S B Í R K A U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S B Í R K A U S N E S E N Í"

Transkript

1 R o č n í k S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období Číslo 74 Vydána dne 27. června 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na dubnovém jednání zastupitelstva k návrhu na schválení Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Mladá Boleslav (IPRM) k návrhu na zřízení Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Mladá Boleslav pro Integrovaný operační program (IPRM IOP), jmenování jeho předsedy a místopředsedy, na schválení Statutu Řídícího výboru IPRM-IOP a návrhu Jednacího řádu Řídícího výboru IPRM IOP k zápisu o kontrole plnění mandátní smlouvy uzavřené statutárním městem Mladá Boleslav s firmou Activ, s. r. o., na výkon činností souvisejících s provozováním systému placeného parkování na území města k návrhu závěrečného účtu statutárního města Mladá Boleslav za rok 2007 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mladá Boleslav za rok k návrhu na navýšení hodnoty portfolia v rámci správy volných finančních prostředků spravovaných společností ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s k návrhu na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o úvěru se společností Komerční banka a. s. (VŠ areál na Karmeli) k návrhu na převod majetku statutárního města Mladá Boleslav jako vklad majetku do základního kapitálu společnosti Městské parkovací domy Mladá Boleslav s. r. o k návrhu na převod majetku statutárního města Mladá Boleslav nemovitosti Dům kultury (Dukelská 1093) jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti Kultury města Mladá Boleslav a. s k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/10 v roce k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/13 v roce 2008 převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy na úhradu personálního auditu na odboru životního prostředí RM odsouhlasila do červnového zastupitelstva k návrhu na koupi vozu Škoda Roomster Style 1,4 TGI v policejní úpravě k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/ k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/1 (částečné pokrytí nákladů návštěvy z družebního města Pezinok) k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/3 v roce 2008 a na poskytnutí mimořádné dotace BK Mladá Boleslav, a. s k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/4 v roce 2008 spolufinancování realizace nových travnatých ploch a navýšení příjmů o dotaci ze Středočeského kraje a na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje č. 609/ k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/6 sportovní areál Základní školy Jilemnického 1152, Mladá Boleslav

2 2315. k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap. 11 o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči v roce k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/8 přijetí dotace za činnost odborných lesních hospodářů a za výsadbu min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/9 přijetí dotace od Ministerstva kultury na Program regenerace MPR a MPZ v roce k návrhu na uzavření dohody o narovnání s p. Norbertem ráčkem a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 6/ k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/11- navýšení rozpočtu města a navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav k návrhu na poskytnutí dotace Bytovému družstvu Laurinova III a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/12 v roce k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/13 převod finančních prostředků z provozní rezervy na zajištění věcných výdajů dávek hmotné nouze (kap. 11) k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/14 dotace Úřadu práce Mladá Boleslav příspěvek na úhradu mzdových nákladů k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/15 v roce 2008 (přijetí finančního daru) k návrhu na peněžitý vklad do obchodní společnosti Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav v roce rozpočtové opatření č. 6/ k návrhu na prodej části stp. 822/1 v k. ú. Mladá Boleslav (GRANDEZZA HOTELS MLADÁ BOLESLAV, s. r. o.) k návrhu na prodej části pp. 657/2 v k. ú. Mladá Boleslav (DOMINO INVEST s. r. o.) k návrhu na bezúplatný převod technické infrastruktury v k. ú. Mladá Boleslav (HOFMAN stavební a obchodní firma, s. r. o.) k návrhu na konkretizaci usnesení ZM č. 964 ze dne na prodej ideálních spoluvlastnických podílů na stp v k.ú. Mladá Boleslav (pan Prokop, pan Mareš, paní Kusá a manželé Bartáškovi) k návrhu na konkretizaci usnesení ZM č. 964 ze dne na prodej ideálních spoluvlastnických podílů na stp v k.ú. Mladá Boleslav (manželé Šmoldasovi, p. Pokorný, p. Švancar, pí Veselá a p. Havlát) k návrhu na prodej části pozemku ve zjednodušené evidenci parcelu původ pozemkový katastr (PK) 1383/2 v katastrálním území Mladá Boleslav (manželé Pavelkovi) k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na koupi pp. 201/3 v k. ú. Chrást u Mladé Boleslavi (manželé Netušilovi) k návrhu na prodej pp. 126/23 v k. ú. Plazy (Faurecia Interior Systems Bohemia, s. r. o.) k návrhu na koupi části pozemkové parcely 1812/40 v k.ú. Kosmonosy (IMORENT LEASFINANCE s. r. o.) k návrhu na schválení prodeje bytu č. 688/3, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na pozemcích stp. 2242/1 a stp. 2242/2 ul. Jiráskova 688, v části obce Mladá Boleslav II, v k. ú. Mladá Boleslav, podle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění, a směrnice QS k návrhu na prominutí nájemného za užívání nebytového prostoru č. 1063/19 na náměstí Republiky v k. ú. Mladá Boleslav

