ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE"

Transkript

1 ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starostka města Ing. Radka Ondriášová zahájila a řídila 32. zasedání Zastupitelstva města Hranic. Přivítala všechny přítomné zastupitele, vedoucí odborů a přítomné občany. Přítomni: 17 Omluveni: Později přijde: Ing. Jiří Haša Mgr. Miroslav Wildner Bc. Lenka Kopřivová MUDr. Jana Švarcová Návrhová a volební komise: Ing. Vojtěch Zima Ing. Radek Hlavinka Mgr. Zdeněk Jemelík Pro: 15 (65%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 2 (9%) Nehlasovalo: 3 (13%) Ověřovatelé zápisu: Mgr. Bronislav Ludmila Mgr. Miroslav Raindl Pro: 16 (70%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 1 (4%) Nehlasovalo: 3 (13%) Zapisovatelka: Alena Šumšalová Program Zastupitelstva města Hranic 2. Kontrola plnění usnesení 3. Prodej bytu v Hranicích, Třída 1.máje čp. 1723, byt č. 2 o vel. 2+1, I.ktg 4. Postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Bělotínská čp. 1297, byt č. 59 o vel. 1+1 o výměře 28,93 m2, I. ktg. 5. Výkup části pozemku parc.č v k.ú. Hranice 6. Bezúplatný převod pozemků v ulici Nádraţní a Alešova 7. Směna pozemků - část parc. č. 38/1 v k.ú. Drahotuše za parc. č. st. 505/2 a parc. č. 184 v k. ú. Hranice 8. Vzdání se práva pohledávky za společností DOMY START, a.s. 9. Rozpočtová opatření 1

2 10. Závěrečný účet města Hranic za rok Účetní závěrka za rok Poskytnutí daru 13. Program rozvoje kultury města Hranice na období Projekt integrace příspěvkových organizací města v oblasti kultury 15. Návrh na řešení havarijního stavu opěrných zdí Drahotušského potoka 16. Zaloţení dobrovolného spolku obcí, mikroregionů a kraje za účelem řešení problematiky nakládání s komunálním odpadem 17. Studie proveditelnosti likvidace komunálního odpadu pro region Hranicko 18. Výstavba a rekonstrukce kanalizace Hranice - změna v rozsahu stavby 19. Oprava chyb v ţádosti o změnu projektu před vydáním rozhodnutí SFŢP 20. Změna rozsahu realizace kanalizace Pod Hůrkou 21. Změna vloţkování kanalizace ve Velké na novou splaškovou kanalizaci 22. Změna kapacity čerpací stanice ve Velké 23. Odstranění havarijního stavu městského hřbitovu 24. Odstranění nehospodárného, neúčelného a neefektivního nakládání s veřejnými prostředky 25. Kontrola činnosti a provozu Městské knihovny 26. Kontrola hospodaření venkovního i vnitřního bazénu Hranice 27. Přístup k informacím o hospodaření Ekoltesu 28. Doplnění podkladů valné hromady Ekoltesu 29. Příspěvky školám jiného zřizovatele 30. Informace pro občany města o činnosti orgánů obce dle 97 Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. 31. Náměty, připomínky, různé Hlasování o programu: Pro: 17 (74%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 3 (13%) Materiál na stůl: Aktuální informace k projektu kanalizace Hranice 2. Kontrola plnění usnesení Ing. Hübl z minulého zastupitelstva úkol k zápisu p. Kudláčka, mělo být předloţeno vyjádření Ekoltesu Ing. Hlavinka materiál je připraven, ale nebyl zveřejněn do dnešního nebyly předloţeny podklady, na základě kterých byly minule na zastupitelstvu prezentovány závěry Mgr. Raindl má být řešeno na dnešním zastupitelstvu p. Ţurmanová 720/ Romana Červenáková byt ve Farní vlastnila nebo byl nájemní? Mgr. Tvrdoňová byla v nájmu, majitelkou je její matka, nejednalo se o městský byt bude prověřeno 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k s připomínkami uvedenými v zápise 2

3 Pro: 12 (52%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 5 (22%) Nehlasovalo: 3 (13%) :30 přišla MUDr. Švarcová, Mgr. Škrobánek 3. Prodej bytu v Hranicích, Třída 1.máje čp. 1723, byt č. 2 o vel. 2+1, I.ktg Ing. Ondriášová uvedla materiál, v diskusi nebyly vzneseny ţádné připomínky prodej bytové jednotky č. 1723/2 o vel. 2+1, 46,99 m2, I.ktg, umístěné v 1. nadzemním podlaţí budovy čp a čp. 1724, situované na pozemcích p.č.st zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 218 m2 a p.č.st zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 218 m2 vše v k.ú. Hranice, včetně příslušného spoluvlastnického podílu 4699/ na společných částech budovy čp a čp. 1724, Třída 1.máje v Hranicích a na pozemcích p.č.st a p.č.st vše v k.ú. Hranice, zapsané na LV č ţadateli: za cenu: ,- Kč za podmínek: - nabyvatel se zavazuje uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy a uhradí kupní cenu a příp. náklady na vypracování znaleckého posudku nejpozději do 60 dní ode dne kdy kupní smlouvu podepíše. V případě, ţe nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitosti platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši sloţené jistoty a prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit; - nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy; - smluvní strany se dohodly, ţe návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy, popř. jiných finančních závazků, které má nabyvatel eventuálně vůči Městu Hranice; - vyúčtování energie dodávané do bytové jednotky za poslední 3 roky jsou k dispozici k nahlédnutí na odboru správy majetku a dle zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií ve znění pozdějších předpisů s nimi bude nabyvatel seznámen před podpisem kupní smlouvy a budou nabyvateli předány nejpozději při podpisu kupní smlouvy. a pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy T: O: Ing. Radomír Bradáč Pro: 19 (83%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 1 (4%) Postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Bělotínská čp. 1297, byt č. 59 o vel. 1+1 o výměře 28,93 m2, I. ktg. Ing. Ondriášová uvedla materiál, v diskusi nebyly vzneseny ţádné připomínky 3

