Komunikace s agresivním pacientem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikace s agresivním pacientem"

Transkript

1 Metodický list č. 1: Název školy: Vypracovala: Komunikace s agresivním pacientem SZŠ Jaselská Mgr. Michaela Madudová Anotace: Metodický list slouží k uvedení do problematiky Komunikace s agresivním pacientem, procvičení, opakování a upevnění učiva tohoto tématu. Vzdělávací oblast: Odborné předměty Psychologie. Tematický okruh: Komunikace s nemocným. Mezioborové přesahy a vazby: Psychologie, Ošetřování nemocných. Cílová skupina: Studenti středních zdravotnických škol (1. 4. ročník). Očekávaný výstup/cíl: - Žák vyjmenuje a objasní základní odborné pojmy. - Žák popíše zásady rozhovoru. - Žák chápe a popíše pravidla úspěšné komunikace. - Žák akceptuje nutnost individuálního přístupu. - Žák akceptuje nutnost empatického přístupu k nemocným. Předpokládaný časový nárok: 1 vyučovací hodina (45 minut). Organizace řízení učební činnosti: Metodický list lze využít ve fázi evokace, uvědomění si a reflexe vyučovací hodiny Zahrnuje i opakování předchozího učiva. Organizace prostorová: Klasická učebna, odborná učebna psychologie, učebna vybavená ICT technologií, interaktivní tabulí. Nutné pomůcky: PC technika (notebook, dataprojektor), učebnice Psychologie, tabule, křída nebo fixy na tabuli, psací potřeby žáků, Praktický lékařský slovník. 1

2 Klíčové kompetence: - k učení, - komunikativní, - k řešení problémů, - personální a sociální, - využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi, - odborné kompetence (pro studium zdravotnických oborů). Průřezová témata: - Občan v demokratické společnosti. - Informační a komunikační technologie. Klíčová slova: agrese přímá x nepřímá, agrese fyzická x verbální, agrese aktivní x pasivní, agrese vědomá x nevědomá, automutilace (sebepoškozování), agrese reaktivní, agrese instrumentální, agrese transformovaná, agrese patologická. Použitá literatura: KELNAROVÁ, Jarmila MATĚJKOVÁ, Eva. Psychologie a komunikace: pro zdravotnické asistenty 4. ročník. 1. vyd. Praha: Grada, 135 s. ISBN VENGLÁŘOVÁ, Martina MAHROVÁ, Gabriela. Komunikace pro zdravotní sestry. 1. vyd. Praha: Grada, ISBN Text: Komunikace s agresivním pacientem Agrese: - agrese aggression - (z lat. ad-gredior, přistoupit blízko, napadnout), - komplex destruktivního chování s cílem záměrného poškození či způsobení újmy, - široké spektrum projevů. Faktory ovlivňující: - pohlaví, - věk, - Společenské prostředí, - fyzickou konstituci, - psychická onemocnění, - strukturu a dynamiku osobnosti, - sociální zkušenost, - návykové látky. Příčiny: - obavy, úzkost a strach, - pocit ohrožení, 2

3 - zatížení a stres, - bezmoc, - ponížení a zesměšnění, - zklamání, - pocit křivdy, nespravedlivosti, beznaděje, - pocit viny, - zkreslení reality, - poruchy osobnosti, - snaha o ocenění. Typy: - přímé x nepřímé, - fyzické x verbální, - aktivní x pasivní, - vědomé x nevědomé, - automutilace (sebepoškozování). Agresivní chování z hlediska motivace a spouštěčů: - reaktivní - protireakce, následek pocitu ohrožení, spojené s útokem, frustrací a stresem, zadržováním negativních projevů. - instrumentální, - transformovaná, - patologická aktuální dekompenzace, - osobnostní rys. Typy agresivních osobností: - A) normální osobnost důsledek frustrací a omezení, - B) klient trpící duševní poruchou či poruchou chování, poruchy vyvolané psychoaktivní látkou, psychotické onemocnění, poruchy osobnosti Varovné příznaky a projevy: - nervozita, rozrušenost, - výhružná: mimika, gestika, posturologie, kinezika, proxemika porušení zón, nestandardní chování, - verbální útoky. Základní přístup: - zklidňující, - dynamický. Komunikace a zvládání situace: 3

4 - znalost rizik pozor na nebezpečí využití zbraně, - sledování a vyhodnocování varovných příznaků a projevů, - úprava a přehlednost prostředí, - bezpečná vzdálenost a únikové cesty, - identifikace příčiny, - empatie, - zklidnění, - odvrácení pozornosti, - přivolání pomoci. 4

5 Metodický list č. 2: Název školy: Vypracovala: Podávání léků, formy léků SZŠ Jaselská Mgr. Dana Hauserová Anotace: Podávání léků je každodenní činností sester a zdravotnických asistentů. Léky podáváme vždy jen dle písemné ordinace lékaře a neseme za to plnou odpovědnost. Abychom mohli podat pacientovi informace o podávaných lécích a jejich vedlejších účincích, je nezbytná znalost základů z farmakologie. Vzdělávací oblast: Ošetřovatelství. Tematický okruh: Léčivo, léčivé přípravky, léky, lékové formy. Mezioborové přesahy a vazby: Klinická propedeutika, ošetřování nemocných, somatologie. Cílová skupina: Studenti středních zdravotnických škol (1. 4. ročník). Očekávaný výstup: - Po prostudování kapitoly žák rozlišuje mezi pojmy léčivo, léčivé přípravky, léky. - Rozlišuje léky podle formy a účinku. Předpokládaný časový nárok: 90 minut (2 vyučovací hodiny). Organizace řízení učební činnosti: Rozděleno do fází výuky úvod, opakování, výklad nové látky učiva, ukázka pomůcek, závěrečné shrnutí, zadání domácího úkolu. Organizace prostorová: Odborná učebna ošetřovatelství jedna skupina max. 16 žáků. Nutné pomůcky: Vzorník jednotlivých lékových forem, podnosy, emitní misky. Klíčové kompetence: - kompetence k učení, - kompetence k řešení problémů, 5

