0-Obchodní podmínky www-welly-cz.txt

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "0-Obchodní podmínky www-welly-cz.txt"

Transkript

1 Obchodní podmínky 0-Obchodní podmínky www-welly-cz.txt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě úprava - verze 03 s platností od I. Úvodní ustanovení II. Sdělení - informace před uzavřením smlouvy III. Kupní smlouva IV. Dodací podmínky V. Platby za přepravu a za zboží VI. Slevy VII. Vady zboží VIII. Odstoupení od smlouvy IX. Reklamace X. Reklamace poškození zásilky přepravcem XI. Ochrana osobních dat XII. Závěrečné ustanovení I. Úvodní ustanovení I.a Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují vztahy ze smluv uzavřených prostřednictvím internetového obchodu společnosti MHB, s. r. o. (adresa na internetu kdy na straně prodávajícího je společnost MHB, s. r. o., IČ , se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Polanského 654, PSČ , zapsané u obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka a kupujícím (objednatel, spotřebitel, podnikatel). I.b Vymezení pojmů I.b.1 Prodávající - prodávájícím se rozumí společnost MHB, s. r. o., IČ , se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Polanského 654, PSČ , zapsaná u obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41328, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a vystupuje ve smlouvách na straně prodejce. I.b.2 Kupující - kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavře prostřednictvím internetového obchodu smlouvu s prodávajícím a která v tomto smluvním vztahu vystupuje jakožto kupující či objednatel. Kupující je spotřebitelem nebo spotřebitelem není, podnikatelem. I.b.3 Spotřebitel - kupující spotřebitel nebo spotřebitel je ve smyslu těchto obchodních podmínek fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání v souladu s ustanovením platného zákona o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. I.b.4 Podnikatel - kupující podnikatel nebo podnikatel je ve smyslu těchto podmínek ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a vlastní odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, případně osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Kupující, který při nákupu u prodávajícího Stránka 1

2 uvede IČ či jiné identifikační údaje, na základě kterých lze dovodit skutečnost, že je kupující podnikatel, vystupuje jako podnikatel a nevztahují se na něj upravující práva a povinnosti spotřebitele. I.b.5 Smlouva - Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb) v platném znění. Je-li smluvní stranou nikoliv spotřebitel a v případě velkoobchodního prodeje, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.). I.b.6 Kupujícím zaregistrovaný - elektronická adresa ( ) na které je k zastižení, který kupující uvede v objednávce nebo při registraci, prostřednictvím kterého bude prodávající s kupujícím komunikovat. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za následky chybně uvedeného u kupujícího, či jeho změnu, kterou neprodleně neoznámí prodávajícímu. V případě chybně uvedeného u (nedoručitelný) si prodávající vyhrazuje možnost stornování objednávky. Zasílání všech informací o stavu objednávky je navázáno na tento . I.b.7 Kupujícím zaregistrované mobilní telefonní číslo - telefonní číslo mobilního operátora na kterém je k zastižení, které kupující uvede v objednávce nebo při registraci, prostřednictvím kterého bude prodávající a přepravce s kupujícím komunikovat. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za následky chybně uvedeného mobilního telefonního čísla kupujícího, či jeho změnu, kterou neprodleně neoznámí prodávajícímu. V případě chybně uvedeného telefonního čísla (nelze se dovolat, neexistující, nebo jej kupující nezvedá) si prodávající vyhrazuje možnost stornování objednávky. Zasílání všech informací o stavu přepravy zboží z objednávky - SMS, je navázáno na tento mobilní telefon. I.b.8 Registrovaný zákazník - kupující, který je řádně a pravdivě zaregistrován v systému prodávajícího. Registrovanému zákazníkovi umožňujeme požívat další výhody při dalším nebo pravidelném objednávání zboží - nemusí opakovaně vyplňovat svá data, má přiřazenou slevu z dalších objednávek, atd. Registrovaný podnikatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, registrovaný spotřebitel o zasílání obchodních sdělení žádá při registraci. II. Sdělení - informace před uzavřením smlouvy Před nákupem je kupující povinen seznámit se s těmito obchodními podmínkami prodávajícího. Neznalost těchto obchodních podmínek kupujícího neomlouvá. Při vystavení objednávky, ještě před jejím dokončením a odesláním kupující prodávajícímu potvrzuje, že se seznámil před uzavřením kupní smlouvy se sděleními obsaženými v těchto obchodních podmínkách. Zároveň dokončením a odesláním objednávky kupující prodávajícímu potvrzuje, že s těmito obchodními podmínkami výslovně souhlasí, že obsah těchto podmínek je mu jasný a srozumitelný. Současně tímto potvrzuje, že jakožto kupující obdržel všechny potřebné informace k uzavření smlouvy a to ve znění platném v okamžiku odeslání objednávky. Prodávající tímto spotřebiteli podává tato sdělení před uzavřením smlouvy v souladu s ustanovením 1811 a 1820 občanského zákoníku: Stránka 2

