Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno."

Transkript

1 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Starosta zahájil zasedání v 17:05, přivítal přítomné zastupitele (občané, hosté 4) a zahájil zasedání zastupitelstva obce Velké Březno. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Konstatoval, že je přítomno 13 z 15 zastupitelů a zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné. Omluvil Ing. Miroslava Mouchu a pana Pavla Kurku. Zapisovateli určil Ing. Jana Houšku a paní Marcelu Tomanovou. Navrhl zvolit skrutátory a ověřovatele zápisu pana Jiřího Suchého a paní Ivu Charvátovou a návrhovou komisi ve složení: Jaromír Dvořák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D., Karel Turek. Výsledek hlasování o usnesení č.: 41/2015 A) určuje skrutátory a ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva pana Jiřího Suchého a paní Ivu Charvátovou B) určuje členy návrhové komise: Jaromír Dvořák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D., Karel Turek Starosta přistoupil ke schválení programu 5. zasedání. Nebylo připomínek, starosta nechal hlasovat. Výsledek hlasování o usnesení č.: 42/2015 schvaluje program 5. zasedání: 1. zahájení 2. ČOV Velké Březno 3. Různé 4. Hospodaření s majetkem obce 5. zprávy starosty 6. dotazy členů zastupitelstva 7. diskuze ČOV Velké Březno Starosta znovu připomněl, které dohody se musí schválit a následující postupy. Konstatuje, že na základě několikaletých jednání je ke schválení předložena finální dohoda s Heineken Česká republika o řešení problematiky ČOV Velké Březno. Dohoda vyžaduje několik kroků, které byly již několikrát projednávány na pracovních i řádných jednání zastupitelstva. Pro připomenutí: Prvním krokem je revokace usnesení o vystoupení obce se sdružení provozovatelů čov Velké Březno a neschválení výpovědi z členství v tomto sdružení. Dalším krokem je schválení dohody s Heineken česká republika, a.s., se sídlem U Pivovaru1, Krušovice o způsobu řešení vztahů k čističce odpadních vod Velké Březno, tak jak bylo prezentováno na všech pracovních jednání. Další krok je schválení Kupní smlouvy o odkupu movitého majetku ve vlastnictví sdružení. Dále je schválení uzavření Smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod mezi obcí jako provozovatelem a pivovarem Heineken jako odběratelem. Následuje pověření starosty hlasováním na valné hromadě sdružení následovně: 1. Pro schválení změn stanov Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno, které: - stanoví možnost zániku členství některého člena dohodou všech členů sdružení, - upraví určení výše vypořádacího podílu při zániku členství,

2 - stanoví možnost zániku sdružení bez likvidace s převodem majetku na právního nástupce. 2. Pro prodej movitého majetku ve vlastnictví sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno obci Velké Březno, specifikovaného znaleckým posudkem Ing. Petra Landy č. 14/2014 ze dne Pro schválení dohody o ukončení členství Heineken Česká republika, a.s. ve Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno. 4. Pro odsouhlasení mimořádné účetní závěrky Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno a schválení výše vypořádacího podílu Heineken Česká republika, a.s. ve výši 7 milionů Kč. 5. Pro odsouhlasení převodu majetku Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno na obec jako právního nástupce po ukončení členství Heineken Česká republika, a.s. ve Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno. 6. Pro schválení odstoupení jednatelů sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno za člena - Heineken Česká republika, a.s. Starosta dále dodal, že v posledním týdnu probíhala intenzivní jednání. Předložena je kalkulace nákladů. Na první stránce je kvůli tiskové chybě nečitelná kalkulovaná energie tis. Kč. Druhá nečitelná položka je omylem pojištění nemovitého majetku, ve skutečnosti to jsou odpisy nemovitého majetku ve výši 500 tis. Z této kalkulace je vypočítávána Fixní cena pro pivovar, která vychází pro pivovar 46,22 Kč/m3 a pro obec 19,13 Kč/m3. Vypořádací podíl, který požaduje Heineken ČR je 7 mil. Kč. Starosta předložil aktuální výpisy k z obou účtu sdružení: termínovaný účet v zůstatku tis. Kč a běžný účet v zůstatku 692 tis. Kč. Cena za odkup movitého majetku bude Kč bez DPH, cena včetně DPH bude Kč. Obec získá nárok na odpočet DPH ve výši tis. Kč. Obec částku dle smlouvy nezaplatí najednou. První a jediná splátka bude ve výši tis. Kč vč. celého DPH (bude odvedeno ČOV). Za měsíc duben dojde k fakturaci zálohy el. energie ve výši 100 tis. Kč, měsíční odměna provozovateli 112 tis. Kč a odvoz kalu za 27 tis. Kč, dále vedení účetnictví, oprava plováku, odpady, aj. Celkem za měsíc duben přijdou faktury za 341 tis. Kč. Obec ponese jako právní nástupce tyto závazky a zaplatí je v okamžiku, kdy se stane právním nástupcem. Poslední smlouvou je rámcová dohoda, která řeší všechny následující kroky. V této dohodě je upraveno, že obec odkoupí movitý majetek sdružení provozovatelů ČOV a svolá se valná hromada, pivovar bude mít nárok na vypořádací podíl, odvolají se jednatelé a obec uzavře dohodu o odběru a čištění odpadních vod s pivovarem za fixní cenu za 46,22 Kč/m3. p. Hudík vznesl dotaz, jakým způsobem dojde k fixaci? Není protizákonná? Ceny jsou nějakým způsobem rozpočítané? K tomu starosta: Fixace vychází z kalkulace dle současných podmínek. Mohu citovat smlouvu. Naším cílem je, aby případné náklady nepřesáhly tyto kalkulované náklady. Právníci proti tomu neměli připomínek. Dnes dopoledne volali, že fixace bude na 10 let, nyní však kvůli dalším jednáním proběhne fixace pouze na jeden rok. Následně dle spotřeby energie dojde k přepočítání kalkulace na dalších 9 let. Přepočítávána bude pouze spotřeba el. Energie. p. Pýcha: Cena tedy bude přepočítána za jeden rok a tak kontinuálně? K tomu starosta: Cena bude po prvním roce již fixována na 9 let. p. Pýcha: Pokud tedy dojde k růstu energií, nedojde tedy k úpravě ceny? Starosta: Toto je riziko, které musíme podstoupit. Letos bychom nerealizovali Ing. Miňovským navrhovanou investici do frekvenčních měničů, které by měli snížit spotřebu el. Energie až o 1/3. Tato investice by byla odhadem ve výši 400 tis. Kč. Naplánovali bychom ji až po prvním roce fungování a po stanovení fixní ceny na 9 let. p. Dvořák: Heineken slíbil další investici. Bude realizována? Starosta: Tato investice je zakotvena v jedné z připravených smluv. Pí. Dvořanová: Je to uvedeno v čl. 6 původní dohody. Starosta: Nyní je to v dohodě uvedeno trochu jinak, zajistíme však, aby došlo k naplnění této skutečnosti, a náklady na vybudování zařízení na likvidaci fosforu budou přefakturovány pivovaru. Starosta jde kontaktovat smluvní stranu kvůli tomuto bodu smlouvy. Jednání bylo v 17:34 h na okamžik pozastaveno. Starosta: (17:37 h) Bod o jednorázových nákladech na zařízení v dohodě není. Bude řešena separátní dohoda, kdy definujeme, o jaké konkrétní investice se bude jednat. Má ústní příslib.