3 2336. k návrhu na vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2008, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství k návrhu na schválení dlouhodobé spolupráce statutárního města Mladá Boleslav s obecně prospěšnou společností REZA MB Mateřská škola a Jesle o.p.s k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na schválení změny prodeje nemovitostí v k. ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi z právnické na fyzickou osobu (Hejtmánka) k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření 6/17 poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Kultura města Mladá Boleslav a. s. na uspořádání Staročeského jarmarku k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření 6/18 stavební úpravy objektu čp. 206 v ul. Na Karmeli v Mladé Boleslavi oprava fasády a soklu II. etapa k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření 6/19 v roce 2008 neinvestiční příspěvek Základní škole Mladá Boleslav, Václavkova k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2008 organizacím na sportovní činnost mládeže k návrhu na rozdělení grantů města Mladá Boleslav v roce 2008

4 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 interpelací vznesených na dubnovém jednání zastupitelstva ke zprávě o vyřízení b e r e j i n a v ě d o m í č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na schválení Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Mladá Boleslav (IPRM) Integrovaný plán rozvoje statutárního města Mladá Boleslav, dle přílohy důvodové zprávy, pod podmínkou, že nejpozději do vydá Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí, se sídlem Zborovská 11, , Praha 5 Smíchov, k platnosti IPRM nezbytné rozhodnutí ve věci posouzení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. I u k l á d á Bc. Jiřímu Beránkovi, referentovi Odboru řízení projektů Magistrátu města Mladá Boleslav, předložit v případě nesplnění podmínky dle bodu I návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším jednání zastupitelstva města č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na zřízení Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Mladá Boleslav pro Integrovaný operační program (IPRM IOP), jmenování jeho předsedy a místopředsedy, na schválení Statutu Řídícího výboru IPRM-IOP a návrhu Jednacího řádu Řídícího výboru IPRM IOP z ř i z u j e Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Mladá Boleslav pro Integrovaný operační program I a) statut Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Mladá Boleslav pro Integrovaný operační program, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy b) návrh Jednacího řádu Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Mladá Boleslav pro Integrovaný operační program, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy se zapracováním připomínek

5 I I j m e n u j e a) Ing. Adolfa Beznosku předsedou Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Mladá Boleslav pro Integrovaný operační program b) MUDr. Pavla Nechanického místopředsedou Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Mladá Boleslav pro Integrovaný operační program č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k zápisu o kontrole plnění mandátní smlouvy uzavřené statutárním městem Mladá Boleslav s firmou Activ, s. r. o., na výkon činností souvisejících s provozováním systému placeného parkování na území města b e r e n a v ě d o m í zápis o kontrole plnění mandátní smlouvy uzavřené statutárním městem Mladá Boleslav s firmou Activ, s. r. o., na výkon činností souvisejících s provozováním systému placeného parkování na území města I d o p o r u č u j e vedení statutárního města Mladá Boleslav postupovat v souladu se závěrečným zhodnocením zápisu prověrkové skupiny kontrolního výboru zastupitelstva města č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu závěrečného účtu statutárního města Mladá Boleslav za rok 2007 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mladá Boleslav za rok 2007 b e z v ý h r a d závěrečný účet Statutárního města Mladá Boleslav za rok 2007 I a) hospodářský výsledek ve výši ,19 Kč v hlavní činnosti a jeho převedení do Fondu rezerv a rozvoje b) hospodářský výsledek z podnikatelské činnosti ve výši ,65 Kč a jeho převedení do Fondu rezerv a rozvoje I I b e r e n a v ě d o m í zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Mladá Boleslav za rok 2007 provedeného Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem kontroly, dle zák. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění

6 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na navýšení hodnoty portfolia v rámci správy volných finančních prostředků spravovaných společností ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s navýšení hodnoty portfolia volných finančních prostředků v rámci zhodnocování finančních prostředků města (portfolio) společností ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s. o 17 mil. Kč a převedení těchto finančních prostředků z fondu rezerv a rozvoje č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o úvěru se společností Komerční banka a. s. (VŠ areál na Karmeli) uzavření dodatku č.1 smlouvy o úvěru se společností Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33/969, IČ: , dle přílohy důvodové zprávy I u k l á d á vedoucímu ekonomického odboru zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na jeho revokaci na nejbližším zasedání zastupitelstva města č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na převod majetku statutárního města Mladá Boleslav jako vklad majetku do základního kapitálu společnosti Městské parkovací domy Mladá Boleslav s. r. o. převod majetku statutárního města Mladá Boleslav: - Parkoviště č. 10 v ul. Havlíčkova: pozemky parc. č. 608/1 v k.ú. Mladá Boleslav - Parkoviště č. 12 v ul. U Stadionu: pozemky parc. č. 655/155, 655/156, 655/158, 655/170, 655/174, 655/175, 655/176, 655/177 v k.ú. Mladá Boleslav - Parkoviště č. 4 na tř. Václava Klementa ČP pozemky parc. č. 118/21, 118/16, 1285/1 v k.ú. Mladá Boleslav

7 - Parkoviště č. 5 na tř. Václava Klementa Máj pozemky parc. č. 672/9, 674/4, 674/5, 674/9, -825 v k.ú. Mladá Boleslav - Parkoviště č. 8 a 9 na Náměstí Republiky, pozemky parc. č. 1341/2, 197/3, 197/11 v k.ú. Mladá Boleslav vše v katastrálním území a obci Mladá Boleslav a zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav,na listu vlastnictví číslo pro obec a katastrální území Mladá Boleslav Nepeněžitým vkladem do základního kapitálu společnosti Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o se sídlem Mladá Boleslav, Starofarní č.p.152, PSČ: , IČ: , která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka , v hodnotě podle posudku zpracovaného znalcem nezávislým na společnosti, jmenovaným za tímto účelem soudem. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na převod majetku statutárního města Mladá Boleslav nemovitosti Dům kultury (Dukelská 1093) jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti Kultury města Mladá Boleslav a. s. převod majetku statutárního města Mladá Boleslav nemovitosti Dům kultury (Dukelská 1093, Mladá Boleslav), v katastrálním území a obci Mladá Boleslav a zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, na listu vlastnictví číslo pro obec a katastrální území Mladá Boleslav, nepeněžitým vkladem do základního kapitálu společnosti Kultura města Mladá Boleslav, a. s. se sídlem Mladá Boleslav, Dukelská 1093, PSČ , IČ , která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B., vložka 12417, v hodnotě podle posudku zpracovaného znalcem nezávislým na společnosti, jmenovaným za tím účelem soudem, a to v rámci zvýšení základního kapitálu společnosti č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/10 v roce 2008 rozpočtové opatření č. 5/10 v roce 2008: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč 1. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 281, par. 3745, pol Psí park, městský mobiliář na kapitolu 07, org. 281, par. 3745, pol Psí park, městský mobiliář ve výši ,- Kč

