KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu"

Transkript

1 9 KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 11 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ SE ZLOMENINOU PROXIMÁLNÍHO FEMURU ODBORNÁ ČÁST LEDEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichţ zástupci jsou členy autorského týmu a byl schválen Národním referenčním centrem. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 1 z 34

2 OBSAH 1 Lexikon klinického standardu Metodické pojmy Odborné pojmy Základní informace o klinickém standardu Zařazení klinického standardu Zdůvodnění vývoje klinického standardu Způsob vývoje klinického standardu Vymezení klinického standardu Vymezení klinického stavu Vymezení procesu péče Blokové schéma procesu péče Kvalifikační a technické poţadavky na poskytovatele Kvalifikace instituce poskytovatele a jejích oddělení Technické poţadavky Personální kvalifikační poţadavky Popis nemoci a její začátek Definice nemoci Rizika, příčiny a prevence onemocnění Další pouţívané klasifikace onemocnění Proces péče Klinický obraz při vzniku onemocnění Diagnostika a diferenciální diagnostika Základní léčba Následná péče Výstup procesu péče Výsledky Doporučení pro sběr dat za účelem vyhodnocování struktury, procesu a výsledků péče Statistické informace Epidemiologické informace a ekonomické aspekty klinického standardu Odkazy na literaturu Platné legislativní normy České republiky Odborné literární odkazy Národní referenční centrum Odborná část Stránka 2 z 34

3 Vývojové týmy Klinický standard (KS) vyvíjel autorský tým České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi, za metodické pomoci a vedení pracovníků Národního referenčního centra a Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Brno, s pouţitím literárních pramenů a zahraničních guidelines. Autorský tým Hlavní autor Doc. MUDr. Igor Čiţmář, Ph.D. Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP a Česká společnost pro chirurgie ruky ČLS JEP Spoluautor MUDr. Pavel Sedlák Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Garant Doc. MUDr. Igor Čiţmář, Ph.D. Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP a Česká společnost pro chirurgie ruky ČLS JEP Oponent 1 Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Oponent 2 Prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. Česká společnost pro ortopedii a traumatologii ČLS JEP Interní garant MUDr. Miloš Suchý Národní referenční centrum Vydání dokumentů klinického standardu KS je vydáván ve čtyřech částech a to části odborné, technické, určené pro pacienty a přehled doporučení. Všechny doposud vydané části naleznete na https://kvalita.nrc.cz/standardy/. Prohlášení o účelu, autorských právech a podmínkách distribuce klinického standardu Dokument byl vytvářen a formulován jako soubor doporučení vycházejících z nejnovějších vědeckých poznatků a s cílem podpořit zvyšování kvality péče. V důsledku toho není vhodné jej pouţívat jako právně závazný dokument, protoţe se zabývá problematikou přirozeně variabilní s výskytem četných výjimek. Klinický standard je předmětem autorských práv dle Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. Souhlas s pouţíváním a šířením souvisejících dokumentů o klinickém standardu je upraven dohodou mezi autorským týmem a Národním referenčním centrem. Klinický standard byl vytvořen s podporou projektu Interní grantové agentury MZ ČR (IGA, č ). Národní referenční centrum Odborná část Stránka 3 z 34

4 1 LEXIKON KLINICKÉHO STANDARDU 1.1 METODICKÉ POJMY Zkratka Název Výklad pojmu IG Autor klinického standardu (viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY) Autorský tým (viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY) Autorský obor (viz kap. ZAŘAZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Doplňující chorobné stavy (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Garant klinického standardu (viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY) Incidence a incidence na 100 tis. obyvatel (viz kap. EPIDEMIOLOGICKÉ INFORMACE A EKONOMICKÉ ASPEKTY KLINICKÉHO STANDARDU) Interní garant klinického standardu (viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY) Zajišťuje zpracování podstatné části dokumentu KS, spolupracuje při tom s interním garantem a operátorem KS. Autorský tým je reprezentován všemi odborníky, kteří se podílejí na vývoji klinického standardu, a to bez rozdílu, zda jsou v roli hlavního autora, dalších autorů, oponentů, konzultantů, event. interního garanta NRC. Jedinou podmínkou je to, aby tito odborníci byli formálně nominováni do daných rolí odbornými společnostmi. Toto nepredikuje autorství jakýchkoliv publikací odvozených od klinického standardu (např. odbornými společnostmi); pouze NRC, pokud bude samo uveřejňovat daný KS, uvede všechny členy Autorského týmu jako AUTORY. Udává odbornost hlavního autora dle číselníku autorských odborností Seznamu výkonů. Představují další chorobné stavy, které mohou souviset s klinickým stavem, který je součástí klinického standardu a jsou zmiňovány v dokumentu klinického standardu, například jako komplikace nebo časté a významné komorbidity. Jsou popsány kódem a názvem diagnózy dle MKN 10. Garantuje aktuálnost obsahu KS (po celou dobu aţ do doby plánované aktualizace). Incidence počet nově vzniklých případů dané nemoci ve vybrané populaci za určité časové období. Incidence je obvykle dávána do poměru k velikosti exponované populace ve studovaném období, např. jako roční incidence nově hlášených zhoubných nádorů na obyvatel ČR. Lékař, případně jiný odborný zdravotnický pracovník, školený v problematice vývoje KS, zajišťuje primární kontakt s navrhovatelem a autory, plánuje a koordinuje proces vývoje individuálního KS, iniciuje změny plánu v případě jeho neplnění, koordinuje proces vývoje individuálního KS, zajišťuje některé rešerše a části dokumentu, konkrétně části týkající se ukazatelů kvality a ekonomických aspektů. Spolupracuje s autory, oponenty a konzultanty na odborné úrovni. KS Klinický standard NRC Klinický doporučený postup doplněný dle metodiky NRC o měřitelná kritéria a ukazatele kvality a Národní referenční centrum Odborná část Stránka 4 z 34

