èasopis na tøineckém gymnáziu 10. èíslo (èerven 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "èasopis na tøineckém gymnáziu 10. èíslo (èerven 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè"

Transkript

1 ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 10. èíslo (èerven 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Zahájení nového školního roku jako tradiènì probìhne v kinì Kosmos. Po prázdninách se již budou všichni jistì tìšit do školy. Shlédneme nový film otce a syna Svìrákových - Tmavomodrý svìt. Film o letcích v Anglii za druhé svìtové války. Ondøej Vetchý a jeho pes, vlastnì psice Barèa, nás zavedou do prostøedí lidí, kterým nebyl lhostejný osud národa. Zatím nejdražší èeský film, pøipravovaný více než pìt let bude mít jistì ambice na festivalová možná i oskarová ocenìní. Pøíbìh o stateènosti, kamarádství, lásce... Nechme se pøekvapit. Nashledanou 3. záøí 2001 pøi zahájení nového školního roku 2001/2002. L.V. Dar postiženým Divadelní kroužek, jeho odcházející èlenové, se rozhodli, že dìtskému stacionáøi v Tøinci darují rotoped. Pøedání daru, který financují zejména za utržené vstupné pøi svých ochotnických vystoupeních, probìhne v pátek od 10:00 hod v budovì stacionáøe. L.V. Brigáda Již 24. dubna (pøijímaèky na gymplu) byly 3 tøídy milosrdnì propuštìny ze školy za úèelem zvelebení našeho mìsta a jedna tøída (my, 2.C) mìla jet uklízet park v jablunkovském sanatoriu. Bohužel, jak jste se asi ráèili všimnout, byla zima a pršelo. V takovémto poèasí by se asi nepracovalo zrovna nejlépe, a tak jsme to už na nádraží vzdali. Proto se tato akce tzv. zopakovala. A to za necelý mìsíc V 7:30 se teda naše banda vlakem dopravila až do Bocanovic, odtud zkratkou jsem došli k samotnému sanatoriu. Tam jsme nafasovali hrábì, lopaty, kopaèky, smetáky, sekerky a další nástroje, jejichž názvy ani neznám, každé skupince pøidìlili revír, kterým se teda mìli ono dopoledne zabývat, ukázali nám, co a jak máme dìlat, øekli: Bye! a na traktoru si to zase nìkam odfièeli. Makali jsme jak šroubi (nebo snad šrouby?!), pot se z nás lil, slunko paøilo, mravenci štípali, F Pøednáška o drogách mì inspirovala Nedávná pøednáška o drogách mì znaènì inspirovala. O polovinì drog, o kterých ten chlápek žvanil jsem ani nevìdìla, že existujou (jó, to my zaostalí). Tøeba pøípravek Èikuli se mi zalíbil jenom svým názvem úplnì nejvíce, ale jelikož se už nevyrábí, tak mi postaèila Okena. No, jsem k tomu èichla, ale nic to nedìlalo. Asi po 10 minutách mì zaèala bolet hlava. Tak jsem toho radši nechala. Ale nedalo mi to a šla jsem obkouknout další chemikálie, co máme doma. Našla jsem nìjakou leštìnku na nábytek Renova. No tak z toho byla teda rychna. Mìlo to pochybné úèinky na moje zažívání po 5 minutách inhalace jsem skonèila s hlavou v míse. Taky jsem chtìla vyzkoušet trávu, ale jelikož sem zaostalá a nikde sem ji nesehnala, tak jsem se musela spokojit s kopøivama. Už nikdy Opìt to mìlo pochybné úèinky, ale tentokrát na moje støeva pro zmìnu jsem skonèila na míse se sraj prùjmem. Tak teda kopøivy zabalené do papíru na peèení jsou tak akorát dobré na posraní Vážnì nedoporuèuju! No nemyslím, že moje zážitky by se daly nazvat krásnými Takže: Realitou proti drogám!! Juchù Jayne mouchy a jiná havì kousali a žaludky kruèely. 10:00 HURR- RÁÁÁÁÁ Tøídní vyhlásil pøestávku. Tak jsme se najedli, napili, ošetøili, uèesali, utøeli.. a znovu do práce. Ta spoèívala v pletí, hrabání trávy, jehlièí, zametání chodníkù, ošetøování keøù, vytrhování trávy a nìjakých malých stromkù, keøù atd. Asi v 11:30 byla naše práce ukonèena, takže jsme veškeré nástroje naložili na vleèku a utíkali zase k vlaku. Domù jsme dojeli ve 12:30 pøíjemnì unaveni. Musím øíci, že aè jsem se na tuto brigádu nìjak zvláš netìšila, nakonec to docela ušlo a jela bych možná i znovu (pane øediteli ). Teï ale nevím, bylo-li to tím pìkným a rozlehlým parkem, nebo tím, že jsme se nemuseli uèit a nebo tím sympatickým blonïatým zahradníkem, co nám tam pomáhal Pavla Poslední zvonìní Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) V tomto èísle: Exklusivní rozhovor: Petr Muk 4M PROSTOR Závìreèné slovo šéfred. Kamila Mrázka Reportáže: Hutnický den... % Byl pátek a mimo dvou odpadlých hodin a s nimi i jedné písem-ky se tento den nelišil od ostatních své kategorie. Ale jakmile jsem vystoupila z autobusu, došlo mi, že jsem zapomnìla na základní vìc. Venku stepovali šes áci pøipraveni obrat lidi o co nejvíce chechtákù. Jakožto jim známá osoba jsem se také stala terèem a bohužel pro mì zapomnìla jsem na drobné. Pokus o nenápadné zmizení ze scény se skoro zdaøil. Smùla. Honza Nieboras pøevleèen za dámu mì odchytil po deseti metrech. Stále nechápu, proè je pro nìkteré kluky tak sympatické nosit ženské šaty. Není tomu pøece tak dávno, co muži nehodlali ani pomyslet na to, obléknout si sukni. Doba se mìní a lidé s ní. A nebo je to druh úchylky. Kdo z Vás ví, co nosí Nieboras na sobì doma? Mohli trochu zapøemýšlet, za co pùjdou. Konkrétnì již zmínìný Honza mohl být tøeba praèlovìkem. Dalším takovým, co si s pøevlekem vyhrál, je dvoumetrový týpek hrdì si øíkající Matìj. Radìji nebudu kritizovat, ale ta rùžová mì opravdu dostala! Originální nápad mìl pan Verner. Jeden by nepoznal, že ten bezdomovec sedící na zemi je studentem gymnázia. Problém spoèívá v tom, že dodnes si nejsem jistá, zda to byl opravdu jen pøevlek. Nejvìtší úspìch pøeze všechno u mì sklidil motorkáø z 6. C. Kožená bunda a helma použitelná také na sbìr mincí - prosté, ale kouzelné. Motorky mì ohromují už od malièka, navíc když patøí nìkomu takovému Tìch nìkolik hodin ve škole jsme pøežili, ovšem pak nás èekal vstup do kina. Zase spoustu škemrajících, pøípadnì i hrozících maturantù, nìjaké ty zbyteènì vyhozené desetníky, nekoneèné øady a no a pak koneènì to pøedstavení. Všichni jsme ho vidìli, takže každý si teï o nich stejnì myslí své. Chci jen pochválit Ježkùv výkon. Klidnì se dej k cirkusákùm ani nebudeš muset pøíliš otvírat pusu a lidi se budou smát vìø tomu. Prostì zanechali jste jakýž takýž dojem a možná tady bude po vás nìkomu smutno. Bambino Informace pro vás uzavøení známek burza uèebnic Olympijský šestiboj tøíd zahájení v kinì Kosmos - film Tmavomodrý svìt E

