ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE"

Transkript

1 ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starostka města Ing. Radka Ondriášová zahájila a řídila 32. zasedání Zastupitelstva města Hranic. Přivítala všechny přítomné zastupitele, vedoucí odborů a přítomné občany. Přítomni: 17 Omluveni: Později přijde: Ing. Jiří Haša Mgr. Miroslav Wildner Bc. Lenka Kopřivová MUDr. Jana Švarcová Návrhová a volební komise: Ing. Vojtěch Zima Ing. Radek Hlavinka Mgr. Zdeněk Jemelík Pro: 15 (65%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 2 (9%) Nehlasovalo: 3 (13%) Ověřovatelé zápisu: Mgr. Bronislav Ludmila Mgr. Miroslav Raindl Pro: 16 (70%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 1 (4%) Nehlasovalo: 3 (13%) Zapisovatelka: Alena Šumšalová Program Zastupitelstva města Hranic 2. Kontrola plnění usnesení 3. Prodej bytu v Hranicích, Třída 1.máje čp. 1723, byt č. 2 o vel. 2+1, I.ktg 4. Postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Bělotínská čp. 1297, byt č. 59 o vel. 1+1 o výměře 28,93 m2, I. ktg. 5. Výkup části pozemku parc.č v k.ú. Hranice 6. Bezúplatný převod pozemků v ulici Nádraţní a Alešova 7. Směna pozemků - část parc. č. 38/1 v k.ú. Drahotuše za parc. č. st. 505/2 a parc. č. 184 v k. ú. Hranice 8. Vzdání se práva pohledávky za společností DOMY START, a.s. 9. Rozpočtová opatření 1

2 10. Závěrečný účet města Hranic za rok Účetní závěrka za rok Poskytnutí daru 13. Program rozvoje kultury města Hranice na období Projekt integrace příspěvkových organizací města v oblasti kultury 15. Návrh na řešení havarijního stavu opěrných zdí Drahotušského potoka 16. Zaloţení dobrovolného spolku obcí, mikroregionů a kraje za účelem řešení problematiky nakládání s komunálním odpadem 17. Studie proveditelnosti likvidace komunálního odpadu pro region Hranicko 18. Výstavba a rekonstrukce kanalizace Hranice - změna v rozsahu stavby 19. Oprava chyb v ţádosti o změnu projektu před vydáním rozhodnutí SFŢP 20. Změna rozsahu realizace kanalizace Pod Hůrkou 21. Změna vloţkování kanalizace ve Velké na novou splaškovou kanalizaci 22. Změna kapacity čerpací stanice ve Velké 23. Odstranění havarijního stavu městského hřbitovu 24. Odstranění nehospodárného, neúčelného a neefektivního nakládání s veřejnými prostředky 25. Kontrola činnosti a provozu Městské knihovny 26. Kontrola hospodaření venkovního i vnitřního bazénu Hranice 27. Přístup k informacím o hospodaření Ekoltesu 28. Doplnění podkladů valné hromady Ekoltesu 29. Příspěvky školám jiného zřizovatele 30. Informace pro občany města o činnosti orgánů obce dle 97 Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. 31. Náměty, připomínky, různé Hlasování o programu: Pro: 17 (74%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 3 (13%) Materiál na stůl: Aktuální informace k projektu kanalizace Hranice 2. Kontrola plnění usnesení Ing. Hübl z minulého zastupitelstva úkol k zápisu p. Kudláčka, mělo být předloţeno vyjádření Ekoltesu Ing. Hlavinka materiál je připraven, ale nebyl zveřejněn do dnešního nebyly předloţeny podklady, na základě kterých byly minule na zastupitelstvu prezentovány závěry Mgr. Raindl má být řešeno na dnešním zastupitelstvu p. Ţurmanová 720/ Romana Červenáková byt ve Farní vlastnila nebo byl nájemní? Mgr. Tvrdoňová byla v nájmu, majitelkou je její matka, nejednalo se o městský byt bude prověřeno 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k s připomínkami uvedenými v zápise 2

