Na 19. zasedání dne představenstvo:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na 19. zasedání dne 20. 12. 2011 představenstvo:"

Transkript

1 číslo 1 únor 2012 Vážení družstevníci a čtenáři Zpravodaje. V minulém čísle jsme vás podrobně informovali o chystaných volbách delegátů v letošním roce. Příprava voleb se mezitím posunula dále, a tak stojí za to, zrekapitulovat si průběh těchto příprav. Do konce ledna se podařilo shromáždit asi 170 kandidátů pro 118 volených delegátů ve 45 volebních obvodech. Většina kandidátů byla navržena výbory samospráv. V patnácti volebních obvodech ale muselo kandidáty doplnit představenstvo, aby počet kandidujících dosahoval alespoň potřebného počtu delegátů. Celý únor a první polovinu března budou mít samosprávy na to, aby uspořádaly volební členské schůze. Na mnoha samosprávách musí současně proběhnout i volba výboru samosprávy. Znovu připomínám, že na členské schůzi budete rozhodovat o všech kandidátech na delegáta z celého vašeho volebního obvodu. Tedy i o kandidátech, kteří ve vašem domě nebydlí. To je asi největší úskalí voleb - zejména ve volebních obvodech s velkým počtem samospráv z různých lokalit. Vždyť v našem družstvu jsou domy se čtyřmi, pěti nebo šesti byty na jedné straně a paneláky s více než sto byty na straně druhé. Náš volební systém nemůže tedy vyhovovat úplně všem. Na průběh voleb bude dohlížet komise pro samosprávy a zejména paní Špindlerová (tel ), na kterou se můžete obracet s případnými dotazy. Celé volby budou ukončeny na dubnovém zasedání představenstva, funkční období začne nově zvoleným delegátům a potrvá pět let. RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva str. 3 Parkování motocyklů ve společných prostorách str. 4 Českolipská teplárenská informuje str. 5 LED žárovky - fenomén současnosti Na 19. zasedání dne představenstvo: schválilo zprávu komise pro výpočetní techniku a zprávu likvidační komise o odprodeji nebo likvidaci vyřazené nepoužívané výpočetní techniky, schválilo plán práce na první pololetí roku 2012, vzalo na vědomí závěry kontrolní komise z kontroly provozu služebních vozidel a přijalo doporučení k podrobnějšímu doplňování položek na pokladních dokladech, schválilo změnu organizačního řádu podle předloženého návrhu, schválilo půjčku ve výši Kč samosprávě 217, Dlouhá , Česká Lípa na zateplení obou průčelí domu, výměnu lodžiových zábradlí a GO střechy se zateplením, schválilo půjčku ve výši Kč samosprávě 220, Dlouhá , Česká Lípa na zateplení obou průčelí domu, výměnu společných oken, lodžiových zábradlí a GO střechy se zateplením, schválilo půjčku ve výši Kč samosprávě 264, Kutnohorská , Česká Lípa na výměnu všech oken, schválilo půjčku ve výši Kč samosprávě 788, Zahrádky na frézování a vložkování komínových průduchů. Předpis úhrad tvorby DZOI se po dobu splácení půjčky snižuje na 9 Kč/ m 2 a měsíc, schválilo 7 kandidátů pro volby delegátů. Na 20. zasedání dne představenstvo: vzalo na vědomí zprávu o stavu požární ochrany v bytových domech za rok 2011, schválilo zbývajících 22 kandidátů pro volby delegátů ve volebních obvodech, kde nebyl samosprávami navržen nabízí k přidělení: dostatečný počet kandidátů, schválilo změnu Směrnice k přidělování bytů po neplatičích nově se zavádí možnost získat byt na splátky, schválilo, návrh legislativní komise, novelu Směrnice pro odměňování volených a poradních orgánů a novelu Směrnice pro postup při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Změny nijak nemění principy odměňování, ale reagují na změny v legislativě, schválilo půjčku ve výši Kč samosprávě 278, Brněnská 2597, Česká Lípa na zateplení zadního průčelí domu, výměnu oken v sušárnách a GO střechy se zateplením. Družstevní byt 1+3 s lodžií, 70,3 m 2, I. podl., v České Lípě, ulice Dlouhá 2416 Družstevní byt 1+4 s lodžií (dvougenerační), 98 m 2, III. podl., v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Bližší informace na telefonu , paní Šindelářová, paní Hádeková 1

