topením 3 pravidelnì kontrolujte hladinu benzínu, nebot' spotøebovává benzín i bìhem provozu na zemní plyn. Spínaè volby paliva, viz strana 128. Podmínky startování, viz strana 129. Palivomìr zemního plynu Displej ukazuje tlak v nádrzi nebo hladinu benzínu, a to v závislosti na provozním rezimu. Provoz na zemní plyn: Ruèièka je v levé varovné zónì nebo kontrolka Y svítí = Rezervní zásoba paliva. Ruèièka je v levé varovné zónì nebo kontrolka Y bliká = Dolní oblast rezervy; vozidlo automaticky pøejde do provozu na benzín viz strana 128. Obrázek è.: 11689s.tif 32 Pøístroje Informaèní systém viz návod k obsluze informaèního systému. Zobrazení F na displeji signalizuje poruchu. Poruchu nechte odstranit. Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili na dealera vozidel Opel nebo autorizovaný servis Opel. REG 12:01 17,0 C FM 3 90,6MHz AS RDS TP Range Inst. consumpt. 19,5 257 km 7.6 Ltr. /100km 19:36 Informaèní displej Obrázek è.: 17913s.tif Trojfunkèní informaèní displej 3 Displej pro hodiny, venkovní teplotu a datum/informaèní systém (jeli zapnutý). Je-li zapalování vypnuté, po krátkém stisknutí jednoho ze dvou tlaèítek nad displejem se zobrazí na dobu pøibliznì 15 sekund hodiny, datum a venkovní teplota. Zobrazení F na displeji signalizuje poruchu. Poruchu nechte odstranit. Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili na dealera vozidel Opel nebo autorizovaný servis Opel. Grafický informaèní displej 3 Displej pro hodiny, venkovní teplotu a datum/informaèní systém (je-li zapnutý). Zobrazené informace závisí na konfiguraci informaèního systému. Nìkteré informace se objeví ve zkrácené formì. Obrázek è.: 16710t.