3 Pro: 12 (52%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 5 (22%) Nehlasovalo: 3 (13%) :30 přišla MUDr. Švarcová, Mgr. Škrobánek 3. Prodej bytu v Hranicích, Třída 1.máje čp. 1723, byt č. 2 o vel. 2+1, I.ktg Ing. Ondriášová uvedla materiál, v diskusi nebyly vzneseny ţádné připomínky prodej bytové jednotky č. 1723/2 o vel. 2+1, 46,99 m2, I.ktg, umístěné v 1. nadzemním podlaţí budovy čp a čp. 1724, situované na pozemcích p.č.st zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 218 m2 a p.č.st zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 218 m2 vše v k.ú. Hranice, včetně příslušného spoluvlastnického podílu 4699/ na společných částech budovy čp a čp. 1724, Třída 1.máje v Hranicích a na pozemcích p.č.st a p.č.st vše v k.ú. Hranice, zapsané na LV č ţadateli: za cenu: ,- Kč za podmínek: - nabyvatel se zavazuje uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy a uhradí kupní cenu a příp. náklady na vypracování znaleckého posudku nejpozději do 60 dní ode dne kdy kupní smlouvu podepíše. V případě, ţe nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitosti platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši sloţené jistoty a prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit; - nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy; - smluvní strany se dohodly, ţe návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy, popř. jiných finančních závazků, které má nabyvatel eventuálně vůči Městu Hranice; - vyúčtování energie dodávané do bytové jednotky za poslední 3 roky jsou k dispozici k nahlédnutí na odboru správy majetku a dle zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií ve znění pozdějších předpisů s nimi bude nabyvatel seznámen před podpisem kupní smlouvy a budou nabyvateli předány nejpozději při podpisu kupní smlouvy. a pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy T: O: Ing. Radomír Bradáč Pro: 19 (83%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 1 (4%) Postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Bělotínská čp. 1297, byt č. 59 o vel. 1+1 o výměře 28,93 m2, I. ktg. Ing. Ondriášová uvedla materiál, v diskusi nebyly vzneseny ţádné připomínky 3

4 postoupení pohledávky, kterou má město Hranice za svým jiţ vystěhovaným nájemníkem bytu v Hranicích, Bělotínská čp. 1297, byt č. 59 o vel. 1+1 o výměře 28,93 m2, I. ktg, s následným uzavřením nájemní smlouvy, dle specifikace uvedené v důvodové zprávě ve výši: ,- Kč ţadateli: za cenu: ,- Kč za podmínek: - ţadatel o postoupení pohledávky se zavazuje uhradit městu Hranice případné náklady spojené se zřízením nového odběrného místa pro odběr elektrické energie, dle platných cenových předpisů; - ţadatel o postoupení pohledávky se zavazuje uhradit městu Hranice případné náklady na opravu předmětného bytu; - v případě, ţe ţadatel od ţádosti odstoupí před, popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o postoupení pohledávky z vlastní vůle, aniţ se změnily podmínky o postoupení pohledávky, uhradí smluvní pokutu ve výši sloţené jistoty; - v případě, ţe vybraný ţadatel neuzavře smlouvu o postoupení pohledávky nejpozději do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy a neuhradí doplatek za postoupení pohledávky nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o postoupení pohledávky vlastním zaviněním, pozbude usnesení zastupitelstva města platnosti a vybraný ţadatel se zavazuje uhradit městu Hranice smluvní pokutu ve výši sloţené jistoty; - po podpisu smlouvy o jistotě a její úhradě uzavře Město Hranice, zastoupené správcem nemovitostí Ekoltes Hranice, a.s., s vybraným ţadatelem nájemní smlouvu na dobu určitou 1 roku. Po uplynutí lhůty jednoho roku v případě řádného uţívání bytu, plnění všech povinností, vyplývajících z uzavřené nájemní smlouvy a obecně závazných právních předpisů ze strany nájemce, uzavře Město Hranice, zastoupené správcem nemovitostí Ekoltes Hranice, a.s., nájemní smlouvu za stejných podmínek; - v případě, ţe smlouva o jistotě včetně její úhrady a nájemní smlouva nebudou ze strany vybraného ţadatele uzavřeny nejpozději ve lhůtě do 14 dnů ode dne provedení úhrady doplatku dohodnuté částky za postoupení pohledávky, pozbude usnesení zastupitelstva města o označení za nájemce platnosti a vybraný ţadatel se zavazuje uhradit městu Hranice smluvní pokutu ve výši dohodnuté částky za postoupení pohledávky a město Hranice má právo označit nového nájemce bytu; - výše jistoty je určena ve smyslu ustanovení 2254 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vyhlášeného Radou města Hranic v záměru, včetně stanovených zálohových plateb na sluţbách spojených s uţíváním bytu dle počtu osob v domácnosti; - zájemce o postoupení pohledávky bere na vědomí, ţe právo na vydání bezdůvodného obohacení se promlčuje ve lhůtách dle 107 z.č. 40/1964 Sb., v platném znění (neboť se jedná o nároky vzniklé před ). 2. schvaluje přidělení bytu v Hranicích, Bělotínská čp. 1297, byt č. 59 o vel. 1+1, I. ktg ţadateli: za podmínek: uvedených v bodě 1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města k podpisu smlouvy o postoupení pohledávky T: O: Ing. Radomír Bradáč 4