4 postoupení pohledávky, kterou má město Hranice za svým jiţ vystěhovaným nájemníkem bytu v Hranicích, Bělotínská čp. 1297, byt č. 59 o vel. 1+1 o výměře 28,93 m2, I. ktg, s následným uzavřením nájemní smlouvy, dle specifikace uvedené v důvodové zprávě ve výši: ,- Kč ţadateli: za cenu: ,- Kč za podmínek: - ţadatel o postoupení pohledávky se zavazuje uhradit městu Hranice případné náklady spojené se zřízením nového odběrného místa pro odběr elektrické energie, dle platných cenových předpisů; - ţadatel o postoupení pohledávky se zavazuje uhradit městu Hranice případné náklady na opravu předmětného bytu; - v případě, ţe ţadatel od ţádosti odstoupí před, popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o postoupení pohledávky z vlastní vůle, aniţ se změnily podmínky o postoupení pohledávky, uhradí smluvní pokutu ve výši sloţené jistoty; - v případě, ţe vybraný ţadatel neuzavře smlouvu o postoupení pohledávky nejpozději do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy a neuhradí doplatek za postoupení pohledávky nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o postoupení pohledávky vlastním zaviněním, pozbude usnesení zastupitelstva města platnosti a vybraný ţadatel se zavazuje uhradit městu Hranice smluvní pokutu ve výši sloţené jistoty; - po podpisu smlouvy o jistotě a její úhradě uzavře Město Hranice, zastoupené správcem nemovitostí Ekoltes Hranice, a.s., s vybraným ţadatelem nájemní smlouvu na dobu určitou 1 roku. Po uplynutí lhůty jednoho roku v případě řádného uţívání bytu, plnění všech povinností, vyplývajících z uzavřené nájemní smlouvy a obecně závazných právních předpisů ze strany nájemce, uzavře Město Hranice, zastoupené správcem nemovitostí Ekoltes Hranice, a.s., nájemní smlouvu za stejných podmínek; - v případě, ţe smlouva o jistotě včetně její úhrady a nájemní smlouva nebudou ze strany vybraného ţadatele uzavřeny nejpozději ve lhůtě do 14 dnů ode dne provedení úhrady doplatku dohodnuté částky za postoupení pohledávky, pozbude usnesení zastupitelstva města o označení za nájemce platnosti a vybraný ţadatel se zavazuje uhradit městu Hranice smluvní pokutu ve výši dohodnuté částky za postoupení pohledávky a město Hranice má právo označit nového nájemce bytu; - výše jistoty je určena ve smyslu ustanovení 2254 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vyhlášeného Radou města Hranic v záměru, včetně stanovených zálohových plateb na sluţbách spojených s uţíváním bytu dle počtu osob v domácnosti; - zájemce o postoupení pohledávky bere na vědomí, ţe právo na vydání bezdůvodného obohacení se promlčuje ve lhůtách dle 107 z.č. 40/1964 Sb., v platném znění (neboť se jedná o nároky vzniklé před ). 2. schvaluje přidělení bytu v Hranicích, Bělotínská čp. 1297, byt č. 59 o vel. 1+1, I. ktg ţadateli: za podmínek: uvedených v bodě 1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města k podpisu smlouvy o postoupení pohledávky T: O: Ing. Radomír Bradáč 4

5 Pro: 16 (70%) Proti: 1 (4%) Zdrţelo se: 1 (4%) Nehlasovalo: 2 (9%) Výkup části pozemku parc.č v k.ú. Hranice Ing. Ondriášová uvedla materiál, v diskusi nebyly vzneseny ţádné připomínky výkup části pozemku parc.č ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Hranice ( dle geometrického plánu č /2009 označený jako pozemek parc.č. 2068/2 o výměře 162 m2) z vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IČ , se sídlem Přerov, Šířava 483/21 do vlastnictví města Hranic za cenu Kč (dle znaleckého posudku ev.č. 5067/029/2014 ze dne ) - náklady spojené výkupem nese město Hranice a pověřuje starostku k podpisu smlouvy T: O: Ing. Radomír Bradáč Pro: 20 (87%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 0 (0%) Bezúplatný převod pozemků v ulici Nádraţní a Alešova Ing. Ondriášová uvedla materiál, v diskusi nebyly vzneseny ţádné připomínky bezúplatný převod částí pozemku parc.č. 2363/3 v k.ú. Hranice - dle geometrického plánu č /2014 označené jako pozemky parc.č. 2363/14, parc.č. 2363/15, parc.č. 2363/16 a parc.č. 2363/17 vše v k.ú. Hranice ( lokalita ulice Nádraţní) a částí pozemků parc.č. 2334/13 a parc.č. 2334/18 vše v k.ú. Hranice - dle geometrického plánu č /2014 označené jako pozemky parc.č. 2334/85, parc.č. 2334/86, parc.č. 2334/87, parc.č. 2334/84 a parc.č. 2334/88 vše v k.ú. Hranice ( lokalita ulice Alešova ) z vlastnictví Olomouckého kraje, ve správě Správy silnic Olomouckého kraje p.o. do vlastnictví města Hranic a pověřuje starostku k podpisu smlouvy T: O: Ing. Radomír Bradáč Pro: 19 (83%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 1 (4%) Směna pozemků - část parc. č. 38/1 v k.ú. Drahotuše za parc. č. st. 505/2 a parc. č. 184 v k. ú. Hranice Ing. Ondriášová uvedla materiál, v diskusi nebyly vzneseny ţádné připomínky 5

