Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno."

Transkript

1 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Starosta zahájil zasedání v 17:05, přivítal přítomné zastupitele (občané, hosté 4) a zahájil zasedání zastupitelstva obce Velké Březno. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Konstatoval, že je přítomno 13 z 15 zastupitelů a zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné. Omluvil Ing. Miroslava Mouchu a pana Pavla Kurku. Zapisovateli určil Ing. Jana Houšku a paní Marcelu Tomanovou. Navrhl zvolit skrutátory a ověřovatele zápisu pana Jiřího Suchého a paní Ivu Charvátovou a návrhovou komisi ve složení: Jaromír Dvořák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D., Karel Turek. Výsledek hlasování o usnesení č.: 41/2015 A) určuje skrutátory a ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva pana Jiřího Suchého a paní Ivu Charvátovou B) určuje členy návrhové komise: Jaromír Dvořák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D., Karel Turek Starosta přistoupil ke schválení programu 5. zasedání. Nebylo připomínek, starosta nechal hlasovat. Výsledek hlasování o usnesení č.: 42/2015 schvaluje program 5. zasedání: 1. zahájení 2. ČOV Velké Březno 3. Různé 4. Hospodaření s majetkem obce 5. zprávy starosty 6. dotazy členů zastupitelstva 7. diskuze ČOV Velké Březno Starosta znovu připomněl, které dohody se musí schválit a následující postupy. Konstatuje, že na základě několikaletých jednání je ke schválení předložena finální dohoda s Heineken Česká republika o řešení problematiky ČOV Velké Březno. Dohoda vyžaduje několik kroků, které byly již několikrát projednávány na pracovních i řádných jednání zastupitelstva. Pro připomenutí: Prvním krokem je revokace usnesení o vystoupení obce se sdružení provozovatelů čov Velké Březno a neschválení výpovědi z členství v tomto sdružení. Dalším krokem je schválení dohody s Heineken česká republika, a.s., se sídlem U Pivovaru1, Krušovice o způsobu řešení vztahů k čističce odpadních vod Velké Březno, tak jak bylo prezentováno na všech pracovních jednání. Další krok je schválení Kupní smlouvy o odkupu movitého majetku ve vlastnictví sdružení. Dále je schválení uzavření Smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod mezi obcí jako provozovatelem a pivovarem Heineken jako odběratelem. Následuje pověření starosty hlasováním na valné hromadě sdružení následovně: 1. Pro schválení změn stanov Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno, které: - stanoví možnost zániku členství některého člena dohodou všech členů sdružení, - upraví určení výše vypořádacího podílu při zániku členství,

2 - stanoví možnost zániku sdružení bez likvidace s převodem majetku na právního nástupce. 2. Pro prodej movitého majetku ve vlastnictví sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno obci Velké Březno, specifikovaného znaleckým posudkem Ing. Petra Landy č. 14/2014 ze dne Pro schválení dohody o ukončení členství Heineken Česká republika, a.s. ve Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno. 4. Pro odsouhlasení mimořádné účetní závěrky Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno a schválení výše vypořádacího podílu Heineken Česká republika, a.s. ve výši 7 milionů Kč. 5. Pro odsouhlasení převodu majetku Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno na obec jako právního nástupce po ukončení členství Heineken Česká republika, a.s. ve Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno. 6. Pro schválení odstoupení jednatelů sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno za člena - Heineken Česká republika, a.s. Starosta dále dodal, že v posledním týdnu probíhala intenzivní jednání. Předložena je kalkulace nákladů. Na první stránce je kvůli tiskové chybě nečitelná kalkulovaná energie tis. Kč. Druhá nečitelná položka je omylem pojištění nemovitého majetku, ve skutečnosti to jsou odpisy nemovitého majetku ve výši 500 tis. Z této kalkulace je vypočítávána Fixní cena pro pivovar, která vychází pro pivovar 46,22 Kč/m3 a pro obec 19,13 Kč/m3. Vypořádací podíl, který požaduje Heineken ČR je 7 mil. Kč. Starosta předložil aktuální výpisy k z obou účtu sdružení: termínovaný účet v zůstatku tis. Kč a běžný účet v zůstatku 692 tis. Kč. Cena za odkup movitého majetku bude Kč bez DPH, cena včetně DPH bude Kč. Obec získá nárok na odpočet DPH ve výši tis. Kč. Obec částku dle smlouvy nezaplatí najednou. První a jediná splátka bude ve výši tis. Kč vč. celého DPH (bude odvedeno ČOV). Za měsíc duben dojde k fakturaci zálohy el. energie ve výši 100 tis. Kč, měsíční odměna provozovateli 112 tis. Kč a odvoz kalu za 27 tis. Kč, dále vedení účetnictví, oprava plováku, odpady, aj. Celkem za měsíc duben přijdou faktury za 341 tis. Kč. Obec ponese jako právní nástupce tyto závazky a zaplatí je v okamžiku, kdy se stane právním nástupcem. Poslední smlouvou je rámcová dohoda, která řeší všechny následující kroky. V této dohodě je upraveno, že obec odkoupí movitý majetek sdružení provozovatelů ČOV a svolá se valná hromada, pivovar bude mít nárok na vypořádací podíl, odvolají se jednatelé a obec uzavře dohodu o odběru a čištění odpadních vod s pivovarem za fixní cenu za 46,22 Kč/m3. p. Hudík vznesl dotaz, jakým způsobem dojde k fixaci? Není protizákonná? Ceny jsou nějakým způsobem rozpočítané? K tomu starosta: Fixace vychází z kalkulace dle současných podmínek. Mohu citovat smlouvu. Naším cílem je, aby případné náklady nepřesáhly tyto kalkulované náklady. Právníci proti tomu neměli připomínek. Dnes dopoledne volali, že fixace bude na 10 let, nyní však kvůli dalším jednáním proběhne fixace pouze na jeden rok. Následně dle spotřeby energie dojde k přepočítání kalkulace na dalších 9 let. Přepočítávána bude pouze spotřeba el. Energie. p. Pýcha: Cena tedy bude přepočítána za jeden rok a tak kontinuálně? K tomu starosta: Cena bude po prvním roce již fixována na 9 let. p. Pýcha: Pokud tedy dojde k růstu energií, nedojde tedy k úpravě ceny? Starosta: Toto je riziko, které musíme podstoupit. Letos bychom nerealizovali Ing. Miňovským navrhovanou investici do frekvenčních měničů, které by měli snížit spotřebu el. Energie až o 1/3. Tato investice by byla odhadem ve výši 400 tis. Kč. Naplánovali bychom ji až po prvním roce fungování a po stanovení fixní ceny na 9 let. p. Dvořák: Heineken slíbil další investici. Bude realizována? Starosta: Tato investice je zakotvena v jedné z připravených smluv. Pí. Dvořanová: Je to uvedeno v čl. 6 původní dohody. Starosta: Nyní je to v dohodě uvedeno trochu jinak, zajistíme však, aby došlo k naplnění této skutečnosti, a náklady na vybudování zařízení na likvidaci fosforu budou přefakturovány pivovaru. Starosta jde kontaktovat smluvní stranu kvůli tomuto bodu smlouvy. Jednání bylo v 17:34 h na okamžik pozastaveno. Starosta: (17:37 h) Bod o jednorázových nákladech na zařízení v dohodě není. Bude řešena separátní dohoda, kdy definujeme, o jaké konkrétní investice se bude jednat. Má ústní příslib.