5 Pro: 16 (70%) Proti: 1 (4%) Zdrţelo se: 1 (4%) Nehlasovalo: 2 (9%) Výkup části pozemku parc.č v k.ú. Hranice Ing. Ondriášová uvedla materiál, v diskusi nebyly vzneseny ţádné připomínky výkup části pozemku parc.č ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Hranice ( dle geometrického plánu č /2009 označený jako pozemek parc.č. 2068/2 o výměře 162 m2) z vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IČ , se sídlem Přerov, Šířava 483/21 do vlastnictví města Hranic za cenu Kč (dle znaleckého posudku ev.č. 5067/029/2014 ze dne ) - náklady spojené výkupem nese město Hranice a pověřuje starostku k podpisu smlouvy T: O: Ing. Radomír Bradáč Pro: 20 (87%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 0 (0%) Bezúplatný převod pozemků v ulici Nádraţní a Alešova Ing. Ondriášová uvedla materiál, v diskusi nebyly vzneseny ţádné připomínky bezúplatný převod částí pozemku parc.č. 2363/3 v k.ú. Hranice - dle geometrického plánu č /2014 označené jako pozemky parc.č. 2363/14, parc.č. 2363/15, parc.č. 2363/16 a parc.č. 2363/17 vše v k.ú. Hranice ( lokalita ulice Nádraţní) a částí pozemků parc.č. 2334/13 a parc.č. 2334/18 vše v k.ú. Hranice - dle geometrického plánu č /2014 označené jako pozemky parc.č. 2334/85, parc.č. 2334/86, parc.č. 2334/87, parc.č. 2334/84 a parc.č. 2334/88 vše v k.ú. Hranice ( lokalita ulice Alešova ) z vlastnictví Olomouckého kraje, ve správě Správy silnic Olomouckého kraje p.o. do vlastnictví města Hranic a pověřuje starostku k podpisu smlouvy T: O: Ing. Radomír Bradáč Pro: 19 (83%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 1 (4%) Směna pozemků - část parc. č. 38/1 v k.ú. Drahotuše za parc. č. st. 505/2 a parc. č. 184 v k. ú. Hranice Ing. Ondriášová uvedla materiál, v diskusi nebyly vzneseny ţádné připomínky 5

6 směnu části pozemku parc. č. 38/1 zahrada, díl "A", zapsaného na LV č pro k.ú. Drahotuše dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, z vlastnictví společnosti DAKR, spol. s r.o., IČ: , DIČ: CZ , se sídlem Třída Československé armády 210, Hranice, Hranice I-Město, za pozemky parc.č.st. 505/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 180 m2 a parc. č. 184 zahrada o výměře 407 m2 zapsané na LV č pro k.ú. Hranice, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy, ve vlastnictví města Hranic. - rozdíl v cenách směňovaných pozemků bude doplacen ze strany společnosti DAKR, spol. s r.o., a to v rozdílu cen obvyklých za podmínek: - současně se směnnou smlouvou bude uzavřena smlouva o bezúplatném zřízení sluţebnosti cesty ve prospěch pozemků parc. č. st. 216 a části pozemku parc. č. 38/1, díl "B", vše v k.ú. Drahotuše (viz. příloha č. 1 důvodové zprávy); - náklady spojené s vypracováním geometrického plánu na zaměření rozsahu sluţebnosti a na rozdělení pozemku parc. č. 38/1 v k.ú. Drahotuše včetně nákladů spojených se sepisem směnné smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí uhradí účastníci společně s tím, ţe město Hranice uhradí jednu polovinu těchto nákladů a společnost DAKR, spol. s r.o., uhradí také jednu polovinu těchto nákladů; - daňové přiznání podá město Hranice a současně uhradí i daň z převodu nemovitostí. Společnost DAKR, spol. s r.o., se zavazuje, ţe do 14 dnů ode dne doručení potvrzení, ţe město Hranice daň uhradilo, uhradí městu Hranice jednu polovinu daně z převodu nemovitostí; T: O: Ing. Radomír Bradáč Pro: 20 (87%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 0 (0%) Vzdání se práva pohledávky za společností DOMY START, a.s. Ing. Hübl proč byly smlouvy uzavřeny s městem a ne přímo mezi společnostmi (REGA Přerov, a.s., DOMY START, a.s.) a projektantem. Námět pro kontrolní výbor na kontrolu těchto smluv. Materiál stáhnout, doplnit a předloţit na příštím zastupitelstvu. Ing. Ondriášová pohledávka jiţ nelze vymáhat. Dotaz na vedoucího odboru: můţe městský úřad jako pořizovatel nechat zpracovávat územně plánovací dokumentaci pro někoho jiného? Ing. arch. Patočka nejedná se o regulační plán. A územní plán hradí vţdy příslušná obec. Nelze tento závazek převést na někoho jiného. Ing. Ondriášová musel být třístranný smluvní vztah. Městský úřad je pořizovatel územního plánu a případné změny můţe poţadovat k uhrazení. Ing. Hübl město mělo pohledávku lépe zajistit 1. neschvaluje vzdání se práva a prominutí pohledávky za společností DOMY START, a.s., IČ , 6

