Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna"

Transkript

1 Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna

2 D l h ro B hda n h p h s 16. ě n účas e e í lá i ý žs. F r Pe K b n p n 16. ě n z ít nos b i e bč r so. J n N p u h L. N k k ís e ěst j m 13. ě n r m No i ra y e n j x s uča ý r p ý ut. P n u! Měst k e h v u b edst l e iš D va l J. K. T l e pá m la us ý yst. Fot : T má K, ot No i ra : M r l Fr k v

3 Radnice informuje Slovo starosty města Na různých místech města Červeného Kostelce můžeme vídat těžkou techniku vrtající do země. Tyto průzkumné vrty jsou součástí neinvestiční akce Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje města Červený Kostelec, kterou chce město dopodrobna a komplexně ověřit míru znečištění podzemních vod. Problematikou znečištění podzemních vod se město zabývá již od 90. let minulého století, kdy bylo znečištění zjištěno. Historická kontaminace, která odtékala v minulosti z jednotlivých průmyslových podniků, mohla potencionálně ohrozit individuální zdroje hromadného zásobování pitnou vodou, což se v několika případech prokazatelně stalo. V r proto město instalovalo moderní stripovací kolonu ve vodojemu Větrník a v r ve vodojemu V Polích. V tom samém roce rekonstruovalo město stripovací kolonu na staré vodárně. Díky těmto krokům se podařilo eliminovat zbytky škodlivých chlorovaných uhlovodíků v pitné vodě. 45 průzkumných vrtů po celém městě zkoumá vliv ekologické zátěže minulosti na vodní zdroje Antonín Burdych u stavení svých rodičů na Končinách Dobrý červnový den, opět nám měsíc utekl a já se vám pokusím tímto úvodníkem popsat, co se na radnici děje, co se daří a co ne. Přehoupl jsem se přes půlroční hranici v působení ve vedení našeho města a myslel jsem, že se v naší práci posuneme dál. Učím se větší trpělivosti a tomu, že některé věci potřebují více času k projednávání, vysvětlování a diskusi. Nejprve se zastavím u návrhu řešení sportovišť a sportovního parku A. B. Svojsíka. Věnovali jsme společně se zástupci sportovních oddílů a městským architektem hodně času tomu, abychom definovali požadavky na zázemí jednotlivých sportů, zohlednili potřeby sportující veřejnosti a abychom našli společné řešení. Po diskusi se zastupiteli rozšiřujeme koncepci sportu i na širší území včetně prostoru kolem tréninkového fotbalového hřiště v okolí potoka Olešnice. Jsem rád, že se nám do diskuse podařilo zapojit hodně lidí v komisích rady města, nezávislých odborníků, kosteleckých sportovců a v neposlední řadě zastupitelů. Koncepci rozšiřujeme na zohlednění provozu sportovních aktivit na celém území našeho města. Tato koncepce bude diplomovou prací p. Tomáše Jiráska a tímto mu děkuji za vstřícný přístup a aktivitu. Věřím, že i vám, veřejnosti, budeme moci představit dostatečně prodiskutovaný a odborníky okomentovaný návrh řešení sportu v našem městě ve variantních řešeních, abyste se i vy mohli dostatečně vyjádřit k tomuto záměru. Dovoluji si tímto poprosit o objektivní hodnocení. Nedejte se prosím ovlivnit některými předčasně kritickými postoji a počkejte prosím na ucelený návrh řešení. Budeme se těšit na vaše doporučení. Dále připravujeme návrh klíče příspěvků na zájmovou činnost s výraznou podporou aktivit s dětmi, jak jsme slibovali. Rádi bychom tento model vyzkoušeli v druhé polovině tohoto roku. Protože se nám blíží prázdniny a jistě budete připravovat prázdninové aktivity pro děti ve vašich kroužcích (tábory, soustředění atd.), nechceme přerušit tradici finanční spoluúčasti města na těchto akcích. Pokud budete potřebovat pomoci, můžete požádat o dar radu města, v rozpočtu je s touto pomocí počítáno. Stavební práce jsou v plném proudu a sezona jede naplno. Věřím, že firmy budou dodržovat rozpočet, harmonogram i požadovanou kvalitu a věřím, že budete shovívaví k nesnázím a problémům, které vám tyto akce způsobují. Pouze krátce připomenu, na čem se pracuje: splašková a dešťová kanalizace Bohdašín, splašková kanalizace Stolín Mstětín, analýza starých ekologických zátěží, zateplení zdravotního střediska a sanace zdiva, sanace zdiva radnice, výstavba sběrného dvora a jeho vybavení technologií, oprava a nátěr oken knihovny, příprava prázdninových akcí zateplení školy Olešnice, školní hřiště v Horním Kostelci aj. Dále dokončujeme strategický plán města, snažíme se připravovat nové projekty, studie a záměry. V závěru si dovolím vzpomenout na pochod po stopách Jiřího Potůčka. 8. května jsme společně s Klubem českých turistů absolvovali asi desetikilometrovou vycházku s trasou Červený Kostelec Bohdašín Končiny. Kladením květin jsme uctili památku obětí II. světové války a obětí operace Silver A. Vzpomínky z úst Mgr. Pavlíny Švandové u bohdašínské školy a Antonína Burdycha na Končinách nás vrátily o 70, respektive 73 let dříve do osudů a příběhů rodiny Satranovy a Burdychovy. Osobní odvaha a statečnost těchto lidí by nám měla být příkladem. Chovejme se prosím k sobě slušně a důstojně. To je mé závěrečné sdělení a zároveň přání. Přeji vám všem hezké letní dny a dobrou náladu. S úctou Rostislav Petrák Z důvodu upřesnění rozsahu kontaminace podzemní vody ve vztahu k jednotlivým průmyslovým podnikům a také identifikace převládajícího zdroje kontaminace chlorovaných uhlovodíků (které ve vodojemech odbourávají stripovací kolony), rozhodlo zastupitelstvo města o realizaci průzkumných prací a následném vypracování analýzy rizik. V rámci odběru vzorků zemin bude povrch města navrtán na 45 místech, a to do hloubky m. Vybraná místa jsou plošně vhodně rozprostřena, aby byl pokryt maximální rozsah zájmové lokality. Z těchto vrtů a dalších objektů bude odebráno 210 ks vzorků podzemních vod. Výsledek analýzy bude znám do konce listopadu. Celkové náklady vč. přípravy se vyšplhaly na ,46 Kč. Téměř celá akce je pokryta dotacemi. Tomáš Kábrt, Valerie Pánková, foto: Tomáš Kábrt Úřední dny MěÚ Červený Kostelec Pondělí 8 12, hod. Úterý 8 11, hod. Středa 8 12, hod. Čtvrtek Zavřeno Pátek 8 11 hod., zavřeno má odb. výstavby, matrika, sociální, evidence obyvatel Tel: (ústředna) Web: 1

4 Radnice informuje Z průběhu investičních akcí ve městě a okolí Snížení energetické náročnosti zdravotního střediska Stavba byla zahájena dne 1. května Hlavní části výměny výplní otvorů (oken a venkovních dveří) se uskutečnily o prodloužených víkendech od 1. do 3. května a od 8. do 10. května. Dokončuje se zateplení střešního pláště, je osazena ocelová konstrukce včetně přístupové lávky pro umístění plynového tepelného čerpadla. Dále se provádí zateplení stěn venkovního obvodového pláště a stropů sklepních částí budovy. Ve dnech května se provedlo předsazení komínů před zateplený obvodový plášť a úprava plynových rozvodů. Z tohoto důvodu netekla v těchto dnech v celém objektu teplá voda a nebylo v provozu topení. Dosavadní průběh stavebních prací na zateplení objektu naznačuje, že práce budou provedeny ve smluveném termínu. Červený Kostelec Bohdašín, splašková kanalizace Hlavní kanalizační řady jsou dokončeny, zahájí se zkoušky těsnosti provedených stok včetně kamerových prohlídek a dále se dokončuje geodetické zaměření kanalizačních stok. Čerpací stanice je připojena na elektrickou energii a odzkoušena, v okolí čerpací stanice se provádějí terénní úpravy. Práce na kanalizačních přípojkách pokračují dle uzavíraných smluv o finanční spoluúčasti na realizaci stavby domovní kanalizační přípojky v rámci stavby Červený Kostelec Bohdašín, splašková kanalizace domovní přípojky a jejím převodu do vlastnictví majitele připojené nemovitosti. Technický dozor investora Ing. Bobr prověřil na SFŽP požadavek zhotovitele o prodloužení termínu dokončení komunikací do SFŽP prodloužení termínu odsouhlasilo. Důvodem prodloužení termínu je oprava (výměna) dešťové kanalizace v ulici Mírová. Červený Kostelec Stolín Mstětín, splašková kanalizace Na stavbě jsou pravidelné kontrolní dny jednou za čtrnáct dnů. Mírné zpoždění ze začátku stavby se postupně dorovnává posílením o další pracovní četu. Změna technologie z řízeného protlaku na ruční výkop v části stoky A1 je řešena dodatkem ke smlouvě o dílo odsouhlaseným technickým dozorem, projektantem a investorem. O postupu prací na jednotlivých úsecích stavby jsou občané pravidelně informováni aktualizovaným rozsahem prací po čtrnácti dnech. Výsledky forenzního šetření hospodaření MKS jsou dostupné do konce června na webu města Zdravotní středisko v květnu Sběrný dvůr odpadů Červený Kostelec Stavba je před dokončením, provádí se finální povrchy zpevněných ploch, je zažádáno o kolaudaci, zhotovitel připravuje dokladovou část pro předání stavby. Snížení energetické náročnosti a instalace tepelného čerpadla v ZŠ Olešnice V období letních prázdnin se na budově základní školy v Olešnici budou provádět stavební práce na zateplení objektu a odstraní se akumulační kamna, která budou nahrazena teplovodním ústředním topením. Zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo. Stavební práce na zateplení budovy bude provádět Libor Jindřichovský, Jungmannova 911 Hlinsko, dodavatelem otopné soustavy a instalaci tepelného čerpadla bude provádět firma VK INVESTING s.r.o. Moravská 205, Jaroměř. Jiří Prouza Dar na podporu spolků dlouhodobě pracujících s mládeží 2 Na webu města (v kategorii Významné dokumenty) si můžete prohlédnout zprávu o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/ /2014. Obsáhlou zprávu si můžete přečíst ve významných dokumentech do 30. června. Informace z jednání rady města Č. Kostelec (výběr ze zápisu RM z a , více na bere na vědomí zápisy z komisí města informaci o hospodaření Voda Č. Kostelec s.r.o. za březen schvaluje zvýšení příspěvku na dárek k vítání nových občánků města ze současných 200 Kč na 350 Kč. finanční dar pro Domov důchodců Tmavý Důl ve výši 2000 Kč. finanční dar na úhradu nákladů spojených s provozem historických výletních parních vlaků v roce 2015 ve výši 1000 Kč. Tuto zprávu si nechalo vypracovat město Červený Kostelec z podnětu bývalé ředitelky MKS Mgr. Lenky Slavíkové. Výsledky byly předány zastupitelům a ti jej vzali na vědomí v rámci závěrečné diskuze na svém zasedání konaném ve čtvrtek 23. dubna Tomáš Kábrt ukládá komisi architektury zabývat se posouzením záměru případného odkoupení stavby a místa Bř. Kafky. Na základě jednání zastupitelstva města ze dne 23. dubna rada města vyzývá spolky a organizace dlouhodobě pracující s mládeží k podání žádosti o dar na svou činnost. Formulář na podání žádosti je k dispozici v podatelně MěÚ. Žádosti podávejte rovněž na podatelně MěÚ do 18. června. Žádosti budou jednotlivě posuzovány na jednání RM dne 24. června a po kladném rozhodnutí vypláceny na pokladně MěÚ na základě předloženého usnesení RM a podpisu darovací smlouvy. Richard Bergmann Informace z jednání zastupitelstva města Č. Kostelec (výběr ze zápisu ZM z , více na ZM bere na vědomí informace o průběhu investičních akcí. hospodaření města leden prosinec hospodaření fondu sportu za rok hospodaření fondu kultury za rok závěrečný účet města (za 2014) bez výhrad. účetní závěrku města za rok zřiz. listinu Jednotky pož. ochrany města. řád ohlašovny požáru. návrh Řádu veřejného pohřebiště města. plán financování obnovy vodovodů a kanalizací. ukládá RM převést zajišťování oprav v areálu Brodský pod správu majetkového odboru. kontrolu smluv a dodatků v areálu Brodský.

