Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité"

Transkript

1 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem pro místní rozvoj ÈR a vrátí pùjèené prostøedky ve výši 12,9 mil. korun, které radnice získala podle Pravidel poskytování státních pùjèek na opravy, modernizaci a rozšíøení byto- Město chce vypovědět smlouvu s ministerstvem vého fondu. Rozhodli o tom zastupitelé na svém dubnovém jednání. Návrh, aby tak mìsto uèinilo, pøedložili zastupitelùm starosta Petr Skokan a místostarostka Hana Moudrá. Jako hlavní dùvod, proè by mìlo pùjèené peníze na deset let nyní vrátit, uvedli nevyhovující podmínky, které jsou spojeny s jejich èerpáním. Peníze, které jsme od ministerstva získali formou dvou vratných pùjèek v roce 1999 (5 mil.) a 2000 (7,9 mil.), jsme museli vložit do Fondu rozvoje bydlení mìsta Èeská Lípa. Fungování fondu upravuje na základì pravidel obecnì závazná vyhláš- ka a jsou z nìj poskytovány pùjèky na obnovu a modernizaci bytového fondu, pøipomíná starosta Petr Skokan. Ukazuje se však, že podmínky, které jsou spojeny s naplòováním a následným èerpáním prostøedkù právì z tohoto našeho fondu, nejsou zcela optimální. Zásadní problém vidí starosta v tom, že na stranì jedné není o pùjèky od mìsta tak velký zájem, nebo dnes už na trhu panuje slušná konkurence, které nemùže fond kvùli pomìrnì pøísnì nastaveným pravidlùm konkurovat. Za dobu existence fondu, tj. od roku 1999, uzavøelo mìsto se žadateli o pùjèku cca 50 smluv na celkem 4 mil. korun. Na stranì druhé plyne ale do fondu 50% výnosù z privatizace obecního bytového fondu. Výsledkem je, že dnes máme na jeho kontì deponováno bezmála 80 milionù korun, které se nedají jinak využít. dokonèení na str. 2 Pro uspořádání tradiční dubnové oslavy Dne Země si pro letošek DDM Libertin vybral netradiční historické prostory areálu vodního hradu Lipý, kde se soutěžilo, jezdilo na koni, malovalo, vyráběl papír atd. Mezi návštěvníky patřily zejména děti, kterým byla akce zaměřená na ochranu životního prostředí určena. Foto: Eva MARKGRAFOVÁ Starostovy starosti Všechno, co vidíme, slyšíme a prožíváme, je jednou poprvé. Øíká se, že v takovou chvíli si má èlovìk nìco hezkého pøát. V uplynulých ètrnácti dnech jsem však premiérových situací zažil tolik, že jsem na pøání úplnì zapomnìl. Škoda, byla nadìje, že se splní. Poprvé jsme byli s Adamem Petrem u zubaøe. Trochu se bál, ale nakonec to zvládl jako správný chlap. Se svými výpìstky se na Škroupovì námìstí objevil první zelináø. Se zastupiteli jsme se poprvé sešli na mimoøádném zasedání už v 7 hodin ráno, abychom odsouhlasili smlouvu o bezúplatném pøevodu státního majetku na mìsto. Spolu s naší státní vlajkou také poprvé zavlála vlajka Evropského spoleèenství, kde spolu s dalšími devíti pøistupujícími státy máme za sebou prvních pár dnù našeho èlenství. V Praze se poprvé v nové Sazka arénì odehrává Mistrovství svìta v ledním hokeji, kterým více èi ménì žije celá republika. Hokej mám také moc rád, ale zápasù, které jsem až doposud mohl v klidu odsledovat v tv, je bohužel málo. Doufám ale, že tohle mistrovství nebylo poslední, které se v naší zemi koná. Stejnì tak doufám, že se èeskolipským divákùm zlepší televizní signál, na jehož zhoršenou kvalitu si nyní právem stìžují. O vysvìtlení a nápravu požádám jak Èeské radiokomunikace tak Èeskou televizi. Obdobnou atmosféru, jakou v obou arénách již nìkolik dnù vytváøejí hokejoví fanoušci z celého svìta, jsem však také zažil. Shodou okolností šlo opìt o premiéru. Konkrétnì o èeskolipské oblastní kolo soutìže Paragraf 11/55, kde žáci druhého stupnì prokazují svoje povìdomí o zákonech. V oblastním kole bojovala školní družstva z celého našeho okresu o postup do libereckého krajského kola. Spolužáci je tak nádhernì povzbuzovali, že jsem si chvílemi pøipadal jako na utkání sportovních hvìzd, což náš Kulturní dùm Crystal už dlouho nezažil. Velice pøíjemným bylo pro mne jako starostu Èeské Lípy také pøedávání ocenìní Credit Suisse Zamìstnavatel regionu 2004, jehož smyslem je vyzdvihnout spoleènosti, které v daném kraji svou personální politikou pøispívají k celkovému rozvoji zamìstnanosti. Vloni se toto ocenìní udìlovalo v rámci celé republiky. Na úrovni krajù se letos odehrál první roèník. O to více mne potìšilo, že vítìzem Libereckého kraje se stala spoleènost Johnson Controls automobilové souèástky, k.s. a tøetí místo obsadila rovnìž èeskolipská firma Narex a.s. Do následujících dnù, které pro každého z nás budou rovnìž premiérou, vám pøeji, aby alespoò vìtšina z nich patøila do kategorie pøíjemnì a hezky prožitých dnù. Vždy je kvìten lásky èas. Petr SKOKAN, starosta Velká čtenářská soutěž čtěte na str. 5 Další vydání MN je 21. kvìtna. Uzávìrka je 10. kvìtna

2 MÌSTSKÉ NOVINY Mikrocell si pro svůj další rozvoj vybral Českou Lípu è. 9, kvìten 2004 Změny v zastupitelstvu města Pozemek o rozloze bezmála 35 tisíc metrù ètvereèních v dubické prùmyslové zónì odprodá mìsto Èeská Lípa spoleènosti Mikrocell PU Gmbh. Vyplývá to z uzavøené kupní smlouvy, kterou na radnici 19. dubna podepsali za mìsto starosta Petr Skokan a za firmu Karl Albert Herbert Wittig. Jsem rád, že jsme dospìli ke vzájemné dohodì, uvedl bezprostøednì po podpisu kupní smlouvy starosta. Za pozemek, který se nachází vedle firmy Delphi Packard smìrem k panelárnì, zaplatí firma 4,2 mil. korun a dokud nedojde k registraci nového majitele na katastrálním úøadu, budou prostøedky deponovány u notáøky. Na adresu samotné transakce starosta uvedl: Už v minulosti jsme si nechali zpracovat projekt na sanaci tohoto pozemku, nebo se tu nachází skládka inertního materiálu a navíc se musí odvodnit. Celkové náklady na tyto práce byly vyèísleny na 25 mil korun. Firma stav pozemku zná a je ochotná jej za dohodnutou cenu od mìsta odkoupit. K. A. H. Witig pak pøipomnìl, že firma Mikrocell zabývající se výrobou produk- tù z polyuretanu pùsobí v Èeské Lípì již deset let v prostorách firmy Narex v Moskevské ulici. Ale tyto prostory již nestaèí jejímu plánovanému rozvoji, a proto se rozhodla, že si v Èeské Lípì vybuduje novou výrobní halu. Na základì smlouvy s mìstem by potom do tøí let mìla v tìchto prostorách zahájit zkušební provoz. Firma zároveò nezastírá, že její zprovoznìní pøinese našemu regionu také další pracovní pøíležitosti. Øíci však, kolik zamìstnancù budeme mít, to by byla èirá spekulace. Nyní zamìstnáváme 200 lidí a mohu uvést jen tolik, že každoroènì zaznamenáváme desetiprocentní nárùst výroby, prozrazuje zástupce Mikrocellu. To, že si Mikrocell pro svùj další rozvoj vybral právì Èeskou Lípu, vítá také starosta. Za jeden z hlavních dùvodù uvádí, že firma reprezentuje obor, který není pøímo napojen na automobilový prùmysl tak jako vìtšina ostatních zamìstnavatelù v našem mìstì. I strategický plán mìsta nám doporuèuje, abychom hledali zamìstnavatele z jiných oblastí, než je automobilový prùmysl. (ema) Vladimír Ort st., který v komunálních volbách kandidoval za Unii svobody, rezignoval k 31. březnu na členství v Zastupitelstvu města Česká Lípa. Místo něj usedl za US do zastupitelstva Petr Novák. Učitel ze Základní školy na Špičáku, kterého zná českolipská veřejnost především jako sbormistra Českolipského dětského sboru. Slib zastupitele složil na dubnovém zasedání ZM, kde se konala také volba člena rady, neboť Vl. Ort svým odchodem rezignoval zároveň i na funkci radního. Novým členem Rady města Česká Lípa byl hned v prvním kole s podporou dvaceti hlasů zvolen Ivan Urban, kandidát NEZÁVISLÝCH. Jeho protikandidátem byl Karel Schwarzbach (ČSSD), který získal pouze dva hlasy. (ema) Veřejné osvětlení v Dolní Libchavě Dodavatelem stavby a rekonstrukce veøejného osvìtlení v Dolní Libchavì bude na základì rozhodnutí èeskolipských radních firma Statomi. Její nabídka, kde se zavazuje k dodávkové cenì 3, 5 milionu korun a termínu dodání 12 týdnù, byla z celkem ètyø zaslaných nabídek vyhodnocena jako nejvhodnìjší. Rekonstrukce koresponduje s plánem obnovy veøejného osvìtlení a bude zahájena v letních mìsících. Vedle oprav stávajících 30 lamp bude v Dolní Libchavì v rámci této zakázky veøejné osvìtlení doplnìno o dal- ších zhruba 50 svítidel. V souvislosti s touto akcí se mìsto navíc dohodlo se Severoèeskou energetikou na výmìnì povrchového elektrického vedení za zemní. Se zmínìným plánem obnovy veøejného osvìtlení zaèalo mìsto již v minulém roce, kdy kompletní revizí prošlo osvìtlení v Dubici. Dalšími lokalitami, kde by se v pøípadì vyèlenìní potøebných finanèních prostøedkù z rozpoètu mìsta mìlo v následujících letech s obnovou veøejného osvìtlení pokraèovat, jsou Holý vrch a Slovanka. Petr Skokan a Karl Albert Herbert Wittig při podpisu smlouvy dokonèení ze str. 1 K názoru, že peníze tak prakticky leží ladem a je tøeba tuto situaci zmìnit, se pøiklonili také zastupitelé. Pokud se s ministerstvem na výpovìdi smlouvy dohodneme, zbude nám na kontì fondu kolem 57 mil. korun, ke kterým jenom za letošní rok pøibude dalších cca 10 mil. z privatizace. Byl bych rád, abychom fond zachovali, ale v objemu, který bude odpovídat potøebám žadatelù. Starosta vypoèítává, že s ohledem na každoroèní èerpání, které by nemìlo pøekroèit 5 mil. korun, by ve fondu mìlo zùstat maximálnì 10 mil. korun a zbylé prostøedky by mohly být využity na jiné investièní aktivity mìsta. Osobnì bych preferoval rekonstrukci Sportareálu, kde bychom je mohli využít v pøípadì, že získáme dotaci. (ema) Dražba bývalých školek Formou veøejné dražby odprodá mìsto volné areály bývalých školek v ulicích Chelèického a Na Blatech. Usnesli se na tom zastupitelé na svém dubnovém zasedání. V obou pøípadech jde o objekty obèanské vybavenosti a mìsto je vydraží vèetnì pozemkù v souladu se zákonem o veøejných dražbách a zákonem o obcích. Zpracováním dražební vyhlášky i následnou dražbou byla povìøena spoleènost Auction H. Pøièemž výše nejnižšího podání odpovídá cenì stanovené znaleckým posud- kem. V pøípadì budovy èp v ulici Na Blatech tak èiní 2,9 miliony korun a u budovy èp v ulici Chelèického 2,250 mil. korun. Obì dražby se uskuteèní ve ètvrtek 10. èervna v aukèní síni spoleènosti Auction H (Zámecká 54). Pro zájemce jsou organizovány také dvì prohlídky obou nemovitostí. (Blata - pondìlí 24. kvìtna a pátek 4. èervna v 15 hodin, Chelèického v tytéž dny v 16 hodin.) Bližší informace vèetnì dražebních vyhlášek najdete na vebu mìsta www: mucl.cz. 2

