Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech BIOPOTRAVINY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech BIOPOTRAVINY"

Transkript

1 Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech BIOPOTRAVINY strana 1 z 17

2 Analýza stavu a očekávání firem a živnostníků v oboru ekologického zemědělství a výroby a distribuce biopotravin Resumé Jako součást pravidelných reprezentativních šetření ČSOB - Index očekávání firem, která sledují sentiment a očekávání malých a středních firem včetně živnostníků, je analyzována také situace ve vybraných hospodářských odvětvích. V rámci páté vlny šetření byl zájem zaměřen na situaci v oblasti ekologického zemědělství a výroby a distribuce biopotravin. Na českém trhu se první biopotraviny objevily už počátkem devadesátých let zásluhou firmy Country life, k masivnějšímu rozvoji tohoto odvětví však došlo až po roce Největší růst zaznamenal trh s biopotravinami potažmo celá oblast ekologického zemědělství v letech V následujícím období let 2009 a 2010 nebyl trh s biopotravinami mezi dalšími odvětvími výjimkou, i zde došlo k poklesu poptávky, avšak poslední ekonomické výsledky oboru i komentáře zástupců svazů a z řad samotných podnikatelů indikují narůstající optimismus a pozitivní očekávání ohledně budoucího vývoje. Poptávka po biopotravinách má svá specifika. Jejich nákup může být vedle individuálního přínosu pro zdraví i v současnosti motivován ideologicky nebo zájmem o ekologii obecně. Konzumace biopotravin je u části spotřebitelů výrazem komplexního životního stylu, není tak pro ně zbytnou potřebou. Dá se předpokládat, že nákupní chování ideologicky motivovaných spotřebitelů většinově nepodléhá vlivu aktuální ekonomické situace. Celý sektor však podle dostupných statistik na ekonomickou krizi reagoval a lze ho tak považovat za indikativní odvětví. Ta krize znamenala, že ti, kteří nakupovali biopotraviny jen občas, se vrátili ke konvenčním potravinám. Lidé, kteří kupují pravidelně, nepřestali, komentuje reakci oboru na ekonomickou krizi Tomáš Václavík z agentury Green marketing. strana 2 z 17

3 Hlavní zjištění Celkový obrat trhu s biopotravinami (domácí spotřeba + vývoz) v České republice kontinuálně roste po celé sledované období ( ). Pokud se však podíváme pouze na spotřebu biopotravin na domácím trhu, vidíme pokles v období let 2009 a 2010, od roku 2011 je však evidován opět mírný nárůst obratu (o 7 % v roce 2012). V mezinárodním srovnání dosahuje podíl ekologicky obhospodařované půdy v České republice nadprůměrných hodnot. Většinu této půdy však tvoří trvalé travní porosty, které neslouží k produkci biopotravin. Český trh tak patří v evropském srovnání k těm s nízkým podílem potravin v kvalitě bio na celkové spotřebě (0,7 %). Mezi novými státy EU je však považován za jeden z nejrozvinutějších s potenciálem růstu. Nejprodávanějšími biopotravinami na českém trhu jsou dlouhodobě mléčné výrobky a dětské výživy. Na třetím místě pak ovoce a zelenina společně s ovocnými a zeleninovými šťávami. Největší podíl biopotravin (asi dvě třetiny) se prodává v České republice v supermarketech a hypermarketech. Následují s 19 % specializované obchody se zdravou výživou a s 6 % přímý prodej z farem. Podnikatelé v oboru biopotravin by přivítali státní podporu ekologického zemědělství, a to především v podobě osvěty, konkrétně například dlouhodobou informační kampaň pro spotřebitele. Na pozitivním vývoji ekologického zemědělství se shodují zástupci svazu, samotní podnikatelé i příslušné instituce (Ministerstvo zemědělství a Ústav zemědělské ekonomiky a informací). Předpokládán je mírný růst trhu, a to zhruba na úrovni 10 %. Optimismu pomáhá i pozitivní vývoj oboru v zahraničí. strana 3 z 17

4 Definice biopotravin Biopotravina je potravina vyrobená z produktů ekologického zemědělství za podmínek určených zákonem, která splňuje specifické požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost (např. bez použití umělých hnojiv, konzervantů, barviv, škodlivých chemických postřiků či geneticky modifikovaných organismů (GMO) a výrobků na jejich bázi.) Při jejich produkci nesmí být užito látek, které narušují životní prostředí nebo se v něm přirozeně nevyskytují. Při chovu zvířat se nesmí preventivně podávat antibiotika či hormonální stimulátory růstu. Důraz je kladen i na psychickou a fyzickou pohodu chovaných zvířat, u drůbeže se například nesmí upalovat zobáky ani používat klecové chovy apod. V neposlední řadě se ekologické zemědělství liší od běžného přístupem ke krajinotvorbě a podporou ekologické stability krajiny například povinným zachováváním mokřadů a remízků. Ekologičtí zemědělci a výrobci, kteří chtějí na trh uvádět biopotraviny, se musí řídit zákonem č. 242/2000 Sb. a musí být registrováni u Ministerstva zemědělství ČR. Na dodržování právních norem pro ekologické zemědělství (EZ) v ČR dohlíží celkem tři kontrolní organizace: KEZ, ABCERT a BIOKONT, státní dozor nad kontrolními organizacemi vykonává Ministerstvo zemědělství. Tyto kontrolní organizace zároveň vydávají certifikáty osvědčující původ výrobků producentů. Dodržování závazných zákonných směrnic při výrobě a zpracování biopotravin je u každého registrovaného podniku kontrolováno minimálně jednou ročně. Národní označení biopotravin: Evropské značení biopotravin: Tímto logem musí být povinně označeny všechny biopotraviny vyrobené a balené v Evropské unii od 1. července 2010 a mohou ho využívat i dovozci biopotravin do EU. strana 4 z 17

