b"ezen en 2009 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "b"ezen en 2009 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2"

Transkript

1 S p e c i á l z a m!"en# n a D n y k r a j $ % R 06 b"ezen en Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky: obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2 obrazem: galerie ze dne inovací 3 obrazem: Academia film Olomouc 5 Obsah: Témata & události z EU 2-5 Zam$"eno na CzechReg Days, Dny kraj%!r a jejich p"ísp$vek do #eského Ale na programu toho bylo mnohem více. Na p!elomu b!ezna dubna bylo v rámci Dn" kraj" #R naplánováno n$kolik v%znamn%ch akcí. P!edev&ím se uskute'nil seminá! o p!eshrani'ní spolupráci organizovan% Libereck%m krajem za podpory Olomouckého kraje v Bruselu. Jednalo se o klí'ovou událost v$novanou v%znamnému prvku regionální politiky EU. Seminá! o turismu a láze(ství p!edcházel mini-veletrhu cestovního ruchu za ú'asti agentur ze v&ech region" #R a touroperátor" z Belgie a okolí. Poté následoval den v$novan% v%zkumu a inovacím, kter% byl zahájen seminá!em o regionální dimenzi lisabonské strategie a pokra'oval tzv. kavárnou inovací na propagaci v%zkumného potenciálu 'esk%ch kraj". Jako perli'ka nakonec se uskute'nily v Bruselu ozv$ny nám známého festivalu Academia film Olomouc. Tento jedine'n% program sestaven% pro 'eské p!edsednictví byl skv$lou p!íle)itostí pro náv&t$vu v%znamné mise z Olomouckého kraje. P!ijeli nám$stci hejtmana Olomouckého kraje, pánové Ra&*ák a Horák, a osobn$ se zú'astnili dvou akcí: pan Horák se ú'astnil seminá!e o p!eshrani'ní spolupráci a pan Ra&*ák se p!idal k mezinárodnímu publiku Academia filmu Olomouc. Ná& program v&ak stále není vy'erpán: v následujících t%dnech se zapojíme do p!íprav nejd"le)it$j&í kulturní události ve V%boru region": slavnostního ukon'ení Dvacítek! Mattia Crosetto!editel kancelá!e Olomouck% kraj v Bruselu Volná místa v Evrop$ & kalendá" akcí 5 1

2 'eské p#e dsednictví v Rad! EU Olomouck$ kraj a Dny kraj& 'R v Bruselu Program Dn% kraj% &R ve V'boru region%, tzv. CzechReg Days, zahrnoval dal$í v'znamn' seminá! v#novan' specifick'm formám meziregionální spolupráce, a konkrétn# spolupráci p!eshrani"ní. Koordinátorem celé akce byl Libereck' kraj, Olomouck' kraj zde vystupoval v roli spoluorganizátora. 31. b!ezna 2009 Konference Perspektivy p!eshrani"ní spolupráce v Evrop#! Panel mezinárodních!e'ník" byl pestr% a po'etn%! mezi nimi zasedal i nám$stek hejtmana Olomouckého kraje a 'len V%boru region", Pavel Horák! Ú'ast expert" a zainteresovan%ch stran naplnila nejv$t&í místnost V%boru region" s kapacitou 160 míst! Nám$stka hejtmana Olomouckého kraje, Radovana Ra&*áka, doprovázela delegace z Olomouce P!ímá intervence Olomouckého kraje Nám!stek hejtmana Olomouckého kraje, Pavel Horák, se zú"astnil panelové diskuze zam!#ené na aplikaci nov$ch opat#ení EU v p#eshrani"ní spolupráci. Mezi dal%í #e"níky pat#ili: Jan Olbrycht "len Evropského parlamentu, místop#edseda REGI; Gerhard Stahl generální tajemník V$boru region&; Josef Vlk ministr pro místní rozvoj 'eské republiky, moderátorkou akce byla Elise Blais - INTERACT Point Vienna. Ti z Vás, kte!í cht#jí v#d#t více, mohou nav$tívit: 2

3 'eské p#edsednictví v Rad! EU Olomouck$ kraj a Dny kraj& 'R v Bruselu Program Dn% kraj% &R pokra"oval 1. dubna seminá!em zam#!en'm na regionální rozm#r lisabonské strategie. Akci následoval mini veletrh inova"ních projekt% a objev% pocházejících z v'zkumn'ch center a technologick'ch park% "esk'ch kraj%. ech Presidency to the EU Council " Rovn$) seminá! Znalostní regiony a lisabonská strategie zaznamenal zna'n% úsp$ch mezi!e'níky a ú'astníky Twenties: Generation new Europe " Olomouck% kraj v Bruselu ve spolupráci s CZELO p!ipravil propaga'ní panely o regionálních inovacích 20 years after 20 years ahead # #eská galerie ve V%boru region" bohatá na ukázky úsp$ch" a R&D &ampion". Náv&t$vníci zde nalezli základní informace a kontakty na &iroké spektrum strategického pr"myslu a v$decké sektory ze v&ech 'esk%ch kraj" P!isp#ní Olomouckého kraje Olomouck$ kraj v Bruselu p#edstavil jako regionálního %ampióna Sigmu Olomouc, sv!tového lídra v inovacích pump a "erpadel. Spole"nost vyrábí ru"ní "erpadla a hloubící za#ízení ji( od roku 1868 a stala se symbolem mezinárodního podnikání ve sv!t!. Olomouck$ kraj zde reprezentovala rovn!( Univerzita Palackého v Olomouci, která se stává jednou s nejaktivn!j%ích vzd!lávacích a v$zkumn$ch míst st#ední Evropy. Pro více informací nav$tivte prosím: 3

