Komunikace s agresivním pacientem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikace s agresivním pacientem"

Transkript

1 Metodický list č. 1: Název školy: Vypracovala: Komunikace s agresivním pacientem SZŠ Jaselská Mgr. Michaela Madudová Anotace: Metodický list slouží k uvedení do problematiky Komunikace s agresivním pacientem, procvičení, opakování a upevnění učiva tohoto tématu. Vzdělávací oblast: Odborné předměty Psychologie. Tematický okruh: Komunikace s nemocným. Mezioborové přesahy a vazby: Psychologie, Ošetřování nemocných. Cílová skupina: Studenti středních zdravotnických škol (1. 4. ročník). Očekávaný výstup/cíl: - Žák vyjmenuje a objasní základní odborné pojmy. - Žák popíše zásady rozhovoru. - Žák chápe a popíše pravidla úspěšné komunikace. - Žák akceptuje nutnost individuálního přístupu. - Žák akceptuje nutnost empatického přístupu k nemocným. Předpokládaný časový nárok: 1 vyučovací hodina (45 minut). Organizace řízení učební činnosti: Metodický list lze využít ve fázi evokace, uvědomění si a reflexe vyučovací hodiny Zahrnuje i opakování předchozího učiva. Organizace prostorová: Klasická učebna, odborná učebna psychologie, učebna vybavená ICT technologií, interaktivní tabulí. Nutné pomůcky: PC technika (notebook, dataprojektor), učebnice Psychologie, tabule, křída nebo fixy na tabuli, psací potřeby žáků, Praktický lékařský slovník. 1

2 Klíčové kompetence: - k učení, - komunikativní, - k řešení problémů, - personální a sociální, - využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi, - odborné kompetence (pro studium zdravotnických oborů). Průřezová témata: - Občan v demokratické společnosti. - Informační a komunikační technologie. Klíčová slova: agrese přímá x nepřímá, agrese fyzická x verbální, agrese aktivní x pasivní, agrese vědomá x nevědomá, automutilace (sebepoškozování), agrese reaktivní, agrese instrumentální, agrese transformovaná, agrese patologická. Použitá literatura: KELNAROVÁ, Jarmila MATĚJKOVÁ, Eva. Psychologie a komunikace: pro zdravotnické asistenty 4. ročník. 1. vyd. Praha: Grada, 135 s. ISBN VENGLÁŘOVÁ, Martina MAHROVÁ, Gabriela. Komunikace pro zdravotní sestry. 1. vyd. Praha: Grada, ISBN Text: Komunikace s agresivním pacientem Agrese: - agrese aggression - (z lat. ad-gredior, přistoupit blízko, napadnout), - komplex destruktivního chování s cílem záměrného poškození či způsobení újmy, - široké spektrum projevů. Faktory ovlivňující: - pohlaví, - věk, - Společenské prostředí, - fyzickou konstituci, - psychická onemocnění, - strukturu a dynamiku osobnosti, - sociální zkušenost, - návykové látky. Příčiny: - obavy, úzkost a strach, - pocit ohrožení, 2

3 - zatížení a stres, - bezmoc, - ponížení a zesměšnění, - zklamání, - pocit křivdy, nespravedlivosti, beznaděje, - pocit viny, - zkreslení reality, - poruchy osobnosti, - snaha o ocenění. Typy: - přímé x nepřímé, - fyzické x verbální, - aktivní x pasivní, - vědomé x nevědomé, - automutilace (sebepoškozování). Agresivní chování z hlediska motivace a spouštěčů: - reaktivní - protireakce, následek pocitu ohrožení, spojené s útokem, frustrací a stresem, zadržováním negativních projevů. - instrumentální, - transformovaná, - patologická aktuální dekompenzace, - osobnostní rys. Typy agresivních osobností: - A) normální osobnost důsledek frustrací a omezení, - B) klient trpící duševní poruchou či poruchou chování, poruchy vyvolané psychoaktivní látkou, psychotické onemocnění, poruchy osobnosti Varovné příznaky a projevy: - nervozita, rozrušenost, - výhružná: mimika, gestika, posturologie, kinezika, proxemika porušení zón, nestandardní chování, - verbální útoky. Základní přístup: - zklidňující, - dynamický. Komunikace a zvládání situace: 3

4 - znalost rizik pozor na nebezpečí využití zbraně, - sledování a vyhodnocování varovných příznaků a projevů, - úprava a přehlednost prostředí, - bezpečná vzdálenost a únikové cesty, - identifikace příčiny, - empatie, - zklidnění, - odvrácení pozornosti, - přivolání pomoci. 4

5 Metodický list č. 2: Název školy: Vypracovala: Podávání léků, formy léků SZŠ Jaselská Mgr. Dana Hauserová Anotace: Podávání léků je každodenní činností sester a zdravotnických asistentů. Léky podáváme vždy jen dle písemné ordinace lékaře a neseme za to plnou odpovědnost. Abychom mohli podat pacientovi informace o podávaných lécích a jejich vedlejších účincích, je nezbytná znalost základů z farmakologie. Vzdělávací oblast: Ošetřovatelství. Tematický okruh: Léčivo, léčivé přípravky, léky, lékové formy. Mezioborové přesahy a vazby: Klinická propedeutika, ošetřování nemocných, somatologie. Cílová skupina: Studenti středních zdravotnických škol (1. 4. ročník). Očekávaný výstup: - Po prostudování kapitoly žák rozlišuje mezi pojmy léčivo, léčivé přípravky, léky. - Rozlišuje léky podle formy a účinku. Předpokládaný časový nárok: 90 minut (2 vyučovací hodiny). Organizace řízení učební činnosti: Rozděleno do fází výuky úvod, opakování, výklad nové látky učiva, ukázka pomůcek, závěrečné shrnutí, zadání domácího úkolu. Organizace prostorová: Odborná učebna ošetřovatelství jedna skupina max. 16 žáků. Nutné pomůcky: Vzorník jednotlivých lékových forem, podnosy, emitní misky. Klíčové kompetence: - kompetence k učení, - kompetence k řešení problémů, 5