8 2. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 282, par. 3745, pol Dětská hřiště a pískoviště údržba a kontroly na kapitolu 07, org. 282, par. 3745, pol Dětská hřiště a pískoviště údržba a kontroly ve výši ,- Kč 3. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 282, par. 3745, pol Dětské hřiště v lokalitě Slovanka na kapitolu 07, org. 282, par. 3745, pol Dětské hřiště v lokalitě Slovanka ve výši ,- Kč 4. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 285, par. 3745, pol Předplatné na kapitolu 07, org. 285, par. 3745, pol Předplatné ve výši 1 000,- Kč 5. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 285, par. 3745, pol 5169 Veřejná zeleň údržba na kapitolu 07, org. 285, par. 3745, pol 5169 Veřejná zeleň údržba ve výši ,- Kč 6. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 235, par. 3639, pol Rybářské lístky na kapitolu 08, org. 999, par. 3769, pol Rybářské lístky ve výši 5 730,- Kč 7. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 230, par. 3639, pol Deratizace na kapitolu 01, org. 230, par. 3639, pol Deratizace ve výši ,- Kč 8. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 230, par. 3639, pol Opravy a udržování na kapitolu 01, org. 230, par. 3639, pol Opravy a udržování ve výši ,- Kč 9. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 230, par. 3722, pol TKO na kapitolu 01, org. 230, par. 3722, pol TKO ve výši ,- Kč 10. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 230, par. 3722, pol Odvody za odnětí půdy na kapitolu 01, org. 230, par. 3722, pol Odvody za odnětí půdy ve výši 680,- Kč 11. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 230, par. 3725, pol Zabezpečení tříděného odpadu na kapitolu 01, org. 230, par. 3725, pol Zabezpečení tříděného odpadu ve výši ,- Kč 12. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 235, par. 2144, pol Veřejné záchodky opravy a udržování na kapitolu 01, org. 235, par. 2144, pol Veřejné záchodky opravy a udržování ve výši 9 460,- Kč 13. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 235, par. 3632, pol Hřbitovy služby na kapitolu 01, org. 235, par. 3632, pol Hřbitovy služby ve výši ,- Kč 14. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 235, par. 3632, pol Hřbitovy Opravy a udržování na kapitolu 01, org. 235, par. 3632, pol Hřbitovy Opravy a udržování ve výši ,- Kč 15. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 235, par. 3632, pol Hřbitovy pohřebné na kapitolu 01, org. 235, par. 3632, pol Hřbitovy pohřebné ve výši ,- Kč 16. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 235, par. 3639, pol Služby nákup služeb na kapitolu 01, org. 235, par. 3639, pol Služby nákup služeb ve výši ,- Kč 17. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 235, par. 3639, pol Služby opravy a udržování na kapitolu 01, org. 235, par. 3639, pol Služby opravy a udržování ve výši ,- Kč 18. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 335, par. 3639, pol Příměstské části služby na kapitolu 01, org. 335, par. 3639, pol Příměstské části služby ve výši ,- Kč 19. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 335, par. 3639, pol Příměstské části opravy a udržování na kapitolu 01, org. 335, par. 3639, pol Příměstské části opravy a udržování ve výši ,- Kč 20. přesun finančních prostředků z kapitoly 06, org. 616, par. 3111, pol Mateřské školy opravy a udržování na kapitolu 03, org. 616, par. 3111, pol Mateřské školy opravy a udržování ve výši ,- Kč 21. přesun finančních prostředků z kapitoly 06, org. 616, par. 3113, pol Základní školy opravy a udržování na kapitolu 03, org. 616, par. 3113, pol Základní školy opravy a udržování ve výši ,- Kč

9 22. přesun finančních prostředků z kapitoly 06, org. 616, par. 3141, pol Školní jídelny - opravy a udržování na kapitolu 03, org. 616, par. 3141, pol Školní jídelny - opravy a udržování ve výši ,- Kč 23. přesun finančních prostředků z kapitoly 06, org. 616, par. 3421, pol Volný čas opravy a udržování na kapitolu 03, org. 616, par. 3421, pol Volný čas opravy a udržování ve výši ,- Kč 24. přesun finančních prostředků z kapitoly 06, org. 618, par. 3129, pol Obchodní akademie na kapitolu 03, org. 618, par. 3129, pol Obchodní akademie ve výši ,- Kč 25. přesun finančních prostředků z kapitoly 06, org. 619, par. 3129, pol ISŠ Na Karmeli na kapitolu 03, org. 619, par. 3129, pol ISŠ Na Karmeli ve výši ,- Kč 26. přesun finančních prostředků z kapitoly 06, org. 3, par. 3412, pol Městský sport opravy a udržování na kapitolu 03, org. 3, par. 3412, pol Městský sport opravy a udržování ve výši ,- Kč 27. přesun finančních prostředků z kapitoly 06, org. 2011, par. 3322, pol Památky opravy a udržování na kapitolu 03, org. 2011, par. 3322, pol Památky opravy a udržování ve výši ,- Kč 28. přesun finančních prostředků z kapitoly 06, org. 2012, par. 3322, pol Michalovická putna opravy a udržování na kapitolu 03, org. 2012, par. 3322, pol Michalovická putna opravy a udržování ve výši ,- Kč 29. přesun finančních prostředků z kapitoly 06, org. 360, par. 3539, pol Jesle opravy a udržování na kapitolu 03, org. 360, par. 3539, pol Jesle opravy a udržování ve výši ,- Kč 30. přesun finančních prostředků z kapitoly 06, org. 0, par. 3539, pol Jesle povinné revize a prohlídky na kapitolu 03, org. 360, par. 3539, pol Jesle povinné revize a prohlídky ve výši ,- Kč 31. přesun finančních prostředků z kapitoly 06, org. 0, par. 4399, pol Recepty pro zdravotnická zařízení opiátové na kapitolu 11, org. 0, par. 4399, pol Recepty pro zdravotnická zařízení opiátové ve výši 2 000,- Kč 32. přesun finančních prostředků z kapitoly 01, org. 101, par. 5512, pol Opravy a udržování požární ochrana na kapitolu 03, org. 101, par. 5512, pol Opravy a udržování požární ochrana ve výši ,- Kč 33. přesun finančních prostředků z kapitoly 01, org. 107, par. 6171, pol Správa nákup služeb na kapitolu 03, org. 107, par. 6171, pol Správa nákup služeb ve výši ,- Kč 34. přesun finančních prostředků z kapitoly 01, org. 107, par. 6171, pol Správa opravy a udržování na kapitolu 03, org. 107, par. 6171, pol Správa opravy a udržování ve výši ,- Kč 35. přesun finančních prostředků z kapitoly 01, org. 107, par. 6171, pol Správa informační systém ve městě na kapitolu 03, org. 107, par. 6171, pol Správa informační systém ve městě ve výši ,- Kč 36. přesun finančních prostředků z kapitoly 01, org. 107, par. 6171, pol Správa stroje, přístroje, zařízení na kapitolu 03, org. 107, par. 6171, pol Správa stroje, přístroje, zařízení ve výši ,- Kč 37. přesun finančních prostředků z kapitoly 02, org. 2, par. 6171, pol IPRM služby na kapitolu 10, org. 0, par. 6171, pol IPRM služby ve výši ,- Kč