5 Ekologické zemědělství Původně bylo ekologické zemědělství považováno za ideologii hnutí hippies. Celosvětově bylo zákazníků, kteří řešili složení potravin a při nákupu se orientovali na ty organické, ještě před čtyřiceti lety minimum. Poptávka po biopotravinách se začala postupně zvyšovat zhruba před třiceti lety a významněji pak v devadesátých letech. Ekologické zemědělství díky stoupající poptávce od té doby celosvětově roste přibližně o 20 % ročně. Během posledních dvaceti let začaly i běžné obchody a supermarkety prodávat biopotraviny a zavádět privátní značky s označením BIO. V současnosti se v Evropě prodávají biopotraviny v hodnotě zhruba 19 miliard euro ročně. Česká republika se řadí v Evropské unii mezi země s poměrně velkou výměrou ploch zařazených do systému ekologického zemědělství. Podle posledních údajů k činila tato výměra celkem ha, to je 11,6 % z celkově obhospodařované plochy. V rámci sedmadvacítky má v absolutních rozlohách největší plochu ekologicky obhospodařované půdy Španělsko, Itálie a Německo, tyto tři země představují něco okolo 40 % z celkových ploch ekologického zemědělství EU. Mezi novými zeměmi EU má nejvíce ekologicky obhospodařovaných ploch Polsko (0,6 milionů ha) a s téměř 0,5 miliony ha právě Česká republika. Podle Kateřiny Nesrstové, manažerky PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, je na tom Česká republika nejlépe z nových členských států Evropské unie. ČR kopíruje, i když se zpožděním, západní země, jsme teď tam, kde byli před dvaceti třiceti lety ve Švýcarsku. V rámci České republiky přesahuje 10% podíl ekologicky obhospodařovaných ploch většina krajů, výjimku tvoří pochopitelně Praha a dále Středočeský kraj a region Jihovýchod (Vysočina a Jihomoravský kraj). Příčinou nižšího podílu ekologického zemědělství na jižní Moravě může být to, že převládající pěstovanou plodinou v této oblasti je vinná réva, pro kterou byly podmínky pro udělování bio certifikátu stanoveny teprve poměrně nedávno 1. Dalším důvodem pak může být fakt, že v pohraničí je obecně vyšší podíl travnatých ploch, které zaujímají v ekologické zemědělské půdě nejvyšší podíl. 1 Nařízení Komise (EU) 203/2012, kterým se stanovují pravidla pro zpracování ekologicky vypěstovaných hroznů na biovíno vyšlo 8. března strana 5 z 17

6 Obr. 1: Podíl půdy v ekologickém zemědělství z celkové výměry zemědělské půdy, 2010 Zdroj: Eurostat Počet ekologických podnikatelů v roce 2012 v České republice více méně stagnoval. Ke konci roku 2012 působilo v ekologickém zemědělství celkem ekologických subjektů, což je o 33 více než v roce 2011 (narůst o 0,8 %, což je nejméně za posledních sedm let). Hlavní kategorii tvoří registrovaní ekozemědělci - registrováno bylo ekofarem. Nárůst počtu ekofarem se po čtyřletém období poměrně velkého růstu v roce 2011 výrazně zpomalil a v roce 2012 v podstatě úplně zastavil. Nižší čísla z posledních dvou let sledovaného období mohou indikovat důsledky ekonomické krize, plánování přechodu z konvenčního na ekologické zemědělství či dokonce výstavby nové farmy totiž probíhá několik let dopředu, důsledky krize by se tak ve statistikách projevily s několikaletým zpožděním. Zda nízká čísla v nárůstu počtu ekofarem představují pouze náhodný výkyv, či představují dlouhodobější trend, se však ukáže až v následujících letech. strana 6 z 17

7 Tab. 1: Počet farem v ekologickém zemědělství a výměra ekologické zemědělské půdy v ČR Rok Počet farem v EZ Meziroční změna počtu farem v EZ (%) Výměra zemědělské půdy v EZ (ha) Meziroční změna zem. půdy v EZ (%) Podíl z celkové výměry ZPF (%) x 480 x x ,0 % ,3 % 0,4 % ,3 % ,2 % 0,4 % ,4 % ,9 % 0,4 % ,6 % ,0 % 0,4 % ,2 % ,3 % 0,4 % ,6 % ,6 % 0,4 % ,9 % ,9 % 0,5 % ,9 % ,9 % 1,7 % ,9 % ,6 % 2,6 % ,0 % ,6 % 3,9 % ,2 % ,5 % 5,1 % ,2 % ,9 % 5,5 % ,3 % ,4 % 6,0 % ,2 % ,3 % 6,2 % ,8 % ,2 % 6,0 % ,2 % ,4 % 6,6 % ,9 % ,1 % 7,4 % ,6 % ,2 % 8,0 % ,2 % ,6 % 9,4 % ,8 % ,5 % 10,6 % ,5 % ,7 % 11,4 % ,1 % ,2 % 11,6 % Zdroj: Ministerstvo zemědělství Co se týče skladby zemědělské půdy v ekologickém zemědělství, nejvyšší podíl zaujímají trvalé travní porosty 2 (asi 83 %), jejichž plocha se každoročně mírně zvětšuje (v období o necelá 2 %). Stabilně však roste i výměra orné půdy, což by se mělo projevit v nárůstu produkce bioproduktů a následně biopotravin. Meziroční nárůst výměry orné půdy v roce 2010 činil 22 % (růst o ha na celkových ha) a její podíl na celkové struktuře půdního fondu v ekologickém zemědělství překonal 12 %, na kterých se orná půda držela i v roce Trvalé travní porosty nejsou určeny k přímé produkci biopotravin, jejich funkce v krajině spočívá v ovlivňování množství a kvality podzemní a povrchové vody, v protierozním a protipovodňovém působení a v ochraně biodiverzity. strana 7 z 17

8 Od roku 2007 významně stoupá také výměra trvalých kultur, což je způsobeno zejména navýšením plateb na tuto produkci, ale také např. posílením know-how jak pěstovat ovoce a víno v kvalitě bio. Meziroční nárůst trvalých kultur o ha v roce 2011 představuje zatím nejvyšší absolutní navýšení, z toho plochy vinic vzrostly meziročně asi o čtvrtinu a plochy sadů téměř o dvě pětiny (výměra chmelnic zůstala na stejné úrovni). Jak říká Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, Bio dnes už není jen ovoce a zelenina, obrovsky roste například produkce vína. V soutěži Biovíno roku 2013 jsme měli letos 50 vzorků, to před pěti lety neexistovalo. Poptávka po biopotravinách Celkový obrat trhu s biopotravinami dosáhl v roce 2012 hodnoty 2,4 mld. Kč., která znamená nárůst 6,7 % oproti předchozímu roku a představuje nejlepší výsledek za posledních devět let, kdy jsou čísla o hospodářských výsledcích v oboru biopotravin k dispozici. Celkový obrat zaznamenává každoroční zlepšování po celé sledované období. Na udržení tohoto trendu se však podílí hlavně export, který nekopíroval pokles obratu na domácím trhu v roce 2009, ale naopak v tomto období evidoval největší dosavadní nárůst. Podíl importu na spotřebě biopotravin se pak v ČR v posledních letech pohybuje kolem 60 procent. Graf 1: Podíl exportu a domácí spotřeby na celkovém obratu biopotravin v ČR, Zdroj: ÚZEI strana 8 z 17