3 p. Fiala: K by mělo dojít k převzetí ČOV? Starosta: Ano, převzetí bude , od stejného data přejdou pod obec i zaměstnanci, kteří jsou v provozu čov. p. Fiala: Jaký je předpoklad kalkulace služeb? Starosta: V minulosti byly za služby kalkulováno 1,2 ml. Kč současná Cena už je kalkulována s 300 tis. Kč úsporou za provoz, než v minulosti. Je možné, že vznikne i další úspora, současná kalkulace nezahrnuje jenom provozní náklady. Tajemník: ČOV přejde pod obec a obec získá další dva zaměstnance. Ing. Lípová bude organizačně řídit ČOV i vodárenský provoz. Musí dojít k úpravě pracovní náplně. Kombinování provozu ČOV a VaK pod obcí je komplikované. Budeme muset provézt VŘ na pozici referenta pro životní prostředí. V současnosti je tato práce rozložena z ½ na Ing. Lípovou. Starosta: V průběhu prvního roku se budeme teprve seznamovat s provozem ČOV. Je zde vize, že VaK i ČOV budou společně pod jedním s.r.o. se 100% vlastnictvím obce. p. Pýcha: Dojde tedy ještě k úpravám předložených smluv? Starosta: Obsahově se nezmění, pouze se doplní ceny. p. Pýcha: Separátní smlouva? Starosta: Bude sepsána dodatečně. Nyní zaplatíme pouze jednu splátku za movitý majetek. Jediná změna je v rámcové dohodě k přislíbeným investicím. Kupní smlouva i cena je jasná. Rámcová dohoda se také nezmění. Změna je ve smlouvě o čištění, kdy bude separátní smlouva o financování zařízení na likvidaci fosforu. A druhá změna je, že v případě překročení BSK více než 2x za měsíc bude odběratel hradit prokazatelné vícenáklady na provoz ČOV. pí. Dvořanová: Plánované náklady (v předložené kalkulační tabulce): Předpoklad do roku 2015 vychází jinak dle tabulky. Starosta: Je to v tabulce uvedeno správně, částky byly kontrolovány, jen je to špatně čitelné. Celkové náklady jsou kalkulovány tis. Starosta přistoupil k hlasování. Výsledek hlasování o usnesení č.: 43/2015 Revokuje usnesení č.: 140/2012 a neschvaluje výpověď obce Velké Březno z členství ve Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno. Výsledek hlasování: 11 hlasů pro 0 hlasů proti 2 hlasů zdržel Výsledek hlasování o usnesení č.: 44/2015 I. Schvaluje dohodu s Heineken česká republika, a.s., se sídlem U Pivovaru1, Krušovice o způsobu řešení vztahů k čističce odpadních vod Velké Březno. II. Pověřuje starostu podpisem dohody Výsledek hlasování: 12 hlasů pro 0 hlasů proti 1 hlasů zdržel Výsledek hlasování o usnesení č.: 45/2015 I. Schvaluje uzavření kupní smlouvy se Sdružením provozovatelů ČOV Velké Březno o koupi movitého majetku Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno, specifikovaného znaleckým posudkem Ing. Petra Landy č. 14/2014 ze dne za cenu Kč vč. DPH, přičemž kupní cena činí Kč a DPH 21% činí Kč. II. Pověřuje starostu podpisem smlouvy Výsledek hlasování: 12 hlasů pro 0 hlasů proti 1 hlasů zdržel

