DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9."

Transkript

1

2 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: ,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých č bez ,,- Kč DPH), výše DPH Tat cena zahrnuje veškeré náklady Prdávajícíh spjené s ddáním předmětu tét Smluvy (viz Odstavec 1.1 tét Smluvy). Celkvá cena Předmětu kupě včetně DPH je ,- Kč K (dále jen Celkvá cena ). Výše sazby DPH, výše DPH a Celkvá cena včetně DPH sjednané v tét Smluvěě bude upravena v případě změny sazbyy DPH u zdanitelnéh plnění neb přijaté úplaty v suladu s aktuální změnu zákna dani z přidané hdnty v platnémm znění. Při výknu tét činnsti není Kupující sbu pvinnu k dani pdle 5 dst. 3, zákna č. 235/2004 Sb., dani z přidané hdnty, v platném znění. Strany se dhdly, že celkvá cenaa bude uhrazena na základě faktury se splatnstíí třicet (30) dnů de dne jejíh prkazatelnéh dručení Kupujícímu. Fakturace prběhne p předání ddávky na základě pdpisu předávacíh prtklu Kupujícím. Připuští se i dílčí fakturace na základě pdpisu dílčích předávacích prtklů. První fakturaci je mžn prvést až p pdepsání smluvy mezi ČHMÚ a Státním fndem živtníh prstředí. 3.7 Platba bude prvedena v Kč naa bankvní v Úvdních ustanveních tét Smluvy. účet Prdávajícíh, který je uvedený Faktura bude vystavena p prtklárním předání a převzetí Předmětu kupě Článku 4 (Předání Předmětu kupě) tét Smluvy. Faktura musí bsahvat zejména: pdle (a) (b) (c) (d) značení a čísl faktury; bchdní jmén a sídl Prdávajícíh a daňvé identifikační čísl; bankvní spjení; identifikaci Předmětu kupě; a Kupujícíh, jakž i identifikačníí čísl (e) (f) (g) den deslání faktury s lhůtu její splatnsti; cenu ddávky; a fakturvanu částku a zvlášť částku daně z přidané hdnty. h - 2 -

3 Nebude-li faktura bsahvat všechny údaje a náležitsti pdle platných právních předpisů a smluvních ujednání, neb budu-li tyt údaje uvedeny chybně, je Kupující právněn fakturu vrátit Prdávajícímu bez zaplacení. Prdávající P je pvinen pdle pvahy nesprávnsti fakturu pravit neb nvě vyhtvit. V tmt případě je běh půvdní lhůty splatnsti přerušen a nvá lhůta začne běžet dručenímm řádně pravené neb nvěě vyhtvené faktury. Kupní cena bsahuje veškeré náklady spjené s ddánímm a prtklárním převzetím Předmětu kupě. Kupní cena (včetně Celkvé ceny) jee knečná a neměnná. Cena dpravy d místa, kde má být Předmět kupě předán Prdávajícím Kupujícímu je zahrnuta v Celkvé ceně. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ Instalace Předmetu kupě dle čl. 1 dstavce 1.11 nepřekrčí délku 9 kalendářních dnů. Prdávající je pvinenn předat Kupujícímu dklady, které jsu nutné k převzetí a užívání Předmětu kupě, jakž i další dklady stanvené v tét Smluvě, a t v den předání splečně s Předmětem kupě. Prdávající je pvinenn infrmvat Kupujícíh v den předání vlastnstech Předmětu kupě, způsbu skladvání, pužití a údržby Předmětuu kupě a nebezpečí, které vyplývá z jeh nesprávnéh pužití neb údržby. Jestliže je s hledem na pvahu Předmětu kupě nezbytný určitýý způsb a/ /neb dba jeh užívání, je Prdávající pvinen zajistit, aby tyt infrmace byly bsaženy v přilženém písemném českém návdu a aby byly srzumitelné. Prdávající je pvinenn Kupujícíh řádně infrmvat rzsahu, pdmínkách a způsbu uplatnění dpvědnsti za vady Předmětu kupě včetně údajů tm, kde lze reklamaci uplatnit, a prvádění záručních prav. Kupující je právněnn dmítnut převzetí Předmětu kupě, na kterém jsu zjištěny jakékli právní a/neb faktické vady. Kupující je právněn dmítnut puze částečné plnění Předmětu kupě. 4.6 O předání a převzetí bsahvat zejména: Předmětu kupě bude vyhtven předávací prtkl, který bude datum a pdpisy sb právněných jednat za každu Stranu; ppis předávanéh Předmětu kupě; způsb předání Předmětu kupě; ppis funkčnsti Předmětuu kupě a jejich sučástí; a - 3 -

4 Prdávající pskytuje Kupujícímuu záruku na Předmět kupě a jeh sučásti v délce 24 měsíců. Záruční lhůta se vztahujee na celý Předmě kupěě s výjimkuu sučástí které je mžné značit za sptřební materiál. Záruční dba pčíná plynut dnem, který je v předávacícím m prtklu značený jak den převzetí Předmětu kupě. Prdávající je pvinenn v záruční dbě dstraňvat veškeré záruční vady. Vada Předmětu kupě se pvažuje za záruční vadu, neprkáže-li Prdávající pak seznam případných vad, jejich ppis a infrmaci vlivu takvých vad na funkčnst Předmětu kupě a termín jejich dstranění. 4.7 Přílhu předávacíh prtklu bude tvřit: seznam předávané dkumentace; a prtkl zašklení bsluhy VADY PŘEDMĚTU KOUPĚ Pruší-li Prdávající pvinnsti stanvené v Článku 1 (Předmět kupě) tét Smluvy, má Předmět kupě vady. Za vady Předmětu kupě se rvněž pvažujee ddání Předmětu kupě v menším mnžství neb jenn zčásti, pkud tut mžnst výslvně nepřipuští tat Smluva. Za vady Předmětu kupě se dále pvažuje i ddání jinéh Předmětu kupě a vady v dkladech nutných k užívání Předmětu kupě. Za Z vady Předmětu kupěě jsu rvněž pvažvány právní vady váznucí na Předmětu kupě či na jakékli jeh části. Veškeré vady Předmětu kupě je Kupující pvinen uplatnit u Prdávajícíh. Prdávající je pvinenn neprdleněě a bezplatněě dstranit veškeré reklamvané vady, nejpzději však d 3 (tří) pracvních dnů d dručení reklamace Kupujícíh, pkud Strany nedhdnu jiný termín. Není-li mžné vady Předmětu kupě dstranit ve lhůtách uvedených u v Odstavci 5..2 tét Smluvy, je Prdávající pvinen ddat Kupujícímu bezdkladně b náhradní plnění (náhradní Předmět kupě), a t bezz jakýchkli vad. V případě, že (i) Prdávající nezahájí dstranění vad Předmětu kupě z dpvědnsti za vady ve výše uvedené lhůtě; neb pkud (ii) vada Předmětu kupě z dpvědnsti za vady nebude dstraněna v termínu a způsbem určenýmm v suladu se Smluvu, má Kupující práv zajistit dstranění takvé vady Předmětu kupě jinu sbu,, a t na náklady Prdávajícíh, které uhradí Prdávající Kupujícímu d deseti (10) dnů p předlžení dkladu jejich vynalžení. Kupující má sučasně nárkk na úhradu účelně vynalžených výdajů, vzniklých v suvislsti s výskytem vad v a jejich dstraněním. 5.5 Nárky z vad Předmětu kupě see nedtýkají nárku na smluvní pkutu Kupujícíh. nárku na náhradu n újmy ani případnéh

5 Prdávající se zavazuje reagvat na známenu závadu během záruční dby nejpzději d čtyřiceti smi (48) hdin. Prdávající se zavazuje prvést záruční a také mimzáruční pravy nejpzději d tří (3) pracvních dnů d nahlášení vady,, a t v místěě instalace zařízení. Záruka za vady platí,, pkud nedjde k prušení pravidel prvzuu Kupujícím neb bsluhu. V případě pškzení Předmětu kupě neb jeh části ze strany Kupujícíh, nese Kupující veškeré náklady spjené s reklamací a pravu v dbě záruky. Jak závada se neuznává pškzení vzniklé zanedbanu pvinnu údržbu. Záruční lhůta se prdlužuje dbu d nahlášení závady d jejíh dstranění. O prvedení záruční pravy vyhtví Prdávající písemný prtkl ZÁVAZKY PRODÁVAJÍCÍHO Prdávající se zavazuje Předmět vyplývajících z tét Smluvy. Kupě Kupujícímu prdat ve stavu a za pdmínek Prdávající se zavazuje zajistit, žee k kamžiku, kdy tat Smluva nabude účinnsti, je Prdávající jediným a výlučným vlastníkem Předmětu kupě a není jakkliv smluvně či záknně mezen v dispzici s Předmětem kupě pdle tét Smluvy. Prdávající je pvinenn uhradit Kupujícímu veškeré škdy, náklady, ztráty a jiné újmy v případě, že Prdávající v dbě uzavření tét Smluvy není vlastníkem Předmětu kupě. Prdávající dškdní Kupujícíh za všechny škdy a ztráty a uhradí veškeré náklady a výdaje (včetně úplných a skutečných nákladůů sudních řízení a právníh zastupení) a za veškeru dpvědnst a nárky třetích sb uplatněných vůči Kupujícímu v suvislsti s neplatnstí a/ /neb zdánlivstí tét Smluvy a/neb v suvislsti s tím, že Prdávající není vlastníkem Předmětu kupě a/neb některé jejich části. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY PRODÁVAJÍCÍHO Prdávající tímt prhlašuje a zaručuje vůči Kupujícímu, že ke dni, ke kterému Prdávající pdepsal tut Smluvu, byl každé z níže uvedených u Prhlášení a záruk pravdivé, úplné a nikli zavádějící, a Prdávající bere naa vědmí, žee Kupující na tat prhlášení, ujištění a záruky spléhá: Vlastnické práv k Předmětu kupě. Prdávající je výlučnýmm a nemezeným vlastníkem Předmětu kupě. Prdávající nabyl vlastnické práv k Předmětu kupě řádně; Právní vady. Práv Prdávajícíh nakládat s Předmětem kupě není jakkli mezen (s výjimku nárků uplatňvaných ve v vztahu k Předmětu kupě ze strany Kupujícíh); Předmět kupě není a d dne předání nebude zatížen žádnu závadu, ani jiným zatížením; - 5 -

