Diagnostický a léčebný standard otravy oxidem uhelnatým

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diagnostický a léčebný standard otravy oxidem uhelnatým"

Transkript

1 Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny Předseda: MUDr. Michal Hájek Centrum hyperbarické medicíny Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Městská nemocnice Ostrava, Nemocniční Ostrava, tel: Místopředseda: MUDr. Peter Kriška Samostatné anesteziologické pracoviště - ALMEDEA s.r.o. Vrchlického Teplice tel: , Vědecký sekretář: MUDr. Jiří Růžička, Ph.D. Lékařská fakulta UK Plzeń Karlovarská Plzeň tel: fax: Diagnostický a léčebný standard otravy oxidem uhelnatým I. Základní východiska I. 1. Definice a epidemiologické údaje oxid uhelnatý (dále CO) je bezbarvý, nedráždivý plyn bez zápachu, lehčí než vzduch k otravě dochází inhalací vzduchu obsahujícího toxickou koncentraci CO zaujímá 1. místo mezi náhodnými otravami v Evropě ( ročně postižených ve Francii, ve Velké Británii), v USA ( ošetřených) se jedná častěji o úmyslnou otravu a je dlouhodobě na jednom z prvních míst mezi příčinami úmrtí (ročně náhodných a úmyslných- sebevražd) v ČR incidence po prudkém poklesu v 80. a 90. letech v poslední době opět mírně stoupá, celkové množství případů ročně je odhadováno na počet ošetřených osob se pohybuje dle jednotlivých okresů od 2 do 10 na obyvatel za rok (nejčastěji Karlovy Vary, Plzeň, Karviná, Praha, Liberec, Brno atd.), počet hospitalizovaných osob je (z toho přibližně 50 na JIP), jako příčina smrti je otrava CO stanovena u osob ročně léčbu hyperbarickou oxygenoterapií (dále HBO) absolvovalo v letech celkově pouze 1-4,5% všech pacientů postižených otravou oxidem uhelnatým (průměrně 2,5%) v závislosti na místě bydliště (Plzeň a Ostrava - 13%, Praha - 2,9%), pacienti s trvalým bydlištěm v 72 okresech ČR k HBO nejsou indikováni vůbec náhodné otravy jsou častější v studených měsících (listopad-březen) a v místech se studenějším klimatem je prokázáno, že až 30% případů je během prvního vyšetření chybně diagnostikováno, tudíž skutečná incidence je vyšší než uváděná ( nejčastěji je zaměněna za chřipkové onemocnění, depresi, otravu jídlem, gastroenteritidu, iktus, únavový syndrom, migrénu nebo intoxikaci alkoholem) 1