7 se sídlem Hodonín, Velkomoravská 4310/79a, PSČ , ve výši ,- Kč za náklady na zpracování územně plánovací dokumentace v lokalitě Za Čaputovým dvorem včetně smluvní pokuty. Pro: 11 (48%) Proti: 4 (17%) Zdrţelo se: 5 (22%) Nehlasovalo: 0 (0%) Rozpočtová opatření Ing. Hübl kanalizace Pod Hůrkou, Velká navrţena nehospodárně, neefektivně nebude hlasovat Ing. Ondriášová stavba kanalizace byla schválena. Stavba jiţ byla zahájena nutno zajistit finanční prostředky na její úhradu Mgr. Raindl hlasovat o kaţdém bodu zvlášť A. Předfinancování akce Kanalizace Velká, Pod Hůrkou a) kap. 10 odd pol org Kč b) kap. 7 pol Kč c) kap. 7 pol Kč d) kap. 7 pol Kč ad a) výdaje na kanalizaci ad b) zvýšení výnosů z daně z přidané hodnoty ad c) zvýšení výnosů z daně z příjmů fyzických osob ad d) zvýšení výnosů z daně z příjmů právnických osob B. Nasazení řídícího systému veřejného osvětlení a) kap. 10 odd pol org Kč a) kap. 3 odd pol Kč ad a) výdaje na investiční akci ad b) sníţení neinvestičního příspěvku Ekoltes a.s. na veřejné osvětlení 2. schvaluje vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města ve druhém pololetí 2014 a v roce 2015 na realizaci akce "Víceúčelové hřiště ZŠ 1. máje" v max. výši Kč Hlasování o bodu A: Pro: 13 (57%) Proti: 4 (17%) Zdrţelo se: 3 (13%) Nehlasovalo: 0 (0%) Hlasování o bodu B: Pro: 19 (83%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 1 (4%) Nehlasovalo: 0 (0%) Hlasování o bodu 2: Pro: 19 (83%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 1 (4%) 7

8 Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 Ing. Ondriášová uvedla materiál, v diskusi nebyly vzneseny ţádné připomínky závěrečný účet města Hranic za rok 2013 včetně výsledku přezkoumání hospodaření města za rok schvaluje zapojení zůstatků běţných účtů ve výši ,36 Kč do rozpočtu města na rok 2014 zvýšením dlouhodobých rezerv města formou rozpočtového opatření: a) pol ,36 b) kap. 7 odd pol org ,36 ad a) změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech ad b) zvýšení dlouhodobé rezervy 3. schvaluje zapojení zůstatků běţných účtů ve výši ,06 Kč do rozpočtu města na rok 2014 zvýšením dlouhodobých rezerv města formou rozpočtového opatření: a) pol ,06 Kč b) kap. 7 odd pol org ,06 Kč ad a) změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech ad b) zvýšení dlouhodobé rezervy 4. schvaluje s hospodařením města Hranic za rok 2013, a to bez výhrad Pro: 19 (83%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 1 (4%) Účetní závěrka za rok 2013 Ing. Ondriášová uvedla materiál, v diskusi nebyly vzneseny ţádné připomínky účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 ve výši ,77 Kč převodem na syntetický účet 432 "Hospodářský výsledek minulých účetních období" Pro: 19 (83%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 1 (4%) Poskytnutí daru Ing. Ondriášová uvedla materiál, v diskusi nebyly vzneseny ţádné připomínky 8

