Veřejná volba. 2 Typickým příkladem jsou kulturní představení.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veřejná volba. 2 Typickým příkladem jsou kulturní představení."

Transkript

1 Veřejná volba Důležitou součástí veřejných financí, ekonomiky veřejného sektoru atd. je problematika veřejné volby. Proč se teorie veřejných financí i veřejného sektoru zabývá danou problematikou? Naprostá většina rozhodnutí, která se činí ve veřejném sektoru probíhá prostřednictvím veřejné volby. Prostřednictvím veřejné volby se rozhoduje o tom, které činnosti/aktivity bude stát 1 zajišťovat, na co budou použity peníze (na co půjdou veřejné výdaje), o výši veřejných příjmů a dalších otázkách. Má tedy smysl zkoumat, jak toto rozhodování probíhá, co jej ovlivňuje, má smysl rozebírat efektivnost tohoto rozhodování. Problematika veřejné volby je problematikou relativně novou, rozvíjí se od 60. let 20, století. Ekonomická teorie se dlouho dívala na stát jako na neutrálního arbitra, kdy osoby zastupující stát (veřejný sektor) sledují státní zájmy. Tento pohled vystihuje kupř. citát K. Engliše Státník chce objektivní ideál člověka a národa ideál člověka a národa zdravého, mravného, vzdělaného. Soudobá ekonomická teorie mnohem více zdůrazňuje, že osoby zastupující stát často sledují své vlastní zájmy. Základním problémem a tématem, se kterým se musí teorie veřejné volby potýkat je skutečnost, že ti, co v rámci veřejné volby rozhodují, nerozhodují o svých penězích. Praktickým důsledkem je. Že nelze jednoznačně stanovit velikost veřejného sektoru, definovat, co všechno by měl veřejný sektor zajišťovat a garantovat. Lze si to ukázat na rozdílu při rozhodování o soukromých statcích, tedy statcích, které jsou vylučitelné a rivalitní, které si člověk kupuje za své peníze. Tam, pokud je dotyčná osoba ochotna zaplatit cenu daného statku, tak vlastně říká, že daná jednotka statku má pro (mezní) užitek, který je větší nebo alespoň roven ceně tohoto statku. Trh potom produkuje statky v takovém množství, v jakém jsou kupující ochotni si je koupit, producenti při rozhodování kolik statků vyprodukovat, alespoň intuitivně porovnávají mezní příjmy ze zvýšení produkce s mezními náklady na toto rozšíření, přičemž usilují o to, aby statky produkovali co nejlevněji. Statky si pak kupují vlastníci jednotlivých výrobních faktorů, kteří jsou odměňováni podle produktivity tohoto faktoru, přičemž platí, že čím větší produktivita, tím vyšší poptávka po daném faktoru a tím vyšší odměna. V případě veřejných statků/aktivit zajišťovaných veřejných sektorem většinou nejde jednoznačně vyjádřit užitek, který daná jednotka veřejného statku přináší konkrétnímu spotřebiteli. Pokud tento užitek vyjádřit jde, často dochází k tomu, že jednotlivci daný statek přináší příliš malý užitek (menší než cena statku). Daný statek musí proto najednou využívat více lidí, jejich domluva je ale nákladná a není zřejmé, že se podaří 2. Pokud je statek nevylučitelný ze spotřeby, tak lidé za jeho užívání/spotřebu nebudou chtít platit, tudíž firmy/producenti jej nebudou chtít produkovat. Výše uvedené (a další) příčiny vedou k tomu, že řada statků je zajišťována prostřednictvím státu/veřejného sektoru. Lidé, kteří o poptávce po těchto statcích rozhodují, však neutrácejí vlastní peníze. Nejsou tedy bezprostředně stimulováni k tomu, aby našli optimální množství těchto statků. Nemají ani dostatek prostředků, aby od těch, kteří budou dané statky spotřebovávat zjistili, jaké množství statku by si přáli získání daných informací by bylo nákladné. Navíc uživatelé statků zajišťovaných státem by pravděpodobně nedali přesnou odpověď, vždyť za tyto statky platí nikoliv přímo, ale prostřednictvím daní, které jsou pro uživatele exogenním faktorem (o výši svých daní spotřebitelé veřejných statků bezprostředně nerozhodují. V jejich zájmu spíše je, aby, když už daně platí, užívali co nejvíce statků zajišťovaných státem, a tak z daní něco měli. 1 Pojem stát chápeme ve své komplexnosti, zahrnujeme tedy do něj všechny jeho součásti, tj. moc výkonnou, zákonodárnou, soudní, samosprávu, speciální instituce typu centrálních bank, kontrolních úřadů, veřejných ochránců práv apod. 2 Typickým příkladem jsou kulturní představení.

2 V této analýze můžeme pokračovat, v dalších částech textu (např. to, že množství statků zajišťovaných státem je ovlivněno požadavky zájmových skupin) se k ní ostatně vrátíme. Závěr je však zřejmý množství statků, které nabízí veřejný sektor nemusí být optimální. Nesmíme přitom zapomenout, že o tom, co všechno má stát/veřejný sektor zajišťovat se rovněž rozhoduje ve veřejné volbě. Neexistuje přitom žádná jednoznačná definice pojmu veřejný zájem, respektive neexistuje žádný jednoznačný, taxativní, jediný správný přehled, co všechno by stát měl garantovat. Může tak garantovat něco, co by mohl zajišťovat v pohodě soukromí výrobci, nebo naopak může docházet k tomu, že některé statky, které soukromé firmy nejsou schopny zajistit, nezajišťuje ani stát, protože momentálně nespadají pod položku veřejný zájem. Co vše se má zařadit mezi veřejný zájem je ovlivněno řadou faktorů momentálními postoji veřejnosti, tlakem zájmových skupin, stupněm poznání apod. Příklad: Česká televize (ČT) je označována jako veřejnoprávní instituce. Správně by se mělo říkat, že její vysílání je ve veřejném zájmu. Lze pravděpodobně souhlasit s názorem, že některé pořady ČT přinášejí pozitivní externality vzdělávací a naučné pořady, díla vysokého umění, zpravodajství apod. a že by soukromém televize tyto pořady nevysílaly. Lze však diskutovat, zda většina programů, které ČT vysílá je vskutku ve veřejném zájmu. Nesmíme zde zapomínat, že ČT je financována ze specifické daně televizního poplatku. Tím, že platíme tento poplatek, nemůžeme již použít dané peníze na nic jiného. Je zřejmé, že stát v nejbližší době nezanikne, že bude zabezpečovat řadu veřejných statků (včetně práva a spravedlnosti) a že se o tom, co má zajišťovat a v jakém množství či podobě to má zajišťovat bude rozhodovat ve veřejné volbě. Přejděme proto v naší analýze k základním postupům veřejné volby. První problém, který musíme rozebrat, je kdo rozhoduje. Na tuto otázku lze odpovědět, že mohou rozhodovat všichni občané (tzv. přímé rozhodování), či že rozhodování může být svěřeno jejich zástupcům, kteří jsou nějakým způsobem zvoleni/jmenováni. Případy, kdy o nějaké otázce rozhodují všichni občané jsou spíše výjimečné. Je logické proč: účast všech občanů by byla extrémně nákladná. Museli by se shromáždit na nějakém místě 3, měli by mít možnost se vyjádřit, k tomu, aby jejich rozhodnutí bylo kvalitní, potřebovali by získat o dané záležitosti co nejvíce informací apod. Při větším počtu občanů náklady vzrůstají. Pokud by o každé otázce veřejné volby rozhodovali všichni dospělí občané, nemohli by prakticky dělat nic jiného, což by vedlo k hospodářské stagnaci, respektive recesi. Všechny tyto faktory způsobují, že i v zemích, kde se přímé rozhodování používá vcelku často (Švýcarsko, na místní úrovni některé státy USA) zůstává většina otázek svěřena zastupitelům 4. Pokud svěříme rozhodování o tom, co je veřejný zájem, co by mělo být ve veřejném zájmu zajišťováno, kde na to vzít zdroje apod., nějakým zástupcům, musíme se zabývat otázkou, jakým způsobem jsou zástupci voleni/vybíráni. Ukazuje se totiž, že jejich forma výběru ovlivňuje vlastní rozhodování o veřejném zájmu. Protože v soudobých demokraciích ke většina konkrétních rozhodnutí limitována zákony a dalšími předpisy, které přijímá parlament a další zastupitelské sbory, lze otázku rozboru výběru zástupců začít rozborem, jak jsou vybíráni zastupitelé, tedy problematikou volebních systémů. 3 Pomíjím e možnosti, které nabízí současná technika. I tak je ale zřejmé, že by občané museli rozhodnutí věnovat nějaký čas. 4 Jako příklad demokracie jsou často uváděny starořecké městské státy, kde občané rozhodovali na náměstích.. Nesmíme však zapomenout,m že v tehdejších městech žilo mnohem méně osob. Navíc z rozhodování byly vyloučeny ženy, které zabezpečovaly chod domácností, a otroci, kteří zabezpečovali hospodářskou činnost. Dospělí muži tak měli optimální podmínky, aby se mohli rozhodováním zabývat. V dnešní době podobná vyloučení nejsou možná, skutečnost, že se člověk vedle věcí veřejných musí,, chce-li si zajistit živobytí, věnovat především věce soukromým, případy přímého rozhodování nutně omezuje.