6 7.1.3 Neexistence dluhů. Pdle nejlepšíh vědmí Prdávajícíh žádná sba či rgán státní správy či místní samsprávy nemá ve vztahu k Předmětu kupě žádné vyknatelné phledávky, prti Prdávajícímu není pdlee jeh nejlepšíh vědmí vedena ani exekuce pdle zákna č. 120/2001 Sb., exekuční řád, v platném znění, ani řízení výkn rzhdnutí pdle zákna č. 99/1963 Sb., bčanský sudní řád, v platném znění, ppřípadě pdle zákna č. 292/2013 Sb., zvláštních řízeních ř sudních, v platném znění, a Prdávající nemá ani žádné nedplatky na daních či bdbných platbách, v jejichž j důsledku by příslušný rgán mhl zřídit záknné zástavní práv neb sudcvské zástavní práv či zahájit řízeníí výkn pvinnsti Prdávajícíh k prvedení suvisejících plateb; Neexistence zatížení z Předmětu kupě.. Neexistují jakákli j mezení vlastnickéh práva k Předmětu kupě a Prdávající nepskytl žádné sbě jakékliv práv užívat, spluužívat (včetně prnájmu či pachtu) neb držet Předmět kupěě neb jeh část, které by byly platné a závazné v den uzavření tét Smluvy,, neb nabyly platnsti a závaznsti p tmt dni; Neexistence vedlejších ujednání. Předmět kupěě není předmětem jakéhkli ujednání výhradě vlastnickéh práva, práva zpětné z kupě, zákazu zcizení neb zatížení, výhradě předkupníh práva, výhradě lepšíh kupce a/neb kupi na zkušku; Phledávky ve vztahu k Předmětu kupě. Neexistuje žádná dměna, úplata ani jiná úhrada splatná správci, ddavateli, zprstředkvateli, anii žádné jiné sbě za ddávky služeb s či jiných plnění vztahujícíchh se k Předmětu kupě neb k prdeji pdle tét Smluvy, kteru sjednal Prdávající a která by mhla být právněně nárkvána vůči Kupujícímu, ppřípadě, jejichž řádné neuhrazení ze strany Prdávajícíh byy mhl nepříznivě vlivnit plnění tét Smluvy (dále jen Prhlášení a záruky ) Prdávající se dále zavazuje, že veškerá Prhlášení a záruky buduu d dne předání Předmětu kupě správná, pravdivá, úplná a nikliv zavádějící, jakž i plně účinná s výjimku těch Prhlášení a záruk, k jejichž změněě djde v důsledku jednání Kupujícíh. V případě, že se kterékli z Prhlášení a záruk uvedenýchh v Odstavci 7.1 tét Smluvy ukáže být nesprávné, nepravdivé,, neúplné a/ /neb zavádějící neb v případě prušení závazku Prdávajícíh pdle Článku 6 (Závazky Prdávajícíh) tét Smluvy, je Kupující právněn d tét Smluvy dstupit. Účinky dstupení d tét Smluvy nastávají dručením písemnéh známení dstupení druhé d Straně. Odstupením se tat Smluva ruší k kamžiku, kdyy byl známení dstupení dručen druhé Straně

7 SMLUVNÍ POKUTA Za neddržení dby plnění pdle Článku 2 (Dba a míst plnění) a Článku 4 dst. 4.1 tét Smluvy je Prdávající pvinen zaplatit Kupujícímu smluvní pkutu ve výši 0,05 % z Celkvé ceny Předmětu kupě zaa každý zapčatý den prdlení. Při prdlení Kupujícíh s úhraduu faktury činí smluvní pkuta p 0,05% % z dlužné částky za každý zapčatý den prdlení. Při prušení pvinnsti Prdávajícíh pdle ustanvení 147a dst.. 4 a 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ), v platném znění, činí smluvní pkuta 500,- Kč (slvy: pět set krun českých) za každý zapčatý den prdlení. Uvedené smluvní pkuty nemajíí vliv na výši případnéé náhrady škdy a/neb jiné (i nemajetkvé) újmy. Zaplacení smluvní pkuty nezbavuje Prdávajícíh jakékli jiné pvinnsti pdle tét Smluvy a/neb právních předpisů, včetně (nikliv však puze) p pvinnsti zajišťvané smluví pkutu, jakž ani závazků neb dpvědnsti i plynucí z tét Smluvy a z platných právních předpisů. 8.6 Smluvní pkuty jsu smluvní pkuty. splatné desátý (10.) den d výzvy právněné Strany k zaplacení DORUČOVÁNÍ A KONTAKTNÍ OSOBA Jakékli známení pdle tét Smluvy musí být učiněné písemně v českém jazyce j a dručené sbně, kurýrní službu, dpručenu pštu neb n faxem Straně, jíž má být dručen, na adresu neb faxvéé čísl uvedené v Odstavci 9.2 tét Smluvy, neb na jinu adresu neb faxvé f čísl sdělené takvu Stranuu písemným známením druhé Straně dručeným ne pzději než pět (5) pracvních dnů přede dnem, kdy byl známení deslán. Kntaktní sbu a adresu pr dručvání uvedenu v Odstavci 9.1 tét Smluvy je: pkud jde Prdávajícíh : Adresa: Fax: K rukám: Ovcná 34, Praha Irena Sejrkvá bchdně prjektvý manažer - 7 -

8 9.2.2 pkud jde Kupujícíh: Adresa: Fax: K rukám: Na Šabatce 17, Praha RNDr. Jann Macun, Ph.D. 9.3 Aniž by tím byly dtčeny jiné prstředky, kterými lze prkázat dručení, má se za t, že známení byl řádně dručen: při sbním dručvání, příp. dručvání kurýrem: (a) (b) dnem faktickéh přijetí zásilky; neb dnem, kdy příjemcee depřel převzetí zásilky, při dručvání pštu: (a) (b) dnem uvedeným na dručence vrácené pštu jak den převzetí; neb třetím (3.) pracvním dnem p deslání; neb (c) dnem vyznačeným zásilky, pštu jak datum, kdy příjemce e depřel převzetí při dručvání faxem kamžikem, kdy desílatel bdržel ptvrzení úplném přensu zprávy, vydané desílacím přístrjem, přičemž: (a) byla-li zpráva přenesena p hd., má m se za t, v 9.00 hd. následující pracvní den; a/neb že byla dručena (b) byla-li zpráva přenesena v den, který není pracvním p dnem, má se za t, že byla dručena v nejbližším následujícím pracvním p dni Každé desílané známení budee pdepsán právněnuu sbu desílatele. Každý adresát bude právněnn pvažvat takvé známení za riginál, jehž bsah je ze strany desílatelee závazný a na jehž základě je adresát právněn jednat. j Strany se zavazují neprdleně si sdělit změny jakýchkli dručvacíchd h údajů uvedených v tét Smluvě, bez pvinnsti uzavřít ddatek k tét Smluvě. Strana, která neznámí včas změnu své adresy a faxvéh čísla, dpvídá druhé Straně za případnu vzniklu škdu a/neb jinu (i nemajetkvu) újmu. Není-li desílateli písemněě známen jinak, platí, že faxvý přístrj každéh příjemce se nachází na adrese tht příjemce uvedené v Odstavci 9.2 tét Smluvy

9 ZÁKAZ STŘETU ZÁJMŮ V případě zjištění neetických praktik uchazeče (nabízení, pskytnutí, přijímání neb zprstředkvání jakýchkli hdnt neb výhd s cílem vlivnit chvání neb jednání khkliv přím neb nepřím v zadávacím řízení) či rzpru čestnéh prhlášení uchazeče a skutečnsti věřených h ČHMÚ na základě splehlivých infrmací, případně i na základě využití pžádání uchazeče písemné vysvětlení neb p přizvání uchazeče pr ústní vysvětlení, vylučí ČHMÚ takvéh uchazečee bezdkladně ze zadávacíh řízení. Při předkládání nabídky musí uchazeč předlžit čestné prhlášení neexistenci střetu zájmů a v něm prhlásit, že není v zadávacím řízení vlivněn přím neb nepřím střetem zájmů ve vztahu k ČHMÚ, ani k subjektům pdílejícím se na přípravě tht t zadávacíh řízením, jakž i že nemá žádné zvláštní spjení s těmit sbami (např. majetkvé, persnální aj.). VYLOUČENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ OBČANSKÉH HO ZÁKONÍKU Smluva se řídí ustanveními zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, v platném znění (dále jen Občanský zákník ). Strany vylučují aplikaci ustanvení 2079 dst. 2, 2093, první věty 2098, 2126 a 2127 Občanskéh zákníku na Smluvu a na veškerá práva a pvinnsti Stran vzniklé na základě Smluvy. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Prdávající bezvýhradně suhlasí se zveřejněním plnéh znění Smluvy v suladu se ZVZ, v platném zněníí a suvisejícími právními předpisy. Zveřejněníí bsahu Smluvy nemůže být pvažván za případné prušení pvinnsti mlčenlivsti. m Prdávající předlží Kupujícímu seznam subddavatelů, vee kterém uvede subddavatele, kterým za plnění subddávky uhradil více než 10 % z Celkvé ceny; neb z části ceny veřejné zakázky uhrazené Kupujícímm v jednm kalendářním rce, pkud dba plnění veřejnéé zakázky přesahuje jeden (1) rk Prdávající předlží seznam subddavatelů a případně jeh přílhu - seznam vlastníků akcií pdle 147a dst. 4 a 5 ZVZZ nejpzději d šedesáti (60) dnů d splnění Smluvy, neb d 28. únra následujícíh kalendářníh rku v případě, žee plnění Smluvy přesahuje jeden (1) rk, r resp. devadesát (90) dnů přede dnem předlžení seznamu subddavatelů. Prdávající je pvinenn vést a průběžně aktualizvat reálnýý seznam všech subddavatelů včetně výše jejich pdílu na ddávce a tent seznam předlžit v případěě jakékliv změny na straně subddavatelů neprdleně Kupujícímu