13 tif Pøístroje 33 9 Výstraha Upozornìní: Povrch vozovky mùze být namrzlý i v pøípadì, ze je na displeji zobrazena venkovní teplota o nìkolik stupòù vyssí nez 0 C. 8:56-5,5 C : Slippery road -2,5 C OK Venkovní teplota Obrázek è.: 17913s.tif Pokles teploty se zobrazí ihned, zvýsení teploty s malým prodlením. Pokud venkovní teplota poklesne pod 3 C, symbol : se objeví na trojfunkèním informaèním displeji jako výstraha moznosti výskytu náledí. Kdyz se teplota zvýsí minimálnì na 5 C, symbol : zhasne. Ve vozidlech s grafickým informaèním displejem 3 se na displeji objeví varovné hlásení, jako varování pøed námrazou na vozovce. Pøi teplotì nizsí nez -5 C nebude zobrazena zádná zpráva. Obrázek è.: 16707t.tif 34 Pøístroje Korekce èasu 3 Nìkteré vysílaèe RDS nevysílají správný èasový signál. Pokud se stále zobrazuje nesprávný èas, vypnìte automatickou synchronizaci èasu 3 a nastavte èas ruènì viz následující sloupec. Automatické nastavení je na displeji indikováno symbolem }. Aktivace a deaktivace automatické synchronizace èasu: informaèní systém vypnutý; stisknìte Ö a ; u displeje následovnì: stisknìte a podrzte Ö po dobu pøibliznì 2 sekund, displej hodin je nyní v rezimu seøízení, Stisknìte Ö dvakrát (az zaène blikat rok). Stisknìte Ö a podrzte po dobu pøibliznì 3 sekund, az zaène blikat symbol } na displeji 3 a zobrazí se hlásení,,rds TIME" (pøitom bliká rok), Stisknìte ; - na displeji se objeví: RDS TIME 0 = Vypnuto Stisknìte ; - na displeji se objeví: RDS TIME 1 = Zapnuto Stisknìte Ö tøikrát. 8:56 5,5 C Trojfunkèní informaèní displej Nastavení data a seøízení hodin Vypnutý informaèní systém. Stisknìte Ö a ; vedle displeje následovnì: Stisknìte Ö po dobu pøibliznì 2 sekund: Bliká den ;: Nastavte den Ö: ;: Ö: ;: Ö: ;: Ö: ;: Ö: Bliká mìsíc Nastavte mìsíc Bliká rok Nastavte rok Blikají hodiny Seøiïte hodiny Blikají minuty Seøiïte minuty Hodiny se spustí. Obrázek è.: 17914s. tif Pøístroje 35 Range Inst. consumpt. 19,5 257 km 7.6 Ltr./100km 19:36 Grafický informaèní displej 3, Výbìr funkcí Grafický informaèní displej znázoròuje funkce a jejich menu. Funkce jsou voleny a provádìny z menu na displeji pomocí ètyøfunkèního tlaèítka 3 na informaèním systému nebo tlaèítky 3 na volantu. Obrázek è.: 16710t.tif Volba ètyøfunkèním tlaèítkem: Obrázek è.: t. tif Volba multifunkèním tlaèítkem 3: Otáèení Stisknutí Obrázek è.: 15559t.tif Oznaèení polozek menu nebo pøíkazù, volba funkcí, Výbìr oznaèené polozky, potvrzení pøíkazu. Polozky menu vybírejte prostøednictvím menu a tlaèítek/ètyøcestného tlaèítka informaèního systému. Pokud chcete opustit menu, otoète multifunkèní tlaèítko doleva nebo doprava na Return nebo Main a oznaète Pøístroje 7 FM AS [TP] REG CDin MP3 Settings 19,5 19:36 19:36 Time, Date Language 90.6 MHz Units Contrast Day / Night ,5 19:36 Ign. logic Volba tlaèítky na volantu 3: Obrázek è. : 14034s.tif Zvolte polozku menu pomocí tlaèítek. Kazdá funkce má hlavní stranu, která se vybírá z horního øádku displeje (neplatí pro informaèní systém CD 30): z z z z Audio Navigace 3 Telefon 3 Palubní poèítaè 3. Obrázek è.: 16711t. tif Systémová nastavení Nastavení se zpøístupní pøes menu Settings. Stisknìte tlaèítko Main 3 (není na vsech informaèních systémech) na informaèním systému (vyvolání hlavní obrazovky). Stisknìte tlaèítko Settings na informaèním systému. U informaèního systému CD 30 nemùzete vybrat menu. Otevøe se menu Settings. Obrázek è.: 16712t.tif Pro audio, navigaci 3 a telefon 3, viz pokyny k informaènímu systému. Pøístroje Korekce èasu 3 Nìkteré vysílaèe RDS1) nevysílají správné èasové signály. Pokud se èasto zobrazuje nesprávný èas, deaktivujte automatickou synchronizaci èasu 3 a nastavte èas ruènì. Pro nastavení èasu pomocí signálu RDS zvolte polozku Synchron. clock automatical. z menu Time, Date. Rámeèek pøed Synchron. clock automatical. bude zaskrtnutý, viz obr T Time, Date Time 19,5 19:36 19:36 7 Settings 19,5 19:36 Time, Date Language Units Contrast Day / Night Ign. logic Deutsch English Español... Date Synchron. clock automatical. Nastavení data a seøízení hodin Zvolte polozku Time, Date z menu Settings. Zobrazí se menu pro Time, Date. Zvolte pozadované polozky menu: Proveïte pozadované nastavení. Obrázek è.: 16713t. tif Volba jazyka Mùzete si zvolit jazyk, ve kterém budou funkce palubního poèítaèe zobrazovány.