3 Rámeček: Předpoklady a kritéria pro demokratického rozhodování 1. Východiskové predpoklady Predpoklady, tj.assumptions sú istým spôsobom axiomy, nepopierateľné premisy, ktoré musia platiť, aby mala celá argumentácia smerom k plnohodnotnej procedurálnej demokracii zmysel. Je zároveň implicitne predpokladáno, že každý člen jeho spoločenstva, ktorému spoločný osud leží na srdci, prijme jeho základných šesť predpokladov. Akonáhle je oprávnenosť aspoň jedného z predpokladov pre členov neprijateľná, nemôže z tohto predpokladu vyplývať ani oprávnené kritérium tvorenia záväzných rozhodnutí, a spoločenstvo sa tým pádom nemôže stať systémom plnohodnotnej procedurálnej demokracie, ak nejakým typom procedurálnej demokracie vôbec. (pozri str. 125) Členom (member) je chápaný každý, na ktorého sa vzťahujú pravidlá spoločenstva. Prvým predpokladom (A1, str. 109) života v spoločenstve je zbavenie sa anarchie, t.j. predpoklad, že členovia sa zhodnú na tom, že je potrebné určité záležitosti (matters) regulovať spoločne rozhodnutiami záväznými pre všetkých členov spoločenstva. Pravdaže, záväznosť takéhoto rozhodnutia musí byť vynútiteľná spoločenstvom, alebo prinajmenšom musí budiť presvedčenie, že toto rozhodnutie je vynútiteľné. Predpokladom A2 je, že procedúra tvorenia záväzných rozhodnutí musí mať prinajmenšom dve fázy: zostavenie agendy (setting the agenda) a samotnú rozhodujúcu fázu (decisive stage, str. 110). Táto definícia sa môže zdať na prvý pohľad nadbytočná ako jeden z predpokladov, veď je jasné, že rozhodnutie sa stáva záväzné až po úspešnom hlasovaní, ale toto rozdelenie sa ukáže ako dôležité v nasledujúcich častiach argumentácie. Čo sa týka tretieho predpokladu A3, ten možno chápať istým spôsobom ako obmenu zásady rovnosti záväzné rozhodnutia môžu byť robené výhradne členmi spoločenstva, teda ľuďmi, na ktorých sa tieto rozhodnutia vzťahujú. Otázke, či sú to všetci členovia, sa autor venuje v 3. a 4. časti jeho štúdie na stranách Štvrtým Dahlovým predpokladom je tvrdenie, že rovnako oprávnené nároky oprávňujú k rovnakému podielu. (Equally valid claims justify equal shares). Toto tvrdenie je z pohľadu dnešného človeka plne akceptovateľné, ak ho formulujeme v termínoch politickej rovnosti všetkých členov spoločenstva, však obsahuje v sebe problém, kto definuje, v akej miere sú oprávnené jednotlivé nároky. Tejto otázke sa autor veľmi nevenuje. Ako poznamenáva autor na strane 110, ani jeden zo štyroch predchádzajúcich predpokladov negarantuje, že zákony spoločenstva budú vytvárané demokratickými procedúrami. Túto podmienku zakladá až piaty predpoklad požiadavkou, aby nárok signifikantného počtu členov, aby určitá agenda bola prijatá záväzným rozhodnutím, je oprávnený a nárok žiadneho člena nie je vo všeobecnosti nadradený požiadavkám tejto skupiny členov. Túto skupinu nazýva Dahl ako demos a necháva otvorenú otázku, čo je to signifikantný počet členov, a koho počítať medzi týchto členov a koho nie. Ďalšie kritérium, ktoré Dahl označuje ako A.5.1, sa venuje otázke, kedy je u demosu splnená podmienka plnej kvalifikácie. Ako sa dozvedáme na strane 114, je to vtedy, keď sú členovia považovaní za plne kvalifikovaných v prípade všetkých otázok agendy rozhodnúť o tom, ktoré záležitosti požadujú záväzné rozhodnutia, o tom, ktoré z tých, čo vyžadujú záväzné rozhodnutie, je demos kvalifikovaný rozhodnúť sám a v prípade ktorých deleguje svoje právomoci na niekoho iného. Teda na rozdiel napríklad od J. J. Rousseaua sa Dahl domnieva, že delegácia rozhodovacích právomocí na iné orgány, pokiaľ zostáva možnosť spätného prevzatia právomocí demosom, je plne zlúčiteľná s demokraciou. Šiesty predpoklad plnohodnotnej procedurálnej demokracie, totiž problému zapojenia/zahrnutia, sa Dahl vo prvej časti nevenuje, avšak vyhradzuje jej polovicu rozsahu svojej state, takmer 10 strán, na ďalších stranách. Šiesty predpoklad sa týka dvoch spolu navzájom veľmi súvisiacich dôvodov, a to 1. ktoré osoby by mali byť zahrnuté do rozhodovacieho procesu a 2. Aké by mali byť obmedzenia na kontrolu demosom? V prípade, keď pod spoločenstvom riadeným procedurálnou demokraciou rozumieme štát, ide totiž o to, že demos prijíma zákony, ktoré sa netýkajú iba jeho, ale všetkých členov. Vtedy vyvstáva otázka, či a kedy je oprávnené, vylúčiť tú-ktorú osobu z rozhodovacieho procesu. Celý problém sa točí okolo dvoch princípov, na základe ktorých sa dá odôvodniť príslušnosť človeka k demosu (alebo aj citizenship ). Kategorický princíp hovorí o tom, že každý človek podriadený vláde a jej zákonom má nescudziteľné právo byť členom demosu, zatiaľ čo podmienený (contingent) princíp hovorí o tom, že len ľudia, ktorí majú kvalifikáciu vládnuť, sa môže stať členmi demosu. Avšak na príkladoch politického myslenia známych liberálnych teoretikov ako napríklad Schumpeter (str. 116), J. J. Rousseau (str. 117), J. Locke (str ) alebo J. S. Mill (str ) dokazuje Dahl, že napriek rétorike bol, aspoň implicitne, druhý princíp pri týchto mysliteľoch preferovaný do značnej miery pred prvým. Hoci v súčasnosti je pre teoretikov vrátane Dahla akceptovateľný len kategorický princíp, aj z toho môžeme nájsť isté výnimky. Aké, to je rozvedené v časti o kritériách k šiestemu predpokladu, ktorý zniev plnom znení: Na dobro každého človeka musí byť brané na rovnaký zreteľ a každý člen je pokladaný za najlepšieho znalca jeho záujmov v prípade absencie presvedčivých dôkazov, ktoré by svedčili o opaku. (str. 124) 2. Kritériá procedurálnej demokracie Ak predpokladáme, že dané spoločenstvo sa vnútorne identifikuje s vyššie uvedenými šiestimi predpokladmi, potom musíme pripustiť oprávnenosť a potrebu určitých kritérií, ktoré z týchto predpokladov priamo vyplývajú. Avšak pri skúmaní, či rôzne procedúry spĺňajú tieto kritériá treba mať podľa Dahla na pamäti, že tieto kritériá sú prakticky nedosiahnuteľné a malo by nám záležať len na tom, aby sme sa k tomuto ideálu čo najviac priblížili, t.j. porovnaním viacerých možností zistili, ktorý variant sa najviac blíži danému ideálu. Prvým takýmto kritériom C1 pre tvorenie záväzných rozhodnutí je kritérium politickej rovnosti (political equality). V praxi to znamená, že pri prijímaní záväzného rozhodnutia musí spoločenstvo prihliadať k preferenciám každého svojho člena rovnakou mierou, inými slovami, vo fáze rozhodovania má každý občan rovný hlas (str. 111). Pokiaľ by toto kritérium nebolo dodržiavané, popierala by táto skutočnosť buď predpoklad A4, t.j. rovnaké požiadavky nenárokujú rovnaký podiel, alebo predpoklad A5. tzn. nie je pravda, že nároky signifikantného počtu ľudí sú rovnako oprávnené. Podruhé, kritérium efektívnej participácie (effective participation) značí, že členovia/občania majú mať rovnaké možnosti pri predkladaní svojich návrhov do agendy, t.j. môžu slobodne vyjadriť svoje preferencie predkladaním návrhov, čo však neznamená, že sa o týchto návrhoch musí hlasovať alebo že musia byť bezvýhradne prijaté. Pri splnení týchto dvoch základných kritérií C1 a C2 hovorí Dahl o najnižšom stupni procedurálnej demokracie, t.j. procedurálnej demokracii v užšom zmysle (in a narrow sense, str. 112). Tretie kritérium žiada, aby v záujme toho, aby členovia mohli svoje preferencie vyjadriť čo najvýstižnejšie, mal každý adekvátne a rovné príležitosti k objavovaniu a overovaniu svojich predstáv o tom, ako sa má v danej veci rozhodnúť. Táto zásada má zaručiť, aby pomocou neustáleho vzdelávania voličov a ich verejnej diskusie (nezanedbateľnú úlohu v tomto prípade budú asi hrať média a ich nezávislosť) boli rozhodnutia prijímané členmi čo najkvalifikovanejšie a tým pádom najlepšie. Týmto opatrením sa dá bojovať proti odporcom demokracie a zástancov meritokracie, medzi ktorými Dahl identifikoval napríklad aj Johna Stuarta Milla, žiadajúceho volebné právo pre všetkých občanov ktorí sú kvalifikovaní prijímať zodpovedné rozhodnutia (str. 119). Ak je okrem prvých dvoch aj toto kritérium C3 splnené, tzn. platí prvých päť predpokladov A1-A5, hovorí Dahl o plnej procedurálnej demokracii vzhľadom na agendu a vzťah k demos-u (Full procedural democracy with respect to an agenda and in relation to a demos, str. 113, 124). Z toho však vyplýva dve možností obmedzení agenda môže byť stanovená príliš úzko, alebo demos limitovaný istým spôsobom na elitný klub. Pri hľadaní plnohodnotnej procedurálnej demokracie nám preto chýbajú ďalšie predpoklady a kritériá, ktoré Dahl uvádza od strany 113. Štvrté kritérium nazýva Dahl konečnou kontrolou agendy demosom (C4) a vychádza priamo z predpokladu A.5.1. Podľa neho musí demos mať exkluzívne právo rozhodovať o tom, ktoré záležitosti sa majú rozhodovať prostriedkami procedurálnej demokracie a o ktorých môžu rozhodovať iné orgány a inštitúcie na základe iných mechanizmov (napríklad pri nedostatočnej kvalifikácii demosu, ktorú sám demos prizná, delegovanie (delegation, nie prevod-alienation) rozhodovacích právomocí súdom, pokiaľ spoločenstvo tvorí štát a demos je tvorený parlamentom). Pri splnení aj tohto štvrtého kritéria hovoríme v prípade Dahlovej teórie o plnej procedurálnej demokracii vo vzťahu k demosu (str. 114, 124).