2 Strana 2 PROSTOR Anketa, názory, informace Konec jedné éry, zaèátek další Tak je to tady, pan šéfredaktor studentského èasopisu Prostor odchází! Nikoliv však kvùli neshodám na pracovišti nebo jako kapitán, který opouští potápìjící se loï. Dùvod je prozaický a až primitivnì jednoduchý (ne, že bych urážel ty, co si to hned neuvìdomili) - maturita. Ta døíve èi pozdìji postihne nás všechny studenty. Co se týèe Kamila, tak ten mìl nejvìtší podíl na vzniku tohoto èasopisu, respektive to byl jeho nápad. Vìzte ti, kteøí mu neholdujete a nefandíte mu (èasopisu a Kamilovi), tak je za tìmito nìkolika listy obrovský kus práce a není žádná sranda nìco takového každý mìsíc produkovat. Taková slova, jako komerce, se, myslím, pro tento èasopis nehodí, studenti ho dìlají totiž jako svùj honoráø, nemáme žádnou továrnu, ani nebereme dvojnulový plat. Je pøitom až s podivem, že existoval nìjaký student (pardon, existuje), který se do toho pustil, nemìl strach z postojù profesorù, ikdyž nìkolikrát mìl s tímto èasopisem problémy a oplétaèky s profesory. Za to všechno je tøeba hluboce smeknout, a už má Kamil rùzné vrtochy a vlastnosti, pracovalo se s ním za ty roky výbornì. Kdyby existovala jakási Síò slávy, mìl by zde urèitì student mít rezervované místo. Doufám, že i nové vedení èasopisu pøivede Prostor do dalších zlatých èasù, pøípadnì mu nasadí i zcela novou tváø Pøece jen, zmìna je život! Študáci a profáci pište! K èemu je Prostor vlastnì dobrý? Øíká se (teda aspoò KM to do nás skoro v každém èísle hustí), že je to objektivní èasopis, který vypovídá (tedy aspoò z èásti) nìco o našich studentech. Je pravda, že studenti rùzného vìku i pohlaví do tohoto èasopisu všelijak pøispívají (kecy, tlachy, kraviny, ale i zajímavosti, názory, ankety ). Co mì však trochu mrzí je, že do Prostoru nepíše skoro žádný profesor (s výjimkou pana profesora Sikory, který nás o sportovních výsledcích informuje pravidelnì). Co pak studenti nemají právo znát také nìkteré názory z øad profesorù (netvrdím, že všechny to zajímá, ale nìkteré snad ano). Žádný z profákù si snad nenajde chvilièku na to, aby vyjádøil svùj souhlas nebo nesouhlas k urèité vìci, svùj názor, svùj pocit? Proè? Trošku ohrané mi už taky pøijdou témata jako: Pøíbìh studenta (šel jednou jeden student a ve druhém patøe uvidìl obraz, nevìdìl k èemu slouží a tak ) a podobnì. Myslím si, že tohle je opravdu trochu moc a chtìlo by to zase jednou nìco nového. Takže STUDENTI i PROFESOØI. Nebojte se napsat nìco z vaší hlavièky nebo srdíèka, najdìte si tu chvilku, sednìte k stolu a uvidíte, ono vám to za chvíli pùjde samo. BORN TO Nejlepší roèníkové práce ocenìny Nejlepší roèníkové práce byly letos opìt ocenìny. Z rukou Mgr. Miroslava Filipce pøevzali Pochvalné uznání spojené s finanèním ohodnocením následující studenti: Jaroslav Páleníèek ze 6.C za práci Etnické menšiny v USA, kde pøitažlivì zpracoval a pøiblížil problematiku hispánské menšiny ve Spojených státech (700,- Kè). Marie Walachová ze 6.C za praktický pøínos v oblasti zdravotní tìlesné výchovy v práci Návrh inventáøe pro cvièení s velkými míèi s hudebním doprovodem pro dìti mladšího školního vìku (500,- Kè). Tøetím ocenìným byl Jan Chrastina ze 6.B za nastudování, popsání a metodické pøiblížení jednoho balíku programù na sítích v práci Vývoj aplikací pro Internet (500,- Kè). Komisi, která vybírala z témìø 90 prací studentù tøíd 6.A, 6.B a 6.C, nyní maturantù, tvoøili pro pøírodovìdné zamìøení Mgr. Miroslava Babilonová a Miroslav Filipec, pro humanitnì orientované práce Mgr. Vilma Sikorová a Miroslav Filipec. Mgr. Miroslav Filipec Anketa Prázdniny Odpovídalo 37 studentù! Myslíš, že dva mìsíce prázdnin je dost? ne (31), ano (6)! Èemu dáváš pøednost.. dovolená v zahranièí, nebo v ÈR? zahranièí(20), u nás(9), oboje(4), je to jedno(3), podle toho s kým(1)! Ve kterém státì se podle tebe dá nejpøíjemnìji strávit dovolená? Chorvatsko(3), Francie(3), ÈR(3), Abis Abeba(2), Austrálie(2), Amerika(1), Slovensko(1), Itálie(1), Afrika(1), Sahara(1), Mexiko(1), Rusko(1), Finsko(1), Norsko(1), Indie(1), všude(5), je to jedno(3), tìžko øíct(3), tam, kde je hodnì nezadaných partnerù opaèného pohlaví(2), nevím(1)! Dáváš pøednost zimním nebo letním prázdninám? letní(25), zimní(3), nastejno(7), hlavnì když jsou prázdniny(2)! Kam by jsi doporuèil(a) jet na dovolenou u nás v ÈR? Jižní Morava(6), Praha(2), Brno(2), Znojmo(2), Beskydy(2), Krkonoše(2), Valašsko(1), Jablunkov(1), Kobìhulky(1), Praha- Pitkovice(1), Hrdloøezy(1), Jižní Èechy(1), Na Podlesí(1), Šumava(1), Bystøice(1), èeský Ráj(1), Slapy(1), Lipnice(1), Písek(1), Východní Èechy(1), ku num(4), je to jedno(2), do hlubokého lesa(1)! Dìkujeme za vaše odpovìdi Petra Drongová I love B...ž Ty dìcka z B...ž jsou asi o- pravdu trošku bžžžž na skelet. Jeden z pseudoredaktorù B...ž mi øekl, že moje èlánky jsou idiotské (už jsem ani nedoufal, že mu to budu moci oplatit), tak teï mu zase já sdìluji, že ty tvoje komiksy jsou fakt supr. Ale o èem jsou?a asi máš o hodnì mladší ségru ne? (pro pøípad, že by procesor hlásil not found brain, tak myslím ilustrace.) Upøímnì lituji pøedplatitele B...ž obèasníku (naštìstí vychází jen obèas.). Myslel jsem si, že není nic horšího než Prostor, ale smekám klobouk pøed vaším výtvorem. Jediné co se musí re... re... redaktorùm (fuj, ani mi to nejde nìjak z klávesnice) nechat je ta odvaha, že píšou ty imbecilní èlánky pod vlastním jménem, nebo to není odvaha, ale... Je to príma, že jste uveøejnili i svoje mailové adresy, ale chtìlo by to i adresu vašeho bydlištì (patro a okno). Škoda, že si ten D.J. z vaší redakce nechce dopi- Nezapomeòte! sovat. Myslím si, že jeho muzika v rozhlase je príma a on je príma a všici jste príma. Mám rád tuc tuc muziku a nejradìji ji mám v dobì, kdy se zrovna snažím vpravit do sebe zelenì se køenící salám na penicilínovém chlebì s vlastní faunou a flórou (nemyslím to máslíèko.) Hned to jde pak samo...ven. Na závìr vám pøeji hodnì štìstí v hledání redaktora pùlroku jen jestli se dá najít nìco co není. No nic, a žije demokracie a její svoboda projevu. Tento èlánek jsem napsal z vlastní svobodné vùle a kdyby nìkdo tvrdil, že mi Mrázek vyhrožoval zveøejnìním mé identity, tak to popøu. A popøu to z vlastní vùle a ne snad proto, že by mi Mrázek znovu vyhrožoval a nevyhrožuj poøád, vždy to píšu. Manheru P.S. nepøemýšleli jste nìkdy o tom psát do šuplíku? Vaše èlánky, názory, návrhy, pøipomínky, básnì, povídky a jiné texty jsou naší prioritou. A proto naše schránka pøed dìjepisnou uèebnou, internetové online služby na webových stránkách èasopisu (eldar.cz/prostor) jsou vám plnì k dispozici. redakce PROSTOR

