0-Obchodní podmínky www-welly-cz.txt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "0-Obchodní podmínky www-welly-cz.txt"

Transkript

1 Obchodní podmínky 0-Obchodní podmínky www-welly-cz.txt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě úprava - verze 03 s platností od I. Úvodní ustanovení II. Sdělení - informace před uzavřením smlouvy III. Kupní smlouva IV. Dodací podmínky V. Platby za přepravu a za zboží VI. Slevy VII. Vady zboží VIII. Odstoupení od smlouvy IX. Reklamace X. Reklamace poškození zásilky přepravcem XI. Ochrana osobních dat XII. Závěrečné ustanovení I. Úvodní ustanovení I.a Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují vztahy ze smluv uzavřených prostřednictvím internetového obchodu společnosti MHB, s. r. o. (adresa na internetu kdy na straně prodávajícího je společnost MHB, s. r. o., IČ , se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Polanského 654, PSČ , zapsané u obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka a kupujícím (objednatel, spotřebitel, podnikatel). I.b Vymezení pojmů I.b.1 Prodávající - prodávájícím se rozumí společnost MHB, s. r. o., IČ , se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Polanského 654, PSČ , zapsaná u obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41328, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a vystupuje ve smlouvách na straně prodejce. I.b.2 Kupující - kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavře prostřednictvím internetového obchodu smlouvu s prodávajícím a která v tomto smluvním vztahu vystupuje jakožto kupující či objednatel. Kupující je spotřebitelem nebo spotřebitelem není, podnikatelem. I.b.3 Spotřebitel - kupující spotřebitel nebo spotřebitel je ve smyslu těchto obchodních podmínek fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání v souladu s ustanovením platného zákona o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. I.b.4 Podnikatel - kupující podnikatel nebo podnikatel je ve smyslu těchto podmínek ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a vlastní odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, případně osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Kupující, který při nákupu u prodávajícího Stránka 1

2 uvede IČ či jiné identifikační údaje, na základě kterých lze dovodit skutečnost, že je kupující podnikatel, vystupuje jako podnikatel a nevztahují se na něj upravující práva a povinnosti spotřebitele. I.b.5 Smlouva - Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb) v platném znění. Je-li smluvní stranou nikoliv spotřebitel a v případě velkoobchodního prodeje, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.). I.b.6 Kupujícím zaregistrovaný - elektronická adresa ( ) na které je k zastižení, který kupující uvede v objednávce nebo při registraci, prostřednictvím kterého bude prodávající s kupujícím komunikovat. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za následky chybně uvedeného u kupujícího, či jeho změnu, kterou neprodleně neoznámí prodávajícímu. V případě chybně uvedeného u (nedoručitelný) si prodávající vyhrazuje možnost stornování objednávky. Zasílání všech informací o stavu objednávky je navázáno na tento . I.b.7 Kupujícím zaregistrované mobilní telefonní číslo - telefonní číslo mobilního operátora na kterém je k zastižení, které kupující uvede v objednávce nebo při registraci, prostřednictvím kterého bude prodávající a přepravce s kupujícím komunikovat. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za následky chybně uvedeného mobilního telefonního čísla kupujícího, či jeho změnu, kterou neprodleně neoznámí prodávajícímu. V případě chybně uvedeného telefonního čísla (nelze se dovolat, neexistující, nebo jej kupující nezvedá) si prodávající vyhrazuje možnost stornování objednávky. Zasílání všech informací o stavu přepravy zboží z objednávky - SMS, je navázáno na tento mobilní telefon. I.b.8 Registrovaný zákazník - kupující, který je řádně a pravdivě zaregistrován v systému prodávajícího. Registrovanému zákazníkovi umožňujeme požívat další výhody při dalším nebo pravidelném objednávání zboží - nemusí opakovaně vyplňovat svá data, má přiřazenou slevu z dalších objednávek, atd. Registrovaný podnikatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, registrovaný spotřebitel o zasílání obchodních sdělení žádá při registraci. II. Sdělení - informace před uzavřením smlouvy Před nákupem je kupující povinen seznámit se s těmito obchodními podmínkami prodávajícího. Neznalost těchto obchodních podmínek kupujícího neomlouvá. Při vystavení objednávky, ještě před jejím dokončením a odesláním kupující prodávajícímu potvrzuje, že se seznámil před uzavřením kupní smlouvy se sděleními obsaženými v těchto obchodních podmínkách. Zároveň dokončením a odesláním objednávky kupující prodávajícímu potvrzuje, že s těmito obchodními podmínkami výslovně souhlasí, že obsah těchto podmínek je mu jasný a srozumitelný. Současně tímto potvrzuje, že jakožto kupující obdržel všechny potřebné informace k uzavření smlouvy a to ve znění platném v okamžiku odeslání objednávky. Prodávající tímto spotřebiteli podává tato sdělení před uzavřením smlouvy v souladu s ustanovením 1811 a 1820 občanského zákoníku: Stránka 2