2 EKONOMICKÉ INFORMACE Nová smlouva na pojištění majetku Od roku 2012 je uzavřena nová rámcová pojistná smlouva mezi SČMBD (Svaz českých a moravských bytových družstev) a Kooperativou a. s. na pojištění majetku družstev, sdružených do SČMBD. Tato pojistná smlouva má číslo V rámci této smlouvy je pojištěn veškerý movitý a nemovitý majetek ve vlastnictví vyjma automobilů. Byty převedené do vlastnictví členům družstva jsou pojištěny také, a to i v případě, že členové vystoupili z družstva, nebodošlo k prodeji této nemovitosti další osobě. Taktéž jsou touto smlouvou pojištěny domy, kde vznikla společenství vlastníků jednotek s právní subjektivitou a OSBD Česká Lípa pro ně zajišťuje správu. Obsahem smlouvy je pojištění tzv. All risk (všechna rizika) včetně povodně, odpovědnosti za škodu, odcizení a vandalis- mus. Pojistná hodnota domů je vypočtena součtem hodnot jednotlivých bytů. Byt s podlahovou plochou do 50m 2 je pojištěn na hodnotu 630 tis. Kč. Dále pak pojistná částka stoupá u bytů do 60m 2 na 882 tis. Kč, do 70m 2 na 1134 tis. Kč, do 80m 2 na 1386 tis. Kč a nad 80m 2 na 1638 tis. Kč. All risk, odpovědnost a vandalismus zůstávají pojištěné s integrální franšízou 1500 Kč. To znamená, že do této výše škody není od pojišťovny poskytnuto žádné plnění a nad tuto výši je naopak plnění od pojišťovny ve 100 % výši. Odcizení je naopak nově pojištěno s 1000 Kč spoluúčastí (dříve spoluúčast Kč), což znamená, že do této částky pojišťovna neplní nic a nad tuto částku plní vše nad hodnotou spoluúčasti. Stejně jako v minulé smlouvě je pojištění hasící techniky, umístěné v bytových domech, se spoluúčastí 500 Kč. Nově jsou pojištěny se spoluúčastí Kč i okrasné dřeviny před domem, pokud jsou na vlastním pozemku. Nově jsou pojištěny se spoluúčastí 1000 Kč předměty nájemců ve společných prostorách. V případě odcizení a vandalismu musí být událost šetřena Policií ČR. V nové smlouvě zůstává zachováno pojištění skleněných výplní. Jak postupovat při pojistné události? V případě pojistné události na majetku pojištěném Rámcovou pojistnou smlouvou ve společných prostorách domu i bytech kontaktujte neprodleně pracovníky správy družstva. Jedná-li se o krádež či vandalismus je nutné zavolat i Policii ČR. V první fázi s vámi pojistnou událost řeší příslušný bytový technik. Ten ve spolupráci s vámi provede její zadokumentování. Referát vnitřní kontroly v případě potřeby následně zajistí likvidátora. Technik dále také zajistí odstranění škod a potřebné opravy. Následnou administrativní část při komunikaci s pojišťovnou řeší u pojistných událostí referát vnitřní kontroly ve spolupráci s ekonomickým úsekem. Ing. Petr Mertin vedoucí ekonomického úseku Pojištění odpovědnosti za škodu spojenou s užíváním bytu (provoz domácnosti) 2 Již v minulém čísle Zpravodaje jsme psali o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s užíváním bytové jednotky. Tato pojistka se netýká škody, která by vznikla uživateli v bytě (to řeší pojištění domácnosti), ale řeší škodu, kterou způsobí uživatel bytu neúmyslně na společných částech domu (např. poškození domovních dveří nebo lina při stěhování, poničení výtahu, apod.). Vztahuje se také na případy, kdy dotyčný uživatel bytu způsobí škodu v ostatních bytech (např. vytopení sousedů, požár a následná škoda, škoda vlivem elektroinstalace). Pojistka je cenově velmi výhodná, neboť představuje náklad 7 Kč za měsíc a byt. Její velikou předností je výše plnění, která činí až 3 mil. Kč na bytovou jednotku, spoluúčast je sjednána ve výši 1000 Kč. Podmínkou pro uzavření smlouvy je získání 100 % souhlasu uživatelů v domě a současně pojištění nejméně 25 % bytových jednotek z celkového počtu pojištěných domů. Koncem minulého roku jsme rozjeli akci pojištění odpovědnosti na našich domech. Poslali jsme předsedům samospráv podklady a byli jsme mile překvapeni úspěšností celého konání. Podmínky pro pojištění splnilo 138 domů (3 273 bytů), které jsou již od pojištěny. Pojištění na odpovědnost je nový produkt, který nám nabídla pojišťovna Kooperativa a.s., pojistná smlouva má samostatné číslo Pojištění odpovědnosti je možno realizovat do