V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova Praha 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE ZA ROK 2005 Praha, červen 2006 Ing. František Plecháč ústřední ředitel

2 O b s a h : 1.Základní údaje zpracovatele 2. Organizační struktura a personální údaje 3. Majetek zpracovatele 4. Rozpočet příjmů a výdajů 5.Hodnocení a analýza údajů zpracovatele 5.1. Rozpočtová opatření 5.2. Rozpočtové příjmy 5.3. Podíl státního rozpočtu na financování činnosti zpracovatele 5.4. Rozbor čerpání mzdových prostředků 5.5. Výdaje na výzkum a vývoj 5.6. Výdaje ISPROFIN 5.7. Finanční výpomoci 5.8. Zahraniční spolupráce 5.9. Rezervní fond Hospodářská činnost 6.Příjemci služeb zpracovatele, kteří využívají výsledky jeho práce 7.Odkazy, informace 2

3 1. Základní údaje zpracovatele Název zpracovatele: ČR Státní energetická inspekce Adresa sídla: Gorazdova 1969/24, Praha 2 Identifikační číslo: Poštovní adresa: ČR- Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, Praha 2 Telefonní a faxové spojení: , fax Adresa elektronické pošty: Internetové stránky: Úřední hodiny: pondělí pátek každý den od 8,30 do 14,30 Státní energetická inspekce (dále SEI) je správní úřad, který je podřízen Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR (dále MPO) zřízený zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen energetický zákon). Jeho působnost je dána energetickým zákonem, kde SEI kontroluje dodržování tohoto zákona, zejména chování držitelů licencí v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství. Poskytuje bezúplatně i odbornou pomoc a konzultace zejména orgánům státní správy a samosprávy. Podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v rozsahu podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, kontroluje ceny energií - tepla, elektrické energie a plynu. SEI kontroluje dodržování zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Je účastníkem územního řízení a dotčeným orgánem státní správy při ochraně zájmů chráněných zvláštními právními předpisy, což jsou 126 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 13 zákona č. 406/2000 Sb. Novelou energetického zákona vydanou ve sbírce zákonů pod č. 670/2004 Sb., se působnost SEI dále rozšířila o kontrolu dodržování zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů, a o kontrolu Nařízení ES/1228/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. června 2003 o podmínkách pro přístup k síti pro přeshraniční výměny elektrické energie. SEI ukládá pokuty na základě vlastního zjištění a při výkonu kontroly se řídí zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 2. Organizační struktura a personální údaje Z organizačního hlediska je SEI tvořena ústředním inspektorátem se sídlem v Praze a územními inspektoráty, jejichž sídla a územní působnost jsou dána sídlem krajských úřadů a územním obvodem kraje a Magistrátu hlavního města Prahy. V současné době jsou sídla dvou územních inspektorátů v Praze, a to pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj, v Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Hradci Králové, Pardubicích, Ústí nad Labem, Liberci, Brně, Jihlavě, Zlíně, Ostravě a Olomouci s působností pro příslušný kraj. 3

4 V čele ústředního inspektorátu je ústřední ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu, v čele územního inspektorátu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ústřední ředitel SEI. Organizační schéma je přílohou č. 3 této zprávy. Pro řízení činnosti byl v roce 2005 vydán Pracovní program, do něhož byly promítnuty změny vyplývající z novely energetického zákona a stanovil závazné ukazatele v oblasti výkonu kontrolní činnosti. Vlastní výkon činnosti SEI je prováděn podle pracovních instrukcí a směrnic, které vydává ústřední ředitel, zástupce ústředního ředitele a jednotliví ředitelé odborů ústředního inspektorátu v rámci své působnosti, dané Organizačním řádem. Vlastní kontrolní činnost byla rozdělena do tří zásadních oblastí. V první oblasti se jednalo o kontrolu dodržování ustanovení jednotlivých zákonů. Pokyny k těmto kontrolám byly podloženy jak vlastním rozhodnutím a tak podáními. Podání byla evidována a řešena buď jako stížnosti a nebo jako podněty ke kontrolní činnosti. Podání přicházela na SEI jednak přímo, a jednak prostřednictvím ostatních orgánů státní správy, držitelů licencí, odběratelů apod. Druhá, velmi významná oblast působení SEI byla činnost pro Energetický regulační úřad, zejména v oblasti cenových kontrol v teplárenství, a činnost pro MPO, která v sobě většinou zahrnovala kontrolu úplnosti a správnosti údajů, poskytovaných ministerstvu pro jeho potřeby, jejich sumarizaci a rozbory. Třetí, ale nikoliv nepodstatnou činností SEI, bylo poskytování odborné pomoci a konzultací v rozsahu zákonem stanovené působnosti. Činnost SEI, která byla realizována podle Pracovního programu na rok 2005, rozlišuje tři zásadní okruhy, a to kontroly ustanovení energetického zákona, kontroly zákona o hospodaření energií a zákona po cenách. Spolupráce s MPO a Energetickým regulačním úřadem (dále jen ERÚ) je nosnou částí kontrol energetického zákona Kontrolní činnost podle energetického zákona Kontroly prováděné podle energetického zákona byly většinou spjaty s činností ERÚ. Velmi významnou částí byly kontroly, prováděné na podnět ERÚ. Jednalo se zejména o prověřování úplnosti a správnosti podkladů předávaných podnikateli v energetických odvětvích a prověřování podmínek, za nichž jim byla udělena licence. Prováděly se též kontroly související s řešením odvolání proti rozhodnutí ERÚ. Tyto kontroly představovaly a do budoucna budou představovat velmi složité případy, jenž souvisí s řešením stížností z řad odběratelů na činnosti licencovaných osob. Problematika stížností a podnětů byla podstatným, ne-li jediným podkladem pro zahajování kontrol. Podání přicházela jednak od orgánů státní správy jako jsou ministerstva a okresní úřady, jednak od odběratelů, držitelů licencí apod. V rámci kontrolní činnosti byly realizovány i specializované kontroly, které průřezově mapovaly určité oblasti energetického zákona. Jejich bližší popis je uveden v části o odborné technické činnosti SEI Kontrolní činnost podle zákona o hospodaření energií Hlavním objemem prací byla účast SEI v řízeních podle stavebního zákona. Podle dosavadních zkušeností je možno konstatovat, že příslušné stavební úřady reagovaly na požadavky zákona č. 406/2000 Sb. poměrně rychle a v průběhu hodnoceného roku měla jak oznámení stavebních úřadů o stavebních řízeních, tak i požadavky investorů na posouzení projektové dokumentace, výrazně narůstající tendenci. V rámci své působnosti, při pořizování územních energetických koncepcí, je SEI dotčeným orgánem státní správy, a v roce 2005 mohla kontrolovat pouze velké celky ve smyslu 4