5 Zkratka Název Výklad pojmu Registr NSSZS Konzultant klinického standardu (viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY) Navrhovatel klinického standardu (viz kap. ZAŘAZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Obory, kterých se klinický standard týká (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Operátor klinického standardu (viz kap. ZÁKLADNÍ INFORMACE KLINICKÉHO STANDARDU) Oponent klinického standardu (viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY) Ostatní výkony (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Prevence primární (viz kap. PRIMÁRNÍ PREVENCE) Prevence sekundární (viz kap. SEKUNDÁRNÍ PREVENCE) Prevence terciární (viz kap. PREVENCE RECIDIVY STAVU) Registr Národní sady standardů zdravotních sluţeb (viz kap. ZÁKLADNÍ INFORMACE O KLINICKÉM STANDARDU) Spolupracující obory (viz kap. ZAŘAZENÍ KLINICKÉHO efektivity péče, ekonomické aspekty a stať určenou pro pacienty. Výraz je pouţíván výhradně v rámci metodik NRC. Zastupuje obor s menším podílem na vývoji KS, poskytuje autorovi informace pro zpracování specifických částí dokumentu. Navrhuje téma KS, poskytuje základní strukturované informace o svém návrhu prostřednictvím Registru Národní sady standardů zdravotních sluţeb. Obory, kterých se týká především hlavní proces dokumentu, dle číselníku autorských oborů Seznamu výkonů. Odborník školený v procesu a metodice vývoje NRC, koordinuje proces vývoje především v rámci sběru základních informací o klinickém standardu s vyuţitím Registru Národní sady standardů zdravotních sluţeb a zpracovává některé části dokumentu, konkrétně vývojový diagram hlavního procesu KS. Provádí odbornou oponenturu KS, zastupuje pokud moţno jiné obory, kterých se KS také týká. Představují jiné výkony, které mívají také vztah k chorobnému stavu, někdy se pouţívají, ale méně často neţ základní výkony, nebo jsou z klinického hlediska méně významné. Tyto výkony MUSÍ být zmíněny v textu dokumentu KS. Výkony jsou vymezeny kódem a názvem dle Seznamu výkonů. Souhrn činností, které mají za cíl zabránit vzniku onemocnění. Princip spočívá v ovlivňování rizikových faktorů vedoucích ke změně incidence onemocnění. Souhrn činností, které vedou k včasnému rozpoznání (příp. i vyhledání) onemocnění, které jiţ vzniklo a jeho léčba. Cílem je detekce presymptomatických stadií onemocnění, neboť léčba zahájená v časnějším stadiu nemoci je účinnější a vede k lepší prognóze. Souhrn činností zaměřený proti vzniku komplikací jiţ diagnostikovaného a léčeného onemocnění, s cílem zabránit jeho opakování a progresi. Webová aplikace na slouţící k záznamu administrativních dat KS: registraci návrhu KS, registraci spolupracujících osob, evidenci všech stavů KS (převzetí návrhu KS od navrhovatele, rozpracované návrhy KS, schválené návrhy KS, definitivně ukončené KS). Udávají odbornosti ostatních členů autorského týmu a oponentního týmu, dle číselníku Národní referenční centrum Odborná část Stránka 5 z 34

6 Zkratka Název Výklad pojmu STANDARDU) Technologický klinický standard NRC (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STAVU) Určující výkony (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Vědecké ověření standardu (viz kap. VĚDECKÉ OVĚŘENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Základní určující chorobné stavy (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Základní výkony (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) autorských odborností Seznamu výkonů. Popisuje pouze dílčí problém chorobného stavu, jeho diagnostiky nebo léčby. Představují výkony, které přímo vymezují daný klinický stav (platí především u KS typu technologický standard TS). Výkony jsou vymezeny kódem a názvem dle Seznamu výkonů. V rámci dokumentu KS se jedná o určení, které uvádí: Stávající stav jaké metody vědeckého ověřování autorský tým pouţíval, zda přebíral vědecké důkazy z jiných klinických doporučených postupů, z literatury, nebo sám realizoval vědecké práce za tímto účelem; zda existuje vazba na vědeckou průkaznost z prací prováděných za účelem zhodnocení KS. Navrhované řešení v případě, ţe se autorský tým domnívá, ţe vědecké dokazování vydaných doporučení u KS můţe být do budoucna vylepšeno, uvede zde navrhovaný způsob (např. doporučení k doplnění vědecké průkaznosti konkrétními studiemi v budoucnu, návrh grantu atd.). Představují chorobné stavy, které přímo vymezují klinický stav, který je předmětem KS. Jsou popsány kódem a názvem diagnózy dle MKN 10. Představují významné výkony nebo skupiny výkonů, které se v rámci daného klinického stavu často provádějí, ale přímo jej neurčují (nepouţívají se vţdy nebo se pouţívají i u jiných klinických stavů). Tyto výkony MUSÍ být zmíněny v textu dokumentu KS. Jsou vymezeny kódem a názvem dle Seznamu výkonů. 1.2 ODBORNÉ POJMY Zkratka Název Výklad pojmu AO/ASIF ARO Arbeitsgemeinschaft für osteosynthesefragen / Association for the study of internal fixation Anesteziologicko-resuscitační oddělení Mezinárodní společnost pro studium osteosyntézy Zajišťuje podávání anestézie a péči o nemocné se selháním vitálních funkcí. AVN Avaskulární nekróza hlavice Nekróza odúmrť hlavice v důsledku neprokrvení CCEP Cervikokapitální endoprotéza Náhrada krčku a hlavice kosti stehenní implantát nahrazující hlavici a část krčku kosti stehenní CT Computed tomography Počítačová tomografie zobrazovací radiologické vyšetření počítačovým tomografem ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Dobrovolné nezávislé sdruţení fyzických osob Národní referenční centrum Odborná část Stránka 6 z 34

