15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù"

Transkript

1 Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován mìstem, a to jak a zda vùbec zmìnil svou tváø, je úkolem na eho leto ního úvodníkového povídání. Na e soutì ní otázka z minulého èísla: V kterém roce se peèe poprvé objevuje na písemných dokladech obce, byla nejspí e hodnì tì ká, proto e správná odpovìï nebyla ádná. Vlastní peèe enova se poprvé objevila v matrice výnosù pozemkù v roce enov jsme minule opustili v prosinci roku 1999, a tak nyní zaèneme rokem Obec v tomto roce hospodaøila se 44 mil. Kè pøíjmù, a jen pro Kultura kolství 15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù byla vynalo ena èástka tis. Kè, autobusová doprava si vy ádala dotaci tis. Kè. Zajímavá jsou také pravidelná hlá ení na í mìstské policie: Byly zaji tìny dvì osoby s dítìtem, obèané Rumunska, které se potulovaly po mìstì a vypro ovaly na místních obèanech almu nu. Ne ádoucí byli øe eni ve spolupráci s PÈR Vratimov a cizineckou policií Zadr eni dva mladíci, kteøí kameny zavì ené na silonu házeli z enovských mostù na projí dìjící auta. U dvou vozidel rozbili èelní skla a svým jednáním ohro ovali bezpeènost silnièního provozu. Na tìstí se toto obe lo bez vá ných následkù. Mladíci pøedáni PÈR Vratimov. Prv- ivot ve mìstì ním obèánkem roku 2000 se stal Jirka Jaterka. enov tí vèelaøi oslavili v roce 2000 ètyøicet let vèelaøské organizace, dal í kdo slavil, a sice 30 let, byli enov tí kynologové. enovské muzeum uspoøádalo u pøíle itosti nedo itých 100. narozenin V. Wünsche výstavu z jeho díla. V tém e roce se HC enov mohl pochlubit historickým úspìchem, kdy ve finálové skupinì 2. ligy vystoupil na bronzový stupínek, co bylo nejlep í prozatímní umístìní v trvání HHL. Také se daøilo sportovcùm koly Okinawa Kobudo enov, kteøí se na mezinárodním turnaji MORAVIA CUP 2000 umístili hned 4x na 3 místì. Mìsto enov uspoøádalo veøejnou sbírku na zámìr zøízení klidové zóny s ka nou a plastikou na Radnièním námìstí. Za rok se v rámci této veøejné sbírky podaøilo shromá dit ,40 Kè s tím, e sbírka dále pokraèovala. kola Na Podlesí oslavila 100 let své existence a enovská knihovna 80 let od svého zalo ení. Pøi rekonstrukci budovy ZU byly nalezeny historické materiály pøíkladnì noviny z roku 1842 èi Týdeník roboty panství enov z roku Závìr roku patøil osla- Sport vám pøíchodu nového tisíciletí. a to slavnostním zasedáním mìstského zastupitelstva, kde bylo ocenìno 130 obèanù enova. Pøíchod nového milénia pøivítali zástupci obce a iroké veøejnosti netradièní akcí: Budoucnost je v rukou mladých. Pøesnì takové bylo rovnì poselství akce vítání nového tisíciletí, které se uskuteènilo 3. ledna 2001 na høi ti zdej í Z. Celkem 781 dìtí si zde se svými uèiteli pøipomnìlo tuto významnou událost. Na i nejmlad í ze zdej í M v doprovodu áka 9. roèníku pak panu starostovi pøedali oheò k zapálení pochodnì, od které pak byly za ehnuty svíce ostatních dìtí a obèanù. Na události následujícího roku 2001 se podíváme zase v pøí tím èísle na eho Obì níku. A soutì ní otázka na závìr, mimochodem inspirovaná obì níkovou soutì í v roce 2000 Zná své mìsto, jaké místo dùm v enovì je zachycen na fotografii? Své odpovìdi posílejte do na adresu knihovny (Kostelní è. 128, enov) nebo na A pozor, jedná se o historickou fotografii. Krásné jaro vám v em je tì jednou pøeje Simona Slavíková. ENOVSKÝ OBÌ NÍK 4/2013 1

2 Mìstská policie hlásí ZÁSAHY IN ORMACE ZPRAVODAJSTVÍ Pøímé tel. èíslo: PÈR Vratimov: Tísòová linka: Http: a Brali plechy. Nájezdy tzv. šro- ákù neberou konce. Tentokrát si vyhlédli jeden z objektù v bývalém areálu mlýnù, z kterého jako v pohádce loupali místo perníku plechy. Alespoò v jednom pøípadì mohl být díky vèasné informaci zadržen zlobivý Jeníèek z Havíøova-Šumbarku Taky našrot. Za nadávky, vyhrožování a nerespektování výzev putovala po pøedchozích marných pokusech o uklidnìní na záchytku rozdovádìná žena. Po orientaèním mìøení alkoholu v dechu se nebylo ani èemu divit. Témìø tøi a pùl promile zamává s každým Lup si neodvezli. Zlodìji, kteøí se chystali napakovat na místní benzínce, se pøepoèítali. Døíve, než se rozbitým oknem dostali dovnitø, byli zadrženi hlídkou mìstské policie. Nepomohly ani výmluvy, že se skutkem nemají nic spoleèného. Usvìdèil je kamerový záznam Kradli na høbitovì. Se šroubovákem a jasným úmyslem se vydali na místní høbitov tøi mladíci. Zájem mìli pøedevším o bronzové souèásti náhrobkù. Jejich poèínání však neuniklo pozornému oku správce, který ihned zalarmoval mìstskou policii. Spoleènì se jim pak podaøilo prchající výteèníky zadržet a s lupem pøedat k doøešení státní policii Nasával pøed jízdou. Po zátahu státní a mìstské policie pøišel o øidièák muž z Havíøova, který usedl za volant, pøestože pøedtím vypil velké množství alkoholu. Nebezpeèný šofér nadýchal více než tøi promile. Vysvìtlovat mohl až po vystøízlivìní na záchytce a Jen Mìstský úøad informuje 19. zasedání zastupitelstva mìsta konané dne m.j.: vzalo na vìdomí informaci k elektronickým aukcím na dodávky elektrické energie a zemního plynu pro obèany Šenova schválilo smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostøedí ÈR v rámci Operaèního programu Životního prostøedí a zástavní smlouvu mezi Státním fondem životního prostøedí ÈR a mìstem Šenov souhlasilo s pøijetím podmínek a s podpisem smlouvy na èást A. Rekonstrukce objektu Staré školy Šenov a na èást B. Energeticky úsporná opatøení objektu Staré školy Šenov neschválilo prodej vodního díla Odkanalizování odpadních vod U Alejského dvora a ulic pøilehlých Šenov spoleènosti SmVaK Ostrava, a.s. za nabídkovou cenu Kè 51. schùze rady mìsta dne m.j.: vzala na vìdomí zprávu Ústøední inventarizaèní komise mìsta za na chvilku. Pár dní po sobì se mohly pøesvìdèit dvì ženy, že kabelky ponechané ve vozidle, by jen na malou chvíli, znamenají velké problémy. Doklady, peníze a v jednom pøípadì dokonce osobní poèítaè zmìnily majitele bìhem pár sekund. K pachatelùm nevedla bohužel ani zapsaná registraèní znaèka. Byla kradená. Èinnost samosprávy ve zkratce rok 2012 a Závìreèný úèet mìsta Šenov za rok 2012 vzala na vìdomí zprávu o èinnosti a hospodaøení MìPOS za rok 2012 schválila smlouvu mezi mìstem Šenov a MìPOS Šenov, pøíspìvkovou organizací, o provozování vodního díla Odkanalizování odpadních vod U Alejského dvora a ulic pøilehlých Šenov schválila umístìní staveb a zøízení vìcných bøemen na pozemcích Mìstská policie má zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného prostøedí pro každého obyvatele mìsta a na tom, aby žádný pachatel pøestupku nebo trestného èinu nezùstal bez postihu. Pokud máte nìjaký dotaz, postøeh, kritiku, stížnost atd., mùžete ji zaslat písemnì veliteli MìP na adresu: Mìstská policie Šenov, Radnièní námìstí 300, Šenov, nebo na e- mail: Bc. R. Kulhánek vel. MìP mìsta schválila pøijetí vìcných darù pro pøíspìvkové organizace Mateøskou školu Šenov a Základní školu Šenov schválila výši zlepšených výsledkù hospodaøení pøíspìvkových organizací mìsta za rok 2012 a jejich rozdìlení do úèelových fondù schválila úèetní závìrku mìsta Šenov a pøíspìvkových organizací k rozvahovému dni tajem. Vzpomínka u Pomníku padlých U pøíležitosti 68. výroèí osvobození Šenova poøádá vedení mìsta ve ètvrtek v hodin vzpomínkovou akci u Pomníku padlých, na kterou zve pøedstavitele organizací, spolkù, politických stran a širokou veøejnost. Ing. Antonín Ševèík, starosta Pozvání Zveme obèany Šenova na 20. zasedání zastupitelstva mìsta, které se bude konat dne v zasedací místnosti Obecního domu, zahájení v hodin. PROGRAM: Závìreèný úèet mìsta Šenov za rok 2012 Zpráva ústøední inventarizaèní komise mìsta Zpráva o èinnosti a hospodaøení MìPOS za rok 2012 Organizaèní Bližší informace budou zveøejnìny na úøední desce a ve vývìsních skøíòkách. 2 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2013