3 II.a Smlouva je uzavírána v českém jazyce, postupem dle bodu III těchto obchodních podmínek. Smlouva je archivována u prodávajícího v elektronické podobě a o zaslání další kopie smlouvy v elektronické podobě si může spotřebitel zažádat. II.b Náklady na prostředky komunikace na dálku používané při uzavírání smluv se neliší od základní sazby operátora kupujícího (telefonické a internetové připojení Vašeho operátora), prodávající si neúčtuje žádné další poplatky za prostředky komunikace na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám. II.c Platba zálohy může být požadována při objednání neobvyklého počtu kusů zboží, nebo při objednávce vyšší hodnoty. Platba předem je ze strany prodávajícího požadována vždy u objednávek do 250 Kč a u objednávek ze zahraničí, včetně Slovenska. II.d Prodávající požaduje úhradu kupní ceny ještě před tím, než dojde ze strany kupujícího k převzetí plnění od prodávajícího. II.e Prodávající neuzavírá smlouvy na dobu neurčitou, ani smlouvy jejímž předmětem je opakované plnění. II.f Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky a to až do doby, než kupující objednávku odešle prodávajícímu. II.g Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě do 14 dní. Podmínky odstoupení od smlouvy a náklady na vrácení zboží jsou rozepsány v samostaném bodě VII. II.h Kupující vždy nese přímé náklady spojené s vrácením zboží dle II.g. II.i Dohled nad dodržováním povinností dle zákona č. 634/1992 Sb. v platném znění vykonává Česká obchodní inspekce. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Spory mezi prodávajícím a spotřebitelem řeší věcně a místně příslušné soudy České republiky dle právního řádu České republiky. III. Kupní smlouva III.a Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění zboží do nabídky internetového obchodu. Přijetí návrhu kupujícím pak dojde odesláním elektronické objednávky, tedy okamžikem, kdy kupující dokončí veškeré kroky internetové aplikace nákupu přes e-shop (vložení zboží do košíku, vyplnění požadovaných dat nákupního košíku, bezchybné vyplnění požadovaných adres /platná doručovací adresa, funkční zvonek označen jménem/ a kontaktů /kupujícím zaregistrovaný , kupujícím zaregistrované mobilní telefonní číslo/, potvrzení souhlasu s obchodními podmínkami a potvrzením rekapitulace - Stránka 3

4 dokončit). Přijetí objednávky prodávajícím do elektronické evidence prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním em na zadaný . Na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Jedná se pouze o potvrzení, že objednávka byla zanesena do elektronického systému prodávajícího. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy elektronickou objednávku (a tím veškeré podmínky smlouvy, včetně zvoleného způsobu platby a přepravy) potvrdí prodávající kupujícímu informativním em z interního systému firmy na kupujícího zaregistrovaný v objednávce. Prodávající má na uzavření kupní smlouvy na základě objednávky kupujícího 15 dní, doba začne běžet okamžikem doručení objednávky kupujícího prodávajícímu. Prodávající není povinen kupní smlouvu s kupujícím na základě jeho objednávky ve stanovené lhůtě uzavřít. Uvedení neplatných údajů či jejich absence způsobí, že odesláním elektronické objednávky nedojde k uzavření smlouvy. III.b Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka kupujícím a následně samostatná kupní smlouva je uzavřena momentem sdělení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem. III.c Návrh na dodání zboží (včetně všech údajů u tohoto zboží) umístěného v nabídce internetového obchodu prodávajícího není nabídkou ve smyslu ustanovení 1732 odst. 2 občanského zákoníku. III.d Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy a to na základě dohody s kupujícím, pokud se zboží již nevyrábí (např. limitované série) nebo nedodává, případně se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Pokud dojde ke změně ceny již objednaného zboží, nebude kupujícímu bez jeho předchozího souhlasu s upravenou výší ceny zboží odesláno. V případě jeho nesouhlasu a pokud již kupující zaplatil zálohu nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde. III.e Na základě kupní smlouvy uzavřené dle III.a, III.b se prodávající zavazuje kupujícímu dodat objednané zboží. Současně se kupující zavazuje za toto zboží zaplatit kupní cenu uvedenou u objednaného zboží, kdy kupující odeslanou objednávkou tuto cenu bez výhrad akceptuje. Takto uzavřená kupní smlouva se řídí těmito obchodními podmínkami a právním řádem České republiky. III.f Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci a proto se kupující stane vlastníkem věci teprve po úplném zaplacení kupní ceny. Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již jejím převzetím. III.g Veškeré nákupy realizované prostřednictvím internetového obchodu kupujícím - spotřebitelem (přijetí návrhu na uzavření smlouvy v souladu s čl. III.a) jsou považovány za závazné ze strany kupujícího - spotřebitele a považují se za spotřebitelskou smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku. Spotřebitel je povinen pečlivě zkontrolovat stav své elektronické objednávky před jejím odesláním. Okamžikem odeslání elektronické objednávky spotřebitel bez výhrad stvrzuje, že akceptuje platnou cenu objednaného zboží, včetně dalších nákladů na přepravu. Také tímto stvrzuje, že se důkladně seznámil s ustanoveními všeobecných obchodních podmínek platných ke dni odeslání Stránka 4

