WaW. MwW. PrsstYedni slska rozlit6. naltehofi skfch loukdch Pielitim narusene hr6z Eendisk6ho rybnika u obce Ubin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WaW. MwW. PrsstYedni slska rozlit6. naltehofi skfch loukdch Pielitim narusene hr6z Eendisk6ho rybnika u obce Ubin"

Transkript

1 WaW MwW PrsstYedni slska rzlit. naltehfi skfch lukdch Pielitim narusene hrz endiskh rybnika u bce Ubin

2 MTOROLOGCKA STUAC Dn prechazela v dplednich a vet mich hdindch d zdpadu ples eecby studena frnta, dprvaena misty buikami a piehankami a jedin le ikrupami(ksetice). SrAZkv nhmy n byly velk, vetsinu dsahvaly d neklika deselin d 3 mm, puze jedinele piekraily l0 mm. V nrsledujicich dnech, , s tat studend frnta udrzvala ve viskv m jihzapadnim pruddni nad Alpami, sevemi lalii a Slvenskem bez viraznajlft phybu jak zvln"he frntalni rzhrani, j hz vliv zasahval i d jiznich Cech. Zde pievledal blaan paasi s baasnim destdm neb piehantami, jedinele se vyskytly i buiky. Srarkvd nlrrny za tyt dny ainily kl m 20 mm vjizni plvinjiznich eech, tedy v hmicb aastech pvdi Otavy, Vltavy a Lutuice, na severu byly srfiky slabli. Dne 5.8. se ve viskvd brazd nizkh tlaku, ktera se uddvala nad zapadnt vrpu, \Ttvril nad jihztpadnimi Alpami samstatne cyklnelni centrum, kier pstupval zvlna k severvichdu a v nci na.8. se z.aal prj vvat i na 'izemi.jihich eech (br. t l.) Nejpne, vcasnlch ranntch hdinach, piechzeldjihu azjihvichdu pres jihl eechy asi 100 km sirke pasm intenzivnih trvaldh deate, di kterdm behem neklika hdin spadl 10 az 25 mm srzek. Pri: vsak prsel pravd v dbe klern tennlni jejich mdieni (na hydrlgickich stanicich v hdin, na meterlgickych v 8 hdin letnih dasu), jsu fhrny z tt srezkvd epizdy, ktera se ale sama sb na prutcich jegtd neprjevila, rzdaleny v ruzn m pmeru d 2 dni. V dplednic hdinach dne.8. srdzky d jihu ustaly a blaanst se prtrhala na pljasn. V dplednic hdinech, kdy se s*ed vrskve cyklny v hladind 500 hpa nachdzel mezi Salzburgem a Pasvem, se zadaly v hmim Rakusku vytvaletjedntljv, zpaatku izlvand buiky, ktere se p l.hdine lehih aasu rzsiivaly pt sjit'i Sumavu a Nvhradsle hry k severu a severyichdu, kde ddle vznikaly nve knvektivni bufrky. Mezi 18. a 19. hdinu jiz byl zfmvn pm"lm rzsehry kmplex silnich buiek (s RL drazivsti az 5 dbz) mezi Nvhradskimi hrami, Ceskimi Budejvic mi a Trebni. Ten se pak v nasledujicic hdinch rz{irval dale k severvychdu nad Jindtichhradeck a aeskmravsku vrcbvinu, ptitm ale i vjehjizni aasti, zhruba mezi Trh\"imi Sviny a Ttebni, dstnvala akiivnijadra, bez vyrazndjsih phybu, jerte i p pilnci. Az v aasnych rannich hdinach se