3 II.a Smlouva je uzavírána v českém jazyce, postupem dle bodu III těchto obchodních podmínek. Smlouva je archivována u prodávajícího v elektronické podobě a o zaslání další kopie smlouvy v elektronické podobě si může spotřebitel zažádat. II.b Náklady na prostředky komunikace na dálku používané při uzavírání smluv se neliší od základní sazby operátora kupujícího (telefonické a internetové připojení Vašeho operátora), prodávající si neúčtuje žádné další poplatky za prostředky komunikace na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám. II.c Platba zálohy může být požadována při objednání neobvyklého počtu kusů zboží, nebo při objednávce vyšší hodnoty. Platba předem je ze strany prodávajícího požadována vždy u objednávek do 250 Kč a u objednávek ze zahraničí, včetně Slovenska. II.d Prodávající požaduje úhradu kupní ceny ještě před tím, než dojde ze strany kupujícího k převzetí plnění od prodávajícího. II.e Prodávající neuzavírá smlouvy na dobu neurčitou, ani smlouvy jejímž předmětem je opakované plnění. II.f Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky a to až do doby, než kupující objednávku odešle prodávajícímu. II.g Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě do 14 dní. Podmínky odstoupení od smlouvy a náklady na vrácení zboží jsou rozepsány v samostaném bodě VII. II.h Kupující vždy nese přímé náklady spojené s vrácením zboží dle II.g. II.i Dohled nad dodržováním povinností dle zákona č. 634/1992 Sb. v platném znění vykonává Česká obchodní inspekce. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Spory mezi prodávajícím a spotřebitelem řeší věcně a místně příslušné soudy České republiky dle právního řádu České republiky. III. Kupní smlouva III.a Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění zboží do nabídky internetového obchodu. Přijetí návrhu kupujícím pak dojde odesláním elektronické objednávky, tedy okamžikem, kdy kupující dokončí veškeré kroky internetové aplikace nákupu přes e-shop (vložení zboží do košíku, vyplnění požadovaných dat nákupního košíku, bezchybné vyplnění požadovaných adres /platná doručovací adresa, funkční zvonek označen jménem/ a kontaktů /kupujícím zaregistrovaný , kupujícím zaregistrované mobilní telefonní číslo/, potvrzení souhlasu s obchodními podmínkami a potvrzením rekapitulace - Stránka 3

4 dokončit). Přijetí objednávky prodávajícím do elektronické evidence prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním em na zadaný . Na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Jedná se pouze o potvrzení, že objednávka byla zanesena do elektronického systému prodávajícího. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy elektronickou objednávku (a tím veškeré podmínky smlouvy, včetně zvoleného způsobu platby a přepravy) potvrdí prodávající kupujícímu informativním em z interního systému firmy na kupujícího zaregistrovaný v objednávce. Prodávající má na uzavření kupní smlouvy na základě objednávky kupujícího 15 dní, doba začne běžet okamžikem doručení objednávky kupujícího prodávajícímu. Prodávající není povinen kupní smlouvu s kupujícím na základě jeho objednávky ve stanovené lhůtě uzavřít. Uvedení neplatných údajů či jejich absence způsobí, že odesláním elektronické objednávky nedojde k uzavření smlouvy. III.b Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka kupujícím a následně samostatná kupní smlouva je uzavřena momentem sdělení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem. III.c Návrh na dodání zboží (včetně všech údajů u tohoto zboží) umístěného v nabídce internetového obchodu prodávajícího není nabídkou ve smyslu ustanovení 1732 odst. 2 občanského zákoníku. III.d Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy a to na základě dohody s kupujícím, pokud se zboží již nevyrábí (např. limitované série) nebo nedodává, případně se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Pokud dojde ke změně ceny již objednaného zboží, nebude kupujícímu bez jeho předchozího souhlasu s upravenou výší ceny zboží odesláno. V případě jeho nesouhlasu a pokud již kupující zaplatil zálohu nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde. III.e Na základě kupní smlouvy uzavřené dle III.a, III.b se prodávající zavazuje kupujícímu dodat objednané zboží. Současně se kupující zavazuje za toto zboží zaplatit kupní cenu uvedenou u objednaného zboží, kdy kupující odeslanou objednávkou tuto cenu bez výhrad akceptuje. Takto uzavřená kupní smlouva se řídí těmito obchodními podmínkami a právním řádem České republiky. III.f Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci a proto se kupující stane vlastníkem věci teprve po úplném zaplacení kupní ceny. Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již jejím převzetím. III.g Veškeré nákupy realizované prostřednictvím internetového obchodu kupujícím - spotřebitelem (přijetí návrhu na uzavření smlouvy v souladu s čl. III.a) jsou považovány za závazné ze strany kupujícího - spotřebitele a považují se za spotřebitelskou smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku. Spotřebitel je povinen pečlivě zkontrolovat stav své elektronické objednávky před jejím odesláním. Okamžikem odeslání elektronické objednávky spotřebitel bez výhrad stvrzuje, že akceptuje platnou cenu objednaného zboží, včetně dalších nákladů na přepravu. Také tímto stvrzuje, že se důkladně seznámil s ustanoveními všeobecných obchodních podmínek platných ke dni odeslání Stránka 4

