DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9."

Transkript

1

2 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: ,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých č bez ,,- Kč DPH), výše DPH Tat cena zahrnuje veškeré náklady Prdávajícíh spjené s ddáním předmětu tét Smluvy (viz Odstavec 1.1 tét Smluvy). Celkvá cena Předmětu kupě včetně DPH je ,- Kč K (dále jen Celkvá cena ). Výše sazby DPH, výše DPH a Celkvá cena včetně DPH sjednané v tét Smluvěě bude upravena v případě změny sazbyy DPH u zdanitelnéh plnění neb přijaté úplaty v suladu s aktuální změnu zákna dani z přidané hdnty v platnémm znění. Při výknu tét činnsti není Kupující sbu pvinnu k dani pdle 5 dst. 3, zákna č. 235/2004 Sb., dani z přidané hdnty, v platném znění. Strany se dhdly, že celkvá cenaa bude uhrazena na základě faktury se splatnstíí třicet (30) dnů de dne jejíh prkazatelnéh dručení Kupujícímu. Fakturace prběhne p předání ddávky na základě pdpisu předávacíh prtklu Kupujícím. Připuští se i dílčí fakturace na základě pdpisu dílčích předávacích prtklů. První fakturaci je mžn prvést až p pdepsání smluvy mezi ČHMÚ a Státním fndem živtníh prstředí. 3.7 Platba bude prvedena v Kč naa bankvní v Úvdních ustanveních tét Smluvy. účet Prdávajícíh, který je uvedený Faktura bude vystavena p prtklárním předání a převzetí Předmětu kupě Článku 4 (Předání Předmětu kupě) tét Smluvy. Faktura musí bsahvat zejména: pdle (a) (b) (c) (d) značení a čísl faktury; bchdní jmén a sídl Prdávajícíh a daňvé identifikační čísl; bankvní spjení; identifikaci Předmětu kupě; a Kupujícíh, jakž i identifikačníí čísl (e) (f) (g) den deslání faktury s lhůtu její splatnsti; cenu ddávky; a fakturvanu částku a zvlášť částku daně z přidané hdnty. h - 2 -

3 Nebude-li faktura bsahvat všechny údaje a náležitsti pdle platných právních předpisů a smluvních ujednání, neb budu-li tyt údaje uvedeny chybně, je Kupující právněn fakturu vrátit Prdávajícímu bez zaplacení. Prdávající P je pvinen pdle pvahy nesprávnsti fakturu pravit neb nvě vyhtvit. V tmt případě je běh půvdní lhůty splatnsti přerušen a nvá lhůta začne běžet dručenímm řádně pravené neb nvěě vyhtvené faktury. Kupní cena bsahuje veškeré náklady spjené s ddánímm a prtklárním převzetím Předmětu kupě. Kupní cena (včetně Celkvé ceny) jee knečná a neměnná. Cena dpravy d místa, kde má být Předmět kupě předán Prdávajícím Kupujícímu je zahrnuta v Celkvé ceně. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ Instalace Předmetu kupě dle čl. 1 dstavce 1.11 nepřekrčí délku 9 kalendářních dnů. Prdávající je pvinenn předat Kupujícímu dklady, které jsu nutné k převzetí a užívání Předmětu kupě, jakž i další dklady stanvené v tét Smluvě, a t v den předání splečně s Předmětem kupě. Prdávající je pvinenn infrmvat Kupujícíh v den předání vlastnstech Předmětu kupě, způsbu skladvání, pužití a údržby Předmětuu kupě a nebezpečí, které vyplývá z jeh nesprávnéh pužití neb údržby. Jestliže je s hledem na pvahu Předmětu kupě nezbytný určitýý způsb a/ /neb dba jeh užívání, je Prdávající pvinen zajistit, aby tyt infrmace byly bsaženy v přilženém písemném českém návdu a aby byly srzumitelné. Prdávající je pvinenn Kupujícíh řádně infrmvat rzsahu, pdmínkách a způsbu uplatnění dpvědnsti za vady Předmětu kupě včetně údajů tm, kde lze reklamaci uplatnit, a prvádění záručních prav. Kupující je právněnn dmítnut převzetí Předmětu kupě, na kterém jsu zjištěny jakékli právní a/neb faktické vady. Kupující je právněn dmítnut puze částečné plnění Předmětu kupě. 4.6 O předání a převzetí bsahvat zejména: Předmětu kupě bude vyhtven předávací prtkl, který bude datum a pdpisy sb právněných jednat za každu Stranu; ppis předávanéh Předmětu kupě; způsb předání Předmětu kupě; ppis funkčnsti Předmětuu kupě a jejich sučástí; a - 3 -

4 Prdávající pskytuje Kupujícímuu záruku na Předmět kupě a jeh sučásti v délce 24 měsíců. Záruční lhůta se vztahujee na celý Předmě kupěě s výjimkuu sučástí které je mžné značit za sptřební materiál. Záruční dba pčíná plynut dnem, který je v předávacícím m prtklu značený jak den převzetí Předmětu kupě. Prdávající je pvinenn v záruční dbě dstraňvat veškeré záruční vady. Vada Předmětu kupě se pvažuje za záruční vadu, neprkáže-li Prdávající pak seznam případných vad, jejich ppis a infrmaci vlivu takvých vad na funkčnst Předmětu kupě a termín jejich dstranění. 4.7 Přílhu předávacíh prtklu bude tvřit: seznam předávané dkumentace; a prtkl zašklení bsluhy VADY PŘEDMĚTU KOUPĚ Pruší-li Prdávající pvinnsti stanvené v Článku 1 (Předmět kupě) tét Smluvy, má Předmět kupě vady. Za vady Předmětu kupě se rvněž pvažujee ddání Předmětu kupě v menším mnžství neb jenn zčásti, pkud tut mžnst výslvně nepřipuští tat Smluva. Za vady Předmětu kupě se dále pvažuje i ddání jinéh Předmětu kupě a vady v dkladech nutných k užívání Předmětu kupě. Za Z vady Předmětu kupěě jsu rvněž pvažvány právní vady váznucí na Předmětu kupě či na jakékli jeh části. Veškeré vady Předmětu kupě je Kupující pvinen uplatnit u Prdávajícíh. Prdávající je pvinenn neprdleněě a bezplatněě dstranit veškeré reklamvané vady, nejpzději však d 3 (tří) pracvních dnů d dručení reklamace Kupujícíh, pkud Strany nedhdnu jiný termín. Není-li mžné vady Předmětu kupě dstranit ve lhůtách uvedených u v Odstavci 5..2 tét Smluvy, je Prdávající pvinen ddat Kupujícímu bezdkladně b náhradní plnění (náhradní Předmět kupě), a t bezz jakýchkli vad. V případě, že (i) Prdávající nezahájí dstranění vad Předmětu kupě z dpvědnsti za vady ve výše uvedené lhůtě; neb pkud (ii) vada Předmětu kupě z dpvědnsti za vady nebude dstraněna v termínu a způsbem určenýmm v suladu se Smluvu, má Kupující práv zajistit dstranění takvé vady Předmětu kupě jinu sbu,, a t na náklady Prdávajícíh, které uhradí Prdávající Kupujícímu d deseti (10) dnů p předlžení dkladu jejich vynalžení. Kupující má sučasně nárkk na úhradu účelně vynalžených výdajů, vzniklých v suvislsti s výskytem vad v a jejich dstraněním. 5.5 Nárky z vad Předmětu kupě see nedtýkají nárku na smluvní pkutu Kupujícíh. nárku na náhradu n újmy ani případnéh

5 Prdávající se zavazuje reagvat na známenu závadu během záruční dby nejpzději d čtyřiceti smi (48) hdin. Prdávající se zavazuje prvést záruční a také mimzáruční pravy nejpzději d tří (3) pracvních dnů d nahlášení vady,, a t v místěě instalace zařízení. Záruka za vady platí,, pkud nedjde k prušení pravidel prvzuu Kupujícím neb bsluhu. V případě pškzení Předmětu kupě neb jeh části ze strany Kupujícíh, nese Kupující veškeré náklady spjené s reklamací a pravu v dbě záruky. Jak závada se neuznává pškzení vzniklé zanedbanu pvinnu údržbu. Záruční lhůta se prdlužuje dbu d nahlášení závady d jejíh dstranění. O prvedení záruční pravy vyhtví Prdávající písemný prtkl ZÁVAZKY PRODÁVAJÍCÍHO Prdávající se zavazuje Předmět vyplývajících z tét Smluvy. Kupě Kupujícímu prdat ve stavu a za pdmínek Prdávající se zavazuje zajistit, žee k kamžiku, kdy tat Smluva nabude účinnsti, je Prdávající jediným a výlučným vlastníkem Předmětu kupě a není jakkliv smluvně či záknně mezen v dispzici s Předmětem kupě pdle tét Smluvy. Prdávající je pvinenn uhradit Kupujícímu veškeré škdy, náklady, ztráty a jiné újmy v případě, že Prdávající v dbě uzavření tét Smluvy není vlastníkem Předmětu kupě. Prdávající dškdní Kupujícíh za všechny škdy a ztráty a uhradí veškeré náklady a výdaje (včetně úplných a skutečných nákladůů sudních řízení a právníh zastupení) a za veškeru dpvědnst a nárky třetích sb uplatněných vůči Kupujícímu v suvislsti s neplatnstí a/ /neb zdánlivstí tét Smluvy a/neb v suvislsti s tím, že Prdávající není vlastníkem Předmětu kupě a/neb některé jejich části. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY PRODÁVAJÍCÍHO Prdávající tímt prhlašuje a zaručuje vůči Kupujícímu, že ke dni, ke kterému Prdávající pdepsal tut Smluvu, byl každé z níže uvedených u Prhlášení a záruk pravdivé, úplné a nikli zavádějící, a Prdávající bere naa vědmí, žee Kupující na tat prhlášení, ujištění a záruky spléhá: Vlastnické práv k Předmětu kupě. Prdávající je výlučnýmm a nemezeným vlastníkem Předmětu kupě. Prdávající nabyl vlastnické práv k Předmětu kupě řádně; Právní vady. Práv Prdávajícíh nakládat s Předmětem kupě není jakkli mezen (s výjimku nárků uplatňvaných ve v vztahu k Předmětu kupě ze strany Kupujícíh); Předmět kupě není a d dne předání nebude zatížen žádnu závadu, ani jiným zatížením; - 5 -