9 poskytnutí daru výpočetní techniky 3x PC dle přílohy č. 1 důvodové zprávy ve prospěch Střediska výchovné péče Tršice 225, Tršice, IČ : a pověřuje starostku k podpisu darovací smlouvy T: O: Ing. Radomír Bradáč Pro: 19 (83%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 1 (4%) Nehlasovalo: 0 (0%) Program rozvoje kultury města Hranice na období Mgr. Tvrdoňová zájem na rozvoji kultury, materiál schválila komise pro kulturu. Rada nedoporučuje navýšení příspěvku aţ po vybrání ředitele a zpracování koncepce. Návrh na rozdělení hlasování. PhDr. Juračka přednesl prezentaci. Program vznikl ve spolupráci s odborem školství a sociálních věcí, ředitelé městských kulturních zařízení, Základní umělecká škola Hranice, Regionální rozvojová agentura, zástupci sdruţení a spolků působících v oblasti kultury. Program se skládá ze tří částí analytická část, strategická část, akční plány. Hlavní prioritní osy rozvoje na období : prioritní osa 1 Městská kulturní zařízení prioritní osa 2 Fyzické osoby a sdruţení v oblasti kultury prioritní osa 3 Infrastruktura kultury (budovy, technická stránka) Závěr řešení nutnost integrace kulturních zařízení spolupráce, vytvoření dlouhodobé vize do budoucna, jeden partner pro město. Zařízení by měla fungovat jako střediska. Kaţdé zpracovat svou rozvojovou koncepci. Přehodnotit výši příspěvku z rozpočtu města pro příspěvkové organizace v oblasti kultury s ohledem na plánované zkvalitnění jejich činnosti cca 900 tis. ročně. p. Vlasáková integrace kulturních zařízení jiţ bylo několikrát navrhováno. Jedná se o odlišné zařízení. Není uvedeno, kde se ušetří na mzdách provozních pracovníků na plat dalšího ředitele. V materiálu chybí vyjádření jednolitých ředitelek kulturních zařízení. Není uvedeno, jaká zbyde částka na tvorbu programu. Mgr. Tvrdoňová navýšení je na programové zajištění. Je to o vytvoření koncepce na rozvoj. Kaţdé zařízení bude mít svoji autonomii. Ing. Hübl v programu rozvoje kultury města Hranic by měly být zahrnuty i lázně Teplice a divadlo na Staré střelnici. Koordinace mezi subjekty. Ing. Ondriášová jedná se o dlouhodobější cíl. Integrace kulturních zařízení je jeden z bodu programu rozvoje kultury města Hranic. PhDr. Juračka v minulosti nebyla integrace podloţena ţádnou koncepcí (programem). Návrh na navýšení finančních prostředků je na program, v knihovně na nákup nových knih a rozšíření provozní doby, ne na mzdy. Divadlo na Staré střelnici zde zahrnuto je. Mgr. Ludmila soubory zájmové umělecké činnosti nemají kde zkoušet. Je proti sloučení těchto tří zařízení jedná se o rozdílné činnosti. Ing. Ondriášová jedná se o podporu kultury a zlepšení jejich podmínek, ne její stagnaci. Integrace spolupráce mezi těmito zařízeními. 9

10 PhDr. Juračka v materiálu je brán ohled na zájmovou uměleckou činnost Mgr. Novák město by se nemělo podílet na investičních akcích na sokolovně Ing. Hübl v materiálu dát větší prostor divadlu Stará střelnice PhDr. Juračka proběhlo jednání, prezence v tisku a televizi nezúčastnily se všechny kulturní subjekty Mgr. Tvrdoňová nejedná se o konkurenci Staré střelnici, ale o podporu městských zařízení Mgr. Novák při sloučení nebudou omezeny pravomoci jednotlivých ředitelek PhDr. Juračka jakákoliv další diskuze je moţná, bude existovat monitorovací výbor PhDr. Svobodová zvýšení finančního příspěvku by bylo vyuţito na dopravu, pojištění výstav, katalogy. Výstavní program na domluvě. Integrace na jednání mezi řešitelským týmem a ředitelkami příspěvkových organizací bylo řečeno, ţe personálně a v hlavní činnosti by se nic nezměnilo, jednotlivá zařízení by fungovaly jako střediska. Nyní v materiálu uvedeno, ţe dojde proměnění profilu a změně fungování stávajících příspěvkových organizací a v pravomoci nového ředitele bude také personální reorganizace pracovních míst. Integrace není nutná. Odkud se vezmou peníze na plat nového ředitele a zřízení nové organizace? p. Jemelková knihovna nebude mít problém rozšířit svou činnosti v návaznosti na navýšení finančních prostředků. Rozšíření provozní doby bylo maximálně v rámci úsporných opatření byl následně zrušen víkendový provoz. Integraci kulturních zařízení nepovaţuje za dobrý nápad. Na regionální funkce knihovny přispívá Ol. kraj. V případě ztráty právní subjektivity se regionální funkce nezruší, ale můţe být Ol. krajem zrušena funkce pověření. Knihovna je druhá největší v okrese a jednou z nejstarších na Moravě. Mgr. Tvrdoňová v případě sloučení se nepřijde o regionální funkci knihovny konzultováno s Ol. krajem. Funkce pověření ověřeno smlouvu lze uzavřít s jakýmkoliv subjektem. p. Votavová integrace jediný způsob navýšení finančních prostředků p. Oplatek navrhuje materiál schválit s připomínkami zrušení bodu 1.11 integrace městských kulturních zařízení Program rozvoje kultury města Hranic na období v předloţeném znění 2. ukládá radě města zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2015 navýšení příspěvku města v oblasti kultury: a) Městská knihovna tis. Kč (zvýšení počtu nakupovaných knih a rozšíření provozní doby). b) Městské muzeum a galerie tis. Kč (100 tisíc Kč účelově na výstavy výtvarného umění zvýšení kvality a počtu výstav, 50 tisíc Kč zrušení vstupného). c) Městské kulturní zařízení tis. Kč (pořádání akcí v souladu s Programem rozvoje kultury). T: O: Mgr. Pavla Tvrdoňová 10

