Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno."

Transkript

1 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Starosta zahájil zasedání v 17:05, přivítal přítomné zastupitele (občané, hosté 4) a zahájil zasedání zastupitelstva obce Velké Březno. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Konstatoval, že je přítomno 13 z 15 zastupitelů a zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné. Omluvil Ing. Miroslava Mouchu a pana Pavla Kurku. Zapisovateli určil Ing. Jana Houšku a paní Marcelu Tomanovou. Navrhl zvolit skrutátory a ověřovatele zápisu pana Jiřího Suchého a paní Ivu Charvátovou a návrhovou komisi ve složení: Jaromír Dvořák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D., Karel Turek. Výsledek hlasování o usnesení č.: 41/2015 A) určuje skrutátory a ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva pana Jiřího Suchého a paní Ivu Charvátovou B) určuje členy návrhové komise: Jaromír Dvořák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl Ph.D., Karel Turek Starosta přistoupil ke schválení programu 5. zasedání. Nebylo připomínek, starosta nechal hlasovat. Výsledek hlasování o usnesení č.: 42/2015 schvaluje program 5. zasedání: 1. zahájení 2. ČOV Velké Březno 3. Různé 4. Hospodaření s majetkem obce 5. zprávy starosty 6. dotazy členů zastupitelstva 7. diskuze ČOV Velké Březno Starosta znovu připomněl, které dohody se musí schválit a následující postupy. Konstatuje, že na základě několikaletých jednání je ke schválení předložena finální dohoda s Heineken Česká republika o řešení problematiky ČOV Velké Březno. Dohoda vyžaduje několik kroků, které byly již několikrát projednávány na pracovních i řádných jednání zastupitelstva. Pro připomenutí: Prvním krokem je revokace usnesení o vystoupení obce se sdružení provozovatelů čov Velké Březno a neschválení výpovědi z členství v tomto sdružení. Dalším krokem je schválení dohody s Heineken česká republika, a.s., se sídlem U Pivovaru1, Krušovice o způsobu řešení vztahů k čističce odpadních vod Velké Březno, tak jak bylo prezentováno na všech pracovních jednání. Další krok je schválení Kupní smlouvy o odkupu movitého majetku ve vlastnictví sdružení. Dále je schválení uzavření Smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod mezi obcí jako provozovatelem a pivovarem Heineken jako odběratelem. Následuje pověření starosty hlasováním na valné hromadě sdružení následovně: 1. Pro schválení změn stanov Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno, které: - stanoví možnost zániku členství některého člena dohodou všech členů sdružení, - upraví určení výše vypořádacího podílu při zániku členství,

2 - stanoví možnost zániku sdružení bez likvidace s převodem majetku na právního nástupce. 2. Pro prodej movitého majetku ve vlastnictví sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno obci Velké Březno, specifikovaného znaleckým posudkem Ing. Petra Landy č. 14/2014 ze dne Pro schválení dohody o ukončení členství Heineken Česká republika, a.s. ve Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno. 4. Pro odsouhlasení mimořádné účetní závěrky Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno a schválení výše vypořádacího podílu Heineken Česká republika, a.s. ve výši 7 milionů Kč. 5. Pro odsouhlasení převodu majetku Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno na obec jako právního nástupce po ukončení členství Heineken Česká republika, a.s. ve Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno. 6. Pro schválení odstoupení jednatelů sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno za člena - Heineken Česká republika, a.s. Starosta dále dodal, že v posledním týdnu probíhala intenzivní jednání. Předložena je kalkulace nákladů. Na první stránce je kvůli tiskové chybě nečitelná kalkulovaná energie tis. Kč. Druhá nečitelná položka je omylem pojištění nemovitého majetku, ve skutečnosti to jsou odpisy nemovitého majetku ve výši 500 tis. Z této kalkulace je vypočítávána Fixní cena pro pivovar, která vychází pro pivovar 46,22 Kč/m3 a pro obec 19,13 Kč/m3. Vypořádací podíl, který požaduje Heineken ČR je 7 mil. Kč. Starosta předložil aktuální výpisy k z obou účtu sdružení: termínovaný účet v zůstatku tis. Kč a běžný účet v zůstatku 692 tis. Kč. Cena za odkup movitého majetku bude Kč bez DPH, cena včetně DPH bude Kč. Obec získá nárok na odpočet DPH ve výši tis. Kč. Obec částku dle smlouvy nezaplatí najednou. První a jediná splátka bude ve výši tis. Kč vč. celého DPH (bude odvedeno ČOV). Za měsíc duben dojde k fakturaci zálohy el. energie ve výši 100 tis. Kč, měsíční odměna provozovateli 112 tis. Kč a odvoz kalu za 27 tis. Kč, dále vedení účetnictví, oprava plováku, odpady, aj. Celkem za měsíc duben přijdou faktury za 341 tis. Kč. Obec ponese jako právní nástupce tyto závazky a zaplatí je v okamžiku, kdy se stane právním nástupcem. Poslední smlouvou je rámcová dohoda, která řeší všechny následující kroky. V této dohodě je upraveno, že obec odkoupí movitý majetek sdružení provozovatelů ČOV a svolá se valná hromada, pivovar bude mít nárok na vypořádací podíl, odvolají se jednatelé a obec uzavře dohodu o odběru a čištění odpadních vod s pivovarem za fixní cenu za 46,22 Kč/m3. p. Hudík vznesl dotaz, jakým způsobem dojde k fixaci? Není protizákonná? Ceny jsou nějakým způsobem rozpočítané? K tomu starosta: Fixace vychází z kalkulace dle současných podmínek. Mohu citovat smlouvu. Naším cílem je, aby případné náklady nepřesáhly tyto kalkulované náklady. Právníci proti tomu neměli připomínek. Dnes dopoledne volali, že fixace bude na 10 let, nyní však kvůli dalším jednáním proběhne fixace pouze na jeden rok. Následně dle spotřeby energie dojde k přepočítání kalkulace na dalších 9 let. Přepočítávána bude pouze spotřeba el. Energie. p. Pýcha: Cena tedy bude přepočítána za jeden rok a tak kontinuálně? K tomu starosta: Cena bude po prvním roce již fixována na 9 let. p. Pýcha: Pokud tedy dojde k růstu energií, nedojde tedy k úpravě ceny? Starosta: Toto je riziko, které musíme podstoupit. Letos bychom nerealizovali Ing. Miňovským navrhovanou investici do frekvenčních měničů, které by měli snížit spotřebu el. Energie až o 1/3. Tato investice by byla odhadem ve výši 400 tis. Kč. Naplánovali bychom ji až po prvním roce fungování a po stanovení fixní ceny na 9 let. p. Dvořák: Heineken slíbil další investici. Bude realizována? Starosta: Tato investice je zakotvena v jedné z připravených smluv. Pí. Dvořanová: Je to uvedeno v čl. 6 původní dohody. Starosta: Nyní je to v dohodě uvedeno trochu jinak, zajistíme však, aby došlo k naplnění této skutečnosti, a náklady na vybudování zařízení na likvidaci fosforu budou přefakturovány pivovaru. Starosta jde kontaktovat smluvní stranu kvůli tomuto bodu smlouvy. Jednání bylo v 17:34 h na okamžik pozastaveno. Starosta: (17:37 h) Bod o jednorázových nákladech na zařízení v dohodě není. Bude řešena separátní dohoda, kdy definujeme, o jaké konkrétní investice se bude jednat. Má ústní příslib.

