V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova Praha 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE ZA ROK 2005 Praha, červen 2006 Ing. František Plecháč ústřední ředitel

2 O b s a h : 1.Základní údaje zpracovatele 2. Organizační struktura a personální údaje 3. Majetek zpracovatele 4. Rozpočet příjmů a výdajů 5.Hodnocení a analýza údajů zpracovatele 5.1. Rozpočtová opatření 5.2. Rozpočtové příjmy 5.3. Podíl státního rozpočtu na financování činnosti zpracovatele 5.4. Rozbor čerpání mzdových prostředků 5.5. Výdaje na výzkum a vývoj 5.6. Výdaje ISPROFIN 5.7. Finanční výpomoci 5.8. Zahraniční spolupráce 5.9. Rezervní fond Hospodářská činnost 6.Příjemci služeb zpracovatele, kteří využívají výsledky jeho práce 7.Odkazy, informace 2

3 1. Základní údaje zpracovatele Název zpracovatele: ČR Státní energetická inspekce Adresa sídla: Gorazdova 1969/24, Praha 2 Identifikační číslo: Poštovní adresa: ČR- Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, Praha 2 Telefonní a faxové spojení: , fax Adresa elektronické pošty: Internetové stránky: Úřední hodiny: pondělí pátek každý den od 8,30 do 14,30 Státní energetická inspekce (dále SEI) je správní úřad, který je podřízen Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR (dále MPO) zřízený zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen energetický zákon). Jeho působnost je dána energetickým zákonem, kde SEI kontroluje dodržování tohoto zákona, zejména chování držitelů licencí v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství. Poskytuje bezúplatně i odbornou pomoc a konzultace zejména orgánům státní správy a samosprávy. Podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v rozsahu podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, kontroluje ceny energií - tepla, elektrické energie a plynu. SEI kontroluje dodržování zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Je účastníkem územního řízení a dotčeným orgánem státní správy při ochraně zájmů chráněných zvláštními právními předpisy, což jsou 126 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 13 zákona č. 406/2000 Sb. Novelou energetického zákona vydanou ve sbírce zákonů pod č. 670/2004 Sb., se působnost SEI dále rozšířila o kontrolu dodržování zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů, a o kontrolu Nařízení ES/1228/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. června 2003 o podmínkách pro přístup k síti pro přeshraniční výměny elektrické energie. SEI ukládá pokuty na základě vlastního zjištění a při výkonu kontroly se řídí zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 2. Organizační struktura a personální údaje Z organizačního hlediska je SEI tvořena ústředním inspektorátem se sídlem v Praze a územními inspektoráty, jejichž sídla a územní působnost jsou dána sídlem krajských úřadů a územním obvodem kraje a Magistrátu hlavního města Prahy. V současné době jsou sídla dvou územních inspektorátů v Praze, a to pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj, v Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Hradci Králové, Pardubicích, Ústí nad Labem, Liberci, Brně, Jihlavě, Zlíně, Ostravě a Olomouci s působností pro příslušný kraj. 3

4 V čele ústředního inspektorátu je ústřední ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu, v čele územního inspektorátu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ústřední ředitel SEI. Organizační schéma je přílohou č. 3 této zprávy. Pro řízení činnosti byl v roce 2005 vydán Pracovní program, do něhož byly promítnuty změny vyplývající z novely energetického zákona a stanovil závazné ukazatele v oblasti výkonu kontrolní činnosti. Vlastní výkon činnosti SEI je prováděn podle pracovních instrukcí a směrnic, které vydává ústřední ředitel, zástupce ústředního ředitele a jednotliví ředitelé odborů ústředního inspektorátu v rámci své působnosti, dané Organizačním řádem. Vlastní kontrolní činnost byla rozdělena do tří zásadních oblastí. V první oblasti se jednalo o kontrolu dodržování ustanovení jednotlivých zákonů. Pokyny k těmto kontrolám byly podloženy jak vlastním rozhodnutím a tak podáními. Podání byla evidována a řešena buď jako stížnosti a nebo jako podněty ke kontrolní činnosti. Podání přicházela na SEI jednak přímo, a jednak prostřednictvím ostatních orgánů státní správy, držitelů licencí, odběratelů apod. Druhá, velmi významná oblast působení SEI byla činnost pro Energetický regulační úřad, zejména v oblasti cenových kontrol v teplárenství, a činnost pro MPO, která v sobě většinou zahrnovala kontrolu úplnosti a správnosti údajů, poskytovaných ministerstvu pro jeho potřeby, jejich sumarizaci a rozbory. Třetí, ale nikoliv nepodstatnou činností SEI, bylo poskytování odborné pomoci a konzultací v rozsahu zákonem stanovené působnosti. Činnost SEI, která byla realizována podle Pracovního programu na rok 2005, rozlišuje tři zásadní okruhy, a to kontroly ustanovení energetického zákona, kontroly zákona o hospodaření energií a zákona po cenách. Spolupráce s MPO a Energetickým regulačním úřadem (dále jen ERÚ) je nosnou částí kontrol energetického zákona Kontrolní činnost podle energetického zákona Kontroly prováděné podle energetického zákona byly většinou spjaty s činností ERÚ. Velmi významnou částí byly kontroly, prováděné na podnět ERÚ. Jednalo se zejména o prověřování úplnosti a správnosti podkladů předávaných podnikateli v energetických odvětvích a prověřování podmínek, za nichž jim byla udělena licence. Prováděly se též kontroly související s řešením odvolání proti rozhodnutí ERÚ. Tyto kontroly představovaly a do budoucna budou představovat velmi složité případy, jenž souvisí s řešením stížností z řad odběratelů na činnosti licencovaných osob. Problematika stížností a podnětů byla podstatným, ne-li jediným podkladem pro zahajování kontrol. Podání přicházela jednak od orgánů státní správy jako jsou ministerstva a okresní úřady, jednak od odběratelů, držitelů licencí apod. V rámci kontrolní činnosti byly realizovány i specializované kontroly, které průřezově mapovaly určité oblasti energetického zákona. Jejich bližší popis je uveden v části o odborné technické činnosti SEI Kontrolní činnost podle zákona o hospodaření energií Hlavním objemem prací byla účast SEI v řízeních podle stavebního zákona. Podle dosavadních zkušeností je možno konstatovat, že příslušné stavební úřady reagovaly na požadavky zákona č. 406/2000 Sb. poměrně rychle a v průběhu hodnoceného roku měla jak oznámení stavebních úřadů o stavebních řízeních, tak i požadavky investorů na posouzení projektové dokumentace, výrazně narůstající tendenci. V rámci své působnosti, při pořizování územních energetických koncepcí, je SEI dotčeným orgánem státní správy, a v roce 2005 mohla kontrolovat pouze velké celky ve smyslu 4