3 Každý z nás už se setkal se situací, kdy mu doma u dveøí zazvonil obchodník od nìjaké energetické spoleènosti a nabízel zaruèenì nejlevnìjší elektøinu nebo plyn. O to vìtší je naše zklamání, když pøi vyúètování zjistíme, že budeme platit ještì více než pøed zmìnou Mìstský úøad informuje Chcete snížit náklady na energie? dodavatele, nebo pokud chceme smlouvu vypovìdìt, zaplatíme pokutu i ve výši 2,5 tisíce. Je si tøeba uvìdomit, že daný obchodník vždy zastupuje pouze jednoho dodavatele, který mu dává provizi, a proto nemá zájem nám nabídnout nìco výhodnìjšího. Oznámení odbìratelùm pitné vody Mìsto Šenov pøichází s nabídkou porovnání cen více licencovaných dodavatelù, a to elektøiny nebo plynu, a prostøednictvím elektronických aukcí tak snížit náklady domácností na elektrickou energii a zemní plyn na nejnižší možné ceny. Právì menší dodavatelé, Z VODOJEMU LAPAÈKA, Z VEØEJNÉHO VODOVODU VOLENSTVÍ (UL. VÁCLAVOVICKÁ), Z VEØEJNÉHO VODOVODU ŠENOVSKÁ (UL. DATYÒSKÁ) Ve dnech dubna 2013 (pátek a sobota) v dobì od 8.00 do hod. bude provozovatel vodohospodáøského zaøízení provádìt odeèty Zápis do ŠD pro školní rok 2013/14 Zápis dìtí, které budou v pøíštím školním roce navštìvovat školní družinu na ZŠ støed i na ZŠ Podlesí, se uskuteèní ve ètvrtek na ZŠ støed ve II. oddìlení ŠD na II. pavilonu školy v dobì od hod. a od hod. K zápisu pøijdou rodièe tìch dìtí, kteøí mají zájem své dítì do ŠD pøihlásit a dosud jejich dítì nebylo øádnì do ŠD zapsáno na základì vyplnìného zápisního lístku. Bc. Alena Slonková stavu vodomìrù a jejich fyzickou kontrolu na jednotlivých odbìrných místech. Žádáme proto obèany z výše uvedených lokalit, kteøí jsou zásobováni pitnou vodou z mìstského vodojemu a výše uvedených veøejných vodovodù (to znamená ti, kteøí mají uzavøenou smlouvu s dodavatelem nebo distributorem vody, jímž je mìsto Šenov), aby umožnili v tyto dny pracovníkùm provozovatele, to je Mì- POS, pøíspìvková organizace, oznaèených firemními obleky a prùkazy, pøístup k vodomìrùm v odbìrných místech (ve svých rodinných domcích, chatkách, apod.), a tím pøedešli následným reklamacím za pøípadný zvýšený odbìr pitné vody. Dìkujeme za pochopení. MìPOS, pøíspìvková organizace provozovatel vodovodù a kanalizace se sídlem: Zámecká 27, Šenov, IÈO , DIÈ CZ , tel , , fax , za kterými nestojí rozsáhlá administrativa, honosná sídla spoleènosti, si mohou dovolit nabídnout v aukci velice zajímavé ceny. Mìsto a region Slezská brána již tøi roky vybírá dodavatele energií prostøednictvím aukcí a burz. Výsledky byly pro nás natolik zajímavé, že jsme si tuto službu dovolili nabídnout i vám. Pokud byste mìli zájem zapojit se do aukce a porovnat si svoje náklady na energie s cenami, které nabízejí jiné spoleènosti, staèí se v prùbìhu dubna ve støedy od 14 do 17 hodin dostavit do zasedací sínì Mìstského úøadu v Šenovì, donést s sebou poslední roèní zúètování energií a smlouvy se stávajícími dodavateli. Pøihlásit se mohou jednotlivé domácnosti, drobní podnikatelé i bytová sdružení, a nezáleží na tom, jestli jste ze Šenova nebo jiné obce èi mìsta. Jinými slovy, èím více lidí se do projektu zapojí, tím nižší cena se dá vysoutìžit. Bližší informace o tomto projektu se dozvíte na webových stránkách mìsta cz / odkaz Aukce pro obèany. Na daném odkazu si mùžete také pøeèíst výsledky obdobné aukce, která probìhla ve mìstì Øíèany. Tímto krokem chceme nabídnout pomoc obèanùm, jak alespoò èásteènì ušetøit èást nákladù z rozpoètu domácností, kdy za energie platíme v domácnostech rok od roku více. Ing. Jan Blažek místostarosta ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2013 3

