Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité"

Transkript

1 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem pro místní rozvoj ÈR a vrátí pùjèené prostøedky ve výši 12,9 mil. korun, které radnice získala podle Pravidel poskytování státních pùjèek na opravy, modernizaci a rozšíøení byto- Město chce vypovědět smlouvu s ministerstvem vého fondu. Rozhodli o tom zastupitelé na svém dubnovém jednání. Návrh, aby tak mìsto uèinilo, pøedložili zastupitelùm starosta Petr Skokan a místostarostka Hana Moudrá. Jako hlavní dùvod, proè by mìlo pùjèené peníze na deset let nyní vrátit, uvedli nevyhovující podmínky, které jsou spojeny s jejich èerpáním. Peníze, které jsme od ministerstva získali formou dvou vratných pùjèek v roce 1999 (5 mil.) a 2000 (7,9 mil.), jsme museli vložit do Fondu rozvoje bydlení mìsta Èeská Lípa. Fungování fondu upravuje na základì pravidel obecnì závazná vyhláš- ka a jsou z nìj poskytovány pùjèky na obnovu a modernizaci bytového fondu, pøipomíná starosta Petr Skokan. Ukazuje se však, že podmínky, které jsou spojeny s naplòováním a následným èerpáním prostøedkù právì z tohoto našeho fondu, nejsou zcela optimální. Zásadní problém vidí starosta v tom, že na stranì jedné není o pùjèky od mìsta tak velký zájem, nebo dnes už na trhu panuje slušná konkurence, které nemùže fond kvùli pomìrnì pøísnì nastaveným pravidlùm konkurovat. Za dobu existence fondu, tj. od roku 1999, uzavøelo mìsto se žadateli o pùjèku cca 50 smluv na celkem 4 mil. korun. Na stranì druhé plyne ale do fondu 50% výnosù z privatizace obecního bytového fondu. Výsledkem je, že dnes máme na jeho kontì deponováno bezmála 80 milionù korun, které se nedají jinak využít. dokonèení na str. 2 Pro uspořádání tradiční dubnové oslavy Dne Země si pro letošek DDM Libertin vybral netradiční historické prostory areálu vodního hradu Lipý, kde se soutěžilo, jezdilo na koni, malovalo, vyráběl papír atd. Mezi návštěvníky patřily zejména děti, kterým byla akce zaměřená na ochranu životního prostředí určena. Foto: Eva MARKGRAFOVÁ Starostovy starosti Všechno, co vidíme, slyšíme a prožíváme, je jednou poprvé. Øíká se, že v takovou chvíli si má èlovìk nìco hezkého pøát. V uplynulých ètrnácti dnech jsem však premiérových situací zažil tolik, že jsem na pøání úplnì zapomnìl. Škoda, byla nadìje, že se splní. Poprvé jsme byli s Adamem Petrem u zubaøe. Trochu se bál, ale nakonec to zvládl jako správný chlap. Se svými výpìstky se na Škroupovì námìstí objevil první zelináø. Se zastupiteli jsme se poprvé sešli na mimoøádném zasedání už v 7 hodin ráno, abychom odsouhlasili smlouvu o bezúplatném pøevodu státního majetku na mìsto. Spolu s naší státní vlajkou také poprvé zavlála vlajka Evropského spoleèenství, kde spolu s dalšími devíti pøistupujícími státy máme za sebou prvních pár dnù našeho èlenství. V Praze se poprvé v nové Sazka arénì odehrává Mistrovství svìta v ledním hokeji, kterým více èi ménì žije celá republika. Hokej mám také moc rád, ale zápasù, které jsem až doposud mohl v klidu odsledovat v tv, je bohužel málo. Doufám ale, že tohle mistrovství nebylo poslední, které se v naší zemi koná. Stejnì tak doufám, že se èeskolipským divákùm zlepší televizní signál, na jehož zhoršenou kvalitu si nyní právem stìžují. O vysvìtlení a nápravu požádám jak Èeské radiokomunikace tak Èeskou televizi. Obdobnou atmosféru, jakou v obou arénách již nìkolik dnù vytváøejí hokejoví fanoušci z celého svìta, jsem však také zažil. Shodou okolností šlo opìt o premiéru. Konkrétnì o èeskolipské oblastní kolo soutìže Paragraf 11/55, kde žáci druhého stupnì prokazují svoje povìdomí o zákonech. V oblastním kole bojovala školní družstva z celého našeho okresu o postup do libereckého krajského kola. Spolužáci je tak nádhernì povzbuzovali, že jsem si chvílemi pøipadal jako na utkání sportovních hvìzd, což náš Kulturní dùm Crystal už dlouho nezažil. Velice pøíjemným bylo pro mne jako starostu Èeské Lípy také pøedávání ocenìní Credit Suisse Zamìstnavatel regionu 2004, jehož smyslem je vyzdvihnout spoleènosti, které v daném kraji svou personální politikou pøispívají k celkovému rozvoji zamìstnanosti. Vloni se toto ocenìní udìlovalo v rámci celé republiky. Na úrovni krajù se letos odehrál první roèník. O to více mne potìšilo, že vítìzem Libereckého kraje se stala spoleènost Johnson Controls automobilové souèástky, k.s. a tøetí místo obsadila rovnìž èeskolipská firma Narex a.s. Do následujících dnù, které pro každého z nás budou rovnìž premiérou, vám pøeji, aby alespoò vìtšina z nich patøila do kategorie pøíjemnì a hezky prožitých dnù. Vždy je kvìten lásky èas. Petr SKOKAN, starosta Velká čtenářská soutěž čtěte na str. 5 Další vydání MN je 21. kvìtna. Uzávìrka je 10. kvìtna

2 MÌSTSKÉ NOVINY Mikrocell si pro svůj další rozvoj vybral Českou Lípu è. 9, kvìten 2004 Změny v zastupitelstvu města Pozemek o rozloze bezmála 35 tisíc metrù ètvereèních v dubické prùmyslové zónì odprodá mìsto Èeská Lípa spoleènosti Mikrocell PU Gmbh. Vyplývá to z uzavøené kupní smlouvy, kterou na radnici 19. dubna podepsali za mìsto starosta Petr Skokan a za firmu Karl Albert Herbert Wittig. Jsem rád, že jsme dospìli ke vzájemné dohodì, uvedl bezprostøednì po podpisu kupní smlouvy starosta. Za pozemek, který se nachází vedle firmy Delphi Packard smìrem k panelárnì, zaplatí firma 4,2 mil. korun a dokud nedojde k registraci nového majitele na katastrálním úøadu, budou prostøedky deponovány u notáøky. Na adresu samotné transakce starosta uvedl: Už v minulosti jsme si nechali zpracovat projekt na sanaci tohoto pozemku, nebo se tu nachází skládka inertního materiálu a navíc se musí odvodnit. Celkové náklady na tyto práce byly vyèísleny na 25 mil korun. Firma stav pozemku zná a je ochotná jej za dohodnutou cenu od mìsta odkoupit. K. A. H. Witig pak pøipomnìl, že firma Mikrocell zabývající se výrobou produk- tù z polyuretanu pùsobí v Èeské Lípì již deset let v prostorách firmy Narex v Moskevské ulici. Ale tyto prostory již nestaèí jejímu plánovanému rozvoji, a proto se rozhodla, že si v Èeské Lípì vybuduje novou výrobní halu. Na základì smlouvy s mìstem by potom do tøí let mìla v tìchto prostorách zahájit zkušební provoz. Firma zároveò nezastírá, že její zprovoznìní pøinese našemu regionu také další pracovní pøíležitosti. Øíci však, kolik zamìstnancù budeme mít, to by byla èirá spekulace. Nyní zamìstnáváme 200 lidí a mohu uvést jen tolik, že každoroènì zaznamenáváme desetiprocentní nárùst výroby, prozrazuje zástupce Mikrocellu. To, že si Mikrocell pro svùj další rozvoj vybral právì Èeskou Lípu, vítá také starosta. Za jeden z hlavních dùvodù uvádí, že firma reprezentuje obor, který není pøímo napojen na automobilový prùmysl tak jako vìtšina ostatních zamìstnavatelù v našem mìstì. I strategický plán mìsta nám doporuèuje, abychom hledali zamìstnavatele z jiných oblastí, než je automobilový prùmysl. (ema) Vladimír Ort st., který v komunálních volbách kandidoval za Unii svobody, rezignoval k 31. březnu na členství v Zastupitelstvu města Česká Lípa. Místo něj usedl za US do zastupitelstva Petr Novák. Učitel ze Základní školy na Špičáku, kterého zná českolipská veřejnost především jako sbormistra Českolipského dětského sboru. Slib zastupitele složil na dubnovém zasedání ZM, kde se konala také volba člena rady, neboť Vl. Ort svým odchodem rezignoval zároveň i na funkci radního. Novým členem Rady města Česká Lípa byl hned v prvním kole s podporou dvaceti hlasů zvolen Ivan Urban, kandidát NEZÁVISLÝCH. Jeho protikandidátem byl Karel Schwarzbach (ČSSD), který získal pouze dva hlasy. (ema) Veřejné osvětlení v Dolní Libchavě Dodavatelem stavby a rekonstrukce veøejného osvìtlení v Dolní Libchavì bude na základì rozhodnutí èeskolipských radních firma Statomi. Její nabídka, kde se zavazuje k dodávkové cenì 3, 5 milionu korun a termínu dodání 12 týdnù, byla z celkem ètyø zaslaných nabídek vyhodnocena jako nejvhodnìjší. Rekonstrukce koresponduje s plánem obnovy veøejného osvìtlení a bude zahájena v letních mìsících. Vedle oprav stávajících 30 lamp bude v Dolní Libchavì v rámci této zakázky veøejné osvìtlení doplnìno o dal- ších zhruba 50 svítidel. V souvislosti s touto akcí se mìsto navíc dohodlo se Severoèeskou energetikou na výmìnì povrchového elektrického vedení za zemní. Se zmínìným plánem obnovy veøejného osvìtlení zaèalo mìsto již v minulém roce, kdy kompletní revizí prošlo osvìtlení v Dubici. Dalšími lokalitami, kde by se v pøípadì vyèlenìní potøebných finanèních prostøedkù z rozpoètu mìsta mìlo v následujících letech s obnovou veøejného osvìtlení pokraèovat, jsou Holý vrch a Slovanka. Petr Skokan a Karl Albert Herbert Wittig při podpisu smlouvy dokonèení ze str. 1 K názoru, že peníze tak prakticky leží ladem a je tøeba tuto situaci zmìnit, se pøiklonili také zastupitelé. Pokud se s ministerstvem na výpovìdi smlouvy dohodneme, zbude nám na kontì fondu kolem 57 mil. korun, ke kterým jenom za letošní rok pøibude dalších cca 10 mil. z privatizace. Byl bych rád, abychom fond zachovali, ale v objemu, který bude odpovídat potøebám žadatelù. Starosta vypoèítává, že s ohledem na každoroèní èerpání, které by nemìlo pøekroèit 5 mil. korun, by ve fondu mìlo zùstat maximálnì 10 mil. korun a zbylé prostøedky by mohly být využity na jiné investièní aktivity mìsta. Osobnì bych preferoval rekonstrukci Sportareálu, kde bychom je mohli využít v pøípadì, že získáme dotaci. (ema) Dražba bývalých školek Formou veøejné dražby odprodá mìsto volné areály bývalých školek v ulicích Chelèického a Na Blatech. Usnesli se na tom zastupitelé na svém dubnovém zasedání. V obou pøípadech jde o objekty obèanské vybavenosti a mìsto je vydraží vèetnì pozemkù v souladu se zákonem o veøejných dražbách a zákonem o obcích. Zpracováním dražební vyhlášky i následnou dražbou byla povìøena spoleènost Auction H. Pøièemž výše nejnižšího podání odpovídá cenì stanovené znaleckým posud- kem. V pøípadì budovy èp v ulici Na Blatech tak èiní 2,9 miliony korun a u budovy èp v ulici Chelèického 2,250 mil. korun. Obì dražby se uskuteèní ve ètvrtek 10. èervna v aukèní síni spoleènosti Auction H (Zámecká 54). Pro zájemce jsou organizovány také dvì prohlídky obou nemovitostí. (Blata - pondìlí 24. kvìtna a pátek 4. èervna v 15 hodin, Chelèického v tytéž dny v 16 hodin.) Bližší informace vèetnì dražebních vyhlášek najdete na vebu mìsta www: mucl.cz. 2