6 směnu části pozemku parc. č. 38/1 zahrada, díl "A", zapsaného na LV č pro k.ú. Drahotuše dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, z vlastnictví společnosti DAKR, spol. s r.o., IČ: , DIČ: CZ , se sídlem Třída Československé armády 210, Hranice, Hranice I-Město, za pozemky parc.č.st. 505/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 180 m2 a parc. č. 184 zahrada o výměře 407 m2 zapsané na LV č pro k.ú. Hranice, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy, ve vlastnictví města Hranic. - rozdíl v cenách směňovaných pozemků bude doplacen ze strany společnosti DAKR, spol. s r.o., a to v rozdílu cen obvyklých za podmínek: - současně se směnnou smlouvou bude uzavřena smlouva o bezúplatném zřízení sluţebnosti cesty ve prospěch pozemků parc. č. st. 216 a části pozemku parc. č. 38/1, díl "B", vše v k.ú. Drahotuše (viz. příloha č. 1 důvodové zprávy); - náklady spojené s vypracováním geometrického plánu na zaměření rozsahu sluţebnosti a na rozdělení pozemku parc. č. 38/1 v k.ú. Drahotuše včetně nákladů spojených se sepisem směnné smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí uhradí účastníci společně s tím, ţe město Hranice uhradí jednu polovinu těchto nákladů a společnost DAKR, spol. s r.o., uhradí také jednu polovinu těchto nákladů; - daňové přiznání podá město Hranice a současně uhradí i daň z převodu nemovitostí. Společnost DAKR, spol. s r.o., se zavazuje, ţe do 14 dnů ode dne doručení potvrzení, ţe město Hranice daň uhradilo, uhradí městu Hranice jednu polovinu daně z převodu nemovitostí; T: O: Ing. Radomír Bradáč Pro: 20 (87%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 0 (0%) Vzdání se práva pohledávky za společností DOMY START, a.s. Ing. Hübl proč byly smlouvy uzavřeny s městem a ne přímo mezi společnostmi (REGA Přerov, a.s., DOMY START, a.s.) a projektantem. Námět pro kontrolní výbor na kontrolu těchto smluv. Materiál stáhnout, doplnit a předloţit na příštím zastupitelstvu. Ing. Ondriášová pohledávka jiţ nelze vymáhat. Dotaz na vedoucího odboru: můţe městský úřad jako pořizovatel nechat zpracovávat územně plánovací dokumentaci pro někoho jiného? Ing. arch. Patočka nejedná se o regulační plán. A územní plán hradí vţdy příslušná obec. Nelze tento závazek převést na někoho jiného. Ing. Ondriášová musel být třístranný smluvní vztah. Městský úřad je pořizovatel územního plánu a případné změny můţe poţadovat k uhrazení. Ing. Hübl město mělo pohledávku lépe zajistit 1. neschvaluje vzdání se práva a prominutí pohledávky za společností DOMY START, a.s., IČ , 6

7 se sídlem Hodonín, Velkomoravská 4310/79a, PSČ , ve výši ,- Kč za náklady na zpracování územně plánovací dokumentace v lokalitě Za Čaputovým dvorem včetně smluvní pokuty. Pro: 11 (48%) Proti: 4 (17%) Zdrţelo se: 5 (22%) Nehlasovalo: 0 (0%) Rozpočtová opatření Ing. Hübl kanalizace Pod Hůrkou, Velká navrţena nehospodárně, neefektivně nebude hlasovat Ing. Ondriášová stavba kanalizace byla schválena. Stavba jiţ byla zahájena nutno zajistit finanční prostředky na její úhradu Mgr. Raindl hlasovat o kaţdém bodu zvlášť A. Předfinancování akce Kanalizace Velká, Pod Hůrkou a) kap. 10 odd pol org Kč b) kap. 7 pol Kč c) kap. 7 pol Kč d) kap. 7 pol Kč ad a) výdaje na kanalizaci ad b) zvýšení výnosů z daně z přidané hodnoty ad c) zvýšení výnosů z daně z příjmů fyzických osob ad d) zvýšení výnosů z daně z příjmů právnických osob B. Nasazení řídícího systému veřejného osvětlení a) kap. 10 odd pol org Kč a) kap. 3 odd pol Kč ad a) výdaje na investiční akci ad b) sníţení neinvestičního příspěvku Ekoltes a.s. na veřejné osvětlení 2. schvaluje vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města ve druhém pololetí 2014 a v roce 2015 na realizaci akce "Víceúčelové hřiště ZŠ 1. máje" v max. výši Kč Hlasování o bodu A: Pro: 13 (57%) Proti: 4 (17%) Zdrţelo se: 3 (13%) Nehlasovalo: 0 (0%) Hlasování o bodu B: Pro: 19 (83%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 1 (4%) Nehlasovalo: 0 (0%) Hlasování o bodu 2: Pro: 19 (83%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 1 (4%) 7