2 I. 2. Zdroje oxidu uhelnatého v atmosféře je CO běžně obsažen v koncentraci nižší než 0,001% (neboli 10 ppm), přičemž ve venkovských oblastech je koncentrace nižší než v městských aglomeracích některé podskupiny obyvatel mají vyšší fyziologické hodnoty karbonylhemoglobinu (dále COHb) než běžná populace (městská populace běžně 1-2% COHb, těžcí kuřáci i 10%) vzniká jako vedlejší produkt nekompletního spalování uhlíkatých látek, v Evropě nejčastěji při hoření různých spotřebičů na zemní plyn nebo propan-butan ( oba užitkové plyny jsou primárně netoxické) ve špatně ventilovaných malých prostorách, kde při nedostatku kyslíku v okolním vzduchu dochází k nedokonalému spalování uhlíku a produkci CO (koupelny s průtokovým ohřívačem vody, kabiny řidiče v kamiónech a automobilech) výfukové plyny benzínových či dieselových motorů automobilů či jiných strojů obsahují vysoké procento CO, přičemž v uzavřeném či nedostatečně větraném prostoru může dojít k jeho toxickému působení (garáže, výrobní haly, studny, sportovní haly) CO je součástí každého kouřového plynu- k jeho hromadění může dojít u špatně odvětraných ohnišť, krbů, komínů při nedokonalém odvodu spalin komínem (špatná údržba kouřovodu) vzniká při požárech uvnitř budov, přítomnost dalších toxinů z různorodých hořících látek otravu dále modifikuje a komplikuje (fosgen, kyanidy, inhalační trauma dýchacích cest) vzniká v průmyslových provozech, u vysokých pecí při výrobě oceli, může se hromadit v nedokonale odvětraných důlních provozech I.3. Patofyziologie vdechnutý CO přestupuje přes alveolární membránu a rozpouští se v plazmě velmi silně se váže na tzv. hemoproteiny, přičemž blokuje jejich funkci hemoglobin v krvi, myoglobin v srdečním svalu a cytochromy dýchacích řetězců v mitochondriích minimálně se v organismu metabolizuje (méně než 1 procento) vzniklý COHb blokuje vazebná místa hemoglobinu pro kyslík, současně posunuje disociační křivku hemoglobinu doleva, blokuje proces oxidativní fosforylace a snižuje srdeční výdej dochází tak k rozvoji tkáňové hypoxie kombinovaného původu a následnému rozvoji patofyziologických mechanismů, které mohou vyústit v těžké neurologické postižení a vést až ke smrti postiženého u těžkých otrav po zahájení léčby kyslíkem a obnovení jeho dodávky do tkání dochází k rozvoji tzv. reoxygenačního, neboli ischemicko-reperfuzního poranění, který vede ke spuštění mnoha patofyziologických kaskád, aktivaci neutrofilů s adhezí k endotelu kapilár a jeho následnému poškození může dojít k poruše rovnováhy excitačních neurotransmitterů se zvýšenou pohotovostí ke křečím, poškození myelinového bazického proteinu (MBP) v neuronech, aktivaci autoagresívní imunitní reakce a spuštění neuronální apoptózy obzvláště toxický je CO vůči těhotným, resp. plodu- těhotné matky mají o 10-15% nižší hodnoty COHb než plod díky silnější afinitě fetálního Hb vůči CO při o 3-4 kpa nižším parciálním tlaku kyslíku v arteriální krvi plodu disociační křivka fetálního hemoglobinu je posunuta silně doleva již za fyziologických podmínek, při otravě CO dochází k jejímu dalšímu posunu a k sníženému uvolňování kyslíku ve tkáních 2

3 II. Diagnostika II.1. Anamnéza na možnost otravy CO je především nutno myslet, a to především zdravotníky všech kategorií důležitá je kvalitní a důkladná anamnéza, odebraná jak od nemocného, pokud je schopen, tak od svědků, záchranářů či policie. Důraz je nutno klást na přítomnost bezvědomí, křečí, komplikujících onemocnění a stavů (těhotenství) a na dosavadní způsob léčby, zejména délku a způsob aplikace kyslíku II.2. Klinický obraz klinický obraz je nespecifický v závislosti na koncentraci CO ve vdechované směsi, délce expozice alveolární ventilaci a tělesné aktivitě dochází k rozvoji různých příznaků obecně má mírnější průběh krátká expozice vyšší koncentraci CO než dlouhodobá expozice nižší koncentraci CO obvyklé jsou zpočátku mírnější příznaky jako: nevolnost, zvracení, bolesti hlavy a/nebo na hrudi, závratě, palpitace, slabost, psychické příznaky jako je zvýšená agitovanost nebo naopak deprese přistupují neurologické příznaky, jako je především extrapyramidová a poté pyramidová symptomatologie prohlubuje se porucha vědomí od somnolence, sopor až po kóma rozdělení otrav na st. I-IV. podle závažnosti a klinických příznaků znázorňuje Ostravská klasifikace (Tab.č.1) Tabulka č Ostravská klasifikace Stádium Vědomí Neurolo gický nález Vegeta tivní poruchy Oběh Dýchání I. při vědomí Negativní bolest hlavy, nauzea, zvracení bez změn bez změn II. při vědomí pozitivní bolest hlavy, extrapyramidové nauzea, a pyramidové zvracení příznaky bez změn bez změn III. somnolence sopor pozitivní extrapyramidové a pyramidové příznaky zvracení hypertenze tachykardie hyperventilace IV. kóma pozitivní extrapyramidové a pyramidové příznaky nelze hypertenze tachykardie hypotenze,brady kardie, asystolie hyperventilace hypoventilace záměrně zde nejsou uvedeny příznaky v závislosti na naměřených koncentracích COHb v nemocnici, což bývá v literatuře oblíbené, nicméně bylo opakovaně 3