budoucna i na dalších domech. Je třeba doložit 100% souhlas uživatelů bytů v daném domě. V čem je možno spatřit výhodu tohoto pojištění? Hlavně v tom, že jsou pojištěni velmi levně všichni uživatelé bytů v domě a je jistota plnění a náhrady škody při rozsáhlejších pojistných událostech. Pojistnou událost nahlásí pojištěný bez zbytečného odkladu buď na adresu Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, centrum zákaznické podpory, centrální spisovna, Brněnská 634, Modřice, PSČ nebo přímo na zákaznické lince tel , fax Je důležité zajistit fotodokumentaci. Poškozený se připojuje k tomuto hlášení podrobným popisem rozsahu škod. Plnění obdrží přímo poškozený nebo dům v případě škody na společných prostorách. V případě nejasností a dotazů se obraťte na správu družstva. Jindřiška Půlpánová referent vnitřní kontroly

3 TECHNICKÉ INFORMACE Požární ochrana za rok 2011 v číslech V roce 2011 proběhly na všech 197 bytových domech a 18 cizích SVJ ve správě družstva pravidelné roční revize hasebního zařízení (1463 ks hasicích přístrojů a 2443 ks hydrantů) V průběhu roku 2011 došlo k odcizení hasebního vybavení, a to ve výši Kč. Za rok 2010 to byla částka Kč. Celková škoda se snížila o 5574 Kč. Náhrada škody vzniklá odcizením hasebního zařízení byla po odečtení spoluúčasti 500 Kč vrácena na fondy pojištěným samosprávám. K dnešnímu dni zůstává pojištěno 1262 ks hasicích přístrojů a hydrantů. Je to 31% z celkového počtu hasebního zařízení v majetku družstva. V roce 2011 došlo v bytových domech ve správě OSBD Česká Lípa k 7 požárům, a to 1x ke vznícení sazí v komínovém tělese, 2x vznikl požár ve sklepních prostorách v ulici Kozákova, kde neznámý pachatel založil požár úmyslně. Vzniklá škoda činila Kč. Dvakrát došlo k zahoření na balkoně v Hradecké ulici, příčinou byl zřejmě nedopalek cigarety. Tyto požáry byly beze škody. Jedenkrát došlo ke vznícení elektrické instalace v rozvaděči v obci Sosnová se škodou Kč. Největší požár vznikl od nedopalku cigarety v bytě v Husově ulici v Novém Boru. Tam se požár neobešel bez zranění a majitel bytu musel být hospitalizován v nemocnici. Škoda se vyšplhala na částku Kč. Celková škoda na majetku za rok 2011 dosáhla částky Kč. Ve srovnání s rokem 2010 byla tato částka o Kč vyšší. Jana Závrská bezpečnostní a požární technik Parkování motocyklů ve společných prostorách domů Opakovaně se setkávám s dotazy nájemníků i funkcionářů z našich bytových domů na možnost parkování motocyklů v domech. V nedávné době byl k tomuto problému vznesen dotaz i do odborného periodika, zabývajícího se požární ochranou. Z hlediska možnosti parkování ve společných prostorách domů lze motocykly zařadit do dvou skupin. Motocykly s obsahem motoru do 50 ccm a nad 50 ccm. V ČSN obytné budovy, je uvedeno, že motocykly s obsahem do 50 ccm mohou být uloženy v prostorách určených k úschově kol a kočárků. Při tom není normou určeno kolik malých motocyklů může být v prostorách kolárny zaparkováno. Motocykly s obsahem vyšším jsou považovány za jednostopá motorová vozidla a ta musí být garážována v prostorách kolaudovaných jako garáž. Protože se ale počet parkovaných malých motocyklů v kolárnách stále zvyšuje, je nutné, aby si jejich majitelé uvědomili, že musí dodržovat i některá pravidla. Není možné zde zaparkovat motorku, ze které poteče benzín, olej nebo bude znečišťovat společné prostory v domě od bláta. Motocykl by měl být k parkování přepraven čistý a pokud se stane, že jsou společné prostory znečistěné, je majitel motocyklu povinen je neprodleně uklidit. Také při přepravě motocyklu po vnitřních prostorách v domě může dojít k poškození např. dveří, malby apod. Rovněž takovou škodu je povinen majitel motocyklu neprodleně a na své náklady odstranit. Apeluji tedy na všechny motoristy, kteří své malé motorky ukládají do koláren, aby dodržovali výše popsaná pravidla pro parkování motocyklů a předcházeli tak případným sporům s ostatními obyvateli v domě. Jana Závrská bezpečnostní a požární technik Příprava velkých akcí v roce 2012 Po hubenějším roce 2010 tu