5 objednávky a dále části pojednávající o reklamaci zboží a možnosti odstoupení od smlouvy. III.h Podmínkou uzavření smlouvy prostřednictvím internetového obchodu je pravdivé vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, zejména povinných údajů jako je jméno, příjmení, adresa, elektronická adresa, číslo mobilního telefonu. Kupující, který činí objednávku jako podnikatel v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je povinen vyplnit v objednávkovém formuláři také svou firmu, IČ, DIČ, sídlo. Kupující je povinen ve své objednávce zvolit způsob dopravy a způsob platby, který je závazný. III.j Smlouvu uzavřenou v souladu s výše uvedeným je možné (s výjimkou případů uvedených v všeobecných obchodních podmínkách) měnit pouze písemným ujednáním obou stran. Za písemné se považuje i elektronickou poštou, pokud druhá strana písemně elektronickou poštou změnu podmínek smlouvy v plné míře odsouhlasí a potvrdí. III.k Veškeré další objednávky kupujícího budou prodávajícím akceptovány až po uhrazení všech závazků z předchozích smluv téhož kupujícího. III.l Při objednávce více druhů nebo kusů zboží, bude v případě nemožnosti dodat kompletní zásilku, kupující prodávajícím vždy kontaktován s dotazem, zda chce zaslat neúplnou dodávku. Bez jeho souhlasu nebude zásilka odeslána. IV. Dodací podmínky IV.a Zboží zasíláme Českou poštou, balíkem do ruky. V případě větších objednávek od podnikatelů může být zvolena vlastní doprava na uvedenou adresu dodání. Kupující je informován telefonicky o připravení zásilky k předání přepravci, automatickou SMS České pošty o přijetí zásilky k přepravě, automatickým em o vyřízení objednávky a to v den předání přepravci a dále je kupující informován o doručování dle Obchodních podmínek České pošty - balík do ruky nebo výjimečně balík na poštu (lze v případě dohody s kupujícím před uzavřením kupní smlouvy). V případě nepřevzetí zásilky kupujícím jsou veškeré náklady na dopravu ke kupujícímu a zpět vyúčtovány kupujícímu, včetně nákladů na expedici a administraci. IV.b Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci. Především se přesvědčí o jeho množství a vlastnostech. IV.c Zboží označené "Skladem" expedujeme v pracovních dnech zpravidla ihned nebo následující den po uzavření kupní smlouvy v případě zaslání na dobírku. Pokud kupující zvolí platbu předem převodem na účet, tak je zboží expedováno následující nebo další den po připsání celé částky na účet prodávajícího. V případě nepředvídatelné události si vyhrazujeme právo na prodloužení dodací lhůty. Informaci o této prodloužené dodací lhůtě obdrží kupující přednostně na uvedený mobilní telefon nebo prostřednictvím zaregistrovaného u. IV.d Na zboží označené textem "xxxxx" si vyhrazuje prodávající dodací lhůtu v délce uvedené v tomto textu v závislosti na dodání zboží od zahraničního Stránka 5