4 Piate kritérium C5 sa týka problému zahrnutia/zapojenia (inclusiveness). Na vyriešenie problému, kto môže byť z rozhodovania vylúčený bez toho, aby boli narušené princípy procedurálnej demokracie, navrhuje autor veľmi prehľadnú schému (str. 123). Všeobecne by pri určovaní členstva v demose mal byť podľa Dahla aplikovaný už hore spomínaný kategorický princíp, tzn. všetci, na ktorých sa rozhodnutia vzťahujú, by mali mať právo tieto rozhodnutia vytvárať. Výnimky z tohto pravidlá pre niektorých členov sú opodstatnené, iba keď prejdú úspešne troma testmi. Prvým testom (str. 121) je otázka, či je každý člen demosu skutočne viac kvalifikovaný ako vylučovaný člen M. Pokiaľ nie, je potrebné M zahrnúť ako člena demosu, alebo vyradiť členov demosu, ktorí sú ešte menej kvalifikovaní. Pokiaľ áno, prichádza otázka číslo 2, t.j. Je úsudok demosu ohľadne dobra pre vylučovaného člena M dokázateľne nadradený samotnému úsudku M? (str. 122). Pokiaľ tomu tak nie je, je potrebné M znova zahrnúť do demosu, pokiaľ znie aj odpoveď na túto otázku áno, je na rade test č. 3. Pokiaľ aj odpoveď na otázku, či v prípade vylúčenia M bude demos dbať na jeho dobro, je kladná, nič už podľa Dahla nebráni tomu, aby bol vylučovaný člen M vylúčený z demosu a neboli pri tom porušené základné princípy plnohodnotnej procedurálnej demokracie. Pozn.: převzato z -autor textu je Martin Oravec, popisuje demokratické předpoklady a kritéria, jež definoval americký politolog R. Dahl. Základní rozdělení volebních systémů je na systém poměrného zastoupení a většinový systém. Jak málokdy tyto systémy existují v čisté podobě, jejich podstata je zřejmá: - v systému poměrného zastoupení kandidují zástupci, kteří jsou sdruženi v nějakých seskupeních (např. politických stranách), počet křesel, které získá dané seskupení v zastupitelském sboru 5, procentně víceméně odpovídá počtu hlasů, které dané seskupení získá ve volbách. Pozn. Slůvko víceméně je použito vědomě, naprosto přesný poměr není možný už jen kvůli zaokrouhlování. Zpravidla se tyto poměry odlišují i kvůli dalším důvodům volební kvóta, apod., viz dále. Příklad: představme si, že nějaké volební seskupení, získalo ve volbách do parlamentu, jež má 100 členů, 11,56 % hlasů. Je zřejmé, že toto seskupení nemůže mít v tomto parlamentu 11,56 zastupitelů/poslanců. - Ve většinovém volebním systému je zvolen ten kandidát/ti kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů Jedno ze základních politologických pravidel říká, že systém poměrného zastoupení zaručuje reprezentativní složení zastupitelského sboru, zpravidla ale vede ke slabé vládě v tomto systému obvykle žádné z kandidujících seskupení nezíská nadpoloviční většinu, tudíž je nutno vytvářet koalice a jednotlivá seskupení musí ustupovat ze svých programů. Rovněž může docházet k tomu, že menší členové koalice vydírají většího, předkládají mu nejrůznější požadavky pod hrozbu odchodu z koalice. Většinový systém potom podle tohoto pravidla vede k silné, akceschopné vládě, zpravidla ale složení zastupitelského sboru není reprezentativní. Příklad: Představme si parlament o 100 členech, kteří jsou voleni v jednomandátových obvodech systéme první na pásce (tj., kdo získá většinu hlasů, je zvolen). Nechť v každém obvodě kandidují pouze zástupci dvou strany, strany A a strany B. Pokud ve všech obvodech obdrží kandidát strany A 51 % hlasů a kandidát strany B 49 %, je parlament složen jen ze zástupců strany A. Lze diskutovat, zda-li tato volba je spravedlivá. V praxi jsou volební systémy různě modifikovány, např. část zastupitelů je volena v systému poměrného zastoupení, část většinově. Podívejme se v rámečku na některé volební systémy podrobněji. 5 Vědomě zde hovoříme o zastupitelském sboru, a nikoliv o parlamentu, uvedený text se totiž týká volen do jakéhokoliv sboru včetně zastupitelstev obcí, krajů apod.