10 č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/13 v roce 2008 převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy na úhradu personálního auditu na odboru životního prostředí RM odsouhlasila do červnového zastupitelstva rozpočtové opatření č. 5/13 v roce 2008: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,--Kč - přesun finančních prostředků v rámci kap. 01, par.6171, pol.5169 neinvestiční rezerva, na org.1001, par.6171, pol.5166 konzultační, poradenské a právní služby personální audit č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na koupi vozu Škoda Roomster Style 1,4 TGI v policejní úpravě koupi vozu Škoda Roomster Style 1,4 TDI v policejní úpravě za cenu ve výši ,00 Kč včetně DPH s platbou v hotovosti do majetku statutárního města Mladá Boleslav od prodávajícího ŠKODA AUTO a.s., IČ , se sídlem Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/2 rozpočtové opatření č. 6/2 v roce 2008: s navýšením rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-Kč - navýšení výdajů kap. 01, org. 104 par. 5311, pol MěP dopravní prostředky - z kap. 01, par. 6171, pol provozní rezerva.

11 č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/1 (částečné pokrytí nákladů návštěvy z družebního města Pezinok) rozpočtové opatření č. 6/1 v roce 2008: navýšení rozpočtu o částku ,-Kč - navýšení příjmů Kap. 06 org. 225, 3349, pol (příjmy z reklam v měsíčníku Boleslavan) o ,- Kč a navýšení výdajů Kap. 06, org. 200, 3399, pol o ,-Kč na částečnou úhradu nákladů návštěvy z družebního města Pezinok č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/3 v roce 2008 a na poskytnutí mimořádné dotace BK Mladá Boleslav, a. s. a) poskytnutí mimořádné dotace BK Mladá Boleslav a.s., se sídlem Na Vinici 31, Mladá Boleslav, IČ , ve výši ,- Kč na zajištění nákladů spojených s účastí v nejvyšší hokejové soutěži b) rozpočtové opatření č. 6/3 v roce 2008: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč přesun finančních prostředků z kapitoly 07, org. 0, par. 2212, pol investiční rezerva, na kap. 06, org. 2, par. 3419, pol neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům, dotace BK Mladá Boleslav a.s. I u k l á d á vedoucímu odboru ŠKTv zajistit realizaci části a/ bodu I. usnesení do ; pokud nebude část a/ bodu I. usnesení v termínu realizována, předloží vedoucí odboru návrh na její revokaci na nejbližším zasedání zastupitelstva města

12 č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/4 v roce 2008 spolufinancování realizace nových travnatých ploch a navýšení příjmů o dotaci ze Středočeského kraje a na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje č. 609/2008 rozpočtové opatření č. 6/4 v roce 2008: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč přesun finančních prostředků z kapitoly 07, org. 0, par. 2212, položka investiční rezerva na kap. 07, ogr. 11, par. 3412, pol realizace nových travnatých ploch č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/6 sportovní areál Základní školy Jilemnického 1152, Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 6/6 v roce 2008: změnu rozpočtu o ,00 Kč - přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 OStRM z organizace 0 par. 2212, pol investiční rezerva na organizaci 4121, par. 3412, pol Sportovní areál základní školy Jilemnického 1152, Mladá Boleslav (6.ZŠ) č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap. 11 o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči v roce 2008 rozpočtové opatření č. 6/7 v roce 2008: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč - navýšení příjmů pol ÚZ neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na rok 2008 a navýšení výdajů kap. 11, org. 0052, par. 4195, položka 5410, na výplatu příspěvku na péči

