NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, LISTOPAD / NOVEMBER 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, LISTOPAD / NOVEMBER 2008"

Transkript

1 NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, LISTOPAD / NOVEMBER 2008

2 that s all about Design Na Pankráci 15, Praha 4, tel EXCELLENT HOTEL hotel that our guests love. Thank you. Awarded by InterContinental Hotels Group s Quality Control Programme. Unique interior design 251 air-conditioned rooms (Standard/Executive/Suite) Café Restaurant Esprit Orangerie winter garden Délicatesse Bistro Esprit Wi-Fi High Speed Internet Access NEW FREE INTERNET 4 conference rooms with capacity up to 230 people NEWLY REFURBISHED Connected with Prague Congress Centre Tawan Thai Massages Minigym Secured parking Easy access from D1 highway Underground station Vyšehrad 200 m Vážení čtenáři, je mi potěšením, že krátce po svém zvolení mohu jako předseda představenstva Kongresového centra Praha, a.s. (KCP) potvrdit prognózy vedení společnosti, že letošní rok by měl patřit v ukazateli tržeb k těm lepším obdobím v naší historii. Je to způsobeno zejména nárůstem akcí s vyšším podílem služeb i pronájmů. V současné době vrcholí přípravy na předsednictví České republiky Radě Evropské unie. Ze strany organizátorů, zejména Úřadu vlády ČR, jsme prošli velmi přísnou kontrolou. Výsledkem je skutečnost, že KCP nabízí ideální podmínky a neexistují zde žádné technické ani technologické překážky, které by mohly delegátům jakkoli znepříjemnit naplánovaná jednání. Současně bylo KCP, spolu se společností Guarant Int., vybráno Úřadem vlády ČR jako zajišťovatel ubytování účastníků jednání EU. Svou roli zde jistě sehrály naše nezanedbatelné zkušenosti a garance vysokého standardu služeb poskytovaných jak u nás, tak v našem hotelu Holiday Inn PCC. První polovina příštího roku se sice ponese ve znamení předsednictví ČR Radě EU, my se však nesoustředíme pouze na tuto akci. Během celého roku se zde totiž budou konat i nejrůznější mezinárodní kongresy, menší korporátní akce i kulturní akce pro širokou veřejnost. Ani v době předsednictví tak KCP nezůstane pro veřejnost uzavřeno. A to je další příznivá zpráva. Ing. Milan Richter, předseda představenstva KCP, a. s. Dear readers, úvodní slovo / foreword I fi nd it very pleasant that shortly after I was elected the Chairman of the Board of Directors of the Prague Congress Centre (PCC) I may confi rm the prognosis made by the company management that this year should belong amongst the fi nest in our history as far as revenues are concerned. This is due mainly to the growing number of events, including a higher portion of services and rentals. At present preparations for the presidency of the EU Council by the Czech Republic are at their climax. We have been subject to very strict control by the organisers, especially the Offi ce of the Government of the Czech Republic. As a result, PCC offers optimum conditions and there are no technical or technological hindrances which might make planned sessions inconvenient for the delegates. The Prague Congress Centre was chosen, together with the company Guarant Int., by the Offi ce of the Government of the Czech Republic as the provider of accommodation for the participants in the EU sessions. There is no doubt that the reasons for this were, among other factors, our substantial experience and reputation for a guaranteed high level of service provided both in the PCC and in our hotel, Holiday Inn PCC. The main theme of the fi rst half of next year shall be the Czech Republic s presidency of the EU Council but we are in no way focusing solely on this event. Throughout the year various international conventions, minor corporate sessions and cultural events for the general public will be held at the Centre. The PCC shall remain open to the public even during the EU presidency, which is another positive piece of news. Milan Richter, Head of board of directors of PCC LISTOPAD/NOVEMBER CongressMans

