KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu"

Transkript

1 9 KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 11 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ SE ZLOMENINOU PROXIMÁLNÍHO FEMURU ODBORNÁ ČÁST LEDEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichţ zástupci jsou členy autorského týmu a byl schválen Národním referenčním centrem. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 1 z 34

2 OBSAH 1 Lexikon klinického standardu Metodické pojmy Odborné pojmy Základní informace o klinickém standardu Zařazení klinického standardu Zdůvodnění vývoje klinického standardu Způsob vývoje klinického standardu Vymezení klinického standardu Vymezení klinického stavu Vymezení procesu péče Blokové schéma procesu péče Kvalifikační a technické poţadavky na poskytovatele Kvalifikace instituce poskytovatele a jejích oddělení Technické poţadavky Personální kvalifikační poţadavky Popis nemoci a její začátek Definice nemoci Rizika, příčiny a prevence onemocnění Další pouţívané klasifikace onemocnění Proces péče Klinický obraz při vzniku onemocnění Diagnostika a diferenciální diagnostika Základní léčba Následná péče Výstup procesu péče Výsledky Doporučení pro sběr dat za účelem vyhodnocování struktury, procesu a výsledků péče Statistické informace Epidemiologické informace a ekonomické aspekty klinického standardu Odkazy na literaturu Platné legislativní normy České republiky Odborné literární odkazy Národní referenční centrum Odborná část Stránka 2 z 34

3 Vývojové týmy Klinický standard (KS) vyvíjel autorský tým České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi, za metodické pomoci a vedení pracovníků Národního referenčního centra a Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Brno, s pouţitím literárních pramenů a zahraničních guidelines. Autorský tým Hlavní autor Doc. MUDr. Igor Čiţmář, Ph.D. Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP a Česká společnost pro chirurgie ruky ČLS JEP Spoluautor MUDr. Pavel Sedlák Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Garant Doc. MUDr. Igor Čiţmář, Ph.D. Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP a Česká společnost pro chirurgie ruky ČLS JEP Oponent 1 Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Oponent 2 Prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. Česká společnost pro ortopedii a traumatologii ČLS JEP Interní garant MUDr. Miloš Suchý Národní referenční centrum Vydání dokumentů klinického standardu KS je vydáván ve čtyřech částech a to části odborné, technické, určené pro pacienty a přehled doporučení. Všechny doposud vydané části naleznete na https://kvalita.nrc.cz/standardy/. Prohlášení o účelu, autorských právech a podmínkách distribuce klinického standardu Dokument byl vytvářen a formulován jako soubor doporučení vycházejících z nejnovějších vědeckých poznatků a s cílem podpořit zvyšování kvality péče. V důsledku toho není vhodné jej pouţívat jako právně závazný dokument, protoţe se zabývá problematikou přirozeně variabilní s výskytem četných výjimek. Klinický standard je předmětem autorských práv dle Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. Souhlas s pouţíváním a šířením souvisejících dokumentů o klinickém standardu je upraven dohodou mezi autorským týmem a Národním referenčním centrem. Klinický standard byl vytvořen s podporou projektu Interní grantové agentury MZ ČR (IGA, č ). Národní referenční centrum Odborná část Stránka 3 z 34

4 1 LEXIKON KLINICKÉHO STANDARDU 1.1 METODICKÉ POJMY Zkratka Název Výklad pojmu IG Autor klinického standardu (viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY) Autorský tým (viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY) Autorský obor (viz kap. ZAŘAZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Doplňující chorobné stavy (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Garant klinického standardu (viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY) Incidence a incidence na 100 tis. obyvatel (viz kap. EPIDEMIOLOGICKÉ INFORMACE A EKONOMICKÉ ASPEKTY KLINICKÉHO STANDARDU) Interní garant klinického standardu (viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY) Zajišťuje zpracování podstatné části dokumentu KS, spolupracuje při tom s interním garantem a operátorem KS. Autorský tým je reprezentován všemi odborníky, kteří se podílejí na vývoji klinického standardu, a to bez rozdílu, zda jsou v roli hlavního autora, dalších autorů, oponentů, konzultantů, event. interního garanta NRC. Jedinou podmínkou je to, aby tito odborníci byli formálně nominováni do daných rolí odbornými společnostmi. Toto nepredikuje autorství jakýchkoliv publikací odvozených od klinického standardu (např. odbornými společnostmi); pouze NRC, pokud bude samo uveřejňovat daný KS, uvede všechny členy Autorského týmu jako AUTORY. Udává odbornost hlavního autora dle číselníku autorských odborností Seznamu výkonů. Představují další chorobné stavy, které mohou souviset s klinickým stavem, který je součástí klinického standardu a jsou zmiňovány v dokumentu klinického standardu, například jako komplikace nebo časté a významné komorbidity. Jsou popsány kódem a názvem diagnózy dle MKN 10. Garantuje aktuálnost obsahu KS (po celou dobu aţ do doby plánované aktualizace). Incidence počet nově vzniklých případů dané nemoci ve vybrané populaci za určité časové období. Incidence je obvykle dávána do poměru k velikosti exponované populace ve studovaném období, např. jako roční incidence nově hlášených zhoubných nádorů na obyvatel ČR. Lékař, případně jiný odborný zdravotnický pracovník, školený v problematice vývoje KS, zajišťuje primární kontakt s navrhovatelem a autory, plánuje a koordinuje proces vývoje individuálního KS, iniciuje změny plánu v případě jeho neplnění, koordinuje proces vývoje individuálního KS, zajišťuje některé rešerše a části dokumentu, konkrétně části týkající se ukazatelů kvality a ekonomických aspektů. Spolupracuje s autory, oponenty a konzultanty na odborné úrovni. KS Klinický standard NRC Klinický doporučený postup doplněný dle metodiky NRC o měřitelná kritéria a ukazatele kvality a Národní referenční centrum Odborná část Stránka 4 z 34