5 ustanovení 14 odst. 6, zákona o hospodaření energií, o zahájení práce na zpracování územní energetické koncepce, neboť k posuzování těchto koncepcí malých celků nemá SEI legislativní podporu. V průběhu druhého pololetí se rozběhly naplno kontroly energetických auditů a to zejména u orgánů státní správy a samosprávy a do konce roku bylo zahájeno 117 kontrol u zadavatelů auditu. Dále byly na základě požadavku MPO zdokumentovány a připraveny k zahájení správního řízení spisy auditorů, kteří uváděli v jimi zpracovaných auditech více než dvakrát nepravdivé údaje Kontrolní činnost podle zákona o cenách Kontrolní činnost podle zákona o cenách byla prováděna převážně v oblasti teplárenství, kde se jednalo o kontroly věcně usměrňované ceny tepla. Byla provedena i kontrola deklarované hodnoty energetického obsahu dodávaného zemního plynu Stížnosti, oznámení a podněty V roce 2005 bylo na SEI podáno celkem deset stížností, týkajících se činnosti SEI. V jednom případě byla na základě stížnosti zahájena nová kontrola, ostatní stížnosti byly zamítnuty jako bezdůvodné. Při vyřizování stížností nebylo zjištěno pochybení jak z hlediska formálního, tak z hlediska termínového. Ani v jednom případě nedošlo k odvolání stěžovatele Legislativní činnost Kromě kontrolní činnosti a vyřizování stížností a podnětů postoupených jednotlivými správními orgány státní správy a obyvatelstvem se vybraní pracovníci SEI zúčastnili prací na novele energetické legislativy. Činnost v této oblasti byla zaměřena hlavně na dokončení novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, kde SEI byla z pověření MPO hlavním garantem a organizátorem přípravy této novely a na spolupráci při tvorbě zákona O podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, který vyšel ve sbírce zákonů pod č. 180/2005 Sb. Pokračovaly práce na novelách prováděcích vyhlášek, zejména č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost při výrobě elektřiny a tepla a práce na vyhlášce o kombinované výrobě elektřiny a tepla Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. V roce 2005 bylo na Státní energetickou inspekci podáno dvanáct žádostí o poskytnutí informace. Sedmi žádostem o poskytnutí informace bylo v souladu s termíny, uvedenými v zákoně č. 106/1999 Sb., plně vyhověno, čtyřem žádostem o informaci vyhověno nebylo buď z důvodů ochrany obchodního tajemství a nebo z důvodu neochoty žadatelů uhradit náklady spojené s poskytnutím informace. Rovněž byly odmítnuty informace, kterými byla požadována poradenská činnost. U žádné žádostií o poskytnutí informace nebylo podáno odvolání ve smyslu 16 zák. č. 106/1999 Sb., a ani nebylo vedeno žádné soudní řízení či řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb. Všechny skutečně poskytnuté informace byly poskytnuty bezplatně Základní personální údaje Pro rok 2005 byl určen rozpisem ukazatelů rozpočtu závazný limit počtu pracovníků 176. Skutečný průměrný fyzický počet zaměstnanců SEI za rok 2005 činil 169,8 zaměstnanců. Počet zaměstnanců přepočtený na plnou pracovní dobu činil 169,5 osob. Ve srovnání s rokem 2004 došlo ke snížení jak průměrného fyzického počtu zaměstnanců, tak i průměrného počtu zaměstnanců přepočteného na plnou pracovní dobu. Na konci roku 2005 bylo v SEI zaměstnáno 9 starobních důchodců, kterým byla na jejich žádost změněna pracovní smlouva 5

6 na dobu určitou. K činil fyzický stav SEI 167 zaměstnanců. Přehled základních personálních údajů je uveden v příloze č. 1 této zprávy. 3. Majetek zpracovatele Do konce roku 1994 byla SEI příspěvkovou organizací a od roku 1995 se hospodaření organizace řídilo pravidly pro rozpočtové organizace. S platností zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů se naše organizace stala organizační složkou státu, která postupuje dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů. Organizační složky státy v souladu s platnými právními předpisy odepisování majetku neprovádí. Stálá aktiva organizace představují pracovní prostředky potřebné k výkonu kontrolní činnosti vyplývající ze zákona, jejichž přehled je uveden v příloze č. 4 této zprávy. Tento majetek je umístěn ve 14 krajích České republiky. Věcná břemena spojená s nemovitostmi SEI nemá zapsána a převody vlastnictví k nemovitostem zatím neprováděla. Přehled pohledávek a závazků k Číslo účtu Pohledávky k v Kč Text Stav Stav Stav k k k Pohledávky za rozpočtovými příjmy Celkem , , ,20 Z toho neuhrazené faktury EI, TP za PO , , ,20 neuhrazené faktury za RO , , ,00 vyúčtování služeb k nájmům 0,00 0, ,00 Ostatní pohledávky celkem , , ,00 Pojistné soudně uplatněné , , ,00 Obvodní soud znalecký posudek , ,00 0,00 Pohledávky za zaměstnanci celkem , , ,30 Z toho půjčky z FKSP , , ,30 Nájem ubytovny 3 300,00 0,00 0,00 Náhrada škody 7 981,00 0,00 525,00 Celkově došlo ke snížení pohledávek. Pohledávky po lhůtě splatnosti za minulá období (příspěvkové organizace do r a rozpočtové organizace za rok 1995) jsou zajištěny. Splátky z půjček jsou měsíčně sráženy z platu, náhrada škody je uplatněna u pojišťovny a nájem ubytovny není pohledávkou po splatnosti. Mimo pohledávek evidovaných v účetnictví SEI jsou evidovány a vymáhány pohledávky za neuhrazené pokuty. Z důvodu neuhrazení pokuty povinným ve stanovené lhůtě bylo přikročeno k výkonu rozhodnutí celkem v 882 případech, z toho v roce 2005 u 24 nových případů. Úplného uspokojení oprávněného po provedení exekuce bylo dosaženo celkem v 609 případech, z toho u 59 6

7 subjektů v roce U pokračujících exekucí byla v 77 případech vymožena částečná úhrada pohledávky. Přezkumu zákonnosti rozhodnutí SEI soudem dle zák. č. 150/2002 Sb. se domáhalo v roce subjektů. Následně 6 povinných využilo možnosti podání mimořádného opravného prostředku a to 5 podáním kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu ČR a 1 podáním ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu ČR. Přezkum zákonnosti rozhodnutí SEI poř. č. delikt pokuta v Kč rozhodnutí NSS 2) v Kč zák.č.526/1990 Sb. zák.č.458/2000 Sb. MS 1) v Kč ÚS 3) v Kč 1. 6 odst.1 písm.c) , ,- NSS kasace 2. 6 odst.1 písm.c) , ,- NSS kasace 3. 6 odst.1 písm.c) 7, ,- 7, ,- NSS kasace odst.3 písm.a) , ,- NSS kasace 5. 6 odst.1 písm.c) , , odst.1 písm.c) , , ,- 2) 7. 6 odst.1 písm.a) , ,- 3) odst , ,- 9. 6odst.1 písm.a)c) 1, ,- 1, , odst.2písm.b) 2.000, , odst.1 písm.c) , , odst.1 písm.f) , odst.1 písm.e) 2, , odst.1 písm.c) , odst.1 písm.c) ,- v řízení odst.1 písm.c) ,- v řízení odst ,- v řízení odst ,- v řízení Součet 15, ,- 11, , ,- Celkem přisouzeno SEI 12, ,- 1) Městský soud v Praze 2) Nejvyšší správní soud 3) Ústavní soud Ve sledovaném období byl vedle exekucí vedených na účet, stavební spoření, mzdu, sociální dávky a důchody povinných podán v 60 případech návrh na nařízení soudního výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí. K zjištění možného zaměstnavatele povinných fyzických osob bylo k soudům podáno 49 žádostí o předvolání těchto k prohlášení o majetku. Mimoto bylo provedeno prostřednictvím příslušných soudů zajištění neuhrazených pokut soudcovským zástavním právem na nemovitostech povinných. Soudcovské zástavní právo návrhy SEI zřízení SZP zastavení řízení 1) dražba Kč Kč Kč Kč , , , ,62 1) pokuta uhrazena Z 286 vymáhaných pokut k byl prohlášen na 56 povinných konkurs, přičemž žádnému z povinných nebylo povoleno vyrovnání. Všechny pohledávky byly přihlášeny u příslušného soudu do konkursního řízení. 7

