KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu"

Transkript

1 9 KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 11 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ SE ZLOMENINOU PROXIMÁLNÍHO FEMURU ODBORNÁ ČÁST LEDEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichţ zástupci jsou členy autorského týmu a byl schválen Národním referenčním centrem. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 1 z 34

2 OBSAH 1 Lexikon klinického standardu Metodické pojmy Odborné pojmy Základní informace o klinickém standardu Zařazení klinického standardu Zdůvodnění vývoje klinického standardu Způsob vývoje klinického standardu Vymezení klinického standardu Vymezení klinického stavu Vymezení procesu péče Blokové schéma procesu péče Kvalifikační a technické poţadavky na poskytovatele Kvalifikace instituce poskytovatele a jejích oddělení Technické poţadavky Personální kvalifikační poţadavky Popis nemoci a její začátek Definice nemoci Rizika, příčiny a prevence onemocnění Další pouţívané klasifikace onemocnění Proces péče Klinický obraz při vzniku onemocnění Diagnostika a diferenciální diagnostika Základní léčba Následná péče Výstup procesu péče Výsledky Doporučení pro sběr dat za účelem vyhodnocování struktury, procesu a výsledků péče Statistické informace Epidemiologické informace a ekonomické aspekty klinického standardu Odkazy na literaturu Platné legislativní normy České republiky Odborné literární odkazy Národní referenční centrum Odborná část Stránka 2 z 34

3 Vývojové týmy Klinický standard (KS) vyvíjel autorský tým České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi, za metodické pomoci a vedení pracovníků Národního referenčního centra a Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Brno, s pouţitím literárních pramenů a zahraničních guidelines. Autorský tým Hlavní autor Doc. MUDr. Igor Čiţmář, Ph.D. Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP a Česká společnost pro chirurgie ruky ČLS JEP Spoluautor MUDr. Pavel Sedlák Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Garant Doc. MUDr. Igor Čiţmář, Ph.D. Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP a Česká společnost pro chirurgie ruky ČLS JEP Oponent 1 Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Oponent 2 Prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. Česká společnost pro ortopedii a traumatologii ČLS JEP Interní garant MUDr. Miloš Suchý Národní referenční centrum Vydání dokumentů klinického standardu KS je vydáván ve čtyřech částech a to části odborné, technické, určené pro pacienty a přehled doporučení. Všechny doposud vydané části naleznete na https://kvalita.nrc.cz/standardy/. Prohlášení o účelu, autorských právech a podmínkách distribuce klinického standardu Dokument byl vytvářen a formulován jako soubor doporučení vycházejících z nejnovějších vědeckých poznatků a s cílem podpořit zvyšování kvality péče. V důsledku toho není vhodné jej pouţívat jako právně závazný dokument, protoţe se zabývá problematikou přirozeně variabilní s výskytem četných výjimek. Klinický standard je předmětem autorských práv dle Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. Souhlas s pouţíváním a šířením souvisejících dokumentů o klinickém standardu je upraven dohodou mezi autorským týmem a Národním referenčním centrem. Klinický standard byl vytvořen s podporou projektu Interní grantové agentury MZ ČR (IGA, č ). Národní referenční centrum Odborná část Stránka 3 z 34

4 1 LEXIKON KLINICKÉHO STANDARDU 1.1 METODICKÉ POJMY Zkratka Název Výklad pojmu IG Autor klinického standardu (viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY) Autorský tým (viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY) Autorský obor (viz kap. ZAŘAZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Doplňující chorobné stavy (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Garant klinického standardu (viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY) Incidence a incidence na 100 tis. obyvatel (viz kap. EPIDEMIOLOGICKÉ INFORMACE A EKONOMICKÉ ASPEKTY KLINICKÉHO STANDARDU) Interní garant klinického standardu (viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY) Zajišťuje zpracování podstatné části dokumentu KS, spolupracuje při tom s interním garantem a operátorem KS. Autorský tým je reprezentován všemi odborníky, kteří se podílejí na vývoji klinického standardu, a to bez rozdílu, zda jsou v roli hlavního autora, dalších autorů, oponentů, konzultantů, event. interního garanta NRC. Jedinou podmínkou je to, aby tito odborníci byli formálně nominováni do daných rolí odbornými společnostmi. Toto nepredikuje autorství jakýchkoliv publikací odvozených od klinického standardu (např. odbornými společnostmi); pouze NRC, pokud bude samo uveřejňovat daný KS, uvede všechny členy Autorského týmu jako AUTORY. Udává odbornost hlavního autora dle číselníku autorských odborností Seznamu výkonů. Představují další chorobné stavy, které mohou souviset s klinickým stavem, který je součástí klinického standardu a jsou zmiňovány v dokumentu klinického standardu, například jako komplikace nebo časté a významné komorbidity. Jsou popsány kódem a názvem diagnózy dle MKN 10. Garantuje aktuálnost obsahu KS (po celou dobu aţ do doby plánované aktualizace). Incidence počet nově vzniklých případů dané nemoci ve vybrané populaci za určité časové období. Incidence je obvykle dávána do poměru k velikosti exponované populace ve studovaném období, např. jako roční incidence nově hlášených zhoubných nádorů na obyvatel ČR. Lékař, případně jiný odborný zdravotnický pracovník, školený v problematice vývoje KS, zajišťuje primární kontakt s navrhovatelem a autory, plánuje a koordinuje proces vývoje individuálního KS, iniciuje změny plánu v případě jeho neplnění, koordinuje proces vývoje individuálního KS, zajišťuje některé rešerše a části dokumentu, konkrétně části týkající se ukazatelů kvality a ekonomických aspektů. Spolupracuje s autory, oponenty a konzultanty na odborné úrovni. KS Klinický standard NRC Klinický doporučený postup doplněný dle metodiky NRC o měřitelná kritéria a ukazatele kvality a Národní referenční centrum Odborná část Stránka 4 z 34