3 è. 9, kvìten 2004 MÌSTSKÉ NOVINY odbor rozvoj města informuje Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice a kašny na náměstí mìstská policie Rovné 2 hodiny trvalo strážníkùm èeskolipské mìstské policie, než dopadli devatenáctiletého pachatele, který se v ulici Jindøicha z Lipé vloupal do kasièky u dìtského automatu (vláèku). K jeho dopadení pøispìl opìt mìstský kamerový systém. Po zadržení byl dotyèný pøedán Policii ÈR k dalšímu šetøení. zajímavost Rozsáhlými restaurátorskými pracemi projdou během letošního léta sloup Nejsvětější Trojice a klasicistní kamenná kašna na náměstí T.G.M. v České Lípě. Podle předběžných posudků jsou obě stavby velmi znečištěné atmosférickými a biologickými vlivy, které na mnoha místech vedly až k výraznému poškození a rozpadu kamenných a kovových prvků. Kašna i sloup proto budou nejprve důkladně očištěny. Následně budou doplněny chybějící kusy a vytmelena poničená místa. Po závěrečných barevných retuších bude provedena speciální povrchová úprava, která by měla zmírnit důsledky povětrnostních vlivů. Při výběru dodavatele restaurátorských prací byl vzhledem k pokročilému stavu rozpadu obou památek jedním z hlavních hodnotících kritérií termín dokončení stavby. Celkem tak byly hodnoceny nabídky tří restaurátorských firem, které zároveň musely splňovat požadavky Ministerstva kultury ČR na provádění takových prací. Jako nejvhodnější byla vybrána pražská firma Vankol, kom. spol. s nabídkovou cenou za sloup 881 tisíc korun a 268 tisíc korun za kašnu. Na opravu obou památek jsme požádali ministerstvo kultury o dotaci z programu Regenerace městských památkových rezervací a zón, která by celkové náklady měla z jedné poloviny pokrýt, upřesňuje vedoucí investičního oddělení Jolana Nebřenská. K tomu, aby mohly být práce zahájeny, je třeba stálé počasí. Zakázka bude proto realizována v letních měsících, kdy by také měla být dokončena. struènì z rady Komise pro komunitní plánování Rada mìsta Èeská Lípa již v lednu stanovila ètyøi úkoly pro rok 2004 v sociální oblasti a jejich zajištìním povìøila pøíspìvkovou organizaci mìsta Sociální služby mìsta Èeská Lípa. Jednou z priorit pro tento rok bylo zahájení prací na Komunitním plánu. Pøíprava strategického dokumentu bude mimo jiné zahrnovat jednání s poskytovateli a uživateli sociálních služeb, vytvoøení pracovních skupin a jmenování koordinaèní komise jako poradního orgánu mìsta. Její složení proto odsouhlasili radní na dubnovém zasedání. Koordinaèní skupinu tak tvoøí místostarostka Hana Moudrá, manažerka projektù Petra Musilová, vedoucí odboru sociálních vìcí a zdravotnictví ing. Blanka Fidrantová, zastupitelka JUDr. Jana Zejdová a zastupitelka a øeditelka Sociálních služeb mìsta Èeská Lípa bc. Eva Stehlíková. Vítěz soutěže na svoz komunálního odpadu Rada mìst Èeská Lípa jednala o výsledcích veøejné obchodní soutìže na nakládání s komunálním odpadem ve mìstì Èeská Lípa a schválila návrh komise pro hodnocení nabídek. Vítìznou firmou se tak z osmi hodnocených nabídek stala spoleènost Marius Pedersen a. s. Hradec Králové. Obstaravatelská smlouva mezi mìstem a souèasným poskytovatelem tìchto služeb konèí k Rozšíření Paramisy Rada mìsta Èeská Lípa schválila rozšíøení klubovny Paramisa v N - centru. Radní s rozšíøením souhlasila po velmi dobrých zkušenostech s provozem souèasné klubovny, kterou navštìvuje velká èást klientù N - centra. V další místnosti klubovny bude vytvoøeno malé zázemí pro dìti na pøevlékání a odkládání vìcí. Nestává se tak èasto, aby všímavost a duchapøítomnost obèanù napomohla k dopadení celostátnì hledaného pachatele, prohlásil starosta Petr Skokan, když ve své kanceláøi dìkoval dvìma pozvaným obyvatelùm Èeské Lípy právì za to, že nebyli lhostejní. Pøíbìh èíslo jedna se odehrál na chodbì èeskolipského panelového domu, kde prapodivné chování nezvaných hostù neušlo jedné mamince na mateøské dovolené. Když jsem dala dcerku spát, slyšela jsem, jak po chodbì nìkdo chodí. Kukátkem jsem vidìla muže, který nìco dává pod rohožku. Jeho chování bylo zvláštní a když zazvonil u mého bytu, srdce se mi rozbušilo., vzpomíná na nepøíjemné okamžiky. Neotevøela, ale místo toho zavolala na služebnu mìstské policie. Z podivného návštìvníka se vyklubala povedená parta, která se specializovala na vykrádání bytù. Aktérem druhého pøíbìhu se stal majitel vozidla, který zcela bezprostøednì zareagoval na sousedovu otázku: Vy jste nìkomu pùjèil svoje auto? Nepùjèil, a proto mráz ne mráz vybìhl z domova v pyžamu, aby se podíval, kdo se mu usadil ve voze. Na ženu pouze zavolal, a volá policii. Bylo to jako v americkém filmu, s úsmìvem popisuje pronásledování pachatele, kterého spolu s pøivolanými policisty a strážníky mìstské policie dopadli až po nìkolika desítkách metrù. Tehdy on ani strážci zákona netušili, že se jedná o nebezpeèného celostátnì hledaného recidivistu, který toho má na svìdomí mnohem, mnohem víc než pokus o krádež vozidla. (ema) výzva Připojte se k deratizaci Vážení obèané, dovolujeme si Vás touto cestou vyzvat, aby jste se pøipojili k deratizaci, kterou mìsto Èeská Lípa bude opìtovnì v kvìtnu a èervnu realizovat ve svém majetku. Jedinì pravidelným a plošným hubením hlodavcù se zabrání jejich pøemnožení. Jsme možná jedno z mála mìst, kde se pøi malých nákladech daøilo v minulých letech docílit toho, že deratizace byla vysoce úèinná. Vìøíme, že nutnost pokraèovat v provádìní pravidelné deratizace pochopíte a jako vlastníci objektù se v tìchto mìsících k deratizaci pøipojíte. Ing. Zdenìk ŠTÌRBA vedoucí majetkoprávního odboru 3

4 MÌSTSKÉ NOVINY è. 9, kvìten 2004 V souvislosti s poklesem ceny zemního plynu jsme se øeditele ÈESKOLIPSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s. Ivana Urbana zeptali, zda zlevní cenu tepla pro své odbìratele. Již od 1. dubna naše spoleènost snížila cenu tepla a teplé vody ve všech kategoriích odbìru v prùmìru o 8 Kè/GJ. Prùmìrná domácnost s odbìrem 50 GJ by tak mohla za rok uspoøit kolem 400 Kè. Snížit ceny nám umožnil nejenom pokles cen zemního plynu, který je hlavním palivem užívaným naší spoleèností, ale také dokonèená restrukturalizaèní opatøení a zejména investice, díky nim jsme staré a neekonomické zdroje nahradili novými plynovými. Konkrétnì zlevòujeme odbìry z primárního okruhu ze stávajících 307,1 na 298,9 Kè/GJ, dodávku tepla z cen-trálního výmìníku ze 363 na 354,4 Kè/GJ a teplé vody z centrálního výmìníku z 383,3 na 330 Kè/GJ, ceny z domovní pøedávací stanice se snižují z 367,6 na 359,3 Kè/GJ. Ceny jsou bez 5% danì z pøidané hodnoty. V èem se jednotlivé kategorie odbìru liší? Zejména komfortem, který poskytují spotøebiteli. Domovní pøedávací stanice umožòují nepøetržité monitorování a dálkové øízení odbìru a reagování na individuální požadavky podle potøeb odbìratelù, napøíklad od kdy do kdy a kdo chce teplou vodu. Proto je cena relativnì vyšší, ale zase Vám umožní vlastnì více uspoøit. Prostøednictvím centrálního výmìníku dodáváme teplo a teplou vodu souèasnì do nìkolika obytných komplexù. Dodávka se øídí obvykle nejchladnìjším místem spotøeby, což znamená menší hospodárnost pøi ostatních odbìrech. Z primárních rozvodù dodáváme pouze zákazníkùm, kteøí pak navazující stanice èi rozvody vlastní. Jaká je, nebo spíš byla konèící topná sezóna? Dá se øíci, že probíhala podle našich pøedpokladù. Zaøízení pracují bez odstávek, dodávky tepla i teplé vody jsou plynulé a bez výpadkù. Plán prodeje v lednu, který je jako obvykle nejstudenìjším mìsícem v roce, jsme mírnì pøekroèili. Ne- Dobrovolnickém centru zøídila v Èeské Lípì nezisková organizace ADRA. Vedoucí nového DC Jiøina Schifferová prozrazuje, že sídlí v objektu bývalého Severoprojektu na sídlišti Sever v Okružní ulici a provozní doba je od 9 do 15 hodin (tel , kl. 242, mobil ). Jeho èinnost je zamìøena na doplòující péèi o seniory v sociálních zaøízeních nebo k peèovatelské službì. Pøedpokládáme, že pøi této èinnosti budeme spolupracovat s øeditelkou Sociálních 4 Cena tepla dodávaného v České Lípě ČLT a. s. se zlevnila vyzpytatelný únor nám znovu udìlal èáru pøes rozpoèet a v dùsledku jeho teplé první poloviny za plánem prodeje mírnì zaostáváme. Ovlivnily dodávku také novì zprovoznìné investice? Napøíklad pøipojení lokalit Kopeèek a Lukostøelec na systém centrálního zásobování teplem (CZT)? Výsledkem investièního programu je, že i pøes mírné zvyšování cen vìtšiny vstupù a každoroèní obnovì èástí teplárenských zaøízení, se nám daøí držet cenu tepla na pøijatelném celostátním prùmìru. Potvrdila se pouze ČLT a.s., která provozuje celkem čtyři kotelny, dodala v roce 2003 celkem GJ tepla. Celkové výnosy společnosti dosáhly kolem 185 miliónů korun. Dobrovolnické centrum správnost našeho rozhodnutí pøipojit lokality Kopeèek a Lukostøelec na systém centrálního zásobování teplem. Pøes drobné problémy vìøím, že obyvatelé tìchto lokalit jsou a budou spokojeni. Odstavili jsme dvì nejstarší a ekonomicky nejdražší kotelny Lukostøelec a Kopeèek a nahradili jsme staré poruchové teplovodní rozvody na sídlišti Kopeèek. Novì vybudovaná kotelna LOOS ve Staré Lípì již zásobuje domácností z celkového poètu námi zásobovaných Její kapacitu využíváme témìø na 100 %. Další zprovoznìnou investicí je náhrada poruchového pøívodního potrubí od kotelny LOOS ve Staré Lípì na okraj sídlištì Špièák. Jde o mimoøádnì významnou akci, starý topný kanál vykazoval znaèný prùsak deš ových a spodních vod a havárie hrozila kdykoliv. Investicí menšího rozsahu, avšak neménì dùležitou, bylo pøestìhování a vybudování nového dispeèerského pracovištì na kotelnì LOOS a zprovoznìní nového øídícího systému na kotelnì Holý Vrch. To umožnilo v roce 2003 snížit poèet zamìstnancù z bezmála 50 na 40. Jak to vypadá se záložním zdrojem? Uvažovali jste o provozování kotelny v NsP, jak pokroèila jednání? služeb mìsta Èeská Lípa. Uvítáme proto každého, kdo má o dobrovolnickou práci zájem a chtìl by s námi spolupracovat. Proškolení na každou èinnost rádi zajistíme. Do budoucna pak poèítáme, že bychom se vìnovali také práci s dìtmi a mládeží, osobní asistenci v terénu a doplòkové péèi ve zdravotnických zaøízeních, pøípadnì dìtských domovech. Kromì toho hledají také v øadách mládeže dobrovolníky na práci v Bosnì o prázdninách. Bližší informace o této aktivitì získají zájemci u vedoucí DC. V plně automatizovaném dispečinku centrálního zdroje tepla ve Staré Lípě se monitorují a řídí dodávky tepla v rámci celého města. Vymáhání blokových pokut Pøi vymáhání pohledávek vzniklých neuhrazením blokové pokuty, kterou uložila èeskolipská mìstská policie, bude mìsto spolupracovat se soukromou firmou GATA s.r.o. Rozhodli o tom radní na svém dubnovém zasedání, kde schválili uzavøení smlouvy s touto pražskou spoleèností. Problematikou pokut a jejich vymáháním se radní nezabývali poprvé. Již pøed èasem z popudu mìstské policie jednali o možnosti spolupráce se soukromým subjektem na vymáhání neuhrazených pokut uložených v blokovém Jednání probíhají, nejsou vùbec jednoduchá a výsledek zatím neodpovídá vynaložené energii. Pøesto se nevzdáváme a vìøíme, že se nám podaøí pøíslušné instituce pøesvìdèit o našem oboustrannì prospìšném projektu a provoz tepelného hospodáøství v NsP budeme zajiš ovat. Soubìžnì pøipravujeme alternativní variantu výstavby tohoto zdroje v bývalé kotelnì Støed u Kauflandu. Jaké investice letos plánujete? Èeká nás velice nároèný rok. Máme pøipraveny dva pomìrnì rozsáhlé projekty. Jedním je kompletní rekonstrukce topných rozvodù na sídlišti Holý vrch vèetnì osazení domovních pøedávacích stanic do všech objektù, samozøejmì dálkovì sledovaných a øízených. Tím druhým je rozsáhlá rekonstrukce rozvodù v celé spodní èásti sídlištì Špièák. Ta je nutná z dùvodu havarijního stavu primárního potrubí, které nám v minulém roce nadìlalo spousty vrásek a havárie na nìm zapøíèinily i nìkolik odstávek tepla a teplé vody. Souèástí této akce bude i osazení domovních pøedávacích stanic do všech stavbou dotèených objektù. Jedná se o objekty doposud zásobované teplem a teplou vodou z tøí centrálních energocenter EC 1, 2 a 5. Dále bychom se mìli zabývat výstavbou nové plynové kotelny v areálu v Pivovarské a definitivnì dokonèit modernizaci øídících systémù. (red) øízení. Jenom vloni celková výše takto uložených pokut èinila cca. 2 miliony korun. Pøièemž na místì nebyla uhrazena zhruba polovina a pokuty v objemu 670 tisíc korun nebyly pøestupci zaplaceny vùbec. Ze statistik mìstské policie je pak patrné, že pøestupcù, kteøí pokuty neplatí, pøibývá, a proto je podle radních dùležité, aby byly pokuty systematicky a dùraznì vymáhány. Odmìna firmì, která bude na vymáhání s mìstskou policií spolupracovat, bude na základì uzavøené smlouvy èinit 25% z vymožené èástky.

