NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, LISTOPAD / NOVEMBER 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, LISTOPAD / NOVEMBER 2008"

Transkript

1 NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, LISTOPAD / NOVEMBER 2008

2 that s all about Design Na Pankráci 15, Praha 4, tel EXCELLENT HOTEL hotel that our guests love. Thank you. Awarded by InterContinental Hotels Group s Quality Control Programme. Unique interior design 251 air-conditioned rooms (Standard/Executive/Suite) Café Restaurant Esprit Orangerie winter garden Délicatesse Bistro Esprit Wi-Fi High Speed Internet Access NEW FREE INTERNET 4 conference rooms with capacity up to 230 people NEWLY REFURBISHED Connected with Prague Congress Centre Tawan Thai Massages Minigym Secured parking Easy access from D1 highway Underground station Vyšehrad 200 m Vážení čtenáři, je mi potěšením, že krátce po svém zvolení mohu jako předseda představenstva Kongresového centra Praha, a.s. (KCP) potvrdit prognózy vedení společnosti, že letošní rok by měl patřit v ukazateli tržeb k těm lepším obdobím v naší historii. Je to způsobeno zejména nárůstem akcí s vyšším podílem služeb i pronájmů. V současné době vrcholí přípravy na předsednictví České republiky Radě Evropské unie. Ze strany organizátorů, zejména Úřadu vlády ČR, jsme prošli velmi přísnou kontrolou. Výsledkem je skutečnost, že KCP nabízí ideální podmínky a neexistují zde žádné technické ani technologické překážky, které by mohly delegátům jakkoli znepříjemnit naplánovaná jednání. Současně bylo KCP, spolu se společností Guarant Int., vybráno Úřadem vlády ČR jako zajišťovatel ubytování účastníků jednání EU. Svou roli zde jistě sehrály naše nezanedbatelné zkušenosti a garance vysokého standardu služeb poskytovaných jak u nás, tak v našem hotelu Holiday Inn PCC. První polovina příštího roku se sice ponese ve znamení předsednictví ČR Radě EU, my se však nesoustředíme pouze na tuto akci. Během celého roku se zde totiž budou konat i nejrůznější mezinárodní kongresy, menší korporátní akce i kulturní akce pro širokou veřejnost. Ani v době předsednictví tak KCP nezůstane pro veřejnost uzavřeno. A to je další příznivá zpráva. Ing. Milan Richter, předseda představenstva KCP, a. s. Dear readers, úvodní slovo / foreword I fi nd it very pleasant that shortly after I was elected the Chairman of the Board of Directors of the Prague Congress Centre (PCC) I may confi rm the prognosis made by the company management that this year should belong amongst the fi nest in our history as far as revenues are concerned. This is due mainly to the growing number of events, including a higher portion of services and rentals. At present preparations for the presidency of the EU Council by the Czech Republic are at their climax. We have been subject to very strict control by the organisers, especially the Offi ce of the Government of the Czech Republic. As a result, PCC offers optimum conditions and there are no technical or technological hindrances which might make planned sessions inconvenient for the delegates. The Prague Congress Centre was chosen, together with the company Guarant Int., by the Offi ce of the Government of the Czech Republic as the provider of accommodation for the participants in the EU sessions. There is no doubt that the reasons for this were, among other factors, our substantial experience and reputation for a guaranteed high level of service provided both in the PCC and in our hotel, Holiday Inn PCC. The main theme of the fi rst half of next year shall be the Czech Republic s presidency of the EU Council but we are in no way focusing solely on this event. Throughout the year various international conventions, minor corporate sessions and cultural events for the general public will be held at the Centre. The PCC shall remain open to the public even during the EU presidency, which is another positive piece of news. Milan Richter, Head of board of directors of PCC LISTOPAD/NOVEMBER CongressMans