13 č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/8 přijetí dotace za činnost odborných lesních hospodářů a za výsadbu min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin rozpočtové opatření č. 6/8 v roce 2008: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav a) částku ,- Kč navýšení příjmů o dotaci pol ÚZ náklady za činnost odborných lesních hospodářů (OLH) a navýšení výdajů kap. 08 par pol a 5213 ÚZ platba OLH b) částku ,- Kč - navýšení příjmů o dotaci pol ÚZ částečná úhrada zvýšených nákladů za výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (MZD) při obnově porostů a navýšení výdajů kap. 08 par pol a 5213 ÚZ platba OLH, platba MZD č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/9 přijetí dotace od Ministerstva kultury na Program regenerace MPR a MPZ v roce 2008 rozpočtové opatření č. 6/9 roce 2008: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-- Kč navýšení příjmů jako účelová dotace od Ministerstva kultury ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2008 a navýšení výdajů kapitoly 07 odboru stavebního a rozvoje města a to: a) na org par pol židovský hřbitov v částce ,-- Kč b) na org par pol fara čp. 58, ul. Kat. Militké v částce ,-- Kč č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na uzavření dohody o narovnání s p. Norbertem ráčkem a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 6/10 a) uzavření dohody o narovnání sporného práva (vůči statutárnímu městu Mladá Boleslav na zaplacení nároků na úhradu nájemného a na náhradu škody za zpoždění demolice

14 objektů v areálu čp. 123/IV Ptácká ul. ve výši 70 tis. Kč) s p. Norbertem Ráčkem, nar , bytem Ptácká 123, Mladá Boleslav, dle přílohy důvodové zprávy b) rozpočtové opatření č. 6/10 v roce 2008: změnu rozpočtu o ,00 Kč - přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 OStRM z organizace 4160 par. 3412, pol Hřiště Debř na organizaci 3012, par.2212, pol Rekonstrukce ulice Ptácká, střed ostatní neinvestiční výdaje I u k l á d á vedoucímu odboru StRM realizovat bod I a) usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci bodu I a) tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/11- navýšení rozpočtu města a navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav a) rozpočtové opatření č. 6/11 v roce 2008: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-Kč - navýšení příjmů neinvestiční dotace Ministerstva kultury, pol. 4116, UZ a navýšení výdajů kap.6 org. 212, par. 3314, pol. 5331, UZ Městská knihovna neinvestiční příspěvek b) navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav o částku ,-Kč na rok 2008 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na poskytnutí dotace Bytovému družstvu Laurinova III a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/12 v roce 2008 n e předložený návrh

15 č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/13 převod finančních prostředků z provozní rezervy na zajištění věcných výdajů dávek hmotné nouze (kap. 11) rozpočtové opatření č. 6/13 v roce 2008: a) změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,--Kč - převod finančních prostředků z kap. 01, par. 6171, pol provozní rezerva a na kap.11, par. 6171, pol dávky hmotné nouze ( věcné výdaje) b) změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč převod finančních prostředků z kap. 01, par. 6171, pol provozní rezerva na kap. 01, org. 104, par. 5311, pol MěP opravy a udržování č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/14 dotace Úřadu práce Mladá Boleslav příspěvek na úhradu mzdových nákladů rozpočtové opatření č. 6/14 v roce 2008: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku Kč navýšení příjmů pol. 4116, ÚZ dotace Úřad práce Mladá Boleslav (ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) a navýšení výdajů kap. 01 org. 999 par pol ÚZ platy zaměstnanců č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/15 v roce 2008 (přijetí finančního daru) rozpočtové opatření č. 6/15 v roce 2008: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč navýšení příjmů kap. 06, pol. 111, par. 3412, pol přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku a navýšení výdajů kap. 06, org. 111, par. 3412, pol projektová dokumentace.