5 Zkratka Název Výklad pojmu Registr NSSZS Konzultant klinického standardu (viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY) Navrhovatel klinického standardu (viz kap. ZAŘAZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Obory, kterých se klinický standard týká (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Operátor klinického standardu (viz kap. ZÁKLADNÍ INFORMACE KLINICKÉHO STANDARDU) Oponent klinického standardu (viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY) Ostatní výkony (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Prevence primární (viz kap. PRIMÁRNÍ PREVENCE) Prevence sekundární (viz kap. SEKUNDÁRNÍ PREVENCE) Prevence terciární (viz kap. PREVENCE RECIDIVY STAVU) Registr Národní sady standardů zdravotních sluţeb (viz kap. ZÁKLADNÍ INFORMACE O KLINICKÉM STANDARDU) Spolupracující obory (viz kap. ZAŘAZENÍ KLINICKÉHO efektivity péče, ekonomické aspekty a stať určenou pro pacienty. Výraz je pouţíván výhradně v rámci metodik NRC. Zastupuje obor s menším podílem na vývoji KS, poskytuje autorovi informace pro zpracování specifických částí dokumentu. Navrhuje téma KS, poskytuje základní strukturované informace o svém návrhu prostřednictvím Registru Národní sady standardů zdravotních sluţeb. Obory, kterých se týká především hlavní proces dokumentu, dle číselníku autorských oborů Seznamu výkonů. Odborník školený v procesu a metodice vývoje NRC, koordinuje proces vývoje především v rámci sběru základních informací o klinickém standardu s vyuţitím Registru Národní sady standardů zdravotních sluţeb a zpracovává některé části dokumentu, konkrétně vývojový diagram hlavního procesu KS. Provádí odbornou oponenturu KS, zastupuje pokud moţno jiné obory, kterých se KS také týká. Představují jiné výkony, které mívají také vztah k chorobnému stavu, někdy se pouţívají, ale méně často neţ základní výkony, nebo jsou z klinického hlediska méně významné. Tyto výkony MUSÍ být zmíněny v textu dokumentu KS. Výkony jsou vymezeny kódem a názvem dle Seznamu výkonů. Souhrn činností, které mají za cíl zabránit vzniku onemocnění. Princip spočívá v ovlivňování rizikových faktorů vedoucích ke změně incidence onemocnění. Souhrn činností, které vedou k včasnému rozpoznání (příp. i vyhledání) onemocnění, které jiţ vzniklo a jeho léčba. Cílem je detekce presymptomatických stadií onemocnění, neboť léčba zahájená v časnějším stadiu nemoci je účinnější a vede k lepší prognóze. Souhrn činností zaměřený proti vzniku komplikací jiţ diagnostikovaného a léčeného onemocnění, s cílem zabránit jeho opakování a progresi. Webová aplikace na slouţící k záznamu administrativních dat KS: registraci návrhu KS, registraci spolupracujících osob, evidenci všech stavů KS (převzetí návrhu KS od navrhovatele, rozpracované návrhy KS, schválené návrhy KS, definitivně ukončené KS). Udávají odbornosti ostatních členů autorského týmu a oponentního týmu, dle číselníku Národní referenční centrum Odborná část Stránka 5 z 34

6 Zkratka Název Výklad pojmu STANDARDU) Technologický klinický standard NRC (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STAVU) Určující výkony (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Vědecké ověření standardu (viz kap. VĚDECKÉ OVĚŘENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Základní určující chorobné stavy (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Základní výkony (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) autorských odborností Seznamu výkonů. Popisuje pouze dílčí problém chorobného stavu, jeho diagnostiky nebo léčby. Představují výkony, které přímo vymezují daný klinický stav (platí především u KS typu technologický standard TS). Výkony jsou vymezeny kódem a názvem dle Seznamu výkonů. V rámci dokumentu KS se jedná o určení, které uvádí: Stávající stav jaké metody vědeckého ověřování autorský tým pouţíval, zda přebíral vědecké důkazy z jiných klinických doporučených postupů, z literatury, nebo sám realizoval vědecké práce za tímto účelem; zda existuje vazba na vědeckou průkaznost z prací prováděných za účelem zhodnocení KS. Navrhované řešení v případě, ţe se autorský tým domnívá, ţe vědecké dokazování vydaných doporučení u KS můţe být do budoucna vylepšeno, uvede zde navrhovaný způsob (např. doporučení k doplnění vědecké průkaznosti konkrétními studiemi v budoucnu, návrh grantu atd.). Představují chorobné stavy, které přímo vymezují klinický stav, který je předmětem KS. Jsou popsány kódem a názvem diagnózy dle MKN 10. Představují významné výkony nebo skupiny výkonů, které se v rámci daného klinického stavu často provádějí, ale přímo jej neurčují (nepouţívají se vţdy nebo se pouţívají i u jiných klinických stavů). Tyto výkony MUSÍ být zmíněny v textu dokumentu KS. Jsou vymezeny kódem a názvem dle Seznamu výkonů. 1.2 ODBORNÉ POJMY Zkratka Název Výklad pojmu AO/ASIF ARO Arbeitsgemeinschaft für osteosynthesefragen / Association for the study of internal fixation Anesteziologicko-resuscitační oddělení Mezinárodní společnost pro studium osteosyntézy Zajišťuje podávání anestézie a péči o nemocné se selháním vitálních funkcí. AVN Avaskulární nekróza hlavice Nekróza odúmrť hlavice v důsledku neprokrvení CCEP Cervikokapitální endoprotéza Náhrada krčku a hlavice kosti stehenní implantát nahrazující hlavici a část krčku kosti stehenní CT Computed tomography Počítačová tomografie zobrazovací radiologické vyšetření počítačovým tomografem ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Dobrovolné nezávislé sdruţení fyzických osob Národní referenční centrum Odborná část Stránka 6 z 34

7 Zkratka Název Výklad pojmu Evangelisty Purkyně lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech DCS Dynamic condylar screw Dynamický skluzný šroub kondylární DHS Dynamic hip screw Dynamický skluzný šroub s kyčelní dlahou implantát určený k fixaci zlomenin horního konce kosti stehenní EAP Embolizace do arteria pulmonalis EBM Evidence Based Medicine Medicína zaloţená na důkazech. EKG Elektrokardiograf FFS Fragment fixation system Speciální implantát pro malé kostní úlomky ve tvaru drátu s jemným závitem GN Gamma nail Gama hřeb hřeb určený k nitrodřeňovému uloţení do horního konce stehenní kosti i. m. intramuskulárně Nitrosvalově (podání léku) IM ICHS In situ Infarkt myokardu Ischemická choroba srdeční na svém původním místě JIP Jednotka intenzivní péče Oddělení nebo jeho část s kontinuální monitorací vitálních funkcí KAR KO LDN Klinika anestézie a resuscitace Krevní obraz Léčebna dlouhodobě nemocných LMWH Low molecular weight heparin Nízkomolekulární heparin - preparát uţívaný k prevenci trombózy LSPP MRI (MR) MZ ČR Lékařská sluţba první pomoci Magnetic resonance imaging Ministerstvo zdravotnictví České republiky Magnetická rezonance zobrazovací technika, vyuţívá velké magnetické pole a elektromagnetické vlnění s vysokou frekvencí. Ústřední orgán státní správy NZP Niţší zdravotnický personál Kategorie zdravotnických pracovníků (např. sanitář, řidič ZZS apod.) ORIF Open reduction and internal fixation Otevřená repozice a vnitřní fixace ORT Ortopedie Chirurgický obor zabývající se prevencí, profylaxí a léčbou pohybového aparátu vč. traumat. OS Osteosyntéza Spojení kostních fragmentů cizím materiálem za účelem stabilizace zlomeniny většinou kovovým materiálem p. o. perorálně Podání léků ústy PC. CP Percutaneous compression plate Perkutánní kompresní dlaha PFN Proximal femoral nail Proximální femorální hřeb hřeb určený k nitrodřeňovému zavedení do horního konce Národní referenční centrum Odborná část Stránka 7 z 34