4 Výsledek hlasování o usnesení č.: 46/2015 I. Schvaluje uzavření smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod mezi obcí provozovatelem ČOV Velké Březno a Heineken Česká republika, a.s., se sídlem U pivovaru 1, Krušovice odběratelem. II. Pověřuje starostu podpisem smlouvy Výsledek hlasování: 12 hlasů pro 0 hlasů proti 1 hlasů zdržel Výsledek hlasování o usnesení č.: 47/2015 II. Schvaluje rozhodnutí o přechodu majetku Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno na obec v případě ukončení členství Heineken Česká republika, a.s. ve Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno. III. Pověřuje starostu obce, aby se za obec zúčastnil valné hromady Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno a hlasoval na valné hromadě následovně: 1. Pro schválení změn stanov Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno, které: - stanoví možnost zániku členství některého člena dohodou všech členů sdružení, - upraví určení výše vypořádacího podílu při zániku členství, - stanoví možnost zániku sdružení bez likvidace s převodem majetku na právního nástupce. 2. Pro prodej movitého majetku ve vlastnictví sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno obci Velké Březno, specifikovaného znaleckým posudkem Ing. Petra Landy č. 14/2014 ze dne za Kč vč. DPH. 3. Pro schválení dohody o ukončení členství Heineken Česká republika, a.s. ve Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno. 4. Pro odsouhlasení mimořádné účetní závěrky Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno a schválení výše vypořádacího podílu Heineken Česká republika, a.s. ve výši 7 milionů Kč. 5. Pro odsouhlasení převodu majetku Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno na obec jako právního nástupce po ukončení členství Heineken Česká republika, a.s. ve Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno. 6. Pro schválení odstoupení jednatelů sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno za člena - Heineken Česká republika, a.s. Výsledek hlasování: 12 hlasů pro 0 hlasů proti 1 hlasů zdržel Usnesení bylo přijato Starosta konstatoval, že schválením připravených smluv a dohod se konečně dořešily dlouholeté spory. Starosta dále uvedl, že s právním zástupcem dohodl provedení všech nutných administrativních kroků na zrušení ČOV a dalších činnostech kvůli ČOV. Různé Starosta komentoval doporučení rady obce schválit přenesení části kompetencí na správce rozpočtu a Radu obce. Starosta nastiňuje, jak bude tato změna vypadat v praxi a z jakých důvodů je nutné ji schválit. Vše se musí řešit v souvislosti s novelizací zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech USC. Jedná se o tři body. A) pověření správce rozpočtu obce k provádění rozpočtových změn, kdy dochází pouze k úpravám v rámci jednotlivých odvětví a nedochází tedy k navýšení celkových příjmů a výdajů. Úhrn těchto změn nesmí v rámci oddílu převýšit 200 tis. Kč. Např. v rámci oddílu veřejné osvětlení může do předkládané výše přesouvat finance mezi el. Energií opravami a investicemi, tak aby celková částka nepřesáhla schválený rozpočet. B) pověření rady obce k provádění rozpočtových změn, kdy dochází pouze k úpravám v rámci jednotlivých odvětví a nedochází tedy k navýšení celkových příjmů a výdajů. Úhrn těchto změn smí v rámci oddílu převýšit 200 tis. Kč. Jako v oddíle A), ale rada může rozhodnout o přesun financí přes

5 C) pověření rady obce k provádění změn závazných ukazatelů rozpočtu v případě nepředpokládaných příjmů a výdajů, a to v hodnotě do 200 tis. Kč za každou položku schváleného rozpočtu. Úhrn takových rozpočtových změn na výdajové straně rozpočtu může způsobit roční zvýšení výdajů nejvýše o 1 mil. Kč. Zdůrazňuji, že se jedná o nepředpokládané výdaje!!! Z VŘ vyjde, že vítěz zakázky vysoutěžil o vyšší částku za realizaci, než bylo v rozpočtu schváleném zastupitelstvem rada v tu chvíli bude mít pravomoc schválit rozpočtové opatření a navýšit tuto konkrétní položku. Maximálně však do za položku a celkem Kč. p. Fiala: Jeden milion je strop celé investice? Starosta: Všech možných změn, které proběhnou v jednom roce. p. Fiala: Rozpočet by měl být vždy sestavován vyrovnaně. Starosta: Proto se jedná o nepředvídatelné výdaje. Např. vyúčtování energií může zapříčinit další nepředvídatelné výdaje. V řadě dalších obcí jsou takto kompetence delegovány. p. Pavliš: Pokud bude delegováno na radu, tak by bylo vhodné, aby bylo vždy zastupitelstvo o těchto změnách informováno. Starosta: Usnesení z rady jsou veřejně přístupné. p. Pavliš: Bylo by vhodné informovat o těchto změnách zastupitele em. Starosta: To nebude problém. p. Fiala: Nemělo by být zohledněno účetní období? Starosta: Neměli bychom zbytečně navyšovat výdaje, pokud nemáme dostatečné příjmy. V prosinci bude schvalován rozpočet na nový rok. Již při tomto schvalování musí být zohledněny všechny změny v daném roce. p. Hudík: Jeden kalendářní rok je optimální. p. Fiala: Vždyť víme, kolik má vše stát. Tajemník: Rok se uzavírá jako celek. Nedá se to přelévat do dalšího roku. p. Hudík se domnívá, že na celé funkční období je to zbytečné. p. Dvořák namítá, že to z toho vyplývá, že se jedná o jedno účetní období. Jen je platné pro celé volební období, aby se o tom nemuselo znovu hlasovat. Starosta: Nemůžeme vždy vše přesně odhadnout. V minulosti byl odhad na rekonstrukci sociálních zařízení v ZŠ tis. Kč. Skutečnost však byla tis. Kč. Rozpočtovou změnu schválilo zastupitelstvo zpětně, toto ale novela zákona již nedovoluje, schválit zpětně. p. Dvořák: Rozpočtové změny se nedají předvídat. Starosta: Rozpočtové změny byly vždy schvalovány dodatečně, to ale s novelou zákona již nelze. Tajemník: Novela ukládá provézt rozpočtové opatření před provedením. p. Pýcha: Týká se to investicí? Starosta: Týká se to všech výdajů. p. Pavliš: Můžeme přidat větu: O každé změně bude vždy zastupitelstvo informováno em? Starosta: Doplňme usnesení o tuto větu. Výsledek hlasování o usnesení č.:48/2015 schvaluje A) pověření správce rozpočtu obce k provádění rozpočtových změn, kdy dochází pouze k úpravám v rámci jednotlivých odvětví a nedochází tedy k navýšení celkových příjmů a výdajů. Úhrn těchto změn nesmí v rámci oddílu převýšit 200 tis. Kč. B) pověření rady obce k provádění rozpočtových změn, kdy dochází pouze k úpravám v rámci jednotlivých odvětví a nedochází tedy k navýšení celkových příjmů a výdajů. Úhrn těchto změn smí v rámci oddílu převýšit 200 tis. Kč. C) pověření rady obce k provádění změn závazných ukazatelů rozpočtu v případě nepředpokládaných příjmů a výdajů, a to v hodnotě do 200 tis. Kč za každou položku schváleného rozpočtu. Úhrn takových rozpočtových změn na výdajové straně rozpočtu může způsobit roční zvýšení výdajů nejvýše o 1 mil. Kč. Toto pověření je platné po dobu funkčního období stávajícího zastupitelstva obce, nebo dokud zastupitelstvo obce nerozhodne jinak. O každé změně bude em informováno zastupitelstvo obce.