5 Zkratka Název Výklad pojmu Registr NSSZS Konzultant klinického standardu (viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY) Navrhovatel klinického standardu (viz kap. ZAŘAZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Obory, kterých se klinický standard týká (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Operátor klinického standardu (viz kap. ZÁKLADNÍ INFORMACE KLINICKÉHO STANDARDU) Oponent klinického standardu (viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY) Ostatní výkony (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Prevence primární (viz kap. PRIMÁRNÍ PREVENCE) Prevence sekundární (viz kap. SEKUNDÁRNÍ PREVENCE) Prevence terciární (viz kap. PREVENCE RECIDIVY STAVU) Registr Národní sady standardů zdravotních sluţeb (viz kap. ZÁKLADNÍ INFORMACE O KLINICKÉM STANDARDU) Spolupracující obory (viz kap. ZAŘAZENÍ KLINICKÉHO efektivity péče, ekonomické aspekty a stať určenou pro pacienty. Výraz je pouţíván výhradně v rámci metodik NRC. Zastupuje obor s menším podílem na vývoji KS, poskytuje autorovi informace pro zpracování specifických částí dokumentu. Navrhuje téma KS, poskytuje základní strukturované informace o svém návrhu prostřednictvím Registru Národní sady standardů zdravotních sluţeb. Obory, kterých se týká především hlavní proces dokumentu, dle číselníku autorských oborů Seznamu výkonů. Odborník školený v procesu a metodice vývoje NRC, koordinuje proces vývoje především v rámci sběru základních informací o klinickém standardu s vyuţitím Registru Národní sady standardů zdravotních sluţeb a zpracovává některé části dokumentu, konkrétně vývojový diagram hlavního procesu KS. Provádí odbornou oponenturu KS, zastupuje pokud moţno jiné obory, kterých se KS také týká. Představují jiné výkony, které mívají také vztah k chorobnému stavu, někdy se pouţívají, ale méně často neţ základní výkony, nebo jsou z klinického hlediska méně významné. Tyto výkony MUSÍ být zmíněny v textu dokumentu KS. Výkony jsou vymezeny kódem a názvem dle Seznamu výkonů. Souhrn činností, které mají za cíl zabránit vzniku onemocnění. Princip spočívá v ovlivňování rizikových faktorů vedoucích ke změně incidence onemocnění. Souhrn činností, které vedou k včasnému rozpoznání (příp. i vyhledání) onemocnění, které jiţ vzniklo a jeho léčba. Cílem je detekce presymptomatických stadií onemocnění, neboť léčba zahájená v časnějším stadiu nemoci je účinnější a vede k lepší prognóze. Souhrn činností zaměřený proti vzniku komplikací jiţ diagnostikovaného a léčeného onemocnění, s cílem zabránit jeho opakování a progresi. Webová aplikace na slouţící k záznamu administrativních dat KS: registraci návrhu KS, registraci spolupracujících osob, evidenci všech stavů KS (převzetí návrhu KS od navrhovatele, rozpracované návrhy KS, schválené návrhy KS, definitivně ukončené KS). Udávají odbornosti ostatních členů autorského týmu a oponentního týmu, dle číselníku Národní referenční centrum Odborná část Stránka 5 z 34

6 Zkratka Název Výklad pojmu STANDARDU) Technologický klinický standard NRC (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STAVU) Určující výkony (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Vědecké ověření standardu (viz kap. VĚDECKÉ OVĚŘENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Základní určující chorobné stavy (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Základní výkony (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) autorských odborností Seznamu výkonů. Popisuje pouze dílčí problém chorobného stavu, jeho diagnostiky nebo léčby. Představují výkony, které přímo vymezují daný klinický stav (platí především u KS typu technologický standard TS). Výkony jsou vymezeny kódem a názvem dle Seznamu výkonů. V rámci dokumentu KS se jedná o určení, které uvádí: Stávající stav jaké metody vědeckého ověřování autorský tým pouţíval, zda přebíral vědecké důkazy z jiných klinických doporučených postupů, z literatury, nebo sám realizoval vědecké práce za tímto účelem; zda existuje vazba na vědeckou průkaznost z prací prováděných za účelem zhodnocení KS. Navrhované řešení v případě, ţe se autorský tým domnívá, ţe vědecké dokazování vydaných doporučení u KS můţe být do budoucna vylepšeno, uvede zde navrhovaný způsob (např. doporučení k doplnění vědecké průkaznosti konkrétními studiemi v budoucnu, návrh grantu atd.). Představují chorobné stavy, které přímo vymezují klinický stav, který je předmětem KS. Jsou popsány kódem a názvem diagnózy dle MKN 10. Představují významné výkony nebo skupiny výkonů, které se v rámci daného klinického stavu často provádějí, ale přímo jej neurčují (nepouţívají se vţdy nebo se pouţívají i u jiných klinických stavů). Tyto výkony MUSÍ být zmíněny v textu dokumentu KS. Jsou vymezeny kódem a názvem dle Seznamu výkonů. 1.2 ODBORNÉ POJMY Zkratka Název Výklad pojmu AO/ASIF ARO Arbeitsgemeinschaft für osteosynthesefragen / Association for the study of internal fixation Anesteziologicko-resuscitační oddělení Mezinárodní společnost pro studium osteosyntézy Zajišťuje podávání anestézie a péči o nemocné se selháním vitálních funkcí. AVN Avaskulární nekróza hlavice Nekróza odúmrť hlavice v důsledku neprokrvení CCEP Cervikokapitální endoprotéza Náhrada krčku a hlavice kosti stehenní implantát nahrazující hlavici a část krčku kosti stehenní CT Computed tomography Počítačová tomografie zobrazovací radiologické vyšetření počítačovým tomografem ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Dobrovolné nezávislé sdruţení fyzických osob Národní referenční centrum Odborná část Stránka 6 z 34