celi kmplex Cumulnimbt zaaal rzpadat a bladnst se pt rvat la d vrslevnatdh charakteru (Nimbsrratus). Z ni pak beasn, vetsinujiz slabe srazky, vypadevaly jesta v dplednlchdinrcb. Pmaly pstup buiek a jejjch dluha Zivtnst byly deny ptedevsim dynamickimi vlivy, resp. cirkulacj v blasti rzmdrvd pmdme mal viskvd cyklny, kterd pstupvala zvlna d jihzrpadu ptes jihi Cechy k sever\.ichdu. Na jeji plednl strane se ve stiedni a hmi trpsf ie udrzval dpledne a veter dne.8. divergentni, pnrn slabd jizni arjihwchdni pruddni rychlsti klem 5 m/s, kterd s p pnhci, p piecbdu stiedu viskv cyklny, stail na sevemi ajeh rychlst zaeah k rdnu narustat. T mel patme za nrsledek. ze se zadni (zdpadnd aa$ buikveh kmpl xu zatala retrgredn vracet zpet kjihu. V dlni trpsfie a pii zemi se p celu dbu u&:val mim severz:padni prudeni rychlsti 4-8 m/s, t vsak na phyb burek vliv n mtl. Narazy plizennib vetru nebyly nijak \"iznarnn, nejvyssi hdntu, 1 m/s, zaznam nala Kstelni Myslva u Telde. Butky byly vlem velmi aktivni elektricky (mlsty hlaleny Skdy bleskem) a predevsim srazkv"! - mimitdnd lhmy suvisely sjejich velmi pnalim phybem a dluhym trvaniln. Zajimave je, Ze puze 2jihaeskd meterlgickd stanice (Tiebn a Lsenice) zaznamenaly krupy, a t bez viraznejsich Skd na rzdil d sevemt Mravy, kde v tdrnre tase pifchdzely jind buiky, dprvdzend silnim krupbitfm svelktmi Skdami. Tam vsak byla m terlgicke situace trchujjna. MeterlgickA piedpv d, r sp. nurnerickc ptedpvedni mdely, piedpkladaly na uv deny den.8. vice neb mne vydatnd srrzky. N jldpe rylla ptedpvdd mdelu Aladin z terminu 00 UTC dne 5.8., kter, piedpkladala na rizemi jizrxich aech na den.8. nhmy 40,0 mm, nd l nem ckd pv trnstni slurby (DwD) zthz terminu udeval mm. Vcelku dbie simulvala buduci \"ivj i prgnza Aladinu z terminu 12 UTC dne 5.8. V j inych vychzich term lnech a statni m dely becnd piedpvidaly hdnry nizsi. V tmt smyslu - t dy upzmenl na mznst vydatnjsich sdzek - takd byli z Reginrlnl piedpvadnir pracvistd v e-buddjvicich infrmvdni dberatel pi dpvddi. V hrubm prstrvirn i dasvdm mdiitku lze predpvdd mdelu Aladin a snad i mdelu ndmeckd pvlrrnstni slurby (DWD) maait vnalem pljpad za uspkjivu. Ovsem pi sndji dasve a prstrv kvantifikvan piedpvdd s#zek knvektivnih charakteru je pr vsechny mdely fkl zatlm tzk zv ladnutelni. AZ na zdkladc rnetd newcastingu, tedy piim detekce ryvij jicich se knvekiivnich bjektt, byl ve veaemic hdindch dne.8. Centrdlnim piedpvddnim pracvistm v Praze-Kmlanech prstiednictvim Systdmu integrvand vistrat.n sluzby (SVS),ydan specifick upzmenl na nebezpeane pruvdni je\ry t cht burek v knkdtnich