6 - komunikativní kompetence, - personální a sociální kompetence, - matematické kompetence, - kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Průřezová témata: Informační a komunikační technologie. Klíčová slova: Léčivo, léčivý přípravek, lék, lékové formy. Použitá literatura a zdroje: KELNAROVÁ, Jarmila a kol. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty 2. ročník, Praha: Grada, s. ISBN Text Podávání léků, formy léků Léčivo: - léčivá látka, její směs nebo léčivý přípravek, který se používá k podání lidem nebo zvířatům. Léčivý přípravek: - je nazývána jakákoliv látka nebo kombinace látek, které jsou určeny k léčení, prevenci nemocí, ke stanovení diagnózy, k obnově, úpravě a ovlivnění fyziologických funkcí u lidí i zvířat, - do léčivých přípravků lze zařadit například léčivé čaje a další rostlinné přípravky, transfuzní přípravky, krevní deriváty, diagnostické přípravky. Lék: - lékem nazýváme léčivý přípravek, který je upravený do vhodné formy a podává se cíleně pouze k účelu, který je dán vlastnostmi v něm obsažených léčiv. Formy léků - léková forma je způsob farmaceutické úpravy léčiva pro léčebné použití, které umožňuje cílené podání léčiva. Základní formy léků: - tuhá forma, - polotuhá forma, - tekutá forma. Tuhé formy léků: 6

7 - tablety (tabulettae tbl.) vznikají slisováním prášků do disků různé velikosti (např. Paralen tbl.), - šumivé tablety (tabulettae effervescens eff.) léky jsou slisované do kotoučů, rozpustné ve sklenici vody (např. Celaskon tbl.eff.), šumivý nápoj má pacient ihned po rozpuštění vypít, - prášky (pulveres plv.) léky ve škrobovém obalu nebo v želatinové tobolce (např. Coldrex plv.), - dražé (tabulettae obductae drg.) léky, které jsou obalené sladkým barevným povlakem, který chrání zubní sklovinu. Tyto léky jsou určené k rozložení až v nižších částech trávicí trubice (např. Wobenzym drg.), - kapsle, tobolky (capsules cps.) léky uvnitř želatinového obalu, tento obal způsobuje zpomalení uvolňování léků v zažívacím traktu (např. Cilkanol cps.), - zrnka, granule (granula gran.) jsou léky ve formě prášku, stlačené do drobných, nepravidelných tvarů, dávkování po lžičkách (npř. Dologran gran.). Polotuhé formy léků: - čípky (supositoria supp.) čípky dělíme podle způsobu aplikace na rektální a vaginální; jsou vyráběné z kakaového másla, glycerinové želatiny; jedná se o léčebné látky, které jsou upravené do tvaru válce nebo kužele (např. Dobexil H supp.), - poševní koule (globuli vaginales vag. gl.) jsou tvaru kulovitého, průměr 2 cm, určené k aplikaci do pochvy (např. Gyno pevaryl), - gelové mazání (linimenta) vzniká po smíchání léčivé látky s gelem; nanáší se na kůži (např. Emoxen gel), - krémy (cremae crm.) hydrofilní přípravky k ochraně pokožky, - pasty (pastae pst.) vznikají přidáním prášku do masťového základu; pasty chrání kůži před mokváním, - mýdla (sapones) obsahují léčiva (dehet, borax), - náplasti (emplastra empl.) léčivými přípravky impregnovaná náplast, - masti (unguenta ung.) lipoidní přípravky, které jsou určené pro využití v kožním lékařství (např. Calcium pantotenicum unq.). Tekuté formy léků: - roztoky (solutiones sol.) jsou vyrobeny z látek rozpustných v kapalině (fyziologický roztok), aplikují se po kapkách (guttae gtt.) do úst, spojivkového vaku, do nosních dutin, do ucha (např. Ophtalmo Septonex, oční kapky, roztok), - suspenze (suspenziones susp.) léčivá látka smíchaná s gelem, aplikuje se ústy k ochraně žaludeční sliznice (např. Anacid susp.), - výtažky (extracta extr.) léčivá látka je získána vyluhováním a smíchaná s lihem, éterem nebo vodou; je určena k podávání ústy (např. Ginko biloba), - směsi (mixtura mix.) vznikají spojením více léčiv v tekutině, před použitím je nutno vždy protřepat (např. Mixtura solvens), 7

8 - čaje (species spec.) vyrobeny z jednotlivých bylin, ve formě nálevu, odvaru (např. urologický, heřmánkový, průduškový čaj), - olejnaté přípravky jsou léčivé přípravky obsahující vitamíny rozpustné v tucích, - sirup (sir.) koncentrovaný roztok cukru, ke kterému je přidáno léčivo (např. Mucosolvan sir.). 8