3 p. Fiala: K by mělo dojít k převzetí ČOV? Starosta: Ano, převzetí bude , od stejného data přejdou pod obec i zaměstnanci, kteří jsou v provozu čov. p. Fiala: Jaký je předpoklad kalkulace služeb? Starosta: V minulosti byly za služby kalkulováno 1,2 ml. Kč současná Cena už je kalkulována s 300 tis. Kč úsporou za provoz, než v minulosti. Je možné, že vznikne i další úspora, současná kalkulace nezahrnuje jenom provozní náklady. Tajemník: ČOV přejde pod obec a obec získá další dva zaměstnance. Ing. Lípová bude organizačně řídit ČOV i vodárenský provoz. Musí dojít k úpravě pracovní náplně. Kombinování provozu ČOV a VaK pod obcí je komplikované. Budeme muset provézt VŘ na pozici referenta pro životní prostředí. V současnosti je tato práce rozložena z ½ na Ing. Lípovou. Starosta: V průběhu prvního roku se budeme teprve seznamovat s provozem ČOV. Je zde vize, že VaK i ČOV budou společně pod jedním s.r.o. se 100% vlastnictvím obce. p. Pýcha: Dojde tedy ještě k úpravám předložených smluv? Starosta: Obsahově se nezmění, pouze se doplní ceny. p. Pýcha: Separátní smlouva? Starosta: Bude sepsána dodatečně. Nyní zaplatíme pouze jednu splátku za movitý majetek. Jediná změna je v rámcové dohodě k přislíbeným investicím. Kupní smlouva i cena je jasná. Rámcová dohoda se také nezmění. Změna je ve smlouvě o čištění, kdy bude separátní smlouva o financování zařízení na likvidaci fosforu. A druhá změna je, že v případě překročení BSK více než 2x za měsíc bude odběratel hradit prokazatelné vícenáklady na provoz ČOV. pí. Dvořanová: Plánované náklady (v předložené kalkulační tabulce): Předpoklad do roku 2015 vychází jinak dle tabulky. Starosta: Je to v tabulce uvedeno správně, částky byly kontrolovány, jen je to špatně čitelné. Celkové náklady jsou kalkulovány tis. Starosta přistoupil k hlasování. Výsledek hlasování o usnesení č.: 43/2015 Revokuje usnesení č.: 140/2012 a neschvaluje výpověď obce Velké Březno z členství ve Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno. Výsledek hlasování: 11 hlasů pro 0 hlasů proti 2 hlasů zdržel Výsledek hlasování o usnesení č.: 44/2015 I. Schvaluje dohodu s Heineken česká republika, a.s., se sídlem U Pivovaru1, Krušovice o způsobu řešení vztahů k čističce odpadních vod Velké Březno. II. Pověřuje starostu podpisem dohody Výsledek hlasování: 12 hlasů pro 0 hlasů proti 1 hlasů zdržel Výsledek hlasování o usnesení č.: 45/2015 I. Schvaluje uzavření kupní smlouvy se Sdružením provozovatelů ČOV Velké Březno o koupi movitého majetku Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno, specifikovaného znaleckým posudkem Ing. Petra Landy č. 14/2014 ze dne za cenu Kč vč. DPH, přičemž kupní cena činí Kč a DPH 21% činí Kč. II. Pověřuje starostu podpisem smlouvy Výsledek hlasování: 12 hlasů pro 0 hlasů proti 1 hlasů zdržel