11 Hlasování o bodu 1 v předloţeném znění: Pro: 13 (57%) Proti: 6 (26%) Zdrţelo se: 1 (4%) Nehlasovalo: 0 (0%) Hlasování o bodu 2: Pro: 15 (65%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 5 (22%) Nehlasovalo: 0 (0%) Projekt integrace příspěvkových organizací města v oblasti kultury Projekt integrace příspěvkových organizací města v oblasti kultury formou splynutí do nové příspěvkové organizace města k v předloţeném znění Pro: 13 (57%) Proti: 5 (22%) Zdrţelo se: 1 (4%) Nehlasovalo: 0 (0%) Nepřítomno: :10 odešel Mgr. Škrobánek 18:10 přestávka 18:30 konec přestávky 15. Návrh na řešení havarijního stavu opěrných zdí Drahotušského potoka p. Zapatová souhlasí s opravou Ing. Hübl havarijní stav je způsoben zanedbanou údrţbou. Preferoval by gabiony vodopropustné, dlouhá ţivotnost. Kameny ze současné zídky by se mohly vyuţít ušetření finančních prostředků za odvoz. Doplnění usnesení: 3. schvaluje rozpočtové opatření: a) kap. 10 odd, 2333 pol ,- partyzánská oprava opěrných zdí b) kap. 10 odd pol ,- oprava opěrných zdí Drahotušského potoku 4. pověřuje kontrolní výbor k prověření provedené předběţné kontroly hospodárnosti účelnosti a efektivnosti návrhu opravy opěrných zdí Drahotušského potoku a posouzení obou variant - nehlasovalo se p. Zapatová osadním výborem zpracována projektová dokumentace na opravu ve dvou variantách litý beton nebo vyzděný kámen. Stávající kámen se pouţije na vyzdění. Gabiony propouštění vody na komunikaci i pod komunikací, nemají takovou ţivotnost jako kamenná zídka. Riziko prorůstání náletovými dřevinami. 11

12 provedení komplexní opravy celého úseku havarijního stavu pravobřeţní opěrné zdi Drahotušského potoka mezi mosty ulice Nádraţní a Zahradní dle zpracované projektové dokumentace v částce cca ,- Kč s DPH. 2. schvaluje vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města ve druhém pololetí 2014 na provedení komplexní opravy celého úseku havarijního stavu pravobřeţní opěrné zdi Drahotušského potoka mezi mosty ulice Nádraţní a Zahradní dle zpracované projektové dokumentace v max. výši ,- Kč s DPH. Hlasování o předloţeném materiálu: Pro: 13 (57%) Proti: 1 (4%) Zdrţelo se: 2 (9%) Nehlasovalo: 2 (9%) Nepřítomno: Zaloţení dobrovolného spolku obcí, mikroregionů a kraje za účelem řešení problematiky nakládání s komunálním odpadem Mgr. Raindl do budoucna vytvořit odborný tým v oblasti likvidace odpadů Ing. Ondriášová Ol. kraj spolupracoval s odborníky Ing. Hübl není zpracován konkrétní materiál - návrh na staţení materiálu a jeho dopracování. Zaměření skládky zjištění volné kapacity. Město bude muset situaci řešit - navrhované řešení bude trvat dlouho. Neznáme provozní náklady. Ing. Hlavinka zaměření skládky se provádí na konci roku. Skládkování je pro občany nejlevnější varianta. Odvoz do spalovny je cca o 200 Kč/t draţší. Bez státní dotace by se částka rapidně zvedla. Bc. Vinkler Ekoltes se zajímá o další etapu skládky nejlevnější záleţitost Ing. Hübl kontrolní výbor prověřit jaká je volná kapacita skládky 1. bere na vědomí informace, týkající se zaloţení dobrovolného spolku obcí, mikroregionů a kraje za účelem řešení problematiky komunálního odpadu, dle důvodové zprávy 2. schvaluje zaloţení dobrovolného spolku měst a obcí a mikroregionů za účelem společného řešení nakládání s komunálním odpadem 3. schvaluje znění zakladatelské smlouvy a stanov spolku s názvem Odpady OK, z.s. dle přílohy č. 1. důvodové zprávy 4. schvaluje členství města Hranic ve spolku Odpady OK, z.s. dle důvodové zprávy Pro: 14 (61%) Proti: 1 (4%) Zdrţelo se: 2 (9%) Nehlasovalo: 1 (4%) 12