7 Zkratka Název Výklad pojmu Evangelisty Purkyně lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech DCS Dynamic condylar screw Dynamický skluzný šroub kondylární DHS Dynamic hip screw Dynamický skluzný šroub s kyčelní dlahou implantát určený k fixaci zlomenin horního konce kosti stehenní EAP Embolizace do arteria pulmonalis EBM Evidence Based Medicine Medicína zaloţená na důkazech. EKG Elektrokardiograf FFS Fragment fixation system Speciální implantát pro malé kostní úlomky ve tvaru drátu s jemným závitem GN Gamma nail Gama hřeb hřeb určený k nitrodřeňovému uloţení do horního konce stehenní kosti i. m. intramuskulárně Nitrosvalově (podání léku) IM ICHS In situ Infarkt myokardu Ischemická choroba srdeční na svém původním místě JIP Jednotka intenzivní péče Oddělení nebo jeho část s kontinuální monitorací vitálních funkcí KAR KO LDN Klinika anestézie a resuscitace Krevní obraz Léčebna dlouhodobě nemocných LMWH Low molecular weight heparin Nízkomolekulární heparin - preparát uţívaný k prevenci trombózy LSPP MRI (MR) MZ ČR Lékařská sluţba první pomoci Magnetic resonance imaging Ministerstvo zdravotnictví České republiky Magnetická rezonance zobrazovací technika, vyuţívá velké magnetické pole a elektromagnetické vlnění s vysokou frekvencí. Ústřední orgán státní správy NZP Niţší zdravotnický personál Kategorie zdravotnických pracovníků (např. sanitář, řidič ZZS apod.) ORIF Open reduction and internal fixation Otevřená repozice a vnitřní fixace ORT Ortopedie Chirurgický obor zabývající se prevencí, profylaxí a léčbou pohybového aparátu vč. traumat. OS Osteosyntéza Spojení kostních fragmentů cizím materiálem za účelem stabilizace zlomeniny většinou kovovým materiálem p. o. perorálně Podání léků ústy PC. CP Percutaneous compression plate Perkutánní kompresní dlaha PFN Proximal femoral nail Proximální femorální hřeb hřeb určený k nitrodřeňovému zavedení do horního konce Národní referenční centrum Odborná část Stránka 7 z 34

8 Zkratka Název Výklad pojmu stehenní kosti PL Praktický lékař Lékařská odbornost, můţe být pro děti nebo dospělé. RCT Randomised control trial Randomizovaná kontrolovaná studie, typ vědeckého experimentu často pouţívaného pro testování účinnosti a efektivnosti zdravotních sluţeb nebo zdravotnických technologií RHB Rehabilitace Obor zabývající se obnovením standardních základních pohybových návyků a stereotypů RTG Rentgenový přístroj event. zobrazení Přístroj produkující ionizující záření a umoţňující zobrazení okem nedostupných struktur STAN Standardní oddělení Oddělení nebo jeho část bez kontinuální monitorace somatických parametrů. Targon Systém nitrodřeňového hřebování TEP Totální endoprotéza Totální náhrada kyčelního kloubu implantát nahrazující hlavici kosti stehenní a jamku kyčelního kloubu TPF Targon Proximal Femur Proximální femorální hřeb Targon hřeb určený k nitrodřeňovému zavedení do horního konce stehenní kosti TRAU Traumatologie Chirurgický obor zabývající se léčbou poranění a jejich následků (konzervativní i chirurgickou) ZUP Zvlášť účtovaná poloţka Zvlášť účtovaná poloţka (materiál, léčivý přípravek) k některým výkonům definováno vyhláškou [4] ZZS Zdravotnická záchranná sluţba Zajišťuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 8 z 34

9 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O KLINICKÉM STANDARDU Tento KS popisuje doporučený způsob diagnostického a terapeutického algoritmu ošetřování zlomenin horního konce kosti stehenní na úrovni přednemocniční, nemocniční i následné péče ústavní i ambulantní. Uvádí moţnosti ošetření těchto zlomenin s vysvětlivkami popisujícími jak význam jednotlivých částí léčby, tak systematický a přehledný způsob moţností léčby. 2.1 ZAŘAZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU Klinický standard je doporučením pro všechny zdravotnické pracovníky a zdravotnická zařízení, která se na léčení těchto poranění jakýmkoli způsobem podílejí. Kód a název klinického standardu Typ klinického standardu Autorský obor Spolupracující autorské obory KKUCH0011 Klinický standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se zlomeninami horního konce kosti stehenní Komplexní klinický standard 503 Traumatologie 606 Ortopedie 2.2 ZDŮVODNĚNÍ VÝVOJE KLINICKÉHO STANDARDU Zlomeniny horního konce kosti stehenní jsou závaţná poranění. U mladších jedinců bývají součástí polytraumatu, ale četnost narůstá s věkem, % všech zlomenin horního konce kosti stehenní vzniká ve vyšším věku. Do dané problematiky lze jen částečně zahrnout i poranění horního konce kosti stehenní u dětí. Zlomeniny horního konce kosti stehenní jsou traumata velmi bolestivá, často invalidizující a vedou aţ v 5,5 % k úmrtí během hospitalizace, aţ 30 % mortalitě do jednoho roku a ve vysokém počtu případů zanechávají trvalé následky a omezení funkce pohybového aparátu. Náklady na péči jsou vysoké a stále narůstající. Jen v rámci akutní lůţkové péče jsou průměrné náklady cca Kč, u komplexní péče včetně neodkladné a následné jsou podstatně vyšší. Zlepšující se moţnosti terapeutického ovlivnění zejména v časných fázích vyţaduje zavádění a kontrolu adekvátních postupů, které je vhodné standardizovat. Existují literárně podloţené předpoklady, ţe dodrţování vhodně navrţeného KS zvyšuje kvalitu péče v akutním stavu, vyjádřenou především výsledkovými ukazateli a kvalitu dlouhodobých výsledků, vyjádřených lepším funkčním stavem a niţší závislostí pacientů na ošetřovatelské podpoře. Způsob ověřování péče podle klinického standardu V současné době není v České republice známo jednotné ověřování péče o pacienty se zlomeninou horního konce kosti stehenní podle KS. Autorský tým předpokládá, ţe po vypracování KS a jeho uvedení v platnost a po vypracování příslušné sady ukazatelů kvality bude vhodné vypracovat metodiku pro klinický audit pracovišť poskytující péči pacientům s uvedeným typem poranění. 2.3 ZPŮSOB VÝVOJE KLINICKÉHO STANDARDU Klinický standard byl vyvíjen jako původní práce v rámci projektu Interní grantové agentury MZ ČR (IGA, č ) za metodické pomoci a vedení pracovníků Národního referenčního centra a Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Brno. Při vývoji tohoto standardu se řešitelský tým opíral především o výsledky zahraničních randomizovaných kontrolovaných studií, popřípadě jejich metaanalýz a prospektivních studií, i o vlastní klinické zkušenosti. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 9 z 34