5 objednávky a dále části pojednávající o reklamaci zboží a možnosti odstoupení od smlouvy. III.h Podmínkou uzavření smlouvy prostřednictvím internetového obchodu je pravdivé vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, zejména povinných údajů jako je jméno, příjmení, adresa, elektronická adresa, číslo mobilního telefonu. Kupující, který činí objednávku jako podnikatel v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je povinen vyplnit v objednávkovém formuláři také svou firmu, IČ, DIČ, sídlo. Kupující je povinen ve své objednávce zvolit způsob dopravy a způsob platby, který je závazný. III.j Smlouvu uzavřenou v souladu s výše uvedeným je možné (s výjimkou případů uvedených v všeobecných obchodních podmínkách) měnit pouze písemným ujednáním obou stran. Za písemné se považuje i elektronickou poštou, pokud druhá strana písemně elektronickou poštou změnu podmínek smlouvy v plné míře odsouhlasí a potvrdí. III.k Veškeré další objednávky kupujícího budou prodávajícím akceptovány až po uhrazení všech závazků z předchozích smluv téhož kupujícího. III.l Při objednávce více druhů nebo kusů zboží, bude v případě nemožnosti dodat kompletní zásilku, kupující prodávajícím vždy kontaktován s dotazem, zda chce zaslat neúplnou dodávku. Bez jeho souhlasu nebude zásilka odeslána. IV. Dodací podmínky IV.a Zboží zasíláme Českou poštou, balíkem do ruky. V případě větších objednávek od podnikatelů může být zvolena vlastní doprava na uvedenou adresu dodání. Kupující je informován telefonicky o připravení zásilky k předání přepravci, automatickou SMS České pošty o přijetí zásilky k přepravě, automatickým em o vyřízení objednávky a to v den předání přepravci a dále je kupující informován o doručování dle Obchodních podmínek České pošty - balík do ruky nebo výjimečně balík na poštu (lze v případě dohody s kupujícím před uzavřením kupní smlouvy). V případě nepřevzetí zásilky kupujícím jsou veškeré náklady na dopravu ke kupujícímu a zpět vyúčtovány kupujícímu, včetně nákladů na expedici a administraci. IV.b Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci. Především se přesvědčí o jeho množství a vlastnostech. IV.c Zboží označené "Skladem" expedujeme v pracovních dnech zpravidla ihned nebo následující den po uzavření kupní smlouvy v případě zaslání na dobírku. Pokud kupující zvolí platbu předem převodem na účet, tak je zboží expedováno následující nebo další den po připsání celé částky na účet prodávajícího. V případě nepředvídatelné události si vyhrazujeme právo na prodloužení dodací lhůty. Informaci o této prodloužené dodací lhůtě obdrží kupující přednostně na uvedený mobilní telefon nebo prostřednictvím zaregistrovaného u. IV.d Na zboží označené textem "xxxxx" si vyhrazuje prodávající dodací lhůtu v délce uvedené v tomto textu v závislosti na dodání zboží od zahraničního Stránka 5