4 'eské p#edsednictví v Rad! EU Academia f ilm Olomouc v Bruselu 2009 Program Dn% kraj% &R v#novan' v'zkumu a inovacím byl zakon"en speciální prezentací Academia filmu Olomouc v Bruselu. Po úsp#$ném pilotním ro"níku 2007 se AFO vrátil do " Bruselu s dv#ma "esk'mi populárn#-v#deck'mi dokumenty: Pan Parkinson a Worldstar. # Nám$stek hejtmana Ra&*ák p!edstavil Academia film Olomouc ve!ejnosti shromá)d$né v atriu V%boru region" " V publiku byly v%znamní hosté, jako nap!. 'len EP Jan B!ezina, kter% rovn$) hovo!il o d"le)itosti AFO v Evrop$, Michel de Schaetzen,!editel bruselského filmového festivalu, ú!edníci EK z G+ pro audiovizuální tvorbu, informace, komunikaci a kulturu a dal&í zástupci EU " Dramaturg Jakub Korda p!edstavil AFO a vybrané filmy pro tento speciální ve'er 4

5 KALENDÁ) akcí Fórum EU regiony kreativity , Brusel (Belgie) V$bor region% Fórum podpo#í vznik platformy pro v$m!nu dobré praxe mezi t!mi regiony, m!sty a experty, kte#í mají zku%enost s podporou kreativního pr&myslu a inova"ních cíl&. Pro více informací nav%tivte prosím: 79. plenární zasedání VR , Brusel (Belgie) Evropsk$ parlament Zasedání bude zahrnovat speciální program u p#íle(itosti oslav 15. V$ro"í V$boru region& ( ). V rámci programu bude vyhrazena speciální "ást slavnostnímu ukon"ení v$stavy Dvacítky: generace nové Evropy. Dny kraj& 'R p#edají vít!zné dílo V$boru region& v upomínce na své zapojení do P#edsednictví 'R v Rad! EU. Pro více informací nav%tivte prosím: Velké akce, kter$ch se ú#astní Kancelá' v Bruselu: Brusel Dvacítky: generace nové Evropy Zahájení v&stavy ve V&boru region% Brusel Dvacítky: generace nové Evropy Slavnostní ukon#ení ve V&boru region% a p"edání daru jeho p"edsedovi Volná místa v Evrop! UNESCO Programov$ specialista Odd!lení lidsk$ch zdroj& a rovn$ch p#íle(itostí Stupe*: práce na dobu ur"itou Pa#í(, Francie RE: SHS-960 Deadline: Info: EUMETSAT Asistent kontroly projekt% Grade: práce na dobu ur"itou Darmstadt, N!mecko RE: VN-09/12 Deadline: Info: Uzáv&rka #ísla: Redakce si vyhrazuje právo p#ísp!vky zkrátit, p#ípadn! stylisticky a jazykov! upravit. Za v!cnou správnost odpovídá autor. Informace uvedené v této publikaci jsou obecné povahy a neobsahují vy"erpávající anal$zu dan$ch témat. Odkazy jsou ur"eny k usnadn!ní p#ístupu k informacím a za jejich aktuálnost a obsah odkazovan$ch stránek neru"íme. Vydavatel: Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu. Redakce: Mattia Crosetto, Petra Jano%ková!Grafick$ design: HAL9000Limited, 2007

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 21 LISTOPAD 2007 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 21 LISTOPAD 2007 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Evropská komise, ve spolupráci s Evropskou investiční bankou, spustila novou iniciativu v oblasti mikroúvěrů. STRANA 4 STRUKTURÁLNÍ FONDY 2007-13, PRŮVODCE DOBROU

Více

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ V TVARN CH NÁVRH

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ V TVARN CH NÁVRH VZVA K PEDKLÁDÁNÍ VTVARNCH NÁVRH Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda (RFE/RL) oslovuje vtvarné umlce s poadavkem na zhotovení návrhu nového sochaského díla s konkrétním místem urení ( dále jen Památník

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE...

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... OBSAH: 1. VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELM... 4 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... 8 3.1. PORADENSKÁ A KONZULTANÍ INNOST... 8 3.2. SBR A VYHODNOCOVÁNÍ DAT O KNIHOVNÁCH, KOORDINANÍ INNOST...

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10.

Více

Ekonomika školství 2009

Ekonomika školství 2009 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2009 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 11. 3.

Více

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi O b s a h : kap.i. Nadace LF 1. Orgány nadace 2. Nadaní jmní 3. Správa prostedk NIF kap. II. Nadaní innost 1. Systém nadaní innosti 2. Nadaní program pro rok 2004 3. Poskytnuté nadaní píspvky: Literární

Více

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže)

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) gg Daniel Glauer, Jan Ryjáek, Aneta Šípová, Ondej Špaek, Jan Zajíc esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) kvten 2005 esko-nmecké vztahy a gymnaziální

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

4. výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti EUTIS. za období 01. 01. 2008-31. 12. 2008

4. výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti EUTIS. za období 01. 01. 2008-31. 12. 2008 4. výroční zpráva obecně prospěšné společnosti EUTIS za období 01. 01. 2008-31. 12. 2008 Vypracovali a předkládají: Reda Ifrah, ředitel o.p.s., Roman Badík, předseda správní rady, Pavel Chroust, člen správní

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN 2013 Každý z nás je krásný. Pibývajícím vkem, následkem úrazu, alergickou reakcí nebo hormonálním problémem mže naše

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více