4 Výsledek hlasování o usnesení č.: 46/2015 I. Schvaluje uzavření smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod mezi obcí provozovatelem ČOV Velké Březno a Heineken Česká republika, a.s., se sídlem U pivovaru 1, Krušovice odběratelem. II. Pověřuje starostu podpisem smlouvy Výsledek hlasování: 12 hlasů pro 0 hlasů proti 1 hlasů zdržel Výsledek hlasování o usnesení č.: 47/2015 II. Schvaluje rozhodnutí o přechodu majetku Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno na obec v případě ukončení členství Heineken Česká republika, a.s. ve Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno. III. Pověřuje starostu obce, aby se za obec zúčastnil valné hromady Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno a hlasoval na valné hromadě následovně: 1. Pro schválení změn stanov Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno, které: - stanoví možnost zániku členství některého člena dohodou všech členů sdružení, - upraví určení výše vypořádacího podílu při zániku členství, - stanoví možnost zániku sdružení bez likvidace s převodem majetku na právního nástupce. 2. Pro prodej movitého majetku ve vlastnictví sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno obci Velké Březno, specifikovaného znaleckým posudkem Ing. Petra Landy č. 14/2014 ze dne za Kč vč. DPH. 3. Pro schválení dohody o ukončení členství Heineken Česká republika, a.s. ve Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno. 4. Pro odsouhlasení mimořádné účetní závěrky Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno a schválení výše vypořádacího podílu Heineken Česká republika, a.s. ve výši 7 milionů Kč. 5. Pro odsouhlasení převodu majetku Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno na obec jako právního nástupce po ukončení členství Heineken Česká republika, a.s. ve Sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno. 6. Pro schválení odstoupení jednatelů sdružení provozovatelů ČOV Velké Březno za člena - Heineken Česká republika, a.s. Výsledek hlasování: 12 hlasů pro 0 hlasů proti 1 hlasů zdržel Usnesení bylo přijato Starosta konstatoval, že schválením připravených smluv a dohod se konečně dořešily dlouholeté spory. Starosta dále uvedl, že s právním zástupcem dohodl provedení všech nutných administrativních kroků na zrušení ČOV a dalších činnostech kvůli ČOV. Různé Starosta komentoval doporučení rady obce schválit přenesení části kompetencí na správce rozpočtu a Radu obce. Starosta nastiňuje, jak bude tato změna vypadat v praxi a z jakých důvodů je nutné ji schválit. Vše se musí řešit v souvislosti s novelizací zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech USC. Jedná se o tři body. A) pověření správce rozpočtu obce k provádění rozpočtových změn, kdy dochází pouze k úpravám v rámci jednotlivých odvětví a nedochází tedy k navýšení celkových příjmů a výdajů. Úhrn těchto změn nesmí v rámci oddílu převýšit 200 tis. Kč. Např. v rámci oddílu veřejné osvětlení může do předkládané výše přesouvat finance mezi el. Energií opravami a investicemi, tak aby celková částka nepřesáhla schválený rozpočet. B) pověření rady obce k provádění rozpočtových změn, kdy dochází pouze k úpravám v rámci jednotlivých odvětví a nedochází tedy k navýšení celkových příjmů a výdajů. Úhrn těchto změn smí v rámci oddílu převýšit 200 tis. Kč. Jako v oddíle A), ale rada může rozhodnout o přesun financí přes