9 Metodický list č. 3: Název školy: Vypracovala: Fyzikální vyšetření SZŠ Jaselská Mgr. Petra Voráčová Anotace: Metodický list seznamuje se základními pojmy fyzikálního vyšetření, jako důležitého nástroje v diagnostice nemocí, potřebnými pomůckami, vhodným prostředím, kompetencemi zdravotnického asistenta při fyzikálním vyšetření. Vzdělávací oblast: Odborné předměty klinická propedeutika. Tematický okruh: Vyšetřovací metody. Mezioborové přesahy a vazby: Biologie, somatologie, ošetřovatelství. Cílová skupina: Studenti středních zdravotnických škol (1. 4. ročník). Očekávaný výstup: - Žák charakterizuje jednotlivé metody užívané při fyzikálním vyšetření nemocného. - Žák vysvětlí jejich význam pro praxi určení diagnózy nemocného, popíše jednotlivé zvuky, které vznikají při poklepu, vyjmenuje potřebné pomůcky pro fyzikální vyšetření, správně užívá odbornou terminologii vztahující se k fyzikálnímu vyšetření. - Popíše kompetence zdravotnického asistenta při fyzikálním vyšetření. Předpokládaný časový nárok: 1 vyučovací hodina (45 minut). Organizace řízení učební činnosti: - součástí metodického listu jsou pokyny pro učitele a žáky (tabulka č.1), text/prezentace pro učitele (tabulka č. 2), pracovní listy pro žáky (tabulka č. 3), - v metodickém listu je pro organizaci výuky použit třífázový model učení E-U-R: E (evokace) - volné psaní, - brainstorming, - diskuse, U (uvědomění si) - výklad učitele s použitím prezentace PowerPoint, 9

10 - práce s textem (pracovní listy), - video ukázky, R (reflexe) - individuální práce (test v pracovním listu základní pojmy), - diskuse (shrnutí učiva). Organizace prostorová: Klasická učebna a možností využití ICT technologií. Nutné pomůcky: PC technika (notebook, dataprojektor), učebnice KLP, pracovní list, bílá tabule, ev. interaktivní tabule. Klíčové kompetence: - k učení, - komunikativní, - k řešení problémů, - využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi, - odborné kompetence (pro studium zdravotnických oborů). Průřezová témata: Informační a komunikační technologie. Klíčová slova: Vyšetřovací metoda, smysly, poklep, pohled, pohmat, poslech, čich, per rektum. Použitá literatura: NEJEDLÁ, Marie. a kol. Klinická propedeutika pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Informatorium, s. ISBN NEJEDLÁ, Marie. Fyzikální vyšetření pro sestry. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN NOVOTNÁ, Jaromíra. Uhrová, Jana. Jirásková, Jaroslava. Klinická propedeutika pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, s. ISBN ŠPINAR, Jindřich. a kol. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. 1.vyd. Praha: Grada, s. ISBN Modul IIB Klinická propedeutika, 3. ročník. [online]. c 2011 [cit ]. Dostupné z <http://old.lf3.cuni.cz/studium/materialy/modul2b/otazky.htm>. Vyšetření srdce. [online]. c 2011 [cit ]. Dostupné z <http://www.lf2.cuni.cz/projekty/interna/zof/vysetreni/srdce_i.htm>. 10

11 Text: Fyzikální vyšetření Tabulka č. 1: Pokyny pro učitele a žáky Pokyny pro učitele Pokyny pro žáky Sdělení tématu, cíle hodiny, osnova. Evokace Délka: 10 min. Využití prezentace PowerPoint: snímek 2 vyšetření pomocí našich smyslů snímek 3 vyšetření od hlavy k patě Učitel se dotazuje žáků: - jaký je význam obou tvrzení? - co jsou to smysly, které smysly máme, jak je můžeme využít při vyšetřování nemocného? Učitel vyzve žáky k volnému psaní (2min.), následně k přečtení ve dvojicích, dobrovolné sdělení před třídou (6min.). Učitel se dotazuje žáků: - kdo z žáků kdy byl vyšetřován fyzikálně? (2min.) Uvědomění si Délka: 25 min. Využití prezentace PowerPoint: snímky 4 22, výklad učitele doplněný názornými ukázkami, videoukázkami Učitel vyzve žáky k poznamenání si nových pojmů. Reflexe Délka: 5 min. Učitel se dotazuje žáků, zda porozuměli probíranému učivu, zda mají dotazy. Učitel vyzve žáky, aby se vyjádřili, co nového se dozvěděli a společně se pokusí o shrnutí důležitých informací o učivu. - Žáci si zapisují téma, cíl, osnovu. - Žáci se aktivně zapojí (brainstorming, volné psaní, ve dvojicích přečtení, dobrovolné přečtení před třídou). - Následuje společná diskuse. - Žáci si zapisují poznámky do pracovního listu (doplňují text dle pokynů učitele a pokynů v pracovním listu). - Žáci mohou klást otázky, dotazy. - Žáci se společně pokusí o shrnutí důležitých informací o učivu. 11