5 è. 9, kvìten 2004 MÌSTSKÉ NOVINY Velká čtenářská soutěž Městských novin Vážení ètenáøi, chcete se zapojit do naší soutìže o deset zajímavých vìcných cen? Mùžete vyhrát napøíklad vrtaèku, elektroniku nebo èipovou kartu na autobus. Staèí správnì odpovìdìt na otázky a vyplnìný soutìžní kupón zaslat na adresu: Mìstský úøad Èeská Lípa, redakce Mìstských novin, námìstí T.G.M., Èeská Lípa , anebo ho odevzdat v podatelnì MÚ èi v Mìstském informaèním centru v pøízemí èp. 2 na námìstí T.G.M. Ze správných odpovìdí bude poèátkem èervence na vodním hradu Lipý v rámci letních slavností mìsta konaných ve dnech 2. až 4. èervence u pøíležitosti svátku patronù Èeské Lípy veøejnì vylosováno pøedstaviteli mìsta deset výhercù, kteøí obdrží vìcné ceny vìnované sponzory a mìstem Èeská Lípa. Slavnostní pøedání cen se uskuteèní v první dekádì záøí 2004 v prostorách Mìstského úøadu Èeská Lípa za úèasti pozvaných výhercù, zástupcù mìsta, sponzorù a dalších hostù. HERNÍ PODMÍNKY Poøadatelem soutìže je vydavatel Mìstských novin mìsto Èeská Lípa. Soutìž je dvoukolová. První kolo pøedstavovala trojice otázek otištìných v minulém vydání. Nyní jsou na øadì otázky druhého kola, které jsme zamìøili na sponzory naší soutìže. Pokud správì odpovíte na obì série otázek a oba vyplnìné soutìžní kupóny zašlete, nebo odevzdáte ve stanovených termínech na jedné z uvedených adres, vaše šance na výhru se zdvojnásobí. (Hodnota 1. vìcné ceny èiní cca 8 tis. Kè, 2. ceny 7 tis. Kè, 3. ceny 6 tis. Kè, 4. až 10. ceny 3 tis. Kè.) Losování bude probíhat ve zpìtném poøadí, tj. od 10. do 1. ceny. Jména výhercù budou zveøejnìna ve vydání MN 6. srpna. Výherci, kteøí se nedostaví ke slavnostnímu pøedání, si svoji výhru budou moci vyzvednout do konce záøí v redakci MN (námìstí T.G.M., èp. 2). Tím bude celá soutìž uzavøena. SOUTÌŽNÍ KUPÓN PRVNÍHO KOLA 1. Ve které z uvedených firem se vyrábìjí autobaterie pro osobní vozy? a) Johnson Controls s.r.o. b) Autobaterie spol. s.r.o. c) Datron s.r.o. 2. Která firma se zabývá tìžbou písku? a) Provodínské písky a.s. b) Dr. Reuter Microcell PU GmbH c) Bombardirdier Transportation a.s. 3. Která spoleènost zajiš uje pro mìsto Èeská Lípa èištìní komunikací? a) Dopravní stavby È. Lípa b) Rethmann-Jeøala Recycling c) ÈLT a.s. d) SaM silnice a mosty a.s. 4. Kde se vyrábí elektrické ruèní náøadí? a) Narex a.s. b) Jizerské pekárny s.r.o. c) Bombardier Transportation a.s. Správné odpovìdi zakroužkujte a zašlete, nebo odevzdejte na výše uvedených adresách, nejpozdìji do 10. èervna. Nezapomeòte èitelnì vyplnit svoji adresu a pøípadné telefonické spojení, abychom Vás v pøípadì výhry mohli kontaktovat Jméno ulice obec zde odstřihněte Ke sponzorům Velké čtenářské soutěže Městských novin patří - Johnson Controls s. r. o. - SaM silnice a mosty a. s. - Jizerské pekárny spol. s. r. o. - ÈSAD BUS Èeská Lípa - Datron s. r. o. - Dopravní stavby È. Lípa - Rethmann Jeøala Recycling s. r. o. - ÈLT a. s. - Bombardier Transportation a. s. - Dr. Reuter Microcell PU GmbH - Provodínské písky a. s. - Autobaterie s. r. o. - Narex a. s. - KD Crystal - Kino Crystal 5

6 MÌSTSKÉ NOVINY è. 9, kvìten 2004 historie Historie města rok po roce (Česká Lípa 1978) Poèasí nás dìsivì zaskoèilo až na Nový rok Dne dosahovala teplota místy ještì až deset stupòù nad nulou a o den pozdìji klesla až na mínus dvacet stupòù. Doprava na železnici a na silnicích se témìø zastavila. Každý se mohl na vlastní oèi pøesvìdèit, že nejen krajnì nepøíznivé povìtrnostní podmínky znemožòují pohyb vozidel, nýbrž i tøeba taková skuteènost, že nafta mìla mizernou kvalitu a nemrznoucích smìsí byl nedostatek. Autobusy mìstské hromadné dopravy byly stále ještì vedeny ulicemi ve støedu mìsta. Spoleèným východiskem regionálních, dálkových a místních linek bylo kapacitnì nedostaèující autobusové nádraží v sousedství hlavního nádraží ÈSD. Nynìjší autobusové nádraží bylo otevøeno až 29. kvìtna Na Komenského námìstí (od roku 1982 Osvobození) zastavovaly autobusy na Žandov, Èeskou Kamenici i linky na Holý vrch a Slovan- ku. Pøijíždìly sem Sokolskou ulicí, v dnešním smyslu dopravního znaèení to bylo vlastnì protismìrnì. Autobusová doprava se protlaèovala také Jiráskovou ulicí s prudkým ohybem na dnešní Mariánskou. Páteøními spoji se v linkách MHD staly autobusy jezdící na stále rychleji rostoucí sídlištì Špièák. Dne 23. dubna 1978 se Èeská Lípa zapsala do dìjin motosportu. V Sosnové byla otevøena první specializovaná motokárová dráha v Èeskoslovensku. Využívala rozsáhlý pozemek mezi høbitovem a okresní správou silnic. Do svìta vùnì benzinu patøí i událost jiného druhu. Dne 3. listopadu vypukl požár v podniku Benzina nedaleko èeskokamenické silnice. Hoøící cisternový vùz hrozil zápalením celého podniku s obrovskou zásobou pohonných hmot. Hasiè Zdenìk Fridrich ho vyvezl s nasazením života mimo závod. Za svùj èin obdržel státní vyznamenání Za stateènost. Dovìtkem ještì pøipojuji, že se Èeská Lípa v tomto roce doèkala nové telekomunikaèní budovy. Zlepšily se telefonní služby a poèet linek zaèal pronikavì stoupat. V budovì bylo i natáèecí studio rozhlasu po drátì, které od roku 1964 sídlilo v budovì okresní správy spojù v dnešní ulici Jindøicha z Lipé. Ladislav SMEJKAL Pøedstavitelé mìsta Èeská Lípa starosta Petr Skokan, místostarostka Hana Moudrá a místostarosta Jiøí Pazourek se ve ètvrtek 22. dubna sešli na radnici se zástupci Èeských drah, aby projednali plánované aktivity dotýkající se jak mìsta tak Èeských drah. Pøednì jsme s Ing. Janem Grebíkem, øeditelem pardubické obchodnì provozní divize, ing. Ivanem Jágrem, vrchním pøednostou Správy dopravní cesty Liberec a Antonínem Prýzkem, pøednostou èeskolipského hlavního nádraží diskutovali o investièních plánech ÈD v Èeské Lípì. Dozvìdìli jsem se tak, že chtìjí pokraèovat v pøestavbì hlavního nádraží, kde uvažují i o bezbariérovém propojení s autobusovým nádražím. S tím souvisela také jejich nabídka odprodeje areálu mìstského nádraží, prozrazuje starosta a nezastírá, že právì tato nabídka radnici velice potìšila. Jestliže dráhy zruší mìstské nádraží a veškeré jeho aktivity pøesunou na hlavní nádraží, je to pro další rozvoj našeho mìsta nesmírnì dùležité, míní starosta a pøipomíná, že o zrušení nádraží a odkoupení budov, které se z pohledu územního plánu nacházejí ve strategicky významné lokalitì, projevila radnice zájem již v minulosti. Na tomto jednání jsme proto svùj zájem opìtovnì deklarovali. Podle starosty se mìsto nebrání ani žádosti, aby s ÈD uzavøelo dohodu o poskytnutí finanèní èástky na plánovanou pøestavbu hlavního nádraží vyèíslenou na cca 4 mil. korun s tím, že by tato èástka byla posléze odeètena z kupní ceny za mìstské nádraží. Tímto závazkem bychom drahám vyšli maximálnì vstøíc 6 Setkání se zástupci Českých drah a zároveò si pojistíme, že mìstské nádraží budou moci opustit. Dalším tématem byla cyklostezka Varhany, kterou na zrušeném drážním tìlese vedoucím z Èeské Lípy do Kamenického Šenova hodlá vybudovat Svazek obcí Varhany. Jménem svazku jsem se proto na zástupce Èeských drah obrátila s prosbou, zda je možné urychlit jednání týkající se dlouhodobého pronájmu pøípadnì bezúplatného pøevodu tohoto drážního tìlesa, nebo bez toho se do pøipravované výstavby cysklostezky nemùžeme pustit, vysvìtluje místostarostka. Aèkoliv jsme byli ujištìni, že zámìr obcí a mìst ÈD uvítaly, protože likvidace tìlesa, které již øadu let nevyužívají, by pro nì pøedstavovala vysoké finanèní zatížení, s majetkem zatím disponovat nemohou. Bylo nám však pøislíbeno, že smlouva na patnáctiletý pronájem by mìla být podepsána co nejdøíve. Jakmile bude smlouva uzavøena, bude možné pokraèovat v pøípravì cyklostezky, kde už probíhá územní øízení. (ema)