3 Evropská unie v Praze Přípravy KCP na předsednictví jsou v plném proudu V době předsednictví České republiky v Radě Evropské unie zaplní prostory Jižního traktu Kongresového centra Praha (KCP) významní politici z celé Evropy. Zasedání ministrů na nejvyšší úrovni či jednání různých pracovních skupin vypuknou v lednu a skončí na konci června příštího roku. KCP již vyřešilo otázku bezpečnosti, zajistilo audiovizuální techniku i parkování. V současné době jedná o prostorech pro catering. Úřad vlády nás oslovil především proto, že již máme s podobnými akcemi dlouholeté zkušenosti a pozitivní reference. Kromě zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky se u nás konal i summit NATO a celá řada velkých mezinárodních kongresů a konferencí s účastí až šesti tisíc delegátů. Úřad vlády přesvědčily i naše kvalitní prostory. První smlouvy jsme podepsali v prosinci loňského roku, uvedl generální ředitel KCP Michal Kárník. Politické špičky budou v KCP po dobu šesti měsíců jednat především v prostorách Jižního traktu. Nejdůležitější zasedání se uskuteční ve Společenském sále, kde se konal i summit NATO. Jednání se zúčastní ministři vnitra, spravedlnosti a zahraničí. Ti přijedou mimo jiné i z latinskoamerických zemí, Turecka, Ruska či Spojených států. Uskuteční se také jednání na úrovni ministrů školství, hospodářství a fi nancí. Součástí předsednictví ČR v Radě EU budou i zasedání pracovních skupin. KCP se na tuto významnou událost připravuje dlouhodobě. Téměř každý týden jednáme s Úřadem vlády, s Policií České republiky nebo ochrannou službou o bezpečnosti. Zajistili jsme i audiovizuální techniku. Je jen potřeba ještě posílit silnoproudé a slaboproudé rozvody v některých místnostech. Připravujeme také dodání nového nábytku, výměnu koberců, malování a domlouváme prostory, kde bude catering, upřesnil Michal Kárník a dodal: Přípravy vyžadují daleko více práce, soustředění a také kreativity. Jinak je pro nás předsednictví standardní mezinárodní akcí. Nejdůležitější bude vše skloubit a dodržovat bezpečnostní opatření. Navíc bude potřeba více obslužného personálu, jako jsou uvaděčky, šatnářky či hostesky. Předsednictví v Radě EU totiž nebude jedinou akcí v KCP v první polovině roku Během něj se v prostorách KCP uskuteční i významné kongresy s několika tisíci účastníků, například 9. Mezinárodní konference Alzheimer a Parkinson či 10. Mezinárodní dermatologický kongres. PCC preparations for the presidency are in full swing During the Czech Republic s presidency of the EU Council, the areas in the South section of Prague Congress Centre will see prominent politicians from the whole of Europe. Top ministers sessions as well as various working teams negotiations will start in January and fi nish in June next year. PCC has completed the security issue and arranged audiovisual equipment and parking. At present PCC is negotiating about catering premises. European union in Prague high-quality premises. The fi rst contracts were signed in December last year, said Michal Kárník, general manager of PCC. The top politicians will stay in PCC for six months, mainly in the South section. The most important negotiations will take place in the Forum Hall where the NATO summit was held. This session will be attended by ministers of the interior, justice and foreign affairs. Among others there will be ministers from Latin-American countries, Turkey, Russia and the USA. There will also be a meeting of ministers of education, economy and departments of the exchequer. As a part of the presidency there will be various work-group sessions. PCC has been preparing for this important event for a long time. Almost every day we ve been dealing with the Offi ce of the Government, with the Police of the Czech Republic and with the security services. We ve arranged the audiovisual equipment. We only need to improve the heavy-current and light-current supply in some rooms. We ve arranged new furniture, a change of carpets and redecorating and we ve been arranging the catering areas, said Michal Kárník, who added: Preparations demand much more work, concentration as well as creativity. On the other hand the presidency is just a standard international event for us. The most important part will be co-ordinating everything and maintaining security measures. We will need some extra operating staff, such as attendants, cloakroom attendants and hostesses. The presidency of the EU Council will not be the only event in PCC in the fi rst half of next year. During the year there will be other important congresses in PCC with several thousand participants, for example the 9 th International Conference - Alzheimer and Parkinson s and the 10 th International Dermatologic Congress. The Offi ce of the Government of the Czech Republic approached us because we have long-term experience as well as good references of similar events. Besides the International Monetary Fund and World Bank conference we hosted the NATO summit and many other large international congresses and conferences with up to six thousand participants. We also persuaded the Government Offi ce with our 4 LISTOPAD/NOVEMBER LISTOPAD/NOVEMBER

