S B Í R K A U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S B Í R K A U S N E S E N Í"

Transkript

1 R o č n í k S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období Číslo 74 Vydána dne 27. června 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na dubnovém jednání zastupitelstva k návrhu na schválení Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Mladá Boleslav (IPRM) k návrhu na zřízení Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Mladá Boleslav pro Integrovaný operační program (IPRM IOP), jmenování jeho předsedy a místopředsedy, na schválení Statutu Řídícího výboru IPRM-IOP a návrhu Jednacího řádu Řídícího výboru IPRM IOP k zápisu o kontrole plnění mandátní smlouvy uzavřené statutárním městem Mladá Boleslav s firmou Activ, s. r. o., na výkon činností souvisejících s provozováním systému placeného parkování na území města k návrhu závěrečného účtu statutárního města Mladá Boleslav za rok 2007 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mladá Boleslav za rok k návrhu na navýšení hodnoty portfolia v rámci správy volných finančních prostředků spravovaných společností ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s k návrhu na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o úvěru se společností Komerční banka a. s. (VŠ areál na Karmeli) k návrhu na převod majetku statutárního města Mladá Boleslav jako vklad majetku do základního kapitálu společnosti Městské parkovací domy Mladá Boleslav s. r. o k návrhu na převod majetku statutárního města Mladá Boleslav nemovitosti Dům kultury (Dukelská 1093) jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti Kultury města Mladá Boleslav a. s k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/10 v roce k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/13 v roce 2008 převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy na úhradu personálního auditu na odboru životního prostředí RM odsouhlasila do červnového zastupitelstva k návrhu na koupi vozu Škoda Roomster Style 1,4 TGI v policejní úpravě k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/ k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/1 (částečné pokrytí nákladů návštěvy z družebního města Pezinok) k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/3 v roce 2008 a na poskytnutí mimořádné dotace BK Mladá Boleslav, a. s k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/4 v roce 2008 spolufinancování realizace nových travnatých ploch a navýšení příjmů o dotaci ze Středočeského kraje a na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje č. 609/ k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/6 sportovní areál Základní školy Jilemnického 1152, Mladá Boleslav

2 2315. k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap. 11 o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči v roce k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/8 přijetí dotace za činnost odborných lesních hospodářů a za výsadbu min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/9 přijetí dotace od Ministerstva kultury na Program regenerace MPR a MPZ v roce k návrhu na uzavření dohody o narovnání s p. Norbertem ráčkem a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 6/ k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/11- navýšení rozpočtu města a navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav k návrhu na poskytnutí dotace Bytovému družstvu Laurinova III a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/12 v roce k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/13 převod finančních prostředků z provozní rezervy na zajištění věcných výdajů dávek hmotné nouze (kap. 11) k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/14 dotace Úřadu práce Mladá Boleslav příspěvek na úhradu mzdových nákladů k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/15 v roce 2008 (přijetí finančního daru) k návrhu na peněžitý vklad do obchodní společnosti Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav v roce rozpočtové opatření č. 6/ k návrhu na prodej části stp. 822/1 v k. ú. Mladá Boleslav (GRANDEZZA HOTELS MLADÁ BOLESLAV, s. r. o.) k návrhu na prodej části pp. 657/2 v k. ú. Mladá Boleslav (DOMINO INVEST s. r. o.) k návrhu na bezúplatný převod technické infrastruktury v k. ú. Mladá Boleslav (HOFMAN stavební a obchodní firma, s. r. o.) k návrhu na konkretizaci usnesení ZM č. 964 ze dne na prodej ideálních spoluvlastnických podílů na stp v k.ú. Mladá Boleslav (pan Prokop, pan Mareš, paní Kusá a manželé Bartáškovi) k návrhu na konkretizaci usnesení ZM č. 964 ze dne na prodej ideálních spoluvlastnických podílů na stp v k.ú. Mladá Boleslav (manželé Šmoldasovi, p. Pokorný, p. Švancar, pí Veselá a p. Havlát) k návrhu na prodej části pozemku ve zjednodušené evidenci parcelu původ pozemkový katastr (PK) 1383/2 v katastrálním území Mladá Boleslav (manželé Pavelkovi) k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na koupi pp. 201/3 v k. ú. Chrást u Mladé Boleslavi (manželé Netušilovi) k návrhu na prodej pp. 126/23 v k. ú. Plazy (Faurecia Interior Systems Bohemia, s. r. o.) k návrhu na koupi části pozemkové parcely 1812/40 v k.ú. Kosmonosy (IMORENT LEASFINANCE s. r. o.) k návrhu na schválení prodeje bytu č. 688/3, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na pozemcích stp. 2242/1 a stp. 2242/2 ul. Jiráskova 688, v části obce Mladá Boleslav II, v k. ú. Mladá Boleslav, podle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění, a směrnice QS k návrhu na prominutí nájemného za užívání nebytového prostoru č. 1063/19 na náměstí Republiky v k. ú. Mladá Boleslav