10 12.5 Kupující je právněn dstupit d Smluvy, jestliže zjistí, že ž Prdávající: nabízel, dával, přijímal neb zprstředkvával jakékli hdnty s cílem vlivnit chvání neb jednání khkliv, ať již státníh úředníka ú neb někh jinéh, přím neb nepřím, v zadávacím řízení neb při prvádění p tét Smluvy; ; neb zkreslval skutečnsti zaa účelem vlivnění zadávacíh řízení neb prvádění Smluvy ke škdě Kupujícíh, včetně užití pdvdných praktik k ptlačení a snížení výhd vlné a tevřené sutěže Smluva může být měněna neb dplňvána puze písemnými ddatky k tét Smluvě, pdepsanými právněnými zástupci Stran. Změna tét Smluvy v jiné než písemné frmě je tímt vylučena. Za písemnu frmu nebude pr tent t účel pvažvána výměna vých či jiných elektrnických zpráv. Není-li pr změnu tét Smluvyy ddržena frma ujednaná Stranami, lze neplatnst takvét změny namítnut i v případě, byl-li již plněn. Smluva je vyhtvena ve čtyřechh (4) stejnpisech. Dva (2)( stejnpisy bdrží Kupující a dva (2) stejnpisy bdrží Prdávající. Strany prhlašují, že tat Ssmluva byla uzavřena pdle jejich shdnéé a svbdné vůle, cž ptvrzují vlastnručními pdpisy. PŘÍLOHY Všechny následující přílhy jsu nedílnu sučástí tét Smluvy: Přílha 1: Technická specifikace předmětu smluvy pdle ZD; Z Přílha 2: Zadávací dkumentace včetně všech jejích přílh; Přílha 3: Harmngram plnění. PLATNOST A ÚČINNOST Tat Smluva nabývá platnsti a účinnsti dnem jejíh pdpisu všemi Stranami NA DŮKAZ ČEHOŽ připjují Strany vlastnruční pdpisy následvně:

11

12 PŘÍLOHA 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU SMLOUVY PODLE ZD

13 PŘÍLOHA 1 TECHNICKÁ SPECIFIKAC CE PŘEDMĚTU SMLOUVY PODLEE ZD Laservý detektr výšky směšvací vrstvyy a základny blačnsti (ceilmetr)( Ceilmetr VAISALA mdel CL31 pr měření výškyy základny - měřicí rzsah 0 7 km, bez pdstatnéh snížení dsahu srážkami - zbrazvací cyklus, prgramvatelný v rzsahu s - vertikální rzlišení 5 m - přesnst měření vzdálensti (pr pevný cíl) lepší než ±1 % neb ±5 m - didvý laser, vlnvá délka 910 nm - třída bezpečnsti chrany zraku 1M IEC/EN datvé výstupy: výška směšvací vrstvy výšky základen blaků (až 3 vrstvy) výškvý prfil intenzity zpětnéh rzptylu infrmace stavu zařízení spjitý záznam a ukládání datt grafické uživatelské rzhraní,, zbrazení dat exprt dat ve frmátech kmpatibilních s MS EXCELL - datvá rzhraní data RS232 / RS485 / mdem (musí umžňvat využití rychlých sítí 3G) údržba RS232 přensvá rychlst (baud rate) RS232 / 2400 RS ,600mdem V.21, V.22, V.22bis

14 - napájení: 230V/50Hz ± 10 Hz - příkn: max. 350W včetně vyhřívání - vnitřní zálhvací baterie: 2Ah - prvzní pdmínky, venkvní prstředí: tepltní rzsah C relativní vlhkst % max rychlst větru 55 m/s - klasifikace chrannéh krytu IP65 - dlnst prti vibracím Vibratin Llyds Register / IEC Hz ±1.0 mm Hz ± 0.79 mm - EMC: IEC/EN bezpečnstní nrma: IEC/ /EN mechanické vlastnsti: rientace, plhvání: vertikální neb s náklnemm 12 d vertikály - autmatické vyhřívání a ventilace výstupníh splňujeénka - radiační kryt a pdstavec - vstupní tvr pr servisníí práce a údržbu - chranné ptické filtry prti přímenému slunečnímu záření - maximální hmtnst celkem 35kg - 2 -

15 Sdar s rzšířením RASS Dppler SODAR METEK - PCS akustický kmitčet : - rzsah hrizntálních slžek větru: - rzsah směru větru : - rzsah vertikální slžky větru: - prvzní pdmínky venkvní prstředí Hz ± 50 m/s úhlvých stupňů ± 10 m/s teplta: -30 C + 55 C relativní vlhkst: % max náraz větru: 555 m/s - vyhřívaná anténa, dstranění sněhu - prvzní pdmínky vnitřní prstředí (pr vyhdncvací jedntku) teplta: + 5 C až + 45 C relativní vlhkst: % - integrační (průměrvací) interval: typický s, minimum m 100 sec, pr kmpletní cyklus, zahrnující všechny anténní svazky - pčet intervalů (gates) pr výškvé průměrvání v intervalu: 1 40 nastavitelný - minimální výška měření: přírůstekem 5m nastavitelná, d 10 m, s - vertikální rzlišení ( H): 100 m, přírůstek 5m nastavitelné, 5 m H - výškvý dsah měření: dat pr směr a rychlst větru 500 m, 70 % dstupnst - maximální výškvý dsah měření: > 1000 m (za meterlgickýchh pdmínek, které nejsu nepříznivé pr akusticku sndáž např. intenzivní srážky, velmi silný přízemní vítr ) - 3 -

16 - typická šířka anténníh paprsku: frekvenci - výkn signálu: (elektrický), autmaticky nastavvanýý - zisk antény : - citlivst přijímače (akustický tlak): - přesnst: hrizntální slžky rychlsti větru: neb 5 % směr větru: rychlst větru nad 5 m/s 3 5, pr rychlst větru d 5 m/s 7 12, v závislsti na max W 20 db 10-6 N/m² m/s, 1 3, pr vertikální slžka rychlsti r větru: m/s, neb 5 % směrdatná dchylka vertikální slžky větru: m/s, neb 5 % - nastavitelné prvzní parametry: datum, čas, časvé pásm pčet výškvých hladin pr měření nejnižší výškvá hladina nejvyšší výškvá hladina rzlišení ve výšce průměrvací interval a/neb splňujeamžitá půměrvání) data (bez intenzita signálu nastavitelnáá pr každý směr paprsku, % vysílaná frekvence vertikální šířka svazku rientace antény v azimutu: rientace anténa v hrizntu: datvý prtsplňujel datvý výstup: vyžádání synchrnní, asynchrnní neb na externí - 4 -

17 - výstupní parametry prměnné (průměrvané pr každu výškvu hladinu): výška hladiny intenzita signálu drazivst teplta vzduchu ( RASS) radiální slžky větru rychlst větru, vektrvý průměr rychlst větru, skalární průměr směr větru směrdatné dchylky radiálních slžek větru směrdatné dchylky hrizntálních slžek větru směrdatná dchylka směru slžky větru ve vertikále směrdatná dchylka směru slžky větru v hrizntálee třída stability (Pasquill-Giffrd) výška směšvací vrstva pměr signál/šum pčet platných vzrků měřeníí strukturní parametr test věrhdnsti dat - řídící sftware pžadavky: umžňuje přístupp d systémuu a nastavení všech systémvých parametrů, prměnných a výstupních prtů vládání vstupníh seznamu parametrů techniku splňujeen ukládání dat a vládání subrů autmaticky, strmvá struktura subrů, uživatelsky přátelská archivace a prhlížení dat, mžnst ff-line režimu ASCII kódvané datvé subry s jednznačnu strukturu - 5 -

18 - vizualizační sftware pžadavky: vyhdncení dat pr dluhé intervaly v mžnst něklika znázrnění sučasně znázrnění prfilů, časvých řad, izlinií, časvých/prstrvých řezů pr všechny měřené prměnné (primární neb hlazená data) statistiky dstupnsti dat znázrnění větrných růžic pr výškvé hladiny, nastavitelné třídy rychlsti a sektry s směruu větru histgramy znázrnění věrhdnsti dat, nastavitelné prahy akceptace funkce zm a hlazení pr všechna data nastavitelné funkce hlazení dat stupnice grafů autmatické neb zadané uživatelem indikace numerických hdntt v grafech v pzici ukazatele mžnst manuálníh zneplatnění dat tiskvé rutiny s pdpru MSS WINDOWS různé exprtní frmáty pr grafiku (MS Windws bitmap, MS Windws metafile, HPGL GIF, TIFF, Encapsulated Pstscript, CGM ) exprt dat v CSV frmátu dávkvém režimu, RASS METEK 1290 MHz - anténní systém: 2 parablické reflektry napaječe v hnisku šířka paprsku ±3. 5 rientace paprsku vertikální plarizace lineární - 6 -

19 - vysílač frekvence 1290 MHz ± d MHz (d bude specifikván v závislsti na pvlených frekvencích v ČR) mdulace spjitá vlna šířka pásma cca přijímač frekvence 1290 MHz ± d MHz (d bude specifikván v závislsti na pvlených frekvencích v ČR) šumvé čísl (Nise Figure) < 1 db - přesnst stanvení virtuální teplty 0..3 K - řídící a vizualizační sftware: viz SODAR. Stžárvý měřicí systém sazení výškvých úrvní stávajícíh stžáru: - 2 m radiační bilance, teplta, vlhkst - 10 m 3D anemmetr (samstatný stžár) - 20 m 2D anemmetr (2x), teplta, vlhkst - 40 m 2D anemmetr (2x), teplta, vlhkst - 80 m 3D anemmetr, teplta, vlhkst tepltní čidl (4 ks) Vlhkstní a tepltní snda VAISALA mdel HMP155 - měřicí element: Pt měřicí rzsah: -45 C až 45 C - přesnst: - rzlišení: - radiační kryt: 0.1 C 0.01 C žaluzivý - 7 -

20 čidl relativní vlhkstii (4 ks) Vlhkstní a tepltní snda VAISALA mdel HMP155 - kapacitní čidl - měřicí rzsah: - přesnst: - rzlišení: - prvzní rzsah teplt: - radiační kryt: 0 100% lepší než 2% 1% -45 C až 45 C žaluzivýý čidl směru a rychlstii větru ultrazvukvý anemmetr 2DD (4 ks) mdel Ultrasnický 2D anemmetr METEK usnic-2 - prvzní mód: - veličiny: rychlst větru - měřicí rzsahy: - přesnst: rychlst 5 m/ s - rzlišení: - frekvence vzrkvání: - přens dat: vlitelný, prvtní data neb průměry, vektrvéé a skalární průměrvání v rzsahu 1 až sec slžky věru u, v, směr větru, vdrvná v rychlst 0 až 60 m/s, směr větru 0 až 360 rychlst 0.1 m/s neb 2%, směr 2, pr 0.01 m/s, 0.1, 0.1 až 50 Hz rzhraní RS vdtěsnst, vyhřívání, dlnst prtii námraze a padajícím námrazkům - 8 -

