Komunikace s agresivním pacientem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikace s agresivním pacientem"

Transkript

1 Metodický list č. 1: Název školy: Vypracovala: Komunikace s agresivním pacientem SZŠ Jaselská Mgr. Michaela Madudová Anotace: Metodický list slouží k uvedení do problematiky Komunikace s agresivním pacientem, procvičení, opakování a upevnění učiva tohoto tématu. Vzdělávací oblast: Odborné předměty Psychologie. Tematický okruh: Komunikace s nemocným. Mezioborové přesahy a vazby: Psychologie, Ošetřování nemocných. Cílová skupina: Studenti středních zdravotnických škol (1. 4. ročník). Očekávaný výstup/cíl: - Žák vyjmenuje a objasní základní odborné pojmy. - Žák popíše zásady rozhovoru. - Žák chápe a popíše pravidla úspěšné komunikace. - Žák akceptuje nutnost individuálního přístupu. - Žák akceptuje nutnost empatického přístupu k nemocným. Předpokládaný časový nárok: 1 vyučovací hodina (45 minut). Organizace řízení učební činnosti: Metodický list lze využít ve fázi evokace, uvědomění si a reflexe vyučovací hodiny Zahrnuje i opakování předchozího učiva. Organizace prostorová: Klasická učebna, odborná učebna psychologie, učebna vybavená ICT technologií, interaktivní tabulí. Nutné pomůcky: PC technika (notebook, dataprojektor), učebnice Psychologie, tabule, křída nebo fixy na tabuli, psací potřeby žáků, Praktický lékařský slovník. 1

2 Klíčové kompetence: - k učení, - komunikativní, - k řešení problémů, - personální a sociální, - využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi, - odborné kompetence (pro studium zdravotnických oborů). Průřezová témata: - Občan v demokratické společnosti. - Informační a komunikační technologie. Klíčová slova: agrese přímá x nepřímá, agrese fyzická x verbální, agrese aktivní x pasivní, agrese vědomá x nevědomá, automutilace (sebepoškozování), agrese reaktivní, agrese instrumentální, agrese transformovaná, agrese patologická. Použitá literatura: KELNAROVÁ, Jarmila MATĚJKOVÁ, Eva. Psychologie a komunikace: pro zdravotnické asistenty 4. ročník. 1. vyd. Praha: Grada, 135 s. ISBN VENGLÁŘOVÁ, Martina MAHROVÁ, Gabriela. Komunikace pro zdravotní sestry. 1. vyd. Praha: Grada, ISBN Text: Komunikace s agresivním pacientem Agrese: - agrese aggression - (z lat. ad-gredior, přistoupit blízko, napadnout), - komplex destruktivního chování s cílem záměrného poškození či způsobení újmy, - široké spektrum projevů. Faktory ovlivňující: - pohlaví, - věk, - Společenské prostředí, - fyzickou konstituci, - psychická onemocnění, - strukturu a dynamiku osobnosti, - sociální zkušenost, - návykové látky. Příčiny: - obavy, úzkost a strach, - pocit ohrožení, 2

3 - zatížení a stres, - bezmoc, - ponížení a zesměšnění, - zklamání, - pocit křivdy, nespravedlivosti, beznaděje, - pocit viny, - zkreslení reality, - poruchy osobnosti, - snaha o ocenění. Typy: - přímé x nepřímé, - fyzické x verbální, - aktivní x pasivní, - vědomé x nevědomé, - automutilace (sebepoškozování). Agresivní chování z hlediska motivace a spouštěčů: - reaktivní - protireakce, následek pocitu ohrožení, spojené s útokem, frustrací a stresem, zadržováním negativních projevů. - instrumentální, - transformovaná, - patologická aktuální dekompenzace, - osobnostní rys. Typy agresivních osobností: - A) normální osobnost důsledek frustrací a omezení, - B) klient trpící duševní poruchou či poruchou chování, poruchy vyvolané psychoaktivní látkou, psychotické onemocnění, poruchy osobnosti Varovné příznaky a projevy: - nervozita, rozrušenost, - výhružná: mimika, gestika, posturologie, kinezika, proxemika porušení zón, nestandardní chování, - verbální útoky. Základní přístup: - zklidňující, - dynamický. Komunikace a zvládání situace: 3

4 - znalost rizik pozor na nebezpečí využití zbraně, - sledování a vyhodnocování varovných příznaků a projevů, - úprava a přehlednost prostředí, - bezpečná vzdálenost a únikové cesty, - identifikace příčiny, - empatie, - zklidnění, - odvrácení pozornosti, - přivolání pomoci. 4