6 - komunikativní kompetence, - personální a sociální kompetence, - matematické kompetence, - kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Průřezová témata: Informační a komunikační technologie. Klíčová slova: Léčivo, léčivý přípravek, lék, lékové formy. Použitá literatura a zdroje: KELNAROVÁ, Jarmila a kol. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty 2. ročník, Praha: Grada, s. ISBN Text Podávání léků, formy léků Léčivo: - léčivá látka, její směs nebo léčivý přípravek, který se používá k podání lidem nebo zvířatům. Léčivý přípravek: - je nazývána jakákoliv látka nebo kombinace látek, které jsou určeny k léčení, prevenci nemocí, ke stanovení diagnózy, k obnově, úpravě a ovlivnění fyziologických funkcí u lidí i zvířat, - do léčivých přípravků lze zařadit například léčivé čaje a další rostlinné přípravky, transfuzní přípravky, krevní deriváty, diagnostické přípravky. Lék: - lékem nazýváme léčivý přípravek, který je upravený do vhodné formy a podává se cíleně pouze k účelu, který je dán vlastnostmi v něm obsažených léčiv. Formy léků - léková forma je způsob farmaceutické úpravy léčiva pro léčebné použití, které umožňuje cílené podání léčiva. Základní formy léků: - tuhá forma, - polotuhá forma, - tekutá forma. Tuhé formy léků: 6

7 - tablety (tabulettae tbl.) vznikají slisováním prášků do disků různé velikosti (např. Paralen tbl.), - šumivé tablety (tabulettae effervescens eff.) léky jsou slisované do kotoučů, rozpustné ve sklenici vody (např. Celaskon tbl.eff.), šumivý nápoj má pacient ihned po rozpuštění vypít, - prášky (pulveres plv.) léky ve škrobovém obalu nebo v želatinové tobolce (např. Coldrex plv.), - dražé (tabulettae obductae drg.) léky, které jsou obalené sladkým barevným povlakem, který chrání zubní sklovinu. Tyto léky jsou určené k rozložení až v nižších částech trávicí trubice (např. Wobenzym drg.), - kapsle, tobolky (capsules cps.) léky uvnitř želatinového obalu, tento obal způsobuje zpomalení uvolňování léků v zažívacím traktu (např. Cilkanol cps.), - zrnka, granule (granula gran.) jsou léky ve formě prášku, stlačené do drobných, nepravidelných tvarů, dávkování po lžičkách (npř. Dologran gran.). Polotuhé formy léků: - čípky (supositoria supp.) čípky dělíme podle způsobu aplikace na rektální a vaginální; jsou vyráběné z kakaového másla, glycerinové želatiny; jedná se o léčebné látky, které jsou upravené do tvaru válce nebo kužele (např. Dobexil H supp.), - poševní koule (globuli vaginales vag. gl.) jsou tvaru kulovitého, průměr 2 cm, určené k aplikaci do pochvy (např. Gyno pevaryl), - gelové mazání (linimenta) vzniká po smíchání léčivé látky s gelem; nanáší se na kůži (např. Emoxen gel), - krémy (cremae crm.) hydrofilní přípravky k ochraně pokožky, - pasty (pastae pst.) vznikají přidáním prášku do masťového základu; pasty chrání kůži před mokváním, - mýdla (sapones) obsahují léčiva (dehet, borax), - náplasti (emplastra empl.) léčivými přípravky impregnovaná náplast, - masti (unguenta ung.) lipoidní přípravky, které jsou určené pro využití v kožním lékařství (např. Calcium pantotenicum unq.). Tekuté formy léků: - roztoky (solutiones sol.) jsou vyrobeny z látek rozpustných v kapalině (fyziologický roztok), aplikují se po kapkách (guttae gtt.) do úst, spojivkového vaku, do nosních dutin, do ucha (např. Ophtalmo Septonex, oční kapky, roztok), - suspenze (suspenziones susp.) léčivá látka smíchaná s gelem, aplikuje se ústy k ochraně žaludeční sliznice (např. Anacid susp.), - výtažky (extracta extr.) léčivá látka je získána vyluhováním a smíchaná s lihem, éterem nebo vodou; je určena k podávání ústy (např. Ginko biloba), - směsi (mixtura mix.) vznikají spojením více léčiv v tekutině, před použitím je nutno vždy protřepat (např. Mixtura solvens), 7

8 - čaje (species spec.) vyrobeny z jednotlivých bylin, ve formě nálevu, odvaru (např. urologický, heřmánkový, průduškový čaj), - olejnaté přípravky jsou léčivé přípravky obsahující vitamíny rozpustné v tucích, - sirup (sir.) koncentrovaný roztok cukru, ke kterému je přidáno léčivo (např. Mucosolvan sir.). 8