10 Doporučená doba účinnosti klinického standardu Dva roky. Odborným garantem klinického standardu je Doc. MUDr. Igor Čiţmář, Ph.D., který bude po dobu jeho účinnosti dohlíţet na jeho aktuálnost VĚDECKÉ OVĚŘENÍ KLINICKÉHO STANDARDU Stávající stav Autorským tým získával při vývoji KS informace a vědecké důkazy uváděné v odborné literatuře (viz kapitola ODKAZY NA LITERATURU). Navrhované řešení Detailní rozpracování vědeckých důkazů nebylo provedeno z důvodů nedostatečně rozpracované metodiky EBM v tomto oboru v České republice. V rámci dalšího vývoje tohoto KS budou vyuţity vybrané systémy pouţívané ve světě KLASIFIKACE VYDANÝCH DOPORUČENÍ Při vývoji tohoto KS byl pouţit níţe uvedený systém klasifikace (Adaptováno podle: Sackett, D., Straus SE, Richardson WS et al: Evidence based medicine. Churchill Livingstone, 2000): Kvalita vědeckého důkazu doporučení I Nejvyšší úroveň evidence a) Primární výstup RCT b) Meta-analýza nejlepších RCT II Střední úroveň evidence a) Randomizované studie menšího rozsahu či významu b) Předdefinované sekundární poznatky významných RCT III Niţší úroveň evidence a) Prospektivní případové studie se skupinou souběţných nebo retrospektivních kontrol b) Následně provedené analýzy významných RTC IV Neurčená úroveň evidence a) Méně významné nekontrolované příkladové studie b) Všeobecná odborná shoda (konsenzus) i přes neexistující důkazy Síla doporučení A B C D Nejvyšší doporučení na podkladě meta-analýz nejlepších RCT a výsledků RCT s adekvátní velikostí vzorku Střední doporučení na podkladě RCT menšího rozsahu či významu Niţší stupeň doporučení na podkladě prospektivních, retrospektivních a případových studií se skupinou souběţných nebo retrospektivních kontrol Velmi nízká aţ neurčená úroveň doporučení na podkladě všeobecné shody (konsenzus) nebo tzv. doporučení expertů Národní referenční centrum Odborná část Stránka 10 z 34

11 3 VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU 3.1 VYMEZENÍ KLINICKÉHO STAVU Obory, kterých se klinický standard týká Hlavní obory: 503 Úrazová chirurgie, 606 Ortopedie. Ostatní obory: 001 Praktický lékař pro dospělé, 002 Praktický lékař pro děti a dorost, 101 Interní lékařství, 501 Chirurgie, 708 anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína, 809 Radiologie a zobrazovací metody, 902 Fyzioterapie. Oblasti péče, kterých se klinický standard týká Hlavní oblasti: akutní lůţková péče standardní a intenzivní, ambulantní péče. Ostatní oblasti: neodkladná péče (ZZS), preventivní, konzultační, následná lůţková péče, následná lůţková péče ošetřovatelská, následná lůţková péče rehabilitační, ambulantní péče ústavní (nemocnice, polikliniky), péče praktických lékařů. Skupina pacientů, kterých se klinický standard týká Pacienti se zlomeninou horního konce kosti stehenní způsobenou především osteoporózou kostí ve vysokém věku. Klinický standard se netýká zlomenin u dětí a zlomenin spojených s polytraumatem. Vymezující klinické klasifikace Kódy a názvy výkonů uvedených v následujících tabulkách jsou v souladu s platnými verzemi MKN 10 a Seznamu výkonů. Diagnózy Kód MKN 10 Název MKN 10 S720* Zlomenina krčku stehenní kosti fractura colli femoris S721* Pertrochanterická zlomenina S722* Subtrochanterická zlomenina S727* Mnohočetné zlomeniny kosti stehenní S728* Zlomenina jiných částí kosti stehenní Negativní klinické vymezení Vyloučení nádorových změn, obtíţí z artrózy kyčelního kloubu, cévních příhod dolních končetin a neurologických obtíţí s propagací do dolních končetin. Ostatní klinické klasifikace Výkony chirurgického ošetření zlomeniny Kód Seznamu výkonů Název ze Seznamu výkonů Zlomenina krčku stehenní kosti zavřená repozice s trakcí Zlomenina horního konce kosti stehenní repozice otevřená Zlomenina velkého trochanteru osteosyntéza Zlomenina hlavice stehenní kosti otevřená repozice Náhrada kyčelního kloubu cervikokapitální Náhrada kyčelního kloubu totální Zavedení skeletální trakce Národní referenční centrum Odborná část Stránka 11 z 34

12 Ostatní výkony Kód Seznamu výkonů Název ze Seznamu výkonů Komplexní vyšetření všeobecným chirurgem Cílené vyšetření všeobecných chirurgem Kontrolní vyšetření všeobecných chirurgem Komplexní vyšetření všeobecným chirurgem Cílené vyšetření všeobecných chirurgem Kontrolní vyšetření všeobecným chirurgem Zavřená poranění fyzárních poranění u dětí Zavřená poranění fyzárních poranění u dětí s perkutánní osteosyntézou Zlomenina diafýzy kosti stehenní zavřená repozice Rozsáhlé debridement u otevřených zlomenin Komplexní vyšetření ortopedem Cílené vyšetření ortopedem Kontrolní vyšetření ortopedem Komplexní vyšetření ortopedem Cílené vyšetření ortopedem Kontrolní vyšetření ortopedem Manipulace v celkové nebo místní anestezii Aplikace zevního fixatéru Odstranění zevního fixatéru Úprava zevního fixatéru Zavedení skeletální trakce RTG pánve nebo kyčelního kloubu RTG vyšetření kostí a kloubů končetin RTG hrudníku RTG vyšetření kloubu drţené snímky CT vyšetření s větším počtem skenů (nad 30) bez pouţití kontrastní látky Cílená konzultace RTG snímků (hodnocení cizích snímků, analýza obrazové dokumentace) Národní referenční centrum Odborná část Stránka 12 z 34