6 dodavatele. Cena je uvedena 0 Kč (systém znázorňuje 0,01) a je sdělena na dotaz podle aktuelního kurzu české měny. Kupní smlouva se poté uzavírá s již dohodnutou a potvrzenou cenou. V případě nepředvídatelné události si vyhrazujeme právo na prodloužení dodací lhůty. Informaci o této prodloužené dodací lhůtě obdrží kupující přednostně na uvedený mobilní telefon nebo prostřednictvím zaregistrovaného u. IV.e Zboží je zasíláno na fakturační adresu uvedenou v kontaktním formuláři během elektronické objednávky nebo registrace. V případě uvedení korespondenční adresy odlišné od adresy fakturační, bude zboží doručováno na tuto korespondenční adresu. V. Platby za přepravu a za zboží V.a Kupující z České republiky si v rámci elektronické objednávky zvolí způsob platby za zboží. Platba za zboží je možná dobírkou (částky nákupu nad 250 Kč) nebo bankovním převodem předem před odesláním zboží. Zvolený způsob platby ceny zboží se vztahuje i na způsob platby ceny přepravy, která je splatná spolu a cenou zboží. Cena zboží je v internetovém obchodě udávána s DPH pro spotřebitele (cena bez DPH je pouze informativní); ceny bez DPH a s DPH pro podnikatele, podle toho zda podnikatel je či není registrovaným a ověřeným plátcem DPH. Ceny jsou uváděny včetně veškerých poplatků stanovených zákony, neobsahují však náklady na dodání zboží, které se liší dle zvoleného způsobu platby a přepravy kupujícím. Pro objednávky do 250 Kč je vždy vyžadována platba předem na účet. V případě nezvyklého počtu kusů zboží nebo při vyšší částce může být požadována platba předem. V.b U objednávek ze zahraničí, včetně Slovenska je vždy požadována platba předem. Pro zahraničí je doklad a platba vystavena v EUR ( ), pro Slovensko platba převodem předem na účet FIO Banky za běžné slovenské poplatky, pro EU platba SEPA na účet FIO Banky. Způsob přepravy si volí kupující z nabízených možností. Ve volbě není zaslání na dobírku. V.c Není-li sjednána platba za zboží dobírkou, je cena zboží, včetně přepravy splatná do 7 dnů od zaslání dokladu k platbě. V opačném případě prodávající negarantuje dostupnost zboží, neboť zboží není pro kupujícího dále rezervováno. V.d Každá zásilka obsahuje daňový doklad. V.e Cena přepravy závisí na zvoleném způsobu přepravy, u bankovního převodu na vybrané bance prodávajícího a u poštovních zásilek na Slovensko také na výši pojistné částky. Cena přepravy a za bankovní převod je splatná spolu s cenou zboží dle zvoleného způsobu. V.f Cena přepravy pro Českou republiku činí 115 Kč, včetně DPH (95 Kč plus DPH pro plátce), platí pro Balík do ruky i balík na poštu. Pro včasné doručení balíku do ruky a dodržení garantované doby dodání je nutné splnit doručovací podmínky České pošty (zdržovat se na adrese dodání, označený a funkční zvonek, apod.) a reagovat na zaslané informace doručovatele (SMS, ). Ceny jsou stanoveny pro objednávky zboží s dodáním na území České republiky, pro jeden standardní balík pravidelného tvaru s danými maximálními rozměry o maximální Stránka 6

7 hmotnosti 30 kg. 0-Obchodní podmínky www-welly-cz.txt V.g Poplatek za bankovní převod pro Českou republiku činí u ČSOB 6 Kč, u FIO banky a dobírky je zdarma. Pro zásilky převyšující částku 3025 Kč s DPH (2500 Kč bez DPH) není poplatek účtován. V.h Cena přepravy pro Slovensko: - Slovensko levně do 5 kg, nepojištěné = 4,8, zaslání z pošty Makov. - Slovensko levně do 5 kg, pojištění do 30 = 5,3, zaslání z pošty Makov. - Slovensko levně do 5 kg, pojištění do 150 = 5,5, zaslání z pošty Makov. - Slovensko rychle do 2 kg, pojištění pouze v rozsahu služby České pošty = 10 poštovné a balné, zaslání přes Českou poštu. Platba je pouze bankovním převodem předem na slovenský účet FIO Banky (Slovensko) a je zdarma, platíte pouze služby Vaší banky. V.i Při koupi zboží v celkové hodnotě převyšující částku 3025 Kč s DPH (2500 Kč bez DPH) nebude cena přepravy účtována pro Českou republiku a pro Slovensko levně z Makova. V.j Cena přepravy a za bankovní převod pro EU a ostatní země je kalkulována individuelně. VI. Slevy VI.a Kupující registrovaný zákazník je zařazen do odpovídající skupiny slev. Registrovaný spotřebitel je automaticky po dokončení platné registrace zařazen do skupiny se slevou 2% z ceny zboží. Následně po dokončení první objednávky (to je jejím doručení, zaplacení a převzetí) je přeřazen do slevy 5% z ceny zboží. Toto přeřazení neproběhne v případě odstoupení od kupní smlouvy u první objednávky. Registrovanému podnikateli je na základě požadovaných dokladů přiřazena velkoobchodní cena se slevou dle stanovených VO podmínek, osobní dohody a množstevních odběrů. Prodávající poskytuje slevy podle jednotlivých výrobců nebo skupin zboží. Prodávající může omezit okruh zboží, na které je možné slevy uplatnit. Prodávající může slevovou skupinu u kupujícího kdykoliv změnit nebo zrušit. Registrovaným kupujícím se ceny po slevě zobrazují po přihlášení přes "Můj účet". VII. Vady zboží VII.a Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními 1914 až 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku v platném znění). VII.b Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal: - má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, - se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke Stránka 7