3 Redakèní strana Závìreèné slovo šéfredaktora Kamila Mrázka Vážení profesoøi, milí studenti a ètenáøi! Právì se vám do rukou dostalo poslední èíslo èasopisu PROSTOR tohoto školního roku. Ale nezoufejte, v záøí je PROSTOR opìt zpátky. A ti, co mají pøístup na Internet mohou i pøes prázdniny sledovat naše internetové stránky s novými èlánky. Toto èíslo PROSTORU je zároveò poslední èíslo èasopisu pod stávající redakcí. Já už odmaturoval a odcházím z tøineckého gymnázia. (To máte radost, co?). Když jsem pøed tøemi roky zakládal èasopis, netušil jsem, co všechno zažiji. Netušil jsem, jací nìkteøí doopravdy jsou, netušil jsem, že mít objektivní a nezávislý èasopis na této škole je tak tìžké. Všichni chtìjí mít èasopis, který reprezentuje školu, který chváli všechny klady a zapomíná na zápory, zapomíná na pravdivé skuteènosti. Takový by byl nejlepší èasopis na této škole. Myslím si, že demokracie je o tom, že právo vyjádøit se má každý a právo reagovat také. Ale když student napø. napíše èlánek (názor), který se nìkomu nelíbí, tak dotèený nereaguje nebo dotèení nereagují, ale øeší se to jiným zpùsobem (zamezení psaní, nátlaky ). To je demokracie tøineckého gymnázia. A pokud proti takovým praktikám nìkdo vystoupí, tak vyuèující tvrdí, že si pleteme demokracii s anarchií. PROSTOR má své pøíznivce a samozøejmì má také své odpùrce. Kdyby mìl jen své pøíznivce nebylo by to ono. Negativní kritiky jsou vždy lepší. Pamatuji si tolik kauz. Po nìjakém èísle nás všichni obviòovali, že jsme proti škole, proti profesorùm. Po dalším èísle zase, že jsme proti studentùm (tøeba kauza bufet ). Každé èíslo - jiný názor, takže proti komu vlastnì píšeme. Nevím, mohl bych øíct - proti nikomu. PROSTOR je èasopis, kde mùžete všichni vyjádøit svùj názor, poslat pøíspìvek a každý èlovìk je jiný a my jsme nikomu nestranili a nikoho nepodporovali. Èasopis by mìl být vyvážený na obì strany, mìl by být objektivní a o to se celou dobu snaží a vìøím, že redaktoøi nepodlehnou nátlaku nìkterých lidí a budou stále psát objektivnì o všech problémech, ale i o všech kladech a další informace a èlánky. A pokud se to nìkterým ètenáøùm nelíbí, mùžou na všechny pøíspìvky samozøejmì reagovat. Založil jsem èasopis, protože byla škoda, že na takové škole žádný nebyl. Myslel jsem si, že budeme všichni spokojeni, že tady nìco takového je, že všichni máme možnost pøispìt a vyjádøit se. (Na kolika školách je to možné?) Ale postupnì jsem zjiš oval, že profesorùm to nevyhovuje. Asi žijí stále v minulosti, kdy se nemohl student opovážit nìco øíct. Vždy profesoøi jsou bohové, škola je nejlepší. Ale tyto èasy jsou pryè. Vìøím, že nìkdy tyto èasy opustí i školu a profesoøi budou se studenty komunikovat demokratickými principy: vyjádøení a možnost reagování, rovný s rovným, rovnost hlasù... Samozøejmì všichni vzájemnì budou uznávat etické normy a slušné chování. Na tøineckém gymnáziu chybí také jakýkoliv motivaèní faktor, jakákoliv podpora studentù v mimoškolních aktivitách, a proto se není èemu divit, že vìtšina mládých je jaká je, nic je nezajímá, neumí se bavit jiným zpùsobem než chodit do hospody, fetují, kouøí... Chybí zde podpora dospìlých lidí, podpora rodièù, ale i profesorù, kteøí jenom plní svùj pracovní úvazek a nic je nezajímá. Podpoøte studenty v mimoškolních aktivitách, podpoøte je napø v psaní a když se vám to nelíbí, tak reagujte, jak by to mìlo v demokrat. svìtì být. Nezakazujte. To není východisko. Stále také slýchávám názory, že redaktoøi jsou pøíliš mladí. Proè právì teï diskriminujete èlovìka podle vìku. Já jsem èasopis zakládal v 16 letech a nikdo v redakci nebyl starší než já. A teï. Všichni kromì jednoho redaktora budou mít šestnáct a v redakci dokonce budou i studenti starší. Takže vìkové složení je vìtší než bylo, když jsem èasopis zakládal já. Schopní lidé jsou v každém vìku. Nediskriminujme podle vìku. Hodno me lidi podle schopností. Zkuste psát do jakéhokoliv èasopisu pravidelnì, pak pochopíte. Pak mùžete kritizovat. Doufám, že se všichni zamyslíte nad tímto textem a doufám, že èasopis PROSTOR zde bude existovat i nadále, že ho podpoøíte, že se všichni zapojí do jeho tvorby, jak studenti, tak profesoøi. Že budete pøispívat èím dál více. My nemùžeme nikoho nutit, ale je škoda, že možnost publikovat texty v èasopise nevyužívají všichni. A stejnì tak je to s profesory, nìkteøí pøispìjí, nìkteøí ne. Pøeji nové šéfredaktorce, aby nemìla takové problémy jako já, což závisí také na ostatních. A vìøím, že se redakce rozroste o nové redaktory a èasopis nezanikne díky praktikám nìkterých lidí na této škole. Zamysleme se. Dìkuji všem lidem, kteøí do Prostoru pøispívají, jak studentùm, tak profesorùm. Redaktorùm pøeji mnoho úspìchu a dìkuji nadaci OSF, která podpoøila existenci tohoto èasopisu a vìøím, že jej podpoøí i v pøíštích letech (Aspoò nìkdo to dokáže ocenit a podpoøit, že profesoøi?). Já budu stále se všemi v kontaktu, budu pøispívat, takže se louèit moc nebudu. Užívejte prázdnin a zapomeòte na školu,vždy si ji ještì užijete dost. Prostor je tu pro vás. PROSTOR Bezplatná inzerce Chcete nìco prodat, koupit, nabídnout, vymìnit, je tu pro vás bezplatná inzerce pro studenty. Vzkazy Pomocí èasopisu mùžete poslat nìkomu vzkaz, pozdrav, pøání k svátku nebo narozeninám Naší Romance všechno nejlepší k narozeninám pøejí její známí i neznámí LITERÁRNÍ SEMINÁØ V pøíštím školním roce bude probíhat literární semináø. Pùjde o nepovinný pøedmìt (2 hodiny týdnì), ve kterém se budou probírat otázky týkající se pøeètených textù (poezie, próza, drama, písòové texty aj.). Texty si zvolí studenti po dohodì s Mgr. René Braunerem, jenž semináø povede. Podmínkou úèasti jsou: chu èíst a nad pøeèteným pøemýšlet, zájem o základní znalosti literární vìdy.informaèní schùzka probìhne , 9:40, v uèebnì ÈJ. Redakce pro pøíští roèníky Šéfredaktor: Pavla Sližová Zástupce šéfredaktora: Eva Klusová Redaktoøi: Petra Drongová Lýdie Petøíková Jakub Szkandera Veronika Giraczková Marie Koláøová Grafická úprava: Kamil Babula Nìkteøí redaktoøi byli opìt toto léto pøijati na Letní školu žurnalistiky v Praze. Vìøím, že pøíští rok opìt s pøíchodem nových studentù pøibudou i noví redaktoøi. A zapojit se do tvorby PROSTO- RU nemusí jen noví studenti. Strana 3 Šéfredaktor: Redaktoøi: Pavla Sližová Eva Klusová Petra Drongová Marie Koláøová Jakub Szkandera Veronika Giraczková Lýdie Petøíková Grafická úprava: Kamil Babula vyšel: 11. èervna 2001 náklad: 230 výtiskù vychází každý mìsíc uzávìrka dalšího èísla: 17. srpna 2001 záøijové èíslo vyjde: 4. záøí 2001 Tento èasopis získal grant od nadace Open Society Fund Praha Internetový PROSTOR: redakce: Veškeré náklady a výdaje spojené s realizací a tvorbou tohoto nezávislého studentského èasopisu jsou hrazeny redakcí Prostoru. Své pøíspìvky èlánky a jiné vhazujte do schránky Prostoru pøed dìjepisnou uèebnou nebo pište na náš . Všechny otištìné èlánky nemusí vyjadøovat názory redakce.