9 Přestože celkový obrat biopotravin kontinuálně roste a obrat na českém trhu opětovně roste alespoň v posledních dvou letech, na celkové spotřebě potravin a nápojů se ty v kvalitě bio podílejí pouze 0,7 % a tento podíl se už 4 roky nijak zásadně nemění. Průměrná roční spotřeba na obyvatele dosahuje necelých 170 Kč. V podílu biopotravin na celkové spotřebě Česká republika ve srovnání se zahraničím zaostává, v Německu činil tento podíl v roce ,5 %, ve Švédsku 3,1 %, ve Francii 2 % a v Dánsku dokonce 7 % a stejně vysokému číslu se blížil podíl biopotravin na celkové spotřebě také v Rakousku. Po výrazném nárůstu trhu biopotravin v letech 2005 až 2008 a stagnaci v letech 2009 a 2010 na úrovni okolo 1,6 mld. Kč, došlo v roce 2011 k oživení trhu v podobě 5% nárůstu a v roce 2012 byl trend potvrzen 7% nárůstem tržeb. Spotřebitelé tak v České republice utratili v roce 2012 za biopotraviny 1,78 miliard korun. Graf 3: Spotřeba biopotravin v ČR, Zdroj: ÚZEI Kateřina Nesrstová navíc upozorňuje, že statistiky nezachytí úplně celou produkci ekologického zemědělství. Jedná se o takovou produkci, která není určena koncovým zákazníkům, nejde tudíž do maloobchodu, ale vrací se do systému jako krmivo či osivo. Takto se však často používají produkty z tzv. přechodného období, kdy zemědělec teprve přeměňuje tradiční výrobu na ekologickou. Přechodné období trvá obvykle 2-3 roky, maximálně však 6 let a slouží k odstranění vlivu negativních dopadů předchozí zemědělské činnosti na zemědělskou půdu, krajinu a životní prostředí. Potraviny produkované zemědělci v přechodném období nejsou certifikované jako bio, ale mají vlastní označení. strana 9 z 17

10 Pokles tržeb v období ekonomické krize nezasáhl všechny podnikatele. Poptávka přesvědčených vyznavačů životního stylu, jehož je biostrava nedílnou součástí, přetrvala. Majitel Biopekárny Zemanka Jan Zeman má zkušenost spíše s těmito věrnými zákazníky: Můj subjektivní dojem je, že ekonomická situace nemá vliv na nákupy biopotravin. Respektive má velmi malý vliv. Myslím si, že lidé, kteří biopotraviny kupují, to dělají ze svého přesvědčení a v rámci svého životního stylu a zvolených priorit v životě. A toto je nezávislé na ekonomické situaci. Možná si nekoupí v daném roce novou televizi či smartphone, ale rozhodně nepřestanou kupovat kvalitní biopotraviny. A ke svým zkušenostem s poptávkou Zeman ještě dodává: My rosteme každý rok, loni jsme měli obrat již přes 20 mil. Kč a letos to vypadá, že budeme o % výš. V předchozím roce byl nárůst rovněž přes 20 %. Vidím, že tyto nárůsty jsou z minima tvořeny novými odběrateli, ale tvoří je hlavně růst odběrů u našich stávajících zákazníků. Na druhé straně, Jaromír Gala z Gala vinařství, a.s. zvýšenou poptávku po biovíně nepociťuje a dodává, že s těmito víny se ve vztahu k zákazníkovi musí více pracovat. Poptávka podle jeho dosavadní zkušenosti bude i v následujících letech spíše stagnovat. Nabídka biovín na trhu však roste, což sebou pak nese i větší konkurenci pro jednotlivé vinaře. Stagnující poptávka po biovíně u jednoho podnikatele tak nemusí indikovat stagnaci zájmu o produkt jako takový. V tomto případě se poptávka spíše drobí mezi více producentů. Údaje za rok 2013 zatím nejsou k dispozici, ale podle ohlasů z trhu se zatím nezdá, že by poptávku výrazněji zvýšili lidé nekupující biopotraviny z přesvědčení. Nepravidelně nakupujících, ale cenově mnohem více citlivějších zákazníků, kterých je v rámci populace naprostá většina, je tak stále málo a zatím nepomáhají skokově navýšit zájem o zdravé a ekologicky šetrně produkované produkty. Struktura trhu s biopotravinami Podobně jako v celé Evropě i v České republice jsou s pětinou trhu nejprodávanější kategorií bio mléčné výrobky, na druhém místě jsou dětské výživy spadající do kategorie ostatní zpracované potraviny, která zaujímá zhruba třetinu trhu. Samotné dětské výživy v této kategorii představují asi 40 procent. Za oblibou bio dětských výživ může stát snaha rodičů poskytnout kvalitní stravu v první řadě dětem, které jsou ke škodlivým látkám, jako jsou například pesticidy, citlivější než dospělí a konzumují více jídla vzhledem ke své tělesné hmotnosti, takže jsou škodlivinám vystaveny ve vyšší míře. Dítěti bych konvenční mrkev nedala, nechává do svého soukromí nahlédnout Kateřina Nesrstová. Třetí největší kategorií v prodeji biopotravin jsou se 14 % ovoce a zelenina včetně ovocných a zeleninových šťáv. strana 10 z 17

11 Graf 4: Podíl hlavních kategorií na celkovém obratu biopotravin v ČR, * Do roku 2008 byly ovocné a zeleninové šťávy zahrnovány do kategorie Nápoje, od roku 2009 jsou dle klasifikace CPA součástí kategorie Ovoce a zelenina. Zdroj: Green marketing, ÚZEI Zatímco mléčné výrobky si s menšími výkyvy svůj podíl na trhu udržují po celé období, podíl kategorie ostatní zpracované potraviny trvale klesá. Podle cenového BIO monitoru 3 se ceny mléčných výrobků (mléko, máslo, jogurt) v posledních několika letech téměř nezměnily. Naopak rostoucí tendenci vykazují například ceny u biovajec, biomrkve či biokuřat, a to u posledně jmenovaného především kvůli neexistenci konkurence. U hovězího masa došlo ke skokovému navýšení cen v roce 2011, nicméně na velikost podílu, který maso zaujímá na trhu s biopotravinami, toto zvýšení vliv nemělo. 3 Zdroj: Analýza vývoje nabídky biopotravin v maloobchodních řetězcích a jejich cen v letech , ÚZEI ve spolupráci s Green marketing, duben strana 11 z 17