8 kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, - věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, - je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a - věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. VII.c Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. VII.d Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. VII.e Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. UPOZORNĚNÍ: Veškeré námi dodávané modely aut, motocyklů, letadel, lodí (sortiment sběratelských modelů), jsou určené pouze k vystavení. Pokud jsou používány jako hračky, potom nelze uznat jako vadu jejich poškození silou nebo opotřebení. Zejména, pokud jsou umístěny na podstavci a dojde k jejich demontáži z tohoto podstavce. VII.f Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí-ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad anebo zastřel-li vadu lstivě. Pokud při převzetí věci kupující nenamítá zjevné vady, má se za to, že věc je bez vad (není-li prokázán opak). VII.g Právo spotřebitele z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího (okamžik převzetí zboží), byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. VII.h Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Tato odpovědnost se nevztahuje na vady vzniklé běžným či nadměrným užíváním věci, jakož i na vady vzniklé chybným užíváním či manipulací, nešetrným zacházením či zacházením s věcí v rozporu s instrukcemi k věci. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. VII.i Ustanovení bodu VII.b a VII.h se nepoužije: Stránka 8

9 - u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, - na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, - u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, - vyplývá-li to z povahy věci. VII.j Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má spotřebitel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. VII.k Uplatní-li spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. VII.l Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo - na ostranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějících věcí, - na odstranění vady opravou věci, - na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo - odstoupit od smlouvy. VII.m Spotřebitel sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže spotřebitel změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li spotřebiteli, že vady neodstraní, může spotřebitel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. VII.n Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel dle 2110 Sb. OZ. VII.o Uzavírá-li kupující smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, pak nepožívá práv spotřebitele, neboť za spotřebitele se považuje osoba, která uzavře smlouvu mimo svoji profesní či podnikatelskou činnost. Koupě v rámci podnikatelské činnosti se řídí obecnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. a vzájemnými ujednáními. VIII. Odstoupení od smlouvy Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy. VIII.a Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů podle 1829 odst.1 občanského zákoníku. Lhůta podle věty první beží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o - kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, - smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo Stránka 9

10 - smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v první větě. VIII.b Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů kontaktovat prodávajícího, nejlépe prvně telefonicky na (dohoda o způsobu vrácení modelů a jejich zabezpečení při přepravě - viz bod VII.e) a vždy poté toto odstoupení od smlouvy zašle písemně buď elektronicky na (možnost kopie nebo písemně na adresu MHB, s.r.o., Polanského 654, Rožnov p.r., a to formou jednoznačného prohlášení. Kupující může použít vzorový formulář na není to však jeho povinností. Důsledky odstoupení od smlouvy. VIII.c Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, žašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a to na své náklady. Společně se zbožím zašle originály dokladů o nákupu - faktury, na adresu MHB, s.r.o., Polanského 654, Rožnov p. R. VIII.d Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, s kompletní dokumentací, ve stavu a hodnotě v jakém zboží převzal. VIII.e UPOZORNĚNÍ: Veškeré námi dodávané modely aut, motocyklů, letadel, lodí apod. jsou určené k vystavení a pro sběratelské účely. U tohoto sortimentu zboží je ze sběratelského pohledu obal a podstavec součástí výrobku a nikoliv pouhý přepravní obal, který byste nemuseli vracet. Téměř ve všech případech tento obal a podstavec také slouží k upevnění výrobku, většinou přišroubováním, a chrání jej proti poškození při přepravě. Vrácení tohoto zboží bez upevnění v originálním obalu nese velmi vysoké riziko poškození při přepravě a současně sníží hodnotu vráceného zboží. Pořízení náhradního obalu od výrobce je většinou výrazně dražší, než celý vlastní vrácený původní výrobek. VIII.f Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil. Spotřebiteli tím nevzniknou další náklady, nezasílejte zboží na dobírku, tuto nelze přijmout. VIII.g Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. VIII.h Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží Stránka 10