9 Metodický list č. 3: Název školy: Vypracovala: Fyzikální vyšetření SZŠ Jaselská Mgr. Petra Voráčová Anotace: Metodický list seznamuje se základními pojmy fyzikálního vyšetření, jako důležitého nástroje v diagnostice nemocí, potřebnými pomůckami, vhodným prostředím, kompetencemi zdravotnického asistenta při fyzikálním vyšetření. Vzdělávací oblast: Odborné předměty klinická propedeutika. Tematický okruh: Vyšetřovací metody. Mezioborové přesahy a vazby: Biologie, somatologie, ošetřovatelství. Cílová skupina: Studenti středních zdravotnických škol (1. 4. ročník). Očekávaný výstup: - Žák charakterizuje jednotlivé metody užívané při fyzikálním vyšetření nemocného. - Žák vysvětlí jejich význam pro praxi určení diagnózy nemocného, popíše jednotlivé zvuky, které vznikají při poklepu, vyjmenuje potřebné pomůcky pro fyzikální vyšetření, správně užívá odbornou terminologii vztahující se k fyzikálnímu vyšetření. - Popíše kompetence zdravotnického asistenta při fyzikálním vyšetření. Předpokládaný časový nárok: 1 vyučovací hodina (45 minut). Organizace řízení učební činnosti: - součástí metodického listu jsou pokyny pro učitele a žáky (tabulka č.1), text/prezentace pro učitele (tabulka č. 2), pracovní listy pro žáky (tabulka č. 3), - v metodickém listu je pro organizaci výuky použit třífázový model učení E-U-R: E (evokace) - volné psaní, - brainstorming, - diskuse, U (uvědomění si) - výklad učitele s použitím prezentace PowerPoint, 9

10 - práce s textem (pracovní listy), - video ukázky, R (reflexe) - individuální práce (test v pracovním listu základní pojmy), - diskuse (shrnutí učiva). Organizace prostorová: Klasická učebna a možností využití ICT technologií. Nutné pomůcky: PC technika (notebook, dataprojektor), učebnice KLP, pracovní list, bílá tabule, ev. interaktivní tabule. Klíčové kompetence: - k učení, - komunikativní, - k řešení problémů, - využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi, - odborné kompetence (pro studium zdravotnických oborů). Průřezová témata: Informační a komunikační technologie. Klíčová slova: Vyšetřovací metoda, smysly, poklep, pohled, pohmat, poslech, čich, per rektum. Použitá literatura: NEJEDLÁ, Marie. a kol. Klinická propedeutika pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Informatorium, s. ISBN NEJEDLÁ, Marie. Fyzikální vyšetření pro sestry. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN NOVOTNÁ, Jaromíra. Uhrová, Jana. Jirásková, Jaroslava. Klinická propedeutika pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, s. ISBN ŠPINAR, Jindřich. a kol. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. 1.vyd. Praha: Grada, s. ISBN Modul IIB Klinická propedeutika, 3. ročník. [online]. c 2011 [cit ]. Dostupné z <http://old.lf3.cuni.cz/studium/materialy/modul2b/otazky.htm>. Vyšetření srdce. [online]. c 2011 [cit ]. Dostupné z <http://www.lf2.cuni.cz/projekty/interna/zof/vysetreni/srdce_i.htm>. 10

11 Text: Fyzikální vyšetření Tabulka č. 1: Pokyny pro učitele a žáky Pokyny pro učitele Pokyny pro žáky Sdělení tématu, cíle hodiny, osnova. Evokace Délka: 10 min. Využití prezentace PowerPoint: snímek 2 vyšetření pomocí našich smyslů snímek 3 vyšetření od hlavy k patě Učitel se dotazuje žáků: - jaký je význam obou tvrzení? - co jsou to smysly, které smysly máme, jak je můžeme využít při vyšetřování nemocného? Učitel vyzve žáky k volnému psaní (2min.), následně k přečtení ve dvojicích, dobrovolné sdělení před třídou (6min.). Učitel se dotazuje žáků: - kdo z žáků kdy byl vyšetřován fyzikálně? (2min.) Uvědomění si Délka: 25 min. Využití prezentace PowerPoint: snímky 4 22, výklad učitele doplněný názornými ukázkami, videoukázkami Učitel vyzve žáky k poznamenání si nových pojmů. Reflexe Délka: 5 min. Učitel se dotazuje žáků, zda porozuměli probíranému učivu, zda mají dotazy. Učitel vyzve žáky, aby se vyjádřili, co nového se dozvěděli a společně se pokusí o shrnutí důležitých informací o učivu. - Žáci si zapisují téma, cíl, osnovu. - Žáci se aktivně zapojí (brainstorming, volné psaní, ve dvojicích přečtení, dobrovolné přečtení před třídou). - Následuje společná diskuse. - Žáci si zapisují poznámky do pracovního listu (doplňují text dle pokynů učitele a pokynů v pracovním listu). - Žáci mohou klást otázky, dotazy. - Žáci se společně pokusí o shrnutí důležitých informací o učivu. 11