21 čidl směru a rychlstii větru ultrazvukvý anemmetr 3DD (2 ks) mdel Ultrasnický 3D anemmetr METEK usnic-3 - prvzní mód: - veličiny: - měřicí rzsahy: - přesnst: rychlst 5 m/ s - rzlišení: vlitelný, prvtní data neb průměry, vektrvéé a skalární průměrvání v rzsahu 1 až sec slžky věru u, v, w, směr větru, vdrvná v rychlst větru, virtuální teplta rychlst 0 až 60 m/s, směr větru 0 až 360, virtuální teplta -40 až 60 C rychlst 0.1 m/s neb 2%, směr 2, pr 0.01 m/s, 0.01 C, 0.1, - interní datalgger a preprcesing dat, nline výpčet turbulentních t splňuje ů a charakteristikk - směrdatné dchylkyy σ u, σ v, σ w, σ T, frikční rychlst u*, frikční teplta T*, Mnin-Obuchvva délka L, kvarinace k měřených veličin cv(u,v), cv(u,w), v(v,w),, cv(v,t), cv(w,t), vertikální t splňuje tepla a hybnsti, intenzita turbulence (eddy crrelatin methd) - přens dat: rzhraní RS vdtěsnst, vyhřívání, dlnst prtii námraze a padajícím námrazkům čidl pr měření radiační bilance ( 1 ks) Čidl radiační bilance Kipp and Znen mdel CNR 4 Net Radimeter + CNF 4 Ventilatin Unit - spektrální rzsah krátkvlnná část: - spektrální rzsah dluhvlnná část : - citlivst: 300 t 2800 nm 4500 t nmm 5 t 20 µv/w/m 2 - tepltní závislst citlivsti (v rzsahu teplt -10 C +40 C): < 4 % - 9 -

22 - dezva: - nelinearita: - prvzní rzsah teplt: < 18 s < 1 % C - ventilace, vyhřívání, chrana prti rsení a námraze - mezinárdní standard WMO Gd Quality sftware pr sběr a přens dat z měřicíh systému, jejich předběžné zpracvání, zbrazení, kntrlu a archivaci - umžňuje přístup d systému a nastavení všech systémvých parametrů a prměnných - vládání seznamu parametrů techniku ken - ukládání dat a vládání subrů manuálně i autmaticky, strmvá struktura subrů, uživatelsky přátelská archivace a prhlížení dat, mžnst ff-line režimu - ASCII kódvané datvé subry s - vyhdncení dat pr dluhé intervaly v dávkvém režimu, mžnst něklika znázrnění sučasně - znázrnění prfilů, časvých řad, časvých/prstrvých řezů pr všechny měřené prměnné (primární neb hlazená data) - statistiky dstupnsti dat - znázrnění větrných růžic, nastavitelné třídy rychlsti a sektry směru větru - histgramy - funkce zm a hlazení pr všechna data - nastavitelné funkce hlazení dat - stupnice grafů autmatické neb zadané uživatelem - indikace numerických hdnt v grafech v pzici ukazatele - mžnst manuálníh zneplatnění dat - tiskvé rutiny s pdpru MS WINDOWS - různé exprtní frmáty pr grafiku (MS Windws bitmap, MS Windws metafile, HPGL GIF, TIFF,, Encapsulated Pstscript, CGM ) - exprt dat v CSV frmátu

23 DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE Pžadavky jsu uvedeny suhrnně pr všechna ddávaná zařízení. - instalace a uvedení d prvzu v místě ddání - zašklení pracvníků Bude prvedena Bude prveden - záruční dba - reakce na známenu závadu během záruční dby d 48 hd. a zajištění záruční i mimzáruční pravy d tříí pracvních dní v místěě instalace zařízení pr RASS: - ddavatel musí předlžitt hmlgaci zařízení platnu pr Evrpsku E unii - ddavatel musí pskytnut všechny ptřebné dkumenty a ptřebnu sučinnst při získání všech ptřebných právnění k prvzuu zařízení, zejména Individuálníh právnění k využívání rádivých kmitčtů 24 měsíců ANO ANO ANO JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Pžadavky jsu uvedeny suhrnně pr všechna ddávaná zařízení. - Uchazeč prkáže splnění pžadavkůů zadavatelee na technické pdmínky plnění prstřednictvím pdrbnéh technickéh ppisu předmětu nabídky. V nabídce předlží ficiální veřejně dstupné a garantvané specifikace výrbce. Pkud t tímt způsbem není mžné, předlží zájemce v n abídce vyjádření výrbce splnění těcht pžadavků zadavatele. - Uchazeč musí předlžit autrizaci výrbce k prdeji a servisuu ddávaných zařízení. - Uchazeč musí předlžit dklady platný certifikát tm, že jeh technici byli řádně vyškleni výrbcem na prvádění servisu na ddávaná zařízení (prstá kpie) ). ANO viz přílha ANO viz přílha ANO viz přílha

24 PŘÍLOHA 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VČETNĚ VŠECH JEJÍCH PŘÍLOH

25 Zadávací dkumentace Speciální meterlgická technika DODÁVKY V Prjekt Speciální meterlgická technika Speciální meterlgická technika

26 Speciální meterlgická technika

27 Zadávací dkumentace, Název Speciální meterlgická technika , Speciální meterlgická technika

28 ,- p Speciální meterlgická technika

29 ,, Praha 1, e-. Zadavatel dále stanvuje jisttu zadávacíh kmunikace se zadavatelem realizvána puze písemnu ,, Praha 1 - em na adresu Netevírat - - Speciální meterlgická technika V V 2.4,. 2.5 Speciální meterlgická technika

30 2.6. z m úvdní strana ( - ( Speciální meterlgická technika

31 návrh Speciální meterlgická technika

32 V. V V, Speciální meterlgická technika

33 v v kvalifikaci ddavatele kvalifikace Speciální meterlgická technika

34 - - -, z - jak za právnicku za stat - z - y. Speciální meterlgická technika

35 y. y., u y , Speciální meterlgická technika

36 1 ením p e 4.2, n % Speciální meterlgická technika

37 b % V V b,. V Speciální meterlgická technika

38 Speciální meterlgická technika

39

40 Přílha č. 1 - Pdrbnsti předmětu veřejné zakázky (technické pdmínky) p Pdrbnsti předmětu veřejné zakázky (technické pdmínky) Prgram OPŽP: Veřejná zakázka: Invace Státní Imisní Sítě a nástrjů hdncení h kvality vzduší [ III ] Speciální meterlgická technika OBSAH 1. Vymezení předmětu veřejné zakázky Technická specifikace Laservý detektr výšky směšvací vrstvy a základny blačnsti (ceilmetr) Sdar s rzšířením RASSS Stžárvý měřicí systém Další pžadavky zadavatele Jiné pžadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky... 8 Speciální meterlgická technika

41 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Čísl Název 1 Laservý detektr výšky směšvací vrstvy a základny blačnsti (ceilmetr) 2 Sdar s rzšířením RASSS 3 Stžárvý měřicí systém Pčet Klasifikace CPV TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2.1. Laservý detektr výšky směšvací vrstvy a základny blačnsti (ceilmetr) - měřicí rzsah 0 7 km, bez pdstatnéh snížení dsahu srážkami - zbrazvací cyklus, prgramvatelný v rzsahu s - vertikální rzlišení 5 m - přesnst měření vzdálensti (pr( pevný cíl) lepší než ±1 % neb ±5 m - didvý laser, vlnvá délka 910 nm - třída bezpečnsti chrany zraku 1M IEC/EN datvé výstupy: výška směšvací vrstvy výšky základen blaků (až 3 vrstvy) výškvýý prfil intenzity zpětnéh rzptylu infrmace stavu zařízení spjitý záznam a ukládání dat grafické uživatelské rzhraní, zbrazení dat exprt dat ve frmátech kmpatibilních s MS EXCEL - datvá rzhraní data RS232 / RS485 / mdem (musí umžňvat využití rychlých sítí 3G) údržba RS232 přensvá rychlst (baud rate) RS232 / RS ,600 mdem V.21, V.22, V.22bis napájení: 230V/50Hz ± 10 Hz - příkn: max. 350W včetně vyhřívání - vnitřní zálhvací baterie: 2Ah - prvzní pdmínky, venkvní prstředí: tepltní rzsah C relativní vlhkst % max rychlst větru 55 m/s - klasifikace chrannéh krytu IP65 - dlnst prti vibracím Vibratin Llyds Register / IEC Hz ±1.0 mmm Hz ± 0.79 mm Speciální meterlgická technika

42 - EMC: IEC/EN bezpečnstní nrma: IEC/EN mechanické vlastnsti: rientace, plhvání: vertikální neb s náklnem 12 dd vertikály - autmatické vyhřívání a ventilace výstupníh kénka - radiační kryt a pdstavec - vstupní tvr pr servisní práce a údržbuu - chranné ptické filtry prti přímenému slunečnímu záření - maximální hmtnst celkem 35kg 2.2. Sdar s rzšířením RASSS Sdar - akustický kmitčet : Hz - rzsah hrizntálních slžek větru: ± 50 m/s - rzsah směru větru : úhlvých stupňů - rzsah vertikální slžky větru: ± 10 m/s - prvzní pdmínky venkvní prstředí teplta: relativní vlhkst: max náraz větru: -30 C + 55 C % 55 m/s - vyhřívaná anténa, dstraněníí sněhu - prvzní pdmínky vnitřní prstředí (pr vyhdncvací jedntku) teplta: relativní vlhkst: +5 C až + 45 C % - integrační (průměrvací) interval: typický s, minimum 10 sec, pr kmpletní cyklus, zahrnující všechny anténní svazky - pčet intervalů ( gates) pr výškvé průměrvání nastavitelný v intervalu: minimální výška měření: nastavitelná, d 10 m, m s přírůstekem 5m - vertikální rzlišení ( H): nastavitelné, 5 m H 100 m, přírůstek 5m - výškvý dsah měření: 500 m, 70 % dstupnst dat pr směr a rychlst větru - maximální výškvý dsah měření: > 1000 m (za meterlgických pdmínek, které nejsu nepříznivé pr p akusticku sndáž např. intenzivní srážky, velmi silný přízemní vítr ) - typická šířka anténníh paprsku: 7 12, v závislsti na frekvencii - výkn signálu: max W (elektrický), autmaticky nastavvaný - zisk antény : 20 db - citlivst přijímače (akustický tlak): 10-6 N/m² - přesnst: hrizntální slžky rychlsti r větru: směr větru: m/s, neb 5 % 1 3, pr rychlst větru nad 5 m/s 3 5, pr rychlst větru d 5 m/s vertikální slžka rychlsti větru: m/ /s, neb 5 % Speciální meterlgická technika