7 Zkratka Název Výklad pojmu Evangelisty Purkyně lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech DCS Dynamic condylar screw Dynamický skluzný šroub kondylární DHS Dynamic hip screw Dynamický skluzný šroub s kyčelní dlahou implantát určený k fixaci zlomenin horního konce kosti stehenní EAP Embolizace do arteria pulmonalis EBM Evidence Based Medicine Medicína zaloţená na důkazech. EKG Elektrokardiograf FFS Fragment fixation system Speciální implantát pro malé kostní úlomky ve tvaru drátu s jemným závitem GN Gamma nail Gama hřeb hřeb určený k nitrodřeňovému uloţení do horního konce stehenní kosti i. m. intramuskulárně Nitrosvalově (podání léku) IM ICHS In situ Infarkt myokardu Ischemická choroba srdeční na svém původním místě JIP Jednotka intenzivní péče Oddělení nebo jeho část s kontinuální monitorací vitálních funkcí KAR KO LDN Klinika anestézie a resuscitace Krevní obraz Léčebna dlouhodobě nemocných LMWH Low molecular weight heparin Nízkomolekulární heparin - preparát uţívaný k prevenci trombózy LSPP MRI (MR) MZ ČR Lékařská sluţba první pomoci Magnetic resonance imaging Ministerstvo zdravotnictví České republiky Magnetická rezonance zobrazovací technika, vyuţívá velké magnetické pole a elektromagnetické vlnění s vysokou frekvencí. Ústřední orgán státní správy NZP Niţší zdravotnický personál Kategorie zdravotnických pracovníků (např. sanitář, řidič ZZS apod.) ORIF Open reduction and internal fixation Otevřená repozice a vnitřní fixace ORT Ortopedie Chirurgický obor zabývající se prevencí, profylaxí a léčbou pohybového aparátu vč. traumat. OS Osteosyntéza Spojení kostních fragmentů cizím materiálem za účelem stabilizace zlomeniny většinou kovovým materiálem p. o. perorálně Podání léků ústy PC. CP Percutaneous compression plate Perkutánní kompresní dlaha PFN Proximal femoral nail Proximální femorální hřeb hřeb určený k nitrodřeňovému zavedení do horního konce Národní referenční centrum Odborná část Stránka 7 z 34

8 Zkratka Název Výklad pojmu stehenní kosti PL Praktický lékař Lékařská odbornost, můţe být pro děti nebo dospělé. RCT Randomised control trial Randomizovaná kontrolovaná studie, typ vědeckého experimentu často pouţívaného pro testování účinnosti a efektivnosti zdravotních sluţeb nebo zdravotnických technologií RHB Rehabilitace Obor zabývající se obnovením standardních základních pohybových návyků a stereotypů RTG Rentgenový přístroj event. zobrazení Přístroj produkující ionizující záření a umoţňující zobrazení okem nedostupných struktur STAN Standardní oddělení Oddělení nebo jeho část bez kontinuální monitorace somatických parametrů. Targon Systém nitrodřeňového hřebování TEP Totální endoprotéza Totální náhrada kyčelního kloubu implantát nahrazující hlavici kosti stehenní a jamku kyčelního kloubu TPF Targon Proximal Femur Proximální femorální hřeb Targon hřeb určený k nitrodřeňovému zavedení do horního konce stehenní kosti TRAU Traumatologie Chirurgický obor zabývající se léčbou poranění a jejich následků (konzervativní i chirurgickou) ZUP Zvlášť účtovaná poloţka Zvlášť účtovaná poloţka (materiál, léčivý přípravek) k některým výkonům definováno vyhláškou [4] ZZS Zdravotnická záchranná sluţba Zajišťuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 8 z 34

9 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O KLINICKÉM STANDARDU Tento KS popisuje doporučený způsob diagnostického a terapeutického algoritmu ošetřování zlomenin horního konce kosti stehenní na úrovni přednemocniční, nemocniční i následné péče ústavní i ambulantní. Uvádí moţnosti ošetření těchto zlomenin s vysvětlivkami popisujícími jak význam jednotlivých částí léčby, tak systematický a přehledný způsob moţností léčby. 2.1 ZAŘAZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU Klinický standard je doporučením pro všechny zdravotnické pracovníky a zdravotnická zařízení, která se na léčení těchto poranění jakýmkoli způsobem podílejí. Kód a název klinického standardu Typ klinického standardu Autorský obor Spolupracující autorské obory KKUCH0011 Klinický standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se zlomeninami horního konce kosti stehenní Komplexní klinický standard 503 Traumatologie 606 Ortopedie 2.2 ZDŮVODNĚNÍ VÝVOJE KLINICKÉHO STANDARDU Zlomeniny horního konce kosti stehenní jsou závaţná poranění. U mladších jedinců bývají součástí polytraumatu, ale četnost narůstá s věkem, % všech zlomenin horního konce kosti stehenní vzniká ve vyšším věku. Do dané problematiky lze jen částečně zahrnout i poranění horního konce kosti stehenní u dětí. Zlomeniny horního konce kosti stehenní jsou traumata velmi bolestivá, často invalidizující a vedou aţ v 5,5 % k úmrtí během hospitalizace, aţ 30 % mortalitě do jednoho roku a ve vysokém počtu případů zanechávají trvalé následky a omezení funkce pohybového aparátu. Náklady na péči jsou vysoké a stále narůstající. Jen v rámci akutní lůţkové péče jsou průměrné náklady cca Kč, u komplexní péče včetně neodkladné a následné jsou podstatně vyšší. Zlepšující se moţnosti terapeutického ovlivnění zejména v časných fázích vyţaduje zavádění a kontrolu adekvátních postupů, které je vhodné standardizovat. Existují literárně podloţené předpoklady, ţe dodrţování vhodně navrţeného KS zvyšuje kvalitu péče v akutním stavu, vyjádřenou především výsledkovými ukazateli a kvalitu dlouhodobých výsledků, vyjádřených lepším funkčním stavem a niţší závislostí pacientů na ošetřovatelské podpoře. Způsob ověřování péče podle klinického standardu V současné době není v České republice známo jednotné ověřování péče o pacienty se zlomeninou horního konce kosti stehenní podle KS. Autorský tým předpokládá, ţe po vypracování KS a jeho uvedení v platnost a po vypracování příslušné sady ukazatelů kvality bude vhodné vypracovat metodiku pro klinický audit pracovišť poskytující péči pacientům s uvedeným typem poranění. 2.3 ZPŮSOB VÝVOJE KLINICKÉHO STANDARDU Klinický standard byl vyvíjen jako původní práce v rámci projektu Interní grantové agentury MZ ČR (IGA, č ) za metodické pomoci a vedení pracovníků Národního referenčního centra a Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Brno. Při vývoji tohoto standardu se řešitelský tým opíral především o výsledky zahraničních randomizovaných kontrolovaných studií, popřípadě jejich metaanalýz a prospektivních studií, i o vlastní klinické zkušenosti. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 9 z 34

