Vaše uživatelský manuál OPEL COMBO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál OPEL COMBO http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824828"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Palivo Oznaèení Motorový olej Druh Viskozita Tlak vzduchu v pneumatikách Rozmìr pneumatiky Letní pneumatiky Zimní pneumatiky Vpøedu Vpøedu Komfortní tlak Vzadu Vzadu Vpøedu Vpøedu S plným zatízením Vzadu Vzadu Hmotnosti Celková povolená hmotnost vozidla Pohotovostní hmotnost Nakládání = Vase Combo Vyvinuté podle nejnovìjsích poznatkù automobilového výzkumu nabízí spièkovou technologii a mimoøádný komfort. Vase Combo je inteligentním spojením techniky budoucnosti, pøesvìdèivé bezpeènosti, ohleduplnosti k zivotnímu prostøedí a hospodárnosti. Nyní zálezí uz jen na Vás, zda budete se svým vozidlem jezdit bezpeènì a zachováte tak jeho bezvadné fungování. Tato uzivatelská pøíruèka Vám poskytne veskeré potøebné informace. Obsah na zaèátku Uzivatelské pøíruèky a v kazdé jednotlivé kapitole Vám pomùze najít to, co potøebujete. z S pomocí rejstøíku najdete vse, co potøebujete. z Seznámíte se se vsemi detaily technického provedení. z Zvýsí se Vase pohoda ve vozidle. z Pomùze Vám suverénnì ovládat Vase vozidlo. Pøíruèka je uspoøádaná pøehlednì a informace jsou uvádìny v co nejsrozumitelnìjsí formì. Tento symbol znamená: 6 pokraèujte ve ètení na dalsí stranì. 3 Hvìzdièka znamená: vybavení, které není instalované na vsech vozidlech (modelové varianty, druhy motorù, modely specifické pro jednu zemi, vybavení za pøíplatek, originální náhradní díly a pøíslusenství Opel). 9 Výstraha 9 Výstraha je pouzita k oznaèení textu pojednávajícím o mozném riziku nehody nebo zranìní. Pokud nebudete dbát tìchto pokynù, mùze dojít ke zranìní nebo usmrcení. Patøiènì informujte cestující ve vozidle. Zluté sipky na obrázcích Vás upozoròují na odkazy nebo akci, kterou byste mìli vykonat. Èerné sipky na obrázcích Vás upozoròují na dalsí akci, kterou byste mìli vykonat nebo znázoròují reakci. Pøejeme Vám mnoho hodin potìsení z jízdy. Vás tým Opel Obsah V krátkosti Pøístroje Klíèe, dveøe, Kapota Sedadla, interiér Bezpeènostní systémy Osvìtlení Okna, sklápìcí støecha.

3 Klimatizace Pøevodovka Easytronic Rady pro jízdu Úspora paliva, ochrana zivotního prostøedí Spotøeba paliva, palivo, èerpání paliva Katalyzátor, výfukové plyny Brzdy Kola, pneumatiky Støesní nosièe, Tazení karavanu A pøívìsu Svépomoc...

4 Opel Service Údrzba, inspekèní systém Opel. 186 Péèe o vozidlo Technické údaje. 202 Rejstøík V krátkosti V krátkosti Èísla klíèù, Kódová èísla Obrázek è.: t.tif Sejmìte èíslo klíèe z klíèù. Èíslo klíèe je uvedeno v dokladech k vozidlu a v kartì vozidla (Car Pass) 3. Disky z lehkých slitin 3, tazné zaøízení 3: poznamenejte si identifikaèní kódy. Elektronický imobilizér, informaèní systém 3: èísla jsou uvedena v kartì vozidla (Car Pass). Kartu vozidla a kartu autorádia neponechávejte ve vozidle. U klíèe se zasouvatelnou planzetou 3 vyklopte planzetu stisknutím tlaèítka. 6 Dalsí informace strany 45, 46, opìtovné uvedení vozidla do provozu strana 196. Odemknutí vozidla a otevøení dveøí: S klíèem v zámku otoète klíèem smìrem k pøedku vozidla nebo stisknìte tlaèítko q na dálkovém ovládání 3, zatáhnìte za kliku dveøí a otevøete dveøe nebo posuvné dveøe 3. Odemknutí dveøí zevnitø: Vytáhnìte zamykací kolík nahoru. 6 Posuvné dveøe 3 strana 55, zámky dveøí, dìtské pojistky 3 strana 47, elektronický imobilizér strana 46, rádiové dálkové ovládání 3 strana 48, centrální zamykání 3 strana 52, alarm 3 strana 59. Obrázek è. : 18079s.tif V krátkosti 3 Odemknutí a otevøení dveøí zavazadlového prostoru 3: Otoète klíèem do vodorovné polohy nebo stisknìte tlaèítko q na dálkovém ovládání 3, stisknìte tlaèítko a otevøete dveøe zavazadlového prostoru smìrem nahoru Pouzíváte-li dálkové ovládání, dveøe zavazadlového prostoru jsou odemknuté pouze tehdy, kdyz je stìrbina klíèe v tlaèítku ve vodorovné poloze. Pokud je stìrbina klíèe ve svislé poloze, jsou dveøe zavazadlového prostoru vzdy zamèené. 6 Rádiové dálkové ovládání 3 strana 48, centrální zamykání 3 strana 52, alarm 3 strana 59, dveøe zavazadlového prostoru 3 strana 56. Obrázek è.: 18080s.tif Odemknutí a otevøení køídlových 3: Otoète klíèem do svislé polohy nebo stisknìte tlaèítko q na dálkovém ovládání 3, zatáhnìte za kliku a otevøete køídlové dveøe.

5 Pro otevøení levých køídlových dveøí natoète kliku na vnitøní stranì Pouzíváte-li dálkové ovládání, køídlové dveøe jsou odemknuté pouze tehdy, kdyz je stìrbina klíèe v zámku ve svislé poloze. Pokud je stìrbina klíèe ve vodorovné poloze, jsou køídlové dveøe vzdy zamèené. 6 Rádiové dálkové ovládání 3 strana 48, centrální zamykání 3 strana 52, alarm 3 strana 59, køídlové dveøe 3 strana 57. Obrázek è.: 18081s.tif Nastavení pøedního sedadla 3: Zvednìte rukojet', posuòte sedadlo, uvolnìte rukojet', zajistìte sedadlo slysitelnì v dané poloze Nikdy nenastavujte sedadlo za jízdy. Mohlo by se po zvednutí ovládací páèky neoèekávanì pohnout. 6 Nastavení sedadla viz strana 64. Obrázek è.: 13189s.tif 4 V krátkosti Nastavení opìradla pøedního sedadla: Otáèejte koleèkem Sklon opìradla pøizpùsobte poloze sedu. Pøi nastavování se neopírejte o opìradlo. 6 Nastavení sedadla viz strana 64. Obrázek è.: 13714s.tif Nastavení výsky pøedního sedadla 3: Zatáhnìte za páèku na stranì sedáku Zvednìte páèku a odlehèete sedadlo, chcete-li je nastavit výs, nebo zatizte sedadlo vahou tìla, chcete-li je nastavit níz. Nikdy nenastavujte sedadlo øidièe za jízdy. Mohlo by se, v odjistìné poloze, nekontrolovatelnì posunout. 6 Nastavení sedadla viz strana 64. Obrázek è.: 12429s.tif Sklopení opìradla pøedního sedadla 3: Zvednìte páku Pro nástup a výstup ze zadních sedadel, sklopte opìradla pøedních sedadel dopøedu. 6 Nastavení sedadla viz strana 64. Obrázek è.: 11536s.tif V krátkosti 5 Nastavení výsky 3 pøedních a vnìjsích zadních opìrek hlavy: Naklonìním dopøedu opìrku uvolnìte, pøve; 3 strana 83. Obrázek è.: 18086s.tif 8 V krátkosti V krátkosti Strana Spínaè svìtel.13, 94 Boèní vìtrací otvory Ukazatele smìru, svìtelná houkaèka, potkávací svìtla, dálková svìtla Houkaèka Dálkové ovládání pro informaèní systém Pøístroje Stìraèe èelního okna, systém ostøikovaèe èelního okna, systém ostøikovaèe zadního okna Støední vìtrací otvory. 105 Disp;tlometù 3, viz strana 95. Výstrazná svìtla, viz strana C O > r k? V J K L M na èelní okno a okna pøedních dveøí, Na èelní okno, okna pøedních dveøí a do oblasti nohou, do oblasti nohou, do oblasti hlavy a oblasti nohou, do oblasti hlavy. 12 V krátkosti Datum, èas, informaèní displej, informaèní systém Informaèní displej 3, viz strana 32. Sklápìcí støesní okno 3 \ Rùzné Sklápìcí støesní okno, otevøení, viz strany 101. Sklápìcí støesní okno, zavøení, viz strany 101. p q Centrální zamykání 3, zamykání viz strana 52. Centrální zamykání 3, odemykání viz strana 52. Houkaèka, viz strana 14. Zimní program, Easytronic 3, viz strany 116.