8 Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 Ing. Ondriášová uvedla materiál, v diskusi nebyly vzneseny ţádné připomínky závěrečný účet města Hranic za rok 2013 včetně výsledku přezkoumání hospodaření města za rok schvaluje zapojení zůstatků běţných účtů ve výši ,36 Kč do rozpočtu města na rok 2014 zvýšením dlouhodobých rezerv města formou rozpočtového opatření: a) pol ,36 b) kap. 7 odd pol org ,36 ad a) změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech ad b) zvýšení dlouhodobé rezervy 3. schvaluje zapojení zůstatků běţných účtů ve výši ,06 Kč do rozpočtu města na rok 2014 zvýšením dlouhodobých rezerv města formou rozpočtového opatření: a) pol ,06 Kč b) kap. 7 odd pol org ,06 Kč ad a) změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech ad b) zvýšení dlouhodobé rezervy 4. schvaluje s hospodařením města Hranic za rok 2013, a to bez výhrad Pro: 19 (83%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 1 (4%) Účetní závěrka za rok 2013 Ing. Ondriášová uvedla materiál, v diskusi nebyly vzneseny ţádné připomínky účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 ve výši ,77 Kč převodem na syntetický účet 432 "Hospodářský výsledek minulých účetních období" Pro: 19 (83%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 1 (4%) Poskytnutí daru Ing. Ondriášová uvedla materiál, v diskusi nebyly vzneseny ţádné připomínky 8

9 poskytnutí daru výpočetní techniky 3x PC dle přílohy č. 1 důvodové zprávy ve prospěch Střediska výchovné péče Tršice 225, Tršice, IČ : a pověřuje starostku k podpisu darovací smlouvy T: O: Ing. Radomír Bradáč Pro: 19 (83%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 1 (4%) Nehlasovalo: 0 (0%) Program rozvoje kultury města Hranice na období Mgr. Tvrdoňová zájem na rozvoji kultury, materiál schválila komise pro kulturu. Rada nedoporučuje navýšení příspěvku aţ po vybrání ředitele a zpracování koncepce. Návrh na rozdělení hlasování. PhDr. Juračka přednesl prezentaci. Program vznikl ve spolupráci s odborem školství a sociálních věcí, ředitelé městských kulturních zařízení, Základní umělecká škola Hranice, Regionální rozvojová agentura, zástupci sdruţení a spolků působících v oblasti kultury. Program se skládá ze tří částí analytická část, strategická část, akční plány. Hlavní prioritní osy rozvoje na období : prioritní osa 1 Městská kulturní zařízení prioritní osa 2 Fyzické osoby a sdruţení v oblasti kultury prioritní osa 3 Infrastruktura kultury (budovy, technická stránka) Závěr řešení nutnost integrace kulturních zařízení spolupráce, vytvoření dlouhodobé vize do budoucna, jeden partner pro město. Zařízení by měla fungovat jako střediska. Kaţdé zpracovat svou rozvojovou koncepci. Přehodnotit výši příspěvku z rozpočtu města pro příspěvkové organizace v oblasti kultury s ohledem na plánované zkvalitnění jejich činnosti cca 900 tis. ročně. p. Vlasáková integrace kulturních zařízení jiţ bylo několikrát navrhováno. Jedná se o odlišné zařízení. Není uvedeno, kde se ušetří na mzdách provozních pracovníků na plat dalšího ředitele. V materiálu chybí vyjádření jednolitých ředitelek kulturních zařízení. Není uvedeno, jaká zbyde částka na tvorbu programu. Mgr. Tvrdoňová navýšení je na programové zajištění. Je to o vytvoření koncepce na rozvoj. Kaţdé zařízení bude mít svoji autonomii. Ing. Hübl v programu rozvoje kultury města Hranic by měly být zahrnuty i lázně Teplice a divadlo na Staré střelnici. Koordinace mezi subjekty. Ing. Ondriášová jedná se o dlouhodobější cíl. Integrace kulturních zařízení je jeden z bodu programu rozvoje kultury města Hranic. PhDr. Juračka v minulosti nebyla integrace podloţena ţádnou koncepcí (programem). Návrh na navýšení finančních prostředků je na program, v knihovně na nákup nových knih a rozšíření provozní doby, ne na mzdy. Divadlo na Staré střelnici zde zahrnuto je. Mgr. Ludmila soubory zájmové umělecké činnosti nemají kde zkoušet. Je proti sloučení těchto tří zařízení jedná se o rozdílné činnosti. Ing. Ondriášová jedná se o podporu kultury a zlepšení jejich podmínek, ne její stagnaci. Integrace spolupráce mezi těmito zařízeními. 9

