Na 19. zasedání dne představenstvo:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na 19. zasedání dne 20. 12. 2011 představenstvo:"

Transkript

1 číslo 1 únor 2012 Vážení družstevníci a čtenáři Zpravodaje. V minulém čísle jsme vás podrobně informovali o chystaných volbách delegátů v letošním roce. Příprava voleb se mezitím posunula dále, a tak stojí za to, zrekapitulovat si průběh těchto příprav. Do konce ledna se podařilo shromáždit asi 170 kandidátů pro 118 volených delegátů ve 45 volebních obvodech. Většina kandidátů byla navržena výbory samospráv. V patnácti volebních obvodech ale muselo kandidáty doplnit představenstvo, aby počet kandidujících dosahoval alespoň potřebného počtu delegátů. Celý únor a první polovinu března budou mít samosprávy na to, aby uspořádaly volební členské schůze. Na mnoha samosprávách musí současně proběhnout i volba výboru samosprávy. Znovu připomínám, že na členské schůzi budete rozhodovat o všech kandidátech na delegáta z celého vašeho volebního obvodu. Tedy i o kandidátech, kteří ve vašem domě nebydlí. To je asi největší úskalí voleb - zejména ve volebních obvodech s velkým počtem samospráv z různých lokalit. Vždyť v našem družstvu jsou domy se čtyřmi, pěti nebo šesti byty na jedné straně a paneláky s více než sto byty na straně druhé. Náš volební systém nemůže tedy vyhovovat úplně všem. Na průběh voleb bude dohlížet komise pro samosprávy a zejména paní Špindlerová (tel ), na kterou se můžete obracet s případnými dotazy. Celé volby budou ukončeny na dubnovém zasedání představenstva, funkční období začne nově zvoleným delegátům a potrvá pět let. RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva str. 3 Parkování motocyklů ve společných prostorách str. 4 Českolipská teplárenská informuje str. 5 LED žárovky - fenomén současnosti Na 19. zasedání dne představenstvo: schválilo zprávu komise pro výpočetní techniku a zprávu likvidační komise o odprodeji nebo likvidaci vyřazené nepoužívané výpočetní techniky, schválilo plán práce na první pololetí roku 2012, vzalo na vědomí závěry kontrolní komise z kontroly provozu služebních vozidel a přijalo doporučení k podrobnějšímu doplňování položek na pokladních dokladech, schválilo změnu organizačního řádu podle předloženého návrhu, schválilo půjčku ve výši Kč samosprávě 217, Dlouhá , Česká Lípa na zateplení obou průčelí domu, výměnu lodžiových zábradlí a GO střechy se zateplením, schválilo půjčku ve výši Kč samosprávě 220, Dlouhá , Česká Lípa na zateplení obou průčelí domu, výměnu společných oken, lodžiových zábradlí a GO střechy se zateplením, schválilo půjčku ve výši Kč samosprávě 264, Kutnohorská , Česká Lípa na výměnu všech oken, schválilo půjčku ve výši Kč samosprávě 788, Zahrádky na frézování a vložkování komínových průduchů. Předpis úhrad tvorby DZOI se po dobu splácení půjčky snižuje na 9 Kč/ m 2 a měsíc, schválilo 7 kandidátů pro volby delegátů. Na 20. zasedání dne představenstvo: vzalo na vědomí zprávu o stavu požární ochrany v bytových domech za rok 2011, schválilo zbývajících 22 kandidátů pro volby delegátů ve volebních obvodech, kde nebyl samosprávami navržen nabízí k přidělení: dostatečný počet kandidátů, schválilo změnu Směrnice k přidělování bytů po neplatičích nově se zavádí možnost získat byt na splátky, schválilo, návrh legislativní komise, novelu Směrnice pro odměňování volených a poradních orgánů a novelu Směrnice pro postup při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Změny nijak nemění principy odměňování, ale reagují na změny v legislativě, schválilo půjčku ve výši Kč samosprávě 278, Brněnská 2597, Česká Lípa na zateplení zadního průčelí domu, výměnu oken v sušárnách a GO střechy se zateplením. Družstevní byt 1+3 s lodžií, 70,3 m 2, I. podl., v České Lípě, ulice Dlouhá 2416 Družstevní byt 1+4 s lodžií (dvougenerační), 98 m 2, III. podl., v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Bližší informace na telefonu , paní Šindelářová, paní Hádeková 1

