Zdravotní aspekty stárnutí populace reflexe sdlení Evropské komise Z. Kalvach 3. interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotní aspekty stárnutí populace reflexe sdlení Evropské komise 2006. Z. Kalvach 3. interní klinika 1.LF UK a VFN Praha"

Transkript

1 Zdravotní aspekty stárnutí populace reflexe sdlení Evropské komise 2006 Z. Kalvach 3. interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

2 Zdravotní priority sdlení Demografická budoucnost Evropy zdravotní stav mladých senior: : zlepšen ení a prodloužen ení práceschopnosti zdravotní a funkní stav osob 80+: omezení disability výše e veejných ejných výdaj na zdravotnictví a stárnutí í : : konsolidace rozpot zdravotní stav a integrace migrant

3 Zdravotní stav mladých senior ateroskleróza a její rizikové faktory (metabolický syndrom) nádorová onemocnní nikotinismus a alkoholismus duševn evní zdraví úrazy muskuloskeletáln lní obtíže - fyzioterapie

4 Dsledky pibývání starých a velmi starých oban kvantitativní zvýšen ení prevalence chorob zvýšen ení náklad zvýšen ení kapacit kvalitativní specifické zdravotní problémy etická úskalí

5 Konsolidace rozpot Rst LE bez expanze nemocnosti (rst LE = rst HALE): omezení rstu výdaj o 50 % Restrikce výdaj versus efektivita, individualizace, identifikace poteb, evaluace služeb Vysplé zem: : zdravotní a funkní stav senior se zlepšuje Nejvtší rst nákladn klad: : poslední rok života

6 Konsolidace rozpot a modely služeb Je teba t racionalizovat strukturu nabídky služeb zdravotnických systém,, která již asto neodpovídá novým poteb ebám. m. Kontrolu výdaj by mohlo podpoit i vtší využívání nových technologií. Sdlen lení strana 9 RozumíR R nové struktue e služeb?

7 Moderní koncept dlouhodobé pée (LTC) USA EU 2006 v rozporu s tzv. následnou péí p v R komplexní = zdravotn sociáln lní využit ití moderních technologií (home care) principy tzv. nového pojetí ze let: de institucionalizace (community-based) de sektorializace de - medicinace (nikoli diskriminaní!) de - profesionalizace

8 Moderní koncept dlouhodobé pée (LTC) USA EU 2006 vyšší úrove case managementu a nové pojetí (primárn rní) komunitní pée rozvoj paliativní pée e vetnv etn domácí,, v LDN, DD

9 Specifická nemocnost ve stáí disabilita, kehkost Vznik: náhle: úraz, CMP postupn ve vazb na chronickou chorobu: m. Alzheimer,, m. Parkinson postupn bez vazby na konkrétn tní chorobu: kehkost (frailty( frailty) Ve stáí klesá vazba disability na chorobu

10 Zmna paradigmatu Posun tžt žišt medicínsk nské kompetence od choroby (prevence, diagnostika, léba) l k funknímu stavu organismu a kvalit života Pedevším chronické choroby kehcí geriatrití pacienti lidé dlouhovcí Zdraví je více v než nepítomnost nemoci.

11

12 Zmna paradigmatu a Sdlení Vzhledem ke stárnouc rnoucímu obyvatelstvu dojde urit it ke zmn v typech nemocí,, což vyvolá mnohé nové otázky o typu pée. p e. Sdlen lení strana 9 RozumíR R zmnné nemocnosti vyšší ššího vku?

13 Zmna strategického hodnocení? 70. a 80. létal ta: : nepipus ipusme samoúelnou medicinaci pirozených problém stáí budujme ústavy oddlen lené zdravotní pée e (LDN) a sociáln lní pée e (DD) Dnes: ukoneme neznalost a neúmrnou demedicinaci zdravotních problém stáí vytváejme komunitní modely péep

14 Rozpory zdravotní pée ve stárnoucí spolenosti teoretické možnosti versus omezené finanní prostedky? teoretické možnosti versus zastaralé, nevyhovující vztahy a struktury služeb?

