Systém veřejného zdravotního pojištěnív ČR a výhledy do budoucna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systém veřejného zdravotního pojištěnív ČR a výhledy do budoucna"

Transkript

1 Systém veřejného zdravotního pojištěnív ČR a výhledy do budoucna MUDr. Michal Prokeš INFOPHARM a.s. IIR Market Access ve farmacii 24. září 2013 Praha

2 Zdravotnísystém v ČR Zdravotnická zařízení poskytují péči Občan PACIENT POJIŠTĚNEC platí poplatek Fakultní a krajské nemocnice Specializované ústavy (např. Revmatologický ústav) Léčebny specializované (psych.) Léčebny pro dlouhodobě nemocné Okresní nemocnice, městské nemocnice Lázně Ambulantní zdravotnická zařízení: Praktičtí lékaři, specialisté Laboratoře, RDG, rehabilitace Lékárny, RZP, doprava Recepty platí pojistné SMLOUVA hradí zdravotní péči Zdravotní pojišťovny

3 Ř ÍZ E N Í volí zástupce vydává vyhlášky Z D R A V O T N I C T V Í Parlament vydává zákony Ministerstvo zdravotnictví schvaluje zdravotně pojistné plány ZP volí zástupce Kraj Sdružení pacientů Hygienické stanice vlastní vydává povolení provozu vlastní státní ZZ (nemocnice, ústavy ) ZZ vlastněné kraji (nemocnice) městské ZZ (poliklinika,nemocnice, pohotovost) soukromá ZZ některé nemocnice ambulance PL a specialistů, lékárny, lab., RDG SUKL státní ústav pro kontrolu léčiv Profesní komory lékařská, stom, lékárnická odborný dohled Sdružení poskytovatelů zdrav. péče dojednávání cen péče členové správní rady Občan/pojištěnec Recepty platí pojistné Zdravotní pojišťovny

4 Podíl pojištěnců ve zdravotních pojišťovnách v ČR 2012 VoZP 5% OZP 6% RBP 4% ZPŠ 1% ZMPV 10% VZP ČR ČNZP 10% VZP ČR 64% V roce 2013 se VZP ČR dostala pod 60 % (vliv skandál s IZIP a/nebo nevhodné reorganizace?)

5 Princip solidarity 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Zaplatí Vyčerpají Menšina lidí(20 %) spotřebuje většinu (80 %) všech peněz Tito lidéjsou velmi nemocní Většina lidí své peníze, kterézaplatila na zdravotnípojištění, sama nevyužije Málo nemocní Vážně nemocní

6 Průměrnénáklady na 1 pojištěnce VZP za rok 2008 dle věku -ženy Tisíce Kč/osobu Kdo platí pojistné stát pojištěnci-pracují stát Stát platí za 53 % populace pojistné, ale málo: pouze 23 % příjmů pojišťoven. Náklady na zdravotní péči nesou převážně pracující, ale čerpají je převážně senioři

7 Přerozdělenípojistného mezi pojišťovnami Pročpřerozdělení: snaha setřít nevýhody plynoucípro ZP z vyššího počtu chronicky nemocných pojištěnců, kteříplatínižší pojistnéa čerpajívíce peněz V současnédobě: prakticky veškerévybranépojistnéjde ze všech ZP do společného Fondu přerozdělení Z tohoto fondu se vracízpět do ZP podle klíče určeného věkem a pohlavím pojištěncůtékterézp Do budoucna se uvažuje o zohledněnídalších kritérií urbanizace farmaceutické skupiny nákladů diagnostické skupiny nákladů spotřeba ATC skupin u pojištěnce

8 Správnírada VZP ČR Členové: 10 jmenováno vládou ČR na návrh ministra zdravotnictví 20 jmenováno Poslaneckou sněmovnou podle zastoupení politických stran členovévolí předsedu a místopředsedu Správnírady tito řídíjednání Správnírada rozhoduje o: organizačnířád VZP schválenízdravotněpojistného plánu, účetnízávěrky a návrh výročnízprávy schváleníobjemu úhrad zdravotnickým zařízením schválení zásad smluvnípolitiky jmenovánía odvoláníředitele VZP půjčky, úvěry použitírezervního fondu Jak se občan podílína rozhodování? Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

