DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9."

Transkript

1

2 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: ,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých č bez ,,- Kč DPH), výše DPH Tat cena zahrnuje veškeré náklady Prdávajícíh spjené s ddáním předmětu tét Smluvy (viz Odstavec 1.1 tét Smluvy). Celkvá cena Předmětu kupě včetně DPH je ,- Kč K (dále jen Celkvá cena ). Výše sazby DPH, výše DPH a Celkvá cena včetně DPH sjednané v tét Smluvěě bude upravena v případě změny sazbyy DPH u zdanitelnéh plnění neb přijaté úplaty v suladu s aktuální změnu zákna dani z přidané hdnty v platnémm znění. Při výknu tét činnsti není Kupující sbu pvinnu k dani pdle 5 dst. 3, zákna č. 235/2004 Sb., dani z přidané hdnty, v platném znění. Strany se dhdly, že celkvá cenaa bude uhrazena na základě faktury se splatnstíí třicet (30) dnů de dne jejíh prkazatelnéh dručení Kupujícímu. Fakturace prběhne p předání ddávky na základě pdpisu předávacíh prtklu Kupujícím. Připuští se i dílčí fakturace na základě pdpisu dílčích předávacích prtklů. První fakturaci je mžn prvést až p pdepsání smluvy mezi ČHMÚ a Státním fndem živtníh prstředí. 3.7 Platba bude prvedena v Kč naa bankvní v Úvdních ustanveních tét Smluvy. účet Prdávajícíh, který je uvedený Faktura bude vystavena p prtklárním předání a převzetí Předmětu kupě Článku 4 (Předání Předmětu kupě) tét Smluvy. Faktura musí bsahvat zejména: pdle (a) (b) (c) (d) značení a čísl faktury; bchdní jmén a sídl Prdávajícíh a daňvé identifikační čísl; bankvní spjení; identifikaci Předmětu kupě; a Kupujícíh, jakž i identifikačníí čísl (e) (f) (g) den deslání faktury s lhůtu její splatnsti; cenu ddávky; a fakturvanu částku a zvlášť částku daně z přidané hdnty. h - 2 -

3 Nebude-li faktura bsahvat všechny údaje a náležitsti pdle platných právních předpisů a smluvních ujednání, neb budu-li tyt údaje uvedeny chybně, je Kupující právněn fakturu vrátit Prdávajícímu bez zaplacení. Prdávající P je pvinen pdle pvahy nesprávnsti fakturu pravit neb nvě vyhtvit. V tmt případě je běh půvdní lhůty splatnsti přerušen a nvá lhůta začne běžet dručenímm řádně pravené neb nvěě vyhtvené faktury. Kupní cena bsahuje veškeré náklady spjené s ddánímm a prtklárním převzetím Předmětu kupě. Kupní cena (včetně Celkvé ceny) jee knečná a neměnná. Cena dpravy d místa, kde má být Předmět kupě předán Prdávajícím Kupujícímu je zahrnuta v Celkvé ceně. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ Instalace Předmetu kupě dle čl. 1 dstavce 1.11 nepřekrčí délku 9 kalendářních dnů. Prdávající je pvinenn předat Kupujícímu dklady, které jsu nutné k převzetí a užívání Předmětu kupě, jakž i další dklady stanvené v tét Smluvě, a t v den předání splečně s Předmětem kupě. Prdávající je pvinenn infrmvat Kupujícíh v den předání vlastnstech Předmětu kupě, způsbu skladvání, pužití a údržby Předmětuu kupě a nebezpečí, které vyplývá z jeh nesprávnéh pužití neb údržby. Jestliže je s hledem na pvahu Předmětu kupě nezbytný určitýý způsb a/ /neb dba jeh užívání, je Prdávající pvinen zajistit, aby tyt infrmace byly bsaženy v přilženém písemném českém návdu a aby byly srzumitelné. Prdávající je pvinenn Kupujícíh řádně infrmvat rzsahu, pdmínkách a způsbu uplatnění dpvědnsti za vady Předmětu kupě včetně údajů tm, kde lze reklamaci uplatnit, a prvádění záručních prav. Kupující je právněnn dmítnut převzetí Předmětu kupě, na kterém jsu zjištěny jakékli právní a/neb faktické vady. Kupující je právněn dmítnut puze částečné plnění Předmětu kupě. 4.6 O předání a převzetí bsahvat zejména: Předmětu kupě bude vyhtven předávací prtkl, který bude datum a pdpisy sb právněných jednat za každu Stranu; ppis předávanéh Předmětu kupě; způsb předání Předmětu kupě; ppis funkčnsti Předmětuu kupě a jejich sučástí; a - 3 -

4 Prdávající pskytuje Kupujícímuu záruku na Předmět kupě a jeh sučásti v délce 24 měsíců. Záruční lhůta se vztahujee na celý Předmě kupěě s výjimkuu sučástí které je mžné značit za sptřební materiál. Záruční dba pčíná plynut dnem, který je v předávacícím m prtklu značený jak den převzetí Předmětu kupě. Prdávající je pvinenn v záruční dbě dstraňvat veškeré záruční vady. Vada Předmětu kupě se pvažuje za záruční vadu, neprkáže-li Prdávající pak seznam případných vad, jejich ppis a infrmaci vlivu takvých vad na funkčnst Předmětu kupě a termín jejich dstranění. 4.7 Přílhu předávacíh prtklu bude tvřit: seznam předávané dkumentace; a prtkl zašklení bsluhy VADY PŘEDMĚTU KOUPĚ Pruší-li Prdávající pvinnsti stanvené v Článku 1 (Předmět kupě) tét Smluvy, má Předmět kupě vady. Za vady Předmětu kupě se rvněž pvažujee ddání Předmětu kupě v menším mnžství neb jenn zčásti, pkud tut mžnst výslvně nepřipuští tat Smluva. Za vady Předmětu kupě se dále pvažuje i ddání jinéh Předmětu kupě a vady v dkladech nutných k užívání Předmětu kupě. Za Z vady Předmětu kupěě jsu rvněž pvažvány právní vady váznucí na Předmětu kupě či na jakékli jeh části. Veškeré vady Předmětu kupě je Kupující pvinen uplatnit u Prdávajícíh. Prdávající je pvinenn neprdleněě a bezplatněě dstranit veškeré reklamvané vady, nejpzději však d 3 (tří) pracvních dnů d dručení reklamace Kupujícíh, pkud Strany nedhdnu jiný termín. Není-li mžné vady Předmětu kupě dstranit ve lhůtách uvedených u v Odstavci 5..2 tét Smluvy, je Prdávající pvinen ddat Kupujícímu bezdkladně b náhradní plnění (náhradní Předmět kupě), a t bezz jakýchkli vad. V případě, že (i) Prdávající nezahájí dstranění vad Předmětu kupě z dpvědnsti za vady ve výše uvedené lhůtě; neb pkud (ii) vada Předmětu kupě z dpvědnsti za vady nebude dstraněna v termínu a způsbem určenýmm v suladu se Smluvu, má Kupující práv zajistit dstranění takvé vady Předmětu kupě jinu sbu,, a t na náklady Prdávajícíh, které uhradí Prdávající Kupujícímu d deseti (10) dnů p předlžení dkladu jejich vynalžení. Kupující má sučasně nárkk na úhradu účelně vynalžených výdajů, vzniklých v suvislsti s výskytem vad v a jejich dstraněním. 5.5 Nárky z vad Předmětu kupě see nedtýkají nárku na smluvní pkutu Kupujícíh. nárku na náhradu n újmy ani případnéh

5 Prdávající se zavazuje reagvat na známenu závadu během záruční dby nejpzději d čtyřiceti smi (48) hdin. Prdávající se zavazuje prvést záruční a také mimzáruční pravy nejpzději d tří (3) pracvních dnů d nahlášení vady,, a t v místěě instalace zařízení. Záruka za vady platí,, pkud nedjde k prušení pravidel prvzuu Kupujícím neb bsluhu. V případě pškzení Předmětu kupě neb jeh části ze strany Kupujícíh, nese Kupující veškeré náklady spjené s reklamací a pravu v dbě záruky. Jak závada se neuznává pškzení vzniklé zanedbanu pvinnu údržbu. Záruční lhůta se prdlužuje dbu d nahlášení závady d jejíh dstranění. O prvedení záruční pravy vyhtví Prdávající písemný prtkl ZÁVAZKY PRODÁVAJÍCÍHO Prdávající se zavazuje Předmět vyplývajících z tét Smluvy. Kupě Kupujícímu prdat ve stavu a za pdmínek Prdávající se zavazuje zajistit, žee k kamžiku, kdy tat Smluva nabude účinnsti, je Prdávající jediným a výlučným vlastníkem Předmětu kupě a není jakkliv smluvně či záknně mezen v dispzici s Předmětem kupě pdle tét Smluvy. Prdávající je pvinenn uhradit Kupujícímu veškeré škdy, náklady, ztráty a jiné újmy v případě, že Prdávající v dbě uzavření tét Smluvy není vlastníkem Předmětu kupě. Prdávající dškdní Kupujícíh za všechny škdy a ztráty a uhradí veškeré náklady a výdaje (včetně úplných a skutečných nákladůů sudních řízení a právníh zastupení) a za veškeru dpvědnst a nárky třetích sb uplatněných vůči Kupujícímu v suvislsti s neplatnstí a/ /neb zdánlivstí tét Smluvy a/neb v suvislsti s tím, že Prdávající není vlastníkem Předmětu kupě a/neb některé jejich části. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY PRODÁVAJÍCÍHO Prdávající tímt prhlašuje a zaručuje vůči Kupujícímu, že ke dni, ke kterému Prdávající pdepsal tut Smluvu, byl každé z níže uvedených u Prhlášení a záruk pravdivé, úplné a nikli zavádějící, a Prdávající bere naa vědmí, žee Kupující na tat prhlášení, ujištění a záruky spléhá: Vlastnické práv k Předmětu kupě. Prdávající je výlučnýmm a nemezeným vlastníkem Předmětu kupě. Prdávající nabyl vlastnické práv k Předmětu kupě řádně; Právní vady. Práv Prdávajícíh nakládat s Předmětem kupě není jakkli mezen (s výjimku nárků uplatňvaných ve v vztahu k Předmětu kupě ze strany Kupujícíh); Předmět kupě není a d dne předání nebude zatížen žádnu závadu, ani jiným zatížením; - 5 -