2 EKONOMICKÉ INFORMACE Nová smlouva na pojištění majetku Od roku 2012 je uzavřena nová rámcová pojistná smlouva mezi SČMBD (Svaz českých a moravských bytových družstev) a Kooperativou a. s. na pojištění majetku družstev, sdružených do SČMBD. Tato pojistná smlouva má číslo V rámci této smlouvy je pojištěn veškerý movitý a nemovitý majetek ve vlastnictví vyjma automobilů. Byty převedené do vlastnictví členům družstva jsou pojištěny také, a to i v případě, že členové vystoupili z družstva, nebodošlo k prodeji této nemovitosti další osobě. Taktéž jsou touto smlouvou pojištěny domy, kde vznikla společenství vlastníků jednotek s právní subjektivitou a OSBD Česká Lípa pro ně zajišťuje správu. Obsahem smlouvy je pojištění tzv. All risk (všechna rizika) včetně povodně, odpovědnosti za škodu, odcizení a vandalis- mus. Pojistná hodnota domů je vypočtena součtem hodnot jednotlivých bytů. Byt s podlahovou plochou do 50m 2 je pojištěn na hodnotu 630 tis. Kč. Dále pak pojistná částka stoupá u bytů do 60m 2 na 882 tis. Kč, do 70m 2 na 1134 tis. Kč, do 80m 2 na 1386 tis. Kč a nad 80m 2 na 1638 tis. Kč. All risk, odpovědnost a vandalismus zůstávají pojištěné s integrální franšízou 1500 Kč. To znamená, že do této výše škody není od pojišťovny poskytnuto žádné plnění a nad tuto výši je naopak plnění od pojišťovny ve 100 % výši. Odcizení je naopak nově pojištěno s 1000 Kč spoluúčastí (dříve spoluúčast Kč), což znamená, že do této částky pojišťovna neplní nic a nad tuto částku plní vše nad hodnotou spoluúčasti. Stejně jako v minulé smlouvě je pojištění hasící techniky, umístěné v bytových domech, se spoluúčastí 500 Kč. Nově jsou pojištěny se spoluúčastí Kč i okrasné dřeviny před domem, pokud jsou na vlastním pozemku. Nově jsou pojištěny se spoluúčastí 1000 Kč předměty nájemců ve společných prostorách. V případě odcizení a vandalismu musí být událost šetřena Policií ČR. V nové smlouvě zůstává zachováno pojištění skleněných výplní. Jak postupovat při pojistné události? V případě pojistné události na majetku pojištěném Rámcovou pojistnou smlouvou ve společných prostorách domu i bytech kontaktujte neprodleně pracovníky správy družstva. Jedná-li se o krádež či vandalismus je nutné zavolat i Policii ČR. V první fázi s vámi pojistnou událost řeší příslušný bytový technik. Ten ve spolupráci s vámi provede její zadokumentování. Referát vnitřní kontroly v případě potřeby následně zajistí likvidátora. Technik dále také zajistí odstranění škod a potřebné opravy. Následnou administrativní část při komunikaci s pojišťovnou řeší u pojistných událostí referát vnitřní kontroly ve spolupráci s ekonomickým úsekem. Ing. Petr Mertin vedoucí ekonomického úseku Pojištění odpovědnosti za škodu spojenou s užíváním bytu (provoz domácnosti) 2 Již v minulém čísle Zpravodaje jsme psali o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s užíváním bytové jednotky. Tato pojistka se netýká škody, která by vznikla uživateli v bytě (to řeší pojištění domácnosti), ale řeší škodu, kterou způsobí uživatel bytu neúmyslně na společných částech domu (např. poškození domovních dveří nebo lina při stěhování, poničení výtahu, apod.). Vztahuje se také na případy, kdy dotyčný uživatel bytu způsobí škodu v ostatních bytech (např. vytopení sousedů, požár a následná škoda, škoda vlivem elektroinstalace). Pojistka je cenově velmi výhodná, neboť představuje náklad 7 Kč za měsíc a byt. Její velikou předností je výše plnění, která činí až 3 mil. Kč na bytovou jednotku, spoluúčast je sjednána ve výši 1000 Kč. Podmínkou pro uzavření smlouvy je získání 100 % souhlasu uživatelů v domě a současně pojištění nejméně 25 % bytových jednotek z celkového počtu pojištěných domů. Koncem minulého roku jsme rozjeli akci pojištění odpovědnosti na našich domech. Poslali jsme předsedům samospráv podklady a byli jsme mile překvapeni úspěšností celého konání. Podmínky pro pojištění splnilo 138 domů (3 273 bytů), které jsou již od pojištěny. Pojištění na odpovědnost je nový produkt, který nám nabídla pojišťovna Kooperativa a.s., pojistná smlouva má samostatné číslo Pojištění odpovědnosti je možno realizovat do budoucna i na dalších domech. Je třeba doložit 100% souhlas uživatelů bytů v daném domě. V čem je možno spatřit výhodu tohoto pojištění? Hlavně v tom, že jsou pojištěni velmi levně všichni uživatelé bytů v domě a je jistota plnění a náhrady škody při rozsáhlejších pojistných událostech. Pojistnou událost nahlásí pojištěný bez zbytečného odkladu buď na adresu Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, centrum zákaznické podpory, centrální spisovna, Brněnská 634, Modřice, PSČ nebo přímo na zákaznické lince tel , fax Je důležité zajistit fotodokumentaci. Poškozený se připojuje k tomuto hlášení podrobným popisem rozsahu škod. Plnění obdrží přímo poškozený nebo dům v případě škody na společných prostorách. V případě nejasností a dotazů se obraťte na správu družstva. Jindřiška Půlpánová referent vnitřní kontroly

3 TECHNICKÉ INFORMACE Požární ochrana za rok 2011 v číslech V roce 2011 proběhly na všech 197 bytových domech a 18 cizích SVJ ve správě družstva pravidelné roční revize hasebního zařízení (1463 ks hasicích přístrojů a 2443 ks hydrantů) V průběhu roku 2011 došlo k odcizení hasebního vybavení, a to ve výši Kč. Za rok 2010 to byla částka Kč. Celková škoda se snížila o 5574 Kč. Náhrada škody vzniklá odcizením hasebního zařízení byla po odečtení spoluúčasti 500 Kč vrácena na fondy pojištěným samosprávám. K dnešnímu dni zůstává pojištěno 1262 ks hasicích přístrojů a hydrantů. Je to 31% z celkového počtu hasebního zařízení v majetku družstva. V roce 2011 došlo v bytových domech ve správě OSBD Česká Lípa k 7 požárům, a to 1x ke vznícení sazí v komínovém tělese, 2x vznikl požár ve sklepních prostorách v ulici Kozákova, kde neznámý pachatel založil požár úmyslně. Vzniklá škoda činila Kč. Dvakrát došlo k zahoření na balkoně v Hradecké ulici, příčinou byl zřejmě nedopalek cigarety. Tyto požáry byly beze škody. Jedenkrát došlo ke vznícení elektrické instalace v rozvaděči v obci Sosnová se škodou Kč. Největší požár vznikl od nedopalku cigarety v bytě v Husově ulici v Novém Boru. Tam se požár neobešel bez zranění a majitel bytu musel být hospitalizován v nemocnici. Škoda se vyšplhala na částku Kč. Celková škoda na majetku za rok 2011 dosáhla částky Kč. Ve srovnání s rokem 2010 byla tato částka o Kč vyšší. Jana Závrská bezpečnostní a požární technik Parkování motocyklů ve společných prostorách domů Opakovaně se setkávám s dotazy nájemníků i funkcionářů z našich bytových domů na možnost parkování motocyklů v domech. V nedávné době byl k tomuto problému vznesen dotaz i do odborného periodika, zabývajícího se požární ochranou. Z hlediska možnosti parkování ve společných prostorách domů lze motocykly zařadit do dvou skupin. Motocykly s obsahem motoru do 50 ccm a nad 50 ccm. V ČSN obytné budovy, je uvedeno, že motocykly s obsahem do 50 ccm mohou být uloženy v prostorách určených k úschově kol a kočárků. Při tom není normou určeno kolik malých motocyklů může být v prostorách kolárny zaparkováno. Motocykly s obsahem vyšším jsou považovány za jednostopá motorová vozidla a ta musí být garážována v prostorách kolaudovaných jako garáž. Protože se ale počet parkovaných malých motocyklů v kolárnách stále zvyšuje, je nutné, aby si jejich majitelé uvědomili, že musí dodržovat i některá pravidla. Není možné zde zaparkovat motorku, ze které poteče benzín, olej nebo bude znečišťovat společné prostory v domě od bláta. Motocykl by měl být k parkování přepraven čistý a pokud se stane, že jsou společné prostory znečistěné, je majitel motocyklu povinen je neprodleně uklidit. Také při přepravě motocyklu po vnitřních prostorách v domě může dojít k poškození např. dveří, malby apod. Rovněž takovou škodu je povinen majitel motocyklu neprodleně a na své náklady odstranit. Apeluji tedy na všechny motoristy, kteří své malé motorky ukládají do koláren, aby dodržovali výše popsaná pravidla pro parkování motocyklů a předcházeli tak případným sporům s ostatními obyvateli v domě. Jana Závrská bezpečnostní a požární technik Příprava velkých akcí v roce 2012 Po hubenějším roce 2010 tu byl velmi vydatný rok 2011 a tak se naskýtá otázka, jaký že bude rok 2012? O čem je řeč? Tušíte podle titulku správně, řeč bude o množství velkých oprav družstevních domů v tomto roce, konkrétně o zateplení domů, výměně oken, opravách střech a drenáží. Přes pesimistické řeči o hospodářské krizi je na letošní rok zájem o tyto opravy překvapivě velký. Ke konci ledna máme z plánovaných 30 miliónů korun na velké opravy rozpůjčováno již 24,5 miliónů a další zájemci se hlásí. K tomu máme schválené dva nové úvěry (vždy zateplení domu), takže ani v letošním roce se nebudeme nudit. Schváleno je celkem 12 půjček, z toho 10 x zateplení domu, 3 x výměna oken, 5 x GO (generální oprava) střechy, 1 x GO lodžií a 1 x GO komínů (některé domy mají v půjčce více prací najednou). Samozřejmě je a bude i několik domů, které plánují realizovat velkou opravu ze svých zdrojů, bez půjčky. Po stresujících zkušenostech z minulého roku jsme letošní rok začali připravovat ve větším předstihu, takže máme u čtyř domů již hotovou projektovou dokumentaci a požádáno o stavební povolení. U dalších tří se právě projektuje, zbytek domů nepodléhá stavebnímu povolení. Plánujeme, že v průběhu měsíce února rozešleme postupně výzvy realizačním firmám a následně proběhnou výběrová řízení. Chtěli bychom zahájit práce nejpozději v dubnu a květnu, abychom nemuseli řešit dokončování prací v zimních měsících. Lehce se však plánuje, samotný život se odvíjí komplikovaněji. Jednak se stále hlásí další zájemci o zateplování, jednak máme občas problémy s vlastníky bytů jako s účastníky stavebního řízení. Je proto možné, že i přes včasný start nemusí být všichni zájemci letos uspokojeni. Předpokládáme, že nejpozději na konci února uzavřeme rok 2012 a přípravu dalších zájemců zaměříme spíše už na rok Mluvím samozřejmě pouze o velkých opravách, vyžadující projektovou dokumentaci a stavební povolení. Ostatní opravy jsou řešeny průběžně po celý rok. Jestli však plánujete na letošní rok zateplení domu, je už minuta před dvanáctou, zvlášť pokud se jedná o větší dům. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku 3