8 Zkratka Název Výklad pojmu stehenní kosti PL Praktický lékař Lékařská odbornost, můţe být pro děti nebo dospělé. RCT Randomised control trial Randomizovaná kontrolovaná studie, typ vědeckého experimentu často pouţívaného pro testování účinnosti a efektivnosti zdravotních sluţeb nebo zdravotnických technologií RHB Rehabilitace Obor zabývající se obnovením standardních základních pohybových návyků a stereotypů RTG Rentgenový přístroj event. zobrazení Přístroj produkující ionizující záření a umoţňující zobrazení okem nedostupných struktur STAN Standardní oddělení Oddělení nebo jeho část bez kontinuální monitorace somatických parametrů. Targon Systém nitrodřeňového hřebování TEP Totální endoprotéza Totální náhrada kyčelního kloubu implantát nahrazující hlavici kosti stehenní a jamku kyčelního kloubu TPF Targon Proximal Femur Proximální femorální hřeb Targon hřeb určený k nitrodřeňovému zavedení do horního konce stehenní kosti TRAU Traumatologie Chirurgický obor zabývající se léčbou poranění a jejich následků (konzervativní i chirurgickou) ZUP Zvlášť účtovaná poloţka Zvlášť účtovaná poloţka (materiál, léčivý přípravek) k některým výkonům definováno vyhláškou [4] ZZS Zdravotnická záchranná sluţba Zajišťuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 8 z 34

9 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O KLINICKÉM STANDARDU Tento KS popisuje doporučený způsob diagnostického a terapeutického algoritmu ošetřování zlomenin horního konce kosti stehenní na úrovni přednemocniční, nemocniční i následné péče ústavní i ambulantní. Uvádí moţnosti ošetření těchto zlomenin s vysvětlivkami popisujícími jak význam jednotlivých částí léčby, tak systematický a přehledný způsob moţností léčby. 2.1 ZAŘAZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU Klinický standard je doporučením pro všechny zdravotnické pracovníky a zdravotnická zařízení, která se na léčení těchto poranění jakýmkoli způsobem podílejí. Kód a název klinického standardu Typ klinického standardu Autorský obor Spolupracující autorské obory KKUCH0011 Klinický standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se zlomeninami horního konce kosti stehenní Komplexní klinický standard 503 Traumatologie 606 Ortopedie 2.2 ZDŮVODNĚNÍ VÝVOJE KLINICKÉHO STANDARDU Zlomeniny horního konce kosti stehenní jsou závaţná poranění. U mladších jedinců bývají součástí polytraumatu, ale četnost narůstá s věkem, % všech zlomenin horního konce kosti stehenní vzniká ve vyšším věku. Do dané problematiky lze jen částečně zahrnout i poranění horního konce kosti stehenní u dětí. Zlomeniny horního konce kosti stehenní jsou traumata velmi bolestivá, často invalidizující a vedou aţ v 5,5 % k úmrtí během hospitalizace, aţ 30 % mortalitě do jednoho roku a ve vysokém počtu případů zanechávají trvalé následky a omezení funkce pohybového aparátu. Náklady na péči jsou vysoké a stále narůstající. Jen v rámci akutní lůţkové péče jsou průměrné náklady cca Kč, u komplexní péče včetně neodkladné a následné jsou podstatně vyšší. Zlepšující se moţnosti terapeutického ovlivnění zejména v časných fázích vyţaduje zavádění a kontrolu adekvátních postupů, které je vhodné standardizovat. Existují literárně podloţené předpoklady, ţe dodrţování vhodně navrţeného KS zvyšuje kvalitu péče v akutním stavu, vyjádřenou především výsledkovými ukazateli a kvalitu dlouhodobých výsledků, vyjádřených lepším funkčním stavem a niţší závislostí pacientů na ošetřovatelské podpoře. Způsob ověřování péče podle klinického standardu V současné době není v České republice známo jednotné ověřování péče o pacienty se zlomeninou horního konce kosti stehenní podle KS. Autorský tým předpokládá, ţe po vypracování KS a jeho uvedení v platnost a po vypracování příslušné sady ukazatelů kvality bude vhodné vypracovat metodiku pro klinický audit pracovišť poskytující péči pacientům s uvedeným typem poranění. 2.3 ZPŮSOB VÝVOJE KLINICKÉHO STANDARDU Klinický standard byl vyvíjen jako původní práce v rámci projektu Interní grantové agentury MZ ČR (IGA, č ) za metodické pomoci a vedení pracovníků Národního referenčního centra a Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Brno. Při vývoji tohoto standardu se řešitelský tým opíral především o výsledky zahraničních randomizovaných kontrolovaných studií, popřípadě jejich metaanalýz a prospektivních studií, i o vlastní klinické zkušenosti. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 9 z 34

10 Doporučená doba účinnosti klinického standardu Dva roky. Odborným garantem klinického standardu je Doc. MUDr. Igor Čiţmář, Ph.D., který bude po dobu jeho účinnosti dohlíţet na jeho aktuálnost VĚDECKÉ OVĚŘENÍ KLINICKÉHO STANDARDU Stávající stav Autorským tým získával při vývoji KS informace a vědecké důkazy uváděné v odborné literatuře (viz kapitola ODKAZY NA LITERATURU). Navrhované řešení Detailní rozpracování vědeckých důkazů nebylo provedeno z důvodů nedostatečně rozpracované metodiky EBM v tomto oboru v České republice. V rámci dalšího vývoje tohoto KS budou vyuţity vybrané systémy pouţívané ve světě KLASIFIKACE VYDANÝCH DOPORUČENÍ Při vývoji tohoto KS byl pouţit níţe uvedený systém klasifikace (Adaptováno podle: Sackett, D., Straus SE, Richardson WS et al: Evidence based medicine. Churchill Livingstone, 2000): Kvalita vědeckého důkazu doporučení I Nejvyšší úroveň evidence a) Primární výstup RCT b) Meta-analýza nejlepších RCT II Střední úroveň evidence a) Randomizované studie menšího rozsahu či významu b) Předdefinované sekundární poznatky významných RCT III Niţší úroveň evidence a) Prospektivní případové studie se skupinou souběţných nebo retrospektivních kontrol b) Následně provedené analýzy významných RTC IV Neurčená úroveň evidence a) Méně významné nekontrolované příkladové studie b) Všeobecná odborná shoda (konsenzus) i přes neexistující důkazy Síla doporučení A B C D Nejvyšší doporučení na podkladě meta-analýz nejlepších RCT a výsledků RCT s adekvátní velikostí vzorku Střední doporučení na podkladě RCT menšího rozsahu či významu Niţší stupeň doporučení na podkladě prospektivních, retrospektivních a případových studií se skupinou souběţných nebo retrospektivních kontrol Velmi nízká aţ neurčená úroveň doporučení na podkladě všeobecné shody (konsenzus) nebo tzv. doporučení expertů Národní referenční centrum Odborná část Stránka 10 z 34