12 Graf 5: Struktura kategorie Ostatní zpracované potraviny, 2012 oj: ÚZEI Zdr Distribuční kanály V západní Evropě se prodává nejvíce biopotravin prostřednictvím konvenčních supermarketů, jejich podíl na trhu však v posledních zhruba osmi letech stagnuje či dokonce klesá. Naopak stále oblíbenějšími se stávají specializované bio obchody, přímý prodej z farem nebo alternativní formy distribuce např. formou bio bedýnek. Také v České republice se nejvíce biopotravin prodává přes maloobchodní řetězce (zhruba dvě třetiny v roce 2012), pětina biopotravin se prodává ve specializovaných prodejnách biopotravin a prodejnách zdravé výživy. Na třetím místě je se 6 % přímý prodej od farmářů, tzv. ze dvora. U tohoto způsobu prodeje je v posledních pěti letech každoročně zaznamenáván mírný nárůst okolo 1 %. Předseda spolku Archetyp, který organizuje farmářské trhy Jiřák a Náplavka, Jiří Sedláček potvrzuje zvyšující se oblibu přímého nákupu: Ne razantně, ale zájem o farmářské trhy stoupá. K zájmu o biopotraviny Jiří Sedláček dodává, že si není jist, zda na jejich farmářských trzích roste, určitě ale ví, že neupadá a že producenti s biopotravinami se na tržištích těší obecně velkému zájmu nakupujících. Podle Jana Zemana se trh s biopotravinami v posledních letech nijak zásadně nezměnil s jednou výjimkou, která se týká distribučních kanálů: Myslím, že trh se nezměnil skoro vůbec. Dominantní část objemů se obchoduje přes obchodní řetězce. Nevyrostl tu žádný velký nezávislý obchodník. Nejvíce biopotravin podle mého názoru prodává řetězec dm drogerie markt. Bohužel nepřibývá českých výrobců biopotravin a i farmářů, kteří reálně produkují potraviny, moc nevzniklo. Jednu změnu vidím v návratu zákazníků k nákupům v menších bioprodejnách v posledních dvou letech. strana 12 z 17

13 S distribučními kanály částečně souvisí i cena biopotravin. Mezi spotřebiteli panuje obecná představa, že biopotraviny jsou dražší než běžná produkce a ve většině případů tomu tak skutečně je. Situace na trhu se však postupně mění. Nákup přímo na biofarmách totiž může znamenat nižší cenu, než nabízejí maloobchodní řetězce dokonce i za konvenční potraviny. K tomu dodává Kateřina Nesrstová: My jako svaz říkáme, že bio nemusí být dražší. S tím, že biopotraviny leckdy zdražuje složitá cesta k zákazníkovi, souhlasí i Tomáš Václavík: Biopotraviny jsou levnější už dnes, ale ne na regále. Tomáš Václavík vidí i další důvody pro nivelizaci cen bio a konvenčních potravin, než je zvyšující se poptávka, rozšiřování trhu a lepší distribuce, je to podle něj i zvyšování nákladů na pěstování konvenčních plodin: Když je dražší ropa, jsou drahé i pesticidy. Překážkou v podpoře českých biozemědělců a biovýrobců může být i to, že žádný z maloobchodních řetězců není v českých rukou a biopotraviny jsou do nich často dováženy ze zahraničí. Na druhé straně, společnost BILLA po zrušení značky Ja!Natürlich a zahájení prodeje biopotravin pod vlastní značkou NAŠE BIO, odebírá většinu biopotravin od českých dodavatelů. Při srovnání cen bio a konvenčních potravin je rozhodující, zda srovnáváme se značkovým zbožím nebo nejlevnějšími privátními značkami, kterým bioprodukty nemohou cenově v žádném případě konkurovat. Otázkou však zůstává, zda je nejlevnější konvenční varianta s výrobky v bio kvalitě svým obsahem a složením vůbec srovnatelná. Nicméně k některým konvenčním značkám se biopotraviny cenově blíží, a to například v případě mléka a dalších mléčných výrobků. Jak dokládá i cenový monitor, u mléka a jogurtů hraje větší roli typ obalu, než jestli se jedná o bio či konvenční potravinu. Mléka a jogurty ve skle jsou výrazně dražší. Podobná je situace u cen biokávy. Podle Daniela Kolského, provozovatele fair trade kaváren Mamacoffee, je rozdíl v ceně při nákupu normální a biokávy pár centů. Ceny se liší více podle druhu káv, než podle toho, zda je káva v kvalitě bio. Co se týče dostupnosti biopotravin, není všude stejná. Podle Kateřiny Nesrstové jsou biopotraviny v mnoha menších městech dostupné velmi špatně, a to speciálně v krajích, kde je málo ekologických podnikatelů, takže si lidé ani na bio farmu nedojedou, mají to daleko. Nejlepší je v tomto ohledu situace v Praze, na druhou stranu v hlavním městě jsou biopotraviny ve specializovaných obchodech často dražší než na venkově. Rozdíl mezi malými a velkými městy lze však vysledovat nejen na straně nabídky, ale i na straně poptávky. Větší poptávku po biopotravinách zaznamenáváme obecně ve větších městech, říká Lucie Borovičková z BILLY a dodává, že důvodem může být aktivnější přístup ke zdraví a důraz na zdravý životní styl. Dalším důvodem však může být již zmiňovaná cena, v mimopražských partnerských kavárnách Mamacoffee je zájem o biokávu stejně velký jako v Praze, při výběru kávy totiž zákazník nemusí řešit, zda si za tu v kvalitě bio připlatí. strana 13 z 17