4 Strana 4 PROSTOR Exklusivní rozhovor Petr Muk mìl na základce samé jednièky! Jak jste se dostal ke zpívání? Založili jsme punkovou skupinu Dural a jelikož nemìl kdo zpívat, tak jsem se toho ujal. Já jsem vždycky chtìl být baskytarista, hrát na baskytaru. Vùbec jsem netoužil potom být zpìvák.! Pamatujete si, v kolika letech jste mìl své první vystoupení? A jak na nìj vzpomínáte? Své první vystoupení? No, to jsme byli na jedné zábavì, kde jsme mìli takový hudební blok. A vzhledem Zamyšlený Petr Muk foto: K. Mrázek k tomu, že jsme nemìli pøedehrávky, tak z toho byl docela velkej prùšvih. V tu dobu už nás brala také státní bezpeènost na výslechy a po tomto vystoupení, to bylo ještì divoèejší. Takhle si na to pamatuji, ale lidi byli spokojení, protože do té doby nikdo nehrál v jižních Èechách punk. A pøece jenom, to byl takový náøez, písnì byly rychlé, tak se všichni docela bavili.! Èím myslíte, že byste byl, kdybyste nezpíval? Jaké zamìstnání byste asi vykonával? To nevím, to bych byl nìkde, kde jsem býval kdysi a to je rùzné. Jednu dobu, abych mìl èas na ètení knížek a studium vìcí, které mì bavili, jsem dìlal noèního vrátného. Uvažoval jsem o tom, že bych dìlal topièe, dneska už tyhle místa moc nejsou. Anebo bych asi byl dodneška poøád u okresní správy silnic, kde jsem dìlal mostního technika nebo bych asi nejspíš pracoval.! Èím jste chtìl být jako malý kluk? Jednu dobu jsem chtìl být kosmonautem, protože nám všude ukazovali Gagarina. Pak v šesté tøídì jsem se poøád vzhlížel ve svých rodièích. Matka je uèitelka, tak po tom jsem nikdy netoužil, ale mùj otec právì pracoval v investièní výstavbì, tak abych mohl dìlal zamìstnání, co dìlal on, rozhodl jsem se pro stavební prùmyslovku, kam mì vzali na obor dopravní stavby. Protože jsem byl tìch problematických rodièù, které vylouèili ze strany atd, nemìl jsem nárok se dostat na pozemní stavby, ale mì to tak ani nevadilo. S pøibývajícím vìkem, jsem mìl pocit, že bych nejradši nedìlal nic a flákal se celý život. Strašnì tìžko jsem se nutil na prùmyslovce, nutil na praxi, k jakékoliv práci, pøipadalo mi to všechno nesmyslné, pomíjivé.! Jak byste se charakterizoval? Jaké máte dobré a špatné vlastnosti? Jéžiši dobré vlastnosti neznám, já znám své špatné vlastnosti. Jsem despotickej, pøejídám se na noc, takže to s vùlí nebude tak dobré. Když už vyrazím nìkam na mejdan, tak to dotáhnu poøádnì až dokonce, ale není to tak èasto jak v Blesku tvrdili, že mám problémy s alkoholem. To je kravina, to bych pøi mém pracovním vytížení v životì nezvládal Jsem málo tolerantní Ale je pravda že bych všechny ty plusový, opaky tìchto negativních vìcí, chtìl zažít, a chtìl bych ty své negativní vlastnosti vylepšit a když už nic jiného, tak o tom mluvím, to je docela pozitivní.! Jaký jste byl student? Vzhledem k tomu, že moje matka byla uèitelka, tak jsem musel být dobrý student. Povinnì jsem pøes celé prázdniny poèítal pøíklady a psal diktáty. Když mì èekala tøeba ètvrtletní písemka z matematiky, protože osnovy byly všude stejné na všech školách, tak jsem ji musel naneèisto psát doma s matkou. Pak jsem ji sice druhý den umìl levou zadní, ale musel jsem ji sám napsat naneèisto, zvládnout ji i tak doma. Dlouhou dobu jsem mìl samé jednièky i v devítce, ale nevím jak dalece v tom fungovala intervence tøídní uèitelky a nevím koho ještì. Já bych radši žil na ulici s kamarádama, radši se míò uèil a víc vìnoval všemu možnému, jinému, sportu a tak.! Jaké jste mìl známky? A co maturita? Maturita nakonec dopadla vcelku dobøe. Èeština, ruština byla za dva, dopravní stavby za tøi a beton za tøi.! Jak vzpomínáte na své uèitele? Mìli vás uèitelé rádi? Nevím, možná na základní škole ty vztahy byly o nìco lepší. Na støední, vzhledem k tomu, že jsem nosil dlouhé vlasy, pak jsem prošel punkovým obdobím, kdy jsem mìl zase výbrus na hlavì, jsem asi nebyl v jejich oèích úplnì ideální žák. Navíc jsme byli problematiètí a chtìli jsme vystupovat ze SSM. To už vy neznáte. Když jsme vstoupili na støední školu, tak jsme všichni museli povinnì vstoupit do Socialistického svazu mládeže, což nás nìkteré ukrutnì štvalo a chtìli jsme ze SSM vystoupit tím, že bychom pøestali platit pøíspìvky, jenže z toho byl ve škole takovej poprask a obrovská obava z toho, že bude mít øeditel problémy, až jsme nakonec ustoupili nátlaku kantorù, kteøí si nás pozvali do kabinetu a pøesvìdèili nás, abychom pøíspìvky zaèali platit.! Zmìnilo se nìco od doby, kdy jste byl studentem? Jak se díváte na dnešní studenty? Musím se pøiznat, že já vùbec nevím, jak funguje školství dnes. I když mám své dvì dcery (14 a 15) na základní škole, tak moc nevím, jak dalece se zmìnilo to, co se mìlo zmìnit. Každopádnì mi vadí, že školství, není na tak vysoké úrovni napø. jsem si myslel, že v obèanské výchovì, nebo jak se to jmenuje, bude vìtší šance pro žáky se seznámit s rùznými filosofickými smìry, tak aby výuka byla kvalitní a tak se žáci seznámili se vším i po náboženské stránce. Spíš mám pocit, že uèitelé vedou mladé lidi ke konzumnímu zpùsobu života a k nìjaké prapodivné dravosti a to všeobecné podvìdomí, které by mìlo èlovìka trošku povznášet a rozšiøovat mu obzory, se mi zdá, že není na takové úrovni, jaké by mohlo být.! Prozraïte nám, jaké jsou vaše zájmy kromì zpívání? Nic moc jiného nestíhám než dìlat muziku, muzikál Johanka z Arku, ve kterém jsem zapojenej, a vystupovat. Kdybych mìl více èasu, tak bych asi urèitì chtìl sportovat a urèitì bych daleko víc jezdil do pøírody, ale bohužel a samozøejmì na druhou stranu bohudík, že mám hodnì práce. Mùj život vypadá tak, že kromì lyžování na zaèátku ledna a když mìli dcery jarní prázdniny, jsem dennodennì buï v divadle, nebo na vystoupení, nebo ve studiu nebo dìlám rozhovory, nebo toèím nìjakou televizi a nevím, co to je víkend a nevím, co to je volnej den, chodím domù akorát spát.! Které vlastnosti se vám na lidech nelíbí? Já bych se spíš odpíchnul od toho co øeší desatero. Vidím bibli jako obrovský zdroj nìjakých etických norem a v tìch pøíbìzích pøed tìmi tisíci lety je popsáno všechno to, co zažíváme i my dneska. Já si myslím, že se mùže èlovìk i z této knihy pouèit, ale a vezmeme jedno to pøikázání za druhým, tak mám pocit, že se dìje pravej opak toho všeho. Lidi se okrádaj, lidi se zabíjej, lidi si lžou a tak dále.! Na závìr, co byste vzkázal studentùm tøineckého gymnázia? Aby se o prázdninách sbalili a vyrazili kamkoliv pryè do svìta, ale i po republice, na Slovensko, do hor, do pøírody... A na všechny ty stresy a strasti, které pøináší studium na gymnázium a jakékoliv støední škole se vykašlali a hodili je za hlavu a užívali si naplno život. Vyrazili tøeba do Holandska, tam je to takový uvolnìné.! Dìkujeme za rozhovor Petra Drongová, Pavla Sližová,