43 směrdatná dchylka vertikální slžky větru: 0.10 m/s, neb 5 % - nastavitelné prvzní parametry: datum, čas, časvé pásm pčet výškvých hladin pr měření nejnižší výškvá hladina nejvyšší výškvá hladina rzlišení ve výšce průměrvací intervall a/neb kamžitá data (bez půměrvání) intenzita signálu nastavitelná pr každý směr paprsku, % vysílaná frekvence vertikální šířka svazku rientacee antény v azimutu: rientacee anténa v hrizntu: datvý prtkl datvý výstup: synchrnní, asynchrnní neb na externí vyžádání v - výstupní parametry prměnné (průměrvané pr každu výškvu hladinu) ): výška hladiny intenzita signálu drazivst teplta vzduchu (RASS) radiální slžky větru rychlst větru, vektrvý průměrr rychlst větru, skalární průměr směr větru směrdatné dchylkyy radiálních slžek větru směrdatné dchylkyy hrizntálních slžek větru směrdatná dchylka směru slžky větru ve vertikále směrdatná dchylka směru slžky větru v hrizntále třída stability (Pasquill-Giffrd) výška směšvací vrstva pměr signál/šum pčet platných vzrků měření strukturní parametr test věrhdnsti datt - řídící sftware pžadavky: umžňuje přístup d systému a nastavení všech systémvých parametrů, prměnných a výstupních prtů vládání vstupníh seznamu s parametrů techniku ken ukládání dat a vládání subrů autmaticky, strmvá struktura subrů, uživatelsky přátelskáá archivace a prhlížení dat, mžnst ff-line režimu ASCII kódvané datvé subryy s jednznačnu strukturu - vizualizační sftware pžadavky: Speciální meterlgická technika

44 vyhdncení dat pr dluhé intervaly v dávkvém režimu, mžnstt něklika znázrnění sučasněě znázrnění prfilů, časvých řad, izlinií, časvých/prstrvýchh řezů pr všechny měřené prměnné (primární neb hlazená data) statistiky dstupnsti dat znázrnění větrných růžic pr výškvé hladiny, nastavitelné třídyy rychlsti a sektry směru větru histgramy znázrnění věrhdnsti dat, nastavitelné prahy akceptace funkce zm a hlazení pr všechna data nastavitelné funkce hlazení dat stupnice grafů autmatické neb zadané uživatelem indikace numerických hdnt v grafech v pzici ukazatele mžnst manuálníh zneplatněníí dat tiskvé rutiny s pdpru MS WINDOWS různé exprtní frmáty pr grafiku (MS Windws bitmap, MS Windws metafile, HPGL GIF, TIFF, Encapsulated Pstscript, CGM ) exprt dat v CSV frmátu RASS - anténní systém: 2 parablické reflektry napaječee v hnisku šířka paprsku ±3.5 rientacee paprsku vertikální plarizace lineární - vysílač frekvence 1290 MHz ± d MHz (d bude specifikván v závislsti na pvlených frekvencích v ČR) mdulace spjitá vlna šířka pásma cca přijímač frekvence 1290 MHz ± d MHz (d bude specifikván v závislsti na pvlených frekvencích v ČR) šumvé čísl (Nise Figure) < 1 db - přesnst stanvení virtuální teplty t 0.3 KK - pžadavky na řídící a vizualizační sftware: viz SODAR Stžárvý měřicí systém sazení výškvých úrvní stávajícíh stžáru: - 2 m radiační bilance, teplta, vlhkst - 10 m 3D anemmetr (samstatný stžár) - 20 m 2D anemmetr (2x), teplta, vlhkst - 40 m 2D anemmetr (2x), teplta, vlhkst Speciální meterlgická technika

45 - 80 m 3D anemmetr, teplta, t vlhkst tepltní čidl (4 ks) - měřicí element: Pt100 - měřicí rzsah: -45 C až 45 C - přesnst: 0.1 C - rzlišení: 0.01 C - radiační kryt: žaluzivý čidl relativní vlhksti (4 ks) - kapacitní čidl - měřicí rzsah: 0 100% - přesnst: lepší l než 2% - rzlišení: 1% - prvzní rzsah teplt: -45 C- až 45 C - radiační kryt: žaluzivý čidl směru a rychlsti větru ultrazvukvý anemmetr 2D (4 ks) - prvzní mód: vlitelný, prvtní dataa neb průměry, vektrvé a skalární průměrvání í v rzsahu 1 až 3600 sec - veličiny: slžky s věru u, v, směr větru, vdrvná rychlst větru - měřicí rzsahy: rychlst r 0 až ž 60 m/s, směr větru 0 ažž přesnst: rychlst r 0.1 m/s neb 2% %, směr 2, pr rychlst 5 m/s - rzlišení: 0.01 m/s, 0.1, - frekvence vzrkvání: 0.1 až 50 Hz - přens dat: rzhraní r RS vdtěsnst, vyhřívání, dlnst prti námraze a padajícím námrazkům čidl směru a rychlsti větru ultrazvukvý anemmetr 3D ( 2 ks) - prvzní mód: vlitelný, prvtní dataa neb průměry, vektrvé a skalární průměrvání í v rzsahu 1 až 3600 sec - veličiny: slžky s věru u, v, w, směr větru, vdrvná rychlst větru, virtuální teplta t - měřicí rzsahy: rychlst r 0 ažž 60 m/s, směr větru 0 ažž 360, virtuální teplta -40- až 60 C - přesnst: rychlst r 0.1 m/s neb 2% %, směr 2, pr rychlst 5 m/s - rzlišení: 0.01 m/s, 0.01 C, 0.1, - interní datalgger a preprcesing dat, nline výpčet turbulentních tků a charakteristik - směrdatné dchylky σ u, σ v, σ w, σ T, frikční rychlst u*, frikčníí teplta T*,, Mnin-Obuchvva délka L, kvarinace měřených veličin cv(u,v), cv( (u,w), v(v,w), cv(v,t),, cv(w,t), vertikální tk tepla a hybnsti, intenzita turbulence (eddy crrelatin methd) - přens dat: rzhraní r RS vdtěsnst, vyhřívání, dlnst prti námraze a padajícím námrazkům čidl pr měření radiační bilance (1 ks) - spektrální rzsah krátkvlnnáá část: 300 t 2800 nm - spektrální rzsah dluhvlnná část : 4500 t nm Speciální meterlgická technika

46 - citlivst: 5 t 20 µv/w/m 2 - tepltní závislst citlivsti (v rzsahu teplt -10 C +40 C): < 4 % - dezva: < 18 s - nelinearita: < 1 % - prvzní rzsah teplt: C - ventilace, vyhřívání, chranaa prti rsení a námraze - mezinárdní standard WMO Gd Quality sftware pr sběr a přens dat z měřicíh systému, jejich předběžné zpracvání, zbrazení, kntrlu a archivaci - umžňuje přístupp d systému a nastaveníí všech systémvých parametrů a prměnných - vládání seznamu parametrůů techniku ken - ukládání dat a vládání subrů manuálně i autmaticky, strmvá struktura a subrů, uživatelsky přátelská archivace a prhlížení dat, mžnst ff-line režimu - ASCII kódvané datvé subry - vyhdncení dat pr dluhé intervaly v dávkvém režimu, mžnst něklika znázrnění sučasně s - znázrnění prfilů, časvých řad, časvých/prstrvých řezů pr všechny měřené prměnné (primární neb hlazená data) - statistiky dstupnsti dat - znázrnění větrných růžic, nastavitelné třídy rychlsti a sektry směru větru - histgramy - funkce zm a hlazení pr všechna data - nastavitelné funkce hlazení dat - stupnice grafů autmatické neb zadané uživatelem - indikace numerických hdnt v grafech v pzici ukazatele - mžnst manuálníh zneplatnění dat - tiskvé rutiny s pdpru MS WINDOWS - různé exprtní frmáty pr grafiku (MSS Windws bitmap, MS Windws metafile, HPGL GIF, TIFF, Encapsulated Pstscript, CGM ) - exprt dat v CSV frmátu 3. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE Pžadavky jsu uvedeny suhrnně pr všechna ddávanáá zařízení. - instalace a uvedení d prvzu v místě ddání - zašklení pracvníků - záruční dba minimálně 24 měsíců - reakce na známenu závadu během záruční dby d 48 hd. a zajištění záruční i mimzáruční pravy d tří pracvních dní v místě instalace zařízení pr RASS: - ddavatel musí předlžit hmlgaci zařízení platnu pr Evrpsku unii - ddavatel musí pskytnut všechny ptřebné dkumenty a ptřebnu sučinnst při získání všech ptřebných právnění k prvzu zařízení, zejména Individuálníh právnění k využívání rádivých kmitčtů Speciální meterlgická technika

47 4. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Pžadavky jsu uvedeny suhrnně pr všechna ddávanáá zařízení. Zadavatel si vyhrazuje v suladuu s 44, dst. 3, písmen j) zákna následující pžadavky: - Uchazeč prkáže splnění pžadavků zadavatele na technické pdmínky p plnění prstřednictvím pdrbnéh technickéh ppisu předmětu nabídky. V nabídce předlží ficiální veřejně dstupné a garantvané specifikace výrbce. Pkud t tímt způsbem není mžné, předlží zájemce v nabídce vyjádření výrbce splnění těcht pžadavků zadavatele. - Uchazeč musí předlžit autrizaci výrbce k prdeji a servisu ddávaných zařízení. - Uchazeč musí předlžit dklady platný certifikát tm, že jeh technici byli řádně vyškleni výrbcem na prvádění servisu na ddávaná zařízení (prstá kpie). Speciální meterlgická technika

48 III Speciální meterlgická technika Přehled umístění zařízení na jedntlivých pracvištích mim měřicí lkality Umístění (suřadnice Gauss-Krueger) III Ceilmetr SODAR + RASS Stžárvý systém Měřicí lkality [TTRO] Třinec-Ksms - ( , ) 1 [TVER] Věřňvice - ( , ) 1 Observatře ČHMÚ Tušimice Celkem 3 1 1

49 2 - Krycí list nabídky Speciální meterlgická technika státní Cena v Celkvá - - u hdntícímu u uveden zadávací dkumentace V Speciální meterlgická technika