12 Reflexe ÚKOL Délka: 5 min. Úkol 1: učitel vyzve žáky ke splnění úkolu. Úkol 2: učitel zadá domácí úkol. - Žáci pracují samostatně. - Úkol 2 (dle časového prostoru) je možné zadat žákům jako domácí úkol. - Společné vyhodnocení testu. Tabulka č. 2: Text/prezentace pro učitele Text/prezentace pro učitele TÉMA: Fyzikální vyšetření VYŠETŘENÍ NEMOCNÉHO POMOCÍ NAŠICH SMYSLŮ (popř. s použitím základních vyšetřovacích pomůcek) VYŠETŘENÍ NEMOCNÉHO OD HLAVY AŽ K PATĚ 1) Fyzikální vyšetření: - celkové vyšetření provádí lékař u lůžka nemocného, v ambulanci (i jiné okolnosti - terén), - sestra, zdravotní asistent asistují (zaujmou vhodnou polohu, připraví pomůcky atd.), - provádí i sestra, zdravotní asistent získá informace o pacientovi, plánuje ošetřovatelskou péči, - jsou nutné znalosti, pozornost. 2) Zásady: - systematicky, - chráníme stud vyšetřovaného, - ohleduplnost, - dobře přístupné lůžko (ze 3 stran), - dobré osvětlení. 3) Pomůcky k fyzikálnímu vyšetření: - tonometr, - fonendoskop, - ústní lopatka, - štětička, - rukavice, - vazelína, - dezinfekce ne ruce, - mýdlo, - ručník, - pásková míra. 12

13 4) Metody: - pohled aspekce, inspekce, pohmat palpace, - poklep perkuse, - poslech auskultace, - per rectum, - event. vyšetření čichem. a) Pohled aspekce, inspekce: - hodnocení zrakem, - po celou dobu vyšetření, - hodnotíme objektivní příznaky, - hodnotíme vzhled pacienta a jednotlivé části těla, - denní osvětlení, dostatečné obnažení vyšetřované části těla. b) Pohmat palpace: - nejčastěji v poloze na zádech, - ohřáté ruce, krátké nehty, - informace o bolestivosti, - prohmatáváme kůži, podkoží, dutinu břišní (velikost, povrch, konzistence orgánů), - měření tepu, - jednou rukou x oběma (bimanuální), - povrchová x hluboká palpace. c) Poklep perkuse: - klepeme pružně, obvykle prstem na prst (prostředníkem jedné ruky na prostředník druhé ruky), se stejnou intenzitou, dvakrát za sebou, - plný, jasný: zvučný, nad zdravou plicní tkání, - zkrácený: je slabě slyšitelný, patologický, přítomný nad plícemi s pneumonií, - temný: nad nevzdušnou tkání, fyziologický nad svaly, játry, patologický nad velkým výpotkem nad plícemi, - hypersonorní: udává zvýšenou vzdušnost tkáně (např. nad emfyzémem, pneumotoraxem), - bubínkový: fyziologický nad dutinou vyplněnou vzduchem - žaludek, střeva. d) Poslech auskultace: - posloucháme zvuky vznikající při činnosti některých orgánů (plíce, srdce, střevo), - měření krevního tlaku, - uchem x fonendoskopem, - (membrána dýchání, tzv. zvonek srdce), - omezit hluk z okolí. 13

14 e) Per rectum: - nejčastěji v poloze na boku, - pohmatový nález v oblasti svěrače a ampuly rektális, bolestivost, - pohledem hodnotíme stolici, která ulpí na rukavici. f) Vyšetření čichem: - vyš. dechu foetor ex ore (zápach z úst), - př. acetonový (dekompenzovaný DM), alkoholický, po stolici u střevní neprůchodnosti. 5) Postup celkového vyšetření: Začínáme: - vědomí, stav výživy, poloha, postoj, chůze, abnor.pohyby, kůže, FF, - vyšetření hlavy, krku, hrudníku, břicha, končetin a páteře. Úkol: 1. Spoj pojmy k sobě patřící: pohled pohmat poklep poslech per rektum perkuse aspekce/inspekce přes konečník auskultace palpace 2. Fyzikální vyšetření + anamnéza = základ pro stanovení správné diagnózy (odůvodni toto tvrzení) Tabulka č. 3: Text/prezentace pracovní list pro žáky Pracovní list pro žáky TÉMA: Fyzikální vyšetření Osnova: Cíl: Tex/prezentace: VYŠETŘENÍ NEMOCNÉHO POMOCÍ NAŠICH SMYSLŮ (popř. s použitím základních vyšetřovacích pomůcek) VYŠETŘENÍ NEMOCNÉHO OD HLAVY AŽ K PATĚ 1) Fyzikální vyšetření 14

15 - celkové vyšetření provádí lékař u lůžka nemocného, v ambulanci (i jiné okolnosti - terén), - sestra, zdravotní asistent asistují (zaujmout vhodnou polohu, připraví pomůcky atd.), - provádí i sestra, zdravotní asistent získá informace o pacientovi, plánuje ošetřovatelskou péči, - jsou nutné znalosti, pozornost. - 2) Zásady: (doplň) ) Pomůcky k fyzikálnímu vyšetření: (doplň dle obrázku v prezentaci) - mýdlo, ručník. 4) Metody: (doplň) - pohled - pohmat - poklep - poslech - per rectum - event. vyšetření čichem a) Pohled aspekce, inspekce: - hodnocení zrakem, - po celou dobu vyšetření, - hodnotíme objektivní příznaky, - hodnotíme vzhled pacienta a jednotlivé části těla, - denní osvětlení, dostatečné obnažení vyšetřované části těla. b) Pohmat palpace: - nejčastěji v poloze na zádech, - ohřáté ruce, krátké nehty, - informace o bolestivosti, - prohmatáváme kůži, podkoží, dutinu břišní (velikost, povrch, konzistence orgánů), - měření tepu, - jednou rukou x oběma (doplň:.), - povrchová x hluboká palpace. c) Poklep perkuse: 15