5 Metodický list č. 2: Název školy: Vypracovala: Podávání léků, formy léků SZŠ Jaselská Mgr. Dana Hauserová Anotace: Podávání léků je každodenní činností sester a zdravotnických asistentů. Léky podáváme vždy jen dle písemné ordinace lékaře a neseme za to plnou odpovědnost. Abychom mohli podat pacientovi informace o podávaných lécích a jejich vedlejších účincích, je nezbytná znalost základů z farmakologie. Vzdělávací oblast: Ošetřovatelství. Tematický okruh: Léčivo, léčivé přípravky, léky, lékové formy. Mezioborové přesahy a vazby: Klinická propedeutika, ošetřování nemocných, somatologie. Cílová skupina: Studenti středních zdravotnických škol (1. 4. ročník). Očekávaný výstup: - Po prostudování kapitoly žák rozlišuje mezi pojmy léčivo, léčivé přípravky, léky. - Rozlišuje léky podle formy a účinku. Předpokládaný časový nárok: 90 minut (2 vyučovací hodiny). Organizace řízení učební činnosti: Rozděleno do fází výuky úvod, opakování, výklad nové látky učiva, ukázka pomůcek, závěrečné shrnutí, zadání domácího úkolu. Organizace prostorová: Odborná učebna ošetřovatelství jedna skupina max. 16 žáků. Nutné pomůcky: Vzorník jednotlivých lékových forem, podnosy, emitní misky. Klíčové kompetence: - kompetence k učení, - kompetence k řešení problémů, 5

6 - komunikativní kompetence, - personální a sociální kompetence, - matematické kompetence, - kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Průřezová témata: Informační a komunikační technologie. Klíčová slova: Léčivo, léčivý přípravek, lék, lékové formy. Použitá literatura a zdroje: KELNAROVÁ, Jarmila a kol. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty 2. ročník, Praha: Grada, s. ISBN Text Podávání léků, formy léků Léčivo: - léčivá látka, její směs nebo léčivý přípravek, který se používá k podání lidem nebo zvířatům. Léčivý přípravek: - je nazývána jakákoliv látka nebo kombinace látek, které jsou určeny k léčení, prevenci nemocí, ke stanovení diagnózy, k obnově, úpravě a ovlivnění fyziologických funkcí u lidí i zvířat, - do léčivých přípravků lze zařadit například léčivé čaje a další rostlinné přípravky, transfuzní přípravky, krevní deriváty, diagnostické přípravky. Lék: - lékem nazýváme léčivý přípravek, který je upravený do vhodné formy a podává se cíleně pouze k účelu, který je dán vlastnostmi v něm obsažených léčiv. Formy léků - léková forma je způsob farmaceutické úpravy léčiva pro léčebné použití, které umožňuje cílené podání léčiva. Základní formy léků: - tuhá forma, - polotuhá forma, - tekutá forma. Tuhé formy léků: 6

7 - tablety (tabulettae tbl.) vznikají slisováním prášků do disků různé velikosti (např. Paralen tbl.), - šumivé tablety (tabulettae effervescens eff.) léky jsou slisované do kotoučů, rozpustné ve sklenici vody (např. Celaskon tbl.eff.), šumivý nápoj má pacient ihned po rozpuštění vypít, - prášky (pulveres plv.) léky ve škrobovém obalu nebo v želatinové tobolce (např. Coldrex plv.), - dražé (tabulettae obductae drg.) léky, které jsou obalené sladkým barevným povlakem, který chrání zubní sklovinu. Tyto léky jsou určené k rozložení až v nižších částech trávicí trubice (např. Wobenzym drg.), - kapsle, tobolky (capsules cps.) léky uvnitř želatinového obalu, tento obal způsobuje zpomalení uvolňování léků v zažívacím traktu (např. Cilkanol cps.), - zrnka, granule (granula gran.) jsou léky ve formě prášku, stlačené do drobných, nepravidelných tvarů, dávkování po lžičkách (npř. Dologran gran.). Polotuhé formy léků: - čípky (supositoria supp.) čípky dělíme podle způsobu aplikace na rektální a vaginální; jsou vyráběné z kakaového másla, glycerinové želatiny; jedná se o léčebné látky, které jsou upravené do tvaru válce nebo kužele (např. Dobexil H supp.), - poševní koule (globuli vaginales vag. gl.) jsou tvaru kulovitého, průměr 2 cm, určené k aplikaci do pochvy (např. Gyno pevaryl), - gelové mazání (linimenta) vzniká po smíchání léčivé látky s gelem; nanáší se na kůži (např. Emoxen gel), - krémy (cremae crm.) hydrofilní přípravky k ochraně pokožky, - pasty (pastae pst.) vznikají přidáním prášku do masťového základu; pasty chrání kůži před mokváním, - mýdla (sapones) obsahují léčiva (dehet, borax), - náplasti (emplastra empl.) léčivými přípravky impregnovaná náplast, - masti (unguenta ung.) lipoidní přípravky, které jsou určené pro využití v kožním lékařství (např. Calcium pantotenicum unq.). Tekuté formy léků: - roztoky (solutiones sol.) jsou vyrobeny z látek rozpustných v kapalině (fyziologický roztok), aplikují se po kapkách (guttae gtt.) do úst, spojivkového vaku, do nosních dutin, do ucha (např. Ophtalmo Septonex, oční kapky, roztok), - suspenze (suspenziones susp.) léčivá látka smíchaná s gelem, aplikuje se ústy k ochraně žaludeční sliznice (např. Anacid susp.), - výtažky (extracta extr.) léčivá látka je získána vyluhováním a smíchaná s lihem, éterem nebo vodou; je určena k podávání ústy (např. Ginko biloba), - směsi (mixtura mix.) vznikají spojením více léčiv v tekutině, před použitím je nutno vždy protřepat (např. Mixtura solvens), 7