12 Reflexe ÚKOL Délka: 5 min. Úkol 1: učitel vyzve žáky ke splnění úkolu. Úkol 2: učitel zadá domácí úkol. - Žáci pracují samostatně. - Úkol 2 (dle časového prostoru) je možné zadat žákům jako domácí úkol. - Společné vyhodnocení testu. Tabulka č. 2: Text/prezentace pro učitele Text/prezentace pro učitele TÉMA: Fyzikální vyšetření VYŠETŘENÍ NEMOCNÉHO POMOCÍ NAŠICH SMYSLŮ (popř. s použitím základních vyšetřovacích pomůcek) VYŠETŘENÍ NEMOCNÉHO OD HLAVY AŽ K PATĚ 1) Fyzikální vyšetření: - celkové vyšetření provádí lékař u lůžka nemocného, v ambulanci (i jiné okolnosti - terén), - sestra, zdravotní asistent asistují (zaujmou vhodnou polohu, připraví pomůcky atd.), - provádí i sestra, zdravotní asistent získá informace o pacientovi, plánuje ošetřovatelskou péči, - jsou nutné znalosti, pozornost. 2) Zásady: - systematicky, - chráníme stud vyšetřovaného, - ohleduplnost, - dobře přístupné lůžko (ze 3 stran), - dobré osvětlení. 3) Pomůcky k fyzikálnímu vyšetření: - tonometr, - fonendoskop, - ústní lopatka, - štětička, - rukavice, - vazelína, - dezinfekce ne ruce, - mýdlo, - ručník, - pásková míra. 12

13 4) Metody: - pohled aspekce, inspekce, pohmat palpace, - poklep perkuse, - poslech auskultace, - per rectum, - event. vyšetření čichem. a) Pohled aspekce, inspekce: - hodnocení zrakem, - po celou dobu vyšetření, - hodnotíme objektivní příznaky, - hodnotíme vzhled pacienta a jednotlivé části těla, - denní osvětlení, dostatečné obnažení vyšetřované části těla. b) Pohmat palpace: - nejčastěji v poloze na zádech, - ohřáté ruce, krátké nehty, - informace o bolestivosti, - prohmatáváme kůži, podkoží, dutinu břišní (velikost, povrch, konzistence orgánů), - měření tepu, - jednou rukou x oběma (bimanuální), - povrchová x hluboká palpace. c) Poklep perkuse: - klepeme pružně, obvykle prstem na prst (prostředníkem jedné ruky na prostředník druhé ruky), se stejnou intenzitou, dvakrát za sebou, - plný, jasný: zvučný, nad zdravou plicní tkání, - zkrácený: je slabě slyšitelný, patologický, přítomný nad plícemi s pneumonií, - temný: nad nevzdušnou tkání, fyziologický nad svaly, játry, patologický nad velkým výpotkem nad plícemi, - hypersonorní: udává zvýšenou vzdušnost tkáně (např. nad emfyzémem, pneumotoraxem), - bubínkový: fyziologický nad dutinou vyplněnou vzduchem - žaludek, střeva. d) Poslech auskultace: - posloucháme zvuky vznikající při činnosti některých orgánů (plíce, srdce, střevo), - měření krevního tlaku, - uchem x fonendoskopem, - (membrána dýchání, tzv. zvonek srdce), - omezit hluk z okolí. 13

14 e) Per rectum: - nejčastěji v poloze na boku, - pohmatový nález v oblasti svěrače a ampuly rektális, bolestivost, - pohledem hodnotíme stolici, která ulpí na rukavici. f) Vyšetření čichem: - vyš. dechu foetor ex ore (zápach z úst), - př. acetonový (dekompenzovaný DM), alkoholický, po stolici u střevní neprůchodnosti. 5) Postup celkového vyšetření: Začínáme: - vědomí, stav výživy, poloha, postoj, chůze, abnor.pohyby, kůže, FF, - vyšetření hlavy, krku, hrudníku, břicha, končetin a páteře. Úkol: 1. Spoj pojmy k sobě patřící: pohled pohmat poklep poslech per rektum perkuse aspekce/inspekce přes konečník auskultace palpace 2. Fyzikální vyšetření + anamnéza = základ pro stanovení správné diagnózy (odůvodni toto tvrzení) Tabulka č. 3: Text/prezentace pracovní list pro žáky Pracovní list pro žáky TÉMA: Fyzikální vyšetření Osnova: Cíl: Tex/prezentace: VYŠETŘENÍ NEMOCNÉHO POMOCÍ NAŠICH SMYSLŮ (popř. s použitím základních vyšetřovacích pomůcek) VYŠETŘENÍ NEMOCNÉHO OD HLAVY AŽ K PATĚ 1) Fyzikální vyšetření 14

15 - celkové vyšetření provádí lékař u lůžka nemocného, v ambulanci (i jiné okolnosti - terén), - sestra, zdravotní asistent asistují (zaujmout vhodnou polohu, připraví pomůcky atd.), - provádí i sestra, zdravotní asistent získá informace o pacientovi, plánuje ošetřovatelskou péči, - jsou nutné znalosti, pozornost. - 2) Zásady: (doplň) ) Pomůcky k fyzikálnímu vyšetření: (doplň dle obrázku v prezentaci) - mýdlo, ručník. 4) Metody: (doplň) - pohled - pohmat - poklep - poslech - per rectum - event. vyšetření čichem a) Pohled aspekce, inspekce: - hodnocení zrakem, - po celou dobu vyšetření, - hodnotíme objektivní příznaky, - hodnotíme vzhled pacienta a jednotlivé části těla, - denní osvětlení, dostatečné obnažení vyšetřované části těla. b) Pohmat palpace: - nejčastěji v poloze na zádech, - ohřáté ruce, krátké nehty, - informace o bolestivosti, - prohmatáváme kůži, podkoží, dutinu břišní (velikost, povrch, konzistence orgánů), - měření tepu, - jednou rukou x oběma (doplň:.), - povrchová x hluboká palpace. c) Poklep perkuse: 15