11 VIII.i Spotřebitel odpovídá kupujícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. VIII.j Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí plnění, musí prodávajícímu do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (například bylo zboží zničeno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Právo prodávajícího odstoupit od smlouvy VIII.k Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky nebo je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem z důvodu doprodeje, nebo se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samostatným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. VIII.l Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, že je ke všem okolnostem zřejmé, kupující zboží po dodání nemá v úmyslu zboží zaplatit nebo nezaplatí. IX. Reklamace IX.a Práva z odpovědnosti za vady se uplatní u prodávajícího, pokud není uveden jiný podnikatel určený k provedení opravy. Práva vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží uplatní kupující u prodávajícího následujícím způsobem: IX.a.1 Kupující zašle reklamované zboží prodávajícímu na adresu MHB, s.r.o., Polanského 654, Rožnov pod Radh., s tím, že reklamace bude obsahovat: - popis zjištěných závad (textový popis, případně fotografii) - kopii prodejního dokladu - faktury - reklamované zboží, a to včetně všech součástí a příslušenství. UPOZORNĚNÍ: Veškeré námi dodávané modely aut, motocyklů, letadel, lodí apod. jsou určené k vystavení a pro sběratelské účely. Obal a podstavec je součástí výrobku a slouží k upevnění výrobku při vystavení, většinou přišroubováním, a také jej chrání proti poškození při přepravě. Zaslání tohoto zboží bez upevnění v originálním obalu nese velmi vysoké riziko poškození při přepravě. IX.a.2 Prodávající kupujícímu vydá písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Stránka 11

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě WWW.TMV.CZ provozovaného společností Tiskárna MV, p.o. od 01.01. 2015. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu od

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu  od 1 Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.cobra-cz.cz od 18.7.2013. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím a upřesňují jejich práva a povinnosti.

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím a upřesňují jejich práva a povinnosti. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Ogroup s.r.o., se sídlem Rokelská 50, Družec, 273 62. od 1.1. 2014. Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.manufaktura.cz. Obchodní podmínky upravují v souladu s

Více

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu eshop.dolnivitkovice.cz

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu eshop.dolnivitkovice.cz Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu eshop.dolnivitkovice.cz I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) se použijí pro smluvní vztah uzavíraný v

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY[JA1] obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v internetovém obchodě www.jwl.cz, jehož provozovatelem je: Marek Matoušek, JwL Luxury Pearls, IČ: 741 30 307, s místem

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky Prodávající a provozovatel internetového portálu: Jakub Lang sídlem Brno - Komárov, Schwaigrova 646/6, PSČ 617 00 IČ: 02285762, DIČ: není plátce DPH Fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy ! Informace poskytované před uzavřením smlouvy, IČO: 27115411, se sídlem Milady Horákové 2774, Kladno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.č. 97385, tel tel+420 776

Více

LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR OBCHODNÍ PODMÍNKY

LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR OBCHODNÍ PODMÍNKY LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených

Více

Obchodní podmínky 2014

Obchodní podmínky 2014 Obchodní podmínky 2014 Základní ustanovení Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost PEKSPORT s.r.o. IČ 45797056, DIČ CZ45797056 se

Více

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1.2. Zákazníkem může být a) spotřebitel, nebo b) jiná osoba (zejm.

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností Surflora s.r.o. od

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností Surflora s.r.o. od Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností Surflora s.r.o. od 1.1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Vymezení pojmů. Kupní smlouva

Vymezení pojmů. Kupní smlouva Všeobecné obchodní podmínky společnosti Haico,spol.s.r.o. jakožto provozovatelem interentových obchodů www.kafeservis.cz a www.delognhi-kavovary.cz platné od 1.1.2014 upravované Novým občanským zákoníkem

Více

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce U švadlenky Růženky ( Růžena Košťáková, Ičo: 42470587, živnostenský list vydal Mú Varnsdorf dne 31.8.1992 ). Podmínky blíže

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti NADOP- VÝROBA NÁBYTKU a.s. se sídlem v Ořechově, Zahradní 1a identifikační číslo: 63469863 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5856

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup internetovém obchodě společnosti od 1.1. 2014.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup internetovém obchodě společnosti od 1.1. 2014. OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup internetovém obchodě společnosti od 1.1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Guenerve

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky společnosti ČISTĚ CZ s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností ČISTĚ CZ s.r.o. od 1.1. 201.