3 è. 9, kvìten 2004 MÌSTSKÉ NOVINY odbor rozvoj města informuje Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice a kašny na náměstí mìstská policie Rovné 2 hodiny trvalo strážníkùm èeskolipské mìstské policie, než dopadli devatenáctiletého pachatele, který se v ulici Jindøicha z Lipé vloupal do kasièky u dìtského automatu (vláèku). K jeho dopadení pøispìl opìt mìstský kamerový systém. Po zadržení byl dotyèný pøedán Policii ÈR k dalšímu šetøení. zajímavost Rozsáhlými restaurátorskými pracemi projdou během letošního léta sloup Nejsvětější Trojice a klasicistní kamenná kašna na náměstí T.G.M. v České Lípě. Podle předběžných posudků jsou obě stavby velmi znečištěné atmosférickými a biologickými vlivy, které na mnoha místech vedly až k výraznému poškození a rozpadu kamenných a kovových prvků. Kašna i sloup proto budou nejprve důkladně očištěny. Následně budou doplněny chybějící kusy a vytmelena poničená místa. Po závěrečných barevných retuších bude provedena speciální povrchová úprava, která by měla zmírnit důsledky povětrnostních vlivů. Při výběru dodavatele restaurátorských prací byl vzhledem k pokročilému stavu rozpadu obou památek jedním z hlavních hodnotících kritérií termín dokončení stavby. Celkem tak byly hodnoceny nabídky tří restaurátorských firem, které zároveň musely splňovat požadavky Ministerstva kultury ČR na provádění takových prací. Jako nejvhodnější byla vybrána pražská firma Vankol, kom. spol. s nabídkovou cenou za sloup 881 tisíc korun a 268 tisíc korun za kašnu. Na opravu obou památek jsme požádali ministerstvo kultury o dotaci z programu Regenerace městských památkových rezervací a zón, která by celkové náklady měla z jedné poloviny pokrýt, upřesňuje vedoucí investičního oddělení Jolana Nebřenská. K tomu, aby mohly být práce zahájeny, je třeba stálé počasí. Zakázka bude proto realizována v letních měsících, kdy by také měla být dokončena. struènì z rady Komise pro komunitní plánování Rada mìsta Èeská Lípa již v lednu stanovila ètyøi úkoly pro rok 2004 v sociální oblasti a jejich zajištìním povìøila pøíspìvkovou organizaci mìsta Sociální služby mìsta Èeská Lípa. Jednou z priorit pro tento rok bylo zahájení prací na Komunitním plánu. Pøíprava strategického dokumentu bude mimo jiné zahrnovat jednání s poskytovateli a uživateli sociálních služeb, vytvoøení pracovních skupin a jmenování koordinaèní komise jako poradního orgánu mìsta. Její složení proto odsouhlasili radní na dubnovém zasedání. Koordinaèní skupinu tak tvoøí místostarostka Hana Moudrá, manažerka projektù Petra Musilová, vedoucí odboru sociálních vìcí a zdravotnictví ing. Blanka Fidrantová, zastupitelka JUDr. Jana Zejdová a zastupitelka a øeditelka Sociálních služeb mìsta Èeská Lípa bc. Eva Stehlíková. Vítěz soutěže na svoz komunálního odpadu Rada mìst Èeská Lípa jednala o výsledcích veøejné obchodní soutìže na nakládání s komunálním odpadem ve mìstì Èeská Lípa a schválila návrh komise pro hodnocení nabídek. Vítìznou firmou se tak z osmi hodnocených nabídek stala spoleènost Marius Pedersen a. s. Hradec Králové. Obstaravatelská smlouva mezi mìstem a souèasným poskytovatelem tìchto služeb konèí k Rozšíření Paramisy Rada mìsta Èeská Lípa schválila rozšíøení klubovny Paramisa v N - centru. Radní s rozšíøením souhlasila po velmi dobrých zkušenostech s provozem souèasné klubovny, kterou navštìvuje velká èást klientù N - centra. V další místnosti klubovny bude vytvoøeno malé zázemí pro dìti na pøevlékání a odkládání vìcí. Nestává se tak èasto, aby všímavost a duchapøítomnost obèanù napomohla k dopadení celostátnì hledaného pachatele, prohlásil starosta Petr Skokan, když ve své kanceláøi dìkoval dvìma pozvaným obyvatelùm Èeské Lípy právì za to, že nebyli lhostejní. Pøíbìh èíslo jedna se odehrál na chodbì èeskolipského panelového domu, kde prapodivné chování nezvaných hostù neušlo jedné mamince na mateøské dovolené. Když jsem dala dcerku spát, slyšela jsem, jak po chodbì nìkdo chodí. Kukátkem jsem vidìla muže, který nìco dává pod rohožku. Jeho chování bylo zvláštní a když zazvonil u mého bytu, srdce se mi rozbušilo., vzpomíná na nepøíjemné okamžiky. Neotevøela, ale místo toho zavolala na služebnu mìstské policie. Z podivného návštìvníka se vyklubala povedená parta, která se specializovala na vykrádání bytù. Aktérem druhého pøíbìhu se stal majitel vozidla, který zcela bezprostøednì zareagoval na sousedovu otázku: Vy jste nìkomu pùjèil svoje auto? Nepùjèil, a proto mráz ne mráz vybìhl z domova v pyžamu, aby se podíval, kdo se mu usadil ve voze. Na ženu pouze zavolal, a volá policii. Bylo to jako v americkém filmu, s úsmìvem popisuje pronásledování pachatele, kterého spolu s pøivolanými policisty a strážníky mìstské policie dopadli až po nìkolika desítkách metrù. Tehdy on ani strážci zákona netušili, že se jedná o nebezpeèného celostátnì hledaného recidivistu, který toho má na svìdomí mnohem, mnohem víc než pokus o krádež vozidla. (ema) výzva Připojte se k deratizaci Vážení obèané, dovolujeme si Vás touto cestou vyzvat, aby jste se pøipojili k deratizaci, kterou mìsto Èeská Lípa bude opìtovnì v kvìtnu a èervnu realizovat ve svém majetku. Jedinì pravidelným a plošným hubením hlodavcù se zabrání jejich pøemnožení. Jsme možná jedno z mála mìst, kde se pøi malých nákladech daøilo v minulých letech docílit toho, že deratizace byla vysoce úèinná. Vìøíme, že nutnost pokraèovat v provádìní pravidelné deratizace pochopíte a jako vlastníci objektù se v tìchto mìsících k deratizaci pøipojíte. Ing. Zdenìk ŠTÌRBA vedoucí majetkoprávního odboru 3

4 MÌSTSKÉ NOVINY è. 9, kvìten 2004 V souvislosti s poklesem ceny zemního plynu jsme se øeditele ÈESKOLIPSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s. Ivana Urbana zeptali, zda zlevní cenu tepla pro své odbìratele. Již od 1. dubna naše spoleènost snížila cenu tepla a teplé vody ve všech kategoriích odbìru v prùmìru o 8 Kè/GJ. Prùmìrná domácnost s odbìrem 50 GJ by tak mohla za rok uspoøit kolem 400 Kè. Snížit ceny nám umožnil nejenom pokles cen zemního plynu, který je hlavním palivem užívaným naší spoleèností, ale také dokonèená restrukturalizaèní opatøení a zejména investice, díky nim jsme staré a neekonomické zdroje nahradili novými plynovými. Konkrétnì zlevòujeme odbìry z primárního okruhu ze stávajících 307,1 na 298,9 Kè/GJ, dodávku tepla z cen-trálního výmìníku ze 363 na 354,4 Kè/GJ a teplé vody z centrálního výmìníku z 383,3 na 330 Kè/GJ, ceny z domovní pøedávací stanice se snižují z 367,6 na 359,3 Kè/GJ. Ceny jsou bez 5% danì z pøidané hodnoty. V èem se jednotlivé kategorie odbìru liší? Zejména komfortem, který poskytují spotøebiteli. Domovní pøedávací stanice umožòují nepøetržité monitorování a dálkové øízení odbìru a reagování na individuální požadavky podle potøeb odbìratelù, napøíklad od kdy do kdy a kdo chce teplou vodu. Proto je cena relativnì vyšší, ale zase Vám umožní vlastnì více uspoøit. Prostøednictvím centrálního výmìníku dodáváme teplo a teplou vodu souèasnì do nìkolika obytných komplexù. Dodávka se øídí obvykle nejchladnìjším místem spotøeby, což znamená menší hospodárnost pøi ostatních odbìrech. Z primárních rozvodù dodáváme pouze zákazníkùm, kteøí pak navazující stanice èi rozvody vlastní. Jaká je, nebo spíš byla konèící topná sezóna? Dá se øíci, že probíhala podle našich pøedpokladù. Zaøízení pracují bez odstávek, dodávky tepla i teplé vody jsou plynulé a bez výpadkù. Plán prodeje v lednu, který je jako obvykle nejstudenìjším mìsícem v roce, jsme mírnì pøekroèili. Ne- Dobrovolnickém centru zøídila v Èeské Lípì nezisková organizace ADRA. Vedoucí nového DC Jiøina Schifferová prozrazuje, že sídlí v objektu bývalého Severoprojektu na sídlišti Sever v Okružní ulici a provozní doba je od 9 do 15 hodin (tel , kl. 242, mobil ). Jeho èinnost je zamìøena na doplòující péèi o seniory v sociálních zaøízeních nebo k peèovatelské službì. Pøedpokládáme, že pøi této èinnosti budeme spolupracovat s øeditelkou Sociálních 4 Cena tepla dodávaného v České Lípě ČLT a. s. se zlevnila vyzpytatelný únor nám znovu udìlal èáru pøes rozpoèet a v dùsledku jeho teplé první poloviny za plánem prodeje mírnì zaostáváme. Ovlivnily dodávku také novì zprovoznìné investice? Napøíklad pøipojení lokalit Kopeèek a Lukostøelec na systém centrálního zásobování teplem (CZT)? Výsledkem investièního programu je, že i pøes mírné zvyšování cen vìtšiny vstupù a každoroèní obnovì èástí teplárenských zaøízení, se nám daøí držet cenu tepla na pøijatelném celostátním prùmìru. Potvrdila se pouze ČLT a.s., která provozuje celkem čtyři kotelny, dodala v roce 2003 celkem GJ tepla. Celkové výnosy společnosti dosáhly kolem 185 miliónů korun. Dobrovolnické centrum správnost našeho rozhodnutí pøipojit lokality Kopeèek a Lukostøelec na systém centrálního zásobování teplem. Pøes drobné problémy vìøím, že obyvatelé tìchto lokalit jsou a budou spokojeni. Odstavili jsme dvì nejstarší a ekonomicky nejdražší kotelny Lukostøelec a Kopeèek a nahradili jsme staré poruchové teplovodní rozvody na sídlišti Kopeèek. Novì vybudovaná kotelna LOOS ve Staré Lípì již zásobuje domácností z celkového poètu námi zásobovaných Její kapacitu využíváme témìø na 100 %. Další zprovoznìnou investicí je náhrada poruchového pøívodního potrubí od kotelny LOOS ve Staré Lípì na okraj sídlištì Špièák. Jde o mimoøádnì významnou akci, starý topný kanál vykazoval znaèný prùsak deš ových a spodních vod a havárie hrozila kdykoliv. Investicí menšího rozsahu, avšak neménì dùležitou, bylo pøestìhování a vybudování nového dispeèerského pracovištì na kotelnì LOOS a zprovoznìní nového øídícího systému na kotelnì Holý Vrch. To umožnilo v roce 2003 snížit poèet zamìstnancù z bezmála 50 na 40. Jak to vypadá se záložním zdrojem? Uvažovali jste o provozování kotelny v NsP, jak pokroèila jednání? služeb mìsta Èeská Lípa. Uvítáme proto každého, kdo má o dobrovolnickou práci zájem a chtìl by s námi spolupracovat. Proškolení na každou èinnost rádi zajistíme. Do budoucna pak poèítáme, že bychom se vìnovali také práci s dìtmi a mládeží, osobní asistenci v terénu a doplòkové péèi ve zdravotnických zaøízeních, pøípadnì dìtských domovech. Kromì toho hledají také v øadách mládeže dobrovolníky na práci v Bosnì o prázdninách. Bližší informace o této aktivitì získají zájemci u vedoucí DC. V plně automatizovaném dispečinku centrálního zdroje tepla ve Staré Lípě se monitorují a řídí dodávky tepla v rámci celého města. Vymáhání blokových pokut Pøi vymáhání pohledávek vzniklých neuhrazením blokové pokuty, kterou uložila èeskolipská mìstská policie, bude mìsto spolupracovat se soukromou firmou GATA s.r.o. Rozhodli o tom radní na svém dubnovém zasedání, kde schválili uzavøení smlouvy s touto pražskou spoleèností. Problematikou pokut a jejich vymáháním se radní nezabývali poprvé. Již pøed èasem z popudu mìstské policie jednali o možnosti spolupráce se soukromým subjektem na vymáhání neuhrazených pokut uložených v blokovém Jednání probíhají, nejsou vùbec jednoduchá a výsledek zatím neodpovídá vynaložené energii. Pøesto se nevzdáváme a vìøíme, že se nám podaøí pøíslušné instituce pøesvìdèit o našem oboustrannì prospìšném projektu a provoz tepelného hospodáøství v NsP budeme zajiš ovat. Soubìžnì pøipravujeme alternativní variantu výstavby tohoto zdroje v bývalé kotelnì Støed u Kauflandu. Jaké investice letos plánujete? Èeká nás velice nároèný rok. Máme pøipraveny dva pomìrnì rozsáhlé projekty. Jedním je kompletní rekonstrukce topných rozvodù na sídlišti Holý vrch vèetnì osazení domovních pøedávacích stanic do všech objektù, samozøejmì dálkovì sledovaných a øízených. Tím druhým je rozsáhlá rekonstrukce rozvodù v celé spodní èásti sídlištì Špièák. Ta je nutná z dùvodu havarijního stavu primárního potrubí, které nám v minulém roce nadìlalo spousty vrásek a havárie na nìm zapøíèinily i nìkolik odstávek tepla a teplé vody. Souèástí této akce bude i osazení domovních pøedávacích stanic do všech stavbou dotèených objektù. Jedná se o objekty doposud zásobované teplem a teplou vodou z tøí centrálních energocenter EC 1, 2 a 5. Dále bychom se mìli zabývat výstavbou nové plynové kotelny v areálu v Pivovarské a definitivnì dokonèit modernizaci øídících systémù. (red) øízení. Jenom vloni celková výše takto uložených pokut èinila cca. 2 miliony korun. Pøièemž na místì nebyla uhrazena zhruba polovina a pokuty v objemu 670 tisíc korun nebyly pøestupci zaplaceny vùbec. Ze statistik mìstské policie je pak patrné, že pøestupcù, kteøí pokuty neplatí, pøibývá, a proto je podle radních dùležité, aby byly pokuty systematicky a dùraznì vymáhány. Odmìna firmì, která bude na vymáhání s mìstskou policií spolupracovat, bude na základì uzavøené smlouvy èinit 25% z vymožené èástky.