8 - čaje (species spec.) vyrobeny z jednotlivých bylin, ve formě nálevu, odvaru (např. urologický, heřmánkový, průduškový čaj), - olejnaté přípravky jsou léčivé přípravky obsahující vitamíny rozpustné v tucích, - sirup (sir.) koncentrovaný roztok cukru, ke kterému je přidáno léčivo (např. Mucosolvan sir.). 8

9 Metodický list č. 3: Název školy: Vypracovala: Fyzikální vyšetření SZŠ Jaselská Mgr. Petra Voráčová Anotace: Metodický list seznamuje se základními pojmy fyzikálního vyšetření, jako důležitého nástroje v diagnostice nemocí, potřebnými pomůckami, vhodným prostředím, kompetencemi zdravotnického asistenta při fyzikálním vyšetření. Vzdělávací oblast: Odborné předměty klinická propedeutika. Tematický okruh: Vyšetřovací metody. Mezioborové přesahy a vazby: Biologie, somatologie, ošetřovatelství. Cílová skupina: Studenti středních zdravotnických škol (1. 4. ročník). Očekávaný výstup: - Žák charakterizuje jednotlivé metody užívané při fyzikálním vyšetření nemocného. - Žák vysvětlí jejich význam pro praxi určení diagnózy nemocného, popíše jednotlivé zvuky, které vznikají při poklepu, vyjmenuje potřebné pomůcky pro fyzikální vyšetření, správně užívá odbornou terminologii vztahující se k fyzikálnímu vyšetření. - Popíše kompetence zdravotnického asistenta při fyzikálním vyšetření. Předpokládaný časový nárok: 1 vyučovací hodina (45 minut). Organizace řízení učební činnosti: - součástí metodického listu jsou pokyny pro učitele a žáky (tabulka č.1), text/prezentace pro učitele (tabulka č. 2), pracovní listy pro žáky (tabulka č. 3), - v metodickém listu je pro organizaci výuky použit třífázový model učení E-U-R: E (evokace) - volné psaní, - brainstorming, - diskuse, U (uvědomění si) - výklad učitele s použitím prezentace PowerPoint, 9

10 - práce s textem (pracovní listy), - video ukázky, R (reflexe) - individuální práce (test v pracovním listu základní pojmy), - diskuse (shrnutí učiva). Organizace prostorová: Klasická učebna a možností využití ICT technologií. Nutné pomůcky: PC technika (notebook, dataprojektor), učebnice KLP, pracovní list, bílá tabule, ev. interaktivní tabule. Klíčové kompetence: - k učení, - komunikativní, - k řešení problémů, - využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi, - odborné kompetence (pro studium zdravotnických oborů). Průřezová témata: Informační a komunikační technologie. Klíčová slova: Vyšetřovací metoda, smysly, poklep, pohled, pohmat, poslech, čich, per rektum. Použitá literatura: NEJEDLÁ, Marie. a kol. Klinická propedeutika pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Informatorium, s. ISBN NEJEDLÁ, Marie. Fyzikální vyšetření pro sestry. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN NOVOTNÁ, Jaromíra. Uhrová, Jana. Jirásková, Jaroslava. Klinická propedeutika pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, s. ISBN ŠPINAR, Jindřich. a kol. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. 1.vyd. Praha: Grada, s. ISBN Modul IIB Klinická propedeutika, 3. ročník. [online]. c 2011 [cit ]. Dostupné z <http://old.lf3.cuni.cz/studium/materialy/modul2b/otazky.htm>. Vyšetření srdce. [online]. c 2011 [cit ]. Dostupné z <http://www.lf2.cuni.cz/projekty/interna/zof/vysetreni/srdce_i.htm>. 10

11 Text: Fyzikální vyšetření Tabulka č. 1: Pokyny pro učitele a žáky Pokyny pro učitele Pokyny pro žáky Sdělení tématu, cíle hodiny, osnova. Evokace Délka: 10 min. Využití prezentace PowerPoint: snímek 2 vyšetření pomocí našich smyslů snímek 3 vyšetření od hlavy k patě Učitel se dotazuje žáků: - jaký je význam obou tvrzení? - co jsou to smysly, které smysly máme, jak je můžeme využít při vyšetřování nemocného? Učitel vyzve žáky k volnému psaní (2min.), následně k přečtení ve dvojicích, dobrovolné sdělení před třídou (6min.). Učitel se dotazuje žáků: - kdo z žáků kdy byl vyšetřován fyzikálně? (2min.) Uvědomění si Délka: 25 min. Využití prezentace PowerPoint: snímky 4 22, výklad učitele doplněný názornými ukázkami, videoukázkami Učitel vyzve žáky k poznamenání si nových pojmů. Reflexe Délka: 5 min. Učitel se dotazuje žáků, zda porozuměli probíranému učivu, zda mají dotazy. Učitel vyzve žáky, aby se vyjádřili, co nového se dozvěděli a společně se pokusí o shrnutí důležitých informací o učivu. - Žáci si zapisují téma, cíl, osnovu. - Žáci se aktivně zapojí (brainstorming, volné psaní, ve dvojicích přečtení, dobrovolné přečtení před třídou). - Následuje společná diskuse. - Žáci si zapisují poznámky do pracovního listu (doplňují text dle pokynů učitele a pokynů v pracovním listu). - Žáci mohou klást otázky, dotazy. - Žáci se společně pokusí o shrnutí důležitých informací o učivu. 11