4 prokázáno, že hodnota COHb nemusí korelovat s klinickou tíží otravy a původní hodnotou COHb na místě nehody podstatně důležitější pro následnou léčbu i prognózu je výsledný klinický obraz těžké komplikace akutního stádia otravy se rekrutují z oblasti kardiovaskulárního systému - arytmie, koronární ischemie, akutní plicní edém, dále při výrazné rhabdomyolýze hrozí riziko akutního renálního selhání některé oběti otravy CO zmírají nebo mají trvalé neurologické postižení existuje však další skupina zdánlivě vyléčených pacientů (dle různých studií až 15-40%), u kterých dochází s odstupem dnů až měsíců (tzv. lucidní interval v trvání dnů) od inzultu k rozvoji příznaků, souborně nazývaných jako pozdní neuropsychické postižení (synonymum pozdní neurologické postižení, následek nebo pozdní leukoencephalopatie- dále PNP) klinickou presentací PNP je kognitivní dysfunkce, porucha paměti (nejčastěji krátkodobé), zmatenost, snížení intelektu, demence, parkinsonská symptomatologie neexistují žádné klinické ani laboratorní markery tohoto postižení, nezávislým rizikovým faktorem je vyšší věk (nad 60 let) a přítomnost bezvědomí odpovídajícím nálezem na CT, MRI či PET jsou charakteristické hypodenzity v periventrikulární bílé hmotě, bazálních gangliích a corpus calosum 50-75% postižených se neurologicky zlepšuje či zcela upravuje do normy během jednoho roku od expozice II.3. Laboratorní, paraklinická a konsiliární vyšetření II.3.1. Stanovení COHb ve výdechu- jednoduchá, levná, orientační metoda, udává se v jednotkách ppm - 50 ppm odpovídá 6% COHb, 80 ppm hladině 10% COHb neinvazívní pulsní cooxymetrie - transportní přístroj k jednoduchému a neinvazívnímu měření COHb v krvi - kromě výše uvedeného zobrazuje plethysmografickou křivku a hodnotu saturace SpO2, tepové frekvence, některé moduly zobrazují taktéž hladinu methemoglobinu SpMet - vhodná k použití v přednemocničních podmínkách, v sanitním voze, na urgentním příjmu i v nemocnici, přesnost měření 5-10% v krvi - cooxymetrie (spektrofotometrie v 6 vlnových délkách) - přesná metoda, avšak není dostupná ve všech nemocnicích klasické měření pulsní oxymetrií (Sp02) není vhodné, protože užívá světla ve 2 vlnových délkách a nedokáže rozlišit COHb od Hb02 - přináší falešně vysoké hodnoty Sp02 II.3.2. Ostatní k nutným vyšetřením patří vyšetření krevních plynů krevní obraz a kompletní biochemický skríning včetně hodnoty glykémie a myoglobinu je vhodný z hlediska diferenciální diagnostiky, hodnota laktátu bývá nezřídka zvýšena a je spojována s dlouhou expozicí toxikologický skríning z moči vyšetření TnI a EKG může identifikovat poškození myokardu, ke kterému dochází až v 37% případů závažné otravy CO tito pacienti mají téměř trojnásobně vyšší dlouhodobou kardiovaskulární mortalitu (38%) ve srovnání s pacienty bez poškození myokardu (15%) - významnými prediktory jsou věk, diabetes mellitus, hypertenze a ICHS 4