6 dodavatele. Cena je uvedena 0 Kč (systém znázorňuje 0,01) a je sdělena na dotaz podle aktuelního kurzu české měny. Kupní smlouva se poté uzavírá s již dohodnutou a potvrzenou cenou. V případě nepředvídatelné události si vyhrazujeme právo na prodloužení dodací lhůty. Informaci o této prodloužené dodací lhůtě obdrží kupující přednostně na uvedený mobilní telefon nebo prostřednictvím zaregistrovaného u. IV.e Zboží je zasíláno na fakturační adresu uvedenou v kontaktním formuláři během elektronické objednávky nebo registrace. V případě uvedení korespondenční adresy odlišné od adresy fakturační, bude zboží doručováno na tuto korespondenční adresu. V. Platby za přepravu a za zboží V.a Kupující z České republiky si v rámci elektronické objednávky zvolí způsob platby za zboží. Platba za zboží je možná dobírkou (částky nákupu nad 250 Kč) nebo bankovním převodem předem před odesláním zboží. Zvolený způsob platby ceny zboží se vztahuje i na způsob platby ceny přepravy, která je splatná spolu a cenou zboží. Cena zboží je v internetovém obchodě udávána s DPH pro spotřebitele (cena bez DPH je pouze informativní); ceny bez DPH a s DPH pro podnikatele, podle toho zda podnikatel je či není registrovaným a ověřeným plátcem DPH. Ceny jsou uváděny včetně veškerých poplatků stanovených zákony, neobsahují však náklady na dodání zboží, které se liší dle zvoleného způsobu platby a přepravy kupujícím. Pro objednávky do 250 Kč je vždy vyžadována platba předem na účet. V případě nezvyklého počtu kusů zboží nebo při vyšší částce může být požadována platba předem. V.b U objednávek ze zahraničí, včetně Slovenska je vždy požadována platba předem. Pro zahraničí je doklad a platba vystavena v EUR ( ), pro Slovensko platba převodem předem na účet FIO Banky za běžné slovenské poplatky, pro EU platba SEPA na účet FIO Banky. Způsob přepravy si volí kupující z nabízených možností. Ve volbě není zaslání na dobírku. V.c Není-li sjednána platba za zboží dobírkou, je cena zboží, včetně přepravy splatná do 7 dnů od zaslání dokladu k platbě. V opačném případě prodávající negarantuje dostupnost zboží, neboť zboží není pro kupujícího dále rezervováno. V.d Každá zásilka obsahuje daňový doklad. V.e Cena přepravy závisí na zvoleném způsobu přepravy, u bankovního převodu na vybrané bance prodávajícího a u poštovních zásilek na Slovensko také na výši pojistné částky. Cena přepravy a za bankovní převod je splatná spolu s cenou zboží dle zvoleného způsobu. V.f Cena přepravy pro Českou republiku činí 115 Kč, včetně DPH (95 Kč plus DPH pro plátce), platí pro Balík do ruky i balík na poštu. Pro včasné doručení balíku do ruky a dodržení garantované doby dodání je nutné splnit doručovací podmínky České pošty (zdržovat se na adrese dodání, označený a funkční zvonek, apod.) a reagovat na zaslané informace doručovatele (SMS, ). Ceny jsou stanoveny pro objednávky zboží s dodáním na území České republiky, pro jeden standardní balík pravidelného tvaru s danými maximálními rozměry o maximální Stránka 6