3 2336. k návrhu na vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2008, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství k návrhu na schválení dlouhodobé spolupráce statutárního města Mladá Boleslav s obecně prospěšnou společností REZA MB Mateřská škola a Jesle o.p.s k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na schválení změny prodeje nemovitostí v k. ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi z právnické na fyzickou osobu (Hejtmánka) k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření 6/17 poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Kultura města Mladá Boleslav a. s. na uspořádání Staročeského jarmarku k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření 6/18 stavební úpravy objektu čp. 206 v ul. Na Karmeli v Mladé Boleslavi oprava fasády a soklu II. etapa k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření 6/19 v roce 2008 neinvestiční příspěvek Základní škole Mladá Boleslav, Václavkova k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2008 organizacím na sportovní činnost mládeže k návrhu na rozdělení grantů města Mladá Boleslav v roce 2008

4 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 interpelací vznesených na dubnovém jednání zastupitelstva ke zprávě o vyřízení b e r e j i n a v ě d o m í č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na schválení Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Mladá Boleslav (IPRM) Integrovaný plán rozvoje statutárního města Mladá Boleslav, dle přílohy důvodové zprávy, pod podmínkou, že nejpozději do vydá Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí, se sídlem Zborovská 11, , Praha 5 Smíchov, k platnosti IPRM nezbytné rozhodnutí ve věci posouzení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. I u k l á d á Bc. Jiřímu Beránkovi, referentovi Odboru řízení projektů Magistrátu města Mladá Boleslav, předložit v případě nesplnění podmínky dle bodu I návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším jednání zastupitelstva města č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na zřízení Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Mladá Boleslav pro Integrovaný operační program (IPRM IOP), jmenování jeho předsedy a místopředsedy, na schválení Statutu Řídícího výboru IPRM-IOP a návrhu Jednacího řádu Řídícího výboru IPRM IOP z ř i z u j e Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Mladá Boleslav pro Integrovaný operační program I a) statut Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Mladá Boleslav pro Integrovaný operační program, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy b) návrh Jednacího řádu Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Mladá Boleslav pro Integrovaný operační program, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy se zapracováním připomínek

5 I I j m e n u j e a) Ing. Adolfa Beznosku předsedou Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Mladá Boleslav pro Integrovaný operační program b) MUDr. Pavla Nechanického místopředsedou Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Mladá Boleslav pro Integrovaný operační program č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k zápisu o kontrole plnění mandátní smlouvy uzavřené statutárním městem Mladá Boleslav s firmou Activ, s. r. o., na výkon činností souvisejících s provozováním systému placeného parkování na území města b e r e n a v ě d o m í zápis o kontrole plnění mandátní smlouvy uzavřené statutárním městem Mladá Boleslav s firmou Activ, s. r. o., na výkon činností souvisejících s provozováním systému placeného parkování na území města I d o p o r u č u j e vedení statutárního města Mladá Boleslav postupovat v souladu se závěrečným zhodnocením zápisu prověrkové skupiny kontrolního výboru zastupitelstva města č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu závěrečného účtu statutárního města Mladá Boleslav za rok 2007 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mladá Boleslav za rok 2007 b e z v ý h r a d závěrečný účet Statutárního města Mladá Boleslav za rok 2007 I a) hospodářský výsledek ve výši ,19 Kč v hlavní činnosti a jeho převedení do Fondu rezerv a rozvoje b) hospodářský výsledek z podnikatelské činnosti ve výši ,65 Kč a jeho převedení do Fondu rezerv a rozvoje I I b e r e n a v ě d o m í zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Mladá Boleslav za rok 2007 provedeného Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem kontroly, dle zák. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění

6 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na navýšení hodnoty portfolia v rámci správy volných finančních prostředků spravovaných společností ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s navýšení hodnoty portfolia volných finančních prostředků v rámci zhodnocování finančních prostředků města (portfolio) společností ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s. o 17 mil. Kč a převedení těchto finančních prostředků z fondu rezerv a rozvoje č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o úvěru se společností Komerční banka a. s. (VŠ areál na Karmeli) uzavření dodatku č.1 smlouvy o úvěru se společností Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33/969, IČ: , dle přílohy důvodové zprávy I u k l á d á vedoucímu ekonomického odboru zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na jeho revokaci na nejbližším zasedání zastupitelstva města č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na převod majetku statutárního města Mladá Boleslav jako vklad majetku do základního kapitálu společnosti Městské parkovací domy Mladá Boleslav s. r. o. převod majetku statutárního města Mladá Boleslav: - Parkoviště č. 10 v ul. Havlíčkova: pozemky parc. č. 608/1 v k.ú. Mladá Boleslav - Parkoviště č. 12 v ul. U Stadionu: pozemky parc. č. 655/155, 655/156, 655/158, 655/170, 655/174, 655/175, 655/176, 655/177 v k.ú. Mladá Boleslav - Parkoviště č. 4 na tř. Václava Klementa ČP pozemky parc. č. 118/21, 118/16, 1285/1 v k.ú. Mladá Boleslav