7 è. 9, kvìten 2004 MÌSTSKÉ NOVINY listárna Jaké jsou Městské lesy V Mìstských novinách ze 7. dubna jsem si pøeèetl pøíspìvek s názvem Jak vypadají mìstské lesy? Èlánek vyznívá velmi kriticky a je zøejmou reakcí na pisatelovy obèasné návštìvy mìsta a míst, kde kdysi žil. Od té doby mì zastavilo, nebo jinak kontaktovalo, nìkolik známých, z nichž nìkteøí úsmìvnì a jiní vážnì žádali vysvìtlení. Uèinil jsem to a èiním postupnì dále. Pro ostatní k tomu využívám stránek Mìstských novin, tedy stejných novin, které kritiku otiskly. Pøipojuji se k autorovu nostalgickému vzpomínání na doby více èi ménì dávno minulé, které nám obìma, ale i vìtšinì lidí ve zralém vìku, pøipadají souèasnýma oèima mnohem hezèí. To je však obecnì pøirozené, protože i mládí je vždy hezèí. Neplatí to však zcela pro líèení minulosti lesù a prostøedí kolem kopce Špièáku, které se mimo jiné, staly pøedmìtem kritiky. To prohlašuji zcela odpovìdnì, protože jsem, jak se øíká, u toho byl. A také to hned vysvìtlím. Organizaèními zmìnami struktury tehdejších Státních lesù od poèátku roku Reakce na článek K. Zvolánka Jak vypadají městské lesy v MN 7/ se lesní porosty kolem Špièáku dostaly pod správu Lesní správy v Zákupech, které jsem byl vedoucím. Od té doby jsem s tímto prostøedím v kontaktu až dosud, což mi dává právo srovnávat a hodnotit. Vím tedy, že tento relativnì malý prostor byl jednou z nejproblémovìjších lokalit jmenované správy, která mìla výmìru ha. Bouølivé vìtry, kùrovec, v dùsledku toho proøídlé, a proto ménì odolné porosty, tìžko pøístupné lokality, proto tìžkou mechanizací znièené a poškozené nezpevnìné lesní cesty a mnohé jiné okolnosti, to vše zpùsobilo dùsledky, které jsou patrné ještì dnes. Není prostor na dlouhé psaní a rozbory, chci jen zdùraznit, že tyto problémy jsou již minimálnì 30 let, to znamená, že v té dobì tu nebyly vycházkové pìšinky a ideální stav tak, jak je v kritice uvádìno. Samostatnou kapitolou je výstavba sídliš Špièák, Lada a Sever, která pøiblížila nìkolik tisíc lidí se všemi negativními civilizaèními dopady na životní prostøedí do tìsné blízkosti tohoto a opìt použiji výrazu, relativnì malého prostoru. Toho jste si, pane Zvolánku, zøejmì nevšiml! V devadesátých letech se postupnì zaèaly navracet historické majetky i tak zvané pøídìly lesù soukromým osobám, obcím a mìstùm. To je pøípad i lesù kolem Špièáku a v okolí Èeské Lípy. Ale pozor, ne všech! Není pravidlem, že lesy kolem Èeské Lípy musí být zákonitì ve vlastnictví a správì mìsta. Jsou tu i lesy soukromé, obecní a zejména Lesù Èeské republiky. Ty se vzájemnì prolínají a jen pøíslušní lesní hospodáøi znají jejich pøesné hranice. Konkrétnì, tøeba lesy na Špièáku jsou dosud zhruba z jedné tøetiny ve vlastnictví státu, potažmo Lesù ÈR. Mùžete si být tedy jistý, pane Zvolánku, že trasa Vaší procházky vedla jen lesy mìstskými, nebo LÈR, nebo dokonce náletovými porosty zanedbaných nevyužívaných zemìdìlských pozem- kù, kterých je tu velké množství? Mohl jste projít i všechny! To, že jste vidìl tabule s logem spoleènosti Mìstské lesy Èeská Lípa, spol. s r. o. ještì neznamená, kde všude jste se pohyboval. Nejsou totiž hranièními kameny, je na nich uveden popis dané lokality. A ten je platný pro všechny lesy, bez ohledu na vlastníka èi správce. (Mimochodem z návštìvy Špièáku nemùžete posuzovat stav mìstských lesù obecnì. Tvoøí totiž pouze kolem 20 % jejich výmìry.) Dùležitým prvkem je i fakt, že až na malé výjimky jsou mìstské lesy lesy hospodáøskými. To znamená, že se v nich hospodaøí podle schváleného lesního hospodáøského plánu (LHP). Proto je i zcela normální a legitimní, že jste mohl narazit na vytìženou a dosud nepøiblíženou døevní hmotu. Pokud jste pracovištì neobešel, musel jste pøekraèovat stromy. Z tìchto dùvodù v tomto nevidím, Vašimi slovy, žádný šlendrián a nepoøádek, ale docela normální naplòování pøedpisu LHP. Lesy na Špièáku jsou hojnì navštìvovány. Rekreaènì, pracovnì, ale i za úèelem kontroly. V nedávné dobì tu byli, tenci èi neexistenci se vyjadøovali mnozí. Kolik bylo hlav, tolik názorù. Já si osobnì myslím, že mìsto Èeská Lípa prošlo za pomìrnì nedlouhou dobu velkým rozvojem. Co do poètu obyvatel, výstavbou, ale i významem. Èeská Lípa je prostì jiná než bývala, stejnì jako je jiný svìt, ve kterém žijeme. Takové jsme si je však vybudovali sami. Tak se na své dílo nestyïme podívat tøeba z rozhledny na Holém vrchu. Josef JIROTKA, jednatel spoleènosti podìkování Dìkujeme mìstu Èeská Lípa za milé a vøelé pøijetí manželù Ladislava a Anny Voldánových v obøadní síni u pøíležitosti jejich 60. výroèí spoleèného soužití diamantové svatby. Chceme podìkovat paní místostarostce za krásná procítìná slova, za hudební dárek, pøi kterém se objevily i slzièky v oèích pøítomných, za krásnou kytici rùží a dárkový balíèek. Za celou rodinu Ladislava Kysilková, Žacléø mimo jiné, pracovníci Národního certifikaèního centra, kteøí pøísnì kontrolovali zpùsoby hospodaøení spoleènosti Mìstské lesy Èeská Lípa, spol. s r. o. Výsledek: bez závad! Byli tu i pracovníci Èeské inspekce životního postøedí. Výsledek: bez závad! Byly tady i kontroly další. Závìry byly obdobné. Doufám, že jejich závìry, pane Zvolánku, nechcete zpochybòovat. Jsou to totiž lidé, kteøí lesu rozumí. Tak co k tomu dodat!? S komplexním vyèistìním lesù na Špièáku se zapoèalo v roce Dílèí výsledky jsou zøejmé a viditelné. Ovšem jen pro toho, kdo je vidìt chce. Je to však bìh na dlouhou tra. (A pøipomínám, že spoleènost Mìstské lesy È. Lípa, spol. s r. o. vznikla poèátkem roku 2002; až do této doby mìsto ve svých lesích systematicky nehospodaøilo.) Seèteno a podtrženo: Vìøím pane Zvolánku, že až k nám po èase pøijedete na návštìvu zjistíte, že jste nemìl pravdu a že vìci jsou v pohybu dobrým smìrem. Pokud se nebudete orientovat v terénu, pøijïte za námi, rádi Vám pomùžeme. A potom své dojmy mùžete opìt sdìlit èeskolipským obèanùm prostøednictvím Mìstských novin. Potom také budete mít jistotu, že Vaše slova pùjdou správným smìrem a bez emocí, zpùsobených tøeba jen pouhou neodborností. Do té doby však Vaše souèasné názory a závìry dìlají medvìdí službu tìm, kteøí to s mìstskými lesy myslí dobøe a také to dokazují. Ze srdce Vám pøeji, že bydlíte v malém mìsteèku s èistými a upravenými lesy, o které se tak dobøe stará paní hrabìnka Sternbergová, kterou nám dáváte za vzor. Až však bude mít Vaše paní hrabìnka kolem svých lesù ètyøicetitisícové prùmyslové mìsto, zøejmì i ona pozná odvrácenou tváø lidské civilizace se všemi svými dùsledky. A ta neèiní rozdílu mezi lesy státními, soukromými nebo šlechtickými. Potom i tøeba Vy svoji paní hrabìnku pøestanete obdivovat. A ještì k rozhlednì na Holém vrchu. K její exiszdravotníkům... Chtìli bychom podìkovat zdravotníkùm z koronární jednotky v èeskolipské nemocnici. Vedoucímu lékaøi MUDR. Z. Holému a sestøièkám Hanì, Míle, Danì a ostatnímu personálu za to jak peèovali o našeho tatínka Antonína Trnku v posledních chvílích života. Za dùstojné zacházení všem moc dìkujeme. Dìkujeme i za srdeèný pøístup k ostatním èlenùm z rodiny. Jana Svobodová a rod. Trnkova Českolipská rotika aneb tančí každý, kdo má nohy Již po ètvrté se konal v našem mìstì taneèní semináø country tancù pro dìti i dospìlé. Na Základní školu Sever se sjelo osmdesát úèastníkù z rùzných mìst. Navštívili nás malí i velcí taneèníci z Liberce, Hrádku nad Nisou, Nového Mìsta nad Metují, Libochovic, Tøebívlic, Rumburka a Dubé. Místní kroužek Country Road pøipravil pro všechny zajímavý program. Country tance vyuèoval zkušený coller prezident Èeskomoravské taneèní asociace dìtských country taneèních skupin Miroslav Procházka. Také jsme všem hostùm doporuèili návštìvu muzea a prohlídku mìsta. A co na to dìti? Nejvíc se mi líbí spaní ve škole a to, že poznám dìti z jiných mìst. Mìli jsme opravdu dobrý obìd a pak jsme hráli pink-ponk. (Vaøily paní Limberková a Svobodová a pomáhlaly ochotné maminky a my jim za to dìkujeme.) Veèer jsme mìli vystoupení. Mìla jsem hroznou trému a nakonec to prckové zkazili. V nedìli už jsem sotva pletl nohama, ale nevynechal jsem ani jeden tanec. Pomáhal jsem v nedìli uklízet školu a vùbec se mi nechtìlo domù. Stejnì tak nám s úklidem pomohli i manželé Marešovi a již zmínìné maminky. Ještì jeden velký dík. Pøíprava této akce je èasovì nároèná, když ale vidím radost dìtí a nadšení, s jakým tanèí, nelituji a zaèínám pøemýšlet o pátém roèníku Èeskolipské rotiky. Eva VÍTOVÁ ZŠ Sever 7