12 Reflexe ÚKOL Délka: 5 min. Úkol 1: učitel vyzve žáky ke splnění úkolu. Úkol 2: učitel zadá domácí úkol. - Žáci pracují samostatně. - Úkol 2 (dle časového prostoru) je možné zadat žákům jako domácí úkol. - Společné vyhodnocení testu. Tabulka č. 2: Text/prezentace pro učitele Text/prezentace pro učitele TÉMA: Fyzikální vyšetření VYŠETŘENÍ NEMOCNÉHO POMOCÍ NAŠICH SMYSLŮ (popř. s použitím základních vyšetřovacích pomůcek) VYŠETŘENÍ NEMOCNÉHO OD HLAVY AŽ K PATĚ 1) Fyzikální vyšetření: - celkové vyšetření provádí lékař u lůžka nemocného, v ambulanci (i jiné okolnosti - terén), - sestra, zdravotní asistent asistují (zaujmou vhodnou polohu, připraví pomůcky atd.), - provádí i sestra, zdravotní asistent získá informace o pacientovi, plánuje ošetřovatelskou péči, - jsou nutné znalosti, pozornost. 2) Zásady: - systematicky, - chráníme stud vyšetřovaného, - ohleduplnost, - dobře přístupné lůžko (ze 3 stran), - dobré osvětlení. 3) Pomůcky k fyzikálnímu vyšetření: - tonometr, - fonendoskop, - ústní lopatka, - štětička, - rukavice, - vazelína, - dezinfekce ne ruce, - mýdlo, - ručník, - pásková míra. 12

13 4) Metody: - pohled aspekce, inspekce, pohmat palpace, - poklep perkuse, - poslech auskultace, - per rectum, - event. vyšetření čichem. a) Pohled aspekce, inspekce: - hodnocení zrakem, - po celou dobu vyšetření, - hodnotíme objektivní příznaky, - hodnotíme vzhled pacienta a jednotlivé části těla, - denní osvětlení, dostatečné obnažení vyšetřované části těla. b) Pohmat palpace: - nejčastěji v poloze na zádech, - ohřáté ruce, krátké nehty, - informace o bolestivosti, - prohmatáváme kůži, podkoží, dutinu břišní (velikost, povrch, konzistence orgánů), - měření tepu, - jednou rukou x oběma (bimanuální), - povrchová x hluboká palpace. c) Poklep perkuse: - klepeme pružně, obvykle prstem na prst (prostředníkem jedné ruky na prostředník druhé ruky), se stejnou intenzitou, dvakrát za sebou, - plný, jasný: zvučný, nad zdravou plicní tkání, - zkrácený: je slabě slyšitelný, patologický, přítomný nad plícemi s pneumonií, - temný: nad nevzdušnou tkání, fyziologický nad svaly, játry, patologický nad velkým výpotkem nad plícemi, - hypersonorní: udává zvýšenou vzdušnost tkáně (např. nad emfyzémem, pneumotoraxem), - bubínkový: fyziologický nad dutinou vyplněnou vzduchem - žaludek, střeva. d) Poslech auskultace: - posloucháme zvuky vznikající při činnosti některých orgánů (plíce, srdce, střevo), - měření krevního tlaku, - uchem x fonendoskopem, - (membrána dýchání, tzv. zvonek srdce), - omezit hluk z okolí. 13

14 e) Per rectum: - nejčastěji v poloze na boku, - pohmatový nález v oblasti svěrače a ampuly rektális, bolestivost, - pohledem hodnotíme stolici, která ulpí na rukavici. f) Vyšetření čichem: - vyš. dechu foetor ex ore (zápach z úst), - př. acetonový (dekompenzovaný DM), alkoholický, po stolici u střevní neprůchodnosti. 5) Postup celkového vyšetření: Začínáme: - vědomí, stav výživy, poloha, postoj, chůze, abnor.pohyby, kůže, FF, - vyšetření hlavy, krku, hrudníku, břicha, končetin a páteře. Úkol: 1. Spoj pojmy k sobě patřící: pohled pohmat poklep poslech per rektum perkuse aspekce/inspekce přes konečník auskultace palpace 2. Fyzikální vyšetření + anamnéza = základ pro stanovení správné diagnózy (odůvodni toto tvrzení) Tabulka č. 3: Text/prezentace pracovní list pro žáky Pracovní list pro žáky TÉMA: Fyzikální vyšetření Osnova: Cíl: Tex/prezentace: VYŠETŘENÍ NEMOCNÉHO POMOCÍ NAŠICH SMYSLŮ (popř. s použitím základních vyšetřovacích pomůcek) VYŠETŘENÍ NEMOCNÉHO OD HLAVY AŽ K PATĚ 1) Fyzikální vyšetření 14