13 Nepřítomno: Studie proveditelnosti likvidace komunálního odpadu pro region Hranicko Ing. Ondriášová na stůl předloţena informace o moţné likvidaci komunálního odpadu v Hranicích technologií PTR Ing. Hübl dvě varianty na likvidaci odpadu vybudování linky na drţení a třídění odpadu spalování v cementárně nebo likvidace pomoci technologie PTR. Fi HEDWIGA BIOENERGY nabízí kompletní financování přípravy a realizace celé stavby. Město by se tím k ničemu nezavazovalo. Ing. Ondriášová technologie PTR zatím není v ČR v provozu, nikde zatím nedostali povolení Bc. Vinkler zatím nikde nefunguje, pouze jako zkušební provoz. Odběr tepelné a elektrické energie. Jediná vhodná lokalita v Hranicích na Jelením kopci nerentabilní. Ing. Hübl pokud by zařízení nefungovalo, firma by si jej odvezlo Ing. Hlavinka zatím není povolení z Ministerstva ŢP na takovouto likvidaci jakéhokoliv odpadu. V cementárně není moţné spalovat. Komunální odpad se netřídí, třídí se separovaný. Ing. Hübl v cementárně se jiţ odpady spalují splňují potřebné limity 1. nepřijalo k tomuto materiálu ţádné usnesení. Pro: 6 (26%) Proti: 3 (13%) Zdrţelo se: 8 (35%) Nehlasovalo: 1 (4%) Nepřítomno: Výstavba a rekonstrukce kanalizace Hranice - změna v rozsahu stavby Ing. Ondriášová připravuje se zadávací dokumentace na provozovatele stavby. Poţádáno o změnu projektu. Po zhodnocení nákladů v lokalitě Pod Hůrkou a její zasíťování návrh na vypuštění z projektu stoky, které nejsou způsobilým výdajem, na které se dotace nedostanou. V lokalitě Pod Hůrkou by se realizovaly stoky z uznatelným nákladem. Ing. Hübl doplnění usnesení: 2. pověřuje kontrolní výbor prověřit hospodárnost, účelnost a efektivnost projektu výstavba a rekonstrukce kanalizace Hranice a zjištění, jak byla provedena předběţná kontrola hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti projektu výstavby rekonstrukce kanalizace Hranice - nebylo přijato usnesení 13

14 podání druhé ţádosti o změnu v projektu Výstavba a rekonstrukce kanalizace Hranice spočívající ve vyjmutí části kanalizace Pod Hůrkou, kde se jedná o síťování T: O: Ing. V. Zemek Hlasování o předloţeném materiálu: Pro: 14 (61%) Proti: 1 (4%) Zdrţelo se: 2 (9%) Nehlasovalo: 2 (9%) Nepřítomno: 1 Hlasování o doplněném usnesení: Pro: 6 (26%) Proti: 3 (13%) Zdrţelo se: 9 (39%) Nehlasovalo: 1 (4%) Nepřítomno: Oprava chyb v ţádosti o změnu projektu před vydáním rozhodnutí SFŢP Ing. Ondriášová chyby v projektu nejsou, jen je ţádáno o změnu projektu dle podmínek SFŢP část projektu bude realizována vlastních zdrojů formou neuznatelných nákladů. Ing. Hübl byly porušeny implementační podmínek, volba nejdraţšího a nejhoršího řešení. Kontrolní výbor provést objektivní posouzení. 1. nepřijalo k tomuto materiálu ţádné usnesení. Pro: 5 (22%) Proti: 4 (17%) Zdrţelo se: 8 (35%) Nehlasovalo: 2 (9%) Nepřítomno: Změna rozsahu realizace kanalizace Pod Hůrkou - materiál staţen z projednání 1. stahuje tento materiál z projednávání. 21. Změna vloţkování kanalizace ve Velké na novou splaškovou kanalizaci Ing. Hübl uvedl materiál 1. nepřijalo k tomuto materiálu ţádné usnesení. 14