8 MÌSTSKÉ NOVINY è. 9, kvìten 2004 Výňatek usnesení ze 16. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. března (pokračování z minulého vydání) è. usnesení 348/04 Granty pro rok 2004 I.kolo Pøedkládá : Hana Moudrá, místostarostka C) Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa schvaluje finanèní pøíspìvky poskytnuté formou grantu na sport pro rok 2004 I. èást dle pøiloženého návrhu výboru pro tìlovýchovu a sport. è. usnesení 349/04 Komise prevence kriminality Pøedkládá : Hana Moudrá, místostarostka A) Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa schvaluje realizaci pøedloženého dílèího projektu skaut 2004 zaøazeného do Programu prevence kriminality na místní úrovni ve mìstì Èeská Lípa na rok 2004 vèetnì financování. B) Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa bere na vìdomí zápis z jednání komise prevence kriminality ze dne è. usnesení 350/04 Zpráva o výsledné èinnosti Mìstské policie Èeská Lípa za rok 2003 Pøedkládá : Per Skokan starosta mìsta Èeská Lípa Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa bere na vìdomí Zprávu o èinnosti Mìstské policie Èeská Lípa za rok è. usnesení 351/04 Zápis z výborù A) Zastupitelstvo mìsta Èeské Lípy bere na vìdomí zápis z jednání výboru pro výchovu a vzdìlávání konaného dne B) Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa bere na vìdomí zápis z jednání výboru pro cestovní ruch ze dne C) Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa bere na vìdomí zápis z II. jednání finanèního výboru ze dne D) Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa bere a vìdomí zápis ze 17. zasedání výboru pro sport, který se konzastupitelstvo mìsta Èeské Lípy bere na vìdomí zápis z kontrolního výboru ze dne vèetnì pøíloh. F) Zastupitelstvo mìsta Èeské Lípy ukládá výborùm zøízeným zastupitelstvem mìsta dùslednì dodržovat usnesení zastupitelstva mìsta è. 763/02 a è. 860/02/B. Součástí českolipské oslavy Dne Země byla také cyklojízda. Pro veřejnost ji obdobně jako v předchozích letech pořádalo Hnutí Duha. Sraz byl na vodním hradě Lipý, ale startovalo se od radnice na náměstí T.G.M., kde organizátoři přednesli také svoje prohlášení, které bylo spíš krátkým zamyšlením nad člověkem jakožto tvorem devastujícím přírodu. Cyklojízdy směřující do dubické průmyslové zóny se pak zúčastnily desítky malých i velkých cyklistů. Jedním z nich byl rovněž českolipský radní Jan Stejskal (na snímku úplně vpravo). Foto: Eva MARKGRAFOVÁ Na okresním sněmu se 19. dubna v restauraci J. Arbesa v České Lípě sešli zástupci mysliveckých sdružení z Českolipska, aby projednali zprávy o činnosti jednotlivých komisí a Rady okresního svazu Českomoravské myslivecké jednoty. Jednou z nejzajímavějších informací, co tu zazněla, bylo, že na našem okrese se již více jak tři roky nevyskytl žádný případ vztekliny. Foto: Eva MARKGRAFOVÁ Sobota pro ženy Místostarostka Hana Moudrá přijala na českolipské radnici jednadvacet francouzských studentů, kteří v dubnu přijeli do České Lípy na devítidenní návštěvu v rámci studentských výměn mezi českolipským gymnáziem a Collčge Gérarda Philipa v Avignonu. Partnerství mezi oběma školami se datuje od roku 1994 a přispívá nejenom k jazykové výuce, ale především ke vzájemnému poznávání obou národů. Tentokrát si francouzští studenti prohlédli kromě České Lípy také Liberec, Prahu, Přerov nad Labem Terezín a Jižní Čechy. Kromě toho absolvovali na gymnáziu malý kurz češtiny a basketbalový zápas. 8 Celkem 94 ženy využily nabídky èeskolipské nemocnice s poliklinikou a v sobotu 17. dubna se podrobily vyšetøení na mammografickém oddìlení. Akci nazvanou Sobota pro ženy a jejich zdraví poøádala nemocnice ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojiš ovnou. Vyšetøení byla provádìna zdarma a byla urèena ženám ve vìku mezi 40 až 44 lety, na nìž se, pøestože jde o výraznì rizikovou kategorii, nevztahují pravidla takzvaného mammografického screeningu, který ženám ve vìku 45 až 69 let umožòuje bezplatné vyšetøení. To dokáže zachytit zhoubný nádor v dobì, kdy se nijak neprojevuje a žena si ho sama nenahmatá. Po celou sobotu se ženám vìnovaly tøi lékaøky, ètyøi laborantky a jedna zdravotní sestra a všechna provedená preventivní vyšetøení dobøe dopadla. (red)

9 è. 9, kvìten 2004 MÌSTSKÉ NOVINY Hospic vychází z úcty k člověku Každý z nás se mùže dostat do situace, kdy se dozví, že jeho nemoc je velmi vážná, pravdìpodobnì se bude i nadále zhoršovat a lékaøi nám nebudou již schopni pomoci ani s prostøedky nejmodernìjší medicíny. V takovém pøípadì mùže pomoci hospic, což je specializované zaøízení poskytující tzv. paliativní péèi, tedy péèi zamìøenou na úlevu od bolesti, kterou postupující nemoc pøináší, na rozdíl od standardní lékaøské péèe zamìøené na léèbu nemoci. V principu to znamená, že pøed tím, než se tìžce nemocný èlovìk dostane do hospice, byly vyèerpány všechny ostatní možnosti léèby. Hospic neslibuje uzdravení, ale také nebere nadìji. Neslibuje vyléèení, slibuje léèitelnost. Myšlenka hospice vychází z úcty k èlovìku jako jedineèné a neopakovatelné bytosti a z jeho potøeb biologických, psychologických, sociálních a duchovních. Hospic nemocnému garantuje, že nebude trpìt nesnesitelnou bolestí, bude vždy respektována jeho lidská dùstojnost a v posledních chvílích života nezùstane osamocen. Na území Libereckého kraje dosud Prodejní výstavu pomůcek pro žáky všech typů škol si na Základní školu Antonína Sovy přišla ve středu 21. dubna prohlédnout také místostarostka Hana Moudrá. Akci pořádala škola ve spolupráci s českolipskou pedagogicko-psychologickou poradnou a její součástí byly stejně jako vloni, kdy se výstava uskutečnila poprvé, nejenom ukázkové hodiny zaměřené na nápravu dysporuch ale i přednáška PhDr. Miroslava Hudce na téma hyperaktivní dítě. Foto: Eva MARKGRAFOVÁ Novým nájemcem Mìstského koupalištì by se na základì rozhodnutí rady mìsta mìla stát Jiøina Procházková. Vzhledem k tomu, že mìsto již od pøíštího roku plánuje zøízení jedné organizace zajiš ující provoz všech sportoviš v majetku mìsta, žádný hospic není zøízen. Podle koncepce krajského úøadu je jednou z možností pøípadného využití objektu Léèebny dlouhodobì nemocných po Holým vrchem, v pøípadì že bude pøestìhována do Nemocnice s poliklinikou v Èeské Lípì, právì zøízení hospice. Tato úvaha byla dùvodem pracovní návštìvy místostarostky Hany Moudré a øeditelky Sociálních služeb mìsta Èeské Lípy Bc. Evy Stehlíkové v Hospici sv. Štìpána v Litomìøicích. Jde o hospic, který má v republikovém mìøítku s paliativní péèí znaèné zkušenosti a velmi dobré výsledky. Ze slov øeditele hospice Pavla Èesala a prohlídky zaøízení jednoznaènì vyplynulo, že hospic ve velice pøátelském a pøíjemném prostøedí zajiš uje komplexní ošetøovatelskou a lékaøskou péèi pøi souèasném využívání moderních poznatkù v léèbì bolesti a dalších pøíznakù. Samozøejmostí je také podpora rodinì nemocného, volný denní režim, návštìvy 24 hodin dennì a ubytování rodinných pøíslušníkù. Podobné zaøízení by proto v našem regionu mohlo být pøínosem. Mgr. Lubomír ŠÁDEK Pronájem koupaliště shodli se radní na tom, že areál nebude pronajat na 5 let, jak bylo pùvodnì avizováno, ale pouze na rok, upøesòuje starosta a dodává, že o takto upravených podmínkách bude proto mìsto s vybraným uchazeèem dále jednat. Změna územního plánu Na bøeznovém jednání odsouhlasilo Zastupitelstvo mìsta Èeská lípa zmìnu územního plánu týkající se trasy plánovaného obchvatu silnice I/9 v katastru Èeská Lípa, Dubice, Dolní Libchava a Manušice. V èem tato zmìna spoèívá, vysvìtluje Marie Zelinková z oddìlení územního rozvoje a architektury na MÚ Èeská Lípa. Územní plán sídelního útvaru Èeská Lípa, který byl schválen v roce 1998, èásteènì využívá pro jihozápadní obchvat I/9 stávající úsek silnice III/2624 v prùmyslové zónì v délce cca 800 m. Komplikovanìjším dopravním uzlem je køižovatka v prostoru Sosnové, kde trasa silnice musí mimoúrovòovì vykøížit železnièní tra Èeská Lípa Lovosice a umožnit pøipojení silnic III. tøídy od Okøešic a Sosnové a být co nejménì v kolizi s koridorem linek VVN. ÚPNSÚ pøedpokládal zásah do areálu Autodromu Sosnová. S ohledem na význam tohoto areálu hledal investor, tj. Øeditelství silnic a dálnic ÈR, pøi zpracování podrobnìjší dokumentace takové øešení, které by zásah do areálu Autodromu eliminovalo. Dokumentace k územnímu øízení øeší mimoúrovòové køížení žel. trati nadjezdem a zpøesòuje trasu silnice, což vyvolalo požadavek na zmìnu územního plánu sídelního útvaru. Cílem øešení zmìny ÚPNSÚ je upøesnìní trasy obchvatu silnice I/ 9 a vyøešení zásahù vyvolanými místními úpravami trasy. V souèasné dobì Øeditelství silnic a dálnic ÈR požádalo o vydání územního rozhodnutí o umístìní stavby pro I. etapu mimoúrovòová køižovatka Sosnová. Zahájení stavby I. etapy se pøedpokládá v roce Fond malých projektů Dne 30. dubna byly vyhlášeny dva èesko-nìmecké programy spoleèného fondu malých projektù Phare CBC, v rámci kterých mohou mìsta, obce a neziskové subjekty èerpat finanèní prostøedky na malé neinvestièní projekty typu people-to-people. Žádosti s návrhy se pøedkládají do 1. èervence do 16 hodin na sekretariát Euroregionu Nisa, regionálního sdružení, Tø. 1. Máje 858/26, Li- Veøejnosti je urèen Den s policií, který na autodromu v Sosnové poøádají 14. kvìtna Policie ÈR a Mìstská policie Èeská Lípa ve spolupráci s hasièským záchranným sborem a zdravotnickou záchrannou službou. Na programu jsou ukázky z èinnosti dopravní policie, policejních psovodù, hasièù, záchranky, vèetnì prezentace zabezpeèovací techniky objektù a motorových vozidel. K dispozici bude i støelecký laserový trenažér, kde si každý zájemce mùže ovìøit své støelecké dovednosti. Úèast pøislíbila také ústecká zásahová policejní jednotka, která by publiku pøedvedla simulovaný zásah proti nebezpeèným pachatelùm prostøed- Den s policií berec. Veškeré dùležité informace vèetnì míst a termínù pøípravných semináøù pro potencionální žadatele a formuláøe najdete na webových stránkách ERN: V Èeské Lípì se informaèní semináø na téma obou èesko-nìmeckých programù koná 11. kvìtna od 14 hodin na Mìstském úøadu Èeská Lípa v èp. 2, 3. patro. nictvím vrtulníku. Motoristùm bude k dispozici radar dopravní policie, aby si na svých vozech otestovali spolehlivost tachometru. Cyklisté si zase budou moci u policie zaregistrovat své kola. Pøedevším pro dìti jsou pak urèeny rùzné atrakce a soutìže, které pøipravil Kroužek mladých strážníkù. Akce, kterou podpoøilo také mìsto Èeská Lípa, potrvá od 14 do 18 hodin. Pro nemotorizované úèastníky je zajištìna zdarma i kyvadlová autobusová doprava firmou Vett. (Èeská Lípa otoèka v Dlouhé ulici: 13.00, 14.20, a hodin, Kulturní dùm Crystal, Autodrom Sosnová: 13.30, 14.50, a hod. a zpìt). (red) 9