5 Rámeček: Různé volební systémy 1.CR aktuální postup při volbách do Poslanecké sněmovny příklad poměrného volebního systému 6. První krok: Výpočet republikového mandátového čísla: Na základě výsledků hlasování převzatých z volebních okrsků a zvláštních volebních okrsků u pověřených obecních úřadů zjistí Český statistický úřad celkový počet platných hlasů, které byly ve všech volebních krajích odevzdány pro všechny politické strany, politická hnutí a koalice, a vydělí ho počtem poslanců. Číslo takto vypočtené a zaokrouhlené na jednotky je republikovým mandátovým číslem. Příklad: bylo odevzdáno 8 mil. hlasů, republikové mandátové číslo tedy /200 = Krok druhý: Výpočet krajských mandátových čísel Republikovým mandátovým číslem dělí celkový počet platných hlasů odevzdaných v každém volebním kraji. Celé číslo takto vypočtené je počtem mandátů, které připadají jednotlivým volebním krajům. Nebyly-li takto rozděleny všechny mandáty, připadnou zbylé mandáty postupně volebním krajům, které vykazují největší zbytek dělení. Při rovnosti zbytků rozhoduje los. Příklad: V jednotlivých krajích byly odevzdány následující počty hlasů: , , , , , , , Krajská mandátová čísla tedy jsou před přepočtem: 10, 27,500025, 14,999975, 17,5225, 35,0025, 22,5, 45, 27,455. Po přepočtu jsou krajská mandátová čísla: 10, 28, 15, 18, 35, 22, 45, 27. Krok třetí: Zjištění, které strany celostátně splnili podmínku zisku alespoň 5 % hlasů (eventuelně více v případě koalic). Na podkladě zápisu o výsledku voleb v krajích Český statistický úřad zjistí, kolik platných hlasů celkem bylo odevzdáno pro každou politickou stranu, každé politické hnutí a každou koalici a dále, a) které politické strany nebo politická hnutí získaly méně než 5 procent, b) které koalice, složené ze 2 politických stran, popřípadě politických hnutí získaly méně než 10 procent, c) které koalice, složené ze 3 politických stran, popřípadě politických hnutí získaly méně než 15 procent, d) které koalice, složené z nejméně 4 a více politických stran, popřípadě politických hnutí získaly méně než 20 procent z celkového počtu platných hlasů. Při dalším zjišťování volebních výsledků a přidělování mandátů se již k těmto politickým stranám, politickým hnutím a koalicím a hlasům pro ně odevzdaným nepřihlíží. Zjistí-li Český statistický úřad, že do skrutinia nepostupují alespoň 2 koalice nebo 1 koalice a 1 politická strana nebo politické hnutí, anebo 2 politické strany nebo politická hnutí, sníží a) u politických stran nebo politických hnutí hranici 5 procent na hranici 4 procent, b) u koalice podle odstavce 1 písm. b) hranici 10 procent na hranici 6 procent, c) u koalice podle odstavce 1 písm. c) hranici 15 procent na hranici 8 procent, d) u koalice podle odstavce 1 písm. d) hranici 20 procent na hranici 10 procent. Nebude-li ani poté dosaženo postupu do skrutinia podle tohoto odstavce, sníží Český statistický úřad hranici o další procento. Příklad: z hlasů, které byly odevzdány hlasů bylo odevzdáno pro strany, které celostátně získaly méně než 5 % hlasů. K těmto hlasům se nepřihlíží. Krok čtvrtý: Výpočet mandátů pro jednotlivé strany, jež postoupily do skrutina. Mandáty politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, které postoupily do skrutinia, se rozdělují v rámci volebních krajů. Počet platných hlasů pro každou z politických stran, politických hnutí a koalic, které postoupily do skrutinia, se v rámci každého volebního kraje postupně dělí čísly 1; 2; 3 a dále vždy číslem o 1 vyšším. Vypočte se tolik podílů, kolik kandidátů je uvedeno na hlasovacím lístku 7, nezapočítávají se však kandidáti, kteří se kandidatury po zaregistrování kandidátní listiny vzdali nebo byli odvoláni podle 36. Hodnoty podílů se vypočítávají a uvádějí na 2 desetinná místa se zaokrouhlením nahoru. Všechny podíly vypočtené podle výše uvedeného postupu se seřadí sestupně podle velikosti a uvede se seznam tolika podílů, kolik mandátů volebnímu kraji připadlo podle 48. V případě rovnosti 2 a více podílů v této řadě je pro jeho pořadí rozhodující počet hlasů pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici ve volebním kraji, a je-li i tento shodný, rozhodne o pořadí podílu los. Zároveň s velikostí podílu se uvede i označení politické strany, politického hnutí nebo koalice, která tohoto podílu dosáhla. Za každý podíl obsažený v seznamu podle výše uvedeného postupu se politické straně, politickému hnutí nebo koalici přikáže 1 mandát. V rámci jednotlivých politických stran, politických hnutí a koalic obdrží mandáty straně přikázané kandidáti podle pořadí, jak jsou uvedeni na hlasovacím lístku. Jestliže však některý z kandidátů získal takový počet přednostních hlasů, který činí nejméně 7 procent z celkového počtu platných hlasů odevzdaných pro tuto politickou stranu, politické hnutí nebo koalici v rámci volebního kraje, připadne mandát přednostně tomuto kandidátovi. V případě, že více kandidátů splnilo podmínku přednostního počtu hlasů a politická strana, politické hnutí nebo koalice získala více mandátů, připadnou mandáty přednostně kandidátům, kteří splnili tuto podmínku, a to postupně v pořadí podle nejvyššího počtu získaných přednostních hlasů; v případě rovnosti počtu přednostních hlasů je rozhodující pořadí kandidáta na hlasovacím lístku. Kandidátům, kteří nesplnili podmínku přednostního počtu hlasů, připadnou mandáty v pořadí, jak jsou uvedeni na hlasovacím lístku. Nezvolení kandidáti politických stran, politických hnutí a koalic, které v rámci volebního kraje získaly alespoň 1 mandát, se stávají náhradníky. Pro stanovení pořadí náhradníků v rámci těchto politických stran, politických hnutí a koalic se postupuje obdobně podle výše uvedeného postupu. Příklad: V kraji bylo odevzdáno hlasů pro strany, jež celostátně získaly alespoň 5 % hlasů. Celkem v kraji tuto podmínku splnily 4 strany, které získaly , , 70000, hlasů, v kraji bylo možno, aby kandidátní listina obsahovala maximálně 11 kandidátů, všechny strany tuto podmínku splnily. Podíly pro jednotlivé strany činí (v závorce je označení strany): a: (a), (a), (a), (a), (a), 18333,33 (a), 15714,28 (a), (a), 12222,22 (a), (a), 9166,66 (a) b: (b), (b), 33333,33 (b), (b), (b), 16666,66 (b), 14285,71 (b), (b), 11111,11 (b), (b), 9090,90 (b) c: (c), (c), 23333,33 (c), (c), (c), (c), (c), 8750 (c), 7777 (c), 7000 (c), 6363 (c), d: (d), (d), (d), (d), 9000 (d), 7500 (d), 6428,57 (d), 5625 (d), 5000 (d), 4500 (d), 4090,90 (d). Jednotlivé podíly seřadíme dle pořadí stačí prvních 10 podílů, protože na kraj připadá 10 mandátů: (a), (b), (c), (a), (b), (d), (a), (c), 33333,33 (b), (a). Z pořadí je zřejmé, že strana a získá 4 mandáty, strana b 3 mandáty, strana c 2 mandáty a strana d 1 mandát. 2. systém první na pásce používá se v GB ve volbách do Dolní snìmovny Vítìzí ten kandidát, který získá nejvìtší poèet hlasù. Nevýhodou tohoto systému je jeho nespravedlnost. 3. Dvoukolový vìtšinový systém. V prvním kole vítìzí ten kandidát, který získal nadpolovièní vìtšinu všech odevzdaných hlasù. Pokud takový kandidát není, koná se druhé kolo, do 6 Níže uvedené věty jsou citací zákona o volbách do Parlamentu ČR (247/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů, znění aktuální k 8. květnu 2006). 7 Nejvyšší počty kandidátů, které může politická strana, politické hnutí nebo koalice v rámci volebního kraje uvést na kandidátní listině, stanoví příloha volebního zákona.