6 Starosta přistoupil k dalšímu bodu, návrhu na zvýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce. Návrh schválit výši měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů obce dle přílohy, s platností od , reaguje na novelu nařízení vlády č. 37/2003 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. p. Pavliš: Nemusíme, pouze můžeme. Můžeme tuto částku věnovat na aktivity dětí, např. v základní škole. Starosta: Je to rozhodnutí na každém ze zastupitelů. p. Pavliš: Jsou to peníze z obecního rozpočtu. p. Pýcha: Nelze to posílat z účtu obce. Musíme si ty peníze vzít a pak je můžeme poslat. Starosta: Doporučuji tuto změnu schválit. Každý se může sám rozhodnout, co s penězi poté udělá. Rada doporučuje navýšení. p. Pýcha: Je to po celé funkční období zastupitelstva. Starosta: Nebo pokud nebude opět novela tohoto zákona. Výsledek hlasování o usnesení č.: 49/2015 schvaluje, na základě novely nařízení vlády č. 37/2003 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, výši měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů obce dle přílohy, s platností od Výsledek hlasování: 12 hlasů pro 0 hlasů proti 1 hlasů zdržel Usnesení bylo přijato Starosta: Rada obce projednala a doporučuje OZ vzít na vědomí zprávu o vyhodnocení provozu vodovodů a kanalizací za rok 2014 včetně kalkulace ceny pro rok p. Pavliš: Tento dokument jsem přehlédl v u. Starosta: dokument byl zasílán v podkladech. Usnesení č.: 50/2015 bere na vědomí zprávu o vyhodnocení provozu vodovodů a kanalizací za rok 2014 včetně kalkulace ceny pro rok Starosta představil redakční radu obecního zpravodaje: paní Mendlová, paní Valešová, pan Burda. Případné dotazy je redakční rada připravena zodpovědět. Redakční rada navrhuje zastupitelstvu ke schválení pravidla pro vydávání zpravodaje a možnost placené inzerce ve zpravodaji. Tajemník: Dle vyjádření auditora by bylo vhodnější mít na placenou inzerci činnost živnostenské oprávnění. Placenou inzerci nedoporučuje schválit. Pí. Mendlová: Redakční rada by doporučovala informovat o akcích místních (Tivoli, zahradnictví, apod.). Starosta se obává, že bude těžké rozhodnout koho uveřejnit a koho ne. Pí. Mendlová doporučuje informovat alespoň o kulturních akcí. p. Fiala se také domnívá, že placená inzerce není správný krok, ostatní rozhodnutí by nechal na rozhodnutí redakční rady. p. Hudík: Zpravodaj dostávají všichni do schránek? Starosta: Je tištěno pouze 600 ks. Na všechny se nedostane. p. Hudík: Ti, kteří jsou v infosystému, dostávají em zpravodaj? Pí. Mendlová: Zpravodaj je k dispozici na webových stránkách obce. p. Štefl: Doporučuji redakční radě počítat rozsah článků dle znaků, nikoliv dle slov. p. Hudík: Pokud napíši článek redakční radě, dostane jej k dispozici pouze redakční rada? Redakční rada: Ano. Tajemník: do týdne by měl být funkční redakční rady. Starosta: dle navrhovaných pravidel je redakční radě dovoleno krátit a upravovat články, pokud nedojde ke změně obsahu. Předpoklad je, že se vždy uvede, kdo článek zveřejnil p. Fiala: Šlo by uzávěrku zveřejnit v předchozím zpravodaji? Pí. Mendlová: Tato informace se předpokládá zveřejňovat v tiráži a pravděpodobně to bude k 15 dni každého čtvrtletí. Starosta: Paní Valešová byla na školení pro členy redakční rady. Návrh je provézt i změnu grafické podoby zpravodaje, která je letitá.