6 7.1.3 Neexistence dluhů. Pdle nejlepšíh vědmí Prdávajícíh žádná sba či rgán státní správy či místní samsprávy nemá ve vztahu k Předmětu kupě žádné vyknatelné phledávky, prti Prdávajícímu není pdlee jeh nejlepšíh vědmí vedena ani exekuce pdle zákna č. 120/2001 Sb., exekuční řád, v platném znění, ani řízení výkn rzhdnutí pdle zákna č. 99/1963 Sb., bčanský sudní řád, v platném znění, ppřípadě pdle zákna č. 292/2013 Sb., zvláštních řízeních ř sudních, v platném znění, a Prdávající nemá ani žádné nedplatky na daních či bdbných platbách, v jejichž j důsledku by příslušný rgán mhl zřídit záknné zástavní práv neb sudcvské zástavní práv či zahájit řízeníí výkn pvinnsti Prdávajícíh k prvedení suvisejících plateb; Neexistence zatížení z Předmětu kupě.. Neexistují jakákli j mezení vlastnickéh práva k Předmětu kupě a Prdávající nepskytl žádné sbě jakékliv práv užívat, spluužívat (včetně prnájmu či pachtu) neb držet Předmět kupěě neb jeh část, které by byly platné a závazné v den uzavření tét Smluvy,, neb nabyly platnsti a závaznsti p tmt dni; Neexistence vedlejších ujednání. Předmět kupěě není předmětem jakéhkli ujednání výhradě vlastnickéh práva, práva zpětné z kupě, zákazu zcizení neb zatížení, výhradě předkupníh práva, výhradě lepšíh kupce a/neb kupi na zkušku; Phledávky ve vztahu k Předmětu kupě. Neexistuje žádná dměna, úplata ani jiná úhrada splatná správci, ddavateli, zprstředkvateli, anii žádné jiné sbě za ddávky služeb s či jiných plnění vztahujícíchh se k Předmětu kupě neb k prdeji pdle tét Smluvy, kteru sjednal Prdávající a která by mhla být právněně nárkvána vůči Kupujícímu, ppřípadě, jejichž řádné neuhrazení ze strany Prdávajícíh byy mhl nepříznivě vlivnit plnění tét Smluvy (dále jen Prhlášení a záruky ) Prdávající se dále zavazuje, že veškerá Prhlášení a záruky buduu d dne předání Předmětu kupě správná, pravdivá, úplná a nikliv zavádějící, jakž i plně účinná s výjimku těch Prhlášení a záruk, k jejichž změněě djde v důsledku jednání Kupujícíh. V případě, že se kterékli z Prhlášení a záruk uvedenýchh v Odstavci 7.1 tét Smluvy ukáže být nesprávné, nepravdivé,, neúplné a/ /neb zavádějící neb v případě prušení závazku Prdávajícíh pdle Článku 6 (Závazky Prdávajícíh) tét Smluvy, je Kupující právněn d tét Smluvy dstupit. Účinky dstupení d tét Smluvy nastávají dručením písemnéh známení dstupení druhé d Straně. Odstupením se tat Smluva ruší k kamžiku, kdyy byl známení dstupení dručen druhé Straně

7 SMLUVNÍ POKUTA Za neddržení dby plnění pdle Článku 2 (Dba a míst plnění) a Článku 4 dst. 4.1 tét Smluvy je Prdávající pvinen zaplatit Kupujícímu smluvní pkutu ve výši 0,05 % z Celkvé ceny Předmětu kupě zaa každý zapčatý den prdlení. Při prdlení Kupujícíh s úhraduu faktury činí smluvní pkuta p 0,05% % z dlužné částky za každý zapčatý den prdlení. Při prušení pvinnsti Prdávajícíh pdle ustanvení 147a dst.. 4 a 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ), v platném znění, činí smluvní pkuta 500,- Kč (slvy: pět set krun českých) za každý zapčatý den prdlení. Uvedené smluvní pkuty nemajíí vliv na výši případnéé náhrady škdy a/neb jiné (i nemajetkvé) újmy. Zaplacení smluvní pkuty nezbavuje Prdávajícíh jakékli jiné pvinnsti pdle tét Smluvy a/neb právních předpisů, včetně (nikliv však puze) p pvinnsti zajišťvané smluví pkutu, jakž ani závazků neb dpvědnsti i plynucí z tét Smluvy a z platných právních předpisů. 8.6 Smluvní pkuty jsu smluvní pkuty. splatné desátý (10.) den d výzvy právněné Strany k zaplacení DORUČOVÁNÍ A KONTAKTNÍ OSOBA Jakékli známení pdle tét Smluvy musí být učiněné písemně v českém jazyce j a dručené sbně, kurýrní službu, dpručenu pštu neb n faxem Straně, jíž má být dručen, na adresu neb faxvéé čísl uvedené v Odstavci 9.2 tét Smluvy, neb na jinu adresu neb faxvé f čísl sdělené takvu Stranuu písemným známením druhé Straně dručeným ne pzději než pět (5) pracvních dnů přede dnem, kdy byl známení deslán. Kntaktní sbu a adresu pr dručvání uvedenu v Odstavci 9.1 tét Smluvy je: pkud jde Prdávajícíh : Adresa: Fax: K rukám: Ovcná 34, Praha Irena Sejrkvá bchdně prjektvý manažer - 7 -

8 9.2.2 pkud jde Kupujícíh: Adresa: Fax: K rukám: Na Šabatce 17, Praha RNDr. Jann Macun, Ph.D. 9.3 Aniž by tím byly dtčeny jiné prstředky, kterými lze prkázat dručení, má se za t, že známení byl řádně dručen: při sbním dručvání, příp. dručvání kurýrem: (a) (b) dnem faktickéh přijetí zásilky; neb dnem, kdy příjemcee depřel převzetí zásilky, při dručvání pštu: (a) (b) dnem uvedeným na dručence vrácené pštu jak den převzetí; neb třetím (3.) pracvním dnem p deslání; neb (c) dnem vyznačeným zásilky, pštu jak datum, kdy příjemce e depřel převzetí při dručvání faxem kamžikem, kdy desílatel bdržel ptvrzení úplném přensu zprávy, vydané desílacím přístrjem, přičemž: (a) byla-li zpráva přenesena p hd., má m se za t, v 9.00 hd. následující pracvní den; a/neb že byla dručena (b) byla-li zpráva přenesena v den, který není pracvním p dnem, má se za t, že byla dručena v nejbližším následujícím pracvním p dni Každé desílané známení budee pdepsán právněnuu sbu desílatele. Každý adresát bude právněnn pvažvat takvé známení za riginál, jehž bsah je ze strany desílatelee závazný a na jehž základě je adresát právněn jednat. j Strany se zavazují neprdleně si sdělit změny jakýchkli dručvacíchd h údajů uvedených v tét Smluvě, bez pvinnsti uzavřít ddatek k tét Smluvě. Strana, která neznámí včas změnu své adresy a faxvéh čísla, dpvídá druhé Straně za případnu vzniklu škdu a/neb jinu (i nemajetkvu) újmu. Není-li desílateli písemněě známen jinak, platí, že faxvý přístrj každéh příjemce se nachází na adrese tht příjemce uvedené v Odstavci 9.2 tét Smluvy

9 ZÁKAZ STŘETU ZÁJMŮ V případě zjištění neetických praktik uchazeče (nabízení, pskytnutí, přijímání neb zprstředkvání jakýchkli hdnt neb výhd s cílem vlivnit chvání neb jednání khkliv přím neb nepřím v zadávacím řízení) či rzpru čestnéh prhlášení uchazeče a skutečnsti věřených h ČHMÚ na základě splehlivých infrmací, případně i na základě využití pžádání uchazeče písemné vysvětlení neb p přizvání uchazeče pr ústní vysvětlení, vylučí ČHMÚ takvéh uchazečee bezdkladně ze zadávacíh řízení. Při předkládání nabídky musí uchazeč předlžit čestné prhlášení neexistenci střetu zájmů a v něm prhlásit, že není v zadávacím řízení vlivněn přím neb nepřím střetem zájmů ve vztahu k ČHMÚ, ani k subjektům pdílejícím se na přípravě tht t zadávacíh řízením, jakž i že nemá žádné zvláštní spjení s těmit sbami (např. majetkvé, persnální aj.). VYLOUČENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ OBČANSKÉH HO ZÁKONÍKU Smluva se řídí ustanveními zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, v platném znění (dále jen Občanský zákník ). Strany vylučují aplikaci ustanvení 2079 dst. 2, 2093, první věty 2098, 2126 a 2127 Občanskéh zákníku na Smluvu a na veškerá práva a pvinnsti Stran vzniklé na základě Smluvy. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Prdávající bezvýhradně suhlasí se zveřejněním plnéh znění Smluvy v suladu se ZVZ, v platném zněníí a suvisejícími právními předpisy. Zveřejněníí bsahu Smluvy nemůže být pvažván za případné prušení pvinnsti mlčenlivsti. m Prdávající předlží Kupujícímu seznam subddavatelů, vee kterém uvede subddavatele, kterým za plnění subddávky uhradil více než 10 % z Celkvé ceny; neb z části ceny veřejné zakázky uhrazené Kupujícímm v jednm kalendářním rce, pkud dba plnění veřejnéé zakázky přesahuje jeden (1) rk Prdávající předlží seznam subddavatelů a případně jeh přílhu - seznam vlastníků akcií pdle 147a dst. 4 a 5 ZVZZ nejpzději d šedesáti (60) dnů d splnění Smluvy, neb d 28. únra následujícíh kalendářníh rku v případě, žee plnění Smluvy přesahuje jeden (1) rk, r resp. devadesát (90) dnů přede dnem předlžení seznamu subddavatelů. Prdávající je pvinenn vést a průběžně aktualizvat reálnýý seznam všech subddavatelů včetně výše jejich pdílu na ddávce a tent seznam předlžit v případěě jakékliv změny na straně subddavatelů neprdleně Kupujícímu