5 ustanovení 14 odst. 6, zákona o hospodaření energií, o zahájení práce na zpracování územní energetické koncepce, neboť k posuzování těchto koncepcí malých celků nemá SEI legislativní podporu. V průběhu druhého pololetí se rozběhly naplno kontroly energetických auditů a to zejména u orgánů státní správy a samosprávy a do konce roku bylo zahájeno 117 kontrol u zadavatelů auditu. Dále byly na základě požadavku MPO zdokumentovány a připraveny k zahájení správního řízení spisy auditorů, kteří uváděli v jimi zpracovaných auditech více než dvakrát nepravdivé údaje Kontrolní činnost podle zákona o cenách Kontrolní činnost podle zákona o cenách byla prováděna převážně v oblasti teplárenství, kde se jednalo o kontroly věcně usměrňované ceny tepla. Byla provedena i kontrola deklarované hodnoty energetického obsahu dodávaného zemního plynu Stížnosti, oznámení a podněty V roce 2005 bylo na SEI podáno celkem deset stížností, týkajících se činnosti SEI. V jednom případě byla na základě stížnosti zahájena nová kontrola, ostatní stížnosti byly zamítnuty jako bezdůvodné. Při vyřizování stížností nebylo zjištěno pochybení jak z hlediska formálního, tak z hlediska termínového. Ani v jednom případě nedošlo k odvolání stěžovatele Legislativní činnost Kromě kontrolní činnosti a vyřizování stížností a podnětů postoupených jednotlivými správními orgány státní správy a obyvatelstvem se vybraní pracovníci SEI zúčastnili prací na novele energetické legislativy. Činnost v této oblasti byla zaměřena hlavně na dokončení novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, kde SEI byla z pověření MPO hlavním garantem a organizátorem přípravy této novely a na spolupráci při tvorbě zákona O podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, který vyšel ve sbírce zákonů pod č. 180/2005 Sb. Pokračovaly práce na novelách prováděcích vyhlášek, zejména č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost při výrobě elektřiny a tepla a práce na vyhlášce o kombinované výrobě elektřiny a tepla Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. V roce 2005 bylo na Státní energetickou inspekci podáno dvanáct žádostí o poskytnutí informace. Sedmi žádostem o poskytnutí informace bylo v souladu s termíny, uvedenými v zákoně č. 106/1999 Sb., plně vyhověno, čtyřem žádostem o informaci vyhověno nebylo buď z důvodů ochrany obchodního tajemství a nebo z důvodu neochoty žadatelů uhradit náklady spojené s poskytnutím informace. Rovněž byly odmítnuty informace, kterými byla požadována poradenská činnost. U žádné žádostií o poskytnutí informace nebylo podáno odvolání ve smyslu 16 zák. č. 106/1999 Sb., a ani nebylo vedeno žádné soudní řízení či řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb. Všechny skutečně poskytnuté informace byly poskytnuty bezplatně Základní personální údaje Pro rok 2005 byl určen rozpisem ukazatelů rozpočtu závazný limit počtu pracovníků 176. Skutečný průměrný fyzický počet zaměstnanců SEI za rok 2005 činil 169,8 zaměstnanců. Počet zaměstnanců přepočtený na plnou pracovní dobu činil 169,5 osob. Ve srovnání s rokem 2004 došlo ke snížení jak průměrného fyzického počtu zaměstnanců, tak i průměrného počtu zaměstnanců přepočteného na plnou pracovní dobu. Na konci roku 2005 bylo v SEI zaměstnáno 9 starobních důchodců, kterým byla na jejich žádost změněna pracovní smlouva 5

6 na dobu určitou. K činil fyzický stav SEI 167 zaměstnanců. Přehled základních personálních údajů je uveden v příloze č. 1 této zprávy. 3. Majetek zpracovatele Do konce roku 1994 byla SEI příspěvkovou organizací a od roku 1995 se hospodaření organizace řídilo pravidly pro rozpočtové organizace. S platností zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů se naše organizace stala organizační složkou státu, která postupuje dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů. Organizační složky státy v souladu s platnými právními předpisy odepisování majetku neprovádí. Stálá aktiva organizace představují pracovní prostředky potřebné k výkonu kontrolní činnosti vyplývající ze zákona, jejichž přehled je uveden v příloze č. 4 této zprávy. Tento majetek je umístěn ve 14 krajích České republiky. Věcná břemena spojená s nemovitostmi SEI nemá zapsána a převody vlastnictví k nemovitostem zatím neprováděla. Přehled pohledávek a závazků k Číslo účtu Pohledávky k v Kč Text Stav Stav Stav k k k Pohledávky za rozpočtovými příjmy Celkem , , ,20 Z toho neuhrazené faktury EI, TP za PO , , ,20 neuhrazené faktury za RO , , ,00 vyúčtování služeb k nájmům 0,00 0, ,00 Ostatní pohledávky celkem , , ,00 Pojistné soudně uplatněné , , ,00 Obvodní soud znalecký posudek , ,00 0,00 Pohledávky za zaměstnanci celkem , , ,30 Z toho půjčky z FKSP , , ,30 Nájem ubytovny 3 300,00 0,00 0,00 Náhrada škody 7 981,00 0,00 525,00 Celkově došlo ke snížení pohledávek. Pohledávky po lhůtě splatnosti za minulá období (příspěvkové organizace do r a rozpočtové organizace za rok 1995) jsou zajištěny. Splátky z půjček jsou měsíčně sráženy z platu, náhrada škody je uplatněna u pojišťovny a nájem ubytovny není pohledávkou po splatnosti. Mimo pohledávek evidovaných v účetnictví SEI jsou evidovány a vymáhány pohledávky za neuhrazené pokuty. Z důvodu neuhrazení pokuty povinným ve stanovené lhůtě bylo přikročeno k výkonu rozhodnutí celkem v 882 případech, z toho v roce 2005 u 24 nových případů. Úplného uspokojení oprávněného po provedení exekuce bylo dosaženo celkem v 609 případech, z toho u 59 6

7 subjektů v roce U pokračujících exekucí byla v 77 případech vymožena částečná úhrada pohledávky. Přezkumu zákonnosti rozhodnutí SEI soudem dle zák. č. 150/2002 Sb. se domáhalo v roce subjektů. Následně 6 povinných využilo možnosti podání mimořádného opravného prostředku a to 5 podáním kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu ČR a 1 podáním ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu ČR. Přezkum zákonnosti rozhodnutí SEI poř. č. delikt pokuta v Kč rozhodnutí NSS 2) v Kč zák.č.526/1990 Sb. zák.č.458/2000 Sb. MS 1) v Kč ÚS 3) v Kč 1. 6 odst.1 písm.c) , ,- NSS kasace 2. 6 odst.1 písm.c) , ,- NSS kasace 3. 6 odst.1 písm.c) 7, ,- 7, ,- NSS kasace odst.3 písm.a) , ,- NSS kasace 5. 6 odst.1 písm.c) , , odst.1 písm.c) , , ,- 2) 7. 6 odst.1 písm.a) , ,- 3) odst , ,- 9. 6odst.1 písm.a)c) 1, ,- 1, , odst.2písm.b) 2.000, , odst.1 písm.c) , , odst.1 písm.f) , odst.1 písm.e) 2, , odst.1 písm.c) , odst.1 písm.c) ,- v řízení odst.1 písm.c) ,- v řízení odst ,- v řízení odst ,- v řízení Součet 15, ,- 11, , ,- Celkem přisouzeno SEI 12, ,- 1) Městský soud v Praze 2) Nejvyšší správní soud 3) Ústavní soud Ve sledovaném období byl vedle exekucí vedených na účet, stavební spoření, mzdu, sociální dávky a důchody povinných podán v 60 případech návrh na nařízení soudního výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí. K zjištění možného zaměstnavatele povinných fyzických osob bylo k soudům podáno 49 žádostí o předvolání těchto k prohlášení o majetku. Mimoto bylo provedeno prostřednictvím příslušných soudů zajištění neuhrazených pokut soudcovským zástavním právem na nemovitostech povinných. Soudcovské zástavní právo návrhy SEI zřízení SZP zastavení řízení 1) dražba Kč Kč Kč Kč , , , ,62 1) pokuta uhrazena Z 286 vymáhaných pokut k byl prohlášen na 56 povinných konkurs, přičemž žádnému z povinných nebylo povoleno vyrovnání. Všechny pohledávky byly přihlášeny u příslušného soudu do konkursního řízení. 7