6 Lékárnièka (polstáøek) 3, viz strana 154. Výstrazný trojúhelník 3, viz strana 154. Spínaè volby paliva (zemní plyn/benzín), viz strana 128. l Ö ; Tlaèítko pro zapnutí data a èasu, Nastavovací tlaèítka pro datum a èas. Dálkové ovládání pro informaèní systém 3, viz strana 22. j T + Y Stìraèe èelního okna Polohy páèky, viz strana 15, $ % & Vypnuto, Stìraèe pracují v rezimu cyklovaèe, Stìraèe pracují pomalu, Rychle. V krátkosti 13 Spínaè svìtel: 7 = Svìtla zhasnutá 8 = Obrysová svìtla 9 = Potkávací nebo dálková svìtla 0 Stisknìte = Osvìtlení interiéru > Stisknutí = Svìtla do mlhy 3 r Stisknìte = Zadní svìtlo do mlhy 6 Dalsí informace strana 94, upozornìní na rozsvícená svìtla strana 20, nastavení sklonu svìtlometù 3 strana 95, svìtla pro jízdu ve dne 3 strana 94. Obrázek è.: 13715s.tif Spínaè tlumených a dálkových svìtel: Dálková svìtla = Zatlaète páèku smìrem od volantu Tlumená svìtla = Zatlaète znovu páèku smìrem od volantu Modrá kontrolka C svítí, kdyz svítí dálková svìtla. Obrázek è.: 12431s.tif Svìtelná houkaèka: Pøitáhnìte pákový pøepínaè volantu Obrázek è.: 14053h.tif 14 V krátkosti Ovládání ukazatelù smìru: Pákový pøepínaè ve støedové poloze Pravé = nahoru Levé = dolù Pøi zpìtném otoèení volantu se páèka automaticky vrátí do výchozí polohy. K tomu vsak nedojde pøi mírné zmìnì smìru, napø.

7 pøi zmìnì jízdního pruhu. Pøi zmìnì jízdního pruhu posuòte pákový pøepínaè smìrem k prvnímu dorazu. Po uvolnìní se pákový pøepínaè vrátí do pùvodní polohy. Obrázek è. : 14054h.tif Výstrazná svìtla: Zapnuto = Stisknìte Svìtla zhasnutá = Stisknìte znovu K bezpeènému nalezení spínaèe je pøi zapnutém zapalování osvìtleno èervené pole. Jakmile stisknete tlaèítko, budou souèasnì s varovnými svìtly blikat i kontrolky ukazatelù smìru. Obrázek è.: 15865s.tif Ovládání houkaèky: Stisknìte j Obrázek è.: 11548s.tif 6 Systém airbagù 3 strana 83, Dálkové ovládání informaèního systému 3 viz strana 22. V krátkosti 15 Stìraèe èelního okna: Posunutí páèky nahoru Obrázek è.: 14055h. tif Ovládání ostøikovaèe èelního okna: Pákový pøepínaè smìrem k volantu Stìraèe provedou nìkolik cyklù. 6 Dalsí informace viz strany 194, 200. Obrázek è.: 14056h.tif = Vypnuto $ = Cyklovaè stìraèù % = Pomalý chod & = Rychlé stírání Interval cyklovaèe stìraèù lze nastavit na hodnotu od 2 do 15 sekund: Páèka v rezimu intervalového stírání $, páèka v poloze, poèkejte pozadovanou dobu, pøepnutí páèky do rezimu intervalového stírání $. Interval je ulozen v pamìti az do dalsí zmìny nebo vypnutí zapalování. Zapnutí zapalování a pøesunutí páèky do polohy $ nastaví délku intervalu na 7 sekund. Ovládání stìraèe 3 a ostøikovaèe zadního okna 3: Zapnutí stìraèe Vypnutí stìraèe Obrázek è.: 14057h.tif = Zatlaète pákový pøepínaèe dopøedu pøepínaè k volantu Ostøikovaè = Zatlaète páèku dopøedu a pøidrzte ji Stìraè zadního okna stírá v pravidelných intervalech. Pøi ostøikování stìraè provede nìkolik cyklù. 6 Dalsí informace viz strany 194, 200. = Pøitáhnìte pákový 16 V krátkosti Range Inst. consumpt. 19,5 257 km 7. 6 Ltr./100km 19:36 Vyhøívání zadního okna 3, vyhøívání vnìjsích zpìtných zrcátek 3: Zapnuto = Stisknìte Ü Svìtla zhasnutá = Stisknìte Ü znovu Spínaè vyhøívání zadního okna a vnìjsích zpìtných zrcátek je zapnutý. Kontrolka ve spínaèi. 6 Dalsí informace strany 106. Obrázek è. : 11549s.tif Odstranìní zamlzení nebo námrazy z oken: Otoète knoflík ovládání teploty vzduchu a rychlosti ventilátoru doprava, distribuci vzduchu na V, stisknìte spínaè klimatizace n 3 Zavøete støedové vìtrací otvory; posuvné prvky zatlaète dovnitø. Boèní ventilaèní otvory nasmìrujte na okna boèních dveøí. 6 Klimatizace viz strana 104, klimatizace 3 strana 110. Obrázek è.: 13205s.tif Informaèní displej 3: Aktuální informace Èas, Venkovní teplota, Rádio 3 nebo datum, Navigace 3, Telefon 3, Palubní poèítaè 3. Obrázek è.: 16710t.tif 6 Informaèní displej viz strana 32. V krátkosti 17 Mechanická pøevodovka: Obrázek è.: 15120s.tif Zpáteèka: Øaïte pouze ve stojícím vozidle, po uplynutí tøí sekund po seslápnutí pedálu spojky zvednìte krouzek na øadicí páce a zaøaïte zpáteèku. Pokud se Vám zpáteèku nepodaøí zaøadit, zaøaïte neutrál, uvolnìte pedál spojky a znovu ji vyslápnìte; potom zkuste zpáteèku zaøadit znovu. Easytronic 3: N = Neutrál/startování o = Jízdní poloha (støedová poloha) + = Vyssí pøevodový stupeò = Nizsí pøevodový stupeò A/M = Pøepnutí mezi automatickým a manuálním rezimem R = Zpáteèka (s blokováním páky) Pro pøesunutí páky volièe z N do R stisknìte tlaèítko na páce volièe. Startujte pouze v pøípadì, ze je páka volièe v poloze N a je seslápnutý brzdový pedál. 6 Dalsí informace strana 116. Obrázek è.: 12466s.tif 18 V krátkosti Pøed odjezdem zkontrolujte: z Tlak vzduchu v pneumatikách a jejich stav viz strany 140, 212. z Hladinu motorového oleje a hladinu provozních kapalin v motorovém prostoru viz strany 187 az 194. z Vsechna okna, zrcátka a vnìjsí osvìtlení vozidla a osvìtlení RZ, zda nejsou zakryta neèistotami, snìhem a ledem a zda správnì fungují. z Neumíst'ujte zádné pøedmìty na palubní desku ani do oblasti, do které se plní airbagy ani na vnitøní kryt zavazadlového prostoru. z Správné nastavení sedadel, bezpeènostních pásù a zrcátek. z Zda fungují brzdy. Výfukové plyny jsou jedovaté Výfukové plyny obsahují vysoce jedovatý oxid uhlíku, který je bez barvy a bez zápachu.