3 p. Fiala: K by mělo dojít k převzetí ČOV? Starosta: Ano, převzetí bude , od stejného data přejdou pod obec i zaměstnanci, kteří jsou v provozu čov. p. Fiala: Jaký je předpoklad kalkulace služeb? Starosta: V minulosti byly za služby kalkulováno 1,2 ml. Kč současná Cena už je kalkulována s 300 tis. Kč úsporou za provoz, než v minulosti. Je možné, že vznikne i další úspora, současná kalkulace nezahrnuje jenom provozní náklady. Tajemník: ČOV přejde pod obec a obec získá další dva zaměstnance. Ing. Lípová bude organizačně řídit ČOV i vodárenský provoz. Musí dojít k úpravě pracovní náplně. Kombinování provozu ČOV a VaK pod obcí je komplikované. Budeme muset provézt VŘ na pozici referenta pro životní prostředí. V současnosti je tato práce rozložena z ½ na Ing. Lípovou. Starosta: V průběhu prvního roku se budeme teprve seznamovat s provozem ČOV. Je zde vize, že VaK i ČOV budou společně pod jedním s.r.o. se 100% vlastnictvím obce. p. Pýcha: Dojde tedy ještě k úpravám předložených smluv? Starosta: Obsahově se nezmění, pouze se doplní ceny. p. Pýcha: Separátní smlouva? Starosta: Bude sepsána dodatečně. Nyní zaplatíme pouze jednu splátku za movitý majetek. Jediná změna je v rámcové dohodě k přislíbeným investicím. Kupní smlouva i cena je jasná. Rámcová dohoda se také nezmění. Změna je ve smlouvě o čištění, kdy bude separátní smlouva o financování zařízení na likvidaci fosforu. A druhá změna je, že v případě překročení BSK více než 2x za měsíc bude odběratel hradit prokazatelné vícenáklady na provoz ČOV. pí. Dvořanová: Plánované náklady (v předložené kalkulační tabulce): Předpoklad do roku 2015 vychází jinak dle tabulky. Starosta: Je to v tabulce uvedeno správně, částky byly kontrolovány, jen je to špatně čitelné. Celkové náklady jsou kalkulovány tis. Starosta přistoupil k hlasování. Výsledek hlasování o usnesení č.: 43/2015 Revokuje usnesení č.: 140/2012 a neschvaluje výpověď obce Velké Březno z členství ve Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno. Výsledek hlasování: 11 hlasů pro 0 hlasů proti 2 hlasů zdržel Výsledek hlasování o usnesení č.: 44/2015 I. Schvaluje dohodu s Heineken česká republika, a.s., se sídlem U Pivovaru1, Krušovice o způsobu řešení vztahů k čističce odpadních vod Velké Březno. II. Pověřuje starostu podpisem dohody Výsledek hlasování: 12 hlasů pro 0 hlasů proti 1 hlasů zdržel Výsledek hlasování o usnesení č.: 45/2015 I. Schvaluje uzavření kupní smlouvy se Sdružením provozovatelů ČOV Velké Březno o koupi movitého majetku Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno, specifikovaného znaleckým posudkem Ing. Petra Landy č. 14/2014 ze dne za cenu Kč vč. DPH, přičemž kupní cena činí Kč a DPH 21% činí Kč. II. Pověřuje starostu podpisem smlouvy Výsledek hlasování: 12 hlasů pro 0 hlasů proti 1 hlasů zdržel