10 12.5 Kupující je právněn dstupit d Smluvy, jestliže zjistí, že ž Prdávající: nabízel, dával, přijímal neb zprstředkvával jakékli hdnty s cílem vlivnit chvání neb jednání khkliv, ať již státníh úředníka ú neb někh jinéh, přím neb nepřím, v zadávacím řízení neb při prvádění p tét Smluvy; ; neb zkreslval skutečnsti zaa účelem vlivnění zadávacíh řízení neb prvádění Smluvy ke škdě Kupujícíh, včetně užití pdvdných praktik k ptlačení a snížení výhd vlné a tevřené sutěže Smluva může být měněna neb dplňvána puze písemnými ddatky k tét Smluvě, pdepsanými právněnými zástupci Stran. Změna tét Smluvy v jiné než písemné frmě je tímt vylučena. Za písemnu frmu nebude pr tent t účel pvažvána výměna vých či jiných elektrnických zpráv. Není-li pr změnu tét Smluvyy ddržena frma ujednaná Stranami, lze neplatnst takvét změny namítnut i v případě, byl-li již plněn. Smluva je vyhtvena ve čtyřechh (4) stejnpisech. Dva (2)( stejnpisy bdrží Kupující a dva (2) stejnpisy bdrží Prdávající. Strany prhlašují, že tat Ssmluva byla uzavřena pdle jejich shdnéé a svbdné vůle, cž ptvrzují vlastnručními pdpisy. PŘÍLOHY Všechny následující přílhy jsu nedílnu sučástí tét Smluvy: Přílha 1: Technická specifikace předmětu smluvy pdle ZD; Z Přílha 2: Zadávací dkumentace včetně všech jejích přílh; Přílha 3: Harmngram plnění. PLATNOST A ÚČINNOST Tat Smluva nabývá platnsti a účinnsti dnem jejíh pdpisu všemi Stranami NA DŮKAZ ČEHOŽ připjují Strany vlastnruční pdpisy následvně:

11

12 PŘÍLOHA 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU SMLOUVY PODLE ZD

13 PŘÍLOHA 1 TECHNICKÁ SPECIFIKAC CE PŘEDMĚTU SMLOUVY PODLEE ZD Laservý detektr výšky směšvací vrstvyy a základny blačnsti (ceilmetr)( Ceilmetr VAISALA mdel CL31 pr měření výškyy základny - měřicí rzsah 0 7 km, bez pdstatnéh snížení dsahu srážkami - zbrazvací cyklus, prgramvatelný v rzsahu s - vertikální rzlišení 5 m - přesnst měření vzdálensti (pr pevný cíl) lepší než ±1 % neb ±5 m - didvý laser, vlnvá délka 910 nm - třída bezpečnsti chrany zraku 1M IEC/EN datvé výstupy: výška směšvací vrstvy výšky základen blaků (až 3 vrstvy) výškvý prfil intenzity zpětnéh rzptylu infrmace stavu zařízení spjitý záznam a ukládání datt grafické uživatelské rzhraní,, zbrazení dat exprt dat ve frmátech kmpatibilních s MS EXCELL - datvá rzhraní data RS232 / RS485 / mdem (musí umžňvat využití rychlých sítí 3G) údržba RS232 přensvá rychlst (baud rate) RS232 / 2400 RS ,600mdem V.21, V.22, V.22bis

14 - napájení: 230V/50Hz ± 10 Hz - příkn: max. 350W včetně vyhřívání - vnitřní zálhvací baterie: 2Ah - prvzní pdmínky, venkvní prstředí: tepltní rzsah C relativní vlhkst % max rychlst větru 55 m/s - klasifikace chrannéh krytu IP65 - dlnst prti vibracím Vibratin Llyds Register / IEC Hz ±1.0 mm Hz ± 0.79 mm - EMC: IEC/EN bezpečnstní nrma: IEC/ /EN mechanické vlastnsti: rientace, plhvání: vertikální neb s náklnemm 12 d vertikály - autmatické vyhřívání a ventilace výstupníh splňujeénka - radiační kryt a pdstavec - vstupní tvr pr servisníí práce a údržbu - chranné ptické filtry prti přímenému slunečnímu záření - maximální hmtnst celkem 35kg - 2 -

15 Sdar s rzšířením RASS Dppler SODAR METEK - PCS akustický kmitčet : - rzsah hrizntálních slžek větru: - rzsah směru větru : - rzsah vertikální slžky větru: - prvzní pdmínky venkvní prstředí Hz ± 50 m/s úhlvých stupňů ± 10 m/s teplta: -30 C + 55 C relativní vlhkst: % max náraz větru: 555 m/s - vyhřívaná anténa, dstranění sněhu - prvzní pdmínky vnitřní prstředí (pr vyhdncvací jedntku) teplta: + 5 C až + 45 C relativní vlhkst: % - integrační (průměrvací) interval: typický s, minimum m 100 sec, pr kmpletní cyklus, zahrnující všechny anténní svazky - pčet intervalů (gates) pr výškvé průměrvání v intervalu: 1 40 nastavitelný - minimální výška měření: přírůstekem 5m nastavitelná, d 10 m, s - vertikální rzlišení ( H): 100 m, přírůstek 5m nastavitelné, 5 m H - výškvý dsah měření: dat pr směr a rychlst větru 500 m, 70 % dstupnst - maximální výškvý dsah měření: > 1000 m (za meterlgickýchh pdmínek, které nejsu nepříznivé pr akusticku sndáž např. intenzivní srážky, velmi silný přízemní vítr ) - 3 -

16 - typická šířka anténníh paprsku: frekvenci - výkn signálu: (elektrický), autmaticky nastavvanýý - zisk antény : - citlivst přijímače (akustický tlak): - přesnst: hrizntální slžky rychlsti větru: neb 5 % směr větru: rychlst větru nad 5 m/s 3 5, pr rychlst větru d 5 m/s 7 12, v závislsti na max W 20 db 10-6 N/m² m/s, 1 3, pr vertikální slžka rychlsti r větru: m/s, neb 5 % směrdatná dchylka vertikální slžky větru: m/s, neb 5 % - nastavitelné prvzní parametry: datum, čas, časvé pásm pčet výškvých hladin pr měření nejnižší výškvá hladina nejvyšší výškvá hladina rzlišení ve výšce průměrvací interval a/neb splňujeamžitá půměrvání) data (bez intenzita signálu nastavitelnáá pr každý směr paprsku, % vysílaná frekvence vertikální šířka svazku rientace antény v azimutu: rientace anténa v hrizntu: datvý prtsplňujel datvý výstup: vyžádání synchrnní, asynchrnní neb na externí - 4 -

17 - výstupní parametry prměnné (průměrvané pr každu výškvu hladinu): výška hladiny intenzita signálu drazivst teplta vzduchu ( RASS) radiální slžky větru rychlst větru, vektrvý průměr rychlst větru, skalární průměr směr větru směrdatné dchylky radiálních slžek větru směrdatné dchylky hrizntálních slžek větru směrdatná dchylka směru slžky větru ve vertikále směrdatná dchylka směru slžky větru v hrizntálee třída stability (Pasquill-Giffrd) výška směšvací vrstva pměr signál/šum pčet platných vzrků měřeníí strukturní parametr test věrhdnsti dat - řídící sftware pžadavky: umžňuje přístupp d systémuu a nastavení všech systémvých parametrů, prměnných a výstupních prtů vládání vstupníh seznamu parametrů techniku splňujeen ukládání dat a vládání subrů autmaticky, strmvá struktura subrů, uživatelsky přátelská archivace a prhlížení dat, mžnst ff-line režimu ASCII kódvané datvé subry s jednznačnu strukturu - 5 -

18 - vizualizační sftware pžadavky: vyhdncení dat pr dluhé intervaly v mžnst něklika znázrnění sučasně znázrnění prfilů, časvých řad, izlinií, časvých/prstrvých řezů pr všechny měřené prměnné (primární neb hlazená data) statistiky dstupnsti dat znázrnění větrných růžic pr výškvé hladiny, nastavitelné třídy rychlsti a sektry s směruu větru histgramy znázrnění věrhdnsti dat, nastavitelné prahy akceptace funkce zm a hlazení pr všechna data nastavitelné funkce hlazení dat stupnice grafů autmatické neb zadané uživatelem indikace numerických hdntt v grafech v pzici ukazatele mžnst manuálníh zneplatnění dat tiskvé rutiny s pdpru MSS WINDOWS různé exprtní frmáty pr grafiku (MS Windws bitmap, MS Windws metafile, HPGL GIF, TIFF, Encapsulated Pstscript, CGM ) exprt dat v CSV frmátu dávkvém režimu, RASS METEK 1290 MHz - anténní systém: 2 parablické reflektry napaječe v hnisku šířka paprsku ±3. 5 rientace paprsku vertikální plarizace lineární - 6 -

19 - vysílač frekvence 1290 MHz ± d MHz (d bude specifikván v závislsti na pvlených frekvencích v ČR) mdulace spjitá vlna šířka pásma cca přijímač frekvence 1290 MHz ± d MHz (d bude specifikván v závislsti na pvlených frekvencích v ČR) šumvé čísl (Nise Figure) < 1 db - přesnst stanvení virtuální teplty 0..3 K - řídící a vizualizační sftware: viz SODAR. Stžárvý měřicí systém sazení výškvých úrvní stávajícíh stžáru: - 2 m radiační bilance, teplta, vlhkst - 10 m 3D anemmetr (samstatný stžár) - 20 m 2D anemmetr (2x), teplta, vlhkst - 40 m 2D anemmetr (2x), teplta, vlhkst - 80 m 3D anemmetr, teplta, vlhkst tepltní čidl (4 ks) Vlhkstní a tepltní snda VAISALA mdel HMP155 - měřicí element: Pt měřicí rzsah: -45 C až 45 C - přesnst: - rzlišení: - radiační kryt: 0.1 C 0.01 C žaluzivý - 7 -