16 - klepeme pružně, obvykle prstem na prst (prostředníkem jedné ruky na prostředník druhé ruky), se stejnou intenzitou, dvakrát za sebou (doplň) - plný, jasný: - zkrácený: - temný: - hypersonorní: - bubínkový: d) Poslech auskultace: - posloucháme zvuky vznikající při činnosti některých orgánů (plíce, srdce, střevo), - měření krevního tlaku, - uchem x fonendoskopem, - (membrána dýchání, tzv. zvonek srdce), - omezit hluk z okolí. e) Per rectum: - nejčastěji v poloze na boku, - pohmatový nález v oblasti svěrače a ampuly rektális, bolestivost, - pohledem hodnotíme stolici, která ulpí na rukavici. f) Vyšetření čichem: - vyš. dechu foetor ex ore (zápach z úst), - př. acetonový (dekompenzovaný DM), alkoholický, po stolici u střevní neprůchodnosti. 5) Postup celkového vyšetření: Začínáme: - vědomí, stav výživy, poloha, postoj, chůze, abnor.pohyby, kůže, FF, - vyšetření hlavy, krku, hrudníku, břicha, končetin a páteře. Úkol: 1. Spoj pojmy k sobě patřící: pohled perkuse pohmat aspekce/inspekce poklep přes konečník poslech auskultace per rektum palpace 2. Fyzikální vyšetření + anamnéza = základ pro stanovení správné diagnózy (odůvodni toto tvrzení) 16

17 Metodický list č. 4: Název školy: Vypracovala: Hrudník SZŠ Jaselská PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D. Anotace: Metodický list seznamuje se základními anatomickými a funkčními poznatky o hrudníku. Klade důraz na jasné a srozumitelné členění poznatků, odborné i latinské názvosloví. Jeho součástí je i opakování poznatků z předchozí hodiny tj. obratle a páteři. Tento úvod tvoří plynulou vazbu s novými poznatky o hrudníku. Práce v hodině je vedena skupinově a podporuje tak kooperaci žáků. Při práci ve skupinách je využíváno modelů kostí, skeletu. Vzdělávací oblast: Odborné předměty somatologie. Tematický okruh: Pohybový systém. Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, biologie, klinická propedeutika. Cílová skupina: Studenti středních zdravotnických škol (1. 4. ročník). Očekávaný výstup: Žáci popíší jednotlivé části hrudníku česky a latinsky, popíší hrudní kost a žebro, rozliší žebra pravá, nepravá a volná, popíší spojení kostí na hrudníku, uvědomí si zvláštnosti dětského věku. Předpokládaný časový nárok: 1 vyučovací hodina (45 minut). Organizace řízení učební činnosti: Práce v hodině vychází z metod kritického učení členěného na fáze evokace, uvědomění si, reflexe. Zahrnuje i opakování předchozího učiva. Organizace prostorová: Klasická učebna uspořádaná pro skupinovou práci (4-5 žáků ve skupině). Z časových důvodů příprava učebny musí proběhnout již před zahájením vyučovací hodiny. Nutné pomůcky: Modely obratlů (krční, hrudní, bederní, C1, C2, skelet). 17

18 Klíčové kompetence: - kompetence k učení, - komunikativní, - k řešení problémů, - odborné kompetence (pro studium zdravotnických oborů). Průřezová témata: Člověk a životní prostředí. Klíčová slova: Žebra, hrudní kost, obratle, hrudník. Použitá literatura DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie. 1. Vyd. Olomouc: Epava, s. ISBN ROKYTA, Richard MAREŠOVÁ, Dana TURKOVÁ, Zuzana. Somatologie I a II. 1. Vyd. VIP Books, 2007, 262 s. ISBN ROKYTA, Richard. 1. pracovní sešit pro střední zdravotnické školy. Praha: Scientia medica, s. ISBN Text: Hrudník Tabulka č. 1: Pokyny pro učitele a žáky POKYNY PRO UČITELE Sdělení tématu, cíle hodiny. Délka: 3 min. Učitel vyzve žáky, aby si přečetli 1. stranu pracovního listu s úkoly pro opakování minulého učiva a postupovali podle zadání jednotlivých úkolů. Současně s pracovním listem rozdá do skupin i modely obratlů (tak, aby byly zastoupeny všechny tři druhy volných obratlů a C1, C2). Učitel určí čas, do kdy je nutné úkol splnit. Délka: 10 min. Sleduje práci žáků, se slabšími může spolupracovat (dle individuálního přístupu). Minutu před vypršením času učitel upozorní na časový limit a nutnosti ukončit práci. Učitel čte zadání jednotlivých úkolů a vyzve vždy jednu skupinku k odpovědi. POKYNY PRO ŽÁKY Žáci si zaznamenávají téma a cíl hodiny do sešitu. Žáci ve skupinách obdrží pracovní list, na straně 1 čtou zadání úkolů. Žáci plní pokyny, doplňují do textu, ukazují na modelech, diskutují o správnosti odpovědí. Žáci sledují čas tak, aby úkoly včas zvládli. Žáci dokončí úkol. Žáci odpovídají na čtené úkoly z připravených záznamů v pracovním listě. 18