5 è. 9, kvìten 2004 MÌSTSKÉ NOVINY Velká čtenářská soutěž Městských novin Vážení ètenáøi, chcete se zapojit do naší soutìže o deset zajímavých vìcných cen? Mùžete vyhrát napøíklad vrtaèku, elektroniku nebo èipovou kartu na autobus. Staèí správnì odpovìdìt na otázky a vyplnìný soutìžní kupón zaslat na adresu: Mìstský úøad Èeská Lípa, redakce Mìstských novin, námìstí T.G.M., Èeská Lípa , anebo ho odevzdat v podatelnì MÚ èi v Mìstském informaèním centru v pøízemí èp. 2 na námìstí T.G.M. Ze správných odpovìdí bude poèátkem èervence na vodním hradu Lipý v rámci letních slavností mìsta konaných ve dnech 2. až 4. èervence u pøíležitosti svátku patronù Èeské Lípy veøejnì vylosováno pøedstaviteli mìsta deset výhercù, kteøí obdrží vìcné ceny vìnované sponzory a mìstem Èeská Lípa. Slavnostní pøedání cen se uskuteèní v první dekádì záøí 2004 v prostorách Mìstského úøadu Èeská Lípa za úèasti pozvaných výhercù, zástupcù mìsta, sponzorù a dalších hostù. HERNÍ PODMÍNKY Poøadatelem soutìže je vydavatel Mìstských novin mìsto Èeská Lípa. Soutìž je dvoukolová. První kolo pøedstavovala trojice otázek otištìných v minulém vydání. Nyní jsou na øadì otázky druhého kola, které jsme zamìøili na sponzory naší soutìže. Pokud správì odpovíte na obì série otázek a oba vyplnìné soutìžní kupóny zašlete, nebo odevzdáte ve stanovených termínech na jedné z uvedených adres, vaše šance na výhru se zdvojnásobí. (Hodnota 1. vìcné ceny èiní cca 8 tis. Kè, 2. ceny 7 tis. Kè, 3. ceny 6 tis. Kè, 4. až 10. ceny 3 tis. Kè.) Losování bude probíhat ve zpìtném poøadí, tj. od 10. do 1. ceny. Jména výhercù budou zveøejnìna ve vydání MN 6. srpna. Výherci, kteøí se nedostaví ke slavnostnímu pøedání, si svoji výhru budou moci vyzvednout do konce záøí v redakci MN (námìstí T.G.M., èp. 2). Tím bude celá soutìž uzavøena. SOUTÌŽNÍ KUPÓN PRVNÍHO KOLA 1. Ve které z uvedených firem se vyrábìjí autobaterie pro osobní vozy? a) Johnson Controls s.r.o. b) Autobaterie spol. s.r.o. c) Datron s.r.o. 2. Která firma se zabývá tìžbou písku? a) Provodínské písky a.s. b) Dr. Reuter Microcell PU GmbH c) Bombardirdier Transportation a.s. 3. Která spoleènost zajiš uje pro mìsto Èeská Lípa èištìní komunikací? a) Dopravní stavby È. Lípa b) Rethmann-Jeøala Recycling c) ÈLT a.s. d) SaM silnice a mosty a.s. 4. Kde se vyrábí elektrické ruèní náøadí? a) Narex a.s. b) Jizerské pekárny s.r.o. c) Bombardier Transportation a.s. Správné odpovìdi zakroužkujte a zašlete, nebo odevzdejte na výše uvedených adresách, nejpozdìji do 10. èervna. Nezapomeòte èitelnì vyplnit svoji adresu a pøípadné telefonické spojení, abychom Vás v pøípadì výhry mohli kontaktovat Jméno ulice obec zde odstřihněte Ke sponzorům Velké čtenářské soutěže Městských novin patří - Johnson Controls s. r. o. - SaM silnice a mosty a. s. - Jizerské pekárny spol. s. r. o. - ÈSAD BUS Èeská Lípa - Datron s. r. o. - Dopravní stavby È. Lípa - Rethmann Jeøala Recycling s. r. o. - ÈLT a. s. - Bombardier Transportation a. s. - Dr. Reuter Microcell PU GmbH - Provodínské písky a. s. - Autobaterie s. r. o. - Narex a. s. - KD Crystal - Kino Crystal 5

6 MÌSTSKÉ NOVINY è. 9, kvìten 2004 historie Historie města rok po roce (Česká Lípa 1978) Poèasí nás dìsivì zaskoèilo až na Nový rok Dne dosahovala teplota místy ještì až deset stupòù nad nulou a o den pozdìji klesla až na mínus dvacet stupòù. Doprava na železnici a na silnicích se témìø zastavila. Každý se mohl na vlastní oèi pøesvìdèit, že nejen krajnì nepøíznivé povìtrnostní podmínky znemožòují pohyb vozidel, nýbrž i tøeba taková skuteènost, že nafta mìla mizernou kvalitu a nemrznoucích smìsí byl nedostatek. Autobusy mìstské hromadné dopravy byly stále ještì vedeny ulicemi ve støedu mìsta. Spoleèným východiskem regionálních, dálkových a místních linek bylo kapacitnì nedostaèující autobusové nádraží v sousedství hlavního nádraží ÈSD. Nynìjší autobusové nádraží bylo otevøeno až 29. kvìtna Na Komenského námìstí (od roku 1982 Osvobození) zastavovaly autobusy na Žandov, Èeskou Kamenici i linky na Holý vrch a Slovan- ku. Pøijíždìly sem Sokolskou ulicí, v dnešním smyslu dopravního znaèení to bylo vlastnì protismìrnì. Autobusová doprava se protlaèovala také Jiráskovou ulicí s prudkým ohybem na dnešní Mariánskou. Páteøními spoji se v linkách MHD staly autobusy jezdící na stále rychleji rostoucí sídlištì Špièák. Dne 23. dubna 1978 se Èeská Lípa zapsala do dìjin motosportu. V Sosnové byla otevøena první specializovaná motokárová dráha v Èeskoslovensku. Využívala rozsáhlý pozemek mezi høbitovem a okresní správou silnic. Do svìta vùnì benzinu patøí i událost jiného druhu. Dne 3. listopadu vypukl požár v podniku Benzina nedaleko èeskokamenické silnice. Hoøící cisternový vùz hrozil zápalením celého podniku s obrovskou zásobou pohonných hmot. Hasiè Zdenìk Fridrich ho vyvezl s nasazením života mimo závod. Za svùj èin obdržel státní vyznamenání Za stateènost. Dovìtkem ještì pøipojuji, že se Èeská Lípa v tomto roce doèkala nové telekomunikaèní budovy. Zlepšily se telefonní služby a poèet linek zaèal pronikavì stoupat. V budovì bylo i natáèecí studio rozhlasu po drátì, které od roku 1964 sídlilo v budovì okresní správy spojù v dnešní ulici Jindøicha z Lipé. Ladislav SMEJKAL Pøedstavitelé mìsta Èeská Lípa starosta Petr Skokan, místostarostka Hana Moudrá a místostarosta Jiøí Pazourek se ve ètvrtek 22. dubna sešli na radnici se zástupci Èeských drah, aby projednali plánované aktivity dotýkající se jak mìsta tak Èeských drah. Pøednì jsme s Ing. Janem Grebíkem, øeditelem pardubické obchodnì provozní divize, ing. Ivanem Jágrem, vrchním pøednostou Správy dopravní cesty Liberec a Antonínem Prýzkem, pøednostou èeskolipského hlavního nádraží diskutovali o investièních plánech ÈD v Èeské Lípì. Dozvìdìli jsem se tak, že chtìjí pokraèovat v pøestavbì hlavního nádraží, kde uvažují i o bezbariérovém propojení s autobusovým nádražím. S tím souvisela také jejich nabídka odprodeje areálu mìstského nádraží, prozrazuje starosta a nezastírá, že právì tato nabídka radnici velice potìšila. Jestliže dráhy zruší mìstské nádraží a veškeré jeho aktivity pøesunou na hlavní nádraží, je to pro další rozvoj našeho mìsta nesmírnì dùležité, míní starosta a pøipomíná, že o zrušení nádraží a odkoupení budov, které se z pohledu územního plánu nacházejí ve strategicky významné lokalitì, projevila radnice zájem již v minulosti. Na tomto jednání jsme proto svùj zájem opìtovnì deklarovali. Podle starosty se mìsto nebrání ani žádosti, aby s ÈD uzavøelo dohodu o poskytnutí finanèní èástky na plánovanou pøestavbu hlavního nádraží vyèíslenou na cca 4 mil. korun s tím, že by tato èástka byla posléze odeètena z kupní ceny za mìstské nádraží. Tímto závazkem bychom drahám vyšli maximálnì vstøíc 6 Setkání se zástupci Českých drah a zároveò si pojistíme, že mìstské nádraží budou moci opustit. Dalším tématem byla cyklostezka Varhany, kterou na zrušeném drážním tìlese vedoucím z Èeské Lípy do Kamenického Šenova hodlá vybudovat Svazek obcí Varhany. Jménem svazku jsem se proto na zástupce Èeských drah obrátila s prosbou, zda je možné urychlit jednání týkající se dlouhodobého pronájmu pøípadnì bezúplatného pøevodu tohoto drážního tìlesa, nebo bez toho se do pøipravované výstavby cysklostezky nemùžeme pustit, vysvìtluje místostarostka. Aèkoliv jsme byli ujištìni, že zámìr obcí a mìst ÈD uvítaly, protože likvidace tìlesa, které již øadu let nevyužívají, by pro nì pøedstavovala vysoké finanèní zatížení, s majetkem zatím disponovat nemohou. Bylo nám však pøislíbeno, že smlouva na patnáctiletý pronájem by mìla být podepsána co nejdøíve. Jakmile bude smlouva uzavøena, bude možné pokraèovat v pøípravì cyklostezky, kde už probíhá územní øízení. (ema)