10 Doporučená doba účinnosti klinického standardu Dva roky. Odborným garantem klinického standardu je Doc. MUDr. Igor Čiţmář, Ph.D., který bude po dobu jeho účinnosti dohlíţet na jeho aktuálnost VĚDECKÉ OVĚŘENÍ KLINICKÉHO STANDARDU Stávající stav Autorským tým získával při vývoji KS informace a vědecké důkazy uváděné v odborné literatuře (viz kapitola ODKAZY NA LITERATURU). Navrhované řešení Detailní rozpracování vědeckých důkazů nebylo provedeno z důvodů nedostatečně rozpracované metodiky EBM v tomto oboru v České republice. V rámci dalšího vývoje tohoto KS budou vyuţity vybrané systémy pouţívané ve světě KLASIFIKACE VYDANÝCH DOPORUČENÍ Při vývoji tohoto KS byl pouţit níţe uvedený systém klasifikace (Adaptováno podle: Sackett, D., Straus SE, Richardson WS et al: Evidence based medicine. Churchill Livingstone, 2000): Kvalita vědeckého důkazu doporučení I Nejvyšší úroveň evidence a) Primární výstup RCT b) Meta-analýza nejlepších RCT II Střední úroveň evidence a) Randomizované studie menšího rozsahu či významu b) Předdefinované sekundární poznatky významných RCT III Niţší úroveň evidence a) Prospektivní případové studie se skupinou souběţných nebo retrospektivních kontrol b) Následně provedené analýzy významných RTC IV Neurčená úroveň evidence a) Méně významné nekontrolované příkladové studie b) Všeobecná odborná shoda (konsenzus) i přes neexistující důkazy Síla doporučení A B C D Nejvyšší doporučení na podkladě meta-analýz nejlepších RCT a výsledků RCT s adekvátní velikostí vzorku Střední doporučení na podkladě RCT menšího rozsahu či významu Niţší stupeň doporučení na podkladě prospektivních, retrospektivních a případových studií se skupinou souběţných nebo retrospektivních kontrol Velmi nízká aţ neurčená úroveň doporučení na podkladě všeobecné shody (konsenzus) nebo tzv. doporučení expertů Národní referenční centrum Odborná část Stránka 10 z 34

11 3 VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU 3.1 VYMEZENÍ KLINICKÉHO STAVU Obory, kterých se klinický standard týká Hlavní obory: 503 Úrazová chirurgie, 606 Ortopedie. Ostatní obory: 001 Praktický lékař pro dospělé, 002 Praktický lékař pro děti a dorost, 101 Interní lékařství, 501 Chirurgie, 708 anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína, 809 Radiologie a zobrazovací metody, 902 Fyzioterapie. Oblasti péče, kterých se klinický standard týká Hlavní oblasti: akutní lůţková péče standardní a intenzivní, ambulantní péče. Ostatní oblasti: neodkladná péče (ZZS), preventivní, konzultační, následná lůţková péče, následná lůţková péče ošetřovatelská, následná lůţková péče rehabilitační, ambulantní péče ústavní (nemocnice, polikliniky), péče praktických lékařů. Skupina pacientů, kterých se klinický standard týká Pacienti se zlomeninou horního konce kosti stehenní způsobenou především osteoporózou kostí ve vysokém věku. Klinický standard se netýká zlomenin u dětí a zlomenin spojených s polytraumatem. Vymezující klinické klasifikace Kódy a názvy výkonů uvedených v následujících tabulkách jsou v souladu s platnými verzemi MKN 10 a Seznamu výkonů. Diagnózy Kód MKN 10 Název MKN 10 S720* Zlomenina krčku stehenní kosti fractura colli femoris S721* Pertrochanterická zlomenina S722* Subtrochanterická zlomenina S727* Mnohočetné zlomeniny kosti stehenní S728* Zlomenina jiných částí kosti stehenní Negativní klinické vymezení Vyloučení nádorových změn, obtíţí z artrózy kyčelního kloubu, cévních příhod dolních končetin a neurologických obtíţí s propagací do dolních končetin. Ostatní klinické klasifikace Výkony chirurgického ošetření zlomeniny Kód Seznamu výkonů Název ze Seznamu výkonů Zlomenina krčku stehenní kosti zavřená repozice s trakcí Zlomenina horního konce kosti stehenní repozice otevřená Zlomenina velkého trochanteru osteosyntéza Zlomenina hlavice stehenní kosti otevřená repozice Náhrada kyčelního kloubu cervikokapitální Náhrada kyčelního kloubu totální Zavedení skeletální trakce Národní referenční centrum Odborná část Stránka 11 z 34