4 Výsledek hlasování o usnesení č.: 46/2015 I. Schvaluje uzavření smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod mezi obcí provozovatelem ČOV Velké Březno a Heineken Česká republika, a.s., se sídlem U pivovaru 1, Krušovice odběratelem. II. Pověřuje starostu podpisem smlouvy Výsledek hlasování: 12 hlasů pro 0 hlasů proti 1 hlasů zdržel Výsledek hlasování o usnesení č.: 47/2015 II. Schvaluje rozhodnutí o přechodu majetku Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno na obec v případě ukončení členství Heineken Česká republika, a.s. ve Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno. III. Pověřuje starostu obce, aby se za obec zúčastnil valné hromady Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno a hlasoval na valné hromadě následovně: 1. Pro schválení změn stanov Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno, které: - stanoví možnost zániku členství některého člena dohodou všech členů sdružení, - upraví určení výše vypořádacího podílu při zániku členství, - stanoví možnost zániku sdružení bez likvidace s převodem majetku na právního nástupce. 2. Pro prodej movitého majetku ve vlastnictví sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno obci Velké Březno, specifikovaného znaleckým posudkem Ing. Petra Landy č. 14/2014 ze dne za Kč vč. DPH. 3. Pro schválení dohody o ukončení členství Heineken Česká republika, a.s. ve Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno. 4. Pro odsouhlasení mimořádné účetní závěrky Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno a schválení výše vypořádacího podílu Heineken Česká republika, a.s. ve výši 7 milionů Kč. 5. Pro odsouhlasení převodu majetku Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno na obec jako právního nástupce po ukončení členství Heineken Česká republika, a.s. ve Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno. 6. Pro schválení odstoupení jednatelů sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno za člena - Heineken Česká republika, a.s. Výsledek hlasování: 12 hlasů pro 0 hlasů proti 1 hlasů zdržel Usnesení bylo přijato Starosta konstatoval, že schválením připravených smluv a dohod se konečně dořešily dlouholeté spory. Starosta dále uvedl, že s právním zástupcem dohodl provedení všech nutných administrativních kroků na zrušení ČOV a dalších činnostech kvůli ČOV. Různé Starosta komentoval doporučení rady obce schválit přenesení části kompetencí na správce rozpočtu a Radu obce. Starosta nastiňuje, jak bude tato změna vypadat v praxi a z jakých důvodů je nutné ji schválit. Vše se musí řešit v souvislosti s novelizací zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech USC. Jedná se o tři body. A) pověření správce rozpočtu obce k provádění rozpočtových změn, kdy dochází pouze k úpravám v rámci jednotlivých odvětví a nedochází tedy k navýšení celkových příjmů a výdajů. Úhrn těchto změn nesmí v rámci oddílu převýšit 200 tis. Kč. Např. v rámci oddílu veřejné osvětlení může do předkládané výše přesouvat finance mezi el. Energií opravami a investicemi, tak aby celková částka nepřesáhla schválený rozpočet. B) pověření rady obce k provádění rozpočtových změn, kdy dochází pouze k úpravám v rámci jednotlivých odvětví a nedochází tedy k navýšení celkových příjmů a výdajů. Úhrn těchto změn smí v rámci oddílu převýšit 200 tis. Kč. Jako v oddíle A), ale rada může rozhodnout o přesun financí přes