8 K výše uvedenému datu bylo mimoto podáno 7 přihlášek do likvidace, avšak v průběhu roku přešly 4 případy do konkursu. Na zvláštním účtu pokut č /0710 byly přijaty pokuty uložené dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 406/2000 Sb.), zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 526/1990 Sb.) v rozsahu podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů a ostatních zákonů a zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 180/2005 Sb.). Stav zvláštního účtu byl k , , , , , , , , , , ,00 Celkem ,68 Za období roku 2005 bylo celkem provedeno 1651 kontrol, v nichž bylo zjištěno v 725 případech porušení zákonů a bylo zahájeno 364 správních řízení, na základě kterých bylo vydáno 347 rozhodnutí o uložení pokuty v celkové výši Kč ,00. Celkem bylo od roku 1995 vybráno Kč ,68 za pokuty a uložené úroky ze splátek, z toho za pokuty zaplacené k bylo vybráno Kč ,20, z toho bylo uhrazeno Kč ,56 za pokuty vykonatelné v roce byla společnosti Pražská energetika a.s. vrácena pokuta ve výši Kč ,00, neboť soudní řízení v této věci bylo ukončeno v neprospěch SEI. Od počátku roku ke dni byly zaplaceny pokuty před nabytím právní moci a to ve výši Kč ,00. Za pokuty vykonatelné v roce 2005 bylo vybráno Kč ,56. Vykonatelné pokuty (rozhodnutí nabylo právní moci) dosáhly od roku 1995 výše Kč ,20, z toho za sledované období činily Kč ,00. Za sledované období bylo uhrazeno 76,55 % z celkových pokut uložených k Od roku 1995 zůstává dosud neuhrazeno Kč ,84. Za předepsané úroky bylo od roku 1995 vybráno Kč ,00. Celkem bylo k vydáno 14 rozhodnutí o úroku z prodlení v celkové výši Kč ,00 a od počátku roku 2005 bylo uhrazeno na předepsaných úrocích Kč ,00, tj. 96,93 %. Dále bylo vydáno celkem 6 rozhodnutí o povolení splátek v celkové výši Kč ,00 a jedna žádost o splátky byla zamítnuta jedním rozhodnutím ve výši Kč 1 000,00. Za sledované období bylo provedeno 114 výzev, k vymáhání bylo předáno celkem 40 pokut v celkové výši Kč ,00, z nichž bylo následně uhrazeno celkem 27 pokut ve výši Kč ,56. Ke dni bylo navrženo k odpisu a následně odepsáno celkem 15 pokut v celkové výši Kč ,90. 8

9 Zálohové platby jsou tvořeny nezbytnými provozními zálohami na spotřeby energií a služeb k nájmům, předplatné a CCS karty. Číslo účtu 314 Text Stav k Stav k Stav k Poskytnuté provozní zálohy celkem , , ,12 Z toho záloha: na elektřinu , , ,00 na vodné , , ,00 na plyn , , ,00 na střežení 0,00 0, ,00 na odb. literaturu , , ,50 na služby k nájmům , , ,60 na CCS karty , , ,02 Záloha na klíče,ubytovna, Olomouc, Plzeň, Zlín 8 900,00 750, ,00 4. Rozpočet příjmů a výdajů V roce 2005 byly pro činnost SEI vyčleněny prostředky, jejichž výše byla specifikována rozpisem schválených ukazatelů rozpočtu na rok 2005 čj /04/02300 ze dne Na základě usnesení vlády č. 808/2003 k redukci počtu systemizovaných míst v ústředních orgánech státní správy a jimi řízených či financovaných organizacích došlo v roce 2005 ke snížení počtu systemizovaných míst proti roku 2004 o čtyři systemizovaná místa. Část prostředků věcných výdajů byla určena na výdaje související s ICT. Systémové výdaje na financování akcí programu ISPROFIN byly evidovány v programu Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MPO a současně v jeho podprogramech C Rozvoj a obnova materiálně-technické základny SEI - systémové investiční výdaje a v programu Pořízení a provozování ICT systému řízení MPO, a to systémové neinvestiční výdaje a systémové investiční výdaje. Hospodaření s rozpočtovými prostředky se řídilo zejména rozpočtovými pravidly, vycházejícími především ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů, Pravidly hospodaření s rozpočtovými prostředky Ministerstva průmyslu a obchodu na rok 2005 (OM č.1/2005), směrnicí č. 1/2005 SEI Rozpočtová pravidla Státní energetické inspekce na rok 2005, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků v platném znění, zákonem č. 586/1992 Sb., daně z příjmu v platném znění, zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými právními předpisy. V příloze č. 2 je uveden přehled rozepsaných závazných ukazatelů rozpočtu a v příloze č. 5 roční účetní uzávěrka. 9

10 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů (v tis. Kč) ukazatel Schválený Rozpočet po rozpočet 2005 změnách 2005 Skutečnost 2005 Skutečnost 2004 Příjmy Výdaje celkem z toho neinvestiční výdaje celkem z toho věcné * Pojistné FKSP Mzdové prostředky celkem z toho prostředky na platy OON Investiční výdaje celkem Systémové výdaje ISPROFIN z toho C ICT v tom neinv. ICT invest. ICT Limit počtu zaměstnanců Limit na pohoštění * Ve věcných výdajích je zahrnuta částka převodu do rezervního fondu ve výši Kč ,00, která obsahuje i převod OON. 5. Hodnocení a analýza údajů zpracovatele 5.1. Rozpočtová opatření Dne SEI požádala o mimořádné navýšení limitu výdajů na pohoštění na rok 2005 o Kč ,00 (Kč ,00 na program PHARE a Kč ,00 pro nově zřízené územní inspektoráty). Vyšší potřeba finančních prostředků na zajištění občerstvení v rámci programu PHARE vznikla v souvislosti s realizovanými školeními v průběhu roku Školení pod vedením školitelů z Velké Britanie a Nizozemska probíhalo interaktivní formou dvoudenních seminářů v pěti cyklech po 60 osobách a zúčastnili se ho jak zaměstnanci SEI, tak i MPO, ČEA. Proto byl limit na pohoštění a dary navýšen na úkor nákupu drobného hmotného majetku rozpočtovým opatřením č. 1 ze dne čj /05/02300 v rozsahu Kč 56000,00. Zákonem č. 670/2004 Sb., se změnil energetický zákon v 92 odst. 1 tak, že Sídla územních inspektorátů a jejich územní působnost jsou dána sídlem krajských úřadů a územním obvodem kraje a Magistrátu hlavního města Prahy. Proto byly v průběhu roku zřízeny nové územní inspektoráty, které byly postupně personálně doplňovány. Přes několikaleté úsilí o navýšení počtu zaměstnanců SEI k zajištění zvýšeného rozsahu činností vyplývajících z energetického zákona a ze zákona o hospodaření s energií nebyl počet zaměstnanců SEI navýšen, ale naopak došlo vůči rozpočtu roku 2004 k redukci počtu systemizovaných míst ze 180 na 176 osob. Naplnění usnesení vlády spolu s rozšířením činnosti a působnosti SEI do všech krajů tak bylo možno realizovat pouze provedením rozsáhlých organizačních změn, kterými došlo ke snížení plánovaných míst na starých územních inspektorátech ve prospěch 10