5 Reportáže PROSTOR Strana 5 Reportáž pro normální tisk Hutnický den Jako každý rok tak i letos pro nás Tøinec uspoøádal velkou akci zvanou HUTNICKÝ DEN. Program zaèínal už od rána na velkém høišti pøed halou, kde byly kolotoèe, pak v pùl desáté na hlavním pódiu rádia Orion a dále pokraèoval ještì na dalších ètyøech pódiích, kde se vystøídalo spoustu známých interpretù jako Janek Ledecký, Martin Maxa, Petr Muk, Doga, skupina Blaf Lidé mìli možnost navštívit jakákoliv vystoupení a pobavit se každý jiným zpùsobem. Poèasí se daøilo, sluníèko pìknì svítilo, ale v odpoledních hodinách k nám pøišel na návštìvu déš a už jsme si øíkali, že Hutník bude v pr, ale asi po deseti minutách mìl napsanou objednávku nìkde jinde. Trochu nás to sprchlo, ale i pøesto jsme zábavì neunikli. Každý si to zaøídil jak chtìl, nìkdo chodil od stánku ke stán- ku a jedl co se dalo, jiní zase stáli u jednoho stánku a poøád pili nìjaký ten alkohol, ale hlavnì že se nenudili. Pak ale v devìt hodin veèer zaèala diskotéka, kde se už vyøádil každý jak chtìl. Do rytmu nám hráli Miloš Skalka a Martin Hrdinka, které mùžeme znát z Rádiožurnálu. Každý nasával atmosféru, která vládla kolem až do jedenácti hodin, kdy se konal velký a krásný ohòostroj a trval pùl hodiny. Musím øíct, že byl lepší než na Silvestra a to je co øíct, protože Silvestr je vyznámìjší den, než Hutník. Hned po ohòostroji diskotéka pokraèovala dál a konèila až v èasných ranních hodinách. A protože jsem tam nebyla až do konce, tak nemùžu øíct, co se dìlo potom... Tak doufám, že jste si Hutník užili každý podle svých pøedstav a zase se budeme tìšit na pøíští rok. Leady POSLEDNÍ ZVONÌNÍ Musím konstatovat, aè jsem zde pouhé dva roky, že je rok od roku lepší. Ráno 11. kvìtna jsem se vypravila do školy o nìco pozdìji v nadìji, že ONI už tam èekat nebudou. Chyba lávky! Najednou se JICH pøede mnou vyrojilo tucet a já pøišla skoro o všechny mé celoživotní úspory (trochu pøeháním ) Nìkteré pøevleky mì opravdu fascinovaly! Byl sice problém rozpoznat, jde-li o pravého a nefalšovaného MATURANTA nebo o nevinného a nic netušícího dùchodce jdoucího kolem (nic proti nim!), ale mohu vám s klidem øíci jedno: Jestliže jste si je, stejnì jako já, spletli a nìco jim také pøihodili, mùžete mít èisté svìdomí z dobrého skutku, protože s dùchody v naší republice to není nijak slavné. Ale to jsem odboèila. Po tøech naprosto zbyteèných vyuèovacích hodinách jsem se odbelhala ke kinu Kosmos, no a tam jsem tedy ztratila poslední peníze, co jsem u sebe ten den mìla. Na døevìných židlích se sice nesedìlo zrovna nejpohodlnìji, ale tu hodinku se to dalo pøežít. Nejdøíve tedy vystoupila 6.B a po ní 6.C. Z celého jejich programu mi asi nejvíc utkvìla v hlavì anketa TYTYTY, která byla opravdu trefná. Trapas roku sice moc trefný nebyl, ale pí. prof. Dziadková už zase trefná byla. Video 6.B stálo taky za podívanou a fotky obou tøíd byly nepøekonatelné. Totéž se opakovalo o týden pozdìji, ovšem s tím rozdílem, že tentokráte jsem si pøivstala. Nevyplatilo se. Dùchodce s maturanty jsem si sice nespletla, ale i tak jsem pøišla o peníze. GEN 6.A byl dle mého názoru naprosto nejlepší, zvláš reklamy se jim podaøilo tzv. vychytat. O nic horší ale nebyl Pøemkùv song z programu 4.D nebo Den (Noc) je krásný (á). Aniž to tyto dvì tøídy tušily, o tøešnièku na dortu se ten den postaralo poèasí. Ti chytøejší si vzali deštník, leè já mezi nì nepatøila, a tak jsem parádnì zmokla. V tom dešti jsem tak uvažovala, jak asi bude vypadat takové Poslední zvonìní naší tøídy. Došla jsem k závìru, že s vymýšlením programu budeme muset zaèít už teï, abychom to do šes áku vùbec stihli Pavla Hutník Reportáž pro bulvární tisk 28.dubna byl den jako stvoøený pro velkou chlastaèku a opravdu už od ranních hodin míøily davy pivachtivých lidí na Lesní. Své dìti vzaly sebou a odložily je v dìtském koutku, kde jim zpøíjemòovala to èekání na opilé rodièe Dáda Patrasová. Škoda, že jsem se probudil až v poledne a upøímnì øíkám, že závidím tìm šestiletým dìtem, které na vlastní prstíky pocítily Dádu Patrasovou a tu její žížalu. Tak snad pøíští rok mi to výjde. Podíval jsem se z okna ven a zahlédl 10leté smra.. tedy ratolesti s balónky vypadající jako mùj oblíbený hrdina pikachu. To mì dorazilo a radìji jsem si šel zase dáchnout. Znovu jsem se probudil kolem osmé, tak jsem si øekl: tož pùjdu se podívat na ty pokémony zblízka ne? Vytáhl jsem si kapaèku s umìlou výživou z žíly, pøevlékl se do gala a namíøil si to do spánku teda na Hutníka. Hned u brány chtìl po mì nìjaký typos 100,- Kè za vstupenku. Po pìtiminutovém záchvatu smíchu a vysvìtlení, že za pár am...ských stánkù a nìjakou tuc tuc muziku mu nedám kilo, jsem obrátil své kroky na zpìt, ale jen na oko. Doopravdy jsem si poøádnì obhlédl objekt, do kterého jsem se rozhodl vniknout. Našel jsem slabé místo a bylo rozhodnuto. Jdu na to! Podle toho, co jsi pamatuji, to vypadalo takto: Pøedemnou se náhle znièeho nic vynoøila pøekážka dvoumetrový ne ne pardon tøímetrový plechový plot? Co teï? Mám to vzdát a vrátit se domù? Stojím pøed životní otázkou. Co bude dál? Rychle hodnotím situaci a bleskurychle se rozmýšlím. Jednu ruku mám zatnutou v pìst (no, tak jo je v nose no) a ve druhé svírám svoji králièí packu pro štìstí, kterou mi vìnoval jeden králík pøed deseti lety, když jsem byl na ostrovì Borneo (nebojte se kamarády jsme zùstaly i po této amputaci.). Zaèínám zívat. Teda zaèínám vzívat své pohanské bohy a pøipravuji se ke skoku. Rozbíhám se a... hop. Dokázal jsem to. To dvojité salto s otoèkou se mi povedlo (nebo bylo trojité?). To je jedno, jsem tam. Tak tohle byla verze pro ty, kteøí mì ještì neznají a ti ostatní vìdí svoje, ale upøímnì mùžu øíct: nechal jsem tam kus sebe a to myslím doslova. Být po mém, tak bych zaøadil do osnov tìlesné výchovy pøelézání plechového plotu s ostnatým drátem. Jakmile jsem se dostal pøes plot, tak jsem šel krvácet ke stánkùm s obèerstvením. Tam jsem také našel sedící, skoro spící tvory, narušené silnou dávkou alkoholu (nemusím snad ani podotýkat, že dva ze tøí byli studenti našeho ústavu). Jednoho z nich jsem zdárnì pøesvìdèil, že není moc dobré sedìt na tìch pozvracených schodech a že by mohlo být i lepší se porozhlédnout po okolí. Nejdøíve jsme zavítali ke vstupní brance na koupalištì a hned jsme také odvítali, protože tam nìjakej Jouda zapomnìl v hi-fi vìži CD, které hrálo poøád dokoleèka. Nìkteøí ubožáci asi nestihli utéci a kroutili se v nìjaké podivné agonii a házeli sebou ze strany na stranu (vidìt je rodièe tak jim dají taky ze strany na stranu). Prošli jsme kolem sochy moèícího chlapeèka uprostøed cesty (sakra, ale to pøece není socha) a zamíøili na lední stadión. Z mých útrob se ozývaly divné zvuky, kterých jsem se nejdøíve velice polekal, ale ten studený langoš s teplou tatarskou omáèkou umlèel mé vnitønosti a já mohl koneènì na ten zimák. Na ploše zimního stadionu poskakovaly spocené patnáctky (nebo to byly pamìtnice slavné éry P. Habery?) a v hledišti posedávali elegantnì obleèení ožralové, kteøí každou pøestávku blili na sedadlo pøed sebou. Prostì a jednoduše øeèeno byl to tøinecký Hutník. Ještì jsem si poèkal na ten bájeèný ohòostroj a poèítal jsem: stotisíc, dvìstìtisíc, tøistatisíc... no prostì nádhera. Vypadalo to skoro jako, když jsem zapálil babièce tu chalupu, ale to mì tenkrát stálo jen dvacettisíc. Celkový dojem na mne pøišel až doma a vyjádøil jsem ho do záchodové mísy (to byl asi ten studený langoš). Takže už se tìším na další roèník a doufám, že to bude zase tak fklidu akce a všici, že budou v poho a bude tam ta supr tuc tuc hudba. zív Manheru