7 hmotnosti 30 kg. 0-Obchodní podmínky www-welly-cz.txt V.g Poplatek za bankovní převod pro Českou republiku činí u ČSOB 6 Kč, u FIO banky a dobírky je zdarma. Pro zásilky převyšující částku 3025 Kč s DPH (2500 Kč bez DPH) není poplatek účtován. V.h Cena přepravy pro Slovensko: - Slovensko levně do 5 kg, nepojištěné = 4,8, zaslání z pošty Makov. - Slovensko levně do 5 kg, pojištění do 30 = 5,3, zaslání z pošty Makov. - Slovensko levně do 5 kg, pojištění do 150 = 5,5, zaslání z pošty Makov. - Slovensko rychle do 2 kg, pojištění pouze v rozsahu služby České pošty = 10 poštovné a balné, zaslání přes Českou poštu. Platba je pouze bankovním převodem předem na slovenský účet FIO Banky (Slovensko) a je zdarma, platíte pouze služby Vaší banky. V.i Při koupi zboží v celkové hodnotě převyšující částku 3025 Kč s DPH (2500 Kč bez DPH) nebude cena přepravy účtována pro Českou republiku a pro Slovensko levně z Makova. V.j Cena přepravy a za bankovní převod pro EU a ostatní země je kalkulována individuelně. VI. Slevy VI.a Kupující registrovaný zákazník je zařazen do odpovídající skupiny slev. Registrovaný spotřebitel je automaticky po dokončení platné registrace zařazen do skupiny se slevou 2% z ceny zboží. Následně po dokončení první objednávky (to je jejím doručení, zaplacení a převzetí) je přeřazen do slevy 5% z ceny zboží. Toto přeřazení neproběhne v případě odstoupení od kupní smlouvy u první objednávky. Registrovanému podnikateli je na základě požadovaných dokladů přiřazena velkoobchodní cena se slevou dle stanovených VO podmínek, osobní dohody a množstevních odběrů. Prodávající poskytuje slevy podle jednotlivých výrobců nebo skupin zboží. Prodávající může omezit okruh zboží, na které je možné slevy uplatnit. Prodávající může slevovou skupinu u kupujícího kdykoliv změnit nebo zrušit. Registrovaným kupujícím se ceny po slevě zobrazují po přihlášení přes "Můj účet". VII. Vady zboží VII.a Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními 1914 až 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku v platném znění). VII.b Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal: - má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, - se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke Stránka 7

8 kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, - věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, - je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a - věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. VII.c Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. VII.d Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. VII.e Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. UPOZORNĚNÍ: Veškeré námi dodávané modely aut, motocyklů, letadel, lodí (sortiment sběratelských modelů), jsou určené pouze k vystavení. Pokud jsou používány jako hračky, potom nelze uznat jako vadu jejich poškození silou nebo opotřebení. Zejména, pokud jsou umístěny na podstavci a dojde k jejich demontáži z tohoto podstavce. VII.f Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí-ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad anebo zastřel-li vadu lstivě. Pokud při převzetí věci kupující nenamítá zjevné vady, má se za to, že věc je bez vad (není-li prokázán opak). VII.g Právo spotřebitele z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího (okamžik převzetí zboží), byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. VII.h Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Tato odpovědnost se nevztahuje na vady vzniklé běžným či nadměrným užíváním věci, jakož i na vady vzniklé chybným užíváním či manipulací, nešetrným zacházením či zacházením s věcí v rozporu s instrukcemi k věci. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. VII.i Ustanovení bodu VII.b a VII.h se nepoužije: Stránka 8

9 - u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, - na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, - u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, - vyplývá-li to z povahy věci. VII.j Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má spotřebitel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. VII.k Uplatní-li spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. VII.l Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo - na ostranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějících věcí, - na odstranění vady opravou věci, - na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo - odstoupit od smlouvy. VII.m Spotřebitel sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže spotřebitel změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li spotřebiteli, že vady neodstraní, může spotřebitel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. VII.n Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel dle 2110 Sb. OZ. VII.o Uzavírá-li kupující smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, pak nepožívá práv spotřebitele, neboť za spotřebitele se považuje osoba, která uzavře smlouvu mimo svoji profesní či podnikatelskou činnost. Koupě v rámci podnikatelské činnosti se řídí obecnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. a vzájemnými ujednáními. VIII. Odstoupení od smlouvy Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy. VIII.a Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů podle 1829 odst.1 občanského zákoníku. Lhůta podle věty první beží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o - kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, - smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo Stránka 9