4 ivot ve mìstì Je , 20 hodin a 30 minut. S partou dvaceti pionýrù stojíme pøed kostelem Prozøetelnosti Bo í a trneme, zda se naplní na e oèekávání. Spoleènì s námi na tuto chvíli èeká celá støední Evropa. Celosvìtová akce na podporu ekologie a uvìdomìní si dopadù lidstva na pøírodu právì zaèíná. Nervóznì pokukuji po panu místostarostovi, který má na tváøi pouze neproniknutelný výraz. Ve chvíli, kdy se chystám otevøít pusu a vyzvat dìti, aby je tì chvíli vyèkaly, ozve se ohlu ující køik a jásot. Zhasnul, zhasnul, koukejte, zhasnul, ozve se za mnou. Otáèím se a vidím, e kostel ji pohltila tma a lampy celého zámeckého parku pomalu pohasínají jako svíèky ve vìtru. Bìhem okam iku jsme obklopeni tmou, do které záøí na e pøedem pøipravené svíèky. Nejsme jediní, celá republika právì oslavuje tmu, je nastala u významných památek a mnoho domácností hraje karty v romantické atmosféøe za svitu svíèek. Není ale èas na dlouhé rozjímání, co se právì dìje jinde, tma bude trvat pouze hodinu a pak se opìt rozsvítí. Rozhlí ím se po dìtech a pøemý lím, kterou z pøipravených her mám vytasit jako první. Dìti ale nevnímají, koukají na nebe a ukazují si hvìzdy. Zasnìnì zvednu oèi k nebi a prohlí ím si ty, které za svìtla ne ly vidìt. A e jich není málo. A pak u to frèí. Hrajeme jednu hru za druhou. Doná íme vodu Hodina Zemì 2013 kvìtinkám, proná íme svìtlo k listùm, zachraòujeme stromy pøed lesníky atd. Aèkoli nám poèasí vy lo krásnì, nebe bylo bez mráèku a mìsíc svítil jak se slu í a patøí, mìlo to jednu nevýhodu. Zima byla a pra tìlo a brzy nás zebaly ruèièky. Zahøáli jsme se u svíèek a zaèali si zase hrát. Hodina ubìhla natotata, kostel i park se opìt pozvolna rozsvìcoval a my spokojenì odcházeli do klubovny, kde jsme usnuli spokojeným zeleným spánkem plným ekologických snù. Na závìr posílám obrovské podìkování zástupcùm mìsta enova, e pøispìli a pomohli s celou pøípravou akce. Speciální podìkování patøí panu místostarostovi, který nám v parku pomohl s dìtmi i hrami. A pozdrav posílám v em, kteøí se zapojili z tepla domovù a alespoò vypnuli televizi èi svìtla v domì. Za Pionýrskou skupinu enov Jurá Chrástek Skauti a skautky enov informují Ze ivota 1. oddílu Bøezen jsme zaèali oddílovým orientaèním závodem, který provìøil, zda jsme na sobì v únoru pracovali dostateènì pilnì. Dal í schùzky jsme vìnovali pøevá nì knihám (napø. Knihy d unglí), proto e slaví v bøeznu svùj svátek. Se skauty jsme v nedìli 10. bøezna vyrazili do divadla na muzikálové pøedstavení Josef a jeho ú asný pestrobarevný plá. Pøedstavení se v em moc líbilo a tak ho mù eme jedinì doporuèit! Poslední bøeznovou akcí je (ji ) tradièní stavba ohnì pro velikonoèní vigilii akce je pro star í skauty. Adam Jurèík Adik Za dveømi Elmana Bøeznovou oddílovkou nás provázelo téma Svìtový den vody. Ve skupinkách 4 ENOVSKÝ OBÌ NÍK 4/2013 putovaly holky, co by kapky vody, po stanovi tích, které pøedstavovaly v dy kousek kolobìhu vody. V druhé èásti schùzky jsme mìly pøipraveny 3 speciální úkoly pro Morèe, která se èerstvì zaøadila mezi plnoleté vedoucí. Jako dárek od nás dostala barevnou deku s podpisy nás v ech. V dubnu nás kromì oddílovky èeká Ekoakce a tradièní výprava ke skautské mohyle na Ivanèenì. Skautská m e Patron v ech skautù a skautek rytíø sv. Jiøí il ve 3. století v Kappadokii (dne ní Turecko), a podle staré legendy pøemohl zlého draka. Pøi pøíle itosti jeho svátku si chceme pøipomenout jeho stateènost v boji proti zlu, v èem je nám i dnes pøíkladem. Proto vás srdeènì zveme na skautskou m i svatou ke cti sv. Jiøí, která se uskuteèní v nedìli 21. dubna 2013 v hod. v kostele Prozøetelnosti Bo í v enovì. Úèast ve skautském kroji je více ne vítána! Støediskové kolo Svojsíkova závodu V sobotu nás èeká historicky první støediskové kolo Svojsíkova závodu. Skauti a skautky ze v ech enovských oddílù mají pøíle itost setkat se na spoleèné akci a ovìøit své znalosti a dovednosti. Ti nejlep í pak postoupí do okresního kola, kde budou reprezentovat na e støedisko. Hodnì tìstí! Marie Tomisová Májinka

5 Samostatnì pøistavované kontejnery (VOK) Duben 11. a køiž. Bøezùvka x Ke Stovkám, Václavovická (u ÈD), K Haltýøùm, Pod Šodkem, Šenovská Kvìten 15. a køiž. K Hájence x Dlouhá, Ke Starému Mlýnu, U Garáží, køiž. Šajarská x Nad Potokem, U Alejského Dvora Sbìrné místo kom. odpadù ul. Na Sedlácích Po, Stø, Pá hod. (bøezen); Po, Stø, Pá hod. Mìstský úøad informuje / Život ve mìstì Hospodaøení s komunálními odpady (duben øíjen), od dubna zahájení sbìru a svozu bioodpadù; Sobota: hod. (vždy) Sbìrné místo slouží k odkládání odpadù: objemných z domácností elektro, baterií, monoèlánkù (nekompletních elektrospotøebièù) EEZ (kompletní spotøebièe a elektrotechnika bez rozdílu velikosti), vyøazených kompaktních úsporných svítidel, záøivek, výbojek nebezpeèné složky kom. odpadù od obèanù Peèovatelská služba mìsta Šenova Peèovatelská služba mìsta Šenov je urèena seniorùm se sníženou sobìstaèností od 65 let, osobám se zdravotním nebo chronickým onemocnìním, pøíp. rodinám s dìtmi. Jedná se o službu terénní, což znamená, že peèovatelka navštìvuje své klienty pøímo v domácnosti. Nejèastìji poskytované úkony Orientaèní cena dovážka obìdù 15 Kè/úkon (volná kapacita) bìžný / velký úklid domácnosti 80 až 100 Kè/hod. nákup a pochùzky 60 Kè/hod. (další úkony viz kontakty) Bližší informace a kontakty: v sekci poradna obèana/sociální péèe/sociální služby Mìstský úøad Šenov, správní odbor, 1. patro, dv. è. 208; pracovnice povìøená výkonem peèovatelské služby Bc. Radmila Svobodová, tel.: , Prodej hotových jídel Dùm s peèovatelskou službou v Šenovì Pøipomínáme obèanùm možnost objednávání hotových jídel sterilovaných ve skle. Prodej vámi objednaných jídel probíhá každý mìsíc v prostorách domu s peèovatelskou službou vždy poslední úterý v mìsíci od 8.00 do hod. Objednávky se podávají nejpozdìji týden pøedem, a to vyplnìním stravovacího kupónu. Možnost výbìru z 80 druhù hotových jídel. Cena jedné porce od èiní 44 Kè. Bližší informace a možnost vyzvednutí stravovacího kupónu: Mìstský úøad Šenov, správní odbor, 1. patro, dv. è. 208, tel ; Dùm s peèovatelskou službou, kanceláø peèovatelek, tel Soc/Sv Koncert žákù Vedení ZUŠ Viléma Wünsche v Šenovì zve srdeènì širokou veøejnost na Koncert nejlepších žákù, který probìhne ve ètvrtek 18. dubna 2013 v koncertním sále školy. Zaèátek je v hodin. (chemikálie, vyø. léky, obaly zneè. od barev atd.) separovaný odpad (sklo, papír, plasty) odìvy, obuv a textil. T e k u t é odpady: uložit v ž d y v u z a - v ø e n ý c h obalech, jedlé oleje pokud možno v plastových láhvích. U olejù a tukù z kuchyní není nutné odstranit z pøepálených tukù rozptýlené zbytky. Separovaný odpad plast: pøed vhozením, prosím, zmenšete objem sešlápnutím. Výše uvedené služby jsou pro poplatníky místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Ostatní fyzické osoby, právnické osoby a koneèní prodejci EEZ se sídlem v Šenovì i mimo Šenov: mohou využívat možnost uložit EEZ ve sbìrném místì, bez omezení poètu kusù. Služba sbìrného místa u stanovených druhù je b e z p l a t n á. I v letošním roce mají zájemci možnost si objednat individuální nádoby na bioodpad (hnìdá nádoba o objemu 120 l nebo 240 l). Celé období sbìru a svozu duben listopad, ale to neznamená, že je nutné si nádobu, resp. sbìr a svoz objednávat na celé období. Zájemce si mùže zvolit podle svých potøeb jiný èasový úsek v daném období. Objednat si službu mùže zájemce u OZO Ostrava prostøednictvím úseku ŽP MìÚ, tam je k dispozici vše potøebné k vyøízení. Kontaktovat MìÚ, ús. ŽP mùžete osobnì, písemnì, em, lze domluvit i telefonicky. Služba individuálního sbìru a svozu je službou placenou, fakturaci provádí OZO Ostrava. Stu / ŽP Prodej garáže a pozemku Na základì 39 zákona è. 128/2000 Sb., o obcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù a na základì rozhodnutí zastupitelstva mìsta dne usnesení è. 18/b/7. zveøejòuje mìsto Šenov svùj zámìr: prodej garáže a sousedního pozemku p. è. 3053/3 garáž o výmìøe 22 m 2, umístìná na pozemku p. è. 3053/2, v èásti Podlesí, vjezd z ulice Na Široké, dostupnost 150 m od autobusové zastávky Šenov škola Podlesí, je užívána od roku 1962, nutná údržba, sousední pozemek p. è. 3053/3, o výmìøe 64 m 2, umožòující pøístup ke garáži, vše zapsané u Katastrálního úøadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracovištì Ostrava na listu vlastnictví è. 1 pro katastrální území Šenov u Ostravy a obec Šenov. Prodejní cena: za vše minimálnì dle znaleckého posudku, tj Kè. Bližší informace k výše uvedeným nemovitostem vám budou poskytnuty na Mìstském úøadì v Šenovì, kanc. è. 207, Bc. Preinová, tel nebo e- mail: senov.cz. Prohlídka vnitøních prostor garáže na místì samém: dne od hodin dne od hodin Své nabídky, ve kterých bude uvedeno jméno, pøíjmení, adresa zájemce, telefonní kontakt a nabídnutá cena, odevzdávejte v písemné formì v uzavøené obálce oznaèené: Prodej garáže neotevírat prostøednictvím poštovních služeb nebo osobním podáním na podatelnì Mìstského úøadu v Šenovì, Radnièní námìstí 300, v termínu do O prodeji bude rozhodnuto na základì nejvyšší nabídky. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2013 5