4 TECHNICKÉ INFORMACE ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ INFORMUJE ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ (ČLT) má v dnešní době jednu z nejmodernějších teplárenských soustav v České republice. Společnost od svého založení v roce 1996, pravidelně investuje do modernizace a rozvoje sítě tak, aby efektivita výroby a dodávek tepla byla co nejvyšší. V uplynulém roce byly v České Lípě uskutečněny zásadní investiční akce. Dokončením projektu COGEN II byly do dvou původních výtopen umístěny kogenerační plynové motory, které nyní vyrábějí elektřinu a teplo s možností skladování tepelné energie v akumulační nádrži. V létě a při nižších odběrech se teplá voda čerpá do akumulační nádrže, kde je uchována pro využití v dalších hodinách. Tímto způsobem se daří tepelná energie účinně vyrábět tak, že bez využití zůstane opravdu jen minimum tepla. Součástí projektu bylo i propojení dvou dříve oddělených soustav LOOS a Holý vrch. Česká Lípa se po dokončení tohoto projektu zařadila mezi města s progresivně se rozvíjejícím systémem centrálního zásobování teplem. Náklad na tyto investice představoval částku přibližně 200 miliónů korun. Centrální zásobování v České Lípě využívá pro přenos energie horkou vodu, která má i vzhledem k výbornému stavu soustavy velmi malé ztráty. Z celkové délky 39,3 kilometrů rozvodných sítí je v dnešní době téměř polovina zrekonstruována nejmodernějšími technologiemi. U téměř dvou třetin (59 %) zákazníků jsou instalovány domovní předávací stanice, které umožňují přesné nastavení parametrů dodávaného tepla bez ohledu na potřeby sousedních vchodů. Každý odběratel tak může topit a používat teplou vodu přesně podle svých požadavků a představ. V loňském roce ČLT umístila domovní předá- vací stanice do 15 vchodů na sídlišti Lada. Pro letošní rok je připraveno osazení 14 předávacích stanic na okruhu EC 6, který zásobuje teplem část sídliště Špičák. Cílem společnosti je dodávat tímto způsobem teplo všem svým zákazníkům. Stabilní odběr velkého množství zemního plynu dává společnosti silnou pozici při vyjednávání s dodavateli. Cena tepla tak patří v celorepublikovém průměru mezi ty nejnižší vyráběné ze zemního plynu. Nízké emise navíc přispívají k zachování zdravého životního prostředí ve městě. I proto má centrální zásobování teplem v České Lípě budoucnost. Společnost vyvíjí velké úsilí pro zachování současné pozice centrálního zásobování teplem ve městě. Předsedkyně představenstva ČLT Ing. Jitka Holčáková zdůrazňuje, že hlavní snahou společnosti je co nejméně přenášet na zákazníky nepříznivá opatření, která nemůže samotný teplárenský subjekt ovlivnit. V poslední době to jsou především zvýšení sazby DPH, růst cen zemního plynu a elektřiny a v neposlední řadě i zpřísněné ekologické požadavky. Tyto vlivy se snaží ČLT eliminovat také kvalitním servisem a dlouhodobě korektními vztahy se zákazníky. Problémem centrálního teplárenství zůstává zejména fakt, že stále přísnější Evropská legislativa se v naprosté většině případů netýká malých lokálních zdrojů, které jsou od těchto často nákladných povinností osvobozeny. Teplárny jsou oproti nim i přes svůj přínos k životnímu prostředí zatíženy dalším zdaněním a poplatky. Obyvatelé České Lípy mohou sami posoudit nezanedbatelný a pozitivní vliv kontrolovaných centrálních zdrojů tepla na velmi dobrý stav ovzduší ve městě. Obavy z toho, že teplárny si mohou diktovat ceny tak, jak se jim zlíbí, nejsou na místě. Teplárna se nemůže chovat jako monopol nejen kvůli přísné regulaci úřadů, ale také kvůli silnému konkurenčnímu tlaku zemního plynu, elektřiny a dalších zdrojů. Na konci roku 2011 dodávala ČLT teplo do téměř jedenácti tisíc domácností a šedesáti sedmi objektů ze sektoru služeb, mezi které patří hlavně úřady, školy a prostory využívané podnikateli. Největším odběratelem tepla do domácností je. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ zásobuje teplem téměř šest tisíc bytů ve správě tohoto družstva. Ředitel družstva Ing. Jiří Kladníček potvrzuje, že vzájemná spolupráce je dlouhodobě na velmi dobré úrovni a váží si zejména profesionality, se kterou ČLT svou činnost provádí. Je velmi důležité, že společnost jako vlastník do centrálního zásobování pravidelně investuje, a to se odráží na vysoké spolehlivosti dodávek. Cenově patří ČLT určitě mezi ty levnější centrální dodavatele tepla produkovaného ze zemního plynu a úspěšně konkuruje malým plynovým kotelnám. Při stanovení předběžné ceny tepelné energie pro rok 2012 musela společnost reagovat na téměř dvacetiprocentní zvýšení ceny zemního plynu v posledním období. Stouply i ceny dalších vstupů nutných pro výrobu tepla, jako jsou elektřina a voda, které činí v kalkulaci ceny tepla cca 63 %. Díky úspoře ostatních nákladů se však předběžná cena pro koncového spotřebitele zvýšila pouze o 10 %. Další vliv na navýšení ceny pro rok 2012 mělo čtyřprocentní navýšení sazby DPH. Veškeré informace o teplárenství v České Lípě najdete na internetových stránkách ČLT 4