5 C) pověření rady obce k provádění změn závazných ukazatelů rozpočtu v případě nepředpokládaných příjmů a výdajů, a to v hodnotě do 200 tis. Kč za každou položku schváleného rozpočtu. Úhrn takových rozpočtových změn na výdajové straně rozpočtu může způsobit roční zvýšení výdajů nejvýše o 1 mil. Kč. Zdůrazňuji, že se jedná o nepředpokládané výdaje!!! Z VŘ vyjde, že vítěz zakázky vysoutěžil o vyšší částku za realizaci, než bylo v rozpočtu schváleném zastupitelstvem rada v tu chvíli bude mít pravomoc schválit rozpočtové opatření a navýšit tuto konkrétní položku. Maximálně však do za položku a celkem Kč. p. Fiala: Jeden milion je strop celé investice? Starosta: Všech možných změn, které proběhnou v jednom roce. p. Fiala: Rozpočet by měl být vždy sestavován vyrovnaně. Starosta: Proto se jedná o nepředvídatelné výdaje. Např. vyúčtování energií může zapříčinit další nepředvídatelné výdaje. V řadě dalších obcí jsou takto kompetence delegovány. p. Pavliš: Pokud bude delegováno na radu, tak by bylo vhodné, aby bylo vždy zastupitelstvo o těchto změnách informováno. Starosta: Usnesení z rady jsou veřejně přístupné. p. Pavliš: Bylo by vhodné informovat o těchto změnách zastupitele em. Starosta: To nebude problém. p. Fiala: Nemělo by být zohledněno účetní období? Starosta: Neměli bychom zbytečně navyšovat výdaje, pokud nemáme dostatečné příjmy. V prosinci bude schvalován rozpočet na nový rok. Již při tomto schvalování musí být zohledněny všechny změny v daném roce. p. Hudík: Jeden kalendářní rok je optimální. p. Fiala: Vždyť víme, kolik má vše stát. Tajemník: Rok se uzavírá jako celek. Nedá se to přelévat do dalšího roku. p. Hudík se domnívá, že na celé funkční období je to zbytečné. p. Dvořák namítá, že to z toho vyplývá, že se jedná o jedno účetní období. Jen je platné pro celé volební období, aby se o tom nemuselo znovu hlasovat. Starosta: Nemůžeme vždy vše přesně odhadnout. V minulosti byl odhad na rekonstrukci sociálních zařízení v ZŠ tis. Kč. Skutečnost však byla tis. Kč. Rozpočtovou změnu schválilo zastupitelstvo zpětně, toto ale novela zákona již nedovoluje, schválit zpětně. p. Dvořák: Rozpočtové změny se nedají předvídat. Starosta: Rozpočtové změny byly vždy schvalovány dodatečně, to ale s novelou zákona již nelze. Tajemník: Novela ukládá provézt rozpočtové opatření před provedením. p. Pýcha: Týká se to investicí? Starosta: Týká se to všech výdajů. p. Pavliš: Můžeme přidat větu: O každé změně bude vždy zastupitelstvo informováno em? Starosta: Doplňme usnesení o tuto větu. Výsledek hlasování o usnesení č.:48/2015 schvaluje A) pověření správce rozpočtu obce k provádění rozpočtových změn, kdy dochází pouze k úpravám v rámci jednotlivých odvětví a nedochází tedy k navýšení celkových příjmů a výdajů. Úhrn těchto změn nesmí v rámci oddílu převýšit 200 tis. Kč. B) pověření rady obce k provádění rozpočtových změn, kdy dochází pouze k úpravám v rámci jednotlivých odvětví a nedochází tedy k navýšení celkových příjmů a výdajů. Úhrn těchto změn smí v rámci oddílu převýšit 200 tis. Kč. C) pověření rady obce k provádění změn závazných ukazatelů rozpočtu v případě nepředpokládaných příjmů a výdajů, a to v hodnotě do 200 tis. Kč za každou položku schváleného rozpočtu. Úhrn takových rozpočtových změn na výdajové straně rozpočtu může způsobit roční zvýšení výdajů nejvýše o 1 mil. Kč. Toto pověření je platné po dobu funkčního období stávajícího zastupitelstva obce, nebo dokud zastupitelstvo obce nerozhodne jinak. O každé změně bude em informováno zastupitelstvo obce.

6 Starosta přistoupil k dalšímu bodu, návrhu na zvýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce. Návrh schválit výši měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů obce dle přílohy, s platností od , reaguje na novelu nařízení vlády č. 37/2003 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. p. Pavliš: Nemusíme, pouze můžeme. Můžeme tuto částku věnovat na aktivity dětí, např. v základní škole. Starosta: Je to rozhodnutí na každém ze zastupitelů. p. Pavliš: Jsou to peníze z obecního rozpočtu. p. Pýcha: Nelze to posílat z účtu obce. Musíme si ty peníze vzít a pak je můžeme poslat. Starosta: Doporučuji tuto změnu schválit. Každý se může sám rozhodnout, co s penězi poté udělá. Rada doporučuje navýšení. p. Pýcha: Je to po celé funkční období zastupitelstva. Starosta: Nebo pokud nebude opět novela tohoto zákona. Výsledek hlasování o usnesení č.: 49/2015 schvaluje, na základě novely nařízení vlády č. 37/2003 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, výši měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů obce dle přílohy, s platností od Výsledek hlasování: 12 hlasů pro 0 hlasů proti 1 hlasů zdržel Usnesení bylo přijato Starosta: Rada obce projednala a doporučuje OZ vzít na vědomí zprávu o vyhodnocení provozu vodovodů a kanalizací za rok 2014 včetně kalkulace ceny pro rok p. Pavliš: Tento dokument jsem přehlédl v u. Starosta: dokument byl zasílán v podkladech. Usnesení č.: 50/2015 bere na vědomí zprávu o vyhodnocení provozu vodovodů a kanalizací za rok 2014 včetně kalkulace ceny pro rok Starosta představil redakční radu obecního zpravodaje: paní Mendlová, paní Valešová, pan Burda. Případné dotazy je redakční rada připravena zodpovědět. Redakční rada navrhuje zastupitelstvu ke schválení pravidla pro vydávání zpravodaje a možnost placené inzerce ve zpravodaji. Tajemník: Dle vyjádření auditora by bylo vhodnější mít na placenou inzerci činnost živnostenské oprávnění. Placenou inzerci nedoporučuje schválit. Pí. Mendlová: Redakční rada by doporučovala informovat o akcích místních (Tivoli, zahradnictví, apod.). Starosta se obává, že bude těžké rozhodnout koho uveřejnit a koho ne. Pí. Mendlová doporučuje informovat alespoň o kulturních akcí. p. Fiala se také domnívá, že placená inzerce není správný krok, ostatní rozhodnutí by nechal na rozhodnutí redakční rady. p. Hudík: Zpravodaj dostávají všichni do schránek? Starosta: Je tištěno pouze 600 ks. Na všechny se nedostane. p. Hudík: Ti, kteří jsou v infosystému, dostávají em zpravodaj? Pí. Mendlová: Zpravodaj je k dispozici na webových stránkách obce. p. Štefl: Doporučuji redakční radě počítat rozsah článků dle znaků, nikoliv dle slov. p. Hudík: Pokud napíši článek redakční radě, dostane jej k dispozici pouze redakční rada? Redakční rada: Ano. Tajemník: do týdne by měl být funkční redakční rady. Starosta: dle navrhovaných pravidel je redakční radě dovoleno krátit a upravovat články, pokud nedojde ke změně obsahu. Předpoklad je, že se vždy uvede, kdo článek zveřejnil p. Fiala: Šlo by uzávěrku zveřejnit v předchozím zpravodaji? Pí. Mendlová: Tato informace se předpokládá zveřejňovat v tiráži a pravděpodobně to bude k 15 dni každého čtvrtletí. Starosta: Paní Valešová byla na školení pro členy redakční rady. Návrh je provézt i změnu grafické podoby zpravodaje, která je letitá.