11 územních inspektorátů nově vzniklých. Při této změně bylo nutno zaměstnancům, kteří nesouhlasili s převodem na nové územní inspektoráty, vyplatit odstupné z OON, na které původně neměla SEI finanční prostředky, neboť rozpis schválených ukazatelů rozpočtu na rok 2005 s těmito výdaji neuvažoval. Proto dne bylo požádáno o mimořádný příděl prostředků na výplatu odstupného. Žádosti o úpravu rozpočtu ve mzdové oblasti bylo vyhověno dopisem MPO ze dne , neboť Ministerstvo financí dopisem č.j. 14/29 214/ ze dne navrhovanou úpravu ve mzdové oblasti odsouhlasilo. Rozpočtovým opatřením č. 2 ze dne byl zvýšen limit mzdových prostředků o částku tis. Kč, určenou na ostatní platby za provedenou práci pro zajištění finančních prostředků na výplatu odstupného. Schválené ukazatele rozpočtu SEI byly rozepsány do jednotlivých položek rozpočtové skladby dle rozpisu výdajů státního rozpočtu pro rok 2005, kapitola Ministerstvo průmyslu a obchodu, listu Státní energetická inspekce. V průběhu I. pololetí roku 2005 pak bylo nutno provést vnitřní rozpočtové opatření č. 1/2005, které rozpracovalo obě vnější rozpočtová opatření a vnitřní přesuny mezi rozpočtovými položkami (zvýšení limitu pohoštění a OON) tak, aby byly zajištěny všechny potřebné provozní výdaje i pro nové územní inspektoráty. Rozpočtovým opatřením č. 2/2005 byly provedeny úpravy v jednotlivých územních inspektorátech vzhledem ke změně systému účtování služeb k nájmu, a rozpočtovým opatřením č. 3/2005 byla provedena úprava věcných výdajů zejména v položkách 5164 nájemné a 5169 ostatní služby. O pomoc na pokrytí mimořádných nákladů na zřízení nových přípojek VPN SEI pro územní inspektoráty pro Pardubický kraj a Liberecký kraj bylo požádáno dne Ministerstvo informatiky. Této žádosti nebylo vyhověno. Proto SEI byla nucena hradit provoz IP VPN z prostředků na běžný provoz ICT. Celkem bylo uhrazeno na provoz IP VPN Kč ,00 a na zřízení IP VPN Kč ,00. K byly zřízeny příkazem ústředního ředitele SEI č. 4/2004 nové územní inspektoráty pro Hlavní město Prahu, pro Středočeský kraj, pro Liberecký kraj a pro Pardubický kraj. Příkazem ústředního ředitele č. 2/2005 byly k zřízeny zbývající nové územní inspektoráty, a to pro Zlínský kraj, Karlovarský kraj a pro kraj Vysočina. Vybudování technického zázemí nových územních inspektorátů vyžadovalo mimořádné výdaje, s nimiž původní rozpočet neuvažoval a které SEI nebyla schopna zajistit z běžného rozpočtu. Proto bylo požádáno o zvýšení neinvestičních výdajů na rok 2005 v celkové výši tis. Kč. Požadavkům SEI bylo vyhověno rozpočtovým opatřením č. 3 předaným dopisem čj /05/02300 ze dne a tato změna rozpisu závazných ukazatelů byla rozpracována vnitřním rozpočtovým opatřením č. 4/05. Některé výdaje nebylo možno financovat z neinvestičních prostředků, neboť se jednalo o dlouhodobý hmotný majetek v ceně nad 40 tis. Kč. Jednalo se např. o mobilní příčky do kanceláří v územních inspektorátech pro Zlínský kraj a kraj Vysočina, o klimatizaci v kancelářích územního inspektorátu pro Zlínský kraj, o rozvody strukturované kabeláže pro PC síť v kancelářích územního inspektorátu pro kraj Vysočina a o rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v budově územního inspektorátu pro Hlavní město Prahu. V rozpočtu ISPROFINU měla SEI vyčleněno tis. Kč na nákup kopírovacích zařízení a 650 tis.kč na stavební práce ve vlastních budovách. Část těchto prostředků ve výši 525 tis.kč původně určená na stavební práce byla převedena do nákupu strojů a zařízení. Tímto přesunem bylo možno zabezpečit všechny potřebné investiční akce. Z celkové částky tis. Kč bylo zrealizováno v souladu s ISPROFINem Kč ,00 na nákup kopírovacích zařízení, Kč ,50 za nákup mobilních stěn a Kč ,00 za nákup klimatizačních jednotek. Zbývající nepokryté výdaje byly financovány z nevyčerpaných prostředků ze 11