6 V mìsíci dubnu 2013 oslaví významná životní jubilea tito šenovští obèané ZDENÌK BASTL VLASTISLAV BLAŽEK JIØÍ ÈÁP LENKA ÈERNÍKOVÁ JAROSLAVA DOBEŠOVÁ RANTIŠKA DVOØÁKOVÁ LIBUŠE GALIÈÁKOVÁ JAROSLAV HRABEC OTA CHWISTEK ŠTE AN JANITOR OLGA JAROŠÍKOVÁ KVÌTA JAVORKOVÁ MARCELA KAÒOKOVÁ VOJTÌŠKA KARPÍŠKOVÁ ZDENÌK KOCIÁN LADISLAV KOŠ ÁL BEDØIŠKA KRIVÈÍKOVÁ KAREL LACH ANNA MIŽIÈOVÁ JIØINA MOKROŠOVÁ JANA NEKORANIKOVÁ MARCELA NOSKIEVIÈOVÁ OTTO PASTRNIAK MIROSLAV PAVLAS DANUŠE PÌGØIMONOVÁ RUDOL PORVOL EDUARD SKULINA JURAJ TKÁÈ VLASTIMIL TOMIS MARIE TOMSOVÁ ZDENKA TRNKOVÁ VLADIMÍR URBANEC JAROSLAV VICHER VLASTISLAV VLÈEK ZDEÒKA VRANOVÁ LIBUŠE WOJTOÒOVÁ STANISLAV WOZNICA VÁCLAV ZETTLITZ Výroèí ZLATÉ SVATBY si pøipomenou manželé Evženie a Ivan Kotulovi manželé Jarmila a Albert Ježovi Všem jubilantùm pøejeme k jejich výroèí pøedevším hodnì zdraví, mnoho štìstí, rodinné pohody a spokojenosti. Poznámka k naší rubrice: Všechny oslavence v této spoleèenské rubrice zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, že si nìkterý jubilant nepøeje být v Obìžníku uveden. To samozøejmì respektujeme požadavek na nezveøejnìní jména je však nutno uplatnit u redakèní rady (tel ) nebo na ohlašovnì (tel ) nejpozdìji do 25. dne daného mìsíce, kdy dochází k uzávìrce Obìžníku. (SO / T. Klimasová) Mìstský úøad informuje / Kultura KAM za kulturou, zábavou a sportem ŠENOV Šenovská knihovna v prostorách Staré školy Otevírací doba: Po 8 17 hod., Út hod., St zavøeno, Èt hod., Pá hod., So 8 11 hod. Šenovské muzeum zve širokou veøejnost na netradièní besedu s plk. Mgr. Kvìtoslavem Jordánem, øeditelem Vìznice Karviná, která probìhne dne 24. dubna 2013 v prostorách Staré školy (Kostelní 128, Šenov) v 17 hodin. Všichni jste srdeènì zváni. Areál SK Lapaèka Stavìní máje, fotbalové utkání svobodní ženatí od hod. Restaurace Horakùvka koncert ostravské bluesové formace MORI- BUNDUS Kocour v botách animovaná pohádka pro dìti Další díl z veèerù zážitkové gastronomie, rezervace nutná 17. a ECHO pøehlídka vítìzných filmù Mezinárodního festivalu outdoorových filmù Veèerní posezení s živou hudbou Èervená Karkulka a polepšený vlk divadélko pro dìti Rodina je základ státu Divadlo u Lípy Country veèer s živou hudbou Všechna promítání pro dospìlé, divadelní pøedstavení, koncerty a taneèní veèery zaèínají vždy v 19 hod., filmy pro dìti v 16 hod. Více informací na nebo na tel. èísle: SO / A. Stachovská Neplaète, že jsem odešel, ten klid a mír mi pøejte, jen v srdci vìènou vzpomínku si na mne zachovejte. 16. dubna tomu bude rok, kdy tragicky zemøel náš milovaný syn Pavel Lipina Kdo jste ho mìli rádi, vzpomeòte s námi. Rodièe a sestra Katka s rodinou Dne 3. bøezna jsme vzpomnìli nedožitých 70 let paní Vìrky Kozubkové rozené Wiercigrochové Dne uplynulo 39 let od jejího úmrtí. Za celou rodinu vzpomínají dcera Radka a sestra Pavla s rodinami Èas plyne, vzpomínka zùstává... Dne 26. dubna 2013 by se dožila 100 let naše maminka Helena Vavøíková Dne 10. bøezna jsme vzpomnìli desáté výroèí jejího úmrtí. Za celou rodinu vzpomínají dcera Vìra a syn Jaromír s rodinami 6 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2013