15 - celkové vyšetření provádí lékař u lůžka nemocného, v ambulanci (i jiné okolnosti - terén), - sestra, zdravotní asistent asistují (zaujmout vhodnou polohu, připraví pomůcky atd.), - provádí i sestra, zdravotní asistent získá informace o pacientovi, plánuje ošetřovatelskou péči, - jsou nutné znalosti, pozornost. - 2) Zásady: (doplň) ) Pomůcky k fyzikálnímu vyšetření: (doplň dle obrázku v prezentaci) - mýdlo, ručník. 4) Metody: (doplň) - pohled - pohmat - poklep - poslech - per rectum - event. vyšetření čichem a) Pohled aspekce, inspekce: - hodnocení zrakem, - po celou dobu vyšetření, - hodnotíme objektivní příznaky, - hodnotíme vzhled pacienta a jednotlivé části těla, - denní osvětlení, dostatečné obnažení vyšetřované části těla. b) Pohmat palpace: - nejčastěji v poloze na zádech, - ohřáté ruce, krátké nehty, - informace o bolestivosti, - prohmatáváme kůži, podkoží, dutinu břišní (velikost, povrch, konzistence orgánů), - měření tepu, - jednou rukou x oběma (doplň:.), - povrchová x hluboká palpace. c) Poklep perkuse: 15

16 - klepeme pružně, obvykle prstem na prst (prostředníkem jedné ruky na prostředník druhé ruky), se stejnou intenzitou, dvakrát za sebou (doplň) - plný, jasný: - zkrácený: - temný: - hypersonorní: - bubínkový: d) Poslech auskultace: - posloucháme zvuky vznikající při činnosti některých orgánů (plíce, srdce, střevo), - měření krevního tlaku, - uchem x fonendoskopem, - (membrána dýchání, tzv. zvonek srdce), - omezit hluk z okolí. e) Per rectum: - nejčastěji v poloze na boku, - pohmatový nález v oblasti svěrače a ampuly rektális, bolestivost, - pohledem hodnotíme stolici, která ulpí na rukavici. f) Vyšetření čichem: - vyš. dechu foetor ex ore (zápach z úst), - př. acetonový (dekompenzovaný DM), alkoholický, po stolici u střevní neprůchodnosti. 5) Postup celkového vyšetření: Začínáme: - vědomí, stav výživy, poloha, postoj, chůze, abnor.pohyby, kůže, FF, - vyšetření hlavy, krku, hrudníku, břicha, končetin a páteře. Úkol: 1. Spoj pojmy k sobě patřící: pohled perkuse pohmat aspekce/inspekce poklep přes konečník poslech auskultace per rektum palpace 2. Fyzikální vyšetření + anamnéza = základ pro stanovení správné diagnózy (odůvodni toto tvrzení) 16

17 Metodický list č. 4: Název školy: Vypracovala: Hrudník SZŠ Jaselská PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D. Anotace: Metodický list seznamuje se základními anatomickými a funkčními poznatky o hrudníku. Klade důraz na jasné a srozumitelné členění poznatků, odborné i latinské názvosloví. Jeho součástí je i opakování poznatků z předchozí hodiny tj. obratle a páteři. Tento úvod tvoří plynulou vazbu s novými poznatky o hrudníku. Práce v hodině je vedena skupinově a podporuje tak kooperaci žáků. Při práci ve skupinách je využíváno modelů kostí, skeletu. Vzdělávací oblast: Odborné předměty somatologie. Tematický okruh: Pohybový systém. Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, biologie, klinická propedeutika. Cílová skupina: Studenti středních zdravotnických škol (1. 4. ročník). Očekávaný výstup: Žáci popíší jednotlivé části hrudníku česky a latinsky, popíší hrudní kost a žebro, rozliší žebra pravá, nepravá a volná, popíší spojení kostí na hrudníku, uvědomí si zvláštnosti dětského věku. Předpokládaný časový nárok: 1 vyučovací hodina (45 minut). Organizace řízení učební činnosti: Práce v hodině vychází z metod kritického učení členěného na fáze evokace, uvědomění si, reflexe. Zahrnuje i opakování předchozího učiva. Organizace prostorová: Klasická učebna uspořádaná pro skupinovou práci (4-5 žáků ve skupině). Z časových důvodů příprava učebny musí proběhnout již před zahájením vyučovací hodiny. Nutné pomůcky: Modely obratlů (krční, hrudní, bederní, C1, C2, skelet). 17

18 Klíčové kompetence: - kompetence k učení, - komunikativní, - k řešení problémů, - odborné kompetence (pro studium zdravotnických oborů). Průřezová témata: Člověk a životní prostředí. Klíčová slova: Žebra, hrudní kost, obratle, hrudník. Použitá literatura DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie. 1. Vyd. Olomouc: Epava, s. ISBN ROKYTA, Richard MAREŠOVÁ, Dana TURKOVÁ, Zuzana. Somatologie I a II. 1. Vyd. VIP Books, 2007, 262 s. ISBN ROKYTA, Richard. 1. pracovní sešit pro střední zdravotnické školy. Praha: Scientia medica, s. ISBN Text: Hrudník Tabulka č. 1: Pokyny pro učitele a žáky POKYNY PRO UČITELE Sdělení tématu, cíle hodiny. Délka: 3 min. Učitel vyzve žáky, aby si přečetli 1. stranu pracovního listu s úkoly pro opakování minulého učiva a postupovali podle zadání jednotlivých úkolů. Současně s pracovním listem rozdá do skupin i modely obratlů (tak, aby byly zastoupeny všechny tři druhy volných obratlů a C1, C2). Učitel určí čas, do kdy je nutné úkol splnit. Délka: 10 min. Sleduje práci žáků, se slabšími může spolupracovat (dle individuálního přístupu). Minutu před vypršením času učitel upozorní na časový limit a nutnosti ukončit práci. Učitel čte zadání jednotlivých úkolů a vyzve vždy jednu skupinku k odpovědi. POKYNY PRO ŽÁKY Žáci si zaznamenávají téma a cíl hodiny do sešitu. Žáci ve skupinách obdrží pracovní list, na straně 1 čtou zadání úkolů. Žáci plní pokyny, doplňují do textu, ukazují na modelech, diskutují o správnosti odpovědí. Žáci sledují čas tak, aby úkoly včas zvládli. Žáci dokončí úkol. Žáci odpovídají na čtené úkoly z připravených záznamů v pracovním listě. 18