8 K výše uvedenému datu bylo mimoto podáno 7 přihlášek do likvidace, avšak v průběhu roku přešly 4 případy do konkursu. Na zvláštním účtu pokut č /0710 byly přijaty pokuty uložené dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 406/2000 Sb.), zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 526/1990 Sb.) v rozsahu podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů a ostatních zákonů a zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 180/2005 Sb.). Stav zvláštního účtu byl k , , , , , , , , , , ,00 Celkem ,68 Za období roku 2005 bylo celkem provedeno 1651 kontrol, v nichž bylo zjištěno v 725 případech porušení zákonů a bylo zahájeno 364 správních řízení, na základě kterých bylo vydáno 347 rozhodnutí o uložení pokuty v celkové výši Kč ,00. Celkem bylo od roku 1995 vybráno Kč ,68 za pokuty a uložené úroky ze splátek, z toho za pokuty zaplacené k bylo vybráno Kč ,20, z toho bylo uhrazeno Kč ,56 za pokuty vykonatelné v roce byla společnosti Pražská energetika a.s. vrácena pokuta ve výši Kč ,00, neboť soudní řízení v této věci bylo ukončeno v neprospěch SEI. Od počátku roku ke dni byly zaplaceny pokuty před nabytím právní moci a to ve výši Kč ,00. Za pokuty vykonatelné v roce 2005 bylo vybráno Kč ,56. Vykonatelné pokuty (rozhodnutí nabylo právní moci) dosáhly od roku 1995 výše Kč ,20, z toho za sledované období činily Kč ,00. Za sledované období bylo uhrazeno 76,55 % z celkových pokut uložených k Od roku 1995 zůstává dosud neuhrazeno Kč ,84. Za předepsané úroky bylo od roku 1995 vybráno Kč ,00. Celkem bylo k vydáno 14 rozhodnutí o úroku z prodlení v celkové výši Kč ,00 a od počátku roku 2005 bylo uhrazeno na předepsaných úrocích Kč ,00, tj. 96,93 %. Dále bylo vydáno celkem 6 rozhodnutí o povolení splátek v celkové výši Kč ,00 a jedna žádost o splátky byla zamítnuta jedním rozhodnutím ve výši Kč 1 000,00. Za sledované období bylo provedeno 114 výzev, k vymáhání bylo předáno celkem 40 pokut v celkové výši Kč ,00, z nichž bylo následně uhrazeno celkem 27 pokut ve výši Kč ,56. Ke dni bylo navrženo k odpisu a následně odepsáno celkem 15 pokut v celkové výši Kč ,90. 8

9 Zálohové platby jsou tvořeny nezbytnými provozními zálohami na spotřeby energií a služeb k nájmům, předplatné a CCS karty. Číslo účtu 314 Text Stav k Stav k Stav k Poskytnuté provozní zálohy celkem , , ,12 Z toho záloha: na elektřinu , , ,00 na vodné , , ,00 na plyn , , ,00 na střežení 0,00 0, ,00 na odb. literaturu , , ,50 na služby k nájmům , , ,60 na CCS karty , , ,02 Záloha na klíče,ubytovna, Olomouc, Plzeň, Zlín 8 900,00 750, ,00 4. Rozpočet příjmů a výdajů V roce 2005 byly pro činnost SEI vyčleněny prostředky, jejichž výše byla specifikována rozpisem schválených ukazatelů rozpočtu na rok 2005 čj /04/02300 ze dne Na základě usnesení vlády č. 808/2003 k redukci počtu systemizovaných míst v ústředních orgánech státní správy a jimi řízených či financovaných organizacích došlo v roce 2005 ke snížení počtu systemizovaných míst proti roku 2004 o čtyři systemizovaná místa. Část prostředků věcných výdajů byla určena na výdaje související s ICT. Systémové výdaje na financování akcí programu ISPROFIN byly evidovány v programu Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MPO a současně v jeho podprogramech C Rozvoj a obnova materiálně-technické základny SEI - systémové investiční výdaje a v programu Pořízení a provozování ICT systému řízení MPO, a to systémové neinvestiční výdaje a systémové investiční výdaje. Hospodaření s rozpočtovými prostředky se řídilo zejména rozpočtovými pravidly, vycházejícími především ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů, Pravidly hospodaření s rozpočtovými prostředky Ministerstva průmyslu a obchodu na rok 2005 (OM č.1/2005), směrnicí č. 1/2005 SEI Rozpočtová pravidla Státní energetické inspekce na rok 2005, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků v platném znění, zákonem č. 586/1992 Sb., daně z příjmu v platném znění, zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými právními předpisy. V příloze č. 2 je uveden přehled rozepsaných závazných ukazatelů rozpočtu a v příloze č. 5 roční účetní uzávěrka. 9

10 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů (v tis. Kč) ukazatel Schválený Rozpočet po rozpočet 2005 změnách 2005 Skutečnost 2005 Skutečnost 2004 Příjmy Výdaje celkem z toho neinvestiční výdaje celkem z toho věcné * Pojistné FKSP Mzdové prostředky celkem z toho prostředky na platy OON Investiční výdaje celkem Systémové výdaje ISPROFIN z toho C ICT v tom neinv. ICT invest. ICT Limit počtu zaměstnanců Limit na pohoštění * Ve věcných výdajích je zahrnuta částka převodu do rezervního fondu ve výši Kč ,00, která obsahuje i převod OON. 5. Hodnocení a analýza údajů zpracovatele 5.1. Rozpočtová opatření Dne SEI požádala o mimořádné navýšení limitu výdajů na pohoštění na rok 2005 o Kč ,00 (Kč ,00 na program PHARE a Kč ,00 pro nově zřízené územní inspektoráty). Vyšší potřeba finančních prostředků na zajištění občerstvení v rámci programu PHARE vznikla v souvislosti s realizovanými školeními v průběhu roku Školení pod vedením školitelů z Velké Britanie a Nizozemska probíhalo interaktivní formou dvoudenních seminářů v pěti cyklech po 60 osobách a zúčastnili se ho jak zaměstnanci SEI, tak i MPO, ČEA. Proto byl limit na pohoštění a dary navýšen na úkor nákupu drobného hmotného majetku rozpočtovým opatřením č. 1 ze dne čj /05/02300 v rozsahu Kč 56000,00. Zákonem č. 670/2004 Sb., se změnil energetický zákon v 92 odst. 1 tak, že Sídla územních inspektorátů a jejich územní působnost jsou dána sídlem krajských úřadů a územním obvodem kraje a Magistrátu hlavního města Prahy. Proto byly v průběhu roku zřízeny nové územní inspektoráty, které byly postupně personálně doplňovány. Přes několikaleté úsilí o navýšení počtu zaměstnanců SEI k zajištění zvýšeného rozsahu činností vyplývajících z energetického zákona a ze zákona o hospodaření s energií nebyl počet zaměstnanců SEI navýšen, ale naopak došlo vůči rozpočtu roku 2004 k redukci počtu systemizovaných míst ze 180 na 176 osob. Naplnění usnesení vlády spolu s rozšířením činnosti a působnosti SEI do všech krajů tak bylo možno realizovat pouze provedením rozsáhlých organizačních změn, kterými došlo ke snížení plánovaných míst na starých územních inspektorátech ve prospěch 10