4 6 partneři KCP Na politiky čeká špičková technika Přípravy na předsednictví ČR v Radě Evropské unie jsou v plném proudu a pozadu není ani fi rma ProMoPro, která bude tuto prestižní akci zajišťovat po technické stránce. Pro politiky připravila zhruba 350 mikrofonů, tlumočnických přijímačů a stovku obrazovek. ProMoPro má již za sebou zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky a technicky zajišťovala summit NATO. Předsednictví ČR v Radě EU je pro ni další výzvou. Jde v podstatě o podobný typ jednání, ale rozložený v delší časové ose a s větším počtem zasedání. Hlavním technickým prvkem předsednictví bude tlumočení. Naše vybavení jsme proto doplnili o nejnovější typy tlumočnického zařízení a naši technici absolvovali školení a výcvik přímo ve výrobním závodě. Nyní se soustředíme na logistiku. Prohlížíme například všechna místa pro neformální zasedání a upravujeme projekty pro umístění techniky, uvedl Jaroslav Veselý, generální ředitel ProMoPro. Na politické špičky čeká v Kongresovém centru Praha nejnovější dostupná technika nejen v oblasti tlumočení, ale i obrazu, zvuku a osvětlení. LISTOPAD/NOVEMBER High tech equipment awaits the politicians Preparations for the Czech Republic presidency of the Council of the European Union are in full swing and the company ProMoPro, which is supplying technical equipment for this prestigious event, is up to speed too. ProMoPro is providing the politicians with about 350 microphones, translation receivers and a hundred screens. ProMoPro worked on the 2000 Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group and it also supplied the technical equipment during the NATO Summit. The Czech EU presidency is another challenge for this fi rm. Basically it s a similar type of meeting. However it s spread out over a longer time with more sessions. Interpreting will be the main technical feature, so we have fi tted our equipment with the latest interpreting devices and our engineers have undergone special training at the producer s factory. Now we re concentrating on logistics. For example We re checking everywhere where informal sessions will take place and adjusting the placement of equipment, said Jaroslav Veselý, ProMoPro general manager. Top politicians will experience the latest equipment not only in interpreting, but also in visual, audio and lighting. Češi předvedou delegátům i své kulinářské umění V době předsednictví ČR v Radě EU bude pro evropské ministry, úředníky evropských institucí a další účastníky konferencí zajišťovat občerstvení společnost Zátiší Group, jež vyhrála výběrové řízení Vlády ČR. Zátiší Group přispěje k úspěchu předsednictví vlastním know-how ve formě celé škály cateringových služeb. Zátiší se specializuje na gastronomické zajišťování gala večeří, rautů, bufetů, Fun Parties a koktejlů. Své produkty umí nejrůzněji kombinovat a své služby přizpůsobit jakkoli náročnému zákazníkovi při jakékoli příležitosti. Kromě čtyř restaurací provozuje tzv. Congress Catering v Kongresovém centru Praha, kde se bude valná část jednání na nejvyšší úrovni konat. Na předsednictví se důkladně připravujeme a určitě zužitkujeme i své zkušenosti z prestižních akcí, jako bylo zasedání Mezinárodního měnového fondu či summit NATO, uvedl David Tomašovych ze společnosti Zátiší Group. The Czechs will show the delegates their culinary skills During the Czech Republic presidency of the Council of the European Union ministers of the European countries, European institution offi cials and other participants will be catered for by the Zátiší Catering Group, winners of the Czech Republic Government tender. The Zátiší Catering Group will contribute to the success of the presidency with its own know-how in various catering services. Zátiší is an experienced organizer of gala dinners and corporate celebrations as well as cocktails, buffets and Fun Parties, able to combine its products in various ways and, for any occasion, shape its services according to whatever the client s requirements are. Besides four restaurants, the company also runs Congress Catering in Prague Congress Centre where most of the top negotiations will take place. We are working hard on preparations for the presidency and we will certainly use our experience of previous prestigious events such as the International Monetary Fund or NATO summit, said David Tomašovych from The Zátiší Group. LISTOPAD/NOVEMBER PCC partners 7