5 CT, MRI nebo SPECT mozku nepatří mezi rutinní vyšetření s ohledem na oddálení definitivního způsobu léčby a jsou indikovány zpravidla v případech dlouhodobé poruchy vědomí, při předpokladu mozkového otoku, vývoje PNP apod. neurologické vyšetření je doporučené včetně včetně baterie neuropsychologických (např. Carbon Monoxide Neuropsychological Screening Battery - CONSB) k odhalení zvýšeného rizika PNP, nesmí však vést k výraznému oddálení definitivní léčby je doporučené taktéž kontrolní neurologické vyšetření s odstupem po propuštění z nemocnice s cílem identifikovat rozvoj PNP u pacientů, kteří absolvovali léčbu normobarickou oxygenií III. Léčba III.1. Na místě nehody a během transportu do nemocnice okamžité vytažení pacienta ze zamořeného prostředí zahájení KPCR v případě zástavy oběhu kyslík maskou se zásobním vakem s vysokým průtokem 02 (15 l/min) nebo orotracheální intubace a UPV s Fi02 1,0 v případě poruchy vědomí (GCS pod 8) symptomatická orgánová podpora (tekutinová resuscitace, inotropní podpora apod.) dle klinického stavu III.2. Nemocniční léčba III.2.1. Kyslíková léčba existuje velké množství retrospektivních, observačních a historických studií, které prokazují efekt použití HBO u otravy CO s pozitivním efektem na snížení incidence PNP a mortality celkově bylo publikováno 6 randomizovaných a kontrolovaných studií, srovnávajících funkční neurologický výsledek (zejména incidenci PNP) mezi HBO a aplikací normobarického kyslíku (dále NBO), z nichž 4 prokázaly zlepšení neurologického výsledku u pacientů s HBO, zatímco 2 studie nikoli studie australských autorů z roku 1999, neprokazující efekt HBO, byla kritizována pro mnohé metodologické nedostatky (více než 60% sebevrahů s kombinací otravy CO, alkoholu i jiných látek, aplikace kyslíku po dobu 3 dnů není klinicky obvyklá, interval od inzultu do zahájení HBO v průměru 9,3 hodiny, 1 měsíční follow-up u méně než 50 % pacientů apod.) studie amerických autorů z roku 2002 prokázala význam HBO oproti NBO ve smyslu snížení PNP v 6 týdnech (46% vs. 25%), 6 i 12 měsících- současně byla hodnocena jako kvalitně zpracovaná studie po metodologické stránce, follow-up v 6 měsících 77% pacientů post-hoc analýza prokázala prospěch u pacientů nad 50 let, se ztrátou vědomí během expozice, s hladinou COHb nad 25% a s výraznou metabolickou acidózou u ostatních pacientů byla HBO bez rozdílu vůči NBO na základě těchto kontroverzních výsledků není v závěrech systémových metaanalýz HBO rutinně favorizována před NBO, zůstává však vyčleněna pro otravy CO se závažnějším průběhem III Hyperbarická oxygenoterapie (HBO) HBO se rozumí aplikace 100% kyslíku za podmínek vyššího tlaku, než je tlak atmosférický (200kPa a výše dle European Committee for Hyperbaric Medicine- dále 5

6 ECHM, 150 kpa a výše dle Undersea and Hyperbaric Medicine Society- dále UHMS) během HBO dochází k následujícím dějům: urychlení disociace COHb z 90 minut během NBO na 22 minut během HBO 300 kpa, urychlené nastolení dodávky 02 do periferních tkání, likvidace tkáňové hypoxie zejména však dochází k utlumení průběhu ischemicko-reperfuzního poranění patofyziologický mechanismus působení HBO je zde víceúrovňový- výchozím bodem je však nadprodukce reaktivních kyslíkových substancí (ROS), které stimulují endoteliální syntetázu oxidu dusnatého(enos) se zvýšenou produkcí oxidu dusnatého (NO), jehož patřičná hladina může inhibovat guanylátcyklázu a redukovat syntézu cyklického guanosinmonofosfátu (cgmp) a alterovat funkci adhesívních molekul neutrofilů CD11a/18 zvýšená produkce peroxynitritu, jenž vzniká reakcí superoxidu a NO, vede k downregulaci adhezívních molekul endotelu typu ICAM-1 a P-Selektinu dochází k zvýšené produkci antioxidačních enzymatických systémů jak přímou cestou, tak časnou aktivací proteinkinázy C (PKC) dochází k snížení lipidové peroxidace nadprodukce ROS a dosažený výsledný efekt je úměrný míře dosažené hyperoxie ve tkáních Doporučení pro použití HBO: ECHM i UHMS doporučuje použít HBO u těžkého stupně otravy a vysokým rizikem PNP Závěry VII. Evropské konsensuální konference v hyperbarické medicíně 2004 doporučují aplikaci HBO u otravy CO v těchto případech: - ztráta vědomí na místě nehody či v nemocnici - abnormální neurologický nález - těhotná žena doporučený léčebný režim: 250kPa, 02 po 90 minut při průběhu bez komplikací je obvykle aplikováno 1-3 HBO sezení optimální je zahájit HBO do 6-ti hodin od expozice obecně platí, že není třeba léčbu zahajovat po 24 hodinách od expozice v případě, že je pacient asymptomatický ORL vyšetření je doporučeno před zahájením HBO za předpokladu, že nedojde ke zdržení léčby (pro provedení oboustranné paracentézy u pacientů v bezvědomí není jednoznačný konsensus) III Normobarická oxygenoterapie rozumí se jí aplikace 100% kyslíku za normálního atmosférického tlaku vzduchu (100kPa) je vyčleněná pro lehčí případy s nevýraznou symptomatologií nebo subjektivními příznaky (odpovídá st. I. Ostravské klasifikace) aplikace kyslíku po dobu minimálně 12-ti hodin systémem, kterým lze dosáhnout Fi02 blížící se 1,0 buď průtokovým systémem (obličejová maska s rezervoárem a vysokým průtokem kyslíku 15 l/min) nebo systémem bez zpětného vdechování (těsnící obličejová maska, CPAP maska/cpap helma, Rubenův ventil či jeho modifikace) s nádechovou/výdechovou chlopní v žádném případě nelze užít běžnou masku s bočními otvory bez rezervního vaku III Isokapnická hyperoxická hyperventilace 6