10 - smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v první větě. VIII.b Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů kontaktovat prodávajícího, nejlépe prvně telefonicky na (dohoda o způsobu vrácení modelů a jejich zabezpečení při přepravě - viz bod VII.e) a vždy poté toto odstoupení od smlouvy zašle písemně buď elektronicky na (možnost kopie nebo písemně na adresu MHB, s.r.o., Polanského 654, Rožnov p.r., a to formou jednoznačného prohlášení. Kupující může použít vzorový formulář na není to však jeho povinností. Důsledky odstoupení od smlouvy. VIII.c Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, žašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a to na své náklady. Společně se zbožím zašle originály dokladů o nákupu - faktury, na adresu MHB, s.r.o., Polanského 654, Rožnov p. R. VIII.d Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, s kompletní dokumentací, ve stavu a hodnotě v jakém zboží převzal. VIII.e UPOZORNĚNÍ: Veškeré námi dodávané modely aut, motocyklů, letadel, lodí apod. jsou určené k vystavení a pro sběratelské účely. U tohoto sortimentu zboží je ze sběratelského pohledu obal a podstavec součástí výrobku a nikoliv pouhý přepravní obal, který byste nemuseli vracet. Téměř ve všech případech tento obal a podstavec také slouží k upevnění výrobku, většinou přišroubováním, a chrání jej proti poškození při přepravě. Vrácení tohoto zboží bez upevnění v originálním obalu nese velmi vysoké riziko poškození při přepravě a současně sníží hodnotu vráceného zboží. Pořízení náhradního obalu od výrobce je většinou výrazně dražší, než celý vlastní vrácený původní výrobek. VIII.f Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil. Spotřebiteli tím nevzniknou další náklady, nezasílejte zboží na dobírku, tuto nelze přijmout. VIII.g Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. VIII.h Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží Stránka 10

11 VIII.i Spotřebitel odpovídá kupujícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. VIII.j Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí plnění, musí prodávajícímu do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (například bylo zboží zničeno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Právo prodávajícího odstoupit od smlouvy VIII.k Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky nebo je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem z důvodu doprodeje, nebo se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samostatným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. VIII.l Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, že je ke všem okolnostem zřejmé, kupující zboží po dodání nemá v úmyslu zboží zaplatit nebo nezaplatí. IX. Reklamace IX.a Práva z odpovědnosti za vady se uplatní u prodávajícího, pokud není uveden jiný podnikatel určený k provedení opravy. Práva vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží uplatní kupující u prodávajícího následujícím způsobem: IX.a.1 Kupující zašle reklamované zboží prodávajícímu na adresu MHB, s.r.o., Polanského 654, Rožnov pod Radh., s tím, že reklamace bude obsahovat: - popis zjištěných závad (textový popis, případně fotografii) - kopii prodejního dokladu - faktury - reklamované zboží, a to včetně všech součástí a příslušenství. UPOZORNĚNÍ: Veškeré námi dodávané modely aut, motocyklů, letadel, lodí apod. jsou určené k vystavení a pro sběratelské účely. Obal a podstavec je součástí výrobku a slouží k upevnění výrobku při vystavení, většinou přišroubováním, a také jej chrání proti poškození při přepravě. Zaslání tohoto zboží bez upevnění v originálním obalu nese velmi vysoké riziko poškození při přepravě. IX.a.2 Prodávající kupujícímu vydá písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Stránka 11

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014 Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě (e-shop), který je provozován společností COOP Mobil s.r.o. Podmínky vymezují

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu provozovaném společností Private Mobile a. s. od 1.6.2014.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu provozovaném společností Private Mobile a. s. od 1.6.2014. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu provozovaném společností Private Mobile a. s. od 1.6.2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Private

Více

2. DEFINICE 2.1. Pojmy definované v tomto článku mají pro účely těchto VOP význam uvedený v následujících bodech tohoto článku.

2. DEFINICE 2.1. Pojmy definované v tomto článku mají pro účely těchto VOP význam uvedený v následujících bodech tohoto článku. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Flavo CZ,

Více

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP:

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP: Obchodní podmínky zásilkového prodeje www.beliema.cz DEFINICE POJMŮ 1. PRODÁVAJÍCÍ - prodávajícím se rozumí společnost, která prodává nabízené zboží v tomto internetovém obchodě - zásilkové službě Idelyn

Více

Obchodní podmínky SEDCO

Obchodní podmínky SEDCO Obchodní podmínky SEDCO Kontaktní údaje prodávajícího Název: SEDCO s.r.o. Sídlo/bydliště: Průmyslová 5, 796 01 Prostějov IČO: 262 29 374 č.j.: MŽU/2237/00/Ko Telefon: 582 360 422; Fax: 582 360 404 Email:

Více

I. Vymezení základních pojmů

I. Vymezení základních pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1. 1. 2014 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kuracke-potreby.cz (www.kurackepotreby.cz) uskutečněném po 1. 1. 2014. Podmínky blíže vymezují a

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Miloslava Krumlová Knihkupectví K+T

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Miloslava Krumlová Knihkupectví K+T Všeobecné obchodní podmínky společnosti Miloslava Krumlová Knihkupectví K+T Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.knihkupec.com provozovaném Fyzickou osobou podnikající - Miloslava

Více

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Základní ustanovení... 2 2. Sdělení v souvislosti s uzavíráním smlouvy prostředky komunikace na dálku... 2 3. Systém objednávání... 3 4.