14 Bariéry Přestože Jan Zeman spoléhá v podnikání hlavně na sebe a nemá rád vypočítávání bariér a problémů v podnikání, protože je to každého volba a nemusí to dělat, když má dojem, že má v podnikání samé překážky, které dělá někdo z venku, s tím, že by stát měl podporovat biopotraviny, souhlasí. Důvodem je podle něj to, že biopotraviny šetří státu peníze díky nezatěžování přírody a lidského zdraví. Podobně se na tuto problematiku dívá Kateřina Nesrstová, ta vyjmenovává další pozitivní přínosy ekozemědělství pro stát, je to podpora českého sedláka, zaměstnanosti na venkově, majitelé ekologických farem udržují krajinu a biodiverzitu, poskytují kvalitní život chovaným zvířatům, způsobem hospodaření předcházejí záplavám a popovodňovým škodám, nepoužívají pesticidy, takže zachovávají spodní vody čisté a biopotraviny mají dle mé vlastní zkušenosti i dopad na zdraví populace. V České republice zatím chybí podle Tomáše Václavíka především osvěta a také infrastruktura, kanály, které by dostaly kvalitní potraviny od výrobce k zákazníkům. Biopotraviny také mohou podle něj mít špatnou pověst kvůli negativní mediální kampani, kdy vycházejí články o tom, že biopotraviny neobsahují více vitamínů a prospěšných látek než běžná strava. Bez osvěty pak není veřejnost dostatečně informována a tom, že biopotraviny především neobsahují škodlivé látky a že obsah vitamínů může být stejný jako u konvenčních potravin. A Tomáš Václavík dodává, že v západních zemích jsou biopotraviny vnímány pozitivněji než u nás. Názor, že by podpora ze strany státu mohla být lepší, sdílí i Kateřina Nesrstová a zmiňuje například Dánsko, kde se používají biopotraviny ve stravovacích zařízeních státních institucí. Stejně tak by mohly být biopotraviny implementovány do stravování školních jídelen, osvěta by tak probíhala přirozenou cestou už od dětského věku. V minulosti Ministerstvo zemědělství podporovalo zavádění biopotravin do školního stravování v rámci projektu BIOškoly, tento projekt však byl v roce 2011 ukončen. Obdobný krok uplatněný plošně by mohl mít vliv na skokový růst spotřeby biopotravin v ČR. Že by k rozvoji ekologického zemědělství měla přispět podpora státu, se dočteme i v publikacích, které vydává Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Ke zvýšení poptávky po biopotravinách by podle autorů Zprávy o trhu s biopotravinami v ČR přispěla dlouhodobá informační kampaň pro spotřebitele, která v ČR bohužel v současné době není realizována. Chybí taktéž instituce, která by dlouhodobě měla za cíl propagaci ekologického zemědělství a biopotravin a aktivně by podporovala rozvoj sektoru. Přitom propagace, vzdělávání a osvěta jsou základními nástroji na podporu poptávky po biopotravinách. strana 14 z 17

15 Výhledy Podle dosavadního vývoje světového trhu s biopotravinami se dá předpokládat, že poptávka po zdravém životním stylu, který je současně šetrný k životnímu prostředí, bude i nadále stoupat. Odborníci odhadují, že během následujících pěti let se prodej biopotravin zdvojnásobí. Biopotraviny mají velkou budoucnost, je to vidět v zahraničí, říká Kateřina Nesrstová. V České republice je podle Zprávy trhu s biopotravinami pro rok 2013 a 2014 očekáván další nárůst spotřeby, avšak v mírnějším tempu. Přispět by k tomu mělo jednak oživení na trhu biopotravin v ostatních státech EU a také sílící trend zájmu spotřebitelů o lokální a čerstvé produkty společně s rozvojem nových forem přímého prodeje v podobě farmářských trhů, systému bedýnek či nových farmářských prodejen ve velkých městech. Podle autorů zprávy by k rozvoji ekologického zemědělství měla přispět i trvající podpora státu ve formě dotací či zvýhodnění poskytovaných pro ekologické zemědělce a výrobce v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 až 2020, ve kterém se počítá opět s podporou ekologického zemědělství. Optimisticky vidí budoucnost oboru i Tomáš Václavík. Od roku 2011 trh roste, ale pomalu, na druhou stranu, růst je vždy rychlejší, když startujete na pomyslné nule, než když už je v oboru dosaženo nějakých výsledků. Do budoucna je podle zástupce agentury Green marketing reálný meziroční růst na úrovni 10 %. Pozitivně vidí budoucnost i Jan Zeman. Jsem přesvědčen, že trh poroste. V následujících dvou letech relativně stále mírně kolem %, ale myslím si, že v dalších letech dojde k zásadním nárůstům. Myslím, že důvodem bude větší příklon k českým potravinám, vyšší edukace zákazníků, větší zájem o to, co lidé jedí, a dospění mladé generace do produktivního věku, kdy mladí lidé nákupy biopotravin preferují nejenom kvůli zdraví, ale kvůli pozitivním environmentálním dopadům jejich konzumace. Lucie Borovičková, PR manažerka BILLA Česká republika dodává, že do České republiky již také proniká fenomén takzvané kreativní spotřeby. S tím souvisí i vyšší spotřeba bioproduktů, které aktivní zákazníci nakupují. Kreativní spotřebu Lucie Borovičková pak vysvětluje jako spotřebu, která je postavena na aktivním a uvědomělém nákupním chování. Lidé si uvědomují, že upřednostněním např. bio nebo fair trade produktů přispívají k pozitivním změnám ve společnosti a k ochraně prostředí, ve kterém žijí. Zákazníci se stávají uvědomělejšími a více se zajímají o kvalitu potravin, které nakupují, a s tím souvisí i zájem o biopotraviny. Věříme, že trend nakupování kvalitních a současně odpovědných výrobků bude pokračovat, říká zástupkyně společnosti BILLA. V podnikání se daří i Danielu Kolskému: V našem případě poptávka po biokávě kontinuálně roste. I když je podle Kolského pro českého zákazníka charakteristická určitá míra nedůvěry, zda je bio opravdu zdravější, nakonec se i ti lidé, co certifikaci bio zlehčují nebo, jak říká Daniel Kolský, ironizují často pro nákup biokávy rozhodnou. Lidé totiž chtějí vědět, co jedí, a u strana 15 z 17