5 Radnice informuje Sportovní park A. B. Svojsíka: Půl roku tvorby záměru aneb Co bude schvalovat zastupitelstvo? Dovolte mi, abych vás informoval o průběhu tvorby zmíněného návrhu. Proces tvorby záměru Od začátku prosince jsem začal přijímat prosby od zástupců TJ (tenis, fotbal, volejbal ad.) ohledně nevyhovujícího stavu zázemí zmíněných sportů. Po úvodní diskusi jsem navrhl hledat společné řešení zmíněných problémů a přizval městského architekta. Poté jsme se v pravidelných intervalech setkávali a představitele TJ jsem vyzval, aby přizvali zástupce i ostatních sportů. Diskuse nás dovedla k prostoru největších sportovišť ve městě, a to v okolí parku A. B. Svojsíka. K jednání jsme proto přizvali i představitele skautu, aby se k přípravám zmíněného návrhu mohli vyjádřit. Na schůzkách jsme zmapovali aktuální stav, zohlednili dopravní obslužnost (plánovaná cyklostezka, Palackého třída ) a vyslechli potřeby jednotlivých sportovních oddílů. O průběhu těchto schůzí byli také pravidelně informováni zástupci ostatních sportovních oddílů ve sportovní komisi. Po celou dobu jsem dbal na efektivní řešení (nejlépe společné zázemí pro více sportů, propojení s odpočinkovou zónou atd.) a na dostatečný prostor pro sportující neregistrovanou veřejnost. Na zastupitelstvu jsme do diskuse zapojili i zastupitele a přizvali zájemce do zmíněné pracovní skupiny. Církve Návrh byl společně dopracován do dispoziční a kapacitní studie, abychom odhadli investiční a provozní náklady. Dále jsme zmíněný návrh předložili k posouzení do komisí rady města k připomínkování (komise sportu, výstavby, životního prostředí, dopravy, architektury urbanismu a rozvoje města). Jednotlivé připomínky jsou zaznamenány v zápisech ze zmíněných komisí. V dalším kroku byl návrh představen městské radě. Dále jsme tento návrh záměru představili na stranické schůzi KDU-ČSL a ptali se na připomínky. Poté jsme na dubnovém zastupitelstvu návrh záměru podrobně představili zastupitelstvu a přítomné veřejnosti. Velice jsem uvítal širokou diskusi a návrh rozšíření území i na prostor kolem tréninkového fotbalového hřiště z obou stran potoka Olešnice. Současné dění Momentálně se provádí zmapování všech sportovních prostor ve městě, včetně jejich využívání, a to v rámci diplomové práce p. Tomáše Jiráska, a rozšíření záměru na zmíněné širší území v okolí potoka Olešnice městským architektem. Rada města požádala komisi architektury urbanismu a rozvoje města Římskokatolická farnost Červený Kostelec a Boušín o doporučení ohledně rozsahu území a návrhu dalšího postupu výběru architekta (projektanta). Dále dotazujeme externí odborníky a hledáme vhodné řešení. Co čeká zastupitele? V červnu budeme doplněný návrh diskutovat se zastupiteli a na červnové zastupitelstvo se budeme snažit připravit variantní návrh k rozhodování. Věřím, že najdeme společné řešení a uděláme krok k pomoci kostelecké sportovní veřejnosti. Jsem přesvědčen, že projekty tohoto typu jsou základem, na který můžeme v rámci postupné etapizace (dle finančních a dotačních možností) navázat. K takovémuto postupu přípravy projektů nás samozřejmě vede i připravovaný územní plán. S úctou Ing. Rostislav Petrák Současný stav parku A. B. Svojsíka a přilehlých sportovišť Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo), mše sv. 7 a 18 hod., v Č. K. celodenní adorace první pátek v měsíci, mše sv. 7 a 18 hod., od 16 hod. příležitost ke svátosti smíření hod. v kostele první svatá zpověď dětí hod. první svaté přijímání dětí, poté zahradní slavnost, 16 hod. Boží Tělo na Boušíně (slavnostní mše sv., eucharistický průvod, svátostné požehnání, přenesení svatostánku na hlavní oltář) hod. Kudowa Zdroj Czermná (farní kostel sv. Bartoloměje) mše sv. kněží náchodského vikariátu. Zveme zvláště kladské rodáky k účasti! Po dětské bohoslužbě na faře schůzka ministrantů farní pouť do Malých Svatoňovic (pěšky, vlakem, na kole ), 9 hod. požehnání poutníkům ve farním kostele, 12 hod. mše sv. v kostele v Malých Svatoňovicích (poté volný program) Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, mše sv.: 7 a 18 hod., celodenní adorace pouť dětí a ministrantů do Hradce Králové, mše sv. v katedrále, prohlídka katedrály, Bílé věže a biskupské rezidence. (Podrobný program bude včas upřesněn.) hod. ve farním kostele pontifikální mše sv. s udělováním svátosti biřmování (biřmuje biskup Josef Kajnek) hod. poslední dětská mše sv. před prázdninami, poté opékání na farní zahradě Hradec Králové, katedrála sv. Ducha, 9.30 hod. kněžské svěcení našeho o.kaplana Ondřeje Kunce Polná u Jihlavy 14 hod. primiční mše sv. o.kaplana Ondřeje Kunce Červený Kostelec 14 hod. primiční mše sv. o.kaplana Ondřeje Kunce Společenství manželů: v pátek na faře v 19 hod. (po mši sv.) 5. 6., Společenství mladých (od 8. třídy): každou druhou sobotu v 19 hod. na faře (podle ohlášení) Vzdělávání starších středoškoláků: každý čtvrtek v hod. na faře Vzdělávání dospělých farníků: každé druhé pondělí v 19 hod. na faře 8. 6., Internetové stránky: Církev čs. husitská Pravidelně Neděle od 10 hod. bohoslužby Úterý od 18 hod. Biblická hodina Husovské slavnosti Neděle 28. června Žižkův sbor 15 hod. Ekumenická bohoslužba s připomínkou osobnosti M. J. Husa hod. Vernisáž Libor Tonner Biblické příběhy zpoza mříží výstava grafiky 17 hod. Charitativní koncert Housle a varhany doc. Bohuslav Matoušek (housle) a Jaroslav Tůma (varhany). Slovem doprovodí Josef Somr. Doprovodná výstava M. J. Hus: Život a reflexe jeho díla v českém sochařství 3

6 Fórum občanů KDU-ČSL odmítá likvidaci parku A. B. Svojsíka Na zasedání zastupitelstva města dne 23. dubna 2015 byla představena tzv. koncepce sportovního areálu, vytvořená městským architektem Markem Wajsarem na základě požadavku vedení města. Podle tohoto záměru má dojít k rozšíření sportovišť na úkor dosavadního veřejného parku a vybudování nového zázemí pro některé oddíly TJ Č. Kostelec. KDU-ČSL k návrhu zaujala jednoznačný postoj. 1. V žádném případě nesouhlasíme s radikálním zmenšením plochy veřejného parku, který je určen k rekreaci všech obyvatel. Trváme na zachování parku ve stávajícím rozsahu a požadujeme jeho revitalizaci a obnovu zeleně. Připomínáme, že na obnovu parku byla již v roce 2008 vytvořena studie (autoři Ivan Kaplan a Marek Wajsar), která byla dostupná na internetových stránkách města. Nedávno však byla bez uvedení důvodu ze stránek odstraněna. 2. Nechápeme, co je důvodem navrhované koncentrace sportovních aktivit na jedno místo. Jsme přesvědčeni, že takové řešení přinese mnohá negativa, která ovšem zmíněná studie vůbec nebere v úvahu (zvýšená dopravní zátěž, nedostatek parkovacích míst, zvýšená hlučnost). Pokud je opravdu nezbytné najít pro některá sportoviště (volejbalové hřiště, kuželna) nové umístění, pak územní plán nabízí mnohé vhodnější lokality. Koncepci podpory sportu by bylo dobré řešit v rámci nového územního plánu, tedy s výhledem 15 let, a to i se stanovením priorit, jak tuto koncepci naplňovat. 3. Souhlasíme s tím, aby město místní sportovce podporovalo. Taková podpora by ovšem měla být koncepční. Místo toho rada města směřuje k vytvoření privilegovaných oddílů, které město bude podporovat, zatímco všichni ostatní (Sokol, Orel, TJ Horní Kostelec a Olešnice, aj.) se o sebe musí postarat sami. Pro financování oddílů by se měla nastavit jasná kritéria. Podpora by podle našeho názoru měla jít v první řadě k těm sportovním organizacím, které pečují o děti a mládež. 4. Předložená koncepce vyvolává mnoho otázek a dává velmi málo odpovědí. Jaké budou provozní náklady celého areálu? Kdo je bude hradit? Jakým způsobem se dořeší komplikované vlastnické vztahy (část nemovitostí je v majetku města, část v majetku TJ)? Z těchto důvodů KDU- ČSL doporučila svým zastupitelům, aby koncepci v navržené podobě nepodpořili. Jiří Regner, zastupitel (KDU-ČSL) Reakce na příspěvek p. Regnera (na základě pravidel vydávání Červenokosteleckého zpravodaje, článek 6, odstavec 8) Ing. Rostislav Petrák, starosta (TOP 09) - Na uvedeném zastupitelstvu byl představen pouze návrh řešení sport. areálu v rámci diskuse. Ad 1. Rozsah a kvalita parku je součástí diskuse, které se nebráníme. Jevilo se jako vhodné nabídnout oddílu volejbalu jiné místo, abychom získali dle mého názoru architektonicky cennější místo u Divadla J. K. Tyla (např. zeleň, školní sport aj.) a se zástupci volejbalu jsme našli shodu. Kde to nové místo bude, je k další diskusi. Ad 2. Nejprve proč centrální sportoviště. Dle mého názoru je centrální řešení vhodnější z pohledu soudržnosti, dostupnosti i provozní jednoduchosti. Jsem ale otevřený více variantám. Otázka dopravy, parkovacích míst byla připomínkována i v komisích rady města a doplněný návrh tyto požadavky zohlední. O možnostech územního plánu jednáme se zhotovitelem územního plánu. Ad 3. Jsem rád, že se shodneme na tom, že by měla být stanovena jasná kritéria se zohledněním na činnost dětí. Žádnou koncepci tohoto typu z minulosti mi nikdo nepředložil. Prozatím rada města postupuje dle stávajících pravidel podpory sportu, a to dle pravidel Fondu pro rozvoj sportu, které se používaly i v předešlých letech. Ad 4. Majetkové vztahy s TJ máme předjednány a v rámci schvalovacího procesu TJ je schváleno darování zmíněných nemovitostí městu. O možnostech provozování a finančního řešení provozu dále se zástupci TJ a sport. oddílů jednáme a jsem rád, že naše jednání jsou oboustranně vstřícná a hledající shodu. Závěrem bych se chtěl ohradit vůči ostré rétorice a napadání záměru v procesu jeho tvorby (obzvláště když zástupci KDU-ČSL jsou účastníky diskuse o návrhu v komisích, zastupitelstvu aj.). V celostátní politice negativně hodnotíme vzkazy mezi politiky přes média a mrzí mě, že i my zabředáváme do těchto kalných vod. Tomáš Kábrt, redaktor zpravodaje a jednatel sportovní komise Ad 1. Původní záměr regenerace parku A. B. Svojsíka byl z webu stažen na přelomu roku mnou, a to při revizi obsahu webu města. Jediným důvodem jeho stažení textu byla jeho nesrozumitelnost (kvůli špatnému formátování textu, tedy formální stránce). Mou chybou bylo, že jsem se poté důsledně nezasadil o to, aby byl vytvořen srozumitelnější text. Tuto chybu přiznávám a v průběhu června zjednám nápravu. Ad 3. O všech krocích na schůzkách vedení města se zástupci zainteresovaných oddílů byla sportovní komise informována (v komisi sedí zástupci Orla, TJ Sokol Horní Kostelec, TJ Horní Kostelec, TJ Sokol Červený Kostelec a dalších oddílů, seznam viz web komise města). Zájem účastnit se diskuze projevil pouze p. Romža (Orel, TJ Sokol H. K.), p. Škoda a p. Hrstka (TJ H. K.) a p. Vondra (na základě zasedání zastupitelstva). 4 Čas letí Od říjnových voleb uteklo přes půl roku a pokládám za svou povinnost informovat naše voliče o některých našich krocích. Hned v začátcích se nám podařilo sestavit opravdu odborné komise, které se scházejí mnohem častěji, aby danou problematiku řešily v co možná nejkratší době. V radě města jsme si rozdělili své kompetence. Mou oblastí je sport a kontrolní činnost. Díky tomu jsem se stala členkou sportovní komise, ve které je zastoupen téměř každý sportovní oddíl. Po několika setkáních jsem se lépe obeznámila se zázemím sportovišť v Č. Kostelci, která jsou v havarijním stavu. Proto jednáme na téma nových budov či rekonstrukce stávajících budov. Je to dlouhá a náročná cesta, ale vidět její cíl je v tuto chvíli velmi důležité a nevyhnutelné. Sport je třeba rozvíjet a podporovat hlavně pro mladou generaci. Ale bez investic do zázemí by to šlo těžko. Co se týká kontrolní činnosti, zaměřili jsme se na neutuchající problémy v městském kulturním středisku (MKS). Rada města na svém zasedání odsouhlasila provést v MKS forenzní audit za období 1/2013 až 4/2014. Při jeho provádění v příspěvkové organizaci MKS, která disponuje veřejnými prostředky, byly zjištěny nedostatky: neprovádění inventarizace majetku a závazků, chybějící nebo chybné vnitřní organizační normy, nedodržování základních povinností k vedení účetnictví s dopady na věrné vykázání finanční pozice atd. S tímto výsledkem nejsme spokojeni a hodláme se problematikou MKS i nadále zabývat. Naše společné veřejné fin. prostředky musí být efektivně a transparentně využívány. Pevně věřím, že společným jednáním i s novým ředitelem panem Tomášem Šimkem se podaří situaci v MKS napravit. Celá zpráva o forenzním auditu je zveřejněná do konce června zde: -audit-mksck. O dalších krocích vás budu informovat v dalších číslech zpravodaje Marcela Kollertová, radní za KPL