8 Proto nikdy nevdechujte výfukové plyny, nikdy nenechávejte motor bìzet v uzavøeném prostoru. Vyhnìte se jízdì s otevøeným víkem zavazadlového prostoru. Jinak mohou výfukové plyny vnikat do interiéru vozidla. Obrázek è. : 18087s.tif Startování motoru: Seslápnìte pedál spojky a brzdový pedál, Páka volièe pøevodovky Easytronic 3 v poloze N, nepøidávejte plyn, zázehový motor: klíè do 3; vznìtový motor: klíè do 2, jakmile kontrolka! zhasne1), klíè do 3; uvolnìte klíè, jakmile je motor v chodu Pro opakování postupu startování nebo vypnutí motoru otoète klíèem zpìt do 0. Pro zapnutí zapalování otoète klíèem do 2. 6 Elektronický imobilizér strana 46, dalsí informace strany 121, ) Obrázek è.: a.tif Zhavení se zapne pouze pøi nízké venkovní teplotì. V krátkosti Výstrazné bzuèáky Pøi startování motoru nebo bìhem jízdy: z pokud není zapnutý bezpeènostní pás 3, z pokud je pøekroèena zadaná maximální rychlost 3. Pøi parkování vozidla a otevøení dveøí øidièe: z Kdyz je klíè ve spínací skøíòce, z kdyz svítí obrysová/tlumená svìtla, z pokud jsou zapnuté ukazatele smìru. 19 Odbrzdìní parkovací brzdy: Mírnì nadzvednìte páku, stisknìte uvolòovací tlaèítko, páku vrat'te do vodorovné polohy. Za úèelem snízení silového pùsobení souèasnì seslápnìte nozní brzdu. A nyní:,,st'astnou cestu!" Jezdìte opatrnì, úspornì a vzdy mìjte na pamìti ohled k zivotnímu prostøedí. Pøi jízdì se nièím nerozptylujte. Obrázek è.: 11554s.tif Parkování vozidla: Zabrzdìte parkovací brzdu co nejpevnìji, vypnìte motor, vyjmìte klíè ze spínací skøíòky, zamknìte øízení, zamknìte dveøe Pro zamknutí otoète klíèem v zámku odemèených dveøí smìrem k zádi vozidla nebo stisknìte tlaèítko p na dálkovém ovládání. Zamknìte zavazadlový prostor. Aktivace mechanické ochrany proti odcizení 3 a alarmu 3, stisknìte dvakrát tlaèítko p. 6 Dalsí informace viz strany 46, 120, rádiové dálkové ovládání 3 viz strana 48, centrální zamykání 3 viz strana 52, alarm 3 viz strana 59, dlouhodobé odstavení vozidla z provozu viz strana 196. Obrázek è. : t.tif 20 V krátkosti z Otoète volantem, az se zamkne (ochrana proti odcizení). z I kdyz je vypnutý motor, mùze zaèít pracovat ventilátor chladièe. z Neparkujte s vozidlem na snadno zápalném povrchu, protoze výfukový systém je velmi horký a mohlo by dojít ke vznícení. 6 Dalsí informace viz strany 194, 196. Pokyny pro parkování: z Vzdy øádnì zabrzdìte parkovací brzdu. Pøi parkování ve svahu co nejpevnìji. z Vozidla s mechanickou pøevodovkou: zvolte první pøevodový stupeò nebo zpáteèku; vozidla s pøevodovkou Easytronic 3 pøed vypnutím zapalování pøesuòte páku volièe do støedové polohy. z Zavøete okna a sklápìcí støesní okno 3. z U vozidel s pøevodovkou Easytronic 3 kontrolka R bliká nìkolik sekund po vypnutí zapalování v pøípadì, ze nebyla zabrzdìna parkovací brzda. Servis, Údrzba Obrázek è.: 14419S.tif Doporuèujeme Vám svìøit veskeré práce Vasemu Opel partnerovi, který zajistí vhodnou údrzbu v souladu s pokyny výrobce. 6 Servis Opel strana 184, displej servisního intervalu strana 186. V krátkosti Originální náhradní díly Opel a pøíslusenství Doporuèujeme Vám pouzívat,,originální náhradní díly a pøíslusenství Opel" a díly pro úpravu vozidla, schválené výslovnì pro Vase vozidlo. Tyto díly prosly speciálními testy ovìøujícími jejich spolehlivost, bezpeènost a vhodnost pro vozidla Opel. Jiné výrobky, které se vyskytují na trhu, nemohou být firmou Opel monitorovány ani schvalovány - i kdyz byly úøednì schváleny pro pouzití na motorových vozidlech.,,originální náhradní díly a pøíslusenství Opel" schválené spoleèností Opel mùzete získat u svého Opel partnera, který vám mùze poskytnout odborné informace o pøípustných technických zmìnách a zajistit správnou instalaci. 21 To byly nejdùlezitìjsí informace pro Vasí první jízdu ve Vasem vozidle Combo. 9 Výstraha Provádìjte pravidelné kontroly, doporuèené v jednotlivých kapitolách této Pøíruèky pro majitele. Zajistìte, aby údrzba Vaseho vozidla byla provádìna podle displeje servisního intervalu. Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili na Vaseho Opel partnera. Jakoukoli závadu nechte neprodlenì odstranit! Obrat'te se na servis.

9 Doporuèujeme Vaseho Opel partnera. V pøípadì potøeby pøeruste cestu. 6 Údrzba strana 186. Ostatní strany této kapitoly obsahují popis nejzajímavìjsích funkcí Vaseho vozidla. Zbývající kapitoly uzivatelské pøíruèky obsahují dùlezité informace o provozu, bezpeènosti a údrzbì a úplný rejstøík pojmù. 22 V krátkosti Ü BC 1 BC 2 Board Computer 19,5 19:36 All values Timer Ø 40 Ø km km/h Ltr. Ltr./100km Ovládání prostøednictvím menu informaèního displeje Volby menu se volí prostøednictvím menu a pomocí tlaèítka/ètyøfunkèního tlaèítka nebo multifunkèního tlaèítka informaèního systému 3 nebo tlaèítky 3 na volantu. Volby menu se zobrazují na displeji. Volba ètyøfunkèním tlaèítkem: Stisknìte ètyøfunkèní tlaèítko nahoøe, dole, vpravo nebo vlevo. Obrázek è.: t.tif Volba pomocí multifunkèního tlaèítka (otoèný knoflík nad ètyøfunkèním tlaèítkem, viz strana 35): Stisknìte a otáèejte multifunkèní tlaèítko. Pokud chcete opustit menu, otoète multifunkèní tlaèítko doleva nebo doprava na Return nebo Main a oznaète. Volba tlaèítky na volantu: Zvolte polozku menu pomocí tlaèítek. Více informací, viz pokyny k informaènímu systému. Obrázek è.: 14034s.tif Palubní poèítaè 3 Obrázek è.: 16719t.tif Palubní poèítaè stále zaznamenává údaje a elektronicky je vyhodnocuje. Funkce: z Dojezd z Okamzitá spotøeba: z Ujetá vzdálenost z Prùmìrná rychlost z Skuteèná spotøeba z Prùmìrná spotøeba z Stopky V krátkosti 23 Systém airbagù (Opel Full Size) Tento systém zahrnuje nìkolik jednotlivých podsystémù. Èelní airbagy 3 Èelní airbagy se naplní v pøípadì vázné dopravní nehody, pøi níz doslo k nárazu do vozidla zepøedu. Dojde k naplnìní airbagu v místì øidièe a pøedního spolujezdce. Je tak omezen dopøedný pohyb tìla øidièe a cestujícího a znaènì snízeno riziko zranìní horní èásti tìla a hlavy. Obrázek è.: 11600s.tif Boèní airbagy 3 Boèní airbagy se naplní v pøípadì boèního nárazu a poskytují bezpeènostní bariéru pro øidièe a/nebo spolujezdce na pøíslusné stranì v oblasti pøedních dveøí. Tím je znaènì snízeno riziko zranìní horní èásti tìla pøi boèním nárazu. 6 Dalsí informace strana 83. Obrázek è.: 18088s.tif Aktivní opìrky hlavy 3 Obrázek è.: 14287j. tif V pøípadì dopravní nehody, pøi nárazu do vozidla zezadu, se aktivní opìrky hlavy automaticky mírnì nakloní dopøedu. Hlava tak má lepsí oporu v opìrce hlavy a nebezpeèí zranìní zpùsobené hyperextenzí v oblasti krèní páteøe je výraznì nizsí. Aktivní opìrky hlavy poznáte podle nápisu ACTIVE na vodících krouzcích opìrek hlavy. 24 Pøístroje Pøístroje Kontrolky..... Zobrazení pøístrojù.... Informaèní displej.. Pøíjem rádia Informaèní systém 3.. Dálkové ovládání 3 pro informaèní systém 3 a informaèní displej... Mobilní telefony a vysílaèky (CB) Kontrolky Obrázek è.: 18122s.tif A Obrázek è.: Zde uvedené kontrolky nemusejí být ve vsech vozidlech. Tento popis platí pro vsechny verze pøístrojových desek. X Elektronika motoru, elektronika pøevodovky 3, imobilizér, palivový filtr vznìtového motoru 3 Kontrolka se rozsvítí na nìkolik sekund pøi zapnutí zapalování. Pokud se rozsvítí za chodu motoru Porucha elektroniky motoru nebo pøevodovky. Elektronický systém se pøepne do nouzového rezimu, mùze dojít ke zvýsení spotøeby paliva a snízení výkonu, viz strana 132. Obrat'te se okamzitì na servis. Doporuèujeme autorizovaný servis Opel. Pokud kontrolka bliká, kdyz je zapnuté zapalování Porucha elektronického imobilizéru; motor nelze nastartovat viz strana 46. Bezpeènostní pás 3 Jestlize kontrolka svítí po zapnutí zapalování (zní výstrazný bzuèák), zapnìte si bezpeènostní pás viz strana 80. > Svìtla do mlhy 3 Kontrolka svítí, kdyz svítí svìtla do mlhy viz strana 95. Pøístroje 1. Seslápnìte pedál spojky Zaøaïte neutrál, nebo je-li Vase vozidlo vybaveno pøevodovkou Easytronic 3 zvolte polohu páky volièe N. 3. Co nejdøíve bezpeènì opust'te proud vozidel, abyste nebránili jejich pohybu. 4. Vypnìte zapalování. 9 Výstraha Pokud motor nebìzí, budete muset pøi

10 brzdìní a øízení vyvinout mnohem vìtsí sílu. Z Obrázek è.