6 7.1.3 Neexistence dluhů. Pdle nejlepšíh vědmí Prdávajícíh žádná sba či rgán státní správy či místní samsprávy nemá ve vztahu k Předmětu kupě žádné vyknatelné phledávky, prti Prdávajícímu není pdlee jeh nejlepšíh vědmí vedena ani exekuce pdle zákna č. 120/2001 Sb., exekuční řád, v platném znění, ani řízení výkn rzhdnutí pdle zákna č. 99/1963 Sb., bčanský sudní řád, v platném znění, ppřípadě pdle zákna č. 292/2013 Sb., zvláštních řízeních ř sudních, v platném znění, a Prdávající nemá ani žádné nedplatky na daních či bdbných platbách, v jejichž j důsledku by příslušný rgán mhl zřídit záknné zástavní práv neb sudcvské zástavní práv či zahájit řízeníí výkn pvinnsti Prdávajícíh k prvedení suvisejících plateb; Neexistence zatížení z Předmětu kupě.. Neexistují jakákli j mezení vlastnickéh práva k Předmětu kupě a Prdávající nepskytl žádné sbě jakékliv práv užívat, spluužívat (včetně prnájmu či pachtu) neb držet Předmět kupěě neb jeh část, které by byly platné a závazné v den uzavření tét Smluvy,, neb nabyly platnsti a závaznsti p tmt dni; Neexistence vedlejších ujednání. Předmět kupěě není předmětem jakéhkli ujednání výhradě vlastnickéh práva, práva zpětné z kupě, zákazu zcizení neb zatížení, výhradě předkupníh práva, výhradě lepšíh kupce a/neb kupi na zkušku; Phledávky ve vztahu k Předmětu kupě. Neexistuje žádná dměna, úplata ani jiná úhrada splatná správci, ddavateli, zprstředkvateli, anii žádné jiné sbě za ddávky služeb s či jiných plnění vztahujícíchh se k Předmětu kupě neb k prdeji pdle tét Smluvy, kteru sjednal Prdávající a která by mhla být právněně nárkvána vůči Kupujícímu, ppřípadě, jejichž řádné neuhrazení ze strany Prdávajícíh byy mhl nepříznivě vlivnit plnění tét Smluvy (dále jen Prhlášení a záruky ) Prdávající se dále zavazuje, že veškerá Prhlášení a záruky buduu d dne předání Předmětu kupě správná, pravdivá, úplná a nikliv zavádějící, jakž i plně účinná s výjimku těch Prhlášení a záruk, k jejichž změněě djde v důsledku jednání Kupujícíh. V případě, že se kterékli z Prhlášení a záruk uvedenýchh v Odstavci 7.1 tét Smluvy ukáže být nesprávné, nepravdivé,, neúplné a/ /neb zavádějící neb v případě prušení závazku Prdávajícíh pdle Článku 6 (Závazky Prdávajícíh) tét Smluvy, je Kupující právněn d tét Smluvy dstupit. Účinky dstupení d tét Smluvy nastávají dručením písemnéh známení dstupení druhé d Straně. Odstupením se tat Smluva ruší k kamžiku, kdyy byl známení dstupení dručen druhé Straně

7 SMLUVNÍ POKUTA Za neddržení dby plnění pdle Článku 2 (Dba a míst plnění) a Článku 4 dst. 4.1 tét Smluvy je Prdávající pvinen zaplatit Kupujícímu smluvní pkutu ve výši 0,05 % z Celkvé ceny Předmětu kupě zaa každý zapčatý den prdlení. Při prdlení Kupujícíh s úhraduu faktury činí smluvní pkuta p 0,05% % z dlužné částky za každý zapčatý den prdlení. Při prušení pvinnsti Prdávajícíh pdle ustanvení 147a dst.. 4 a 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ), v platném znění, činí smluvní pkuta 500,- Kč (slvy: pět set krun českých) za každý zapčatý den prdlení. Uvedené smluvní pkuty nemajíí vliv na výši případnéé náhrady škdy a/neb jiné (i nemajetkvé) újmy. Zaplacení smluvní pkuty nezbavuje Prdávajícíh jakékli jiné pvinnsti pdle tét Smluvy a/neb právních předpisů, včetně (nikliv však puze) p pvinnsti zajišťvané smluví pkutu, jakž ani závazků neb dpvědnsti i plynucí z tét Smluvy a z platných právních předpisů. 8.6 Smluvní pkuty jsu smluvní pkuty. splatné desátý (10.) den d výzvy právněné Strany k zaplacení DORUČOVÁNÍ A KONTAKTNÍ OSOBA Jakékli známení pdle tét Smluvy musí být učiněné písemně v českém jazyce j a dručené sbně, kurýrní službu, dpručenu pštu neb n faxem Straně, jíž má být dručen, na adresu neb faxvéé čísl uvedené v Odstavci 9.2 tét Smluvy, neb na jinu adresu neb faxvé f čísl sdělené takvu Stranuu písemným známením druhé Straně dručeným ne pzději než pět (5) pracvních dnů přede dnem, kdy byl známení deslán. Kntaktní sbu a adresu pr dručvání uvedenu v Odstavci 9.1 tét Smluvy je: pkud jde Prdávajícíh : Adresa: Fax: K rukám: Ovcná 34, Praha Irena Sejrkvá bchdně prjektvý manažer - 7 -

8 9.2.2 pkud jde Kupujícíh: Adresa: Fax: K rukám: Na Šabatce 17, Praha RNDr. Jann Macun, Ph.D. 9.3 Aniž by tím byly dtčeny jiné prstředky, kterými lze prkázat dručení, má se za t, že známení byl řádně dručen: při sbním dručvání, příp. dručvání kurýrem: (a) (b) dnem faktickéh přijetí zásilky; neb dnem, kdy příjemcee depřel převzetí zásilky, při dručvání pštu: (a) (b) dnem uvedeným na dručence vrácené pštu jak den převzetí; neb třetím (3.) pracvním dnem p deslání; neb (c) dnem vyznačeným zásilky, pštu jak datum, kdy příjemce e depřel převzetí při dručvání faxem kamžikem, kdy desílatel bdržel ptvrzení úplném přensu zprávy, vydané desílacím přístrjem, přičemž: (a) byla-li zpráva přenesena p hd., má m se za t, v 9.00 hd. následující pracvní den; a/neb že byla dručena (b) byla-li zpráva přenesena v den, který není pracvním p dnem, má se za t, že byla dručena v nejbližším následujícím pracvním p dni Každé desílané známení budee pdepsán právněnuu sbu desílatele. Každý adresát bude právněnn pvažvat takvé známení za riginál, jehž bsah je ze strany desílatelee závazný a na jehž základě je adresát právněn jednat. j Strany se zavazují neprdleně si sdělit změny jakýchkli dručvacíchd h údajů uvedených v tét Smluvě, bez pvinnsti uzavřít ddatek k tét Smluvě. Strana, která neznámí včas změnu své adresy a faxvéh čísla, dpvídá druhé Straně za případnu vzniklu škdu a/neb jinu (i nemajetkvu) újmu. Není-li desílateli písemněě známen jinak, platí, že faxvý přístrj každéh příjemce se nachází na adrese tht příjemce uvedené v Odstavci 9.2 tét Smluvy

9 ZÁKAZ STŘETU ZÁJMŮ V případě zjištění neetických praktik uchazeče (nabízení, pskytnutí, přijímání neb zprstředkvání jakýchkli hdnt neb výhd s cílem vlivnit chvání neb jednání khkliv přím neb nepřím v zadávacím řízení) či rzpru čestnéh prhlášení uchazeče a skutečnsti věřených h ČHMÚ na základě splehlivých infrmací, případně i na základě využití pžádání uchazeče písemné vysvětlení neb p přizvání uchazeče pr ústní vysvětlení, vylučí ČHMÚ takvéh uchazečee bezdkladně ze zadávacíh řízení. Při předkládání nabídky musí uchazeč předlžit čestné prhlášení neexistenci střetu zájmů a v něm prhlásit, že není v zadávacím řízení vlivněn přím neb nepřím střetem zájmů ve vztahu k ČHMÚ, ani k subjektům pdílejícím se na přípravě tht t zadávacíh řízením, jakž i že nemá žádné zvláštní spjení s těmit sbami (např. majetkvé, persnální aj.). VYLOUČENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ OBČANSKÉH HO ZÁKONÍKU Smluva se řídí ustanveními zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, v platném znění (dále jen Občanský zákník ). Strany vylučují aplikaci ustanvení 2079 dst. 2, 2093, první věty 2098, 2126 a 2127 Občanskéh zákníku na Smluvu a na veškerá práva a pvinnsti Stran vzniklé na základě Smluvy. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Prdávající bezvýhradně suhlasí se zveřejněním plnéh znění Smluvy v suladu se ZVZ, v platném zněníí a suvisejícími právními předpisy. Zveřejněníí bsahu Smluvy nemůže být pvažván za případné prušení pvinnsti mlčenlivsti. m Prdávající předlží Kupujícímu seznam subddavatelů, vee kterém uvede subddavatele, kterým za plnění subddávky uhradil více než 10 % z Celkvé ceny; neb z části ceny veřejné zakázky uhrazené Kupujícímm v jednm kalendářním rce, pkud dba plnění veřejnéé zakázky přesahuje jeden (1) rk Prdávající předlží seznam subddavatelů a případně jeh přílhu - seznam vlastníků akcií pdle 147a dst. 4 a 5 ZVZZ nejpzději d šedesáti (60) dnů d splnění Smluvy, neb d 28. únra následujícíh kalendářníh rku v případě, žee plnění Smluvy přesahuje jeden (1) rk, r resp. devadesát (90) dnů přede dnem předlžení seznamu subddavatelů. Prdávající je pvinenn vést a průběžně aktualizvat reálnýý seznam všech subddavatelů včetně výše jejich pdílu na ddávce a tent seznam předlžit v případěě jakékliv změny na straně subddavatelů neprdleně Kupujícímu