7 Bezpečnost Městská policie Z dění na městské policii: Starost o souseda, krádež riflí a agresivní zákazník Sledované období: Dopravní přestupky: 73 Ostatní přestupky (proti veř. pořádku aj.): 14 Podezření z trestného činu (předáno PČR): 0 Signály tísňových tlačítek: 3 Oznámení: 86 Dopravní přestupky: Nejčastějším přestupkem je již přes dva roky stání na parkovištích bez parkovacích hodin. Městská policie nadále nabádá občany, aby na nastavení svých parkovacích kotoučků nezapomínali a nebyli tak zbytečně postihováni. Je třeba si uvědomit, že od zavedení tohoto dopravního opatření se zásadním způsobem zlepšily ve středu města možnosti krátkodobého stání, které je ku prospěchu všem. Oproti jiným městům je parkování v našem městě zdarma! Ostatní přestupky: volně pobíhající psi, zábor veřejného prostranství, vzbuzení veřejného pohoršení, nelegální prodej zboží (mimo tržnici), krádež Výběr z oznámení a přestupků Ve hod. byl u prodejní zahrady Trees nalezen bígl. Díky tomu, že byl pes očipován, byla prostřednictvím registru zjištěna jeho majitelka, a pes se tak mohl hned vrátit domů V 7.30 hod. oznámila na městskou policii žena, že našla na půdě stodoly muže, který si vzal život. Městská policie přivolala policii ČR, záchranku a zajistila místo činu. Červenokostelečtí hasiči Červenokostelečtí a polští hasiči besedovali s dětmi a cvičili zásahy při povodních min. po půlnoci byla na městské policii oznámena nehoda v Horním Kostelci, kde vozidlo vyjelo ze silnice a narazilo do plotu. Hlídka na místě našla řidiče (ročník 1991), z něhož byl cítit alkohol. Byla proto přivolána Policie ČR, která případ převzala Jeden z občanů městské policii oznámil, že dlouho neviděl svého souseda, kterému se hromadí ve schránce pošta a ani nereaguje na zvonek, a že se bojí o jeho zdraví. Po příjezdu hlídky na místo provedli strážníci místní šetření a zjistili, že muž byl převezen do léčebny dlouhodobě nemocných. Tuto informaci si strážníci ověřili a předali oznamovateli Městské policii byla nahlášena krádež riflí z prodejny v Havlíčkově ul. Strážníci díky záznamu z kamer zjistili, o koho se jedná. Muže dohledali, vyřešili uložením blokové pokuty. Nepoužité rifle byly vráceny zpět Na parkovišti u Penny marketu prodával muž slovenské národnosti hodinky. Strážníci muže pokutovali Městské policii oznámil zaměstnanec zásilkové služby, že mu obyvatel oblasti na Bedně vyhrožuje újmou na zdraví a že mu podpálí vůz. Důvodem bylo, že mu řidič nedoručil balíček v domluvenou dobu. Strážníci zaměstnanci vysvětlili, že by se mohlo jednat o podezření z trestného činu a že by měl incident oznámit Policii ČR. Toto oznamovatel odmítl. Hasiči SDH mají spolu s polskými hasiči za sebou dvě společné akce. Nejprve představili svou pravidelnou činnost červenokosteleckým žákům ZŠ V. Hejny a Speciální ZŠ A. Bartoše a poté byli vyškoleni v činnostech, které mohou uplatnit při zásazích při povodních. Beseda pro žáky I. stupně proběhla 25. března v budově ZŠ V. Hejny a ve Speciální ZŠ Augustina Bartoše. Prezentační akce se na straně školáků zúčastnilo několik desítek dětí, které výklad nadšeně přijaly a s radostí a zájmem si jak zkusili hasičskou výstroj a výzbroj, tak pokládali řadu všímavých otázek. Odpovídali jim tři červenokostelečtí hasiči a do diskuze se zapojil i jeden polský hasič. K atraktivnímu výkladu dopomohla také připravená prezentace. Cvičení zásahů při povodních proběhlo 25. dubna v odpoledních hodinách v kempu u rybníku Špinka. Hasiči z pol- Beseda na ZŠ V. Hejny ského Tarnowa a našich SDH Červený Kostelec, Lhota a Stolín si vyzkoušeli dostupnou techniku, která se používá při odčerpávání vody ze sklepů a dalších prostor, naučili se plnit dvoukomorové protipovodňové pytle a stavět z nich hráze a procvičili si záchranu tonoucího. Celé akce se zúčastnily vyjma hasičů také další složky integrovaného záchranného systému. Městská policie Č. K. Adresa: Žižkova 365, Červený Kostelec Tel Non-stop mobil: května byl přijat k MP nový strážník-čekatel, který by měl absolvovat do července rekvalifikační kurz zakončený zkouškou odborné způsobilosti před komisí Ministerstva vnitra ČR. V ulicích ho potkáte od přelomu června a července (personální výměna). Tomáš Kábrt, Michal Škoda Krádeže květin na hřbitově odhalí bezpečnostní kamera Neustále se opakující stížnosti na krádeže květin na hřbitově by měla vyřešit bezpečnostní kamera. Ta, napojená na bezpečnostní pult městské policie, bude hlídat pohyb na tomto místě klidu, které se občas bohužel mění na místo, kde lze spolehlivě sehnat ozdobu na parapet. Tomáš Kábrt Více na webu města Tyto texty byly zkráceny pro potřeby zpravodaje. Kompletní znění najdete na Pytlování na Špince Besedy a cvičení se uskutečnily v rámci projektu Rozvoj spolupráce hasičských sborů na česko-polském příhraničním území. Tomáš Kábrt, Petr Nejman, foto: archiv SDH 5

8 6 Zrcátko měsíce Válečné události na Bohdašíně a Končinách neformálně připomněla společná vycházka V roce, kdy si připomínáme 70 let od konce 2. sv. války, byla v Červeném Kostelci uspořádána již druhá veřejná akce připomínající válečné události a osobnosti v našem městě. Po vydařené vzpomínce na gen. Kratochvíla jsme si mohli neformálně zavzpomínat na události na Bohdašíně a Končinách z r při společné vycházce. Vycházka, uspořádaná Klubem českých turistů ve spolupráci s městem Č. Kostelec, byla naplánována na pátek 8. května. Začala ve 13 hod. na aut. nádraží, kde se sešlo zhruba 40 lidí všech generací. Mezi účastníky akce nechyběl starosta města Rostislav Petrák, organizátor vycházky Otto Ressl, pracovnice Regionálního muzea v Náchodě a autorka knihy Příběh odvahy a zrady popisující tehdejší události na Bohdašíně a Končinách Pavlína Švandová, ale také několik občanů našeho města v dobových nebo současných armádních uniformách. Oficiálně byla vycházka zahájena u pomníku padlým, tzv. legionáře, kde všechny uvítal starosta města spolu s předsedou Klubu českých turistů a kde byl také položen věnec. Odtud se účastníci vycházky vydali 40. hadařské pětadvacítky se zúčastnilo téměř 400 lidí V sobotu 25. dubna uspořádal KČT za podpory MěÚ již 40. ročník turistického pochodu Hadařská 25. Jubilejního ročníku se zúčastnilo 375 lidí. Nejmladší účastnicí byla Zuzanka Hejdová (*2014), nejstarším Günter Cír (*1933), který jel cyklotrasu 70 km a poté si přidal ještě 30 km. Pochodu se také zúčastnili přátelé z PTTK Zabkowice. Všichni obdrželi u Slatinského mostu občerstvení a v cíli diplom a časopis Turista. Kladně byly také hodnoceny jubilejní tur. známky a nálepky, které byly k našemu pochodu vydány. O. R. Dne 14. května proběhlo na naší střední škole opět fimohraní, tedy tvořivý kurz, který přihlášené dámy měl seznámit s polymerem, jak jej správně zpracovat a následně si vytvořit šperk. Tentokrát nás poctila svou návštěvou Ivanka Brožová. Seznámily jsme se s technikami razítkování, vytvoření kovového efektu, sítotisku, použití textur, využití běžných věcí v domácnosti, vykrájovátek, extrudéru a vytvoření seřezávaného vzoru dvojím způsobem. Vysvětlily jsme si, jak správně polymer péci. Probraly jsme toho opravdu hodně, přesto málo. Některé účastnice pořídily i k hrobu gen. Jana Kratochvíla. Dále trasa vedla k bohdašínskému památníku. Zde si slovo vzala Pavlína Švandová, která všem zúčastněným představila cestu Jiřího Potůčka-Tolara až do Burdychova stavení, kam se po její příjemné přednášce a společném focení vydala také celá skupina. U stavení na všechny čekal pamětník událostí z r. 1942, tehdy osmiletý Antonín Burdych, a přiblížil tragické osudy parašutisty a svých rodičů a prarodičů. Poté položil u pamětní desky květinu a to samé učinil místostarosta Richard Bergmann u památníku o pár metrů níže pod stavením. Celá akce skončila po poslední části pochodu v kempu Brodský. Kompletní znění textu najdete na webu města. Text i foto: Tomáš Kábrt Červenokostelečané se zapojili do dne Země úklidem odpadků Okrašlovací spolek Kostelec se procházkou svých členů a dalších občanů pod názvem Okolo rybníků spojenou s úklidem odpadků po zimě dne 25. dubna zapojil do Mezinárodního dne Země. Bylo sesbíráno 4,5 pytle odpadků, které odvezl k odstranění odbor místního hospodářství. Sešlo se nás kolem dvaceti, včetně nejmladších, cestou jsme určili květiny právě kvetoucí v lese a u rybníků. Za Okrašlovací spolek Kostelec Ing. Hanka Škodová Inspirativní prostředí střední školy hostilo fimohraní zkompletovat svůj několikadílný šperk a hrdě jej nesly zavěšený na svém krku nebo ušních lalůčcích. Pokud tvoření z polymeru má nějakou nevýhodu, je to prostor, který je potřeba stejně jako hodně denního světla. Čistý prostor střední školy, spousty denního světla a diplomy této školy, visící po celém obvodu schodiště, s návrhy šatů, evokovalo v ženách kreativitu. Všechny účastnice byly nadšené naší střední školou. Ivana Brožová se obdivně zajímala o tuto školu, kde nelze přehlédnout již výše zmíněné modely oboru návrhářství a rovněž tak i diplomy. Tato ocenění visí naprosto všude. A není se čemu P. Petr Kubant požehnal soše sv. Jana Nepomuckého Nově opravená socha sv. Jana Nepomuckého, která se po roce vrátila na své místo na křižovatku ve Lhotě, má za sebou slavnostní žehnání. Provedl ho farář Petr Kubant v sobotu 16. května. Farář Petr Kubant ve své řeči zdůraznil fakt, že sv. Jan Nepomucký bývá zobrazován a jeho sochy stavěny na mostech. Ať je nám sv. Jan připomínkou vyšších hodnot, křesťanských, které nás učí, abychom mezi sebou stavěli mosty. Ne z jednoho břehu na druhý, ale od srdce k srdci. ( ) A ať nám sv. Jan, mučedník zpovědního tajemství, pomáhá nebořit tyto mosty tím, že neumíme na správném místě mluvit a na správném místě mlčet, uvedl ve své krátké řeči. Poté požehnal opravené soše a poděkoval zhruba třicítce přítomným občanům za účast. Tomáš Kábrt Na ornitologické vycházce jsme slyšeli 35 ptačích druhů V sobotu 16. května se sešlo kolem padesáti lidí na ornitologické vycházce s Okrašlovacím spolkem Kostelec. Vyzbrojeni dalekohledy, dobrou náladou a propagačními materiály Východočeské pobočky České ornitologické společnosti jsme se v čele s pány ornitology Petrem Kafkou a Tomášem Divišem vydali na cestu. Mile nás potěšil velký zájem dětí o pozorování a určování ptáků. Celkem jsme potkali a slyšeli 35 zaznamenaných ptačích druhů, což je celkem slušný počet. Odchycen a okroužkován byl budníček menší. Kroužkování zaujalo všechny věkové kategorie a dotazů bylo hojně. Děkuji ještě jednou všem zúčastněným a již se těším na další pokračování. Za Okrašlovací spolek Kostelec Ing. Hanka Škodová divit, neboť tato škola se reprezentuje i ve světě a umisťuje se na předních příčkách. Ráda bych tedy vyjádřila veliké díky a poklonu několika lidem. Předně to je současný pan ředitel Marek Špelda, pod jehož vedením škola stále drží jistou úroveň a který nám umožnil naše setkání uskutečnit. Dále pak tzv. staré gardě, která se zasloužila o výstavbu školy. Těchto lidí je více a já zmíním alespoň dva muže. Jsou to Miloš Vyšanský a Jiří Hanuš. Nebýt těchto dvou a ještě pár jiných nadšenců nebyla by zde tato škola. Klobouk dolů, pánové, před tím, co jste vytvořili a o co jste se zasloužili. Věra Šrůtková

9 Společenská kronika Svatby Láska je podobna stromu. Vyrůstá sama od sebe, zapouští hluboké kořeny do celé naší bytosti a nezřídka nepřestává kvést a zelenat se ani na rozvalinách našeho srdce. (V. Hugo) V květnu, měsíci lásky, si v našem matričním obvodě slíbili lásku a věrnost snoubenci Kristýna ŘEHÁKOVÁ a Václav DAJBYCH. Gratulujeme a přejeme, aby vás život vedl více po dobrých cestách a méně po těch rozvalinách. K tomu ať dostanete hodně zdraví, síly a lásku, která všechno překoná a dokáže i odpouštět. Za SPOZ a matriku MěÚ L. Regnerová Vzpomínáme V roce 2015 by se dožil pan Adolf Bartoň 100 let a jeho manželka paní Miloslava Bartoňová 96 let. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. Rodina a Dne 5. června uplyne pět smutných let od úmrtí našeho manžela, tatínka a dědečka pana Zdeňka Hejny. Nikdy nezapomeneme, v našich myslích jsi stále s námi. Rodina a Dne 26. června 2015 by oslavil p. Harald Meese 80 let. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. S láskou rodina a Dne 15. června 2015 uplyne 10 let od úmrtí p. Jaroslava Míla. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Rodina a Dne 15. června 2015 uplyne jeden rok od úmrtí našeho drahého manžela, tatínka a dědečka pana Antonína Semeráka ze Lhoty. S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcery a syn s rodinami a Dne uplyne 10 smutných let, kdy nás navždy opustil v pouhých 29 letech syn, bratr, manžel a hlavně kamarád Jiří Tomek. S láskou a úctou vzpomíná rodina a Dne 11. června uplynou tři roky od úmrtí Anny Hanušové z Červeného Kostelce. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Blanka Součková s rodinou Blahopřejeme Dne 10. května oslavil bratr Ladislav Kulda 90. narozeniny mezi hasiči Horního Kostelce, kde je členem od roku 1947 a dlouhá léta zastával funkci velitele. J. Švorčík Poděkování Děkuji městskému úřadu, též paní Regnerové za přání k narozeninám a panu Zachovskému, který mi dárky donesl. Růžena Beznosková Touto cestou bychom chtěli poděkovat dobrovolným hasičům z Č. Kostelce a hasičům z Hronova, kteří včasným zásahem lokalizovali požár verandy rod. domu v Husově ul. dne , a tím zabránili rozšíření požáru na celý rodinný dům. Ještě jednou děkujeme. Marek Dvořák, Luboš Dvořák Moc děkujeme městskému úřadu za blahopřání, květiny a věcné dary, které nám předali paní Lída Regnerová a p. Richard Bergmann k výročí naší zlaté svatby. Věra a Václav Fialovi Srdečně děkuji městskému úřadu, všem, kteří si na mě vzpomněli, za milé blahopřání, kytičku a dárky při mém životním jubileu. Děkuji za velmi milou návštěvu a popovídání si s pí Šustovou a pí Janákovou při této příležitosti. Marie Hanušová Děkujeme městskému úřadu za blahopřání a věcné dary k našemu významnému životnímu jubileu. Zároveň děkujeme paní Regnerové a panu Bergmannovi za předání dárků a milé popovídání. Milena a Vlastimil Havlovi Srdečně děkujeme městskému úřadu za blahopřání, květiny a dárek, které nám předala pí Regnerová při příležitosti naší zlaté svatby. Manželé Hemelíkovi Děkujeme paní L. Regnerové a p. R. Bergmanovi za gratulaci k 50. výročí naší svatby. Manželé Kmentovi Srdečně děkuji hornokosteleckým hasičům za krásnou oslavu a věcné dary k mým 90. narozeninám. Stejně tak děkuji i městskému úřadu za blahopřání. Ladislav Kulda Děkuji dobrovolným hasičům za pomoc dne 31. března s odklízením následků po vichřici, která zpustošila les u kempu na Špince. Jaroslav Macek, majitel Rodiče a děti z oddělení Stromeček v MŠ Větrník by chtěli velmi poděkovat za úžasnou, obětavou a perfektní pedagogickou práci, které nechyběla láska, cit a individuální vnímání potřeb každého svěřeného dítka. Káťo Kofroňová a Peťo Dlouhoweská, moc děkujeme. Děkujeme panu Lokvencovi za poskytnutí prostoru sálu na naši besídku. Také děkujeme panu Kuldovi za ozvučení besídky. Učitelky ze ZŠ Horní Kostelec 7