5 INFORMACE LED žárovky nový fenomén v osvětlení Taky jste si už položili otázku: koupit či nekoupit? Podle čeho vybrat? Opravdu se mi vstupní náklady vrátí? Co to na těch krabičkách uvádějí za veličiny? Jak to mám porovnat s žárovkou? Kam se která hodí? V tomto článku se pokusím shrnout informace uváděné k tomuto tématu na internetu. A nakonec předložím několik tipů, které by Vám mohly pomoci se rozhodnout koupit či nekoupit, případně se zorientovat v současné nabídce. Co vlastně znamená tajemné LED? Je to zkratka z anglických slov: Light Emitting Diode - světlo emitující (vyzařující) dioda. Velmi stručně o historii LED: - v r objevil Henry Joseph Round existenci elektroluminiscence (průchodem proudu vyzařuje připojený prvek světlo) - v r první LED dioda - velmi slabě svítivé bodové zdroje světla červené barvy - v r zlom, který přinesl nové barvy LED diod - zelenou, oranžovou a žlutou. - v r první bílá LED s jedním čipem s využitím luminoforu. Tento typ LED diod otevřel cestu ke konstrukci první smysluplné LED žárovky. Luminofor, tedy jeho složení, určuje barvu vydávaného světla. V současné době se výrobci snaží dosáhnout co nejvyššího světelného toku při co možná nejnižší spotřebě. Dnešní LEDky dosahují světelné účinnosti lm/w. Vláknová žárovka má cca 13 lm/w. Veličiny a jednotky uváděné na obalech. Pro více informací musíte do tabulek nebo jako já na internet. Svítivost Candela [cd] jednoduše hustota světla v jednom směru a daném kuželu (1 steridián) na vzdálenost 1metr. Je to směrové (bodové) světlo (baterka, reflektor auta). Candela [cd] je občas užívána na etiketách bodových (reflektorových) svítidel. 1 candela odpovídá světlu z jedné svíčky. Wolframová žárovka 100 W má přibližně 110 cd. Světelný výkon (tok) Lumen [lm] světelný tok vyzařovaný do prostorového úhlu 1 steradiánu bodovým zdrojem, jehož svítivost je ve všech směrech právě 1 candela. Zjednodušeně - je to opět tatáž svíčka (latinsky candela), už ne jedním, ale všemi směry. Mluvíme tedy o kouli. Kuželů (steradiánů [sr]) je v kouli 12,6. Takže, tatáž svíčka má 1 cd x 12,6 sr = 12,6 lm a 100 W žárovka 110 x 12,6 = lm. Teď již dokážeme převést hodnoty z Candela na Lumen, které jsou častěji užívané a my můžeme svítidla lépe porovnat. Světelná účinnost (výkon) Lumen na Watt [lm/w] Je to hodnota celkového světelného toku na 1Watt spotřebované energie. Je to výborná jednotka pro porovnání účinnosti různých typů LED žárovek. Příklad: Máte k dispozici dvě LED žárovky. První má světelný výkon (tok) 350 lm a příkon 5 W, druhá 500 lm a 10 W. První LED žárovka má pak světelnou účinnost 350:5 = 70 lm/w a druhá 500:10 = 50 lm/w. Z příkladu jasně vyplývá, že první ze žárovek má vyšší účinnost, je úspornější (dává více světla na 1W spotřebované energie) (Tabulka 1). typ žárovky Klasická wolframová Halogenová Fluorescenční (úsporná) LED (bílá denní) elektrický příkon (W) světelný tok (lm) Osvětlení Lux [lux] Je to vlastně celkový světelný výkon svítidla, který dopadne na jednotku plochy. Požadavky na minimální hodnoty osvětlení pro určité činnosti a prostory specifikuje zákon a norma. Pro představu svit měsíční noci při úplňku má cca 0,5 lx; denní světlo, zataženo má cca lx; slunný den ve stínu má cca lx a ostrý sluneční svit v poledne má více jak lx. Barevná teplota světla (teplota chromatičnosti) Kelvin [K] - charakterizuje spektrum bílého světla. Příklady barevných teplot různých světelných zdrojů (Tabulka 2). LED žárovky nejmodernější zdroj světla LED žárovky jsou nejen velmi úsporným zdrojem světla a jsou vyráběny v nejrozličnějších variantách konstrukce, ale i světelného výkonu. Na trhu tak najdete světelná účinnost (lm/w) velmi levné LED žárovky, s malým výkonem, které jsou určené pro použití jako ''bludičky'' na přisvětlení chodeb apod., přes žárovky, které nahradí staré vakuové žárovky, až po speciální vysoce výkonné soustavy LED čipů, nahrazujících výbojky v pouličních lampách nebo třeba přední reflektory dražších aut. Výhody LED žárovek: velká účinnost 10 až 12 násobek vláknové žárovky, přirozená barva světla, volba barevného odstínu, úspora el.energie životnost hodin (max.) % % % , , % život při 6 hod. svícení denně 0,5 roku 1 rok 5 roků až 25 roků Tabulka 1 ukazuje rozdíly v energetické náročnosti mezi klasickými, halogenovými, fluorescenčními (úspornými) žárovkami a LED žárovkami. I při nižší spotřebě (W) si kupujeme více lumenů (lm). Dále z tabulky vyčteme životnost LED žárovek a ta je u současných výrobků různá 25, 35 až 50 tis. provozních hodin. Někteří výrobci však uvádějí životnost v rocích, a to ještě při určité době svícení denně. možnost měnit barvu za provozu, tzv. RGB LED, potřebujete regulátor, nulová doba náběhu do plného svitu LED žárovky, na rozdíl od úsporných žárovek a zářivek, snadná regulace svitu navíc LED žárovky nemění, na rozdíl od klasických žárovek barvu světla podle intenzity nastaveného svitu na stmívaní, LED musí být ke stmívání určené, dlouhá životnost vláknová cca hodin, LED až hodin nepřetržitého provozu (svítí), mechanická odolnost - odolnost vůči otřesům, nárazům, vibracím, ideální k venkovnímu použití, kompaktnost - mají malé rozměry a jsou ideální pro libovolné aplikace, zdravotní nezávadnost - nevyzařují téměř žádné neviditelné ultrafialové a infračervené záření, 5