Více

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Obchodní podmínky Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Efteria, spol. s r.o. Jaromírova 146/59 128 00 Praha 2 Nusle IČO: 26763028 Veškeré smluvní vztahy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VIVANTIS a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VIVANTIS a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VIVANTIS a.s. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti VIVANTIS a.s., se sídlem Školní náměstí 14, 537 01 Chrudim, IČO: 25977687, DIČ: CZ25977687,

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy Kupující (spotřebitel) může odstoupit od smlouvy podle 1861 NOZ do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu eshop.dolnivitkovice.cz

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu eshop.dolnivitkovice.cz Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu eshop.dolnivitkovice.cz I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) se použijí pro smluvní vztah uzavíraný v

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), Reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tento reklamační řád (dále jen reklamační řád ) obchodní společnosti LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, identifikační

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY Obchodní podmínky, str. 1/5 Obchodní podmínky obchodní společnosti Hrací karty, s. r. o. se sídlem Huťská 1788/16, Praha 4 Záběhlice, 141 00 identifikační číslo: 26977729 zapsané v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu provozovaným společností Meyra ČR s.r.o. od 1.1. 2014.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu provozovaným společností Meyra ČR s.r.o. od 1.1. 2014. OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu provozovaným společností Meyra ČR s.r.o. od 1.1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Rozsah platnosti. Související dokumenty. Vymezení pojmů. Nr.:KCZ.DIR.O.0002.0 Reklamační řád Strana 1 (celkem 7) Organizační směrnice

Rozsah platnosti. Související dokumenty. Vymezení pojmů. Nr.:KCZ.DIR.O.0002.0 Reklamační řád Strana 1 (celkem 7) Organizační směrnice Reklamační řád Strana 1 (celkem 7) Rozsah platnosti Reklamační řád platí pro prodej zboží přes internetový obchod provozovaný společností KAYSER, s.r.o. na internetové stránce eshop.kayser.cz. Reklamační

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o., IČ: 41188896, se sídlem Augustova 236/1, 163 00 Praha 6 Řepy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Jiří Hejtmánek se sídlem Praha 3, Slezská 2138/114 identifikační číslo: 16878299 Event.č.: 310001-523785753 podnikající na základě živnostenského listu č.j.: ŽIO/ 47667/2005/

Více

Úvodní ustanovení. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Úvodní ustanovení. Objednávka a uzavření kupní smlouvy Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.fler.cz/move-material.podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Více

Informace o uzavřené smlouvě a smluvních podmínkách

Informace o uzavřené smlouvě a smluvních podmínkách Obchodní podmínky platné do 18.1.2014 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovéch obchodu provozovaném Jaroslavem Ulrichem od 1.1. 2014. 1. Obecná ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou platné

Více

Obchodní podmínky pro e-shop platné a účinné od 1.9.2015

Obchodní podmínky pro e-shop platné a účinné od 1.9.2015 Obchodní podmínky pro e-shop platné a účinné od 1.9.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost Atelier Dako

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o.

Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o. Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o. 1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti internetového obchodu www.interforst.cz, na straně

Více

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese (dále jen webová

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese  (dále jen webová Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti

Více

Obchodní podmínky. Obchodní podmínky. Provozovatel internetového portálu. Odpovědná osoba a kontakt. Pracovní doba. I.

Obchodní podmínky. Obchodní podmínky. Provozovatel internetového portálu. Odpovědná osoba a kontakt. Pracovní doba. I. Obchodní podmínky Provozovatel internetového portálu Zdravotní potřeby Pod Parkem 2566/34 Ústí nad Labem 400 11 Česká republika IČ: 74597531 DIČ: CZ7656252923 Odpovědná osoba a kontakt Pavla Müllerová

Více

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti se sídlem Římská 103/12, 120 00 Praha 2 Vinohrady IČO: 24758272 email: info@toplifeczech.cz tel.: +420 728 343 637 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Organizační směrnice Obchodní podmínky pro internetový obchod KAYSER, s.r.o.

Organizační směrnice Obchodní podmínky pro internetový obchod KAYSER, s.r.o. Strana 1 (celkem 10) Rozsah platnosti Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností na internetových stránkách eshop.kayser.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Freezone czech s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Freezone czech s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Freezone czech s.r.o. 1. Účelem těchto všeobecných obchodních podmínek je zejména bližší úprava, vymezení a upřesnění smluvního vztahu mezi obchodní společností

Více

Obchodní podmínky. Vymezení smluvních stran. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Vymezení smluvních stran. Kupní smlouva Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě na adrese www.satickynamiru.cz provozovaném Veronikou Opatřilovou a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014 Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě (e-shop), který je provozován společností COOP Mobil s.r.o. Podmínky vymezují

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SmaltZlin, s.r.o. se sídlem Papírenská 186, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí identifikační číslo: 46345558 zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl C,