9 Ostatnízdravotnípojišťovny Druhy: Resortní Oborové Podnikové DalšíZ.P. Správnírada: 5 členůvláda (na návrh MZ 5 členůvoleno z kandidátů zaměstnavatelů 5 členůvoleno z kandidátů odborů Vznik povoluje MZ po vyjádřenímf Kauce Povinnost do 1 roku pojištěnců Zánik, fůze, atd. zákon č. 280/1992 Jak se občan podílína rozhodování? Stane se odborovým bossem! Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

10 Finančnívyrovnanost ZP = svatýgrál zdravotního pojištěnív ČR Příjmovástránka dána zákonem, 13,5% z příjmů Na provoz kolem 3 4 % z příjmůpojistného, ostatníje zaplaceno za zdravotnípéči Kontroly plateb pojistného Přerozdělenípojistného Výdajovástránka Jediný pojistný plán daný zákonem, vyhláškami (seznam výkonů, lékovávyhl.) Dohodovacířízení Smluvní politika ZP Kontrolníčinnost Stát, Zaměstnavatelé OSVČ POJISTNÉ ZP ZP ZP ÚČTY ÚHRADA Ambulantní ZZ Nemocnice Léky Peníze neustále tečou zleva doprava. Nestačí-li příjmy, ZP oddálí platby za zdravotní péči. Schodek VZP zpravidla dorovná vláda.

11 ČerpánífondůVZP v roce 2012 miliony Kč ZFZP* podíl Zdrav péče ,9% Do fondu rezervního Do fondu provozního Do fondu prevence ,2% 433 0,3% Náklady na 1 pojištěnce VZP a OZP: ambulant. ústavní léky Rp ostatní miliony Kč VZP Podíl VZP 24,1% 53,3% 16,0% 6,6%% Podíl u OZP 33,9% 42,1% 15,1% 8,9% ZFZP: Základnífondy zdravotního pojištění, tedy zdravotnípéče hrazená ze zákona ZP si mohou konkurovat : 1)Kolik vydají na svůj provoz 2)Kolik vydajído fondu prevence a na co Ale co nakoupíte za 0,3 %...? Minulévlády dbaly zejména na to, aby na provoz dávaly pojišťovny co nejméně Výsledek: ZP v ČR jsou nejlevnějšími pojišťovnami na světě (spolu se SR) VĚŘÍME, ŽE CO JE LEVNÉ, TO JE DOBRÉ?

12 Jak ZP ovlivňuje výdaje? SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ Kolik ZZ v daném regionu Vybavení ZZ CT přístroje, angiolinky Hodnota bodu Limity na platby za výkony Kapitace, paušální platby Limity na preskripci Kontrola správnosti vykázání zdravotní péče revizní systém Zda je péče nákladově efektivní HTA a FE Oddělujeme dobré od špatného. Co možná nejpřesněji. Co možná nejrychleji. Upřednostníme-li rychlost, tak se někdy řízneme. Koho to ve zdravotnictví zabolí?

13 ČR a SR: Jak moc se podobáme?

14

15 Pročjsme v roce 1991 chtěli zřídit veřejné zdravotnípojištěnía co z toho vzešlo Podíl občanůna rozhodování(zp = samosprávnáorganizace) Zdravotníci si od toho slibovali: Spravedlivějšíodměňování Méně papírování V roce 1992 první číselník výkonů, 1997 druhý(stále obnovovaný a doplňovaný) Souboj s nadprodukcívýkonůsi vynutil výraznéregulace a paušalizaci Nemocnice postupný přechod na DRG Legislativněvšak nenísystém zdravotních pojišťoven dořešen Kočkopesmezi zdravotním pojištěním a státním zdravotnictvím Jedinýpojistnýplán provozuje několik zdravotních pojišťoven Jak občan poznátu nejlepší? Podle toho, kterámánejnižšívlastní náklady???