6 INFORMACE ekologie - neobsahují škodlivé látky jako je rtuť, olovo a jsou plně recyklovatelné, možnost častého zapínání a vypínání, bez vlivu na životnost LED žárovky, nízká povrchová teplota - vyšší bezpečnost pro vás a hlavně pro vaše děti, bezpečný provoz - minimalizují riziko úrazu elektrickým proudem. Nevýhoda LED žárovek: Tabulka 2. Z tabulky vyplývá: kdo má rád světlo žárovky bude se držet barevné teploty LED žárovek kolem 3000 K a kdo raději denní světlo půjde do barevné teploty K a víc. Pro osvětlení pracovních ploch nebo zrcadla je lepší denní světlo. Ještě si při nákupu všimněme, že při stejném příkonu (W) má teplá bílá (3 500 K) a studená bílá (5 000 K) rozdílný světelný tok (lm). Studená bílá nám dá ještě více světla (lm) při stejném příkonu (W). Je vlastně ještě úspornější. podstatně vyšší cena vláknová žárovka 20 Kč (OBI leden 2012). LED žárovka Kč. Předpoklad je, že ceny pro dané místo stačí. 4) zhodnoťte, zda koupíte nové svítidlo nebo použijete to původní. 5) zjistěte si typ připojení k napájení, typ závitu nebo typ patice, typ napájení a pak můžeme vyrazit do obchodu. 6) vyberte si LED žárovku podle předcházejících pěti bodů. 7) zjistěte nejpodstatnější informace a tím je světelný tok (lm) a příkon (W), můžeme si dopočítat světelnou účinnost (lm/w). Zjistíte, že vyšší účinnost si výrobci nechají také zaplatit. 8) životnost i těch nejhorších LED žárovek je provozních hodin svitu. To jsou 3 roky svícení bez vypnutí a my svítíme tak ¼ dne tj. 6 hod., a to je již 12 let svícení. 9) zkontrolujeme záruční dobu na obalu, někteří výrobci jí uvádějí a dávají delší záruku než zákonné dva roky. 10) nejvíce nás bude zajímat cena. Uvědomme si, že je to nákup na celou životnost svítidla, a jak svítidlo osadíme LED žárovkou, tak bude nejspíše svítit, dokud svítidlo nevyměníme za jiné. Proto nekupujte hned to nejlevnější. Všiml jsem si, že u těch lepších LED žárovek je cena přibližně 1 Kč za 1 lumen. Můžete si tedy již předem odhadnout cenu. A nyní pro představu srovnávací tabulka s typ žárovky příkon (W) svícení hod/den životnost (rok) cena Kč/kWh spotřeba kwh/rok Kč/kWh/rok žárovka nákup (Kč) obyčejná ,5 4,7 45,63 214, ,44 508,88 763, , , ,75 LED 2, ,7 4,56 21, ,44 292,89 314,33 357,22 464,44 678,88 obyčejná ,5 4, , ,1 766, , , , ,00 LED ,7 7,3 34, ,31 398,62 432,93 501,55 673, ,20 obyčejná ,5 4,7 109,5 514, , , , , , ,00 LED ,7 10,95 51, ,47 772,93 824,4 927, , ,30 obyčejná ,5 4,7 136,88 643, , , , , , ,25 LED ,7 14,6 68, ,62 987, , , , ,40 obyčejná ,5 4,7 182,5 857, , , , , , ,00 LED ,7 23,73 111, , , , , , , ,15 1. rok 2. rok 3. rok 5. rok 10. rok 20. rok návratnost měsíce LED žárovek budou v budoucnu klesat s počtem vyrobených a prodaných kusů. LED žárovky a jejich výběr Pro laika není jednoduché vybrat vhodnou LED žárovku jako náhradu klasické nebo úsporné žárovky. Musíme si uvědomit, že LED žárovku kupujeme vlastně na velmi dlouhou dobu, dá se říci na celou životnost daného osvětlení (viz. tabulka výše). Tím hlavním, co rozhoduje při koupi žárovky, je její užitná hodnota, tzn. kolik světla dostanu za svoje peníze, tedy kolik peněz ušetřím. LED žárovky nelze porovnávat hodnotou příkonu (W). A posuzovat svítivost LED žárovek jenom podle počtu vestavěných LED diod, nebo LED čipů je také nesmysl. Pro jednodušší orientaci je u každé LED žárovky napsáno, jakou klasickou žárovku nahrazuje. Berme však raději tuto informaci jen jako orientační. Je důležité podívat se na konstrukci žárovky a zhodnotit, zda je pro Vás lepší bodové, nebo rozptýlené světlo. Pokud potřebujete osvětlit pouze konkrétní plochu, např. pracovní stůl, bude Vám nejspíše stačit bodová žárovka s např. polovičním světelným výkonem, oproti LED žárovce s rozptýleným světlem, která kromě zmíněného pracovního stolu osvítí i vše kolem. Můžete také zvolit úplně nový způsob osvícení třeba pracovní plochy pod linkou nebo zrcadla. O čem to mluvím? O světelných LED páskách, většinou jsou na 12 V, a musí se k nim dokoupit zdroj, ale tímto zdrojem světla osvětlíte danou plochu stejnoměrně. LED pásky se prodávají buď připravené v daných délkách, nebo si je koupíte v metráži až 5 metrů a nastřiháte doma na požadovanou délku, jde to většinou po 5 cm. Podle délky (příkonu) musíte dokoupit 12 V zdroj. Některé LED pásky na sobě mají oboustrannou lepicí pásku, takže je můžete rovnou nalepit na očištěné místo. Kupujte raději ty zalité do průhledného silikonu, jsou odolnější. Také se k těmto páskům prodávají různé hliníkové profily, takže se uplatnění meze nekladou. Jak vybírat : 1) zamyslete se, jaký typ LED žárovky potřebujete, zda potřebujete světlo rozptýlené nebo bodové (směrové). 2) co chcete osvětlovat, jakou barvu světla chcete. 3) zjistěte si příkon (W), případně světelný tok (lm) původního osvětlení a zda to několika výpočty: Na těchto příkladech je nejlépe vidět o čem to vlastně všichni mluví. Doufám, že Vám to alespoň trochu pomohlo při rozhodování nebo jste se alespoň něco nového dozvěděli. Přeji Vám hodně dobrého světla. Zbyněk Zoubek technická komise představenstva OSBD