20 čidl relativní vlhkstii (4 ks) Vlhkstní a tepltní snda VAISALA mdel HMP155 - kapacitní čidl - měřicí rzsah: - přesnst: - rzlišení: - prvzní rzsah teplt: - radiační kryt: 0 100% lepší než 2% 1% -45 C až 45 C žaluzivýý čidl směru a rychlstii větru ultrazvukvý anemmetr 2DD (4 ks) mdel Ultrasnický 2D anemmetr METEK usnic-2 - prvzní mód: - veličiny: rychlst větru - měřicí rzsahy: - přesnst: rychlst 5 m/ s - rzlišení: - frekvence vzrkvání: - přens dat: vlitelný, prvtní data neb průměry, vektrvéé a skalární průměrvání v rzsahu 1 až sec slžky věru u, v, směr větru, vdrvná v rychlst 0 až 60 m/s, směr větru 0 až 360 rychlst 0.1 m/s neb 2%, směr 2, pr 0.01 m/s, 0.1, 0.1 až 50 Hz rzhraní RS vdtěsnst, vyhřívání, dlnst prtii námraze a padajícím námrazkům - 8 -

21 čidl směru a rychlstii větru ultrazvukvý anemmetr 3DD (2 ks) mdel Ultrasnický 3D anemmetr METEK usnic-3 - prvzní mód: - veličiny: - měřicí rzsahy: - přesnst: rychlst 5 m/ s - rzlišení: vlitelný, prvtní data neb průměry, vektrvéé a skalární průměrvání v rzsahu 1 až sec slžky věru u, v, w, směr větru, vdrvná v rychlst větru, virtuální teplta rychlst 0 až 60 m/s, směr větru 0 až 360, virtuální teplta -40 až 60 C rychlst 0.1 m/s neb 2%, směr 2, pr 0.01 m/s, 0.01 C, 0.1, - interní datalgger a preprcesing dat, nline výpčet turbulentních t splňuje ů a charakteristikk - směrdatné dchylkyy σ u, σ v, σ w, σ T, frikční rychlst u*, frikční teplta T*, Mnin-Obuchvva délka L, kvarinace k měřených veličin cv(u,v), cv(u,w), v(v,w),, cv(v,t), cv(w,t), vertikální t splňuje tepla a hybnsti, intenzita turbulence (eddy crrelatin methd) - přens dat: rzhraní RS vdtěsnst, vyhřívání, dlnst prtii námraze a padajícím námrazkům čidl pr měření radiační bilance ( 1 ks) Čidl radiační bilance Kipp and Znen mdel CNR 4 Net Radimeter + CNF 4 Ventilatin Unit - spektrální rzsah krátkvlnná část: - spektrální rzsah dluhvlnná část : - citlivst: 300 t 2800 nm 4500 t nmm 5 t 20 µv/w/m 2 - tepltní závislst citlivsti (v rzsahu teplt -10 C +40 C): < 4 % - 9 -

22 - dezva: - nelinearita: - prvzní rzsah teplt: < 18 s < 1 % C - ventilace, vyhřívání, chrana prti rsení a námraze - mezinárdní standard WMO Gd Quality sftware pr sběr a přens dat z měřicíh systému, jejich předběžné zpracvání, zbrazení, kntrlu a archivaci - umžňuje přístup d systému a nastavení všech systémvých parametrů a prměnných - vládání seznamu parametrů techniku ken - ukládání dat a vládání subrů manuálně i autmaticky, strmvá struktura subrů, uživatelsky přátelská archivace a prhlížení dat, mžnst ff-line režimu - ASCII kódvané datvé subry s - vyhdncení dat pr dluhé intervaly v dávkvém režimu, mžnst něklika znázrnění sučasně - znázrnění prfilů, časvých řad, časvých/prstrvých řezů pr všechny měřené prměnné (primární neb hlazená data) - statistiky dstupnsti dat - znázrnění větrných růžic, nastavitelné třídy rychlsti a sektry směru větru - histgramy - funkce zm a hlazení pr všechna data - nastavitelné funkce hlazení dat - stupnice grafů autmatické neb zadané uživatelem - indikace numerických hdnt v grafech v pzici ukazatele - mžnst manuálníh zneplatnění dat - tiskvé rutiny s pdpru MS WINDOWS - různé exprtní frmáty pr grafiku (MS Windws bitmap, MS Windws metafile, HPGL GIF, TIFF,, Encapsulated Pstscript, CGM ) - exprt dat v CSV frmátu

23 DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE Pžadavky jsu uvedeny suhrnně pr všechna ddávaná zařízení. - instalace a uvedení d prvzu v místě ddání - zašklení pracvníků Bude prvedena Bude prveden - záruční dba - reakce na známenu závadu během záruční dby d 48 hd. a zajištění záruční i mimzáruční pravy d tříí pracvních dní v místěě instalace zařízení pr RASS: - ddavatel musí předlžitt hmlgaci zařízení platnu pr Evrpsku E unii - ddavatel musí pskytnut všechny ptřebné dkumenty a ptřebnu sučinnst při získání všech ptřebných právnění k prvzuu zařízení, zejména Individuálníh právnění k využívání rádivých kmitčtů 24 měsíců ANO ANO ANO JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Pžadavky jsu uvedeny suhrnně pr všechna ddávaná zařízení. - Uchazeč prkáže splnění pžadavkůů zadavatelee na technické pdmínky plnění prstřednictvím pdrbnéh technickéh ppisu předmětu nabídky. V nabídce předlží ficiální veřejně dstupné a garantvané specifikace výrbce. Pkud t tímt způsbem není mžné, předlží zájemce v n abídce vyjádření výrbce splnění těcht pžadavků zadavatele. - Uchazeč musí předlžit autrizaci výrbce k prdeji a servisuu ddávaných zařízení. - Uchazeč musí předlžit dklady platný certifikát tm, že jeh technici byli řádně vyškleni výrbcem na prvádění servisu na ddávaná zařízení (prstá kpie) ). ANO viz přílha ANO viz přílha ANO viz přílha

24 PŘÍLOHA 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VČETNĚ VŠECH JEJÍCH PŘÍLOH

25 Zadávací dkumentace Speciální meterlgická technika DODÁVKY V Prjekt Speciální meterlgická technika Speciální meterlgická technika

26 Speciální meterlgická technika

27 Zadávací dkumentace, Název Speciální meterlgická technika , Speciální meterlgická technika

28 ,- p Speciální meterlgická technika

29 ,, Praha 1, e-. Zadavatel dále stanvuje jisttu zadávacíh kmunikace se zadavatelem realizvána puze písemnu ,, Praha 1 - em na adresu Netevírat - - Speciální meterlgická technika V V 2.4,. 2.5 Speciální meterlgická technika

30 2.6. z m úvdní strana ( - ( Speciální meterlgická technika

31 návrh Speciální meterlgická technika

32 V. V V, Speciální meterlgická technika

33 v v kvalifikaci ddavatele kvalifikace Speciální meterlgická technika

34 - - -, z - jak za právnicku za stat - z - y. Speciální meterlgická technika

35 y. y., u y , Speciální meterlgická technika

36 1 ením p e 4.2, n % Speciální meterlgická technika

37 b % V V b,. V Speciální meterlgická technika

38 Speciální meterlgická technika

39

40 Přílha č. 1 - Pdrbnsti předmětu veřejné zakázky (technické pdmínky) p Pdrbnsti předmětu veřejné zakázky (technické pdmínky) Prgram OPŽP: Veřejná zakázka: Invace Státní Imisní Sítě a nástrjů hdncení h kvality vzduší [ III ] Speciální meterlgická technika OBSAH 1. Vymezení předmětu veřejné zakázky Technická specifikace Laservý detektr výšky směšvací vrstvy a základny blačnsti (ceilmetr) Sdar s rzšířením RASSS Stžárvý měřicí systém Další pžadavky zadavatele Jiné pžadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky... 8 Speciální meterlgická technika

41 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Čísl Název 1 Laservý detektr výšky směšvací vrstvy a základny blačnsti (ceilmetr) 2 Sdar s rzšířením RASSS 3 Stžárvý měřicí systém Pčet Klasifikace CPV TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2.1. Laservý detektr výšky směšvací vrstvy a základny blačnsti (ceilmetr) - měřicí rzsah 0 7 km, bez pdstatnéh snížení dsahu srážkami - zbrazvací cyklus, prgramvatelný v rzsahu s - vertikální rzlišení 5 m - přesnst měření vzdálensti (pr( pevný cíl) lepší než ±1 % neb ±5 m - didvý laser, vlnvá délka 910 nm - třída bezpečnsti chrany zraku 1M IEC/EN datvé výstupy: výška směšvací vrstvy výšky základen blaků (až 3 vrstvy) výškvýý prfil intenzity zpětnéh rzptylu infrmace stavu zařízení spjitý záznam a ukládání dat grafické uživatelské rzhraní, zbrazení dat exprt dat ve frmátech kmpatibilních s MS EXCEL - datvá rzhraní data RS232 / RS485 / mdem (musí umžňvat využití rychlých sítí 3G) údržba RS232 přensvá rychlst (baud rate) RS232 / RS ,600 mdem V.21, V.22, V.22bis napájení: 230V/50Hz ± 10 Hz - příkn: max. 350W včetně vyhřívání - vnitřní zálhvací baterie: 2Ah - prvzní pdmínky, venkvní prstředí: tepltní rzsah C relativní vlhkst % max rychlst větru 55 m/s - klasifikace chrannéh krytu IP65 - dlnst prti vibracím Vibratin Llyds Register / IEC Hz ±1.0 mmm Hz ± 0.79 mm Speciální meterlgická technika