5 Yes, we can... Let s Party! wow.za sigroup.cz Variabilní prostor 720m 2 s kapacitou lidí Možnost měnit atmosféru díky mul mediálnímu vybavení Ideální dostupnost Velká kapacita parkovacích míst Konferenční balíček pronájem ZOOMu, bufetový oběd, 2 lahve minerální vody při zasedání, flip chart, data projektor, plátno, psací potřeby, bonbóny, 2 kávové přestávky, internetové připojení, úchvatný výhled na panorama Prahy a Pražský Hrad cena: 1290,- Kč bez 19% DPH na osobu Congress Catering Kongresové Centrum Praha 5. května 65, Praha 4 Tel.:

6 interview Ubytování během předsednictví Společnost Guarant International spol. s.r.o. vyhrála společně s KCP výběrové řízení Vlády ČR na zajištění ubytování během předsednictví ČR v Radě EU. Jak se Guarant na prestižní akci připravuje jsme se zeptali Ing. Karla Procházky, generálního ředitele fi rmy. Jak vypadají přípravy na předsednictví ve Vaší společnosti? Přípravy jsme zahájili již při vyhlášení tendru Úřadem vlády, kdy jsme analyzovali veškeré požadavky a připravili koncepci pro vlastní realizaci akce. Dnes jsou naše přípravy v plném proudu. Vytvořili jsme webové stránky pro naše klienty a otevíráme kanceláře v Kongresovém centru. Brzy spustíme rezervační systém. V tuto chvíli máme v hotelech rezervace pro zhruba 150 lidí. Jak budete zajišťovat dopravu politiků do hotelů? Dopravu budeme zajišťovat jen u jednání na pracovní úrovni, kde si od nás dopravu vyžádala jednotlivá ministerstva, a to standardně osobními vozy a autobusy. Mají politické špičky nějaké zvláštní požadavky na ubytování? Zatím jsme se s žádnými nesetkali, ale v průběhu jistě nějaké přijdou. Necháme se překvapit, ne však zaskočit. Accommodation during the presidency The company Guarant International has won, along with PCC the Government of the Czech Republic s tender for securing accommodation during the Czech EU presidency. We asked Karel Procházka, general manager of Guarant International, how they were getting ready for such a prestigious event. What stage are you at with the preparations for the presidency at your company? We began the preparations when the selection procedure was announced by the Offi ce of the Government analyzing all the requirements and we made our own plan of how to realize the event. At present our preparations are in full swing. We ve created web sites for our clients and we ve opened offi ces in Prague Congress Centre. Our reservation system will be launched soon. So far we have reservations in our hotels for about 150 people. How are you going to arrange the transport of the politicians to the hotels? Transport is only going to be arranged for working meetings which have been ordered by particular ministries and will be in the normal way, by cars and buses. Do the top politicians have any special requirements for accommodation? So far we haven t met any. However, we ll certainly meet some along the way. We will see but we defi nitely won t be taken by surprise. Kromě politiků čekají KCP i jiné kongresy Prestižní zasedání v rámci předsednictví ČR Radě EU nejsou jedinými akcemi první poloviny příštího roku, na které se Kongresové centrum Praha (KCP) již nyní intenzivně připravuje. V příštím roce se zde totiž uskuteční celá řada dalších velkých kongresů a konferencí. Velký počet rezervací dokazuje, že i v příštím roce bude v KCP rušno. Kromě nejvyšších evropských politiků sem zavítají také přední světoví lékaři. V březnu se jich přes sejde u příležitosti konání 9. Mezinárodní konference Alzheimer a Parkinson. O tématech týkajících se těchto dvou nemocí budou diskutovat přední vědci a experti například z Chile, Turecka či Hongkongu. Mezi největší akce bude jistě patřit 10. Mezinárodní dermatologický kongres, jenž se uskuteční v květnu. Tato akce se bude konat mimo jiné pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause a primátora hlavního města Prahy Pavla Béma. Kongres v Praze oslaví své jubilejní padesáté narozeniny. V KCP nebude chybět ani 20. Mezinárodní konference a výstava o elektřině či řada zajímavých hudebních a tanečních vystoupení. international events in in PCC In addition to the top politicians meetings PCC is ready for other congresses Prestigious sessions held within the Czech EU presidency are not the only events during the fi rst half of the next year that Prague Congress Centre (PCC) has already been preparing for. Next year there will be a whole range of other large congresses and conferences. The great number of reservations indicates that it s going to be a very busy year for PCC. Besides the top European politicians, the world s top doctors will arrive. Over 2000 of them will meet at the 9 th International Alzheimer and Parkinson Conference in March. Prominent scientists and experts from countries such as Chile, Turkey and Hong Kong will discuss topics related to these two diseases. One of the biggest events will be the 10 th International Congress of Dermatology that is taking place in May. Along with others, this event is being held under the auspices of the President of the Czech Republic, Václav Klaus and the Mayor of the City of Prague, Pavel Bém. The congress will mark its fi ftieth jubilee in Prague. The PCC will also stage the 20 th Electricity Conference and Exhibition and many interesting music and dance performances. 10 LISTOPAD 2008 NOVEMBER