7 ROZHOVOR Představujeme člena představenstva V pořadí sedmým a tím nejdůležitějším je předseda představenstva, RNDr. Jiří Bárta. Pane doktore, řekněte nám něco o sobě. Bydlím v Novém Boru, v ulici T. G. Masaryka 851. Po maturitě na gymnáziu jsem vystudoval matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Jsem ženatý, mám dvě dospělé děti a je mi 55 let. V Novém Boru žijeme od roku Od roku 1989 pracuji jako programátor na volné noze, ale s funkcí předsedy představenstva dělím svůj pracovní týden mezi družstvo a svojí práci. Obojí mě naštěstí baví, a tak jediným koníčkem, který stojí ještě za zmínku je naše zahrádka. Jak dlouho jste aktivní v bytovém družstevnictví? Předsedou představenstva jsem od roku Ale už v roce 1983 jsem se stal předsedou samosprávy v našem domě a od stejného roku jsem také delegátem. Za tak dlouhou dobu si pamatuji, jak se naše družstvo postupně měnilo ze stavebního družstva s bezmála stovkou zaměstnanců s velkým areálem v Dubici v dnešní moderní firmu. Samozřejmě jsem byl na shromážděních delegátů svědkem a účastníkem těžkých chvil, kterými naše družstvo procházelo v polovině devadesátých let. Jste předseda představenstva OSBD Česká Lípa, seznamte čtenáře s tím, co tato funkce obnáší. Především je to velká zodpovědnost, ale ta se týká všech členů představenstva. Předseda představenstva je předsedou statutárního orgánu, kterým je představenstvo. Je oprávněn za družstvo jednat a podepisovat ve všech věcech v rozsahu daném stanovami družstva. Je rovněž povinen svolávat a řídit řádné schůze představenstva. Za výkon funkce odpovídá představenstvu. To jsem jenom volně ocitoval stanovy. Co to znamená v praxi. Výkon této funkce je na našem družstvu dlouhodobě koncipována tak, že předseda představenstva je přítomen na družstvu v úřední dny, to znamená v pondělí a ve středu. Tento režim zavedl již můj předchůdce pan Tichna a já jsem ho převzal. V tyto dny jsem k dispozici členům a funkcionářům družstva. V úřední dny také podepisuji dokumenty, které podepisuje statutární orgán a jsem v kontaktu s ředitelem družstva. Naše družstvo od letošního roku spravuje již více než bytů. To znamená také řešit desítky konfliktů a problémů. je členem Svazu českých a moravských bytových družstev (SČMBD). V něm zastupuji družstvo na poradách předsedů a na krajských konferencích. Od roku 2007 zastávám funkci místopředsedy SČMBD. Aktivity související s touto funkcí mi také zaberou několik dnů v měsíci. Uvažuje družstvo o nové výstavbě družstevních bytů? Je pravda, že naše družstvo má to slovo stavební stále ve svém názvu. A článek 3 Stanov, kde jsou vyjmenované činnosti družstva, s výstavbou také počítá. Formálně a legislativně jsme tedy na výstavbu připraveni. Ale současná ekonomická a sociální situace v našem okrese a v celém kraji nenaznačuje, že bychom se do výstavby v nejbližší době pustili. Já se spíš bojím toho, abychom dokázali zaplnit byty, které se uvolní po vystěhování neplatičů. Přesto o nové výstavbě ve vedení družstva občas diskutujeme. Pokud na trhu s byty vznikne poptávka po nových bytech (i když tomu zatím nic nenasvědčuje), určitě nebudeme váhat a zkusíme výstavbu rozjet. V čem vidíte budoucnost bytového družstevnictví? Bytovému družstevnictví se u nás příliš skvělá budoucnost věštit nedá. Od roku 1995 byla lidem dána možnost převádět si družstevní byty do osobního vlastnictví. Tvůrci příslušného zákona vůbec nedomysleli, jaké neblahé důsledky to pro bytové družstevnictví bude mít. Anebo to domysleli a bylo jim to jedno. Družstevníci si převádějí byty do osobního vlastnictví často dost bezhlavě a bez vážné potřeby a neuvědomují si, že s bytem v osobním vlastnictví na sebe převádějí i zodpovědnost za dům a dokonce i za své sousedy. Ale co se dá dělat, když byt v osobním vlastnictví je dneska na trhu s byty daleko lépe prodejný. Družstevnictví má v Evropě i u nás tradici od poloviny devatenáctého století a za více než 150 let existence mnohokrát osvědčilo své přednosti. Je to zejména spolupráce, samospráva, svépomoc a solidarita. To jsou hodnoty, které i dnes na našem bytovém družstvu docela fungují, i když díky osobnímu vlastnictví ve stále omezenější míře. Co vás při vaší práci nejvíce zlobí? Volně navážu na předchozí odpověď. Zlobí mě legislativní prostředí, které někdy až nesmyslným a absurdním způsobem komplikuje život bytovým družstvům. Družstvo naší velikosti je velmi významným odběratelem služeb, které souvisejí s užíváním bytů. Jsme také velkým konzumentem stavební výroby. Pro spoustu dodavatelů jsme největším obchodním partnerem. Naše činnost tak nemalým dílem přispívá i k zaměstnanosti v regionu. Komu by tohle mělo vadit? Přesto jsme pro naše zákonodárce otloukánci, kteří si musí nechat všechno líbit. Uvedu jeden příklad: Před nějakými šesti lety jsme si museli na všechny domy od 18-ti bytů povinně pořídit energetické audity. Naše družstvo za ně zaplatilo 3,5 mil. korun. Audity leží ve skříních. Pokud chceme nyní nějaký konkrétní dům opravovat, musíme si pořídit energetický průkaz. Audit už neplatí. Ale platit musíme zase my. Takových absurdit existuje víc a některé nás stojí peníze. A teď nám řekněte, z čeho máte radost? Radost mám z toho, že naše družstvo je už skoro 15 let stabilní a prosperující firmou a správu vykonává velmi efektivně a levně. Důležité je i to, že na našem družstvu je dobrý tým, který se nebojí řešit problémy hned, když nastanou. Máte nějaké zvláštní přání? Chtěl bych aby se našemu družstvu dařilo jako doposud a zákonodárci nás nechali dělat v klidu svojí práci a aby se našim členům dobře bydlelo. Děkujeme za rozhovor. 7