10 PhDr. Juračka v materiálu je brán ohled na zájmovou uměleckou činnost Mgr. Novák město by se nemělo podílet na investičních akcích na sokolovně Ing. Hübl v materiálu dát větší prostor divadlu Stará střelnice PhDr. Juračka proběhlo jednání, prezence v tisku a televizi nezúčastnily se všechny kulturní subjekty Mgr. Tvrdoňová nejedná se o konkurenci Staré střelnici, ale o podporu městských zařízení Mgr. Novák při sloučení nebudou omezeny pravomoci jednotlivých ředitelek PhDr. Juračka jakákoliv další diskuze je moţná, bude existovat monitorovací výbor PhDr. Svobodová zvýšení finančního příspěvku by bylo vyuţito na dopravu, pojištění výstav, katalogy. Výstavní program na domluvě. Integrace na jednání mezi řešitelským týmem a ředitelkami příspěvkových organizací bylo řečeno, ţe personálně a v hlavní činnosti by se nic nezměnilo, jednotlivá zařízení by fungovaly jako střediska. Nyní v materiálu uvedeno, ţe dojde proměnění profilu a změně fungování stávajících příspěvkových organizací a v pravomoci nového ředitele bude také personální reorganizace pracovních míst. Integrace není nutná. Odkud se vezmou peníze na plat nového ředitele a zřízení nové organizace? p. Jemelková knihovna nebude mít problém rozšířit svou činnosti v návaznosti na navýšení finančních prostředků. Rozšíření provozní doby bylo maximálně v rámci úsporných opatření byl následně zrušen víkendový provoz. Integraci kulturních zařízení nepovaţuje za dobrý nápad. Na regionální funkce knihovny přispívá Ol. kraj. V případě ztráty právní subjektivity se regionální funkce nezruší, ale můţe být Ol. krajem zrušena funkce pověření. Knihovna je druhá největší v okrese a jednou z nejstarších na Moravě. Mgr. Tvrdoňová v případě sloučení se nepřijde o regionální funkci knihovny konzultováno s Ol. krajem. Funkce pověření ověřeno smlouvu lze uzavřít s jakýmkoliv subjektem. p. Votavová integrace jediný způsob navýšení finančních prostředků p. Oplatek navrhuje materiál schválit s připomínkami zrušení bodu 1.11 integrace městských kulturních zařízení Program rozvoje kultury města Hranic na období v předloţeném znění 2. ukládá radě města zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2015 navýšení příspěvku města v oblasti kultury: a) Městská knihovna tis. Kč (zvýšení počtu nakupovaných knih a rozšíření provozní doby). b) Městské muzeum a galerie tis. Kč (100 tisíc Kč účelově na výstavy výtvarného umění zvýšení kvality a počtu výstav, 50 tisíc Kč zrušení vstupného). c) Městské kulturní zařízení tis. Kč (pořádání akcí v souladu s Programem rozvoje kultury). T: O: Mgr. Pavla Tvrdoňová 10

11 Hlasování o bodu 1 v předloţeném znění: Pro: 13 (57%) Proti: 6 (26%) Zdrţelo se: 1 (4%) Nehlasovalo: 0 (0%) Hlasování o bodu 2: Pro: 15 (65%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 5 (22%) Nehlasovalo: 0 (0%) Projekt integrace příspěvkových organizací města v oblasti kultury Projekt integrace příspěvkových organizací města v oblasti kultury formou splynutí do nové příspěvkové organizace města k v předloţeném znění Pro: 13 (57%) Proti: 5 (22%) Zdrţelo se: 1 (4%) Nehlasovalo: 0 (0%) Nepřítomno: :10 odešel Mgr. Škrobánek 18:10 přestávka 18:30 konec přestávky 15. Návrh na řešení havarijního stavu opěrných zdí Drahotušského potoka p. Zapatová souhlasí s opravou Ing. Hübl havarijní stav je způsoben zanedbanou údrţbou. Preferoval by gabiony vodopropustné, dlouhá ţivotnost. Kameny ze současné zídky by se mohly vyuţít ušetření finančních prostředků za odvoz. Doplnění usnesení: 3. schvaluje rozpočtové opatření: a) kap. 10 odd, 2333 pol ,- partyzánská oprava opěrných zdí b) kap. 10 odd pol ,- oprava opěrných zdí Drahotušského potoku 4. pověřuje kontrolní výbor k prověření provedené předběţné kontroly hospodárnosti účelnosti a efektivnosti návrhu opravy opěrných zdí Drahotušského potoku a posouzení obou variant - nehlasovalo se p. Zapatová osadním výborem zpracována projektová dokumentace na opravu ve dvou variantách litý beton nebo vyzděný kámen. Stávající kámen se pouţije na vyzdění. Gabiony propouštění vody na komunikaci i pod komunikací, nemají takovou ţivotnost jako kamenná zídka. Riziko prorůstání náletovými dřevinami. 11