5 C) pověření rady obce k provádění změn závazných ukazatelů rozpočtu v případě nepředpokládaných příjmů a výdajů, a to v hodnotě do 200 tis. Kč za každou položku schváleného rozpočtu. Úhrn takových rozpočtových změn na výdajové straně rozpočtu může způsobit roční zvýšení výdajů nejvýše o 1 mil. Kč. Zdůrazňuji, že se jedná o nepředpokládané výdaje!!! Z VŘ vyjde, že vítěz zakázky vysoutěžil o vyšší částku za realizaci, než bylo v rozpočtu schváleném zastupitelstvem rada v tu chvíli bude mít pravomoc schválit rozpočtové opatření a navýšit tuto konkrétní položku. Maximálně však do za položku a celkem Kč. p. Fiala: Jeden milion je strop celé investice? Starosta: Všech možných změn, které proběhnou v jednom roce. p. Fiala: Rozpočet by měl být vždy sestavován vyrovnaně. Starosta: Proto se jedná o nepředvídatelné výdaje. Např. vyúčtování energií může zapříčinit další nepředvídatelné výdaje. V řadě dalších obcí jsou takto kompetence delegovány. p. Pavliš: Pokud bude delegováno na radu, tak by bylo vhodné, aby bylo vždy zastupitelstvo o těchto změnách informováno. Starosta: Usnesení z rady jsou veřejně přístupné. p. Pavliš: Bylo by vhodné informovat o těchto změnách zastupitele em. Starosta: To nebude problém. p. Fiala: Nemělo by být zohledněno účetní období? Starosta: Neměli bychom zbytečně navyšovat výdaje, pokud nemáme dostatečné příjmy. V prosinci bude schvalován rozpočet na nový rok. Již při tomto schvalování musí být zohledněny všechny změny v daném roce. p. Hudík: Jeden kalendářní rok je optimální. p. Fiala: Vždyť víme, kolik má vše stát. Tajemník: Rok se uzavírá jako celek. Nedá se to přelévat do dalšího roku. p. Hudík se domnívá, že na celé funkční období je to zbytečné. p. Dvořák namítá, že to z toho vyplývá, že se jedná o jedno účetní období. Jen je platné pro celé volební období, aby se o tom nemuselo znovu hlasovat. Starosta: Nemůžeme vždy vše přesně odhadnout. V minulosti byl odhad na rekonstrukci sociálních zařízení v ZŠ tis. Kč. Skutečnost však byla tis. Kč. Rozpočtovou změnu schválilo zastupitelstvo zpětně, toto ale novela zákona již nedovoluje, schválit zpětně. p. Dvořák: Rozpočtové změny se nedají předvídat. Starosta: Rozpočtové změny byly vždy schvalovány dodatečně, to ale s novelou zákona již nelze. Tajemník: Novela ukládá provézt rozpočtové opatření před provedením. p. Pýcha: Týká se to investicí? Starosta: Týká se to všech výdajů. p. Pavliš: Můžeme přidat větu: O každé změně bude vždy zastupitelstvo informováno em? Starosta: Doplňme usnesení o tuto větu. Výsledek hlasování o usnesení č.:48/2015 schvaluje A) pověření správce rozpočtu obce k provádění rozpočtových změn, kdy dochází pouze k úpravám v rámci jednotlivých odvětví a nedochází tedy k navýšení celkových příjmů a výdajů. Úhrn těchto změn nesmí v rámci oddílu převýšit 200 tis. Kč. B) pověření rady obce k provádění rozpočtových změn, kdy dochází pouze k úpravám v rámci jednotlivých odvětví a nedochází tedy k navýšení celkových příjmů a výdajů. Úhrn těchto změn smí v rámci oddílu převýšit 200 tis. Kč. C) pověření rady obce k provádění změn závazných ukazatelů rozpočtu v případě nepředpokládaných příjmů a výdajů, a to v hodnotě do 200 tis. Kč za každou položku schváleného rozpočtu. Úhrn takových rozpočtových změn na výdajové straně rozpočtu může způsobit roční zvýšení výdajů nejvýše o 1 mil. Kč. Toto pověření je platné po dobu funkčního období stávajícího zastupitelstva obce, nebo dokud zastupitelstvo obce nerozhodne jinak. O každé změně bude em informováno zastupitelstvo obce.

6 Starosta přistoupil k dalšímu bodu, návrhu na zvýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce. Návrh schválit výši měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů obce dle přílohy, s platností od , reaguje na novelu nařízení vlády č. 37/2003 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. p. Pavliš: Nemusíme, pouze můžeme. Můžeme tuto částku věnovat na aktivity dětí, např. v základní škole. Starosta: Je to rozhodnutí na každém ze zastupitelů. p. Pavliš: Jsou to peníze z obecního rozpočtu. p. Pýcha: Nelze to posílat z účtu obce. Musíme si ty peníze vzít a pak je můžeme poslat. Starosta: Doporučuji tuto změnu schválit. Každý se může sám rozhodnout, co s penězi poté udělá. Rada doporučuje navýšení. p. Pýcha: Je to po celé funkční období zastupitelstva. Starosta: Nebo pokud nebude opět novela tohoto zákona. Výsledek hlasování o usnesení č.: 49/2015 schvaluje, na základě novely nařízení vlády č. 37/2003 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, výši měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů obce dle přílohy, s platností od Výsledek hlasování: 12 hlasů pro 0 hlasů proti 1 hlasů zdržel Usnesení bylo přijato Starosta: Rada obce projednala a doporučuje OZ vzít na vědomí zprávu o vyhodnocení provozu vodovodů a kanalizací za rok 2014 včetně kalkulace ceny pro rok p. Pavliš: Tento dokument jsem přehlédl v u. Starosta: dokument byl zasílán v podkladech. Usnesení č.: 50/2015 bere na vědomí zprávu o vyhodnocení provozu vodovodů a kanalizací za rok 2014 včetně kalkulace ceny pro rok Starosta představil redakční radu obecního zpravodaje: paní Mendlová, paní Valešová, pan Burda. Případné dotazy je redakční rada připravena zodpovědět. Redakční rada navrhuje zastupitelstvu ke schválení pravidla pro vydávání zpravodaje a možnost placené inzerce ve zpravodaji. Tajemník: Dle vyjádření auditora by bylo vhodnější mít na placenou inzerci činnost živnostenské oprávnění. Placenou inzerci nedoporučuje schválit. Pí. Mendlová: Redakční rada by doporučovala informovat o akcích místních (Tivoli, zahradnictví, apod.). Starosta se obává, že bude těžké rozhodnout koho uveřejnit a koho ne. Pí. Mendlová doporučuje informovat alespoň o kulturních akcí. p. Fiala se také domnívá, že placená inzerce není správný krok, ostatní rozhodnutí by nechal na rozhodnutí redakční rady. p. Hudík: Zpravodaj dostávají všichni do schránek? Starosta: Je tištěno pouze 600 ks. Na všechny se nedostane. p. Hudík: Ti, kteří jsou v infosystému, dostávají em zpravodaj? Pí. Mendlová: Zpravodaj je k dispozici na webových stránkách obce. p. Štefl: Doporučuji redakční radě počítat rozsah článků dle znaků, nikoliv dle slov. p. Hudík: Pokud napíši článek redakční radě, dostane jej k dispozici pouze redakční rada? Redakční rada: Ano. Tajemník: do týdne by měl být funkční redakční rady. Starosta: dle navrhovaných pravidel je redakční radě dovoleno krátit a upravovat články, pokud nedojde ke změně obsahu. Předpoklad je, že se vždy uvede, kdo článek zveřejnil p. Fiala: Šlo by uzávěrku zveřejnit v předchozím zpravodaji? Pí. Mendlová: Tato informace se předpokládá zveřejňovat v tiráži a pravděpodobně to bude k 15 dni každého čtvrtletí. Starosta: Paní Valešová byla na školení pro členy redakční rady. Návrh je provézt i změnu grafické podoby zpravodaje, která je letitá.