11 územních inspektorátů nově vzniklých. Při této změně bylo nutno zaměstnancům, kteří nesouhlasili s převodem na nové územní inspektoráty, vyplatit odstupné z OON, na které původně neměla SEI finanční prostředky, neboť rozpis schválených ukazatelů rozpočtu na rok 2005 s těmito výdaji neuvažoval. Proto dne bylo požádáno o mimořádný příděl prostředků na výplatu odstupného. Žádosti o úpravu rozpočtu ve mzdové oblasti bylo vyhověno dopisem MPO ze dne , neboť Ministerstvo financí dopisem č.j. 14/29 214/ ze dne navrhovanou úpravu ve mzdové oblasti odsouhlasilo. Rozpočtovým opatřením č. 2 ze dne byl zvýšen limit mzdových prostředků o částku tis. Kč, určenou na ostatní platby za provedenou práci pro zajištění finančních prostředků na výplatu odstupného. Schválené ukazatele rozpočtu SEI byly rozepsány do jednotlivých položek rozpočtové skladby dle rozpisu výdajů státního rozpočtu pro rok 2005, kapitola Ministerstvo průmyslu a obchodu, listu Státní energetická inspekce. V průběhu I. pololetí roku 2005 pak bylo nutno provést vnitřní rozpočtové opatření č. 1/2005, které rozpracovalo obě vnější rozpočtová opatření a vnitřní přesuny mezi rozpočtovými položkami (zvýšení limitu pohoštění a OON) tak, aby byly zajištěny všechny potřebné provozní výdaje i pro nové územní inspektoráty. Rozpočtovým opatřením č. 2/2005 byly provedeny úpravy v jednotlivých územních inspektorátech vzhledem ke změně systému účtování služeb k nájmu, a rozpočtovým opatřením č. 3/2005 byla provedena úprava věcných výdajů zejména v položkách 5164 nájemné a 5169 ostatní služby. O pomoc na pokrytí mimořádných nákladů na zřízení nových přípojek VPN SEI pro územní inspektoráty pro Pardubický kraj a Liberecký kraj bylo požádáno dne Ministerstvo informatiky. Této žádosti nebylo vyhověno. Proto SEI byla nucena hradit provoz IP VPN z prostředků na běžný provoz ICT. Celkem bylo uhrazeno na provoz IP VPN Kč ,00 a na zřízení IP VPN Kč ,00. K byly zřízeny příkazem ústředního ředitele SEI č. 4/2004 nové územní inspektoráty pro Hlavní město Prahu, pro Středočeský kraj, pro Liberecký kraj a pro Pardubický kraj. Příkazem ústředního ředitele č. 2/2005 byly k zřízeny zbývající nové územní inspektoráty, a to pro Zlínský kraj, Karlovarský kraj a pro kraj Vysočina. Vybudování technického zázemí nových územních inspektorátů vyžadovalo mimořádné výdaje, s nimiž původní rozpočet neuvažoval a které SEI nebyla schopna zajistit z běžného rozpočtu. Proto bylo požádáno o zvýšení neinvestičních výdajů na rok 2005 v celkové výši tis. Kč. Požadavkům SEI bylo vyhověno rozpočtovým opatřením č. 3 předaným dopisem čj /05/02300 ze dne a tato změna rozpisu závazných ukazatelů byla rozpracována vnitřním rozpočtovým opatřením č. 4/05. Některé výdaje nebylo možno financovat z neinvestičních prostředků, neboť se jednalo o dlouhodobý hmotný majetek v ceně nad 40 tis. Kč. Jednalo se např. o mobilní příčky do kanceláří v územních inspektorátech pro Zlínský kraj a kraj Vysočina, o klimatizaci v kancelářích územního inspektorátu pro Zlínský kraj, o rozvody strukturované kabeláže pro PC síť v kancelářích územního inspektorátu pro kraj Vysočina a o rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v budově územního inspektorátu pro Hlavní město Prahu. V rozpočtu ISPROFINU měla SEI vyčleněno tis. Kč na nákup kopírovacích zařízení a 650 tis.kč na stavební práce ve vlastních budovách. Část těchto prostředků ve výši 525 tis.kč původně určená na stavební práce byla převedena do nákupu strojů a zařízení. Tímto přesunem bylo možno zabezpečit všechny potřebné investiční akce. Z celkové částky tis. Kč bylo zrealizováno v souladu s ISPROFINem Kč ,00 na nákup kopírovacích zařízení, Kč ,50 za nákup mobilních stěn a Kč ,00 za nákup klimatizačních jednotek. Zbývající nepokryté výdaje byly financovány z nevyčerpaných prostředků ze 11

12 stavebních investic ve výši 125 tis. Kč, které byly převedeny do ICT investic. Žádosti o provedení mimořádných přesunů investičních výdajů a navýšení o 45 tis. Kč na pořízení telefonní ústředny pro územní inspektorát pro Zlínský kraj ze dne bylo vyhověno rozpočtovým opatřením č. 4 změnou rozpisu závazných ukazatelů ze dne č.j / Vnitřním rozpočtovým opatřením č. 5 a č. 6 bylo pak provedeno potřebné přerozdělení prostředků mezi jednotlivými inspektoráty. V návaznosti na čtyři rozpočtová opatření MPO bylo provedeno šest vnitřních rozpočtových opatření, kterými byly výdaje rozpočtu v celkové výši tis. Kč přerozděleny tak, aby byly zajištěny nutné provozní výdaje pro všech 14 územních inspektorátů a ústřední inspektorát Rozpočtové příjmy Přehled rozpočtových příjmů k v Kč Číslo Schvál. rozpoč. Název pol Skuteč Skuteč Příjmy pronájem nemovitostí , , Úroky 13152, , Prodej neinvestičních majetku 10296, , Ostatní přijaté náhrady 57152, , Ostatní příjmy 11854, , Převody vl. fondů 24918, , Převody z RFOSS 46583, Příjmy z prodeje HIM 4052, ,00 Příjmy celkem , ,71 Za pronájem bytů v budově Legerova 49, Praha 2 bylo získáno Kč ,00. Úroky ze všech účtů (účet reservního fondu, FKSP apod.) činily Kč ,63. Příjmy ve výši Kč ,50 za prodej neinvestičního majetku byly přijaty za odprodej kancelářského nábytku z ÚzI České Budějovice, ÚzI pro Hlavní město Prahu, ÚzI pro Královéhradecký kraj, za prodej měřících přístrojů z ÚzI pro Ústecký kraj a za prodej použitých tonerů. Ostatní přijaté náhrady tvořily: - Kč ,00 náhrada škody za havarijní pojištění vozidla 1A48360 od pojišťovny Allianz - Kč 6 116,00 náhrady škod od zaměstnanců SEI - Kč 3 933,00 úhrada znaleckého posudku (Praha) - Kč 9 802,00 úhrada znaleckého posudku (Ústí/ Labem) - Kč 550,00 vrácení soudních poplatků - Kč 9 360,90 úhrada za zrušené předplatné a PO BOX - Kč ,00 úhrada znaleckého posudku (Plzeň). Ostatní nedaňové příjmy představovala úhrada Kč 9 212,00 pohledávky z roku 1991 Neon studio a částečné úhrady ve výši Kč 111,51 z Báňské stavební společnosti v konkursu, Kč 877,80 ze spol. Veltech a Kč 1 652,82 od Sigmy Lutín. Příjmy z prodeje HIM tvořily Kč 1 000,00 za odprodej telefonní ústředny z roku 1992 a Kč 3 052,00 za odprodej měřících přístrojů ÚzI pro Ústecký kraj. Převody z vlastních fondů ve výši Kč ,00 představovaly odvod zůstatku depozitního účtu za rok