16 Seminářněmeckých ZP v Praze 1994: Společnézájmy zdravotních pojišťoven Doporučenír Plněnív roce 2013 Společná lobbystická činnost ZP Společnérámcovésmlouvy ZP s poskytovateli péče Jednotnákoncepce výpočetní techniky ZP a společných registrů a statistik Společnékontroly hospodárnosti a kvality zdravotnípéče Společnéprofesnívzdělávání Společná realizace výzkumných projektů zdravotních pojišťoven To (snad) umíme Pár let to fungovalo, nyníse již nikdo s nikým nedohodne KaždáZP másvou pasportizaci zdravotnických zařízenía své(jedině pravé) údaje, Národníregistr to nevytrhne O to se několik let snažili samotnírevizní lékaři, ZAKÁZÁNO O to se snaží(navzdory ZP) odborná společnost revizního lékařství ANI NÁPAD (ČESKÝ POHLED: V ČEM BY SI POJIŠŤOVNY KONKUROVALY?) Je účelné, aby platby za pojištěnce u jednoho podniku kontrolovalo nezávisle na sobě 7 pojišťoven?

17 Odvrácenéstránky ZP Síťpotřebných zdravotnických zařízení Před 10 lety: dohoda mezi ZP na síti nemocnic Po prvních krůčcích vyřazovánízbytných nemocnic ukončeno, nyní každýpolitik másvou nemocnici Zvyšováníkvality: KaždáZP na svém písečku Společnérevize, společnýprofesnírůst Pokusy Společnosti revizního lékařstvínarazily na naprostý nezájem Lékovépozitivní listy jsou dva, dalšímajínemocnice a ještě další řetězce lékáren Projekty účelnéfarmakoterapie: každápojišťovna jinak ATB program je (ažna výjimky) nezajímá Léky S nemocnice vedou evidence pro každou ZP zvlášť Co dobrého přinesla reorganizace VZP ČR v roce 2012? Nepřišla zbytečněo řadu odborníků, kteřínyníchybí?(25 % snížení stavu pracovníků).kdo ponese následky?

18 Problémy zdravotního pojištění v ČR Nedostatky právních norem nedostatečně vymezené podmínky fungování ZP a jejich povinnosti vůči pojištěnců nevhodné vymezení rolí a zodpovědností orgánů ZP neexistence subjektu dlouhodobě odpovědného za činnost ZP a nejasně vymezený dohled nad činností ZP Pokus o novelizaci zákonů eroze od počátku MUDr. PavelFrňka, Svaz zdravotních pojišťoven, 2013

19 Světováfinančníkrize Do dob finančníkrize 5 % nárůst nákladůna léky byl vytouženým cílem regulacívyspělých států Nyníse snažíme o nulovýnárůst (a téměřse to daří viz Rathovylimity na léky ) Jak to, že léčba prováděnána úrovni jako před 5 lety je jižzastaralá? transplantace, PTCA, biologickéléky ZP si peníze tisknout neumí Pročto občanům nikdo neumívysvětlit?

20 Disponibilní prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (v.z.p.) Rok Příjmy systému v.z.p. (mil. Kč) Meziroční změna příjmů (mil. Kč) Meziroční změna příjmů (%) ,9 % ,9 % ,3 % ,0 % zdroj UZIS, rok 2012 odhad

21 Disponibilní prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (v.z.p.) Rok Příjmy systému v.z.p.(mil. Kč) Výdaje systému v.z.p. (mil. Kč) Saldo běžného roku (mil. Kč) Rezervy z minulých let jsou u některých ZP vyčerpány zdroj UZIS, rok 2012 odhad

22 Závěr Jakédlouhodobévize ZP mají? Převálcovat ostatnízp? Co dělajízaměstnanci MZ ve správních radách? Majíurčité společnémyšlenky, jak prosazovat veřejnézájmy? Klišé: Politici se nedokážídomluvit Nakolik je mezi politiky vážen názor odborníků? Lékovéregulace: Každýdobrýzáměr lze znemožnit špatným provedením IZIP, centrálníregistr aut, sociálníkarta, e-preskripce, e-neschopenky Čekátakovýosud i pozitivnílisty, HTA a farmakoekonomiku? Co budou pojišťovny dělat, až dojdou peníze? Oddálíplatby poskytovatelům zdravotnípéče A co aždojdou peníze VZP ČR? Sanace ze státního rozpočtu Sanace od jiných pojišťoven Co budou dělat poskytovatelé, ažjim budou chodit peníze později? Řídit zdravotnictvíje jednoduché, viník se vždy najde.. Buďme vděčni za každého schopného odborníka, kterého v systému zdravotního pojištění v ČR najdeme