7 Výsledek hlasování o usnesení č.:51/2015 Schvaluje pravidla pro vydávání zpravodaje Velké Březno a Valtířov Starosta: O pravidlech pro komerční inzerci tedy hlasovat nebudeme. Dále komentuje ovou diskuzi k pořizování zápisů z jednání zastupitelstva. Osobně nesouhlasí s návrhy, které byly prezentovány v ové korespondenci. Odkazuje se na schválený jednací řád zastupitelstva, který na podobné případy nespokojenosti myslí. V případě, že se někdo z přispěvatelů do konkrétní diskuze bude domnívat, že jeho příspěvek je v zápise jinak než jak na jednání přednesl, má možnost podat proti zápisu námitku. I proto jsou zastupitelstvem schvalováni ověřovatelé zápisu, kteří by se měli k oprávněnosti námitce vyjádřit, proč by ověřovatele jinak zastupitelstvo schvalovalo. V případě, že si nevzpomínají, co kdo na jednání řekl, protože námitka totiž může být vznesena i po 2 měsících (nejpozději do dalšího jednání zastupitelstva), existuje možnost odposlouchat audio záznam a na nejbližším jednání by se, dle jeho názoru měli vyjádřit ověřovatelé, zda je námitka oprávněná, nebo ne. Bude to ale asi znamenat, že ověřovatelé si odposlechnou audiozáznam. Nicméně opět se odkazuje na schválený jednací řád, kde je zaneseno, že zápis dosvědčuje průběh jednání a přijatá usnesení a dále že o případných námitkách členů zastupitelstva rozhoduje zastupitelstvo na svém nejbližším jednání. Nemyslí si, že je reálné rozesílat zápis všem zastupitelům, poskytnout jim den na případné doplnění a poté doplňovat do zápisu. Zápisy se někdy pořizují pět sedm dní. p. Fiala: Dle mých zkušeností se má každý možnost vyjádřit k zápisu a vznést námitku na dalším jednání zastupitelstva a poopravit zápis svým novým příspěvkem. Starosta: Ano kdykoli, až do dalšího jednání zastupitelstva. V jednacím řádu je uvedeno: Zápis dosvědčuje průběh jednání a přijatá usnesení. Kdyby se psalo vše, byly by zápisy na stránek. Každý má právo na požadavek, aby byl jeho dotaz zaznamenán autenticky. Tajemník: Zápis nemá být o všem. Má obsahovat základní věci. Pokud zastupitel zjistí, že je něco uvedeno jinak, může na dalším jednání požadovat do zápisu uvézt nový příspěvek. p. Fiala: V případě nutnosti je možné ověřit přes audio. p. Holub: V mailu jsem informoval, že chci najít způsob, jak snížit administrativní náročnost. Mail byl asi pochopen špatně. Byla to moje první zkušenost. Neberte to jako sabotáž. p. Pavliš: Zápis by měl shrnovat závěry z jednání stručně a zachytit myšlenku. p. Fiala: Skrutátor nemůže kontrolovat celý zápis. Starosta: Někdo může vždy podat námitku. Starosta: Na minulém jednání jsme řešili dopis tenistů s žádostí o dotaci. Projednání jsme posunuli do dnešního jednání. Doplněnou žádost jsem vám zaslal. Měli bychom se nyní vyjádřit k tomuto dopisu. Já ani po obdržení tohoto dopisu nenabývám dojmu, že bychom měli tuto žádost schválit. Je to sice nabídka pro občany a turisty, ale přesto se domnívám, že není vhodné tuto dotaci schválit komerčnímu subjektu. Navrhuji o příspěvku TJ Jiskře hlasovat. p. Fiala: Ten dopis mi moc situaci neobjasnil. Navrhuji stanovit pravidla a stanovit dotaci na děti, která bude udělována od následujícího roku. Oddělit provozní náklady klubů a kroužků od dotací na děti. p. Hudík: Zastupitelé by se měli zabývat infrastrukturou. Každý má rád nějaký sport, jsou tu nějaká sportoviště. Pokud obec má peníze a chce je dát na sport, tak by měli tyto peníze na sport dát. Jedno dostává hodně, druhý nic, třetí trochu, to je zvláštní. p. Fiala požádal dnes pí Motlovou o informaci o počtu školních dětí v obci ve věku do 18 let. Zjišťoval i kolik dětí se účastní kterých kroužků. Starosta: Hovoříme tedy o navýšení rozpočtu. Měli bychom určit, pro které děti příspěvek bude. Jen pro ty, kteří se věnují aktivitám na území obce? p. Fiala: Byl bych pro podporování pouze našich dětí a pouze na území obce. p. Hudík: Naše sportoviště ve Valtířově je stále prázdné. Hrají tam pouze občas. Tajemník: Dostane to i nějaký právní rámec. Novelizace 250/2000 Sb. udává, že musí být vždy uzavírána veřejnoprávní smlouva. Každá akce podpořená obcí musí mít veřejnoprávní smlouvu s obcí. Např. u juda jsme řešili, že pan Buchar nemá nárok na příspěvek, neboť je FO a musel by udělat daňové přiznání.