3 HYDROLOGCKA STUAC Ve dnech az 7.a.2000 se na pvdi hmi Vltavy vyskytla viznamna srezkva siiuace se zvisenimi diky piedevllm v pvd; Malle a NeZirky. Pdtky v prfilu stanice Rudnd na Malsi a v Lrsenici nan zrce se phybvaly mezi ptl ajednlelu vdu. Vychzi stav pvdi z hlediska nasycensti mtzeme chamkterizvat ukazat l m piedchzich srazek. Mapka na bnizku t.2 pdiva piehled tdt charakteristice pmcl vykreslenich izlinii UPS. V pvdich nejvice pstizenych pvdnvimi dtky se hdnty UPS pted srrtku phybuji v rznezi mm (Trhvd Sv'ny 52.4 rnrn, Sblnv 55.5 nm, Phrska Ves 1.1 mm, Tiebn 49.5 mm, J. Hradec 42.8 mm, Lasenice 45.7 mm). Tyt hdnty sice n znarn naji extremni nasycenst pvdi, ale jiz umfiuji g n zi viraznich dtkvich situaci j z neptilis lyslich srizek. Hlavni pdil na vytvteni tct nasycensti mdl mimd nadprumdm bdbi mesice dewence, kdy spadl sraiky v celem pvdi Vltavy dsdnly v prtmdru 108% nrmalu. Ptidinne sdzky spadly pii silnich bulkach v drule plvine dne.8 a! nci na 78. aasvi pribdh a bjem sralky asinejldpe \Tst;huje piilzent ztmam z mbrgratu (br. 5) m terlgick stanice v Tlebni. Maximehi nhmy srazek se vyskytly v psu d Trhvych Svinn p Jindiichriv Hradec, kdy v Tlebni byl nam llen 148,8 mm srezek (tab. ). Na brzku. 3 je znaz m:n plsne rzlzeni srazkvych [hmt - tat mapa byla \ytviena na pdklade syntezy jednak skutednd namdienich hdnt,jednak dhadn srrzek pdle radilkaani drazivsti. Na br. d. 4 jsu znazmdny radarve dhady dllalch sra)kvich 'ihrnn p 3 hdinach. Buikv sfliikv ainnst, ve svm maximu, pdle radarvich sn{mkfr z}ejmd presahujici 150 mm behem ndkljka hdin, vyvlala na vsech mensich tcich dtkvu vlnu s jeddim kulrninaanim pritkem. Praldicky se jednal dtkvu epizdu rimemd dpvldajjcj spadlym srezkem. Viraae zviseni pnitki nastal na Malli a na N ZArce klem 21. hdiny.8., na Vltav; d sutku s Malsi klem pilnci a na Luz.nici nasledkem pstupvdby bhem dalsih dn (8.8.). Pvdnva vha dsehh kulminace na MalSi v prfilu stanice Rudne 7.8. v 8h hdntu 218 m ( br. a..) na vdatu, cz dpvidi prutku 7 m3/s. Tat hdnta se rvn zhruba U2 az lletdmu pritku. P dve hdiny zde trval druhi stupen pvdnve aktivjty. Kulminace na NeZrrce v Lasenici nastala rvne, 7.8., ale v 18 hdin stavem 177 cm ( br. a. 7.) na vdttu, dpvidajici hdnt pritku 31. m3/s. Tent stav se rvne stejnd, jak na Malsi 1/2 az l-1erfl) pritku. P l hdin zde byl prekden prvnl stupen pvdnvd aktivity. V tabulce c. 2- jsu sepsrny vsechny sranice, kde byl v prnbahu pvdne dsazen SPA. Zatimc v statnich mamich prfilech v pvdi Vltavy nenastaly Zdnd extrmni pritky anebyl anidsalen pvdiwch stupii. Dne byla pievznd je$e v dplednichdinich prv dena rekgnskace pvdi zasa-:enych nej\ryssi sratlu. Pdle dhadu kamritych rychlsti, stp hladiny tku pii kulminaci a mlstnih letreni byly prvedeny dhady aktulnich prlitki a pkud t situace dvlvala i kulminalnich pritki na nepzrvanicb tcich- Jednal se zejmdna Splski, Miletinskt a Zbrvski ptk a tky zpvdl Prsfedni stky. Vysledky rekgnskace jsu piedstaveny v tabulce t. 3. Na ztkladd dhadvantch kulminaci byla dhadvina idba pakvani kulrninadnlch pritki natechttcich. Na vtllch tcich, mnitrvanych linnigrafickymi stanicemi, nebyly na krytech rek anijejich kli zptsbeny,tdn lkdy. VAaCjSi byla situace na mlstnlch ptcich, v lkaliiich kl bci Ledenice a Petrvice, dkud isti vdteae d Splskh rybnlka. V tdcht bcich byly vetsinu zapenc puze sklepy a nebytv prstry,jak garze a stdly. Ntuledkem extrmnih piitku se zvedla hladina Splsk h rybnika zhruba dva netry a zatpila piibliind dve thtiny chat, pstavenych v zatpvdm izenl rybnika. Bdhem pvdn byla zavedena rnimredne pvdnvd duzba, kter pr&bezr aktualizvala a vyhdncvala data z blasti s nadm mtmi pritky a perativnd sdlvala infrmace dispeaerflm pdniku Pvdi Vltavy, hydrlgickdmu dispeainku v Praze-Kmran ch, pracvnikim civilni chrany a becnim iladnm v zainteresvanich bcich.