13 Na základě úpravy rozpočtu ve mzdové oblasti z důvodu zajištění finančních prostředků na výplatu odstupného pro 26 zaměstnanců SEI ve výši tis. Kč, bylo odstupné postupně vypláceno s tím, že nejprve byl využit převedený zůstatek ostatních osobních výdajů z roku 2004 ve výši Kč ,00, který byl z rezervního fondu začátkem III. čtvrtletí převeden na příjmový účet položku 4135 převody z rezervního fondu. K byl ukončen pronájem 46,69 m 2 nebytových prostor v budově v Ostravě v Sadové ulici, ke které má právo hospodaření SEI. Tato budova (původně laboratoř) se nachází na pozemku, na který je možný přístup pouze přes cizí pozemek bez věcného břemene. SEI pro ni nemá žádné využití a velmi obtížně ji bude možno nadále pronajímat, a to nejen z důvodu obtížnosti přístupu, ale i pro její nedobrý technický stav. Budova byla postavena v roce 1971 a v roce 1993 oceněna znalcem na Kč ,30. Dne rozhodl ústřední ředitel o nepotřebnosti spravovaného majetku a bylo zahájeno nabídkové řízení, v němž byla nabídnuta Statutárnímu městu Ostrava a posléze Městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, který sdělil, že nejsou státní organizací a nemohou se vyjadřovat k převodu vlastnického práva. Poslední znalecký posudek ocenil tuto stavbu na Kč ,00. Podobně bylo započato nabídkové řízení v případě garáží v Českých Budějovicích, které byly oceněny na Kč , Podíl státního rozpočtu na financování činnosti zpracovatele Rozpočtové výdaje Výdaje na financování činnosti SEI byly kromě použití prostředků RF SEI ve výši Kč ,00 (tj. 0,0005 % skutečných výdajů roku 2005) plně hrazeny ze státního rozpočtu. Č. pol. Název Schválený rozpočet 2005 Rozpočet po změnách Skuteč % Skuteč Platy zaměstnanců , , OON ,00 90, , Odstupné ,00 97,49 0, Pojistné sociální ,00 99, , Pojistné zdravotní ,00 99, , Ochranné pom ,00 99, , Knihy, tisk , , Drobný hmot.maj ,55 98, , Nákup materiálu , , Kursové rozdíly , , Spotřeba vody ,20 99, , Spotřeba teplo , , Spotřeba plynu , , Spotřeba el.ener , , Pohonné hmoty , , Služby pošt ,50 99, , Služby telekomun , , Služby penež.úst ,58 99, , Nájemné , , Konzul.práv.služby ,00 97, , Školení vzdělávání ,60 99, , Ostatní služby , , Opravy a udržov ,35 76, , Software do 60tis ,00 99, ,50 13

14 5173 Cestovné ,08 92, , pohoštění , , konference ,70 87,5 0, Ostatní nákupy ,00 0,00 0, , Náhrady , , Dary , , Odvod za nepl.zd , , FKSP , , Převody do fondů ,00 0,00 0, Daně a poplatky ,50 95, , Náhrady obyvat ,00 0,00 0,00 Celkem neinvestiční výdaje ,79 99, ,81 Podprogramem Pořízení a provozování ICT systému řízení MPO - systémové neinvestiční výdaje byly kryty především nákupy drobného hmotného majetku, materiálu, služby telekomunikací, školení, služby internetu, opravy a nákup softwaru ve složení: nákup knih a časopisů Kč 7 315,00, nákup drobného hmotného majetku Kč ,00 (11 notebooků za ,-Kč, 25 IBM stanic s monitorem za Kč ,00, 27 ks tiskáren za Kč ,00, 3 faxy za Kč ,00, 3 vyhledávací systémy za Kč ,00), nákup materiálu za Kč ,13, služby telekomunikací za Kč ,15 (z toho Kč ,15 za pevné linky a Kč ,00 za mobilní telefony), dále pak Kč ,50 za školení, Kč ,86 za ostatní služby, z toho Kč ,70 za ostrahu objektů, zřízení VPN za Kč ,00, provoz VPN za Kč ,00, Kč ,15 za opravy výpočetní a komunikační techniky včetně softwaru a Kč ,00 za nákup nového software. Celkem byly provedeny tyto změny rozpisu závazných ukazatelů - rozpočtová opatření MPO: č.1 - ze dne Mimořádné navýšení limitu výdajů na pohoštění o 56 tis. Kč. č.2 - ze dne Úprava rozpočtu ve mzdové oblasti navýšení limitu o tis.Kč č.3 - ze dne Zvýšení neinvestičních výdajů o tis. Kč na zřízení nových územních inspektorátů č.4 - ze dne Zvýšení investičních výdajů ISPROFINU o 45 tis. Kč na nákup telefonní ústředny pro ÚzI pro Zlínský kraj. Úpravy provedené ve vnitřních rozpočtových opatřeních spočívaly především v přerozdělení jednotlivých výdajů územních inspektorátů a ústředního inspektorátu tak, aby byla naplněna rozpočtová opatření MPO, podprogramy ISPROFINu za předpokladu dodržení zákona č. 218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů. Věcné výdaje v roce 2005 byly vyšší o 26 % oproti roku 2004 v důsledku nárůstu počtu územních inspektorátů o 75 % ( 8 územních inspektorátů k oproti 14 územním inspektorátům k ). Oproti minulým letům došlo při zúčtování medií (spotřeba vody, el. energie, plynu a tepla) ke změně účtování v tom smyslu, že do konce roku 2004 byly tyto výdaje v pronajatých nebytových prostorách účtovány ve službách k nájmům, zatímco od počátku roku 2005 jsou účtovány za jednotlivá média. K nárůstu těchto spotřeb v jednotlivých inspektorátech nedošlo. Na zvýšení rozpočtovaných položek má vliv změna v účtování, zvýšení cenové hladiny a spotřeba nově zřízených územních inspektorátů. Pojistné včetně havarijního pojištění bylo uhrazeno ve výši Kč ,58, havarijní pojištění na rok 2006 činilo Kč ,00. V roce 2005 bylo řešeno pět případů poškození vozidel (3 ve škodní komisi), z nichž pouze jeden likvidovala pojišťovna Allianz, neboť ostatní případy nedosáhly výše spoluúčasti. Vzhledem k této skutečnosti bylo rozhodnuto, aby výše spoluúčasti byla snížena na hranici Kč 5 000,00 a zavedeno pojištění předních skel. 14