7 Spoleèenská rubrika pro vás Od mìsíce èervna je pro šenovské obèany novì otevøena spoleèenská rubrika. Do ní mohou pøinášet blahopøání, podìkování, oznámení nebo vzpomínku na své blízké. Pro velikost rámeèku 8,5 x 3 cm jsou stanoveny ceny: 1 foto + text 150, Kè, 2 fota s textem 180, Kè, pouze text bez foto 100, Kè. Uzávìrka pøíspìvku je stejná jako pro inzerci, tj. 25. dne v mìsíci, na správním odboru podatelna. Život ve mìstì Zahrádkáøi informují Vážení pøátelé, zahrádkáøi a spoluobèané Šenova. Zaèíná nám jarní období, které je spojeno se spoustou práce na našich zahradách a v okolí domù. Pøi této pøíležitosti bychom vám chtìli pøipomenout, že v letošním roce oslaví zahrádkáøi 50 let od svého založení v Šenovì a u této pøíležitosti chystáme letní výstavu a dále vánoèní výstavu v prosinci. Chtìli bychom vás všechny poprosit, aby jste napìstovali kvìtiny, zeleninu a ovoce, které bychom na výstavì použili. Této výstavy v rámci regionu Slezská brána se zúèastní i další organizace z okolních obcí, zahradnické firmy, specializované ZO a výstava bude doplnìna ukázkami ruèních prací, kulturním programem a pøednáškami. Vìøíme, že rovnìž pøispìjete k naplnìní výstavy svými výpìstky. Bližší informace budou dále uvedeny v Obìžníku. V nejbližší dobì chceme zprovoznit webové stránky ÈZS Šenov, kde naleznete informace o èinnosti ZO, fotografie z døívìjších akcí, akce na další období a jiné zajímavosti. Pøivítáme rovnìž podnìty z øad spoluobèanù Šenova na konání dalších akcí, pøednášek, ukázek, tipy na zájezdy a další námìty k rozšíøení èinnosti. V našich øadách rádi pøivítáme nové èleny ZO ÈZS a budeme se snažit vyhovìt jejich požadavkùm na další èinnost. V pøípadì zájmu o èlenství v ÈZS volejte na tel Tìšíme se na vás. Chceme vás co nejsrdeènìji pozvat na naše zájezdy, a to adventní Drážïany v prosinci letošního roku a zájezd do rancie v roce 2014 viz program zájezdù. Tìšíme se na vaši úèast na akcích poøádaných ÈZS a vìøíme, že i vy pomùžete s jejich realizací. POZNÁVACÍ ZÁJEZD ZO ÈZS Šenov, Tìšínská 332, tel ve spolupráci s cestovní kanceláøí REDOK poøádáme zájezd: RANCIE zahrady a zámky, PAØÍŽ prohlídka mìsta a památek; MNICHOV botanické zahrady a zahradnické centrum Rosi riedel Program: 1. den odjezd z ÈR pøes Nìmecko do Paøíže; 2. den okružní jízda Paøíží návštìva Eiffelovy vìže, Martovo pole, zahrady Invalidovny, Elysejská pole. Dále Vítìzný oblouk na Champs-Elysées, Montmartr, Moulin-Rouge a basilika Sacre-Coeur, ubytování; 3. den zámek a zahrady Versailles, odpoledne Lucemburská zahrada, Latinská ètvrt, katedrála Notre-Dame, lodí po Seine, ubytování; 4. den zámky na Loiøe Chambord, Chenonceau, ochutnávka vína v Mont Louis, zahrada Villandry, ubytování; 5. den dokonèení prohlídky Paøíže les Sv.Vincennes, botanická zahrada a Jardin des Plantes bot. zahrada, ubytování; 6. den po snídani pøejezd do Mnichova bot. zahrada a poté zahr. centrum Rosi riedel poblíž Ingolstadtu. Poté cesta domù. Návrat v pozdních noèních hodinách nebo nad ránem. Cena: 8290 Kè zahrnuje dopravu, 4x ubytování v hotelu, 2-lùžkové pokoje s pøíslušenstvím, 4 x snídani, prùvodce, komplexní pojištìní vèetnì storna a zákonného pojištìní CK. Pøíplatky: 4 x veèeøe 2000 Kè, kdo bude mít zájem. Pøihlášky a bližší informace na tel.: co nejdøíve, jelikož se jedná o cenu zájezdu, která byla CK kalkulována pouze pro tento náš zájezd. Tìšíme se na vaši úèast a co nejsrdeènìji Spoleèenská rubrika NEJMLADŠÍ OBÈÁNCI MÌSTA (dle oznámení rodièù) Matìj Ïurana, Sami Makki, Matìj Koneèný, Ema Kohútová, Dominik Nociar, Jana Reinová K narození dì átka rodièùm srdeènì blahopøejeme. ROZLOUÈILI JSME SE vás zveme na tento zájezd za poznáním. Za výbor ZO ÈZS Šenov Lampart Jan ZÁJEZD ADVENT V DRÁŽÏANECH Èeský zahrádkáøský svaz Šenov poøádá ve dnech 6. až 8. prosince 2013 ZÁJEZD ADVENT V DRÁŽÏANECH. Program: Návštìva Botanické zahrady v Liberci, ubytování + veèeøe; Po snídani prohlídka Dìèína a po obìdì odjezd do Drážïan na Vánoèní trhy; Po snídani odjezd do Jablonce nad Nisou. Prohlídka Muzea skla a bižuterie, návštìva zámku Sychrov. Cena 2000 Kè èlenové ÈZS Šenov; 2100 Kè neèlenové. Cena zahrnuje dopravu, ubytování a 2x polopenzi, ubytování a strava zajištìna na Zahradnické škole Dìèín. Pøihlášky na tel co nejdøíve. Zve výbor ZO ÈZS Šenov Marie Kapustová, Blanka Kaufmannová, Alenka Lipinová, Marie Legerská, rantišek Šenk, rantišek Polok, Bohumír Náhlý Pozùstalým vyjadøujeme touto cestou upøímnou soustrast. Dùležité! Žádáme tímto rodièe novorozencù, aby po obdržení matrièního dokladu oznámili narození svého dì átka pøedložením rodného listu na ohlašovnì. Pozùstalé si pak dovolujeme požádat o vèasné oznámení úmrtí svého rodinného pøíslušníka na ohlašovnì obyvatel, pokud k úmrtí nedošlo v našem mìstì. Dìkujeme SO / T. Klimasová ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2013 7

8 Sezóna 2012/2013 finišuje, mistrovských soutìží družstev se zúèastnila tøi naše družstva. Zatímco soutìže Mìstský pøebor Ostravy a Ostravský pohár jsou dohrány, do konce Krajského pøeboru schází ještì 2 kola. KRAJSKÝ PØEBOR Tabulku vede Baník Havíøov B, naši jsou na 9. místì jen 2 body od sestupových pozic. Bude potøeba podat vynikající výkony proti silným družstvùm Orlové a Mostù u Jablunkova, abychom KP udrželi. Také se snad k našim pøikloní i štìstìna, která se nám zatím vyhýbá, když jsme už 3 zápasy prohráli nejtìsnìjším rozdílem 3,5:4,5, pøitom výsledky mohly být i opaèné. Z dosavadních výsledkù družstva je tøeba vyzvednout vysokou výhru nad Slezanem Opava, cennou výhru nad Kopøivnicí a zejména vítìzství nad žhavým kandidátem postupu Slavoj Poruba. Z jednotlivcù podávají Život ve mìstì / Inzerce Šachový klub Šenov výborné a obìtavé výkony všichni hráèi. V úspìšnosti jim vévodí mladý Jakub Macíèek s 5 body a procentem úspìšnosti 83 %, pøes 50 % se dostali také hráèi Geffert 5,5 bodu (61%), Podlesný 3 b. (60 %) a IM Dobrovolský 3,5 b. a 58 %. Pøesnì na 50 % se drží Závìšický 3,5 bodu, Vladimír Vašek 3 a kapitán družstva Jarmil Kotláø 2,5 b. Rùzný poèet bodù je dán poètem odehraných utkání. O u- držení se rozhodne v Orlové a v Hasièském domì v Šenovì. MÌSTSKÝ PØEBOR OSTRAVY Naši obhajovali loòský titul pøeborníka Ostravy a nakonec došlo ke kurióznímu výsledku, když pøi rovnosti bodù a skóre rozhodlo až 3. kriterium poèet partiových vítìzství, podle kterého nás o jednu výhru pøedbìhlo družstvo TJ Ostrava. Pøesto 2. místo je obrovským úspìchem. Družstvo prohrálo pouze jedno utkání a také jen jednou remizovalo, zbývajících 8 utkání vyhrálo. Pozoruhodných výsledkù dosáhli jednotlivci: Broskeviè získal 5 b. pøi úspìšnosti 100 %!!! Dále byli nejvìtšími oporami Kotláø a Petrov oba se 7,5 body a 75% úspìšností, dále Schoffer se 7, Nešpor se 6,5 a Omasta se 6 body. POHÁR DRUŽSTEV OSTRAVY Soutìž je nepostupová a umožòuje si zahrát bez nervù, a také je zde možnost vyzkoušet si nové herní varianty. Mohou si zde zahrát nejlepší hráèi i hráèi pravidelnì nehrající vyšší mistrovské soutìže. Tabulce vévodí družstvo Slavoje Poruba, které postavilo ligové hráèe, naši se po vyrovnaných bojích nakonec umístili na 6. místì, když zvolili strategii umožnit si zahrát všem hráèùm. Nejlepší výkony v našem družstvu podávali hráèi Petrov 3,5 b., Schoffer 2,5, Nešpor a Hruška oba získali 2 b. OPEN RAPID ŠENOV 2013 Na závìr náš oddíl zve šenovskou sportovní veøejnost na tradièní šachový turnaj, který se hraje souèasnì jako neoficiální Otevøený pøebor Euroregionu Beskydy a oficiální pøebor Ostravy v rapid šachu. Úèast nìkolika desítek èeských i zahranièních šachistù dokazuje, že tato akce má již pevné místo v kalendáøi turnajù. Letošní roèník se uskuteèní v sobotu 13. dubna 2013 v restauraci Na Lapaèce od 8.30 hod. Všichni pøíznivci jsou srdeènì zváni, buï jako aktivní úèastníci nebo diváci, zejména bychom uvítali úèast zaèínajících mladých šenovských šachistù. Podrobné informace ze šachového dìní v Šenovì i okolí vèetnì fotogalerie najdete na stránkách klubu Miroslav Kozel pøedseda klubu ŠENOVSKÁ PIZZERlE v Kaštanové ulici 748 Vás zve k posezení v nekuøácké restauraci a k pohoštìní. Nabídka: pizza, vepøová kolena a rùzné dobroty. Možnost poøádání rodinných oslav, narozenin, firemních akcí. Otevírací doba: Po, Út, St, Èt, Ne hod.; Pá, So hod. Novì rozvoz pizzy a vepøových kolen v Šenovì a blízkém okolí. Rozvoz: Po, Út, St, Èt, Ne hod.; Pá, So hod. Objednávky pøijímáme od 10:30 hod. konèíme 30 min. pøed koncem provozní doby. Tel.: www:senovskapizzerie.cz Zlatnická dílna Gabriela Šèerbová Zakázková výroba zlatých a støíbrných šperkù, snubní a zásnubní prsteny, drahé kameny a brilianty, opravy šperkù, prodej i výkup. Tel.: Èapkova 36, Ostrava-Radvanice Provozní doba: pondìlí a ètvrtek hod.; úterý, støeda, pátek hod. 8 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2013