12 provedení komplexní opravy celého úseku havarijního stavu pravobřeţní opěrné zdi Drahotušského potoka mezi mosty ulice Nádraţní a Zahradní dle zpracované projektové dokumentace v částce cca ,- Kč s DPH. 2. schvaluje vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města ve druhém pololetí 2014 na provedení komplexní opravy celého úseku havarijního stavu pravobřeţní opěrné zdi Drahotušského potoka mezi mosty ulice Nádraţní a Zahradní dle zpracované projektové dokumentace v max. výši ,- Kč s DPH. Hlasování o předloţeném materiálu: Pro: 13 (57%) Proti: 1 (4%) Zdrţelo se: 2 (9%) Nehlasovalo: 2 (9%) Nepřítomno: Zaloţení dobrovolného spolku obcí, mikroregionů a kraje za účelem řešení problematiky nakládání s komunálním odpadem Mgr. Raindl do budoucna vytvořit odborný tým v oblasti likvidace odpadů Ing. Ondriášová Ol. kraj spolupracoval s odborníky Ing. Hübl není zpracován konkrétní materiál - návrh na staţení materiálu a jeho dopracování. Zaměření skládky zjištění volné kapacity. Město bude muset situaci řešit - navrhované řešení bude trvat dlouho. Neznáme provozní náklady. Ing. Hlavinka zaměření skládky se provádí na konci roku. Skládkování je pro občany nejlevnější varianta. Odvoz do spalovny je cca o 200 Kč/t draţší. Bez státní dotace by se částka rapidně zvedla. Bc. Vinkler Ekoltes se zajímá o další etapu skládky nejlevnější záleţitost Ing. Hübl kontrolní výbor prověřit jaká je volná kapacita skládky 1. bere na vědomí informace, týkající se zaloţení dobrovolného spolku obcí, mikroregionů a kraje za účelem řešení problematiky komunálního odpadu, dle důvodové zprávy 2. schvaluje zaloţení dobrovolného spolku měst a obcí a mikroregionů za účelem společného řešení nakládání s komunálním odpadem 3. schvaluje znění zakladatelské smlouvy a stanov spolku s názvem Odpady OK, z.s. dle přílohy č. 1. důvodové zprávy 4. schvaluje členství města Hranic ve spolku Odpady OK, z.s. dle důvodové zprávy Pro: 14 (61%) Proti: 1 (4%) Zdrţelo se: 2 (9%) Nehlasovalo: 1 (4%) 12

13 Nepřítomno: Studie proveditelnosti likvidace komunálního odpadu pro region Hranicko Ing. Ondriášová na stůl předloţena informace o moţné likvidaci komunálního odpadu v Hranicích technologií PTR Ing. Hübl dvě varianty na likvidaci odpadu vybudování linky na drţení a třídění odpadu spalování v cementárně nebo likvidace pomoci technologie PTR. Fi HEDWIGA BIOENERGY nabízí kompletní financování přípravy a realizace celé stavby. Město by se tím k ničemu nezavazovalo. Ing. Ondriášová technologie PTR zatím není v ČR v provozu, nikde zatím nedostali povolení Bc. Vinkler zatím nikde nefunguje, pouze jako zkušební provoz. Odběr tepelné a elektrické energie. Jediná vhodná lokalita v Hranicích na Jelením kopci nerentabilní. Ing. Hübl pokud by zařízení nefungovalo, firma by si jej odvezlo Ing. Hlavinka zatím není povolení z Ministerstva ŢP na takovouto likvidaci jakéhokoliv odpadu. V cementárně není moţné spalovat. Komunální odpad se netřídí, třídí se separovaný. Ing. Hübl v cementárně se jiţ odpady spalují splňují potřebné limity 1. nepřijalo k tomuto materiálu ţádné usnesení. Pro: 6 (26%) Proti: 3 (13%) Zdrţelo se: 8 (35%) Nehlasovalo: 1 (4%) Nepřítomno: Výstavba a rekonstrukce kanalizace Hranice - změna v rozsahu stavby Ing. Ondriášová připravuje se zadávací dokumentace na provozovatele stavby. Poţádáno o změnu projektu. Po zhodnocení nákladů v lokalitě Pod Hůrkou a její zasíťování návrh na vypuštění z projektu stoky, které nejsou způsobilým výdajem, na které se dotace nedostanou. V lokalitě Pod Hůrkou by se realizovaly stoky z uznatelným nákladem. Ing. Hübl doplnění usnesení: 2. pověřuje kontrolní výbor prověřit hospodárnost, účelnost a efektivnost projektu výstavba a rekonstrukce kanalizace Hranice a zjištění, jak byla provedena předběţná kontrola hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti projektu výstavby rekonstrukce kanalizace Hranice - nebylo přijato usnesení 13

14 podání druhé ţádosti o změnu v projektu Výstavba a rekonstrukce kanalizace Hranice spočívající ve vyjmutí části kanalizace Pod Hůrkou, kde se jedná o síťování T: O: Ing. V. Zemek Hlasování o předloţeném materiálu: Pro: 14 (61%) Proti: 1 (4%) Zdrţelo se: 2 (9%) Nehlasovalo: 2 (9%) Nepřítomno: 1 Hlasování o doplněném usnesení: Pro: 6 (26%) Proti: 3 (13%) Zdrţelo se: 9 (39%) Nehlasovalo: 1 (4%) Nepřítomno: Oprava chyb v ţádosti o změnu projektu před vydáním rozhodnutí SFŢP Ing. Ondriášová chyby v projektu nejsou, jen je ţádáno o změnu projektu dle podmínek SFŢP část projektu bude realizována vlastních zdrojů formou neuznatelných nákladů. Ing. Hübl byly porušeny implementační podmínek, volba nejdraţšího a nejhoršího řešení. Kontrolní výbor provést objektivní posouzení. 1. nepřijalo k tomuto materiálu ţádné usnesení. Pro: 5 (22%) Proti: 4 (17%) Zdrţelo se: 8 (35%) Nehlasovalo: 2 (9%) Nepřítomno: Změna rozsahu realizace kanalizace Pod Hůrkou - materiál staţen z projednání 1. stahuje tento materiál z projednávání. 21. Změna vloţkování kanalizace ve Velké na novou splaškovou kanalizaci Ing. Hübl uvedl materiál 1. nepřijalo k tomuto materiálu ţádné usnesení. 14