7 Výsledek hlasování o usnesení č.:51/2015 Schvaluje pravidla pro vydávání zpravodaje Velké Březno a Valtířov Starosta: O pravidlech pro komerční inzerci tedy hlasovat nebudeme. Dále komentuje ovou diskuzi k pořizování zápisů z jednání zastupitelstva. Osobně nesouhlasí s návrhy, které byly prezentovány v ové korespondenci. Odkazuje se na schválený jednací řád zastupitelstva, který na podobné případy nespokojenosti myslí. V případě, že se někdo z přispěvatelů do konkrétní diskuze bude domnívat, že jeho příspěvek je v zápise jinak než jak na jednání přednesl, má možnost podat proti zápisu námitku. I proto jsou zastupitelstvem schvalováni ověřovatelé zápisu, kteří by se měli k oprávněnosti námitce vyjádřit, proč by ověřovatele jinak zastupitelstvo schvalovalo. V případě, že si nevzpomínají, co kdo na jednání řekl, protože námitka totiž může být vznesena i po 2 měsících (nejpozději do dalšího jednání zastupitelstva), existuje možnost odposlouchat audio záznam a na nejbližším jednání by se, dle jeho názoru měli vyjádřit ověřovatelé, zda je námitka oprávněná, nebo ne. Bude to ale asi znamenat, že ověřovatelé si odposlechnou audiozáznam. Nicméně opět se odkazuje na schválený jednací řád, kde je zaneseno, že zápis dosvědčuje průběh jednání a přijatá usnesení a dále že o případných námitkách členů zastupitelstva rozhoduje zastupitelstvo na svém nejbližším jednání. Nemyslí si, že je reálné rozesílat zápis všem zastupitelům, poskytnout jim den na případné doplnění a poté doplňovat do zápisu. Zápisy se někdy pořizují pět sedm dní. p. Fiala: Dle mých zkušeností se má každý možnost vyjádřit k zápisu a vznést námitku na dalším jednání zastupitelstva a poopravit zápis svým novým příspěvkem. Starosta: Ano kdykoli, až do dalšího jednání zastupitelstva. V jednacím řádu je uvedeno: Zápis dosvědčuje průběh jednání a přijatá usnesení. Kdyby se psalo vše, byly by zápisy na stránek. Každý má právo na požadavek, aby byl jeho dotaz zaznamenán autenticky. Tajemník: Zápis nemá být o všem. Má obsahovat základní věci. Pokud zastupitel zjistí, že je něco uvedeno jinak, může na dalším jednání požadovat do zápisu uvézt nový příspěvek. p. Fiala: V případě nutnosti je možné ověřit přes audio. p. Holub: V mailu jsem informoval, že chci najít způsob, jak snížit administrativní náročnost. Mail byl asi pochopen špatně. Byla to moje první zkušenost. Neberte to jako sabotáž. p. Pavliš: Zápis by měl shrnovat závěry z jednání stručně a zachytit myšlenku. p. Fiala: Skrutátor nemůže kontrolovat celý zápis. Starosta: Někdo může vždy podat námitku. Starosta: Na minulém jednání jsme řešili dopis tenistů s žádostí o dotaci. Projednání jsme posunuli do dnešního jednání. Doplněnou žádost jsem vám zaslal. Měli bychom se nyní vyjádřit k tomuto dopisu. Já ani po obdržení tohoto dopisu nenabývám dojmu, že bychom měli tuto žádost schválit. Je to sice nabídka pro občany a turisty, ale přesto se domnívám, že není vhodné tuto dotaci schválit komerčnímu subjektu. Navrhuji o příspěvku TJ Jiskře hlasovat. p. Fiala: Ten dopis mi moc situaci neobjasnil. Navrhuji stanovit pravidla a stanovit dotaci na děti, která bude udělována od následujícího roku. Oddělit provozní náklady klubů a kroužků od dotací na děti. p. Hudík: Zastupitelé by se měli zabývat infrastrukturou. Každý má rád nějaký sport, jsou tu nějaká sportoviště. Pokud obec má peníze a chce je dát na sport, tak by měli tyto peníze na sport dát. Jedno dostává hodně, druhý nic, třetí trochu, to je zvláštní. p. Fiala požádal dnes pí Motlovou o informaci o počtu školních dětí v obci ve věku do 18 let. Zjišťoval i kolik dětí se účastní kterých kroužků. Starosta: Hovoříme tedy o navýšení rozpočtu. Měli bychom určit, pro které děti příspěvek bude. Jen pro ty, kteří se věnují aktivitám na území obce? p. Fiala: Byl bych pro podporování pouze našich dětí a pouze na území obce. p. Hudík: Naše sportoviště ve Valtířově je stále prázdné. Hrají tam pouze občas. Tajemník: Dostane to i nějaký právní rámec. Novelizace 250/2000 Sb. udává, že musí být vždy uzavírána veřejnoprávní smlouva. Každá akce podpořená obcí musí mít veřejnoprávní smlouvu s obcí. Např. u juda jsme řešili, že pan Buchar nemá nárok na příspěvek, neboť je FO a musel by udělat daňové přiznání.