15 Co je nap. teba ešit? Akceptovat medicínskou problematiku geriatrické kehkosti. Podpoit diferencované komplexní pojetí geriatrické medicíny. Podpoit komplexní geriatrické hodnocení geriatrických pacient. Zvýšit komunitní zodpovdnost. dnost.

16 Co je nap. teba ešit? Podpoit komunitní projekty vetnv etn zdravotních a multifunkních komunitních center. Podpoit úelný a spoleensky ensky pínosný p gerontologický výzkum zlepšit znalosti geriatrických problém. Pijmout euroamerický koncept LTC.

17 Co je nap. teba ešit? Podpoit zásadnz sadní zmnu zdravotnického vzdlávání pro poteby stárnouc rnoucí populace (to je více v než jen v geriatrii). Podpoit spoleenskou enskou osvtu o variabilit stárnut rnutí a služeb pro seniory. Podpoit týmové pojetí komunitních služeb (primárn rní pée)

18 Projekt WHO 2004

19 Koncept geriatrické kehkosti - frailty vetchost - intolerance standardní léby kategorie omezení sobsta stanosti (IADL) vulnerabilita - riziko náhln hlé dekompenzace zdravotníi i funkní (instabilita s pády) p multisystémov mové postižen ení (mobilita, smysly, kognice,, výživa)

20 Koncept geriatrické kehkosti - frailty psychosomatický koncept prožitek nezdraví í, anxieta, psychastenie fáze geriatrické deteriorace - narst stání významu s pibývp ibýváním m dlouhovkých (longevity medicine?)

21 Prvky geriatrické deteriorace a kehkosti dekondice sarkopenie horší tolerance zátžz že delší doba zotavení mírný kognitivní deficit (CIND, fluidní inteligence, pam ) sensorický deficit únava nechutenství,, hubnutí apatie a hypobulie hypomobilita zpomalení imunodeficit dyskoordinace pohybu zmna kloubních vzor

22 Kritéria kehkosti dle L.Friedové Neúmyslný pokles hmotnosti > 5kg/ rok Únava, vyerpanost (Borgova subj. škála) Svalová slabost Pomalá chze Pokles tlesnt lesné aktivity Anorexie Sarkopenie Hypomobilita Poruchy rovnováhy Deprese Kognitivní deficit

23

24 Prevence a obecná léba kehkosti Food intake maintenained Resistance exercises Atherosclerosis prevention Isolation avoidance (go out and do things, social net) Limit pain Tai Chi or other balance exercises Yearly functional check

25 Frailty a potenciál zdraví Potenciál l zdraví (C.Drbal): - zdatnost - odolnost - adaptabilita Potenciál l zdraví s vkem v klesá Geriatrická kehkost = klinická manifestace závažného poklesu potenciálu zdraví

26 Etiologie geriatrické kehkosti 1. unikauzáln lní: - genetická exprese - volné radikály - cytokiny (inflam( ageing) 2. multikauzáln lní: involuce (vetn etn hormonáln lních vliv) multimorbidita dekondice, malnutrice psychosociáln lní vlivy - motivace, aktivity

27 Dsledky kehkosti pokles kvality života disabilita - poruchy aktivity, participace, sobsta stanosti poteba long-term care (LTC) horší prognóza chorob, komplikace rozvoj geriatrických syndrom mortalita

28 Klinická manifestace kehkosti disabilita až ztráta ta sobsta stanosti bez zjevné dominantní choroby výet chorob nevystihuje stav, rizika ani poteby kehkk ehkého ho geriatrického pacienta násilné piazování choroby k funkním problémm m pacienta mžm že e být zavádjící kaskádov dová dekompenzace (dominový efekt)

29 Vícerozmrná geriatrická diagnostika (CGA) choroby obtíže - symptomy, limitace, rizika funkní stav (ICF, GAF, FIM, ADL, Barthel) - kinesiologické hodnocení související okolnosti (perign( perignóza) - sociáln lní sí,, náron ronost prosted edí,, zabezpeenost enost priority pacienta, jeho životní koncept k popisu pacienta využit ití geriatr.. syndrom