8 8 TIP NA VÝLET Nejkrásnější vrchol Lužických hor - Malý Stožec Ze Stožce Lužickými horami od nepaměti procházela obchodní stezka z nitra Čech do Žitavy, v současnosti německé. Přestože ji na obou stranách dnešní státní hranice střežilo několik hradů, lákalo její okolí lupiče a loupežníky všech národností. Dnes se vypravíme na kopec s názvem Malý Stožec, pod jehož vrcholem při troše štěstí a snahy objevíme jeskyni, která je i v mapách nazývána Loupežnickou. Muž, který se v ní skrýval, byl však spíše nevinným. Výlet je určen spíše náročnějším a výkonnějším zájemcům, kteří si chtějí dopřát malou zimní nebo už jarní pěší túru po klidných stezkách chráněné krajinné oblasti Lužické hory. K proniknutí mezi kopce využijeme trať bývalé České severní dráhy, jejíž koleje stoupají z Máchova kraje přes Nový Bor ke Krásné Lípě. Vystoupíme v obci Rybniště, která svůj název získala pravděpodobně podle toho, že na jejím místě býval až do osmnáctého století rybník. Když vyjdeme před nádraží, objevíme červenou turistickou značku. Nejprve budeme postupovat obydlenými částmi, odkud po několika stech metrech konečně odbočíme do lesa a vystoupáme do sedla. To je zajímavé především z geologického hlediska. Zatímco kopec vlevo je tvořen hlubinnou vyvřelinou a nese příhodný název Žulovec, hora vpravo je z výlevné vyvřeliny - znělce a jmenuje se Plešivec. Výstup na ně je v naší situaci trochu ztrátou času, protože zdaleka nenabízejí takový rozhled jako náš hlavní cíl. Dojdeme k rozcestí, kde se musíme rozhodnout, jestli po červené nepokračovat na daleko známější Jedlovou horu. Na ní je krásná a opravená rozhledna, také restaurace a po většinu roku velké množství turistů, v zimě i lyžařů. Pokud hledáme klid, který jsem v úvodu tipu sliboval, přejdeme na cestu označenou žlutě. Zpočátku je fádní, a my můžeme především obdivovat, jak se zde správce lesa snaží udržovat příkladný pořádek. Ti, kdo si postěžovali, že jdou stále po rovině, budou za své rouhání náležitě potrestáni až těsně před Malým Stožcem. Půlkilometrová odbočka k samotnému vrcholu začne ještě Tolštejn ze Stožce v pohodě, ale závěr je opravdu jen pro zdatné jedince. Napříč suťovými poli nevede žádná cesta, každý si musí sám vybrat, přes které balvany se vyškrábe nahoru. Problémy s kyslíkovým dluhem můžeme od začátku maskovat snahou užít si rozhledů. Zdejší kraj je v posledních letech obýván krkavci, ideální stanoviště zde prý našlo stádo kamzíků. Pokud jsme přišli pozdě odpoledne, vytváří skvělou atmosféru i k západu se chystající slunce. Tím nejlepším místem s kruhovým rozhledem je vůbec nejvyšší skalisko na severozápadním okraji kopce. Z něj můžeme spatřit nejen již zmíněnou Jedlovku, ale i Ještěd nebo naši nejvyšší stolovou horu - Děčínský Sněžník. Mnozí znalí turisté označují právě Malý Stožec za ten nejhezčí kopec Lužických hor. Znovu založený Lužický horský spolek zde rovněž instaloval jednu z prvních vrcholových knížek. Objevíte ji v krabici na jedné z bříz. Teda, jestli ji už nikdo nezničil. Příznivcům geocachingu mohu prozradit, že si zde také přijdou na své, ale nebude to procházka růžovou zahradou. Čtyřka obtížnost je čtyřka obtížnost. Když se vrátíme po odbočce zpět na hlavní žlutou trasu, můžeme zkusit sejít až téměř ke kolejím, po nichž jsme před několika hodinami stoupali, a na jižním úbočí Stožce objevit mezi sutí jeskyni zvanou též Komora. Právě v ní se měl podle pověstí skrývat loupežník Fridolin Rauch. Nepřepadával z ní však projíždějící vlaky. To by s ním úřady asi rychle zatočily, navíc zde žil pěkných pár desítek let před tím, než byly koleje položeny. Důvod jeho skrývání ZPRÁVIČKY Prosinec nezačal pro Lípu právě šťastně - po vyhoření klubu Luxor se dostala do celostátních zpráv o týden později znovu, když se zlomil vánoční strom na náměstí. Naštěstí nikoho nezranil a druhý den znovu stál, byť o tři metry kratší. Zastupitelstvo města Česká Lípa schválilo obecně závaznou vyhlášku města o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích. Zastupitelstvo města na svém prosincovém zasedání schválilo konečnou verzi rozpočtu na rok Předpokládané příjmy jsou ve výši tisíc korun, celkové výdaje jsou pak vyčísleny ve výši tis. Kč. Největší investicí bude kompletní rekonstrukce MŠ Pastelka, na kterou je v rozpočtu města vyčleněno 18,75 mil. Kč. Zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry, loterie a jiné podobné hry. Počet adres, na nichž mohou být hry provozovány, se snížil na 48. Prvním novorozencem města Česká Lípa roku 2012 se 1. ledna v 9:27 hodin stal Michal Nikodym s váhou 2860 g a mírou 47 cm. Dvakrát během uplynulého období byla uzavřena Česká spořitelna kvůli telefonátu anonyma, který tvrdil, že v několika pobočkách České spořitelny je nastražená bomba. Českolipská plavkyně Petra Chocová vytvořila na ME ve Štětíně nový český rekord na 50 m prsa. Teplo v České Lípě zdražilo od nového roku o více než 14 procent. Za gigajoule tepla zaplatíme 680 korun, což je o 85 korun více než loni. Za loňský rok na českolipských silnicích zemřelo 15 lidí. V kraji 32. V České Lípě Severočeská vodárenská společnost zakončila rok a půl dlouhou realizaci poslední stavby projektu Čistá Ploučnice. Jeho obsahem je celková rekonstrukce čistírny komunálních odpadních vod ve finančním objemu téměř 255 milionů korun. Pravděpodobně zdrogovaný muž zabil na konci ledna na sídlišti Špičák svou matku a babičku. O dva dny později byl nalezen v restauraci Horník na sídlišti Sever muž s bodnou ránou v břiše. byl daleko prozaičtější - ztratil jednomu z místních sedláků koně a za tento čin byl odsouzen k smrti. Pár měsíců se mu zde prý dařilo skrývat a obživu si zřejmě získával všelijak. Jak dopadl, se zřejmě už nedovíme. Jedno je jisté, autogram již od něj nezískáme. Po žluté značce dojdeme během půl hodiny až do železniční stanice Jedlová, odkud se můžeme vrátit na jih anebo zaskočit třeba na nedaleký hrad Tolštejn, který je centrem Tolštejnského panství. Stožec Milan Bárta Autor je redaktorem regionálního internetového zpravodaje kde naleznete další tipy na výlet a spoustu dalších zajímavých informací. Zpravodaj vychází jednou za dva měsíce v nákladu ks výtisků a je distribuován zdarma všem členům Okresního stavebního bytového družstva. Zpravodaj vydává ve spolupráci s firmou Petr Fiala reklamní činnost ( ). Všechna práva vyhrazena. Redakční rada: RNDr. Jiří Bárta, Růžena Králová, Lenka Nováková, Taťána Sobotková, Zbyněk Zoubek Adresa:, Barvířská 738, Česká Lípa, IČO: , zapsáno v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem, oddíl Dr. XXXVI, složka 320, tel.: , fax:

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ OSBD číslo 1 únor 2008 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Problémy, které nám přinášejí nová okna, nemusejí hned