15 Pro: 6 (26%) Proti: 7 (30%) Zdrţelo se: 4 (17%) Nehlasovalo: 2 (9%) Nepřítomno: Změna kapacity čerpací stanice ve Velké Ing. Ondriášová přiloţeno stanovisko zpracovatele projektové dokumentace (fi Voding Hranice spol. s r.o) Ing. Hübl připomínky od fi Voding odmítá 1. nepřijalo k tomuto materiálu ţádné usnesení. Pro: 7 (30%) Proti: 6 (26%) Zdrţelo se: 3 (13%) Nehlasovalo: 3 (13%) Nepřítomno: Odstranění havarijního stavu městského hřbitovu Ing. Ondriášová v rozpočtu schváleny finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace Ing. Hübl Ekoltes měl o tomto havarijním stavu informovat zastupitele jiţ dříve Ing. Bradáč schváleno ,- na zpracování projektové dokumentace. Poškození opěrných zdí zpracování jednoduché technické pomoci ohraničování ve spolupráci s Ekoltesem. Zpracován hydrogeologický posudek spodní voda na hřbitově není. Zpracování studie rozvoje hřbitova stará část chodníky, odvod dešťové vody, osvětlení, rozvod vody. Stanovit pracovní skupinu navrţení variantního řešení rozmístění hrobů. PhDr. Juračka navrţené řešení ke koncepční 1. nepřijalo k tomuto materiálu ţádné usnesení. Pro: 6 (26%) Proti: 4 (17%) Zdrţelo se: 6 (26%) Nehlasovalo: 3 (13%) Nepřítomno: Odstranění nehospodárného, neúčelného a neefektivního nakládání s veřejnými prostředky Ing. Hübl nedodrţování směrnice QS Kontrolní systém města Hranice čl

16 Ing. Zemek směrnice Kontrolní systém je od zavedení zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole. Kontroly probíhají - nelze říct, ţe systém nefunguje nebo není plněn. Ing. Hübl upozorňuje pouze na jeden bod směrnice. Doloţit, jakým způsobem byla provedena předběţná kontrola hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti u závlahy pitnou vodou v projektu rekonstrukce parku písemně odpovědět. PhDr. Juračka usnesení je zmatečné a nehlasovatelné 1. nepřijalo k tomuto materiálu ţádné usnesení. Pro: 4 (17%) Proti: 1 (4%) Zdrţelo se: 11 (48%) Nehlasovalo: 2 (9%) Nepřítomno: Kontrola činnosti a provozu Městské knihovny Mgr. Ludmila seznámil zastupitele se závěry provedené kontroly 1. bere na vědomí závěry z kontroly činnosti a provozu Městské knihovny. Pro: 13 (57%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 1 (4%) Nehlasovalo: 4 (17%) Nepřítomno: Kontrola hospodaření venkovního i vnitřního bazénu Hranice Mgr. Ludmila seznámil zastupitele se závěry provedené kontroly. Ing. Hlavinka otázky na předsedu KV: Kdy proběhla kontrola datum, a kdo se jí z kontrolní skupiny účastnil jména? Od , p. Kudláček, Ing. Konečný Proč materiál do Zastupitelstva neobsahoval mailovou korespondenci předsedy představenstva, která se váţe k této kontrole? Materiály jsou uvedeny v zápise a originály jsou na Ekoltesu. Proč materiál do Zastupitelstva neobsahuje usnesení z jednání Kontrolního výboru, které se konalo , a které se touto kontrolou zabývalo? Odsouhlaseno KV ve znění zápisu dostačující Proč materiál do Zastupitelstva neobsahuje doklady a ostatní materiály, o které se kontrolní zjištění opírá? Proč nebyl Zápis dle Zásad provádění kontrolní činnosti projednán s vedoucím organizace? V předešlém bodě byl. V případe kontroly v knihovně nebyl zápis projednáván, bylo předloženo jen písemně a ředitelka předložila své vyjádření. 16

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

USNESENÍ. z 33. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014

USNESENÍ. z 33. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 33. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Usnesení 801/2014 - ZM 33 ze dne 4. 9. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 4.9.2014

Více

Předsedá: HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO :19:32 01_volba_návrhová komise + ověřovatelé zápisu

Předsedá: HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO :19:32 01_volba_návrhová komise + ověřovatelé zápisu Předsedá: HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 13.12.2012 16:18:06 00Program Ing. Jiří Haša KDU-ČSL 21 Nehlasoval Pro: 18 (90%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 2 (10%) Předsedá: HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO

Více

USNESENÍ. z 18. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 18. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012 Usnesení 448/2012 - ZM 18 ze dne 15. 11. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 15.11.2012

Více

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 Usnesení 561/2013 - ZM 24 ze dne 27. 6. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 27.6.2013

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Usnesení 837/2014 - ZM 34 ze dne 9. 10. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 9.10.2014

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

USNESENÍ. z 67. schůze Rady města Hranic, dne 10. 3. 2014

USNESENÍ. z 67. schůze Rady města Hranic, dne 10. 3. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 67. schůze Rady města Hranic, dne 10. 3. 2014 Usnesení 2162/2014 - RM 67 ze dne 10. 3. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 10.3. 2014 bez

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 5. 9. 2013 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013

USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Usnesení 612/2013 - ZM 26 ze dne 10. 10. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 10.10.2013

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 5. 9. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Usnesení 91/2015 - ZM 5 ze dne 14. 5.