10 Společenská kronika Poděkování Sláva nazdar výletu, tak jsme si mohli s chutí zazpívat písničku, když jsme se z něj před týdnem vraceli domů. A jistě to nebylo pro nás poslední krásně prožité odpoledne, s občerstvením a pocitem radosti. A protože jsme měli krásné počasí jako obvykle, viděli jsme v dálce naše krásné hory, kde byl místy ještě sníh. Náš výlet byl po velkém okolí, kde jsme měli možnost sledovat a obdivovat kolem sebe naši překrásnou přírodu. A to i s vyprávěním našich pečovatelek, kde se právě nacházíme, kudy jedeme, kde kdo bydlel nebo bydlí atd. Bylo to úžasné. A to nejsou jen výlety. Letos se u nás v pečovatelském domě U Jakuba máme stále na co těšit a dívat. Přicházejí nás potěšit děti z mateřských i jiných škol, pořádají se tady různé akce, na čarodějnice jsme opékaly špekáčky, to nemělo chybu, i se zpěvem a kytarou. Už jsou zajištěny i další akce, tak se moc těšíme. Prostě to se musí vidět, že vše jde udělat, i nemožné, proto si toho moc vážíme. Ale na tom mají velkou zásluhu naše milá paní ředitelka Lenka Vlčková a kolektiv našich hodných pečovatelek. Pečlivě se o nás starají, aby nám nebyla dlouhá chvíle, cítili jsme se jako doma, měli pohodičku a radovali se. Za všechno velké díky, máme vás rádi. Obyvatelé pečovatelského A a B U Jakuba Děkujeme členům skupiny historického šermu Manové Přemysla Otakara za program, který předvedli dětem z Mateřské školy Náchodská na školní zahradě. Měli jsme možnost vidět vojáky v historických kostýmech a výcvik koní. Děkujeme, děti a učitelky z MŠ Náchodská Děkuji z celého srdce MUDr. Janu Královi za záchranu života. Ať mu dá Bůh hojnost milostí a zdraví, aby mohl ještě dlouho pomáhat nemocným. Vděčná pacientka Věra Š. Praktické informace Upřímně děkujeme za milou návštěvu paní Škopové a předání dárku od městského úřadu u příležitosti našich kulatých narozenin. Zároveň touto cestou chci poděkovat i za milou návštěvu zástupcům skautingu manželům Šislerovým, sestře Hepnarové a Matyskové k mým 85. narozeninám. Moc mě jejich návštěva potěšila. Díky za krásné květiny a dárečky. Magda a Zdenek Pelcovi Děkujeme Policii ČR, především npor. Bc. Štefanu Komárovi, prap. Jiřímu Pechovi a pprap. Aleši Kociánovi všichni OOP z Červeného Kostelce a pprap. Vojtěchu Doležalovi z OOP Náchod za umožnění prohlídky služebny v Červeném Kostelci skupině dětí předškolního věku a 1. třídy. Jednalo se o oslavu narozenin na téma policie a díky těmto pánům se opravdu vydařila. Děti byly nadšené, oslavenec dostal úžasné dárky. Všichni policisté s trpělivostí a naprosto neúnavně dětem odpovídali na všetečné otázky, ukázali jim vysílačky, pouta, zbraně, neprůstřelnou vestu, helmu. Všechny děti nadýchaly 0.00 promile, přesto bylo těžké je odvést domů, protože se jim nechtělo Wenzelovi Blíží se prázdniny a tím končí opět jeden školní rok. Chtěli bychom poděkovat naší milé a obětavé paní učitelce Jitce Česenkové za to, co nás všechno naučila a co jsme s ní pěkného prožili. Také za její velkou trpělivost, starostlivost a lásku, kterou nám všem rozdává. Děkují rodiče a žáci z 2. třídy ZŠ ve Lhotě 8 Kola pro Afriku Stomatologická služba Nabídka brigády Kola pro Afriku, o. p. s Rozpis služeb Máte doma staré, již nepoužívané kolo? Darujte ho dětem a lidem v Africe. Kola přivezená do Afriky podpoří celkovou gramotnost a větší možnost pracovního uplatnění lidí v Africe. Sběrné místo: Papírnictví Ivín Termín: od 1. do Web: Diakonie Broumov Sbírky ošacení Sbírky ošacení pro Diakonii Broumov se konají každou první sobotu v měsíci od 10 do 11 hod. na aut. nádraží. Kdykoliv je také možné využít kontejner na textil na stejném místě. Více na: Oblast: Náchod, Hronov, Červený Kostelec, Nové Město n. M. Ordinační hodiny: so, ne, svátek 8 12 hod. 6. a MUDr. Jan Klimek Českých bratří 407, Náchod, a MUDr. Eliška Pištorová Komenského 72, N. M. n. M., a MUDr. Jana Malíková Denisovo nábřeží 665, Náchod, a MUDr. Miroslava Jirmanová Komenského 48, N. M. n. M., Notářka Úřední dny JUDr. Heleny Součkové v zasedací místnosti MěÚ: 19. června, 24. července Úřední hodiny: hod Tel , Prodejna nápojů Hončlovi, ul. 5. května 666, Č. K. hledá brigádníka Kontakt: , Hledám spolehlivou osobu na nepravidelné hlídání 2,5leté dcery Zhruba dva dny v týdnu 8 16 hod, v měsíci 06/07/08. Podmínkou dodržování odpoledního spánku, zdravé stravování, rozumná cena. Upřednostním dětský kolektiv. Tel Společnost BATIST s.r.o. přijme brigádnici/íka do zdravotnické výroby Výroba zdravotnických výrobků, min. věk 18 let. Zájemci mohou telefonovat na nebo zaslat životopis na

11 Praktické informace Nabídka práce Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG partnerská kancelář Červený Kostelec hledá spolupracovníky (pojišťovací poradce) na část. nebo plný úvazek Požadavky: ukončené střední vzdělání, znalost práce na PC, dobré komunikační a prezentační dovednosti, příjemné vystupování, obchodní nadání, samostatnost a časová flexibilita, chuť a ochota učit se, bezúhonnost, široký rozhled a smysl pro odpovědnost Bližší info: Klára Nosková (tel , nebo přímo v kanceláři (Sokolská 3, Č.K.) Společnost BATIST s.r.o. přijme zaměstnance na pozici: dělnice/ík zdravotnické výroby Výroba a adjustace zdravotnických výrobků, obsluha pracovních strojů. Práce ve 2 3směnném provozu. Požadavky: vzdělání min. střední odborné, pečlivost, spolehlivost, praxe výhodou. Nabízíme: odpovídající finanční ohodnocení, další zaměstnanecké výhody. Zájemci mohou telefonovat na nebo zaslat životopis na JUTA a. s., Dvůr Králové nad Labem hledá pro závod 02 Úpice údržbáře Požadujeme: vyučení: strojírenský obor, přesnost a spolehlivost, praxe 2 roky, svářečské oprávnění výhodou, vyhláška E 50 výhodou, ochotu pracovat v nepřetržitém provoze, ochota a dobrá komunikace s provozy Nabízíme: stabilní zázemí silné ryze české společnosti s nízkou mírou fluktuace, dlouhodobou perspektivu, jistotu výplaty v řádném termínu, práci ve společnosti, která prochází rozsáhlou modernizací, firemní benefity, nástup dle dohody. Společnost Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě těsnicích systémů pro automob. průmysl, hledá vhodné uchazeče na pracovní pozice: provozní elektrikář Kč, vývoj dílů Kč (i čerstvý absolvent VŠ), technik zlepšování a FMEA Kč Částka: hrubá mzda vč. benefitů po plném zapracování. Bližší info: Mobilní sběrna nebezpečného odpadu V červnu bude proveden mobilní sběrnou pravidelný sběr nebezpečného odpadu podle čl. 4 odst. 8 obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 (tj. sběr zbytků spotřební chemie, olejů a tuků, barev, lepidel, pryskyřicí a baterií a akumulátorů) a pravidelný sběr elektroodpadu podle čl. 4 odst. 9 této vyhlášky (tj. sběr komponentů, konstrukčních dílů a spotřebních dílů vyřazených elektrických a elektronických zařízení) v souladu s opatřením RM č. 2/2014. Podle tohoto opatření rady města dále takto probíhá pravidelný sběr vyřazených pneumatik do 5 ks na osobu: Lhota Bří. Čapků, křiž. za ZŠ 6. června od 8 do 8.30 hod. Lipky u kapličky 6. června od 8.35 do 9 hod. Letná u křižovatky 6. června od 9.05 do 9.30 hod. Vyšehrad u hřiště 6. června od 9.35 do 10 hod. Tento sběr není určen pro objemný a ostatní odpad! Ten je zajišťován v dalších sobotách. Nebezpečný odpad s obsahem azbestu, tedy i eternit se v rámci mobilní sběrny již nevybírá! Upozornění k mobilní sběrně Pozorně si pročtěte záhlaví tohoto rozpisu, pro jaké konkrétní odpady je nebezpečný a ostatní svoz určen. Nebudete se muset vracet domů s odpadem, který vám obsluha sběrny nepřijme. Odpad musí být předán přímo obsluze mobilní sběrny k uložení do sběrného automobilu. Jakýkoliv jiný způsob odkládání odpadu je považován za zakládání černé skládky. Není také dovoleno odebírat odpad předaný k uložení do mobilní sběrny. Takovéto případy budou považovány za odcizení. Výše uvedené odpady patří do mobilní sběrny a ne ke kontejnerům určeným pro odpad tříděný! Pro použitý textil je určen kontejner Diakonie Broumov na autobusovém nádraží, který je vyvážen vždy v pondělí a ve čtvrtek. Je li kontejner plný, dovezte textil až po jeho vyprázdnění a nenechávejte jej ležet vedle kontejneru. Tím dojde k znehodnocení textilu a zůstane nepořádek. Odpady Mobilní sběrna ostatního odpadu V červnu bude pokračovat pravidelný odvoz odpadu mobilní sběrnou podle čl. 4 odst. 10 a odst. 12 obecně záv. vyhlášky č. 1/2013 (t.j. sběr objemného odpadu starý nábytek, odpadní sanitární výrobky apod., a ostatního komunálního odpadu v malém množství do 100 kg (1 kolečko) neobsahující nebezpečné složky papír, lepenka, kovy, drátěné sklo, autosklo, textil, jedlý olej a tuk, barvy, dřevo). Zároveň takto bude probíhat zpětný odběr použitých elektrozařízení podle čl. 5 odst. 2 výše uvedené vyhlášky (tj. zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, spotřebitelská zařízení, solární panely, elektrické hračky, vybavení pro volný čas a sporty). Autobusové nádraží Školní Palackého u sport. haly Lhota pod kravínem Lhota u závor Divadelní Dále obsazujeme: profese zaměřené na textilní průmysl: tkadleny, řidiči VZV, seřizovači výrobních zařízení, elektrikáři. Kontakt: JUTA a. s., závod Úpice, 3.května 611, Úpice, mail: tel: Poslední mobilní sběrna 13. června od 8 do 9 hod. 13. června od 9.05 do 10 hod. 20. června od 8 do 9 hod. 20. června od 9.05 do 10 hod. 27. června od 8 do 9 hod. 27. června od 9.05 do 10 hod. Tento sběr není určen pro nebezpečný odpad a pneumatiky! Sběr těchto odpadů je zajišťován zvlášť vždy v první sobotu v měsíci podle rozpisu.odvoz a likvidace odpadu je určena pro občany města (nikoliv pro podnikatelské subjekty). Firma Tripplan Travel hledá Nabídka práce osobu pro obsluhu emergency linky Rozsah: 1 týden v měsíci hod, vč. so a ne. Práce z domova. Požadujeme: výborná komunikativnost v AJ podmínkou, znalost MS Office, internet doma. Náplň práce: držení emergency linky (3 10 případů v týdnu, tj. cca 2 10 hod,/ týden) řešíte problémy při ubytování klientů za použití rez. systému kontaktováním dodavatelů ubytování či hotelů. Kontakt: 9