12 Ostatní výkony Kód Seznamu výkonů Název ze Seznamu výkonů Komplexní vyšetření všeobecným chirurgem Cílené vyšetření všeobecných chirurgem Kontrolní vyšetření všeobecných chirurgem Komplexní vyšetření všeobecným chirurgem Cílené vyšetření všeobecných chirurgem Kontrolní vyšetření všeobecným chirurgem Zavřená poranění fyzárních poranění u dětí Zavřená poranění fyzárních poranění u dětí s perkutánní osteosyntézou Zlomenina diafýzy kosti stehenní zavřená repozice Rozsáhlé debridement u otevřených zlomenin Komplexní vyšetření ortopedem Cílené vyšetření ortopedem Kontrolní vyšetření ortopedem Komplexní vyšetření ortopedem Cílené vyšetření ortopedem Kontrolní vyšetření ortopedem Manipulace v celkové nebo místní anestezii Aplikace zevního fixatéru Odstranění zevního fixatéru Úprava zevního fixatéru Zavedení skeletální trakce RTG pánve nebo kyčelního kloubu RTG vyšetření kostí a kloubů končetin RTG hrudníku RTG vyšetření kloubu drţené snímky CT vyšetření s větším počtem skenů (nad 30) bez pouţití kontrastní látky Cílená konzultace RTG snímků (hodnocení cizích snímků, analýza obrazové dokumentace) Národní referenční centrum Odborná část Stránka 12 z 34

13 Klíčová slova Česká: zlomenina krčku stehenní kosti, zlomenina horního konce stehenní kosti, operační léčba, konzervativní léčba, skluzný šroub (DHS) pro kyčelní kloub, skluzný šroub kondylární (DCS), proximální femorální hřeb (PFN), tahový šroub, cervikokapitální endoprotéza (CCEP), totální endoprotéza (TEP), nízkomolekulární heparin (LMWH). Anglická: neck fracture, proximal femoral fracture, operative treatment, non-operative treatment, dynamic hip screw, dynamic condylar screw, proximal femoral nail, lag screw, cervicocapital replacement, total hip replacement, LMWH (Low molecular weight heparin). 3.2 VYMEZENÍ PROCESU PÉČE Hlavní proces péče je ta část procesu, kterou KS popisuje ve všech podrobnostech; ve kterém probíhají klíčové aktivity, které mají vliv na výsledek; ve kterém je spotřebována podstatná část zdrojů; a ke kterému se vztahují významné statistiky a ukazatele. V tomto případě je hlavní proces vymezen akutní hospitalizací pro dané poranění. Kritéria vymezující zahájení hlavního procesu Pořadí Popis kritéria 1. Nález na zemi leţícího (většinou staršího, mnohdy nekomunikujícího) pacienta s nemoţností vertikalizace pro bolestivost v kyčli, popř. pád v anamnéze (podezření na pád) s následnou bolestivostí v oblasti kyčle a omezením hybnosti kyčelního kloubu pro bolest (je bolestivý pohyb kyčlí či nemoţnost vertikalizace a zatíţení končetiny) nebo (u mladších pacientů) anamnéza úrazu a následná bolestivost s omezením pohybu v kyčli. 2. Nález na zemi leţícího pacienta se zevní rotací a zkrácením bolestivé končetiny proti zdravé straně, bez rozdílu věku. 3. RTG, popřípadě MRI, průkaz zlomeniny v oblasti horního konce stehenní kosti u pacienta (bez rozdílu věku). Kritéria vymezující ukončení hlavního procesu Pořadí Popis kritéria 1. Hospitalizace operovaného pacienta na akutním nemocničním lůţku je ukončena tehdy, je-li stav pacienta stabilizován, není-li pacient ohroţen komplikacemi z proběhlé anestezie, jsouli zhojeny či bez komplikací hojící se měkké tkáně (operační rána) a je-li moţno pooperační bolesti tlumit p. o. či i. m. podávanými preparáty. Pacient je pak dle stavu: propuštěn do domácího ošetřování, pokud je soběstačný a sám se obslouţí, zvládá chůzi o podpaţních berlích s podkládáním končetiny bez její zátěţe (chůze po místnosti, nerovném terénu), zvládá sezení na ţidli a WC, přeloţen na lůţko následné péče. 2. Hospitalizace u neoperovaného pacienta (u zaklíněných a stabilních zlomenin) je na akutním lůţku ukončena tehdy, není-li dvěma provedenými RTG v intervalu 3 4 dnů prokázána dislokace zlomeniny. Pacient je pak dle stavu propuštěn do domácího ošetřování či přeloţen na lůţko následné péče nebo rehabilitace. Předpokládaná doba zhojení konzervativně léčené zlomeniny je 3 6 měsíců. 3. Hospitalizace na lůţkách následné péče (LDN, geriatrie) je u operovaných i neoperovaných pacientů ukončena, pokud: pacient je soběstačný a sám se obslouţí, pacient zvládá chůzi o podpaţních berlích s pokládáním končetiny bez její zátěţe Národní referenční centrum Odborná část Stránka 13 z 34