19 Učitel nechá odpověď zhodnotit třídou, potom se případně vyjádří k odpovědi sám. Ohodnotí práci ve skupinách a vědomostní připravenost na hodinu. Délka: 5 min. Učitel vyzve žáky, aby otočili pracovní list na stranu 2 a ve skupince si přečetli úkoly, které budou dnes řešit (nové učivo - HRUDNÍK) Zamysleli se nad tím, co z těchto informací jsou schopni doplnit (už ví ze základní školy). Učitel vyzve žáky, aby si otevřeli učebnice (přesně určí strany). Četli zadaný text a v něm hledali odpovědi na úkoly v pracovním listě. Učitel určí čas, do kdy je nutné úkol splnit. Délka: 10 min. Učitel sleduje práci žáků, koriguje práci. Minutu před vypršením času upozorní na časový limit a nutnosti ukončit práci. Učitel prochází jednotlivé úkoly, vyzývá žáky k odpovědím, nechává odpovědi žáků doplňovat dalšími z řad žáků. Doplňuje poznatky ukázkou na skeletu, případně modelu žebra (žeber) a hrudní kosti. Délka: 12 min. Učitel ohodnotí práci žáků v hodině, zeptá se, zda mají nějaký dotaz k probíranému učivu. Zadá domácí úkol (strany v učebnici). Délka: 5 min. Žáci hodnotí odpovědi jiných skupin. Žáci ve skupině čtou stranu 2 pracovního listu. Žáci vyhledají příslušné strany v učebnici a čtou text. Současně porovnávají zjištěné informace s dotazy v pracovním listě, diskutují o správnosti a odpovědi si zaznamenávají. Žáci dokončí úkol. Žáci na výzvu učitele odpovídají, opravují chybné odpovědi, doplňují si případné další informace sdělené učitelem. Žáci sledují své hodnocení, případně vznášejí dotaz. Žáci si zapíší domácí úkol. Žáci upravují třídu. 19

20 Tabulka č. 2: Pracovní list pro žáky - 1. strana 1. strana, Pracovní list OBRATLE (opakování) 1. Určete jednotlivé druhy obratlů. 2. Ukažte na volném obratli následující popisné útvary: - tělo... - oblouk obratlový... - příčné výběžky... - trnový výběžek... - kloubní výběžky... - otvor obratlový Připište k výše uvedené útvary jejich latinské názvy. 4. Najděte mezi modely obratel označovaný jako C1, C2. Určete, čím se liší od ostatních volných obratlů. Pojmenujte je česky a latinsky. C1. C2. 5. Napište, jak se nazývá kost (česky a latinsky), která vzniká srůstem: a) křížových obratlů... b) kostrčních obratlů... 20

21 Tabulka č. 3: Pracovní list pro žáky - 2. strana 2. strana, Pracovní list HRUDNÍK (nové učivo) 1. Určete, z kterých kostí se hrudník skládá: Vyhledejte v textu a připiš latinské názvy: - hrudník... - hrudní kost... - žebro (žebra) Vyhledejte, z jakých tří hlavních částí je složena hrudní kost. Zapiš česky a latinsky: a) česky... lat.... b) česky... lat.... c) česky... lat Zjistěte a zapište u žeber: - kolik je párů žeber... - s kterými kostmi jsou kloubně spojeny... - z kterých tkání je žebro tvořeno... - které tři hlavní části na žebru popisujeme podle čeho rozlišujeme žebra na pravá, nepravá a volná:.. - která považujeme za a) pravá... b) nepravá... c) volná... - jak se nazývá spojení kostí v souvislosti chrupavčitou tkání... 21