10 12.5 Kupující je právněn dstupit d Smluvy, jestliže zjistí, že ž Prdávající: nabízel, dával, přijímal neb zprstředkvával jakékli hdnty s cílem vlivnit chvání neb jednání khkliv, ať již státníh úředníka ú neb někh jinéh, přím neb nepřím, v zadávacím řízení neb při prvádění p tét Smluvy; ; neb zkreslval skutečnsti zaa účelem vlivnění zadávacíh řízení neb prvádění Smluvy ke škdě Kupujícíh, včetně užití pdvdných praktik k ptlačení a snížení výhd vlné a tevřené sutěže Smluva může být měněna neb dplňvána puze písemnými ddatky k tét Smluvě, pdepsanými právněnými zástupci Stran. Změna tét Smluvy v jiné než písemné frmě je tímt vylučena. Za písemnu frmu nebude pr tent t účel pvažvána výměna vých či jiných elektrnických zpráv. Není-li pr změnu tét Smluvyy ddržena frma ujednaná Stranami, lze neplatnst takvét změny namítnut i v případě, byl-li již plněn. Smluva je vyhtvena ve čtyřechh (4) stejnpisech. Dva (2)( stejnpisy bdrží Kupující a dva (2) stejnpisy bdrží Prdávající. Strany prhlašují, že tat Ssmluva byla uzavřena pdle jejich shdnéé a svbdné vůle, cž ptvrzují vlastnručními pdpisy. PŘÍLOHY Všechny následující přílhy jsu nedílnu sučástí tét Smluvy: Přílha 1: Technická specifikace předmětu smluvy pdle ZD; Z Přílha 2: Zadávací dkumentace včetně všech jejích přílh; Přílha 3: Harmngram plnění. PLATNOST A ÚČINNOST Tat Smluva nabývá platnsti a účinnsti dnem jejíh pdpisu všemi Stranami NA DŮKAZ ČEHOŽ připjují Strany vlastnruční pdpisy následvně:

11

12 PŘÍLOHA 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU SMLOUVY PODLE ZD

13 PŘÍLOHA 1 TECHNICKÁ SPECIFIKAC CE PŘEDMĚTU SMLOUVY PODLEE ZD Laservý detektr výšky směšvací vrstvyy a základny blačnsti (ceilmetr)( Ceilmetr VAISALA mdel CL31 pr měření výškyy základny - měřicí rzsah 0 7 km, bez pdstatnéh snížení dsahu srážkami - zbrazvací cyklus, prgramvatelný v rzsahu s - vertikální rzlišení 5 m - přesnst měření vzdálensti (pr pevný cíl) lepší než ±1 % neb ±5 m - didvý laser, vlnvá délka 910 nm - třída bezpečnsti chrany zraku 1M IEC/EN datvé výstupy: výška směšvací vrstvy výšky základen blaků (až 3 vrstvy) výškvý prfil intenzity zpětnéh rzptylu infrmace stavu zařízení spjitý záznam a ukládání datt grafické uživatelské rzhraní,, zbrazení dat exprt dat ve frmátech kmpatibilních s MS EXCELL - datvá rzhraní data RS232 / RS485 / mdem (musí umžňvat využití rychlých sítí 3G) údržba RS232 přensvá rychlst (baud rate) RS232 / 2400 RS ,600mdem V.21, V.22, V.22bis

14 - napájení: 230V/50Hz ± 10 Hz - příkn: max. 350W včetně vyhřívání - vnitřní zálhvací baterie: 2Ah - prvzní pdmínky, venkvní prstředí: tepltní rzsah C relativní vlhkst % max rychlst větru 55 m/s - klasifikace chrannéh krytu IP65 - dlnst prti vibracím Vibratin Llyds Register / IEC Hz ±1.0 mm Hz ± 0.79 mm - EMC: IEC/EN bezpečnstní nrma: IEC/ /EN mechanické vlastnsti: rientace, plhvání: vertikální neb s náklnemm 12 d vertikály - autmatické vyhřívání a ventilace výstupníh splňujeénka - radiační kryt a pdstavec - vstupní tvr pr servisníí práce a údržbu - chranné ptické filtry prti přímenému slunečnímu záření - maximální hmtnst celkem 35kg - 2 -

15 Sdar s rzšířením RASS Dppler SODAR METEK - PCS akustický kmitčet : - rzsah hrizntálních slžek větru: - rzsah směru větru : - rzsah vertikální slžky větru: - prvzní pdmínky venkvní prstředí Hz ± 50 m/s úhlvých stupňů ± 10 m/s teplta: -30 C + 55 C relativní vlhkst: % max náraz větru: 555 m/s - vyhřívaná anténa, dstranění sněhu - prvzní pdmínky vnitřní prstředí (pr vyhdncvací jedntku) teplta: + 5 C až + 45 C relativní vlhkst: % - integrační (průměrvací) interval: typický s, minimum m 100 sec, pr kmpletní cyklus, zahrnující všechny anténní svazky - pčet intervalů (gates) pr výškvé průměrvání v intervalu: 1 40 nastavitelný - minimální výška měření: přírůstekem 5m nastavitelná, d 10 m, s - vertikální rzlišení ( H): 100 m, přírůstek 5m nastavitelné, 5 m H - výškvý dsah měření: dat pr směr a rychlst větru 500 m, 70 % dstupnst - maximální výškvý dsah měření: > 1000 m (za meterlgickýchh pdmínek, které nejsu nepříznivé pr akusticku sndáž např. intenzivní srážky, velmi silný přízemní vítr ) - 3 -

16 - typická šířka anténníh paprsku: frekvenci - výkn signálu: (elektrický), autmaticky nastavvanýý - zisk antény : - citlivst přijímače (akustický tlak): - přesnst: hrizntální slžky rychlsti větru: neb 5 % směr větru: rychlst větru nad 5 m/s 3 5, pr rychlst větru d 5 m/s 7 12, v závislsti na max W 20 db 10-6 N/m² m/s, 1 3, pr vertikální slžka rychlsti r větru: m/s, neb 5 % směrdatná dchylka vertikální slžky větru: m/s, neb 5 % - nastavitelné prvzní parametry: datum, čas, časvé pásm pčet výškvých hladin pr měření nejnižší výškvá hladina nejvyšší výškvá hladina rzlišení ve výšce průměrvací interval a/neb splňujeamžitá půměrvání) data (bez intenzita signálu nastavitelnáá pr každý směr paprsku, % vysílaná frekvence vertikální šířka svazku rientace antény v azimutu: rientace anténa v hrizntu: datvý prtsplňujel datvý výstup: vyžádání synchrnní, asynchrnní neb na externí - 4 -

17 - výstupní parametry prměnné (průměrvané pr každu výškvu hladinu): výška hladiny intenzita signálu drazivst teplta vzduchu ( RASS) radiální slžky větru rychlst větru, vektrvý průměr rychlst větru, skalární průměr směr větru směrdatné dchylky radiálních slžek větru směrdatné dchylky hrizntálních slžek větru směrdatná dchylka směru slžky větru ve vertikále směrdatná dchylka směru slžky větru v hrizntálee třída stability (Pasquill-Giffrd) výška směšvací vrstva pměr signál/šum pčet platných vzrků měřeníí strukturní parametr test věrhdnsti dat - řídící sftware pžadavky: umžňuje přístupp d systémuu a nastavení všech systémvých parametrů, prměnných a výstupních prtů vládání vstupníh seznamu parametrů techniku splňujeen ukládání dat a vládání subrů autmaticky, strmvá struktura subrů, uživatelsky přátelská archivace a prhlížení dat, mžnst ff-line režimu ASCII kódvané datvé subry s jednznačnu strukturu - 5 -

18 - vizualizační sftware pžadavky: vyhdncení dat pr dluhé intervaly v mžnst něklika znázrnění sučasně znázrnění prfilů, časvých řad, izlinií, časvých/prstrvých řezů pr všechny měřené prměnné (primární neb hlazená data) statistiky dstupnsti dat znázrnění větrných růžic pr výškvé hladiny, nastavitelné třídy rychlsti a sektry s směruu větru histgramy znázrnění věrhdnsti dat, nastavitelné prahy akceptace funkce zm a hlazení pr všechna data nastavitelné funkce hlazení dat stupnice grafů autmatické neb zadané uživatelem indikace numerických hdntt v grafech v pzici ukazatele mžnst manuálníh zneplatnění dat tiskvé rutiny s pdpru MSS WINDOWS různé exprtní frmáty pr grafiku (MS Windws bitmap, MS Windws metafile, HPGL GIF, TIFF, Encapsulated Pstscript, CGM ) exprt dat v CSV frmátu dávkvém režimu, RASS METEK 1290 MHz - anténní systém: 2 parablické reflektry napaječe v hnisku šířka paprsku ±3. 5 rientace paprsku vertikální plarizace lineární - 6 -

19 - vysílač frekvence 1290 MHz ± d MHz (d bude specifikván v závislsti na pvlených frekvencích v ČR) mdulace spjitá vlna šířka pásma cca přijímač frekvence 1290 MHz ± d MHz (d bude specifikván v závislsti na pvlených frekvencích v ČR) šumvé čísl (Nise Figure) < 1 db - přesnst stanvení virtuální teplty 0..3 K - řídící a vizualizační sftware: viz SODAR. Stžárvý měřicí systém sazení výškvých úrvní stávajícíh stžáru: - 2 m radiační bilance, teplta, vlhkst - 10 m 3D anemmetr (samstatný stžár) - 20 m 2D anemmetr (2x), teplta, vlhkst - 40 m 2D anemmetr (2x), teplta, vlhkst - 80 m 3D anemmetr, teplta, vlhkst tepltní čidl (4 ks) Vlhkstní a tepltní snda VAISALA mdel HMP155 - měřicí element: Pt měřicí rzsah: -45 C až 45 C - přesnst: - rzlišení: - radiační kryt: 0.1 C 0.01 C žaluzivý - 7 -