7 Výsledek hlasování o usnesení č.:51/2015 Schvaluje pravidla pro vydávání zpravodaje Velké Březno a Valtířov Starosta: O pravidlech pro komerční inzerci tedy hlasovat nebudeme. Dále komentuje ovou diskuzi k pořizování zápisů z jednání zastupitelstva. Osobně nesouhlasí s návrhy, které byly prezentovány v ové korespondenci. Odkazuje se na schválený jednací řád zastupitelstva, který na podobné případy nespokojenosti myslí. V případě, že se někdo z přispěvatelů do konkrétní diskuze bude domnívat, že jeho příspěvek je v zápise jinak než jak na jednání přednesl, má možnost podat proti zápisu námitku. I proto jsou zastupitelstvem schvalováni ověřovatelé zápisu, kteří by se měli k oprávněnosti námitce vyjádřit, proč by ověřovatele jinak zastupitelstvo schvalovalo. V případě, že si nevzpomínají, co kdo na jednání řekl, protože námitka totiž může být vznesena i po 2 měsících (nejpozději do dalšího jednání zastupitelstva), existuje možnost odposlouchat audio záznam a na nejbližším jednání by se, dle jeho názoru měli vyjádřit ověřovatelé, zda je námitka oprávněná, nebo ne. Bude to ale asi znamenat, že ověřovatelé si odposlechnou audiozáznam. Nicméně opět se odkazuje na schválený jednací řád, kde je zaneseno, že zápis dosvědčuje průběh jednání a přijatá usnesení a dále že o případných námitkách členů zastupitelstva rozhoduje zastupitelstvo na svém nejbližším jednání. Nemyslí si, že je reálné rozesílat zápis všem zastupitelům, poskytnout jim den na případné doplnění a poté doplňovat do zápisu. Zápisy se někdy pořizují pět sedm dní. p. Fiala: Dle mých zkušeností se má každý možnost vyjádřit k zápisu a vznést námitku na dalším jednání zastupitelstva a poopravit zápis svým novým příspěvkem. Starosta: Ano kdykoli, až do dalšího jednání zastupitelstva. V jednacím řádu je uvedeno: Zápis dosvědčuje průběh jednání a přijatá usnesení. Kdyby se psalo vše, byly by zápisy na stránek. Každý má právo na požadavek, aby byl jeho dotaz zaznamenán autenticky. Tajemník: Zápis nemá být o všem. Má obsahovat základní věci. Pokud zastupitel zjistí, že je něco uvedeno jinak, může na dalším jednání požadovat do zápisu uvézt nový příspěvek. p. Fiala: V případě nutnosti je možné ověřit přes audio. p. Holub: V mailu jsem informoval, že chci najít způsob, jak snížit administrativní náročnost. Mail byl asi pochopen špatně. Byla to moje první zkušenost. Neberte to jako sabotáž. p. Pavliš: Zápis by měl shrnovat závěry z jednání stručně a zachytit myšlenku. p. Fiala: Skrutátor nemůže kontrolovat celý zápis. Starosta: Někdo může vždy podat námitku. Starosta: Na minulém jednání jsme řešili dopis tenistů s žádostí o dotaci. Projednání jsme posunuli do dnešního jednání. Doplněnou žádost jsem vám zaslal. Měli bychom se nyní vyjádřit k tomuto dopisu. Já ani po obdržení tohoto dopisu nenabývám dojmu, že bychom měli tuto žádost schválit. Je to sice nabídka pro občany a turisty, ale přesto se domnívám, že není vhodné tuto dotaci schválit komerčnímu subjektu. Navrhuji o příspěvku TJ Jiskře hlasovat. p. Fiala: Ten dopis mi moc situaci neobjasnil. Navrhuji stanovit pravidla a stanovit dotaci na děti, která bude udělována od následujícího roku. Oddělit provozní náklady klubů a kroužků od dotací na děti. p. Hudík: Zastupitelé by se měli zabývat infrastrukturou. Každý má rád nějaký sport, jsou tu nějaká sportoviště. Pokud obec má peníze a chce je dát na sport, tak by měli tyto peníze na sport dát. Jedno dostává hodně, druhý nic, třetí trochu, to je zvláštní. p. Fiala požádal dnes pí Motlovou o informaci o počtu školních dětí v obci ve věku do 18 let. Zjišťoval i kolik dětí se účastní kterých kroužků. Starosta: Hovoříme tedy o navýšení rozpočtu. Měli bychom určit, pro které děti příspěvek bude. Jen pro ty, kteří se věnují aktivitám na území obce? p. Fiala: Byl bych pro podporování pouze našich dětí a pouze na území obce. p. Hudík: Naše sportoviště ve Valtířově je stále prázdné. Hrají tam pouze občas. Tajemník: Dostane to i nějaký právní rámec. Novelizace 250/2000 Sb. udává, že musí být vždy uzavírána veřejnoprávní smlouva. Každá akce podpořená obcí musí mít veřejnoprávní smlouvu s obcí. Např. u juda jsme řešili, že pan Buchar nemá nárok na příspěvek, neboť je FO a musel by udělat daňové přiznání.