14 Powered by TCPDF ( Zvolte polozku Language z menu Settings. Zobrazí se seznam dostupných jazykù. 6 Obrázek è.: 16714t. tif 1) RDS = Radio Data System. 38 Pøístroje 7 13 Languages Deutsch English Español Dutch French Italiano 19,5 19:36 7 Settings 19,5 19:36 7 Contrast 19,5 19:36 Time, Date Language Units Contrast Day / Night Ign. logic Europe-SI Japan Great Britain USA 12 Zvolte pozadovaný jazyk. Obrázek è.: 16715t.tif Oznaèená polozka je indikována 6 pøed polozkou menu. U systému s jazykovou verzí 3, kdyz je nastavení jazyka zobrazení zmìnìno, systém se dotáze, zda jazyk zpráv se má také zmìnit viz instrukce k informaènímu systému. Nastavení mìrných jednotek Mùzete si zvolit, jaké mìrné jednotky se budou pouzívat. Zvolte polozku Units z menu Settings. Zobrazí se seznam dostupných jednotek. Zvolte pozadované jednotky. Oznaèená polozka je indikována o pøed polozkou menu. Obrázek è.: 16716t.tif Nastavení kontrastu 3 Zvolte polozku Contrast z menu Settings. Na displeji se zobrazí menu pro Contrast. Potvrïte pozadované nastavení. Obrázek è.: 16717t.tif Pøístroje Nastavení rezimu displeje 3 Displej se mùze pøizpùsobit podmínkám osvìtlení: èerný text na svìtlém pozadí nebo bílý text na tmavém pozadí. Zvolte polozku Day / Night z menu Settings. Zobrazí se seznam mozností. Automaticky: v závislosti na osvìtlení vozidla. Immer Tag Design: èerný text na svìtlém pozadí. Immer Nacht Design: bílý text na tmavém pozadí. Oznaèená polozka je indikována o pøed polozkou menu. Ign. logic (Log. zapal.) 3 Viz návod k pouzití informaèního systému. 39 Ü BC 1 BC 2 Board Computer 19,5 19:36 All values Timer Ø Ø 7.0 Range km km/h Ltr. Ltr./100km 257 km 7.6 Ltr./100km 19:36 Inst. consumpt. 19,5 Grafický informaèní displej, palubní poèítaè 3 Palubní poèítaèe poskytují informace o cestovních údajích, které stále zaznamenává a elektronicky vyhodnocuje. Hlavní strana palubního poèítaèe poskytuje informaci o dojezdu a okamzité spotøebì. Chcete-li zobrazit údaje o jízdì jiného palubního poèítaèe, stisknìte tlaèítko BC na informaèním systému 3 nebo zvolte menu palubního poèítaèe na displeji. Na vozidlech s informaèním systémem CD 30 3 a dálkovým ovládáním na volantu 3 ovládají levá tlaèítka na volantu pouze palubní poèítaè. Obrázek è.: 16719t.tif Dojezd Dojezd se vypoèítává z hodnot okamzitého mnozství paliva v nádrzi a okamzité spotøeby. Na displeji se zobrazují prùmìrné hodnoty. Hodnota dojezdu se po chvíli automaticky pøepoèítá po doplnìní paliva. Obrázek è.: 16710t. tif 40 Pøístroje Ujetá vzdálenost Zobrazení ujetých kilometrù. Mìøení mùze být kdykoliv znovu zahájeno. Prùmìrná rychlost Výpoèet prùmìrné rychlosti. Mìøení mùze být kdykoliv znovu zahájeno. Ü BC 1 BC 2 Board Computer 19,5 19:36 All values Range 33km Pøerusení jízdy s vypnutým zapalováním se do výpoètu nezahrne. Skuteèná spotøeba Zobrazení mnozství spotøebovaného paliva. Mìøení mùze být kdykoliv znovu zahájeno. Prùmìrná spotøeba Výpoèet prùmìrné spotøeby. Mìøení mùze být kdykoliv znovu zahájeno. Timer Ø 40 Ø km km/h Ltr. Ltr./100km OK Jestlize mnozství paliva v nádrzi nedostaèuje na ujetí 50 km, objeví se na displeji varování,,range" (dojezd). Potvrïte polozku menu tak, jak je popsáno na stranì 35. Okamzitá spotøeba Údaje se mìní v závislosti na rychlosti: Zobrazení v l/h Zobrazení v l/100 km pod 13 km/h, nad 13 km/h. Obrázek è.: 16718t.tif Vynulování informací palubního poèítaèe (Reset) Následující informace palubního poèítaèe mohou být vynulovány (restart mìøení): z z z z Ujetá vzdálenost Prùmìrná rychlost Skuteèná spotøeba Prùmìrná spotøeba Obrázek è. : 16719t.tif Zvolte polozku BC 1 nebo BC 2 z menu palubního poèítaèe. Pøístroje Pøerusení napájení Pokud dojde k pøerusení napájení nebo je akumulátor málo nabitý, data ulozená v palubním poèítaèi budou vymazána. 41 Ü Reset BC 1 All values 19,5 19:36 Ü Reset BC 1 All values 19,5 19:36 Ø Ø km km/h Ltr. Ltr./100km Ø Ø km km/h Ltr. Ltr./100km Informace dvou palubních poèítaèù mohou být resetovány samostatnì, coz umozòuje vyhodnocovat data z rùzných èasových úsekù. Zvolte informace pøíslusného palubního poèítaèe. Hodnoty zvolených funkcí budou vynulovány a pøepoèítány. Obrázek è.: 16720t.tif Chcete-li vynulovat vsechny informace palubního poèítaèe, zvolte polozku menu All values.

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení,

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení,

Více

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek.

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek. FABIA Montážní místa È 1/1 I Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek Obsah P k ' - Jlst ovy ox 1/2 b -Pojistkový box na akumulátoru "' " " " "' " "' 1/4 -Reléový

Více

Pevné partnerství v inovaci. Referenční olej. TOTAL partner CITROËNu je i Vaším partnerem. CITROËN doporuèuje TOTAL

Pevné partnerství v inovaci. Referenční olej. TOTAL partner CITROËNu je i Vaším partnerem. CITROËN doporuèuje TOTAL NÁVOD K OBSLUZE CITROËN doporuèuje TOTAL Pevné partnerství v inovaci CITROËN a TOTAL jsou partnery 35 let, spoleènì vyvíjejí motory a maziva v duchu nejmodernìjších technologií. Referenční olej Výsledky