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD Aktuální problémy ve zdravotnictví 1 Obsah 1 Aktuální situace ve zdravotnictví... 3 1.1 Problematika nemocnic... 3 1.2 Aktuální

Více

Fond veřejného zdravotního pojištění v ČR Ivan Malý

Fond veřejného zdravotního pojištění v ČR Ivan Malý Fond veřejného zdravotního pojištění v ČR Ivan Malý Úvod Podíl výdajů na zdravotnictví na HDP se u nás v posledních letech pohybuje kolem 7% ( 2001 7,4%) a je od roku 1993, kdy došlo ke skokovému zvýšení

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Analýza příjmů a výdajů konkrétního zdravotnického zařízení.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Analýza příjmů a výdajů konkrétního zdravotnického zařízení. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Analýza příjmů a výdajů konkrétního zdravotnického zařízení The revenue and cost analysis of a specific medical facility Marek Laš Plzeň

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny. Veronika Turková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny. Veronika Turková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny Veronika Turková Bakalářská práce 2009 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně, veškeré

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Ekonomické aspekty transformace krajských nemocnic na a.s. Bc. Lada Vyskočilová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Ekonomické aspekty transformace krajských nemocnic na a.s. Bc. Lada Vyskočilová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ekonomické aspekty transformace krajských nemocnic na a.s. Bc. Lada Vyskočilová Diplomová práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

Konference ČLK: Budoucnost českého zdravotnictví ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 5/2009 PLUS

Konference ČLK: Budoucnost českého zdravotnictví ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 5/2009 PLUS ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 5/2009 ROČNÍK 18 V TOMTO ČÍSLE: Jak vidí budoucnost českého zdravotnictví největší politické strany Protikrizová opatření ministerstva zdravotnictví Konference ČLK: Budoucnost

Více

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Verze 1.2 Září 2009 Autor : ing. Petr Sláma 1 Obsah : 1. Zdravotnické systémy... 3 2. Základní principy veřejného zdravotního pojištění

Více

SYSTÉM FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V ČR A VE FRANCII Financing of Health Care Services in the Czech Republic and in France

SYSTÉM FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V ČR A VE FRANCII Financing of Health Care Services in the Czech Republic and in France Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Administration publique (Veřejná správa) SYSTÉM FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V ČR A VE FRANCII Financing of Health Care Services in the Czech

Více

Plenární schůze RHSD ČR

Plenární schůze RHSD ČR Plenární schůze RHSD ČR Téma: Aktuální informace o reformě zdravotnictví 20. května 2011 Obsah - Obsah str. 2 - Harmonogram legislativního procesu reformních zákonů str. 3 - Zákony str. 5 - Zákon o zdravotních

Více

Vládní repete: Jak ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví

Vládní repete: Jak ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví Vládní repete: Jak ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví V květnu roku 2008 prolétl internetem důležitý článek Jak ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví. Dnes leží ve vládě věcný návrh

Více

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011 ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011 Předkladatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky kód pojišťovny: 111 Říjen 2010 OBSAH: strana 1. ÚVOD 4 2.

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb DOPADY REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ NA HOSPODAŘENÍ

Více

Zdravotnické systémy. Národní zdravotní služba Veřejné zdravotní pojištění Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové 1.LF UK. ing.

Zdravotnické systémy. Národní zdravotní služba Veřejné zdravotní pojištění Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové 1.LF UK. ing. Zdravotnické systémy Národní zdravotní služba Veř Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové Základní principy Systém zdravotního pojištění má dvě základní formy: Povinné veř Dobrovolné komerční pojištění smluvní

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2008

Zdravotně pojistný plán na rok 2008 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny 222 Česká národní zdravotní pojišťovna e-mail: reditelstvi@cnzp.cz http://www.cnzp.cz

Více

Systém financování zdravotnictví České republiky a Německa

Systém financování zdravotnictví České republiky a Německa Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta katedra ekonomiky Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Systém financování zdravotnictví

Více

Primární péče v ČR. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra podnikání a oceňování. Bakalářská práce. Šárka Kaucká. Autor:

Primární péče v ČR. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra podnikání a oceňování. Bakalářská práce. Šárka Kaucká. Autor: Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Primární péče v ČR Bakalářská práce Autor: Šárka Kaucká Ekonomika a management zdravotních a sociálních sluţeb Vedoucí práce: MUDr. Andrea