16 biovýrobků je větší pravděpodobnost, že budou kvalitní. Za rostoucím zájmem o nákup biopotravin je ale vedle přínosu pro zdraví také jakási lokální solidarita. Nakupování na farmářských trzích je zábavnější, lidé vidí, koho nákupem podporují, chtějí znát jeho příběh. Obecně určitě lidé stále více diskutují a přemýšlejí o tom, co vlastně jedí a jak si skládají jídelníček, což souvisí nejen s BIO produkty, ale s kvalitou produktů a vyvážeností stravy obecně, říká PR manažer společnosti Hamé Petr Kopáček a ještě dodává, že existuje skupina spotřebitelů, kteří preferují BIO produkty. Z našeho pohledu je ta situace do značné míry stabilní. Optimisticky se na budoucnost produkce biopotravin dívá i samotné Ministerstvo zemědělství, na jeho stránkách se můžeme dočíst, že s nárůstem zemědělské půdy obhospodařované v ekologicky šetrném režimu na 15 % do roku 2015 počítá Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství, který si dává za úkol také navýšit podíl biopotravin na celkové spotřebě na 3 % a současně zvýšení podílu biopotravin českého původu na trhu na 60 % (jednalo by se o otočení současného poměru, kdy zhruba 60 % biopotravin na českém trhu pochází ze zahraničí). Podle zmíněného příspěvku zveřejněného na webových stránkách ministerstva se zemědělství šetrné k přírodě v České republice v posledních letech rozvíjí a v tom mu pomáhají také dotační stimuly, například dotace na plochu zařazenou do ekologického zemědělství, která je vyplácená z Programu rozvoje venkova. Zatímco v roce 1998 dostali ekologičtí zemědělci jako dotaci na plochu zhruba 48 milionů korun, v roce 2009 to bylo téměř 981 milionů a v roce 2012 přes 1,2 miliardy korun. strana 16 z 17

17 Rozhovory Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců Tomáš Václavík, Green marketing Lucie Borovičková, PR manažerka BILLA Česká republika Jan Zeman, majitel společnosti Biopekárna Zemanka, s.r.o. Daniel Kolský, majitel sítě fair trade kaváren Mamacoffee, s.r.o. Petr Kopáček, PR manažer Hamé, s.r.o. Jaromír Gala, předseda představenstva firmy Gala Vinařství, a.s. Jiří Sedláček, předseda spolku Archetyp, organizátor farmářský trhů Jiřák a Náplavka Zdroje dat Analýza nabídky potravin , Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) BIOFACH Český statistický úřad Eurostat Green marketing Ministerstvo zemědělství České republiky Ročenka ekologického zemědělství, Ministerstvo zemědělství ČR Zpráva o trhu s biopotravinami za rok 2012, Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) Seznam obrázků, tabulek a grafů Obr. 1: Podíl půdy v ekologickém zemědělství z celkové výměry zemědělské půdy, 2010 Tab. 1: Počet farem v ekologickém zemědělství a výměra ekologické zemědělské půdy v ČR Graf 1: Podíl exportu a domácí spotřeby na celkovém obratu biopotravin v ČR, Graf 2: Vývoj obratu na trhu s biopotravinami v ČR, Graf 3: Spotřeba biopotravin v ČR, Graf 4: Podíl hlavních kategorií na celkovém obratu biopotravin v ČR, Graf 5: Struktura kategorie Ostatní zpracované potraviny, 2012 Zpracovatel: Datank s.r.o. Kontakt: Pavla Hávová mluvčí ČSOB tel.: strana 17 z 17

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 A. Právní úprava pro ekologické zemědělství, kontrola Pravidla pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin jsou daná legislativou,

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Vývoj ekologického zemědělství v ČR ČR: -počet zem. podniků cca 47tis.

Více

Výroba a odbyt biopotravin v ČR

Výroba a odbyt biopotravin v ČR Výroba a odbyt biopotravin v ČR Ing. Andrea Hrabalová Cyklus seminářů PK ČR (leden - únor 2015) Zdroj dat: Ústav zemědělské ekonomiky a informací Obsah Základní data o ekologickém zemědělství (EZ) Vývoj

Více

Specifika nabídky biopotravin v ČR na příkladu budování nové značky BILLA. Zoltán Csóka, COO BILLA ČR

Specifika nabídky biopotravin v ČR na příkladu budování nové značky BILLA. Zoltán Csóka, COO BILLA ČR Specifika nabídky biopotravin v ČR na příkladu budování nové značky BILLA Zoltán Csóka, COO BILLA ČR Bio? Teď? Uvádět novou značku biopotravin v době krize? Každou ne, Naše Bio ano S důrazem na potřeby

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR. Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR. Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB Pár faktů Pár faktů cca 120 zemí 31 000 000+ ha 634 000+ farem 1,6 mil. producentů (80 % rozvoj. země)

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd VÝVOJ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR 2014 4023 494 405 11,70 1990 1991 1992

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

Českýtrh sbiopotravinami 2008 a předpokládanývývoj

Českýtrh sbiopotravinami 2008 a předpokládanývývoj Českýtrh sbiopotravinami 2008 a předpokládanývývoj Tom Václavík Základní data Českýtrh s biopotravinami 2008 Celková spotřeba: 1,8 mld. Kč Meziroční nárůst: 40 %(2007/2008) Podíl bio na celkovéspotřebě:

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Současná situace ekologického zemědělství v České republice. 14.10.2015 ing.zdeněk Perlinger, PRO-BIO

Současná situace ekologického zemědělství v České republice. 14.10.2015 ing.zdeněk Perlinger, PRO-BIO Současná situace ekologického zemědělství v České republice Účel analýzy stavu EZ Příspěvek svazu PRO-BIO do Biosumitu ze strany zemědělské praxe Situace v 1.roce nové SZP Tvorba nového Akčního plánu Častá

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Akční plány pro EZ. Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Akční plány pro EZ. Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Akční plány pro EZ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd http://bioinstitut.cz/cz/ekologicke-zemedelstvi/akcni-plan

Více

SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU

SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU ABSTRACT SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU BROŽOVÁ Ivana, (ČR) KEY WORDS bio-production, bio-food, quality, consumption, turnover ÚVOD Spotřeba biopotravin má v posledních letech

Více

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Tom Václavík Základní data Světový trh sbiopotravinami 2008 Celková spotřeba: přibližně 37 mld. EUR Meziroční nárůst: +-10 % (2007/2008) Největší trhy:

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Analýza zpracovatelského sektoru biomléka

Analýza zpracovatelského sektoru biomléka EPOS Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR Analýza zpracovatelského sektoru biomléka Pro veřejnou zakázku PODPORA ROZVOJE REGIONÁLNÍHO ODBYTU BIOPOTRAVIN Autor: Mgr. Tomáš Václavík Sběr dat: říjen

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Vývoj a trendy ekologického zemědělství a biopotravin v ČR