11 3 VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU 3.1 VYMEZENÍ KLINICKÉHO STAVU Obory, kterých se klinický standard týká Hlavní obory: 503 Úrazová chirurgie, 606 Ortopedie. Ostatní obory: 001 Praktický lékař pro dospělé, 002 Praktický lékař pro děti a dorost, 101 Interní lékařství, 501 Chirurgie, 708 anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína, 809 Radiologie a zobrazovací metody, 902 Fyzioterapie. Oblasti péče, kterých se klinický standard týká Hlavní oblasti: akutní lůţková péče standardní a intenzivní, ambulantní péče. Ostatní oblasti: neodkladná péče (ZZS), preventivní, konzultační, následná lůţková péče, následná lůţková péče ošetřovatelská, následná lůţková péče rehabilitační, ambulantní péče ústavní (nemocnice, polikliniky), péče praktických lékařů. Skupina pacientů, kterých se klinický standard týká Pacienti se zlomeninou horního konce kosti stehenní způsobenou především osteoporózou kostí ve vysokém věku. Klinický standard se netýká zlomenin u dětí a zlomenin spojených s polytraumatem. Vymezující klinické klasifikace Kódy a názvy výkonů uvedených v následujících tabulkách jsou v souladu s platnými verzemi MKN 10 a Seznamu výkonů. Diagnózy Kód MKN 10 Název MKN 10 S720* Zlomenina krčku stehenní kosti fractura colli femoris S721* Pertrochanterická zlomenina S722* Subtrochanterická zlomenina S727* Mnohočetné zlomeniny kosti stehenní S728* Zlomenina jiných částí kosti stehenní Negativní klinické vymezení Vyloučení nádorových změn, obtíţí z artrózy kyčelního kloubu, cévních příhod dolních končetin a neurologických obtíţí s propagací do dolních končetin. Ostatní klinické klasifikace Výkony chirurgického ošetření zlomeniny Kód Seznamu výkonů Název ze Seznamu výkonů Zlomenina krčku stehenní kosti zavřená repozice s trakcí Zlomenina horního konce kosti stehenní repozice otevřená Zlomenina velkého trochanteru osteosyntéza Zlomenina hlavice stehenní kosti otevřená repozice Náhrada kyčelního kloubu cervikokapitální Náhrada kyčelního kloubu totální Zavedení skeletální trakce Národní referenční centrum Odborná část Stránka 11 z 34

12 Ostatní výkony Kód Seznamu výkonů Název ze Seznamu výkonů Komplexní vyšetření všeobecným chirurgem Cílené vyšetření všeobecných chirurgem Kontrolní vyšetření všeobecných chirurgem Komplexní vyšetření všeobecným chirurgem Cílené vyšetření všeobecných chirurgem Kontrolní vyšetření všeobecným chirurgem Zavřená poranění fyzárních poranění u dětí Zavřená poranění fyzárních poranění u dětí s perkutánní osteosyntézou Zlomenina diafýzy kosti stehenní zavřená repozice Rozsáhlé debridement u otevřených zlomenin Komplexní vyšetření ortopedem Cílené vyšetření ortopedem Kontrolní vyšetření ortopedem Komplexní vyšetření ortopedem Cílené vyšetření ortopedem Kontrolní vyšetření ortopedem Manipulace v celkové nebo místní anestezii Aplikace zevního fixatéru Odstranění zevního fixatéru Úprava zevního fixatéru Zavedení skeletální trakce RTG pánve nebo kyčelního kloubu RTG vyšetření kostí a kloubů končetin RTG hrudníku RTG vyšetření kloubu drţené snímky CT vyšetření s větším počtem skenů (nad 30) bez pouţití kontrastní látky Cílená konzultace RTG snímků (hodnocení cizích snímků, analýza obrazové dokumentace) Národní referenční centrum Odborná část Stránka 12 z 34

13 Klíčová slova Česká: zlomenina krčku stehenní kosti, zlomenina horního konce stehenní kosti, operační léčba, konzervativní léčba, skluzný šroub (DHS) pro kyčelní kloub, skluzný šroub kondylární (DCS), proximální femorální hřeb (PFN), tahový šroub, cervikokapitální endoprotéza (CCEP), totální endoprotéza (TEP), nízkomolekulární heparin (LMWH). Anglická: neck fracture, proximal femoral fracture, operative treatment, non-operative treatment, dynamic hip screw, dynamic condylar screw, proximal femoral nail, lag screw, cervicocapital replacement, total hip replacement, LMWH (Low molecular weight heparin). 3.2 VYMEZENÍ PROCESU PÉČE Hlavní proces péče je ta část procesu, kterou KS popisuje ve všech podrobnostech; ve kterém probíhají klíčové aktivity, které mají vliv na výsledek; ve kterém je spotřebována podstatná část zdrojů; a ke kterému se vztahují významné statistiky a ukazatele. V tomto případě je hlavní proces vymezen akutní hospitalizací pro dané poranění. Kritéria vymezující zahájení hlavního procesu Pořadí Popis kritéria 1. Nález na zemi leţícího (většinou staršího, mnohdy nekomunikujícího) pacienta s nemoţností vertikalizace pro bolestivost v kyčli, popř. pád v anamnéze (podezření na pád) s následnou bolestivostí v oblasti kyčle a omezením hybnosti kyčelního kloubu pro bolest (je bolestivý pohyb kyčlí či nemoţnost vertikalizace a zatíţení končetiny) nebo (u mladších pacientů) anamnéza úrazu a následná bolestivost s omezením pohybu v kyčli. 2. Nález na zemi leţícího pacienta se zevní rotací a zkrácením bolestivé končetiny proti zdravé straně, bez rozdílu věku. 3. RTG, popřípadě MRI, průkaz zlomeniny v oblasti horního konce stehenní kosti u pacienta (bez rozdílu věku). Kritéria vymezující ukončení hlavního procesu Pořadí Popis kritéria 1. Hospitalizace operovaného pacienta na akutním nemocničním lůţku je ukončena tehdy, je-li stav pacienta stabilizován, není-li pacient ohroţen komplikacemi z proběhlé anestezie, jsouli zhojeny či bez komplikací hojící se měkké tkáně (operační rána) a je-li moţno pooperační bolesti tlumit p. o. či i. m. podávanými preparáty. Pacient je pak dle stavu: propuštěn do domácího ošetřování, pokud je soběstačný a sám se obslouţí, zvládá chůzi o podpaţních berlích s podkládáním končetiny bez její zátěţe (chůze po místnosti, nerovném terénu), zvládá sezení na ţidli a WC, přeloţen na lůţko následné péče. 2. Hospitalizace u neoperovaného pacienta (u zaklíněných a stabilních zlomenin) je na akutním lůţku ukončena tehdy, není-li dvěma provedenými RTG v intervalu 3 4 dnů prokázána dislokace zlomeniny. Pacient je pak dle stavu propuštěn do domácího ošetřování či přeloţen na lůţko následné péče nebo rehabilitace. Předpokládaná doba zhojení konzervativně léčené zlomeniny je 3 6 měsíců. 3. Hospitalizace na lůţkách následné péče (LDN, geriatrie) je u operovaných i neoperovaných pacientů ukončena, pokud: pacient je soběstačný a sám se obslouţí, pacient zvládá chůzi o podpaţních berlích s pokládáním končetiny bez její zátěţe Národní referenční centrum Odborná část Stránka 13 z 34