15 Výdaje spojené s programem PHARE dosáhly celkem Kč ,00 z toho Kč ,00 činily výdaje na pohoštění a dary, Kč ,00 na cestovné a Kč 315,00 na parkovné. Spotřeba ochranných pomůcek představovala především nákup pracovních oděvů a reflexních vest do služebních vozidel nových územních inspektorátů i doplnění vybavení stávajících územních inspektorátů v celkové výši Kč 8 093,00. Nákup knih a tiskovin byl oproti roku 2004 vyšší o 34 % v důsledku zvýšení počtu objednaných periodik pro nové územní inspektoráty a dosáhl Kč ,70, z toho Kč ,00 tvořilo předplatné roku Z celkového pořízeného drobného hmotného majetku v hodnotě Kč ,53 byl zakoupen nábytek pro nově vznikající územní inspektoráty za Kč ,90 (ÚzI pro Liberecký kraj Kč ,52, ÚzI pro Pardubický kraj Kč ,55, ÚzI pro kraj Vysočina Kč ,04, ÚzI pro Zlínský kraj Kč ,00, ÚzI pro Středočeský kraj Kč ,79) a pro stávající inspektoráty ve výši Kč ,20 (ÚzI Královéhradecký kraj Kč ,66, ÚzI pro Olomoucký kraj Kč ,00, ÚzI pro Moravskoslezský kraj Kč ,00 a ústřední inspektorát Kč ,50), celkem za Kč ,06. Byly zakoupeny měřící přístroje za Kč ,00 (digitální teploměry, termohygrografy), digitální fotoaparáty za Kč ,00 a vybavení kanceláří Kč ,47 (lednice, skartovací zařízení, radia, TV, diktafony, vysavače, nábytek do Kč 3 000,00, kalkulačky, varné konvice, sešívačky, děrovačky, lékárny, trezorky, radia pro nové územní inspektoráty, poštovní schránky apod.) Na zakázku Dodávka vybavení kanceláří bylo provedeno dne oponentní řízení. Poptávka byla zaslána pěti společnostem. Pro plnění v jednotlivých krajích byly vybrány společnosti, které nabízely úplnou dodávku za nejnižší cenu. Spotřeba materiálu vzrostla o 31 % vůči roku 2004 především v souvislosti se zřizováním nových územních inspektorátů. Výdaje na pohonné hmoty byly vyšší v roce 2005 o 5,87 % v důsledku zvýšené průměrné skutečné ceny (1,54 Kč/l tj. 33 tis. Kč/rok) a zvýšení počtu vozidel v souvislosti s nárůstem počtu inspektorátů o 3 vozidla, přičemž počet inspektorátů byl zvýšen o 6. Dva nové územní inspektoráty mají stará vozidla určená k obměně v roce Průměrná cena benzínu za rok 2005 činila 27,76 Kč/l oproti roku 2004, kdy průměrná cena benzínu dosáhla 26,22 Kč/l a v roce 2003 byla 24,68 Kč/l. Za rok najelo 22 vozidel km (v roce 2004 bylo najeto km) při průměrné spotřebě 6,83 l/100km (v roce ,69 l/100km) a průměrných nákladech 4,99 Kč/1km (v roce 2004 činily náklady na l km 4,63 Kč), průměrném vytížení vozidla 1,91 (v roce ,25), včetně nákladu 2,14 (v roce ,45), průměrném počtu cílů 1,99 (rok ,25) a počtu dnů provozu 2282 (rok ) dní. V roce 2005 došlo ke zvýšení počtu mobilních telefonů v SEI z 62 na 81 stanic. Mobilní telefony mají všichni vedoucí pracovníci, sekretariáty územních inspektorátů a všichni pracovníci ICT. V souvislosti s rozšířením počtu stanic SEI získala absolutní snížení cen hovorů s maximálními volnými minutami tarif HIT 30 s 80 minutami zdarma při měsíčním poplatku Kč 226,10 vč. DPH. Zlepšením cenových relací a zvýšením kontroly telefonů bylo i při zvýšení telefonních linek celkem dosaženo snížení celkových výdajů na služby telekomunikací ve výši Kč ,65 oproti roku 2004, tj. o 7 %. Z celkových Kč ,10 výdajů na školení připadlo Kč ,10 na výuku cizích jazyků, Kč 9 520,00 na školení zaměstnanců BOZP a PO, Kč ,00 na školení řidičů, Kč ,00 na školení ke správnímu řádu, na školení vyhlášky 50 bylo zaplaceno Kč 9 860,00 a Kč ,00 na ostatní školení (nemocenské, daně ze závislé činnosti, ISPROFIN) absolvovali tři zaměstnanci zkoušky British Council a SEI má zaměstnance s 2. kvalifikačním stupněm PET. Stálé nájemné hrazené nestátním subjektům činilo Kč ,00. Pronájmy místností na porady a školení dosáhly částky Kč ,00. 15

16 Služby k nájmům byly tvořeny výdaji za služby spojené se stálými nájmy a činily Kč ,40 z toho Kč ,60 za pronajaté prostory v Gorazdově 24, Kč ,00 za parkování 2 vozidel ve Štěpánské 15. Ostatní služby představovaly výdaje za stravování (příspěvek organizace na jednu stravenku byl Kč 33,00) ve výši Kč ,25, za úklid a čištění v pronajatých prostorách bylo vydáno Kč ,10, poplatky za TV činily Kč ,00, poplatky za parkovné a CCS karty byly za Kč ,35 a Kč ,69 bylo vydáno za informační tabule, razítka, výběrové řízení, překlady apod. Z FKSP byl poskytnut příspěvek na stravování ve výši Kč ,12. Oproti roku 2004 došlo v roce 2005 ke snížení výdajů na opravy. Nebyly prováděny větší opravy budov a zejména nebyla provedena plánovaná sanace budovy Rejskova 3 ve výši 250 tis. Kč. Uspořené prostředky byly převedeny do rezervního fondu. Náhradní plnění za nedostatečné plnění předepsaného zaměstnávání 4 % zdravotně postižených zaměstnanců prováděla SEI formou nákupů od vybraných společností, které zaměstnávají více než 50 % těchto zaměstnanců. Celkem bylo takto nakoupeno od organizací zaměstnávající ZPS zboží za Kč ,20 včetně DPH. Věcné výdaje na jednoho zaměstnance dosáhly za rok 2005 výše Kč ,00 oproti roku 2004, kdy byly Kč ,00. Snížením počtu zaměstnanců oproti roku 2004 došlo ke zvýšení výdajů na jednoho zaměstnance. V následující tabulce je uveden přehled počtu zaměstnanců a zřizovacích výdajů v Kč inspektorát Věcné výdaje od Jednorázové Počet osob* počátku roku zřizovací výdaje Výdaje na osobu *** Hl.m.Prahu ,96 0, ,00 Středočeský , , ,00 Jihočeský ,88 0, ,00 Plzeňský ,66 0, ,00 Karlovarský , , ,00 Ústecký ,65 0, ,00 Liberecký , , ,00 Královéhradecký ,87 0, ,00 Pardubický , , ,00 Vysočina , , ,00 Jihomoravský ,79 0, ,00 Olomoucký ,23 0, ,00 Zlínský , , ,00 Moravskoslezský ,53 0, ,00 ústřední ,09 0, ,00 celkem 167 ** , , ,00 * fyzický stav k ** bez převodu do rezervního fondu ve výši Kč ,00 *** výdaje od počátku roku bez zřizovacích výdajů 16