7 - Parkoviště č. 5 na tř. Václava Klementa Máj pozemky parc. č. 672/9, 674/4, 674/5, 674/9, -825 v k.ú. Mladá Boleslav - Parkoviště č. 8 a 9 na Náměstí Republiky, pozemky parc. č. 1341/2, 197/3, 197/11 v k.ú. Mladá Boleslav vše v katastrálním území a obci Mladá Boleslav a zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav,na listu vlastnictví číslo pro obec a katastrální území Mladá Boleslav Nepeněžitým vkladem do základního kapitálu společnosti Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o se sídlem Mladá Boleslav, Starofarní č.p.152, PSČ: , IČ: , která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka , v hodnotě podle posudku zpracovaného znalcem nezávislým na společnosti, jmenovaným za tímto účelem soudem. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na převod majetku statutárního města Mladá Boleslav nemovitosti Dům kultury (Dukelská 1093) jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti Kultury města Mladá Boleslav a. s. převod majetku statutárního města Mladá Boleslav nemovitosti Dům kultury (Dukelská 1093, Mladá Boleslav), v katastrálním území a obci Mladá Boleslav a zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, na listu vlastnictví číslo pro obec a katastrální území Mladá Boleslav, nepeněžitým vkladem do základního kapitálu společnosti Kultura města Mladá Boleslav, a. s. se sídlem Mladá Boleslav, Dukelská 1093, PSČ , IČ , která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B., vložka 12417, v hodnotě podle posudku zpracovaného znalcem nezávislým na společnosti, jmenovaným za tím účelem soudem, a to v rámci zvýšení základního kapitálu společnosti č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/10 v roce 2008 rozpočtové opatření č. 5/10 v roce 2008: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč 1. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 281, par. 3745, pol Psí park, městský mobiliář na kapitolu 07, org. 281, par. 3745, pol Psí park, městský mobiliář ve výši ,- Kč

8 2. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 282, par. 3745, pol Dětská hřiště a pískoviště údržba a kontroly na kapitolu 07, org. 282, par. 3745, pol Dětská hřiště a pískoviště údržba a kontroly ve výši ,- Kč 3. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 282, par. 3745, pol Dětské hřiště v lokalitě Slovanka na kapitolu 07, org. 282, par. 3745, pol Dětské hřiště v lokalitě Slovanka ve výši ,- Kč 4. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 285, par. 3745, pol Předplatné na kapitolu 07, org. 285, par. 3745, pol Předplatné ve výši 1 000,- Kč 5. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 285, par. 3745, pol 5169 Veřejná zeleň údržba na kapitolu 07, org. 285, par. 3745, pol 5169 Veřejná zeleň údržba ve výši ,- Kč 6. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 235, par. 3639, pol Rybářské lístky na kapitolu 08, org. 999, par. 3769, pol Rybářské lístky ve výši 5 730,- Kč 7. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 230, par. 3639, pol Deratizace na kapitolu 01, org. 230, par. 3639, pol Deratizace ve výši ,- Kč 8. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 230, par. 3639, pol Opravy a udržování na kapitolu 01, org. 230, par. 3639, pol Opravy a udržování ve výši ,- Kč 9. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 230, par. 3722, pol TKO na kapitolu 01, org. 230, par. 3722, pol TKO ve výši ,- Kč 10. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 230, par. 3722, pol Odvody za odnětí půdy na kapitolu 01, org. 230, par. 3722, pol Odvody za odnětí půdy ve výši 680,- Kč 11. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 230, par. 3725, pol Zabezpečení tříděného odpadu na kapitolu 01, org. 230, par. 3725, pol Zabezpečení tříděného odpadu ve výši ,- Kč 12. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 235, par. 2144, pol Veřejné záchodky opravy a udržování na kapitolu 01, org. 235, par. 2144, pol Veřejné záchodky opravy a udržování ve výši 9 460,- Kč 13. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 235, par. 3632, pol Hřbitovy služby na kapitolu 01, org. 235, par. 3632, pol Hřbitovy služby ve výši ,- Kč 14. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 235, par. 3632, pol Hřbitovy Opravy a udržování na kapitolu 01, org. 235, par. 3632, pol Hřbitovy Opravy a udržování ve výši ,- Kč 15. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 235, par. 3632, pol Hřbitovy pohřebné na kapitolu 01, org. 235, par. 3632, pol Hřbitovy pohřebné ve výši ,- Kč 16. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 235, par. 3639, pol Služby nákup služeb na kapitolu 01, org. 235, par. 3639, pol Služby nákup služeb ve výši ,- Kč 17. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 235, par. 3639, pol Služby opravy a udržování na kapitolu 01, org. 235, par. 3639, pol Služby opravy a udržování ve výši ,- Kč 18. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 335, par. 3639, pol Příměstské části služby na kapitolu 01, org. 335, par. 3639, pol Příměstské části služby ve výši ,- Kč 19. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 335, par. 3639, pol Příměstské části opravy a udržování na kapitolu 01, org. 335, par. 3639, pol Příměstské části opravy a udržování ve výši ,- Kč 20. přesun finančních prostředků z kapitoly 06, org. 616, par. 3111, pol Mateřské školy opravy a udržování na kapitolu 03, org. 616, par. 3111, pol Mateřské školy opravy a udržování ve výši ,- Kč 21. přesun finančních prostředků z kapitoly 06, org. 616, par. 3113, pol Základní školy opravy a udržování na kapitolu 03, org. 616, par. 3113, pol Základní školy opravy a udržování ve výši ,- Kč