7 è. 9, kvìten 2004 MÌSTSKÉ NOVINY listárna Jaké jsou Městské lesy V Mìstských novinách ze 7. dubna jsem si pøeèetl pøíspìvek s názvem Jak vypadají mìstské lesy? Èlánek vyznívá velmi kriticky a je zøejmou reakcí na pisatelovy obèasné návštìvy mìsta a míst, kde kdysi žil. Od té doby mì zastavilo, nebo jinak kontaktovalo, nìkolik známých, z nichž nìkteøí úsmìvnì a jiní vážnì žádali vysvìtlení. Uèinil jsem to a èiním postupnì dále. Pro ostatní k tomu využívám stránek Mìstských novin, tedy stejných novin, které kritiku otiskly. Pøipojuji se k autorovu nostalgickému vzpomínání na doby více èi ménì dávno minulé, které nám obìma, ale i vìtšinì lidí ve zralém vìku, pøipadají souèasnýma oèima mnohem hezèí. To je však obecnì pøirozené, protože i mládí je vždy hezèí. Neplatí to však zcela pro líèení minulosti lesù a prostøedí kolem kopce Špièáku, které se mimo jiné, staly pøedmìtem kritiky. To prohlašuji zcela odpovìdnì, protože jsem, jak se øíká, u toho byl. A také to hned vysvìtlím. Organizaèními zmìnami struktury tehdejších Státních lesù od poèátku roku Reakce na článek K. Zvolánka Jak vypadají městské lesy v MN 7/ se lesní porosty kolem Špièáku dostaly pod správu Lesní správy v Zákupech, které jsem byl vedoucím. Od té doby jsem s tímto prostøedím v kontaktu až dosud, což mi dává právo srovnávat a hodnotit. Vím tedy, že tento relativnì malý prostor byl jednou z nejproblémovìjších lokalit jmenované správy, která mìla výmìru ha. Bouølivé vìtry, kùrovec, v dùsledku toho proøídlé, a proto ménì odolné porosty, tìžko pøístupné lokality, proto tìžkou mechanizací znièené a poškozené nezpevnìné lesní cesty a mnohé jiné okolnosti, to vše zpùsobilo dùsledky, které jsou patrné ještì dnes. Není prostor na dlouhé psaní a rozbory, chci jen zdùraznit, že tyto problémy jsou již minimálnì 30 let, to znamená, že v té dobì tu nebyly vycházkové pìšinky a ideální stav tak, jak je v kritice uvádìno. Samostatnou kapitolou je výstavba sídliš Špièák, Lada a Sever, která pøiblížila nìkolik tisíc lidí se všemi negativními civilizaèními dopady na životní prostøedí do tìsné blízkosti tohoto a opìt použiji výrazu, relativnì malého prostoru. Toho jste si, pane Zvolánku, zøejmì nevšiml! V devadesátých letech se postupnì zaèaly navracet historické majetky i tak zvané pøídìly lesù soukromým osobám, obcím a mìstùm. To je pøípad i lesù kolem Špièáku a v okolí Èeské Lípy. Ale pozor, ne všech! Není pravidlem, že lesy kolem Èeské Lípy musí být zákonitì ve vlastnictví a správì mìsta. Jsou tu i lesy soukromé, obecní a zejména Lesù Èeské republiky. Ty se vzájemnì prolínají a jen pøíslušní lesní hospodáøi znají jejich pøesné hranice. Konkrétnì, tøeba lesy na Špièáku jsou dosud zhruba z jedné tøetiny ve vlastnictví státu, potažmo Lesù ÈR. Mùžete si být tedy jistý, pane Zvolánku, že trasa Vaší procházky vedla jen lesy mìstskými, nebo LÈR, nebo dokonce náletovými porosty zanedbaných nevyužívaných zemìdìlských pozem- kù, kterých je tu velké množství? Mohl jste projít i všechny! To, že jste vidìl tabule s logem spoleènosti Mìstské lesy Èeská Lípa, spol. s r. o. ještì neznamená, kde všude jste se pohyboval. Nejsou totiž hranièními kameny, je na nich uveden popis dané lokality. A ten je platný pro všechny lesy, bez ohledu na vlastníka èi správce. (Mimochodem z návštìvy Špièáku nemùžete posuzovat stav mìstských lesù obecnì. Tvoøí totiž pouze kolem 20 % jejich výmìry.) Dùležitým prvkem je i fakt, že až na malé výjimky jsou mìstské lesy lesy hospodáøskými. To znamená, že se v nich hospodaøí podle schváleného lesního hospodáøského plánu (LHP). Proto je i zcela normální a legitimní, že jste mohl narazit na vytìženou a dosud nepøiblíženou døevní hmotu. Pokud jste pracovištì neobešel, musel jste pøekraèovat stromy. Z tìchto dùvodù v tomto nevidím, Vašimi slovy, žádný šlendrián a nepoøádek, ale docela normální naplòování pøedpisu LHP. Lesy na Špièáku jsou hojnì navštìvovány. Rekreaènì, pracovnì, ale i za úèelem kontroly. V nedávné dobì tu byli, tenci èi neexistenci se vyjadøovali mnozí. Kolik bylo hlav, tolik názorù. Já si osobnì myslím, že mìsto Èeská Lípa prošlo za pomìrnì nedlouhou dobu velkým rozvojem. Co do poètu obyvatel, výstavbou, ale i významem. Èeská Lípa je prostì jiná než bývala, stejnì jako je jiný svìt, ve kterém žijeme. Takové jsme si je však vybudovali sami. Tak se na své dílo nestyïme podívat tøeba z rozhledny na Holém vrchu. Josef JIROTKA, jednatel spoleènosti podìkování Dìkujeme mìstu Èeská Lípa za milé a vøelé pøijetí manželù Ladislava a Anny Voldánových v obøadní síni u pøíležitosti jejich 60. výroèí spoleèného soužití diamantové svatby. Chceme podìkovat paní místostarostce za krásná procítìná slova, za hudební dárek, pøi kterém se objevily i slzièky v oèích pøítomných, za krásnou kytici rùží a dárkový balíèek. Za celou rodinu Ladislava Kysilková, Žacléø mimo jiné, pracovníci Národního certifikaèního centra, kteøí pøísnì kontrolovali zpùsoby hospodaøení spoleènosti Mìstské lesy Èeská Lípa, spol. s r. o. Výsledek: bez závad! Byli tu i pracovníci Èeské inspekce životního postøedí. Výsledek: bez závad! Byly tady i kontroly další. Závìry byly obdobné. Doufám, že jejich závìry, pane Zvolánku, nechcete zpochybòovat. Jsou to totiž lidé, kteøí lesu rozumí. Tak co k tomu dodat!? S komplexním vyèistìním lesù na Špièáku se zapoèalo v roce Dílèí výsledky jsou zøejmé a viditelné. Ovšem jen pro toho, kdo je vidìt chce. Je to však bìh na dlouhou tra. (A pøipomínám, že spoleènost Mìstské lesy È. Lípa, spol. s r. o. vznikla poèátkem roku 2002; až do této doby mìsto ve svých lesích systematicky nehospodaøilo.) Seèteno a podtrženo: Vìøím pane Zvolánku, že až k nám po èase pøijedete na návštìvu zjistíte, že jste nemìl pravdu a že vìci jsou v pohybu dobrým smìrem. Pokud se nebudete orientovat v terénu, pøijïte za námi, rádi Vám pomùžeme. A potom své dojmy mùžete opìt sdìlit èeskolipským obèanùm prostøednictvím Mìstských novin. Potom také budete mít jistotu, že Vaše slova pùjdou správným smìrem a bez emocí, zpùsobených tøeba jen pouhou neodborností. Do té doby však Vaše souèasné názory a závìry dìlají medvìdí službu tìm, kteøí to s mìstskými lesy myslí dobøe a také to dokazují. Ze srdce Vám pøeji, že bydlíte v malém mìsteèku s èistými a upravenými lesy, o které se tak dobøe stará paní hrabìnka Sternbergová, kterou nám dáváte za vzor. Až však bude mít Vaše paní hrabìnka kolem svých lesù ètyøicetitisícové prùmyslové mìsto, zøejmì i ona pozná odvrácenou tváø lidské civilizace se všemi svými dùsledky. A ta neèiní rozdílu mezi lesy státními, soukromými nebo šlechtickými. Potom i tøeba Vy svoji paní hrabìnku pøestanete obdivovat. A ještì k rozhlednì na Holém vrchu. K její exiszdravotníkům... Chtìli bychom podìkovat zdravotníkùm z koronární jednotky v èeskolipské nemocnici. Vedoucímu lékaøi MUDR. Z. Holému a sestøièkám Hanì, Míle, Danì a ostatnímu personálu za to jak peèovali o našeho tatínka Antonína Trnku v posledních chvílích života. Za dùstojné zacházení všem moc dìkujeme. Dìkujeme i za srdeèný pøístup k ostatním èlenùm z rodiny. Jana Svobodová a rod. Trnkova Českolipská rotika aneb tančí každý, kdo má nohy Již po ètvrté se konal v našem mìstì taneèní semináø country tancù pro dìti i dospìlé. Na Základní školu Sever se sjelo osmdesát úèastníkù z rùzných mìst. Navštívili nás malí i velcí taneèníci z Liberce, Hrádku nad Nisou, Nového Mìsta nad Metují, Libochovic, Tøebívlic, Rumburka a Dubé. Místní kroužek Country Road pøipravil pro všechny zajímavý program. Country tance vyuèoval zkušený coller prezident Èeskomoravské taneèní asociace dìtských country taneèních skupin Miroslav Procházka. Také jsme všem hostùm doporuèili návštìvu muzea a prohlídku mìsta. A co na to dìti? Nejvíc se mi líbí spaní ve škole a to, že poznám dìti z jiných mìst. Mìli jsme opravdu dobrý obìd a pak jsme hráli pink-ponk. (Vaøily paní Limberková a Svobodová a pomáhlaly ochotné maminky a my jim za to dìkujeme.) Veèer jsme mìli vystoupení. Mìla jsem hroznou trému a nakonec to prckové zkazili. V nedìli už jsem sotva pletl nohama, ale nevynechal jsem ani jeden tanec. Pomáhal jsem v nedìli uklízet školu a vùbec se mi nechtìlo domù. Stejnì tak nám s úklidem pomohli i manželé Marešovi a již zmínìné maminky. Ještì jeden velký dík. Pøíprava této akce je èasovì nároèná, když ale vidím radost dìtí a nadšení, s jakým tanèí, nelituji a zaèínám pøemýšlet o pátém roèníku Èeskolipské rotiky. Eva VÍTOVÁ ZŠ Sever 7