12 stavebních investic ve výši 125 tis. Kč, které byly převedeny do ICT investic. Žádosti o provedení mimořádných přesunů investičních výdajů a navýšení o 45 tis. Kč na pořízení telefonní ústředny pro územní inspektorát pro Zlínský kraj ze dne bylo vyhověno rozpočtovým opatřením č. 4 změnou rozpisu závazných ukazatelů ze dne č.j / Vnitřním rozpočtovým opatřením č. 5 a č. 6 bylo pak provedeno potřebné přerozdělení prostředků mezi jednotlivými inspektoráty. V návaznosti na čtyři rozpočtová opatření MPO bylo provedeno šest vnitřních rozpočtových opatření, kterými byly výdaje rozpočtu v celkové výši tis. Kč přerozděleny tak, aby byly zajištěny nutné provozní výdaje pro všech 14 územních inspektorátů a ústřední inspektorát Rozpočtové příjmy Přehled rozpočtových příjmů k v Kč Číslo Schvál. rozpoč. Název pol Skuteč Skuteč Příjmy pronájem nemovitostí , , Úroky 13152, , Prodej neinvestičních majetku 10296, , Ostatní přijaté náhrady 57152, , Ostatní příjmy 11854, , Převody vl. fondů 24918, , Převody z RFOSS 46583, Příjmy z prodeje HIM 4052, ,00 Příjmy celkem , ,71 Za pronájem bytů v budově Legerova 49, Praha 2 bylo získáno Kč ,00. Úroky ze všech účtů (účet reservního fondu, FKSP apod.) činily Kč ,63. Příjmy ve výši Kč ,50 za prodej neinvestičního majetku byly přijaty za odprodej kancelářského nábytku z ÚzI České Budějovice, ÚzI pro Hlavní město Prahu, ÚzI pro Královéhradecký kraj, za prodej měřících přístrojů z ÚzI pro Ústecký kraj a za prodej použitých tonerů. Ostatní přijaté náhrady tvořily: - Kč ,00 náhrada škody za havarijní pojištění vozidla 1A48360 od pojišťovny Allianz - Kč 6 116,00 náhrady škod od zaměstnanců SEI - Kč 3 933,00 úhrada znaleckého posudku (Praha) - Kč 9 802,00 úhrada znaleckého posudku (Ústí/ Labem) - Kč 550,00 vrácení soudních poplatků - Kč 9 360,90 úhrada za zrušené předplatné a PO BOX - Kč ,00 úhrada znaleckého posudku (Plzeň). Ostatní nedaňové příjmy představovala úhrada Kč 9 212,00 pohledávky z roku 1991 Neon studio a částečné úhrady ve výši Kč 111,51 z Báňské stavební společnosti v konkursu, Kč 877,80 ze spol. Veltech a Kč 1 652,82 od Sigmy Lutín. Příjmy z prodeje HIM tvořily Kč 1 000,00 za odprodej telefonní ústředny z roku 1992 a Kč 3 052,00 za odprodej měřících přístrojů ÚzI pro Ústecký kraj. Převody z vlastních fondů ve výši Kč ,00 představovaly odvod zůstatku depozitního účtu za rok

13 Na základě úpravy rozpočtu ve mzdové oblasti z důvodu zajištění finančních prostředků na výplatu odstupného pro 26 zaměstnanců SEI ve výši tis. Kč, bylo odstupné postupně vypláceno s tím, že nejprve byl využit převedený zůstatek ostatních osobních výdajů z roku 2004 ve výši Kč ,00, který byl z rezervního fondu začátkem III. čtvrtletí převeden na příjmový účet položku 4135 převody z rezervního fondu. K byl ukončen pronájem 46,69 m 2 nebytových prostor v budově v Ostravě v Sadové ulici, ke které má právo hospodaření SEI. Tato budova (původně laboratoř) se nachází na pozemku, na který je možný přístup pouze přes cizí pozemek bez věcného břemene. SEI pro ni nemá žádné využití a velmi obtížně ji bude možno nadále pronajímat, a to nejen z důvodu obtížnosti přístupu, ale i pro její nedobrý technický stav. Budova byla postavena v roce 1971 a v roce 1993 oceněna znalcem na Kč ,30. Dne rozhodl ústřední ředitel o nepotřebnosti spravovaného majetku a bylo zahájeno nabídkové řízení, v němž byla nabídnuta Statutárnímu městu Ostrava a posléze Městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, který sdělil, že nejsou státní organizací a nemohou se vyjadřovat k převodu vlastnického práva. Poslední znalecký posudek ocenil tuto stavbu na Kč ,00. Podobně bylo započato nabídkové řízení v případě garáží v Českých Budějovicích, které byly oceněny na Kč , Podíl státního rozpočtu na financování činnosti zpracovatele Rozpočtové výdaje Výdaje na financování činnosti SEI byly kromě použití prostředků RF SEI ve výši Kč ,00 (tj. 0,0005 % skutečných výdajů roku 2005) plně hrazeny ze státního rozpočtu. Č. pol. Název Schválený rozpočet 2005 Rozpočet po změnách Skuteč % Skuteč Platy zaměstnanců , , OON ,00 90, , Odstupné ,00 97,49 0, Pojistné sociální ,00 99, , Pojistné zdravotní ,00 99, , Ochranné pom ,00 99, , Knihy, tisk , , Drobný hmot.maj ,55 98, , Nákup materiálu , , Kursové rozdíly , , Spotřeba vody ,20 99, , Spotřeba teplo , , Spotřeba plynu , , Spotřeba el.ener , , Pohonné hmoty , , Služby pošt ,50 99, , Služby telekomun , , Služby penež.úst ,58 99, , Nájemné , , Konzul.práv.služby ,00 97, , Školení vzdělávání ,60 99, , Ostatní služby , , Opravy a udržov ,35 76, , Software do 60tis ,00 99, ,50 13

14 5173 Cestovné ,08 92, , pohoštění , , konference ,70 87,5 0, Ostatní nákupy ,00 0,00 0, , Náhrady , , Dary , , Odvod za nepl.zd , , FKSP , , Převody do fondů ,00 0,00 0, Daně a poplatky ,50 95, , Náhrady obyvat ,00 0,00 0,00 Celkem neinvestiční výdaje ,79 99, ,81 Podprogramem Pořízení a provozování ICT systému řízení MPO - systémové neinvestiční výdaje byly kryty především nákupy drobného hmotného majetku, materiálu, služby telekomunikací, školení, služby internetu, opravy a nákup softwaru ve složení: nákup knih a časopisů Kč 7 315,00, nákup drobného hmotného majetku Kč ,00 (11 notebooků za ,-Kč, 25 IBM stanic s monitorem za Kč ,00, 27 ks tiskáren za Kč ,00, 3 faxy za Kč ,00, 3 vyhledávací systémy za Kč ,00), nákup materiálu za Kč ,13, služby telekomunikací za Kč ,15 (z toho Kč ,15 za pevné linky a Kč ,00 za mobilní telefony), dále pak Kč ,50 za školení, Kč ,86 za ostatní služby, z toho Kč ,70 za ostrahu objektů, zřízení VPN za Kč ,00, provoz VPN za Kč ,00, Kč ,15 za opravy výpočetní a komunikační techniky včetně softwaru a Kč ,00 za nákup nového software. Celkem byly provedeny tyto změny rozpisu závazných ukazatelů - rozpočtová opatření MPO: č.1 - ze dne Mimořádné navýšení limitu výdajů na pohoštění o 56 tis. Kč. č.2 - ze dne Úprava rozpočtu ve mzdové oblasti navýšení limitu o tis.Kč č.3 - ze dne Zvýšení neinvestičních výdajů o tis. Kč na zřízení nových územních inspektorátů č.4 - ze dne Zvýšení investičních výdajů ISPROFINU o 45 tis. Kč na nákup telefonní ústředny pro ÚzI pro Zlínský kraj. Úpravy provedené ve vnitřních rozpočtových opatřeních spočívaly především v přerozdělení jednotlivých výdajů územních inspektorátů a ústředního inspektorátu tak, aby byla naplněna rozpočtová opatření MPO, podprogramy ISPROFINu za předpokladu dodržení zákona č. 218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů. Věcné výdaje v roce 2005 byly vyšší o 26 % oproti roku 2004 v důsledku nárůstu počtu územních inspektorátů o 75 % ( 8 územních inspektorátů k oproti 14 územním inspektorátům k ). Oproti minulým letům došlo při zúčtování medií (spotřeba vody, el. energie, plynu a tepla) ke změně účtování v tom smyslu, že do konce roku 2004 byly tyto výdaje v pronajatých nebytových prostorách účtovány ve službách k nájmům, zatímco od počátku roku 2005 jsou účtovány za jednotlivá média. K nárůstu těchto spotřeb v jednotlivých inspektorátech nedošlo. Na zvýšení rozpočtovaných položek má vliv změna v účtování, zvýšení cenové hladiny a spotřeba nově zřízených územních inspektorátů. Pojistné včetně havarijního pojištění bylo uhrazeno ve výši Kč ,58, havarijní pojištění na rok 2006 činilo Kč ,00. V roce 2005 bylo řešeno pět případů poškození vozidel (3 ve škodní komisi), z nichž pouze jeden likvidovala pojišťovna Allianz, neboť ostatní případy nedosáhly výše spoluúčasti. Vzhledem k této skutečnosti bylo rozhodnuto, aby výše spoluúčasti byla snížena na hranici Kč 5 000,00 a zavedeno pojištění předních skel. 14