14 Pořadí Popis kritéria (chůze po místnosti, nerovném terénu), zvládá sezení na ţidli a WC, při první pooperační RTG kontrole (obvykle za 6 týdnů po operaci) ve dvou projekcích jsou prokázány normálně postupující známky hojení a osteosyntetický materiál je in situ (u zlomenin léčených osteosyntézou) nebo není známek luxace endoprotézy, nemá jiné potíţe v souvislosti s imobilizací v důsledku poranění (pneumonie, trombóza, embolie). 4. Ambulantní péče je ukončena po zhojení zlomeniny (které je potvrzeno posledním RTG vyšetřením kyčle ve dvou projekcích obvykle 3 a 6 měsíců od osteosyntézy) a dosaţení stejné funkce postiţené končetiny jako před poraněním tedy chůze a schopnost vykonávat běţné denní aktivity. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 14 z 34

15 3.3 BLOKOVÉ SCHÉMA PROCESU PÉČE Úraz nebo náhlá bolest v oblasti kyčelního kloubu vyzařující do dolní končetiny Lékař ZZS, LSPP, PL Vyšetření lékařem v terénu Odborné klinické vyšetření Traumatolog, ortoped, chirurg Zobrazovací vyšetření Radiolog Klasifikace poranění a indikace léčebného postupu Traumatolog, ortoped, chirurg Konzervativní léčba Operační léčba Kontrolní vyšetření Předání do ambulantní/ lůžkové fyzioterapie Legenda: Start/konec Akce Stav Role BUĎ A NEBO Spojnice - proces Spojnice - role Národní referenční centrum Odborná část Stránka 15 z 34

16 4 KVALIFIKAČNÍ A TECHNICKÉ POŢADAVKY NA POSKYTOVATELE 4.1 KVALIFIKACE INSTITUCE POSKYTOVATELE A JEJÍCH ODDĚLENÍ PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE Péči poskytuje praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, lékařská sluţba první pomoci, zdravotnická záchranná sluţba (územní i lokální), ambulantní specialista NEMOCNIČNÍ PÉČE pacienti se zlomeninami horního konce kosti stehenní by měli být léčeni na odpovídajících traumatologických (chirurgických či ortopedických) pracovištích s moţností intenzivní předoperační i pooperační péče a moţnou návazností rehabilitační péče na akutních, popř. lůţkách následné péče. diagnostika poranění probíhá na traumatologické, ortopedické nebo chirurgické ambulanci (odbornosti 503, 606, 501 vč. skupin), předoperační příprava probíhá na standardním lůţku chirurgie, traumatologie nebo ortopedie, nebo v případě nutnosti na lůţkách oborových JIP, ARO či KAR, operační výkon je proveden na operačním sále pro kostní chirurgii, případně náhrady kyčelního kloubu na endoprotetickém operačním sále, pooperační péče probíhá na standardním nebo intenzivním lůţku chirurgie, traumatologie nebo ortopedie, popř. dětského oddělení, nebo v případě nutnosti na lůţkách oborových JIP, ARO či KAR, pacienti v příznivém pooperačním stavu a po stabilizaci jsou po operaci z JIP překládání na standardní oddělení traumatologie, ortopedie či chirurgie, po stabilizaci operačních vstupů a prvotní mobilizaci na standardních odděleních jsou pacienti překládáni na rehabilitační oddělení nebo na lůţka následné péče (geriatrie, LDN, stacionáře) NÁSLEDNÁ PÉČE Následná péče probíhá na standardním lůţku oddělení chirurgie, traumatologie nebo ortopedie, dále na geriatrických či na rehabilitačních odděleních, popř. v LDN. Dále pak po zácviku chůze v domácím prostředí pod dohledem v ambulanci chirurgického, traumatologického nebo ortopedického oddělení. 4.2 TECHNICKÉ POŢADAVKY PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE Je poskytována především s pouţitím vozidel zdravotnické záchranné sluţby s předepsanou výbavou dle vyhlášky [6] NEMOCNIČNÍ PÉČE Nemocniční péče se řídí platnou legislativou (viz kapitola PLATNÉ LEGISLATIVNÍ NORMY ČESKÉ REPUBLIKY). Péče je poskytována následujícími odděleními: standardní lůţkové oddělení traumatologie (ortopedie nebo chirurgie), JIP, Národní referenční centrum Odborná část Stránka 16 z 34

17 je nezbytná dostupnost RTG diagnostiky vč. peroperační skiaskopie, je nezbytná dostupnost laboratorníhp komplementu po 24 hod. je nezbytná dostupnost konsiliárních klinických vyšetření (interní, kardiologické, dětské, anesteziologické), je nezbytná dostupnost operačního sálu pro kostní chirurgii s vybavením pro různé typy osteosyntéz či kloubních náhrad vč. extenčního stolu a přítomnost pojízdného rentgenového zesilovače NÁSLEDNÁ PÉČE Je doporučena péče na lůţkách následné péče (rehabilitační, geriatrické, LDN) s vybavením pro fyzioterapii pohybového aparátu (chodítka, berle) a s vybavením pro vykonávání základních potřeb (nástavce na WC), popř. moţnost hospitalizace doprovodu pacienta (u dětí do 6 let) na standardním oddělení. V případě překladu na lůţko následné péče musí být s pacientem vydány i potřebné pomůcky. 4.3 PERSONÁLNÍ KVALIFIKAČNÍ POŢADAVKY PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE Péči poskytuje tým Zdravotnické záchranné sluţby sestávající ze záchranáře a řidiče NEMOCNIČNÍ PÉČE Péči poskytuje lékař se specializovanou způsobilostí z úrazové chirurgie, ortopedie nebo chirurgie dostupný v ústavní pohotovostní sluţbě, lékař se specializovanou způsobilostí z interního lékařství, dětský lékař, atestovaný anesteziolog, lékař s erudicí pro zajištění péče na JIP, tým všeobecných sester a NZP na operačním sále pro kostní chirurgii, tým všeobecných sester a NZP na lůţkových odděleních standardních i intenzivních, lékař rentgenolog, rentgenový laborant, lékař s kvalifikací a erudicí pro zabezpečení pooperační péče včetně ARO, JIP, dostupnost fyzioterapeutů k zajištění časné rehabilitace po operačním zákroku na standardním či JIP lůţku NÁSLEDNÁ PÉČE Péči poskytuje lékař se specializovanou způsobilostí z úrazové chirurgie, ortopedie nebo chirurgie v ambulantní sloţce ve spolupráci s praktickým lékařem, lékař se specializovanou způsobilostí z rehabilitace a erudovaný fyzioterapeut v případě předání pacienta do péče rehabilitačního pracoviště ambulantního či lůţkového, lékař v zařízeních následné péče (geriatrická oddělení, LDN, stacionáře). Národní referenční centrum Odborná část Stránka 17 z 34