9 22. přesun finančních prostředků z kapitoly 06, org. 616, par. 3141, pol Školní jídelny - opravy a udržování na kapitolu 03, org. 616, par. 3141, pol Školní jídelny - opravy a udržování ve výši ,- Kč 23. přesun finančních prostředků z kapitoly 06, org. 616, par. 3421, pol Volný čas opravy a udržování na kapitolu 03, org. 616, par. 3421, pol Volný čas opravy a udržování ve výši ,- Kč 24. přesun finančních prostředků z kapitoly 06, org. 618, par. 3129, pol Obchodní akademie na kapitolu 03, org. 618, par. 3129, pol Obchodní akademie ve výši ,- Kč 25. přesun finančních prostředků z kapitoly 06, org. 619, par. 3129, pol ISŠ Na Karmeli na kapitolu 03, org. 619, par. 3129, pol ISŠ Na Karmeli ve výši ,- Kč 26. přesun finančních prostředků z kapitoly 06, org. 3, par. 3412, pol Městský sport opravy a udržování na kapitolu 03, org. 3, par. 3412, pol Městský sport opravy a udržování ve výši ,- Kč 27. přesun finančních prostředků z kapitoly 06, org. 2011, par. 3322, pol Památky opravy a udržování na kapitolu 03, org. 2011, par. 3322, pol Památky opravy a udržování ve výši ,- Kč 28. přesun finančních prostředků z kapitoly 06, org. 2012, par. 3322, pol Michalovická putna opravy a udržování na kapitolu 03, org. 2012, par. 3322, pol Michalovická putna opravy a udržování ve výši ,- Kč 29. přesun finančních prostředků z kapitoly 06, org. 360, par. 3539, pol Jesle opravy a udržování na kapitolu 03, org. 360, par. 3539, pol Jesle opravy a udržování ve výši ,- Kč 30. přesun finančních prostředků z kapitoly 06, org. 0, par. 3539, pol Jesle povinné revize a prohlídky na kapitolu 03, org. 360, par. 3539, pol Jesle povinné revize a prohlídky ve výši ,- Kč 31. přesun finančních prostředků z kapitoly 06, org. 0, par. 4399, pol Recepty pro zdravotnická zařízení opiátové na kapitolu 11, org. 0, par. 4399, pol Recepty pro zdravotnická zařízení opiátové ve výši 2 000,- Kč 32. přesun finančních prostředků z kapitoly 01, org. 101, par. 5512, pol Opravy a udržování požární ochrana na kapitolu 03, org. 101, par. 5512, pol Opravy a udržování požární ochrana ve výši ,- Kč 33. přesun finančních prostředků z kapitoly 01, org. 107, par. 6171, pol Správa nákup služeb na kapitolu 03, org. 107, par. 6171, pol Správa nákup služeb ve výši ,- Kč 34. přesun finančních prostředků z kapitoly 01, org. 107, par. 6171, pol Správa opravy a udržování na kapitolu 03, org. 107, par. 6171, pol Správa opravy a udržování ve výši ,- Kč 35. přesun finančních prostředků z kapitoly 01, org. 107, par. 6171, pol Správa informační systém ve městě na kapitolu 03, org. 107, par. 6171, pol Správa informační systém ve městě ve výši ,- Kč 36. přesun finančních prostředků z kapitoly 01, org. 107, par. 6171, pol Správa stroje, přístroje, zařízení na kapitolu 03, org. 107, par. 6171, pol Správa stroje, přístroje, zařízení ve výši ,- Kč 37. přesun finančních prostředků z kapitoly 02, org. 2, par. 6171, pol IPRM služby na kapitolu 10, org. 0, par. 6171, pol IPRM služby ve výši ,- Kč

10 č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/13 v roce 2008 převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy na úhradu personálního auditu na odboru životního prostředí RM odsouhlasila do červnového zastupitelstva rozpočtové opatření č. 5/13 v roce 2008: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,--Kč - přesun finančních prostředků v rámci kap. 01, par.6171, pol.5169 neinvestiční rezerva, na org.1001, par.6171, pol.5166 konzultační, poradenské a právní služby personální audit č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na koupi vozu Škoda Roomster Style 1,4 TGI v policejní úpravě koupi vozu Škoda Roomster Style 1,4 TDI v policejní úpravě za cenu ve výši ,00 Kč včetně DPH s platbou v hotovosti do majetku statutárního města Mladá Boleslav od prodávajícího ŠKODA AUTO a.s., IČ , se sídlem Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/2 rozpočtové opatření č. 6/2 v roce 2008: s navýšením rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-Kč - navýšení výdajů kap. 01, org. 104 par. 5311, pol MěP dopravní prostředky - z kap. 01, par. 6171, pol provozní rezerva.