Více

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek Anotace Autoři prezentují svůj pohled na základní prvky koncepce reformy zdravotnictví, která vychází

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2007

Zdravotně pojistný plán na rok 2007 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny 222 Česká národní zdravotní pojišťovna Obsah 1. ÚVOD 7 1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

ZPRÁVA VYŠETŘOVACÍ KOMISE POSLANECKÉ SNĚMOVNY K PROŠETŘENÍ HOSPODAŘENÍ VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZPRÁVA VYŠETŘOVACÍ KOMISE POSLANECKÉ SNĚMOVNY K PROŠETŘENÍ HOSPODAŘENÍ VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZPRÁVA VYŠETŘOVACÍ KOMISE POSLANECKÉ SNĚMOVNY K PROŠETŘENÍ HOSPODAŘENÍ VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH : Úvod...3 Historické souvislosti vzniku a vývoje zdravotního pojištění v ČR

Více

Julínkova past. Co je v zákonech špatně: Zákon o VZP:

Julínkova past. Co je v zákonech špatně: Zákon o VZP: Julínkova past Jedna z věcí, která v současnosti rozděluje českou veřejnost a zesiluje znechucení české veřejnosti z politiků, je koncept zdravotní reformy. Obtěžuje všechny: pacienty i lékaře (i když

Více

Harmonogram reformy zdravotnictví Doc. MUDr. Leoš Heger

Harmonogram reformy zdravotnictví Doc. MUDr. Leoš Heger Harmonogram reformy zdravotnictví Doc. MUDr. Leoš Heger 1 Obsah 1. Exekuce legislativního plánu obsaženého v koaliční smlouvě 2. Legislativní plán MZČR a jeho plnění 3. Hlavní problémy k rozhodnutí 4.

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ekonomika Všeobecné zdravotní pojišťovny Monika Růžičková Bakalářská práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Financování zdravotnictví v ČR, zdravotnická zařízení versus zdravotní pojišťovny

Financování zdravotnictví v ČR, zdravotnická zařízení versus zdravotní pojišťovny Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Financování zdravotnictví v ČR, zdravotnická zařízení versus zdravotní pojišťovny diplomová práce Autor: Radovan Drnek Finance, pojišťovnictví

Více

Základní aspekty návrhu koncepce systému zdravotnictví ČR

Základní aspekty návrhu koncepce systému zdravotnictví ČR Základní aspekty návrhu koncepce systému zdravotnictví ČR Jiří Kofránek, Jozef Kubinyi, Karel Pustelník, Petr Sláma Úvod Návrh základních tezí koncepce systému zdravotnictví ČR je výsledkem intenzívní

Více

Optimalizace nákladovosti lékového a dalšího zdravotnického materiálu ve vybraném zařízení. Bc. Dana Kubínová

Optimalizace nákladovosti lékového a dalšího zdravotnického materiálu ve vybraném zařízení. Bc. Dana Kubínová Optimalizace nákladovosti lékového a dalšího zdravotnického materiálu ve vybraném zařízení Bc. Dana Kubínová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Cílem této diplomová práce se seznámit se s problematikou

Více

Výroční zpráva České národní zdravotní pojišťovny za rok 2006

Výroční zpráva České národní zdravotní pojišťovny za rok 2006 Výroční zpráva České národní zdravotní pojišťovny za rok 2006 Kód a název zdravotní pojišťovny 222 Česká národní zdravotní pojišťovna e-mail: sekretariat@cnzp.cz http://www.cnzp.cz Obsah Obsah: 1 VSTUPNÍ

Více

TEMPUS MEDICORUM. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 508. rektor v historii Univerzity Karlovy ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

TEMPUS MEDICORUM. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 508. rektor v historii Univerzity Karlovy ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY TEMPUS 5/2014 ROČNÍK 23 MEDICORUM ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Plán stabilizace českého zdravotnictví podle ČLK a podle ministra Němečka Narušují představitelé SPL principy kolegiality?

Více

CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE

CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE Výroční zpráva za rok 2004 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 4 1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2004 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1 Správní rada ZPŠ 8 3.2

Více

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Petra Šourková 2006/2007 Prohlašuji, že jsem

Více