14 Pořadí Popis kritéria (chůze po místnosti, nerovném terénu), zvládá sezení na ţidli a WC, při první pooperační RTG kontrole (obvykle za 6 týdnů po operaci) ve dvou projekcích jsou prokázány normálně postupující známky hojení a osteosyntetický materiál je in situ (u zlomenin léčených osteosyntézou) nebo není známek luxace endoprotézy, nemá jiné potíţe v souvislosti s imobilizací v důsledku poranění (pneumonie, trombóza, embolie). 4. Ambulantní péče je ukončena po zhojení zlomeniny (které je potvrzeno posledním RTG vyšetřením kyčle ve dvou projekcích obvykle 3 a 6 měsíců od osteosyntézy) a dosaţení stejné funkce postiţené končetiny jako před poraněním tedy chůze a schopnost vykonávat běţné denní aktivity. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 14 z 34

15 3.3 BLOKOVÉ SCHÉMA PROCESU PÉČE Úraz nebo náhlá bolest v oblasti kyčelního kloubu vyzařující do dolní končetiny Lékař ZZS, LSPP, PL Vyšetření lékařem v terénu Odborné klinické vyšetření Traumatolog, ortoped, chirurg Zobrazovací vyšetření Radiolog Klasifikace poranění a indikace léčebného postupu Traumatolog, ortoped, chirurg Konzervativní léčba Operační léčba Kontrolní vyšetření Předání do ambulantní/ lůžkové fyzioterapie Legenda: Start/konec Akce Stav Role BUĎ A NEBO Spojnice - proces Spojnice - role Národní referenční centrum Odborná část Stránka 15 z 34

16 4 KVALIFIKAČNÍ A TECHNICKÉ POŢADAVKY NA POSKYTOVATELE 4.1 KVALIFIKACE INSTITUCE POSKYTOVATELE A JEJÍCH ODDĚLENÍ PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE Péči poskytuje praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, lékařská sluţba první pomoci, zdravotnická záchranná sluţba (územní i lokální), ambulantní specialista NEMOCNIČNÍ PÉČE pacienti se zlomeninami horního konce kosti stehenní by měli být léčeni na odpovídajících traumatologických (chirurgických či ortopedických) pracovištích s moţností intenzivní předoperační i pooperační péče a moţnou návazností rehabilitační péče na akutních, popř. lůţkách následné péče. diagnostika poranění probíhá na traumatologické, ortopedické nebo chirurgické ambulanci (odbornosti 503, 606, 501 vč. skupin), předoperační příprava probíhá na standardním lůţku chirurgie, traumatologie nebo ortopedie, nebo v případě nutnosti na lůţkách oborových JIP, ARO či KAR, operační výkon je proveden na operačním sále pro kostní chirurgii, případně náhrady kyčelního kloubu na endoprotetickém operačním sále, pooperační péče probíhá na standardním nebo intenzivním lůţku chirurgie, traumatologie nebo ortopedie, popř. dětského oddělení, nebo v případě nutnosti na lůţkách oborových JIP, ARO či KAR, pacienti v příznivém pooperačním stavu a po stabilizaci jsou po operaci z JIP překládání na standardní oddělení traumatologie, ortopedie či chirurgie, po stabilizaci operačních vstupů a prvotní mobilizaci na standardních odděleních jsou pacienti překládáni na rehabilitační oddělení nebo na lůţka následné péče (geriatrie, LDN, stacionáře) NÁSLEDNÁ PÉČE Následná péče probíhá na standardním lůţku oddělení chirurgie, traumatologie nebo ortopedie, dále na geriatrických či na rehabilitačních odděleních, popř. v LDN. Dále pak po zácviku chůze v domácím prostředí pod dohledem v ambulanci chirurgického, traumatologického nebo ortopedického oddělení. 4.2 TECHNICKÉ POŢADAVKY PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE Je poskytována především s pouţitím vozidel zdravotnické záchranné sluţby s předepsanou výbavou dle vyhlášky [6] NEMOCNIČNÍ PÉČE Nemocniční péče se řídí platnou legislativou (viz kapitola PLATNÉ LEGISLATIVNÍ NORMY ČESKÉ REPUBLIKY). Péče je poskytována následujícími odděleními: standardní lůţkové oddělení traumatologie (ortopedie nebo chirurgie), JIP, Národní referenční centrum Odborná část Stránka 16 z 34

17 je nezbytná dostupnost RTG diagnostiky vč. peroperační skiaskopie, je nezbytná dostupnost laboratorníhp komplementu po 24 hod. je nezbytná dostupnost konsiliárních klinických vyšetření (interní, kardiologické, dětské, anesteziologické), je nezbytná dostupnost operačního sálu pro kostní chirurgii s vybavením pro různé typy osteosyntéz či kloubních náhrad vč. extenčního stolu a přítomnost pojízdného rentgenového zesilovače NÁSLEDNÁ PÉČE Je doporučena péče na lůţkách následné péče (rehabilitační, geriatrické, LDN) s vybavením pro fyzioterapii pohybového aparátu (chodítka, berle) a s vybavením pro vykonávání základních potřeb (nástavce na WC), popř. moţnost hospitalizace doprovodu pacienta (u dětí do 6 let) na standardním oddělení. V případě překladu na lůţko následné péče musí být s pacientem vydány i potřebné pomůcky. 4.3 PERSONÁLNÍ KVALIFIKAČNÍ POŢADAVKY PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE Péči poskytuje tým Zdravotnické záchranné sluţby sestávající ze záchranáře a řidiče NEMOCNIČNÍ PÉČE Péči poskytuje lékař se specializovanou způsobilostí z úrazové chirurgie, ortopedie nebo chirurgie dostupný v ústavní pohotovostní sluţbě, lékař se specializovanou způsobilostí z interního lékařství, dětský lékař, atestovaný anesteziolog, lékař s erudicí pro zajištění péče na JIP, tým všeobecných sester a NZP na operačním sále pro kostní chirurgii, tým všeobecných sester a NZP na lůţkových odděleních standardních i intenzivních, lékař rentgenolog, rentgenový laborant, lékař s kvalifikací a erudicí pro zabezpečení pooperační péče včetně ARO, JIP, dostupnost fyzioterapeutů k zajištění časné rehabilitace po operačním zákroku na standardním či JIP lůţku NÁSLEDNÁ PÉČE Péči poskytuje lékař se specializovanou způsobilostí z úrazové chirurgie, ortopedie nebo chirurgie v ambulantní sloţce ve spolupráci s praktickým lékařem, lékař se specializovanou způsobilostí z rehabilitace a erudovaný fyzioterapeut v případě předání pacienta do péče rehabilitačního pracoviště ambulantního či lůţkového, lékař v zařízeních následné péče (geriatrická oddělení, LDN, stacionáře). Národní referenční centrum Odborná část Stránka 17 z 34