16 - klepeme pružně, obvykle prstem na prst (prostředníkem jedné ruky na prostředník druhé ruky), se stejnou intenzitou, dvakrát za sebou (doplň) - plný, jasný: - zkrácený: - temný: - hypersonorní: - bubínkový: d) Poslech auskultace: - posloucháme zvuky vznikající při činnosti některých orgánů (plíce, srdce, střevo), - měření krevního tlaku, - uchem x fonendoskopem, - (membrána dýchání, tzv. zvonek srdce), - omezit hluk z okolí. e) Per rectum: - nejčastěji v poloze na boku, - pohmatový nález v oblasti svěrače a ampuly rektális, bolestivost, - pohledem hodnotíme stolici, která ulpí na rukavici. f) Vyšetření čichem: - vyš. dechu foetor ex ore (zápach z úst), - př. acetonový (dekompenzovaný DM), alkoholický, po stolici u střevní neprůchodnosti. 5) Postup celkového vyšetření: Začínáme: - vědomí, stav výživy, poloha, postoj, chůze, abnor.pohyby, kůže, FF, - vyšetření hlavy, krku, hrudníku, břicha, končetin a páteře. Úkol: 1. Spoj pojmy k sobě patřící: pohled perkuse pohmat aspekce/inspekce poklep přes konečník poslech auskultace per rektum palpace 2. Fyzikální vyšetření + anamnéza = základ pro stanovení správné diagnózy (odůvodni toto tvrzení) 16

17 Metodický list č. 4: Název školy: Vypracovala: Hrudník SZŠ Jaselská PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D. Anotace: Metodický list seznamuje se základními anatomickými a funkčními poznatky o hrudníku. Klade důraz na jasné a srozumitelné členění poznatků, odborné i latinské názvosloví. Jeho součástí je i opakování poznatků z předchozí hodiny tj. obratle a páteři. Tento úvod tvoří plynulou vazbu s novými poznatky o hrudníku. Práce v hodině je vedena skupinově a podporuje tak kooperaci žáků. Při práci ve skupinách je využíváno modelů kostí, skeletu. Vzdělávací oblast: Odborné předměty somatologie. Tematický okruh: Pohybový systém. Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, biologie, klinická propedeutika. Cílová skupina: Studenti středních zdravotnických škol (1. 4. ročník). Očekávaný výstup: Žáci popíší jednotlivé části hrudníku česky a latinsky, popíší hrudní kost a žebro, rozliší žebra pravá, nepravá a volná, popíší spojení kostí na hrudníku, uvědomí si zvláštnosti dětského věku. Předpokládaný časový nárok: 1 vyučovací hodina (45 minut). Organizace řízení učební činnosti: Práce v hodině vychází z metod kritického učení členěného na fáze evokace, uvědomění si, reflexe. Zahrnuje i opakování předchozího učiva. Organizace prostorová: Klasická učebna uspořádaná pro skupinovou práci (4-5 žáků ve skupině). Z časových důvodů příprava učebny musí proběhnout již před zahájením vyučovací hodiny. Nutné pomůcky: Modely obratlů (krční, hrudní, bederní, C1, C2, skelet). 17

18 Klíčové kompetence: - kompetence k učení, - komunikativní, - k řešení problémů, - odborné kompetence (pro studium zdravotnických oborů). Průřezová témata: Člověk a životní prostředí. Klíčová slova: Žebra, hrudní kost, obratle, hrudník. Použitá literatura DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie. 1. Vyd. Olomouc: Epava, s. ISBN ROKYTA, Richard MAREŠOVÁ, Dana TURKOVÁ, Zuzana. Somatologie I a II. 1. Vyd. VIP Books, 2007, 262 s. ISBN ROKYTA, Richard. 1. pracovní sešit pro střední zdravotnické školy. Praha: Scientia medica, s. ISBN Text: Hrudník Tabulka č. 1: Pokyny pro učitele a žáky POKYNY PRO UČITELE Sdělení tématu, cíle hodiny. Délka: 3 min. Učitel vyzve žáky, aby si přečetli 1. stranu pracovního listu s úkoly pro opakování minulého učiva a postupovali podle zadání jednotlivých úkolů. Současně s pracovním listem rozdá do skupin i modely obratlů (tak, aby byly zastoupeny všechny tři druhy volných obratlů a C1, C2). Učitel určí čas, do kdy je nutné úkol splnit. Délka: 10 min. Sleduje práci žáků, se slabšími může spolupracovat (dle individuálního přístupu). Minutu před vypršením času učitel upozorní na časový limit a nutnosti ukončit práci. Učitel čte zadání jednotlivých úkolů a vyzve vždy jednu skupinku k odpovědi. POKYNY PRO ŽÁKY Žáci si zaznamenávají téma a cíl hodiny do sešitu. Žáci ve skupinách obdrží pracovní list, na straně 1 čtou zadání úkolů. Žáci plní pokyny, doplňují do textu, ukazují na modelech, diskutují o správnosti odpovědí. Žáci sledují čas tak, aby úkoly včas zvládli. Žáci dokončí úkol. Žáci odpovídají na čtené úkoly z připravených záznamů v pracovním listě. 18