8 Starosta: Např. akce pořádané kulturní komisí jsou mimo tento rámec. Ale na příspěvky sportovním klubům, či jednorázovým akcím pořádaných sportovními kluby nebo radou rodičů se smlouvy vztahují. Nejprve musí být podána žádost a následně se uzavře smlouva. p. Fiala: Měli bychom se zamyslet, kolik můžeme příští rok poskytnout na provoz a příspěvky pro děti. Starosta: V současnosti nejvíce přispíváme na fotbalové kluby a judo. Nejsem proti, aby došlo k podpoře všech sportujících dětí, případně dětí v umělecké škole. Uvědomme si ale, že tento příspěvek bude náklad navíc. p. Fiala: Ale bude to účelový příspěvek pro děti. Starosta: Podobně to funguje v Ústí nad Labem. Nemůžeme však srovnávat obec a město. Pokud nebudeme dotovat provoz klubů, tak se kluby zruší. A pak skončí i ty děti. p. Fiala: Pokud se stanoví příspěvek, odpadne určité množství žádostí. Starosta: Budeme tedy hlasovat o dopise k tenisu. p. Pýcha: Dovolím si provést experiment. Paní Valešová: Hrajete tenis nebo fotbal? Ne, nemáte tedy vztah k těmto sportům a nejste zaujatá. Víte, kolik má příspěvek fotbalový klub? 350 tis. Nyní řešíme, zda dát tenistům 20 tis. Kč. pí. Valešová: Pracuji již 15 let v komunitní nadaci. Tento problém byl v nadaci řešen a stanovila se pravidla, aby měli všichni stejné podmínky. p. Fiala: Zde funguje kulturně sportovní komise. pí. Valešová: Je to vyhlášeno veřejně tak, aby se mohli všichni přihlásit? Starosta: Historicky je dán příspěvek spartaku, jiskře, judu. Dříve obec tenistům příspěvek také dávala, nikdo nehodnotil, zda tam jsou děti, zda hrají soutěž. Rozhodující je ale, že fotbalové kluby nejsou výdělečné celky. Tenisté mají výdělečnou organizaci a jsou zřízeny za účelem dosažení zisku. Pí. Mendlová: Na tenis nechodí žádné děti z obce. Je to opravdu pouze pro dospělé. Máme zahradu hned vedle. Je to zanedbané. p. Pýcha: Dal bych rovné podmínky pro všechny. Starosta se rád nechá inspirovat. p. Hudík: Bude se tedy příště hlasovat při schvalování rozpočtu o těchto pravidlech. Starosta: Je potřeba je připravit. Pí. Dvořanová: Žádal jste pana Růžičku o doplnění žádosti? Starosta: Žádal jsem em. Pojďme hlasovat o tomto usnesení. Výsledek hlasování o usnesení č.:52/2015 Schvaluje finanční příspěvek ve výši Kč TJ JISKRA Velké Březno pro rok 2015 Výsledek hlasování: 1 hlasů pro 8 hlasů proti 4 hlasů zdržel Usnesení nebylo přijato. Hospodaření s majetkem obce Starosta komentuje doporučení rady obce odkupu p. p. č. 282/4 k. ú. Velké Březno o rozloze 708 m2 za cenu 10 Kč/m2. Obec usiluje o odkup všech pozemků od rodiny vlastníků. Odkup ostatních pozemků byl již schválen usnesením OZ č. 208/2013. Předmětný pozemek 282/4 ale nebyl v usnesení uveden. p. Suchý vznesl dotaz, kde je pozemek? Starosta uvedl, že se jedná o náhon v Mlýnské ulici. Výsledek hlasování o usnesení č.: 53/2015 I. Schvaluje odkup p.p.č 282/4 k. ú. Velké Březno lesní pozemek o výměře 708,- m 2, zapsané na LV č. 520 pro k.ú.velké Březno - Jitka Kubínová, Jiří Smolík, Alena Kittnerová, Oldřich Pavala a Josef Kopřiva za 10 Kč/m2 II. Pověřuje starostu podpisem smlouvy p. Pýcha: Cena je již předjednána? Starosta: Ano.

9 Starosta přešel k dalšímu bodu. Obec Dlouhodobě prodává poslední byt v objektu Děčínská 141 za 140 tis. Kč. Byt byl již 2x zatopen. Ozvala se realitní kancelář, že jej zájemce odkoupí za 100 tis. Kč. p. Dvořák: Byt je orientován na sever a je vždy vytopen. Je zázrak, že o něj má někdo zájem. Potřebovali bychom ho prodat. p. Pavliš: Dům je obecní? Starosta: Byl, ale v průběhu let se až na tento byt všechny byty prodaly. Byt je bez nájemníka a obec musí hradit finance do společné kasy na obnovu majetku, i když nájemné nevybíráme. Musíme revokovat usnesení o prodeji a schválit tuto prodejní cenu. Tajemník odešel, aby dohledal původní usnesení k prodeji bytu. Zatím starosta tento bod přeskočil a pokračoval v jednání. Starosta přešel ke zprávám starosty a informoval o vyhlášení výběrového řízení na post referent pro oblast matriky. Dále starosta informoval o rezignaci ředitelky MŠ Velké Březno. Rezignovala paní Jana Jarošová. Rada pověřila Ing. Šidáka zajištěním potřebných kroků k výběru nového ředitele. p. Pavliš: Kdy pí Motlová odstupuje? Starosta: V průběhu května dojde k výběrovému řízení a v červnu až srpnu dojde k zaškolení paní Motlovou. Dotazy p. Pavliš: Před měsícem jsem posílal k bytové politice. Navrhuje to dát do programu OZ a příště o tom debatovat. Tato koncepce nebude vytvořena na jednom zasedání ZO. Rád by to zanesl do agendy. p. Fiala: Nesvítí lampa v ul. Hraničářská. Dále vznesl dotaz na mobilitu Hasičů. Hasičské auto je dlouhodobě mimo provoz, jsou hasiči provozu schopní? Starosta: Hasiči jsou mobilní se starým vozem. Bohužel nás naboural člověk se zákazem řízení a bez povinného ručení. Řešíme to přes vlastní havarijní pojištění. Oprava bude hrazena z naší pojistky. Bylo osloveno pět uchazečů a byla obdržena pouze jedna nabídka. Pojišťovna odsouhlasila cenovou kalkulaci. p. Fiala: Kdy se opraví komunikace? Starosta: Je vybrán dodavatel S a M Silnice a mosty a opravy proběhnou v měsíci květnu až červnu. p. Fiala: Něco nového v případě investice do nové školní jídelny? Starosta: Opět jsme se v debatách vrátili k myšlence etapové opravy stávající jídelny. Stále ale platí to, co je schváleno v rozpočtu - vypracování projektová dokumentace na novou jídelnu. p. Fiala odhaduje, že i etapová výstavba nebyla nejlevnější a technologicky problematická. p. Fiala: Komunikace za školním hřištěm je šířkové nedostatečné, vím o možném záměru zaobroubit tuto komunikaci. Měla by být rozšířena. Starosta: Tuto komunikaci jsme chtěli zasypat drtí, aby byla komunikace zpevněná a použít obrubníky z opravovaných chodníků. Nikdy tam ale nebude komunikace pro dvě auta. p. Fiala: To určitě ne, ale jezdí tam tatrovka se sutí a hlínou. Starosta: Není tam zákaz vjezdu. Původně zde byla hliněná cesta. p. Fiala: Chtělo by to zohlednit nového stavitele. p. Dvořák se optal na stav dotace parčíku pod hodinami. Místostarosta odpověděl, že bude jednáno v červnu. Dále se p. Dvořák zeptal p. Hudíka, zda byl u pana Zíky? p. Hudík odpověděl, že s panem Zíkou mluvil. Ten přislíbil, že bude kontaktovat starostu. p. Pavliš: O co se jedná? Starosta: Jednalo se o soudní spor ve věci věcného břemene na komunikaci Zadní. Spor jsme prohráli a zaplatili jsme soudní poplatky. p. Hudík: Měl se zastavit u starosty, ale bude chtít 2m pozemku. Starosta: Nikdo u mě nebyl. p. Dvořák: Kde jsou kontejnery na prádlo? Starosta: Kontejnery jsou v obci dva. Jeden v Kolonii a druhý ve Velkém Březně na Náměstí. p. Dvořák: Byl Svoz velkoobjemového odpadu. Byly informace, co se tam má dávat. Stejně tam lidé dávali vše. Starosta: Společnost, která svoz zajišťuje, nakonec odveze vše.