15 Výdaje spojené s programem PHARE dosáhly celkem Kč ,00 z toho Kč ,00 činily výdaje na pohoštění a dary, Kč ,00 na cestovné a Kč 315,00 na parkovné. Spotřeba ochranných pomůcek představovala především nákup pracovních oděvů a reflexních vest do služebních vozidel nových územních inspektorátů i doplnění vybavení stávajících územních inspektorátů v celkové výši Kč 8 093,00. Nákup knih a tiskovin byl oproti roku 2004 vyšší o 34 % v důsledku zvýšení počtu objednaných periodik pro nové územní inspektoráty a dosáhl Kč ,70, z toho Kč ,00 tvořilo předplatné roku Z celkového pořízeného drobného hmotného majetku v hodnotě Kč ,53 byl zakoupen nábytek pro nově vznikající územní inspektoráty za Kč ,90 (ÚzI pro Liberecký kraj Kč ,52, ÚzI pro Pardubický kraj Kč ,55, ÚzI pro kraj Vysočina Kč ,04, ÚzI pro Zlínský kraj Kč ,00, ÚzI pro Středočeský kraj Kč ,79) a pro stávající inspektoráty ve výši Kč ,20 (ÚzI Královéhradecký kraj Kč ,66, ÚzI pro Olomoucký kraj Kč ,00, ÚzI pro Moravskoslezský kraj Kč ,00 a ústřední inspektorát Kč ,50), celkem za Kč ,06. Byly zakoupeny měřící přístroje za Kč ,00 (digitální teploměry, termohygrografy), digitální fotoaparáty za Kč ,00 a vybavení kanceláří Kč ,47 (lednice, skartovací zařízení, radia, TV, diktafony, vysavače, nábytek do Kč 3 000,00, kalkulačky, varné konvice, sešívačky, děrovačky, lékárny, trezorky, radia pro nové územní inspektoráty, poštovní schránky apod.) Na zakázku Dodávka vybavení kanceláří bylo provedeno dne oponentní řízení. Poptávka byla zaslána pěti společnostem. Pro plnění v jednotlivých krajích byly vybrány společnosti, které nabízely úplnou dodávku za nejnižší cenu. Spotřeba materiálu vzrostla o 31 % vůči roku 2004 především v souvislosti se zřizováním nových územních inspektorátů. Výdaje na pohonné hmoty byly vyšší v roce 2005 o 5,87 % v důsledku zvýšené průměrné skutečné ceny (1,54 Kč/l tj. 33 tis. Kč/rok) a zvýšení počtu vozidel v souvislosti s nárůstem počtu inspektorátů o 3 vozidla, přičemž počet inspektorátů byl zvýšen o 6. Dva nové územní inspektoráty mají stará vozidla určená k obměně v roce Průměrná cena benzínu za rok 2005 činila 27,76 Kč/l oproti roku 2004, kdy průměrná cena benzínu dosáhla 26,22 Kč/l a v roce 2003 byla 24,68 Kč/l. Za rok najelo 22 vozidel km (v roce 2004 bylo najeto km) při průměrné spotřebě 6,83 l/100km (v roce ,69 l/100km) a průměrných nákladech 4,99 Kč/1km (v roce 2004 činily náklady na l km 4,63 Kč), průměrném vytížení vozidla 1,91 (v roce ,25), včetně nákladu 2,14 (v roce ,45), průměrném počtu cílů 1,99 (rok ,25) a počtu dnů provozu 2282 (rok ) dní. V roce 2005 došlo ke zvýšení počtu mobilních telefonů v SEI z 62 na 81 stanic. Mobilní telefony mají všichni vedoucí pracovníci, sekretariáty územních inspektorátů a všichni pracovníci ICT. V souvislosti s rozšířením počtu stanic SEI získala absolutní snížení cen hovorů s maximálními volnými minutami tarif HIT 30 s 80 minutami zdarma při měsíčním poplatku Kč 226,10 vč. DPH. Zlepšením cenových relací a zvýšením kontroly telefonů bylo i při zvýšení telefonních linek celkem dosaženo snížení celkových výdajů na služby telekomunikací ve výši Kč ,65 oproti roku 2004, tj. o 7 %. Z celkových Kč ,10 výdajů na školení připadlo Kč ,10 na výuku cizích jazyků, Kč 9 520,00 na školení zaměstnanců BOZP a PO, Kč ,00 na školení řidičů, Kč ,00 na školení ke správnímu řádu, na školení vyhlášky 50 bylo zaplaceno Kč 9 860,00 a Kč ,00 na ostatní školení (nemocenské, daně ze závislé činnosti, ISPROFIN) absolvovali tři zaměstnanci zkoušky British Council a SEI má zaměstnance s 2. kvalifikačním stupněm PET. Stálé nájemné hrazené nestátním subjektům činilo Kč ,00. Pronájmy místností na porady a školení dosáhly částky Kč ,00. 15