22 Metodický list č. 5: Název školy: Vypracovala: Odběry krve SZŠ Jaselská Mgr. Helena Čermáková Anotace: Metodický list je zaměřen na základní seznámení studentů s odběry biologického materiálu, konkrétně krve a možnostmi jejího vyšetření. Vzdělávací oblast: Odborné předměty Klinická propedeutika. Tematický okruh: Vyšetřovací metody Laboratorní vyšetřovací metody, metody vyšetření krve. Mezioborové přesahy a vazby: Somatologie, Ošetřovatelská propedeutika, Ošetřovatelství. Cílová skupina: Studenti středních zdravotnických škol (1. 4. ročník). Očekávaný výstup: - Žák se orientuje v možnostech zpracování krve v jednotlivých laboratořích. - Žák chápe význam jednotlivých druhů vyšetření pro správnou a včasnou diagnostiku nemoci. - Žák zná fyziologické hodnoty u základních vyšetření krve. Předpokládaný časový nárok: 2 vyučovací hodiny (90 minut). Organizace řízení učební činnosti: - skupinová práce metoda Sněhové koule, - samostatná práce metoda Ano Ne (pochopení učiva), - frontální metoda korigování správnosti informací vyučujícím, jasné sdělení požadovaných znalostí. Organizace prostorová: Běžná učebna nutný prostor pro min. 5 skupin studentů. Nutné pomůcky: - anatomické obrazy krve, - obálky se zadáním pro metodu Sněhové koule, - materiál pro ověření pochopení učiva metodou Ano Ne, 22

23 - učebnice Ošetřovatelství, Klinické propedeutiky, lékařské slovníky, - odběrové soupravy užívané v daném regionu či škole, - počítač s dataprojektorem pro prezentaci požadovaných znalostí a přehled základních fyziologických hodnot. Klíčové kompetence: - kompetence k učení, - kompetence ovládat vědomosti a znalosti pro studium zdravotnických oborů. Průřezová témata: Obecná symptomatologie. Léčebné postupy a farmakologie. Klíčová slova: Biologický materiál, krev, plasma, sérum. Použitá literatura: KELNAROVÁ, Jarmila a kol. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty 2. ročník, Praha: Grada, s. ISBN MIKŠOVÁ, Zdeňka ZAJÍČKOVÁ, Marie. Kapitoly z ošetřovatelské péče II. Praha: Grada Publishing, ISBN s. ISBN NOVOTNÁ, Jaromíra. UHROVÁ, Jana. JIRÁSKOVÁ, Jaroslava. Klinická propedeutika pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, s. ISBN Text: Odběry krve Obě vyučovací hodiny jsou motivovány jako odborný pracovní seminář zaměřený na srovnání a sjednocení postupů odběrů a zpracování krve. Skupinky je nutné pojmenovat podle zdravotnických zařízení v regionu, v ČR, nebo může jít o mezinárodní konferenci a skupinky jsou označeny názvy států. Osnova vyučovacího bloku: 1) Přivítání účastníků pracovního semináře viz prezentace. 2) Rozdělení studentů do 5 mateřských skupin a vysvětlení pracovního postupu a požadavků každá skupina dostane obálku s názvem svého zdravotnického zařízení, ve které je uvedeno zadání činnosti. Studenti mají cca min. na splnění úkolů. K dispozici mají na jasně určeném místě učebnice, slovníky, anatomické obrazy, odběrové soupravy. Je nutné studenty upozornit, že každý ze skupinky musí mít z této pracovní fáze písemný výstup. Během této fáze vyučující zkouší, poté je nutné jednotlivé skupinky obcházet a korigovat jejich činnost, upřesňovat požadavky, sjednocovat informace dle svých potřeb. 23

24 3) Přerozdělení skupinek na 5 tzv. pracovních skupin každá pracovní skupina je tvořena vždy minimálně jedním zástupcem z každé mateřské skupiny (je lepší žáky v mateřských skupinách rozpočítat a pracovní skupiny označit čísly). V těchto skupinách si studenti předávají informace o svých tématech z mateřské skupiny (pořadí předávání informací je uvedeno v prezentaci) každý musí odreferovat své téma, uvést požadované hodnoty, předvést odběrové soupravy atd. Ostatní si provádí zápis. Vyučující obchází skupinky, koriguje činnost, opravuje či doplňuje informace. Reaguje na vzniklé problémy, dotazy. Činnost v pracovních skupinách trvá min. 4) Po ukončení této činnosti se studenti vrací do mateřských skupin je nutné dát studentům chvilku času na sdělení si dojmů a prodiskutování nejasností a problémů vzniklých během činnosti v pracovních skupinách. Poté je zahájena diskuze a kladení dotazů odpovídá vždy zástupce skupiny, které se dotaz týká a vyučující upřesňuje informace a začíná studentům jasně sdělovat, které informace je nutné znát. Tato činnost trvá přibližně min. 5) Samostatná práce ověření pochopení daného učiva. Každý student dostane dotazník, na který má samostatně odpovědět ANO NE. V případě odpovědi NE je nutné podtrhnout část věty, která je nepravdivá. Doba činnosti je max. 10 min. 6) Společná oprava samostatné práce je možné si je opravit ve dvojici navzájem. Nutno dělat společně studenti uvádí odpovědi a vyučující je potvrdí nebo ujasní. Opět sdělí, které informace je nutné znát. Délka trvání je max. 10. min. 7) Shrnutí jasně formulovat požadované znalosti probraného učiva viz prezentace. Materiály pro činnost v mateřských skupinách: Fakultní nemocnice Bohunice: 1) Vysvětlete podstatu těchto vyšetření a uveďte nějaký konkrétní příklad: vyš. biochemické, hematologické a sérologické. 2) Vysvětlete vyš. krve na KS a Rh faktor druh vyš., co prokáže, kdy se provádí, odběrová nádoba. Fakultní nemocnice - Dětská nemocnice: 1) Vysvětlete podstatu těchto vyšetření a uveďte nějaký konkrétní příklad: vyš. cytologické, histologické, mikrobiologické (zde uveďte i rozdělení podle druhů původců). 2) Biochemické vyšetření krve uveďte konkrétní příklady vyš. bez hodnot (glykemie, aj.) CRP. 3) Sérologické vyš. krve BWR, ASLO, antropozoonozy pouze vysvětlit pojem. Úrazová nemocnice Brno: 1) Uveďte rozdělení a příklady biologického materiálu, který je možno laboratorně vyšetřit co nejvíce příkladů. 2) Vysvětlete vyš. krve na krevní obraz (KO) druh vyš., co prokáže, fyziologické hodnoty u muže a ženy. 24