20 čidl relativní vlhkstii (4 ks) Vlhkstní a tepltní snda VAISALA mdel HMP155 - kapacitní čidl - měřicí rzsah: - přesnst: - rzlišení: - prvzní rzsah teplt: - radiační kryt: 0 100% lepší než 2% 1% -45 C až 45 C žaluzivýý čidl směru a rychlstii větru ultrazvukvý anemmetr 2DD (4 ks) mdel Ultrasnický 2D anemmetr METEK usnic-2 - prvzní mód: - veličiny: rychlst větru - měřicí rzsahy: - přesnst: rychlst 5 m/ s - rzlišení: - frekvence vzrkvání: - přens dat: vlitelný, prvtní data neb průměry, vektrvéé a skalární průměrvání v rzsahu 1 až sec slžky věru u, v, směr větru, vdrvná v rychlst 0 až 60 m/s, směr větru 0 až 360 rychlst 0.1 m/s neb 2%, směr 2, pr 0.01 m/s, 0.1, 0.1 až 50 Hz rzhraní RS vdtěsnst, vyhřívání, dlnst prtii námraze a padajícím námrazkům - 8 -

21 čidl směru a rychlstii větru ultrazvukvý anemmetr 3DD (2 ks) mdel Ultrasnický 3D anemmetr METEK usnic-3 - prvzní mód: - veličiny: - měřicí rzsahy: - přesnst: rychlst 5 m/ s - rzlišení: vlitelný, prvtní data neb průměry, vektrvéé a skalární průměrvání v rzsahu 1 až sec slžky věru u, v, w, směr větru, vdrvná v rychlst větru, virtuální teplta rychlst 0 až 60 m/s, směr větru 0 až 360, virtuální teplta -40 až 60 C rychlst 0.1 m/s neb 2%, směr 2, pr 0.01 m/s, 0.01 C, 0.1, - interní datalgger a preprcesing dat, nline výpčet turbulentních t splňuje ů a charakteristikk - směrdatné dchylkyy σ u, σ v, σ w, σ T, frikční rychlst u*, frikční teplta T*, Mnin-Obuchvva délka L, kvarinace k měřených veličin cv(u,v), cv(u,w), v(v,w),, cv(v,t), cv(w,t), vertikální t splňuje tepla a hybnsti, intenzita turbulence (eddy crrelatin methd) - přens dat: rzhraní RS vdtěsnst, vyhřívání, dlnst prtii námraze a padajícím námrazkům čidl pr měření radiační bilance ( 1 ks) Čidl radiační bilance Kipp and Znen mdel CNR 4 Net Radimeter + CNF 4 Ventilatin Unit - spektrální rzsah krátkvlnná část: - spektrální rzsah dluhvlnná část : - citlivst: 300 t 2800 nm 4500 t nmm 5 t 20 µv/w/m 2 - tepltní závislst citlivsti (v rzsahu teplt -10 C +40 C): < 4 % - 9 -

22 - dezva: - nelinearita: - prvzní rzsah teplt: < 18 s < 1 % C - ventilace, vyhřívání, chrana prti rsení a námraze - mezinárdní standard WMO Gd Quality sftware pr sběr a přens dat z měřicíh systému, jejich předběžné zpracvání, zbrazení, kntrlu a archivaci - umžňuje přístup d systému a nastavení všech systémvých parametrů a prměnných - vládání seznamu parametrů techniku ken - ukládání dat a vládání subrů manuálně i autmaticky, strmvá struktura subrů, uživatelsky přátelská archivace a prhlížení dat, mžnst ff-line režimu - ASCII kódvané datvé subry s - vyhdncení dat pr dluhé intervaly v dávkvém režimu, mžnst něklika znázrnění sučasně - znázrnění prfilů, časvých řad, časvých/prstrvých řezů pr všechny měřené prměnné (primární neb hlazená data) - statistiky dstupnsti dat - znázrnění větrných růžic, nastavitelné třídy rychlsti a sektry směru větru - histgramy - funkce zm a hlazení pr všechna data - nastavitelné funkce hlazení dat - stupnice grafů autmatické neb zadané uživatelem - indikace numerických hdnt v grafech v pzici ukazatele - mžnst manuálníh zneplatnění dat - tiskvé rutiny s pdpru MS WINDOWS - různé exprtní frmáty pr grafiku (MS Windws bitmap, MS Windws metafile, HPGL GIF, TIFF,, Encapsulated Pstscript, CGM ) - exprt dat v CSV frmátu

23 DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE Pžadavky jsu uvedeny suhrnně pr všechna ddávaná zařízení. - instalace a uvedení d prvzu v místě ddání - zašklení pracvníků Bude prvedena Bude prveden - záruční dba - reakce na známenu závadu během záruční dby d 48 hd. a zajištění záruční i mimzáruční pravy d tříí pracvních dní v místěě instalace zařízení pr RASS: - ddavatel musí předlžitt hmlgaci zařízení platnu pr Evrpsku E unii - ddavatel musí pskytnut všechny ptřebné dkumenty a ptřebnu sučinnst při získání všech ptřebných právnění k prvzuu zařízení, zejména Individuálníh právnění k využívání rádivých kmitčtů 24 měsíců ANO ANO ANO JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Pžadavky jsu uvedeny suhrnně pr všechna ddávaná zařízení. - Uchazeč prkáže splnění pžadavkůů zadavatelee na technické pdmínky plnění prstřednictvím pdrbnéh technickéh ppisu předmětu nabídky. V nabídce předlží ficiální veřejně dstupné a garantvané specifikace výrbce. Pkud t tímt způsbem není mžné, předlží zájemce v n abídce vyjádření výrbce splnění těcht pžadavků zadavatele. - Uchazeč musí předlžit autrizaci výrbce k prdeji a servisuu ddávaných zařízení. - Uchazeč musí předlžit dklady platný certifikát tm, že jeh technici byli řádně vyškleni výrbcem na prvádění servisu na ddávaná zařízení (prstá kpie) ). ANO viz přílha ANO viz přílha ANO viz přílha

24 PŘÍLOHA 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VČETNĚ VŠECH JEJÍCH PŘÍLOH

25 Zadávací dkumentace Speciální meterlgická technika DODÁVKY V Prjekt Speciální meterlgická technika Speciální meterlgická technika

26 Speciální meterlgická technika

27 Zadávací dkumentace, Název Speciální meterlgická technika , Speciální meterlgická technika

28 ,- p Speciální meterlgická technika

29 ,, Praha 1, e-. Zadavatel dále stanvuje jisttu zadávacíh kmunikace se zadavatelem realizvána puze písemnu ,, Praha 1 - em na adresu Netevírat - - Speciální meterlgická technika V V 2.4,. 2.5 Speciální meterlgická technika

30 2.6. z m úvdní strana ( - ( Speciální meterlgická technika

31 návrh Speciální meterlgická technika

32 V. V V, Speciální meterlgická technika

33 v v kvalifikaci ddavatele kvalifikace Speciální meterlgická technika

34 - - -, z - jak za právnicku za stat - z - y. Speciální meterlgická technika

35 y. y., u y , Speciální meterlgická technika

36 1 ením p e 4.2, n % Speciální meterlgická technika

37 b % V V b,. V Speciální meterlgická technika

38 Speciální meterlgická technika

39

40 Přílha č. 1 - Pdrbnsti předmětu veřejné zakázky (technické pdmínky) p Pdrbnsti předmětu veřejné zakázky (technické pdmínky) Prgram OPŽP: Veřejná zakázka: Invace Státní Imisní Sítě a nástrjů hdncení h kvality vzduší [ III ] Speciální meterlgická technika OBSAH 1. Vymezení předmětu veřejné zakázky Technická specifikace Laservý detektr výšky směšvací vrstvy a základny blačnsti (ceilmetr) Sdar s rzšířením RASSS Stžárvý měřicí systém Další pžadavky zadavatele Jiné pžadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky... 8 Speciální meterlgická technika

41 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Čísl Název 1 Laservý detektr výšky směšvací vrstvy a základny blačnsti (ceilmetr) 2 Sdar s rzšířením RASSS 3 Stžárvý měřicí systém Pčet Klasifikace CPV TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2.1. Laservý detektr výšky směšvací vrstvy a základny blačnsti (ceilmetr) - měřicí rzsah 0 7 km, bez pdstatnéh snížení dsahu srážkami - zbrazvací cyklus, prgramvatelný v rzsahu s - vertikální rzlišení 5 m - přesnst měření vzdálensti (pr( pevný cíl) lepší než ±1 % neb ±5 m - didvý laser, vlnvá délka 910 nm - třída bezpečnsti chrany zraku 1M IEC/EN datvé výstupy: výška směšvací vrstvy výšky základen blaků (až 3 vrstvy) výškvýý prfil intenzity zpětnéh rzptylu infrmace stavu zařízení spjitý záznam a ukládání dat grafické uživatelské rzhraní, zbrazení dat exprt dat ve frmátech kmpatibilních s MS EXCEL - datvá rzhraní data RS232 / RS485 / mdem (musí umžňvat využití rychlých sítí 3G) údržba RS232 přensvá rychlst (baud rate) RS232 / RS ,600 mdem V.21, V.22, V.22bis napájení: 230V/50Hz ± 10 Hz - příkn: max. 350W včetně vyhřívání - vnitřní zálhvací baterie: 2Ah - prvzní pdmínky, venkvní prstředí: tepltní rzsah C relativní vlhkst % max rychlst větru 55 m/s - klasifikace chrannéh krytu IP65 - dlnst prti vibracím Vibratin Llyds Register / IEC Hz ±1.0 mmm Hz ± 0.79 mm Speciální meterlgická technika