42 - EMC: IEC/EN bezpečnstní nrma: IEC/EN mechanické vlastnsti: rientace, plhvání: vertikální neb s náklnem 12 dd vertikály - autmatické vyhřívání a ventilace výstupníh kénka - radiační kryt a pdstavec - vstupní tvr pr servisní práce a údržbuu - chranné ptické filtry prti přímenému slunečnímu záření - maximální hmtnst celkem 35kg 2.2. Sdar s rzšířením RASSS Sdar - akustický kmitčet : Hz - rzsah hrizntálních slžek větru: ± 50 m/s - rzsah směru větru : úhlvých stupňů - rzsah vertikální slžky větru: ± 10 m/s - prvzní pdmínky venkvní prstředí teplta: relativní vlhkst: max náraz větru: -30 C + 55 C % 55 m/s - vyhřívaná anténa, dstraněníí sněhu - prvzní pdmínky vnitřní prstředí (pr vyhdncvací jedntku) teplta: relativní vlhkst: +5 C až + 45 C % - integrační (průměrvací) interval: typický s, minimum 10 sec, pr kmpletní cyklus, zahrnující všechny anténní svazky - pčet intervalů ( gates) pr výškvé průměrvání nastavitelný v intervalu: minimální výška měření: nastavitelná, d 10 m, m s přírůstekem 5m - vertikální rzlišení ( H): nastavitelné, 5 m H 100 m, přírůstek 5m - výškvý dsah měření: 500 m, 70 % dstupnst dat pr směr a rychlst větru - maximální výškvý dsah měření: > 1000 m (za meterlgických pdmínek, které nejsu nepříznivé pr p akusticku sndáž např. intenzivní srážky, velmi silný přízemní vítr ) - typická šířka anténníh paprsku: 7 12, v závislsti na frekvencii - výkn signálu: max W (elektrický), autmaticky nastavvaný - zisk antény : 20 db - citlivst přijímače (akustický tlak): 10-6 N/m² - přesnst: hrizntální slžky rychlsti r větru: směr větru: m/s, neb 5 % 1 3, pr rychlst větru nad 5 m/s 3 5, pr rychlst větru d 5 m/s vertikální slžka rychlsti větru: m/ /s, neb 5 % Speciální meterlgická technika

43 směrdatná dchylka vertikální slžky větru: 0.10 m/s, neb 5 % - nastavitelné prvzní parametry: datum, čas, časvé pásm pčet výškvých hladin pr měření nejnižší výškvá hladina nejvyšší výškvá hladina rzlišení ve výšce průměrvací intervall a/neb kamžitá data (bez půměrvání) intenzita signálu nastavitelná pr každý směr paprsku, % vysílaná frekvence vertikální šířka svazku rientacee antény v azimutu: rientacee anténa v hrizntu: datvý prtkl datvý výstup: synchrnní, asynchrnní neb na externí vyžádání v - výstupní parametry prměnné (průměrvané pr každu výškvu hladinu) ): výška hladiny intenzita signálu drazivst teplta vzduchu (RASS) radiální slžky větru rychlst větru, vektrvý průměrr rychlst větru, skalární průměr směr větru směrdatné dchylkyy radiálních slžek větru směrdatné dchylkyy hrizntálních slžek větru směrdatná dchylka směru slžky větru ve vertikále směrdatná dchylka směru slžky větru v hrizntále třída stability (Pasquill-Giffrd) výška směšvací vrstva pměr signál/šum pčet platných vzrků měření strukturní parametr test věrhdnsti datt - řídící sftware pžadavky: umžňuje přístup d systému a nastavení všech systémvých parametrů, prměnných a výstupních prtů vládání vstupníh seznamu s parametrů techniku ken ukládání dat a vládání subrů autmaticky, strmvá struktura subrů, uživatelsky přátelskáá archivace a prhlížení dat, mžnst ff-line režimu ASCII kódvané datvé subryy s jednznačnu strukturu - vizualizační sftware pžadavky: Speciální meterlgická technika

44 vyhdncení dat pr dluhé intervaly v dávkvém režimu, mžnstt něklika znázrnění sučasněě znázrnění prfilů, časvých řad, izlinií, časvých/prstrvýchh řezů pr všechny měřené prměnné (primární neb hlazená data) statistiky dstupnsti dat znázrnění větrných růžic pr výškvé hladiny, nastavitelné třídyy rychlsti a sektry směru větru histgramy znázrnění věrhdnsti dat, nastavitelné prahy akceptace funkce zm a hlazení pr všechna data nastavitelné funkce hlazení dat stupnice grafů autmatické neb zadané uživatelem indikace numerických hdnt v grafech v pzici ukazatele mžnst manuálníh zneplatněníí dat tiskvé rutiny s pdpru MS WINDOWS různé exprtní frmáty pr grafiku (MS Windws bitmap, MS Windws metafile, HPGL GIF, TIFF, Encapsulated Pstscript, CGM ) exprt dat v CSV frmátu RASS - anténní systém: 2 parablické reflektry napaječee v hnisku šířka paprsku ±3.5 rientacee paprsku vertikální plarizace lineární - vysílač frekvence 1290 MHz ± d MHz (d bude specifikván v závislsti na pvlených frekvencích v ČR) mdulace spjitá vlna šířka pásma cca přijímač frekvence 1290 MHz ± d MHz (d bude specifikván v závislsti na pvlených frekvencích v ČR) šumvé čísl (Nise Figure) < 1 db - přesnst stanvení virtuální teplty t 0.3 KK - pžadavky na řídící a vizualizační sftware: viz SODAR Stžárvý měřicí systém sazení výškvých úrvní stávajícíh stžáru: - 2 m radiační bilance, teplta, vlhkst - 10 m 3D anemmetr (samstatný stžár) - 20 m 2D anemmetr (2x), teplta, vlhkst - 40 m 2D anemmetr (2x), teplta, vlhkst Speciální meterlgická technika

45 - 80 m 3D anemmetr, teplta, t vlhkst tepltní čidl (4 ks) - měřicí element: Pt100 - měřicí rzsah: -45 C až 45 C - přesnst: 0.1 C - rzlišení: 0.01 C - radiační kryt: žaluzivý čidl relativní vlhksti (4 ks) - kapacitní čidl - měřicí rzsah: 0 100% - přesnst: lepší l než 2% - rzlišení: 1% - prvzní rzsah teplt: -45 C- až 45 C - radiační kryt: žaluzivý čidl směru a rychlsti větru ultrazvukvý anemmetr 2D (4 ks) - prvzní mód: vlitelný, prvtní dataa neb průměry, vektrvé a skalární průměrvání í v rzsahu 1 až 3600 sec - veličiny: slžky s věru u, v, směr větru, vdrvná rychlst větru - měřicí rzsahy: rychlst r 0 až ž 60 m/s, směr větru 0 ažž přesnst: rychlst r 0.1 m/s neb 2% %, směr 2, pr rychlst 5 m/s - rzlišení: 0.01 m/s, 0.1, - frekvence vzrkvání: 0.1 až 50 Hz - přens dat: rzhraní r RS vdtěsnst, vyhřívání, dlnst prti námraze a padajícím námrazkům čidl směru a rychlsti větru ultrazvukvý anemmetr 3D ( 2 ks) - prvzní mód: vlitelný, prvtní dataa neb průměry, vektrvé a skalární průměrvání í v rzsahu 1 až 3600 sec - veličiny: slžky s věru u, v, w, směr větru, vdrvná rychlst větru, virtuální teplta t - měřicí rzsahy: rychlst r 0 ažž 60 m/s, směr větru 0 ažž 360, virtuální teplta -40- až 60 C - přesnst: rychlst r 0.1 m/s neb 2% %, směr 2, pr rychlst 5 m/s - rzlišení: 0.01 m/s, 0.01 C, 0.1, - interní datalgger a preprcesing dat, nline výpčet turbulentních tků a charakteristik - směrdatné dchylky σ u, σ v, σ w, σ T, frikční rychlst u*, frikčníí teplta T*,, Mnin-Obuchvva délka L, kvarinace měřených veličin cv(u,v), cv( (u,w), v(v,w), cv(v,t),, cv(w,t), vertikální tk tepla a hybnsti, intenzita turbulence (eddy crrelatin methd) - přens dat: rzhraní r RS vdtěsnst, vyhřívání, dlnst prti námraze a padajícím námrazkům čidl pr měření radiační bilance (1 ks) - spektrální rzsah krátkvlnnáá část: 300 t 2800 nm - spektrální rzsah dluhvlnná část : 4500 t nm Speciální meterlgická technika

46 - citlivst: 5 t 20 µv/w/m 2 - tepltní závislst citlivsti (v rzsahu teplt -10 C +40 C): < 4 % - dezva: < 18 s - nelinearita: < 1 % - prvzní rzsah teplt: C - ventilace, vyhřívání, chranaa prti rsení a námraze - mezinárdní standard WMO Gd Quality sftware pr sběr a přens dat z měřicíh systému, jejich předběžné zpracvání, zbrazení, kntrlu a archivaci - umžňuje přístupp d systému a nastaveníí všech systémvých parametrů a prměnných - vládání seznamu parametrůů techniku ken - ukládání dat a vládání subrů manuálně i autmaticky, strmvá struktura a subrů, uživatelsky přátelská archivace a prhlížení dat, mžnst ff-line režimu - ASCII kódvané datvé subry - vyhdncení dat pr dluhé intervaly v dávkvém režimu, mžnst něklika znázrnění sučasně s - znázrnění prfilů, časvých řad, časvých/prstrvých řezů pr všechny měřené prměnné (primární neb hlazená data) - statistiky dstupnsti dat - znázrnění větrných růžic, nastavitelné třídy rychlsti a sektry směru větru - histgramy - funkce zm a hlazení pr všechna data - nastavitelné funkce hlazení dat - stupnice grafů autmatické neb zadané uživatelem - indikace numerických hdnt v grafech v pzici ukazatele - mžnst manuálníh zneplatnění dat - tiskvé rutiny s pdpru MS WINDOWS - různé exprtní frmáty pr grafiku (MSS Windws bitmap, MS Windws metafile, HPGL GIF, TIFF, Encapsulated Pstscript, CGM ) - exprt dat v CSV frmátu 3. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE Pžadavky jsu uvedeny suhrnně pr všechna ddávanáá zařízení. - instalace a uvedení d prvzu v místě ddání - zašklení pracvníků - záruční dba minimálně 24 měsíců - reakce na známenu závadu během záruční dby d 48 hd. a zajištění záruční i mimzáruční pravy d tří pracvních dní v místě instalace zařízení pr RASS: - ddavatel musí předlžit hmlgaci zařízení platnu pr Evrpsku unii - ddavatel musí pskytnut všechny ptřebné dkumenty a ptřebnu sučinnst při získání všech ptřebných právnění k prvzu zařízení, zejména Individuálníh právnění k využívání rádivých kmitčtů Speciální meterlgická technika