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ. II. část

EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ. II. část EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ II. část ÚVOD Světová zdravotnická organizace v koncepci dokumentu zdraví pro 21. století potvrzuje, že sestry a porodní asistentky představují potenciální a nejdůležitější přínos

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Ošetřovatelská péče v interních oborech Ošetřovatelská péče v interních oborech Yvetta Vrublová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: 2.2 INOVACE

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

přehled didaktiky biologie

přehled didaktiky biologie přehled didaktiky biologie RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích

Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích Průvodce pro rodiče zrakově postižených dětí a mládeže sociálními službami, které jsou poskytovány v Českých Budějovicích. Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích (výtah z obhájené

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

AKREDITAČNÍ STANDARDY

AKREDITAČNÍ STANDARDY AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO nemocnice 3. vydání účinné od 1. 1. 2014 Spojená akreditační komise, o. p. s. AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE obsahující hodnotící požadavky specifikované v příloze č.

Více

Metodika systému praxí, včetně tzv. ošetřovatelských postupů

Metodika systému praxí, včetně tzv. ošetřovatelských postupů Metodika systému praxí, včetně tzv. ošetřovatelských postupů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2014 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Cíl... 3 3. Cílová skupina... 3 4. Popis praxe... 4 5. Přínos... 6 6. Personální

Více

Informovanost pacientů s akutní myeloidní leukemií

Informovanost pacientů s akutní myeloidní leukemií MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství Jiřina Procházková Informovanost pacientů s akutní myeloidní leukemií Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Jana Špačková Brno 2013 1 Prohlášení

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Specifické potřeby dětí s diabetes mellitus 1. typu v rámci školní docházky

Specifické potřeby dětí s diabetes mellitus 1. typu v rámci školní docházky Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Specifické potřeby dětí s diabetes mellitus 1. typu v rámci školní docházky Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Více

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Pří PP Příručka první pomoci [Část A: Základy první pomoci - Náhlá onemocnění] MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Příručka byla vytvořena v projektu: CZ.1.07/1.3.06/03.0005 Záchrana života na vlastní

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA - vybraná témata. Výchova ke zdraví. Příručka pro učitele

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA - vybraná témata. Výchova ke zdraví. Příručka pro učitele SEXUÁLNÍ VÝCHOVA - vybraná témata Výchova ke zdraví Příručka pro učitele Praha 2009 Příručka je určena pedagogům základních škol a doplňuje jiţ vydané publikace věnované problematice výchovy ke zdraví.

Více

Kompletní ŠVP. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Kompletní ŠVP. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnický asistent Zdravotnický asistent Kompletní ŠVP Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary 1 Identifikační údaje Název ŠVP Zdravotnický

Více

TANELI Táborské nemocniční listy

TANELI Táborské nemocniční listy ročník 10 / č.106 jaro 2013 Táborské nemocniční listy NEMOCNICE TÁBOR, a.s. PROMO AKCE v lékárnách str. 7-8 obsah Slovo předsedy představenstva 2 Medailonek primářky MUDr. Voldánové 3 Představuje se oddělení:

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV 1 ŠKOLNÍ ROK Vypracoval Schválil Sáva ARABADŽIEV Jednací č. VÚ 001/2013 Platnost Účinnost PhDr. Sáva ARABADŽIEV 1. ledna 2013 1. ledna 2013

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ SÚJB 2008 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Renata Míková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Renata Míková Studijní obor: Všeobecná

Více

ŠVP Hotelnictví pro život. č. j.: 199/2014/ŘŠ

ŠVP Hotelnictví pro život. č. j.: 199/2014/ŘŠ ŠVP Hotelnictví pro život č. j.: 199/2014/ŘŠ Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují červenec 2014 OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 1.1 Základní údaje o škole... 5 1.2 Identifikační údaje oboru...

Více

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů Kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A PEDAGOGIKA A DIDAKTIKA I. část P h D r. B o h d a n a D u š o v á, Ph.D OSTRAVA 2006 ÚVOD Pedagogika je základní disciplínou orientující se v systémech výchovy a vzdělávání.

Více

PROJEKT První pomoc => šance pro život

PROJEKT První pomoc => šance pro život PROJEKT První pomoc => šance pro život Obsah TISKOVÁ ZPRÁVA... 1 1. ZAHÁJENÍ PROJEKTU... 2 1.1 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM... 3 1.2 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO, FYZIOLOGICKÉ FUNKCE... 6 1.2.1 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO...

Více