6 Strana 6 PROSTOR Názory Také odcházím Mým národùm, odchází z redakce Prostoru do dùchodu (radím udìlejte audit). Prostor bez Mrázka bude jako polévka bez mouchy nebo kráva bez slintavky. Jistì si pro vás na závìr pøipravil nìjakou dojemnou øeè. Jen si pøedstavím o èem to bude a už mám mokrý papír, na který píšu tento èlánek. Sakra, ono to nejde zastavit. Kap, kap... rychle kapesník, nebo tady vykrvacím. Jo, krvácení z nosu je prevít. Tak, kde jsem to skonèil? Jo už si vzpomínam na gymplu jako vy... sakra. Takže popøejme Kamilovi, a mu ta Amerika vyjde a tøeba vám potom pošle první èíslo svého èasopisu Space, nebo dopis z basy: Dostal jsem Gatese A to bude jakkoliv, zaslouží si podìkování za svoji práci v èasopise Prostor a nejenom on, ale i redaktoøi, kteøí do nìho pøispívají svými èlánky. založil tento èasopis prakticky z nièeho (no vlastnì mìl zápalky a pak to založil škoda Kè a seník v tahu). 10. výherní místo na soutìži o nejlepší èasopis na Internetu v roce 2000 a grant do nadace Open Society Fund Praha mluví samo za sebe. No, tak už dost pochlebování a teï závažnìjší vìc. I já jsem se rozhodl abdikovat na funkci školního šaška a dávám k dispozici svoji svìrací kazajku, protože moje léèba na tomto ústavu skonèila. Ještì není jasné, zda úspìšnì èi ne, ale snad tìch 6 let ambulantní léèby ve mnì nìco zanechalo krom tìch desítek taháèkù, které jsem byl nucen spolykat. Na závìr bych vám chtìl všem popøát hodnì štìstí ve vašem dalším studiu na gymplu, a jste úspìšní jako já (no, tak zase to nemusíte pøehánìt s tím uèením). Manheru Èlovìk - bytost hledající smysl (Platón) Zábavná soutìžní show 4M PROSTOR Pøed rokem mi jeden vyuèující øekl, že na tøineckém gymnáziu uspoøádat takovouto akci, na které by soutìžili studenti, je nemožné. Já bych s ním souhlasil. Tolik problémù, které tomu pøedcházelo by odradilo nejednoho studenta. Ale nakonec se vše podaøilo a jak bych asi slovy tohoto profesora øekl, dokázali jsme nemožné. Soutìžní show se oficiálnì zúèastnilo celkem devìt tøíd (1.B, 1.C, 1.D, 2.A, 2.C, 3.A, 4.B, 4.C, 5.B) a 24 soutìžících z toho 10 dívek a 14 chlapcù. Na správné show nesmí chybìt hosté, a tak jsme byli rádi, že naše pozvání pøijali dva hokejisté HC Oceláøù Tøinec Petr Gøegoøek a Mario Cartelli a šéfredaktor Tøineckého hutníku Jiøí Wawrzacz. I pøesto, že tato akce trvala tøi hodiny studenti se bavili až do konce. Zbyteèný strach soutìžících z vystupování byl odbourán hned na zaèátku, a tak jsme mohli zhlédnout, jak se studenti stále dokáži vzájemnì bavit. Cela show se nesla v duchu parodie na televizní zábavu. A tak nechybìly soutìžní disciplíny jako Chcete bít milionáøe, Brašna napodobující Kufr (pantomima a hádaní pøedmìtù profesorù) a také poøad Bum bác (Prask), kde studenti mohli vidìt exklusivní odhalení nìkterých profesorù natoèených na video (Pan profesor Moèkoø se v kabinetì uèí èíst ze slabikáøe, profesor Filipec a Mlèoch si hrají ve vyuèování a v kabinìtì hry ) Celou show prolínaly natoèené reklamy. V toužebnì oèekáváné poslední diciplínì, která byla oznaèena jako volná, se studenti mohli sami pøedvést. Zde se ukázalo, že opravdoví studenti mezi námi stále existují. Tuto disciplínu mìli pøipravenou studenti ze ètyø tøíd. 1.C se svou vlastní volbou Miss, 1.D se scénkou o Otesánkovi, 4.B s básní a Radek Mannheim z 5.B završil volnou disciplínu se svým unikátní vystoupením v plavkách. (Všem gratulujeme.) Porota složená z redaktorù PROSTORU a pozvaných hostù v prùbìhu celé show hodnotila. Vše bylo samozøejmì spojené s cenami, kterých bylo dostatek (sladkosti, alba, diáøe, taháky, žinky, karty na Internet, mobilní telefony. A výsledky poroty, která hodnotila všechno kromì Chcete bít milionáøe (kde studenti získávali ceny podle správných odpovìdí) byly takové: Soutìžní disciplínu Brašna vyhrála 3.A. Na druhém místì se umístila 5.B. Volnou disciplínu vyhrál Radek Mannheim z 5.B a za dívky Kristina Guziurová z 1.D. Samozøejmì, že i publikum nepøíhlíželo neèinnì, ale také se zapojovalo do soutìže. Na závìr se pøedstavila celé redakce èasopisu PROSTOR a byla pøedstaveno nové složení redakce. Šéfredaktor PROSTORU pro pøíští roèníky se stala Pavla Sližová, zástupce šéfredaktora Eva Klusová a grafickou úpravu papírové podoby PROSTORU bude mít na starosti Kamil Babula. Na této show byly také vyhlášeny výsledky studentské ankety o NEJ profesora a NEJ profesorku tøineckého gymnázia. Aby všechno bylo více objektivní. Studenti, kteøí se zúèastnili této show hlasovali v druhém kole z pìti jmen profesorek a profesorù, kteøí dostali nejvíce hlasù. A tak NEJ profesorkou tøineckého gymnázia byla studenty tøineckého gymnáia zvolena Mgr. Hana Bendová a NEJ profesorem Ing. Ivo Kantor. Gratulujeme. Porota bìhem závìreèných ceremonií seèetla své hlasy všech soutìžících studentù a NEJ studentkou tøineckého gymnázia se stala Kristina Guziurová z 1.D, NEJ studentem Jiøí Nieboras taktéž z 1.D. Kritéria pro hodnocení byla: student má mít smysl pro humor, nìco mít v hlavì, umìt se vyjadøovat, nebát se vystoupit. Tito dva NEJ jsou symbolem, že takoví studenti ještì mezi námi existují. Za redakci gratuluji k výhøe. Pøi oceòování nesmím zapomenout na pana profesora Mgr. Pavla Sikoru, který byl odmìnìn za pravidelné psaní do èasopisu od jeho vzniku. Vìøím, že bude stále pokraèovat. Jeho sportovní pøíspìvky jsou již nedínou souèástí èasopisu. Hosté Petr Gøegoøek a Mario Cartelli v porotì Volba Miss ve volné disciplínì Høeb dopoledne. Mannheim Pøípravy soutìžících v zákulisí byly obrovské foto: KM foto: KM foto: KM Ti, co se zúèastnili mùžou povykládat, jak se jim to líbilo. Já mùžu konstatovat, že jsem byl, a doufám, že nejen já, mile pøekvapeni, že studenti se nebáli vystoupit a že stále mezi námi existují studenti, kteøí se takto dokážou bavit, protože v dnešní dobì a hlavnì zde, ve Slezsku, takovýchto mladých lidí není mnoho a takových studentských akcí také. Všem zúèastnìným tøídám a samozøejmì soutìžícím studentùm za celou redakci dìkuji. Dìkuji také hostùm, že pøijali naše pozvání a vìøím, že takováto studentská akce nebyla poslední. (Další nejen informace o 4M PROSTOR, veškeré fotky jsou zveøejnìny na