11 : 18121s.tif Emise výfukových plynù Kontrolka se rozsvítí pøi zapnutí zapalování a krátce po nastartování motoru zhasne. Pokud se rozsvítí za chodu motoru Porucha v systému øízení emisí. Mohou být pøekroèeny limity obsahu skodlivin. Obrat'te se na servis. Doporuèujeme Vaseho Opel partnera. Pokud tato kontrolka za chodu motoru bliká: Jde o poruchu takového charakteru, ze mùze dojít k poskození katalyzátoru; viz strana 131. Obrat'te se okamzitì na servis. Doporuèujeme autorizovaný servis Opel. Airbagy 3, Pøedpínaèe bezpeènostních pásù viz strany 79, 87. v Obrázek è.: Nevytahujte klíè ze spínací skøínky, dokud vozidlo zcela nestojí, jinak mùze dojít k zamknutí øízení. Obrat'te se na servis. Doporuèujeme Vaseho Opel partnera. I Tlak motorového oleje Kontrolka se rozsvítí pøi zapnutí zapalování a krátce po nastartování motoru zhasne. Pokud se rozsvítí za chodu motoru Mùze dojít k pøerusení mazání motoru. Mùze dojít k poskození motoru a/nebo zablokování pohánìných kol: O Ukazatele smìru Kdyz jsou zapnuté ukazatele smìru, bliká pøíslusná kontrolka. Rychlé blikání: doslo k pøepálení zárovky ukazatelù smìru. Obì kontrolky blikají, kdyz jsou zapnutá výstrazná svìtla. Výmìna zárovky viz strana C Pøístroje Dálková svìtla Kontrolka svítí, kdyz svítí dálková svìtla a kdyz pouzíváte svìtelnou houkaèku viz strana 94.! Zhavení 3, odluèovaè pevných èástic 3 Kontrolka svítí bìhem zhavení. Zhavení se zapne pouze pøi nízké venkovní teplotì. Bliká (u vozidel s odluèovaèem pevných èástic): Odluèovaè pevných èástic se musí èistit. Jakmile to povrch vozovky a dopravní situace dovolí, krátce zvyste rychlost nad 40 km/h. Kontrola zhasne v okamziku, kdy je èistìní dokonèeno. p Obrázek è.: 18122s.tif Alternátor Kontrolka se rozsvítí pøi zapnutí zapalování a krátce po nastartování motoru zhasne. Pokud se rozsvítí za chodu motoru Zastavte vozidlo a vypnìte motor. Akumulátor se nedobíjí. Mùze dojít k pøerusení chlazení motoru. Obrat'te se na servis. Doporuèujeme Vaseho Opel partnera. R Obrázek è.: T Zimní rezim pøevodovky Easytronic 3 Kontrolka svítí, kdyz je k dispozici zimní program. Dalsí informace viz strana 116. Zadní svìtlo do mlhy Kontrolka se rozsvítí po zapnutí zadního mlhového svìtla viz strana 96. Brzdový systém, systém spojky 3 Kontrolka svítí pøi zapnutém zapalování, kdyz je zabrzdìna parkovací brzda nebo je pøílis nízká hladina brzdové kapaliny nebo kapaliny spojky 3. Dalsí informace viz strany 136, Výstraha Pokud svítí, kdyz není zabrzdìna parkovací brzda: Zastavte vozidlo; ihned pøeruste jízdu. Obrat'te se na servis. Doporuèujeme Vaseho Opel partnera. U vozidel s pøevodovkou Easytronic 3 výstrazná kontrolka R bliká nìkolik sekund po vypnutí zapalování v pøípadì, ze nebyla zabrzdìna parkovací brzda. r Pøístroje u Protiblokovací systém brzd 3 viz strana Y S Hladina paliva 3 Svítí: Nízká hladina paliva. V nádrzi zbývá rezervní mnozství paliva. Bliká: Zásoba paliva je vyèerpána, okamzitì doplòte palivo. Nikdy nesmíte nádrz zcela vyprázdnit! Nepravidelná dodávka paliva mùze zpùsobit pøehøátí katalyzátoru viz strana 130. Vznìtové motory: Pokud jste zcela vyjeli nádrz, je nutné provést proces pro odvzdusnìní palivové soustavy podle instrukcí na stranì 149. Displej pøevodovky 3 Zobrazuje aktuálnì zaøazený pøevodový stupeò nebo u pøevodovky Easytronic 3 polohu páky volièe. Dalsí informace viz strany 114. Hladina motorového oleje 3 Svítí: Nízká hladina motorového oleje. Zkontrolujte hladinu oleje a v pøípadì potøeby olej doplòte viz strana 188. Elektrický posilovaè øízení 3 Kontrolka se rozsvítí na nìkolik sekund pøi zapnutí zapalování. Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, znamená to poruchu. Mùzete pokraèovat v jízdì. Pro otoèení volantem musíte vyvinout mnohem vìtsí sílu. Obrat'te se na servis. Doporuèujeme Vaseho Opel partnera. EPS 1) Obrázek è.: 12478s.tif 1) EPS = Electric Power Steering. 28 Pøístroje Dílèí poèítadlo kilometrù Chcete-li poèítadlo vynulovat, stisknìte nulovací tlaèítko, kdyz je zapnuté zapalování a na displeji je hodnota denního poèítadla kilometrù. Vozidla se zobrazením hodin v poèítadle kilometrù Vynulování provedete stisknutím a pøidrzením tlaèítka zhruba 2 sekundy pøi zapnutém zapalování a aktivovaném poèítadle denních kilometrù. Mezi displejem denního poèítadla kilometrù a displejem èasu 3 pøepínáte krátkým stisknutím nulovacího tlaèítka viz následující strana.

12 Displej servisního intervalu, viz strana 186. Zobrazení pøístrojù Obrázek è.: 12098s.tif. Otáèkomìr Ukazuje otáèky motoru. Varovná zóna: Maximální povolené otáèky motoru jsou pøekroèeny; hrozí poskození motoru. Rychlomìr Ukazuje rychlost vozidla. Obrázek è. : Poèítadlo kilometrù Zaznamenává poèet ujetých kilometrù. Kdyz je vypnuté zapalování, krátkým stisknutím nulovacího tlaèítka zobrazíte na cca 15 sekund poèítadlo kilometrù. Pøístroje Seøízení èasu Pøi zobrazeném èasu stisknìte nulovací tlaèítko na sdruzeném pøístroji: Stisknìte po dobu pøibliznì 2 sekund: Blikají hodiny Krátce stisknìte Seøiïte hodiny Stisknìte na dobu pøibliznì 2 sekund Blikají minuty Krátce stisknìte Seøiïte minuty Stisknìte na dobu pøibliznì 2 sekund Hodiny se spustí. 29 Displej èasu v poèítadle kilometrù 3 Mezi displejem denního poèítadla kilometrù a displejem èasu 3 pøepínáte krátkým stisknutím nulovacího tlaèítka. Kdyz svítí vnìjsí osvìtlení vozidla, mùzete nastavit jas displeje pravým nastavovacím koleèkem k pod spínaèem svìtel viz strana 97. Obrázek è.: 12099s.tif. 30 Pøístroje Z fyzikálních dùvodù ukazuje teplomìr teplotu chladicí kapaliny motoru pouze tehdy, kdyz je správná hladina chladicí kapaliny. Za chodu motoru je soustava pod tlakem. Teplota mùze krátkodobì vystoupit nad 100 C. Teplomìr chladicí kapaliny Ruèièka v levé zónì = Motor jestì nedosáhl provozní teploty Ruèièka ve støední èásti = Normální provozní teplota Obrázek è.: 11688s.tif Palivomìr Ruèièka v èervené varovné zónì nebo Y svítí = Rezervní zásoba paliva. Ruèièka je v èervené varovné zónì nebo bliká Y Obrázek è. : 11689s.tif Ruèièka v pravé zónì (varovná zóna) = Teplota je pøílis vysoká: Zastavte vozidlo a vypnìte motor. Hrozí poskození motoru. Okamzitì zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny viz strana 191. = Doplòte ihned palivo, viz strana 126. Nikdy nesmíte nádrz zcela vyprázdnit! Vznìtové motory: Pokud jste zcela vyjeli nádrz, je nutné provést proces pro odvzdusnìní palivové soustavy podle instrukcí na stranì 149. Podle mnozství paliva, které zùstalo v palivové nádrzi mùze být naèerpané mnozství paliva mensí nez je udávaný objem palivové nádrze. Pøístroje Displej: 1/1 - Tlak v nádrzi pøibl. 200 barù 3/4 - Tlak v nádrzi pøibl. 150 barù 1/2 - Tlak v nádrzi pøibl. 100 barù 1/4 - Tlak v nádrzi pøibl. 50 barù Aby bylo dosazeno maximálního dojezdu v provozu na zemní plyn, doporuèujeme, abyste vyuzili celou oblast rezervy. Provoz na benzín: Displej: 1/1 - Obsah nádrze pøibl. 14 litrù 31 Kdyz hladina benzínu zaèíná být nízká, mùze motor pøi prùjezdu zatáèkou vynechávat. Okamzitì doplòte palivo, pokud kontrolka Y zaène blikat! Nikdy nedovolte, aby byla benzínová nádrz zcela vyprázdnìna! Na vozidlech s pøídavným topením 3 pravidelnì kontrolujte hladinu benzínu, nebot' spotøebovává benzín i bìhem provozu na zemní plyn. Spínaè volby paliva, viz strana 128. Podmínky startování, viz strana 129. Palivomìr zemního plynu Displej ukazuje tlak v nádrzi nebo hladinu benzínu, a to v závislosti na provozním rezimu. Provoz na zemní plyn: Ruèièka je v levé varovné zónì nebo kontrolka Y svítí = Rezervní zásoba paliva. Ruèièka je v levé varovné zónì nebo kontrolka Y bliká = Dolní oblast rezervy; vozidlo automaticky pøejde do provozu na benzín viz strana 128. Obrázek è.: 11689s.tif 32 Pøístroje Informaèní systém viz návod k obsluze informaèního systému. Zobrazení F na displeji signalizuje poruchu. Poruchu nechte odstranit. Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili na dealera vozidel Opel nebo autorizovaný servis Opel. REG 12:01 17,0 C FM 3 90,6MHz AS RDS TP Range Inst. consumpt. 19,5 257 km 7.6 Ltr. /100km 19:36 Informaèní displej Obrázek è.: 17913s.tif Trojfunkèní informaèní displej 3 Displej pro hodiny, venkovní teplotu a datum/informaèní systém (jeli zapnutý). Je-li zapalování vypnuté, po krátkém stisknutí jednoho ze dvou tlaèítek nad displejem se zobrazí na dobu pøibliznì 15 sekund hodiny, datum a venkovní teplota. Zobrazení F na displeji signalizuje poruchu. Poruchu nechte odstranit. Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili na dealera vozidel Opel nebo autorizovaný servis Opel. Grafický informaèní displej 3 Displej pro hodiny, venkovní teplotu a datum/informaèní systém (je-li zapnutý). Zobrazené informace závisí na konfiguraci informaèního systému. Nìkteré informace se objeví ve zkrácené formì. Obrázek è.: 16710t.