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

nu bytových oken a výměnu lodžiových stěn 5) 272, Na výsluní 2628-33, Česká Lípa na výměnu 6) 254, Budyšínská 2539-42, Česká Lípa na výměnu

nu bytových oken a výměnu lodžiových stěn 5) 272, Na výsluní 2628-33, Česká Lípa na výměnu 6) 254, Budyšínská 2539-42, Česká Lípa na výměnu číslo 6 prosinec 2007 PŘEDSTAVENSTVO Na 35. zasedání dne 30.10.2007 představenstvo - schválilo novelu Směrnice pro rozúčtování č. 2-029-0502. Novela byla následně předložena ke schválení na shromáždění

Více

Na 27. zasedání dne 25. 9. 2012 představenstvo:

Na 27. zasedání dne 25. 9. 2012 představenstvo: číslo 5 říjen 2012 Nastupující topná sezóna vybízí k několika úvahám na téma ceny dálkově dodávaného tepla. V současné době panuje v našem okrese jakási rovnováha mezi cenami tepla od hlavních dodavatelů

Více

Léto začalo shromážděním delegátů

Léto začalo shromážděním delegátů pro členy a klienty Stavebního bytového družstva POKROK 02 I 2015 Obsah Konalo se shromáždění delegátů 2-5 Ekonomické výsledky SBD POKROK 6-7 Nové projekty družstevní výstavby 8-10 Daniel Novák: Členství

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

SVJ správa domů. bytová družstva 2/2012 LOBOVÁNÍ ZA NIŽŠÍ CENU TEPLA VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ ZKUŠENOSTI Z KRUŠNOHORU DOTACE NEDOTACE PRAVÝ STAV VĚCÍ

SVJ správa domů. bytová družstva 2/2012 LOBOVÁNÍ ZA NIŽŠÍ CENU TEPLA VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ ZKUŠENOSTI Z KRUŠNOHORU DOTACE NEDOTACE PRAVÝ STAV VĚCÍ bytová družstva SVJ správa domů Časopis Svazu českých a moravských bytových družstev ročník IX 2/2012 LOBOVÁNÍ ZA NIŽŠÍ CENU TEPLA VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ ZKUŠENOSTI Z KRUŠNOHORU DOTACE NEDOTACE PRAVÝ STAV VĚCÍ

Více

Sborník přednášek seminářů. Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011

Sborník přednášek seminářů. Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011 Sborník přednášek seminářů Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011 Vážení zástupci měst a obcí Libereckého kraje, Česká společnost pro osvětlování a Svaz obcí Libereckého kraje pro

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

bytová družstva SVJ správa domů ZELENÁ HORA, 1/2014 www.scmbd.cz VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ

bytová družstva SVJ správa domů ZELENÁ HORA, 1/2014 www.scmbd.cz VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ bytová družstva SVJ správa domů Časopis Svazu českých a moravských bytových družstev ročník XI 1/2014 VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ EU RADÍ, DOPORUČUJE, NAŘIZUJE

Více

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA Na prahu nového roku Na druhou stranu musím zmínit i záležitosti, jež se zatím ještě nepodařilo plně dotáhnout do úspěšného

Více

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 10/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Veletrh komunální techniky ve Vídni strana 2 O Rekultivační práce

Více

Novinka Investiční fondy Rozhovor: Petr Janda Olympic už jiný nebude! Vyznejte se ve svých penězích Moudré spoření

Novinka Investiční fondy Rozhovor: Petr Janda Olympic už jiný nebude! Vyznejte se ve svých penězích Moudré spoření Nabídka finančních služeb Modré pyramidy je kompletní Magazín klientů Modré pyramidy www.modrapyramida.cz Novinka Investiční fondy Rozhovor: Petr Janda Olympic už jiný nebude! Vyznejte se ve svých penězích

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

Výstavba v Modřanech

Výstavba v Modřanech pro členy a klienty družstva V městské části Praha 12, v Pískové ulici v Modřanech, stojí objekt SBD POKROK, který sloužil řadu let provozně-technickému úseku. Život ale přináší změny, celý úsek se postupně

Více

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv li Z 10. číslo - listopad 1997 Vážení čtenáři, do Vaší poštovní schránky jsme vložili jubilejní desáté číslo Zpravodaje. Naší snahou bylo informovat Vás o veškerém družstevním dění a seznamovat Vás se

Více

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný.

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný. 36/2011 ročník 14 Hledáte rady a tipy na bydlení? Zveme Vás na FOR ARCH PVA EXPO Praha 21. 25. 9. v Letňanech Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí českých sídlišť www.panelovydum.cz Koupelna s luxferami

Více

Firmy i obce dráždí kontroly dotací

Firmy i obce dráždí kontroly dotací TO PODSTATNÉ PRO FIRMY A VEŘEJNOU SPRÁVU LISTOPAD PROSINEC 2014 www.moravskehospodarstvi.cz www.facebook.com/moravskehospodarstvi 2 Vyrobí nám většinu elektřiny slunce? 6 7 Rozkopaná města: Jako by ani

Více

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo2 Vážení čtenáři, vím, a napsal jsem to už v minulém čísle tohoto našeho časopisu,

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah:

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: Šance na bydlení pro střední vrstvy Po rekonstrukci vlády letos v létě prezentovalo Ministerstvo pro místní rozvoj záměry na podporu nové

Více

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ Bydlete s RCB Bydlete s RCB 1 Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů 1 / 2009 VÍCE FINANCÍ Z PROGRAMU PANEL MOHOU DOMY DÝCHAT? PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ 2 Bydlete s RCB EDITORIAL Bydlete s RCB 3 Na začátku

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku slovo ředitelky Vysoká výkonnost se vyplácí Vážené kolegyně, vážení kolegové, pro náročné úkoly, které jsou před námi, a úspěšné

Více

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe Z Válka o vodu... ceny rostou do nebe Řekli byste, že boj o vodu zuří snad jen v zemích sužovaných suchem? V Česku stačí sledovat faktury za vodné a stočné. V této válce nejde o vyschlá hrdla lidí, ale

Více

komerční příloha 25. dubna 2008

komerční příloha 25. dubna 2008 www.cap.cz POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Pojištění PERSPEKTIVA nejlepší životní pojištění roku 2007 v soutěži MasterCard Banka roku. Při uzavření životního pojištění do 30. 4. 2008 získáte

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více

2 únor 2014. Plesy na Výšině. Geotermální elektrárna v Tanvaldě se stává horkým tématem. Naše okolí v proměnách času. Z obsahu čísla. www.tanvald.

2 únor 2014. Plesy na Výšině. Geotermální elektrárna v Tanvaldě se stává horkým tématem. Naše okolí v proměnách času. Z obsahu čísla. www.tanvald. 2 únor 2014 Vydává MěÚ Tanvald XXXII. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz Pozvánka na zasedání zastupitelstva Ve velké zasedací místnosti radnice se uskuteční ve středu 12. února od 16 hod. jednání zastupitelů

Více