11 č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/1 (částečné pokrytí nákladů návštěvy z družebního města Pezinok) rozpočtové opatření č. 6/1 v roce 2008: navýšení rozpočtu o částku ,-Kč - navýšení příjmů Kap. 06 org. 225, 3349, pol (příjmy z reklam v měsíčníku Boleslavan) o ,- Kč a navýšení výdajů Kap. 06, org. 200, 3399, pol o ,-Kč na částečnou úhradu nákladů návštěvy z družebního města Pezinok č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/3 v roce 2008 a na poskytnutí mimořádné dotace BK Mladá Boleslav, a. s. a) poskytnutí mimořádné dotace BK Mladá Boleslav a.s., se sídlem Na Vinici 31, Mladá Boleslav, IČ , ve výši ,- Kč na zajištění nákladů spojených s účastí v nejvyšší hokejové soutěži b) rozpočtové opatření č. 6/3 v roce 2008: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč přesun finančních prostředků z kapitoly 07, org. 0, par. 2212, pol investiční rezerva, na kap. 06, org. 2, par. 3419, pol neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům, dotace BK Mladá Boleslav a.s. I u k l á d á vedoucímu odboru ŠKTv zajistit realizaci části a/ bodu I. usnesení do ; pokud nebude část a/ bodu I. usnesení v termínu realizována, předloží vedoucí odboru návrh na její revokaci na nejbližším zasedání zastupitelstva města

12 č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/4 v roce 2008 spolufinancování realizace nových travnatých ploch a navýšení příjmů o dotaci ze Středočeského kraje a na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje č. 609/2008 rozpočtové opatření č. 6/4 v roce 2008: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč přesun finančních prostředků z kapitoly 07, org. 0, par. 2212, položka investiční rezerva na kap. 07, ogr. 11, par. 3412, pol realizace nových travnatých ploch č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/6 sportovní areál Základní školy Jilemnického 1152, Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 6/6 v roce 2008: změnu rozpočtu o ,00 Kč - přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 OStRM z organizace 0 par. 2212, pol investiční rezerva na organizaci 4121, par. 3412, pol Sportovní areál základní školy Jilemnického 1152, Mladá Boleslav (6.ZŠ) č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap. 11 o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči v roce 2008 rozpočtové opatření č. 6/7 v roce 2008: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč - navýšení příjmů pol ÚZ neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na rok 2008 a navýšení výdajů kap. 11, org. 0052, par. 4195, položka 5410, na výplatu příspěvku na péči

13 č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/8 přijetí dotace za činnost odborných lesních hospodářů a za výsadbu min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin rozpočtové opatření č. 6/8 v roce 2008: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav a) částku ,- Kč navýšení příjmů o dotaci pol ÚZ náklady za činnost odborných lesních hospodářů (OLH) a navýšení výdajů kap. 08 par pol a 5213 ÚZ platba OLH b) částku ,- Kč - navýšení příjmů o dotaci pol ÚZ částečná úhrada zvýšených nákladů za výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (MZD) při obnově porostů a navýšení výdajů kap. 08 par pol a 5213 ÚZ platba OLH, platba MZD č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/9 přijetí dotace od Ministerstva kultury na Program regenerace MPR a MPZ v roce 2008 rozpočtové opatření č. 6/9 roce 2008: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-- Kč navýšení příjmů jako účelová dotace od Ministerstva kultury ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2008 a navýšení výdajů kapitoly 07 odboru stavebního a rozvoje města a to: a) na org par pol židovský hřbitov v částce ,-- Kč b) na org par pol fara čp. 58, ul. Kat. Militké v částce ,-- Kč č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na uzavření dohody o narovnání s p. Norbertem ráčkem a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 6/10 a) uzavření dohody o narovnání sporného práva (vůči statutárnímu městu Mladá Boleslav na zaplacení nároků na úhradu nájemného a na náhradu škody za zpoždění demolice