13 tif Pøístroje 33 9 Výstraha Upozornìní: Povrch vozovky mùze být namrzlý i v pøípadì, ze je na displeji zobrazena venkovní teplota o nìkolik stupòù vyssí nez 0 C. 8:56-5,5 C : Slippery road -2,5 C OK Venkovní teplota Obrázek è.: 17913s.tif Pokles teploty se zobrazí ihned, zvýsení teploty s malým prodlením. Pokud venkovní teplota poklesne pod 3 C, symbol : se objeví na trojfunkèním informaèním displeji jako výstraha moznosti výskytu náledí. Kdyz se teplota zvýsí minimálnì na 5 C, symbol : zhasne. Ve vozidlech s grafickým informaèním displejem 3 se na displeji objeví varovné hlásení, jako varování pøed námrazou na vozovce. Pøi teplotì nizsí nez -5 C nebude zobrazena zádná zpráva. Obrázek è.: 16707t.tif 34 Pøístroje Korekce èasu 3 Nìkteré vysílaèe RDS nevysílají správný èasový signál. Pokud se stále zobrazuje nesprávný èas, vypnìte automatickou synchronizaci èasu 3 a nastavte èas ruènì viz následující sloupec. Automatické nastavení je na displeji indikováno symbolem }. Aktivace a deaktivace automatické synchronizace èasu: informaèní systém vypnutý; stisknìte Ö a ; u displeje následovnì: stisknìte a podrzte Ö po dobu pøibliznì 2 sekund, displej hodin je nyní v rezimu seøízení, Stisknìte Ö dvakrát (az zaène blikat rok). Stisknìte Ö a podrzte po dobu pøibliznì 3 sekund, az zaène blikat symbol } na displeji 3 a zobrazí se hlásení,,rds TIME" (pøitom bliká rok), Stisknìte ; - na displeji se objeví: RDS TIME 0 = Vypnuto Stisknìte ; - na displeji se objeví: RDS TIME 1 = Zapnuto Stisknìte Ö tøikrát. 8:56 5,5 C Trojfunkèní informaèní displej Nastavení data a seøízení hodin Vypnutý informaèní systém. Stisknìte Ö a ; vedle displeje následovnì: Stisknìte Ö po dobu pøibliznì 2 sekund: Bliká den ;: Nastavte den Ö: ;: Ö: ;: Ö: ;: Ö: ;: Ö: Bliká mìsíc Nastavte mìsíc Bliká rok Nastavte rok Blikají hodiny Seøiïte hodiny Blikají minuty Seøiïte minuty Hodiny se spustí. Obrázek è.: 17914s. tif Pøístroje 35 Range Inst. consumpt. 19,5 257 km 7.6 Ltr./100km 19:36 Grafický informaèní displej 3, Výbìr funkcí Grafický informaèní displej znázoròuje funkce a jejich menu. Funkce jsou voleny a provádìny z menu na displeji pomocí ètyøfunkèního tlaèítka 3 na informaèním systému nebo tlaèítky 3 na volantu. Obrázek è.: 16710t.tif Volba ètyøfunkèním tlaèítkem: Obrázek è.: t. tif Volba multifunkèním tlaèítkem 3: Otáèení Stisknutí Obrázek è.: 15559t.tif Oznaèení polozek menu nebo pøíkazù, volba funkcí, Výbìr oznaèené polozky, potvrzení pøíkazu. Polozky menu vybírejte prostøednictvím menu a tlaèítek/ètyøcestného tlaèítka informaèního systému. Pokud chcete opustit menu, otoète multifunkèní tlaèítko doleva nebo doprava na Return nebo Main a oznaète Pøístroje 7 FM AS [TP] REG CDin MP3 Settings 19,5 19:36 19:36 Time, Date Language 90.6 MHz Units Contrast Day / Night ,5 19:36 Ign. logic Volba tlaèítky na volantu 3: Obrázek è. : 14034s.tif Zvolte polozku menu pomocí tlaèítek. Kazdá funkce má hlavní stranu, která se vybírá z horního øádku displeje (neplatí pro informaèní systém CD 30): z z z z Audio Navigace 3 Telefon 3 Palubní poèítaè 3. Obrázek è.: 16711t. tif Systémová nastavení Nastavení se zpøístupní pøes menu Settings. Stisknìte tlaèítko Main 3 (není na vsech informaèních systémech) na informaèním systému (vyvolání hlavní obrazovky). Stisknìte tlaèítko Settings na informaèním systému. U informaèního systému CD 30 nemùzete vybrat menu. Otevøe se menu Settings. Obrázek è.: 16712t.tif Pro audio, navigaci 3 a telefon 3, viz pokyny k informaènímu systému. Pøístroje Korekce èasu 3 Nìkteré vysílaèe RDS1) nevysílají správné èasové signály. Pokud se èasto zobrazuje nesprávný èas, deaktivujte automatickou synchronizaci èasu 3 a nastavte èas ruènì. Pro nastavení èasu pomocí signálu RDS zvolte polozku Synchron. clock automatical. z menu Time, Date. Rámeèek pøed Synchron. clock automatical. bude zaskrtnutý, viz obr T Time, Date Time 19,5 19:36 19:36 7 Settings 19,5 19:36 Time, Date Language Units Contrast Day / Night Ign. logic Deutsch English Español... Date Synchron. clock automatical. Nastavení data a seøízení hodin Zvolte polozku Time, Date z menu Settings. Zobrazí se menu pro Time, Date. Zvolte pozadované polozky menu: Proveïte pozadované nastavení. Obrázek è.: 16713t. tif Volba jazyka Mùzete si zvolit jazyk, ve kterém budou funkce palubního poèítaèe zobrazovány.