17 Organizace nemá jiné mimorozpočtové zdroje financování než rezervní fond. Stav mimorozpočtových zdrojů k (rezervní fond) v Kč Stav k Změny v průběhu roku Stav k Rezervní fond ,07 Čerpání RF na OON ,00 Převod vlast. fondům ,00 Zůstatek ,07 V roce 2005 byl použit mimorozpočtový zdroj ve výši Kč ,00 na výplatu odstupného v měsíci červenci. Závěrem roku byly na naši žádost převedeny neinvestiční prostředky do rezervního fondu SEI v celkové výši Kč ,00 z toho Kč ,00 ostatních osobních výdajů a Kč ,00 provozních výdajů. Ty jsou určeny na provedení školení 90 zaměstnanců k novému správnímu řádu, pro který bylo určeno Kč ,00 až Kč ,00, pro sanaci budovy Rejskova 3 v Plzni bylo počítáno s náklady ve výši Kč ,00 až Kč ,00 na havarijní opravu prosakování vody do stěnové konstrukce, výměnu poškozeného původního litinového odpadního potrubí, a dále na úpravy prostor a doplnění vybavení v budově ÚZSVM v Jihlavě, do kterých se bude v pololetí roku 2006 stěhovat v rámci budovy územní inspektorát pro kraj Vysočina bylo rozpočtováno Kč ,00. Jiné mimorozpočtové zdroje organizace nemá a její činnost je plně financována ze státního rozpočtu Rozbor čerpání mzdových prostředků Průměrný evidenční stav zaměstnanců za rok 2005 činil 170 osob při průměrném výdělku Kč ,00. Průměrné zařazení zaměstnanců odpovídalo 10. třídě a 11. stupni tarifní stupnice, což ovlivňovalo i výši skutečného průměrného výdělku. Vyšší průměrnou třídu ovlivňovala zejména změna struktury platu, neboť zřízením nových územních inspektorátů se zvýšil počet vedoucích pracovníků. V roce 2005 dosáhla nemocnost hodnoty 3,09 %. Procento nemocnosti vychází ze skutečně proplacených kalendářních dnů pracovní neschopnosti ve vztahu k celkovým kalendářním dnům v roce Inspektorát pro kraj Kalen.dny Vyplacená nemocenská nemoc v Kč % nemocnosti Hl. m. Prahu ,00 4,25 Středočeský ,00 3,31 Jihočeský ,00 1,07 Plzeňský ,00 8,11 Karlovarský 0 0,00 0 Ústecký ,00 11,42 Liberecký 4 753,00 0,16 Královéhradecký ,00 1,64 Pardubický ,00 2,88 Vysočina 0 0,00 0 Jihomoravský ,00 4,03 Olomoucký ,00 1,23 Zlínský ,00 0,64 17

18 Moravskoslezský ,00 1,7 Ústředí ,00 2,16 SEI celkem ,00 3, Výdaje na výzkum a vývoj Předmětem činnosti organizace není výzkum a vývoj, proto výdaje na projekty výzkumu a vývoje ani granty nebyly uskutečněny Výdaje ISPROFIN Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v informačním systému programového financování byly čerpány dle jednotlivých programů. Akce registrované v ISPROFINu v roce 2005: Program č. Název Podprogram číslo Zdroje v tis. Kč výpočetní technika SEI obnova vozového parku SEI 22201C kopírovací technika 22201C provozování ICT- SEI P klimatizace a příčky 22201C drobné investič.akce Praha 22201C telefonní ústředna Zlín Celkem Z prostředků přidělených k jednotlivým programům překročila pouze hodnota programu (ICT) hranici veřejné zakázky. V prvním čtvrtletí bylo provedeno oponentní řízení, ze kterého vyplynula nutnost provést veřejnou zakázku dodavatelskou firmou. Byly osloveny 4 společnosti, které předložily návrhy mandátních smluv. Vyhodnocením cenových relací ve vztahu k poskytnutým službám byla vybrána firma TTP. Dne bylo provedeno zadání zakázky na centrální adrese pod evidenčním číslem Byly doručeny 2 nabídky, přičemž jedna musela být vyloučena pro nesplnění podmínky 32 odst. 1 písm. d) zákona a pro nesplnění dalších kvalifikačních kritérií. Se zbývající společností YOUR Systém spol. s r.o. byla uzavřena dne kupní smlouva v hodnotě Kč ,00. Hodnota plnění z veřejné zakázky na Obnovu a doplnění ICT SEI, dosáhla v roce 2005 výše Kč ,00. Koncem roku 2005 bylo třeba řešit problémy způsobené zastaralým a poruchovým zabezpečovacím zařízením v sídle územního inspektorátu pro Hlavní město Prahu v budově Legerova 49. Proto byla provedena jeho rekonstrukce a rozšíření v celkové hodnotě Kč ,00. Současně s budováním počítačové sítě v územním inspektorátu pro kraj Vysočina byl proveden rozvod strukturované kabeláže v celkové hodnotě Kč ,40. Vzhledem k tomu, že budovu spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, bude mu tato investice v roce 2006 převedena. Náklady na telefonní ústřednu ÚzI pro Zlínský kraj přesáhly hranici investičního výdaje, proto bylo třeba hradit nákup telefonní ústředny pro tento inspektorát z investičních prostředků ve výši Kč ,00. 18

19 Dne bylo provedeno oponentní řízení k zadání zakázky Obnova vozového parku SEI. Z pěti nabídek byla vybrána nejlevnější od firmy ČSAO, která dodala tři vozidla zn. Nová Škoda Octavia Ambiente 1,6 MPI/75 kw pro nové územní inspektoráty v celkové hodnotě Kč ,00. U nově zřízených územních inspektorátů vznikly mimořádné potřeby na úpravy a vybavení jejich kancelářských prostor. K tomuto účelu byly využity rozebrané mobilní příčky z bývalého sídla Ústředního inspektorátu ve Štěpánské 15, Praha 2, které ale musely být upraveny. Jejich úprava a montáž si vyžádala Kč ,50 z investičních prostředků. Vzhledem k tomu, že se jednalo o zhodnocení starých mobilních příček, musela tuto zakázku zabezpečit jako jejich původní dodavatel firma M-Markus s.r.o, Praha 10. Oponentní řízení k zadání zakázky na pořízení kopírovacích strojů pro nové územní inspektoráty pro Zlínský kraj, Karlovarský kraj, kraj Vysočina a pro právní oddělení ústředního inspektorátu bylo provedeno dne Poptávka byla zaslána 3 firmám. Vybrána byla firma VDI META Ostrava vzhledem k nejnižší ceně. Tato navíc celým svým plněním vstupuje do plnění povinného zaměstnávání ZPS osob. Dodávka byla realizována začátkem října Závěrem roku byla pořízeno ještě jedno kopírovací zařízení pro odbor teplárenství ústředního inspektorátu za Kč ,00, takže celkové plnění rozpočtu v této položce dosáhlo hodnoty Kč ,00. V novém inspektorátu pro Zlínský kraj bylo třeba z investičních prostředků pořídit klimatizační jednotky. Dne se konalo oponentní řízení na zadání zakázky Dodávka a montáž klimatizačních jednotek. Poptávka byla zaslána 3 firmám, přičemž zadané požadavky splnila firma K+K STAV, spol.s r.o., které byla dodávka za Kč ,00 zadána. Stavební investice zajišťující zpřístupnění budov imobilním občanům byly plánovány v ÚzI pro Plzeňský kraj, v ÚzI pro Hlavní město Prahu a v ÚzI pro Středočeský kraj. Nejprve byl zpracován projekt pro budovu ÚzI pro Plzeňský kraj v ceně Kč 5 100,00. Na vlastní realizaci bylo provedeno oponentní řízení dne a V průběhu řízení byly šetřeny možnosti nejefektivnějšího řešení, kterým se ukázal nákup nájezdových ramp a instalace přivolávacího zařízení. Zakázka nedosáhla výše investice a byla pořízena z provozních výdajů celkem za Kč ,00 (z toho Kč 5 100,00 projekt). Realizace zpřístupnění budovy Legerova 49 byla přesunuta na rok Čerpání investičních výdajů ISPROFIN (v tis. Kč) je uvedeno v následující tabulce Číslo pol Název Programové vybavení Projektové práce Schválený rozpočet 2005 Rozpočet po změnách 2005 Skutečnost 2005 Skutečnost ,00 239,00 238,97 504,00 0,00 0,00 0,00 0, Stavební práce 650,00 0,00 0,00 295, Stroje a zařízení Dopravní prostředky 1 600, , ,82 898, , , , ,00 19