16 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na peněžitý vklad do obchodní společnosti Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav v roce rozpočtové opatření č. 6/16 a) ve smyslu 85 písm. e) zákona o obcích peněžitý vklad ve výši ,- Kč z majetku statutárního města Mladá Boleslav do obchodní společnosti Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o., se sídlem Mladá Boleslav, Václava Klementa 1439/II, PSČ , IČ: , tento majetkový vklad je vkladem mimo základní kapitál b) rozpočtové opatření č. 6/16 v roce 2008: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku 16 mil. Kč přesun finančních prostředků z kapitoly 07, org. 0, par. 2212, položka investiční rezerva na na kap. 09, org. 240, par. 2221, pol Dopravní podnik - vklad č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na prodej části stp. 822/1 v k. ú. Mladá Boleslav (GRANDEZZA HOTELS MLADÁ BOLESLAV, s. r. o.) prodej části stavební parcely 822/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 420 m 2 v k.ú. Mladá Boleslav, z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví společnosti GRANDEZZA HOTELS MLADÁ BOLESLAV s.r.o., IČ , se sídlem Masarykova 522/12, Liberec 1, a to za cenu 3 000,-- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje a s tím, že definitivní výměra převáděné části pozemku bude stanovena příslušným geometrickým plánem. I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na prodej části pp. 657/2 v k. ú. Mladá Boleslav (DOMINO INVEST s. r. o.) prodej části pozemkové parcely 657/2 (ostatní plocha - zeleň) o výměře cca m 2 v k.ú. Mladá Boleslav, z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví obchodní

17 společnosti DOMINO INVEST s.r.o., IČ , se sídlem Komenského nám. 88/12, Mladá Boleslav, a to za cenu 5.500,-- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje a s tím, že definitivní výměra převáděné části pozemku bude stanovena příslušným geometrickým plánem a zřízení předkupního práva pro statutární město Mladá Boleslav do doby kolaudace stavby. I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na bezúplatný převod technické infrastruktury v k. ú. Mladá Boleslav (HOFMAN stavební a obchodní firma, s. r. o.) bezúplatný převod (přijetím daru) technické infrastruktury vybudované na pozemcích 608/34 a 608/35 (ostatní plocha jiná plocha) v k.ú. Mladá Boleslav z majetku obchodní firmy HOFMAN stavební a obchodní firma s.r.o., IČ , se sídlem Plazy čp. 27, Mladá Boleslav do vlastnictví statutárního města Mladá Boleslav. I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na konkretizaci usnesení ZM č. 964 ze dne na prodej ideálních spoluvlastnických podílů na stp v k.ú. Mladá Boleslav (pan Prokop, pan Mareš, paní Kusá a manželé Bartáškovi) k o n k r e t i z u j e své usnesení č. 964 ze dne I prodej ideálního spoluvlastnického podílu na stp (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví (vše za cenu 500,- Kč/m2 k celku): - pana Jiřího Prokopa, nar. xxx, bytem xxxxx, Mladá Boleslav podíl o velikosti 182/32726 za cenu 5.283,- Kč - pan Jiřího Mareše, nar. xxx, bytem xxxxx, Mladá Boleslav podíl o velikosti 174/32726 za cenu 5.051,- Kč

18 - paní Blanky Kusé, nar.xxx, bytem xxxxx, Mladá Boleslav podíl o velikosti 182/32726 za cenu 5.283,- Kč - manželů (SJM) Josefa Bartáška, nar. xxx a Blanky Bartáškové, nar. xxx, společně bytem xxxxx, Mladá Boleslav podíl o velikosti 182/32726 za cenu 5.283,- Kč I I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na konkretizaci usnesení ZM č. 964 ze dne na prodej ideálních spoluvlastnických podílů na stp v k.ú. Mladá Boleslav (manželé Šmoldasovi, p. Pokorný, p. Švancar, pí Veselá a p. Havlát) k o n k r e t i z u j e své usnesení č. 964 ze dne I prodej ideálního spoluvlastnického podílu na stp (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví (vše za cenu 500,- Kč/m 2 k celku): - manželů (SJM) Ing. Karla Šmoldase, nar. xxx a Mgr. Hany Šmoldasové, nar. xxx, společně bytem xxxxx, Mladá Boleslav podíl o velikosti 182/32726 za cenu 5.283,- Kč - pana Miroslava Pokorného, nar. xxx, bytem xxxxx, Mladá Boleslav podíl o velikosti 182/32726 za cenu 5.283,- Kč - pana Karla Švancara, nar. xxx, bytem xxxx, Mladá Boleslav podíl o velikosti 182/32726 za cenu 5.283,- Kč - paní Jany Veselé, nar. xxx, bytem xxxxx, Mladá Boleslav podíl o velikosti 182/32726 za cenu 5.283,- Kč - pana Ing. Stanislava Havláta, nar. xxx, bytem xxxxx, Mladá Boleslav podíl o velikosti 182/32726 za cenu 5.283,- Kč I I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM

19 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na prodej části pozemku ve zjednodušené evidenci parcelu původ pozemkový katastr (PK) 1383/2 v katastrálním území Mladá Boleslav (manželé Pavelkovi) prodej části pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr (PK) 1383/2 o výměře cca 116 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav, z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do spoluvlastnictví manželů (SJM) pana Václava Pavelky, nar. xxx, bytem xxxxx a paní Heleny Pavelkové, nar. xxx, bytem xxxxx, Mladá Boleslav, a to za cenu 100 Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje a s tím, že definitivní výměra převáděné části pozemku bude stanovena příslušným geometrickým plánem I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání RM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na koupi pp. 201/3 v k. ú. Chrást u Mladé Boleslavi (manželé Netušilovi) r e v o k u j e částečně své usnesení č ze dne výměru vykupované pozemku I změnu výměry kupované pozemkové parcely 201/3 (ostatní plocha silnice) v k.ú. Chrást u Mladé Boleslavi z původní výměry 708 m 2 na výměru 720 m 2 v majetku manželů (SJM) Josefa Netušila, nar. xxx a Jany Netušilové, nar. xxx, společně bytem xxxxx, Mladá Boleslav do vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav, IČ , se sídlem Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, I I u k l á d á uložením vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání RM

20 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na prodej pp. 126/23 v k. ú. Plazy (Faurecia Interior Systems Bohemia, s. r. o.) prodej pozemkové parcely 126/23 (orná půda) o výměře 656 m 2 v k.ú. Plazy, z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví společnosti Faurecia Interior Systems Bohemia s.r.o., IČ , se sídlem Plazy 100, Mladá Boleslav, a to za cenu 200,-- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na koupi části pozemkové parcely 1812/40 v k.ú. Kosmonosy (IMORENT LEASFINANCE s. r. o.) koupi části pozemkové parcely 1812/40 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 68 m 2 v k.ú. Kosmonosy (dle GP /2008 ze dne pozemková parcela 1812/194) z vlastnictví společnosti IMMORENT LEASFINANCE s.r.o., IČ , se sídlem Národní 973/41, Praha 1 do majetku statutárního města Mladá Boleslav a to za celkovou částku za nemovitost 500,- Kč. I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 145 Vydána dne 29.1.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4711. Zpráva o vyřízení interpelací 4712. Informace

Více

18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap.

18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap. Z á p i s z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 26. června 2008 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského

Více

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015 17/2015-RADA/872-17. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 17/2015-RADA/873-17. Rada města předložený program jednání RM 17/2015-RADA/874-17. Rada města - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 10. června 2013 v 8.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku I. ZAHÁJENÍ 1. 1. bere na vědomí informaci předsedy

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 Plán obnovy a údržby sportoviště "Sport park" pro rok 2012 včetně úhrady faktur z prostředků SAL Tento bod byl stažen z programu jednání.

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2010 k 30.6.2010 čerpání * běžné 208 902,00 211 145,00 139 950,39 66,28 24 310,00 235 455,00 * investiční (kapitálové) příjmy

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Hospodaření města Horažďovice se v roce 2014 řídilo rozpočtovým provizoriem a dále rozpočtem, schváleným dne 17. března 2014 zastupitelstvem města.

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu roku 2008 byl schválený rozpočet výdajů 2.033.409 tis. Kč upraven na 2.552.882,22 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 519.473,22 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 286.426,51

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2014 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

USNESENÍ z 19. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 18. 06. 2012

USNESENÍ z 19. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 18. 06. 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 19.

Více

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2014 podle zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na zasedaní konaném dne 17.12.2013, usnesení č. 535/2013

Více

Usnesení. 1365 Schválení ověřovatelů zápisu 31. schůze RM Karviné konané dne 21.02.2012

Usnesení. 1365 Schválení ověřovatelů zápisu 31. schůze RM Karviné konané dne 21.02.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 31. schůze Rady města Karviné konané dne 21.02.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1365 Schválení

Více

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Rada MČ Praha 10 2. zasedání ZMČ Praha 10 dne 26. 1. 2015 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Důvod předložení: 94 odst. 1 a 70 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 MĚSTO ČESKÝ BROD Výroční zpráva za rok 2013 náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334 Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz Obsah 1. Úvod...3 1.1 Základní údaje o městě...3

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více