16 Služby k nájmům byly tvořeny výdaji za služby spojené se stálými nájmy a činily Kč ,40 z toho Kč ,60 za pronajaté prostory v Gorazdově 24, Kč ,00 za parkování 2 vozidel ve Štěpánské 15. Ostatní služby představovaly výdaje za stravování (příspěvek organizace na jednu stravenku byl Kč 33,00) ve výši Kč ,25, za úklid a čištění v pronajatých prostorách bylo vydáno Kč ,10, poplatky za TV činily Kč ,00, poplatky za parkovné a CCS karty byly za Kč ,35 a Kč ,69 bylo vydáno za informační tabule, razítka, výběrové řízení, překlady apod. Z FKSP byl poskytnut příspěvek na stravování ve výši Kč ,12. Oproti roku 2004 došlo v roce 2005 ke snížení výdajů na opravy. Nebyly prováděny větší opravy budov a zejména nebyla provedena plánovaná sanace budovy Rejskova 3 ve výši 250 tis. Kč. Uspořené prostředky byly převedeny do rezervního fondu. Náhradní plnění za nedostatečné plnění předepsaného zaměstnávání 4 % zdravotně postižených zaměstnanců prováděla SEI formou nákupů od vybraných společností, které zaměstnávají více než 50 % těchto zaměstnanců. Celkem bylo takto nakoupeno od organizací zaměstnávající ZPS zboží za Kč ,20 včetně DPH. Věcné výdaje na jednoho zaměstnance dosáhly za rok 2005 výše Kč ,00 oproti roku 2004, kdy byly Kč ,00. Snížením počtu zaměstnanců oproti roku 2004 došlo ke zvýšení výdajů na jednoho zaměstnance. V následující tabulce je uveden přehled počtu zaměstnanců a zřizovacích výdajů v Kč inspektorát Věcné výdaje od Jednorázové Počet osob* počátku roku zřizovací výdaje Výdaje na osobu *** Hl.m.Prahu ,96 0, ,00 Středočeský , , ,00 Jihočeský ,88 0, ,00 Plzeňský ,66 0, ,00 Karlovarský , , ,00 Ústecký ,65 0, ,00 Liberecký , , ,00 Královéhradecký ,87 0, ,00 Pardubický , , ,00 Vysočina , , ,00 Jihomoravský ,79 0, ,00 Olomoucký ,23 0, ,00 Zlínský , , ,00 Moravskoslezský ,53 0, ,00 ústřední ,09 0, ,00 celkem 167 ** , , ,00 * fyzický stav k ** bez převodu do rezervního fondu ve výši Kč ,00 *** výdaje od počátku roku bez zřizovacích výdajů 16

17 Organizace nemá jiné mimorozpočtové zdroje financování než rezervní fond. Stav mimorozpočtových zdrojů k (rezervní fond) v Kč Stav k Změny v průběhu roku Stav k Rezervní fond ,07 Čerpání RF na OON ,00 Převod vlast. fondům ,00 Zůstatek ,07 V roce 2005 byl použit mimorozpočtový zdroj ve výši Kč ,00 na výplatu odstupného v měsíci červenci. Závěrem roku byly na naši žádost převedeny neinvestiční prostředky do rezervního fondu SEI v celkové výši Kč ,00 z toho Kč ,00 ostatních osobních výdajů a Kč ,00 provozních výdajů. Ty jsou určeny na provedení školení 90 zaměstnanců k novému správnímu řádu, pro který bylo určeno Kč ,00 až Kč ,00, pro sanaci budovy Rejskova 3 v Plzni bylo počítáno s náklady ve výši Kč ,00 až Kč ,00 na havarijní opravu prosakování vody do stěnové konstrukce, výměnu poškozeného původního litinového odpadního potrubí, a dále na úpravy prostor a doplnění vybavení v budově ÚZSVM v Jihlavě, do kterých se bude v pololetí roku 2006 stěhovat v rámci budovy územní inspektorát pro kraj Vysočina bylo rozpočtováno Kč ,00. Jiné mimorozpočtové zdroje organizace nemá a její činnost je plně financována ze státního rozpočtu Rozbor čerpání mzdových prostředků Průměrný evidenční stav zaměstnanců za rok 2005 činil 170 osob při průměrném výdělku Kč ,00. Průměrné zařazení zaměstnanců odpovídalo 10. třídě a 11. stupni tarifní stupnice, což ovlivňovalo i výši skutečného průměrného výdělku. Vyšší průměrnou třídu ovlivňovala zejména změna struktury platu, neboť zřízením nových územních inspektorátů se zvýšil počet vedoucích pracovníků. V roce 2005 dosáhla nemocnost hodnoty 3,09 %. Procento nemocnosti vychází ze skutečně proplacených kalendářních dnů pracovní neschopnosti ve vztahu k celkovým kalendářním dnům v roce Inspektorát pro kraj Kalen.dny Vyplacená nemocenská nemoc v Kč % nemocnosti Hl. m. Prahu ,00 4,25 Středočeský ,00 3,31 Jihočeský ,00 1,07 Plzeňský ,00 8,11 Karlovarský 0 0,00 0 Ústecký ,00 11,42 Liberecký 4 753,00 0,16 Královéhradecký ,00 1,64 Pardubický ,00 2,88 Vysočina 0 0,00 0 Jihomoravský ,00 4,03 Olomoucký ,00 1,23 Zlínský ,00 0,64 17

18 Moravskoslezský ,00 1,7 Ústředí ,00 2,16 SEI celkem ,00 3, Výdaje na výzkum a vývoj Předmětem činnosti organizace není výzkum a vývoj, proto výdaje na projekty výzkumu a vývoje ani granty nebyly uskutečněny Výdaje ISPROFIN Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v informačním systému programového financování byly čerpány dle jednotlivých programů. Akce registrované v ISPROFINu v roce 2005: Program č. Název Podprogram číslo Zdroje v tis. Kč výpočetní technika SEI obnova vozového parku SEI 22201C kopírovací technika 22201C provozování ICT- SEI P klimatizace a příčky 22201C drobné investič.akce Praha 22201C telefonní ústředna Zlín Celkem Z prostředků přidělených k jednotlivým programům překročila pouze hodnota programu (ICT) hranici veřejné zakázky. V prvním čtvrtletí bylo provedeno oponentní řízení, ze kterého vyplynula nutnost provést veřejnou zakázku dodavatelskou firmou. Byly osloveny 4 společnosti, které předložily návrhy mandátních smluv. Vyhodnocením cenových relací ve vztahu k poskytnutým službám byla vybrána firma TTP. Dne bylo provedeno zadání zakázky na centrální adrese pod evidenčním číslem Byly doručeny 2 nabídky, přičemž jedna musela být vyloučena pro nesplnění podmínky 32 odst. 1 písm. d) zákona a pro nesplnění dalších kvalifikačních kritérií. Se zbývající společností YOUR Systém spol. s r.o. byla uzavřena dne kupní smlouva v hodnotě Kč ,00. Hodnota plnění z veřejné zakázky na Obnovu a doplnění ICT SEI, dosáhla v roce 2005 výše Kč ,00. Koncem roku 2005 bylo třeba řešit problémy způsobené zastaralým a poruchovým zabezpečovacím zařízením v sídle územního inspektorátu pro Hlavní město Prahu v budově Legerova 49. Proto byla provedena jeho rekonstrukce a rozšíření v celkové hodnotě Kč ,00. Současně s budováním počítačové sítě v územním inspektorátu pro kraj Vysočina byl proveden rozvod strukturované kabeláže v celkové hodnotě Kč ,40. Vzhledem k tomu, že budovu spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, bude mu tato investice v roce 2006 převedena. Náklady na telefonní ústřednu ÚzI pro Zlínský kraj přesáhly hranici investičního výdaje, proto bylo třeba hradit nákup telefonní ústředny pro tento inspektorát z investičních prostředků ve výši Kč ,00. 18