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Usnesení 91/2015 - ZM 5 ze dne 14. 5. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015 Usnesení 91/2015 - ZM 5 ze dne 14. 5. 2015 Zahájení program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise. PhDr.

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

ZÁPIS Z 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS Z 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE MĚSTO HRANICE ZÁPIS Z 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 19. 7. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE 1. Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: PhDr. Vladimír Juračka Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

USNESENÍ. z 65. schůze Rady města Hranic, dne 4. 2. 2014

USNESENÍ. z 65. schůze Rady města Hranic, dne 4. 2. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 65. schůze Rady města Hranic, dne 4. 2. 2014 Usnesení 2097/2014 - RM 65 ze dne 4. 2. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 4.2. 2004 bez připomínek

Více

ZÁPIS Z 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 14. 6. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS Z 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 14. 6. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE ZÁPIS Z 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 14. 6. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE 1. Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starostka

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 3. 5. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 3. 5. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 3. 5. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE 1. Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starostka

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 10. 2012 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 Usnesení 2355/2014 - RM 73 ze dne 23. 6. 2014 Zahájení, schválení programu program s doplněním dle zápisu. Ondriášová Radka, starostka

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2777/1 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2777/1 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 199/3 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 199/3 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.Ludmila

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

USNESENÍ. z 63. schůze Rady města Hranic, dne 17. 12. 2013

USNESENÍ. z 63. schůze Rady města Hranic, dne 17. 12. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 63. schůze Rady města Hranic, dne 17. 12. 2013 Usnesení 2046/2013 - RM 63 ze dne 17. 12. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 17.12.013 bez

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.Ludmila

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 2873/28 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 2873/28 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 9. 2016 Bod programu: 24 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

USNESENÍ. z 43. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 43. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 43. schůze Rady města Hranic, dne 3. 12. 2012 Usnesení 1343/2012 - RM 43 ze dne 3. 12. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 4.12.2012 bez

Více

ZÁPIS Z 28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 12. 12. 2013 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS Z 28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 12. 12. 2013 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE ZÁPIS Z 28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 12. 12. 2013 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starostka

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 5. 9. 2013 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

USNESENÍ. z 62. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 62. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 62. schůze Rady města Hranic, dne 3. 12. 2013 Usnesení 2004/2013 - RM 62 ze dne 3. 12. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.12. 2013 bez

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 6. 9. 2012 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2442 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2442 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 02. 04. 2015 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 02. 04. 2015 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 02. 04. 2015 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starosta

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29.06.2016 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Mgr. Daniel Kašička, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS., Ing. Petr Urbanec, Mgr. Iveta Zechová

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 5. 9. 2013 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Bod programu: 3 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 846/1 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 846/1 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

USNESENÍ. z 60. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 60. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 60. schůze Rady města Hranic, dne 29. 10. 2013 Usnesení 1949/2013 - RM 60 ze dne 29. 10. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 29.10. 2013

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc. č. 1395/5 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc. č. 1395/5 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 11. 2016 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 08. 10. 2015 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 08. 10. 2015 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 08. 10. 2015 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starosta

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc. č. 550/50 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc. č. 550/50 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 27 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem)

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing Radomír Bradáč Bc.

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

USNESENÍ. z 81. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 81. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 81. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2014 Usnesení 2600/2014 - RM 81 ze dne 20. 10. 2014 Zahájení program schůze rady města s doplněním dle zápisu Usnesení 2601/2014 - RM

Více

ZÁPIS Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE ZÁPIS Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 15. 11. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE 1. Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starostka

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej částí pozemku parc.č. 1055/13 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej částí pozemku parc.č. 1055/13 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 12. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, Bc.Ludmila

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

ZÁPIS Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 6. 9. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 6. 9. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE ZÁPIS Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 6. 9. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE 1. Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starostka

Více

ZÁPIS č. 2 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŢILINA konaného dne

ZÁPIS č. 2 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŢILINA konaného dne ZÁPIS č. 2 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŢILINA konaného dne 4. 4. 2016 Přítomni: J. Černý, M. David, V. Hamouz, A. Kratochvíl, M. Kratochvíl, A. Novotný, J. Švec, M. Velc Omluven:

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 975/5 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 975/5 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 9. 2017 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

USNESENÍ. z 61. schůze Rady města Hranic, dne 19. 11. 2013

USNESENÍ. z 61. schůze Rady města Hranic, dne 19. 11. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 61. schůze Rady města Hranic, dne 19. 11. 2013 Usnesení 1976/2013 - RM 61 ze dne 19. 11. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 19.11. 2013

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 18 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Usnesení. k k základní běžný účet

Usnesení. k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.6.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Zastupitelstvo města Štramberka

Zastupitelstvo města Štramberka Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne 24. 06. 2015 43/4/ZM/2015 Kontrola plnění úkolů I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

USNESENÍ. z 41. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 41. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 41. schůze Rady města Hranic, dne 6. 11. 2012 Usnesení 1283/2012 - RM 41 ze dne 6. 11. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 6.11. 2012 bez

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 12. 2017 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod.

Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod. Obec Svojšice Zastupitelstvo obce Svojšice Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod. Přítomni: starosta p. Šmejkal, členové: p. Frýda, p. Havlina,

Více

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12.6.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 19:30 František Bouček,

Více