19 Učitel nechá odpověď zhodnotit třídou, potom se případně vyjádří k odpovědi sám. Ohodnotí práci ve skupinách a vědomostní připravenost na hodinu. Délka: 5 min. Učitel vyzve žáky, aby otočili pracovní list na stranu 2 a ve skupince si přečetli úkoly, které budou dnes řešit (nové učivo - HRUDNÍK) Zamysleli se nad tím, co z těchto informací jsou schopni doplnit (už ví ze základní školy). Učitel vyzve žáky, aby si otevřeli učebnice (přesně určí strany). Četli zadaný text a v něm hledali odpovědi na úkoly v pracovním listě. Učitel určí čas, do kdy je nutné úkol splnit. Délka: 10 min. Učitel sleduje práci žáků, koriguje práci. Minutu před vypršením času upozorní na časový limit a nutnosti ukončit práci. Učitel prochází jednotlivé úkoly, vyzývá žáky k odpovědím, nechává odpovědi žáků doplňovat dalšími z řad žáků. Doplňuje poznatky ukázkou na skeletu, případně modelu žebra (žeber) a hrudní kosti. Délka: 12 min. Učitel ohodnotí práci žáků v hodině, zeptá se, zda mají nějaký dotaz k probíranému učivu. Zadá domácí úkol (strany v učebnici). Délka: 5 min. Žáci hodnotí odpovědi jiných skupin. Žáci ve skupině čtou stranu 2 pracovního listu. Žáci vyhledají příslušné strany v učebnici a čtou text. Současně porovnávají zjištěné informace s dotazy v pracovním listě, diskutují o správnosti a odpovědi si zaznamenávají. Žáci dokončí úkol. Žáci na výzvu učitele odpovídají, opravují chybné odpovědi, doplňují si případné další informace sdělené učitelem. Žáci sledují své hodnocení, případně vznášejí dotaz. Žáci si zapíší domácí úkol. Žáci upravují třídu. 19

20 Tabulka č. 2: Pracovní list pro žáky - 1. strana 1. strana, Pracovní list OBRATLE (opakování) 1. Určete jednotlivé druhy obratlů. 2. Ukažte na volném obratli následující popisné útvary: - tělo... - oblouk obratlový... - příčné výběžky... - trnový výběžek... - kloubní výběžky... - otvor obratlový Připište k výše uvedené útvary jejich latinské názvy. 4. Najděte mezi modely obratel označovaný jako C1, C2. Určete, čím se liší od ostatních volných obratlů. Pojmenujte je česky a latinsky. C1. C2. 5. Napište, jak se nazývá kost (česky a latinsky), která vzniká srůstem: a) křížových obratlů... b) kostrčních obratlů... 20

21 Tabulka č. 3: Pracovní list pro žáky - 2. strana 2. strana, Pracovní list HRUDNÍK (nové učivo) 1. Určete, z kterých kostí se hrudník skládá: Vyhledejte v textu a připiš latinské názvy: - hrudník... - hrudní kost... - žebro (žebra) Vyhledejte, z jakých tří hlavních částí je složena hrudní kost. Zapiš česky a latinsky: a) česky... lat.... b) česky... lat.... c) česky... lat Zjistěte a zapište u žeber: - kolik je párů žeber... - s kterými kostmi jsou kloubně spojeny... - z kterých tkání je žebro tvořeno... - které tři hlavní části na žebru popisujeme podle čeho rozlišujeme žebra na pravá, nepravá a volná:.. - která považujeme za a) pravá... b) nepravá... c) volná... - jak se nazývá spojení kostí v souvislosti chrupavčitou tkání... 21

22 Metodický list č. 5: Název školy: Vypracovala: Odběry krve SZŠ Jaselská Mgr. Helena Čermáková Anotace: Metodický list je zaměřen na základní seznámení studentů s odběry biologického materiálu, konkrétně krve a možnostmi jejího vyšetření. Vzdělávací oblast: Odborné předměty Klinická propedeutika. Tematický okruh: Vyšetřovací metody Laboratorní vyšetřovací metody, metody vyšetření krve. Mezioborové přesahy a vazby: Somatologie, Ošetřovatelská propedeutika, Ošetřovatelství. Cílová skupina: Studenti středních zdravotnických škol (1. 4. ročník). Očekávaný výstup: - Žák se orientuje v možnostech zpracování krve v jednotlivých laboratořích. - Žák chápe význam jednotlivých druhů vyšetření pro správnou a včasnou diagnostiku nemoci. - Žák zná fyziologické hodnoty u základních vyšetření krve. Předpokládaný časový nárok: 2 vyučovací hodiny (90 minut). Organizace řízení učební činnosti: - skupinová práce metoda Sněhové koule, - samostatná práce metoda Ano Ne (pochopení učiva), - frontální metoda korigování správnosti informací vyučujícím, jasné sdělení požadovaných znalostí. Organizace prostorová: Běžná učebna nutný prostor pro min. 5 skupin studentů. Nutné pomůcky: - anatomické obrazy krve, - obálky se zadáním pro metodu Sněhové koule, - materiál pro ověření pochopení učiva metodou Ano Ne, 22