9 kolství / ivot ve mìstì Zdaøilá výstava V prostorách domu s peèovatelskou slu bou probìhla pøed Velikonoci ji tradièní Velikonoèní prodejní výstava rukodìlných prací. Tuto výstavu poøádal Èeský vèelaøský svaz v enovì spoleènì se ZO Zahrádkáøského svazu ve Václavovicích. Dìkujeme poøadatelùm za pøípravu a organizaci výstavy, stejnì jako tìm, kteøí svými výrobky pøispìli k zpøíjemnìní atmosféry svátkù jara. vedení mìsta Ètenáøská gramotnost v mateøské kole!?! 8. bøezna 2013 nav tívili áci 4. roèníku dìti v mateøské kole, aby jim pøedvedli své ètenáøské dovednosti a ukázali kní ky, ze kterých jim rodièe èetli, kdy je tì sami èíst neumìli. áci základní koly pro ili na náv tìvì u pøed kolních kamarádù pøíjemné pøátelské dopoledne, pøeèetli jim ukázky ze svých kní ek, spoleènì si prohlí eli ilustrace, vzájemnì si zahráli známé pohádky, zazpívali si a povídali o knihách. Pøi louèení pøijaly dìti z mateøské koly pozvání k dal ímu spoleènému ètení, tentokrát pro zmìnu u star ích kamarádù v základní kole. Na akci se podíleli: I. Ferfecká, I. Bílková, E. Sladèíková a áci 4.A a 4.B tøídy. 50 let málo, nebo moc? Ve dnech probìhne ve kole na Radnièním námìstí výstava k 50. výroèí na í koly. Byli bychom rádi, kdyby jste nám pomohli shromá dit dostatek materiálu k vytvoøení prezentace. Jedná se o tøídní fotografie, star í kolní pomùcky (se ity, výkresy, uèebnice, psací a rýsovací potøeby, taháky, písemky, ákovské kní ky ). Va e unikátní exponá- ty k zapùjèení pøineste, prosím, do budovy Z Radnièní námìstí paní uèitelce V. Kravèíkové v dy ve ètvrtek od hodin. áci mohou nosit exponáty také ka dý ètvrtek o velké pøestávce rovnì p. uèitelce V. Kravèíkové. Za jakoukoliv pomoc velmi dìkujeme a v èervnu se tì íme na setkání. Mgr. Vladimíra Kravèíková Zemìpisná olympiáda V leto ním kolním roce byli áci na í koly opìt úspì ní v zemìpisné olympiádì. kolního kola se zúèastnilo celkem 45 ákù druhého stupnì na í koly. Do okresního kola postoupili nejlep í v ka dé kategorii. Tito áci v silné konkurenci v ech základních kol a gymnázií okresu Ostrava dosáh- li výborných výsledkù. Matìj ebesta z 6.B se umístil na 6. místì, Jan Peichl z 7.B rovnì na 6.místì a Ondøej Strako z 9.A na 5. místì. ákùm blahopøejeme a pøejeme, aby jim zájem o tento pøedmìt vydr el i do dal ích let. Mgr. Milu e Valová ENOVSKÝ OBÌ NÍK 4/2013 9

10 Inzerce Oèkování psù proti vzteklinì Obecná povinnost oèkování psù proti vzteklinì je dána zákonem o veterinární péèi. Pro aplikaci každé dávky oèkovací látky musí být použita nová jehla. V uvedených termínech a èasech máte možnost využít nabídky oèkování, které provede MVDr. Miklík Jaromír, Havíøov-Suchá, tel. kont.: Cena: 150 Kè za oèkování jednoho psa, úèinnost vakcinace 2 roky. Datum oèkování Místo oèkování Hod ZUŠ (Zám. park) sobota Podlesí (u transf.) V Družstvu (býv. obch.) Lapaèka Volenství Škrbeò (u obch.) ARBOR MORAVIA s.r.o. vám nabízí: štìpka k mulèování 400 Kè/m 3 døevo špalky, vèetnì dovozu 750 Kè/m 3 tel.: , Petøvald, Klimšova 1878, 1. Nìkteøí obyvatelé obce nebudou mít možnost/povinnost dle zák. è. 274/2001Sb. se napojit na budovanou moderní veøejnou oddílnou splaškovou kanalizaci 2. Tímto je umožnìno/povinno se napojit na vlastní ÈOV splòující celoroènì na odtoku hodnoty naøízení vlády 416/2010 Sb. a vyhnout se pøípadným pokutám 50 tisíc až 10 milionù Kè 3. Ušetøit tak nemalé náklady na zhotovení domovní pøípojky 4. Získat až cca 150l/EO kvalitní zálivkové vody v obdobích stále se prodlužujících period sucha 5. Využít slevy na projekt (PD) v cenì Kè/RD Øešením je domovní èistírna odpadních vod Hellstein spol. s r.o. projekce, Petøvaldská 459, Šenov, , Optika U Brány Vratimovská 689 Kunèice 25 % SLEVA NA SAMOZABARVOVACÍ ÈOÈKY tel: , Zuzana Kosòovská NOÈNÍ BAR KRTEK Od 5.dubna novì otevøen!!! V budovì restaurace ŠENOVSKÁ BAŠTA (vchod z parkovištì) Pivo: Radegast, Svijany, speciály od menších pivovarù výherní automaty, sportovní pøenosy možnost poøádání karetních turnajù a soukromých akcí Otevøeno dennì hod. Nevíte kam zajít po 22. hodinì a máte chu se ještì bavit? Pøijïte k nám, budeme se na Vás tìšit. Info na tel ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2013