7 metoda založená na hyperventilaci 100% kyslíku s příměsí C02 použitím jednoduchého dýchacího okruhu, čímž je urychlena eliminace CO 2-3 násobně ve srovnání s NBO a současně je vyloučen negativní vliv hypokapnie (posun disociační křivky doleva, vasokonstrikce se snížením mozkového průtoku) dosud aplikováno v experimentálních zvířecích modelech, v humánních modelech na dobrovolnících, avšak z etických důvodů pouze s lehkým stupněm otravy (10-12% COHb) do budoucna by se mohla jevit alternativní metodou NBO zejména v přednemocniční péči užitím přenosného okruhu nemůže nahradit HBO - stejně jako NBO nedosahuje stupně hyperoxie nutné k redukci endoteliálního poranění a redukce rizika PNP! III.2.2. Symptomatická léčba tekutinová resuscitace, inotropní podpora, forsáž diurézy, antiedematózní terapie orgánová podpora- podpůrná či řízená plicní ventilace při přetrvávající poruše vědomí, respirační nedostatečnosti, mimotělní eliminační metody při akutním ledvinném selhání apod. 7

8 IV. Algoritmus užití NBO a HBO pro otravu CO (volně podle O Briena a Manakera, Carbon monoxide and smoke inhalation. The Intensive Care Manual. Hanson, Lanken, Manaker, W.B. Saunders, Philadelphia, 2001) Potenciální oběť otravy CO Přítomnost 1 z kritérií : COHb nad 10% a současně Bezvědomí na místě či v nemocnici abnormální neurologický nález Těhotná žena ANO NE Iniciální léčba 100% O2 Zjistit hodnotu COHb EKG, ABR biochemie, KO toxikologie neurologické vyšetření Zajistit HBO Bolest hlavy, nauzea, zvracení, závratě nebo COHb nad 10% ANO NE NBO po 12 hodin do poklesu COHb pod 10% a vymizení příznaků propuštění 8