18 Doporučení pro kapitolu Kvalifikační a technické poţadavky na poskytovatele Pořadí Doporučení Klasifikace 1. Pacienti se zlomeninami horního konce kosti stehenní by měli být léčeni na odpovídajících traumatologických (chirurgických či ortopedických) pracovištích s moţností intenzivní předoperační i pooperační péče a moţnou návazností rehabilitační péče na akutních, popř. lůţkách následné péče. Pracoviště by mělo být schopné zajistit provedení operačního výkonu do 24 hodin od přijetí. 2. V rámci pooperační péče je nutné zajistit moţnost hospitalizace na lůţkách následné péče s erudovanou rehabilitační péčí a následné ambulantní kontroly. IV IV Národní referenční centrum Odborná část Stránka 18 z 34

19 5 POPIS NEMOCI A JEJÍ ZAČÁTEK 5.1 DEFINICE NEMOCI Zlomeniny horního konce kosti stehenní jsou definovány jako přerušení kontinuity kostní struktury v oblasti horní části kosti stehenní, tj. v oblasti hlavice, krčku a proximální třetiny diafýzy. Můţe se jednat o zlomeninu inkompletní (infrakci), kompletní bez posunu úlomků (nedislokovanou) nebo s posunutím úlomků (dislokovanou), event. tříštivou s více lomnými liniemi. Zlomenina můţe být sdruţena s poraněním okolních struktur, zvláště cév či nervů, nebo se zlomeninou diafýzy kosti stehenní nebo acetabula. Patofyziologie Zlomeniny horního konce kosti stehenní vznikají působením většího či menšího násilí (nejčastěji pád nebo náraz). V případě předchozí patologické změny horního konce stehenní kosti (osteoporóza, nádor primární či sekundární metastáza, hormonální onemocnění) můţe dojít ke zlomenině i při působní relativně malých sil, které v jiných případech ke zlomenině nevedou. Detailní epidemiologické a statistické údaje naleznete z důvodu jejich provázanosti v kapitole STATISTICKÉ INFORMACE. 5.2 RIZIKA, PŘÍČINY A PREVENCE ONEMOCNĚNÍ RIZIKA A PŘÍČINY ONEMOCNĚNÍ Genetická a další onemocnění či stavy, které se mohou stát příčinou vzniku zlomeniny horního konce kosti stehenní: osteoporóza, kostní cysta, primární kostní nebo sekundární kostní nádor (metastáza). Rizikové faktory: vysoký věk, komorbidita event. polymorbidita, sporty s vysokou pohybovou aktivitou PREVENCE VZNIKU ONEMOCNĚNÍ Primární prevence přiměřené fyzické aktivity, správné stravovací návyky a udrţování přiměřené tělesné hmotnosti. dostatečná informovanost veřejnosti k minimalizaci bariér v bytech seniorů a rizikových skupin (odstranění prahů, schodů, koberců atd.). Sekundární prevence preventivní opatření ve smyslu sníţení rizika pádu při léčení přidruţených onemocnění (poruchy zraku, Parkinsonova choroba atd.), terapie osteoporózy, pravidelné kontroly u kortikodependentních pacientů. 5.3 DALŠÍ POUŢÍVANÉ KLASIFIKACE ONEMOCNĚNÍ Dle etiopatogeneze Úrazové zlomeniny vznikají působením násilí v oblasti horního konce kosti stehenní. Spontánní zlomeniny vznikají bez násilí nebo působením násilí tak malého, ţe za normálních okolností není schopno vyvolat zlomeninu (kostní cysty, primární kostní nádory, kostní metastázy, osteoporóza). Rozlišujeme tři podskupiny: 1) zlomeniny patologické příčinou je destrukce kosti většinou nádorovým procesem, někdy mohou být jeho prvním příznakem, 2) stresové zlomeniny u mladých (únavové zlomeniny), Národní referenční centrum Odborná část Stránka 19 z 34