8 MÌSTSKÉ NOVINY è. 9, kvìten 2004 Výňatek usnesení ze 16. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. března (pokračování z minulého vydání) è. usnesení 348/04 Granty pro rok 2004 I.kolo Pøedkládá : Hana Moudrá, místostarostka C) Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa schvaluje finanèní pøíspìvky poskytnuté formou grantu na sport pro rok 2004 I. èást dle pøiloženého návrhu výboru pro tìlovýchovu a sport. è. usnesení 349/04 Komise prevence kriminality Pøedkládá : Hana Moudrá, místostarostka A) Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa schvaluje realizaci pøedloženého dílèího projektu skaut 2004 zaøazeného do Programu prevence kriminality na místní úrovni ve mìstì Èeská Lípa na rok 2004 vèetnì financování. B) Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa bere na vìdomí zápis z jednání komise prevence kriminality ze dne è. usnesení 350/04 Zpráva o výsledné èinnosti Mìstské policie Èeská Lípa za rok 2003 Pøedkládá : Per Skokan starosta mìsta Èeská Lípa Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa bere na vìdomí Zprávu o èinnosti Mìstské policie Èeská Lípa za rok è. usnesení 351/04 Zápis z výborù A) Zastupitelstvo mìsta Èeské Lípy bere na vìdomí zápis z jednání výboru pro výchovu a vzdìlávání konaného dne B) Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa bere na vìdomí zápis z jednání výboru pro cestovní ruch ze dne C) Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa bere na vìdomí zápis z II. jednání finanèního výboru ze dne D) Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa bere a vìdomí zápis ze 17. zasedání výboru pro sport, který se konzastupitelstvo mìsta Èeské Lípy bere na vìdomí zápis z kontrolního výboru ze dne vèetnì pøíloh. F) Zastupitelstvo mìsta Èeské Lípy ukládá výborùm zøízeným zastupitelstvem mìsta dùslednì dodržovat usnesení zastupitelstva mìsta è. 763/02 a è. 860/02/B. Součástí českolipské oslavy Dne Země byla také cyklojízda. Pro veřejnost ji obdobně jako v předchozích letech pořádalo Hnutí Duha. Sraz byl na vodním hradě Lipý, ale startovalo se od radnice na náměstí T.G.M., kde organizátoři přednesli také svoje prohlášení, které bylo spíš krátkým zamyšlením nad člověkem jakožto tvorem devastujícím přírodu. Cyklojízdy směřující do dubické průmyslové zóny se pak zúčastnily desítky malých i velkých cyklistů. Jedním z nich byl rovněž českolipský radní Jan Stejskal (na snímku úplně vpravo). Foto: Eva MARKGRAFOVÁ Na okresním sněmu se 19. dubna v restauraci J. Arbesa v České Lípě sešli zástupci mysliveckých sdružení z Českolipska, aby projednali zprávy o činnosti jednotlivých komisí a Rady okresního svazu Českomoravské myslivecké jednoty. Jednou z nejzajímavějších informací, co tu zazněla, bylo, že na našem okrese se již více jak tři roky nevyskytl žádný případ vztekliny. Foto: Eva MARKGRAFOVÁ Sobota pro ženy Místostarostka Hana Moudrá přijala na českolipské radnici jednadvacet francouzských studentů, kteří v dubnu přijeli do České Lípy na devítidenní návštěvu v rámci studentských výměn mezi českolipským gymnáziem a Collčge Gérarda Philipa v Avignonu. Partnerství mezi oběma školami se datuje od roku 1994 a přispívá nejenom k jazykové výuce, ale především ke vzájemnému poznávání obou národů. Tentokrát si francouzští studenti prohlédli kromě České Lípy také Liberec, Prahu, Přerov nad Labem Terezín a Jižní Čechy. Kromě toho absolvovali na gymnáziu malý kurz češtiny a basketbalový zápas. 8 Celkem 94 ženy využily nabídky èeskolipské nemocnice s poliklinikou a v sobotu 17. dubna se podrobily vyšetøení na mammografickém oddìlení. Akci nazvanou Sobota pro ženy a jejich zdraví poøádala nemocnice ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojiš ovnou. Vyšetøení byla provádìna zdarma a byla urèena ženám ve vìku mezi 40 až 44 lety, na nìž se, pøestože jde o výraznì rizikovou kategorii, nevztahují pravidla takzvaného mammografického screeningu, který ženám ve vìku 45 až 69 let umožòuje bezplatné vyšetøení. To dokáže zachytit zhoubný nádor v dobì, kdy se nijak neprojevuje a žena si ho sama nenahmatá. Po celou sobotu se ženám vìnovaly tøi lékaøky, ètyøi laborantky a jedna zdravotní sestra a všechna provedená preventivní vyšetøení dobøe dopadla. (red)

9 è. 9, kvìten 2004 MÌSTSKÉ NOVINY Hospic vychází z úcty k člověku Každý z nás se mùže dostat do situace, kdy se dozví, že jeho nemoc je velmi vážná, pravdìpodobnì se bude i nadále zhoršovat a lékaøi nám nebudou již schopni pomoci ani s prostøedky nejmodernìjší medicíny. V takovém pøípadì mùže pomoci hospic, což je specializované zaøízení poskytující tzv. paliativní péèi, tedy péèi zamìøenou na úlevu od bolesti, kterou postupující nemoc pøináší, na rozdíl od standardní lékaøské péèe zamìøené na léèbu nemoci. V principu to znamená, že pøed tím, než se tìžce nemocný èlovìk dostane do hospice, byly vyèerpány všechny ostatní možnosti léèby. Hospic neslibuje uzdravení, ale také nebere nadìji. Neslibuje vyléèení, slibuje léèitelnost. Myšlenka hospice vychází z úcty k èlovìku jako jedineèné a neopakovatelné bytosti a z jeho potøeb biologických, psychologických, sociálních a duchovních. Hospic nemocnému garantuje, že nebude trpìt nesnesitelnou bolestí, bude vždy respektována jeho lidská dùstojnost a v posledních chvílích života nezùstane osamocen. Na území Libereckého kraje dosud Prodejní výstavu pomůcek pro žáky všech typů škol si na Základní školu Antonína Sovy přišla ve středu 21. dubna prohlédnout také místostarostka Hana Moudrá. Akci pořádala škola ve spolupráci s českolipskou pedagogicko-psychologickou poradnou a její součástí byly stejně jako vloni, kdy se výstava uskutečnila poprvé, nejenom ukázkové hodiny zaměřené na nápravu dysporuch ale i přednáška PhDr. Miroslava Hudce na téma hyperaktivní dítě. Foto: Eva MARKGRAFOVÁ Novým nájemcem Mìstského koupalištì by se na základì rozhodnutí rady mìsta mìla stát Jiøina Procházková. Vzhledem k tomu, že mìsto již od pøíštího roku plánuje zøízení jedné organizace zajiš ující provoz všech sportoviš v majetku mìsta, žádný hospic není zøízen. Podle koncepce krajského úøadu je jednou z možností pøípadného využití objektu Léèebny dlouhodobì nemocných po Holým vrchem, v pøípadì že bude pøestìhována do Nemocnice s poliklinikou v Èeské Lípì, právì zøízení hospice. Tato úvaha byla dùvodem pracovní návštìvy místostarostky Hany Moudré a øeditelky Sociálních služeb mìsta Èeské Lípy Bc. Evy Stehlíkové v Hospici sv. Štìpána v Litomìøicích. Jde o hospic, který má v republikovém mìøítku s paliativní péèí znaèné zkušenosti a velmi dobré výsledky. Ze slov øeditele hospice Pavla Èesala a prohlídky zaøízení jednoznaènì vyplynulo, že hospic ve velice pøátelském a pøíjemném prostøedí zajiš uje komplexní ošetøovatelskou a lékaøskou péèi pøi souèasném využívání moderních poznatkù v léèbì bolesti a dalších pøíznakù. Samozøejmostí je také podpora rodinì nemocného, volný denní režim, návštìvy 24 hodin dennì a ubytování rodinných pøíslušníkù. Podobné zaøízení by proto v našem regionu mohlo být pøínosem. Mgr. Lubomír ŠÁDEK Pronájem koupaliště shodli se radní na tom, že areál nebude pronajat na 5 let, jak bylo pùvodnì avizováno, ale pouze na rok, upøesòuje starosta a dodává, že o takto upravených podmínkách bude proto mìsto s vybraným uchazeèem dále jednat. Změna územního plánu Na bøeznovém jednání odsouhlasilo Zastupitelstvo mìsta Èeská lípa zmìnu územního plánu týkající se trasy plánovaného obchvatu silnice I/9 v katastru Èeská Lípa, Dubice, Dolní Libchava a Manušice. V èem tato zmìna spoèívá, vysvìtluje Marie Zelinková z oddìlení územního rozvoje a architektury na MÚ Èeská Lípa. Územní plán sídelního útvaru Èeská Lípa, který byl schválen v roce 1998, èásteènì využívá pro jihozápadní obchvat I/9 stávající úsek silnice III/2624 v prùmyslové zónì v délce cca 800 m. Komplikovanìjším dopravním uzlem je køižovatka v prostoru Sosnové, kde trasa silnice musí mimoúrovòovì vykøížit železnièní tra Èeská Lípa Lovosice a umožnit pøipojení silnic III. tøídy od Okøešic a Sosnové a být co nejménì v kolizi s koridorem linek VVN. ÚPNSÚ pøedpokládal zásah do areálu Autodromu Sosnová. S ohledem na význam tohoto areálu hledal investor, tj. Øeditelství silnic a dálnic ÈR, pøi zpracování podrobnìjší dokumentace takové øešení, které by zásah do areálu Autodromu eliminovalo. Dokumentace k územnímu øízení øeší mimoúrovòové køížení žel. trati nadjezdem a zpøesòuje trasu silnice, což vyvolalo požadavek na zmìnu územního plánu sídelního útvaru. Cílem øešení zmìny ÚPNSÚ je upøesnìní trasy obchvatu silnice I/ 9 a vyøešení zásahù vyvolanými místními úpravami trasy. V souèasné dobì Øeditelství silnic a dálnic ÈR požádalo o vydání územního rozhodnutí o umístìní stavby pro I. etapu mimoúrovòová køižovatka Sosnová. Zahájení stavby I. etapy se pøedpokládá v roce Fond malých projektů Dne 30. dubna byly vyhlášeny dva èesko-nìmecké programy spoleèného fondu malých projektù Phare CBC, v rámci kterých mohou mìsta, obce a neziskové subjekty èerpat finanèní prostøedky na malé neinvestièní projekty typu people-to-people. Žádosti s návrhy se pøedkládají do 1. èervence do 16 hodin na sekretariát Euroregionu Nisa, regionálního sdružení, Tø. 1. Máje 858/26, Li- Veøejnosti je urèen Den s policií, který na autodromu v Sosnové poøádají 14. kvìtna Policie ÈR a Mìstská policie Èeská Lípa ve spolupráci s hasièským záchranným sborem a zdravotnickou záchrannou službou. Na programu jsou ukázky z èinnosti dopravní policie, policejních psovodù, hasièù, záchranky, vèetnì prezentace zabezpeèovací techniky objektù a motorových vozidel. K dispozici bude i støelecký laserový trenažér, kde si každý zájemce mùže ovìøit své støelecké dovednosti. Úèast pøislíbila také ústecká zásahová policejní jednotka, která by publiku pøedvedla simulovaný zásah proti nebezpeèným pachatelùm prostøed- Den s policií berec. Veškeré dùležité informace vèetnì míst a termínù pøípravných semináøù pro potencionální žadatele a formuláøe najdete na webových stránkách ERN: V Èeské Lípì se informaèní semináø na téma obou èesko-nìmeckých programù koná 11. kvìtna od 14 hodin na Mìstském úøadu Èeská Lípa v èp. 2, 3. patro. nictvím vrtulníku. Motoristùm bude k dispozici radar dopravní policie, aby si na svých vozech otestovali spolehlivost tachometru. Cyklisté si zase budou moci u policie zaregistrovat své kola. Pøedevším pro dìti jsou pak urèeny rùzné atrakce a soutìže, které pøipravil Kroužek mladých strážníkù. Akce, kterou podpoøilo také mìsto Èeská Lípa, potrvá od 14 do 18 hodin. Pro nemotorizované úèastníky je zajištìna zdarma i kyvadlová autobusová doprava firmou Vett. (Èeská Lípa otoèka v Dlouhé ulici: 13.00, 14.20, a hodin, Kulturní dùm Crystal, Autodrom Sosnová: 13.30, 14.50, a hod. a zpìt). (red) 9