10 MÌSTSKÉ NOVINY è. 9, kvìten 2004 TØÍDÌNÝ ODPAD Proè mám tøídit odpad, když za odpad platím tak vysoký poplatek? Odpovìï: Do poplatku za komunální odpad se nezapoèítávají náklady na svoz tøídìného odpadu. Èím více budeme tøídit komunální odpad, tím menší náklady budou na jeho svoz a v následujícím roce tak mùže dojít ke snížení poplatku. Co patøí do nádob na tøídìný odpad Do nádob na plasty patøí nejen sešlápnuté PET lahve, ale veškeré další plasty, tzn. mikroténové sáèky, igelitové nákupní tašky, obalové folie, vymyté kelímky od jogurtù, tukù, pomazánek, zmrzlin, vymyté lahve od olejù, mycích prostøedkù, výrobky z plastù, polystyren, atd. Naopak tam nepatøí lino, kabely a lepenka. Do nádob na papír patøí nejen noviny, ale veškerý další papír, tj. roztrhané kartónové krabice, knihy, všechny papírové obaly od potravin, atd. Naopak tam nepatøí rozmoèený papír. Do nádob na sklo patøí nejen sklenìné lahve od nápojù, ale také tabulové sklo, vymyté sklenice od kompotù, potravin, atd. Naopak tam nepatøí drátìné sklo a autoskla. Do všech nádob patøí pouze urèené komodity. Nikoliv sklenìné lahve v igelitové tašce, PET lahve v papírových krabicích, PET lahve plné oleje, apod. Vytøídìné komodity již nejsou dále ruènì dotøiïovány! Žádáme obèany, aby odkládali tøídìné komodity do nádob, nikoliv vedle nich Harmonogram blokového čištění Odbor dopravy MìÚ Èeská Lípa, oddìlení silnièního hospodáøství sdìluje, že jsou naplánována další bloková èištìní komunikací ve mìstì Èeská Lípa dle níže uvedeného harmonogramu Havíøská parkovištì Èerveného Køíže parkovištì Brnìnská parkovištì Okružní parkovištì u èp Bardìjovská parkovištì vrchní èást Dukelská parkovištì Kunratická - parkovištì Vladimírská Okružní parkovištì u èp Cvikovská - parkovištì Dlouhá parkovištì 7x Okružní parkovištì u èp Vìtrná v obou smìrech u èp parkovištì u èp Jižní - parkovištì Jáchymovská - parkovištì Hradecká v obou smìrech Sluneèní parkovištì U Nemocnice 4x parkovištì Okružní parkovištì u èp Jihlavská - parkovištì Severní - parkovištì Odbor dopravy zároveò upozoròuje vlastníky vozidel, kteøí nebudou respektovat dopravní znaèení Zákaz zastavení z dùvodu blokového èištìní, že vozidlo bude na náklad vlastníka odtaženo na støežené parkovištì. Povinné očkování psů proti vzteklině V souladu s ustanovením èl. 4 Vyhlášky Okresní veterinární správy v Èeské Lípì ze dne , kterou se vydávají Mimoøádná veterinární opatøení pro pøípad vzniku vztekliny a prevenci v okrese Èeská Lípa, bude na území mìsta Èeská Lípa provedeno hromadné oèkování všech psù starších 3 mìsícù v následujících termínech: V ÈESKÉ LÍPÌ (pondìlí): LADA - ul. U Rokle (støeda): JIRÁSKOVA ul. - veterin. ordinace (sobota): DUBICE pøed závodem MODUS SVÁROV ul. È. Bratøí u restaurace SÍDL. ŠPIÈÁK - ul. Bardìjovská pod nadchodem STØELNICE - u restaurace LUXOR V ostatní dny vakcinace ve všech veterinárních ordinacích v ordinaèní hodiny. Pes musí být pøedveden osobou starší 15 let a opatøen pevným vodítkem a náhubkem. Vakcinace se provádí na náklady majitele zvíøete.povinnost vakcinace psù proti vzteklinì 1 krát roènì je naøízena ust. 4 zákona è. 166/1999 Sb., o veterinární péèi. Porušení této povinnosti je postihováno podle 71 a 73 zák. è. 166/1999 Sb, o veterinární péèi. Na vyžádání mùže být provedeno oèkování i proti ostatním nemocem psù a koèek. Pøineste s sebou oèkovací prùkaz. MÚ Èeská Lípa odb. životního prostøedí Blíží se Svátek matek, den, kdy si pøipomínáme nenahraditelnou úlohu ženy v rámci rodiny a celé spoleènosti. Žena každý den vytváøí to, co dìlá rodinu rodinou a bez èeho se žádná spoleènost neobejde. Proto všem ženám pøeji mnoho úcty, štìstí a lásky v jejich každodenním životì. Ivo Škola pøedseda OO KDU-ÈSL 10

11 è. 9, kvìten 2004 MÌSTSKÉ NOVINY co vás trápí VZP a operace endoprotéz V minulém vydání Mìstských novin se ve svém sloupku èeskolipský starosta Petr Skokan zmínil o tom, jak ho netìší, že ze strany èeskolipské poboèky VZP jsou nedostateènì financovány operace endoprotéz, a proto pacienti vyhledávají nemocnice, kde jim jejich nemocné klouby odoperují. Na to reagovala øeditelka poboèky ing. Zuzana Dvoøáková: Všeobecná zdravotní pojiš ovna nerozhoduje o tom, kolik výmìn kloubù provede ortopedické oddìlení Nemocnice s poliklinikou v Èeské Lípì. Zdravotní péèe poskytnutá pojištìncùm VZP v Nemocnici s poliklinikou v Èeské Lípì je hrazena tzv. paušální sazbou na unikátního pojištìnce. Tato sazba odráží výkonnost nemocnice v referenèním období a vztahuje se k poètu pojištìncù ošetøených v aktuálním období v jednotlivých druzích zdravotní péèe (lùžková péèe, ambulantní, doprava, apod.). Struènì øeèeno - VZP hradí zdravotní péèi za ošetøené pojištìnce nemocnici jako celku na základì pøesnì stanovených a smluvnì zajištìných pravidel. Záleží pouze na vedení zdravotnického zaøízení, jak poukázanou èástku rozdìlí mezi jednotlivé primariáty. O následné vyjádøení jsme proto požádali také øeditele NsP ing. Miroslava Vacka: Stávající stav, co do množství, zpùsobu pøidìlování i co do èekacích dob není naprosto vyhovující. Celkový objem roèních finanèních prostøedkù poskytnutých z VZP pro NsP je z historických dùvodù relativnì menší než jinde. Nemocnice má snahu tento limit zvyšovat a optimalizovat léèebnou péèi poskytovanou obyvatelstvu Èeské Lípy a okolí tak, aby z daného objemu finanèních prostøedkù byla poskytnuta péèe nejpotøebnìjší. V budoucnu je naší snahou tyto podmínky zlepšit tak, aby naši pacienti nebyli nuceni vyhledávat jiná zdravotnická zaøízení a to nejen v rámci ortopedie. Rovnìž pøizpùsobíme poèet operovaných totálních endoprotéz poètu obyvatel ve spádové oblasti. (red) RK POREA realitní a poradenská kanceláø, Zámecká 65, Èeská Lípa, tel. /fax Objekty k podnikání Èeská Lípa-Slovanka rozestavìný objekt vè. hotových pøípojek inž. sítí, pozemek cca 1800 m 2 Cena: ,- Kè Pronájem nebytových prostor Èeská Lípa Jiráskova ul. kancel. prost. Cena: 1500,- Kè /m 2 Èeská Lípa Zámecká ul. obchodní prost. Cena: ,- Kè Èeská Lípa Jiráskova ul. obchodní prostory Cena Kè + služby K pronájmu nebytové prostory /obchod 60 m 2/ Nájem Kè/mìs. Volné ul. Zámecká 71 Èeská Lípa tel.:

12 MÌSTSKÉ NOVINY è. 9, kvìten 2004 CHCETE LEPŠÍ? Garážová vrata NORMSTAHL = KVALITA V 10 barvených provedeních od ,- Kè vèetnì montáže, dopravy a DPH Vám je dodá firma dovozce Firma FILIPI& dcery Èeská Lípa, tel.: Další sortiment: vjezdové brány dálková ovládání - rolety závory zámeènické výrobky PODHÁJSKÁ pro velký zájem další termín Využijte léèivé úèinky slané termální vody. Pohybové ústrojí, dýchací i kožní problémy... CENA: 4.900,- Kè bus z È. L.,hotel s vl. koup. a TV, polop., poj., výlet, prùvodce CK Mgr. Jana Hušáková Varnsdorf tel.: SOLARIUM Studio JARO NA IBIZE = AKÈNÍ CENY PERMANENTEK V TURBU VERTIKAL SOLÁRIU JIŽ OD 5,90 Kè za minutu CENOVÁ BOMBA! Nejlevnìjší, ale hlavnì nejkvalitnìjší opalování na ÈESKOLIPSKU! Pospíchejte k nám pro permanentku za tuto akèní zvýhodnìnou cenu! 1 x TURBO VERTIKAL SOLARIUM (technicky nové trubice novinka roku 2004) 1x RELAX BANANA SOLARIUM (zapomeòte na Vaše starosti) Plážové posezení s barem v atmosféøe Ibizy PO PA ÈESKÁ LÍPA nám. T.G.M. (vedle pošty), tel AKCE Závady v distribuci Mìstských novin hlaste na tel. è ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ Rámový systém EXPODUL a bezrámový systém BALKON SYSTÉM Nejlevnìji v regionu Èeská Lípa Cena za lodžii 3,5m vèetnì zatìsnìní spodní èásti zábradlí: Kè ,-/bezrámový systém Kè ,-/rámový systém ZAJISTÍME VÁM ZDARMA VEŠKERÁ POVOLENÍ Polák Martin, Jižní 1839, Èeská Lípa tel.: , Mobilní masérské služby (regeneraèní a thajská masáž, reiki terapie) nabízí Šárka Šimková tel.: PRODÁME AREÁL bývalých dílen v Dobranovì, pozemky 4.850m 2 (zpevnìné plochy), dílny, sklady, garáže, kanceláøe, byt. Souèástí areálu je hala 65x12m (pronájem PF možnost koupì). Možnost prodeje i èásti areálu. Cena dohodou. Informace tel.: Inzerce v Mìstských novinách J. Pièkarová Mìstské informaèní centrum TGM è. 2 tel

13 è. 9, kvìten 2004 MÌSTSKÉ NOVINY Krejèík Vladimír ml. Poskytování služeb v lesnictví, zemìdìlství a zahradnictví Prodej øeziv, palivového døeva kamení, sutì a zeminy Provozovna: Moskevská 1729 È. Lípa mobil: tel/fax: nabídka: CK SBV TRADING spol. s r. o. Sokolská 271, Èeská Lípa Tel , fax Itálie - Caorle 2** hotel - ceny již od 3.990,- Kè/dospìlá osoba Chorvatsko - Makarská riviéra - Igrane 2** penzion - ceny již od 4.990,- Kè/dospìlá osoba cena obsahuje: ubytování, polopenzi, dopravu klimatizovaným autokarem (do Chorvatska lehátkový bus), lùžkoviny, služby delegáta a pojištìní dle zákona 159/99 Sb. Nabídky zájezdù pro skupiny a kolektivy ceny individuálnì nové trubice PO - Ne hod. Jediné solárium s provozem V SOBOTU I V NEDĚLI Víkendy na objednání SOLÁRIUM TURBO opalování ve stoje s hudbou opalovací doba max. 10 minut! (permanentka 100 minut = 600 Kč) tel , Česká Lípa u autobusového nádraží 5. května 815 naproti autosalonu Hyundai (300 m od Kauflandu) 13