42 - EMC: IEC/EN bezpečnstní nrma: IEC/EN mechanické vlastnsti: rientace, plhvání: vertikální neb s náklnem 12 dd vertikály - autmatické vyhřívání a ventilace výstupníh kénka - radiační kryt a pdstavec - vstupní tvr pr servisní práce a údržbuu - chranné ptické filtry prti přímenému slunečnímu záření - maximální hmtnst celkem 35kg 2.2. Sdar s rzšířením RASSS Sdar - akustický kmitčet : Hz - rzsah hrizntálních slžek větru: ± 50 m/s - rzsah směru větru : úhlvých stupňů - rzsah vertikální slžky větru: ± 10 m/s - prvzní pdmínky venkvní prstředí teplta: relativní vlhkst: max náraz větru: -30 C + 55 C % 55 m/s - vyhřívaná anténa, dstraněníí sněhu - prvzní pdmínky vnitřní prstředí (pr vyhdncvací jedntku) teplta: relativní vlhkst: +5 C až + 45 C % - integrační (průměrvací) interval: typický s, minimum 10 sec, pr kmpletní cyklus, zahrnující všechny anténní svazky - pčet intervalů ( gates) pr výškvé průměrvání nastavitelný v intervalu: minimální výška měření: nastavitelná, d 10 m, m s přírůstekem 5m - vertikální rzlišení ( H): nastavitelné, 5 m H 100 m, přírůstek 5m - výškvý dsah měření: 500 m, 70 % dstupnst dat pr směr a rychlst větru - maximální výškvý dsah měření: > 1000 m (za meterlgických pdmínek, které nejsu nepříznivé pr p akusticku sndáž např. intenzivní srážky, velmi silný přízemní vítr ) - typická šířka anténníh paprsku: 7 12, v závislsti na frekvencii - výkn signálu: max W (elektrický), autmaticky nastavvaný - zisk antény : 20 db - citlivst přijímače (akustický tlak): 10-6 N/m² - přesnst: hrizntální slžky rychlsti r větru: směr větru: m/s, neb 5 % 1 3, pr rychlst větru nad 5 m/s 3 5, pr rychlst větru d 5 m/s vertikální slžka rychlsti větru: m/ /s, neb 5 % Speciální meterlgická technika

43 směrdatná dchylka vertikální slžky větru: 0.10 m/s, neb 5 % - nastavitelné prvzní parametry: datum, čas, časvé pásm pčet výškvých hladin pr měření nejnižší výškvá hladina nejvyšší výškvá hladina rzlišení ve výšce průměrvací intervall a/neb kamžitá data (bez půměrvání) intenzita signálu nastavitelná pr každý směr paprsku, % vysílaná frekvence vertikální šířka svazku rientacee antény v azimutu: rientacee anténa v hrizntu: datvý prtkl datvý výstup: synchrnní, asynchrnní neb na externí vyžádání v - výstupní parametry prměnné (průměrvané pr každu výškvu hladinu) ): výška hladiny intenzita signálu drazivst teplta vzduchu (RASS) radiální slžky větru rychlst větru, vektrvý průměrr rychlst větru, skalární průměr směr větru směrdatné dchylkyy radiálních slžek větru směrdatné dchylkyy hrizntálních slžek větru směrdatná dchylka směru slžky větru ve vertikále směrdatná dchylka směru slžky větru v hrizntále třída stability (Pasquill-Giffrd) výška směšvací vrstva pměr signál/šum pčet platných vzrků měření strukturní parametr test věrhdnsti datt - řídící sftware pžadavky: umžňuje přístup d systému a nastavení všech systémvých parametrů, prměnných a výstupních prtů vládání vstupníh seznamu s parametrů techniku ken ukládání dat a vládání subrů autmaticky, strmvá struktura subrů, uživatelsky přátelskáá archivace a prhlížení dat, mžnst ff-line režimu ASCII kódvané datvé subryy s jednznačnu strukturu - vizualizační sftware pžadavky: Speciální meterlgická technika

44 vyhdncení dat pr dluhé intervaly v dávkvém režimu, mžnstt něklika znázrnění sučasněě znázrnění prfilů, časvých řad, izlinií, časvých/prstrvýchh řezů pr všechny měřené prměnné (primární neb hlazená data) statistiky dstupnsti dat znázrnění větrných růžic pr výškvé hladiny, nastavitelné třídyy rychlsti a sektry směru větru histgramy znázrnění věrhdnsti dat, nastavitelné prahy akceptace funkce zm a hlazení pr všechna data nastavitelné funkce hlazení dat stupnice grafů autmatické neb zadané uživatelem indikace numerických hdnt v grafech v pzici ukazatele mžnst manuálníh zneplatněníí dat tiskvé rutiny s pdpru MS WINDOWS různé exprtní frmáty pr grafiku (MS Windws bitmap, MS Windws metafile, HPGL GIF, TIFF, Encapsulated Pstscript, CGM ) exprt dat v CSV frmátu RASS - anténní systém: 2 parablické reflektry napaječee v hnisku šířka paprsku ±3.5 rientacee paprsku vertikální plarizace lineární - vysílač frekvence 1290 MHz ± d MHz (d bude specifikván v závislsti na pvlených frekvencích v ČR) mdulace spjitá vlna šířka pásma cca přijímač frekvence 1290 MHz ± d MHz (d bude specifikván v závislsti na pvlených frekvencích v ČR) šumvé čísl (Nise Figure) < 1 db - přesnst stanvení virtuální teplty t 0.3 KK - pžadavky na řídící a vizualizační sftware: viz SODAR Stžárvý měřicí systém sazení výškvých úrvní stávajícíh stžáru: - 2 m radiační bilance, teplta, vlhkst - 10 m 3D anemmetr (samstatný stžár) - 20 m 2D anemmetr (2x), teplta, vlhkst - 40 m 2D anemmetr (2x), teplta, vlhkst Speciální meterlgická technika

45 - 80 m 3D anemmetr, teplta, t vlhkst tepltní čidl (4 ks) - měřicí element: Pt100 - měřicí rzsah: -45 C až 45 C - přesnst: 0.1 C - rzlišení: 0.01 C - radiační kryt: žaluzivý čidl relativní vlhksti (4 ks) - kapacitní čidl - měřicí rzsah: 0 100% - přesnst: lepší l než 2% - rzlišení: 1% - prvzní rzsah teplt: -45 C- až 45 C - radiační kryt: žaluzivý čidl směru a rychlsti větru ultrazvukvý anemmetr 2D (4 ks) - prvzní mód: vlitelný, prvtní dataa neb průměry, vektrvé a skalární průměrvání í v rzsahu 1 až 3600 sec - veličiny: slžky s věru u, v, směr větru, vdrvná rychlst větru - měřicí rzsahy: rychlst r 0 až ž 60 m/s, směr větru 0 ažž přesnst: rychlst r 0.1 m/s neb 2% %, směr 2, pr rychlst 5 m/s - rzlišení: 0.01 m/s, 0.1, - frekvence vzrkvání: 0.1 až 50 Hz - přens dat: rzhraní r RS vdtěsnst, vyhřívání, dlnst prti námraze a padajícím námrazkům čidl směru a rychlsti větru ultrazvukvý anemmetr 3D ( 2 ks) - prvzní mód: vlitelný, prvtní dataa neb průměry, vektrvé a skalární průměrvání í v rzsahu 1 až 3600 sec - veličiny: slžky s věru u, v, w, směr větru, vdrvná rychlst větru, virtuální teplta t - měřicí rzsahy: rychlst r 0 ažž 60 m/s, směr větru 0 ažž 360, virtuální teplta -40- až 60 C - přesnst: rychlst r 0.1 m/s neb 2% %, směr 2, pr rychlst 5 m/s - rzlišení: 0.01 m/s, 0.01 C, 0.1, - interní datalgger a preprcesing dat, nline výpčet turbulentních tků a charakteristik - směrdatné dchylky σ u, σ v, σ w, σ T, frikční rychlst u*, frikčníí teplta T*,, Mnin-Obuchvva délka L, kvarinace měřených veličin cv(u,v), cv( (u,w), v(v,w), cv(v,t),, cv(w,t), vertikální tk tepla a hybnsti, intenzita turbulence (eddy crrelatin methd) - přens dat: rzhraní r RS vdtěsnst, vyhřívání, dlnst prti námraze a padajícím námrazkům čidl pr měření radiační bilance (1 ks) - spektrální rzsah krátkvlnnáá část: 300 t 2800 nm - spektrální rzsah dluhvlnná část : 4500 t nm Speciální meterlgická technika

46 - citlivst: 5 t 20 µv/w/m 2 - tepltní závislst citlivsti (v rzsahu teplt -10 C +40 C): < 4 % - dezva: < 18 s - nelinearita: < 1 % - prvzní rzsah teplt: C - ventilace, vyhřívání, chranaa prti rsení a námraze - mezinárdní standard WMO Gd Quality sftware pr sběr a přens dat z měřicíh systému, jejich předběžné zpracvání, zbrazení, kntrlu a archivaci - umžňuje přístupp d systému a nastaveníí všech systémvých parametrů a prměnných - vládání seznamu parametrůů techniku ken - ukládání dat a vládání subrů manuálně i autmaticky, strmvá struktura a subrů, uživatelsky přátelská archivace a prhlížení dat, mžnst ff-line režimu - ASCII kódvané datvé subry - vyhdncení dat pr dluhé intervaly v dávkvém režimu, mžnst něklika znázrnění sučasně s - znázrnění prfilů, časvých řad, časvých/prstrvých řezů pr všechny měřené prměnné (primární neb hlazená data) - statistiky dstupnsti dat - znázrnění větrných růžic, nastavitelné třídy rychlsti a sektry směru větru - histgramy - funkce zm a hlazení pr všechna data - nastavitelné funkce hlazení dat - stupnice grafů autmatické neb zadané uživatelem - indikace numerických hdnt v grafech v pzici ukazatele - mžnst manuálníh zneplatnění dat - tiskvé rutiny s pdpru MS WINDOWS - různé exprtní frmáty pr grafiku (MSS Windws bitmap, MS Windws metafile, HPGL GIF, TIFF, Encapsulated Pstscript, CGM ) - exprt dat v CSV frmátu 3. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE Pžadavky jsu uvedeny suhrnně pr všechna ddávanáá zařízení. - instalace a uvedení d prvzu v místě ddání - zašklení pracvníků - záruční dba minimálně 24 měsíců - reakce na známenu závadu během záruční dby d 48 hd. a zajištění záruční i mimzáruční pravy d tří pracvních dní v místě instalace zařízení pr RASS: - ddavatel musí předlžit hmlgaci zařízení platnu pr Evrpsku unii - ddavatel musí pskytnut všechny ptřebné dkumenty a ptřebnu sučinnst při získání všech ptřebných právnění k prvzu zařízení, zejména Individuálníh právnění k využívání rádivých kmitčtů Speciální meterlgická technika