7 akce / event of issue Psychiatři navštívili Prahu Na šest tisíc odborníků v oblasti psychiatrie se v září sešlo v Kongresovém centru Praha (KCP) na 14. světovém psychiatrickém kongresu. Prestižní akce se uskutečnila pod záštitou prezidenta ČR Václava Klause a primátora hlavního města Prahy Pavla Béma. Součástí konference byla řada přednášek, sympózií i workshopů. Na světový psychiatrický kongres se sjeli špičkoví lékaři ze všech koutů světa, odborníci na duševní zdraví i samotní pacienti. Představili nejnovější objevy i závěry z průzkumů o možných léčebných přístupech k jednotlivým pacientům. Jedno ze sympózií ukázalo výsledky evropského průzkumu, jenž sledoval užívání omezovacích prostředků v léčebnách. Zajímavá byla i prezentace programu, který má zlepšit spolupráci schizofrenních pacientů pomocí internetu a SMS. Mezi diskutovanými tématy se objevila i deprese, sebevraždy, traumata či autismus. Největší zajímavostí doprovodného programu, kterého se mohla zúčastnit i veřejnost, byl kamion, ve kterém si mohli návštěvníci prostřednictvím halucinací vyzkoušet, co prožívá člověk trpící schizofrenií. 12 LISTOPAD 2008 Psychiatrists from all over the world came to visit Prague In September about six thousand professional psychiatrists gathered in the Prague Congress Centre to attend the 14 th annual World Congress of Psychiatry. The prestigious event was held under the patronage of Václav Klaus, the President of the Czech Republic, and Pavel Bém, the Mayor of Prague, the capital of the Czech Republic. The conference included a great number of lectures, symposia, courses and workshops. The XIV annual World Congress of Psychiatry welcomed top-ranking doctors from all over the world, professionals specializing in mental health and patients as well. The latest discoveries, knowledge, fi ndings and conclusions of various investigations dealing with possible treatment methods for individual patients were presented. For example, one of the symposia dealt with the results of a European survey which monitored the use of restrictive aids in psychiatric hospitals. Another interesting event was the presentation of a programme intended to improve the cooperation of schizophrenic patients through the use of the internet and text messaging. The themes discussed included depression, suicide, hypochondria, trauma and autism. The Congress was held by the World Psychiatric Association (WPA) and an integral part of the event was a prize-giving ceremony. The Jean Delay Prize, the most prestigious award of the World Psychiatric Association, was awarded to German professor Hans Jurgen Miller for extraordinary contribution to the fi eld of psychiatry. The most interesting part of the accompanying programme accessible also to the general public was a truck in which visitors could experience, via auditory and visual hallucinations, what people suffering from schizophrenia experience. Vánoční koncerty v KCP Hudební a taneční vystoupení slavných interpretů jsou již v Kongresovém centru Praha (KCP) na denním pořádku a během vánočního času tomu nebude jinak. Nevšední zážitek slibuje především slavnostní koncert Čajkovskij Gala, při kterém Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Vladimíra Válka nabídne výběr nejznámějších skladeb a árií slavného skladatele. Známé skladby Petra Iljiče Čajkovského, mezi kterými nebude chybět Evžen Oněgin, Louskáček, Piková dáma, Panna orleánská či Spící krasavice, představí účinkující 4. prosince. Nezapomenutelný kulturní zážitek zaručí také další představení. Na jedinečný koncert největšího světového tenora současnosti José Carrerase se mohou návštěvníci těšit 15. prosince. O tři dny později do KCP zavítá světoznámý a obdivovaný baletní soubor Viktora Smirnova-Golovanova Moscow City Ballet, jenž se chystá okouzlit Prahu svou inscenací Labutího jezera. V Kongresovém sále se odehraje i výjimečné hudební představení kapely New Orleans Jazz Band, v jejíž čele stojí slavný herec, režisér i skvělý klarinetista Woody Allen. Christmas concerts in PCC kultura / culture Music and dance performances by famous performers have been a routine in the Prague Congress Centre and this shall also be the case during Christmas time. A fi ne example of this will be the Tchaikovsky Gala concert, which is expected to offer an extraordinary experience as the Czech Radio Symphony Orchestra shall perform a selection of the best known pieces and arias by the famous composer, conducted by Vladimír Válek. Famous works by Pyotr Ilyich Tchaikovsky including Eugene Onegin, The Nutcracker, The Queen of Spades, The Maid of Orleans and Sleeping Beauty shall be staged on 4 December. Nevertheless, there is another performance which is sure to offer an unforgettable experience. This is a unique concert by the world s greatest living tenor, José Carreras, planned for 15 December. Three days later, the world-renowned and celebrated ballet company of Viktor Smirnov-Golovanov, Moscow City Ballet, will stage Swan Lake in the Prague Convention Centre, which is sure to enchant the Prague audience. On 20 December an exceptional music performance will take place in the Convention Hall, a concert by the New Orleans Jazz Band headed by the famous actor, director and exquisite clarinettist Woody Allen. On 25 December the Convention Hall shall witness the Czech premiere of the fi rst gypsy opera in history and a classical example of postmodern music, Carmen, by Goran Bregovic, a master of wild rhythm. NOVEMBER