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Obchodní podmínky. 1. Kontaktní údaje prodávajícího. 2. Základní ustanovení. 3. Uzavření kupní smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Kontaktní údaje prodávajícího. 2. Základní ustanovení. 3. Uzavření kupní smlouvy Obchodní podmínky společnosti Golf Arts s.r.o., se sídlem Dělnická 856/46, 170 00 Praha 7, identifikační číslo 27420418, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 111707 1.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné od 1.9.2014, verze 1401 společnosti Media One s.r.o. Pobřežní 16/18 186 00 Praha 89 - Karlín IČO: 27417298 Web: WWW.PROSTRENOESHOP.CZ e-mail: INFO@PROSTRENOESHOP.CZ Zákaznická

Více

A. Úvodní ustanovení. 2. Kupujícím se rozumí zákazník Internetového obchodu.

A. Úvodní ustanovení. 2. Kupujícím se rozumí zákazník Internetového obchodu. A. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v Internetových obchodech umístěných na následujících internetových stránkách www.radiocity.cz (dále pro všechny tyto internetové obchody

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

2.Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s dodacími a záručními podmínkami.

2.Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s dodacími a záručními podmínkami. Všeobecná ustanovení 1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti. aquadormio GmbH. Leonard-Bernstein-Strasse 8/2/3109 A-1220 Wien, Österreich

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti. aquadormio GmbH. Leonard-Bernstein-Strasse 8/2/3109 A-1220 Wien, Österreich OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti aquadormio GmbH Leonard-Bernstein-Strasse 8/2/3109 A-1220 Wien, Österreich Tel.: +43 (1) 93087-30-32 Fax.: +43 (1) 93087-30-33, office@sileo-welle.com 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

Při objednávce pouze jednoho kartonu (24 plechovek), zákazník hradí cenu dopravy na dobírku zásilkovou službou 89 Kč.

Při objednávce pouze jednoho kartonu (24 plechovek), zákazník hradí cenu dopravy na dobírku zásilkovou službou 89 Kč. Obchodní podmínky Základní údaje Dodavatel: Miluju kokos, s.r.o., Rybná 716/24, 11000, Praha 1 IČ: 02797844 DIČ: CZ02797844 (dále jen "dodavatel") Tel: +420 603370726 (cena hovoru je běžná dle tarifu Vašeho

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ: Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je: A KUPUJÍCÍHO (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy

Více

Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014 Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014 E- shop provozuje společnost: VPS CZ s. r. o., ul. Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25963805, DIČ:CZ25963805,

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu  umístěného na internetové adrese pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu www.fler.cz umístěného na internetové adrese http://www.fler.cz/hosie 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) firmy

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Obchodní a reklamační podmínky internetového obchodu společnosti Styrotrade, a.s.

Obchodní a reklamační podmínky internetového obchodu společnosti Styrotrade, a.s. Obchodní a reklamační podmínky internetového obchodu společnosti Styrotrade, a.s. I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Styrotrade,

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

Obchodní podmínky. společnosti INDELEC CZ hromosvody s.r.o.

Obchodní podmínky. společnosti INDELEC CZ hromosvody s.r.o. Obchodní podmínky společnosti INDELEC CZ hromosvody s.r.o. se sídlem Rovenská 381/10, Kbely, 197 00 Praha 9 IČ: 291 51 767 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti, IČ:41293036, se sídlem Holušiská 2221/3, 148 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 204599 pro prodej

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky (pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.fullsport.cz) Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.fullsport.cz. Podmínky blíže

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.construct.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.construct.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.construct.cz vydané obchodní společností CONSTRUCT A&D, a.s. se sídlem Františkov 220, 594 01 Velké

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.mobilnizahradky.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje Název: David Valach IČ: 87582406

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Win-i-door, s.r.o. se sídlem Bílenecké náměstí 13/9, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 identifikační číslo: 29138795 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti MARETY estetic s.r.o., IČ 27538851, se sídlem Zelená 1168, 549 01 Nové Město nad Metují, zapsané u Krajského soudu v Hradci

Více

Obchodní podmínky korporace Špaček plast, s.r.o.

Obchodní podmínky korporace Špaček plast, s.r.o. Obchodní podmínky korporace Špaček plast, s.r.o. platné ode dne 20. 6. 2016 korporace Špaček plast, s.r.o., IČO: 29307287, spisová značka: C 73043 vedená u Krajského soudu v Brně, se sídlem (provozovnou)

Více

Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uplatnění práv z vadného plnění a práv ze záruky za jakost.

Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uplatnění práv z vadného plnění a práv ze záruky za jakost. REKLAMAČNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád se vztahuje na veškeré movité věci (dále jen zboží ) zakoupené v internetovém obchodě společnosti UNI HOBBY, a.s. Kde se v tomto reklamačním

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více