3 Evropská unie v Praze Přípravy KCP na předsednictví jsou v plném proudu V době předsednictví České republiky v Radě Evropské unie zaplní prostory Jižního traktu Kongresového centra Praha (KCP) významní politici z celé Evropy. Zasedání ministrů na nejvyšší úrovni či jednání různých pracovních skupin vypuknou v lednu a skončí na konci června příštího roku. KCP již vyřešilo otázku bezpečnosti, zajistilo audiovizuální techniku i parkování. V současné době jedná o prostorech pro catering. Úřad vlády nás oslovil především proto, že již máme s podobnými akcemi dlouholeté zkušenosti a pozitivní reference. Kromě zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky se u nás konal i summit NATO a celá řada velkých mezinárodních kongresů a konferencí s účastí až šesti tisíc delegátů. Úřad vlády přesvědčily i naše kvalitní prostory. První smlouvy jsme podepsali v prosinci loňského roku, uvedl generální ředitel KCP Michal Kárník. Politické špičky budou v KCP po dobu šesti měsíců jednat především v prostorách Jižního traktu. Nejdůležitější zasedání se uskuteční ve Společenském sále, kde se konal i summit NATO. Jednání se zúčastní ministři vnitra, spravedlnosti a zahraničí. Ti přijedou mimo jiné i z latinskoamerických zemí, Turecka, Ruska či Spojených států. Uskuteční se také jednání na úrovni ministrů školství, hospodářství a fi nancí. Součástí předsednictví ČR v Radě EU budou i zasedání pracovních skupin. KCP se na tuto významnou událost připravuje dlouhodobě. Téměř každý týden jednáme s Úřadem vlády, s Policií České republiky nebo ochrannou službou o bezpečnosti. Zajistili jsme i audiovizuální techniku. Je jen potřeba ještě posílit silnoproudé a slaboproudé rozvody v některých místnostech. Připravujeme také dodání nového nábytku, výměnu koberců, malování a domlouváme prostory, kde bude catering, upřesnil Michal Kárník a dodal: Přípravy vyžadují daleko více práce, soustředění a také kreativity. Jinak je pro nás předsednictví standardní mezinárodní akcí. Nejdůležitější bude vše skloubit a dodržovat bezpečnostní opatření. Navíc bude potřeba více obslužného personálu, jako jsou uvaděčky, šatnářky či hostesky. Předsednictví v Radě EU totiž nebude jedinou akcí v KCP v první polovině roku Během něj se v prostorách KCP uskuteční i významné kongresy s několika tisíci účastníků, například 9. Mezinárodní konference Alzheimer a Parkinson či 10. Mezinárodní dermatologický kongres. PCC preparations for the presidency are in full swing During the Czech Republic s presidency of the EU Council, the areas in the South section of Prague Congress Centre will see prominent politicians from the whole of Europe. Top ministers sessions as well as various working teams negotiations will start in January and fi nish in June next year. PCC has completed the security issue and arranged audiovisual equipment and parking. At present PCC is negotiating about catering premises. European union in Prague high-quality premises. The fi rst contracts were signed in December last year, said Michal Kárník, general manager of PCC. The top politicians will stay in PCC for six months, mainly in the South section. The most important negotiations will take place in the Forum Hall where the NATO summit was held. This session will be attended by ministers of the interior, justice and foreign affairs. Among others there will be ministers from Latin-American countries, Turkey, Russia and the USA. There will also be a meeting of ministers of education, economy and departments of the exchequer. As a part of the presidency there will be various work-group sessions. PCC has been preparing for this important event for a long time. Almost every day we ve been dealing with the Offi ce of the Government, with the Police of the Czech Republic and with the security services. We ve arranged the audiovisual equipment. We only need to improve the heavy-current and light-current supply in some rooms. We ve arranged new furniture, a change of carpets and redecorating and we ve been arranging the catering areas, said Michal Kárník, who added: Preparations demand much more work, concentration as well as creativity. On the other hand the presidency is just a standard international event for us. The most important part will be co-ordinating everything and maintaining security measures. We will need some extra operating staff, such as attendants, cloakroom attendants and hostesses. The presidency of the EU Council will not be the only event in PCC in the fi rst half of next year. During the year there will be other important congresses in PCC with several thousand participants, for example the 9 th International Conference - Alzheimer and Parkinson s and the 10 th International Dermatologic Congress. The Offi ce of the Government of the Czech Republic approached us because we have long-term experience as well as good references of similar events. Besides the International Monetary Fund and World Bank conference we hosted the NATO summit and many other large international congresses and conferences with up to six thousand participants. We also persuaded the Government Offi ce with our 4 LISTOPAD/NOVEMBER LISTOPAD/NOVEMBER