20 6125 Výpočetní technika Investice celkem 3 775, , , , , , , , Finanční výpomoci SEI není oprávněna poskytovat dotace a návratné finanční výpomoci. Finanční prostředky na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie SEI nemá. Finanční prostředky ze zahraničních aktivit SEI nemá. Majetkovou účast v tuzemských společnostech SEI nemá Zahraniční spolupráce SEI není členem mezinárodních organizací a ani nepřispívá žádné mezinárodní organizaci. Za rok 2005 bylo uskutečněno 8 zahraničních cest, z toho tři v rámci programu PHARE MPO a tři za účelem získání všeobecných aktuálních informací v oblasti energetiky, kterých se zúčastnili 4 zaměstnanci. Jednalo se o cesty do Německa, Velké Britanie, Slovenska (konference), Irské republiky, Nizozemska a Francie. Celkem bylo na zahraniční cesty vydáno Kč ,58. Služební cesty uskutečněné v rámci projektu PHARE Posílení postavení SEI se uskutečnily do Velké Britanie, Irské republiky a do Nizozemska. Kromě stravného byly náklady hrazeny z rozpočtu projektu PHARE zejména cestovné, nocležné a ostatní výdaje Rezervní fond Stav rezervního fondu k v Kč Stav k Změny v průběhu roku Stav k Rezervní fond ,07 Čerpání RF na OON ,00 Převod vlast. fondům ,00 Zůstatek ,07 V roce 2005 byl použit mimorozpočtový zdroj ve výši Kč ,00 na výplatu odstupného v měsíci červenci. V návaznosti na 47 zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů jsme požádali dne o převedení uspořených prostředků ve výši Kč ,00 na ostatní osobní výdaje do rezervního fondu SEI, z toho Kč ,00 na práce konané mimo pracovní poměr a Kč ,00 na odstupné. Vzhledem k tomu, že nebylo možno vyčerpat některé věcné výdaje specifikované na provedení školení k novému správnímu řádu (výklad zákona), na sanaci budovy Rejskova 3 v Plzni (klimatické podmínky) a na zajištění přemístění pracovišť ÚzI pro kraj Vysočina (posunutí termínu), požádala SEI o převedení těchto prostředků do rezervního fondu. Dopisem MPO čj /05/0230 ze dne bylo žádosti SEI vyhověno a prostředky do rezervního fondu SEI byly převedeny. Předběžný souhlas s převodem zbylých prostředků OON byl dán i dopisem MPO čj. 2700/30969/05 ze dne

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA Č.j. 7/2007-HC Dukla Počet listů: 6 Schvaluji: Mgr.Vladimír Orság V Praze dne : 20.4.2007 R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA P R A H A 2007 V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000 Sb.,

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2007

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2007 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2007 Praha, leden 2008 Ing. František

Více

R O Č N Í Z P R Á V A

R O Č N Í Z P R Á V A Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2006 Praha, únor 2006 Ing. František Plecháč ústřední ředitel

Více

Kapitola: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Kapitola: Ministerstvo zdravotnictví ČR Kapitola: Ministerstvo zdravotnictví ČR Příloha č. 1 OSS: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2003 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených; 3. přehled

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Zdroj: CP SZIF Analýza 48 vybraných žádostí MAS území MAS Počet obyvatel v území MAS (2006) 1 490 906 14 %ČR Rozloha území MAS (km 2 ) 22

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

Státní oblastní archiv v Plzni. Roční zpráva 2006

Státní oblastní archiv v Plzni. Roční zpráva 2006 Státní oblastní archiv v Plzni Roční zpráva 2006 Roční zpráva 2006 I. Název zpracovatele organizační složky státu : Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44, Plzeň, PSČ 306 12 Statutární

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL. Příloha č. 2

PRACOVNÍ MATERIÁL. Příloha č. 2 PRACOVNÍ MATERIÁL Příloha č. 2 Jedna specializovaná veřejnoprávní instituce - Pracovní úrazová pojišťovna (Výseč z pracovního nástinu návrhu řešení.) 1. Jedna veřejnoprávní instituce pod dohledem státu,

Více

I. Úvod do problematiky

I. Úvod do problematiky Informace z ukončené kontrolní akce Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými na zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část - O grant se mohou ucházet všechny subjekty, které jsou poskytovateli sociálních služeb, mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2004. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2004. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 24 Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad I. ÚVOD V návaznosti na zákon č. 457/23 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 24, oznámil ministr financí dopisem čj. 143/16 288/23

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34 MÚZO PRAHA - 2009/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 5 Název nadřízeného orgánu: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. KČ na dvě des.místa) Ústavní soud ve znění pozdějších

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2009

Příloha k účetní závěrce roku 2009 Příloha k účetní závěrce roku 2009 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu V souladu s ustanovením 29 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je součástí návrhu státního závěrečného účtu i přehled o stavech

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ---------------------------------------------------------------------------------------- S M Ě R N I C E S 1 /2009

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ---------------------------------------------------------------------------------------- S M Ě R N I C E S 1 /2009 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ---------------------------------------------------------------------------------------- S M Ě R N I C E S 1 /2009 O hospodaření s movitým majetkem Plzeňského kraje spravovaným

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Úpravy za 4. čtvrtletí. Skutečnost k 31.12.2012

Úpravy za 4. čtvrtletí. Skutečnost k 31.12.2012 . Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy, které v upraveném rozpočtu k 3.. byly rozpočtovány ve výši 5 944 63,5 tis. Kč, byly splněny do výše 5 5 934,5 tis. Kč, tj. na 98,67 % RU. Celkový přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Zpracovatel Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u želče 118,390 02 Tábor Identifikační číslo: 659 979 99 Telefonní spojení: 3812633300

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 551 / 2009 - ZM 19 ze dne 22.

Více