8 Starosta: Např. akce pořádané kulturní komisí jsou mimo tento rámec. Ale na příspěvky sportovním klubům, či jednorázovým akcím pořádaných sportovními kluby nebo radou rodičů se smlouvy vztahují. Nejprve musí být podána žádost a následně se uzavře smlouva. p. Fiala: Měli bychom se zamyslet, kolik můžeme příští rok poskytnout na provoz a příspěvky pro děti. Starosta: V současnosti nejvíce přispíváme na fotbalové kluby a judo. Nejsem proti, aby došlo k podpoře všech sportujících dětí, případně dětí v umělecké škole. Uvědomme si ale, že tento příspěvek bude náklad navíc. p. Fiala: Ale bude to účelový příspěvek pro děti. Starosta: Podobně to funguje v Ústí nad Labem. Nemůžeme však srovnávat obec a město. Pokud nebudeme dotovat provoz klubů, tak se kluby zruší. A pak skončí i ty děti. p. Fiala: Pokud se stanoví příspěvek, odpadne určité množství žádostí. Starosta: Budeme tedy hlasovat o dopise k tenisu. p. Pýcha: Dovolím si provést experiment. Paní Valešová: Hrajete tenis nebo fotbal? Ne, nemáte tedy vztah k těmto sportům a nejste zaujatá. Víte, kolik má příspěvek fotbalový klub? 350 tis. Nyní řešíme, zda dát tenistům 20 tis. Kč. pí. Valešová: Pracuji již 15 let v komunitní nadaci. Tento problém byl v nadaci řešen a stanovila se pravidla, aby měli všichni stejné podmínky. p. Fiala: Zde funguje kulturně sportovní komise. pí. Valešová: Je to vyhlášeno veřejně tak, aby se mohli všichni přihlásit? Starosta: Historicky je dán příspěvek spartaku, jiskře, judu. Dříve obec tenistům příspěvek také dávala, nikdo nehodnotil, zda tam jsou děti, zda hrají soutěž. Rozhodující je ale, že fotbalové kluby nejsou výdělečné celky. Tenisté mají výdělečnou organizaci a jsou zřízeny za účelem dosažení zisku. Pí. Mendlová: Na tenis nechodí žádné děti z obce. Je to opravdu pouze pro dospělé. Máme zahradu hned vedle. Je to zanedbané. p. Pýcha: Dal bych rovné podmínky pro všechny. Starosta se rád nechá inspirovat. p. Hudík: Bude se tedy příště hlasovat při schvalování rozpočtu o těchto pravidlech. Starosta: Je potřeba je připravit. Pí. Dvořanová: Žádal jste pana Růžičku o doplnění žádosti? Starosta: Žádal jsem em. Pojďme hlasovat o tomto usnesení. Výsledek hlasování o usnesení č.:52/2015 Schvaluje finanční příspěvek ve výši Kč TJ JISKRA Velké Březno pro rok 2015 Výsledek hlasování: 1 hlasů pro 8 hlasů proti 4 hlasů zdržel Usnesení nebylo přijato. Hospodaření s majetkem obce Starosta komentuje doporučení rady obce odkupu p. p. č. 282/4 k. ú. Velké Březno o rozloze 708 m2 za cenu 10 Kč/m2. Obec usiluje o odkup všech pozemků od rodiny vlastníků. Odkup ostatních pozemků byl již schválen usnesením OZ č. 208/2013. Předmětný pozemek 282/4 ale nebyl v usnesení uveden. p. Suchý vznesl dotaz, kde je pozemek? Starosta uvedl, že se jedná o náhon v Mlýnské ulici. Výsledek hlasování o usnesení č.: 53/2015 I. Schvaluje odkup p.p.č 282/4 k. ú. Velké Březno lesní pozemek o výměře 708,- m 2, zapsané na LV č. 520 pro k.ú.velké Březno - Jitka Kubínová, Jiří Smolík, Alena Kittnerová, Oldřich Pavala a Josef Kopřiva za 10 Kč/m2 II. Pověřuje starostu podpisem smlouvy p. Pýcha: Cena je již předjednána? Starosta: Ano.