10 MÌSTSKÉ NOVINY è. 9, kvìten 2004 TØÍDÌNÝ ODPAD Proè mám tøídit odpad, když za odpad platím tak vysoký poplatek? Odpovìï: Do poplatku za komunální odpad se nezapoèítávají náklady na svoz tøídìného odpadu. Èím více budeme tøídit komunální odpad, tím menší náklady budou na jeho svoz a v následujícím roce tak mùže dojít ke snížení poplatku. Co patøí do nádob na tøídìný odpad Do nádob na plasty patøí nejen sešlápnuté PET lahve, ale veškeré další plasty, tzn. mikroténové sáèky, igelitové nákupní tašky, obalové folie, vymyté kelímky od jogurtù, tukù, pomazánek, zmrzlin, vymyté lahve od olejù, mycích prostøedkù, výrobky z plastù, polystyren, atd. Naopak tam nepatøí lino, kabely a lepenka. Do nádob na papír patøí nejen noviny, ale veškerý další papír, tj. roztrhané kartónové krabice, knihy, všechny papírové obaly od potravin, atd. Naopak tam nepatøí rozmoèený papír. Do nádob na sklo patøí nejen sklenìné lahve od nápojù, ale také tabulové sklo, vymyté sklenice od kompotù, potravin, atd. Naopak tam nepatøí drátìné sklo a autoskla. Do všech nádob patøí pouze urèené komodity. Nikoliv sklenìné lahve v igelitové tašce, PET lahve v papírových krabicích, PET lahve plné oleje, apod. Vytøídìné komodity již nejsou dále ruènì dotøiïovány! Žádáme obèany, aby odkládali tøídìné komodity do nádob, nikoliv vedle nich Harmonogram blokového čištění Odbor dopravy MìÚ Èeská Lípa, oddìlení silnièního hospodáøství sdìluje, že jsou naplánována další bloková èištìní komunikací ve mìstì Èeská Lípa dle níže uvedeného harmonogramu Havíøská parkovištì Èerveného Køíže parkovištì Brnìnská parkovištì Okružní parkovištì u èp Bardìjovská parkovištì vrchní èást Dukelská parkovištì Kunratická - parkovištì Vladimírská Okružní parkovištì u èp Cvikovská - parkovištì Dlouhá parkovištì 7x Okružní parkovištì u èp Vìtrná v obou smìrech u èp parkovištì u èp Jižní - parkovištì Jáchymovská - parkovištì Hradecká v obou smìrech Sluneèní parkovištì U Nemocnice 4x parkovištì Okružní parkovištì u èp Jihlavská - parkovištì Severní - parkovištì Odbor dopravy zároveò upozoròuje vlastníky vozidel, kteøí nebudou respektovat dopravní znaèení Zákaz zastavení z dùvodu blokového èištìní, že vozidlo bude na náklad vlastníka odtaženo na støežené parkovištì. Povinné očkování psů proti vzteklině V souladu s ustanovením èl. 4 Vyhlášky Okresní veterinární správy v Èeské Lípì ze dne , kterou se vydávají Mimoøádná veterinární opatøení pro pøípad vzniku vztekliny a prevenci v okrese Èeská Lípa, bude na území mìsta Èeská Lípa provedeno hromadné oèkování všech psù starších 3 mìsícù v následujících termínech: V ÈESKÉ LÍPÌ (pondìlí): LADA - ul. U Rokle (støeda): JIRÁSKOVA ul. - veterin. ordinace (sobota): DUBICE pøed závodem MODUS SVÁROV ul. È. Bratøí u restaurace SÍDL. ŠPIÈÁK - ul. Bardìjovská pod nadchodem STØELNICE - u restaurace LUXOR V ostatní dny vakcinace ve všech veterinárních ordinacích v ordinaèní hodiny. Pes musí být pøedveden osobou starší 15 let a opatøen pevným vodítkem a náhubkem. Vakcinace se provádí na náklady majitele zvíøete.povinnost vakcinace psù proti vzteklinì 1 krát roènì je naøízena ust. 4 zákona è. 166/1999 Sb., o veterinární péèi. Porušení této povinnosti je postihováno podle 71 a 73 zák. è. 166/1999 Sb, o veterinární péèi. Na vyžádání mùže být provedeno oèkování i proti ostatním nemocem psù a koèek. Pøineste s sebou oèkovací prùkaz. MÚ Èeská Lípa odb. životního prostøedí Blíží se Svátek matek, den, kdy si pøipomínáme nenahraditelnou úlohu ženy v rámci rodiny a celé spoleènosti. Žena každý den vytváøí to, co dìlá rodinu rodinou a bez èeho se žádná spoleènost neobejde. Proto všem ženám pøeji mnoho úcty, štìstí a lásky v jejich každodenním životì. Ivo Škola pøedseda OO KDU-ÈSL 10

11 è. 9, kvìten 2004 MÌSTSKÉ NOVINY co vás trápí VZP a operace endoprotéz V minulém vydání Mìstských novin se ve svém sloupku èeskolipský starosta Petr Skokan zmínil o tom, jak ho netìší, že ze strany èeskolipské poboèky VZP jsou nedostateènì financovány operace endoprotéz, a proto pacienti vyhledávají nemocnice, kde jim jejich nemocné klouby odoperují. Na to reagovala øeditelka poboèky ing. Zuzana Dvoøáková: Všeobecná zdravotní pojiš ovna nerozhoduje o tom, kolik výmìn kloubù provede ortopedické oddìlení Nemocnice s poliklinikou v Èeské Lípì. Zdravotní péèe poskytnutá pojištìncùm VZP v Nemocnici s poliklinikou v Èeské Lípì je hrazena tzv. paušální sazbou na unikátního pojištìnce. Tato sazba odráží výkonnost nemocnice v referenèním období a vztahuje se k poètu pojištìncù ošetøených v aktuálním období v jednotlivých druzích zdravotní péèe (lùžková péèe, ambulantní, doprava, apod.). Struènì øeèeno - VZP hradí zdravotní péèi za ošetøené pojištìnce nemocnici jako celku na základì pøesnì stanovených a smluvnì zajištìných pravidel. Záleží pouze na vedení zdravotnického zaøízení, jak poukázanou èástku rozdìlí mezi jednotlivé primariáty. O následné vyjádøení jsme proto požádali také øeditele NsP ing. Miroslava Vacka: Stávající stav, co do množství, zpùsobu pøidìlování i co do èekacích dob není naprosto vyhovující. Celkový objem roèních finanèních prostøedkù poskytnutých z VZP pro NsP je z historických dùvodù relativnì menší než jinde. Nemocnice má snahu tento limit zvyšovat a optimalizovat léèebnou péèi poskytovanou obyvatelstvu Èeské Lípy a okolí tak, aby z daného objemu finanèních prostøedkù byla poskytnuta péèe nejpotøebnìjší. V budoucnu je naší snahou tyto podmínky zlepšit tak, aby naši pacienti nebyli nuceni vyhledávat jiná zdravotnická zaøízení a to nejen v rámci ortopedie. Rovnìž pøizpùsobíme poèet operovaných totálních endoprotéz poètu obyvatel ve spádové oblasti. (red) RK POREA realitní a poradenská kanceláø, Zámecká 65, Èeská Lípa, tel. /fax Objekty k podnikání Èeská Lípa-Slovanka rozestavìný objekt vè. hotových pøípojek inž. sítí, pozemek cca 1800 m 2 Cena: ,- Kè Pronájem nebytových prostor Èeská Lípa Jiráskova ul. kancel. prost. Cena: 1500,- Kè /m 2 Èeská Lípa Zámecká ul. obchodní prost. Cena: ,- Kè Èeská Lípa Jiráskova ul. obchodní prostory Cena Kè + služby K pronájmu nebytové prostory /obchod 60 m 2/ Nájem Kè/mìs. Volné ul. Zámecká 71 Èeská Lípa tel.:

12 MÌSTSKÉ NOVINY è. 9, kvìten 2004 CHCETE LEPŠÍ? Garážová vrata NORMSTAHL = KVALITA V 10 barvených provedeních od ,- Kè vèetnì montáže, dopravy a DPH Vám je dodá firma dovozce Firma FILIPI& dcery Èeská Lípa, tel.: Další sortiment: vjezdové brány dálková ovládání - rolety závory zámeènické výrobky PODHÁJSKÁ pro velký zájem další termín Využijte léèivé úèinky slané termální vody. Pohybové ústrojí, dýchací i kožní problémy... CENA: 4.900,- Kè bus z È. L.,hotel s vl. koup. a TV, polop., poj., výlet, prùvodce CK Mgr. Jana Hušáková Varnsdorf tel.: SOLARIUM Studio JARO NA IBIZE = AKÈNÍ CENY PERMANENTEK V TURBU VERTIKAL SOLÁRIU JIŽ OD 5,90 Kè za minutu CENOVÁ BOMBA! Nejlevnìjší, ale hlavnì nejkvalitnìjší opalování na ÈESKOLIPSKU! Pospíchejte k nám pro permanentku za tuto akèní zvýhodnìnou cenu! 1 x TURBO VERTIKAL SOLARIUM (technicky nové trubice novinka roku 2004) 1x RELAX BANANA SOLARIUM (zapomeòte na Vaše starosti) Plážové posezení s barem v atmosféøe Ibizy PO PA ÈESKÁ LÍPA nám. T.G.M. (vedle pošty), tel AKCE Závady v distribuci Mìstských novin hlaste na tel. è ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ Rámový systém EXPODUL a bezrámový systém BALKON SYSTÉM Nejlevnìji v regionu Èeská Lípa Cena za lodžii 3,5m vèetnì zatìsnìní spodní èásti zábradlí: Kè ,-/bezrámový systém Kè ,-/rámový systém ZAJISTÍME VÁM ZDARMA VEŠKERÁ POVOLENÍ Polák Martin, Jižní 1839, Èeská Lípa tel.: , Mobilní masérské služby (regeneraèní a thajská masáž, reiki terapie) nabízí Šárka Šimková tel.: PRODÁME AREÁL bývalých dílen v Dobranovì, pozemky 4.850m 2 (zpevnìné plochy), dílny, sklady, garáže, kanceláøe, byt. Souèástí areálu je hala 65x12m (pronájem PF možnost koupì). Možnost prodeje i èásti areálu. Cena dohodou. Informace tel.: Inzerce v Mìstských novinách J. Pièkarová Mìstské informaèní centrum TGM è. 2 tel

13 è. 9, kvìten 2004 MÌSTSKÉ NOVINY Krejèík Vladimír ml. Poskytování služeb v lesnictví, zemìdìlství a zahradnictví Prodej øeziv, palivového døeva kamení, sutì a zeminy Provozovna: Moskevská 1729 È. Lípa mobil: tel/fax: nabídka: CK SBV TRADING spol. s r. o. Sokolská 271, Èeská Lípa Tel , fax Itálie - Caorle 2** hotel - ceny již od 3.990,- Kè/dospìlá osoba Chorvatsko - Makarská riviéra - Igrane 2** penzion - ceny již od 4.990,- Kè/dospìlá osoba cena obsahuje: ubytování, polopenzi, dopravu klimatizovaným autokarem (do Chorvatska lehátkový bus), lùžkoviny, služby delegáta a pojištìní dle zákona 159/99 Sb. Nabídky zájezdù pro skupiny a kolektivy ceny individuálnì nové trubice PO - Ne hod. Jediné solárium s provozem V SOBOTU I V NEDĚLI Víkendy na objednání SOLÁRIUM TURBO opalování ve stoje s hudbou opalovací doba max. 10 minut! (permanentka 100 minut = 600 Kč) tel , Česká Lípa u autobusového nádraží 5. května 815 naproti autosalonu Hyundai (300 m od Kauflandu) 13