20 3) spontánní zlomeniny u starších pacientů. Rizikové faktory narůstající s věkem: svalová slabost, závratě, instabilita, poruchy zraku, dlouhodobá imobilizace, medikamentózní léčba (hypnotika, sedativa, antihypertenziva, diuretika, hormonální léky - kortikoidy), chronická artritis, artróza. Dle postiţené lokalizace V praxi jsou pro diagnostiku a léčbu pouţívány různé klasifikace, které spolu často velmi úzce souvisejí a jsou důleţité z hlediska terapeutického algoritmu i z hlediska posouzení terapeutických výsledků. Mezi nejuţívanější patří klasifikace AO, klasifikace dle Evanse, Gardena a Pauwelse. 1. Anatomické rozdělení zlomenin horního konce kosti stehenní: zlomeniny hlavice, krčku a trochanterického masivu, subtrochanterické zlomeniny. 2. Rozdělení ve vztahu k úponu kloubního pouzdra: intrakapsulární (nitrokloubní) a extrakapsulární. Intrakapsulární zlomeniny můţeme dál dělit na další typy podle klasifikace Gardenovy nebo Pauwelsovy. 3. Klasifikace dle lokalizace zlomeniny a postižení okolních struktur: zlomeniny hlavice kosti stehenní se dělí dle klasifikace Pipkinovy (popř. Chapchalovy). Zlomeniny krčku se dělí na mediální (subkapitální, mediocervikální a transcervikální) a laterální (odpovídají zlomeninám extrakapsulárním a spíše se pro ně vţil pojem bazicervikální někdy je těţké jejich odlišení od zlomenin pertrochanterických). Zlomeniny trochanterického masivu se pak dělí na pertrochanterické, intertrochanterické vysoké a subtrochanterické. Doporučení pro kapitolu Popis nemoci a její začátek Pořadí Doporučení Klasifikace 3. Péče by měla být zahájena u starších pacientů, u nichţ na základě subjektivní nebo objektivní anamnézy byl zjištěn pád či náraz, a u nichţ je bolestivý pohyb kyčlí či nemoţnost vertikalizace a zatíţení končetiny. U nespolupracujících můţe být vodítkem zkrácení anebo zevní rotace končetiny. U mladších jedinců je důvodem bolestivost dané lokality po násilném traumatu. 4. Prevencí je odstranění bariér, které mohou být příčinou zakopnutí a pádu, terapie progredující osteoporózy či jiných přidruţených chorob, které mohou ovlivňovat mobilitu. Pouţívání prvků aktivní a pasivní bezpečnosti při provozování rizikových sportů a při řízení motorových vozidel. IV IV Národní referenční centrum Odborná část Stránka 20 z 34

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE 4. 4. 2000, ZATÍM NEPROŠLÁ DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Str. 1 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZ č. 134/1998Sb.,

Více

konference nedašov 2011 Sborník příspěvků

konference nedašov 2011 Sborník příspěvků konference nedašov 2011 Sborník příspěvků KONFERENCE NEDAŠOV 2011 Zdravotní a sociální služby poskytované seniorům v pobytových zařízeních Sborník příspěvků Michaela Lutišanová [ed.] Praha 2011 Konference

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Vladimír Janda, DiS. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Vladimír Janda, DiS.

Více

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016 Příloha č. 1 mat. č. 205/ZK/15 AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016 Schváleno usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. xxx/2015/zk-xx ze dne 25.

Více

AKREDITAČNÍ STANDARDY

AKREDITAČNÍ STANDARDY AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO nemocnice 3. vydání účinné od 1. 1. 2014 Spojená akreditační komise, o. p. s. AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE obsahující hodnotící požadavky specifikované v příloze č.

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Mgr.Irena Vlčková KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH PO LÉČBĚ NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ DISERTAČNÍ PRÁCE ŠKOLITEL: prof.phdr.marek Blatný,

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Autoři: MUDr. Bohumil Skála, Ph.D. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Více

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta Úvod Lékařské listy 18 3. 11. 2008 3 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové

Více

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ROČ NÍK 2003 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Indikační kritéria pro zobrazovací metody - upravený český překlad dokumentu

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 20. BŘEZNA 2015 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Zveřejnění seznamu subjektů, kterým byl pro rok 2014 vydán souhlas s distribucí transfuzních

Více

Národní referenční centrum

Národní referenční centrum Závěrečná zpráva o řešení projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb.

Více

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ 1. Úvod V současné době se stále více setkáváme s termínem zdravotní znevýhodnění. Osoby se zdravotním znevýhodněním spadají ve vzdělávací oblasti podle školského zákona (zákon č.

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

Doporučený postup péče o pacienty se syndromem diabetické nohy

Doporučený postup péče o pacienty se syndromem diabetické nohy Doporučený postup péče o pacienty se syndromem diabetické nohy 1. Charakteristika standardu - definice syndromu diabetické nohy Syndrom diabetické nohy je podle WHO definován jako ulcerace nebo destrukce

Více

Evropské standardy v péči o onkologicky nemocné děti

Evropské standardy v péči o onkologicky nemocné děti Evropské standardy v péči o onkologicky nemocné děti Varšava, 14. října 2009 1 Obsah Předmluva Úvod Shrnutí Eupropské standardy v péči o děti s nádorovým onemocněním 1. Organizování sítě komplexní péče

Více

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER PEDIATRIE pro praxi KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIII. DNY KLINICKÉ A PRAKTICKÉ PEDIATRIE 19. 20. května 2005 www.pediatriepropraxi.cz Čtvrtek 19. 5. 2005 9.45 zahájení pěvecký sbor Benjamínci ZŠ

Více

R o č n í k 2004. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH

R o č n í k 2004. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH R o č n í k 2004 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ 7. Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Ošetřovatelská péče v interních oborech Ošetřovatelská péče v interních oborech Yvetta Vrublová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: 2.2 INOVACE

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA ROLE PORODNÍ ASISTENTKY V EDUKACI ŢEN S GYNEKOLOGICKÝMI PÁNEVNÍMI ZÁNĚTY

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA ROLE PORODNÍ ASISTENTKY V EDUKACI ŢEN S GYNEKOLOGICKÝMI PÁNEVNÍMI ZÁNĚTY JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA ROLE PORODNÍ ASISTENTKY V EDUKACI ŢEN S GYNEKOLOGICKÝMI PÁNEVNÍMI ZÁNĚTY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Judita Soukupová

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení

Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení Sociální práce Vedoucí práce: Bc. Dagmar Martinková Vypracovala:

Více