13 Klíčová slova Česká: zlomenina krčku stehenní kosti, zlomenina horního konce stehenní kosti, operační léčba, konzervativní léčba, skluzný šroub (DHS) pro kyčelní kloub, skluzný šroub kondylární (DCS), proximální femorální hřeb (PFN), tahový šroub, cervikokapitální endoprotéza (CCEP), totální endoprotéza (TEP), nízkomolekulární heparin (LMWH). Anglická: neck fracture, proximal femoral fracture, operative treatment, non-operative treatment, dynamic hip screw, dynamic condylar screw, proximal femoral nail, lag screw, cervicocapital replacement, total hip replacement, LMWH (Low molecular weight heparin). 3.2 VYMEZENÍ PROCESU PÉČE Hlavní proces péče je ta část procesu, kterou KS popisuje ve všech podrobnostech; ve kterém probíhají klíčové aktivity, které mají vliv na výsledek; ve kterém je spotřebována podstatná část zdrojů; a ke kterému se vztahují významné statistiky a ukazatele. V tomto případě je hlavní proces vymezen akutní hospitalizací pro dané poranění. Kritéria vymezující zahájení hlavního procesu Pořadí Popis kritéria 1. Nález na zemi leţícího (většinou staršího, mnohdy nekomunikujícího) pacienta s nemoţností vertikalizace pro bolestivost v kyčli, popř. pád v anamnéze (podezření na pád) s následnou bolestivostí v oblasti kyčle a omezením hybnosti kyčelního kloubu pro bolest (je bolestivý pohyb kyčlí či nemoţnost vertikalizace a zatíţení končetiny) nebo (u mladších pacientů) anamnéza úrazu a následná bolestivost s omezením pohybu v kyčli. 2. Nález na zemi leţícího pacienta se zevní rotací a zkrácením bolestivé končetiny proti zdravé straně, bez rozdílu věku. 3. RTG, popřípadě MRI, průkaz zlomeniny v oblasti horního konce stehenní kosti u pacienta (bez rozdílu věku). Kritéria vymezující ukončení hlavního procesu Pořadí Popis kritéria 1. Hospitalizace operovaného pacienta na akutním nemocničním lůţku je ukončena tehdy, je-li stav pacienta stabilizován, není-li pacient ohroţen komplikacemi z proběhlé anestezie, jsouli zhojeny či bez komplikací hojící se měkké tkáně (operační rána) a je-li moţno pooperační bolesti tlumit p. o. či i. m. podávanými preparáty. Pacient je pak dle stavu: propuštěn do domácího ošetřování, pokud je soběstačný a sám se obslouţí, zvládá chůzi o podpaţních berlích s podkládáním končetiny bez její zátěţe (chůze po místnosti, nerovném terénu), zvládá sezení na ţidli a WC, přeloţen na lůţko následné péče. 2. Hospitalizace u neoperovaného pacienta (u zaklíněných a stabilních zlomenin) je na akutním lůţku ukončena tehdy, není-li dvěma provedenými RTG v intervalu 3 4 dnů prokázána dislokace zlomeniny. Pacient je pak dle stavu propuštěn do domácího ošetřování či přeloţen na lůţko následné péče nebo rehabilitace. Předpokládaná doba zhojení konzervativně léčené zlomeniny je 3 6 měsíců. 3. Hospitalizace na lůţkách následné péče (LDN, geriatrie) je u operovaných i neoperovaných pacientů ukončena, pokud: pacient je soběstačný a sám se obslouţí, pacient zvládá chůzi o podpaţních berlích s pokládáním končetiny bez její zátěţe Národní referenční centrum Odborná část Stránka 13 z 34

14 Pořadí Popis kritéria (chůze po místnosti, nerovném terénu), zvládá sezení na ţidli a WC, při první pooperační RTG kontrole (obvykle za 6 týdnů po operaci) ve dvou projekcích jsou prokázány normálně postupující známky hojení a osteosyntetický materiál je in situ (u zlomenin léčených osteosyntézou) nebo není známek luxace endoprotézy, nemá jiné potíţe v souvislosti s imobilizací v důsledku poranění (pneumonie, trombóza, embolie). 4. Ambulantní péče je ukončena po zhojení zlomeniny (které je potvrzeno posledním RTG vyšetřením kyčle ve dvou projekcích obvykle 3 a 6 měsíců od osteosyntézy) a dosaţení stejné funkce postiţené končetiny jako před poraněním tedy chůze a schopnost vykonávat běţné denní aktivity. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 14 z 34

15 3.3 BLOKOVÉ SCHÉMA PROCESU PÉČE Úraz nebo náhlá bolest v oblasti kyčelního kloubu vyzařující do dolní končetiny Lékař ZZS, LSPP, PL Vyšetření lékařem v terénu Odborné klinické vyšetření Traumatolog, ortoped, chirurg Zobrazovací vyšetření Radiolog Klasifikace poranění a indikace léčebného postupu Traumatolog, ortoped, chirurg Konzervativní léčba Operační léčba Kontrolní vyšetření Předání do ambulantní/ lůžkové fyzioterapie Legenda: Start/konec Akce Stav Role BUĎ A NEBO Spojnice - proces Spojnice - role Národní referenční centrum Odborná část Stránka 15 z 34

16 4 KVALIFIKAČNÍ A TECHNICKÉ POŢADAVKY NA POSKYTOVATELE 4.1 KVALIFIKACE INSTITUCE POSKYTOVATELE A JEJÍCH ODDĚLENÍ PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE Péči poskytuje praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, lékařská sluţba první pomoci, zdravotnická záchranná sluţba (územní i lokální), ambulantní specialista NEMOCNIČNÍ PÉČE pacienti se zlomeninami horního konce kosti stehenní by měli být léčeni na odpovídajících traumatologických (chirurgických či ortopedických) pracovištích s moţností intenzivní předoperační i pooperační péče a moţnou návazností rehabilitační péče na akutních, popř. lůţkách následné péče. diagnostika poranění probíhá na traumatologické, ortopedické nebo chirurgické ambulanci (odbornosti 503, 606, 501 vč. skupin), předoperační příprava probíhá na standardním lůţku chirurgie, traumatologie nebo ortopedie, nebo v případě nutnosti na lůţkách oborových JIP, ARO či KAR, operační výkon je proveden na operačním sále pro kostní chirurgii, případně náhrady kyčelního kloubu na endoprotetickém operačním sále, pooperační péče probíhá na standardním nebo intenzivním lůţku chirurgie, traumatologie nebo ortopedie, popř. dětského oddělení, nebo v případě nutnosti na lůţkách oborových JIP, ARO či KAR, pacienti v příznivém pooperačním stavu a po stabilizaci jsou po operaci z JIP překládání na standardní oddělení traumatologie, ortopedie či chirurgie, po stabilizaci operačních vstupů a prvotní mobilizaci na standardních odděleních jsou pacienti překládáni na rehabilitační oddělení nebo na lůţka následné péče (geriatrie, LDN, stacionáře) NÁSLEDNÁ PÉČE Následná péče probíhá na standardním lůţku oddělení chirurgie, traumatologie nebo ortopedie, dále na geriatrických či na rehabilitačních odděleních, popř. v LDN. Dále pak po zácviku chůze v domácím prostředí pod dohledem v ambulanci chirurgického, traumatologického nebo ortopedického oddělení. 4.2 TECHNICKÉ POŢADAVKY PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE Je poskytována především s pouţitím vozidel zdravotnické záchranné sluţby s předepsanou výbavou dle vyhlášky [6] NEMOCNIČNÍ PÉČE Nemocniční péče se řídí platnou legislativou (viz kapitola PLATNÉ LEGISLATIVNÍ NORMY ČESKÉ REPUBLIKY). Péče je poskytována následujícími odděleními: standardní lůţkové oddělení traumatologie (ortopedie nebo chirurgie), JIP, Národní referenční centrum Odborná část Stránka 16 z 34