9 Starosta přešel k dalšímu bodu. Obec Dlouhodobě prodává poslední byt v objektu Děčínská 141 za 140 tis. Kč. Byt byl již 2x zatopen. Ozvala se realitní kancelář, že jej zájemce odkoupí za 100 tis. Kč. p. Dvořák: Byt je orientován na sever a je vždy vytopen. Je zázrak, že o něj má někdo zájem. Potřebovali bychom ho prodat. p. Pavliš: Dům je obecní? Starosta: Byl, ale v průběhu let se až na tento byt všechny byty prodaly. Byt je bez nájemníka a obec musí hradit finance do společné kasy na obnovu majetku, i když nájemné nevybíráme. Musíme revokovat usnesení o prodeji a schválit tuto prodejní cenu. Tajemník odešel, aby dohledal původní usnesení k prodeji bytu. Zatím starosta tento bod přeskočil a pokračoval v jednání. Starosta přešel ke zprávám starosty a informoval o vyhlášení výběrového řízení na post referent pro oblast matriky. Dále starosta informoval o rezignaci ředitelky MŠ Velké Březno. Rezignovala paní Jana Jarošová. Rada pověřila Ing. Šidáka zajištěním potřebných kroků k výběru nového ředitele. p. Pavliš: Kdy pí Motlová odstupuje? Starosta: V průběhu května dojde k výběrovému řízení a v červnu až srpnu dojde k zaškolení paní Motlovou. Dotazy p. Pavliš: Před měsícem jsem posílal k bytové politice. Navrhuje to dát do programu OZ a příště o tom debatovat. Tato koncepce nebude vytvořena na jednom zasedání ZO. Rád by to zanesl do agendy. p. Fiala: Nesvítí lampa v ul. Hraničářská. Dále vznesl dotaz na mobilitu Hasičů. Hasičské auto je dlouhodobě mimo provoz, jsou hasiči provozu schopní? Starosta: Hasiči jsou mobilní se starým vozem. Bohužel nás naboural člověk se zákazem řízení a bez povinného ručení. Řešíme to přes vlastní havarijní pojištění. Oprava bude hrazena z naší pojistky. Bylo osloveno pět uchazečů a byla obdržena pouze jedna nabídka. Pojišťovna odsouhlasila cenovou kalkulaci. p. Fiala: Kdy se opraví komunikace? Starosta: Je vybrán dodavatel S a M Silnice a mosty a opravy proběhnou v měsíci květnu až červnu. p. Fiala: Něco nového v případě investice do nové školní jídelny? Starosta: Opět jsme se v debatách vrátili k myšlence etapové opravy stávající jídelny. Stále ale platí to, co je schváleno v rozpočtu - vypracování projektová dokumentace na novou jídelnu. p. Fiala odhaduje, že i etapová výstavba nebyla nejlevnější a technologicky problematická. p. Fiala: Komunikace za školním hřištěm je šířkové nedostatečné, vím o možném záměru zaobroubit tuto komunikaci. Měla by být rozšířena. Starosta: Tuto komunikaci jsme chtěli zasypat drtí, aby byla komunikace zpevněná a použít obrubníky z opravovaných chodníků. Nikdy tam ale nebude komunikace pro dvě auta. p. Fiala: To určitě ne, ale jezdí tam tatrovka se sutí a hlínou. Starosta: Není tam zákaz vjezdu. Původně zde byla hliněná cesta. p. Fiala: Chtělo by to zohlednit nového stavitele. p. Dvořák se optal na stav dotace parčíku pod hodinami. Místostarosta odpověděl, že bude jednáno v červnu. Dále se p. Dvořák zeptal p. Hudíka, zda byl u pana Zíky? p. Hudík odpověděl, že s panem Zíkou mluvil. Ten přislíbil, že bude kontaktovat starostu. p. Pavliš: O co se jedná? Starosta: Jednalo se o soudní spor ve věci věcného břemene na komunikaci Zadní. Spor jsme prohráli a zaplatili jsme soudní poplatky. p. Hudík: Měl se zastavit u starosty, ale bude chtít 2m pozemku. Starosta: Nikdo u mě nebyl. p. Dvořák: Kde jsou kontejnery na prádlo? Starosta: Kontejnery jsou v obci dva. Jeden v Kolonii a druhý ve Velkém Březně na Náměstí. p. Dvořák: Byl Svoz velkoobjemového odpadu. Byly informace, co se tam má dávat. Stejně tam lidé dávali vše. Starosta: Společnost, která svoz zajišťuje, nakonec odveze vše.

10 p. Dvořák: Pracovnice by měla upozornit lidi, že pytel na biologický odpad by neměl být umístěn na obecních komunikacích, ale na soukromých pozemcích. Starosta: Pytle musí být umístěny u cesty kvůli hydraulické ruce. Upozorníme ji na to. Pí. Charvátová: V kolonce se dělá kanalizace? Starosta: Na obecních objektech probíhá hydroizolace a odvedení dešťových vod do jímek. Pí. Charvátová: Jeden kontejner se položil před garáže. Nebylo možné vyjíždět. Jeden občan má zničený rybníček a plot kvůli tvorbě kanalizace. Starosta kontaktujte pana Šestáka, aby vše dal do původního stavu. Pí. Dvořanová: V budově praktické školy bude nábytek k prodeji. Bude se něco dělat s klubem pro důchodce. Starosta: Musíme pověřit někoho realizací tohoto klubu, ale až bude prostor prázdný. p. Fiala: Je nějaká změna při zaměstnávání VPP? Starosta: Financování se nemění. Pracovníci si o malou část polepší. p. Pavliš: V baráčku za poštou je dílna, která opravuje auta. Je zde podezření, že je zde i lakovna. 20 m od této budovy je školka. Rád bych pověřil úřad, aby to prověřil. Pí. Dvořanová: Schvalovali jsme, že tam bude mít syn paní Ipoldttové ptáky. Sousedi si stěžovali, že tam bude chovat kanárky. Nyní je tam však cítit lak. Starosta: Schvalovalo se věcné břemeno práva a chůze po komunikaci u té nemovitosti. Prověříme, jaké má kompetence stavební úřad. Tajemník se vrátil na zasedání Zastupitelstva obce a oznámil, že se mu nepodařilo najít usnesení k původnímu prodeji bytu. Starosta: Budeme hlasovat o snížení prodejní ceny již dříve schváleného prodeje bytu. Starosta se vrátil k bodu prodeje obecního bytu č. 5 v objektu Děčínská 141, Velké Březno. Výsledek hlasování o usnesení č.: 54/2015 Schvaluje snížení prodejní ceny bytu č. 5 děčínská č. p. 141 Velké Březno na cenu Kč. Prodej realizovaný RK reality Lišková. Diskuze Nebylo diskutujících. Starosta ukončil schůzi Zastupitelstva obce v 19:45. Starosta ukončil zasedání ZO v 19:55 h. Jiří Suchý Iva Charvátová Mgr. Michal Kulhánek Ing. Mgr. Michal Šidák