47 4. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Pžadavky jsu uvedeny suhrnně pr všechna ddávanáá zařízení. Zadavatel si vyhrazuje v suladuu s 44, dst. 3, písmen j) zákna následující pžadavky: - Uchazeč prkáže splnění pžadavků zadavatele na technické pdmínky p plnění prstřednictvím pdrbnéh technickéh ppisu předmětu nabídky. V nabídce předlží ficiální veřejně dstupné a garantvané specifikace výrbce. Pkud t tímt způsbem není mžné, předlží zájemce v nabídce vyjádření výrbce splnění těcht pžadavků zadavatele. - Uchazeč musí předlžit autrizaci výrbce k prdeji a servisu ddávaných zařízení. - Uchazeč musí předlžit dklady platný certifikát tm, že jeh technici byli řádně vyškleni výrbcem na prvádění servisu na ddávaná zařízení (prstá kpie). Speciální meterlgická technika

48 III Speciální meterlgická technika Přehled umístění zařízení na jedntlivých pracvištích mim měřicí lkality Umístění (suřadnice Gauss-Krueger) III Ceilmetr SODAR + RASS Stžárvý systém Měřicí lkality [TTRO] Třinec-Ksms - ( , ) 1 [TVER] Věřňvice - ( , ) 1 Observatře ČHMÚ Tušimice Celkem 3 1 1

49 2 - Krycí list nabídky Speciální meterlgická technika státní Cena v Celkvá - - u hdntícímu u uveden zadávací dkumentace V Speciální meterlgická technika

50 Speciální meterlgická technika

51 3 - hlášení, v (dále jen zákn ) dle 53 dst. 1 písm. c) zákna - ddavatel v psledních 3 letech nenaplnil skutkvu pdstatu jednání nekalé ácení dle 53 dst. 1 písm. d) zákna dle 53 dst. 1 písm. e) zákna dle 53 dst. 1 písm. f) zákna dle 53 dst. 1 písm. g) zákna dle 53 dst. 1 písm. j) zákna - mému majetku neprbíhá neb v psledních 3 letech ins - ddavatel není v likvidaci, - ddavatel nemá v evidenci daní zachyceny zemi - ddavatel nemá nedplatek na pjistném a na penále na v - ddavatel není veden v, dle 53 dst. 1 písm. k) zákna - ddavateli n 435/2004, v V dne (Obchdní firma za ucha - Speciální meterlgická technika

52 PŘÍLOHA 4 TATO KUPNÍ SMLOUVA (tat "Smluva") na veřejnu zakázku Speciální meterlgická technika, byla uzavřena dne [ ] 201[ ] MEZI: (1) [ ], IČO: [ ], se sídlem [ ], [ ], PSČ [ ], zapsaná v bchdním rejstříku vedeném [ ], ddíl B, vlžka [ ], zastupený [ ] (dále jen " Prdávající"); a (2) ČR Českým hydrmeterlgickým ústavem, státní příspěvkvá rganizace, se sídlem Na Šabatce 17, Praha 4 Kmřany, IČ , 0 DIČ CZ , bankvní spjení Česká nárdní banka, čísl účtu / /0700, zastupený RNDr. Janem Macunem, Ph.D., náměstkem ředitele ústavu; (dále jen Kupující neb "ČHMÚ"), (Prdávající a Kupující splečně dále jen jak "Strany" a každý jedntlivě jenn jak "Strana"). BYLO DOHODNUTO následující: PŘEDMĚT KOUPĚ Tut Smluvu se Prdávající zavazuje, že ddá předmět ddávkyy pdle technické specifikace, převzaté ze zadávací dkumentace (ZD), která je Přílhu 1 tét Smluvy a dále ddá suvisející dkumentaci a pžadvané příslušenství a předmět ddávky dpraví, instaluje, úplně zprvzní v místě pdle pžadavku Kupujícíh a zašklí zaměstnance Kupujícíh. Sučástí ddávky je také případná likvidace stávající techniky v rzsahu a za pdmínek uvedených v Přílze 2 tét Smluvy S (dále jen Předmět kupě ). 1.2 Kupující se zavazuje dhdnutu cenu. Předmět kupě převzít a zaplatit za něj sjednaným způsbem 1.3 Kupující se stane vlastníkem Předmětu kupě převzetím Předmětu kupě d Kupujícíh DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ Nejzazší termín plnění Předmetu kupě, tedy ddání pslední části Předmětu kupě je Plnění Předmětu kupě pdle Článku 1 (Předmět kupět) tét Smluvy se uskuteční pstupně na bjektech ČHMÚ v suladu s Harmngramem plnění, který tvří Přílhu 3 tét Smluvy. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY - 1 -

53 3.1 V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: [ ],- Kč ([ ] krun českých bez DPH), výše DPH [ ] Tat cena zahrnuje veškeré náklady Prdávajícíh spjené s ddáním předmětu tét Smluvy (viz Odstavec 1.1 tét Smluvy). Celkvá cena Předmětu kupě včetně DPH je [ ],- Kč (dále jen Celkvá cena ). Výše sazby DPH, výše DPH a Celkvá cena včetně DPH sjednané v tét Smluvěě bude upravena v případě změny sazbyy DPH u zdanitelnéh plnění neb přijaté úplaty v suladu s aktuální změnu zákna dani z přidané hdnty v platnémm znění. Při výknu tét činnsti není Kupující sbu pvinnu k dani pdle 5 dst. 3, zákna č. 235/2004 Sb., dani z přidané hdnty, v platném znění. Strany se dhdly, že celkvá cenaa bude uhrazena na základě faktury se splatnstíí třicet (30) dnů de dne jejíh prkazatelnéh dručení Kupujícímu. Fakturace prběhne p předání ddávky na základě pdpisu předávacíh prtklu Kupujícím. Připuští se i dílčí fakturace na základě pdpisu dílčích předávacích prtklů. První fakturaci je mžn prvést až p pdepsání smluvy mezi ČHMÚ a Státním fndem živtníh prstředí

54 3.7 Platba bude prvedena v Kč naa bankvní v Úvdních ustanveních tét Smluvy. účet Prdávajícíh, který je uvedený Faktura bude vystavena p prtklárním předání a převzetí Předmětu kupě Článku 4 (Předání Předmětu kupě) tét Smluvy. Faktura musí bsahvat zejména: pdle (a) (b) (c) (d) značení a čísl faktury; bchdní jmén a sídl Prdávajícíh a daňvé identifikační čísl; bankvní spjení; identifikaci Předmětu kupě; a Kupujícíh, jakž i identifikačníí čísl (e) (f) (g) den deslání faktury s lhůtu její splatnsti; cenu ddávky; a fakturvanu částku a zvlášť částku daně z přidané hdnty. h Nebude-li faktura bsahvat všechny údaje a náležitsti pdle platných právních předpisů a smluvních ujednání, neb budu-li tyt údaje uvedeny chybně, je Kupující právněn fakturu vrátit Prdávajícímu bez zaplacení. Prdávající P je pvinen pdle pvahy nesprávnsti fakturu pravit neb nvě vyhtvit. V tmt případě je běh půvdní lhůty splatnsti přerušen a nvá lhůta začne běžet dručenímm řádně pravené neb nvěě vyhtvené faktury. Kupní cena bsahuje veškeré náklady spjené s ddánímm a prtklárním převzetím Předmětu kupě. Kupní cena (včetně Celkvé ceny) jee knečná a neměnná. Cena dpravy d místa, kde má být Předmět kupě předán Prdávajícím Kupujícímu je zahrnuta v Celkvé ceně. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ Instalace Předmetu kupě dle čl. 1 dstavce 1.1 nepřekrčí délku..(uchazeč dplní dle své nabídky, maximální dba instalace je stanvena 10 kalendářní dny v suladu s bdem 6.1. zadávací dkumentace pr příslušnu část) kalendářních dnů. Prdávající je pvinenn předat Kupujícímu dklady, které jsu nutné k převzetí a užívání Předmětu kupě, jakž i další dklady stanvené v tét Smluvě, a t v den předání splečně s Předmětem kupě. Prdávající je pvinenn infrmvat Kupujícíh v den předání vlastnstech Předmětu kupě, způsbu skladvání, pužití a údržby Předmětuu kupě a nebezpečí, které vyplývá z jeh nesprávnéh pužití neb údržby. Jestliže je s hledem na pvahu - 3 -