12 Praktické informace Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci Sběrný dvůr odpadů je místo určené městem ke shromažďování, sběru, třídění, skladování a úpravě odpadů, zvláště komunálních, a dalších materiálů podobným odpadům (např. textil pro humanitární účely) a ke zpětnému odběru vybraných výrobků (např. použitá elektrozařízení). Je to moderní způsob, jak obec nakládá s odpadem. I v Červeném Kostelci dojde k zahájení provozu takového místa, a to od v severní části Řehákovy ulice v Červeném Kostelci. Stavební práce na sběrném dvoře by měly být dokončené do konce května a v červnu proběhne kolaudace. Přípravy sběrného dvora odpadů probíhají již několik let. Záměr vybudovat v Červeném Kostelci sběrný dvůr odpadů popisuje již plán odpadového hospodářství města z roku Na červnové zasedání zastupitelstva města je předkládán návrh obecně závazné vyhlášky města, který souvisí právě s otevřením sběrného dvora odpadů. Pokud bude tento návrh obecně závazné vyhlášky města schválen, můžete se těšit na následující: Sběrný dvůr odpadů Zcela nové, moderní zařízení pro odpadové hospodářství města, které vám bude k dispozici čtyři dny v týdnu včetně sobotního dopoledne, kam můžete donést či dovézt prakticky jakýkoliv odpad vznikající ve vaší domácnosti. Sběrný dvůr bude sloužit jen občanům města Červený Kostelec tedy jen těm, kteří mají v Červeném Kostelci trvalý pobyt. Sběrný dvůr nebude sloužit podnikatelům a právnickým osobám. Toto je nutné dodržet pro splnění podmínek finanční dotace, která byla poskytnuta pro vybudování sběrného dvora z Operačního programu Životní prostředí fondů Evropské unie. Předpokládáme, že díky sběrnému dvoru dojde k zefektivnění sběru a třídění Zajímavosti Odpady komunálních odpadů, tzn., že shromažďovaný odpad bude lépe vytříděn a hlavně že celý systém sběru komunálních odpadů v Červeném Kostelci bude levnější. Při předávání odpadů do sběrného dvora bude postupováno podle obecně závazné vyhlášky města o nakládání s komunálním a stavebním odpadem, opatření rady města organizačních pokynů ke sběru a odvozu odpadu a provozního řádu sběrného dvora odpadů. Je také nutné postupovat podle pokynů obsluhy sběrného dvora odpadů. Provoz zajišťuje odbor místního hospodářství. Ve sběrném dvoře odpadů se budou shromažďovat tyto tříděné odpady: papír a lepenka, sklo, textilní materiál, nebezpečné komunální odpady, nepoužitá léčiva, plasty, kovy, biologicky rozložitelný odpad, objemný odpad a pneumatiky a stavební suť v omezeném množství. Aktuální informace a další podrobnosti o sběrném dvoře odpadů budou uveřejňovány v Červenokosteleckém zpravodaji nebo na internetových stránkách města. Konec mobilní sběrny odpadů Zároveň s otevřením sběrného dvora odpadů město ruší od července mobilní sběrnu nebezpečného a ostatního odpadu, tzv. sobotní svozy. Tento způsob sběru odpadu je pro město drahý. Všechny odpady doposud sbírané mobilní sběrnou bude Sběrný dvůr odpadů ve výstavbě možné odevzdat do sběrného dvora. Mobilní sběrna vám byla (a tento měsíc ještě je) k dispozici jen v sobotu na konkrétním vždy různém místě v konkrétní poměrně krátký čas. Sběrný dvůr vám bude k dispozici na jednom místě čtyřikrát do týdne dopoledne i odpoledne několik hodin v provozní době, která bude zveřejněna později. Město finance na provoz mobilní sběrny využije na financování provozu sběrného dvora. Provoz obojího není možný z finančních a dalších důvodů. Všechny ostatní způsoby shromažďování, sběru a třídění komunálních odpadů v Červeném Kostelci zůstávají zachovány a nemění se. Zůstává zachována i výše poplatku za komunální odpad. Zřízením sběrného dvora odpadů se tento poplatek nebude zvyšovat. Práce na zajištění financí na výstavbu sběrného dvora, přípravě a provedení stavby a přípravě provozu sběrného dvora odpadů nebyly rychlé a jednoduché. Ani provoz sběrného dvora pro město nadále nebude jednoduchý, zvláště zahájení provozu. O to větší radost nám udělá každý z vás, který i malé množství odpadů přinese do sběrného dvora, a tak se sběrný dvůr stane samozřejmostí v jeho životě a přirozeně zapadne do infrastruktury našeho pěkného města. Text i foto: Štěpán Křeček 10 Astronomické informace Slunce: Vstupuje 21. června do znamení Raka. Nastává letní slunovrat, začíná astronomické léto. Měsíc: Je 2. června v úplňku, 9. června v poslední čtvrti, 16. června v novu, 24. června v první čtvrti. Přízemím prochází 10. června, odzemím 23. června. Přiblížení Měsíce s planetami na obloze, tzv. konjunkce, nastávají 1. a 29. června (se Saturnem) a 20. června (s Venuší a Jupiterem, poblíž se nachází také hvězda Regulus ze souhvězdí Lva). Planety viditelné okem: Venuše a Jupiter září večer nad západem, Saturn je nad obzorem v průběhu celé noci. Ostatní planety nejsou pozorovatelné. Zajímavé úkazy: Přelety Mezinárodní vesmírné stanice ISS jsou z našeho území dobře viditelné v první polovině června. Bližší informace o všech akcích hvězdárny (poslední červnový víkend pořádáme např. třídenní pozorovací víkend určený žákům základních škol) i úkazech na obloze najdete na internetových stránkách hvězdárny Jiří Kordulák, Hvězdárna v Úpici

13 Zajímavosti Saar Gummi Czech Ford Focus bude jezdit s těsněním ze Saar Gummi Z historie Následník současného modelu vozu Ford Focus je automobilem, který od roku 2018 začne vybavovat pryžovým těsněním červenokostelecká gumárenská společnost Saar Gummi Czech (SGC). Zakázka, kterou firma právě získala, přispěje k ročním tržbám částkou mezi 250 a 300 miliony korun, což je zhruba desetina celkového obratu firmy. Jedná se o první osobní vůz Ford, pro který bude SGC dodávat své díly, dosud společnost vyráběla jen pro užitkový model Ford Transit. Dodavatelé automobilek soutěží o zakázky zpravidla dva až tři roky předtím, než se nový model vozu dostane na trh. Množství zakázek, jejichž výroba bude v SGC nabíhat od prázdnin, proto doplňuje obraz trvalé úspěšnosti práce vývoje a obchodu SGC. V červenci vyjedou z linek a lisů díly na BMW X1 a na řadu 7 stejné značky. V září pak začne výroba vnitřního těsnění dveří, těsnění pátých dveří a těsnění vodní přepážky pro Opel Astra třetí generace. V listopadu k sortimentu přibudou díly pro Mercedes E a v prosinci bude startovat ojedinělá zakázka výroba těsnění dveří pro kamion Scania. Nákladní vozy se sice nevyznačují takovým množstvím vyrobených kusů jako osobní automobily, na které se SGC specializuje, ale mají násobně delší období výroby jednoho modelu a to se příznivě projevuje na dlouhodobém plánování. -pl- Muzejní depozitář Motto: Štěstí je odměna těch, kteří jej nehledali Dnes ještě krátce o událostech před 70 lety. Minulost se rychle, příliš rychle rozplývá. Snad jediné, co si můžeme z této historie vzít, je ponaučení. Nikdy nezapomenout na mnoho lidí, kteří se už do svých domovů nevrátili. A nedopustit, aby se kdy tragédie historie opakovala. Byly však i šťastnější okamžiky. O dvou z nich se krátce zmíním. Stanislav Kulda, narozen v Úpici. Bydliště ul. Nerudova 356, Červený Kostelec. Příslušník čs. vojenské jednotky ve Francii a Velké Británii. Zemřel v Austrálii. V roce 1924 se rodina Kuldova stěhuje s malým Stanislavem do Červeného Kostelce. Otec pracuje jako účetní u stavitele Dvořáčka, později pana Vejra. Maminka pracuje v Akciové tkadlena. Stanislav po ZŠ v našem městě studoval gymnázium v Trutnově. Taky sokol u nás. Ještě před maturitou v roce 1938 jej maminka posílá do Francie zdokonalit se ve francouzštině. Ke své sestře, která vlastní na pobřeží hotel. Po obsazení Sudet Němci rozhodl se nevrátit a maturitní zkoušku složil později, už jako voják, československý voják ve Velké Británii. Bojuje v řadách čs. smíšené brigády ve Francii a Anglii. V lednu 1941 zahajuje studium školy pro důstojníky v záloze. Stává se postupně velitelem čety, velitelem tankové roty. Je dobře hodnocen. Válku přežil,vrátil se domů. Dne se účastní slavnostní přehlídky Čs. samostatné obrněné brigády v Praze. V roce 1948 odchází do civilu, v armádě není pro něho místo. Má hodnost nadporučíka. Svatba a se svou ženou (Moravanka) přes Německo odplouvá do Austrálie. V Tasmánii vystudoval chemickou školu a pracoval v papírně. (Tentro příběh PhDr. Václavu Sádlovi vyprávěla sestra Stanislava Kuldy Jiřina Šarkéziová a Mirek Bartoš, tehdy předseda Sokola v Červeném Kostelci). Druhý šťastný příběh je z nedalekého Vysokova. Příběh čtyř válečných letců, jejich manželek a dětí. Měli to štěstí, že se jim zdařil útěk z polního letiště Vysokov. Rok 1948, únorové dny a postupné utrpení pro příslušníky západního odboje. Pplk. Jaroslav Muzika, škpt. Oldřich Filip, škpt.miroslav Laštovka a kpt. Jaroslav Nýč. Po únoru 1948 byli jako zápaďáci z armády vyhozeni. Sešli se u Letecké akademie v Hradci Králové, kde vedli letecký výcvik. V té době přišlo varování od přátel, že se chystá jejich zatčení. Rozhodli se k riskantním přesunem vypůjčeným letadlem do Anglie. Kpt. Jaroslav Nýč zalétával letadlo Siebel, přistál na polním letišti Vysokov. Zde připravené rodiny přeběhly z lesa, muži bez problémů odzbrojili strážného. Letounu (přetíženému) se podařilo odlepit od země a po pěti hodinách nízkého letu letoun přistál v Anglii v Manstonu. Letěli přes Krušné hory, Německo, Francii, Doverskou úžinou k britskému pobřeží. Angličané byli přistáním cizího letounu zaskočeni, neboť nebylo navázáno radiové spojení. Vystoupila nezvyklá posádka, legitimace RAF (Královské letecké síly), angličtina. Brzy bylo po problémech. V krátké době všichni čtyři letci nastoupili opět do služby u RAF. Letoun byl vrácen do ČSR. (Ze zápisu z vysokovské kroniky.) Důl Bohumír Přijďte do dolu Bohumír Od 1. června do 30. září Prohlídky: Denně v 9, 11, 13 a 15 hod. Areál společnosti Gemec - Union a. s., Jívka 187. Veřejnosti bude zpřístupněna štola Bohumír, východní část chodby ve spodní sloji Bohumír, prostor bývalé strojovny těžního stroje pro dopravu na spodní patra, navštěvníci budou moci nahlédnout i do dobře zachovalé části stěnové dobývky. Info: , , Vstupné: Dospělí 120 Kč, děti, studenti, senioři 70 Kč Domek Boženy Němcové Úplný závěr červnového příspěvku z muzejního depozitáře. Rozběhla se sezona našeho muzea Domku B. Němcové. Znáte dříve Farní ul., dnes ul. B. Němcové. Řeknete, znám. Ano, expozice je od roku Co se ale mění a zlepšuje, je odborný výklad se stále širším záběrem. Máme v expozici List domovský z r Gustava Vacka. Institut Domovského práva je v současnosti diskutován v Parlamentu ČR. Totiž institut Domovského práva vznikl v rakouském císařství v roce 1849 a fungoval až do roku Dával lidem právo zdržovat se v domovské obci, každý musel mít jednu. Pokud člověk zchudl nebo byl ve složité situaci, musela se o něj obec postarat. Povíme o původu rodu Kuronských, jak to bylo s loupežníkem Lotrandem v Jestřebích horách. Od kdy vlastně známe pojem Babiččino údolí a že chybělo málo a přes údolí jezdil vlak. Převyprávíme vám i příběh poslední vnučky Boženy Němcové Miloslavy Maudrové, která odpočívá v urnovém háji našeho krásného hřbitova. Vzpomeneme i generála Laudona, který žil v letech 1716 až 1790 a příští rok vzpomeneme 300 let od jeho narození. Muzejní depozitář je přístupný každou sobotu od 9 do 11 hod. v budově knihovny. Domek je otevřen každý den mimo pondělí. Tel Z Domku B. Němcové Otto Hepnar. Prameny: J. Ptáček a J. Rail Letci okresu Náchod v zahraničním odboji V. Sádlo Odboj občanů okresu Náchod v zahr. pozemních jednotkách 11

14 Životní prostředí Jasan ztepilý a jeho chřadnutí Školy SŠ oděvní, služeb a ekonomiky Strom roku 2008, jasan ztepilý, je v dospělosti světlomilná dřevina, v mládí potřebuje zástin. Jedná se o statný strom dorůstající v příznivých podmínkách metrů. Patří do čeledi olivovníkovitých. Roste na různých geologických podkladech, preferuje živnější půdy. Dává přednost půdám obohaceným dusíkem, nesnáší zasolené půdy a neroste na zrašeliněných podkladech. Daří se mu ve vlhkých a podmáčených lesích, nebo na sutích. Roste od nížin až po nízké horské polohy. Zetlívající listí dobře obohacuje svrchní vrstvu půdy. Je citlivý na klimatické výkyvy, vadí mu silné mrazy, dobře snáší trvale vanoucí vítr. Průmyslové zplodiny jasanům nesvědčí. Kvete od dubna do května, je tedy alergologicky středně významný. Dobře se rozmnožuje větrem, případně i transportem po vodě. Dřevo jasanu ztepilého je velmi kvalitní. Je to pevné, pružné, houževnaté dřevo, sloužící k výrobě nábytku, dýh, parket i hudebních nástrojů. Dříve se z jasanového dřeva vyráběly i lyže, tzv. jasánky, byl využíván i v letectví. Nejcennější je dřevo s vlnitými letokruhy a očkové dřevo. Bohužel i jasan ztepilý má svého škůdce. Jedná se o houbu napadající výživová pletiva zvanou Chalara fraxinea T. Kowalski. Tato patogenní houba byla popsána v sousedním Polsku panem T. Kowalskim v roce 2007 po výrazném chřadnutí jedinců tohoto druhu. Chalara fraxinea napadá vrcholové letorosty prvního věkového stupně, tedy stromy ve věku 0 10 let. Popisu významnosti a vlivu Chalara fraxinea se věnuje i několik vědeckých pracovišť po celém světě včetně našeho VÚLHM v Opočně i Ústav ochrany lesů ve Vídni. Nevyjasněné příčiny mortality se v naší blízkosti vyskytovaly podél toku Divoké Orlice u Potštejna. V keltské mytologii byl jasan považován za mocného ochránce a léčitele. Druidové si vyráběli své kouzelné hole právě ze dřeva tohoto stromu. Z listů a semen jasanu se připravovaly extrakty léčící dnu, revma. Z kůry pro její vysoký obsah tříslovin, se připravovaly nálevy hojící rány a tlumící horečku. Většina těchto produktů se v medicíně využívá dodnes. Pro svou vynikající výmladnost sloužil jasan ztepilý v minulosti i jako oklestová dřevina, mladé větvičky (oklest) se používaly jako zimní krmivo pro dobytek. Udává se, že byl vysazován u selských stavení jako ochrana před šířením požárů. Uplatnění našel také v okrasném zahradnictví. Byla vyšlechtěna řada kultivarů, lišících se tvarem koruny, tvarem listů, barvou letorostů a využití nachází i v krajinářství nejen pro svou stabilizační funkci v břehových porostech. Zpracovala z dostupných materiálů Ing. Hanka Škodová Studentky zase slavily úspěchy! Doteky módy Prostějov Zlato si odnesla Červená linie. Svým nápadem a provedením nejvíce oslovila porotu kolekce čtyř šatů s názvem Červená linie dle návrhu Markéty Myslivcové. Jsem úplně nadšená, vůbec jsem to nečekala, radovala se z výhry studentka Střední školy oděvní, služeb a ekonomiky z Červeného Kostelce. Kolekce je vytvořená z technické koženky a červeného úpletu. Hlavní myšlenkou byla extravagance a čistá linie, kterou podtrhlo červené prošití. Světlá koženka představuje čistotu a červená barva ženskost. Na kolekci jsme se podílely všechny čtyři, spolupráce trvala asi měsíc a byla úžasná. Avantgarda Lysá nad Labem V soutěžní kategorii: Netradiční materiál získala krásné 2. místo kolekce Nečtené články. Kolekce je vytvořena z novin a netkané textilie. Důraz se klade na různé skládání novin. Kolekci zhotovily studentky 3. ročníku oboru Modelářství a návrhářství oděvů. Prostějovská Zlatá jehla Nejvyšší ocenění, cenu poroty, získala kolekce Street Art Fashion. Tato kolekce studentky 4. ročníku Elišky Prausově byla zhotovena z reklamních barelů. 12