14 MÌSTSKÉ NOVINY è. 9, kvìten DDM Libertin So Zájezd pro dìti od 10 let: Kutná Hora Cesta støíbra,prohlídkový okruh + støedovìký dùl Ne Výlet okolo Špièáku pro dìti a rodièe s dìtmi start hod. u Zhoøelecké ul., trasa 4-5 km se soutìžemi, startovné 10 Kè Ne Bøišní tance Studio M L. Doksanské,sál DDM 8,30 12,30 hod. cena 300 Kè St Pythagoriáda okresní kolo soutìže ZŠ Pátova È.L., zaèátek ve 13 hod., pøihlášky do 5. 5., inf. J. Glaserová So Výtvarná sobota: Batika vyvazovaná + sypaná, s sebou: trièko 2ks (bílé, svìtlé), látku 1m, nutný je pøevlek, cena 150 Kè, pøihlášky a platby do , inf. J. Kalvodová St Pøednáška: postižení živoèichù odpady, ing. Z. Vitáèek, klub Spirála 17, 30 hod Èt Dopravní høištì pro JOJO klub 10-11hod., zdarma pro dìti do 6ti let s rodièi, s sebou: kolobìžky, odstrkovadla, kola, inf. B. Hlobeòová Èt Rodinné konstelace pøednáška + ukázka, pøednáší F. Èervenka, klub Spirála 18 hod So Bambiriáda 2004 v Liberci prezentace ZÚ DDM Libertin na krajské pøehlídce, cena 50 Kè, inf. B. Hlobeòová Bøišní tance Studio M L. Doksanské,sál DDM 8,30 12,30 hod. cena 300 Kè, pøihlášky se zaplacením do , inf. L. Lípová St Archimediáda okresní kolo soutìže DDM, zaèátek v 8 hod., pøihlášky do Pøednáška: pøedstavení firmy zpracovávající odpady, ing. M. Šenkýø, klub Spirála 17, 30 hod., INFORMAÈNÍ CENTRUM MLÁDEŽE Po Pá: hod. - Internet pro veøejnost, pomoc pøi vyhledávání na Internetu, - inzerce zdarma, info-šanonová technika, možnost zakoupit si obèerstvení Týden promítání EKO FILMU ve spolupráci se sdružením CEDR: Klub Spirála, inf. J. Kalvodová, možnost poslat pøehled filmù pøes Internet , 30 hod, , 00 hod. Studentská videoprojekce: každé úterý, klub Spirála 19 hod., vstupné 10 kè Pøehled filmù v DDM nebo na inf. V. Rusínková - ICM pøednášky v akademii Pondìlí 10. kvìtna v 19,00 hod. Ing. Miroslav VACEK - øeditel nemocnice s poliklinikou, Èeská Lípa: MÁ ÈESKOLIPSKÁ NE- MOCNICE ŠANCI PØEŽÍT A PROSPERO- VAT? Ètvrtek 20. kvìtna v 19,00 hod. Zdenìk POKORNÝ: BOHATSTVÍ ARCHI- TEKTURY EVROPSKÉ UNIE Ètvrtek 27. kvìtna v 18,00 hod. Hana KREJBICHOVÁ: BEZPEÈNÌ NA SLUN- CI, CO OVLIVÒUJE KVALITU POKOŽKY Pøednášky se konají v budovì AJAK v Mariánské ulici. Jiráskovo divadlo Nedìle od 19,30 hodin SKLENÌNÝ ZVÌØINEC Richard KRAJÈO a Anna CÓNOVÁ v generaèním konfliktu matky a jejích dìtí od Tennessee Williamse. DIVADLO PETRA BEZRU- ÈE OSTRAVA, cca 135 min. Pøedpl. sk.b. Doprodej vstupenek á 140 Kè. Ètvrtek od 19,30 hodin PAVEL DOBEŠ a TOMÁŠ KOTRBA Folkový koncert. Vstupné 110 Kè. Pondìlí od 19,30 hodin SMETANOVO TRIO JITKA ÈECHOVÁ klavír, JANA NOVÁKOVÁ housle, JAN PÁLENÍ- ÈEK violoncello. Program: B. Martinù, B. Smetana, A. Dvoøák. Pøedpl. KPH.Doprodej á 100 Kè, ml. a senioøi á 70 Kè. Ètvrtek od 19,30 hodin POSTEL PRO HOSTY aneb MÙJ DÙM, MÙJ HRAD Brilantní komedie s øadou nedorozumìní a bláznivých zápletek od anglického dramatika Alana Ayckbourna. DIVADELNÍ SPOLEÈNOST HÁTA PRAHA, cca 135 minut vèetnì pøestávky. Pøedpl. sk. A. Doprodej vstupenek á 140 Kè. Cimrman by se divil V èeskolipském Jiráskovì divadle se již po šesté potkaly oddíly asociace TOM na otevøené amatérské pøehlídce divadelních vystoupení Cimrman by se divil. Poøadatelská Chippewa ráda pøivítala již tradiènì Magnety z Kamenického Šenova, Sluníèka z Litomìøic, Skaláky ze Skalska u Mladé Boleslavi, Svištì a Bubliny z Roztok u Prahy, Máky z Turnova a z nejvìtší dálky také Zlaté Šípy z Valašského Meziøíèí. Jako jediní netomíci vystoupil divadelní kroužek ZŠ Špièák z Èeské Lípy. Celý jarní den byl opìt ve znamení smíchu dìtského,ale i rodièovského obecenstva, mohutných potleskù, nervózního pøešlapování hercù za oponou, voòavého guláše a samozøejmì oèekávání rozhodnutí poroty. Stupnì vítìzù byly obsazeny, herci dne ocenìni, dort snìden a Jiráskovo divadlo opìt utichlo. Dìkujeme všem režisérùm a scénáristùm za nekoneènou trpìlivost, hercùm a hereèkám za výkony a tìšíme se zase za rok v Èeské Lípì. Zd. Šmída TOM CHIPPEWA Mítink Strany zelených V pondìlí se bude na Masarykovì námìstí v Èeské Lípì prezentovat se svými kandidáty do Evropského parlamentu Strana zelených. Od 13 hodin zde bude mít stánek s èajovnou, kde mùžete hovoøit nad šálkem èaje s Janou Ulbrychovou, rozhlasovou novináøkou a místopøedsedkyní Strany zelených. Janu Ulbrychou doprovodí Olga Lomová, pøekladatelka a vedoucí Ústavu dálného východu na FFUK, a Jan Korytáø, pøedseda Spoleènosti pøátel pøírody. Poté se od 17 hodin uskuteèní beseda s kandidáty o aktuálních tématech našeho regionu. Místo tohoto setkání bude ještì upøesnìno v denním tisku. Pøijïte na šálek èaje! Setkání s premiérem OVV ÈSSD Èeská Lípa zve všechny obèany na besedu s premiérem PhDr. Vladimírem Špidlou. Uskuteèní se 17. kvìtna od hodin aule ZŠ Kamenický Šenov. Diskuze bude na téma Ženy všech generací a jejich uplatnìní ve státech EU (studium a jeho financování ve státech EU, uplatnìní žen v politice a nástroje, které mají státy EU k jejich prosazení a rovné pøíležitosti na trhu práce). Filmový ekofestival Obèanské sdružení Centrum ekologického a duchovního rozvoje CEDR pøipravilo ve spolupráci s DDM Libertin promítání filmù z loòského mezinárodního filmového festivalu Ekofilm Festival se koná od pondìlí do od 17:30 a v sobotu se zaèíná už ve 14 hodin. Na pøehlídce se pøedstaví 32 filmù na rùzné motivy. Na støedu od 17:30 jsme pozvali Ing. Zdeòka Vitáèka z Vlastivìdného muzea, aby nám pøednášel na téma Postižení živoèichù odpady. Další pøednáška na téma odpady se uskuteèní ve støedu od 17:30. Ing. Miloš Šenkýø z firmy R. P. O. bude hovoøit o fungování a problémech firmy zabývající se recyklováním vícevrstvých obalù. Pøednášky i Ekofestival se uskuteèní v DDM Libertin. Miroslav ØEBÍÈEK Přednáška o reflexní terapii Obèanské sdružení Centrum ekologického a duchovního rozvoje CEDR si pro Vás pøipravilo pøednášku Beáty a Julius Patakyových, terapeutù Reflexní terapie. V reflexní terapii se k léèení nemocí urèitých èástí tìla používá stimulace a masáž tzv. reflexních oblastí na chodidlech. Zde dojde k uvolnìní zablokovaných energetických kanálù, aby energie mohla volnì proudit a poškození vyléèit. Skuteèný návrat k pøírodì je možný pouze skrze bosá chodidla, je hlavním mottem manželù Patakyových. Pøednáška se uskuteèní v úterý , od 17:30 hodin v kulturním domì Crystal. Miroslav ØEBÍÈEK Sto let Sokola v České Lípě Výstava Vlastivìdného muzea a galerie v Èeské Lípì Sto let Sokola v Èeské Lípì byla zahájena ve ètvrtek 29. dubna v Biebrovì koncertní síní v ambitu kláštera. Èeskolipský Sokol vznikl poprvé v roce Pro velkou záš ze strany nìmeckých spoluobèanù byla jeho èinnost zastavena. K obnovì došlo na schùzi v hostinci U mìsta Karlovy Vary Práce sokolské organizace byla pøerušena za druhé svìtové války a znemožnìna v letech Na výstavì jsou dokumenty o èeskolipském Sokolu a památky na tuto organizaci jako jsou kroje, odznaky a pamìtní listy. Závìr výstavy tvoøí dokumentace o souèasné práci zdejších sokolù. Výstava je pøístupná až do 30. kvìtna.

15 è. 9, kvìten 2004 MÌSTSKÉ NOVINY školy, nadace, organizace Velikonoce na ZŠ Špičák Žáci nejvìtší èeskolipské základní školy na sídlišti Špièák se i v letošním roce zapojili do pøíprav oslav velikonoèních svátkù. Jednou z aktivit je jarní výzdoba oken, kterou vyrábìly dìti v kroužku ruèních prací pod vedením paní uèitelky Honzejkové. Pøi hodinách pìstitelských prací zase žáci ze 7. a 8. tøíd upletli, za dohledu pana uèitele Fluska a paní uèitelky Tyšerové, tradièní maxi pomlázku a závìsné kvìtinové koše z vrbového proutí. Hlavní vchod školy je okrášlen truhlíky s již kvetoucími jarními kvìtinami a zelenou bøízkou ozdobenou malovanými vajíèky kraslicemi. Pro žáky z pátého roèníku se zase pøípravou na velikonoce stala beseda s pracovníkem Vlastivìdného muzea v Èeské Lípì panem Jaromírem Slabým a panem Ivo Školou. Bìhem besedy se žáci dozvìdìli základní informace o vzniku a významu velikonoèních svátkù u nás i v zahranièí, o lido- Výstava a jarmark v Radosti Poèátkem dubna se ve Speciálních školách Radost uskuteènila již tradièní velikonoèní výstavka a jarmark. K vidìní byla celoroèní práce dìtí, jejich výrobky i jejich nemalá práce na výzdobì celé školy. Akce byla poctìna i návštìvou místostarostky Èeské Lípy Hany Moudré. SpŠ Radost dìkují mìstu Èeská Lípa za poskytnutí grantu, díky nìmuž se mohla expozice uskuteènit a dìti tak našly úèel a cíl své velké snahy a píle. Pro zájemce byla ke shlédnutí i školní ZOO, která je již na naší škole od roku Chov zvíøat si klade za cíl prohlubovat u žákù lásku k pøírodì a neopomenutelná je zde i psychoterapie, pøi které Velikonoční pobyt Další z již takøka tøí stovek úspìšných akcí pro dìti z Klubovny radosti a zábavy Èeské spoleènosti pomoci dìtem Tilia byl velikonoèní prázdninový pobyt v penzionu Koruna v Dolním Prysku u Kamenického Šenova. Nejvìtším lákadlem byl pochopitelnì výlet do Dìèína s návštìvou tamního plaveckého sportovního areálu s tobogány, zajímavou zkušeností však byly i návštìvy trojic dìtí v domácnostech místních obèanù s pøedáním velikonoèních pøáníèek. Podìkování patøí mìstu Èeská Lípa, bez jehož pochopení a finanèních prostøedkù poskytnutých v rámci schválených projektù Komplexního souèinnostního programu prevence kriminality by se pobyt nemohl uskuteènit. Stálý zájem o èinnost dìtí z klubovny svojí návštìvou opìt potvrdila místostarostka Hana Moudrá. Zvláštní podìkování úèastnice pobytu Saši Moréové patøí za nález osobních dokladù neznámému nálezci. Mgr. Lubomír ŠÁDEK pøedseda ÈSPD Tilia vých zvycích spojených s velikonocemi a prohlédli si vzorník obrázkù kraslic ze všech regionù naší vlasti. Na závìr besedy byla vyhlášena roèníková soutìž o nejkrásnìjší malované vajíèko, kterou vyhodnotila porota složená z výtvarníkù školy v týdnu po velikonocích. Tøi nejnadanìjší výtvarníci získali knižní odmìnu. Mgr. Libor ŠMEJDA se využívá pozitivního pùsobení zvíøete na èlovìka. Žáci se zapojili do ekologických programù. Pedagogové se snaží pracovat nejenom s vytipovanými problémovými žáky, ale do terapie zapojují i ostatní, kteøí projeví pøání se do programu pøipojit. Terapii s dìtmi, které mají výchovné problémy, a v dùsledku psychiatrické diagnózy, nebo selhání rodinného zázemí, prùbìžnì vyhodnocují a stanovují další postup. V souèasné dobì se snaží o spolupráci s organizacemi, které se touto problematikou zabývají za úèelem výmìny zkušeností a kooperace. Významná je také spolupráce se ZOO v Ústí nad Labem a se ZOO v Dìèínì, kterým touto formou škola velmi dìkuje. Narozeniny ČDS Letošní kalendáøní rok bude pro Èeskolipský dìtský sbor ve znamení oslav jeho 10. narozenin ÈDS. Již uskuteènil køest nového CD burem zpjívat a je za ním i koncertní turné v SRN a Lucembursku. Do Lucemburska se sbor podívá opìt v pøíštím roce, nebo dostal oficiální pozvání na hlavní kulturní program bìhem setkání pøedsedù vlád EU. Mladí zpìváci získali titul Talent roku pro nejúspìšnìjší dìtský kolektiv v LBC kraji a zlato s postupem na regionálním kole dìtských sborù v Novém Boru. Pøíští mìsíc se chystáme na Slovensko a v èervnu opìt do Nìmecka. Mezi velké události, které nás èekají, patøí listopadové koncertní turné po západì USA. Èeskolipský dìtský sbor vypisuje nábor pro pøíští školní rok ve všech vìkových kategoriích. Obì pøípravná oddìlení dìti od 4 do 10 let mají termín zápisu od , koncertní odd. také od s dùrazem na budoucí žáky sedmých a osmých tøíd a prvních roèníkù SŠ. (pn) Nocování v knihovně Poèátkem dubna probìhla na poboèce mìstské knihovny na Špièáku NOC S ANDERSENEM. Do této spoleèné akce veøejných knihoven se letos zapojilo již více než 200 knihoven (nìkolik knihoven z Polska i Slovenska) a na 50 školských zaøízení. Ojedinìlá akce vyhlašovaná Svazem knihovníkù a informaèních pracovníkù se koná pøi pøíležitosti Mezinárodního dne dìtské knihy (výroèí narození H. CH. Andersena) a v rámci kampanì Bøezen - mìsíc internetu. Pro dìti se pøipravuje rùzný program, spoleèné je však ètení, povídání o knihách a také internet. Pro úèastníky Noci byl zøízen samostatný chat, knihovnice si mohly vymìòovat zkušenosti nebo aktuální dojmy prostøednictvím elektronické konference Andersen. V Èeské Lípì jsme v knihovnì spali poètvrté! Pro dìti jsme pøipravili program pod pracovním názvem Detektiv v akci. Dìti besedovaly s mìstskou policií, hledaly poklad, vìnovaly se dopravní výchovì, soutìžily, hrály si a hlavnì si èetly. Èetly se pohádky, vyprávìlo se a pomocí internetu dìti komunikovaly s jinými nocležníky v jiných knihovnách. Po celý veèer se dìti vydatnì posilòovaly a ráno po èerstvé snídani, pøedání drobných dárkù a pamìtních listù se spokojené rozešly do svých domovù. Veèer i noc se vydaøily, a tak se mùžeme tìšit na další NOC v roce 2005 pøi 200. výroèí narození Hanse Christiana Andersena. MÌSTSKÁ KNIHOVNA zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva mìsta Èeská Lípa se koná ve støedu 26. kvìtna od hodin v zasedací síni MÚ ve 3. patøe èp. 2 na námìstí T. G. M. ZUŠ pøedstavuje Od studijní kresby k výtvarnému objektu na téma Člověk. Cyklus výstav ve foyeru budovy ZUŠ Česká Lípa pokračuje v květnu expozicí prací výtvarného atelieru Mgr. Evy Junkové 15