6 kterého postupují buï dva kandidáti s nejvyšším poètem hlasù m(èr, volby do Senátu )nebo všichni kandidáti, kteøí získají alespo%n urèitý poèet hlasù (napø. 12,5 všech odevzdaných hlasù, používá se ve Francii, volby do Národního shromáždìní). Nevýhodou tohoto systému je, že obvykle nutí volièe, aby k volbám mšel dvakrát. 4. systém alternativního hlasu používá se v Austrálii. V tomto systému existují jednomandátové obvody. Volièi seøazují kandidáty dle preferencí 1 nejlepší, dvì horší, atd. K vítìzství je nutno získat nadpolovièní vìtšinu všech odevzdaných hlasù. Pokud toho ani jeden kandidát nedosáhne, poslední kandidát se vylouèí a hlasy pro nìj se rozdìlí podle druhých preferencí. Takto se postupuje, pokud nìkterý kandidát nezíská absolutní vìtšinu. Nevýhodou toho systému je, že nutí volièe seøazovat kandidáty dle poøadí, pokud je voliè rozhodnut volit urèitého kandidáta, na poøadí dalších mu nemusí záležet, toto poøadí však nakonec mùže ovlivnit výbìr vítìzného kandidáta. 5. systém jednoho pøenosného hlasu používá se v Irsku. Jedná se spíše o systém pomìrného zastoupení. Existují v nìm vícemandátové obvody, kde se volí až 5 poslancù/zastupitelù. Kandidující strany mohou postavit tolik kandidátù, kolik má obvod zastupitelù. Voliè hlasuje preferenènì, tedy jednotlivým kandidátùm pøiøazuje preferenèní poøadí. Kandidáti jsou zvoleni, dosáhnou-li urèitého pøedem stanoveného poètu hlasù (tzv. volební kvóty), v Irsku se pro jeho výpoèet používá vzorec: volební kvóta = (celkový poèet odevzdaných hlasù/(poèet køesel, které se mají obsadit +1) +1). Hlasy se sèítají podle preferencí. Pokud se neobsadí všechna køesla, vyøadí se kandidát, který se umístil jako poslední. Hlasy pro nìj se pøerozdìlí podle druhých preferencí, takto se postupuje, dokud se neobsadí všechna køesla. Rovnìž, pokud nìkterý kandidát hned získal stanovený poèet hlasù, tak hlasy, jež získal nad tento stanovený poèet, se rozdìlí ve prospìch kandidáta, který byl uveden na druhém místì, pøièemž tento kandidát získá následující poèet hlasù: pph = phnq/cpkoh, kde pph = poèet pøevedených hlasù, phnq = poèet hlasù nad kvótou, cpkoh = celkový poèet kandidátovy odevzdaných hlasù. Pøíklad: kandidát dostal celkem 1100 hlasù, volebí kvóta byla 1000 hlasù. Ve prospìch kandidáta, který byl uveden jako druhý na každém hlasovacím lístku, na nìmž byl zvolený kandidát jako první, se pøevede 100/1100 hlasù, tedy 0,90 hlasù. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm - přímá a nepřímá volba, problémy přímé volby, postupy užívané při nepřímé volbě (většinový a poměrný systém) - jednomyslné hlasování, jako jediné paretovsky efektivní, ale zdlouhavé, možnost vydírání jedincem - většinové hlasování: kvalifikovaná většina (všech nebo přítomných) přiklad Ústava ČR: K přijetí ústavního zákona a souhlasu k ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v čl. 10a odst. 1 je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů. nadpoloviční většina (všech nebo přítomných) příklad Ústava ČR: Komory jsou způsobilé se usnášet za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členů. K přijetí usnesení komory je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců nebo senátorů, nestanoví-li Ústava jinak. Jestliže Senát návrh zákona zamítne, hlasuje o něm Poslanecká sněmovna znovu. Návrh zákona je přijat, jestliže je schválen nadpoloviční většinou všech poslanců. Jestliže Senát návrh zákona vrátí Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, hlasuje o něm Poslanecká sněmovna ve znění schváleném Senátem. Jejím usnesením je návrh zákona přijat.jestliže Poslanecká sněmovna neschválí návrh zákona ve znění schváleném Senátem, hlasuje znovu o návrhu zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu. Návrh zákona je přijat, jestliže je schválen nadpoloviční většinou všech poslanců. prostá většina je schváleno rozhodnutí, pro které je nejvíce hlasů. nevýhody většinového hlasování - nemusí být efektivní (viz příklady): Příklad: rozhodování o autobusové zastávce: ukazatel obyvatel a B c d e SUMA Výnos ze stavby zastávky Náklady na výstavbu Čistý výnos Hlasuje a A a n n Ano - hlasovací paradox:

7 Tranzitivita, arbitrární výsledek = výsledek, který nezávisí na pořadí, ve kterém se hlasuje o jednotlivých variantách. Arrowův teorém: neexistuje žádná hlasovací metoda na principu většinového pravidla, která nezávisí na pořadí, v němž se rozhoduje o jednotlivých variantách, zaručuje efektivnost a respektuje individuální preference. - pluralitní hlasování voliči přiřazují pořadí jednotlivým variantám, vítězí varianta s nejmenším počtem hlasů Příklad: projekt Volič A B C D SUMA Vodovod Uprchlický tábor Knihovna Sportovní areál Problém: jde-li odhadnout preference, může být některý návrh stažen (např. na uprchlický tábor), čímž se preference změní. Obecně preference jsou ovlivněny variantami, které má volič k dispozici. Příklad: projekt Volič A B C D SUMA Vodovod Knihovna Sportovní areál hlasování dle bodů volič má k dispozici určitý počet bodů, ty musí rozdělit mezi jednotlivé varianty. Problém, záleží na počtu bodů, které voliči dají jednotlivým variantám. Rovněž záleží na variantách, které jsou k dispozici. K dispozici má každý volič 100 bodů projekt Volič A B C SUMA Vodovod Knihovna Sportovní areál Pokud se volič B dozví, že jeho nejvíce podporovaná varianta skončí až třetí, může přehodnotit své body. projekt Volič A B C SUMA Vodovod Knihovna Sportovní areál Další problémy a témata související s veřejnou volbou: 1. volič (strana, politik) medián medián je prostřední hodnota, která rozděluje soubor na dvě části o stejném počtu členů př: mějme soubor čísel: 1,2,3,4,5,6,7,8,9, potom mediánem je číslo 5

8 př: mějme soubor čísel: 24,28,58,59,67,69,72, potom mediánem je číslo 59 volič medián středový volič boj stran o středového voliče analogie dva zmrzlináři na pláži příklad: rozhodování o výstavbě školy Bude daný volič volit politika X, když politik X bude podporovat některou variantu? Volič Pouze škola Škola s tělocvičnou Škola s bazénem Svoboda Ano snad ne Růžička Snad ano snad Novák Ne snad ano Výpočet pravděpodobnosti zvolení: Volič Pouze škola Škola s tělocvičnou Škola s bazénem Svoboda 100 % 50 % 0 % Růžička 50 % 100 % 50 % Novák 0 % 50 % 100 % Pravděpodobnost 50 % 75 % (1) 50 % zvolení (1) Proč je pravděpodobnost zvolení 75 %? Politik potřebuje k tomu, aby byl zvolen alespoň dva hlasy. Jeden má jistý (od pana Růžičky). V případě zbylých voličů můžou nastat následující situace: Svoboda a Novák volí (pst. 25 %), Novák volí a Svoboda nevolí (pst. 25 %), Svoboda volí a Novák nevolí (pst. 25 %), Svoboda i Novák nevolí (pst. 25 %). První, druhá a třetí situace vedou ke zvolení politika X, jejich součet tak je 75 %. Rozhodování o výstavbě školy podle peněz: MC na jednoho žáka jsou konstantní Zákazník Pouze škola Škola s tělocvičnou Škola s bazénem MC MU MC MU MC MU Svoboda Růžička Novák V takovém případě bude vybraná obyčejná škola. Efekt mizejících politických rozepří: politikovi se nevyplatí zastávat radikální názory, protože pak hrozí nebezpečí, že neosloví středového voliče. 2. Racionální neznalost Informace jsou vzácným statkem, zájemce o informace porovnává MU z informace, s MC na získání informace. Př: Pokud prodám historický porcelán do nejbližšího starožitnictví obdržím 500 Kč. A) Budu-li hledat lepší starožitnictví je pst., že obdržím 800 Kč, 60 %. Náklady hledání (ztracený čas) jsou 100 Kč. Vyplatí se hledat? Příjem: (= )*0,6 + 0,4*-100 = =80 Kč. b) Budu-li hledat lepší starožitnictví je pst., že obdržím 800 Kč, 30 %. Náklady hledání (ztracený čas) jsou 150 Kč. Vyplatí se hledat? Příjem: 200*0,4 + 0,6*-150 = = -10 Kč. Racionální neznalost voliče. Problém černého pasažéra a získávání informací. Příklad: jdu do obchodu, zeptám se tam na vlastnost zboží, které si potom koupím přes internet. Závazek při nákladném hledání.