50 Speciální meterlgická technika

51 3 - hlášení, v (dále jen zákn ) dle 53 dst. 1 písm. c) zákna - ddavatel v psledních 3 letech nenaplnil skutkvu pdstatu jednání nekalé ácení dle 53 dst. 1 písm. d) zákna dle 53 dst. 1 písm. e) zákna dle 53 dst. 1 písm. f) zákna dle 53 dst. 1 písm. g) zákna dle 53 dst. 1 písm. j) zákna - mému majetku neprbíhá neb v psledních 3 letech ins - ddavatel není v likvidaci, - ddavatel nemá v evidenci daní zachyceny zemi - ddavatel nemá nedplatek na pjistném a na penále na v - ddavatel není veden v, dle 53 dst. 1 písm. k) zákna - ddavateli n 435/2004, v V dne (Obchdní firma za ucha - Speciální meterlgická technika

52 PŘÍLOHA 4 TATO KUPNÍ SMLOUVA (tat "Smluva") na veřejnu zakázku Speciální meterlgická technika, byla uzavřena dne [ ] 201[ ] MEZI: (1) [ ], IČO: [ ], se sídlem [ ], [ ], PSČ [ ], zapsaná v bchdním rejstříku vedeném [ ], ddíl B, vlžka [ ], zastupený [ ] (dále jen " Prdávající"); a (2) ČR Českým hydrmeterlgickým ústavem, státní příspěvkvá rganizace, se sídlem Na Šabatce 17, Praha 4 Kmřany, IČ , 0 DIČ CZ , bankvní spjení Česká nárdní banka, čísl účtu / /0700, zastupený RNDr. Janem Macunem, Ph.D., náměstkem ředitele ústavu; (dále jen Kupující neb "ČHMÚ"), (Prdávající a Kupující splečně dále jen jak "Strany" a každý jedntlivě jenn jak "Strana"). BYLO DOHODNUTO následující: PŘEDMĚT KOUPĚ Tut Smluvu se Prdávající zavazuje, že ddá předmět ddávkyy pdle technické specifikace, převzaté ze zadávací dkumentace (ZD), která je Přílhu 1 tét Smluvy a dále ddá suvisející dkumentaci a pžadvané příslušenství a předmět ddávky dpraví, instaluje, úplně zprvzní v místě pdle pžadavku Kupujícíh a zašklí zaměstnance Kupujícíh. Sučástí ddávky je také případná likvidace stávající techniky v rzsahu a za pdmínek uvedených v Přílze 2 tét Smluvy S (dále jen Předmět kupě ). 1.2 Kupující se zavazuje dhdnutu cenu. Předmět kupě převzít a zaplatit za něj sjednaným způsbem 1.3 Kupující se stane vlastníkem Předmětu kupě převzetím Předmětu kupě d Kupujícíh DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ Nejzazší termín plnění Předmetu kupě, tedy ddání pslední části Předmětu kupě je Plnění Předmětu kupě pdle Článku 1 (Předmět kupět) tét Smluvy se uskuteční pstupně na bjektech ČHMÚ v suladu s Harmngramem plnění, který tvří Přílhu 3 tét Smluvy. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY - 1 -

53 3.1 V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: [ ],- Kč ([ ] krun českých bez DPH), výše DPH [ ] Tat cena zahrnuje veškeré náklady Prdávajícíh spjené s ddáním předmětu tét Smluvy (viz Odstavec 1.1 tét Smluvy). Celkvá cena Předmětu kupě včetně DPH je [ ],- Kč (dále jen Celkvá cena ). Výše sazby DPH, výše DPH a Celkvá cena včetně DPH sjednané v tét Smluvěě bude upravena v případě změny sazbyy DPH u zdanitelnéh plnění neb přijaté úplaty v suladu s aktuální změnu zákna dani z přidané hdnty v platnémm znění. Při výknu tét činnsti není Kupující sbu pvinnu k dani pdle 5 dst. 3, zákna č. 235/2004 Sb., dani z přidané hdnty, v platném znění. Strany se dhdly, že celkvá cenaa bude uhrazena na základě faktury se splatnstíí třicet (30) dnů de dne jejíh prkazatelnéh dručení Kupujícímu. Fakturace prběhne p předání ddávky na základě pdpisu předávacíh prtklu Kupujícím. Připuští se i dílčí fakturace na základě pdpisu dílčích předávacích prtklů. První fakturaci je mžn prvést až p pdepsání smluvy mezi ČHMÚ a Státním fndem živtníh prstředí

54 3.7 Platba bude prvedena v Kč naa bankvní v Úvdních ustanveních tét Smluvy. účet Prdávajícíh, který je uvedený Faktura bude vystavena p prtklárním předání a převzetí Předmětu kupě Článku 4 (Předání Předmětu kupě) tét Smluvy. Faktura musí bsahvat zejména: pdle (a) (b) (c) (d) značení a čísl faktury; bchdní jmén a sídl Prdávajícíh a daňvé identifikační čísl; bankvní spjení; identifikaci Předmětu kupě; a Kupujícíh, jakž i identifikačníí čísl (e) (f) (g) den deslání faktury s lhůtu její splatnsti; cenu ddávky; a fakturvanu částku a zvlášť částku daně z přidané hdnty. h Nebude-li faktura bsahvat všechny údaje a náležitsti pdle platných právních předpisů a smluvních ujednání, neb budu-li tyt údaje uvedeny chybně, je Kupující právněn fakturu vrátit Prdávajícímu bez zaplacení. Prdávající P je pvinen pdle pvahy nesprávnsti fakturu pravit neb nvě vyhtvit. V tmt případě je běh půvdní lhůty splatnsti přerušen a nvá lhůta začne běžet dručenímm řádně pravené neb nvěě vyhtvené faktury. Kupní cena bsahuje veškeré náklady spjené s ddánímm a prtklárním převzetím Předmětu kupě. Kupní cena (včetně Celkvé ceny) jee knečná a neměnná. Cena dpravy d místa, kde má být Předmět kupě předán Prdávajícím Kupujícímu je zahrnuta v Celkvé ceně. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ Instalace Předmetu kupě dle čl. 1 dstavce 1.1 nepřekrčí délku..(uchazeč dplní dle své nabídky, maximální dba instalace je stanvena 10 kalendářní dny v suladu s bdem 6.1. zadávací dkumentace pr příslušnu část) kalendářních dnů. Prdávající je pvinenn předat Kupujícímu dklady, které jsu nutné k převzetí a užívání Předmětu kupě, jakž i další dklady stanvené v tét Smluvě, a t v den předání splečně s Předmětem kupě. Prdávající je pvinenn infrmvat Kupujícíh v den předání vlastnstech Předmětu kupě, způsbu skladvání, pužití a údržby Předmětuu kupě a nebezpečí, které vyplývá z jeh nesprávnéh pužití neb údržby. Jestliže je s hledem na pvahu - 3 -

55 Předmětu kupě nezbytný určitýý způsb a/ /neb dba jeh užívání, je Prdávající pvinen zajistit, aby tyt infrmace byly bsaženy v přilženém písemném českém návdu a aby byly srzumitelné Prdávající je pvinenn Kupujícíh řádně infrmvat rzsahu, pdmínkách a způsbu uplatnění dpvědnsti za vady Předmětu kupě včetně údajů tm, kde lze reklamaci uplatnit, a prvádění záručních prav. Kupující je právněnn dmítnut převzetí Předmětu kupě, na kterém jsu zjištěny jakékli právní a/neb faktické vady. Kupující je právněn dmítnut puze částečné plnění Předmětu kupě. 4.6 O předání a převzetí bsahvat zejména: Předmětu kupě bude vyhtven předávací prtkl, který bude datum a pdpisy sb právněných jednat za každu Stranu; ppis předávanéh Předmětu kupě; způsb předání Předmětu kupě; ppis funkčnsti Předmětuu kupě a jejich sučástí; a seznam případných vad, jejich ppis a infrmaci vlivu takvých vad na funkčnst Předmětu kupě a termín jejich dstranění. 4.7 Přílhu předávacíh prtklu bude tvřit: seznam předávané dkumentace; a prtkl zašklení bsluhy VADY PŘEDMĚTU KOUPĚ Pruší-li Prdávající pvinnsti stanvené v Článku 1 (Předmět kupě) tét Smluvy, má Předmět kupě vady. Za vady Předmětu kupě se rvněž pvažujee ddání Předmětu kupě v menším mnžství neb jenn zčásti, pkud tut mžnst výslvně nepřipuští tat Smluva. Za vady Předmětu kupě se dále pvažuje i ddání jinéh Předmětu kupě a vady v dkladech nutných k užívání Předmětu kupě. Za Z vady Předmětu kupěě jsu rvněž pvažvány právní vady váznucí na Předmětu kupě či na jakékli jeh části. Veškeré vady Předmětu kupě je Kupující pvinen uplatnit u Prdávajícíh. Prdávající je pvinenn neprdleněě a bezplatněě dstranit veškeré reklamvané vady, nejpzději však d 3 (tří) pracvních dnů d dručení reklamace Kupujícíh, pkud Strany nedhdnu jiný termín

56 Není-li mžné vady Předmětu kupě dstranit ve lhůtách uvedených u v Odstavci 5..2 tét Smluvy, je Prdávající pvinen ddat Kupujícímu bezdkladně b náhradní plnění (náhradní Předmět kupě), a t bezz jakýchkli vad. V případě, že (i) Prdávající nezahájí dstranění vad Předmětu kupě z dpvědnsti za vady ve výše uvedené lhůtě; neb pkud (ii) vada Předmětu kupě z dpvědnsti za vady nebude dstraněna v termínu a způsbem určenýmm v suladu se Smluvu, má Kupující práv zajistit dstranění takvé vady Předmětu kupě jinu sbu,, a t na náklady Prdávajícíh, které uhradí Prdávající Kupujícímu d deseti (10) dnů p předlžení dkladu jejich vynalžení. Kupující má sučasně nárkk na úhradu účelně vynalžených výdajů, vzniklých v suvislsti s výskytem vad v a jejich dstraněním. 5.5 Nárky z vad Předmětu kupě see nedtýkají nárku na smluvní pkutu Kupujícíh. nárku na náhradu n újmy ani případnéh Prdávající pskytuje Kupujícímuu záruku na Předmět kupě a jeh sučásti v délce (uchazeč dplní dle své nabídky a bdu 6.1. zadávací dkumentace vztahující se k příslušné části) měsíců. Záruční lhůta se vztahuje na celý Předmě kupě s výjimku sučástí které je mžnéé značit za sptřební materiál. Záruční dba pčíná plynut dnem, který je v předávacícím m prtklu značený jak den převzetí Předmětu kupě. Prdávající je pvinenn v záruční dbě dstraňvat veškeré záruční vady. Vada Předmětu kupě se pvažuje za záruční vadu, neprkáže-li známenu závadu během záruční dby nejpzději d čtyřiceti smi (48) hdin. Prdávající se zavazuje prvést záruční a také mimzáruční pravy nejpzději d tří (3) Prdávající pak. Prdávající se zavazuje reagvat na pracvních dnů d nahlášení vady,, a t v místěě instalace zařízení. Záruka za vady platí,, pkud nedjde k prušení pravidel prvzuu Kupujícím neb bsluhu. V případě pškzení Předmětu kupě neb jeh části ze strany Kupujícíh, nese Kupující veškeré náklady spjené s reklamací a pravu v dbě záruky. Jak závada se neuznává pškzení vzniklé zanedbanu pvinnu údržbu. Záruční lhůta se prdlužuje dbu d nahlášení závady d jejíh dstranění. O prvedení záruční pravy vyhtví Prdávající písemný prtkl ZÁVAZKY PRODÁVAJÍCÍHO Prdávající se zavazuje Předmět vyplývajících z tét Smluvy. Kupě Kupujícímu prdat ve stavu a za pdmínek - 5 -