4 6 partneři KCP Na politiky čeká špičková technika Přípravy na předsednictví ČR v Radě Evropské unie jsou v plném proudu a pozadu není ani fi rma ProMoPro, která bude tuto prestižní akci zajišťovat po technické stránce. Pro politiky připravila zhruba 350 mikrofonů, tlumočnických přijímačů a stovku obrazovek. ProMoPro má již za sebou zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky a technicky zajišťovala summit NATO. Předsednictví ČR v Radě EU je pro ni další výzvou. Jde v podstatě o podobný typ jednání, ale rozložený v delší časové ose a s větším počtem zasedání. Hlavním technickým prvkem předsednictví bude tlumočení. Naše vybavení jsme proto doplnili o nejnovější typy tlumočnického zařízení a naši technici absolvovali školení a výcvik přímo ve výrobním závodě. Nyní se soustředíme na logistiku. Prohlížíme například všechna místa pro neformální zasedání a upravujeme projekty pro umístění techniky, uvedl Jaroslav Veselý, generální ředitel ProMoPro. Na politické špičky čeká v Kongresovém centru Praha nejnovější dostupná technika nejen v oblasti tlumočení, ale i obrazu, zvuku a osvětlení. LISTOPAD/NOVEMBER High tech equipment awaits the politicians Preparations for the Czech Republic presidency of the Council of the European Union are in full swing and the company ProMoPro, which is supplying technical equipment for this prestigious event, is up to speed too. ProMoPro is providing the politicians with about 350 microphones, translation receivers and a hundred screens. ProMoPro worked on the 2000 Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group and it also supplied the technical equipment during the NATO Summit. The Czech EU presidency is another challenge for this fi rm. Basically it s a similar type of meeting. However it s spread out over a longer time with more sessions. Interpreting will be the main technical feature, so we have fi tted our equipment with the latest interpreting devices and our engineers have undergone special training at the producer s factory. Now we re concentrating on logistics. For example We re checking everywhere where informal sessions will take place and adjusting the placement of equipment, said Jaroslav Veselý, ProMoPro general manager. Top politicians will experience the latest equipment not only in interpreting, but also in visual, audio and lighting. Češi předvedou delegátům i své kulinářské umění V době předsednictví ČR v Radě EU bude pro evropské ministry, úředníky evropských institucí a další účastníky konferencí zajišťovat občerstvení společnost Zátiší Group, jež vyhrála výběrové řízení Vlády ČR. Zátiší Group přispěje k úspěchu předsednictví vlastním know-how ve formě celé škály cateringových služeb. Zátiší se specializuje na gastronomické zajišťování gala večeří, rautů, bufetů, Fun Parties a koktejlů. Své produkty umí nejrůzněji kombinovat a své služby přizpůsobit jakkoli náročnému zákazníkovi při jakékoli příležitosti. Kromě čtyř restaurací provozuje tzv. Congress Catering v Kongresovém centru Praha, kde se bude valná část jednání na nejvyšší úrovni konat. Na předsednictví se důkladně připravujeme a určitě zužitkujeme i své zkušenosti z prestižních akcí, jako bylo zasedání Mezinárodního měnového fondu či summit NATO, uvedl David Tomašovych ze společnosti Zátiší Group. The Czechs will show the delegates their culinary skills During the Czech Republic presidency of the Council of the European Union ministers of the European countries, European institution offi cials and other participants will be catered for by the Zátiší Catering Group, winners of the Czech Republic Government tender. The Zátiší Catering Group will contribute to the success of the presidency with its own know-how in various catering services. Zátiší is an experienced organizer of gala dinners and corporate celebrations as well as cocktails, buffets and Fun Parties, able to combine its products in various ways and, for any occasion, shape its services according to whatever the client s requirements are. Besides four restaurants, the company also runs Congress Catering in Prague Congress Centre where most of the top negotiations will take place. We are working hard on preparations for the presidency and we will certainly use our experience of previous prestigious events such as the International Monetary Fund or NATO summit, said David Tomašovych from The Zátiší Group. LISTOPAD/NOVEMBER PCC partners 7

5 Yes, we can... Let s Party! wow.za sigroup.cz Variabilní prostor 720m 2 s kapacitou lidí Možnost měnit atmosféru díky mul mediálnímu vybavení Ideální dostupnost Velká kapacita parkovacích míst Konferenční balíček pronájem ZOOMu, bufetový oběd, 2 lahve minerální vody při zasedání, flip chart, data projektor, plátno, psací potřeby, bonbóny, 2 kávové přestávky, internetové připojení, úchvatný výhled na panorama Prahy a Pražský Hrad cena: 1290,- Kč bez 19% DPH na osobu Congress Catering Kongresové Centrum Praha 5. května 65, Praha 4 Tel.:

6 interview Ubytování během předsednictví Společnost Guarant International spol. s.r.o. vyhrála společně s KCP výběrové řízení Vlády ČR na zajištění ubytování během předsednictví ČR v Radě EU. Jak se Guarant na prestižní akci připravuje jsme se zeptali Ing. Karla Procházky, generálního ředitele fi rmy. Jak vypadají přípravy na předsednictví ve Vaší společnosti? Přípravy jsme zahájili již při vyhlášení tendru Úřadem vlády, kdy jsme analyzovali veškeré požadavky a připravili koncepci pro vlastní realizaci akce. Dnes jsou naše přípravy v plném proudu. Vytvořili jsme webové stránky pro naše klienty a otevíráme kanceláře v Kongresovém centru. Brzy spustíme rezervační systém. V tuto chvíli máme v hotelech rezervace pro zhruba 150 lidí. Jak budete zajišťovat dopravu politiků do hotelů? Dopravu budeme zajišťovat jen u jednání na pracovní úrovni, kde si od nás dopravu vyžádala jednotlivá ministerstva, a to standardně osobními vozy a autobusy. Mají politické špičky nějaké zvláštní požadavky na ubytování? Zatím jsme se s žádnými nesetkali, ale v průběhu jistě nějaké přijdou. Necháme se překvapit, ne však zaskočit. Accommodation during the presidency The company Guarant International has won, along with PCC the Government of the Czech Republic s tender for securing accommodation during the Czech EU presidency. We asked Karel Procházka, general manager of Guarant International, how they were getting ready for such a prestigious event. What stage are you at with the preparations for the presidency at your company? We began the preparations when the selection procedure was announced by the Offi ce of the Government analyzing all the requirements and we made our own plan of how to realize the event. At present our preparations are in full swing. We ve created web sites for our clients and we ve opened offi ces in Prague Congress Centre. Our reservation system will be launched soon. So far we have reservations in our hotels for about 150 people. How are you going to arrange the transport of the politicians to the hotels? Transport is only going to be arranged for working meetings which have been ordered by particular ministries and will be in the normal way, by cars and buses. Do the top politicians have any special requirements for accommodation? So far we haven t met any. However, we ll certainly meet some along the way. We will see but we defi nitely won t be taken by surprise. Kromě politiků čekají KCP i jiné kongresy Prestižní zasedání v rámci předsednictví ČR Radě EU nejsou jedinými akcemi první poloviny příštího roku, na které se Kongresové centrum Praha (KCP) již nyní intenzivně připravuje. V příštím roce se zde totiž uskuteční celá řada dalších velkých kongresů a konferencí. Velký počet rezervací dokazuje, že i v příštím roce bude v KCP rušno. Kromě nejvyšších evropských politiků sem zavítají také přední světoví lékaři. V březnu se jich přes sejde u příležitosti konání 9. Mezinárodní konference Alzheimer a Parkinson. O tématech týkajících se těchto dvou nemocí budou diskutovat přední vědci a experti například z Chile, Turecka či Hongkongu. Mezi největší akce bude jistě patřit 10. Mezinárodní dermatologický kongres, jenž se uskuteční v květnu. Tato akce se bude konat mimo jiné pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause a primátora hlavního města Prahy Pavla Béma. Kongres v Praze oslaví své jubilejní padesáté narozeniny. V KCP nebude chybět ani 20. Mezinárodní konference a výstava o elektřině či řada zajímavých hudebních a tanečních vystoupení. international events in in PCC In addition to the top politicians meetings PCC is ready for other congresses Prestigious sessions held within the Czech EU presidency are not the only events during the fi rst half of the next year that Prague Congress Centre (PCC) has already been preparing for. Next year there will be a whole range of other large congresses and conferences. The great number of reservations indicates that it s going to be a very busy year for PCC. Besides the top European politicians, the world s top doctors will arrive. Over 2000 of them will meet at the 9 th International Alzheimer and Parkinson Conference in March. Prominent scientists and experts from countries such as Chile, Turkey and Hong Kong will discuss topics related to these two diseases. One of the biggest events will be the 10 th International Congress of Dermatology that is taking place in May. Along with others, this event is being held under the auspices of the President of the Czech Republic, Václav Klaus and the Mayor of the City of Prague, Pavel Bém. The congress will mark its fi ftieth jubilee in Prague. The PCC will also stage the 20 th Electricity Conference and Exhibition and many interesting music and dance performances. 10 LISTOPAD 2008 NOVEMBER