30 Medicínské syndromy klasické - jedna píina p vyvolává typický soubor symptom a nálezn lez - pacient je oborov píslušný geriatrické - více píin p spoluvytváí jeden píznak, event. píznakový p soubor - pacient je oborov nejasný (pacient v území nikoho)

31 Geriatrické syndromy - klinická manifestace kehkosti syndrom instability s pády p - kinesiolog. rozbor! syndrom hypomobility, dekondice,, svalové slabosti (sarkopenie( sarkopenie) - kinesiolog.. rozbor syndrom anorexie a kachexie syndrom inkontinence syndrom imobility (imobilizaní syndrom)

32 Geriatrické syndromy - klinická manifestace kehkosti syndrom kognitivního deficitu, poruch pamti a pidrup idružené psychické alterace syndrom maladaptace a psychosomatické dekompenzace syndrom smíš íšeného smyslového postižen ení, senzorické a komunikaní deprivace syndrom termináln lní geriatrické deteriorace

33 Geriatrické syndromy - klinická manifestace kehkosti syndrom geriatrické kehkosti? syndrom týrání a zanedbávání (elder abuse and neglect,, EAN) syndrom zanedbávání sebe (self( self-neglekt, Diogenv v syndrom)

34 Literatura o frailty Walstone J. et al.: Research agenda for frailty in older adults toward a better understanding of physiology, and etiology: Summary from the AGS/NIA Research Conference on Frailty in Older Adults. J Am Geriatr Soc 2006,54(6):

35 Frailty a kompetence 1. Medicínsk nská inkluze: frailty = komplexní geriatrický (zdravotn sociáln lní) ) problém významný prostor pro úelné medicínsk nské intervence významná role fyzioterapie 2. Medicínsk nská exkluze: frailty = casus socialis

36 Frailty a zdravotní politika Stárnut rnutí populace: frailty = problém závažného spoleensk enského významu Ješt nikdy nebylo tak silné pokušen ení demedicinovat zdravotní problém Ješt nikdy nebylo tolik lidí ohroženo diskriminaní demedicinací Needs or demands?

37 Frailty a etika Nepodceovat ovat skryté eugenické tendence a stereotypy (latentní eugenika) Nepodceovat ovat agismus (stereotypy, mýty, pedsudky) Nezam ovat kvalitu a hodnotu života Nepodceovat ovat smysl kehkk ehkého ho života Být rozumný, nikoliv rozumný

38 Frailty a spoleenská prognóza: nejhorší scéná Diskriminaní demedicinace - casus socialis Nerozvinuté komunitní služby Podfinancované velkokapacitní ústavy bazáln lní pée Uživatelé bez pochopené problematiky Burned out personál Neúeln eln petížení fyzioterapeuti Rehabilitace bez nutrice i vhodné zátže

39

40

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V INTERNÍCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... Uební plán... 5.1 Uební osnova

Více

Senioři jako dobrovolníci. dobrovolníci seniorům

Senioři jako dobrovolníci. dobrovolníci seniorům Senioři jako dobrovolníci dobrovolníci seniorům Kroměříž město památek UNESCO 11. a 12. května 2009 Konferenci na téma dobrovolnictví pořádal Klub UNESCO Kroměříž spolu s Národním dobrovolnickým centrem

Více

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit Kapitola 1: Pojetí...2 Kapitola 2: Zdravotní postižení...16 Kapitola 3: Diagnostika...76 Kapitola 4: Intervence...95 Kapitola 5: Sporty

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice

Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice 06 sobestacnost.qxd 1.9.2010 16:15 Stránka 1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Katedrou řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Fakulta humanitních studií Univerzity

Více

O bydlení seniorů Ing. Eva Grollová, Diakonie ČCE

O bydlení seniorů Ing. Eva Grollová, Diakonie ČCE I. kapitola O bydlení seniorů Ing. Eva Grollová, Diakonie ČCE V mládí nám připadá, že stáří je oddělená, velmi vzdálená kapitola života, která se nás příliš netýká. Možná až za nějaký čas, ještě máme jiné

Více

Podpora rozvoje komunitního systému integrovaných podpůrných služeb. Zdeněk Kalvach a kolektiv