7 Poezie, názory, humor PROSTOR Strana 7 Jak je to ve skuteènosti s profesory? Snad si ještì pamatujete na mùj minulý èlánek, jak jsem psal o troše pochopení ze strany profesorù, jestliže pøece studenta nìco nebaví a nehodlá poslouchat a místo neustálého bavení si mùže radši psát nebo èíst. Snesla se vlna odporu, sice jen od jednoho profesora. Ona profesorka mi, zdá se, neporozumìla úplnì. Nemyslel jsem bavit se, ale èíst a být POTICHU! O to ale nejde. Tvrdila, že obì strany pøece musí dodržovat urèité normy, a zrovna mùj odvážný nápad porovnávala s tím, že je to totéž jako kdyby nám profesoøi nadávali, pøesnìji odrazovali studenta podobnými øeèmi jako: Na to nemáš, Co tady vùbec dìláš, Jsi hloupý, Nièemu nerozumíš. Paní profesorka øíkala, že profesoøi takové øeèi nemají, a proto se i my musíme podøídit normám a za každou cenu dávat pozor. Takové kecy, že jsem tak sprostý, jsou ohavné a pokládám za nanejvýš nechutné používat je. Pøesto je slyším dnes a dennì od nìkolika profesorù! Nezkoumal jsem, jestli to myslí vážnì èi nikoliv, ale takové vìty mohou studenta srazit na kolena a jeho další výsledky jdou rapidnì dolù. Existují dva typy èlovìka, kterým to nevadí: extrovert a ignorant. Ten první extrovert tak toho to ještì posílí a takzvanì negativnì motivuje. Ten druhý ignorant to bere v pohodì, jako normální vìc. No, cílem tohoto èlánku je upozornit nìkteré kantory, aby zanechali podobných øeèí. Radši nás, páni profesoøi, chvalte. Ale ne zase moc, abychom neusli na vavøínu. Shnilém Ovšem, na druhé stranì profáky chápu. Víte, studenti se mìní, tak jako celý svìt, ano, bojím se to øíct, ale je to tak, k horšímu. Rapidnì. Tím nechci být soudcem a bez viny. Já sám mám k nim, kdo mì znáte, proklatì blízko. Dochází tedy k tomuto generaènímu promíchávání. Jde o každodenní dialogy dvou a více generací. A na to si nìkteøí nedokážou zvyknout. Jedna generace je konzervativní (ti starší) a druhá radikální (mladší). Je to velký problém souèasné doby, ale není na to lék, a už vùbec nehledejte øešení v tomto èlánku. Ten má na tuto situaci upozornit, abychom to tady za chvíli nemìli jako na amerických školách. Láska se dá léèit lékoøicí, ale tohle ne. Snad nìkoho nìco napadne. Jsem nadaná Ráda se šprtám, v knížkách vrtám. Jsem prostì jednièka, veselá a pìkná hvìzdièka. Sedm hodin se dennì uèím, mozkové buòky pøi tom muèím. Chci být ta nejlepší a strašnì dobrá, a je jednièek plná prùkazka modrá. Vìøím, že hloupá nejsem, uèím se, ikdyž jdu lesem. Uèení mì strašnì baví, proto mám i pyšnost paví. Mag K Drahá paní knihovnice Knihovna. To místo by mìlo být oázou moudrosti, klidu a ticha. Já osobnì mám knihovnu ráda, ale do té školní radìji chodím jen v nejnutnìjších pøípadech. Mám totiž strach, že vìèný optimismus a vstøícnost paní knihovnice by mohly vážnì ohrozit mùj zarytý pesimismus a zmìnit ho v podobný (odporný) optimismus. Paní knihovnice vždy tak ochotnì kopíruje. A vždy, když navštívím ono místo, mám pak celý den takovou tu lepší náladu. Doufám, že tak to baví aspoò paní knihovnici, protože mì už to zaèíná vážnì štvát. E Geniální šílenec, šílený genius Možná nìkteøí z vás sledovali dokumentární filmy o argentinském patologovi, doktoru Jackovi Kevorkianovi. Tomuto lékaøi se pøezdívá Doktor smrt, a pomohl odejít ze svìta asi 2130 lidem. Asistoval u sebevraždy, euthanasii. Tento pojem se èím dál tím víc objevuje v novinách a v televizi a mnozí si ani neuvìdomují, jak závažný problém se tady øeší. Euthanasie naráží na spoustu pøekážek, a už mravních, etických, právnických nebo právních. V dokumentu se objevili také takzvaní dobøí lékaøi, kteøí na otázku, jestli nìkdy podali pacientovi smrtící množství lékù za pøedpokladu, že vìdìli o tom, že pacient chce podstoupit euthanasii, odpovìdìli, že by se nìèeho takového nemohli nikdy dopustit. Myslím si, že by tito lékaøi neváhali pomoct tøeba své + Vojna Když slunce veèer zapadá V tmavou zimní noc, Vzpomínám na tebe A pøeji ti dobrou noc. Když se tì nìkdo zeptá, Kdo tì má rád, Øekni, že já, nebudeš lhát. Není láska bez bolesti Není láska bez trní, Zùstaneme sobì vìrní Tøebas že jsme vzdáleni. Leady Tajnost Tìžko je rùže pìstovat Když slunce nesvítí, Tìžko je chlapce milovat, Když lásky necítí. Miluj milý, ale tajnì, Tajná láska dobøe padne, Ještì lepší hubièka Co nevidí matièka. Leady matce, která má rakovinu a svíjí se v krutých bolestech. Existují zemì, které euthanasii trestají, jsou ale i takové, ve kterých je asistovaná sebevražda legální, takovým pøíkladem je Holandsko. Holandští lékaøi se ale obávají, aby jí nebylo zneužito a aby k nim nejezdili nevyléèitelní pacienti z celého svìta. Ovšem jedno se musí Kevorkianovi vyèíst, že i v pøípadì, když znal pacienta ze dvou nebo tøí sezení dokázal urèit diagnózu, která u nìkterých byla záležitostí nejménì 10èlenného konsilia lékaøù. Tady Kevorkian vystupoval velmi ukvapenì. A tak by se euthanasie rozhodnì nemìla brát. Doufejme, že se tento problém, který nám zùstal do 21. století rychle vyøeší a že euthanasii nebude nikdo z nás potøebovat. Sebevrah Pode mnou je velká prázdnota, vedle a ve mnì je zase samota. Èas se pomalu vleèe, asi dostávám køeèe. Je všude tma a chlad, já skáèu, nemìl lhát. Miluje mì, to je øeèí a lží, v mé mysli se mi mlží. Staèí jeden krátký krok a nedožiju tento rok. Ale já nemùžu, pojï, já ti pomùžu. Bìž pryè, už nechci žít, on jinou teï mùže mít. Mám nádherný výhled na mìsto, povídám vám, že i pøesto skoèím dolù, vìøte mi! Padám tmou a vítr fouká, snad sto lidí na mì kouká. Letím, jsem volná jako pták, tak to bude, ano tak. Tìžký náraz, srdce stojí, snad se moje duše spojí. Rakev mám a pomník èerný. protože mi nebyl vìrný. Ptáci volnì letí, už se mì nikdo neptá: Co je ti? Jsem zase sama a sama zùstanu, snad se nahoru dostanu. Teï je mi všeho hroznì líto. Byli to oni? Ano, tito. Zase mi všechno vadí, útìcha mì hladí. Nic necítím, nic nevím, už vám snad i nic nepovím. Monika Jakusová