11 Inzerce CENTROMAT s.r.o. upozoròuje obèany, že od mìsíce dubna 2013 je uzavøeno zaøízení pro sbìr a výkup odpadù na ulici U Panelárny. Nové zaøízení bude otevøeno v prùbìhu mìsíce dubna na ulici U Závor za areálem Autosportu. Zaøízení je vybaveno mostní vahou, novými cenami. Provozní doba Út až Pá ; So ; Ne, Po zavøeno Pila Kaòovice s.r.o., Bruzovice 229 nabízí AKCI NA PALIVOVÉ DØEVO ODKORY 600, Kè balík vè.dph Možnost naøezání na délku 30 40cm 800, Kè balík vè. DPH Dále nabízíme palivové døevo štípané. Ceny jsou uvedeny s DPH za volnì sypaný prostorový metr délka 25 a 33 cm MÌKKÉ /SM, Bor., OL, MD/ 850, TVRDÉ /Buk/ 1250, TVRDÉ /Buk, Dub, Javor, Bøíza/ 1150, pøi odbìru 10 prms (plná traktorová vleèka) doprava do 10 km zdarma prodáváme stavební øezivo hranoly, fošny, prkna, palubky, OSB desky tel , Právní záležitosti dennì vè. soboty od 9 do 18 hod. advokátní kanceláø v Havíøovì, Na ojtství 8 JUDr. Marcela Žorièová poradenství, listiny, žaloby, smlouvy, pøevody nemovitostí, vìcná bøemena, rodinné právo apod. Kontakt tel. è. + fax , mobil KRBY ŠENOV Stavby krbu a prodej krbových vložek, kamen, stavebních materiálù na stavbu krbu a veškerého pøíslušenství, v dubnu posezónní výprodej kamen Tel PO až PÁ hod. ZNALECKÉ POSUDKY pro veškeré pøevody nemovitostí, pozùstalostní øízení, tržní ocenìní bytù a nemovitostí Vám vypracuje MARIE KRUŠINOVÁ znalec z oboru ekonomika, odvìtví ceny a odhady nemovitostí U Spoleèenského domu 3/1042, Vratimov tel. è , inzerce kontaktujte: tel. spojení: p. KOSÒOVSKÝ ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/

12 Sport SK ENOV (SK ) ODDÍL KOPANÉ INFORMUJE: Rozmary bøeznového poèasí zabrzdilo rozjezd jarní èásti fotbalové sezóny 2012/2013. Ve skupinì B 1.A tøídy, kde hrají mu i SK enov, bylo odlo eno 6 utkání, které se mìly odehrát Jedno utkání, a to Vendrynì Albrechtice se odehrálo na umìlé trávì v Tøinci a skonèilo pøekvapivou porá kou lídra této soutì e. Vendrynì prohrála s Albrechticemi 0:1. enov tí mu i místo prvního mistrovského zápasu odehráli na umìlce v Orlové dal í pøípravné utkání s Hrabovou, kterou porazili 3:1 brankami Bednáøe 2x a Koïouska. Pokud poèasí dovolí, tak ostrý jarní start pro enovské mu e zaène ve Starém Mìstì u Frýdku Místku. Dal í zápasy SK enov by se mìly odehrát podle rozpisu zveøejnìném v minulém èísle enovského Obì níku. MIMOØÁDNÉHO ÚSPÌCHU DOSÁHLI MLAD Í ÁCI V ZIMNÍ LIZE OSTRAVSKÝCH MU STEV, KTEROU LETOS POPRVÉ POØÁDÁL MÌSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OSTRAVA ML. ÁCI VYHRÁLI ZIMNÍ FOTBALOVOU LIGU OSTRAVSKÉ MLÁDE E, KDY POSTOUPILI A DO FINÁLE, KDE PO REMÍZE 2:2 V ZÁKLADNÍ HRACÍ DOBÌ (2x25 min.) ZVÍTÌZILI NAD ST. BÌLOU NA POKUTOVÉ KOPY 3:2!!! VÝSLEDEK FINÁLE ML. ÁKÙ: SK ENOV FK ST. BÌLÁ 3:2 (1:1, 2:2) na pokutové kopy. GÓLY SK enov: Schwarz Vojtìch (na 1:0), Ko ál Filip (na 2:2), rozhodující penalta: Lebdu ka Tomá (3:2). ENOV REPREZENTOVALI: 1. Fabisz Adam, 2. Kaiser Ondøej, 3. Ko ál Filip, 4. Lebdu ka Tomá, 5. Stibor Jan, 6. Maceèek Patrik, 7. Vita Jiøí, 8. Toral Luká, 9. Lyèka Václav, 10. Schwarz Vojtìch, 11. Madecki Richard, 12. Madecki Filip, 13. Nguyen Toan Minh. REALIZAÈNÍ TÝM: P. Tomeèek, E. Lyèka, M. Górecki, K. Stibor. Podìkování patøí realizaènímu týmu, rodièùm a zejména hráèùm, kteøí v mrazivém poèasí nedìlního dopoledne pøedvedli velmi dobrý a bojovný výkon! Podìkování na im sponzorùm Na závìr bychom chtìli touto formou podìkovat tøem spoleènostem, které na zaèátku jarní fotbalové sezóny podpoøily èinnost fotbalového od- dílu SK enov: Eastera s.r.o. = restaurace HORAKÙVKA, Hlavní 11, enov u Ostravy; D+K Drmela, s.r.o., Nádra ní 1844/153, Ostrava Mor. Ostrava; MUDRA CZ s.r.o., enov Jamnická 348, Staré Mìsto u FrýdkuMístku. DÌKUJEME VEDENÍ SK ENOV ZVEME VÁS TAKÉ NA JARNÍ MISTROVSKÁ UTKÁNÍ FOTBALOVÉHO ROÈNÍKU 2012/2013 NA DOMÁCÍM HØI TI I NA HØI TÍCH NA ICH SOUPEØÙ.! PØIJÏTE POVZBUDIT SK ENOV! Mìsíèník Mìstského úøadu v enovì, vychází v první dekádì mìsíce, reg. è. MK ÈR E Redakèní rada: starosta Ing. Antonín evèík, místostarosta Ing. Jan Bla ek, tajemník Ing Marie Kotrová, správní odbor Anna Stachovská. Adresa: Mìstský úøad, Radnièní nám. 300, enov, tel.: IÈO Grafická úprava, technická redakce a sazba: firma VMCG, Zeyerova 11, Ostrava 1. Tisk: Tiskárna OBÌ NÍK HAROK, enov. Inzerci pøijímá MìÚ enov, správní odbor do 25. dne v mìsíci. Prodejní cena Obì níku 11, Kè. 12 ENOVSKÝ 4/2013

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

50 let základní koly enov

50 let základní koly enov Uvnitø najdete u MìÚ informuje V nedìli dne 2. záøí roku 1962 byla slavnostnì pøedána k u ívání novostavba základní devítileté koly v enovì. Padesát let v lidském ivotì je dosti výrazným mezníkem, pojïme

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

kolství Vá ení spoluobèané slu eb pro obèany, udr ení bezpeènosti ve mìstì. Nosným programem celého volebního období je roz íøení kanalizace

kolství Vá ení spoluobèané slu eb pro obèany, udr ení bezpeènosti ve mìstì. Nosným programem celého volebního období je roz íøení kanalizace Uvnitø najdete u MìÚ informuje Na úvodní stránce Obì níku se v prùbìhu roku spí e setkáváte s èlánky, které jsou vìnované rùzným výroèím nebo zajímavostem spojených se enovem. V prvním vydání Obì níku