7 akce / event of issue Psychiatři navštívili Prahu Na šest tisíc odborníků v oblasti psychiatrie se v září sešlo v Kongresovém centru Praha (KCP) na 14. světovém psychiatrickém kongresu. Prestižní akce se uskutečnila pod záštitou prezidenta ČR Václava Klause a primátora hlavního města Prahy Pavla Béma. Součástí konference byla řada přednášek, sympózií i workshopů. Na světový psychiatrický kongres se sjeli špičkoví lékaři ze všech koutů světa, odborníci na duševní zdraví i samotní pacienti. Představili nejnovější objevy i závěry z průzkumů o možných léčebných přístupech k jednotlivým pacientům. Jedno ze sympózií ukázalo výsledky evropského průzkumu, jenž sledoval užívání omezovacích prostředků v léčebnách. Zajímavá byla i prezentace programu, který má zlepšit spolupráci schizofrenních pacientů pomocí internetu a SMS. Mezi diskutovanými tématy se objevila i deprese, sebevraždy, traumata či autismus. Největší zajímavostí doprovodného programu, kterého se mohla zúčastnit i veřejnost, byl kamion, ve kterém si mohli návštěvníci prostřednictvím halucinací vyzkoušet, co prožívá člověk trpící schizofrenií. 12 LISTOPAD 2008 Psychiatrists from all over the world came to visit Prague In September about six thousand professional psychiatrists gathered in the Prague Congress Centre to attend the 14 th annual World Congress of Psychiatry. The prestigious event was held under the patronage of Václav Klaus, the President of the Czech Republic, and Pavel Bém, the Mayor of Prague, the capital of the Czech Republic. The conference included a great number of lectures, symposia, courses and workshops. The XIV annual World Congress of Psychiatry welcomed top-ranking doctors from all over the world, professionals specializing in mental health and patients as well. The latest discoveries, knowledge, fi ndings and conclusions of various investigations dealing with possible treatment methods for individual patients were presented. For example, one of the symposia dealt with the results of a European survey which monitored the use of restrictive aids in psychiatric hospitals. Another interesting event was the presentation of a programme intended to improve the cooperation of schizophrenic patients through the use of the internet and text messaging. The themes discussed included depression, suicide, hypochondria, trauma and autism. The Congress was held by the World Psychiatric Association (WPA) and an integral part of the event was a prize-giving ceremony. The Jean Delay Prize, the most prestigious award of the World Psychiatric Association, was awarded to German professor Hans Jurgen Miller for extraordinary contribution to the fi eld of psychiatry. The most interesting part of the accompanying programme accessible also to the general public was a truck in which visitors could experience, via auditory and visual hallucinations, what people suffering from schizophrenia experience. Vánoční koncerty v KCP Hudební a taneční vystoupení slavných interpretů jsou již v Kongresovém centru Praha (KCP) na denním pořádku a během vánočního času tomu nebude jinak. Nevšední zážitek slibuje především slavnostní koncert Čajkovskij Gala, při kterém Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Vladimíra Válka nabídne výběr nejznámějších skladeb a árií slavného skladatele. Známé skladby Petra Iljiče Čajkovského, mezi kterými nebude chybět Evžen Oněgin, Louskáček, Piková dáma, Panna orleánská či Spící krasavice, představí účinkující 4. prosince. Nezapomenutelný kulturní zážitek zaručí také další představení. Na jedinečný koncert největšího světového tenora současnosti José Carrerase se mohou návštěvníci těšit 15. prosince. O tři dny později do KCP zavítá světoznámý a obdivovaný baletní soubor Viktora Smirnova-Golovanova Moscow City Ballet, jenž se chystá okouzlit Prahu svou inscenací Labutího jezera. V Kongresovém sále se odehraje i výjimečné hudební představení kapely New Orleans Jazz Band, v jejíž čele stojí slavný herec, režisér i skvělý klarinetista Woody Allen. Christmas concerts in PCC kultura / culture Music and dance performances by famous performers have been a routine in the Prague Congress Centre and this shall also be the case during Christmas time. A fi ne example of this will be the Tchaikovsky Gala concert, which is expected to offer an extraordinary experience as the Czech Radio Symphony Orchestra shall perform a selection of the best known pieces and arias by the famous composer, conducted by Vladimír Válek. Famous works by Pyotr Ilyich Tchaikovsky including Eugene Onegin, The Nutcracker, The Queen of Spades, The Maid of Orleans and Sleeping Beauty shall be staged on 4 December. Nevertheless, there is another performance which is sure to offer an unforgettable experience. This is a unique concert by the world s greatest living tenor, José Carreras, planned for 15 December. Three days later, the world-renowned and celebrated ballet company of Viktor Smirnov-Golovanov, Moscow City Ballet, will stage Swan Lake in the Prague Convention Centre, which is sure to enchant the Prague audience. On 20 December an exceptional music performance will take place in the Convention Hall, a concert by the New Orleans Jazz Band headed by the famous actor, director and exquisite clarinettist Woody Allen. On 25 December the Convention Hall shall witness the Czech premiere of the fi rst gypsy opera in history and a classical example of postmodern music, Carmen, by Goran Bregovic, a master of wild rhythm. NOVEMBER