14 MÌSTSKÉ NOVINY è. 9, kvìten DDM Libertin So Zájezd pro dìti od 10 let: Kutná Hora Cesta støíbra,prohlídkový okruh + støedovìký dùl Ne Výlet okolo Špièáku pro dìti a rodièe s dìtmi start hod. u Zhoøelecké ul., trasa 4-5 km se soutìžemi, startovné 10 Kè Ne Bøišní tance Studio M L. Doksanské,sál DDM 8,30 12,30 hod. cena 300 Kè St Pythagoriáda okresní kolo soutìže ZŠ Pátova È.L., zaèátek ve 13 hod., pøihlášky do 5. 5., inf. J. Glaserová So Výtvarná sobota: Batika vyvazovaná + sypaná, s sebou: trièko 2ks (bílé, svìtlé), látku 1m, nutný je pøevlek, cena 150 Kè, pøihlášky a platby do , inf. J. Kalvodová St Pøednáška: postižení živoèichù odpady, ing. Z. Vitáèek, klub Spirála 17, 30 hod Èt Dopravní høištì pro JOJO klub 10-11hod., zdarma pro dìti do 6ti let s rodièi, s sebou: kolobìžky, odstrkovadla, kola, inf. B. Hlobeòová Èt Rodinné konstelace pøednáška + ukázka, pøednáší F. Èervenka, klub Spirála 18 hod So Bambiriáda 2004 v Liberci prezentace ZÚ DDM Libertin na krajské pøehlídce, cena 50 Kè, inf. B. Hlobeòová Bøišní tance Studio M L. Doksanské,sál DDM 8,30 12,30 hod. cena 300 Kè, pøihlášky se zaplacením do , inf. L. Lípová St Archimediáda okresní kolo soutìže DDM, zaèátek v 8 hod., pøihlášky do Pøednáška: pøedstavení firmy zpracovávající odpady, ing. M. Šenkýø, klub Spirála 17, 30 hod., INFORMAÈNÍ CENTRUM MLÁDEŽE Po Pá: hod. - Internet pro veøejnost, pomoc pøi vyhledávání na Internetu, - inzerce zdarma, info-šanonová technika, možnost zakoupit si obèerstvení Týden promítání EKO FILMU ve spolupráci se sdružením CEDR: Klub Spirála, inf. J. Kalvodová, možnost poslat pøehled filmù pøes Internet , 30 hod, , 00 hod. Studentská videoprojekce: každé úterý, klub Spirála 19 hod., vstupné 10 kè Pøehled filmù v DDM nebo na inf. V. Rusínková - ICM pøednášky v akademii Pondìlí 10. kvìtna v 19,00 hod. Ing. Miroslav VACEK - øeditel nemocnice s poliklinikou, Èeská Lípa: MÁ ÈESKOLIPSKÁ NE- MOCNICE ŠANCI PØEŽÍT A PROSPERO- VAT? Ètvrtek 20. kvìtna v 19,00 hod. Zdenìk POKORNÝ: BOHATSTVÍ ARCHI- TEKTURY EVROPSKÉ UNIE Ètvrtek 27. kvìtna v 18,00 hod. Hana KREJBICHOVÁ: BEZPEÈNÌ NA SLUN- CI, CO OVLIVÒUJE KVALITU POKOŽKY Pøednášky se konají v budovì AJAK v Mariánské ulici. Jiráskovo divadlo Nedìle od 19,30 hodin SKLENÌNÝ ZVÌØINEC Richard KRAJÈO a Anna CÓNOVÁ v generaèním konfliktu matky a jejích dìtí od Tennessee Williamse. DIVADLO PETRA BEZRU- ÈE OSTRAVA, cca 135 min. Pøedpl. sk.b. Doprodej vstupenek á 140 Kè. Ètvrtek od 19,30 hodin PAVEL DOBEŠ a TOMÁŠ KOTRBA Folkový koncert. Vstupné 110 Kè. Pondìlí od 19,30 hodin SMETANOVO TRIO JITKA ÈECHOVÁ klavír, JANA NOVÁKOVÁ housle, JAN PÁLENÍ- ÈEK violoncello. Program: B. Martinù, B. Smetana, A. Dvoøák. Pøedpl. KPH.Doprodej á 100 Kè, ml. a senioøi á 70 Kè. Ètvrtek od 19,30 hodin POSTEL PRO HOSTY aneb MÙJ DÙM, MÙJ HRAD Brilantní komedie s øadou nedorozumìní a bláznivých zápletek od anglického dramatika Alana Ayckbourna. DIVADELNÍ SPOLEÈNOST HÁTA PRAHA, cca 135 minut vèetnì pøestávky. Pøedpl. sk. A. Doprodej vstupenek á 140 Kè. Cimrman by se divil V èeskolipském Jiráskovì divadle se již po šesté potkaly oddíly asociace TOM na otevøené amatérské pøehlídce divadelních vystoupení Cimrman by se divil. Poøadatelská Chippewa ráda pøivítala již tradiènì Magnety z Kamenického Šenova, Sluníèka z Litomìøic, Skaláky ze Skalska u Mladé Boleslavi, Svištì a Bubliny z Roztok u Prahy, Máky z Turnova a z nejvìtší dálky také Zlaté Šípy z Valašského Meziøíèí. Jako jediní netomíci vystoupil divadelní kroužek ZŠ Špièák z Èeské Lípy. Celý jarní den byl opìt ve znamení smíchu dìtského,ale i rodièovského obecenstva, mohutných potleskù, nervózního pøešlapování hercù za oponou, voòavého guláše a samozøejmì oèekávání rozhodnutí poroty. Stupnì vítìzù byly obsazeny, herci dne ocenìni, dort snìden a Jiráskovo divadlo opìt utichlo. Dìkujeme všem režisérùm a scénáristùm za nekoneènou trpìlivost, hercùm a hereèkám za výkony a tìšíme se zase za rok v Èeské Lípì. Zd. Šmída TOM CHIPPEWA Mítink Strany zelených V pondìlí se bude na Masarykovì námìstí v Èeské Lípì prezentovat se svými kandidáty do Evropského parlamentu Strana zelených. Od 13 hodin zde bude mít stánek s èajovnou, kde mùžete hovoøit nad šálkem èaje s Janou Ulbrychovou, rozhlasovou novináøkou a místopøedsedkyní Strany zelených. Janu Ulbrychou doprovodí Olga Lomová, pøekladatelka a vedoucí Ústavu dálného východu na FFUK, a Jan Korytáø, pøedseda Spoleènosti pøátel pøírody. Poté se od 17 hodin uskuteèní beseda s kandidáty o aktuálních tématech našeho regionu. Místo tohoto setkání bude ještì upøesnìno v denním tisku. Pøijïte na šálek èaje! Setkání s premiérem OVV ÈSSD Èeská Lípa zve všechny obèany na besedu s premiérem PhDr. Vladimírem Špidlou. Uskuteèní se 17. kvìtna od hodin aule ZŠ Kamenický Šenov. Diskuze bude na téma Ženy všech generací a jejich uplatnìní ve státech EU (studium a jeho financování ve státech EU, uplatnìní žen v politice a nástroje, které mají státy EU k jejich prosazení a rovné pøíležitosti na trhu práce). Filmový ekofestival Obèanské sdružení Centrum ekologického a duchovního rozvoje CEDR pøipravilo ve spolupráci s DDM Libertin promítání filmù z loòského mezinárodního filmového festivalu Ekofilm Festival se koná od pondìlí do od 17:30 a v sobotu se zaèíná už ve 14 hodin. Na pøehlídce se pøedstaví 32 filmù na rùzné motivy. Na støedu od 17:30 jsme pozvali Ing. Zdeòka Vitáèka z Vlastivìdného muzea, aby nám pøednášel na téma Postižení živoèichù odpady. Další pøednáška na téma odpady se uskuteèní ve støedu od 17:30. Ing. Miloš Šenkýø z firmy R. P. O. bude hovoøit o fungování a problémech firmy zabývající se recyklováním vícevrstvých obalù. Pøednášky i Ekofestival se uskuteèní v DDM Libertin. Miroslav ØEBÍÈEK Přednáška o reflexní terapii Obèanské sdružení Centrum ekologického a duchovního rozvoje CEDR si pro Vás pøipravilo pøednášku Beáty a Julius Patakyových, terapeutù Reflexní terapie. V reflexní terapii se k léèení nemocí urèitých èástí tìla používá stimulace a masáž tzv. reflexních oblastí na chodidlech. Zde dojde k uvolnìní zablokovaných energetických kanálù, aby energie mohla volnì proudit a poškození vyléèit. Skuteèný návrat k pøírodì je možný pouze skrze bosá chodidla, je hlavním mottem manželù Patakyových. Pøednáška se uskuteèní v úterý , od 17:30 hodin v kulturním domì Crystal. Miroslav ØEBÍÈEK Sto let Sokola v České Lípě Výstava Vlastivìdného muzea a galerie v Èeské Lípì Sto let Sokola v Èeské Lípì byla zahájena ve ètvrtek 29. dubna v Biebrovì koncertní síní v ambitu kláštera. Èeskolipský Sokol vznikl poprvé v roce Pro velkou záš ze strany nìmeckých spoluobèanù byla jeho èinnost zastavena. K obnovì došlo na schùzi v hostinci U mìsta Karlovy Vary Práce sokolské organizace byla pøerušena za druhé svìtové války a znemožnìna v letech Na výstavì jsou dokumenty o èeskolipském Sokolu a památky na tuto organizaci jako jsou kroje, odznaky a pamìtní listy. Závìr výstavy tvoøí dokumentace o souèasné práci zdejších sokolù. Výstava je pøístupná až do 30. kvìtna.