19 Dne bylo provedeno oponentní řízení k zadání zakázky Obnova vozového parku SEI. Z pěti nabídek byla vybrána nejlevnější od firmy ČSAO, která dodala tři vozidla zn. Nová Škoda Octavia Ambiente 1,6 MPI/75 kw pro nové územní inspektoráty v celkové hodnotě Kč ,00. U nově zřízených územních inspektorátů vznikly mimořádné potřeby na úpravy a vybavení jejich kancelářských prostor. K tomuto účelu byly využity rozebrané mobilní příčky z bývalého sídla Ústředního inspektorátu ve Štěpánské 15, Praha 2, které ale musely být upraveny. Jejich úprava a montáž si vyžádala Kč ,50 z investičních prostředků. Vzhledem k tomu, že se jednalo o zhodnocení starých mobilních příček, musela tuto zakázku zabezpečit jako jejich původní dodavatel firma M-Markus s.r.o, Praha 10. Oponentní řízení k zadání zakázky na pořízení kopírovacích strojů pro nové územní inspektoráty pro Zlínský kraj, Karlovarský kraj, kraj Vysočina a pro právní oddělení ústředního inspektorátu bylo provedeno dne Poptávka byla zaslána 3 firmám. Vybrána byla firma VDI META Ostrava vzhledem k nejnižší ceně. Tato navíc celým svým plněním vstupuje do plnění povinného zaměstnávání ZPS osob. Dodávka byla realizována začátkem října Závěrem roku byla pořízeno ještě jedno kopírovací zařízení pro odbor teplárenství ústředního inspektorátu za Kč ,00, takže celkové plnění rozpočtu v této položce dosáhlo hodnoty Kč ,00. V novém inspektorátu pro Zlínský kraj bylo třeba z investičních prostředků pořídit klimatizační jednotky. Dne se konalo oponentní řízení na zadání zakázky Dodávka a montáž klimatizačních jednotek. Poptávka byla zaslána 3 firmám, přičemž zadané požadavky splnila firma K+K STAV, spol.s r.o., které byla dodávka za Kč ,00 zadána. Stavební investice zajišťující zpřístupnění budov imobilním občanům byly plánovány v ÚzI pro Plzeňský kraj, v ÚzI pro Hlavní město Prahu a v ÚzI pro Středočeský kraj. Nejprve byl zpracován projekt pro budovu ÚzI pro Plzeňský kraj v ceně Kč 5 100,00. Na vlastní realizaci bylo provedeno oponentní řízení dne a V průběhu řízení byly šetřeny možnosti nejefektivnějšího řešení, kterým se ukázal nákup nájezdových ramp a instalace přivolávacího zařízení. Zakázka nedosáhla výše investice a byla pořízena z provozních výdajů celkem za Kč ,00 (z toho Kč 5 100,00 projekt). Realizace zpřístupnění budovy Legerova 49 byla přesunuta na rok Čerpání investičních výdajů ISPROFIN (v tis. Kč) je uvedeno v následující tabulce Číslo pol Název Programové vybavení Projektové práce Schválený rozpočet 2005 Rozpočet po změnách 2005 Skutečnost 2005 Skutečnost ,00 239,00 238,97 504,00 0,00 0,00 0,00 0, Stavební práce 650,00 0,00 0,00 295, Stroje a zařízení Dopravní prostředky 1 600, , ,82 898, , , , ,00 19

R O Č N Í Z P R Á V A

R O Č N Í Z P R Á V A Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2006 Praha, únor 2006 Ing. František Plecháč ústřední ředitel

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2007

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2007 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2007 Praha, leden 2008 Ing. František

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2012

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2012 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2012 Praha, leden 2013 Ing. Petr Holoubek

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 21 Praha 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE ZA ROK 2004 Předkládá: Ing. Petr Holoubek zástupce ústředního

Více

Z P R Á V A. za rok 2014

Z P R Á V A. za rok 2014 ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2014 Praha, únor 2015 Ing. Pavel

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 128 00 Praha 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE ZA ROK 2003 Předkládá: Ing. Petr Holoubek zástupce ústředního

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2009

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2009 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2009 Praha, únor 2010 Ing. Petr Holoubek

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2010

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2010 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2010 Praha, únor 2010 Ing. Bc. Pavel Maďar

Více

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2009 Předkládá: RNDr. Jana Příhodová ústřední ředitelka Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce (dále jen ČOI ) byla zřízena

Více

Roční zpráva rok 2005

Roční zpráva rok 2005 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 Roční zpráva rok 2005 Předkládá: Ing. Jiří Pěkný ústřední ředitel 1 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 IČO: 00020869 Telefonní

Více

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2007 Předkládá: RNDr. Jana Příhodová ústřední ředitelka Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce (dále jen ČOI ) byla zřízena

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2014 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2014 Předkládá: Ing. Mojmír Bezecný Ústřední ředitel České obchodní inspekce ~ 1 ~ Obsah I. Česká obchodní inspekce...3 II. Plnění

Více

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2010 Předkládá: Ing. Jan Štěpánek pověřen vedením Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce (dále jen ČOI ) je organizační

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 Ú S T A V N Í S O U D K A P I T O L A 358 Průvodní zpráva NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 ODPOVĚDNOST: PODPIS: Zpracoval Zodpovídá Bc. Irena Hořavová rozpočtářka JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D. generální

Více

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2008 Předkládá: RNDr. Jana Příhodová ústřední ředitelka Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce (dále jen ČOI ) byla zřízena

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2011 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2011 Předkládá: Ing. Jan Štěpánek Ústřední ředitel ČOI 1 Obsah I. Česká obchodní inspekce... 3 II. Plnění příjmů... 7 III. IV.

Více

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2009

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2009 Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE za rok 2009 KOMENTÁŘ k tabulkové části rozborů hospodaření za rok 2009 V Šumperku dne 8. února 2010 razítko,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012 Předkládá: Ing. Marek Pickar pověřen řízením ČOI 1 Obsah I. Česká obchodní inspekce... 3 II. Plnění příjmů... 7 III. IV. Vyhodnocení

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2014 III. ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2014 Praha 2015 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 6 2.1 Základní činnosti organizace 6 2.2 Ekonomické

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2004. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2004. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 24 Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad I. ÚVOD V návaznosti na zákon č. 457/23 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 24, oznámil ministr financí dopisem čj. 143/16 288/23

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Ú S T A V N Í S O U D K A P I T O L A 358 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 R O Č N Í Z P R Á V A P R O M I N I S T E R S T V O F I N A N C Í ODPOVĚDNOST: PODPIS: Zpracoval Zodpovídá Schválil Bc. Irena Hořavová

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD BŘEZEN 2015 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 132/15-NKU150/85/15 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad Předkládá:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Roční zpráva za rok 2007 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Zpracovatel: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 15 Ústí nad Labem

Více

Kapitola 309. Návrh závěrečného účtu za rok 2008

Kapitola 309. Návrh závěrečného účtu za rok 2008 Kapitola 309 Návrh závěrečného účtu za rok 2008 Brno, březen 2009 Obsah I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2008 strana 1. Úvod... 3 2. Hodnocení plnění rozpočtu... 3 3. Rovnoměrnost čerpání rozpočtových

Více

Kapitola 309. Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Kapitola 309. Návrh závěrečného účtu za rok 2014 Kapitola 309 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 Brno, březen 2015 Obsah I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2014 1. Úvod... 3 2. Hodnocení plnění rozpočtu... 4 3. Rovnoměrnost čerpání rozpočtových

Více

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Roční zpráva za rok 2005 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Zpracovatel: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 15 Ústí nad Labem

Více