Vývoj a trendy ekologického zemědělství a biopotravin v ČR Vývoj a trendy ekologického zemědělství a biopotravin v ČR Ing. Andrea Hrabalová, externí konzultant ÚZEI 17. dubna 2015, veletrh Biostyl Praha Obsah Vývoj ekologického zemědělství v ČR, EU a svět Výroba

Více

Ekologické zemědělství skrývá potenciál, který čeká na využití

Ekologické zemědělství skrývá potenciál, který čeká na využití TZ o situaci na trhu biopotravin v ČR: Ekologické zemědělství skrývá potenciál, který čeká na využití 18. 2. 2016 Ekologické zemědělství má v ČR za sebou již čtvrt století vývoje. V roce 1990 vznikly tři

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz OFICIÁLNÍ

Více

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol - výhody Zdraví: nutričně bohaté a čerstvé potraviny dávají základ pro zdravý vývoj dětí a zároveň vedou k lepšímu chování žáků

Více

Nové trendy v pojetí garance biopotravin

Nové trendy v pojetí garance biopotravin ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ISO 9001: 2008 Nové trendy v pojetí garance biopotravin Ing. Jiří Urban www.ukzuz.cz Obsah prezentace Historie a východiska Hlavní cíle a zásady ekologického

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství

Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ 12.-13. října 2017, konference Pro půdu pro život, Příbor Zemědělská půda v ČR Zemědělská

Více

Podpora regionálních produktů a místní ekonomiky

Podpora regionálních produktů a místní ekonomiky Podpora regionálních produktů a místní ekonomiky Co je to regionální značka? Je nebo není přeznačkováno? Značka není soutěžní, trvalá podpora regionu ve všech souvislostech Marketingový nástroj, společná

Více

Nejnovějšídata ze světového a českého trhu s bioprodukty

Nejnovějšídata ze světového a českého trhu s bioprodukty Nejnovějšídata ze světového a českého trhu s bioprodukty Biopotraviny, biokosmetiky, biotextil, fair trade Tom Václavík Agentura Green marketing poskytuje tradiční i guerillové marketingové metody a nástroje

Více

4. Životní prostředí. Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá...

4. Životní prostředí. Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá... 4. Životní prostředí Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá... Z celkové výměry kraje tvoří téměř dvě třetiny nezemědělská půda, tzn. lesní pozemky, zastavěné plochy a nádvoří, vodní plochy a ostatní plochy.

Více

Bio v regionu Moravskoslezského kraje

Bio v regionu Moravskoslezského kraje Bio v regionu Moravskoslezského kraje Ing. Andrea Hrabalová, externí konzultant ČTPEZ 22. listopadu 2016, Opava Moravskoslezský kraj a ekologické zemědělství Moravskoslezský kraj třetí nejlidnatější kraj

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky

Zahraniční obchod s vínem České republiky Zahraniční obchod s vínem České republiky (III. rok 2008 + prosinec 2008) Po vstupu ČR do EU v roce 2004 se výrazně změnily podmínky dovozu a vývozu vína v rámci hranic České republiky. Současně se stále

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů. Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD.

Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů. Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD. Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD. Socioekonomické zakotvení systému EZ V západní Evropě cca od 50.

Více

SEDLÁK JEDE Z POLE. Tomáš Popp, Envic

SEDLÁK JEDE Z POLE. Tomáš Popp, Envic SEDLÁK JEDE Z POLE Tomáš Popp, Envic NAKRMTE MĚSTO Fenomén lokálního jídla není pouhou módní vlnou. - kvalita, čerstvost, originalita - potraviny vyprodukované co nejblíže místu prodeje - produkce menšími

Více

Deficit zahraničního obchodu s oděvy už překročil hranici 15 mld. korun za rok

Deficit zahraničního obchodu s oděvy už překročil hranici 15 mld. korun za rok 23. 2. 2015 Deficit zahraničního obchodu s oděvy už překročil hranici 15 mld. korun za rok Nedostatečně pestrá nabídka zboží v tuzemsku a příznivější vývoj cen v zahraničí, to jsou dva hlavní důvody, proč

Více

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech pivovarnictví a prodej piva

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech pivovarnictví a prodej piva Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech pivovarnictví a prodej piva V Praze, listopad 2015 Zpracovatel: Datank s.r.o. ČSOB Index očekávání firem strana 1 z 10 Resumé V rámci pravidelného reprezentativního

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl)

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl) Zahraniční obchod s vínem České republiky (III.a - rok 211) V roce 211 pokračoval trend narůstajícího dovozu vína zavedený vstupem ČR do EU. Nárůst je víceméně lineární. Zřejmě i proto, že sklizeň 29 nebyla

Více

Analýza podnikání na venkově a v zemědělsko-potravinářských oborech Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Únor 2017

Analýza podnikání na venkově a v zemědělsko-potravinářských oborech Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Únor 2017 Analýza podnikání na venkově a v zemědělsko-potravinářských oborech Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Únor 2017 Stránka 1 z 10 Podíl venkova dle počtu obcí a počtu obyvatel

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi nimi nelze vést zcela ostrou hranici Definice: Geografie

Více

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013 Vývoj ekonomiky ČR v roce 12 březen 13 Výkonnost odvětví Viditelné oslabování meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty ve většině odvětví v průběhu roku 12 Dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky,

Více

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech vinařství

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech vinařství Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech vinařství V Praze, červenec 2015 Zpracovatel: Datank s.r.o. ČSOB Index očekávání firem strana 1 z 13 Resumé V rámci pravidelného reprezentativního šetření

Více

JABLEČNÉ MOŠTY Z BÍLÝCH KARPAT

JABLEČNÉ MOŠTY Z BÍLÝCH KARPAT JABLEČNÉ MOŠTY Z BÍLÝCH KARPAT Radim Machů 1 Abstrakt Od roku 2000 dodává moštárna v Hostětíně v Bílých Karpatech na český trh přírodní jablečnou šťávu jablečný mošt. Přibližně 80% produkce je certifikováno

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM IX. vlna. Výhled na 4Q 2015 a dále

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM IX. vlna. Výhled na 4Q 2015 a dále INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM IX. vlna Výhled na 4Q 2015 a dále Index očekávání firem 46,4 42,1 39,3 20,4 27 24,6 22,8 17,7 23,1 22,5 10,9 11,4 9,7 12,3 17,6 15,5 6,7 13 11,1 9,1 12,6 12,4 13 10 6,8 8,1 1,6 6,3-11,5-1,3