9 V. Seznam literatury 1. Blumenthal I. Carbon monoxide poisoning., J R Soc Med 2001, 94, Cobb N, Etzel RA.Unintentional carbon monoxide- related deaths in the USA, JAMA 1991,266, Hampson NB, Weaver LK. Carbon monoxide poisoning: a new incidence for an old disease. Undersea Hyperb Med May-Jun;34(3): Informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ( 5. Zdravotnická ročenka ČR , Analýza informací z databáze VZP ČR Hajek M. Hyperbaric oxygen for treatment of Carbon Monoxide poisoning: our experience from the last decade. Eur J Underwater Hyperbar Med, 2005,Vol.6 No.3, Růžička J., Emmerová M. a spol. Reálná situace v indikovanosti hyperbarické oxygenoterapie u diagnóz plynatá sněť a otrava oxidem uhelnatým, 1. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2008, června 2008, Čeladná, Sborník abstrakt, s.8 8. Barret L, Danel V, Faure J. Carbon monoxide poisoning, a diagnosis frequently overlooked. Clin Toxicol. 1985, 23, Mathieu D, Mathieu-Nolf M, Linke JC, Favory R, Wattel F, Carbon monoxide poisoning, in Mathieu D, Handbook of hyperbaric medicine, Springer Desola J,Garcia-Martinez LI, de Haro M, Bassas L, Sala-Sanjaume J, Oliva J, Pulse cooximetry as a new tool in the early diagnose of carbon monoxide poisoning. Eur J Underwater Hyperbar Med, 2006; 7(3): Mathieu D. 7th European Consensus Conference On Hyperbaric Medicine, Lille, Europ. J. Underwater Hyperbaric Med., 2005, 6, p Thom SR. Functional inhibition of leukocyte B2 integrins by hyperbaric oxygen in carbon monoxidemediated brain injury in rats. Toxicol Appl Pharmacol 1993;123: Thom SR, Bhopale VM, Fisher D, Zhang J, Gimotty P, Delayed neuropathology after carbon monoxide poisoning is immune- mediated, Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (www.pnas.org), 2004;101; ; 14. Thom SR, Bhopale VM, Han ST, Clark JM, Hardy KR, Intravascular Neutrophil Activation Due to Carbon Monoxide Poisoning, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine Vol 174. pp , (2006) 15. Scheinkestel CD, Bailey M, Myles PS, Jones K, Cooper DJ, Millar IL, Tuxen DV.Hyperbaric or normobaric oxygen for acute carbon monoxide poisoning:a randomised controlled clinical trial. Medical Journal of Australia 1999; 170: Med. J. of Australia 1999; 170: Weaver LK, Hopkins RO, Chan KJ et al. Hyperbaric oxygen for acute carbon monoxide poisoning, N Engl J Med 2002; 347: Weaver LK, Valentine KJ, Hopkins RO, Carbon Monoxide Poisoning- Risk Factors for Cognitive Sequelae and the Role of Hyperbaric Oxygen, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine Vol 176. pp , (2007) 18. Henry CR, Satran D, Lindgren B, Adkinson C, Nicholson CI, Henry TD., Myocardial injury and longterm mortality following moderate to severe carbon monoxide poisoning. JAMA, 2006 Jan 25;295(4): Lo CHP, Chen SY, Lee KW, Chen WL, Chen CHU, Hsueh CHJ,Huang GS, Brain Injury After Acute Carbon Monoxide Poisoning: Early and Late Complications, DOI: /AJR , AJR 2007; 189:W205-W Yogaratnam J.Z. et al. Hyperbaric oxygen: a new drug in myocardial revascularization and protection? Cardiovascular Revascularization Medicine 7 (2006), Takeuchi A, Vesely A, Rucker J, A Simple "New" Method to Accelerate Clearance of Carbon Monoxide, Am. J. Respir. Crit. Care Med., Volume 161, No 6, 2000, Autor: MUDr. Michal Hájek Recenze: MUDr. Růžička J. PhD, MUDr. Kriška P., MUDr. Macura P., MUDr. Došel P., MUDr. Kučera C. Schváleno na schůzi výboru ČSHLM dne

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011 Cor et Vasa Available online at www.sciencedirect.com journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa Doporučení pro Guidelines Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu

Více

MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ

MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ OBSAH 1 Úvod /6 2 Zdravotní důsledky vybraných imisí /8 2.1 Látky postihující převážně dýchací cesty/8 2.1.1 Oxidy dusíku (NOx) / oxid

Více

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č.

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č. Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 2/2009 ročník 8 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUâENÍ PRO... Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup

Více

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

SZZ - Urgentní medicína

SZZ - Urgentní medicína SZZ - Urgentní medicína aneb Hledejme uspokojení ve faktu, že většina našich pacientů přežije bez ohledu na to, co s nimi uděláme. Luděk Gronych Obsah 1. Postižený v přednemocniční péči...3 2. Zajištění

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze v ČR

Doporučení pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze v ČR DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup u

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Sekce bronchiálních obstrukcí ČPFS Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Rozšířená verze Autoři: Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal,

Více

Tetanie jako novodobá nemoc z pohledu záchranáře

Tetanie jako novodobá nemoc z pohledu záchranáře Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS s.r.o., Čelákovice Tetanie jako novodobá nemoc z pohledu záchranáře Studijní obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. Jakub Balušík

Více

Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých

Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých Předkládají: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP. (Autoři: prof. MUDr.

Více

Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči

Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči 1A Intenzivní medicína Lékařský obor pojednávající o nemocných s akutními život ohrožujícími stavy (kriticky nemocnými), diagnostikou, sledování

Více

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta Úvod Lékařské listy 18 3. 11. 2008 3 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové

Více

XXXVI. Májové hepatologické dny

XXXVI. Májové hepatologické dny Čes a Slov Gastroent a Hepatol 008; 6() 97 XXXVI. Májové hepatologické dny XXXVIth May s Hepatology days Karlovy Vary 4. 6. května 008 supplementum XXXVI. Májové hepatologické dny se budou konat v Karlových