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

kolství Ze starých èasù

kolství Ze starých èasù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Jaro bylo oficiálnì zahájeno a nám, lidem, nezbývá, ne doufat, e bude opravdu jarem, jaké má být, a e si nevezme pøíklad

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Rok 2015 se pøehoupl do své druhé poloviny, v na ich krajích vládne léto a v ichni doufáme, e uká e svou

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

/ Bøezen DESET LET MÌSTA ŠENOVA. Pozvání

/ Bøezen DESET LET MÌSTA ŠENOVA. Pozvání / Bøezen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 7 Život ve mìstì 8 Sport 12 DESET LET MÌSTA ŠENOVA Paní Zima se nás letos rozhodla potrestat a takøka naším územím jen proletìla a nám

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Ze starých èasù OBÌ NÍK 10/2014 1

Ze starých èasù OBÌ NÍK 10/2014 1 Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Pøíroda se u pomalu pøevléká do podzimního plá tì a léto je nenávratnì pryè. Pojïme si tedy spoleènì odpoèinout u èetby

Více

Sociální práce a poradenství pro obèany

Sociální práce a poradenství pro obèany Èíslo 2 13. 4. 2012 Sociální práce a poradenství pro obèany Od ledna 2012 byly pøevedeny na Úøad práce ÈR krajskou poboèku v Ostravì kompetence v oblasti výplaty sociálních dávek (napø. pøíspìvek na živobytí,

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta enov

Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta enov Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta enov Poèet volièù v seznamu volièù a jejich dodatkù... Poèet vydaných úøedních obálek...

Více

15 let mìsta enova Leto ní rok 2013 je pro ná enov vlastnì rokem jubilejním. Název na eho úvodníku vám, milí

15 let mìsta enova Leto ní rok 2013 je pro ná enov vlastnì rokem jubilejním. Název na eho úvodníku vám, milí Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport 15 let mìsta enova Leto ní rok 2013 je pro ná enov vlastnì rokem jubilejním. Název na eho úvodníku vám, milí ètenáøi, nejspí e napovìdìl,

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Prosinec 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 7 kolství 9 ivot ve mìstì 11 Sport 14 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Purpura s vanilkou voní krajem, lidé peèou vánoèky, andìlé si chystají zásoby

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

kolství Ze starých èasù beckovské vlády v Polsku (r. 1935). Polské okupaèní vojsko po obsazení umbarku chtìlo pokraèovat v

kolství Ze starých èasù beckovské vlády v Polsku (r. 1935). Polské okupaèní vojsko po obsazení umbarku chtìlo pokraèovat v Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Leto ní úvodníkové povídání nese název Ze starých èasù, my se tentokráte vrátíme ve vzpomínkách významného enováka p.

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Identifikace a øešení rizik spojených s hraním hazardních her Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Více

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p.

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p. n Objednatel posudku: Úèel posudku: JUDr.L.Jedlièková, notáøka v Praze soudní komisaøka povìøená Obvodním soudem pro Prahu 3 Milešovská 6 130 00 Praha 3 urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální

Více

Vá ení spoluobèané! Záøí 2010. ivot u nás a u sousedù, pøeshranièní projekt pro spolkové organizace a jejich aktivity

Vá ení spoluobèané! Záøí 2010. ivot u nás a u sousedù, pøeshranièní projekt pro spolkové organizace a jejich aktivity / Záøí 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 8 kolství 11 ivot ve mìstì 12 Sport 13 Vá ení spoluobèané! Pravidelným zavr ením ka dého volebního období bývají ohlédnutí za aktivitami Radnice,

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

/ Listopad DESET LET MÌSTA ŠENOV. Podzim nás zasypal barevnou nádherou spadaného listí a do oèí nám neodbytnì záøí

/ Listopad DESET LET MÌSTA ŠENOV. Podzim nás zasypal barevnou nádherou spadaného listí a do oèí nám neodbytnì záøí / Listopad 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 7 Život ve mìstì 7 Rùzné 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Podzim nás zasypal barevnou nádherou spadaného listí a do oèí nám neodbytnì záøí

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Ka dý mìsíc má svùj pùvab a duben je v eobecnì znám jako apríl a také se v jeho poslední den pálí èarodìjnice.

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta Šenov

Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta Šenov Listopad /2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 5 Školství 7 Život ve mìstì 8 Sport 9 Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta Šenov Ve volbách do zastupitelstva mìsta Šenov, konaných

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Èíslo 3 / 2009 UVNITØ ZPRAVODAJE. ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Èíslo 3 / 2009 UVNITØ ZPRAVODAJE. ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma UVNITØ ZPRAVODAJE Èíslo 3 / 2009 Usnesení z 18. a 19. veøejného zasedání ZO OÚ informuje Z našich škol Spoleèenská kronika Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

/ Únor DESET LET MÌSTA ŠENOVA

/ Únor DESET LET MÌSTA ŠENOVA / Únor 2008 DESET LET MÌSTA ŠENOVA Nový rok už je o mìsíc kratší a my všichni se tìšíme na jaro, na velikonoce, na léto a jak tak rok s rokem bìží, možná ani nestíháme všímat si dìní kolem nás. A právì

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Mìsíc kvìten je minulostí a s ním i oslavy 70. výroèí konce II. svìtové války, ale my na e pravidelné povídání

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

RAK 22. 6. 22. 7. Èerven 2003 do každého domu èíslo 6. Placeno pøevodem è. 70324

RAK 22. 6. 22. 7. Èerven 2003 do každého domu èíslo 6. Placeno pøevodem è. 70324 Placeno pøevodem è. 70324 Èerven 2003 do každého domu èíslo 6 RAK 22. 6. 22. 7. Veškerá lidská moudrost vychází z pøírody, jejíž je èlovìk nedílnou souèástí. A je to tedy pøíroda, která vám podle data

Více

Stavební úpravy zdravotního støediska a mìstského úøadu

Stavební úpravy zdravotního støediska a mìstského úøadu / Duben 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství x Sport 6 Stavební úpravy zdravotního støediska a mìstského úøadu Jak jsme ji informovali, mìsto enov zahájilo v únoru

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Plánovaná kanalizace pro rok 2010 nebude

Plánovaná kanalizace pro rok 2010 nebude / Únor 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 Sport 6 Inzerce 8 Plánovaná kanalizace pro rok 2010 nebude V øíjnu loòského roku mìsto po ádalo o dotaci na roz íøení kanalizace.

Více

Zvony pro Rovereto. Sport. Uvnitø najdete u. kolství. ivot ve mìstì

Zvony pro Rovereto. Sport. Uvnitø najdete u. kolství. ivot ve mìstì Uvnitø najdete u MìÚ informuje Také u nás, v enovì, se v den státního svátku, 28. øíjna 2012, v 21 hodin rozezní dvìma sty údery zvony enovského kostela. A jak jsme k této, u nás v enovì nové, tradici

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert Uvnitø najdete u MìÚ informuje Vánoce jsou jedny z nejkrásnìj ích svátkù v roce. Nejdùle itìj ím dnem vánoèní doby je Bo í hod vánoèní 25. prosince. Oslava narození bo ského dítìte jako pøíchodu Vykupitele

Více

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie PREPARAÈNÍ KURZ ORL

Více

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s.

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Vážení spoluobèané, Èíslo 2 2. 4. 2010. mìsícù po skonèení dìdického øízení a daò za rok 2010 souèasnì zaplatit.

Vážení spoluobèané, Èíslo 2 2. 4. 2010. mìsícù po skonèení dìdického øízení a daò za rok 2010 souèasnì zaplatit. Èíslo 2 2. 4. 2010 Pro všechny, kteøí mají na území obce Václavovice nemovitosti, pøinášíme informaci, jak postupovat v prùbìhu roku 2010, a co vás èeká v roce 2011. Výše danì z nemovitostí byla pro rok

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více