4 N t- sa ;i y i!=";=- * = - j *qiag "df"..8,,= j: : ". t g i ;; i;5; * i*ss Fi : g = i ; 9i = ; ( 'g i: Nt--(rf) \t)(( '=t = -a.9; =9 + " s xi;:-:;sai n ;. r i;;:tit s: i!;g i ' ibsgi!es, s F

5 UJ z =.! c!.! A g (-) - Y.9 g d,9-9 5 c _t l! z

6 3 z q G cl lr. ; Y -.9 ',9 z '.9 s 9 _9 s = N :{. :..9 -, F - L F q ().9.9 = p _9 i -: =-s vli P! * 9 >! **a a -g t F.9. 't.9 ()-.9 ='..9,-9 g ^i p _e -q

7 ?i--r / \- --d-k- Situac dne ve 12 h UTC (nabte) a dne v 00 UTC (dle). Piizemni tlakv ple a frnty, larkvan izhypsy hladiny 500 bpa. (N)- stied Wskv cyklny v hladind s00 hpa. br. e. '1

8 a t..y a rl f

9 t- c N g U>

10 ,q'q * F5 F5 5,(-),9 u) ;n - b {x q! g 9

11 r tt,g Fa 1R cts B rr :.ct- 0 G (,

12 t, () = q, '5 c,,at TL! rat NN (p: el 9t wszl mt9 q&9 @slr ar wzt m:e qt9 q 88 00:gt 82 @:

13 ' = (l, '5. a (L {) 3 u qrzs wzl 9 w9z, 00at 07t (1-!t 38e3R ls/e{xl ffpd 00 80! cl G t ltzl gt :Zl m

14 c, '5 c -g. (l, {U :< J z w,a, 0&c 5 ; ' t wzl qrz 9 9l mzt w9?l 0zl 8 st qzl G 00 gzt mzt 00aa 00G 008 wzt :zt 00&cL q):zt a ra,!' (Y, N ls/eu{ rpurd (wa9

15 - i- *= vrl +.: 3= t=3 (tr Figii9g:;ii;:#ri sbf;;:f :;ah:ii s ig;3iiiff i iliii;;?i;3;{i s i9:ii a;ieli:#;egs,.9 'i a;;::i:et: :;4ag:1 = 'ile:i5ii:ie; ' ii: geri:i? :":::;r3ie:,'= ;,i.ihi; ;;? :::; 3;;;si $;i ;i!?;g ii; ifgg gg 5;a;i Fii :; i:i l! = F5?Bi: rg:s t(l)!-.!ll -g.a )N(1) -. ) \l - P \G ;=(l) sg (tr= 8.9h r= >9 (l)= g.= i i;i:ii#iiiii:g *-ia;ii;;5i;; s " ;gii: i ;i;:?;:ig9i: igii;:;i#;: ii; -P =;::ir:i:b: - ii! f;;:::: tfir:: ;F9:;3:;3iii;!?"ar=::auisars i!i5i : cfii!:. :"e='! -*:s;ggleii:: : :li= e : rlsiij i;:. Heii:;g:; ;;;g; =e!f; ::F fi i;ai5;c;i=' ;i;; l; ;i!$ :F; 5 Fg iiiiii ii5giiiii 5;iii 4 : e!t - i :' ;::i+ H g?;*9 g a-us; i*ii:;;: ; ;: +Fi!iF; r,ir *$,*2,b.#".:3 d;,:.*+!::iil:: t;ef::; ::=*e: ;:it! n{!i 3.iii!i s* crj:s;s c: 3 F e ;:':8 : ;; s. rf t ; i r i i:c ;;; : t s iei t *; H : xffe; F;e;gg li; t9;:i;;i;;

16 lrilertnskt ptk bieh strzeni enrcmnam pr0rkem l4:30h, Hladina splskah rybnika :00h. Nasledky $na srazky na sutku NvC. stiedni a Pdiezansk! stky-

17 Na tvrb tt zprfiqy se pdileli: ng. P. Lett, F. Vavruska, ing P. Plcar, L. Vaclik, v lislpadu 2000 pbka dhmu e. Budlvice, tel. : 038y'403g2

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Václav Dunvský Dpravní fakulta Jana Pernera Bezpečnstní rám závdníh autmbilu z hlediska psuzení knstrukce výpčtvým mdelváním

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Čj: MCP8 008775/2014 2 Spis. zn.: MCP8087231/2013/0V.Pet Č.jedn.: MCP8008775/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterkvá Výrkvá část: v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - dbr výstavby - Zenklva 35,

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon 6. Elektrochemick zdroje energie 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj Elektrochemick zdroje energie jsou za zen, v nich prob h spont nn i zen konverze chemick energie na energii elektrickou prost ednictv

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows SMART Ntebk 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Pr zbrazení nápvě dy k sftwaru SMART Ntebk na svém mbilním telefnu neb jiném mbilním zařízení naskenujte následující QR kód. Upzrnění chranných

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

I Z klad pojmy teorie pravd podobosti { eoci l u eb text pro p edm t MATEMATIKA V, FS,FM TUL, ( drob chyby ejsou vylou ey) P. Volf, b eze 999 N hod pokus, syst m jev P edm tem teorie pravd podobosti je

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2012 Stav ke dni 31. 12. 2012 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2012

Více

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv.