19 Učitel nechá odpověď zhodnotit třídou, potom se případně vyjádří k odpovědi sám. Ohodnotí práci ve skupinách a vědomostní připravenost na hodinu. Délka: 5 min. Učitel vyzve žáky, aby otočili pracovní list na stranu 2 a ve skupince si přečetli úkoly, které budou dnes řešit (nové učivo - HRUDNÍK) Zamysleli se nad tím, co z těchto informací jsou schopni doplnit (už ví ze základní školy). Učitel vyzve žáky, aby si otevřeli učebnice (přesně určí strany). Četli zadaný text a v něm hledali odpovědi na úkoly v pracovním listě. Učitel určí čas, do kdy je nutné úkol splnit. Délka: 10 min. Učitel sleduje práci žáků, koriguje práci. Minutu před vypršením času upozorní na časový limit a nutnosti ukončit práci. Učitel prochází jednotlivé úkoly, vyzývá žáky k odpovědím, nechává odpovědi žáků doplňovat dalšími z řad žáků. Doplňuje poznatky ukázkou na skeletu, případně modelu žebra (žeber) a hrudní kosti. Délka: 12 min. Učitel ohodnotí práci žáků v hodině, zeptá se, zda mají nějaký dotaz k probíranému učivu. Zadá domácí úkol (strany v učebnici). Délka: 5 min. Žáci hodnotí odpovědi jiných skupin. Žáci ve skupině čtou stranu 2 pracovního listu. Žáci vyhledají příslušné strany v učebnici a čtou text. Současně porovnávají zjištěné informace s dotazy v pracovním listě, diskutují o správnosti a odpovědi si zaznamenávají. Žáci dokončí úkol. Žáci na výzvu učitele odpovídají, opravují chybné odpovědi, doplňují si případné další informace sdělené učitelem. Žáci sledují své hodnocení, případně vznášejí dotaz. Žáci si zapíší domácí úkol. Žáci upravují třídu. 19

20 Tabulka č. 2: Pracovní list pro žáky - 1. strana 1. strana, Pracovní list OBRATLE (opakování) 1. Určete jednotlivé druhy obratlů. 2. Ukažte na volném obratli následující popisné útvary: - tělo... - oblouk obratlový... - příčné výběžky... - trnový výběžek... - kloubní výběžky... - otvor obratlový Připište k výše uvedené útvary jejich latinské názvy. 4. Najděte mezi modely obratel označovaný jako C1, C2. Určete, čím se liší od ostatních volných obratlů. Pojmenujte je česky a latinsky. C1. C2. 5. Napište, jak se nazývá kost (česky a latinsky), která vzniká srůstem: a) křížových obratlů... b) kostrčních obratlů... 20

21 Tabulka č. 3: Pracovní list pro žáky - 2. strana 2. strana, Pracovní list HRUDNÍK (nové učivo) 1. Určete, z kterých kostí se hrudník skládá: Vyhledejte v textu a připiš latinské názvy: - hrudník... - hrudní kost... - žebro (žebra) Vyhledejte, z jakých tří hlavních částí je složena hrudní kost. Zapiš česky a latinsky: a) česky... lat.... b) česky... lat.... c) česky... lat Zjistěte a zapište u žeber: - kolik je párů žeber... - s kterými kostmi jsou kloubně spojeny... - z kterých tkání je žebro tvořeno... - které tři hlavní části na žebru popisujeme podle čeho rozlišujeme žebra na pravá, nepravá a volná:.. - která považujeme za a) pravá... b) nepravá... c) volná... - jak se nazývá spojení kostí v souvislosti chrupavčitou tkání... 21

22 Metodický list č. 5: Název školy: Vypracovala: Odběry krve SZŠ Jaselská Mgr. Helena Čermáková Anotace: Metodický list je zaměřen na základní seznámení studentů s odběry biologického materiálu, konkrétně krve a možnostmi jejího vyšetření. Vzdělávací oblast: Odborné předměty Klinická propedeutika. Tematický okruh: Vyšetřovací metody Laboratorní vyšetřovací metody, metody vyšetření krve. Mezioborové přesahy a vazby: Somatologie, Ošetřovatelská propedeutika, Ošetřovatelství. Cílová skupina: Studenti středních zdravotnických škol (1. 4. ročník). Očekávaný výstup: - Žák se orientuje v možnostech zpracování krve v jednotlivých laboratořích. - Žák chápe význam jednotlivých druhů vyšetření pro správnou a včasnou diagnostiku nemoci. - Žák zná fyziologické hodnoty u základních vyšetření krve. Předpokládaný časový nárok: 2 vyučovací hodiny (90 minut). Organizace řízení učební činnosti: - skupinová práce metoda Sněhové koule, - samostatná práce metoda Ano Ne (pochopení učiva), - frontální metoda korigování správnosti informací vyučujícím, jasné sdělení požadovaných znalostí. Organizace prostorová: Běžná učebna nutný prostor pro min. 5 skupin studentů. Nutné pomůcky: - anatomické obrazy krve, - obálky se zadáním pro metodu Sněhové koule, - materiál pro ověření pochopení učiva metodou Ano Ne, 22