15 Pro: 6 (26%) Proti: 7 (30%) Zdrţelo se: 4 (17%) Nehlasovalo: 2 (9%) Nepřítomno: Změna kapacity čerpací stanice ve Velké Ing. Ondriášová přiloţeno stanovisko zpracovatele projektové dokumentace (fi Voding Hranice spol. s r.o) Ing. Hübl připomínky od fi Voding odmítá 1. nepřijalo k tomuto materiálu ţádné usnesení. Pro: 7 (30%) Proti: 6 (26%) Zdrţelo se: 3 (13%) Nehlasovalo: 3 (13%) Nepřítomno: Odstranění havarijního stavu městského hřbitovu Ing. Ondriášová v rozpočtu schváleny finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace Ing. Hübl Ekoltes měl o tomto havarijním stavu informovat zastupitele jiţ dříve Ing. Bradáč schváleno ,- na zpracování projektové dokumentace. Poškození opěrných zdí zpracování jednoduché technické pomoci ohraničování ve spolupráci s Ekoltesem. Zpracován hydrogeologický posudek spodní voda na hřbitově není. Zpracování studie rozvoje hřbitova stará část chodníky, odvod dešťové vody, osvětlení, rozvod vody. Stanovit pracovní skupinu navrţení variantního řešení rozmístění hrobů. PhDr. Juračka navrţené řešení ke koncepční 1. nepřijalo k tomuto materiálu ţádné usnesení. Pro: 6 (26%) Proti: 4 (17%) Zdrţelo se: 6 (26%) Nehlasovalo: 3 (13%) Nepřítomno: Odstranění nehospodárného, neúčelného a neefektivního nakládání s veřejnými prostředky Ing. Hübl nedodrţování směrnice QS Kontrolní systém města Hranice čl

16 Ing. Zemek směrnice Kontrolní systém je od zavedení zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole. Kontroly probíhají - nelze říct, ţe systém nefunguje nebo není plněn. Ing. Hübl upozorňuje pouze na jeden bod směrnice. Doloţit, jakým způsobem byla provedena předběţná kontrola hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti u závlahy pitnou vodou v projektu rekonstrukce parku písemně odpovědět. PhDr. Juračka usnesení je zmatečné a nehlasovatelné 1. nepřijalo k tomuto materiálu ţádné usnesení. Pro: 4 (17%) Proti: 1 (4%) Zdrţelo se: 11 (48%) Nehlasovalo: 2 (9%) Nepřítomno: Kontrola činnosti a provozu Městské knihovny Mgr. Ludmila seznámil zastupitele se závěry provedené kontroly 1. bere na vědomí závěry z kontroly činnosti a provozu Městské knihovny. Pro: 13 (57%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 1 (4%) Nehlasovalo: 4 (17%) Nepřítomno: Kontrola hospodaření venkovního i vnitřního bazénu Hranice Mgr. Ludmila seznámil zastupitele se závěry provedené kontroly. Ing. Hlavinka otázky na předsedu KV: Kdy proběhla kontrola datum, a kdo se jí z kontrolní skupiny účastnil jména? Od , p. Kudláček, Ing. Konečný Proč materiál do Zastupitelstva neobsahoval mailovou korespondenci předsedy představenstva, která se váţe k této kontrole? Materiály jsou uvedeny v zápise a originály jsou na Ekoltesu. Proč materiál do Zastupitelstva neobsahuje usnesení z jednání Kontrolního výboru, které se konalo , a které se touto kontrolou zabývalo? Odsouhlaseno KV ve znění zápisu dostačující Proč materiál do Zastupitelstva neobsahuje doklady a ostatní materiály, o které se kontrolní zjištění opírá? Proč nebyl Zápis dle Zásad provádění kontrolní činnosti projednán s vedoucím organizace? V předešlém bodě byl. V případe kontroly v knihovně nebyl zápis projednáván, bylo předloženo jen písemně a ředitelka předložila své vyjádření. 16

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Z Á P I S z 15. jednání Rady města Ústí nad Labem ze dne 10. 6. 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jednání zahájil a

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Město Hranice QI 61-01-10

Město Hranice QI 61-01-10 Město Hranice QI 61-01-10 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 QI 61-01-10 Zpracoval : MgA Jarmila Vrtalová, referent OŠK Podpis - datum: Ověřil: Mgr Vojtěch Bušina VO

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konané dne 25.04.2013

16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konané dne 25.04.2013 Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava zastupitelstvo městského obvodu Zápis 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konané dne 25.04.2013 Místo konání: Kulturní dům

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 30. 6. 2012 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska Tímto Dodatkem číslo 3 se ruší text Stanov dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska ve znění Dodatku

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012. Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012. Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012 Bod programu: 16 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního

Více

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování DESET KROKŮ PROCESEM KOMUNITNÍHO PLANOVÁNÍ krok č.10 Přílohy k metodice č.10 Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování PROGRAMOVÝ TÝM PROJEKTU EQUAL 0076 Centrum

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 28. 7. 2011 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Ověřovatelé: Marie Jégrová Jaroslav Šplíchal Náhradník: Zapisovatelka: Ing. Jana Skalická

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více