23 - učebnice Ošetřovatelství, Klinické propedeutiky, lékařské slovníky, - odběrové soupravy užívané v daném regionu či škole, - počítač s dataprojektorem pro prezentaci požadovaných znalostí a přehled základních fyziologických hodnot. Klíčové kompetence: - kompetence k učení, - kompetence ovládat vědomosti a znalosti pro studium zdravotnických oborů. Průřezová témata: Obecná symptomatologie. Léčebné postupy a farmakologie. Klíčová slova: Biologický materiál, krev, plasma, sérum. Použitá literatura: KELNAROVÁ, Jarmila a kol. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty 2. ročník, Praha: Grada, s. ISBN MIKŠOVÁ, Zdeňka ZAJÍČKOVÁ, Marie. Kapitoly z ošetřovatelské péče II. Praha: Grada Publishing, ISBN s. ISBN NOVOTNÁ, Jaromíra. UHROVÁ, Jana. JIRÁSKOVÁ, Jaroslava. Klinická propedeutika pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, s. ISBN Text: Odběry krve Obě vyučovací hodiny jsou motivovány jako odborný pracovní seminář zaměřený na srovnání a sjednocení postupů odběrů a zpracování krve. Skupinky je nutné pojmenovat podle zdravotnických zařízení v regionu, v ČR, nebo může jít o mezinárodní konferenci a skupinky jsou označeny názvy států. Osnova vyučovacího bloku: 1) Přivítání účastníků pracovního semináře viz prezentace. 2) Rozdělení studentů do 5 mateřských skupin a vysvětlení pracovního postupu a požadavků každá skupina dostane obálku s názvem svého zdravotnického zařízení, ve které je uvedeno zadání činnosti. Studenti mají cca min. na splnění úkolů. K dispozici mají na jasně určeném místě učebnice, slovníky, anatomické obrazy, odběrové soupravy. Je nutné studenty upozornit, že každý ze skupinky musí mít z této pracovní fáze písemný výstup. Během této fáze vyučující zkouší, poté je nutné jednotlivé skupinky obcházet a korigovat jejich činnost, upřesňovat požadavky, sjednocovat informace dle svých potřeb. 23

24 3) Přerozdělení skupinek na 5 tzv. pracovních skupin každá pracovní skupina je tvořena vždy minimálně jedním zástupcem z každé mateřské skupiny (je lepší žáky v mateřských skupinách rozpočítat a pracovní skupiny označit čísly). V těchto skupinách si studenti předávají informace o svých tématech z mateřské skupiny (pořadí předávání informací je uvedeno v prezentaci) každý musí odreferovat své téma, uvést požadované hodnoty, předvést odběrové soupravy atd. Ostatní si provádí zápis. Vyučující obchází skupinky, koriguje činnost, opravuje či doplňuje informace. Reaguje na vzniklé problémy, dotazy. Činnost v pracovních skupinách trvá min. 4) Po ukončení této činnosti se studenti vrací do mateřských skupin je nutné dát studentům chvilku času na sdělení si dojmů a prodiskutování nejasností a problémů vzniklých během činnosti v pracovních skupinách. Poté je zahájena diskuze a kladení dotazů odpovídá vždy zástupce skupiny, které se dotaz týká a vyučující upřesňuje informace a začíná studentům jasně sdělovat, které informace je nutné znát. Tato činnost trvá přibližně min. 5) Samostatná práce ověření pochopení daného učiva. Každý student dostane dotazník, na který má samostatně odpovědět ANO NE. V případě odpovědi NE je nutné podtrhnout část věty, která je nepravdivá. Doba činnosti je max. 10 min. 6) Společná oprava samostatné práce je možné si je opravit ve dvojici navzájem. Nutno dělat společně studenti uvádí odpovědi a vyučující je potvrdí nebo ujasní. Opět sdělí, které informace je nutné znát. Délka trvání je max. 10. min. 7) Shrnutí jasně formulovat požadované znalosti probraného učiva viz prezentace. Materiály pro činnost v mateřských skupinách: Fakultní nemocnice Bohunice: 1) Vysvětlete podstatu těchto vyšetření a uveďte nějaký konkrétní příklad: vyš. biochemické, hematologické a sérologické. 2) Vysvětlete vyš. krve na KS a Rh faktor druh vyš., co prokáže, kdy se provádí, odběrová nádoba. Fakultní nemocnice - Dětská nemocnice: 1) Vysvětlete podstatu těchto vyšetření a uveďte nějaký konkrétní příklad: vyš. cytologické, histologické, mikrobiologické (zde uveďte i rozdělení podle druhů původců). 2) Biochemické vyšetření krve uveďte konkrétní příklady vyš. bez hodnot (glykemie, aj.) CRP. 3) Sérologické vyš. krve BWR, ASLO, antropozoonozy pouze vysvětlit pojem. Úrazová nemocnice Brno: 1) Uveďte rozdělení a příklady biologického materiálu, který je možno laboratorně vyšetřit co nejvíce příkladů. 2) Vysvětlete vyš. krve na krevní obraz (KO) druh vyš., co prokáže, fyziologické hodnoty u muže a ženy. 24

Téma : Podávání léků per os

Téma : Podávání léků per os Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ A PRIORITY OŠETŘENÍ NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Celkový stav Stav vědomí Dechová funkce Funkce krevního oběhu Poranění Jaké máme možnosti??? 1. Základní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod

Těhotenství, vývoj plodu, porod Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Odběry biologického materiálu. Prostřednictvím kazuistiky a doplňkově řízených otázek by měl být žák schopen samostatně reprodukovat znalosti a dovednosti

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Ošetřování N u adenoidní vegetace