47 4. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Pžadavky jsu uvedeny suhrnně pr všechna ddávanáá zařízení. Zadavatel si vyhrazuje v suladuu s 44, dst. 3, písmen j) zákna následující pžadavky: - Uchazeč prkáže splnění pžadavků zadavatele na technické pdmínky p plnění prstřednictvím pdrbnéh technickéh ppisu předmětu nabídky. V nabídce předlží ficiální veřejně dstupné a garantvané specifikace výrbce. Pkud t tímt způsbem není mžné, předlží zájemce v nabídce vyjádření výrbce splnění těcht pžadavků zadavatele. - Uchazeč musí předlžit autrizaci výrbce k prdeji a servisu ddávaných zařízení. - Uchazeč musí předlžit dklady platný certifikát tm, že jeh technici byli řádně vyškleni výrbcem na prvádění servisu na ddávaná zařízení (prstá kpie). Speciální meterlgická technika

48 III Speciální meterlgická technika Přehled umístění zařízení na jedntlivých pracvištích mim měřicí lkality Umístění (suřadnice Gauss-Krueger) III Ceilmetr SODAR + RASS Stžárvý systém Měřicí lkality [TTRO] Třinec-Ksms - ( , ) 1 [TVER] Věřňvice - ( , ) 1 Observatře ČHMÚ Tušimice Celkem 3 1 1

49 2 - Krycí list nabídky Speciální meterlgická technika státní Cena v Celkvá - - u hdntícímu u uveden zadávací dkumentace V Speciální meterlgická technika

50 Speciální meterlgická technika

51 3 - hlášení, v (dále jen zákn ) dle 53 dst. 1 písm. c) zákna - ddavatel v psledních 3 letech nenaplnil skutkvu pdstatu jednání nekalé ácení dle 53 dst. 1 písm. d) zákna dle 53 dst. 1 písm. e) zákna dle 53 dst. 1 písm. f) zákna dle 53 dst. 1 písm. g) zákna dle 53 dst. 1 písm. j) zákna - mému majetku neprbíhá neb v psledních 3 letech ins - ddavatel není v likvidaci, - ddavatel nemá v evidenci daní zachyceny zemi - ddavatel nemá nedplatek na pjistném a na penále na v - ddavatel není veden v, dle 53 dst. 1 písm. k) zákna - ddavateli n 435/2004, v V dne (Obchdní firma za ucha - Speciální meterlgická technika

52 PŘÍLOHA 4 TATO KUPNÍ SMLOUVA (tat "Smluva") na veřejnu zakázku Speciální meterlgická technika, byla uzavřena dne [ ] 201[ ] MEZI: (1) [ ], IČO: [ ], se sídlem [ ], [ ], PSČ [ ], zapsaná v bchdním rejstříku vedeném [ ], ddíl B, vlžka [ ], zastupený [ ] (dále jen " Prdávající"); a (2) ČR Českým hydrmeterlgickým ústavem, státní příspěvkvá rganizace, se sídlem Na Šabatce 17, Praha 4 Kmřany, IČ , 0 DIČ CZ , bankvní spjení Česká nárdní banka, čísl účtu / /0700, zastupený RNDr. Janem Macunem, Ph.D., náměstkem ředitele ústavu; (dále jen Kupující neb "ČHMÚ"), (Prdávající a Kupující splečně dále jen jak "Strany" a každý jedntlivě jenn jak "Strana"). BYLO DOHODNUTO následující: PŘEDMĚT KOUPĚ Tut Smluvu se Prdávající zavazuje, že ddá předmět ddávkyy pdle technické specifikace, převzaté ze zadávací dkumentace (ZD), která je Přílhu 1 tét Smluvy a dále ddá suvisející dkumentaci a pžadvané příslušenství a předmět ddávky dpraví, instaluje, úplně zprvzní v místě pdle pžadavku Kupujícíh a zašklí zaměstnance Kupujícíh. Sučástí ddávky je také případná likvidace stávající techniky v rzsahu a za pdmínek uvedených v Přílze 2 tét Smluvy S (dále jen Předmět kupě ). 1.2 Kupující se zavazuje dhdnutu cenu. Předmět kupě převzít a zaplatit za něj sjednaným způsbem 1.3 Kupující se stane vlastníkem Předmětu kupě převzetím Předmětu kupě d Kupujícíh DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ Nejzazší termín plnění Předmetu kupě, tedy ddání pslední části Předmětu kupě je Plnění Předmětu kupě pdle Článku 1 (Předmět kupět) tét Smluvy se uskuteční pstupně na bjektech ČHMÚ v suladu s Harmngramem plnění, který tvří Přílhu 3 tét Smluvy. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY - 1 -

53 3.1 V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: [ ],- Kč ([ ] krun českých bez DPH), výše DPH [ ] Tat cena zahrnuje veškeré náklady Prdávajícíh spjené s ddáním předmětu tét Smluvy (viz Odstavec 1.1 tét Smluvy). Celkvá cena Předmětu kupě včetně DPH je [ ],- Kč (dále jen Celkvá cena ). Výše sazby DPH, výše DPH a Celkvá cena včetně DPH sjednané v tét Smluvěě bude upravena v případě změny sazbyy DPH u zdanitelnéh plnění neb přijaté úplaty v suladu s aktuální změnu zákna dani z přidané hdnty v platnémm znění. Při výknu tét činnsti není Kupující sbu pvinnu k dani pdle 5 dst. 3, zákna č. 235/2004 Sb., dani z přidané hdnty, v platném znění. Strany se dhdly, že celkvá cenaa bude uhrazena na základě faktury se splatnstíí třicet (30) dnů de dne jejíh prkazatelnéh dručení Kupujícímu. Fakturace prběhne p předání ddávky na základě pdpisu předávacíh prtklu Kupujícím. Připuští se i dílčí fakturace na základě pdpisu dílčích předávacích prtklů. První fakturaci je mžn prvést až p pdepsání smluvy mezi ČHMÚ a Státním fndem živtníh prstředí

54 3.7 Platba bude prvedena v Kč naa bankvní v Úvdních ustanveních tét Smluvy. účet Prdávajícíh, který je uvedený Faktura bude vystavena p prtklárním předání a převzetí Předmětu kupě Článku 4 (Předání Předmětu kupě) tét Smluvy. Faktura musí bsahvat zejména: pdle (a) (b) (c) (d) značení a čísl faktury; bchdní jmén a sídl Prdávajícíh a daňvé identifikační čísl; bankvní spjení; identifikaci Předmětu kupě; a Kupujícíh, jakž i identifikačníí čísl (e) (f) (g) den deslání faktury s lhůtu její splatnsti; cenu ddávky; a fakturvanu částku a zvlášť částku daně z přidané hdnty. h Nebude-li faktura bsahvat všechny údaje a náležitsti pdle platných právních předpisů a smluvních ujednání, neb budu-li tyt údaje uvedeny chybně, je Kupující právněn fakturu vrátit Prdávajícímu bez zaplacení. Prdávající P je pvinen pdle pvahy nesprávnsti fakturu pravit neb nvě vyhtvit. V tmt případě je běh půvdní lhůty splatnsti přerušen a nvá lhůta začne běžet dručenímm řádně pravené neb nvěě vyhtvené faktury. Kupní cena bsahuje veškeré náklady spjené s ddánímm a prtklárním převzetím Předmětu kupě. Kupní cena (včetně Celkvé ceny) jee knečná a neměnná. Cena dpravy d místa, kde má být Předmět kupě předán Prdávajícím Kupujícímu je zahrnuta v Celkvé ceně. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ Instalace Předmetu kupě dle čl. 1 dstavce 1.1 nepřekrčí délku..(uchazeč dplní dle své nabídky, maximální dba instalace je stanvena 10 kalendářní dny v suladu s bdem 6.1. zadávací dkumentace pr příslušnu část) kalendářních dnů. Prdávající je pvinenn předat Kupujícímu dklady, které jsu nutné k převzetí a užívání Předmětu kupě, jakž i další dklady stanvené v tét Smluvě, a t v den předání splečně s Předmětem kupě. Prdávající je pvinenn infrmvat Kupujícíh v den předání vlastnstech Předmětu kupě, způsbu skladvání, pužití a údržby Předmětuu kupě a nebezpečí, které vyplývá z jeh nesprávnéh pužití neb údržby. Jestliže je s hledem na pvahu - 3 -

55 Předmětu kupě nezbytný určitýý způsb a/ /neb dba jeh užívání, je Prdávající pvinen zajistit, aby tyt infrmace byly bsaženy v přilženém písemném českém návdu a aby byly srzumitelné Prdávající je pvinenn Kupujícíh řádně infrmvat rzsahu, pdmínkách a způsbu uplatnění dpvědnsti za vady Předmětu kupě včetně údajů tm, kde lze reklamaci uplatnit, a prvádění záručních prav. Kupující je právněnn dmítnut převzetí Předmětu kupě, na kterém jsu zjištěny jakékli právní a/neb faktické vady. Kupující je právněn dmítnut puze částečné plnění Předmětu kupě. 4.6 O předání a převzetí bsahvat zejména: Předmětu kupě bude vyhtven předávací prtkl, který bude datum a pdpisy sb právněných jednat za každu Stranu; ppis předávanéh Předmětu kupě; způsb předání Předmětu kupě; ppis funkčnsti Předmětuu kupě a jejich sučástí; a seznam případných vad, jejich ppis a infrmaci vlivu takvých vad na funkčnst Předmětu kupě a termín jejich dstranění. 4.7 Přílhu předávacíh prtklu bude tvřit: seznam předávané dkumentace; a prtkl zašklení bsluhy VADY PŘEDMĚTU KOUPĚ Pruší-li Prdávající pvinnsti stanvené v Článku 1 (Předmět kupě) tét Smluvy, má Předmět kupě vady. Za vady Předmětu kupě se rvněž pvažujee ddání Předmětu kupě v menším mnžství neb jenn zčásti, pkud tut mžnst výslvně nepřipuští tat Smluva. Za vady Předmětu kupě se dále pvažuje i ddání jinéh Předmětu kupě a vady v dkladech nutných k užívání Předmětu kupě. Za Z vady Předmětu kupěě jsu rvněž pvažvány právní vady váznucí na Předmětu kupě či na jakékli jeh části. Veškeré vady Předmětu kupě je Kupující pvinen uplatnit u Prdávajícíh. Prdávající je pvinenn neprdleněě a bezplatněě dstranit veškeré reklamvané vady, nejpzději však d 3 (tří) pracvních dnů d dručení reklamace Kupujícíh, pkud Strany nedhdnu jiný termín