55 Předmětu kupě nezbytný určitýý způsb a/ /neb dba jeh užívání, je Prdávající pvinen zajistit, aby tyt infrmace byly bsaženy v přilženém písemném českém návdu a aby byly srzumitelné Prdávající je pvinenn Kupujícíh řádně infrmvat rzsahu, pdmínkách a způsbu uplatnění dpvědnsti za vady Předmětu kupě včetně údajů tm, kde lze reklamaci uplatnit, a prvádění záručních prav. Kupující je právněnn dmítnut převzetí Předmětu kupě, na kterém jsu zjištěny jakékli právní a/neb faktické vady. Kupující je právněn dmítnut puze částečné plnění Předmětu kupě. 4.6 O předání a převzetí bsahvat zejména: Předmětu kupě bude vyhtven předávací prtkl, který bude datum a pdpisy sb právněných jednat za každu Stranu; ppis předávanéh Předmětu kupě; způsb předání Předmětu kupě; ppis funkčnsti Předmětuu kupě a jejich sučástí; a seznam případných vad, jejich ppis a infrmaci vlivu takvých vad na funkčnst Předmětu kupě a termín jejich dstranění. 4.7 Přílhu předávacíh prtklu bude tvřit: seznam předávané dkumentace; a prtkl zašklení bsluhy VADY PŘEDMĚTU KOUPĚ Pruší-li Prdávající pvinnsti stanvené v Článku 1 (Předmět kupě) tét Smluvy, má Předmět kupě vady. Za vady Předmětu kupě se rvněž pvažujee ddání Předmětu kupě v menším mnžství neb jenn zčásti, pkud tut mžnst výslvně nepřipuští tat Smluva. Za vady Předmětu kupě se dále pvažuje i ddání jinéh Předmětu kupě a vady v dkladech nutných k užívání Předmětu kupě. Za Z vady Předmětu kupěě jsu rvněž pvažvány právní vady váznucí na Předmětu kupě či na jakékli jeh části. Veškeré vady Předmětu kupě je Kupující pvinen uplatnit u Prdávajícíh. Prdávající je pvinenn neprdleněě a bezplatněě dstranit veškeré reklamvané vady, nejpzději však d 3 (tří) pracvních dnů d dručení reklamace Kupujícíh, pkud Strany nedhdnu jiný termín

56 Není-li mžné vady Předmětu kupě dstranit ve lhůtách uvedených u v Odstavci 5..2 tét Smluvy, je Prdávající pvinen ddat Kupujícímu bezdkladně b náhradní plnění (náhradní Předmět kupě), a t bezz jakýchkli vad. V případě, že (i) Prdávající nezahájí dstranění vad Předmětu kupě z dpvědnsti za vady ve výše uvedené lhůtě; neb pkud (ii) vada Předmětu kupě z dpvědnsti za vady nebude dstraněna v termínu a způsbem určenýmm v suladu se Smluvu, má Kupující práv zajistit dstranění takvé vady Předmětu kupě jinu sbu,, a t na náklady Prdávajícíh, které uhradí Prdávající Kupujícímu d deseti (10) dnů p předlžení dkladu jejich vynalžení. Kupující má sučasně nárkk na úhradu účelně vynalžených výdajů, vzniklých v suvislsti s výskytem vad v a jejich dstraněním. 5.5 Nárky z vad Předmětu kupě see nedtýkají nárku na smluvní pkutu Kupujícíh. nárku na náhradu n újmy ani případnéh Prdávající pskytuje Kupujícímuu záruku na Předmět kupě a jeh sučásti v délce (uchazeč dplní dle své nabídky a bdu 6.1. zadávací dkumentace vztahující se k příslušné části) měsíců. Záruční lhůta se vztahuje na celý Předmě kupě s výjimku sučástí které je mžnéé značit za sptřební materiál. Záruční dba pčíná plynut dnem, který je v předávacícím m prtklu značený jak den převzetí Předmětu kupě. Prdávající je pvinenn v záruční dbě dstraňvat veškeré záruční vady. Vada Předmětu kupě se pvažuje za záruční vadu, neprkáže-li známenu závadu během záruční dby nejpzději d čtyřiceti smi (48) hdin. Prdávající se zavazuje prvést záruční a také mimzáruční pravy nejpzději d tří (3) Prdávající pak. Prdávající se zavazuje reagvat na pracvních dnů d nahlášení vady,, a t v místěě instalace zařízení. Záruka za vady platí,, pkud nedjde k prušení pravidel prvzuu Kupujícím neb bsluhu. V případě pškzení Předmětu kupě neb jeh části ze strany Kupujícíh, nese Kupující veškeré náklady spjené s reklamací a pravu v dbě záruky. Jak závada se neuznává pškzení vzniklé zanedbanu pvinnu údržbu. Záruční lhůta se prdlužuje dbu d nahlášení závady d jejíh dstranění. O prvedení záruční pravy vyhtví Prdávající písemný prtkl ZÁVAZKY PRODÁVAJÍCÍHO Prdávající se zavazuje Předmět vyplývajících z tét Smluvy. Kupě Kupujícímu prdat ve stavu a za pdmínek - 5 -

57 Prdávající se zavazuje zajistit, žee k kamžiku, kdy tat Smluva nabude účinnsti, je Prdávající jediným a výlučným vlastníkem Předmětu kupě a není jakkliv smluvně či záknně mezen v dispzici s Předmětem kupě pdle tét Smluvy. Prdávající je pvinenn uhradit Kupujícímu veškeré škdy, náklady, ztráty a jiné újmy v případě, že Prdávající v dbě uzavření tét Smluvy není vlastníkem Předmětu kupě. Prdávající dškdní Kupujícíh za všechny škdy a ztráty a uhradí veškeré náklady a výdaje (včetně úplných a skutečných nákladůů sudních řízení a právníh zastupení) a za veškeru dpvědnst a nárky třetích sb uplatněných vůči Kupujícímu v suvislsti s neplatnstí a/ /neb zdánlivstí tét Smluvy a/neb v suvislsti s tím, že Prdávající není vlastníkem Předmětu kupě a/neb některé jejich části. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY PRODÁVAJÍCÍHO Prdávající tímt prhlašuje a zaručuje vůči Kupujícímu, že ke dni, ke kterému Prdávající pdepsal tut Smluvu, byl každé z níže uvedených u Prhlášení a záruk pravdivé, úplné a nikli zavádějící, a Prdávající bere naa vědmí, žee Kupující na tat prhlášení, ujištění a záruky spléhá: Vlastnické práv k Předmětu kupě. Prdávající je výlučnýmm a nemezeným vlastníkem Předmětu kupě. Prdávající nabyl vlastnické práv k Předmětu kupě řádně; Právní vady. Práv Prdávajícíh nakládat s Předmětem kupě není jakkli mezen (s výjimku nárků uplatňvaných ve v vztahu k Předmětu kupě ze strany Kupujícíh); Předmět kupě není a d dne předání nebude zatížen žádnu závadu, ani jiným zatížením; Neexistence dluhů. Pdle nejlepšíh vědmí Prdávajícíh žádná sba či rgán státní správy či místní samsprávy nemá ve vztahu k Předmětu kupě žádné vyknatelné phledávky, prti Prdávajícímu není pdlee jeh nejlepšíh vědmí vedena ani exekuce pdle zákna č. 120/2001 Sb., exekuční řád, v platném znění, ani řízení výkn rzhdnutí pdle zákna č. 99/1963 Sb., bčanský sudní řád, v platném znění, ppřípadě pdle p zákna č. 292/2013 Sb., zvláštních řízeních ř sudních, v platném znění, a Prdávající nemá ani žádné nedplatky na daních či bdbných platbách, v jejichž j důsledku by příslušný rgán mhl zřídit záknné zástavní práv neb sudcvské zástavní práv či zahájit řízeníí výkn pvinnsti Prdávajícíh k prvedení suvisejících plateb; Neexistence zatížení z Předmětu kupě.. Neexistují jakákli j mezení vlastnickéh práva k Předmětu kupě a Prdávající nepskytl žádné sbě jakékliv práv užívat, spluužívat (včetně prnájmu či pachtu) neb držet Předmět kupěě neb - 6 -

58 jeh část, které by byly platné a závazné v den uzavření tét Smluvy,, neb nabyly platnsti a závaznsti p tmt dni; Neexistence vedlejších ujednání. Předmět kupěě není předmětem jakéhkli ujednání výhradě vlastnickéh práva, práva zpětné z kupě, zákazu zcizení neb zatížení, výhradě předkupníh práva, výhradě lepšíh kupce a/neb kupi na zkušku; Phledávky ve vztahu k Předmětu kupě. Neexistuje žádná dměna, úplata ani jiná úhrada splatná správci, ddavateli, zprstředkvateli, anii žádné jiné sbě za ddávky služeb s či jiných plnění vztahujícíchh se k Předmětu kupě neb k prdeji pdle tét Smluvy, kteru sjednal Prdávající a která by mhla být právněně nárkvána vůči Kupujícímu, ppřípadě, jejichž řádné neuhrazení ze strany Prdávajícíh byy mhl nepříznivě vlivnit plnění tét Smluvy (dále jen Prhlášení a záruky ) Prdávající se dále zavazuje, že veškerá Prhlášení a záruky buduu d dne předání Předmětu kupě správná, pravdivá, úplná a nikliv zavádějící, jakž i plně účinná s výjimku těch Prhlášení a záruk, k jejichž změněě djde v důsledku jednání Kupujícíh. V případě, že se kterékli z Prhlášení a záruk uvedenýchh v Odstavci 7.1 tét Smluvy ukáže být nesprávné, nepravdivé,, neúplné a/ /neb zavádějící neb v případě prušení závazku Prdávajícíh pdle Článku 6 (Závazky Prdávajícíh) tét Smluvy, je Kupující právněn d tét Smluvy dstupit. Účinky dstupení d tét Smluvy nastávají dručením písemnéh známení dstupení druhé d Straně. Odstupením se tat Smluva ruší k kamžiku, kdyy byl známení dstupení dručen druhé Straně