byl velmi vydatný rok 2011 a tak se naskýtá otázka, jaký že bude rok 2012? O čem je řeč? Tušíte podle titulku správně, řeč bude o množství velkých oprav družstevních domů v tomto roce, konkrétně o zateplení domů, výměně oken, opravách střech a drenáží. Přes pesimistické řeči o hospodářské krizi je na letošní rok zájem o tyto opravy překvapivě velký. Ke konci ledna máme z plánovaných 30 miliónů korun na velké opravy rozpůjčováno již 24,5 miliónů a další zájemci se hlásí. K tomu máme schválené dva nové úvěry (vždy zateplení domu), takže ani v letošním roce se nebudeme nudit. Schváleno je celkem 12 půjček, z toho 10 x zateplení domu, 3 x výměna oken, 5 x GO (generální oprava) střechy, 1 x GO lodžií a 1 x GO komínů (některé domy mají v půjčce více prací najednou). Samozřejmě je a bude i několik domů, které plánují realizovat velkou opravu ze svých zdrojů, bez půjčky. Po stresujících zkušenostech z minulého roku jsme letošní rok začali připravovat ve větším předstihu, takže máme u čtyř domů již hotovou projektovou dokumentaci a požádáno o stavební povolení. U dalších tří se právě projektuje, zbytek domů nepodléhá stavebnímu povolení. Plánujeme, že v průběhu měsíce února rozešleme postupně výzvy realizačním firmám a následně proběhnou výběrová řízení. Chtěli bychom zahájit práce nejpozději v dubnu a květnu, abychom nemuseli řešit dokončování prací v zimních měsících. Lehce se však plánuje, samotný život se odvíjí komplikovaněji. Jednak se stále hlásí další zájemci o zateplování, jednak máme občas problémy s vlastníky bytů jako s účastníky stavebního řízení. Je proto možné, že i přes včasný start nemusí být všichni zájemci letos uspokojeni. Předpokládáme, že nejpozději na konci února uzavřeme rok 2012 a přípravu dalších zájemců zaměříme spíše už na rok Mluvím samozřejmě pouze o velkých opravách, vyžadující projektovou dokumentaci a stavební povolení. Ostatní opravy jsou řešeny průběžně po celý rok. Jestli však plánujete na letošní rok zateplení domu, je už minuta před dvanáctou, zvlášť pokud se jedná o větší dům. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku 3

4 TECHNICKÉ INFORMACE ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ INFORMUJE ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ (ČLT) má v dnešní době jednu z nejmodernějších teplárenských soustav v České republice. Společnost od svého založení v roce 1996, pravidelně investuje do modernizace a rozvoje sítě tak, aby efektivita výroby a dodávek tepla byla co nejvyšší. V uplynulém roce byly v České Lípě uskutečněny zásadní investiční akce. Dokončením projektu COGEN II byly do dvou původních výtopen umístěny kogenerační plynové motory, které nyní vyrábějí elektřinu a teplo s možností skladování tepelné energie v akumulační nádrži. V létě a při nižších odběrech se teplá voda čerpá do akumulační nádrže, kde je uchována pro využití v dalších hodinách. Tímto způsobem se daří tepelná energie účinně vyrábět tak, že bez využití zůstane opravdu jen minimum tepla. Součástí projektu bylo i propojení dvou dříve oddělených soustav LOOS a Holý vrch. Česká Lípa se po dokončení tohoto projektu zařadila mezi města s progresivně se rozvíjejícím systémem centrálního zásobování teplem. Náklad na tyto investice představoval částku přibližně 200 miliónů korun. Centrální zásobování v České Lípě využívá pro přenos energie horkou vodu, která má i vzhledem k výbornému stavu soustavy velmi malé ztráty. Z celkové délky 39,3 kilometrů rozvodných sítí je v dnešní době téměř polovina zrekonstruována nejmodernějšími technologiemi. U téměř dvou třetin (59 %) zákazníků jsou instalovány domovní předávací stanice, které umožňují přesné nastavení parametrů dodávaného tepla bez ohledu na potřeby sousedních vchodů. Každý odběratel tak může topit a používat teplou vodu přesně podle svých požadavků a představ. V loňském roce ČLT umístila domovní předá- vací stanice do 15 vchodů na sídlišti Lada. Pro letošní rok je připraveno osazení 14 předávacích stanic na okruhu EC 6, který zásobuje teplem část sídliště Špičák. Cílem