8 Starosta: Např. akce pořádané kulturní komisí jsou mimo tento rámec. Ale na příspěvky sportovním klubům, či jednorázovým akcím pořádaných sportovními kluby nebo radou rodičů se smlouvy vztahují. Nejprve musí být podána žádost a následně se uzavře smlouva. p. Fiala: Měli bychom se zamyslet, kolik můžeme příští rok poskytnout na provoz a příspěvky pro děti. Starosta: V současnosti nejvíce přispíváme na fotbalové kluby a judo. Nejsem proti, aby došlo k podpoře všech sportujících dětí, případně dětí v umělecké škole. Uvědomme si ale, že tento příspěvek bude náklad navíc. p. Fiala: Ale bude to účelový příspěvek pro děti. Starosta: Podobně to funguje v Ústí nad Labem. Nemůžeme však srovnávat obec a město. Pokud nebudeme dotovat provoz klubů, tak se kluby zruší. A pak skončí i ty děti. p. Fiala: Pokud se stanoví příspěvek, odpadne určité množství žádostí. Starosta: Budeme tedy hlasovat o dopise k tenisu. p. Pýcha: Dovolím si provést experiment. Paní Valešová: Hrajete tenis nebo fotbal? Ne, nemáte tedy vztah k těmto sportům a nejste zaujatá. Víte, kolik má příspěvek fotbalový klub? 350 tis. Nyní řešíme, zda dát tenistům 20 tis. Kč. pí. Valešová: Pracuji již 15 let v komunitní nadaci. Tento problém byl v nadaci řešen a stanovila se pravidla, aby měli všichni stejné podmínky. p. Fiala: Zde funguje kulturně sportovní komise. pí. Valešová: Je to vyhlášeno veřejně tak, aby se mohli všichni přihlásit? Starosta: Historicky je dán příspěvek spartaku, jiskře, judu. Dříve obec tenistům příspěvek také dávala, nikdo nehodnotil, zda tam jsou děti, zda hrají soutěž. Rozhodující je ale, že fotbalové kluby nejsou výdělečné celky. Tenisté mají výdělečnou organizaci a jsou zřízeny za účelem dosažení zisku. Pí. Mendlová: Na tenis nechodí žádné děti z obce. Je to opravdu pouze pro dospělé. Máme zahradu hned vedle. Je to zanedbané. p. Pýcha: Dal bych rovné podmínky pro všechny. Starosta se rád nechá inspirovat. p. Hudík: Bude se tedy příště hlasovat při schvalování rozpočtu o těchto pravidlech. Starosta: Je potřeba je připravit. Pí. Dvořanová: Žádal jste pana Růžičku o doplnění žádosti? Starosta: Žádal jsem em. Pojďme hlasovat o tomto usnesení. Výsledek hlasování o usnesení č.:52/2015 Schvaluje finanční příspěvek ve výši Kč TJ JISKRA Velké Březno pro rok 2015 Výsledek hlasování: 1 hlasů pro 8 hlasů proti 4 hlasů zdržel Usnesení nebylo přijato. Hospodaření s majetkem obce Starosta komentuje doporučení rady obce odkupu p. p. č. 282/4 k. ú. Velké Březno o rozloze 708 m2 za cenu 10 Kč/m2. Obec usiluje o odkup všech pozemků od rodiny vlastníků. Odkup ostatních pozemků byl již schválen usnesením OZ č. 208/2013. Předmětný pozemek 282/4 ale nebyl v usnesení uveden. p. Suchý vznesl dotaz, kde je pozemek? Starosta uvedl, že se jedná o náhon v Mlýnské ulici. Výsledek hlasování o usnesení č.: 53/2015 I. Schvaluje odkup p.p.č 282/4 k. ú. Velké Březno lesní pozemek o výměře 708,- m 2, zapsané na LV č. 520 pro k.ú.velké Březno - Jitka Kubínová, Jiří Smolík, Alena Kittnerová, Oldřich Pavala a Josef Kopřiva za 10 Kč/m2 II. Pověřuje starostu podpisem smlouvy p. Pýcha: Cena je již předjednána? Starosta: Ano.