14 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Zvolte polozku Language z menu Settings. Zobrazí se seznam dostupných jazykù. 6 Obrázek è.: 16714t. tif 1) RDS = Radio Data System. 38 Pøístroje 7 13 Languages Deutsch English Español Dutch French Italiano 19,5 19:36 7 Settings 19,5 19:36 7 Contrast 19,5 19:36 Time, Date Language Units Contrast Day / Night Ign. logic Europe-SI Japan Great Britain USA 12 Zvolte pozadovaný jazyk. Obrázek è.: 16715t.tif Oznaèená polozka je indikována 6 pøed polozkou menu. U systému s jazykovou verzí 3, kdyz je nastavení jazyka zobrazení zmìnìno, systém se dotáze, zda jazyk zpráv se má také zmìnit viz instrukce k informaènímu systému. Nastavení mìrných jednotek Mùzete si zvolit, jaké mìrné jednotky se budou pouzívat. Zvolte polozku Units z menu Settings. Zobrazí se seznam dostupných jednotek. Zvolte pozadované jednotky. Oznaèená polozka je indikována o pøed polozkou menu. Obrázek è.: 16716t.tif Nastavení kontrastu 3 Zvolte polozku Contrast z menu Settings. Na displeji se zobrazí menu pro Contrast. Potvrïte pozadované nastavení. Obrázek è.: 16717t.tif Pøístroje Nastavení rezimu displeje 3 Displej se mùze pøizpùsobit podmínkám osvìtlení: èerný text na svìtlém pozadí nebo bílý text na tmavém pozadí. Zvolte polozku Day / Night z menu Settings. Zobrazí se seznam mozností. Automaticky: v závislosti na osvìtlení vozidla. Immer Tag Design: èerný text na svìtlém pozadí. Immer Nacht Design: bílý text na tmavém pozadí. Oznaèená polozka je indikována o pøed polozkou menu. Ign. logic (Log. zapal.) 3 Viz návod k pouzití informaèního systému. 39 Ü BC 1 BC 2 Board Computer 19,5 19:36 All values Timer Ø Ø 7.0 Range km km/h Ltr. Ltr./100km 257 km 7.6 Ltr./100km 19:36 Inst. consumpt. 19,5 Grafický informaèní displej, palubní poèítaè 3 Palubní poèítaèe poskytují informace o cestovních údajích, které stále zaznamenává a elektronicky vyhodnocuje. Hlavní strana palubního poèítaèe poskytuje informaci o dojezdu a okamzité spotøebì. Chcete-li zobrazit údaje o jízdì jiného palubního poèítaèe, stisknìte tlaèítko BC na informaèním systému 3 nebo zvolte menu palubního poèítaèe na displeji. Na vozidlech s informaèním systémem CD 30 3 a dálkovým ovládáním na volantu 3 ovládají levá tlaèítka na volantu pouze palubní poèítaè. Obrázek è.: 16719t.tif Dojezd Dojezd se vypoèítává z hodnot okamzitého mnozství paliva v nádrzi a okamzité spotøeby. Na displeji se zobrazují prùmìrné hodnoty. Hodnota dojezdu se po chvíli automaticky pøepoèítá po doplnìní paliva. Obrázek è.: 16710t. tif 40 Pøístroje Ujetá vzdálenost Zobrazení ujetých kilometrù. Mìøení mùze být kdykoliv znovu zahájeno. Prùmìrná rychlost Výpoèet prùmìrné rychlosti. Mìøení mùze být kdykoliv znovu zahájeno. Ü BC 1 BC 2 Board Computer 19,5 19:36 All values Range 33km Pøerusení jízdy s vypnutým zapalováním se do výpoètu nezahrne. Skuteèná spotøeba Zobrazení mnozství spotøebovaného paliva. Mìøení mùze být kdykoliv znovu zahájeno. Prùmìrná spotøeba Výpoèet prùmìrné spotøeby. Mìøení mùze být kdykoliv znovu zahájeno. Timer Ø 40 Ø km km/h Ltr. Ltr./100km OK Jestlize mnozství paliva v nádrzi nedostaèuje na ujetí 50 km, objeví se na displeji varování,,range" (dojezd). Potvrïte polozku menu tak, jak je popsáno na stranì 35. Okamzitá spotøeba Údaje se mìní v závislosti na rychlosti: Zobrazení v l/h Zobrazení v l/100 km pod 13 km/h, nad 13 km/h. Obrázek è.: 16718t.tif Vynulování informací palubního poèítaèe (Reset) Následující informace palubního poèítaèe mohou být vynulovány (restart mìøení): z z z z Ujetá vzdálenost Prùmìrná rychlost Skuteèná spotøeba Prùmìrná spotøeba Obrázek è. : 16719t.tif Zvolte polozku BC 1 nebo BC 2 z menu palubního poèítaèe. Pøístroje Pøerusení napájení Pokud dojde k pøerusení napájení nebo je akumulátor málo nabitý, data ulozená v palubním poèítaèi budou vymazána. 41 Ü Reset BC 1 All values 19,5 19:36 Ü Reset BC 1 All values 19,5 19:36 Ø Ø km km/h Ltr. Ltr./100km Ø Ø km km/h Ltr. Ltr./100km Informace dvou palubních poèítaèù mohou být resetovány samostatnì, coz umozòuje vyhodnocovat data z rùzných èasových úsekù. Zvolte informace pøíslusného palubního poèítaèe. Hodnoty zvolených funkcí budou vynulovány a pøepoèítány. Obrázek è.: 16720t.tif Chcete-li vynulovat vsechny informace palubního poèítaèe, zvolte polozku menu All values.

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více

OPEL Agila. Uživatelská pøíruèka POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!*

OPEL Agila. Uživatelská pøíruèka POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* OPEL Agila POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* Vznìtový motor Vašeho vozidla je vyvinut v souladu s nejnovìjšími poznatky automobilového výzkumu, pøedstavuje nejvyspìlejší technologii a technickou sofistikovanost,

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL COMBO http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824834

Vaše uživatelský manuál OPEL COMBO http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824834 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

OPEL Vivaro. Uživatelská pøíruèka POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!*

OPEL Vivaro. Uživatelská pøíruèka POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* OPEL Vivaro POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* Vznìtový motor Vašeho vozidla je vyvinut v souladu s nejnovìjšími poznatky automobilového výzkumu, pøedstavuje nejvyspìlejší technologii a technickou sofistikovanost,

Více

OPEL GT. Pøíruèka pro obsluhu, bezpeènost, údržbu

OPEL GT. Pøíruèka pro obsluhu, bezpeènost, údržbu OPEL GT Pøíruèka pro obsluhu, bezpeènost, údržbu 2 Údaje o Vašem vozidle Zapište sem prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL MOVANO http://cs.yourpdfguides.com/dref/2825030

Vaše uživatelský manuál OPEL MOVANO http://cs.yourpdfguides.com/dref/2825030 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL ASTRA

Vaše uživatelský manuál OPEL ASTRA Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Obsah. Abecední rejstøík 163

Obsah. Abecední rejstøík 163 Obsah Pøístroje a ovládací prvky 2 Karoserie a interiér 29 Startování a jízda 65 Kola a pneumatiky 87 Servis a údržba 93 Technické údaje 123 Èisté výfukové plyny 131 Audiosystém 135 Tato uživatelská pøíruèka

Více

C5_06_1_GCV-FRA.qxd 6/09/06 10:20 Page c1 CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE. C5-2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_TCV-TCH.win 9/1/2006 10:49 - pag e 1

C5_06_1_GCV-FRA.qxd 6/09/06 10:20 Page c1 CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE. C5-2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_TCV-TCH.win 9/1/2006 10:49 - pag e 1 C5_06_1_GCV-FRA.qxd 10:20 c1 CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE C5-2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_TCV-TCH.win 9/1/2006 10:49 - pag e 1 C5_06_1_GCV-FRA.qxd 10:20 c2 CITROËN doporuèuje Inovované pevné partnerství

Více

OPEL Movano. Obsluha, bezpeènost, údržba POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!*

OPEL Movano. Obsluha, bezpeènost, údržba POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* OPEL Movano POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* Vznìtový motor Vašeho vozidla je vyvinut v souladu s nejnovìjšími poznatky automobilového výzkumu, pøedstavuje nejvyspìlejší technologii a technickou sofistikovanost,

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

C2_05_2_GCV-FRA.qxd 11/08/05 12:10 Page 1 CITROËN C2 NÁVOD K OBSLUZE. C2-2005-1 C:\Documentum\Checkout\C2_05_2_TCV-TCH.win 28/9/2005 15:53 - pag e 1

C2_05_2_GCV-FRA.qxd 11/08/05 12:10 Page 1 CITROËN C2 NÁVOD K OBSLUZE. C2-2005-1 C:\Documentum\Checkout\C2_05_2_TCV-TCH.win 28/9/2005 15:53 - pag e 1 C2_05_2_GCV-FRA.qxd 11/08/05 12:10 Page 1 CITROËN C2 NÁVOD K OBSLUZE C2-2005-1 C:\Documentum\Checkout\C2_05_2_TCV-TCH.win 28/9/2005 15:53 - pag e 1 C2_05_2_GCV-FRA.qxd 11/08/05 12:11 Page 2 CITROËN doporuèuje

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení,

Více

CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Obsah. Na konci této pøíruèky najdete abecednì seøazený rejstøík.

Obsah. Na konci této pøíruèky najdete abecednì seøazený rejstøík. Obsah Na konci této pøíruèky najdete abecednì seøazený rejstøík. V této pøíruèce je popsáno jednak standardní vybavení vozu, jednak vybavení dodávané za pøíplatek. Navíc je vìnována pozornost i alternativnímu

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení,

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení,

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek.

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek. FABIA Montážní místa È 1/1 I Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek Obsah P k ' - Jlst ovy ox 1/2 b -Pojistkový box na akumulátoru "' " " " "' " "' 1/4 -Reléový

Více

Obsah. Na konci této pøíruèky najdete abecednì seøazený rejstøík.