56 Není-li mžné vady Předmětu kupě dstranit ve lhůtách uvedených u v Odstavci 5..2 tét Smluvy, je Prdávající pvinen ddat Kupujícímu bezdkladně b náhradní plnění (náhradní Předmět kupě), a t bezz jakýchkli vad. V případě, že (i) Prdávající nezahájí dstranění vad Předmětu kupě z dpvědnsti za vady ve výše uvedené lhůtě; neb pkud (ii) vada Předmětu kupě z dpvědnsti za vady nebude dstraněna v termínu a způsbem určenýmm v suladu se Smluvu, má Kupující práv zajistit dstranění takvé vady Předmětu kupě jinu sbu,, a t na náklady Prdávajícíh, které uhradí Prdávající Kupujícímu d deseti (10) dnů p předlžení dkladu jejich vynalžení. Kupující má sučasně nárkk na úhradu účelně vynalžených výdajů, vzniklých v suvislsti s výskytem vad v a jejich dstraněním. 5.5 Nárky z vad Předmětu kupě see nedtýkají nárku na smluvní pkutu Kupujícíh. nárku na náhradu n újmy ani případnéh Prdávající pskytuje Kupujícímuu záruku na Předmět kupě a jeh sučásti v délce (uchazeč dplní dle své nabídky a bdu 6.1. zadávací dkumentace vztahující se k příslušné části) měsíců. Záruční lhůta se vztahuje na celý Předmě kupě s výjimku sučástí které je mžnéé značit za sptřební materiál. Záruční dba pčíná plynut dnem, který je v předávacícím m prtklu značený jak den převzetí Předmětu kupě. Prdávající je pvinenn v záruční dbě dstraňvat veškeré záruční vady. Vada Předmětu kupě se pvažuje za záruční vadu, neprkáže-li známenu závadu během záruční dby nejpzději d čtyřiceti smi (48) hdin. Prdávající se zavazuje prvést záruční a také mimzáruční pravy nejpzději d tří (3) Prdávající pak. Prdávající se zavazuje reagvat na pracvních dnů d nahlášení vady,, a t v místěě instalace zařízení. Záruka za vady platí,, pkud nedjde k prušení pravidel prvzuu Kupujícím neb bsluhu. V případě pškzení Předmětu kupě neb jeh části ze strany Kupujícíh, nese Kupující veškeré náklady spjené s reklamací a pravu v dbě záruky. Jak závada se neuznává pškzení vzniklé zanedbanu pvinnu údržbu. Záruční lhůta se prdlužuje dbu d nahlášení závady d jejíh dstranění. O prvedení záruční pravy vyhtví Prdávající písemný prtkl ZÁVAZKY PRODÁVAJÍCÍHO Prdávající se zavazuje Předmět vyplývajících z tét Smluvy. Kupě Kupujícímu prdat ve stavu a za pdmínek - 5 -

57 Prdávající se zavazuje zajistit, žee k kamžiku, kdy tat Smluva nabude účinnsti, je Prdávající jediným a výlučným vlastníkem Předmětu kupě a není jakkliv smluvně či záknně mezen v dispzici s Předmětem kupě pdle tét Smluvy. Prdávající je pvinenn uhradit Kupujícímu veškeré škdy, náklady, ztráty a jiné újmy v případě, že Prdávající v dbě uzavření tét Smluvy není vlastníkem Předmětu kupě. Prdávající dškdní Kupujícíh za všechny škdy a ztráty a uhradí veškeré náklady a výdaje (včetně úplných a skutečných nákladůů sudních řízení a právníh zastupení) a za veškeru dpvědnst a nárky třetích sb uplatněných vůči Kupujícímu v suvislsti s neplatnstí a/ /neb zdánlivstí tét Smluvy a/neb v suvislsti s tím, že Prdávající není vlastníkem Předmětu kupě a/neb některé jejich části. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY PRODÁVAJÍCÍHO Prdávající tímt prhlašuje a zaručuje vůči Kupujícímu, že ke dni, ke kterému Prdávající pdepsal tut Smluvu, byl každé z níže uvedených u Prhlášení a záruk pravdivé, úplné a nikli zavádějící, a Prdávající bere naa vědmí, žee Kupující na tat prhlášení, ujištění a záruky spléhá: Vlastnické práv k Předmětu kupě. Prdávající je výlučnýmm a nemezeným vlastníkem Předmětu kupě. Prdávající nabyl vlastnické práv k Předmětu kupě řádně; Právní vady. Práv Prdávajícíh nakládat s Předmětem kupě není jakkli mezen (s výjimku nárků uplatňvaných ve v vztahu k Předmětu kupě ze strany Kupujícíh); Předmět kupě není a d dne předání nebude zatížen žádnu závadu, ani jiným zatížením; Neexistence dluhů. Pdle nejlepšíh vědmí Prdávajícíh žádná sba či rgán státní správy či místní samsprávy nemá ve vztahu k Předmětu kupě žádné vyknatelné phledávky, prti Prdávajícímu není pdlee jeh nejlepšíh vědmí vedena ani exekuce pdle zákna č. 120/2001 Sb., exekuční řád, v platném znění, ani řízení výkn rzhdnutí pdle zákna č. 99/1963 Sb., bčanský sudní řád, v platném znění, ppřípadě pdle p zákna č. 292/2013 Sb., zvláštních řízeních ř sudních, v platném znění, a Prdávající nemá ani žádné nedplatky na daních či bdbných platbách, v jejichž j důsledku by příslušný rgán mhl zřídit záknné zástavní práv neb sudcvské zástavní práv či zahájit řízeníí výkn pvinnsti Prdávajícíh k prvedení suvisejících plateb; Neexistence zatížení z Předmětu kupě.. Neexistují jakákli j mezení vlastnickéh práva k Předmětu kupě a Prdávající nepskytl žádné sbě jakékliv práv užívat, spluužívat (včetně prnájmu či pachtu) neb držet Předmět kupěě neb - 6 -

58 jeh část, které by byly platné a závazné v den uzavření tét Smluvy,, neb nabyly platnsti a závaznsti p tmt dni; Neexistence vedlejších ujednání. Předmět kupěě není předmětem jakéhkli ujednání výhradě vlastnickéh práva, práva zpětné z kupě, zákazu zcizení neb zatížení, výhradě předkupníh práva, výhradě lepšíh kupce a/neb kupi na zkušku; Phledávky ve vztahu k Předmětu kupě. Neexistuje žádná dměna, úplata ani jiná úhrada splatná správci, ddavateli, zprstředkvateli, anii žádné jiné sbě za ddávky služeb s či jiných plnění vztahujícíchh se k Předmětu kupě neb k prdeji pdle tét Smluvy, kteru sjednal Prdávající a která by mhla být právněně nárkvána vůči Kupujícímu, ppřípadě, jejichž řádné neuhrazení ze strany Prdávajícíh byy mhl nepříznivě vlivnit plnění tét Smluvy (dále jen Prhlášení a záruky ) Prdávající se dále zavazuje, že veškerá Prhlášení a záruky buduu d dne předání Předmětu kupě správná, pravdivá, úplná a nikliv zavádějící, jakž i plně účinná s výjimku těch Prhlášení a záruk, k jejichž změněě djde v důsledku jednání Kupujícíh. V případě, že se kterékli z Prhlášení a záruk uvedenýchh v Odstavci 7.1 tét Smluvy ukáže být nesprávné, nepravdivé,, neúplné a/ /neb zavádějící neb v případě prušení závazku Prdávajícíh pdle Článku 6 (Závazky Prdávajícíh) tét Smluvy, je Kupující právněn d tét Smluvy dstupit. Účinky dstupení d tét Smluvy nastávají dručením písemnéh známení dstupení druhé d Straně. Odstupením se tat Smluva ruší k kamžiku, kdyy byl známení dstupení dručen druhé Straně

59 SMLUVNÍ POKUTA Za neddržení dby plnění pdle Článku 2 (Dba a míst plnění) a Článku 4 dst. 4.1 tét Smluvy je Prdávající pvinen zaplatit Kupujícímu smluvní pkutu ve výši 0,05 % z Celkvé ceny Předmětu kupě zaa každý zapčatý den prdlení. Při prdlení Kupujícíh s úhraduu faktury činí smluvní pkuta p 0,05% % z dlužné částky za každý zapčatý den prdlení. Při prušení pvinnsti Prdávajícíh pdle ustanvení 147a dst.. 4 a 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ), v platném znění, činí smluvní pkuta 500,- Kč (slvy: pět set krun českých) za každý zapčatý den prdlení. Uvedené smluvní pkuty nemajíí vliv na výši případnéé náhrady škdy a/neb jiné (i nemajetkvé) újmy. Zaplacení smluvní pkuty nezbavuje Prdávajícíh jakékli jiné pvinnsti pdle tét Smluvy a/neb právních předpisů, včetně (nikliv však puze) p pvinnsti zajišťvané smluví pkutu, jakž ani závazků neb dpvědnsti i plynucí z tét Smluvy a z platných právních předpisů. 8.6 Smluvní pkuty jsu smluvní pkuty. splatné desátý (10.) den d výzvy právněné Strany k zaplacení DORUČOVÁNÍ A KONTAKTNÍ OSOBA Jakékli známení pdle tét Smluvy musí být učiněné písemně v českém jazyce j a dručené sbně, kurýrní službu, dpručenu pštu neb n faxem Straně, jíž má být dručen, na adresu neb faxvéé čísl uvedené v Odstavci 9.2 tét Smluvy, neb na jinu adresu neb faxvé f čísl sdělené takvu Stranuu písemným známením druhé Straně dručeným ne pzději než pět (5) pracvních dnů přede dnem, kdy byl známení deslán. Kntaktní sbu a adresu pr dručvání uvedenu v Odstavci 9.1 tét Smluvy je: pkud jde Prdávajícíh : Adresa: Fax: K rukám: [ ] [ ] [vlžte jmén/titul sby] pkud jde Kupujícíh: Adresa: Fax: [ ] [ ] - 8 -