17 je nezbytná dostupnost RTG diagnostiky vč. peroperační skiaskopie, je nezbytná dostupnost laboratorníhp komplementu po 24 hod. je nezbytná dostupnost konsiliárních klinických vyšetření (interní, kardiologické, dětské, anesteziologické), je nezbytná dostupnost operačního sálu pro kostní chirurgii s vybavením pro různé typy osteosyntéz či kloubních náhrad vč. extenčního stolu a přítomnost pojízdného rentgenového zesilovače NÁSLEDNÁ PÉČE Je doporučena péče na lůţkách následné péče (rehabilitační, geriatrické, LDN) s vybavením pro fyzioterapii pohybového aparátu (chodítka, berle) a s vybavením pro vykonávání základních potřeb (nástavce na WC), popř. moţnost hospitalizace doprovodu pacienta (u dětí do 6 let) na standardním oddělení. V případě překladu na lůţko následné péče musí být s pacientem vydány i potřebné pomůcky. 4.3 PERSONÁLNÍ KVALIFIKAČNÍ POŢADAVKY PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE Péči poskytuje tým Zdravotnické záchranné sluţby sestávající ze záchranáře a řidiče NEMOCNIČNÍ PÉČE Péči poskytuje lékař se specializovanou způsobilostí z úrazové chirurgie, ortopedie nebo chirurgie dostupný v ústavní pohotovostní sluţbě, lékař se specializovanou způsobilostí z interního lékařství, dětský lékař, atestovaný anesteziolog, lékař s erudicí pro zajištění péče na JIP, tým všeobecných sester a NZP na operačním sále pro kostní chirurgii, tým všeobecných sester a NZP na lůţkových odděleních standardních i intenzivních, lékař rentgenolog, rentgenový laborant, lékař s kvalifikací a erudicí pro zabezpečení pooperační péče včetně ARO, JIP, dostupnost fyzioterapeutů k zajištění časné rehabilitace po operačním zákroku na standardním či JIP lůţku NÁSLEDNÁ PÉČE Péči poskytuje lékař se specializovanou způsobilostí z úrazové chirurgie, ortopedie nebo chirurgie v ambulantní sloţce ve spolupráci s praktickým lékařem, lékař se specializovanou způsobilostí z rehabilitace a erudovaný fyzioterapeut v případě předání pacienta do péče rehabilitačního pracoviště ambulantního či lůţkového, lékař v zařízeních následné péče (geriatrická oddělení, LDN, stacionáře). Národní referenční centrum Odborná část Stránka 17 z 34

18 Doporučení pro kapitolu Kvalifikační a technické poţadavky na poskytovatele Pořadí Doporučení Klasifikace 1. Pacienti se zlomeninami horního konce kosti stehenní by měli být léčeni na odpovídajících traumatologických (chirurgických či ortopedických) pracovištích s moţností intenzivní předoperační i pooperační péče a moţnou návazností rehabilitační péče na akutních, popř. lůţkách následné péče. Pracoviště by mělo být schopné zajistit provedení operačního výkonu do 24 hodin od přijetí. 2. V rámci pooperační péče je nutné zajistit moţnost hospitalizace na lůţkách následné péče s erudovanou rehabilitační péčí a následné ambulantní kontroly. IV IV Národní referenční centrum Odborná část Stránka 18 z 34

19 5 POPIS NEMOCI A JEJÍ ZAČÁTEK 5.1 DEFINICE NEMOCI Zlomeniny horního konce kosti stehenní jsou definovány jako přerušení kontinuity kostní struktury v oblasti horní části kosti stehenní, tj. v oblasti hlavice, krčku a proximální třetiny diafýzy. Můţe se jednat o zlomeninu inkompletní (infrakci), kompletní bez posunu úlomků (nedislokovanou) nebo s posunutím úlomků (dislokovanou), event. tříštivou s více lomnými liniemi. Zlomenina můţe být sdruţena s poraněním okolních struktur, zvláště cév či nervů, nebo se zlomeninou diafýzy kosti stehenní nebo acetabula. Patofyziologie Zlomeniny horního konce kosti stehenní vznikají působením většího či menšího násilí (nejčastěji pád nebo náraz). V případě předchozí patologické změny horního konce stehenní kosti (osteoporóza, nádor primární či sekundární metastáza, hormonální onemocnění) můţe dojít ke zlomenině i při působní relativně malých sil, které v jiných případech ke zlomenině nevedou. Detailní epidemiologické a statistické údaje naleznete z důvodu jejich provázanosti v kapitole STATISTICKÉ INFORMACE. 5.2 RIZIKA, PŘÍČINY A PREVENCE ONEMOCNĚNÍ RIZIKA A PŘÍČINY ONEMOCNĚNÍ Genetická a další onemocnění či stavy, které se mohou stát příčinou vzniku zlomeniny horního konce kosti stehenní: osteoporóza, kostní cysta, primární kostní nebo sekundární kostní nádor (metastáza). Rizikové faktory: vysoký věk, komorbidita event. polymorbidita, sporty s vysokou pohybovou aktivitou PREVENCE VZNIKU ONEMOCNĚNÍ Primární prevence přiměřené fyzické aktivity, správné stravovací návyky a udrţování přiměřené tělesné hmotnosti. dostatečná informovanost veřejnosti k minimalizaci bariér v bytech seniorů a rizikových skupin (odstranění prahů, schodů, koberců atd.). Sekundární prevence preventivní opatření ve smyslu sníţení rizika pádu při léčení přidruţených onemocnění (poruchy zraku, Parkinsonova choroba atd.), terapie osteoporózy, pravidelné kontroly u kortikodependentních pacientů. 5.3 DALŠÍ POUŢÍVANÉ KLASIFIKACE ONEMOCNĚNÍ Dle etiopatogeneze Úrazové zlomeniny vznikají působením násilí v oblasti horního konce kosti stehenní. Spontánní zlomeniny vznikají bez násilí nebo působením násilí tak malého, ţe za normálních okolností není schopno vyvolat zlomeninu (kostní cysty, primární kostní nádory, kostní metastázy, osteoporóza). Rozlišujeme tři podskupiny: 1) zlomeniny patologické příčinou je destrukce kosti většinou nádorovým procesem, někdy mohou být jeho prvním příznakem, 2) stresové zlomeniny u mladých (únavové zlomeniny), Národní referenční centrum Odborná část Stránka 19 z 34