9 Problém: co, když se poté, co se rozhodneme pro určitou možnost, objeví možnost lepší? Příklady: nájemník najde lepší byt, poté, co uzavře nájemní smlouvu, respektive poté, co je uzavřena nájemní smlouva, nájemce najde nájemníka, který je ochoten zaplatit více. Najdu lepšího životního partnera. Řešení: závazky se zavírají na delší dobu, respektive jsou sankcionalizovány, pokud jsou porušeny. 3. Zájmové skupiny a dobývání renty Zájmová skupina = skupina se společným zájmem. Politikové často vycházejí vstříc zájmovým skupinám, neboť tak mohou získat hlasy. Přínos, který zájmové skupiny získají, od státu, je zřejmý, navíc je zpravidla rozdělen mezi malý počet členů zájmové skupiny, zatímco náklady jsou zpravidla rozprostřeny mezi všechny obyvatele daného státu. Malé skupině se tak vyplatí usilovat o přínos, velké se nevyplatí proti tomu bojovat. Dobývání renty. Snaha o omezení konkurence (stanovení podmínek vstupu do odvětví, povinné členství v komorách apod.) 4. Byrokracie Cílem byrokrata maximalizovat rozpočet svého úřadu (lze tak maximalizovat plat, společenskou prestiž, pocit důležitosti apod. Toho nejlépe dosáhne tak, že usiluje o růst kompetencí. Byrokracie má informační převahu, obtížně se lze dozvědět, zda-li ji potřebujeme, od někoho jiného než od byrokrata. Bariéry růstu byrokracie: privatizace některých činností, obava před zvyšováním daní, nezávislost centrální banky, manažerské smlouvy (je dán úkol a rozpočet, který je k dispozici, rozpočet nesmí být překročen, peníze však mohou být použity jakkoliv, vede-li to ke splnění úkolu. Niskanenův model chování byrokracie. 5. Politický cyklus Po volbách se přijímají nepopulární opatření, před volbami populistické. Důsledky jakékoliv politiky se projeví až za určitý čas optimální délka volebního období. Vysoký počet voleb téměř permanentní volební kampaň. Mezní užitek dalších voleb je klesající. Vznikem krajů a jejich volených zastupitelstev a vstupem do Evropské unie a tím i nutností volit poslance do Evropského parlamentu, se u nás počet voleb ustálil na číslu pět (a to ještě neberu v úvahu eventualitu přímé volby prezidenta někdy v budoucnu). Toto číslo se zdá být mnoha našim spoluobčanům příliš velké a já mám obavu, že z tohoto jejich pocitu plynou určité nepříjemné důsledky. My ekonomové věříme v obecnou platnost zákona klesajícího mezního užitku a jsme přesvědčeni, že se z něho nemohou vymanit žádné lidské aktivity. Tedy ani volby. Jistý pokles užitku či přínosu, který z každých dalších voleb voliči získávají, nás proto nepřekvapuje. Malá účast ve volbách, ke které v některých případech dochází, tuto úvahu - zdá se - potvrzuje a proto zůstává úkolem nás všech, aby každý volič, ve všech volbách, které se konají, získal pocit, že za svůj odevzdaný hlas dostává adekvátní protihodnotu. V případě voleb do obou komor parlamentu by měl získat protihodnotu ve zvyšující se kvalitě legislativy. (Václav Klaus 18. března 2004). Možná řešení: rozdělení pravomocí jednotlivých komor, různá délka voleb do jednotlivých komor, různé pravidla hlasování. 6. Dilema vězně Klasické dilema vězně: František přiznat nepřiznat Aleš přiznat A: 7, F:7 A:1, F: 20

10 nepřiznat A: 20, F: 1 A: 2, F: 2 Vězňovo dilema je hrou, ve které má každý z hráčů dominantní strategii. Přičemž, pokud se této strategie všichni hráči drží, tak je výnos každého hráče menší, než kdyby zvolili nedominantní strategii. Př: výdaje na reklamu United Airlines Zvýšit výdaje na reklamu Nezvýšit výdaje Zvýšit výdaje na reklamu UA: 5000, TWA: 5000 UA: 2000, TWA: 8000 TWA Nezvýšit výdaje UA: 8000, TWA: 2000 UA: 7000, TWA: 7000 Př: Kartelová dohoda Předpoklady: Mezní náklady na jednotku jsou nulové. Při ceně 1 Kč je poptávka 1000 láhví, při ceně 0,9 Kč je poptávka 1100 láhví. Pokud obě firmy mají stejnou cenu, je poptávka mezi ně rozdělena rovnoměrně. Dobrá voda Cena 1 Kč/láhev Cena: 0,9 Kč láhev Poděbradka Cena 1 Kč/láhev DV: 500 Kč, P: 500 DV: 990 Kč, P: 0 Kč Cena 0,9 Kč/láhev DV: 0 Kč, P: 500 Kč Kč DV: 495 Kč, P: 495 Kč Př: závody ve zbrojení Rusko zbrojit nezbrojit USA zbrojit Obě země stejně Amerika převaha nezbrojit Rusko převaha Obě země stejně Př: boj o rozpočtové prostředky (100 mld.) Ministerstvo kultury lobovat nelobovat Ministerstvo lobovat MK: 50, MŠ: 50 MK: 20, MŠ: 80 školství nelobovat MK: 80, MŠ: 20 MK: 50, MŠ: 50 Další příklady: pokud si někdo stoupne na koncertě, zvyšování hlasů na večírcích. 7. Hry v niž hraje roli načasování Výhodu získává ta strana, která může jako první učinit krok, jež ovlivní rozhodnutí. Podmínkou je věrohodnost hrozby. Příklad: Krádež aktovky v hodnotě 1000 Kč. Oběť pravděpodobně nebude zloděje žalovat, protože mezní náklady takového kroku jsou větší než mezní výnosy. Příklad: Nedostanu-li úplatek, nedostanete vy povolení. 8. Neefektivnost společného vlastnictví (tragédie pastvin) Společenské vlastnictví často vede k neefektivnímu využívání zdrojů.

11 Př: Na počátku váží každá kráva 100 Kg. V obci žije 10 pastevců. Počet všech krav na pastvě Váha jedné krávy po roce Celkový produkt ze stáda (ze všech krav) (=10*( )) (=20*(116- Průměrný produkt u jedné krávy 20 (=200/10) 16 (=320/20) Mezní produkt ze stáda Celkový produkt ze stáda jednoho pastevce (=1*( )) (=2*( )) Mezní produkt ze stáda jednoho pastevce )) Pokud je pastvina společná, vyplatí se každému pastevci zvyšovat počet krav, budou-li jeho krávy přibírat na váze, čili dokud bude průměrný produkt z jedné krávy větší než 0. Tak se bude na pastvě pást 50 krav. V případě definování soukromého vlastnictví bude pastevec zkoumat, zda-li je mezní produkt z jeho stáda kladný. To platí pro 3 krávy, čili na pastvě bude 30 krav. Př: Vesnice má 5 obyvatel. Každý má 100 Kč. Ty může investovat buď do býčka nebo do 12% obligace. Kolik býčků se bude pást na pastvě, pokud se budou vesničané rozhodovat nezávisle? Počet býčků na pastvě Cena dvouletého býčka Roční výdělek (Kč/býček) (=1*( )) (=2*( )) Na pastvě budou 4 býčci. Pokud by se ale vesničané rozhodovali jako skupina, na pastvě budou dva býčci. Počet býčků na pastvě Cena dvouletého býčka Roční výdělek 1 býčka (Kč/býček) Celkový příjem vesnice (Kč/rok) (=2*19) Mezní příjem (Kč/rok) Uplatnění dilema vězně Příklad: těžba dřeva. Každý ví, že strom za rok, bude mít větší objem dřeva a tím i větší hodnotu. Každý ale také ví, že, nepokácí-li strom on, udělá to někdo jiný. Příklad: braní dopingu: František Bere doping Nebere doping Aleš Bere doping Stejná výkonnost Aleš lepší Nebere doping František lepší Stejná výkonnost 12

12 Řešení: společenská pravidla, sankce, morální odsouzení, tresty. 6. Asymetrie informací Asymetrie informací popisuje stav, při kterém nejsou všichni účastníci případné směny stejně dobře informováni. To může vést k tomu, že se buď transakce neuskuteční nebo, že bude prodáváno pouze nekvalitní zboží. Příklad: Jana má slušný starý automobil, který není ochotna prodat za méně než Kč. Obvyklá cena ojetého automobilu dané značky a stáří je Kč. Tomáš je ochoten za ojetý automobil ve výborném stavu zaplatit maximálně Kč, za průměrný maximálně Kč. Pokud Tomáš nemá dostatek informací, že Janin automobil je výborný, a nemůže si tyto informace zjistit, nekoupí jej a radši koupí průměrný automobil. Podobný postoj většiny kupujících vede k tomu, že na trhu jsou nabízená pouze průměrná auta. Příklad: Na trhu ojetých aut je 30 % aut průměrných a jejich hodnota je Kč. 70 % aut jsou dobrá a jejich hodnota je Kč. Pokud zákazník není schopen rozpoznat kvalitu auta, nebude ochoten za auto zaplatit více než: 0,7* ,3*60000 = =81000 Kč. Dobrá auta, tak nebudou prodávána, budou se prodávat jen průměrná auta. Řešení: věrohodný závazek (např. bezplatná záruka). Nežádoucí výběr, morální hazard a asymetrie informací. Nežádoucí výběr: není výhodná optimální varianta. Příklad: Rozhodování banky o úvěru Morální hazard: jedné straně se vyplatí porušit dohodnuté podmínky: Příklad: Použití úvěru na jiný rizikovější projekt. Možná řešení: zainteresovanost všech stran na neúspěchu (v případě podvodu všichni, i podvádějící, utrpí ztrátu). Dlouhodobost kontraktů. Praktické postupy při snižování informační asymetrie: - odkaz, že výrobek je propagován televizí - elitní vzdělávání, teorie elitních klubů - okázalá spotřeba. (Příklad: rozhodování o výběru advokáta rozhodnu se podle toho, jak se obléká). 7. Statistická diskriminace V některých případech subjekty při stanovení ceny vycházejí ze statistických dat a cenu pro daného spotřebitele určí podle skupiny, do které patří. Příklad: pojištění aut mladí muži platí větší pojištění než mladé ženy, protože je pravděpodobnější, že budou subjektem dopravní nehody. Řešení: získávání doplňujících informací. Bonusy a malusy. Vrácení části ceny.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. V České republice je volební právo všeobecné: právo volit mají všechny osoby, které