10 p. Dvořák: Pracovnice by měla upozornit lidi, že pytel na biologický odpad by neměl být umístěn na obecních komunikacích, ale na soukromých pozemcích. Starosta: Pytle musí být umístěny u cesty kvůli hydraulické ruce. Upozorníme ji na to. Pí. Charvátová: V kolonce se dělá kanalizace? Starosta: Na obecních objektech probíhá hydroizolace a odvedení dešťových vod do jímek. Pí. Charvátová: Jeden kontejner se položil před garáže. Nebylo možné vyjíždět. Jeden občan má zničený rybníček a plot kvůli tvorbě kanalizace. Starosta kontaktujte pana Šestáka, aby vše dal do původního stavu. Pí. Dvořanová: V budově praktické školy bude nábytek k prodeji. Bude se něco dělat s klubem pro důchodce. Starosta: Musíme pověřit někoho realizací tohoto klubu, ale až bude prostor prázdný. p. Fiala: Je nějaká změna při zaměstnávání VPP? Starosta: Financování se nemění. Pracovníci si o malou část polepší. p. Pavliš: V baráčku za poštou je dílna, která opravuje auta. Je zde podezření, že je zde i lakovna. 20 m od této budovy je školka. Rád bych pověřil úřad, aby to prověřil. Pí. Dvořanová: Schvalovali jsme, že tam bude mít syn paní Ipoldttové ptáky. Sousedi si stěžovali, že tam bude chovat kanárky. Nyní je tam však cítit lak. Starosta: Schvalovalo se věcné břemeno práva a chůze po komunikaci u té nemovitosti. Prověříme, jaké má kompetence stavební úřad. Tajemník se vrátil na zasedání Zastupitelstva obce a oznámil, že se mu nepodařilo najít usnesení k původnímu prodeji bytu. Starosta: Budeme hlasovat o snížení prodejní ceny již dříve schváleného prodeje bytu. Starosta se vrátil k bodu prodeje obecního bytu č. 5 v objektu Děčínská 141, Velké Březno. Výsledek hlasování o usnesení č.: 54/2015 Schvaluje snížení prodejní ceny bytu č. 5 děčínská č. p. 141 Velké Březno na cenu Kč. Prodej realizovaný RK reality Lišková. Diskuze Nebylo diskutujících. Starosta ukončil schůzi Zastupitelstva obce v 19:45. Starosta ukončil zasedání ZO v 19:55 h. Jiří Suchý Iva Charvátová Mgr. Michal Kulhánek Ing. Mgr. Michal Šidák

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Michal Kulhánek, Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák, Karel Turek, Ladislav

Více

Plnění minulého usnesení

Plnění minulého usnesení Z á p i s z 13. jednání Zastupitelstva Obce Telnice konaného dne 19.12.2011 od 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti Obecní radnice ========================================================= Jednání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 27. 1. 2016 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 24.11.2010, od 18.00 hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 1) Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání ZO Hluboš bylo

Více

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno USNESENÍ z 9. schůze rady obce Velké, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír Dvořák

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 14. 12. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE ,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 10. 2016, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov www.jankovice.net Tel: 573 393 041 IČ: 00287288, ČS Holešov, účet č.: 1483102339/0800 obec@jankovice.net Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno:

Více

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období Z á p i s o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne 02. 03. 2015 v budově OÚ v Neplachově v období 2014-2018 Přítomní členové zastupitelstva: 6 (Machová, Mizera, Suková, Švec, Vaněčková,

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 21. 9. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Ing. Stanislav Kužel, Jaroslava Šlapanská,

Více

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 7.5. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 12.06.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 1 občan P r o g r a m : 1) Zahájení, jmenování

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 14. 12. 2016 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Luboš Čuchal, Radek Fröhlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová,

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis číslo 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.12.2014 přítomní: Mgr.