8 pověst / legend Strážný duch v kapli u svatého Martina V Martinské kapli na Vyšehradě žil kdysi zloděj se svou rodinou. Žena ho na kolenou prosívala, aby krást přestal, ale on ji za to vždycky natloukl. Všechno, co ukradl, pokaždé propil, a tak musela žena celou rodinu živit sama. Byla již zoufalá a každou noc proplakala. Když muž odešel za krádeží, chodila se dokonce úpěnlivě modlit do svatyně k svatému Martinu. Doufala, že jí z trápení pomůže. Jednu noc k ní ve svatyni znenadání přistoupil starý muž a řekl jí, aby už dále neplakala, že její problém brzy skončí. A hned zmizel. Ráno se manžel vrátil jako obvykle opilý a šel se vyspat na hradby. Svalil se však dolů do Nuselského údolí a zlomil si obě nohy. Později se muž své ženě přiznal, že nespadl sám, ale že jej shodil starý děda, kterého často vídal i v kapli. Žena poznala, že to byl svatý Martin, kdo ho potrestal. Chtěl, aby muž zanechal nekalého řemesla. A povedlo se. Opravdu se polepšil a rodina žila od té doby spokojeně. Tento strážný duch, který se podle pověsti zjevoval u Martinské kaple za starých časů, se prý zjevuje dodnes. Zdroj: Popelka Biliánová - Pověsti Vyšehradské The Guardian Spirit in the Chapel of Saint Martin Once upon a time, a thief lived with his family in the Chapel of St. Martin in Vysehrad. His wife used to beg him on her knees to stop stealing. He always drank away everything he had stolen, so the poor woman had to support the family by herself. She was desperate and cried every night. When her husband left to steal she used to go to the shrine, where she prayed fervently to St. Martin. She hoped he would help her. One night, all of a sudden, an old man approached her and told her to stop crying as her troubles would soon cease. Then he disappeared. In the morning the husband returned home, drunk as usual, and went to get some sleep on the fortifi cation wall. On his way he fell down the Nusle Valley and broke both his legs. Some time later, he revealed to his wife that he had not fallen down by himself but had been pushed by an old man whom he had seen in the chapel quite frequently. The woman knew it was Saint Martin who had punished her husband in order to make him turn from his evil ways. And he did a good job. The husband became a decent man and the family lived happily ever after. The guardian spirit who, according to the tale, revealed himself at the Chapel of Saint Martin in old times is said to do so even now. Seznam akcí ADPD Mezinárodní konference Alzheimer a Parkinson ADPD th International Conference on Alzheimer s and Parkinson s Diseases Mezinárodní optický a optoelektronický kongres International Congress on Optics and Optoelectronics ICD Mezinárodní dermatologický kongres ICD th International Congress of Dermatology kongres Evropské asociace endoskopické chirurgie 17 th Congress of European Association for Endoscopic Surgery akce / events 2008 CongressMan, informační čtvrtletník Kongresového centra Praha, a.s. CongressMan, quarterly of the Prague Congress Centre Datum vydání / Publication: listopad 2008 / november 2008 Registrační číslo: MKČR E Vydavatel / Publisher: Kongresové centrum Praha, a.s., IČO: , adresa: 5. května 65, Praha 4, Rezervace akcí / Booking of events: Tel.: , Redakce: Martina Polívková, MediaClar, s.r.o., Tel.: , martina. mediaclar.cz Grafická úprava a výroba: Machart, s.r.o., Náklad: ks Source: Popelka Biliánová 14 LISTOPAD Vyšehrad Legends LISTOPAD/NOVEMBER