8 pověst / legend Strážný duch v kapli u svatého Martina V Martinské kapli na Vyšehradě žil kdysi zloděj se svou rodinou. Žena ho na kolenou prosívala, aby krást přestal, ale on ji za to vždycky natloukl. Všechno, co ukradl, pokaždé propil, a tak musela žena celou rodinu živit sama. Byla již zoufalá a každou noc proplakala. Když muž odešel za krádeží, chodila se dokonce úpěnlivě modlit do svatyně k svatému Martinu. Doufala, že jí z trápení pomůže. Jednu noc k ní ve svatyni znenadání přistoupil starý muž a řekl jí, aby už dále neplakala, že její problém brzy skončí. A hned zmizel. Ráno se manžel vrátil jako obvykle opilý a šel se vyspat na hradby. Svalil se však dolů do Nuselského údolí a zlomil si obě nohy. Později se muž své ženě přiznal, že nespadl sám, ale že jej shodil starý děda, kterého často vídal i v kapli. Žena poznala, že to byl svatý Martin, kdo ho potrestal. Chtěl, aby muž zanechal nekalého řemesla. A povedlo se. Opravdu se polepšil a rodina žila od té doby spokojeně. Tento strážný duch, který se podle pověsti zjevoval u Martinské kaple za starých časů, se prý zjevuje dodnes. Zdroj: Popelka Biliánová - Pověsti Vyšehradské The Guardian Spirit in the Chapel of Saint Martin Once upon a time, a thief lived with his family in the Chapel of St. Martin in Vysehrad. His wife used to beg him on her knees to stop stealing. He always drank away everything he had stolen, so the poor woman had to support the family by herself. She was desperate and cried every night. When her husband left to steal she used to go to the shrine, where she prayed fervently to St. Martin. She hoped he would help her. One night, all of a sudden, an old man approached her and told her to stop crying as her troubles would soon cease. Then he disappeared. In the morning the husband returned home, drunk as usual, and went to get some sleep on the fortifi cation wall. On his way he fell down the Nusle Valley and broke both his legs. Some time later, he revealed to his wife that he had not fallen down by himself but had been pushed by an old man whom he had seen in the chapel quite frequently. The woman knew it was Saint Martin who had punished her husband in order to make him turn from his evil ways. And he did a good job. The husband became a decent man and the family lived happily ever after. The guardian spirit who, according to the tale, revealed himself at the Chapel of Saint Martin in old times is said to do so even now. Seznam akcí ADPD Mezinárodní konference Alzheimer a Parkinson ADPD th International Conference on Alzheimer s and Parkinson s Diseases Mezinárodní optický a optoelektronický kongres International Congress on Optics and Optoelectronics ICD Mezinárodní dermatologický kongres ICD th International Congress of Dermatology kongres Evropské asociace endoskopické chirurgie 17 th Congress of European Association for Endoscopic Surgery akce / events 2008 CongressMan, informační čtvrtletník Kongresového centra Praha, a.s. CongressMan, quarterly of the Prague Congress Centre Datum vydání / Publication: listopad 2008 / november 2008 Registrační číslo: MKČR E Vydavatel / Publisher: Kongresové centrum Praha, a.s., IČO: , adresa: 5. května 65, Praha 4, Rezervace akcí / Booking of events: Tel.: , Redakce: Martina Polívková, MediaClar, s.r.o., Tel.: , martina. mediaclar.cz Grafická úprava a výroba: Machart, s.r.o., Náklad: ks Source: Popelka Biliánová 14 LISTOPAD Vyšehrad Legends LISTOPAD/NOVEMBER