Více

VOLBY parlamentní, prezidentské, komunální

VOLBY parlamentní, prezidentské, komunální Pracovní list 03 25 VOLBY parlamentní, prezidentské, komunální Úkol č. 1: Doplňování A. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají co... roky podle zásad... volebního systému ve 14 volebních

Více

TEORIE VEŘEJNÉ VOLBY

TEORIE VEŘEJNÉ VOLBY TEORIE VEŘEJNÉ VOLBY Veřejné rozhodování - aktivity státu a státní zásahy v demokratických spol. - a jeho mechanismy se zabývá teorie veřejné volby definice pojmu VV, tento pojem se používá ve dvou základních

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Návrh

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Návrh PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 953 Návrh poslanců Robina Böhnische, Zdeňka Koudelky a Oldřicha Němce na vydání zákona, kterým se mění zákon 491/2001 Sb., o volbách

Více

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie.

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PODOBY DEMOKRACIE PŘÍMÁ DEMOKRACIE = možnost občanů bezprostředně rozhodovat

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Európske voľby Európske voľby 2009

Európske voľby Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Ďalšie európske voľby nás čakajú v júni 2009. Sú veľmi dôležité pre každého človeka v Európe. Budeme voliť ľudí, ktorí za nás budú hovoriť na európskej úrovni. Títo

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 22. září 2014 č. 775 Stanovisko vlády k návrhu poslanců Petra Gazdíka, Věry Kovářové, Jana Farského, Jiřího Skalického a Františka Váchy na vydání

Více

Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ

Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Volby Akt, při kterém volí právoplatní voliči své

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 599/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 599/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 599/0 Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka, Heleny Langšádlové, Jana Chvojky, Jiřího Petrů, Stanislava Křečka, Milady Halíkové,

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí Obecní úřad v Dobré bude registračním úřadem pro volby do zastupitelstev obcí dne 10. a 11. října 2014 pro obec Dobrou. Termín pro odevzdání kandidátních listin je nejpozději

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ 662. USNESENÍ SENÁTU ze 23. schůze, konané dne 14. června 2012 k návrhu senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Dienstbiera, Milana Štěcha, a dalších,

Více

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ - Komunálne voľby 2014

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ - Komunálne voľby 2014 VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ - Komunálne voľby 2014 Vyhlásenie volieb Predseda NR SR Rozhodnutím 191/2014 Z. z. zo dňa 7. júla vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a deň ich konania určil na sobotu

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Demokracie reprezentativní a přímá v ČR. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Demokracie reprezentativní a přímá v ČR. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Prvky demokracie garantované v Ústavě Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP Akademický senát Fakulty životního prostředí ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM. Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014.

INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM. Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014. INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014. PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidátní listina Podávání kandidátních listin upravuje 21 zákona. Vzor kandidátní listiny je uveden ve vyhlášce jako vzor č. 6, případně lze

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Popis volebního systému - schéma: volební systém -

Popis volebního systému - schéma: volební systém - Popis volebního systému - schéma: volební systém - Navrhovaný volební systém vychází z postulátu, že všechny moc patří lidu. Státní moc je rozdělena na 4 samostatné pilíře státní moci, které jsou na sobě

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk jako občan Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál shrnuje základní informace o volbách (typy voleb, aktivní a pasivní volební

Více

Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B druhý blok

Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B druhý blok Cíl tematického celku: pochopit problematiku rozhodování firmy, odvodit nabídkovou křivku Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí téma: Podstata firmy 2. dílčí téma:

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk jako občan Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možnou doplňkovou aktivitou hodin občanské nauky. Má podobu pracovního

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 188/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 188/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 188/0 Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zuzky Bebarové-Rujbrové a Zdeňka Ondráčka na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

(dále jen sjezd) Čl. 3. .docx

(dále jen sjezd) Čl. 3. .docx Volební řád sjezdu KDU-ČSL (dále jen sjezd) Čl. 1 Základní a společná ustanovení 1. Navrhovat kandidáty na předsedu, 1. místopředsedu, čtyři místopředsedy, členy Celostátního výboru, předsedy, členy a

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

Trhy výrobních faktorů

Trhy výrobních faktorů Trhy výrobních faktorů Výrobní faktory Výrobními faktory (VF) je obecně vše, co slouží k produkci statků. Tedy jsou to vstupy, které používáme k produkci výstupu. Standardní hrubé dělení: práce, kapitál

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE MIKROEKONOMICKÁ POLITIKA STÁTU, TRŽNÍ SLEHÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Volební systémy. Jan Šmíd

Volební systémy. Jan Šmíd Volební systémy Jan Šmíd Struktura tématického bloku Základní kritéria pro rozdělení volebních systémů Volební formule Velikost volebního obvodu Dodatečné přidělování poslaneckých křesel Volební kvorum

Více

1) Název koalice. Název koalice je Otevřený kraj: Strana zelených a Piráti. 2) Rada koalice

1) Název koalice. Název koalice je Otevřený kraj: Strana zelených a Piráti. 2) Rada koalice KOALIČNÍ SMLOUVA PRO KRAJSKÉ VOLBY 2016 uzavřená mezi Politická strana: Strana zelených Se sídlem: Senovažné náměstí 2, 110 00 Praha 1 IČ: 00409740 Zastoupená statutárními zástupci a krajskou předsedkyní

Více

1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti. občané se podílejí na politickém rozhodování

1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti. občané se podílejí na politickém rozhodování Otázka: Občan v demokratické společnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): LucieK 1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti občané se podílejí na politickém rozhodování

Více

Dokonale konkurenční odvětví

Dokonale konkurenční odvětví Dokonale konkurenční odvětví Východiska určení výstupu pro maximalizaci zisku ekonomický zisk - je rozdíl mezi příjmy a ekonomickými náklady (alternativními náklady) účetní zisk - je rozdíl mezi příjmy

Více

Základy státoprávní teorie 2

Základy státoprávní teorie 2 Základy státoprávní teorie 2 Otázka číslo: 1 Soudce: je jmenován do funkce prezidentem republiky na dobu časově omezenou je jmenován na dobu časově neomezenou může jím být jmenován kterýkoliv občan, který

Více

Územní obvod Libereckého kraje je tvořen 215 obcemi, které zahrnují celkem 586 okrsků (tedy 586 okrskových volebních komisí).

Územní obvod Libereckého kraje je tvořen 215 obcemi, které zahrnují celkem 586 okrsků (tedy 586 okrskových volebních komisí). Okrsková volební komise Územní obvod Libereckého kraje je tvořen 215 obcemi, které zahrnují celkem 586 okrsků (tedy 586 okrskových volebních komisí). Úkoly okrskové volební komise a) dbá o pořádek ve volební

Více

SSOS_ON_2.13 Člověk jako občan

SSOS_ON_2.13 Člověk jako občan Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_2.13

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Pracovní list 03 24 VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Úkol č. 1: Doplňování 1. Volby v ČR jsou jednou z možností, jak se mohou občané aktivně účastnit na 2. Prostřednictvím voleb občané rozhodují, kdo bude..a kdo

Více

LEGISLATIVNÍ PROCES,

LEGISLATIVNÍ PROCES, LEGISLATIVNÍ PROCES, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. LEGISLATIVNÍ PROCES, pracovní list 1. Doplňte text na základě

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU I

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU I VEŘEJNÁ EKONOMIKA FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU I Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze Ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD Akademický senát Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 6. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_332 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ schváleno Akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brně dne 13. prosince 2010 pod č. j. 11598/2011-291 Článek

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 1. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je součástí tematického celku Člověk a právo, je zaměřen na Ústavu České republiky.

Více

KOMORA ZÁCHRANÁŘŮ ZDRAVOTNICKÝCH ZÁCHRANNÝCH SLUŽEB ČESKÉ REPUBLIKY. Dělnická 44, Olomouc V O L E B N Í Ř Á D

KOMORA ZÁCHRANÁŘŮ ZDRAVOTNICKÝCH ZÁCHRANNÝCH SLUŽEB ČESKÉ REPUBLIKY. Dělnická 44, Olomouc V O L E B N Í Ř Á D V O L E B N Í Ř Á D Komory záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky 1 Východiska a působnost 1. Volební řád Komory záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky (dále

Více

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II.