9 tel.: tel.: zajišťujeme ubytování účastníkům zasedání Rady EU

NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, LISTOPAD / NOVEMBER 2007

NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, LISTOPAD / NOVEMBER 2007 NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, LISTOPAD / NOVEMBER 2007 Na Pankráci 15, Praha 4 tel. +420 296 895 000 reservation@holidayinn.cz www.holidayinn.cz Unique interior design /

Více

N O V I N K Y Z K O N G R E S O V É H O C E N T R A P R A G U E C O N G R E S S C E N T R E N E W S Ú N O R / F E B R U A R Y

N O V I N K Y Z K O N G R E S O V É H O C E N T R A P R A G U E C O N G R E S S C E N T R E N E W S Ú N O R / F E B R U A R Y CongressMan N O V I N K Y Z K O N G R E S O V É H O C E N T R A P R A G U E C O N G R E S S C E N T R E N E W S Ú N O R / F E B R U A R Y 2 0 0 6 ú v o d n í s l o v o Vážené dámy a vážení pánové, milí

Více

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 JUNE 2015 - DECEMBER 2015 ČERVEN 2015 - PROSINEC 2015 MAGAZINE Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 Dear friends,

Více

S P E C I A L E D I T I O N

S P E C I A L E D I T I O N SPECIAL EDITION DEAR GUESTS AND PATRONS, The team at the InterContinental Prague are proud to celebrate 40 years of being a leading international hotel in this vibrant and intriguing city. Ever since the