15 Školy V závěru školního roku Jarní dny plynou jako voda, ani jsme se nenadáli a je tu měsíc červen. Ještě než budeme pomalu bilancovat nad uplynulým školním rokem, rád bych se vrátil k vystoupením našich žáků a učitelů, které proběhly v měsíci dubnu. Mladí hudebníci, jejich učitelé a hosté vytvořili společný hudební projekt pod názvem Velikonoční koncert. Toto mimořádné setkání muzikantů v téměř zaplněném červenokosteleckém divadle příjemně naladilo posluchače svým hudebním nasazením a zvládnutím náročných partů jednotlivých skladeb. Celý program připravil a také sám dirigoval pan učitel Jiří Kábrt. Poděkování patří všem našim hudebním hostům, kteří společně se žáky vytvořili zcela mimořádný hudební zážitek. Neméně krásným hudebním svátkem pro posluchače byl koncert pod názvem Májový čtyřlístek, který se konal v prostorách kostela CČSH. Základní umělecká škola Zápis žáků do ZUŠ v Červeném Kostelci na školní rok 2015/2016 Proběhlo společné vystoupení pěveckého sboru Červánek pod vedením paní Evy Kubečkové a jejich hostů, pěveckého sboru z Třebíče Osmina a Resonance se sbormistryní paní Helenou Valovou. Svým vtipným vystoupením pobavili nejednoho posluchače. Velkou podporou celé akce jsou rodiče našich zpěváčků, kteří vytvořili nejen mimořádnou atmosféru během koncertu, ale hlavně pomohli s ubytováním dětí z hostujícího sboru ve svých domovech, za což jim patří velké poděkování. Vážení rodiče a hudební přátelé, dovolte nám, abychom vás tímto pozvali na závěrečné koncerty ZUŠ v tomto školním roce. Bližší informace o připravovaných akcích najdete také na našich stránkách včetně formulářů ke stažení pro přihlášení ke studiu. Těšíme se na setkání s vámi, ať již na některém z našich koncertů, anebo při zápisu do základní umělecké školy. Leoš Nývlt ředitel školy Hudební obor Hra na hudební nástroj Středa 10. června mezi 14. a 17. hod. hlavní budova ZUŠ Nerudova 511 Pro děti od 5 let a starší (k ) do přípravného a základního studia ZŠ Lhota Den Země Letošní Den Země si připomněli i školáci ze Lhoty, tentokrát na téma půda. Jaký je vlastně její význam? Jak vzniká? Jaké druhy půd známe a jaké plodiny na nich lze pěstovat? Které živočichy v půdě objevíme? Co vše patří a naopak nepatří na kompost? Jak můžeme půdu chránit? Na řadu podobných otázek jsme společně hledali odpovědi v mnohých vyučovacích předmětech. Řešili jsme zemědělské matematické úlohy, rozšiřovali si svou slovní zásobu, dělali pokusy a vyhledávali informace. Obrázky jsme malovali i vylepovali ze semínek, zněly písničky o žížale i krtkovi... Také jsme prozkoumali náš hřbitov odpadků. Děkujeme touto cestou panu Duroňovi z městského zahradnictví i zaměstnancům prodejní zahrady Trees, kteří nás velmi ochotně provedli svým pracovištěm a poutavě nám přiblížili svou práci. Nakonec malí školáci přiložili ruku k dílu a vysbírali přilehlé okolí od nepořádku. Vždyť to, jak bude vypadat prostředí, ve kterém žijeme, je jistě věcí každého z nás. Jitka Česenková Taneční obor Úterý 9. června v 16 hod. sokolovna Červený Kostelec (1. patro) Pro děti od 5 let a starší (k ) do přípravného a základního studia Výběr žáků proběhne formou společného tance rytmizace všech uchazečů najednou. Výtvarný obor Úterý 9. června mezi 15. a 17. hod. sokolovna Červený Kostelec (1. patro) Pro děti od 5 let a starší (k ) do přípravného a základního studia. S sebou pracovní oděv. Sborový zpěv (pěvecký kroužek DPS Spolku Červánek a Jitřenka) Pondělí 8. června od 15 do 17 hod. prostory sboru CČSH učebna pěveckého oddělení ul. Manželů Burdychových 305. Pro děti od 5 let se zájmem o sborový zpěv bez předmětu hudební teorie, výuka v kroužku probíhá jedenkrát týdně s možností růstu do pěveckého sboru Červánek (ZUŠ), který má za sebou několik významných ocenění z domácích i zahraničních soutěží. Připravte si jednoduchou lidovou píseň. Bližší informace: , Ke studiu se žáci přihlašují závaznou písemnou přihláškou na předepsaném tiskopise (možné vyplnit na stránkách školy), kterou za nezletilého podepisují jeho rodiče nebo jiní zákonní zástupci. K vyplnění přihlášky je nutné mít k dispozici rodné číslo dítěte. Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě úspěšně vykonané talentové (přijímací) zkoušky. O přijetí (zařazení žáka do výuky ke konkrétnímu vyučujícímu) a nepřijetí pro plnou kapacitu školy (zařazení žáka do databáze nepřijatých uchazečů, kteří mohou být přijati v případě uvolnění kapacity školy) ke studiu jsou zákonní zástupci vyrozuměni do konce června, popř. začátkem září k doplnění kapacity školy prostřednictvím webových stránek a informačních vývěsek školy. ZŠ V. Hejny Prvňáci na lyžích V posledním březnovém týdnu se uskutečnila pro žáky 1.B a 1.C čtyřdenní lyžařská školička v přírodě. Své spolužáky doplnilo ještě 8 dětí ze třídy 2.A. Na chatě Kačenka a na přilehlé sjezdovce Šerlišský mlýn v Orlických horách si báječné sněhové podmínky užívalo celkem 35 dětí se svými třídními učitelkami. S pomocí dvou tatínků Viktora a Tomáše a slečny Vanesy se už po dvou dnech pilné výuky proháněly na lyžích všechny děti po sjezdovce. Celé čtyři dny jsme si užili spoustu zábavy a legrace na sněhu i v chalupě. Všichni se už těšíme na příští zimu a hlavně blížící se letní prázdniny. M. K. 13

16 14 Školy Za stavebnicí Merkur S dětmi z MŠ Náchodská jsme se ve dnech 14. a vydali na výlet do Police nad Metují, kde jsme navštívili muzeum Merkur. Přestože stavebnice vznikla již počátkem minulého století, má i pro dnešní děti nesmírné kouzlo, rozvíjí jejich tvořivost, fantazii a zručnost na rozdíl od moderních her a hraček. Díky úsilí majitelů a zaměstnanců firmy, kteří sami navrhují stále nové modely, se můžeme pokochat stavbami obřích rozměrů, nad kterými se tají dech. I dětem z MŠ se v muzeu Infocentrum Letní turistická sezona se nezadržitelně přiblížila a turisté a cyklisté mohou vyrazit na své oblíbené výlety do okolí. V infocentru pro vás máme připraveny letní turistické noviny této oblasti a řadu dalších informačních materiálů pro plánování vašich výprav do okolí. V nově vydaných turistických novinách Kladského pomezí naleznete zajímavé informace o nových rozhlednách v našem kraji i obsáhlý přehled všech rozhleden a vyhlídkových míst v regionu. Naleznete tam i upoutávky na zajímavé akce v regionu v letní sezoně. Určitě tak získáte mnoho inspirace pro vaše výlety. Na výlety můžete vyrazit jak pěšky, tak i na kole. Právě výlety na kole vám mohou výraznou měrou zpestřit plánované cyklobusy v našem kraji. Letošní cyklobusy v Kladském pomezí budou jezdit od 30. května až do 28. září, pravidelně vždy v sobotu, neděli a ve státní svátky. Jsou pro vás připraveny 2 základní trasy. Modrá linka vás zaveze z Náchoda přes Kudowu Zdrój, Karlów, Tlumaczów, Otovice do Broumova. Červená linka je oblíbenou trasou z Hradce Králové, přes Jaroměř, Náchod, Adršpach, přes Pec pod Sněžkou až na Horní Malou Úpu Pomezní boudy do Krkonoš. Podrobný rozpis konkrétních zastávek a časy jízdního řadu naleznete také v turistických novinách, na našich stránkách MŠ Náchodská moc líbilo! Zhlédly zde vystavené stavby z Merkuru, jako např. Petřínskou věž, Karlštejn, obří srdce, vodní mlýn, ale také modely mašinek a autíček. Nejvíce je Zprávy z informačního centra v Červeném Kostelci a samozřejmě vám jej sdělíme v infocentru. Ze zajímavých turistických lokalit upozorňujeme na otevření turistické sezony v Domku Boženy Němcové v Červeném Kostelci, kde vám pan Otto Hepnar doplní prohlídku expozice obsáhlým a zajímavým slovním doprovodem. K návštěvě také doporučujeme nově otevřený měděný důl Bohumír v Jívce, který se pro veřejnost otevírá , včetně prohlídky podzemí. V informačním centru máme také k dispozici nové image materiály celé oblasti Kladského pomezí. Stejně jako aktuálně nově vydané katalogy ubytovatelů v regionu. A budete-li chtít vyrazit za kulturou například na koncerty, divadla, festivaly, ovšem zaujalo ohromné ocelové město postavené podle románu J. Verna, ve kterém jezdily mašinky! Dalším zážitkem pro ně jistě bylo, že si samy mohly z této stavebnice postavit něco dle své fantazie! Na pámatku dostaly pexeso a pohled muzea. Z výletu se děti vracely s úsměvem na tváři. Děkujeme tímto rodičům Verunky Křížové za zprostředkování tohoto výletu! Děti a pí učitelky ze třídy Kočička muzikály apod., neváhejte nás kontaktovat. Již nyní se hojně prodávají vstupenky na oblíbené letní open-air festivaly po celé republice. Prodáváme vstupenky nejen na červenokostelecké a náchodské akce, ale i akce odehrávající se v celé ČR, a tak vám rádi pomůžeme s výběrem. Cestovní a informační centrum naleznete v Červeném Kostelci, v Havlíčkově ulici 654. Kontaktní telefonní čísla jsou , , případně je možné využít naše y: cervenokostelecko.cz či naše web. stránky: www. cervenokostelecko.cz, A samozřejmě nás naleznete i na Facebooku, Twitteru či Google+. Ing. Roman Kejzlar, Ing. Bronislava Kejzlarová (IC Červený Kostelec)