14 objektů v areálu čp. 123/IV Ptácká ul. ve výši 70 tis. Kč) s p. Norbertem Ráčkem, nar , bytem Ptácká 123, Mladá Boleslav, dle přílohy důvodové zprávy b) rozpočtové opatření č. 6/10 v roce 2008: změnu rozpočtu o ,00 Kč - přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 OStRM z organizace 4160 par. 3412, pol Hřiště Debř na organizaci 3012, par.2212, pol Rekonstrukce ulice Ptácká, střed ostatní neinvestiční výdaje I u k l á d á vedoucímu odboru StRM realizovat bod I a) usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci bodu I a) tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/11- navýšení rozpočtu města a navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav a) rozpočtové opatření č. 6/11 v roce 2008: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-Kč - navýšení příjmů neinvestiční dotace Ministerstva kultury, pol. 4116, UZ a navýšení výdajů kap.6 org. 212, par. 3314, pol. 5331, UZ Městská knihovna neinvestiční příspěvek b) navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav o částku ,-Kč na rok 2008 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na poskytnutí dotace Bytovému družstvu Laurinova III a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/12 v roce 2008 n e předložený návrh

15 č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/13 převod finančních prostředků z provozní rezervy na zajištění věcných výdajů dávek hmotné nouze (kap. 11) rozpočtové opatření č. 6/13 v roce 2008: a) změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,--Kč - převod finančních prostředků z kap. 01, par. 6171, pol provozní rezerva a na kap.11, par. 6171, pol dávky hmotné nouze ( věcné výdaje) b) změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč převod finančních prostředků z kap. 01, par. 6171, pol provozní rezerva na kap. 01, org. 104, par. 5311, pol MěP opravy a udržování č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/14 dotace Úřadu práce Mladá Boleslav příspěvek na úhradu mzdových nákladů rozpočtové opatření č. 6/14 v roce 2008: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku Kč navýšení příjmů pol. 4116, ÚZ dotace Úřad práce Mladá Boleslav (ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) a navýšení výdajů kap. 01 org. 999 par pol ÚZ platy zaměstnanců č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/15 v roce 2008 (přijetí finančního daru) rozpočtové opatření č. 6/15 v roce 2008: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč navýšení příjmů kap. 06, pol. 111, par. 3412, pol přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku a navýšení výdajů kap. 06, org. 111, par. 3412, pol projektová dokumentace.

16 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na peněžitý vklad do obchodní společnosti Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav v roce rozpočtové opatření č. 6/16 a) ve smyslu 85 písm. e) zákona o obcích peněžitý vklad ve výši ,- Kč z majetku statutárního města Mladá Boleslav do obchodní společnosti Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o., se sídlem Mladá Boleslav, Václava Klementa 1439/II, PSČ , IČ: , tento majetkový vklad je vkladem mimo základní kapitál b) rozpočtové opatření č. 6/16 v roce 2008: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku 16 mil. Kč přesun finančních prostředků z kapitoly 07, org. 0, par. 2212, položka investiční rezerva na na kap. 09, org. 240, par. 2221, pol Dopravní podnik - vklad č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na prodej části stp. 822/1 v k. ú. Mladá Boleslav (GRANDEZZA HOTELS MLADÁ BOLESLAV, s. r. o.) prodej části stavební parcely 822/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 420 m 2 v k.ú. Mladá Boleslav, z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví společnosti GRANDEZZA HOTELS MLADÁ BOLESLAV s.r.o., IČ , se sídlem Masarykova 522/12, Liberec 1, a to za cenu 3 000,-- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje a s tím, že definitivní výměra převáděné části pozemku bude stanovena příslušným geometrickým plánem. I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na prodej části pp. 657/2 v k. ú. Mladá Boleslav (DOMINO INVEST s. r. o.) prodej části pozemkové parcely 657/2 (ostatní plocha - zeleň) o výměře cca m 2 v k.ú. Mladá Boleslav, z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví obchodní

17 společnosti DOMINO INVEST s.r.o., IČ , se sídlem Komenského nám. 88/12, Mladá Boleslav, a to za cenu 5.500,-- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje a s tím, že definitivní výměra převáděné části pozemku bude stanovena příslušným geometrickým plánem a zřízení předkupního práva pro statutární město Mladá Boleslav do doby kolaudace stavby. I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na bezúplatný převod technické infrastruktury v k. ú. Mladá Boleslav (HOFMAN stavební a obchodní firma, s. r. o.) bezúplatný převod (přijetím daru) technické infrastruktury vybudované na pozemcích 608/34 a 608/35 (ostatní plocha jiná plocha) v k.ú. Mladá Boleslav z majetku obchodní firmy HOFMAN stavební a obchodní firma s.r.o., IČ , se sídlem Plazy čp. 27, Mladá Boleslav do vlastnictví statutárního města Mladá Boleslav. I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na konkretizaci usnesení ZM č. 964 ze dne na prodej ideálních spoluvlastnických podílů na stp v k.ú. Mladá Boleslav (pan Prokop, pan Mareš, paní Kusá a manželé Bartáškovi) k o n k r e t i z u j e své usnesení č. 964 ze dne I prodej ideálního spoluvlastnického podílu na stp (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví (vše za cenu 500,- Kč/m2 k celku): - pana Jiřího Prokopa, nar. xxx, bytem xxxxx, Mladá Boleslav podíl o velikosti 182/32726 za cenu 5.283,- Kč - pan Jiřího Mareše, nar. xxx, bytem xxxxx, Mladá Boleslav podíl o velikosti 174/32726 za cenu 5.051,- Kč