15 è. 9, kvìten 2004 MÌSTSKÉ NOVINY školy, nadace, organizace Velikonoce na ZŠ Špičák Žáci nejvìtší èeskolipské základní školy na sídlišti Špièák se i v letošním roce zapojili do pøíprav oslav velikonoèních svátkù. Jednou z aktivit je jarní výzdoba oken, kterou vyrábìly dìti v kroužku ruèních prací pod vedením paní uèitelky Honzejkové. Pøi hodinách pìstitelských prací zase žáci ze 7. a 8. tøíd upletli, za dohledu pana uèitele Fluska a paní uèitelky Tyšerové, tradièní maxi pomlázku a závìsné kvìtinové koše z vrbového proutí. Hlavní vchod školy je okrášlen truhlíky s již kvetoucími jarními kvìtinami a zelenou bøízkou ozdobenou malovanými vajíèky kraslicemi. Pro žáky z pátého roèníku se zase pøípravou na velikonoce stala beseda s pracovníkem Vlastivìdného muzea v Èeské Lípì panem Jaromírem Slabým a panem Ivo Školou. Bìhem besedy se žáci dozvìdìli základní informace o vzniku a významu velikonoèních svátkù u nás i v zahranièí, o lido- Výstava a jarmark v Radosti Poèátkem dubna se ve Speciálních školách Radost uskuteènila již tradièní velikonoèní výstavka a jarmark. K vidìní byla celoroèní práce dìtí, jejich výrobky i jejich nemalá práce na výzdobì celé školy. Akce byla poctìna i návštìvou místostarostky Èeské Lípy Hany Moudré. SpŠ Radost dìkují mìstu Èeská Lípa za poskytnutí grantu, díky nìmuž se mohla expozice uskuteènit a dìti tak našly úèel a cíl své velké snahy a píle. Pro zájemce byla ke shlédnutí i školní ZOO, která je již na naší škole od roku Chov zvíøat si klade za cíl prohlubovat u žákù lásku k pøírodì a neopomenutelná je zde i psychoterapie, pøi které Velikonoční pobyt Další z již takøka tøí stovek úspìšných akcí pro dìti z Klubovny radosti a zábavy Èeské spoleènosti pomoci dìtem Tilia byl velikonoèní prázdninový pobyt v penzionu Koruna v Dolním Prysku u Kamenického Šenova. Nejvìtším lákadlem byl pochopitelnì výlet do Dìèína s návštìvou tamního plaveckého sportovního areálu s tobogány, zajímavou zkušeností však byly i návštìvy trojic dìtí v domácnostech místních obèanù s pøedáním velikonoèních pøáníèek. Podìkování patøí mìstu Èeská Lípa, bez jehož pochopení a finanèních prostøedkù poskytnutých v rámci schválených projektù Komplexního souèinnostního programu prevence kriminality by se pobyt nemohl uskuteènit. Stálý zájem o èinnost dìtí z klubovny svojí návštìvou opìt potvrdila místostarostka Hana Moudrá. Zvláštní podìkování úèastnice pobytu Saši Moréové patøí za nález osobních dokladù neznámému nálezci. Mgr. Lubomír ŠÁDEK pøedseda ÈSPD Tilia vých zvycích spojených s velikonocemi a prohlédli si vzorník obrázkù kraslic ze všech regionù naší vlasti. Na závìr besedy byla vyhlášena roèníková soutìž o nejkrásnìjší malované vajíèko, kterou vyhodnotila porota složená z výtvarníkù školy v týdnu po velikonocích. Tøi nejnadanìjší výtvarníci získali knižní odmìnu. Mgr. Libor ŠMEJDA se využívá pozitivního pùsobení zvíøete na èlovìka. Žáci se zapojili do ekologických programù. Pedagogové se snaží pracovat nejenom s vytipovanými problémovými žáky, ale do terapie zapojují i ostatní, kteøí projeví pøání se do programu pøipojit. Terapii s dìtmi, které mají výchovné problémy, a v dùsledku psychiatrické diagnózy, nebo selhání rodinného zázemí, prùbìžnì vyhodnocují a stanovují další postup. V souèasné dobì se snaží o spolupráci s organizacemi, které se touto problematikou zabývají za úèelem výmìny zkušeností a kooperace. Významná je také spolupráce se ZOO v Ústí nad Labem a se ZOO v Dìèínì, kterým touto formou škola velmi dìkuje. Narozeniny ČDS Letošní kalendáøní rok bude pro Èeskolipský dìtský sbor ve znamení oslav jeho 10. narozenin ÈDS. Již uskuteènil køest nového CD burem zpjívat a je za ním i koncertní turné v SRN a Lucembursku. Do Lucemburska se sbor podívá opìt v pøíštím roce, nebo dostal oficiální pozvání na hlavní kulturní program bìhem setkání pøedsedù vlád EU. Mladí zpìváci získali titul Talent roku pro nejúspìšnìjší dìtský kolektiv v LBC kraji a zlato s postupem na regionálním kole dìtských sborù v Novém Boru. Pøíští mìsíc se chystáme na Slovensko a v èervnu opìt do Nìmecka. Mezi velké události, které nás èekají, patøí listopadové koncertní turné po západì USA. Èeskolipský dìtský sbor vypisuje nábor pro pøíští školní rok ve všech vìkových kategoriích. Obì pøípravná oddìlení dìti od 4 do 10 let mají termín zápisu od , koncertní odd. také od s dùrazem na budoucí žáky sedmých a osmých tøíd a prvních roèníkù SŠ. (pn) Nocování v knihovně Poèátkem dubna probìhla na poboèce mìstské knihovny na Špièáku NOC S ANDERSENEM. Do této spoleèné akce veøejných knihoven se letos zapojilo již více než 200 knihoven (nìkolik knihoven z Polska i Slovenska) a na 50 školských zaøízení. Ojedinìlá akce vyhlašovaná Svazem knihovníkù a informaèních pracovníkù se koná pøi pøíležitosti Mezinárodního dne dìtské knihy (výroèí narození H. CH. Andersena) a v rámci kampanì Bøezen - mìsíc internetu. Pro dìti se pøipravuje rùzný program, spoleèné je však ètení, povídání o knihách a také internet. Pro úèastníky Noci byl zøízen samostatný chat, knihovnice si mohly vymìòovat zkušenosti nebo aktuální dojmy prostøednictvím elektronické konference Andersen. V Èeské Lípì jsme v knihovnì spali poètvrté! Pro dìti jsme pøipravili program pod pracovním názvem Detektiv v akci. Dìti besedovaly s mìstskou policií, hledaly poklad, vìnovaly se dopravní výchovì, soutìžily, hrály si a hlavnì si èetly. Èetly se pohádky, vyprávìlo se a pomocí internetu dìti komunikovaly s jinými nocležníky v jiných knihovnách. Po celý veèer se dìti vydatnì posilòovaly a ráno po èerstvé snídani, pøedání drobných dárkù a pamìtních listù se spokojené rozešly do svých domovù. Veèer i noc se vydaøily, a tak se mùžeme tìšit na další NOC v roce 2005 pøi 200. výroèí narození Hanse Christiana Andersena. MÌSTSKÁ KNIHOVNA zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva mìsta Èeská Lípa se koná ve støedu 26. kvìtna od hodin v zasedací síni MÚ ve 3. patøe èp. 2 na námìstí T. G. M. ZUŠ pøedstavuje Od studijní kresby k výtvarnému objektu na téma Člověk. Cyklus výstav ve foyeru budovy ZUŠ Česká Lípa pokračuje v květnu expozicí prací výtvarného atelieru Mgr. Evy Junkové 15

16 MÌSTSKÉ NOVINY è. 9, kvìten 2004 Testace veteránů a pozvánka na závody Dne 17.dubna probìhla na parkovišti u èeskolipské nemocnice klubová a krajská testace historických vozidel, která je nutná pro získání zvláštní registraèní znaèky. Tato umožòuje již odepsaným staøeèkùm vrátit se za urèitých podmínek po pracné, nákladné a mnohdy i nìkolikaleté renovaci do silnièního provozu. Nìkteré z tìchto vozidel budete moci shlédnout pøi pøíležitosti již 9. roèníku soutìže S veterány Èeskolipskem dne pøed Kulturním domem Crystal. Tuto soutìž, na kterou jste srdeènì zváni, poøádá s následujícím èasovým rozvrhem Veterán Car Club Èeská Lípa: hod. výstava vozidel pøed KD Crystal hod. start vozidel od KD Crystal hod. dojezd vozidel pøed KD Crystal. Fotbal má mnoho pøíznivcù i odpùrcù, pravdou ale zùstává, že je nejrozšíøenìjším a nejsledovanìjším sportem nejen v Èeské republice, ale i ve svìtì. Cestu na fotbalové stadiony si najdou všechny generace, vèetnì žen a mládeže. Fotbal není pouze 1.Gambrinus liga, ale pøedevším stovky žákù a dorostencù, jejichž snem a motivací je stát se hráèem prvoligového klubu. Ne každému se sen splní, ale mají-li motivaci sportovat, pak nebloudí bez cíle po sídlišti, nemalují po zdech, neberou drogy apod. Dìkuji pøedstavitelùm Vašeho mìsta za možnost pozvat Vás na poslední domácí utkání FK Jablonec 97 na stadion Støelnice v Jablonci nad Nisou, ve kterém v sobotu 8. kvìtna od hodin pøivítáme FK Tepli- Trasa soutìže: Èeská Lípa, Zahrádky, Holany, Døevèice, Dubá, Tubož, Olešno, Mšeno, Lobeè, Nosálov, Na fotbal a na výlet ce. Vstupenka slouží zároveò k bezplatnému vstupu na hrad Frýdštejn (www.frydstejn.cz), a k prohlídce brusírny sklenìných perlí a kozí farmy ve Výletním areálu Pìnèín (www.vapen.cz) u Jablonoce n.n. Pokud se rozhodnete strávit nedìli na Jablonecku, doporuèuji nìkolik zajímavých tipù na výlet do blízkého okolí. - Jizerské hory, mìsto Jablonec nad Nisou - hrad Frýdštejn pøístupná vìž, výhled Krkonoše- Èeský ráj-bezdìz - Výletní areál Pìnèím ukázka výroby sklenìných perlí, domácí farma, výroba-prodej kozího sýra, jízda silnièním vláèkem na Èernou studnici - rozhledna Èerná Studnice výhled Jizerské hory, Krkonoše, Èeská ráj, Bezdìz, Ještìd. Žïár, Okna, Doksy, Jestøebí, Zahrádky, Èeská Lípa. Jaroslav KOS UN, pøedseda VCC Úspìšné bylo vystoupení na závodech horolezecké mládeže Lanexcupu v Újezdì nad Lesy, kde v kategorii dívek B zvítìzila Anièka Wágnerová/Jiskra Nový Bor/, v kategorii chlapcù A David Matoušek /Jiskra Nový Bor/ a v kategorii dívek D Viola Skalická /HO Skaláci DDM Èeská Lípa/. Tøetí místa pøidali ještì Lukáš Šveòha /Jiskra Nový Bor/ v kategorii chlapcù B a Jakub Skalický /HO Skaláci DDM Èeská Lípa/. Neménì úspìšná byla i úèast na sobotních závodech v nìmeckém Krajské sportovní hry zdravotně postižených Centrum pro zdravotnì postižené Libereckého kraje se sídlem v Liberci poøádá 12. èervna již tøetí krajské sportovní hry zdravotnì postižených, které se uskuteèní na Èeskolipsku v areálu rekreaèního støediska Poslùv mlýn v Doksech. Pøihlášky jsou k dispozici v Centru pro zdravotnì postižené, Konopeova 812 Èeská Lípa a v Mìstském informaèním centru námìstí T.G.M. 2. Závazné pøihlášky soutìžících, kteøí by si chtìli pøijít zasportovat, je nezbytné odevzdat nejpozdìji do 17. kvìtna v èeskolipském centru pro zdravotnì postižené, kde vám budou poskytnuty i bližší informace k akci. Eva KRUTSKÁ, øeditelka CZP LK Úspěchy mladých horolezců na umělých stěnách Freibergu, kde opìt všichni naši závodníci stáli na stupních vítìzù: 1. místo David Matoušek /Jiskra Nový Bor/, Anièka Wágnerová / Jiskra Nový Bor/, Jakub Skalický /HO Skaláci DDM Èeská Lípa/, 2. místo Kateøina Haringová /Jiskra Nový Bor/, Lukáš Šveòha /Jiskra Nový Bor/ a Viola Skalická /HO Skaláci DDM Èeská Lípa/. Poslední a nejdùležitìjší jarní vystoupení na mistrovství republiky mládeže se uskuteèní v Novém Boru F. SKALICKÝ Rozpis služeb zubních pohotovostí Zubní pohotovost je poskytována v ordinacích jednotlivých zubních lékaøù podle následného harmonogramu. Ordinaèní hodiny SO, NE, svátky od 8 do 12 hodin. sobota a nedìle MUDr. Eva Pušková; tel Nový Svìt 915, K. Šenov sobota MUDr. Nadìžda Motlíková; tel Eliášova 1545/9, Èeská Lípa nedìle MUDr. Miloš Pánek; tel Purkyòova 1849, Èeská Lípa sobota MUDr. Dita Lacinová; tel Purkyòova 1849, Èeská Lípa nedìle MUDr. Pavel Høíbal; tel Revoluèní 164, Stráž pod Ralskem sobota MUDr. Ilona Tulisová; tel Revoluèní 164, Stráž pod Ralskem Bazén: hodiny pro veøejnost Plavecký bazén je pro veøejnost otevøen: pondìlí až pátek od 12 do 20 hodin sobota a nedìle od 10 do 20 hodin MÌSTSKÉ NOVINY, ètrnáctideník, ev. è. MK ÈR E Vydává: Mìsto Èeská Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, IÈO Redakce: MÚ, nám. T. G. M 1, tel.: , 724/265386, Odpovìdný redaktor: Eva Markgrafová. Redakèní rada: Eva Markgrafová, Bc Eva Vlastníková, Hana Moudrá, Ing. Václav Svatek, Ivo Škola, Ing. Josef Zachrla, Siegfried Tomasch. Redakèní rada má vyhrazené právo zamítnout pøíspìvky, které budou v rozporu s jejími kodexy, anebo budou dodány po uzávìrce. Distribuce: Pøíjem inzerce: J. Pièkarová, Mìstské informaèní støedisko, námìstí TGM èp. 2, tel Dopisy a pøíspìvky ètenáøù nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovìdnost za obsah zveøejnìné inzerce a pøípadné následné škody.

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p.

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p. n Objednatel posudku: Úèel posudku: JUDr.L.Jedlièková, notáøka v Praze soudní komisaøka povìøená Obvodním soudem pro Prahu 3 Milešovská 6 130 00 Praha 3 urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ KOLENO, HLEZNO, ZADONOŽÍ REKONSTRUKCE a MINIINVAZIVITA BRNO 16.10. - 17.10.2013 Místo konání: Anatomický

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004 1/LEDEN/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004 Rozpoèet: veškeré výdaje pokryty z pøíjmù Rozpoèet mìsta Èeská Lípa na rok 2004 odsouhlasilo

Více

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie PREPARAÈNÍ KURZ ORL

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Konkurzy na ředitele Starostovy starosti příspěvkových organizací Moderní škola potřebuje moderní způsoby vedení Vážení čtenáři

Konkurzy na ředitele Starostovy starosti příspěvkových organizací Moderní škola potřebuje moderní způsoby vedení Vážení čtenáři 4/únor/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 27. února 2004 Konkurzy na ředitele příspěvkových organizací Èeskolipská radnice pøipravuje vyhlášení konkurzních

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více