9 Starosta přešel k dalšímu bodu. Obec Dlouhodobě prodává poslední byt v objektu Děčínská 141 za 140 tis. Kč. Byt byl již 2x zatopen. Ozvala se realitní kancelář, že jej zájemce odkoupí za 100 tis. Kč. p. Dvořák: Byt je orientován na sever a je vždy vytopen. Je zázrak, že o něj má někdo zájem. Potřebovali bychom ho prodat. p. Pavliš: Dům je obecní? Starosta: Byl, ale v průběhu let se až na tento byt všechny byty prodaly. Byt je bez nájemníka a obec musí hradit finance do společné kasy na obnovu majetku, i když nájemné nevybíráme. Musíme revokovat usnesení o prodeji a schválit tuto prodejní cenu. Tajemník odešel, aby dohledal původní usnesení k prodeji bytu. Zatím starosta tento bod přeskočil a pokračoval v jednání. Starosta přešel ke zprávám starosty a informoval o vyhlášení výběrového řízení na post referent pro oblast matriky. Dále starosta informoval o rezignaci ředitelky MŠ Velké Březno. Rezignovala paní Jana Jarošová. Rada pověřila Ing. Šidáka zajištěním potřebných kroků k výběru nového ředitele. p. Pavliš: Kdy pí Motlová odstupuje? Starosta: V průběhu května dojde k výběrovému řízení a v červnu až srpnu dojde k zaškolení paní Motlovou. Dotazy p. Pavliš: Před měsícem jsem posílal k bytové politice. Navrhuje to dát do programu OZ a příště o tom debatovat. Tato koncepce nebude vytvořena na jednom zasedání ZO. Rád by to zanesl do agendy. p. Fiala: Nesvítí lampa v ul. Hraničářská. Dále vznesl dotaz na mobilitu Hasičů. Hasičské auto je dlouhodobě mimo provoz, jsou hasiči provozu schopní? Starosta: Hasiči jsou mobilní se starým vozem. Bohužel nás naboural člověk se zákazem řízení a bez povinného ručení. Řešíme to přes vlastní havarijní pojištění. Oprava bude hrazena z naší pojistky. Bylo osloveno pět uchazečů a byla obdržena pouze jedna nabídka. Pojišťovna odsouhlasila cenovou kalkulaci. p. Fiala: Kdy se opraví komunikace? Starosta: Je vybrán dodavatel S a M Silnice a mosty a opravy proběhnou v měsíci květnu až červnu. p. Fiala: Něco nového v případě investice do nové školní jídelny? Starosta: Opět jsme se v debatách vrátili k myšlence etapové opravy stávající jídelny. Stále ale platí to, co je schváleno v rozpočtu - vypracování projektová dokumentace na novou jídelnu. p. Fiala odhaduje, že i etapová výstavba nebyla nejlevnější a technologicky problematická. p. Fiala: Komunikace za školním hřištěm je šířkové nedostatečné, vím o možném záměru zaobroubit tuto komunikaci. Měla by být rozšířena. Starosta: Tuto komunikaci jsme chtěli zasypat drtí, aby byla komunikace zpevněná a použít obrubníky z opravovaných chodníků. Nikdy tam ale nebude komunikace pro dvě auta. p. Fiala: To určitě ne, ale jezdí tam tatrovka se sutí a hlínou. Starosta: Není tam zákaz vjezdu. Původně zde byla hliněná cesta. p. Fiala: Chtělo by to zohlednit nového stavitele. p. Dvořák se optal na stav dotace parčíku pod hodinami. Místostarosta odpověděl, že bude jednáno v červnu. Dále se p. Dvořák zeptal p. Hudíka, zda byl u pana Zíky? p. Hudík odpověděl, že s panem Zíkou mluvil. Ten přislíbil, že bude kontaktovat starostu. p. Pavliš: O co se jedná? Starosta: Jednalo se o soudní spor ve věci věcného břemene na komunikaci Zadní. Spor jsme prohráli a zaplatili jsme soudní poplatky. p. Hudík: Měl se zastavit u starosty, ale bude chtít 2m pozemku. Starosta: Nikdo u mě nebyl. p. Dvořák: Kde jsou kontejnery na prádlo? Starosta: Kontejnery jsou v obci dva. Jeden v Kolonii a druhý ve Velkém Březně na Náměstí. p. Dvořák: Byl Svoz velkoobjemového odpadu. Byly informace, co se tam má dávat. Stejně tam lidé dávali vše. Starosta: Společnost, která svoz zajišťuje, nakonec odveze vše.