Podpora rozvoje komunitního systému integrovaných podpůrných služeb. Zdeněk Kalvach a kolektiv Podpora rozvoje komunitního systému integrovaných podpůrných služeb Zdeněk Kalvach a kolektiv Podpora rozvoje komunitního systému integrovaných podpůrných služeb Zdeněk Kalvach a kolektiv Vychází díky

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

ROZVOJ KOMUNITNÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HLEDÁNÍ PRŮNIKŮ A SPOLEČNÝCH

ROZVOJ KOMUNITNÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HLEDÁNÍ PRŮNIKŮ A SPOLEČNÝCH ROZVOJ KOMUNITNÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HLEDÁNÍ PRŮNIKŮ A SPOLEČNÝCH VÍCEOBOROVÝCH ŘEŠENÍ VČETNĚ NÁVRHŮ NUTNÝCH ÚPRAV LEGISLATIVY Výborům zdravotnímu a pro sociální politiku Parlamentu České republiky

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. ISBN 978-80-7492-058-5 (PDF) ISBN 978-80-7492-059-2 (PDF pro čtečky)

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. ISBN 978-80-7492-058-5 (PDF) ISBN 978-80-7492-059-2 (PDF pro čtečky) Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Obsah 1. ÚVOD... 4 2. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU PRIORIT VAVAI... 5 2.1. SOUČASNÝ STAV V ČR... 5 2.2. POROVNÁNÍ MEZINÁRODNÍCH POSTUPŮ

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE 4. 4. 2000, ZATÍM NEPROŠLÁ DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Str. 1 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZ č. 134/1998Sb.,

Více

Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení

Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení Sociální práce Vedoucí práce: Bc. Dagmar Martinková Vypracovala:

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

České vydání Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

České vydání Národní rada osob se zdravotním postižením ČR WHO Library Cataloguing-in-Publication Data International Classification of Functioning, Disability and Health : ICF 1. Human development, 2. Body constitution, 3. Health status, 4. Disability evaluation,

Více

SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE

SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE SOUASNÉ TRENDY TRÉNINKU VE VYŠŠÍ NADMOSKÉ VÝŠCE JIÍ SUCHÝ, JOSEF DOVALIL, TOMÁŠ PERI Fakulta tlesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky sportu, oddlení

Více

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením závěrečná zpráva o řešení projektu Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Více

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení SYNDROM VYHOENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky)

Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky) Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky) Projekt Podpora rozvoje paliativní péče v České republice v programu Public Health Nadace Open Society Fund Praha Nositel projektu Hospicové

Více

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz SBoRnÍK SÍTĚ TÉMATICKÉ VÝSTUPŮ K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz Úvod O projektu SOUČASNÝ STAV PSYCHIATRICKÉ PÉČE V ČR Ambulantní a lůžková péče - současný stav Komunitní péče

Více

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Marie Lukasová, Adéla Hradilová a kol. Společně k dobré správě Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Autoři: Marie

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta Úvod Lékařské listy 18 3. 11. 2008 3 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové

Více

AKADEMIE ALTERNATIVA TANEČNĚ - POHYBOVÁ TERAPIE

AKADEMIE ALTERNATIVA TANEČNĚ - POHYBOVÁ TERAPIE AKADEMIE ALTERNATIVA TANEČNĚ - POHYBOVÁ TERAPIE VLIV TANEČNĚ - POHYBOVÉ TERAPIE NA SNÍŽENÍ ÚZKOSTI A ZLEPŠENÍ SVALOVÉHO NAPĚTÍ U DOSPĚLÝCH LIDÍ S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2015

Více

Odborový svaz zdravotnictví a sociální pée R (OSZSP R) - 2006

Odborový svaz zdravotnictví a sociální pée R (OSZSP R) - 2006 organizátor typ zo050 zo0501/0 Pracovní právo ve zdravotnictví 10.1.0 všechny y OS ZSP R zo0502/0 Význam ergoterapie na spinální jednotce 1.2.0 05 zo0503/0 Urologická pée o pacienty na spinální 19.1.0

Více