8 Strana 8 PROSTOR Jaký je, co si myslí, jaké má záliby, kdo je Tomáš Houdek! Jaké byly vaše hokejové zaèátky? Èeský Tìšín.! Co považujete za první hokejový úspìch? Nevím, já žádný hokejový úspìch nemám.! Nejlepší trenéøi? Rudolf Tluszczyk.! Jaký je váš nejoblíbenìjší klub v NHL, za který byste hrál? Nechci hrát v NHL.! Vaše nejhezèí zážitky? Já nevím.! Co Vás zarmoutilo? Když se mi rozbilo autíèko..! Jaký je váš hokejový cíl? Hrát tak, abych si vydìlal na nové auto.! Vaše hokejové vzory? Rudolf Tluszczyk zvaný Permoník.! Oblíbení sportovci? Teiger Woods.! Herci a hereèky? Hereèka Simona Krajnová a herec Bolek Polívka.! Jaký je váš nejsledovanìjší poøad v TV? Veèerníèek Krakonoš.! Ideální dovolená? Moje ideální dovolená? Nemám na dovolenou peníze.! Ideálnì prožitý den? V posteli.! Vaše vysnìné auto? Wolswagen Brouk Newbeatle.! Co vám chutná? Jahodová polévka s klobásou..! Máte š astné èíslo? 12! Jste povìrèivý? Jo. Sport, názory Narodil se v Èeském Tìšínì. Od roku 2000 hraje za Oceláøe Tøinec v dresu èíslo 3. Má pozici obránce a hraje na pravou ruku. Hutnický den mýma oèima Na hutnický den chodí skoro všichni lidi co znám. Èlovìk by si myslel, že tam jdou urèitì proto, aby navštívili nìkolik stánkù s obèerstvením, okoukli pár známých osobností a potoèili se na kolotoèích. A samozøejmì si koupili ne zrovna levný lístek. Ale jen málo lidí lístek doopravdy mìlo. A proè taky? Podávání pod plotem šlo tak snadnì. A stánky? Nejvíc lidí stálo samozøejmì u tìch, kde se prodával alkohol. Dùsledkem toho také bylo, že už v pìt hodin odpoledne bylo prostranství plné rùzných ochmelkù a ochlastù. A kdo by si nevybral v programu? Dìtský koutek, lidová veselice, èeští a dokonce slovenští muzikanti, folklór a fotbal. Takže co z toho plyne? Hutnický den mùže být skvìlý nebo naprostý oprus. Záleží na tom, jak se na nìj díváte a s kým ho trávíte. E Blíží se konec! Už jenom jeden mìsíc a zaènou ty krásné, nádherné, proslunìné, svobody plné, nádherné a úžasné letní prázdniny. Tyto dva mìsíce, mimochodem nejlepší èást roku, budou vskutku oázou klidu v jinak tak trpkém životì studenta. A tak jenom doufám, že je nepromarníte brigádami a poøádnì si je užijete, protože pak vás opìt èeká deset mìsícù školy a byla by vážnì škoda neužít si slunce, vody a hlavnì svobody a zábavy. E! Jaké je vaše oblíbené zvíøe? Žába skokan.! Jaké obleèení nosíte nejradìji? To co nafasuju.! Zamilovaná barva? Šedoèervená.! Co vás dokáže naštvat? Podplacenej rozhodèí.! Záliby? Jít s Moskalem na pizzu do Tìšína.! Vaše pøednosti a zlozvyky? Zlozvyky. Nevím, kdy pøestat. Pøednosti nemám.! Z èeho máte nejvìtší strach? Že se mi zase pokazí auto.! Jakou nejlepší radu jste v životì dostal? Nežeò se.! Kde jste chodil na ZŠ a SŠ? Na základku jsem chodil v Èeském Tìšínì na Komenského a do Tøince.Na Støední jsem byl v Tìšínì, hotelovka-cestovní ruch.! Oblíbený pøedmìt ve škole a proè? Do školy jsem moc nechodil, a tak jsem si žádný pøedmìt neoblíbil.! Líbí se vám Tøinec jako mìsto? Ne.! Jaký vztah máte k tøineckým fanouškùm? Výborný.! Jaké máte nejradìji vtipy? O blodnýnkách.! Kdybyste mìl možnost pøejmenovat tøinecký klub, jak by se jmenoval? HC, vìdìl bych, ale nemùžu to uveøejnit.! Dìkuji za odpovìdi Veronika Giraczková Ze sportovních výsledkù Sálová kopaná okresní kolo V závìru této soutìže hraném vyøazovacím zpùsobem postoupili naši fotbalisti do semifinále, kde prohráli na penalty s SPŠ F-M. V boji o tøetí místo pak porazili SOUT F-M 2:0 Odbíjená okresní kolo Družstvo starších žákyò obsadilo 5. místo pøi celkové úèasti 7 družstev. Lehká atletika starší žactvo Pokles výkonnosti v tradiènì silné disciplínì naší školy je tu. Dìvèatùm ani hochùm se nepodaøilo postoupit do okresního kola ani v Poháru rozhlasu ani v Atletickém ètyøboji. Doufejme, že to nebude jev trvalý. Oèekávané akce Závìr školního roku bude už potøetí patøit Olympijskému šestiboji tøíd. Akce probìhne ve støedu za úèasti hochù z Èadce i Èeského Tìšína. Do soutìže o hodnotné ceny se zapojí šestnáctièlenné kolektivy jednotlivých tøíd ve sprintu, skoku do dálky, vytrvalostním bìhu, šplhu, hodu granátem nebo míèkem a plavání. Mgr. Pavel Sikora Redakce PROSTORU pøeje všem nádherné a zajímavé prázdniny

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

K O U M E S. Bøezen 2015

K O U M E S. Bøezen 2015 Bøezen 2015 K O U M E S Milí ètenáøi, Opìt je tu další vydání èasopisu Koumes a s ním i spousta nových zajímavostí a to nejen z naší školy. V bøeznovém èísle se zamìøíme na téma kyberšikany a šikany jako

Více

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 8. èíslo/èerven 1999 cena: 2,- Kè Na tøineckém gymnáziu se maturovalo Všichni z vás, ví, že tento mìsíc probìhly maturity, kterým

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 7. èíslo (bøezen 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 13. únor v 6:30 ráno

Více

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 Informace o LT 2000 OBSAH Vydává a tiskne

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44 OBSAH SKLADBA Vìta jednoduchá... 4 Základní vìtné èleny... 8 Podmìt... 8 Pøísudek... 10 Rozvíjející vìtné èleny... 12 Pøedmìt a pøísloveèné urèení... 12 Pøívlastek... 14 Doplnìk... 16 Vìty bezpodmìtové

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 6. èíslo (únor 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 5. leden studentem shozena

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek

PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek MANŽELSKÁ PORADNA Tam, kde vlastní síly nestaèí Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako

Více

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14 PENÍZE, SPIRITUALITA A REALITA 5 Obsah Vìnování...12 Úvod...14 Èást první CO PØITAHUJE A CO NEPØITAHUJE PENÍZE...17 1. Poulièní koumáci 21. století...18 Posun jako za Gutenberga...18 Kde jsou ty peníze?...19

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 7. èíslo (bøezen 2000) / 2.roèník cena: 2,- Kè Zemìpisná olympiáda školní kolo V únoru probìhla na naší škole zemìpisná olympiáda

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon MOTTA Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon Poezie života je láska. Svatopluk Èech 1 2 Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá brána nebeská dokoøán.

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 OBSAH

Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 aneb veselé bloudìní pevností Akce DD Krátké

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 5. èíslo (leden 2000) / 2.roèník cena: 2,- Kè Krátké zpravodajství Pøístup na Internet ze školy využívá pøibližnì 70 studentù.

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 9. èíslo (kvìten 2000) / 2.roèník cena: 2,- Kè Pøijímací zkoušky na tøinecké gymnázium 17. dubna probìhly pøijímací zkoušky ko

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 16 TÝDENÍK ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ PROSINEC 2007 S šipkovanou se jděte vycpat, pane učiteli, my dneska hrajeme radši šikanovanou! To už je tenhle měsíc třetí poznámka. Tady asi pomůže jedině pořádný výprask. Kde

Více

èasopis tøineckého gymnázia 1. èíslo (záøí 1999) / 2.roèník cena: 2,- Kè

èasopis tøineckého gymnázia 1. èíslo (záøí 1999) / 2.roèník cena: 2,- Kè ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 1. èíslo (záøí 1999) / 2.roèník cena: 2,- Kè Internet na tøineckém gymnáziu novì Tyto prázdniny se do uèebny, studovny a kabinetù

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem...

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem... MASKOT OBSAH NOVINKY prázdniny a léto...2 Tento rok ná ústav recept na mojito bez alkoholu...3 opou tìjí pan uèitel recept na kiwi mòamku...4 Stanislav afránek, matematický koutek...5 který uèil èeský

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače.

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače. Celá dnešní hodina byla věnována evaluaci kurzu někteří klienti svá hodnocení nadiktovali, někteří je dokázali napsat sami většinou ve wordu, někteří zvládli i sami poslat emailem: Tito klienti svá hodnocení

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům, ve kterém můžete: bydlet jíst pracovat a dělat další věci, které Vás zajímají.

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

Den kdy se vrátí láska k nám

Den kdy se vrátí láska k nám Den kdy se vrátí láska k nám obsazení: Tereza Petra Göbelová Petra Tereza Agelová 1. scéna pohoda Proslov DJ karaoke party hard repertoár Podvod, Holky z naší školky, Pohoda, Den kdy se vrátí láska k nám

Více

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí 5) Vstupní anketa pro žáky před akcí Vstupní žákovská anketa před projektem proběhne v 9. ročníku na úvod prvního dne po 8. h. po kontrole žáků v jednotlivých zemích, v nižších ročnících na začátku dne.

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava 3.5.2007-9.5.2007 Jazykové okénko... Jazykové okénko Tak a zatímco já jsem vás vítal u obrazovek, tak mě tady sledovala, čekala, až domluvím, paní Eva Jandová, vedoucí Katedry českého jazyka z Ostravské

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pracovní listy upravil a navrhl Jindřich Racek a kol. Obrázky

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

K O U M E S. Více uvnitø èasopisu

K O U M E S. Více uvnitø èasopisu Prosinec 2014 K O U M E S Milí ètenáøi, opìt je tu školní rok a s ním i naše nové èíslo èasopisu Koumes. S novým èíslem školního èasopisu pøichází i nìkolik zmìn. Tou první je grafická úprava a také logo

Více

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 Vážení ètenáøi, máme za sebou další pololetí a s ním opìt pøichází náš Zpravodaj, který vám pøináší informace o nìkterých událostech a akcích ze školního života. Uèebna chemie

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více