23 - učebnice Ošetřovatelství, Klinické propedeutiky, lékařské slovníky, - odběrové soupravy užívané v daném regionu či škole, - počítač s dataprojektorem pro prezentaci požadovaných znalostí a přehled základních fyziologických hodnot. Klíčové kompetence: - kompetence k učení, - kompetence ovládat vědomosti a znalosti pro studium zdravotnických oborů. Průřezová témata: Obecná symptomatologie. Léčebné postupy a farmakologie. Klíčová slova: Biologický materiál, krev, plasma, sérum. Použitá literatura: KELNAROVÁ, Jarmila a kol. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty 2. ročník, Praha: Grada, s. ISBN MIKŠOVÁ, Zdeňka ZAJÍČKOVÁ, Marie. Kapitoly z ošetřovatelské péče II. Praha: Grada Publishing, ISBN s. ISBN NOVOTNÁ, Jaromíra. UHROVÁ, Jana. JIRÁSKOVÁ, Jaroslava. Klinická propedeutika pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, s. ISBN Text: Odběry krve Obě vyučovací hodiny jsou motivovány jako odborný pracovní seminář zaměřený na srovnání a sjednocení postupů odběrů a zpracování krve. Skupinky je nutné pojmenovat podle zdravotnických zařízení v regionu, v ČR, nebo může jít o mezinárodní konferenci a skupinky jsou označeny názvy států. Osnova vyučovacího bloku: 1) Přivítání účastníků pracovního semináře viz prezentace. 2) Rozdělení studentů do 5 mateřských skupin a vysvětlení pracovního postupu a požadavků každá skupina dostane obálku s názvem svého zdravotnického zařízení, ve které je uvedeno zadání činnosti. Studenti mají cca min. na splnění úkolů. K dispozici mají na jasně určeném místě učebnice, slovníky, anatomické obrazy, odběrové soupravy. Je nutné studenty upozornit, že každý ze skupinky musí mít z této pracovní fáze písemný výstup. Během této fáze vyučující zkouší, poté je nutné jednotlivé skupinky obcházet a korigovat jejich činnost, upřesňovat požadavky, sjednocovat informace dle svých potřeb. 23

24 3) Přerozdělení skupinek na 5 tzv. pracovních skupin každá pracovní skupina je tvořena vždy minimálně jedním zástupcem z každé mateřské skupiny (je lepší žáky v mateřských skupinách rozpočítat a pracovní skupiny označit čísly). V těchto skupinách si studenti předávají informace o svých tématech z mateřské skupiny (pořadí předávání informací je uvedeno v prezentaci) každý musí odreferovat své téma, uvést požadované hodnoty, předvést odběrové soupravy atd. Ostatní si provádí zápis. Vyučující obchází skupinky, koriguje činnost, opravuje či doplňuje informace. Reaguje na vzniklé problémy, dotazy. Činnost v pracovních skupinách trvá min. 4) Po ukončení této činnosti se studenti vrací do mateřských skupin je nutné dát studentům chvilku času na sdělení si dojmů a prodiskutování nejasností a problémů vzniklých během činnosti v pracovních skupinách. Poté je zahájena diskuze a kladení dotazů odpovídá vždy zástupce skupiny, které se dotaz týká a vyučující upřesňuje informace a začíná studentům jasně sdělovat, které informace je nutné znát. Tato činnost trvá přibližně min. 5) Samostatná práce ověření pochopení daného učiva. Každý student dostane dotazník, na který má samostatně odpovědět ANO NE. V případě odpovědi NE je nutné podtrhnout část věty, která je nepravdivá. Doba činnosti je max. 10 min. 6) Společná oprava samostatné práce je možné si je opravit ve dvojici navzájem. Nutno dělat společně studenti uvádí odpovědi a vyučující je potvrdí nebo ujasní. Opět sdělí, které informace je nutné znát. Délka trvání je max. 10. min. 7) Shrnutí jasně formulovat požadované znalosti probraného učiva viz prezentace. Materiály pro činnost v mateřských skupinách: Fakultní nemocnice Bohunice: 1) Vysvětlete podstatu těchto vyšetření a uveďte nějaký konkrétní příklad: vyš. biochemické, hematologické a sérologické. 2) Vysvětlete vyš. krve na KS a Rh faktor druh vyš., co prokáže, kdy se provádí, odběrová nádoba. Fakultní nemocnice - Dětská nemocnice: 1) Vysvětlete podstatu těchto vyšetření a uveďte nějaký konkrétní příklad: vyš. cytologické, histologické, mikrobiologické (zde uveďte i rozdělení podle druhů původců). 2) Biochemické vyšetření krve uveďte konkrétní příklady vyš. bez hodnot (glykemie, aj.) CRP. 3) Sérologické vyš. krve BWR, ASLO, antropozoonozy pouze vysvětlit pojem. Úrazová nemocnice Brno: 1) Uveďte rozdělení a příklady biologického materiálu, který je možno laboratorně vyšetřit co nejvíce příkladů. 2) Vysvětlete vyš. krve na krevní obraz (KO) druh vyš., co prokáže, fyziologické hodnoty u muže a ženy. 24

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Téma: odborný úvod k podávání a aplikaci léků - formy, názvy a způsob označení

Téma: odborný úvod k podávání a aplikaci léků - formy, názvy a způsob označení Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

FYZIOLOGICKÉ FUNKCE TĚLESNÁ TEPLOTA. Církevní střední zdravotnická škola Grohova s.r.o. 7. 3. 2013

FYZIOLOGICKÉ FUNKCE TĚLESNÁ TEPLOTA. Církevní střední zdravotnická škola Grohova s.r.o. 7. 3. 2013 FYZIOLOGICKÉ FUNKCE TĚLESNÁ TEPLOTA Církevní střední zdravotnická škola Grohova s.r.o. 7. 3. 2013 Autor: Mgr. Anna Kotvrdová, Zuzana Kostková Vzdělávací oblast: Ošetřovatelství Tematický okruh: Fyziologické

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

METODICKÝ LIST. TÉMA: ÚVOD drény a drenáže

METODICKÝ LIST. TÉMA: ÚVOD drény a drenáže METODICKÝ LIST TÉMA: ÚVOD drény a drenáže Zpracovala: Mgr. Petra Bednářová Datum: únor 2012 ANOTACE: Zdravotnický asistent pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo lékaře připravuje pacienty k diagnostickým