Více

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 Popis opatření Poskytování odborných individuálních poradenských služeb v oblastech : - Podpora přenosu znalostí a inovací v

Více

4. číslo květen červen 2014

4. číslo květen červen 2014 4. číslo květen červen 2014 http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/26/14/19/green 42609_640.png?i Bio je vlastně ekologické zemědělství. Jedná se o způsob hospodaření, který bere ohled na přirozené

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

3. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROZLIŠENÍ PODLE TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ

3. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROZLIŠENÍ PODLE TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ 3. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROZLIŠENÍ PODLE TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ Aktualizovaný klasifikační systém zemědělských podniků EU přináší nový pohled na strukturu českého zemědělství. Základní informaci

Více

Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015

Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015 Ministerstvo zemědělství II. Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015 1. Úvod Ekologické zemědělství (EZ) má za sebou již 20 let svého rozvoje. Za tu dobu jeho vývoj pokročil

Více

Vývoj spotřeby ryb. Olga Štiková Ilona Mrhálková

Vývoj spotřeby ryb. Olga Štiková Ilona Mrhálková Vývoj spotřeby ryb Olga Štiková Ilona Mrhálková Spotřeba ryb a rybích výrobků Základními faktory ovlivňujícími spotřebu potravin jsou nabídka, spotřebitelská cena (v souvislosti s cenou dalších výrobků

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Plocha vinic (2008) celkem 7,86 mil. ha Španělsko 15%

Plocha vinic (2008) celkem 7,86 mil. ha Španělsko 15% Vinařství ve světě v roce 28 Evropská unie hraje stále zásadní roli v oboru. Současná plocha vinic světa činí 7.861 tisíc ha. V EU se z toho nachází 3.818 tisíc ha a zavedení prémií za klučení vinic znamenalo

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s.

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. Odbor živočišných

Více

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Výdaje domácností výrazně přispívají k celkové výkonnosti ekonomiky. Podobně jako jiné sektory v ekonomice jsou i ony ovlivněny hospodářským cyklem. Jejich

Více

Situace v komoditě mléko 5/2016

Situace v komoditě mléko 5/2016 Situace v komoditě mléko 5/2016 Výkupní cena neustále klesá. Každé čtvrtletí cena klesne o 50 haléřů. Chovatelé mléčného skotu v ČR už následkem embarga a ukončení režimu mléčných kvót přišli o 9 miliard

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2014 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

Cebia SUMMARY 2/2017

Cebia SUMMARY 2/2017 C Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Zdroje C Společnost Cebia provedla celoroční analýzu výsledků trhu ojetých vozidel za první pololetí 2017, jejímž cílem je analýza

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod Zákon o ekologickém zemědělství: Ekologické zemědělství je zvláštní druh zemědělského hospodaření, který dbá na životní prostředí a jeho jednotlivé složky stanovením omezení

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Anotace: Prezentace slouží jako výukový materiál k průřezovému tématu EV o ekologickém zemědělství,

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Zdravé potraviny. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost

Zdravé potraviny. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost Zdravé potraviny Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost BIO je výživnější Důvody proč podporovat či kupovat BIO produkty BIO je bezpečnější BIO nepoužívá

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

ALBIO. Albio www.albiostyl.cz

ALBIO. Albio www.albiostyl.cz ALBIO s.r.o. ALBIO vznik 2002 Síť bioprodejen (dnes 3x v Praze, na Andělu provozujeme největší bioprodejnu v ČR) Jediná komplexní biorestaurace v ČR První tradiční biopekárna v Praze Plnohodnotný bio catering

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení. Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU

Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení. Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU Část první ekologické zemědělství Předmět úpravy Zákon upravuje pouze oblasti, které EU ponechává na členských zemích

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

Standardy pro certifikaci veřejných stravovacích zařízení PREAMBULE ZÁKLADNÍ POJMY

Standardy pro certifikaci veřejných stravovacích zařízení PREAMBULE ZÁKLADNÍ POJMY PREAMBULE KEZ o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která na základě akreditace pro inspekční a certifikační orgán provádí nezávislou kontrolu a certifikaci producentů, zpracovatelů a obchodníků zařazených

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od roku 2000

1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od roku 2000 1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od u 2000 1.1. Celkový vývoj Charakteristika celkového vývoje ekonomických subjektů v ČR vychází z údajů registru ekonomických subjektů (RES), kde se evidují všechny

Více

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Českého pivovarství Vladimír Balach Miliony Výstav piva celkem v mil. hl 20,5 113 tis. hl 20,0 19,9 19,5

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

BULLETIN ÚZEI SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012

BULLETIN ÚZEI SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012 BULLETIN ÚZEI SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012 č. 3/2012 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012 Obsah Charakteristika studie a metodické zásady... 1 Hlavní zjištění... 1 1 Nákupní

Více

EXPORT ZBOŽÍ NA TAIWAN PŘÍPADOVÁ STUDIE

EXPORT ZBOŽÍ NA TAIWAN PŘÍPADOVÁ STUDIE EXPORT ZBOŽÍ NA TAIWAN PŘÍPADOVÁ STUDIE Obsah 1. Zadání... 2 2. Sestavení rámcové nabídky... 2 3. Analýza statistik taiwanského trhu s vínem... 2 3.1. Import vína na Taiwan... 2 3.2. Export vína z Taiwanu...

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Výroba potravinářských výrobků a nápojů je odvětvím navazujícím

Více

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.14

Více

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K?

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? Z d e n ě k S k á l a, R e s e a r c h D i r e c t o r R e t a i l & S h o p p e r, I N C O M A, 24. 11. 2 0 1 0 1. TRENDY: KRIZE, CENY, AKCE 2. PROMOČNÍ

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

PROBLEMATIKA DISTRIBUCE BIOPRODUKTŮ PROBLEMS OF THE ORGANIC PRODUCTS DISTRIBUTION. Iva Živělová, Jaroslav Jánský

PROBLEMATIKA DISTRIBUCE BIOPRODUKTŮ PROBLEMS OF THE ORGANIC PRODUCTS DISTRIBUTION. Iva Živělová, Jaroslav Jánský PROBLEMATIKA DISTRIBUCE BIOPRODUKTŮ PROBLEMS OF THE ORGANIC PRODUCTS DISTRIBUTION Iva Živělová, Jaroslav Jánský Anotace: Příspěvek je zaměřen na odbyt bioproduktů zejména z pohledu nejčastějších odbytových

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více