Více

Naléhavé situace v pediatrii

Naléhavé situace v pediatrii Naléhavé situace v pediatrii Naléhavé situace v pediatrii 3 NALÉHAVÉ SITUACE V PEDIATRII Naléhavé situace v pediatrii První vydání 2007 Copyright NESTLÉ Česko Vydal SOLEN PRINT, s.r.o., pro NESTLÉ Česko,

Více

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 1 20 12 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Urgentní medicína je partnerem České resuscitační rady Z obsahu vybíráme: Organizace poskytování přednemocniční neodkladné péče v Toskánsku Humanitární pohotovost

Více

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc Studie v rámci projektu Možnosti lokálního

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník k semináři na téma: Monitoring pacienta. 23. října 2011 VFU Brno

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník k semináři na téma: Monitoring pacienta. 23. října 2011 VFU Brno INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Sborník k semináři na téma: Monitoring pacienta 23. října 2011 VFU Brno Tento seminář je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky 1

Více

Obalka_2_2013 12/2/13 12:21 PM Stránka 1 NEONATOLOGICKÉ LISTY. Česká neonatologická společnost Nemocnice Na Bulovce. Registrační číslo MK ČR 7144

Obalka_2_2013 12/2/13 12:21 PM Stránka 1 NEONATOLOGICKÉ LISTY. Česká neonatologická společnost Nemocnice Na Bulovce. Registrační číslo MK ČR 7144 Obalka_2_2013 12/2/13 12:21 PM Stránka 1 ROČNÍK 19/2013 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY Česká neonatologická společnost Nemocnice Na Bulovce Registrační číslo MK ČR 7144 ISSN 1211-1600 Registrační číslo MK

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111644/2010 a sukls111651/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111644/2010 a sukls111651/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111644/2010 a sukls111651/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SERTRALIN 50 GENERICON, potahované tablety SERTRALIN 100 GENERICON, potahované

Více

VÝBĚR ZE SVĚTOVÉ LITERATURY S KLINICKÝMI KOMENTÁŘI

VÝBĚR ZE SVĚTOVÉ LITERATURY S KLINICKÝMI KOMENTÁŘI Nezávislý informační bulletin VÝBĚR ZE SVĚTOVÉ LITERATURY S KLINICKÝMI I Ročník X Číslo 1 Únor 2012 Řídí redakční rada: Předseda: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. Klinika nefrologie TC IKEM, Praha Členové:

Více

Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace

Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace OBSAH Str. ABR 1 Albumin 15 ALP 17 ALT 18 Amniová tekutina na fosfolipidy 19 Amoniak 20 AMS 22 Anorganický fosfor (ip) 24 AT III 26 Apolipoprotein

Více

Kardiopulmonální resuscitace v postupech

Kardiopulmonální resuscitace v postupech Kardiopulmonální resuscitace v postupech PhDr. Sabina Psennerová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ. 1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 7.3 ČÍSLO OBLASTI PODPORY:

Více

ROČNÍK 17/2011 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY

ROČNÍK 17/2011 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY ROČNÍK 17/2011 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY Česká neonatologická společnost Fakultní nemocnice Na Bulovce Registrační číslo MK ČR 7144 ISSN 1211-1600 Registrační číslo MK ČR 7144 ISSN 1211-1600 NEONATOLOGICKÉ

Více

Multidisciplinární kooperace v onkologii

Multidisciplinární kooperace v onkologii Leden 2010 číslo 01 Odborný onkologický časopis pro mezioborovou spolupráci Multidisciplinární kooperace v onkologii Ekonomická krize ve zdravotnictví Postavení podpůrné léčby v rámci onkologické terapie

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Ošetřovatelská péče v interních oborech Ošetřovatelská péče v interních oborech Yvetta Vrublová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: 2.2 INOVACE

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie. Diplomová práce. Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie. Diplomová práce. Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie CO JE TO VLASTNĚ VEGETATIVNÍ STAV? Diplomová práce Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie Vedoucí práce: MUDr. Tomáš Gabrhelík,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LENUXIN 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje escitalopramum 10 mg (ve formě escitaloprami oxalas).

Více

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ XVIII. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE 6.6.2014, Lékařský dům, Praha, Sokolovská 31 Pořadatelé: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP Sborník abstrakt

Více

Povědomí o civilizačních chorobách

Povědomí o civilizačních chorobách Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních sluţeb Povědomí o civilizačních chorobách Bakalářská práce Autor: Obor: Halina Zakuťanská Ekonomika a management

Více