Obsah. Na konci této pøíruèky najdete abecednì seøazený rejstøík. Na konci této pøíruèky najdete abecednì seøazený rejstøík. Obsah Strana Bezpeènost 9 Pøístroje, spínaèe a ovládací prvky 29 Ovládání klimatizace 53 Interiér 65 Zámky a alarm 85 Startování, jízda 95 V této

Více

transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE

transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE 1. ÚVOD Pøed použitím výrobku je nutné tento návod k obsluze proèíst a dobøe mu porozumìt. Uložte návod na lehce pøístupném místì pro pozdìjší použití. Carony

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

expert EXPERTÍZA - ODBORNÝ POSUDEK è. 31/2480/2012

expert EXPERTÍZA - ODBORNÝ POSUDEK è. 31/2480/2012 Toyota Avensis 5dv. 2,0 D-4D 125 Terra RZ VIN Èíslo TP Pùvod vozidla Uvedeno do provozu Stav tachometru Poslední servisní kontrola datum / km Platost STK Karoserie Zdvihový objem / Výkon motoru Palivo

Více

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Objednávací èíslo : 2 22 539 MMI3G Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Popis produktu kompletní sada 2x AV-vstup

Více

Pevné partnerství v inovaci. Referenční olej. TOTAL partner CITROËNu je i Vaším partnerem. CITROËN doporuèuje TOTAL

Pevné partnerství v inovaci. Referenční olej. TOTAL partner CITROËNu je i Vaším partnerem. CITROËN doporuèuje TOTAL NÁVOD K OBSLUZE CITROËN doporuèuje TOTAL Pevné partnerství v inovaci CITROËN a TOTAL jsou partnery 35 let, spoleènì vyvíjejí motory a maziva v duchu nejmodernìjších technologií. Referenční olej Výsledky

Více

NÁVOD K OBSLUZE M59 - CS - 7002 ed. 09/2002

NÁVOD K OBSLUZE M59 - CS - 7002 ed. 09/2002 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN doporuèuje TOTAL Pevné partnerství v inovaci CITROËN a TOTAL jsou partnery 35 let, spoleènì vyvíjejí motory a maziva v duchu nejmodernìjších technologií. Referenční olej Výsledky

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712. dvoucestní autoalarm

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712. dvoucestní autoalarm R NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712 dvoucestní autoalarm POPIS FUNKCÍ deaktivovaný systém: stlaète 1 krát tlaèítko, centrální zamykání se uzamkne, zapalování a spínaè kufru jsou chránìné za po sek. Dveøní spínaèe

Více

Návod k obsluze Skartovací stroj S16.86

Návod k obsluze Skartovací stroj S16.86 Skartovací stroj S16.86 Strana 1 Skartovací stroj S16.86 Obsah Návod k obsluze...5-9 Porucha... 10 Technické údaje... 11 Pozor! Pøed použitím stroje vìnujte pozornost následujícím upozornìním: Pøed použitím

Více

Školení KB 8 a jízdní zkoušky Řízení kvality Kvasiny GQK

Školení KB 8 a jízdní zkoušky Řízení kvality Kvasiny GQK Školení KB 8 a jízdní zkoušky Školení KB 8 a jízdní zkoušky Bezpečnost na dráze Kontrolky: Tlak motorového oleje Množství motorového oleje Elektrohydraulické servořízení Elektromechanické servořízení Teplota,

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení, která je nutno

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

MOTOR Typ Znaèka a model Výkon dle DIN 14396 Maximální otáèky motoru ot./min. Zdvihový objem cm3 Poèet válcù Vrtání x zdvih mm Sání Vzduchový filtr

MOTOR Typ Znaèka a model Výkon dle DIN 14396 Maximální otáèky motoru ot./min. Zdvihový objem cm3 Poèet válcù Vrtání x zdvih mm Sání Vzduchový filtr SÉRIE 2 MALÉ KOLOVÉ NAKLADAÈE D21D-121D-221D-321D P R O F E S I O N Á L N Í P A R T N E R MALÉ KOLOVÉ NAKLADAÈE 21D-121D-221 1D-321D SÉRIE 2 NOVÁ KABINA Moderní, prostorná a ergonomická Viditelnost po

Více

OSOBNÍ AUTOMOBIL STŘEDNÍ TŘÍDY TYP A

OSOBNÍ AUTOMOBIL STŘEDNÍ TŘÍDY TYP A Příloha č. 1 - Technická specifikace vozidel Parametry požadované zadavatelem sedan (4dveřový) / liftback (5dveřový) 5ti místný (homologováno pro řidiče + 4 cestující) motor zážehový, přeplňovaný (palivo

Více

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku:

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku: KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ TX 2x1 mm 2 RX 2x1,5 mm 2 4x1 3x1 mm 2 230V 3x1,5 mm 2 Legenda k obrázku: 1 Hnací jednotka G 2500 2 Øídicí panel (øízení

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

C105S. Øídicí jednotka. 6 x 0,25. 4 x 0,25. l=4 m

C105S. Øídicí jednotka. 6 x 0,25. 4 x 0,25. l=4 m 05S Øídicí jednotka 6 x 0,5 x 0,5 l= m 600 OBSH. Øídicí jednotka 05S...3.. Obecné...3.. Technická specifikace...3.3. hybová hlá¹ení, viz Obr. 6....3. POKYY K POU ITÍ..... astavení doby do spu¹tìní a doby

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Servis. 8 Dodatek è.9. Montážní místa Modelový rok 2000" Vydání: 02.02

Servis. 8 Dodatek è.9. Montážní místa Modelový rok 2000 Vydání: 02.02 Servis 8 Dodatek è9 FABIA e Dílenská pøíruèka: Elektrická schémata, Hledání závad a Montážní místa Modelový rok 2000" Vydání: 0202 Dbejte, prosím, u tohoto dodatku na následující: -Vymìòte první, patnáctou,

Více

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte 7205 000 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele Návod k obsluze Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB2-24/29/43/60 Pøed pou itím dùkladnì proètìte Úvod Dùle ité všeobecné pokyny pro pou ívání Pou ívejte tento

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

q POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD! Obsahuje důležité bezpečnostní informace. Zobrazovací jednotka (typ LED) ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE

q POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD! Obsahuje důležité bezpečnostní informace. Zobrazovací jednotka (typ LED) ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE q POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD! Obsahuje důležité bezpečnostní informace. Zobrazovací jednotka (typ LED) ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE POPIS 1 1. Zobrazovací jednotka (typ LED) SYSTÉMY PRO ELEKTROKOLA

Více

Váš manuál RENAULT ESPACE http://sk.yourpdfguides.com/dref/2669046

Váš manuál RENAULT ESPACE http://sk.yourpdfguides.com/dref/2669046 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre. Odpovede na všetky vaše otázky o nájdete v použivateľskej príručke (informácie, špecifiká, bezbečnostné

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Øetìzová bariéra CAT

Øetìzová bariéra CAT Øetìzová bariéra CAT ØETÌZOVÁ BARIÉRA PRO VJEZDY DO ŠÍØE 16M. Typ zaøízení 1. Skupina CAT-X 2. Skupina CAT-I 3. Rádiový pøijímaè 4. Øetìz Genovese - Janovský 5. Bezpeènostní vodítko øetìzu umístìné na

Více

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 840 je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

Vaše uživatelský manuál CITROEN XARA PICASSO 2.0 HDI http://cs.yourpdfguides.com/dref/4255525

Vaše uživatelský manuál CITROEN XARA PICASSO 2.0 HDI http://cs.yourpdfguides.com/dref/4255525 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CITROEN XARA PICASSO 2.0 HDI. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vehicle Security System VSS 1. Přůvodce nastavením systému - Czech

Vehicle Security System VSS 1. Přůvodce nastavením systému - Czech Vehicle Security System VSS 1 Přůvodce nastavením systému - Czech Vážený zákazníku, v tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné: k potvrzení instalace systému alarmu k aktivaci a deaktivaci některých

Více

670 CAN BUS INSTALAÈNÍ NÁVOD K AUTOALARMU. Modulární autoalarm pro vozidla se sbìrnicí CAN BUS

670 CAN BUS INSTALAÈNÍ NÁVOD K AUTOALARMU. Modulární autoalarm pro vozidla se sbìrnicí CAN BUS CZ INSTALAÈNÍ NÁVOD K AUTOALARMU 670 CAN BUS Modulární autoalarm pro vozidla se sbìrnicí CAN BUS 670 CAN BUS Tento výrobek musí být instalován kvalifikovanou a proškolenou osobou Ver. 01/2006 Ú V O D Èesky

Více

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Dálkové ovládání systému alarmu Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování a deaktivování

Více

Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL. urèeno pro sestavu LG:

Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL. urèeno pro sestavu LG: Po Út St Èt Pá So Ne Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL 0c urèeno pro sestavu LG: TnG Air X1000Si TnG Air X1100Si TnG Air X1200Si TnG Air X1300Si TnG Air X1400Si TnG Air X1500Si urèeno pro

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Originální dálkové ovládání vozidla Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

Protokol kontroly motorového vozidla. Audi A6

Protokol kontroly motorového vozidla. Audi A6 Protokol kontroly motorového vozidla Audi A6 Datum kontroly 11.11.201 Kód technika UZ0001 Základní informace Rok výroby 2007 Počet 349 12 Motor 2.7 TDI Výkon 128 kw Převodovka Manuální VIN WAUZZZ4F98N02619

Více

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA (příloha ke kupní smlouvě ze dne: 201...)

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA (příloha ke kupní smlouvě ze dne: 201...) PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA (příloha ke kupní smlouvě ze dne: 201...) Základní informace tovární značka:... typ/model:... druh (osobní/nákladní...):... rok výroby:... registrační značka (SPZ):...