59 SMLUVNÍ POKUTA Za neddržení dby plnění pdle Článku 2 (Dba a míst plnění) a Článku 4 dst. 4.1 tét Smluvy je Prdávající pvinen zaplatit Kupujícímu smluvní pkutu ve výši 0,05 % z Celkvé ceny Předmětu kupě zaa každý zapčatý den prdlení. Při prdlení Kupujícíh s úhraduu faktury činí smluvní pkuta p 0,05% % z dlužné částky za každý zapčatý den prdlení. Při prušení pvinnsti Prdávajícíh pdle ustanvení 147a dst.. 4 a 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ), v platném znění, činí smluvní pkuta 500,- Kč (slvy: pět set krun českých) za každý zapčatý den prdlení. Uvedené smluvní pkuty nemajíí vliv na výši případnéé náhrady škdy a/neb jiné (i nemajetkvé) újmy. Zaplacení smluvní pkuty nezbavuje Prdávajícíh jakékli jiné pvinnsti pdle tét Smluvy a/neb právních předpisů, včetně (nikliv však puze) p pvinnsti zajišťvané smluví pkutu, jakž ani závazků neb dpvědnsti i plynucí z tét Smluvy a z platných právních předpisů. 8.6 Smluvní pkuty jsu smluvní pkuty. splatné desátý (10.) den d výzvy právněné Strany k zaplacení DORUČOVÁNÍ A KONTAKTNÍ OSOBA Jakékli známení pdle tét Smluvy musí být učiněné písemně v českém jazyce j a dručené sbně, kurýrní službu, dpručenu pštu neb n faxem Straně, jíž má být dručen, na adresu neb faxvéé čísl uvedené v Odstavci 9.2 tét Smluvy, neb na jinu adresu neb faxvé f čísl sdělené takvu Stranuu písemným známením druhé Straně dručeným ne pzději než pět (5) pracvních dnů přede dnem, kdy byl známení deslán. Kntaktní sbu a adresu pr dručvání uvedenu v Odstavci 9.1 tét Smluvy je: pkud jde Prdávajícíh : Adresa: Fax: K rukám: [ ] [ ] [vlžte jmén/titul sby] pkud jde Kupujícíh: Adresa: Fax: [ ] [ ] - 8 -

60 K rukám: [vlžte jmén/titul sby]. 9.3 Aniž by tím byly dtčeny jiné prstředky, kterými lze prkázat dručení, má se za t, že známení byl řádně dručen: při sbním dručvání, příp. dručvání kurýrem: (a) (b) dnem faktickéh přijetí zásilky; neb dnem, kdy příjemcee depřel převzetí zásilky, při dručvání pštu: (a) (b) dnem uvedeným na dručence vrácené pštu jak den převzetí; neb třetím (3.) pracvním dnem p deslání; neb (c) dnem vyznačeným zásilky, pštu jak datum, kdy příjemce e depřel převzetí při dručvání faxem kamžikem, kdy desílatel bdržel ptvrzení úplném přensu zprávy, vydané desílacím přístrjem, přičemž: (a) byla-li zpráva přenesena p hd., má m se za t, v 9.00 hd. následující pracvní den; a/neb že byla dručena (b) byla-li zpráva přenesena v den, který není pracvním p dnem, má se za t, že byla dručena v nejbližším následujícím pracvním p dni Každé desílané známení budee pdepsán právněnuu sbu desílatele. Každý adresát bude právněnn pvažvat takvé známení za riginál, jehž bsah je ze strany desílatelee závazný a na jehž základě je adresát právněn jednat. j Strany se zavazují neprdleně si sdělit změny jakýchkli dručvacíchd h údajů uvedených v tét Smluvě, bez pvinnsti uzavřít ddatek k tét Smluvě. Strana, která neznámí včas změnu své adresy a faxvéh čísla, dpvídá druhé Straně za případnu vzniklu škdu a/neb jinu (i nemajetkvu) újmu. Není-li desílateli písemněě známen jinak, platí, že faxvý přístrj každéh příjemce se nachází na adrese tht příjemce uvedené v Odstavci 9.2 tét Smluvy. ZÁKAZ STŘETU ZÁJMŮ V případě zjištění neetických praktik uchazeče (nabízení, pskytnutí, přijímání neb zprstředkvání jakýchkli hdnt neb výhd s cílem vlivnit chvání neb jednání khkliv přím neb nepřím v zadávacím řízení) či rzpru čestnéh prhlášení uchazeče a skutečnsti věřených h ČHMÚ na základě splehlivých infrmací, případně i na základě využití pžádání uchazeče písemné vysvětlení neb p přizvání uchazeče - 9 -

61 pr ústní řízení. vysvětlení, vylučí ČHMÚ takvéh uchazečee bezdkladně ze zadávacíh Při předkládání nabídky musí uchazeč předlžit čestné prhlášení neexistenci střetu zájmů a v něm prhlásit, že není v zadávacím řízení vlivněn přím neb nepřím střetem zájmů ve vztahu k ČHMÚ, ani k subjektům pdílejícím se na přípravě tht t zadávacíh řízením, jakž i že nemá žádné zvláštní spjení s těmit sbami (např. majetkvé, persnální aj.). VYLOUČENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ OBČANSKÉH HO ZÁKONÍKU Smluva se řídí ustanveními zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, v platném znění (dále jen Občanský zákník ). Strany vylučují aplikaci ustanvení 2079 dst. 2, 2093, první věty 2098, 2126 a 2127 Občanskéh zákníku na Smluvu a na veškerá práva a pvinnsti Stran vzniklé na základě Smluvy. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Prdávající bezvýhradně suhlasí se zveřejněním plnéh znění Smluvy v suladu se ZVZ, v platném zněníí a suvisejícími právními předpisy. Zveřejněníí bsahu Smluvy nemůže být pvažván za případné prušení pvinnsti mlčenlivsti. m Prdávající předlží Kupujícímu seznam subddavatelů, vee kterém uvede subddavatele, kterým za plnění subddávky uhradil více než 10 % z Celkvé ceny; neb z části ceny veřejné zakázky uhrazené Kupujícímm v jednm kalendářním rce, pkud dba plnění veřejnéé zakázky přesahuje jeden (1) rk Prdávající předlží seznam subddavatelů a případně jeh přílhu - seznam vlastníků akcií pdle 147a dst. 4 a 5 ZVZZ nejpzději d šedesáti (60) dnů d splnění Smluvy, neb d 28. únra následujícíh kalendářníh rku v případě, žee plnění Smluvy přesahuje jeden (1) rk, r resp. devadesát (90) dnů přede dnem předlžení seznamu subddavatelů. Prdávající je pvinenn vést a průběžně aktualizvat reálnýý seznam všech subddavatelů včetně výše jejich pdílu na ddávce a tent seznam předlžit v případěě jakékliv změny na straně subddavatelů neprdleně Kupujícímu. Kupující je právněn dstupit d Smluvy, jestliže zjistí, že ž Prdávající: nabízel, dával, přijímal neb zprstředkvával jakékli hdnty s cílem vlivnit chvání neb jednání khkliv, ať již státníh úředníka ú neb někh jinéh, přím neb nepřím, v zadávacím řízení neb při prvádění p tét Smluvy; ; neb

62 zkreslval skutečnsti zaa účelem vlivnění zadávacíh řízení neb prvádění Smluvy ke škdě Kupujícíh, včetně užití pdvdných praktik k ptlačení a snížení výhd vlné a tevřené sutěže Smluva může být měněna neb dplňvána puze písemnými ddatky k tét Smluvě, pdepsanými právněnými zástupci Stran. Změna tét Smluvy v jiné než písemné frmě je tímt vylučena. Za písemnu frmu nebude pr tent t účel pvažvána výměna vých či jiných elektrnických zpráv. Není-li pr změnu tét Smluvyy ddržena frma ujednaná Stranami, lze neplatnst takvét změny namítnut i v případě, byl-li již plněn. Smluva je vyhtvena ve čtyřechh (4) stejnpisech. Dva (2)( stejnpisy bdrží Kupující a dva (2) stejnpisy bdrží Prdávající. Strany prhlašují, že tat Ssmluva byla uzavřena pdle jejich shdnéé a svbdné vůle, cž ptvrzují vlastnručními pdpisy. PŘÍLOHY Všechny následující přílhy jsu nedílnu sučástí tét Smluvy: Přílha 1: Technická specifikace předmětu smluvy pdle ZD; Z Přílha 2: Zadávací dkumentace včetně všech jejích přílh; Přílha 3: Harmngram plnění. PLATNOST A ÚČINNOST Tat Smluva nabývá platnsti a účinnsti dnem jejíh pdpisu všemi Stranami NA DŮKAZ ČEHOŽ připjují Strany vlastnruční pdpisy následvně: [PODPISY NÁSLEDUJÍ NA DALŠÍ STRANĚ.]

63 Prdávající: Kupující: Pdpis: Pdpis: Jmén: Jmén: Funkce: Funkce: Datum: [ ] Datum: [ ]

64 PŘÍLOHA 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU SMLOUVY PODLE ZD

65 PŘÍLOHA 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VČETNĚ VŠECH JEJÍCH PŘÍLOH

66 PŘÍLOHA 3 HARMONOGRAM PLNĚNÍ

67 5 V dne (Obchdní firma - Speciální meterlgická technika

68 6 stné prhlášení dle 68 zákna a) zadavatele, 1 b) má-li ddavate c) pr V dne (Obchdní firma - Speciální meterlgická technika V dne (Obchdní firma - 1 V, V Speciální meterlgická technika

69 7 V dne (Obchdní firma - Speciální meterlgická technika

70 PŘÍLOHA 3 HARMONOGRAM PLNĚNÍ

71

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Václav Dunvský Dpravní fakulta Jana Pernera Bezpečnstní rám závdníh autmbilu z hlediska psuzení knstrukce výpčtvým mdelváním

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Čj: MCP8 008775/2014 2 Spis. zn.: MCP8087231/2013/0V.Pet Č.jedn.: MCP8008775/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterkvá Výrkvá část: v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - dbr výstavby - Zenklva 35,

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Infrmace pr žadatele - SZP 2015 ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL, AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC V rce 2015 dchází ke změně subjektů, které mhu být příjemci některé z dtací patření v rámci Jedntné žádsti. ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tento dokument stanovuje všeobecné obchodní podmínky, za kterých společnost JHComp s.r.o.

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy, OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod 1.1. Účelem těchto obchodních podmínek je: (c) (d) konkretizovat některá ustanovení kupní smlouvy (dále jen Smlouva ), vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SMARTBOX CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, B. Smetany 43, 370 01, IČO: 24683477 (dále jen

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více