20 3) spontánní zlomeniny u starších pacientů. Rizikové faktory narůstající s věkem: svalová slabost, závratě, instabilita, poruchy zraku, dlouhodobá imobilizace, medikamentózní léčba (hypnotika, sedativa, antihypertenziva, diuretika, hormonální léky - kortikoidy), chronická artritis, artróza. Dle postiţené lokalizace V praxi jsou pro diagnostiku a léčbu pouţívány různé klasifikace, které spolu často velmi úzce souvisejí a jsou důleţité z hlediska terapeutického algoritmu i z hlediska posouzení terapeutických výsledků. Mezi nejuţívanější patří klasifikace AO, klasifikace dle Evanse, Gardena a Pauwelse. 1. Anatomické rozdělení zlomenin horního konce kosti stehenní: zlomeniny hlavice, krčku a trochanterického masivu, subtrochanterické zlomeniny. 2. Rozdělení ve vztahu k úponu kloubního pouzdra: intrakapsulární (nitrokloubní) a extrakapsulární. Intrakapsulární zlomeniny můţeme dál dělit na další typy podle klasifikace Gardenovy nebo Pauwelsovy. 3. Klasifikace dle lokalizace zlomeniny a postižení okolních struktur: zlomeniny hlavice kosti stehenní se dělí dle klasifikace Pipkinovy (popř. Chapchalovy). Zlomeniny krčku se dělí na mediální (subkapitální, mediocervikální a transcervikální) a laterální (odpovídají zlomeninám extrakapsulárním a spíše se pro ně vţil pojem bazicervikální někdy je těţké jejich odlišení od zlomenin pertrochanterických). Zlomeniny trochanterického masivu se pak dělí na pertrochanterické, intertrochanterické vysoké a subtrochanterické. Doporučení pro kapitolu Popis nemoci a její začátek Pořadí Doporučení Klasifikace 3. Péče by měla být zahájena u starších pacientů, u nichţ na základě subjektivní nebo objektivní anamnézy byl zjištěn pád či náraz, a u nichţ je bolestivý pohyb kyčlí či nemoţnost vertikalizace a zatíţení končetiny. U nespolupracujících můţe být vodítkem zkrácení anebo zevní rotace končetiny. U mladších jedinců je důvodem bolestivost dané lokality po násilném traumatu. 4. Prevencí je odstranění bariér, které mohou být příčinou zakopnutí a pádu, terapie progredující osteoporózy či jiných přidruţených chorob, které mohou ovlivňovat mobilitu. Pouţívání prvků aktivní a pasivní bezpečnosti při provozování rizikových sportů a při řízení motorových vozidel. IV IV Národní referenční centrum Odborná část Stránka 20 z 34

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha.

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha. NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI L. Pleva, R. Madeja, M. Šír Traumatologické centrum FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí možnosti léčby periprostetických

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Poranění a zlomeniny dolní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poranění a zlomeniny dolní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poranění a zlomeniny dolní končetiny Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Luxace kyčelního kloubu Méně časté poranění Nejčastěji dorzální luxace mechanismem je síla v podélné ose femuru se současnou

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Trombembolická nemoc postrach internistů MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Akutní plicní embolie vzniká nejčastěji důsledkem náhlé trombembolické

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie 1. NÁZEV OBORU: Úrazová chirurgie 1.1. Číslo odbornosti dle vyhl. MZ č. 134/1998 Sb. - 503 2. CHARAKTERISTIKA OBORU 2.1. Úrazová chirurgie zajišťuje komplexní

Více

ODBORNÁ ČÁST MĚSÍC ROK (LEDEN 2012) NÁZEV KS ODBORNÁ VERZE

ODBORNÁ ČÁST MĚSÍC ROK (LEDEN 2012) NÁZEV KS ODBORNÁ VERZE XX NÁZEV KS ODBORNÁ VERZE ODBORNÁ ČÁST MĚSÍC ROK (LEDEN 2012) Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichţ zástupci jsou členy autorského týmu a byl schválen Národním

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

v důsledku high-energy trauma (autonehody, sportovní úrazy).

v důsledku high-energy trauma (autonehody, sportovní úrazy). ZLOMENINY PROXIMÁLNÍHO FEMURU A JEJICH ŘEŠENÍ MUDr. Petr Hoza 1, 2, MUDr. Tomáš Hála 2, 3, 4, MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. 1 1 Ortopedické oddělení Pardubické Krajské nemocnice a. s. 2 Osteocentrum Pardubické

Více

Národní referenční centrum

Národní referenční centrum Příloha 1d Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb

Více

Koncepce diagnosticko-léčebné péče o poraněné děti na území České republiky

Koncepce diagnosticko-léčebné péče o poraněné děti na území České republiky Obsah: 1. úvodní rozvaha a definice pojmů Koncepce diagnosticko-léčebné péče o poraněné děti na území České republiky (koncepce dětské traumatologie; verze 1995) 2. demografické údaje 3. rozbor současného

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Verze 012.001 1 / 10 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM Platná verze MKN-10 Pro rok 2013 2015 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených

Více

Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech

Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech Rozhodující faktory pro přežití u polytraumat Rozsah poranění Doba od primárního inzultu k PNP a NP Výchozí stav pacienta (zdraví, věk) Kvalita

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám:

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám: ABC Zdravotnictví ČR Otázky ke zkouškám: 1. Vysvětlete pojem Zdravotní péče, co jím rozumíme, jaké druhy znáte Co rozumíme pod pojmy péče: dispenzární diagnostická léčebná ošetřovatelská lékárenská posudková

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů

Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů Příloha 5d Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE

DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE Editoři Ivan Herold Vladimír Černý Karel Cvachovec Pracovní skupina Karel Cvachovec

Více

Lékařská péče o závažné úrazy v ČR

Lékařská péče o závažné úrazy v ČR Lékařská péče o závažné úrazy v ČR prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. Fakultní nemocnice Brno Ponehodová péče TK, Poslanecká sněmovna ČR Praha, 22. 6. 2015 Lékařská péče o závažné úrazy v ČR Centralizace

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Kraniocerebrální a spinální trauma Anesteziologie,

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Příloha7a Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní

Více

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Tento dokument obsahuje informace o spektru poskytované péče dle jednotlivých oddělení Městské nemocnice Hořice. Slouží jako podklad pro poskytnutí informací pacientům

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Léňa. Kvíz - říjen 2013

Léňa. Kvíz - říjen 2013 Kvíz - říjen 2013 Léňa 1. Sportovní lezení nese s sebou i jistá rizika v podobě úrazů a poranění. Nejčastěji se týkají šlachového aparátu, především prstů, což je způsobeno přetížením a užíváním různých

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Den podání žádosti 1. Žadatel: příjmení jméno (křestní) 2. Datum narození: den,

Více

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny Příloha 2 Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny 1 Důvody pro použití administrativních dat v tomto projektu 1.1 Co jsou to administrativní data Data administrativní jsou data sbíraná celonárodně

Více

Nozokomiální legionelóza v praxi. MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D. ústavní hygienička Masarykův onkologický ústav Brno

Nozokomiální legionelóza v praxi. MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D. ústavní hygienička Masarykův onkologický ústav Brno Nozokomiální legionelóza v praxi MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D. ústavní hygienička Masarykův onkologický ústav Brno Obsah požadavky legislativy kasuistika opatření v ohnisku praktické postupy ve ZZ Požadavky

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Standardy z pohledu zdravotní péče

Standardy z pohledu zdravotní péče Standardy z pohledu zdravotní péče Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty UK a ÚVN Praha Česká chirurgická společnost ČLS JEP Proč se hovoří o standardu péče 1 z hlediska

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Metodika pro pořizování a předávání dokladů

Metodika pro pořizování a předávání dokladů Metodika pro pořizování a předávání dokladů pro komunikaci mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami Verze 6.2 Doplněk č. 21 textu metodiky Upravené znění na základě výsledků projednání

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

Koncepce oboru Klinická biochemie

Koncepce oboru Klinická biochemie Příloha č. 3 Koncepce oboru Klinická biochemie 1. Charakteristika oboru 1.1. Číslo odbornosti: 801 1.2. Definice, předmět a cíl oboru Klinická biochemie je jedním ze základních a integrujících lékařských

Více

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví O B L A S T N Í N E M O C N I C E J I Č Í N a. s. Bolzanova ul. čp. 512, 506 43 J i č í n, tel. 582111, fax. 523514 Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Klíčová stadia Embryonální vývoj ovlivnění pohybem matky (přetěžování x úrazy), stresové situace Novorozenec pohybové automatismy

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 14. 11. 2014 7 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v Pardubickém

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru psychiatrie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických znalostí

Více

lostí KARIM OUP (2) LF MU a TC FN Brno OKŘ TC FN Brno (3) K.(2) (2)

lostí KARIM OUP (2) LF MU a TC FN Brno OKŘ TC FN Brno (3) K.(2) (2) Oddělen lení urgentního příjmu za mimořádných událost lostí Nestrojil P.(1) P. (1),, Doleček ek M.(2), M. (2), Valentová R.(3) R. (3) Vaníčkov ková K. Klinika úrazové chirurgie (1) KARIM OUP (2) LF MU

Více

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR MUDr. Edita Richterová Definice oboru UM a MK UM je lékařským oborem, který se zabývá poskytováním, organizováním a vědeckým

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ÚNOR, 2011 Bc. Höferová Hana TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC = TEN Vypracovala: Bc.

Více

Péče o pacienta po direktní PCI se zaměřením na ošetřovatelské problémy FNO Kardiologie Koronární jednotka Vypracovala: Pavlína Holá, DiS. Indikace k direktní PCI: používá se jako základní léčba AIM zpravidla

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 6 6 0 5 2 IČZ smluvního ZZ 7 7 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 7 7 N 0 0 1 Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Poranění krční páteře

Poranění krční páteře Poranění krční páteře Mrůzek M.,Paleček T. Neurochirurgická klinika FN Ostrava Přednosta: MUDr Tomáš Paleček Ph.D. Neurochirurgická klinika Úvod Poranění C páteře: 64 spinálních poranění/ 1milion obyvatel/1rok

Více

Projektový plán činností 2014

Projektový plán činností 2014 Projektový plán činností 2014 Správa a rozvoj DRG-základní dokument Národní referenční centrum Autor: NRC Datum: 15. března 2014 Zařazení: Interní, pro účely jednání a schválení Představenstva Popis plánovaných

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Kvalitní zdravotní péče s tradicí

Kvalitní zdravotní péče s tradicí Kvalitní zdravotní péče s tradicí Svitavská nemocnice je akreditovanou nemocnicí a je jedním z pilířů akutní zdravotní péče v Pardubickém kraji Vedení nemocnice se dlouhodobě soustřeďuje na zlepšování

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (CMP)

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (CMP) Inclusion Definice Akutní mozková příhoda Telemedicína SBĚR DAT STUDIE DUQUE - CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (CMP) Mozková příhoda je definována jako rychle se rozvíjející lokální (nebo globální) porucha mozkových

Více

Léčebné a vyšetřovací polohy

Léčebné a vyšetřovací polohy Léčebné a vyšetřovací polohy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Polohování nemocného Polohování ukládání N

Více