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM Návod k obsluze PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM SD-530 Symbol blesku v trojúhelníku varuje uživatele, že uvnitø pøístroje se nachází nebezpeèné napìtí. UPOZORNÌNÍ: ABYSTE PØEDEŠLI NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

Vaše uživatelský manuál RENAULT KANGOO http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332914

Vaše uživatelský manuál RENAULT KANGOO http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332914 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro RENAULT KANGOO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se RENAULT KANGOO v uživatelské

Více

Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně

Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně Telestart T100 HTM Česky 2 D Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně Vážená zákaznice společnosti Webasto, vážený zákazníku společnosti Webasto, těší nás, že jste se rozhodli pro tento produkt společnosti

Více

CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE. C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1

CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE. C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1 C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1 CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE C3 Pluriel - 2005-1 C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_TCV-TCH.win 6/10/2005 14:16 - page 1 C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40

Více

CITROËN BERLINGO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN BERLINGO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN BERLINGO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN doporuèuje Inovované pevné partnerství CITROËN a TOTAL, kteøí jsou partnery jiş 35 let, spoleènì a souèasnì konstruují motory a pøipravují maziva prostøednictvím

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Úvod Varování Instalace

Úvod Varování Instalace Rychlovazaè X5 2v1 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení vazacího stroje X5 2v1. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Jedná se o tzv. kombinovaný vazaè pro vazbu do plastových i kovových høbetù (pro

Více

WA90-3 WA90-3 KOLOVÝ NAKLADAÈ VÝKON 51,5 KW (70 PS) PROVOZNÍ HMOTNOST 5610 KG KAPACITA LOPATY 0,9 1,6 M 3

WA90-3 WA90-3 KOLOVÝ NAKLADAÈ VÝKON 51,5 KW (70 PS) PROVOZNÍ HMOTNOST 5610 KG KAPACITA LOPATY 0,9 1,6 M 3 WA 90 WA90-3 WA90-3 KOLOVÝ NAKLADAÈ VÝKON 51,5 KW (70 PS) PROVOZNÍ HMOTNOST 5610 KG KAPACITA LOPATY 0,9 1,6 M 3 Struèný pøehled Nový kompaktní kolový nakladaè WA90-3: je komfortnìjší, má snadnìjší údržbu

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2 Úvod Regulátor TERM 2.2 je urèen k dvoupolohové ekvitermní regulaci topného

Více

CITROËN BERLINGO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN BERLINGO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN BERLINGO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN doporuèuje Inovované pevné partnerství CITROËN a TOTAL, kteøí jsou partnery jiş 35 let, spoleènì a souèasnì konstruují motory a pøipravují maziva prostøednictvím

Více

Opel Omega. Příručka pro majitele

Opel Omega. Příručka pro majitele Opel Omega Příručka pro majitele Váš vůz Omega Byl vyvinut s použitím nejnovějších výsledků výzkumu a nabízí technickou dokonalost a vynikající komfort. Váš vůz Omega reprezentuje ideální spojení pokrokové

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál 1 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí se zvukem

Více

WA75-3 WA75-3 KOLOVÝ NAKLADAÈ. VÝKON 42,5 kw (58 PS) PROVOZNÍ HMOTNOST 4880 kg KAPACITA LOPATY 0,65 1,25 m 3

WA75-3 WA75-3 KOLOVÝ NAKLADAÈ. VÝKON 42,5 kw (58 PS) PROVOZNÍ HMOTNOST 4880 kg KAPACITA LOPATY 0,65 1,25 m 3 WA 75 WA75-3 WA75-3 KOLOVÝ NAKLADAÈ VÝKON 42,5 kw (58 PS) PROVOZNÍ HMOTNOST 4880 kg KAPACITA LOPATY 0,65 1,25 m 3 Struèný pøehled Nový kompaktní kolový nakladaè WA75-3: je komfortnìjší, má snadnìjší údržbu

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

Model: SE - 115 CH 2A. Návod k obsluze a instalaci

Model: SE - 115 CH 2A. Návod k obsluze a instalaci Model: SE - 115 CH 2A Návod k obsluze a instalaci JAK INSTALOVAT Teplota Místnosti Chladnièky ve tøídì N jsou schopny provozu v prostøedí od 16 O C - 32 O C Vyvážení Pøední nožky vyšroubujte tak, aby spotøebiè

Více

Benzín (AR Motronic ME MT/AT - 2 lambda sensors) - Minikrypt: chybný kód - signál pod maximálním prahem - Trvale

Benzín (AR Motronic ME MT/AT - 2 lambda sensors) - Minikrypt: chybný kód - signál pod maximálním prahem - Trvale Autodílna Jiří Blecha Ulice: Na Klínku 305 PSC Mesto: 530 06 Pardubice Telefon: 46 630 44 77 Fax: E-mail: autodilna@jb-elektronikcz Web: www.jb-elektronik.cz 1 Technik: Datum: 22.6.2015 Poznávací značka

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DIGESTOØE P520-P540-P550-P560- P580-P720-P740-P750- P760-P780 UPOZORNÌNÍ Nejkratší vzdálenost varné desky od spodní plochy digestoøe musí být nejménì 65 cm. Pokud je v návodu na instalaci

Více

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó ann cloj=klk=tsvjmsvmr^ jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 71 74 77 80 83 86 Q R S Zaøízení na sbìr posečené trávy

Více

1/26 Číslo protokolu: csob banka 254

1/26 Číslo protokolu: csob banka 254 1/26 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ÚDAJE O VOZIDLE Tovární značka (výrobce): VIN: Max. výkon (kw): Typ karoserie: Datum

Více

Obsah. Obsah. Bìžná údržba a opravy zážehové motory... 25 Technické údaje... 26 Utahovací momenty... 26. Plán údržby - zážehové motory...

Obsah. Obsah. Bìžná údržba a opravy zážehové motory... 25 Technické údaje... 26 Utahovací momenty... 26. Plán údržby - zážehové motory... Úèel knihy... 11 Opravy bìhem jízdy... 13 Nelze nastartovat motor, protože se neotáèí startér... 13 Nelze nastartovat motor, i když startér funguje... 13 Nouzové startování... 14 Výmìna kola... 15 Hledání

Více

DOKUMENTACE K VOZU PO KONTROLE TECHNIKEM

DOKUMENTACE K VOZU PO KONTROLE TECHNIKEM 1 DOKUMENTACE K VOZU PO KONTROLE TECHNIKEM ---------------------------------------------------- Klientské číslo: Jméno a přímení: Telefon: Email: Informace o vozidle Tovární značka: Model: Datum 1. registr.

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Nk použití GREE. Návod k použití a instalaci. CZ Èesky

Nk použití GREE. Návod k použití a instalaci. CZ Èesky Nk použití Návod k použití a instalaci GREE CZ Èesky Obsah PROVOZ ÚDRŽBA..... 2........ 3. Popis funkce -... ovladaè 4.... 5.... 6.... 7.... . Bezpeènostní pokyny Pøed použitím zaøízení si peèlivì pøeètìte

Více

ODBORNÝ POSUDEK T Škoda - Octavia II TSI Classic (77kW) Pneumatiky. Pneumatiky sezóní. Výbava vozidla. Poznámka k vozidlu

ODBORNÝ POSUDEK T Škoda - Octavia II TSI Classic (77kW) Pneumatiky. Pneumatiky sezóní. Výbava vozidla. Poznámka k vozidlu Eurotax Glass's V závětří 1478 /6, 170 00 Praha 7 IČ: 26448335, DIČ: CZ26448335 Tel.: +420724278208 ODBORNÝ POSUDEK Číslo smlouvy: 751834 RZ: 7T67400 VIN: TMBDM21Z2C2023206 V provozu od: 1.8.2011 První

Více

ODBORNÝ POSUDEK T Škoda - Superb II diesel TDI CR DPF aut. Elegance (125kW) Pneumatiky sezóní. Pneumatiky.

ODBORNÝ POSUDEK T Škoda - Superb II diesel TDI CR DPF aut. Elegance (125kW) Pneumatiky sezóní. Pneumatiky. Eurotax Glass's V závětří 1478 /6, 170 00 Praha 7 IČ: 26448335, DIČ: CZ26448335 Tel.: +420724278208 ODBORNÝ POSUDEK Číslo smlouvy: 817310 RZ: 8T14185 VIN: TMBAF93TXC9067573 V provozu od: 16.5.2012 První

Více

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

SE 529. Zabezpečovací systém pro vozidla se zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání

SE 529. Zabezpečovací systém pro vozidla se zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 529 Zabezpečovací systém pro vozidla se zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení 3 12 Deaktivace zabezpečení (odbezpečení vozidla)

Více

ŠKODA Fabia NÁVOD K OBSLUZE

ŠKODA Fabia NÁVOD K OBSLUZE ŠKODA Fabia NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením, které budete

Více

ODBORNÝ POSUDEK AR Škoda - Superb II 4x4-3.6 FSI V6 4x4 aut. Elegance (191kW) Pneumatiky sezóní. Pneumatiky.

ODBORNÝ POSUDEK AR Škoda - Superb II 4x4-3.6 FSI V6 4x4 aut. Elegance (191kW) Pneumatiky sezóní. Pneumatiky. Eurotax Glass's V závětří 1478 /6, 170 00 Praha 7 IČ: 26448335, DIČ: CZ26448335 Tel.: +420724278208 ODBORNÝ POSUDEK Číslo smlouvy: 762882 RZ: 2AR6989 VIN: TMBLC93T4B9060778 V provozu od: 15.11.2011 První

Více

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Návod k použití Vysavaè prachu MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Vážení zákazníci, chtìli bychom využít této pøíležitosti a podìkovat vám za zakoupení tohoto

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více