18 - paní Blanky Kusé, nar.xxx, bytem xxxxx, Mladá Boleslav podíl o velikosti 182/32726 za cenu 5.283,- Kč - manželů (SJM) Josefa Bartáška, nar. xxx a Blanky Bartáškové, nar. xxx, společně bytem xxxxx, Mladá Boleslav podíl o velikosti 182/32726 za cenu 5.283,- Kč I I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na konkretizaci usnesení ZM č. 964 ze dne na prodej ideálních spoluvlastnických podílů na stp v k.ú. Mladá Boleslav (manželé Šmoldasovi, p. Pokorný, p. Švancar, pí Veselá a p. Havlát) k o n k r e t i z u j e své usnesení č. 964 ze dne I prodej ideálního spoluvlastnického podílu na stp (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví (vše za cenu 500,- Kč/m 2 k celku): - manželů (SJM) Ing. Karla Šmoldase, nar. xxx a Mgr. Hany Šmoldasové, nar. xxx, společně bytem xxxxx, Mladá Boleslav podíl o velikosti 182/32726 za cenu 5.283,- Kč - pana Miroslava Pokorného, nar. xxx, bytem xxxxx, Mladá Boleslav podíl o velikosti 182/32726 za cenu 5.283,- Kč - pana Karla Švancara, nar. xxx, bytem xxxx, Mladá Boleslav podíl o velikosti 182/32726 za cenu 5.283,- Kč - paní Jany Veselé, nar. xxx, bytem xxxxx, Mladá Boleslav podíl o velikosti 182/32726 za cenu 5.283,- Kč - pana Ing. Stanislava Havláta, nar. xxx, bytem xxxxx, Mladá Boleslav podíl o velikosti 182/32726 za cenu 5.283,- Kč I I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM

19 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na prodej části pozemku ve zjednodušené evidenci parcelu původ pozemkový katastr (PK) 1383/2 v katastrálním území Mladá Boleslav (manželé Pavelkovi) prodej části pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr (PK) 1383/2 o výměře cca 116 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav, z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do spoluvlastnictví manželů (SJM) pana Václava Pavelky, nar. xxx, bytem xxxxx a paní Heleny Pavelkové, nar. xxx, bytem xxxxx, Mladá Boleslav, a to za cenu 100 Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje a s tím, že definitivní výměra převáděné části pozemku bude stanovena příslušným geometrickým plánem I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání RM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na koupi pp. 201/3 v k. ú. Chrást u Mladé Boleslavi (manželé Netušilovi) r e v o k u j e částečně své usnesení č ze dne výměru vykupované pozemku I změnu výměry kupované pozemkové parcely 201/3 (ostatní plocha silnice) v k.ú. Chrást u Mladé Boleslavi z původní výměry 708 m 2 na výměru 720 m 2 v majetku manželů (SJM) Josefa Netušila, nar. xxx a Jany Netušilové, nar. xxx, společně bytem xxxxx, Mladá Boleslav do vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav, IČ , se sídlem Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, I I u k l á d á uložením vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání RM

20 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na prodej pp. 126/23 v k. ú. Plazy (Faurecia Interior Systems Bohemia, s. r. o.) prodej pozemkové parcely 126/23 (orná půda) o výměře 656 m 2 v k.ú. Plazy, z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví společnosti Faurecia Interior Systems Bohemia s.r.o., IČ , se sídlem Plazy 100, Mladá Boleslav, a to za cenu 200,-- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na koupi části pozemkové parcely 1812/40 v k.ú. Kosmonosy (IMORENT LEASFINANCE s. r. o.) koupi části pozemkové parcely 1812/40 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 68 m 2 v k.ú. Kosmonosy (dle GP /2008 ze dne pozemková parcela 1812/194) z vlastnictví společnosti IMMORENT LEASFINANCE s.r.o., IČ , se sídlem Národní 973/41, Praha 1 do majetku statutárního města Mladá Boleslav a to za celkovou částku za nemovitost 500,- Kč. I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 160 Vydána dne 23.4.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5132. Návrh na navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 76 Vydána dne 25.5.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2453. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 41 Vydána dne 23.9.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1357. Zpráva o vyřízení interpelací 1358. Návrh na změnu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 117 Vydána dne 26.4.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3794. Návrh na úhradu podílu nákladů na revitalizaci

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 44 Vydána dne 21.10.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1480. Zpráva o vyřízení interpelací 1481. Návrh na

Více

18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap.