10 p. Dvořák: Pracovnice by měla upozornit lidi, že pytel na biologický odpad by neměl být umístěn na obecních komunikacích, ale na soukromých pozemcích. Starosta: Pytle musí být umístěny u cesty kvůli hydraulické ruce. Upozorníme ji na to. Pí. Charvátová: V kolonce se dělá kanalizace? Starosta: Na obecních objektech probíhá hydroizolace a odvedení dešťových vod do jímek. Pí. Charvátová: Jeden kontejner se položil před garáže. Nebylo možné vyjíždět. Jeden občan má zničený rybníček a plot kvůli tvorbě kanalizace. Starosta kontaktujte pana Šestáka, aby vše dal do původního stavu. Pí. Dvořanová: V budově praktické školy bude nábytek k prodeji. Bude se něco dělat s klubem pro důchodce. Starosta: Musíme pověřit někoho realizací tohoto klubu, ale až bude prostor prázdný. p. Fiala: Je nějaká změna při zaměstnávání VPP? Starosta: Financování se nemění. Pracovníci si o malou část polepší. p. Pavliš: V baráčku za poštou je dílna, která opravuje auta. Je zde podezření, že je zde i lakovna. 20 m od této budovy je školka. Rád bych pověřil úřad, aby to prověřil. Pí. Dvořanová: Schvalovali jsme, že tam bude mít syn paní Ipoldttové ptáky. Sousedi si stěžovali, že tam bude chovat kanárky. Nyní je tam však cítit lak. Starosta: Schvalovalo se věcné břemeno práva a chůze po komunikaci u té nemovitosti. Prověříme, jaké má kompetence stavební úřad. Tajemník se vrátil na zasedání Zastupitelstva obce a oznámil, že se mu nepodařilo najít usnesení k původnímu prodeji bytu. Starosta: Budeme hlasovat o snížení prodejní ceny již dříve schváleného prodeje bytu. Starosta se vrátil k bodu prodeje obecního bytu č. 5 v objektu Děčínská 141, Velké Březno. Výsledek hlasování o usnesení č.: 54/2015 Schvaluje snížení prodejní ceny bytu č. 5 děčínská č. p. 141 Velké Březno na cenu Kč. Prodej realizovaný RK reality Lišková. Diskuze Nebylo diskutujících. Starosta ukončil schůzi Zastupitelstva obce v 19:45. Starosta ukončil zasedání ZO v 19:55 h. Jiří Suchý Iva Charvátová Mgr. Michal Kulhánek Ing. Mgr. Michal Šidák

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014 ZÁPIS z 31. zasedání zastupitelstva města v Moravském Krumlově, konaného dne 10.02.2014 v zasedací místnosti Městského úřadu, začátek zasedání v 16:00 hod. Přítomno : 16 (16.04 hod.), 17 (16.06 hod.),

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Ing. Kozák Petr, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Mgr. Hromádka Tomáš, Ing. Šimůnek

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 10.06.2015 v 18:00 v obřadní síni českobrodské radnice (anonymizovaná verze) Přítomni Borovská Gabriela, MUDr. Drahoňovská Irena,

Více

Zápis č. 3/2013 JEDNÁNÍ

Zápis č. 3/2013 JEDNÁNÍ Zápis č. 3/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí dne 17. 6. 2013 v sálu SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomni: 19 Bartoš, Barvínek, Blažková, Černohorský,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 19. března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa z 27. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 27. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Z Á P I S z 15. jednání Rady města Ústí nad Labem ze dne 10. 6. 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jednání zahájil a

Více

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí.

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: Omluveni: 15 členů (2 členové zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážení kolegové, vážené kolegyně, já vás vítám na dnešním

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Já vás vítám na 11. zasedání zastupitelstva města,

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

1. Zahájení. 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů)

1. Zahájení. 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů) Z Á P I S z jednání řádné valné hromady akciové společnosti ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA se sídlem v Praze 10 Strašnice, Počernická 168 konané dne 1. června 2007 v 10:00 hodin v sídle společnosti 1. Zahájení Jednání

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 Dámy a pánové, zahajuji 4. jednání ZMČ. Pokud jde o zápis ze 3. zasedání, podle informací byl schválen bez připomínek. Budeme hlasovat o schválení zápisu z minulého

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Zápis z jednání č. 1 Městského zastupitelstva ze dne 18. 01. 1999

Zápis z jednání č. 1 Městského zastupitelstva ze dne 18. 01. 1999 M ě s t o K r á l í k y Zápis z jednání č. 1 Městského zastupitelstva ze dne 18. 01. 1999 Přítomní členové MZ: ing. Zima, ing. Tóth, pí Ettelová, ing. Danielová, MUDr. Bartáková, ing. Strnad, ing. Šašek,

Více

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Ověřovatelé: Marie Jégrová Jaroslav Šplíchal Náhradník: Zapisovatelka: Ing. Jana Skalická

Více