60 K rukám: [vlžte jmén/titul sby]. 9.3 Aniž by tím byly dtčeny jiné prstředky, kterými lze prkázat dručení, má se za t, že známení byl řádně dručen: při sbním dručvání, příp. dručvání kurýrem: (a) (b) dnem faktickéh přijetí zásilky; neb dnem, kdy příjemcee depřel převzetí zásilky, při dručvání pštu: (a) (b) dnem uvedeným na dručence vrácené pštu jak den převzetí; neb třetím (3.) pracvním dnem p deslání; neb (c) dnem vyznačeným zásilky, pštu jak datum, kdy příjemce e depřel převzetí při dručvání faxem kamžikem, kdy desílatel bdržel ptvrzení úplném přensu zprávy, vydané desílacím přístrjem, přičemž: (a) byla-li zpráva přenesena p hd., má m se za t, v 9.00 hd. následující pracvní den; a/neb že byla dručena (b) byla-li zpráva přenesena v den, který není pracvním p dnem, má se za t, že byla dručena v nejbližším následujícím pracvním p dni Každé desílané známení budee pdepsán právněnuu sbu desílatele. Každý adresát bude právněnn pvažvat takvé známení za riginál, jehž bsah je ze strany desílatelee závazný a na jehž základě je adresát právněn jednat. j Strany se zavazují neprdleně si sdělit změny jakýchkli dručvacíchd h údajů uvedených v tét Smluvě, bez pvinnsti uzavřít ddatek k tét Smluvě. Strana, která neznámí včas změnu své adresy a faxvéh čísla, dpvídá druhé Straně za případnu vzniklu škdu a/neb jinu (i nemajetkvu) újmu. Není-li desílateli písemněě známen jinak, platí, že faxvý přístrj každéh příjemce se nachází na adrese tht příjemce uvedené v Odstavci 9.2 tét Smluvy. ZÁKAZ STŘETU ZÁJMŮ V případě zjištění neetických praktik uchazeče (nabízení, pskytnutí, přijímání neb zprstředkvání jakýchkli hdnt neb výhd s cílem vlivnit chvání neb jednání khkliv přím neb nepřím v zadávacím řízení) či rzpru čestnéh prhlášení uchazeče a skutečnsti věřených h ČHMÚ na základě splehlivých infrmací, případně i na základě využití pžádání uchazeče písemné vysvětlení neb p přizvání uchazeče - 9 -

61 pr ústní řízení. vysvětlení, vylučí ČHMÚ takvéh uchazečee bezdkladně ze zadávacíh Při předkládání nabídky musí uchazeč předlžit čestné prhlášení neexistenci střetu zájmů a v něm prhlásit, že není v zadávacím řízení vlivněn přím neb nepřím střetem zájmů ve vztahu k ČHMÚ, ani k subjektům pdílejícím se na přípravě tht t zadávacíh řízením, jakž i že nemá žádné zvláštní spjení s těmit sbami (např. majetkvé, persnální aj.). VYLOUČENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ OBČANSKÉH HO ZÁKONÍKU Smluva se řídí ustanveními zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, v platném znění (dále jen Občanský zákník ). Strany vylučují aplikaci ustanvení 2079 dst. 2, 2093, první věty 2098, 2126 a 2127 Občanskéh zákníku na Smluvu a na veškerá práva a pvinnsti Stran vzniklé na základě Smluvy. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Prdávající bezvýhradně suhlasí se zveřejněním plnéh znění Smluvy v suladu se ZVZ, v platném zněníí a suvisejícími právními předpisy. Zveřejněníí bsahu Smluvy nemůže být pvažván za případné prušení pvinnsti mlčenlivsti. m Prdávající předlží Kupujícímu seznam subddavatelů, vee kterém uvede subddavatele, kterým za plnění subddávky uhradil více než 10 % z Celkvé ceny; neb z části ceny veřejné zakázky uhrazené Kupujícímm v jednm kalendářním rce, pkud dba plnění veřejnéé zakázky přesahuje jeden (1) rk Prdávající předlží seznam subddavatelů a případně jeh přílhu - seznam vlastníků akcií pdle 147a dst. 4 a 5 ZVZZ nejpzději d šedesáti (60) dnů d splnění Smluvy, neb d 28. únra následujícíh kalendářníh rku v případě, žee plnění Smluvy přesahuje jeden (1) rk, r resp. devadesát (90) dnů přede dnem předlžení seznamu subddavatelů. Prdávající je pvinenn vést a průběžně aktualizvat reálnýý seznam všech subddavatelů včetně výše jejich pdílu na ddávce a tent seznam předlžit v případěě jakékliv změny na straně subddavatelů neprdleně Kupujícímu. Kupující je právněn dstupit d Smluvy, jestliže zjistí, že ž Prdávající: nabízel, dával, přijímal neb zprstředkvával jakékli hdnty s cílem vlivnit chvání neb jednání khkliv, ať již státníh úředníka ú neb někh jinéh, přím neb nepřím, v zadávacím řízení neb při prvádění p tét Smluvy; ; neb

62 zkreslval skutečnsti zaa účelem vlivnění zadávacíh řízení neb prvádění Smluvy ke škdě Kupujícíh, včetně užití pdvdných praktik k ptlačení a snížení výhd vlné a tevřené sutěže Smluva může být měněna neb dplňvána puze písemnými ddatky k tét Smluvě, pdepsanými právněnými zástupci Stran. Změna tét Smluvy v jiné než písemné frmě je tímt vylučena. Za písemnu frmu nebude pr tent t účel pvažvána výměna vých či jiných elektrnických zpráv. Není-li pr změnu tét Smluvyy ddržena frma ujednaná Stranami, lze neplatnst takvét změny namítnut i v případě, byl-li již plněn. Smluva je vyhtvena ve čtyřechh (4) stejnpisech. Dva (2)( stejnpisy bdrží Kupující a dva (2) stejnpisy bdrží Prdávající. Strany prhlašují, že tat Ssmluva byla uzavřena pdle jejich shdnéé a svbdné vůle, cž ptvrzují vlastnručními pdpisy. PŘÍLOHY Všechny následující přílhy jsu nedílnu sučástí tét Smluvy: Přílha 1: Technická specifikace předmětu smluvy pdle ZD; Z Přílha 2: Zadávací dkumentace včetně všech jejích přílh; Přílha 3: Harmngram plnění. PLATNOST A ÚČINNOST Tat Smluva nabývá platnsti a účinnsti dnem jejíh pdpisu všemi Stranami NA DŮKAZ ČEHOŽ připjují Strany vlastnruční pdpisy následvně: [PODPISY NÁSLEDUJÍ NA DALŠÍ STRANĚ.]

63 Prdávající: Kupující: Pdpis: Pdpis: Jmén: Jmén: Funkce: Funkce: Datum: [ ] Datum: [ ]

64 PŘÍLOHA 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU SMLOUVY PODLE ZD

65 PŘÍLOHA 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VČETNĚ VŠECH JEJÍCH PŘÍLOH

66 PŘÍLOHA 3 HARMONOGRAM PLNĚNÍ

67 5 V dne (Obchdní firma - Speciální meterlgická technika

68 6 stné prhlášení dle 68 zákna a) zadavatele, 1 b) má-li ddavate c) pr V dne (Obchdní firma - Speciální meterlgická technika V dne (Obchdní firma - 1 V, V Speciální meterlgická technika

69 7 V dne (Obchdní firma - Speciální meterlgická technika

70 PŘÍLOHA 3 HARMONOGRAM PLNĚNÍ

71

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky I. Úvdní ustanvení II. Objednávka a uzavření kupní smluvy III. Zaslání zbží IV. Odstupení d kupní smluvy (vrácení zbží) V. Další práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smluva Smluvní strany: 1. DLNKs.r.. se sídlem: statutární rgán: IČ: DIČ: E. Beneše 470, Česká Skalice 552 03 Bc. David Línek, jednatel 260 12 162 CZ26012162 bankvní spjení: FlO Banka č. účtu: 280010561

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 Obchdní splečnst CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírvé nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Krajským sudem v Ústí n.l., v

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Tyt licenční pdmínky představují smluvu ( smluva ) mezi splečnstí Micrsft Crpratin (neb některu z jejích afilací v závislsti

Více

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální):

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální): Přílha č. 1 zadávacích pdmínek Laservá, bezdrátvá 3D gemetrie Technické parametry (minimální): kamervá 3D gemetrie kmunikace prstřednictvím Bluetth 4 kusy 3-bdvých držáků 3D terčů s rychlupínáním, uchycení

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Podrobné technické specifikace a požadavky k dílčímu plnění 1:

Podrobné technické specifikace a požadavky k dílčímu plnění 1: Pdrbné technické specifikace a pžadavky k dílčímu plnění : a) Zálžní server včetně UPS pr virtuální server b) Zálžní file server včetně UPS pr fungvání virtuálních serverů c) Knslidace LAN navýšení ptických

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

Smlouva o dílo č. VR 18/2015

Smlouva o dílo č. VR 18/2015 v v ZS Na Sutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ů. Trja "Stavební pravy a zhtvení nvých plcení" a v MS Na Pěšinách 13, čp. 1720, Praha 8 - k.ú.kbylisy "Stavební pravy" Smluva díl č. VR 18/2015 uzavřená mezi níže

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více