18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap. Z á p i s z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 26. června 2008 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského

Více

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 100 Vydána dne 27. února 2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3262. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2723. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 66 Vydána dne 26.3.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2185. Zpráva o vyřízení interpelací 2186. Doplnění návrhu

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3463. k informaci o aktuálním stavu projektu výstavby BONDY

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 Číslo 54 Usnesení zastupitelstva města 1798. Zpráva o vyřízení interpelací S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Obsah: 1799. Návrh Obecně závazné vyhlášky o

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 111 Vydána dne 22.5.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3675. Zpráva o vyřízení interpelací 3676. Zápis o kontrole

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 102 Vydána dne 14.12.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3270. Návrh na zajištění rozpočtových opatření v závěru

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 22 Vydána dne 27. dubna 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 555. ke zprávě o vyřízení interpelací z jednání zastupitelstva

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 7 Vydána dne 22.12.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 217. Zpráva o vyřízení interpelací 218. Návrh na navýšení

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 131 Vydána dne 23.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4315. Zpráva o vyřízení interpelací 4316. Návrh na změnu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 140 Vydána dne 18.12.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4557. Zpráva o vyřízení interpelací 4558. Návrh na

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2479. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 134. k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav na rok

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 11 Vydána dne 28.1.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 337. Zpráva o vyřízení interpelací 338. Zpráva o činnosti

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 32 Vydána dne 29. června 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 832. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 182 Vydána dne 24.9.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5775. Zpráva o vyřízení interpelací 5776. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 123 Vydána dne 28.8.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4084. Zpráva o vyřízení interpelací 4085. Zpráva o

Více

SBÍRKA USNESENÍ. 3134. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové

SBÍRKA USNESENÍ. 3134. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 97 Vydána dne 30. ledna 2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3129. k informacím o schválených rozpočtových opatřeních

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 45 Vydána dne 26. října 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1277. ke zprávě o vyřízení interpelací ze srpnového zasedání

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 145 Vydána dne 29.1.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4711. Zpráva o vyřízení interpelací 4712. Informace

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 31 Vydána dne 1.7.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1063. Zpráva o vyřízení interpelací 1064. Návrh závěrečného

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 133 Vydána dne 27. ledna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3299. k návrhu na úpravu čl. 24 Jednacího řádu zastupitelstva

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 155 Vydána dne 26.3.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4987. Zpráva o vyřízení interpelací 4988. Návrh na

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 144 Vydána dne 21. dubna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3560. ke zprávě o činnosti finančního výboru za rok 2005 3561.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 96 Vydána dne 19.10.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3011. Návrh na spolufinancování projektu Revitalizace

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 147 Vydána dne 19. května 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3645. ke zprávě o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá Boleslav

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 170 Vydána dne 25.6.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5431. Návrh závěrečného účtu Statutárního města Mladá

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4276. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 22 Vydána dne 29.4.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 768. Zpráva o vyřízení interpelací 769. Návrh na změnu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 166 Vydána dne 21.5.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5280. Zpráva o vyřízení interpelací 5281. Zpráva o

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 151 Vydána dne 26.2.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4837. Zpráva o vyřízení interpelací 4838. Zpráva o

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 12 Vydána dne 2. února 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 242. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 87 Vydána dne 23. 8. 2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2767. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 126 Vydána dne 25.9.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4214. Zpráva o vyřízení interpelací 4215. Návrh na změnu

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 6 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2014-2018 Číslo 55 Vydána dne 29. 1. 2016 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1668. Návrh na zřízení výboru pro spolupráci se ŠKODA

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města.

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 22.10.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 15 členů

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 7.12.2009 od 15:00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy Moravská Třebová za účasti

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23. 11. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23. 11. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23. 11. 2015 Informace ředitelky PO MSKS o činnosti v r. 2015 (mat. č. 381/2015) Usnesení č. 380/2015 informace ředitelky příspěvkové organizace

Více

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013 ZÁPIS USNESENÍ 4. ČERVNA 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 69. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Cingroš, p. Drobný Omluveni: 0 Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne 29.03.2010 1) Program Návrh programu byl schválen 17 hlasy pro v předloženém znění 2) Zpráva o plnění usnesení USNESENÍ č. 24-3/2010/ZM ze dne 29.03.2010 Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 18. 2. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 18. 2. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 18. 2. 2015 USNESENÍ č. 1/01-15 Z I. r o z h o d l o řešit příspěvek na nákup automobilu pro Český rybářský svaz, místní organizaci

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

15. Návrh na revokaci usnesení ZM č. 3560 ze dne 23. 4. 2009, na revokaci usnesení ZM č. 3879 ze dne 25. 6. 2009 a na schválení Smlouvy o budoucí

15. Návrh na revokaci usnesení ZM č. 3560 ze dne 23. 4. 2009, na revokaci usnesení ZM č. 3879 ze dne 25. 6. 2009 a na schválení Smlouvy o budoucí Z á p i s z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 20.5.2010 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského nám.

Více

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 659 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Přítomni: Deml, Hruška, Jirsák, Košátko, Mgr. Kunt, Ing. Louda,

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015 Dlouhodobý pronájem/pacht Fierlingerovy vily odstoupení od smlouvy (mat. č. 200/2015) Usnesení č. 202/2015 ZM Sezimovo Ústí informaci

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více