16 MÌSTSKÉ NOVINY è. 9, kvìten 2004 Testace veteránů a pozvánka na závody Dne 17.dubna probìhla na parkovišti u èeskolipské nemocnice klubová a krajská testace historických vozidel, která je nutná pro získání zvláštní registraèní znaèky. Tato umožòuje již odepsaným staøeèkùm vrátit se za urèitých podmínek po pracné, nákladné a mnohdy i nìkolikaleté renovaci do silnièního provozu. Nìkteré z tìchto vozidel budete moci shlédnout pøi pøíležitosti již 9. roèníku soutìže S veterány Èeskolipskem dne pøed Kulturním domem Crystal. Tuto soutìž, na kterou jste srdeènì zváni, poøádá s následujícím èasovým rozvrhem Veterán Car Club Èeská Lípa: hod. výstava vozidel pøed KD Crystal hod. start vozidel od KD Crystal hod. dojezd vozidel pøed KD Crystal. Fotbal má mnoho pøíznivcù i odpùrcù, pravdou ale zùstává, že je nejrozšíøenìjším a nejsledovanìjším sportem nejen v Èeské republice, ale i ve svìtì. Cestu na fotbalové stadiony si najdou všechny generace, vèetnì žen a mládeže. Fotbal není pouze 1.Gambrinus liga, ale pøedevším stovky žákù a dorostencù, jejichž snem a motivací je stát se hráèem prvoligového klubu. Ne každému se sen splní, ale mají-li motivaci sportovat, pak nebloudí bez cíle po sídlišti, nemalují po zdech, neberou drogy apod. Dìkuji pøedstavitelùm Vašeho mìsta za možnost pozvat Vás na poslední domácí utkání FK Jablonec 97 na stadion Støelnice v Jablonci nad Nisou, ve kterém v sobotu 8. kvìtna od hodin pøivítáme FK Tepli- Trasa soutìže: Èeská Lípa, Zahrádky, Holany, Døevèice, Dubá, Tubož, Olešno, Mšeno, Lobeè, Nosálov, Na fotbal a na výlet ce. Vstupenka slouží zároveò k bezplatnému vstupu na hrad Frýdštejn (www.frydstejn.cz), a k prohlídce brusírny sklenìných perlí a kozí farmy ve Výletním areálu Pìnèín (www.vapen.cz) u Jablonoce n.n. Pokud se rozhodnete strávit nedìli na Jablonecku, doporuèuji nìkolik zajímavých tipù na výlet do blízkého okolí. - Jizerské hory, mìsto Jablonec nad Nisou - hrad Frýdštejn pøístupná vìž, výhled Krkonoše- Èeský ráj-bezdìz - Výletní areál Pìnèím ukázka výroby sklenìných perlí, domácí farma, výroba-prodej kozího sýra, jízda silnièním vláèkem na Èernou studnici - rozhledna Èerná Studnice výhled Jizerské hory, Krkonoše, Èeská ráj, Bezdìz, Ještìd. Žïár, Okna, Doksy, Jestøebí, Zahrádky, Èeská Lípa. Jaroslav KOS UN, pøedseda VCC Úspìšné bylo vystoupení na závodech horolezecké mládeže Lanexcupu v Újezdì nad Lesy, kde v kategorii dívek B zvítìzila Anièka Wágnerová/Jiskra Nový Bor/, v kategorii chlapcù A David Matoušek /Jiskra Nový Bor/ a v kategorii dívek D Viola Skalická /HO Skaláci DDM Èeská Lípa/. Tøetí místa pøidali ještì Lukáš Šveòha /Jiskra Nový Bor/ v kategorii chlapcù B a Jakub Skalický /HO Skaláci DDM Èeská Lípa/. Neménì úspìšná byla i úèast na sobotních závodech v nìmeckém Krajské sportovní hry zdravotně postižených Centrum pro zdravotnì postižené Libereckého kraje se sídlem v Liberci poøádá 12. èervna již tøetí krajské sportovní hry zdravotnì postižených, které se uskuteèní na Èeskolipsku v areálu rekreaèního støediska Poslùv mlýn v Doksech. Pøihlášky jsou k dispozici v Centru pro zdravotnì postižené, Konopeova 812 Èeská Lípa a v Mìstském informaèním centru námìstí T.G.M. 2. Závazné pøihlášky soutìžících, kteøí by si chtìli pøijít zasportovat, je nezbytné odevzdat nejpozdìji do 17. kvìtna v èeskolipském centru pro zdravotnì postižené, kde vám budou poskytnuty i bližší informace k akci. Eva KRUTSKÁ, øeditelka CZP LK Úspěchy mladých horolezců na umělých stěnách Freibergu, kde opìt všichni naši závodníci stáli na stupních vítìzù: 1. místo David Matoušek /Jiskra Nový Bor/, Anièka Wágnerová / Jiskra Nový Bor/, Jakub Skalický /HO Skaláci DDM Èeská Lípa/, 2. místo Kateøina Haringová /Jiskra Nový Bor/, Lukáš Šveòha /Jiskra Nový Bor/ a Viola Skalická /HO Skaláci DDM Èeská Lípa/. Poslední a nejdùležitìjší jarní vystoupení na mistrovství republiky mládeže se uskuteèní v Novém Boru F. SKALICKÝ Rozpis služeb zubních pohotovostí Zubní pohotovost je poskytována v ordinacích jednotlivých zubních lékaøù podle následného harmonogramu. Ordinaèní hodiny SO, NE, svátky od 8 do 12 hodin. sobota a nedìle MUDr. Eva Pušková; tel Nový Svìt 915, K. Šenov sobota MUDr. Nadìžda Motlíková; tel Eliášova 1545/9, Èeská Lípa nedìle MUDr. Miloš Pánek; tel Purkyòova 1849, Èeská Lípa sobota MUDr. Dita Lacinová; tel Purkyòova 1849, Èeská Lípa nedìle MUDr. Pavel Høíbal; tel Revoluèní 164, Stráž pod Ralskem sobota MUDr. Ilona Tulisová; tel Revoluèní 164, Stráž pod Ralskem Bazén: hodiny pro veøejnost Plavecký bazén je pro veøejnost otevøen: pondìlí až pátek od 12 do 20 hodin sobota a nedìle od 10 do 20 hodin MÌSTSKÉ NOVINY, ètrnáctideník, ev. è. MK ÈR E Vydává: Mìsto Èeská Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, IÈO Redakce: MÚ, nám. T. G. M 1, tel.: , 724/265386, Odpovìdný redaktor: Eva Markgrafová. Redakèní rada: Eva Markgrafová, Bc Eva Vlastníková, Hana Moudrá, Ing. Václav Svatek, Ivo Škola, Ing. Josef Zachrla, Siegfried Tomasch. Redakèní rada má vyhrazené právo zamítnout pøíspìvky, které budou v rozporu s jejími kodexy, anebo budou dodány po uzávìrce. Distribuce: Pøíjem inzerce: J. Pièkarová, Mìstské informaèní støedisko, námìstí TGM èp. 2, tel Dopisy a pøíspìvky ètenáøù nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovìdnost za obsah zveøejnìné inzerce a pøípadné následné škody.

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3.

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3. 6/bøezen/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 26. bøezna 2004 Sloučení mateřských škol na Špičáku Slouèení ètyø špièákovských mateøinek, jejichž zøizovatelem

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006 ROČNÍK 15 KVĚTEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 4. 2006 TISK: 29. 4. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králický zpravodaj 11/2003-1 Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè BUNKR V OBLEŽENÍ Redakce KZ byla upozornìna na zavážení vchodu a støílen betonového bunkru (K S 16 U DRÁHY) z 2.

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší ZPRAVODAJ č. 3/2006 Děčín Město čtrnáctideník DISTRIBUUJE SE ZDARMA DO VŠECH SCHRÁNEK V DĚČÍNĚ A JEHO OKOLÍ NEPRODEJNÝ VÝTISK - VYTIŠTĚNO V NÁKLADU 25 000 KS Jednání na úøadì bude pohodlnìjší Nová pravidla

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového STODSKÉ LISTY Rozpoèet mìsta 10. reprezentaèní ples Zasedala bezpeènostní rada Doprava zpùsobuje tìžkosti Kormoráni na Radbuze Je konec plesù ve Stodì? Ptaèí chøipka Volejbalistky vedou tabulku Vydává

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE 6 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ 2 4 Pracovní 5 9 Kurzarbeit Proè to u nás zatím nefunguje úrazy Loni v práci pøišlo o život 108 lidí Starobní dùchody Co vše

Více

MALÍØSKÉ - LAKÝRNICKÉ PRÁCE Fa. Dvoøák Jiøí. Oslava adventu v opraveném parku. Øadì obyvatel mìsta pøestane platit obèanský prùkaz

MALÍØSKÉ - LAKÝRNICKÉ PRÁCE Fa. Dvoøák Jiøí. Oslava adventu v opraveném parku. Øadì obyvatel mìsta pøestane platit obèanský prùkaz prosinec 008 vánoèní strom. Jeho rozsvícení umožni- lo zavedení elektrického proudu do par- ku. Jedna z rozvodných skøíòek je urèená pøímo pro vysoký jehliènan. Další jsou u podia a nebo fungují pro potøeby

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více

7Podpora v nezamìstnanosti

7Podpora v nezamìstnanosti 15 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 8. záøí 2014 CENA: 6 KÈ 2 5 6 Dialog Pøedsednictvo k jednání s odbory KOVO MB Regiony Co je nového v Jihomoravském kraji Kolektivní vyjednávání Uèíme

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 128 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, stroj èasu nám vymìøuje poslední mìsíc v roce 2012 a brzy budou vánoce. Jak už to bývá, nìkomu se tento rok vyvedl

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil.

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil ÈERVENEC 6 roèník XV/2005 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI Je to neuvìøitelné, ale je to tak. V tìchto dnech je to pøesnì 10 let co byla založena tato zájmová

Více

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì Vzácné pamìtní stromy na Ostrovsku Léto se pøehouplo do druhého poloèasu, a abychom do podzimu vpluli øádnì nabití, je nutné zásobit se tolik potøebnou energií. Jestliže chceme stále se zrychlující životní

Více