Více

NÁVOD K OBSLUZE M59 - CS - 7002 ed. 09/2002

NÁVOD K OBSLUZE M59 - CS - 7002 ed. 09/2002 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN doporuèuje TOTAL Pevné partnerství v inovaci CITROËN a TOTAL jsou partnery 35 let, spoleènì vyvíjejí motory a maziva v duchu nejmodernìjších technologií. Referenční olej Výsledky

Více

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Opel Omega. Příručka pro majitele

Opel Omega. Příručka pro majitele Opel Omega Příručka pro majitele Váš vůz Omega Byl vyvinut s použitím nejnovějších výsledků výzkumu a nabízí technickou dokonalost a vynikající komfort. Váš vůz Omega reprezentuje ideální spojení pokrokové

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Rapid Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Citigo Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Poznámka Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento Návod k obsluze

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Yeti Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento Návod k obsluze je

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia 1. centrální řídící jednotka BSG (adresa 9) kódování (funkce 7) výbava aktivace funkce EKP (od 7/1) předčerpání paliva po otevření dveří hodnota 16384 zadní stěrač

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

CITROËN C3 Návod k obsluze

CITROËN C3 Návod k obsluze CITROËN C3 Návod k obsluze Tento návod byl sestaven na základě technické výbavy vozidla (sériové nebo volitelné) a technických charakteristik známých v době vytvoření. Úroveň výbavy Vašeho vozidla závisí

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF

Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 310 TS jsou urèeny do støednì

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1270

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1270 1/12 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky: Místo prohlídky: Místo konečného stanoviště:

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky. Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle svých představ!

Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky. Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle svých představ! NOVÉ TWINGO Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky AKTUÁLNÍ AKCE S Novým Twingem vám bude město ležet u nohou! Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958 1/12 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaRoomster NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaRoomster NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaRoomster NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Monitor Acer 1712m 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Obsah Upozornìní... 2 Obsah balení... 3 Pokyny pro instalaci... 3 Sestavení monitoru... 3 Demontáž monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Pøipojení

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia Návod k obsluze Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem ŠKODA získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením.

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem ŠKODA získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

290-24v. NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 CAR ALARM SYSTEMS 230U KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM. Pouze pro vozidla 24 V

290-24v. NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 CAR ALARM SYSTEMS 230U KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM. Pouze pro vozidla 24 V CAR ALARM SYSTEMS CZ NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM 290 289 274 230U 290-24v Pouze pro vozidla 24 V Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. zadávanou jako zakázka malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaRoomster NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaRoomster NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaRoomster NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ

Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ ČERVENEC 2012 Česky lum_renault_mod 01.indd 1 16/07/2012 10:24:10 NÁVOD K POUŽITÍ Vozidla na LPG Vozidla tohoto typu mohou nezávisle na druhu svého využití jezdit na benzin

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠKODA Superb NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem ŠKODA získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

Monitoring tlaku pneumatik (Tire pressure monitoring system)

Monitoring tlaku pneumatik (Tire pressure monitoring system) Monitoring tlaku pneumatik (Tire pressure monitoring system) Systém monitoring tlaku v pneumatikách používá tlakový sensor pro detekci tlaku v pneumatice. Tento systém se skládá ze snímače tlaku s vysílačem

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1669

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1669 1/12 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1032

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1032 1/16 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178 1/9 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O VOZIDLE

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem ŠKODA získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením.

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Superb Návod k obsluze Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem ŠKODA získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením.

Více

Alfa Brera a Alfa Spider

Alfa Brera a Alfa Spider Alfa Brera a Alfa Spider Řešení na míru PŘEDNÍ SPOILER ** č. 50903198 ZADNÍ SPOILER ** Pouze Brera. č. 50903199 2 Řešení na míru ZADNÍ SPOILER ** Pouze Spider. č. 50903200 SADA PRAHOVÝCH NÁSTAVCŮ ** č.

Více

1/13 Číslo protokolu: csob cr 1316

1/13 Číslo protokolu: csob cr 1316 1/13 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky: Místo prohlídky: Místo konečného stanoviště:

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠKODA Citigo NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem ŠKODA získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1170

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1170 1/11 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky: Místo prohlídky: Místo konečného stanoviště:

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Superb Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1030

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1030 1/11 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí)

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) AIRBAG Jednotka 15 - přizpůsobení funkce 10 1- deaktivován Kanál 01 airbag spolujezdce BRZDY kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) 1J0 907 379 D 12812 1J0

Více

ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

1/10 Číslo protokolu: csob cr 2269

1/10 Číslo protokolu: csob cr 2269 1/10 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Citigo Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Poznámka Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

1/10 Číslo protokolu: csob cr 1002

1/10 Číslo protokolu: csob cr 1002 1/10 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více