Více

Zápis z valné hromady č. 2/2015 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 2/2015 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 2/2015 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 29.6.2015 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2016 ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2016 ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2016 ze dne 23.5.2016 Čas: 19.05 21.15h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz.prezenční listina, 5 členů ZO Suchodol Hosté:

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 4/2007 Přítomni: Václav Nový, Antonín Kadlec, Magda Kindlová, Miroslav Oplt,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal, p. Vorlová, p. Frohlich Občané:

Více

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne 13. 6. 2016 na Obecním úřadě Přišimasy Přítomní zastupitelé: Šárka Rumanová, Martin Teichner, Jiří Pšenčík, Michal Strnad, Veronika Kuchařová, Radek

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 16. 11. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Přítomni: Omluveni: Vlastimil Řezníček, Ludmila Juráková, Bc. Ivana Hlavínová,

Více

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Den konání: 30.5.2016 Místo konání: Obecní úřad Lány Jednání probíhalo od - do: 19:00 19.50 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 (Jana Drastilová,

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 4.11. 2014 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Jiří Jeff Calda, Eva Nosková, Pavel Pouček, Josef Beran

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy

Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy Zahájení zasedání: 19:02hodin. Přítomni: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Medonosy konaného dne 18.01.2016 Členové zastupitelstva obce: dle prezenční listiny

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 24. 8. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Jaroslava Šlapanská, Petr Brázda, Ing. Hana Zárubová (zapisovatelka)

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 14 občanů P r o g r a m : 1)

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce Hluboš určuje ověřovateli zápisu Lumíra Faltyse a Vlastimila Fialu. Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce Hluboš určuje ověřovateli zápisu Lumíra Faltyse a Vlastimila Fialu. Usnesení č. 2 bylo schváleno. Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 13.3.2013, od 18.00 hod listů : 5 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 4 1) Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání ZO Hluboš bylo zahájeno

Více

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 10.3. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluven: 10 členů zastupitelstva obce 2 občané 1 člen zastupitelstva obce

Více

Z á p i s. ze zasedání zastupitelstva Obce Šlapanov konaného dne ve Šlapanově č.p. 40 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Z á p i s. ze zasedání zastupitelstva Obce Šlapanov konaného dne ve Šlapanově č.p. 40 v zasedací místnosti obecního úřadu. Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Šlapanov konaného dne 11. 4. 2016 ve Šlapanově č.p. 40 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 4. 2016 v 18.00 hodin. Přítomni: Ing. Pavlíček

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce P r o g r a m: 1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice (dále

Více

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0 Výpis usnesení - ZÁPIS č. 05 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 2. 6. 2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Miřejovice konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Miřejovice konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Miřejovice konaného dne 30. 6. 2016, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Miřejovice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl, Luboš Šmiraus, Dana Kozáková Hosté: viz. prezenční listina

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Zápis č. 2. ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č.2. dne

Zápis č. 2. ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č.2. dne Zápis č. 2. ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č.2. dne 17. 11. 2014 Přítomni: dle presenční listiny, všichni členové zastupitelstva Omluveni: 0 Ověřovatelé zápisu: Ing. Vítězslav Jílek, Oldřich

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 7/2015, které se konalo dne 1. 4. 2015 od 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, J. Vöröšová, B. Švanda,

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014 OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz, IDDS: qsjb7i3 Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konaného

Více

Zápis č. 3/2014. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod.

Zápis č. 3/2014. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod. Zápis č. 3/2014 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Viktor Dobrev, Žofia Vorlová, Josef

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zápis č. 7/2016. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis č. 7/2016. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 20.10. 2016 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Jednání probíhalo od 18:00 do 18:50 hodin Přítomní zastupitelé:

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 10. 6. 2016 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluven

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 15.12.2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 15.12.2015 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 15.12.2015 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hod. Přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. Přítomni: 6 zastupitelé

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté:

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté: 1 24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 3.3.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Hátle Vítězslav, Renata Festová, Jan Hojda, Novák Milan Hosté:

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 23. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 16.12. 2015 od 17.30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno: 6 členů zastupitelstva

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Obec Horní Maršov. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014, konaného dne 2. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Maršov

Obec Horní Maršov. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014, konaného dne 2. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Maršov Obec Horní Maršov Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014, konaného dne 2. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Maršov Jednání zahájil: Ing. Pavel Mrázek Přítomno: 10 členů

Více

Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.2.2017, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.2.2017, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE ,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 23. 1. 2017, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 29.3.2016 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 12.2.2014 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 12.2.2014 v 17:00hod., na OÚ Svinařov konaného dne 12.2.2014 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě) Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Příbramě č. 6/2016 dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Příbramě č. 6/2016 dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Příbramě č. 6/2016 dne 13. 12. 2016 Č.j. 326 /2016/OU Lhota u Příbramě, 13. 12. 2016 Přítomni: Vladimír Drmla, Mgr. Jiří Kadlec, Ivan Lachnitt, Bc. David Hnízdil

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Zápis číslo 19 Zastupitelstva obce Český Rudolec dne

Zápis číslo 19 Zastupitelstva obce Český Rudolec dne Zápis číslo 19 Zastupitelstva obce Český Rudolec dne 17.12.2009 Přítomni : Antonín Doležal, Mgr. František Thüringer, Alena Tesařová, František Jindrák, Václav Pecha, Luděk Plucar, Ludmila Bártů, Jitka

Více

Zápis č. 4. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 4. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: Ing. Tomáš Bruštík, Ing. Miroslav Čepčář, Ing. Kamil Chlupáč,

Více

Zápis. z 41. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 15. srpna 2014.

Zápis. z 41. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 15. srpna 2014. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 41. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č.2/2016 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 25.května od 19:00 hod. v budově Obecního úřadu.

Zápis č.2/2016 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 25.května od 19:00 hod. v budově Obecního úřadu. Zápis č.2/2016 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 25.května od 19:00 hod. v budově Obecního úřadu. Celkový počet členů zastupitelstva: 9 Přítomno:7 Omluveni:2 Hosté:3 Zasedání řídil

Více

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Ing. Michal

Více

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis L.B. 14.12.2016 24.12.2016 Strana 1(celkem8) Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne 14.12.2016 na Obecním úřadě ve Třebovli Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více