Více

Téma : Podávání léků per os

Téma : Podávání léků per os Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Téma: Způsoby podávání léků

Téma: Způsoby podávání léků Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

METODICKÝ LIST. TÉMA: ÚVOD punkce

METODICKÝ LIST. TÉMA: ÚVOD punkce METODICKÝ LIST TÉMA: ÚVOD punkce Zpracovala: Mgr. Petra Bednářová Datum: březen 2012 ANOTACE: Zdravotnický asistent pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo lékaře připravuje pacienty k diagnostickým

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-07. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-07. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-07 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

Kostra pracovní list

Kostra pracovní list Kostra pracovní list Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Soustava opěrná - kostra Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc,

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : o š e t ř o v a t e l s t v í, 4. r. D S Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

NÁPLASŤOVÉ OBVAZY, PRAKOVÉ OBVAZY, OBVAZY Z PRUŽNÝCH MATERIÁLŮ Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 16. 9. 2012

NÁPLASŤOVÉ OBVAZY, PRAKOVÉ OBVAZY, OBVAZY Z PRUŽNÝCH MATERIÁLŮ Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 16. 9. 2012 Příjemce: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Seznam šablon - Přírodopis

Seznam šablon - Přírodopis Seznam šablon - Přírodopis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Člověk Ročník: 8 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ A PRIORITY OŠETŘENÍ NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Celkový stav Stav vědomí Dechová funkce Funkce krevního oběhu Poranění Jaké máme možnosti??? 1. Základní

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Odběry biologického materiálu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vyšetření biologického materiálu 1 Určení správné diagnozy a následné terapie Informace, které doplňují anamnestické údaje, fyzikální

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod

Těhotenství, vývoj plodu, porod Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava 1/6 3.2.11.14 Cíl popsat stavbu hormonální soustavy - charakterizovat její činnost a funkci - vyjmenovat nejdůležitější hormony - uvést onemocnění, úrazy, prevenci, ošetření, příčiny - žlázy s vnitřním

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu je totožný

Více

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického

Více

Název: Zdravý životní styl 1

Název: Zdravý životní styl 1 Název: Zdravý životní styl 1 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE EU-OP VK/SOM I/21 Předmět: Somatologie Ročník: první Autor: Mgr. Anna Milerová DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE Název školy Název projektu Reg. číslo projektu Název šablony Tematická oblast (předmět) Střední odborná

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ODBORNÉ KRESLENÍ Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis

Více

Název materiálu: Novorozenecké období Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 27. 03. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Novorozenecké období Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 27. 03. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Název materiálu: Prenatální a perinatální období Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 12. 03. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Prenatální a perinatální období Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 12. 03. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Aleš Hejlek Cíle předmětu: Seznámit studenty s fyziologií všech systémů s

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Ošetřování N u adenoidní vegetace

Ošetřování N u adenoidní vegetace Ošetřování N u adenoidní vegetace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: adenoidní

Více

Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem)

Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem) Výukové materiály Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem) Téma: Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem, využití tohoto jevu v praxi Úroveň: 2. stupeň ZŠ,

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Bezpečnost pacientů na Oddělení centrálních sálů a sterilizace

Bezpečnost pacientů na Oddělení centrálních sálů a sterilizace Bezpečnost pacientů na Oddělení centrálních sálů a sterilizace Fakultní nemocnice Hradec Králové Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Ukazatelé kvality... 3 Zásady dodržované při práci na operačních sálech... 4

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Poškození chladem. Omrzliny. Podchlazení.

Více

Krevní tlak - TK. Krevní tlak Krevní tlak. Lze jej charakterizovat 2 základními hodnotami: a. (minimální hodnota). mmhg (torrů).

Krevní tlak - TK. Krevní tlak Krevní tlak. Lze jej charakterizovat 2 základními hodnotami: a. (minimální hodnota). mmhg (torrů). Krevní tlak - TK Krevní tlak Krevní tlak. Lze jej charakterizovat 2 základními hodnotami: a. Systolický krevní tlak Je hodnota na měřená při srdeční systole ( ). Systolický TK vzniká tlakem vypuzeného

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Odběry biologického materiálu. Prostřednictvím kazuistiky a doplňkově řízených otázek by měl být žák schopen samostatně reprodukovat znalosti a dovednosti

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105 Pořadové číslo I-1-8.r. Název materiálu Dotazník - Co je nutné zvážit před volbou povolání Autor Použitá literatura a zdroje Metodika ročníku pro úvod a motivaci k výuce nového předmětu. Žáci diskutují

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_OS1 Ošetřovatelství cvičení

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_OS1 Ošetřovatelství cvičení SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_OS1 Ošetřovatelství

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Metodika Tato prezentace v programu PowerPoint vznikla pro rychlé seznámení žáků s tímto ostrovem. Na 20 snímcích plných obrázků se žáci seznámí se základními

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Ošetřovatel -večerní studium ošetřovatel Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Tematická oblast: Anatomie 1 (VY_32_INOVACE_01_3)

Tematická oblast: Anatomie 1 (VY_32_INOVACE_01_3) Tematická oblast: Anatomie 1 (VY_32_INOVACE_01_3) Autor: Mgr. Šárka Vopěnková Vytvořeno: leden až duben 2013 Anotace: Digitální učební materiály popisují anatomii a fyziologii člověka, seznamují žáky s

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více