17 Městská knihovna Noc literatury zavítala i do šatny Divadla J. K. Tyla Klubáč úterní podvečerní kluby pro děti Od června do září se nekoná - V červnu pojedeme s dětmi z Klubáče na Minisjezd dětských čtenářů, který letos pořádá Městská knihovna Nové Město nad Metují. Věřím, že nám bude přát počasí a objevíme pro sebe kouzlo tohoto starobylého města. - Gratulujeme Kristýně Tesaříkové ke krásné knize, kterou získala za účast v čtenářském hlasování o nejoblíbenější dětskou knihu Suk Čteme všichni března proběhla v knihovně již tradiční Noc s Andersenem, tenkrát s knihou O Vendulce a drakovi. Vydali jsme se po stopách statečné hrdinky Vendulky a objevili v knihovně dračici sedící na vejcích. Vyzkoušeli jsme si rytířskou zbroj, za což děkujeme Manům Přemysla Otakara, a vytvořili si s Markétou Prouzovou na památku dračí vejce. Sladkou tečkou večera byl svatební dort s překrásným marcipánovým dráčkem. Během večera předčítaly dětem všechny knihovnice, paní ředitelka a pan starosta Petrák se svou dcerou Anežkou. Překvapením pro děti byly nové látkové polštáře, které pro dětské oddělení ušily studentky červenokostelecké oděvní školy. Všem srdečně děkujeme za skvělou spolupráci. Krásné barevné polštářky jsou pro děti dárkem, který jim bude zpříjemňovat prostředí knihovny po mnoho příštích let. Přeji všem dětem krásné prázdniny a těším se na shledanou v Klubáči v dalším školním roce. Hana Nováková Vážení čtenáři a přátelé červenokostelecké knihovny, prázdniny se blíží mílovými kroky, a tak bych tentokrát využila místo pro vás k tomu, abych vás informovala o akci, která měla letos v Červeném Kostelci svou premiéru. Ve středu 13. května se uskutečnila Noc literatury, celostátní projekt zaštiťovaný Českými centry. Knihovnice Hana Nováková spojila síly se studenty Jiráskova gymnázia v Náchodě a společně projekt pojali jako procházku městem, při které spojili netradiční místa s předčítáním úryvků textů současných evropských spisovatelů. Účastníci navštívili celkem osm míst, a to jak exteriéry, tak interiéry. Čtení se skvěle zhostili sami studenti. První úryvek z knihy španělského spisovatele Javiera Mariase Zamilovanosti zazněl v zahradě městské knihovny, která teprve čeká na své objevení kosteleckou veřejností. Následoval přesun do prostoru hřiště u střelnice ve Žďáru, kde zazněl úryvek z knihy německého autora Wolfganga Herrndorfa Písek, a u studánky v Občině pak Strážkyně pramene finské autorky Emmi Itäranty. V centru tiché tajemné Kafkovy zahrady se dostalo na ukázku švédského autora Jonase Karlssona Místnost a na dvorku u ZŠ Václava Hejny na veselou ukázku z knihy Belgičana Paula Colize Back up. Ve ztichlé herecké šatně červenokosteleckého divadla vyslechli účastníci ukázku z knihy portugalského autora Afonsa Cruze Kokoschkova loutka. Pro většinu účastníků byl mimořádným objevem interiér tzv. motárny, která snad dříve patřila k továrně Antonína Justa (dnešní budovy MW) a dnes slouží jako sochařský ateliér. Italský příspěvek z knihy Accabadora autorky Michele Murgiové byl pro toto místo příznačný. Téměř tříhodinové putování za literaturou bylo zakončeno kolem 23. hodiny ukázkou z knihy zastupující Velkou Británii Doplavat domů (Deborah Levy) v zahradní kavárně TREES, která pro nás byla Městská knihovna Otevírací doba dospělí Po 9 12, hod. Út 9 15 hod. St zavřeno Čt hod. Pá 9 12 hod. So hod. (vč. prázdnin) Otevírací doba mládež Út 9 17 hod. (prázd hod.) Pá hod. Kontakt , web: otevřena až do půlnoci. Tímto děkujeme všem majitelům za zpřístupnění objektů, za jejich vstřícnost a pochopení, bez kterého by akce nebyla tak pestrá a zajímavá. Dle reakcí zúčastněných se akce vydařila, a tudíž není důvod v ní příští rok nepokračovat. I jim děkujeme, že přišli a prožili romantiku májového večera v našem městě. A pokud jste se z jakýchkoliv důvodů letošní Noci literatury nemohli zúčastnit, nesmutněte. Všech osm knih, ze kterých bylo předčítáno, bude v nejbližší době zakoupeno do fondu červenokostelecké knihovny a budete si je moci vypůjčit. Zveme vás do knihovny Krása starých knížek / kouzlo knižních ilustrací Na jarní měsíce jsme pro vás v knihovně připravili ve spolupráci s Archivem výtvarného umění, o. s. výstavku velkoformátových reprodukcí ilustrací z dětských knížek, vydaných zhruba kolem poloviny 20. století. Jedná se o práce od předních českých výtvarníků. Výstavka nazvaná Krása starých knížek / kouzlo knižních ilustrací by chtěla připomenout hlavně dospělým čtenářům jejich dětství s knihou, dětem pak umožnit srovnání dřívější a dnešní knižní produkce. Klub Pohoda každé pondělí od 16 do 18 hod. Probíhá již 6. ročník. Klub je otevřený všem, kdo se chtějí zábavným způsobem něco dovědět! (Upozorňujeme členy klubu i veřejnost, že na některých nákladnějších programech bude vybíráno vstupné.) Bohdašín Končiny beseda o místním odboji a skupině S 21 B s paní Mílou Havlovou Jak získat dobré přátele a jak si je udržet náhradní termín besedy s paní Marií Kadaníkovou S Pohodou do přírody vycházka ke kosteleckým rybníkům Setkání před letním volnem proběhne v cukrárně Regata na autobusovém nádraží klub Pohoda se nesejde. Další schůzky klubu Pohoda budou v září. O programu budeme informovat v prázdninovém zpravodaji. Půjčování knih v pečovatelském domě U Jakuba Úterý 2. června od 9 do 10 hod. Příjemné zážitky s knihou v měsíci červnu vám z městské knihovny přeje Marcela Fraňková. 15

18 Městská knihovna Albert Albi klub vědomostních her pro děti i dospělé Od června do září mají hráči vědomostních her volno, avšak aby mohli dostatečně trénovat své vědomosti, některé vědomostní hry od firmy ALBI je možno hrát v knihovně, a to v rámci půjčovní doby oddělení pro mládež, případně je možno zapůjčit je domů pro rodinná vědomostní klání. Spolky, organizace Setkávání s Katkou Jirouškovou a dalšími v 18 hod. Naše děti proč přicházejí do našich životů, co od nás chtějí a co od nich očekáváme my sami. Červnový program pořádaný ve spolupráci s městskou knihovnou. Příjemné zážitky s knihou v měsíci červnu vám z městské knihovny přeje Marcela Fraňková. 16 Vlastivědný spolek Vlastivědný spolek při MKS Červený Kostelec informuje Na začátku měsíce května byla ukončena výstava malířů a grafiků z Červenokostelecka s názvem Obrazy, kresby a grafika. Na této výstavě se přestavila část oslovených umělců našeho města. Jak bylo již předesláno, jednalo se o první část výstavy a na podzimní měsíce tohoto roku připravujeme pokračování výstavy. Věříme, že tato podzimní výstava (o jejímž konání budete včas informováni), bude minimálně stejně tak zdařilá jako ta květnová. Ve dnech května proběhla výstava dětských prací přihlášených do 10. ročníku regionální soutěže v kraji B. Němcové, A. Jiráska a bratří Čapků s názvem Děti rodnému kraji. Ano, jednalo se již o 10. ročník této soutěže, jejímž hlavním cílem je motivovat děti k tvořivé práci, vztahu k našemu regionu, místní krajině a historickým osobnostem. Do soutěže byly přihlášeny školy z celého regionu, který spadá do oblasti vydávání vlastivědného sborníku Rodným krajem. Tématem soutěže byla literárně-fotografická tvorba v podobě komentované fotografie s podtitulem Postřehy z mého kraje. Přihlášené práce do soutěže následně vyhodnotila odborná porota složená ze zástupců červenokosteleckého fotoklubu. Na vernisáži výstavy byli vyhlášeni výherci jednotlivých kategorií a byli jim také předány diplomy a věcné ceny, které věnovalo do soutěže město Červený Kostelec. Výsledky soutěže Kategorie A 1. stupeň základních škol 1. Pohled z Bartoňky Amelie Cvrkalová, ZŠ Žďárky 2. Červánky Klára Eichlerová, ZŠ Žďárky 3. Rozhledna na Signálu Martin Kaválek, ZŠ Žďárky Kategorie B 2. stupeň základních škol 1. Západ slunce Michal Ryba, ZŠ Č. K. 2. Školní soutěž Andrea Janovská, ZŠ Č. K. 3. Cesta života Nikola Wietková, ZŠ Č. K. Kategorie C školy spec. charakteru 1. Pohádka o pomníku Tomáš Gábor, ZŠ speciální Jaroměř Kategorie poroty Zvláštní cena za námět a technické zpracování Přátelství Barbora Piskorová, ZŠ Č. K. Kategorie poroty Zvláštní cena za trojici Batňovický rybník Martin Jirásek, ZŠ Č. K. Vlastivědný spolek by rád i touto cestou poděkoval městu Červený Kostelec za pomoc při přípravě výstavy a zajištění soutěže, červenokostelecké základní umělecké škole a žákům této školy za zdařilý hudební doprovod na vernisážích našich výstav. Zúčastněným školám děkujeme za účast a autorům prací přejeme mnoho zdaru ve své další činnosti. A samozřejmě děkujeme i všem ochotným pomocníkům při instalaci výstav. Velice si této pomoci vážíme. Konzultační dny v rámci muzejního depozitáře, který je umístěn v multifunkčním centru v městské knihovně jsou realizovány každou sobotu, a to od 9 do 11 hod. Možnost individuálních konzultací je také po vzájemné domluvě. Budeme samozřejmě rádi, pokud využijete této možnosti a navštívíte nás v muzejním depozitáři. Pro podporu naší činnosti také uvítáme jakékoliv historické písemnosti, fotodokumentaci či podrobné informace k našemu regionu, významným osobnostem či rodákům města nebo událostem města. Myslíme si, že je třeba zachovávat tyto informaci pro budoucí generace. Pokud tedy doma máte nějaké podobné materiály a nevíte, kam s nimi, kontaktujte nás. Informace o činnosti vlastivědného spolku jsou pravidelně zveřejňovány v naší vývěsní skříňce, kterou naleznete v Červeném Kostelci, přímo na náměstí T. G. Masaryka vpravo od Elektra Juránek. Věříme, že i tato vývěsní skříňka vám (ať jste či nejste členy vlastivědného spolku) více zpřístupní informace o činnosti našeho spolku. Již nyní se těšíme na setkání s vámi a přejeme mnoho příjemných dní. Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar, předseda spolku Zahrádkáři Vážení přátelé, 1. června se všichni společně půjdeme podívat a převzít trochu inspirace na zahrádku pana Brabce ve Rtyni v Podkrkonoší. Zveme všechny zájemce z řad členů i příznivců našeho spolku. Sraz účastníků je v 15 hod. u benzinové pumpy ve Rtyni. Odtud již půjdeme společně. Dále vás zveme na naši besedu v neděli 14. června v restauraci Divadlo, kde v 10 hod. bude mít přednášku RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D. na téma Eko-toxikologie. Přiblížíme si eko-toxicitu chemických přípravků používaných v zahrádkářství a možnosti jejich náhrady. Těšíme se na vaši účast. Co se týká zájezdu na Moravu odjezd z autobusového nádraží je naplánován na čtvrtek 11. června v 6 hod. Web spolku: Jiří Linhart, tajemník org. Klub Parkinson Č. Kostelec Pozvánka pro Parkinsoniky a jejich rodinné příslušníky Již sedmým rokem se v Č. Kostelci scházejí nemocní Parkinsonovou nemocí na pravidelném společném cvičení. Dojíždějí k nám i z Náchoda, Trutnova, Dvora Králové nad Labem, Třebešova, Broumova. Cvičíme každé pondělí (mimo svátky a školní prázdniny) od 9 do hod. v domě s pečovatelskou službou U Jakuba v Č. Kostelci. Mimo cvičení pořádáme i různé zábavné akce. Přijďte se podívat. Cvičení vedou dvě vyškolené cvičitelky. Více o nás najdete na: Kontakt: na mob , Helena Kukrálová předs. Klubu Parkinson Č. Kostelec.

19 Spolky, organizace Pečovatelský dům u Jakuba Jarní příroda vylákala obyvatele pečovatelských domů Kadetské jaro Teploty letošního jara spíš připomínaly leden, a tak dlouho očekávané vodácké soustředění na Moravě jsme museli zrušit. Ale když Havlovický vodník pro všechny vodáky otevíral Úpu, nemohli jsme už chybět. A tak navzdory venkovní teplotě, blížící se nule, a protestujícím maminkám jsme ihned, jak vodník otočil klíčem, vypluli do chladných vod. Ujeli jsme sotva 8 km říčních a už na slatinském jezu nám ze zmrzlých rukou vypadla pádla. Vytáhli jsme tedy lodě a ustoupili do tepla domovů. Ale už za týden jsme znovu na řece a tentokrát jsme dopluli přes celé ratibořické údolí až do Zlíče. To už jsme ujeli 16 kiláčků a sjeli všechny splavy, včetně obávané Viktorky bez jediného čochtana. Pak už teploty začaly pomalu připomínat jaro a Labská přehrada hlásila, že pustí do Labe pár kubíků vody navíc. Cíl další výpravy byl tedy jasný. Zamířili jsme tentokrát k horám, a tak jsme ještě před polednem stáli kousek před Vrchlabím u skoro prázdného řečiště. Trochu s nedůvěrou jsme vytáhli své vodácké nádobíčko, nafoukli lodě, nasoukali těla do neoprenů a vest, na hlavu helmu, do ruky pádlo. A usedli na šutry v řece a čekali. Netrvalo dlouho a přes korunu jezu se přehoupla vlna, pak druhá a pak no pohádka. Vody najednou plná řeka Labe pěnila, cákala, vytvářela válce, zábaláky, jámy a boule. A k tomu sluníčko nad hlavou. Co si může vodák víc přát. Lodě poskakovaly na vlnách, V dubnu a začátkem května pečovatelská služby uspořádala několik výletů pro seniory. Velice oblíbeným výletem se stala projížďka rozkvetlou přírodou v okolí našeho města. Jako každý rok, tak i letos jsme povozili klienty po okolí Červeného Kostelce na Bohdašín, do Rtyně v Podkrkonoší, Úpice, Havlovic, na Hořičky, na Turyň a do Ratibořic. Rozkvetlá jarní příroda a spousta barev na nás dýchla ze všech stran. Pro naše seniory byl tento výlet milým pohlazením a zpestřením. Uskutečnili jsme i prohlídku pěkně vyzdobené lhotecké kapličky, kde jsme nezapomněli na modlitbu růžence a zpěv. Stále vzpomínáme na bývalé klienty pečovatelské služby. Navštívili jsme bývalou obyvatelku pečovatelského domu v Léčebně dlouhodobě nemocných ve Dvoře Králové. Při zpáteční cestě jsme se pokochali jedinečnou stavbou, a tím je přehrada Les království, a zrekonstruovaným Kuksem. Milou tečkou bylo posezení v příjemné hospůdce s dobrou večeří. Z těchto vzpomínek naši senioři čerpají sílu ve všedních dnech svého života. Vždyť některé vzpomínky zůstávají tam, kde vznikaly jiné si odvážíme s sebou. Text i foto: Lenka Vlčková Kadet svaly na rukou pracovaly, posádky čarovaly s pádly. Na jezech se moc nečekalo, všechny byly dík velké vodě sjízdné, adrealin stoupal, okolo projíždějící i postávající vodáci na náš účet nešetřili chválou. Až dole, když se u Nových Zámků řeka zklidnila, byl čas si uvědomit, jakou krásu jsme prožili. Takový malý vodácký zázrak, za kterým se musí jinak vyjet daleko, až na řeky tekoucí z ledovců. A tak jsme mohli zúročit výcvik a tvrdou zimní přípravu, ověřit své síly a posílit vodácké sebevědomí. Jaro už je v plném proudu a my znovu vyjíždíme. Tentokrát dost daleko. Do Litoměřic na Železného Tomíka. To je celostátní závod pořádaný jako triatlon, tj. pár kiláčků na lodi, kole a běhu ve dvoučlenných hlídkách. Trať je pro každou věkovou skupinu samozřejmě různě dlouhá, ale náročná a těžká určitě pro všechny stejně. Po ujetí spousty kiláků v autobuse a noclehu v Novém Boru jsme si spluli meandry řeky Ploučnice. Krásný byl začátek, kdy řeka teče vytesanou průrvou skrz kopec. A potom už jsme se v sobotu ráno postavili na start. Startovní nervozita stoupala. Na trať se vydávaly první posádky, atmosféra velkého závodu houstla. Fandili jsme, těšili se a trochu se i báli. Pomáhali jsme závodníkům, vydávajícím se na trať, chytali jsme pádla, vesty, kola a někdy i závodníky dobíhající na Český svaz včelařů Červen je čas včelařovy sklizně. Může sklízet med, roje anebo také nesklidí nic. Zveme na červnovou vzdělávací besedu v neděli 7. června od 9 hod. tradičně v restauraci Divadlo. Přednáší Ing. Jaroslav Vít učitel včelařství na téma: roje, kočování, racionalizace. Zveme všechny příznivce zdravé přírody, včelaře i nevčelaře. Za výbor včelařů Otto Hepnar, tel Červenokostelečtí důchodci Tři dny plné poznávání, turistiky, wellness i exkurzí zažijí důchodci, kteří se zúčastní pobytového zájezdu ve dnech června do hotelu Sklář v Harrachově. Finanční úhrada v úterý 2. června od 14 hod. v klubu U Jakuba. pokraji svých sil. Jak byly na trati všechny posádky, nezbývalo než čekat na vyhlášení výsledků. A pak jsme mohli v Litoměřicích na břehu velikého Labe po náročném boji a dobrém výkonu slyšet: Muži 3. místo M. Zelinka a V. Jančík za Kadet Červený Kostelec, v kategorii žáci 1. místo P. Baraniuk a M. Havel a 2. místo P. Frýba a J. Týfa, obě posádky za Kadet Č. Kostelec, a v kategorii Tomík 2. místo V. Kreibich a D. Hurdálek opět za Kadet Č. Kostelec a k tomu několik skutečně pěkných čtvrtých, pátých a šestých míst, která nám při závěrečném hodnocení pomohla získat nádherné druhé místo mezi oddíly, které se sjely z celé republiky. Velký dík všem účastníkům, doprovodu a servisu za skvělou reprezentaci oddílu Kadet i svého města Červený Kostelec. Míra Hepnar 17