9 tel.: tel.: zajišťujeme ubytování účastníkům zasedání Rady EU

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark Magický konec roku ve stylu The Mark Magical Year-End by The Mark Praha na sebe během Vánoc, díky svým pohádkovým scenériím za mrazivých zimních dnů, bere ještě magičtější podobu než jindy. Na letošní

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Klíčová slova: 5. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Text: The wedding banquet The wedding banquet is a special occasion for each restaurant owner. It should be prepared

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : I n t e r e s t i n g J o b Angelina Hunter finished

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Psaná podoba jazyka, slovní zásoba

Psaná podoba jazyka, slovní zásoba Šablona č. VI, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Psaná podoba jazyka, slovní zásoba Příběh Three little pigs Ročník 5. Anotace Materiál slouží

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Cestovní ruch, 1. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk

Cestovní ruch, 1. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk Cestovní ruch, 1. kolo, prezenční forma, Anglický jazyk Správná odpověď je podbarvena šedou barvou Otázka č. 1: I haven t seen her for...i ve forgotten what she looks like. a so long time a such long time

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk 1. 1. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořil: Vytvořila: Jan Pavla Doležal Axmanová DUM číslo: 103 Co je to polygrafie Škola Ročník Název projektu

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

VY_12_INOVACE_02.14 1/9 1.2.02.14 Vyprávíme a překládáme příběh

VY_12_INOVACE_02.14 1/9 1.2.02.14 Vyprávíme a překládáme příběh 1/9 1.2.02.14 Materiál je určen pro práci žáků 4. 5. ročníku v hodinách informatiky. Navazuje na učivo českého a anglického jazyka. 1. část Žáci dostávají v elektronické podobě první pracovní list obrázky

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

POSLECH. What do you know about these professions (occupations)? Reporter Susan visited a director of a company John on Tuesday at 9 o clock.

POSLECH. What do you know about these professions (occupations)? Reporter Susan visited a director of a company John on Tuesday at 9 o clock. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-07 Z á k l a d o v ý t e x t : What do you know about these professions (occupations)? Reporter Susan visited

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

U DOKTORA. U DOKTORKY

U DOKTORA. U DOKTORKY U DOKTORA. U DOKTORKY Je mi špatně. Jakou máte teplotu? Je mi dobře. Máte pojištění? Co tě bolí? Co vás bolí? Neboj se. Nebojte se. Bolí mě hlava. Otevři ústa. Otevřete ústa. Bolí mě v krku. Svlékni se.

Více

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk Název vzdělávacího Viktoriánská Anglie, Britské impérium materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Mgr. Jarmila Iblerová Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-07 Z á k l a d o v ý t e x t : Margaret: Hi Eric. Eric: Oh, hi Margaret. How are you doing? Margaret:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee service on 2nd week of January with 512kbs it was satisfactory

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Audiopomůcka č. 5 The Princess and The Pea Výukový materiál

Audiopomůcka č. 5 The Princess and The Pea Výukový materiál Audiopomůcka č. 5 The Princess and The Pea Výukový materiál Autor: Kateřina Mařanová Partnerské zařízení: Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160, okres Most Poznámka: kopírovat

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

EURAXESS pomáhá vědcům

EURAXESS pomáhá vědcům Mgr. et Mgr. Hana Hušková EURAXESS pomáhá vědcům Podpora mobility a vzdělávání výzkumných pracovníků Obsah 1. Co je EURAXESS? 2. EURAXESS Jobs 3. EURAXESS Services 4. EURAXESS Rights 5. EURAXESS Links

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping...

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping... příběhy Stories 1 příběhy Stories 1 Obsah Úvod... strana 3 Gingerbread Boy... strana 4 Sleeping Beauty... strana 11 The Old Grey Cat Is Sleeping... strana 17 Gigantic Turnip... strana 25 Šablony... strana

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Unit 3, part A - translation practice 1. Kde jsi byla minulý týden? Byla jsem na svatbě mé sestřenice. Byla to legrace. Where were you last week? I was at

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK POSLECH

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK POSLECH ANGLICKÝ JAZYK POSLECH POSLECH VERZE A 1. ÁST ÚLOHY 1 4 VERZE A Uslyšíte ty i krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na základ vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 1 4

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více