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

Ing,. Petr Kotas, Rakovecká 809, 735 43 Albrechtice

Ing,. Petr Kotas, Rakovecká 809, 735 43 Albrechtice Obchodní podmínky Tyto Obchodní podmínky určují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Obchodní podmínky splňují požadavky zákona 89/2012 Sb Občanský zákoník ( dále pouze NOZ ). A.

Více

Obchodní podmínky společnosti Netretail, s.r.o. v roce 2014

Obchodní podmínky společnosti Netretail, s.r.o. v roce 2014 Obchodní podmínky společnosti Netretail, s.r.o. v roce 2014 Obchodní řád platný do 31.12. 2013 naleznete zde Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Netretail,

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o.,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Hranice, Hranice I - Město, Havlíčkova 426, okres Přerov, PSČ 753 01, IČ : 253 86 476, společnosti zapsané v obchodním

Více

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Obchodní podmínky Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Efteria, spol. s r.o. Jaromírova 146/59 128 00 Praha 2 Nusle IČO: 26763028 Veškeré smluvní vztahy

Více

Obchodní podmínky. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. Vymezení pojmů Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných níže uvedenou společností od 1.1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189.

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189. Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti se sídlem DOMATECH.CZ s.r.o. Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město, identifikační

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751 Spisová značka: C 33233

Více

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz 1. Základní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky zveřejněné na této stránce (dále též jen VOP) platí pro nakupování prostřednictvím e-shopu www.bontonland.cz

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751, SK4020361895

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele obchodní společnosti AGEM.CZ s.r.o. se sídlem Pospíchalova 1093, 19800 Praha 9 identifikační číslo: 27370208 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Obchodní podmínky pro spotřebitele

Obchodní podmínky pro spotřebitele Obchodní podmínky pro spotřebitele 1. Úvodní Ustanovení 1.1. Internetový obchod LUIZ (dále jen Internetový obchod ) 1.1.1. Internetový obchod LUIZ, který prodává zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky e-shopu Luxusní-holení.cz

Obchodní podmínky e-shopu Luxusní-holení.cz Obchodní podmínky e-shopu Luxusní-holení.cz Obchodní podmínky fyzické osoby Michal Byrtus, se sídlem Foerstrova 966/13, 779 00 Olomouc, IČ: 74464370, DIČ: CZ8403055320, zapsané v Živnostenském rejstříku

Více

Obchodní podmínky e-shopu Luxusní-nože.cz

Obchodní podmínky e-shopu Luxusní-nože.cz Obchodní podmínky e-shopu Luxusní-nože.cz Obchodní podmínky fyzické osoby Michal Byrtus, se sídlem Foerstrova 966/13, 779 00 Olomouc, IČ: 74464370, DIČ: CZ8403055320, zapsané v Živnostenském rejstříku

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl C, vložka 38431

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl C, vložka 38431 obchodní společnosti Design guide s.r.o. se sídlem Ostrava Hulváky, Železárenská 636/4, PSČ 709 00 identifikační číslo: 29392063 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto VOP dodavatele: Petr Nemrava Na mezích 342 25162 Louňovice IČO: 691

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnostivezeko s.r.o. se sídlem Jihlavská 229, 594 01 Velké Meziříčí identifikační číslo: 26273349 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy STV Dřevostavby s.r.o. se sídlem Horolezecká 861/2, 102 00 Praha 10, Hostivař IČ: 28917189 DIČ: CZ28917189 zapsané v Živnostenském rejstříku. ŽL vydán MÚ Jeseník Č. j. MJ/ 40131/2011/ŽÚ/He

Více

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o.

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOLAR controls s.r.o. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014 a ruší se platnost všech předchozích

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Vymezení pojmů. 3. Uzavření kupní smlouvy 1 / 7. Kontaktní údaje

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Vymezení pojmů. 3. Uzavření kupní smlouvy 1 / 7. Kontaktní údaje Kontaktní údaje Jméno: Veronika Šiblová Sídlo: Werichova 25, 779 00 Olomouc IČ: 87503964 Podnikatel zapsán: v živnostenském rejstříku Mm Olomouc, č.j.: SMOL/117463/2013/OZIVN/Lin E-mail: eshop@mojegalanterka.cz

Více