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. Panel 2. Kontrolní orgány médií Mediální rady optikou politických stran Volební programy Volební programy koaličních stran: ANO ČSSD KDU-ČSL - části týkající se Rady České

Více

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013; případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013 vyplývajících ze zákona č. 275/2012

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 30 sídlo: Kladno 18. a 19. března 2011 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách

Více

Aktuální informace o volbách do zastupitelstev obcí konané v pátek 10. října a sobotu 11. října 2014.

Aktuální informace o volbách do zastupitelstev obcí konané v pátek 10. října a sobotu 11. října 2014. Aktuální informace o volbách do zastupitelstev obcí konané v pátek 10. října a sobotu 11. října 201 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně

Více

O b e c R o z h a n o v c e

O b e c R o z h a n o v c e O b e c R o z h a n o v c e Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rozhanovce č.1/2017 zo dňa 02.02.2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenie

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ, UTVÁŘENÍ CENY VÝROBNÍCH FAKTORŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok Cíl tématického celku: pochopit problematiku nedokonalé konkurence včetně jednotlivých forem nedokonalé konkurence (monopolistická konkurence, oligopol, monopol), pochopit formování křivky poptávky výrobních

Více

Volby a volební právo v ČR Jan Grinc

Volby a volební právo v ČR Jan Grinc Volby a volební právo v ČR 20. 3. 2017 Jan Grinc Právní úprava Důležitá novela všech volebních zákonů: zákon č. 322/2016 Sb. není v učebnici Volební kampaň a její pravidla Transparentnost financování volební

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Příloha č. 2 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA

Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA Teorie mezinárodního obchodu: podstata mezinárodního obchodu jednotlivé země mají rozdílné náklady na výrobu zboží možnost specializace na určité zboží,

Více

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Co je to čistá současná hodnota? Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost.

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti časť 5. diel 3. kapitola 3 str. 1 5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti Výška preddavku na daň závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov

Více

Firma. Příklad zadání. Příklad řešení. Téma cvičení. náklady firmy. Příklady k opakování. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza

Firma. Příklad zadání. Příklad řešení. Téma cvičení. náklady firmy. Příklady k opakování. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Téma cvičení Firma Příjmy, zisk Produkční analýza zadání y k opakování náklady firmy Q FC VC TC AC AVC AFC MC 0 X X X X X X X 1 5 5 X X X

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 164/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 164/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 164/0 Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

Více

Volební systémy. Jan Šmíd

Volební systémy. Jan Šmíd Volební systémy Jan Šmíd Struktura tématického bloku Základní kritéria pro rozdělení volebních systémů Volební formule Velikost volebního obvodu Dodatečné přidělování poslaneckých křesel Volební kvorum

Více

ÚSTAVNÍ VÝVOJ A ÚSTAVNÍ SYSTÉM ČR

ÚSTAVNÍ VÝVOJ A ÚSTAVNÍ SYSTÉM ČR ÚSTAVNÍ VÝVOJ A ÚSTAVNÍ SYSTÉM ČR III.12 Moc zákonodárná a tvorba práva Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz lid je zdrojem veškeré moci ve státě, kterou vykonává prostřednictvím orgánů moci zákonodárné,

Více

Princip spravedlnosti

Princip spravedlnosti Daňové principy Daňové principy vyjadřují názory, jaké by daně měly být. Leží tedy v oblasti normativní ekonomie. (Pozn.: pozitivní ekonomie říká, co se stane, když např. co se se stane, když začneme regulovat

Více

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha PhDr. Praha, VŠFS, 1.11.2010 Trh Trh je svobodná neomezovaná směna statků. Na trhu se střetává nabídka s poptávkou. Trh se neustále vyvíjí. Trh není dokonalý, existují statky, které nelze směňovat na trhu

Více

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK s.r.o., Dubí 1 Ústavní právo Nulla potentia

Více

Tschechisch. Informace dolnosaského zemského zmocněnce pro volby. Základy dolnosaského komunálního volebního systému

Tschechisch. Informace dolnosaského zemského zmocněnce pro volby. Základy dolnosaského komunálního volebního systému Tschechisch Informace dolnosaského zemského zmocněnce pro volby Základy dolnosaského komunálního volebního systému Základy dolnosaského komunálního volebního systému V Dolním Sasku se každých pět let volí

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.05 Integrovaná střední škola

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 19. března 2009

Volební a jednací řád Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 19. března 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března 2009

Více

Návrh na změnu Volebního a jednacího řádu

Návrh na změnu Volebního a jednacího řádu Návrh na změnu Volebního a jednacího řádu Předkladatel: Josef Joe Hlaváč, člen č. 229 Nový návrh volajedřádu: Vykládá pojem rozhodování prostou většinou tak, jak se běžně používá (tj. převaha pro nad proti

Více

Podávání kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013

Podávání kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013 Podávání kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013 Podávání kandidátních listin ve volebním kraji Hlavní město Praha Kandidátní listiny pro volby do Poslanecké

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_I, Mikroekonomie I Název tematického celku: Mikroekonomie I čtvrtý blok

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_I, Mikroekonomie I Název tematického celku: Mikroekonomie I čtvrtý blok Cíl tématického celku: pochopit problematiku nedokonalé konkurence včetně jednotlivých forem nedokonalé konkurence (monopolistická konkurence, oligopol, monopol), pochopit formování křivky poptávky výrobních

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva VESELSKO, sídlem Hutník 1497, 698 01 Veselí nad Moravou (družstvo dále jen SBD nebo družstvo, shromáždění delegátů dále jen SD ) na svém jednání konaném

Více

5.7 Kooperativní hry 5.7.1 Kooperativní hra 2 hráčů 5.7.2 Kooperativní hra N hráčů 5.8 Modely oligopolu 5.9 Teorie redistribučních systémů 5.

5.7 Kooperativní hry 5.7.1 Kooperativní hra 2 hráčů 5.7.2 Kooperativní hra N hráčů 5.8 Modely oligopolu 5.9 Teorie redistribučních systémů 5. Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 6 Teorie her, volby teorie redistribučních systémů a teorie veřejné Obsah 5.7 Kooperativní hry 5.7.1

Více

Volební řád sjezdu KDU-ČSL Čl. 1 Základní a společná ustanovení Čl. 2 Volební komise

Volební řád sjezdu KDU-ČSL Čl. 1 Základní a společná ustanovení Čl. 2 Volební komise Volební řád sjezdu KDU-ČSL (dále jen sjezd) Čl. 1 Základní a společná ustanovení 1. Navrhovat kandidáty na předsedu, 1. místopředsedu, čtyři místopředsedy, členy Celostátního výboru, předsedy, členy a

Více

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Volební a jednací řád akademického senátu Fakulty humanitních studií

Volební a jednací řád akademického senátu Fakulty humanitních studií Volební a jednací řád akademického senátu Fakulty humanitních studií (1. změna 6.6. 2003; I. úplné znění ze dne 6.6. 2003) Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Vnitřní předpis Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 16.5.2007 KOM(2007) 257 v konečnom znení 2007/0091 (CNB) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura

Více

ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní údaje 1.1. Volená zastupitelstva Podle platného zákona o obcích (obecní zřízení) se pod pojmem zastupitelstvo obce rozuměla také zastupitelstva měst, městysů, zastupitelstva

Více

Národní hospodářství poptávka a nabídka

Národní hospodářství poptávka a nabídka Národní hospodářství poptávka a nabídka Chování spotřebitele a poptávka Užitek a spotřebitelův přebytek Jedním ze základních problémů, které spotřebitel řeší, je, kolik určitého statku má kupovat a jak

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava

Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 30.6.2006 Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Volební

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* )

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Kontrolní otázky Příklad opakování zjistěte zbývající údaje

Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Kontrolní otázky Příklad opakování zjistěte zbývající údaje Příklad opakování zjistěte zbývající údaje Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Q FC VC 0 20 1 10 2 18 3 24 4 36 Co lze zjistit? FC - pro Q = 1, 2, 3, 4 TC AC AVC AFC Příklad

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

SK Louky. článek 1 Základní ustanovení. článek 2 Návrhy kandidátů do funkcí

SK Louky. článek 1 Základní ustanovení. článek 2 Návrhy kandidátů do funkcí VOLEBNÍ ŘÁD Mimořádné valné hromady SK Louky, z.s. článek 1 Základní ustanovení 1. Valná hromada SK Louky, z.s. (SK) volí předsedu SK a ostatní členy výkonného výboru bez určení funkcí (VV SK) a členy

Více

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt ŘÁDNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více