18 Doporučení pro kapitolu Kvalifikační a technické poţadavky na poskytovatele Pořadí Doporučení Klasifikace 1. Pacienti se zlomeninami horního konce kosti stehenní by měli být léčeni na odpovídajících traumatologických (chirurgických či ortopedických) pracovištích s moţností intenzivní předoperační i pooperační péče a moţnou návazností rehabilitační péče na akutních, popř. lůţkách následné péče. Pracoviště by mělo být schopné zajistit provedení operačního výkonu do 24 hodin od přijetí. 2. V rámci pooperační péče je nutné zajistit moţnost hospitalizace na lůţkách následné péče s erudovanou rehabilitační péčí a následné ambulantní kontroly. IV IV Národní referenční centrum Odborná část Stránka 18 z 34

19 5 POPIS NEMOCI A JEJÍ ZAČÁTEK 5.1 DEFINICE NEMOCI Zlomeniny horního konce kosti stehenní jsou definovány jako přerušení kontinuity kostní struktury v oblasti horní části kosti stehenní, tj. v oblasti hlavice, krčku a proximální třetiny diafýzy. Můţe se jednat o zlomeninu inkompletní (infrakci), kompletní bez posunu úlomků (nedislokovanou) nebo s posunutím úlomků (dislokovanou), event. tříštivou s více lomnými liniemi. Zlomenina můţe být sdruţena s poraněním okolních struktur, zvláště cév či nervů, nebo se zlomeninou diafýzy kosti stehenní nebo acetabula. Patofyziologie Zlomeniny horního konce kosti stehenní vznikají působením většího či menšího násilí (nejčastěji pád nebo náraz). V případě předchozí patologické změny horního konce stehenní kosti (osteoporóza, nádor primární či sekundární metastáza, hormonální onemocnění) můţe dojít ke zlomenině i při působní relativně malých sil, které v jiných případech ke zlomenině nevedou. Detailní epidemiologické a statistické údaje naleznete z důvodu jejich provázanosti v kapitole STATISTICKÉ INFORMACE. 5.2 RIZIKA, PŘÍČINY A PREVENCE ONEMOCNĚNÍ RIZIKA A PŘÍČINY ONEMOCNĚNÍ Genetická a další onemocnění či stavy, které se mohou stát příčinou vzniku zlomeniny horního konce kosti stehenní: osteoporóza, kostní cysta, primární kostní nebo sekundární kostní nádor (metastáza). Rizikové faktory: vysoký věk, komorbidita event. polymorbidita, sporty s vysokou pohybovou aktivitou PREVENCE VZNIKU ONEMOCNĚNÍ Primární prevence přiměřené fyzické aktivity, správné stravovací návyky a udrţování přiměřené tělesné hmotnosti. dostatečná informovanost veřejnosti k minimalizaci bariér v bytech seniorů a rizikových skupin (odstranění prahů, schodů, koberců atd.). Sekundární prevence preventivní opatření ve smyslu sníţení rizika pádu při léčení přidruţených onemocnění (poruchy zraku, Parkinsonova choroba atd.), terapie osteoporózy, pravidelné kontroly u kortikodependentních pacientů. 5.3 DALŠÍ POUŢÍVANÉ KLASIFIKACE ONEMOCNĚNÍ Dle etiopatogeneze Úrazové zlomeniny vznikají působením násilí v oblasti horního konce kosti stehenní. Spontánní zlomeniny vznikají bez násilí nebo působením násilí tak malého, ţe za normálních okolností není schopno vyvolat zlomeninu (kostní cysty, primární kostní nádory, kostní metastázy, osteoporóza). Rozlišujeme tři podskupiny: 1) zlomeniny patologické příčinou je destrukce kosti většinou nádorovým procesem, někdy mohou být jeho prvním příznakem, 2) stresové zlomeniny u mladých (únavové zlomeniny), Národní referenční centrum Odborná část Stránka 19 z 34

20 3) spontánní zlomeniny u starších pacientů. Rizikové faktory narůstající s věkem: svalová slabost, závratě, instabilita, poruchy zraku, dlouhodobá imobilizace, medikamentózní léčba (hypnotika, sedativa, antihypertenziva, diuretika, hormonální léky - kortikoidy), chronická artritis, artróza. Dle postiţené lokalizace V praxi jsou pro diagnostiku a léčbu pouţívány různé klasifikace, které spolu často velmi úzce souvisejí a jsou důleţité z hlediska terapeutického algoritmu i z hlediska posouzení terapeutických výsledků. Mezi nejuţívanější patří klasifikace AO, klasifikace dle Evanse, Gardena a Pauwelse. 1. Anatomické rozdělení zlomenin horního konce kosti stehenní: zlomeniny hlavice, krčku a trochanterického masivu, subtrochanterické zlomeniny. 2. Rozdělení ve vztahu k úponu kloubního pouzdra: intrakapsulární (nitrokloubní) a extrakapsulární. Intrakapsulární zlomeniny můţeme dál dělit na další typy podle klasifikace Gardenovy nebo Pauwelsovy. 3. Klasifikace dle lokalizace zlomeniny a postižení okolních struktur: zlomeniny hlavice kosti stehenní se dělí dle klasifikace Pipkinovy (popř. Chapchalovy). Zlomeniny krčku se dělí na mediální (subkapitální, mediocervikální a transcervikální) a laterální (odpovídají zlomeninám extrakapsulárním a spíše se pro ně vţil pojem bazicervikální někdy je těţké jejich odlišení od zlomenin pertrochanterických). Zlomeniny trochanterického masivu se pak dělí na pertrochanterické, intertrochanterické vysoké a subtrochanterické. Doporučení pro kapitolu Popis nemoci a její začátek Pořadí Doporučení Klasifikace 3. Péče by měla být zahájena u starších pacientů, u nichţ na základě subjektivní nebo objektivní anamnézy byl zjištěn pád či náraz, a u nichţ je bolestivý pohyb kyčlí či nemoţnost vertikalizace a zatíţení končetiny. U nespolupracujících můţe být vodítkem zkrácení anebo zevní rotace končetiny. U mladších jedinců je důvodem bolestivost dané lokality po násilném traumatu. 4. Prevencí je odstranění bariér, které mohou být příčinou zakopnutí a pádu, terapie progredující osteoporózy či jiných přidruţených chorob, které mohou ovlivňovat mobilitu. Pouţívání prvků aktivní a pasivní bezpečnosti při provozování rizikových sportů a při řízení motorových vozidel. IV IV Národní referenční centrum Odborná část Stránka 20 z 34

Přehled použitých výrazů a zkratek

Přehled použitých výrazů a zkratek Orgány vývoje klinických standardů a proces plánování Příloha 4b Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG 009.2012 Platná verze MKN-10 Pro rok 2012 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2. aktualizované

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Zlomeniny acetabula u starších pacientů operovat či ne?

Zlomeniny acetabula u starších pacientů operovat či ne? Zlomeniny acetabula u starších pacientů operovat či ne? TOC KN Liberec a.s., Mikulov 4.-5.9.2014 Zlomeniny acetabula u starších pacientů operovat či ne? Léčba zlomenin pánve a acetabula.džupa V.,Pavelka

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha.