57 Prdávající se zavazuje zajistit, žee k kamžiku, kdy tat Smluva nabude účinnsti, je Prdávající jediným a výlučným vlastníkem Předmětu kupě a není jakkliv smluvně či záknně mezen v dispzici s Předmětem kupě pdle tét Smluvy. Prdávající je pvinenn uhradit Kupujícímu veškeré škdy, náklady, ztráty a jiné újmy v případě, že Prdávající v dbě uzavření tét Smluvy není vlastníkem Předmětu kupě. Prdávající dškdní Kupujícíh za všechny škdy a ztráty a uhradí veškeré náklady a výdaje (včetně úplných a skutečných nákladůů sudních řízení a právníh zastupení) a za veškeru dpvědnst a nárky třetích sb uplatněných vůči Kupujícímu v suvislsti s neplatnstí a/ /neb zdánlivstí tét Smluvy a/neb v suvislsti s tím, že Prdávající není vlastníkem Předmětu kupě a/neb některé jejich části. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY PRODÁVAJÍCÍHO Prdávající tímt prhlašuje a zaručuje vůči Kupujícímu, že ke dni, ke kterému Prdávající pdepsal tut Smluvu, byl každé z níže uvedených u Prhlášení a záruk pravdivé, úplné a nikli zavádějící, a Prdávající bere naa vědmí, žee Kupující na tat prhlášení, ujištění a záruky spléhá: Vlastnické práv k Předmětu kupě. Prdávající je výlučnýmm a nemezeným vlastníkem Předmětu kupě. Prdávající nabyl vlastnické práv k Předmětu kupě řádně; Právní vady. Práv Prdávajícíh nakládat s Předmětem kupě není jakkli mezen (s výjimku nárků uplatňvaných ve v vztahu k Předmětu kupě ze strany Kupujícíh); Předmět kupě není a d dne předání nebude zatížen žádnu závadu, ani jiným zatížením; Neexistence dluhů. Pdle nejlepšíh vědmí Prdávajícíh žádná sba či rgán státní správy či místní samsprávy nemá ve vztahu k Předmětu kupě žádné vyknatelné phledávky, prti Prdávajícímu není pdlee jeh nejlepšíh vědmí vedena ani exekuce pdle zákna č. 120/2001 Sb., exekuční řád, v platném znění, ani řízení výkn rzhdnutí pdle zákna č. 99/1963 Sb., bčanský sudní řád, v platném znění, ppřípadě pdle p zákna č. 292/2013 Sb., zvláštních řízeních ř sudních, v platném znění, a Prdávající nemá ani žádné nedplatky na daních či bdbných platbách, v jejichž j důsledku by příslušný rgán mhl zřídit záknné zástavní práv neb sudcvské zástavní práv či zahájit řízeníí výkn pvinnsti Prdávajícíh k prvedení suvisejících plateb; Neexistence zatížení z Předmětu kupě.. Neexistují jakákli j mezení vlastnickéh práva k Předmětu kupě a Prdávající nepskytl žádné sbě jakékliv práv užívat, spluužívat (včetně prnájmu či pachtu) neb držet Předmět kupěě neb - 6 -

58 jeh část, které by byly platné a závazné v den uzavření tét Smluvy,, neb nabyly platnsti a závaznsti p tmt dni; Neexistence vedlejších ujednání. Předmět kupěě není předmětem jakéhkli ujednání výhradě vlastnickéh práva, práva zpětné z kupě, zákazu zcizení neb zatížení, výhradě předkupníh práva, výhradě lepšíh kupce a/neb kupi na zkušku; Phledávky ve vztahu k Předmětu kupě. Neexistuje žádná dměna, úplata ani jiná úhrada splatná správci, ddavateli, zprstředkvateli, anii žádné jiné sbě za ddávky služeb s či jiných plnění vztahujícíchh se k Předmětu kupě neb k prdeji pdle tét Smluvy, kteru sjednal Prdávající a která by mhla být právněně nárkvána vůči Kupujícímu, ppřípadě, jejichž řádné neuhrazení ze strany Prdávajícíh byy mhl nepříznivě vlivnit plnění tét Smluvy (dále jen Prhlášení a záruky ) Prdávající se dále zavazuje, že veškerá Prhlášení a záruky buduu d dne předání Předmětu kupě správná, pravdivá, úplná a nikliv zavádějící, jakž i plně účinná s výjimku těch Prhlášení a záruk, k jejichž změněě djde v důsledku jednání Kupujícíh. V případě, že se kterékli z Prhlášení a záruk uvedenýchh v Odstavci 7.1 tét Smluvy ukáže být nesprávné, nepravdivé,, neúplné a/ /neb zavádějící neb v případě prušení závazku Prdávajícíh pdle Článku 6 (Závazky Prdávajícíh) tét Smluvy, je Kupující právněn d tét Smluvy dstupit. Účinky dstupení d tét Smluvy nastávají dručením písemnéh známení dstupení druhé d Straně. Odstupením se tat Smluva ruší k kamžiku, kdyy byl známení dstupení dručen druhé Straně

59 SMLUVNÍ POKUTA Za neddržení dby plnění pdle Článku 2 (Dba a míst plnění) a Článku 4 dst. 4.1 tét Smluvy je Prdávající pvinen zaplatit Kupujícímu smluvní pkutu ve výši 0,05 % z Celkvé ceny Předmětu kupě zaa každý zapčatý den prdlení. Při prdlení Kupujícíh s úhraduu faktury činí smluvní pkuta p 0,05% % z dlužné částky za každý zapčatý den prdlení. Při prušení pvinnsti Prdávajícíh pdle ustanvení 147a dst.. 4 a 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ), v platném znění, činí smluvní pkuta 500,- Kč (slvy: pět set krun českých) za každý zapčatý den prdlení. Uvedené smluvní pkuty nemajíí vliv na výši případnéé náhrady škdy a/neb jiné (i nemajetkvé) újmy. Zaplacení smluvní pkuty nezbavuje Prdávajícíh jakékli jiné pvinnsti pdle tét Smluvy a/neb právních předpisů, včetně (nikliv však puze) p pvinnsti zajišťvané smluví pkutu, jakž ani závazků neb dpvědnsti i plynucí z tét Smluvy a z platných právních předpisů. 8.6 Smluvní pkuty jsu smluvní pkuty. splatné desátý (10.) den d výzvy právněné Strany k zaplacení DORUČOVÁNÍ A KONTAKTNÍ OSOBA Jakékli známení pdle tét Smluvy musí být učiněné písemně v českém jazyce j a dručené sbně, kurýrní službu, dpručenu pštu neb n faxem Straně, jíž má být dručen, na adresu neb faxvéé čísl uvedené v Odstavci 9.2 tét Smluvy, neb na jinu adresu neb faxvé f čísl sdělené takvu Stranuu písemným známením druhé Straně dručeným ne pzději než pět (5) pracvních dnů přede dnem, kdy byl známení deslán. Kntaktní sbu a adresu pr dručvání uvedenu v Odstavci 9.1 tét Smluvy je: pkud jde Prdávajícíh : Adresa: Fax: K rukám: [ ] [ ] [vlžte jmén/titul sby] pkud jde Kupujícíh: Adresa: Fax: [ ] [ ] - 8 -

60 K rukám: [vlžte jmén/titul sby]. 9.3 Aniž by tím byly dtčeny jiné prstředky, kterými lze prkázat dručení, má se za t, že známení byl řádně dručen: při sbním dručvání, příp. dručvání kurýrem: (a) (b) dnem faktickéh přijetí zásilky; neb dnem, kdy příjemcee depřel převzetí zásilky, při dručvání pštu: (a) (b) dnem uvedeným na dručence vrácené pštu jak den převzetí; neb třetím (3.) pracvním dnem p deslání; neb (c) dnem vyznačeným zásilky, pštu jak datum, kdy příjemce e depřel převzetí při dručvání faxem kamžikem, kdy desílatel bdržel ptvrzení úplném přensu zprávy, vydané desílacím přístrjem, přičemž: (a) byla-li zpráva přenesena p hd., má m se za t, v 9.00 hd. následující pracvní den; a/neb že byla dručena (b) byla-li zpráva přenesena v den, který není pracvním p dnem, má se za t, že byla dručena v nejbližším následujícím pracvním p dni Každé desílané známení budee pdepsán právněnuu sbu desílatele. Každý adresát bude právněnn pvažvat takvé známení za riginál, jehž bsah je ze strany desílatelee závazný a na jehž základě je adresát právněn jednat. j Strany se zavazují neprdleně si sdělit změny jakýchkli dručvacíchd h údajů uvedených v tét Smluvě, bez pvinnsti uzavřít ddatek k tét Smluvě. Strana, která neznámí včas změnu své adresy a faxvéh čísla, dpvídá druhé Straně za případnu vzniklu škdu a/neb jinu (i nemajetkvu) újmu. Není-li desílateli písemněě známen jinak, platí, že faxvý přístrj každéh příjemce se nachází na adrese tht příjemce uvedené v Odstavci 9.2 tét Smluvy. ZÁKAZ STŘETU ZÁJMŮ V případě zjištění neetických praktik uchazeče (nabízení, pskytnutí, přijímání neb zprstředkvání jakýchkli hdnt neb výhd s cílem vlivnit chvání neb jednání khkliv přím neb nepřím v zadávacím řízení) či rzpru čestnéh prhlášení uchazeče a skutečnsti věřených h ČHMÚ na základě splehlivých infrmací, případně i na základě využití pžádání uchazeče písemné vysvětlení neb p přizvání uchazeče - 9 -