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. (Mt 5,3) Draz mlad, do m pam ti se vtisklo mimo dn setk n v Rio de Janeiru

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Software pro interpolaci hodnot slunečního záření

Software pro interpolaci hodnot slunečního záření ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta živtíh prtředí Katedra aplikvaé geifrmatiky a územíh pláváí Sftware pr iterplaci hdt luečíh zářeí Diplmvá práce Ja Hilica Veducí diplmvé práce: RNDr. Vladimír

Více

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany Minia Aplikační příručka Přepěťové ochrany www.oez.cz www.oez.sk Přepěťové ochrany Minia OBSAH TEORETICKÁ ČÁST 1. PRINCIP OCHRANY PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM... 3 1.1. Spínací přepětí... 3 1.2. Atmosférická

Více

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich 6.2.2. Lithiov l nky Lithium pat k lehk m kov m ( =0:534 kg/dm 3 ) a jeho m rn kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, e jeho oxida n potenci l je rovn dosti vysok (typick lithiov

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více

Meteorologická laboratoř

Meteorologická laboratoř AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Meteorologická laboratoř Mgr. Hana Grygárková Obsah 1. Měření srážek...8 1.1. Metodický pokyn...8 1.2. Realizace úlohy...9 1.2.1. Teoretický základ úlohy...9 1.2.2. Pomůcky...10

Více

1. Vznik literatury, nejstarší světové literární památky

1. Vznik literatury, nejstarší světové literární památky 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky Vznik literatury - příčiny, účely zachytit událsti, sdělit infrmace, vyjádřit myšlenky a

Více

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE 4 2012 ZDARMA WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE ROZVRHY HODIN ŠKOLY A TRÉNINKŮ ČESKÉ ÚSPĚCHY NA OH V LONDÝNĚ REDAKCE Kluci a holky! Prázdniny jsou za námi, stejně tak jako největší sportovní akce letošního

Více

Ultrabond P990 1K 279.02.2003

Ultrabond P990 1K 279.02.2003 Ultrabnd Jednslžkvé pružné bezrzpuštědlvé plyuretanvé lepidl k přímému pužití pr lepení všech typů parket a laminátvých pdlah 279.02.2003 OBLAST POUŽITÍ Lepení dřevěných parket, vlysů a laminátvých pdlahvých

Více

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová Vedení prodejního týmu Andrea Fleissigová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Abstrakt česky atem t t baka sk r e e vedení r de níh tý u. Pr e se ne d íve s ust edí na í ý r de ak s uč st arketing v h ixu.

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

NAUČTE SE ČÍST ZE SYNOPTICKÉ MAPY. Petr Skřehot

NAUČTE SE ČÍST ZE SYNOPTICKÉ MAPY. Petr Skřehot NAUČTE SE ČÍST ZE SYNOPTICKÉ MAPY Petr Skřehot 1 Obsah 1. Synoptické mapy... 3 2. Vzduchové hmoty poslové z dalekých krajů... 4 3. Fronty a čáry instability... 5 4. Cyklogeneze... 8 5. Regenerace cyklóny...

Více

EXPERIMENTÁLNÍ HYDROLOGICKÁ ZÁKLADNA JIZERSKÉ HORY

EXPERIMENTÁLNÍ HYDROLOGICKÁ ZÁKLADNA JIZERSKÉ HORY J. Hydrol. Hydromech., 54, 26, 2, 163 182 EXPERIMENTÁLNÍ HYDROLOGICKÁ ZÁKLADNA JIZERSKÉ HORY ALENA KULASOVÁ 1), JANA POBŘÍSLOVÁ 1), JAN JIRÁK 1), RUDOLF HANCVENCL 1), LIBUŠE BUBENÍČKOVÁ 2), ŠIMON BERCHA

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY

PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY ČÁST A POPIS OBLASTI POVODÍ TEXT Povodí Vltavy, státní podnik prosinec 2009 Obsah: A.1. Všeobecný popis oblasti povodí... 1 A.1.1 Vymezení oblasti povodí... 1 A.1.2 Geomorfologické

Více

Zpráva o exkursi PP ČAS do CERN

Zpráva o exkursi PP ČAS do CERN Tomáš Tržický, Eva Grillová CrP 2003/1 Zpráva o exkursi PP ČAS do CERN Ve dnech 4. - 9. října 2002 se uskutečnila dlouho připravovaná exkurse do Evropské laboratoře pro částicovou fyziku CERN, kterou uspořádala

Více