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha. NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI L. Pleva, R. Madeja, M. Šír Traumatologické centrum FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí možnosti léčby periprostetických

Více

Záludnost polytraumatu u adolescentního pacienta. spolupráce traumatologa pro děti a pro dospělé

Záludnost polytraumatu u adolescentního pacienta. spolupráce traumatologa pro děti a pro dospělé Záludnost polytraumatu u adolescentního pacienta spolupráce traumatologa pro děti a pro dospělé Ladislav Plánka¹, Vítězslav Ruber² Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie LF MU a TC FNB¹ Klinika

Více

Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová

Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním i ekonomickým dopadem

Více

Registry kloubních náhrad co všechno nám říkají

Registry kloubních náhrad co všechno nám říkají Registry kloubních náhrad co všechno nám říkají Autor: Nieslaniková E., Školitel: Gallo J., prof. MUDr. Ph.D., Lošťák J., MUDr. Registry kloubních náhrad se zaměřují na získávání a shromažďování informací

Více

Výkaz činnosti klinického farmaceuta. Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová

Výkaz činnosti klinického farmaceuta. Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová Výkaz činnosti klinického farmaceuta Mgr. Jana Gregorová Mgr. Kateřina Langmaierová Poznámka Vznik výkazu předcházel vzniku registračních listů k výkonu, procesní stránka schválení výkazu termínově

Více

Poranění a zlomeniny dolní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poranění a zlomeniny dolní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poranění a zlomeniny dolní končetiny Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Luxace kyčelního kloubu Méně časté poranění Nejčastěji dorzální luxace mechanismem je síla v podélné ose femuru se současnou

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 8. ČERVNA 205 Cena: 672 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru Cévní chirurgie....3 2. Vzdělávací program oboru Infekční lékařství...26

Více

Operační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti

Operační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti Operační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti Chaloupka, R., Grosman, R., Repko, M., Tichý, V. Ortopedická klinika FN Brno-Bohunice Ortopedická klinika, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Postižení

Více

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ CENTRUM PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním

Více

POSOUZENÍ KVALITY GERIATRICKÉ PÉČE 2005 GERIATRICKÁ KLINIKA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE

POSOUZENÍ KVALITY GERIATRICKÉ PÉČE 2005 GERIATRICKÁ KLINIKA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE POSOUZENÍ KVALITY GERIATRICKÉ PÉČE 2005 GERIATRICKÁ KLINIKA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE zpracovala: prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. 1 ZÁKLADNÍ UKAZATELE Základní ukazatele 2004 Tab 1 ukazatel Geriatrická

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Žádost o grant AVKV 2012

Žádost o grant AVKV 2012 Žádost o grant AVKV 2012 Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s maligním onemocněním trávicího traktu Žadatel Všeobecná Fakultní Nemocnice 1. Chirurgická klinika Praha 2, U nemocnice 2, 128

Více

BARIATRIČTÍ PACIENTI A ÚSKALÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE. Fakultní nemocnice Plzeň KARIM Petra Kulhánková Vanda Tomášková

BARIATRIČTÍ PACIENTI A ÚSKALÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE. Fakultní nemocnice Plzeň KARIM Petra Kulhánková Vanda Tomášková BARIATRIČTÍ PACIENTI A ÚSKALÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Fakultní nemocnice Plzeň KARIM Petra Kulhánková Vanda Tomášková OBEZITA Globální epidemie (WHO) Není jen estetický problém Chorobný stav spojený se zvýšenou

Více

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Trombembolická nemoc postrach internistů MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Akutní plicní embolie vzniká nejčastěji důsledkem náhlé trombembolické

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní, chirurgický, neurologický, ortopedický

Více

Zlomeniny - fraktury. Jde o trvalé oddálení dvou částí přerušené kostní tkáně. Druhy zlomenin: traumatická zlomenina, která vzniká u zdravých kostí

Zlomeniny - fraktury. Jde o trvalé oddálení dvou částí přerušené kostní tkáně. Druhy zlomenin: traumatická zlomenina, která vzniká u zdravých kostí Zlomeniny, dysplazie, luxace, subluxace, pohmoždění svalů, zánět šlach, křivice, osteomalacie, osteoporóza, hypertrofická osteodystrofie, dna, podvýživa, otylost. Zlomeniny - fraktury Jde o trvalé oddálení

Více

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření Kapitola 3 Výkony klinických Výkony klinických jsou základními výkony, kterými zdravotnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči poskytnutou pojištěncům. Výkony klinických se dělí na

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. zástupce ředitele pro LPP, Nemocnice Znojmo MUDr. Vladislav Kopecký, MUDr.

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů.. Kód standardu: (doplní NRC)

Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů.. Kód standardu: (doplní NRC) Název standardu Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů.. Kód standardu: (doplní NRC) Vypracoval autorský tým. České společnosti Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s týmem pro vývoj Národní sady

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 7 5 2 0 5 1 IČZ smluvního ZZ 2 1 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 S 2 1 N 1 0 3 Název IČO JESSENIA a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Nové akreditační standardy

Nové akreditační standardy Nové akreditační standardy Proč nové standardy Den vydání nové revize je prvním dnem přípravy revize další Zkušenosti z aplikace standardů Usnadnění a zjednodušení interpretací Jednoznačnost Legislativa

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x Platné znění částí vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn (vypouštěný text je přeškrtnut,

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo radiologický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

OPERAČNÍ LÉČBA SUPRAKONDYLICKÝCH ZLOMENIN HUMERU U DĚTÍ. Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava

OPERAČNÍ LÉČBA SUPRAKONDYLICKÝCH ZLOMENIN HUMERU U DĚTÍ. Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava OPERAČNÍ LÉČBA SUPRAKONDYLICKÝCH ZLOMENIN HUMERU U DĚTÍ Pleva Leopold, *Richter Vladimír, Prusenovský Petr Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava SOUHRN Autoři se ve svém

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 05 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 30. ČERVNA 05 Cena: 607 Kč OBSAH:. Vzdělávací program v oboru Nukleární medicína...4. Vzdělávací program v oboru Plastická

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Edukace pacienta před TEP kyčelního kloubu

Edukace pacienta před TEP kyčelního kloubu Edukace pacienta před TEP kyčelního kloubu Hrubina M., Markvartová J., Razimová L. Ortopedické oddělení RHB oddělení JIP chirurgického oddělení Nemocnice Pelhřimov Edukace poučení pacienta Cíl prezentace:

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie 1. NÁZEV OBORU: Úrazová chirurgie 1.1. Číslo odbornosti dle vyhl. MZ č. 134/1998 Sb. - 503 2. CHARAKTERISTIKA OBORU 2.1. Úrazová chirurgie zajišťuje komplexní

Více

Problema)ka péče o akutní CMP

Problema)ka péče o akutní CMP Problema)ka péče o akutní CMP 17.12. 2012 MUDr. Lukáš Klečka Systém péče o akutní CMP Přednemocniční péče Příjem do cílové nemocnice Akutní ošetření a perakutní péče Lůžková péče Následná péče Přednemocniční