61 pr ústní řízení. vysvětlení, vylučí ČHMÚ takvéh uchazečee bezdkladně ze zadávacíh Při předkládání nabídky musí uchazeč předlžit čestné prhlášení neexistenci střetu zájmů a v něm prhlásit, že není v zadávacím řízení vlivněn přím neb nepřím střetem zájmů ve vztahu k ČHMÚ, ani k subjektům pdílejícím se na přípravě tht t zadávacíh řízením, jakž i že nemá žádné zvláštní spjení s těmit sbami (např. majetkvé, persnální aj.). VYLOUČENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ OBČANSKÉH HO ZÁKONÍKU Smluva se řídí ustanveními zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, v platném znění (dále jen Občanský zákník ). Strany vylučují aplikaci ustanvení 2079 dst. 2, 2093, první věty 2098, 2126 a 2127 Občanskéh zákníku na Smluvu a na veškerá práva a pvinnsti Stran vzniklé na základě Smluvy. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Prdávající bezvýhradně suhlasí se zveřejněním plnéh znění Smluvy v suladu se ZVZ, v platném zněníí a suvisejícími právními předpisy. Zveřejněníí bsahu Smluvy nemůže být pvažván za případné prušení pvinnsti mlčenlivsti. m Prdávající předlží Kupujícímu seznam subddavatelů, vee kterém uvede subddavatele, kterým za plnění subddávky uhradil více než 10 % z Celkvé ceny; neb z části ceny veřejné zakázky uhrazené Kupujícímm v jednm kalendářním rce, pkud dba plnění veřejnéé zakázky přesahuje jeden (1) rk Prdávající předlží seznam subddavatelů a případně jeh přílhu - seznam vlastníků akcií pdle 147a dst. 4 a 5 ZVZZ nejpzději d šedesáti (60) dnů d splnění Smluvy, neb d 28. únra následujícíh kalendářníh rku v případě, žee plnění Smluvy přesahuje jeden (1) rk, r resp. devadesát (90) dnů přede dnem předlžení seznamu subddavatelů. Prdávající je pvinenn vést a průběžně aktualizvat reálnýý seznam všech subddavatelů včetně výše jejich pdílu na ddávce a tent seznam předlžit v případěě jakékliv změny na straně subddavatelů neprdleně Kupujícímu. Kupující je právněn dstupit d Smluvy, jestliže zjistí, že ž Prdávající: nabízel, dával, přijímal neb zprstředkvával jakékli hdnty s cílem vlivnit chvání neb jednání khkliv, ať již státníh úředníka ú neb někh jinéh, přím neb nepřím, v zadávacím řízení neb při prvádění p tét Smluvy; ; neb

62 zkreslval skutečnsti zaa účelem vlivnění zadávacíh řízení neb prvádění Smluvy ke škdě Kupujícíh, včetně užití pdvdných praktik k ptlačení a snížení výhd vlné a tevřené sutěže Smluva může být měněna neb dplňvána puze písemnými ddatky k tét Smluvě, pdepsanými právněnými zástupci Stran. Změna tét Smluvy v jiné než písemné frmě je tímt vylučena. Za písemnu frmu nebude pr tent t účel pvažvána výměna vých či jiných elektrnických zpráv. Není-li pr změnu tét Smluvyy ddržena frma ujednaná Stranami, lze neplatnst takvét změny namítnut i v případě, byl-li již plněn. Smluva je vyhtvena ve čtyřechh (4) stejnpisech. Dva (2)( stejnpisy bdrží Kupující a dva (2) stejnpisy bdrží Prdávající. Strany prhlašují, že tat Ssmluva byla uzavřena pdle jejich shdnéé a svbdné vůle, cž ptvrzují vlastnručními pdpisy. PŘÍLOHY Všechny následující přílhy jsu nedílnu sučástí tét Smluvy: Přílha 1: Technická specifikace předmětu smluvy pdle ZD; Z Přílha 2: Zadávací dkumentace včetně všech jejích přílh; Přílha 3: Harmngram plnění. PLATNOST A ÚČINNOST Tat Smluva nabývá platnsti a účinnsti dnem jejíh pdpisu všemi Stranami NA DŮKAZ ČEHOŽ připjují Strany vlastnruční pdpisy následvně: [PODPISY NÁSLEDUJÍ NA DALŠÍ STRANĚ.]

63 Prdávající: Kupující: Pdpis: Pdpis: Jmén: Jmén: Funkce: Funkce: Datum: [ ] Datum: [ ]

64 PŘÍLOHA 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU SMLOUVY PODLE ZD

65 PŘÍLOHA 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VČETNĚ VŠECH JEJÍCH PŘÍLOH

66 PŘÍLOHA 3 HARMONOGRAM PLNĚNÍ

67 5 V dne (Obchdní firma - Speciální meterlgická technika

68 6 stné prhlášení dle 68 zákna a) zadavatele, 1 b) má-li ddavate c) pr V dne (Obchdní firma - Speciální meterlgická technika V dne (Obchdní firma - 1 V, V Speciální meterlgická technika

69 7 V dne (Obchdní firma - Speciální meterlgická technika

70 PŘÍLOHA 3 HARMONOGRAM PLNĚNÍ

71

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku čísl smluvy kupujícíh: čísl smluvy prdávajícíh: «Návrh» Kupní smluva uzavřená pdle 409 a násl. bchdníh zákníku 1.1. Prdávající: Prdávající: I. Smluvní strany Zapsaný v Obchdním rejstříku vedeném u v ddíl,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

v oblasti mosazného zboží (vodovodní armatury) za účelem stanovení obchodních podmínek dodávek nabízených

v oblasti mosazného zboží (vodovodní armatury) za účelem stanovení obchodních podmínek dodávek nabízených Obchdní pdmínky Obchdní pdmínky pr ddávky prduktů a služeb SYNOPRO s.r.. I. Úvdní ustanvení 1) Tyt všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vydává splečnst SYNOPRO s.r.. se sídlem Rudník 420(dále jen Ddavatel

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka OBCHODNÍ PODMÍNKY Ing. Petr Adámek se sídlem: Pd Cihelnu 4, 161 00 Praha 6 identifikační čísl:cz7104240792 IČ:43094554 pr prdej zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na internetvé adrese www.nniprdukty.cz

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. NPS 00701/2015 Výzva k pdání nabídek Název zakázky: Impregnvané kůly a plcenkvé díly Druh veřejné zakázky: ddávka Správa Nárdníh parku Sumava Zadavatel: IČ: 00583171 1. máje 260, 385 01 Vimperk Osba

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ddávka licencí Micrsft (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 5.8.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl: Vinhradská 46, 120 00 Praha 2 IČ: 65993870

Více

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B.

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B. - \ Městský rzvjvý fnd Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsán v bdi. rejstříku Krajskéh sudu v Hradci Králvé ddíl B. vlžka 1822 MR FP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Město Spálené Poříčí

Město Spálené Poříčí Zadávací dkumentace Měst Spálené Příčí Výzva a zadávací dkumentace veřejné zakázky: dle Závazných pkynů pr žadatele a příjemce pdpry v OPŽP zadávací řízení pr zakázky maléh rzsahu 2. kategrie Výběrvé řízení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o

Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o Obchdní pdmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt bchdní pdmínky upravují vzájemná práva a pvinnsti prdávajícíh, jiné fyzické či právnické sby vystupující jak sptřebitel (dále jen kupujícíh ) a zprstředkvatele

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ Sankce OBSAH 1 UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 2 NEOPRÁVNĚNÉ NÁROKOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 3 PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 4 VÝŠE SMLUVNÍ POKUTY...

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Přílha č. 3 Návrh smluvy S M L O U V A zajištění realizace vzdělávacíh kurzu v rámci prjektu Pdpra a rzvj pskytvatelů sciálních služeb v Hdníně frmu vzdělávání jejich zaměstnanců uzavřena pdle 269 dst.

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

PODPOROVÁNO I EVROPSKÉHO fondu PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Příloha č. 1 Obchodní podmínky - závazný návrh kupní smlouvy

PODPOROVÁNO I EVROPSKÉHO fondu PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Příloha č. 1 Obchodní podmínky - závazný návrh kupní smlouvy m \VSKL0S_._H7SK_YICRAJ - KKAK^\ I. _ KUMSP80HSQQE Investice d vaši buducnsti PDPRVÁN I EVRPSKÉH DU PR REGINÁLNÍ RZVJ Přílha č. 1 bchdní pdmínky - závazný návrh kupní smluvy Smluvní strany Mravskslezský

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/026 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup užitkvéh 9-místnéh autmbilu II Předmět

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008LS7Y* UOHSX008LS7Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0449/2016/VZ-27996/2016/531/MH Brn: 4. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

Obchodní a provozní podmínky pro systém TaskPool

Obchodní a provozní podmínky pro systém TaskPool Pdmínky - TaskPl Verze 2012.2 Obchdní a prvzní pdmínky pr systém TaskPl I. Terminlgie Objednatel uživatel systému TaskPl Pskytvatel subjekt pskytující Objednateli služby suvisející s prvzem, údržbu, správu

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Sankce

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Sankce PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Sankce OBSAH 1 UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 2 NEOPRÁVNĚNÉ NÁROKOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 3 PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 4 VÝŠE

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

1.1. Internetový obchod SPEEMSY (dále jen Internetový obchod )

1.1. Internetový obchod SPEEMSY (dále jen Internetový obchod ) Obchdní pdmínky 1. Úvdní Ustanvení 1.1. Internetvý bchd SPEEMSY (dále jen Internetvý bchd ) 1.1.1. Internetvý bchd SPEEMSY, který prdává zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na adrese http://www.speemsy.cz,

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

Montážní práce na plynovodech

Montážní práce na plynovodech VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ Mntážní práce na plynvdech Zadavatel NET4GAS, s.r.. (dále jen zadavatel") Přílhy: č. 1 Návrh smluvy č. 2 Čestné prhlášení č. 3 Reference č. 4 Všebecné

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

Nadlimitní veřejná zakázka na služby. Servis datové sítě

Nadlimitní veřejná zakázka na služby. Servis datové sítě Servis datvé sítě Zadávací dkumentace Fakultní nemcnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brn, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Nadlimitní veřejná zakázka na služby Servis

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více