Více

zapomenuto Heroism Must Not Be Forgotten

zapomenuto Heroism Must Not Be Forgotten Hrdinství nesmí být zapomenuto Heroism Must Not Be Forgotten Praha, Plzeň, Ostrava, Dýšina u Plzně, ale samozřejmě také Paříž, Moskva, Berlín, Londýn, Dunkerque zkrátka celá Evropa slavila 60. výročí ukončení

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 Číslo 44 / Issue 44 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12012 Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 01/2012 HMMC

Více

PRAHA PRAGUE 2007. 50x

PRAHA PRAGUE 2007. 50x PRAHA PRAGUE 2007 kulturní culture 50x událost events Ú V O D 2 Mimo péče o dříve vytvořené kulturní hodnoty hlavní město Praha vynakládá nemalé úsilí pro naši současnost, živou kulturu. Touto publikací

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria

Více

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R 2 Úvodník Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám představila další vydání studentského časopisu PrímaLEX a přivítala Vás v novém akademickém roce. V současném čísle se ohlédneme za letními dobrodružstvími

Více

ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS

ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS 2014 Vydalo Ministerstvo zemědělství České republiky Těšnov 17, 117 05 Praha 1 http://www.eagri.cz, e-mail: info@mze.cz ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele České republiky Mostecká

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU 2006 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radio Communication V. Ratings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities

Více

MADI TRAVELMARKET 2011

MADI TRAVELMARKET 2011 MADI TRAVELMARKET 2011 18. MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU A HOTELNICTVÍ 18th INTERNATIONAL TRADE FAIR OF TRAVEL AND HOTEL INDUSTRIES 3. 4. listopadu 2011 Výstaviště Incheba Expo Praha Holešovice

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

Roční zpráva Annual Report 2013

Roční zpráva Annual Report 2013 Roční zpráva Annual Report 2013 Subterra a.s. Roční zpráva 2013 Annual Report 2013 1 NEDRŽÍME SE PŘI ZEMI NĚMECKO Berlín POLSKO Varšava Jsme spolehlivý partner v podzemí, na železnici i na povrchu, působíme

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more...

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more... Kam na jídlo? E knihovna Rozhovor s profesorem Červinkou And much more... TABLE OF CONTENTS 2 Words from the editorial board...2 Interview of the Dean...3 Welcome to first year...6 New campus information...10

Více

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ CD 2008 Slévárenství 5 6/ 2009 HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne 20. 6. 2008 byl Radou pro V a V zařazen na

Více

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world Obchodní renesance A commercial renaissance strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto & podzim / Summer & Autumn 2014

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

Obsah. I. Programme. I. Program. II. Technology. II. Technika. III. Non-programmin g Activities. III. Neprogramové aktivity. IV.

Obsah. I. Programme. I. Program. II. Technology. II. Technika. III. Non-programmin g Activities. III. Neprogramové aktivity. IV. annual report 2002 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radi o Promotion V. R atings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities VII. Radioservis,

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT 2014 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT humanita nestrannost neutralita nezávislost dobrovolnost jednota světovost humanity impartiality neutrality independence voluntary

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ANNUAL REPORT Dejme šanci dětem www.sance.cz V roce 2005 byl projekt realizován v níže popsaných čtyřech kategoriích: Šance pro umělce je šancí pro ty, kdo chtějí rozvíjet svůj umělecký

Více

MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating

MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating Číslo 35 / Issue 35 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 32011 MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating Automobilka Hyundai očekává rostoucí

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

Ing. Věra Šulcová místopředsedkyně rady sdružení. Ing. Věra Šulcová Vice-president of the Executive Board 5

Ing. Věra Šulcová místopředsedkyně rady sdružení. Ing. Věra Šulcová Vice-president of the Executive Board 5 Milí přátelé, dostává se Vám do ruky Výroční zpráva občanského sdružení Humanitas Afrika, které také v roce 2008 věnovalo pozornost především svému základnímu poslání, kterým je zpřístupnění vzdělání dětem

Více