Více

ODBORNÁ ČÁST MĚSÍC ROK (LEDEN 2012) NÁZEV KS ODBORNÁ VERZE

ODBORNÁ ČÁST MĚSÍC ROK (LEDEN 2012) NÁZEV KS ODBORNÁ VERZE XX NÁZEV KS ODBORNÁ VERZE ODBORNÁ ČÁST MĚSÍC ROK (LEDEN 2012) Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichţ zástupci jsou členy autorského týmu a byl schválen Národním

Více

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace SZZK magisterská Studijní program: Studijní obor: Teoretická zkouška: Praktická zkouška: Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie - biomechanika člověka - speciální a vývojová kineziologie - léčebná

Více

Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní, chirurgický, pediatrický,

Více

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Co je to ambulantní katetrizace? Jednodenní vyšetření a ošetření bez hospitalizace

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ Markéta Vojtová MAGNETICKÁ REZONANCE MR 1 Nejmodernější a nejsložitější vyšetřovací metoda Umožňuje zobrazit patologické změny Probíhá

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Komplikace poranění pánevního kruhu

Komplikace poranění pánevního kruhu Komplikace poranění pánevního kruhu Šrám J., Lukáš R., Taller S., Harcuba R. Traumatologicko - ortopedické centrum KN Liberec a.s. Mikulov 2015 Tento projekt je finančně podpořen z Programu na podporu

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zlomenina vzniká v důsledku přímého působení hrubé síly (tlaku, tahu nebo krutu) nebo přenosu síly z kloubů na kost u luxačních zlomenin. Příčinami

Více

C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Obsah Cíle a výstupy projektu...2 Shrnutí závěrů...3

C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Obsah Cíle a výstupy projektu...2 Shrnutí závěrů...3 Obsah C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Projekt Zhodnocení účinnosti nákladné léčby vzácných autoimunitních nervosvalových onemocnění IČP 29/13/NAP, č. j. 20854/2013/OZS 1 Cíle a výstupy

Více

KARIM VFN PRAHA. M. Gregorovičová. strana 1

KARIM VFN PRAHA. M. Gregorovičová. strana 1 KARIM VFN PRAHA M. Gregorovičová strana 1 KARIM KARIM AMB - Centrum pro léčbu bolesti - Kanylační centrum - Anesteziologické ambulance Lůžková část KARIM - Resuscitační péče 16 lůžek - Pooperační péče

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Návrh VYHLÁŠKA ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle. zákona č. /2009 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 1. Celkový počet absolventů v jednotlivých oborech (kvalifikační studium) a celkový počet sester a asistentů v praxi 2. Srovnání činností všeobecné sestry a zdravotnického

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

Zlomeniny bérce. Autor: Chmela D. Výskyt

Zlomeniny bérce. Autor: Chmela D. Výskyt Zlomeniny bérce. Autor: Chmela D. Výskyt Bérec se skládá ze dvou kostí, kosti holenní tibie a kosti lýtkové fibuly. Dlouhé kosti se rozdělují na diafýzu prostřední část a epifýzu proximální a distální

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 2 3 8 8 4 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice Na Homolce PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Poznámka: výklad obecných pojmů a zkratek je uveden v samostatné PŘÍLOZE 4L VÝKLAD POUŽÍVANÝCH

Poznámka: výklad obecných pojmů a zkratek je uveden v samostatné PŘÍLOZE 4L VÝKLAD POUŽÍVANÝCH Příloha 4c Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb

Více

OSTEOPORÓZA PÁTEŘE. Tóth L., Včelák J. O r t h o p a e d i c c l i n i c B U L O V K A P r a g u e

OSTEOPORÓZA PÁTEŘE. Tóth L., Včelák J. O r t h o p a e d i c c l i n i c B U L O V K A P r a g u e OSTEOPORÓZA PÁTEŘE Tóth L., Včelák J. O r t h o p a e d i c c l i n i c B U L O V K A P r a g u e Na osteoporózou postižené páteři musíme rozlišovat dvě zásadně odlišné způsoby poškození. Bez úrazu vzniká:

Více

187/2009 Sb. VYHLÁKA

187/2009 Sb. VYHLÁKA 187/2009 Sb. VYHLÁKA ze dne 10. června 2009 o minimálních požadavcích na studijní programy veobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program veobecné praktické lékařství Ministerstvo

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

Problematika epidurální analgezie v souvislosti s operačním výkonem

Problematika epidurální analgezie v souvislosti s operačním výkonem Problematika epidurální analgezie v souvislosti s operačním výkonem III. Celostátní královehradecký kongres perioperačních sester 24. - 25. 9. 2014 Mgr. Petra Kourková Nemocnice Jihlava, ARO - anestezie

Více

Národní referenční centrum

Národní referenční centrum Příloha 1d Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb

Více

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů a personálu ve zdravotnictví a role státu Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty Cevro institut i

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 419 Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb.,

Více

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP MUDr.Vladimír Macháček ARO, Nemocnice Na Homolce XIII. kongres ČSARIM říjen 2011 Dlouhodobá intenzivní péče (DIP) DIP - pracoviště

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Strana 1666 Sbírka zákonů č. 98 / 2012 Částka 39 98 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Název IČO Slezská nemocnice v Opavě, příspěv.org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Slezská nemocnice v Opavě, příspěv.org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 7 8 1 3 7 0 IČZ smluvního ZZ 9 0 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 9 0 N 0 0 1 Název IČO Slezská nemocnice v Opavě, příspěv.org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 / 7.07.07 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období OP Zaměstnanost

Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období OP Zaměstnanost Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období 2014-2020 OP Zaměstnanost Centra podpory zdraví (CPZ) hlavní cíle Hlavním cílem projektu je zvýšení dostupnosti zdravotní péče v oblasti prevence nemocí a

Více

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY Zákonná úprava Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách (ZSZS) upravuje poskytování SZS a s tím spojený výkon státní správy, práva a povinnosti

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Externí klinické audity v mamárních centrech. Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav

Externí klinické audity v mamárních centrech. Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav Externí klinické audity v mamárních centrech Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav Legislativní požadavky Vyhláška 307/2002 Sb. o radiační ochraně Zákon č. 13/2002 Sb.

Více

SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH

SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH Mgr. Kožešníková Lucie MUDr. Eduard Havel, Ph.D. Rehabilitační klinika FN a LF UK Hradec Králové, přednostka doc. MUDr. E. Vaňásková,

Více

Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a podobných neurodegenerativních onemocnění ve městě Brně. Mgr.

Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a podobných neurodegenerativních onemocnění ve městě Brně. Mgr. Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a podobných neurodegenerativních onemocnění ve městě Brně Mgr. Michal Kurečka Participující instituce Magistrát města Brna Ústav zdravotnických informací

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 1 3 8 3 0 8 2 IČZ smluvního ZZ 0 6 0 5 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 6 M 0 5 1 Název IČO ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.06.06 / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Verze 012.001 1 / 10 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM Platná verze MKN-10 Pro rok 2013 2015 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více