Ošetřování N u adenoidní vegetace Ošetřování N u adenoidní vegetace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: adenoidní

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

Tematická oblast: Anatomie 1 (VY_32_INOVACE_01_3)

Tematická oblast: Anatomie 1 (VY_32_INOVACE_01_3) Tematická oblast: Anatomie 1 (VY_32_INOVACE_01_3) Autor: Mgr. Šárka Vopěnková Vytvořeno: leden až duben 2013 Anotace: Digitální učební materiály popisují anatomii a fyziologii člověka, seznamují žáky s

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

IN0/VCB11. 10 hodin seminářů (anatomie) 45 hodin praktických cvičení

IN0/VCB11. 10 hodin seminářů (anatomie) 45 hodin praktických cvičení Studijní program : Všeobecné lékařství Název předmětu : Klinická propedeutika Rozvrhová zkratka : IN0/VCB Rozvrh výuky : 45 hodin seminářů (klinická propedeutika) 0 hodin seminářů (anatomie) 45 hodin praktických

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Název materiálu: Náročné životní situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 5. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Náročné životní situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 5. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI VĚK TYP VYŠETŘENÍ POZN. od 19 let každé dva roky dvakrát ročně preventivní prohlídka u praktického lékaře vyšetření u zubního lékaře jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka ženy ve 30, ve 40,

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Praktická maturitní zkouška povinná Interní a chirurgické oddělení: 1. Ošetřovatelská

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Klasifikační řád. 1. Klasifikace v hodině. Klasifikace známkou. Klasifikace kladnými a zápornými body

Klasifikační řád. 1. Klasifikace v hodině. Klasifikace známkou. Klasifikace kladnými a zápornými body Klasifikační řád 1. Klasifikace v hodině Klasifikace ve vyučovací hodině se provádí na základě ústního zkoušení, orientačního zkoušení, hodnocení aktivity žáka, hodnocení skupinové práce popř. jiných činností.

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

Pedagog a žáci s chronickou chorobou

Pedagog a žáci s chronickou chorobou Pedagog a žáci s chronickou chorobou Podrobný přehled témat výuky : I. - základní informace o chorobě a příznacích - léčba dietou ( výměnné jednotky ) - léčba inzulínem, zásady při aplikaci - seznámení

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Péče o K/N na chirurgického oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.11

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí Zdravotník zotavovacích akcí Kurz obsahuje předměty, které umožní získání potřebných znalostí a dovedností k vykonávání funkce zdravotníka na školních akcí. Je určen pedagogickým pracovníkům všech stupňů

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ 1. Doplň větu. Dýchání (respirace) je mechanismus, při kterém většina živočichů přijímá a odstraňuje ze svých tkání. 2. U většiny živočichů s druhotnou tělní dutinou

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Rozdělte poruchy vědomí, vysvětlete

Více

Předmět: Výchova ke zdraví

Předmět: Výchova ke zdraví 5.8 Oblast: Člověk a zdraví 5.8.1 Obor: Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Výchova ke zdraví Předmět Výchova ke zdraví přináší základní informace o člověku v souvislosti

Více

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4 Téma Počet hodin Teorie Praxe Celkem 1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3 2. První pomoc teoretická část 10-10 3. První pomoc praktická část - 16 16 4. Péče o nemocné 2 2 4 5. Základy zdravotnické

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Léčebné a vyšetřovací polohy

Léčebné a vyšetřovací polohy Léčebné a vyšetřovací polohy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Polohování nemocného Polohování ukládání N

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. DODATEK č. 1 k ŠVP

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. DODATEK č. 1 k ŠVP Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace DODATEK č. 1 k ŠVP Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP: 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční Masér sportovní a rekondiční Změna

Více

Sborník inovované výuky

Sborník inovované výuky Sborník inovované výuky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2014 1. Úvod Sborník inovované výuky zahrnuje: - Soubor vybraných přednášek odborníků z praxe. - Metodické listy pro učitele určené pro inovativní

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

Poučení dárce krve. Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Poučení dárce krve. Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Poučení dárce krve Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady I.Ohrožení příjemce krevní transfuze Léčba krví a krevními složkami přináší příjemci transfuze kromě pozitivního léčebného

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY1_09 Název materiálu: Trávení a trávicí soustava Tematická oblast: Suroviny, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup:

Více

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 1. Název vzdělávacího programu : Výchova k reprodukčnímu zdraví 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Téma Název tématu Počet č. hodin 1. Pojem reprodukční

Více

Téma: Zvláštnosti při podávání některých léků /2. Kardiotonika Diuretika Analgetika Antipyretika Hypnotika Sedativa Antiemetika Antianemika Laxativa

Téma: Zvláštnosti při podávání některých léků /2. Kardiotonika Diuretika Analgetika Antipyretika Hypnotika Sedativa Antiemetika Antianemika Laxativa Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA Orgánové soustavy člověka Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K - Soustava opěrná a pohybová

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY LYMFATICKÝ SYSTÉM LYMFATICKÉ KAPILÁRY ODVÁDĚJÍ BUNĚČNÉ ODPADNÍ LÁTKY TOXINY, MINERÁLY, PATOGENNÍ ORGANISMY, PŘEBYTEČNOU VODU Z MEZIBUNĚČNÉHO

Více

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce)

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-29 Předmět: přírodopis Cílová

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE PORODNÍ SÁL Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Podpis studenta: Ročník studia:

Více