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Michal Kulhánek, Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák, Karel Turek, Ladislav

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno USNESENÍ z 9. schůze rady obce Velké, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír Dvořák

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno:

Více

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov www.jankovice.net Tel: 573 393 041 IČ: 00287288, ČS Holešov, účet č.: 1483102339/0800 obec@jankovice.net Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal, p. Vorlová, p. Frohlich Občané:

Více

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0 Výpis usnesení - ZÁPIS č. 05 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 2. 6. 2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 1 občan P r o g r a m : 1) Zahájení, jmenování

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl, Luboš Šmiraus, Dana Kozáková Hosté: viz. prezenční listina

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014 OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz, IDDS: qsjb7i3 Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konaného

Více

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 12.2.2014 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 12.2.2014 v 17:00hod., na OÚ Svinařov konaného dne 12.2.2014 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě) Přítomni:

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce P r o g r a m: 1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 4/2007 Přítomni: Václav Nový, Antonín Kadlec, Magda Kindlová, Miroslav Oplt,

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluven: 10 členů zastupitelstva obce 2 občané 1 člen zastupitelstva obce

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Obec Horní Maršov. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014, konaného dne 2. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Maršov

Obec Horní Maršov. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014, konaného dne 2. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Maršov Obec Horní Maršov Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014, konaného dne 2. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Maršov Jednání zahájil: Ing. Pavel Mrázek Přítomno: 10 členů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 15.12.2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 15.12.2015 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 15.12.2015 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hod. Přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. Přítomni: 6 zastupitelé

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 14 občanů P r o g r a m : 1)

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno: 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Zápis č. 3/2014. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod.

Zápis č. 3/2014. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod. Zápis č. 3/2014 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Viktor Dobrev, Žofia Vorlová, Josef

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice IČO 24271730, sídlem U Hostavického potoka 735/31, 198 00 Praha 9, konané dne 27. 3. 2013 od 18 hod. v Hotelu

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Ing. Michal

Více

ZÁPIS A USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PODOLÍ č. 12

ZÁPIS A USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PODOLÍ č. 12 ZÁPIS A USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PODOLÍ č. 12 přijatá na zasedání zastupitelstva obce dne 9.12.2007 Zastupitelstvo obce Podolí po projednání na svém zasedání konaném dne 9.12.2007 v zasedací místnosti

Více

Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání.

Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání. Zápis 12. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 8.12. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá anonymizovaná verze Přítomni: Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský( od 8. bodu programu),

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2015 ze dne 30.3.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2015 ze dne 30.3.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2015 ze dne 30.3.2015 Čas: 19.05-21.10h Místo konání: kancelář starosty, budova OU Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol Přílohy: zastupitelé

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 39 ze dne 1. 9. 2014 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 39 ze dne 1. 9. 2014 v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 39 ze dne 1. 9. 2014 v zasedací místnosti OÚ Přítomno: Omluveni: P r o g r a m: 8 členů zastupitelstva obce 3 členi zastupitelstva obce 1) Zahájení, jmenování

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Usnesení č. 1/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 5. 3. 2013 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 5. 3. 2013 na obecním úřadě Usnesení č. 1/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 5. 3. 2013 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočet pro rok 2013 - Změna dodavatele

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Přítomni: p. Štecha Jaroslav, p. Král Václav, p. Červinka Jaromír, Ing. Stehlík

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 16.12.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 16.12.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 16.12.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Štěpánka Bejčková, Petr Holeček, Robert Korsa, František Čečil, Luboš

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011 v zasedací síni Obecního úřadu, od 19 hodin Přítomni: Jiří Benda, Romana Cimpová, Zdeněk Černý, Jiří Dušek, Josef Dvořák, Jindřich Fara,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Přítomno: Omluven: P r o g r a m: 10 členů zastupitelstva obce 1 člen zastupitelstva obce 1) Zahájení, jmenování

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma Omluven: Kateřina Pudivítrová, Michaela

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012

Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012 Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, MVDr. Jiří Humlíček, Mojmír

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 26. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 26. 5. 2015 Obec Bříza Bříza 110 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00263419 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 26. 5. 2015 místo konání: Obecní úřad v Bříze čas konání: 18:37 19:01 hodin přítomni:

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.6. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis z 24. Zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 18.12.2012 od 18.00 hod.

Zápis z 24. Zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 18.12.2012 od 18.00 hod. Zápis z 24. Zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 18.12.2012 od 18.00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Butoves (dále jako zastupitelstvo ) zahájil a řídil

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 11. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se sedm členů

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více