20 Kalendárium akcí 18 Promenádní koncerty Dvě neděle v měsíci od 10 do 11 hod. přírodní areál u Divadla J. K. Tyla Za nepřízně počasí se koncert nekoná. Změna programu vyhrazena. Vstupné dobrovolné. Městské kulturní středisko Oslavy spolku DS NA TAHU: DS NA TAHU pro děti i dospělé Sobota 13. června Když bude hezky Areál před divadlem hod. Den otevřených dveří Divadla J. K. Tyla s výkladem 10 hod. Dětský den hry a soutěže o ceny 14 hod. Divadelní představení Kopciuszek (Střevíček) hraje polský dětský soubor ze Žabkovic 16 hod. Jak to bylo s Růženkou pohádka žáků ZŠ V. Hejny Červený Kostelec pod vedením S. Pavlíkové. 18 hod. Městská dechová hudba Č. Kostelec a členové DS NA TAHU při MKS Č. Kostelec koncert, diriguje H. Řezníčková Kukulová hod Heebie Jeebies koncert Občerstvení formou stánků po celý den. Na celou akci je vstupné dobrovolné. Neděle 7. června Struna country kapela z Hronova Neděle 21. června Musica Harmonica ZUŠ Červený Kostelec Když bude pršet Sokolovna 10 hod. Dětský den hry a soutěže o ceny hod. Heebie Jeebies koncert Divadlo hod. Den otevřených dveří Divadla J. K. Tyla s výkladem 14 hod. Divadelní představení Kopciuszek (Střevíček) hraje polský dětský soubor ze Žabkovic 16 hod. Jak to bylo s Růženkou pohádka žáků ZŠ V. Hejny Červený Kostelec pod vedením S. Pavlíkové 18 hod. Městská dechová hudba Č. K. a členové DS NA TAHU při MKS Č. Kostelec koncert, diriguje H. Řezníčková Kukulová Na celou akci je vstupné dobrovolné. Prodejní zahrada Trees Večerní filmová škola Koncert Laco Deczi Úterky od 19 hod. Nejenže se podíváte na kvalitní film, ale také se o něm dozvíte pár zajímavostí! Vstupné dobrovolné. Více informací o aktuálním programu najdete na Předprázdninová dětská dílna a loutkové divadlo BOĎI Jaroměř Sobota 20. června Dětská dílna od 9 hod. minizahrádka v květináči vaše děti naučíme osázet a nazdobit květináč, může být vhodným dárkem nejen pro paní učitelku na konci školního roku. Loutkové divadlo v odpoledních hodinách (bude upřesněno) pohádku O Zubejdě Solimánské zahrají členové Boučkova loutkového divadla BOĎI Jaroměř, a to s klasickými marionetami. Sobota 27. června od 19 hod. Po loňském úspěšném vystoupení k nám znovu zavítá americký jazzový trumpetista, hudební skladatel a malíř slovenského původu Laco Deczi. Od svého vstupu na profesionální hudební scénu před více než padesáti lety byl Laco Deczi její enfant terrible. Tentokrát v doprovodu vynikajícího amerického harmonikáře Chris De Pina. Tento zážitek si nenechte ujít! Vstupenky si můžete zakoupit přímo u nás v prodejní zahradě Trees nebo na kupvstupenku.cz. V případě nepřízně počasí bude koncert přesunut do Divadla J.K. Tyla v Červeném Kostelci. Více informací o jednotlivých akcích naleznete na nebo na Zahradníci a kavárníci z prodejní zahrady Trees LMK Falemo 21. končinská modelářská show Neděle 14. června od 14 hod. modelářské letiště Končiny Druhou červnovou neděli modeláři klubu FALEMO pořádají opět další ročník podívané pro malé i velké fandy letectví. Letos vstupujeme do další dvacítky, a tak se budeme snažit představit divákům opět to nejlepší z modelářské techniky. K vidění budou funkční modely letadel větroňů, akrobatických speciálů, maketových strojů z počátků letectví až po moderní proudové stroje včetně vrtulníků. Ani zájemci o pozemní techniku nepřijdou zkrátka a na speciálně vyčleněné ploše se bude prohánět vše, co má kola a jezdí. Pro návštěvníky je připraveno parkování, ozvučení celé akce a samozřejmostí bude několik možností občerstvení. Opět bude připraven i doprovodný program v podobě vrtulníku letecké záchranné služby a děti se jistě zabaví v Rodinném centru Žaltmánek. Malí i velcí budou mít možnost vyzkoušet si na simulátoru řízení modelů a zažít tak pocity pilotů. Všechny modely si budete moci prohlédnout detailně na stojánce a samozřejmě je uvidíte také v akci. O každém modelu se dozvíte podrobnosti a zajímavosti při komentovaných ukázkách. Každý rok se snažíme připravit nějakou novinku. Letos to bude zvláštní lahůdka v podobě opravdového vznášedla, které si budou moci návštěvníci i vyzkoušet. Věříme, že jsme připravili pestrý a zajímavý program pro všechny příznivce letadel a modelů. Se všemi se těšíme na viděnou, divákům přejeme hezké zážitky a nám všem příznivé počasí. Za LMK Ing. Koch Pavel

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 28. řádné jednání Rady města, konané dne 8.12.2014 kancelář starosty 1. (43) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace 2. (44) Snížení

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 5/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 10. řádné jednání Rady města, konané dne 13.4.2015 kancelář starosty 1. (1) Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska 2. (2)

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné jednání Rady města, konané dne 16.2.2015 kancelář starosty 1. (100) Červený Kostelec Stolín Mstětín, splašková kanalizace 2. (101) Červený

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 3. řádné jednání Rady města, konané dne 8.2.2012 kancelář starosty 1. (10) Městský kamerový a dohlížecí systém Červený Kostelec 2. (1) Červený

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 5. řádné jednání Rady města, konané dne 22.2.2012 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace 2. (2) Kanalizační

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 23.11.2011 kancelář starosty 1. (1) Zabezpečení svahu ulice Budovatelská, k.ú. Lhota za Č. Kostelcem Jiří Prouza [ Přijaté usnesení

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 16. řádné jednání Rady města, konané dne 15.7.2015 kancelář starosty 1. (76) Intenzifikace ČOV 2. (77) Červený Kostelec - Stolín, splašková kanalizace

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 19. řádné jednání Rady města, konané dne 12.9.2012. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 19. řádné jednání Rady města, konané dne 12.9.2012. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 12.9.2012 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, propojení vodovodu Jiří Prouza 2. (2) Červený Kostelec - Olešnice,

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 12.06.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW 1. (46) MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 11. řádné jednání Rady města, konané dne 28.4.2014 kancelář starosty Smlouva na zajištění dotace na opravu městského majetku poškozeného

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 28.5.2014 kancelář starosty 1. (1) Zakladatelské listiny Voda Červený Kostelec s.r.o. 2. (2) Volba dozorčí

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 2. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 2. jednání Červený Kostelec Usnesení z 2. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 20.1.2016 R-2016/02/1-2. Červený Kostelec 20.1.2016 Zázemí pro tenisové kurty v Červeném Kostelci uzavření Dohody o poskytnutí

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW 1. (89) 2. (90) MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 26. řádné jednání Rady města, konané dne 30.11.2015 kancelář starosty Vodovod od bytovek pod tratí k bramborárně, k.ú. Olešnice

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 25. řádné jednání Rady města, konané dne 18.11.2015 kancelář starosty 1. (82) Zázemí tenis, fotbal 2. (83) Veřejné prostranství mezi školami v

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 18. řádné jednání Rady města, konané dne 29.8.2012. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 18. řádné jednání Rady města, konané dne 29.8.2012. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 18. řádné jednání Rady města, konané dne 29.8.2012 kancelář starosty 1. (10) Stavební úpravy č.p. 26, Komenského, Červený Kostelec 2. (1) Oprava lesních pěšin v lesoparku

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 15. řádné jednání Rady města, konané dne 25.6.2014 kancelář starosty 1. (1) Optický kabel mezi MěÚ - Stará radnice - Městská policie, Červený

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 23. února 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 23. února 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 23. února 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Michaela Jůzková, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné jednání Rady města, konané dne 7.1.2015 Kancelář starosty 1. (69) Návrh na vyřazení nedokončených investic města Červený Kostelec Jiří

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 04.04.2016 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Karel Rathouzský Ing. Jan Plaček Mgr. Martin Zaplatílek host Omluveni: Předsedající:

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 22. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 22. jednání Červený Kostelec Usnesení z 22. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 19.10.2016 R-2016/22/1-22. Červený Kostelec 19.10.2016 Červený Kostelec - Stolín - Mstětín, splašková kanalizace uzavření

Více

o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem

o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem MĚSTO PLESNÁ 5. května 301, 351 35 Plesná Obecně závazná vyhláška číslo 1/2002 o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Plesná číslo 1/2002 o nakládání s komunálním a

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 1.9.2014 kancelář starosty 1. (27) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace Jiří Prouza 2. (28)

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice dne od hod. v sále KD Doubravčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice dne od hod. v sále KD Doubravčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice dne 8. 11. 2016 od 18.00 hod. v sále KD Doubravčice Přítomní: Jaroslav Prkno, Miroslav Hájek, Mgr. Kristýna Žákovcová, Martin Hladík, Martin Kubica Omluveni:

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 12. řádné jednání Rady města, konané dne 13.5.2015 kancelář starosty 1. (10) Kanalizace v ul. V Zahradách 2. (1) Žádost ředitele ZŠ V. Hejny o

Více

I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky

I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky Obec Benátky Obecní úřad Benátky I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky Místo konání: Doba konání: Obec Benátky obecní úřad 19.3.2015 od 18:00 hodin Navržený program:

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 26. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 26. jednání Červený Kostelec Usnesení z 26. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 19.12.2016 R-2016/26/1-26. Červený Kostelec 19.12.2016 Červený Kostelec - Bohdašín, Náměrky splašková kanalizace uzavření

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

Zápis č. 1/2015 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 1/2015 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 1/2015 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 07.01.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Ing.

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno. Zápis z 12. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin Termín: středa 23.04.2014 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na duben 2014:

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 14. 9. 2016 Místo a čas: budova obecního úřadu 17,00 hodin Přítomni: Houšková, Stix, Zdechovan, Bittner, Klobusovský, Stoiber Omluveni: Formánková

Více

Zápis z 11/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 11/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 11/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 7.11.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 7. 11. 2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ.

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2015, konaného dne v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2015, konaného dne v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2015, konaného dne 17. 6. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. Starosta obce pan Miloš Minařík jako předsedající zahájil zasedání zastupitelstva

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 13.6.2012 kancelář starosty 1. (10) Zásobování vodou města Červený Kostelec Jiří Prouza 2. (2) Červený Kostelec - Olešnice,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 8. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 8. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 8. řádné jednání Rady města, konané dne 17.4.2013 kancelář starosty 1. (37) Sportovní hala v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (15) Tepelné úspory v Grafoklubu Červený

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Zápis č. 4/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 4/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 4/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 13.3.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Ing.

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 14. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne

Obec Nová Telib. Zápis č. 14. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne Zápis č. 14 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 02.02.2016 Přítomen: Ing. Hájek Jan Nepřítomen: Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří Poupová Blanka (účetní

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 2.12.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Hosté: Petra Pelikánová účetní městyse Program jednání:

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 5.3.2014 kancelář starosty 1. (1) Kanalizace vč. komunikace v Pazderně 2. (2) Správní budova místního

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 10. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 10. jednání Červený Kostelec Usnesení z 10. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 4.5.2016 R-2016/10/1-10. Červený Kostelec 4.5.2016 Červený Kostelec, rekonstrukce 4 mostů uzavření Smlouvy o právu provést

Více

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Chlumec volební období 2014-2018 konaného dne 22. června 2016 od 16:00 do 18:15 hodin v zasedací místnosti v sídle

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje Písek 17.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Plavecký bazén Písek stanovení dalšího postupu NÁVRH USNESENÍ 1/ Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK ČERVENÝ KOSTELEC obsah dopravní situace krajina užší vztahy charaktery míst městská struktura vybavenost obchod a výroba demografie hospodářská činnost historie 2 3-4 5 6-9 10-16 17 18 19 20 21 Trutnov

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne 27.04.2016 Usnesení č. 01/02/2016 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje program Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: 14členů ZM 1 členů ZM (M. Šveřepa). 0 členů ZM 032/2016 Určení ověřovatelů Zastupitelstvo

Více

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod.

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Str.č.1 Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více