společnosti je dodávat tímto způsobem teplo všem svým zákazníkům. Stabilní odběr velkého množství zemního plynu dává společnosti silnou pozici při vyjednávání s dodavateli. Cena tepla tak patří v celorepublikovém průměru mezi ty nejnižší vyráběné ze zemního plynu. Nízké emise navíc přispívají k zachování zdravého životního prostředí ve městě. I proto má centrální zásobování teplem v České Lípě budoucnost. Společnost vyvíjí velké úsilí pro zachování současné pozice centrálního zásobování teplem ve městě. Předsedkyně představenstva ČLT Ing. Jitka Holčáková zdůrazňuje, že hlavní snahou společnosti je co nejméně přenášet na zákazníky nepříznivá opatření, která nemůže samotný teplárenský subjekt ovlivnit. V poslední době to jsou především zvýšení sazby DPH, růst cen zemního plynu a elektřiny a v neposlední řadě i zpřísněné ekologické požadavky. Tyto vlivy se snaží ČLT eliminovat také kvalitním servisem a dlouhodobě korektními vztahy se zákazníky. Problémem centrálního teplárenství zůstává zejména fakt, že stále přísnější Evropská legislativa se v naprosté většině případů netýká malých lokálních zdrojů, které jsou od těchto často nákladných povinností osvobozeny. Teplárny jsou oproti nim i přes svůj přínos k životnímu prostředí zatíženy dalším zdaněním a poplatky. Obyvatelé České Lípy mohou sami posoudit nezanedbatelný a pozitivní vliv kontrolovaných centrálních zdrojů tepla na velmi dobrý stav ovzduší ve městě. Obavy z toho, že teplárny si mohou diktovat ceny tak, jak se jim zlíbí, nejsou na místě. Teplárna se nemůže chovat jako monopol nejen kvůli přísné regulaci úřadů, ale také kvůli silnému konkurenčnímu tlaku zemního plynu, elektřiny a dalších zdrojů. Na konci roku 2011 dodávala ČLT teplo do téměř jedenácti tisíc domácností a šedesáti sedmi objektů ze sektoru služeb, mezi které patří hlavně úřady, školy a prostory využívané podnikateli. Největším odběratelem tepla do domácností je. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ zásobuje teplem téměř šest tisíc bytů ve správě tohoto družstva. Ředitel družstva Ing. Jiří Kladníček potvrzuje, že vzájemná spolupráce je dlouhodobě na velmi dobré úrovni a váží si zejména profesionality, se kterou ČLT svou činnost provádí. Je velmi důležité, že společnost jako vlastník do centrálního zásobování pravidelně investuje, a to se odráží na vysoké spolehlivosti dodávek. Cenově patří ČLT určitě mezi ty levnější centrální dodavatele tepla produkovaného ze zemního plynu a úspěšně konkuruje malým plynovým kotelnám. Při stanovení předběžné ceny tepelné energie pro rok 2012 musela společnost reagovat na téměř dvacetiprocentní zvýšení ceny zemního plynu v posledním období. Stouply i ceny dalších vstupů nutných pro výrobu tepla, jako jsou elektřina a voda, které činí v kalkulaci ceny tepla cca 63 %. Díky úspoře ostatních nákladů se však předběžná cena pro koncového spotřebitele zvýšila pouze o 10 %. Další vliv na navýšení ceny pro rok 2012 mělo čtyřprocentní navýšení sazby DPH. Veškeré informace o teplárenství v České Lípě najdete na internetových stránkách ČLT 4

5 INFORMACE LED žárovky nový fenomén v osvětlení Taky jste si už položili otázku: koupit či nekoupit? Podle čeho vybrat? Opravdu se mi vstupní náklady vrátí? Co to na těch krabičkách uvádějí za veličiny? Jak to mám porovnat s žárovkou? Kam se která hodí? V tomto článku se pokusím shrnout informace uváděné k tomuto tématu na internetu. A nakonec předložím několik tipů, které by Vám mohly pomoci se rozhodnout koupit či nekoupit, případně se zorientovat v současné nabídce. Co vlastně znamená tajemné LED? Je to zkratka z anglických slov: Light Emitting Diode - světlo emitující (vyzařující) dioda. Velmi stručně o historii LED: - v r objevil Henry Joseph Round existenci elektroluminiscence (průchodem proudu vyzařuje připojený prvek světlo) - v r první LED dioda - velmi slabě svítivé bodové zdroje světla červené barvy - v r zlom, který přinesl nové barvy LED diod - zelenou, oranžovou a žlutou. - v r první bílá LED s jedním čipem s využitím luminoforu. Tento typ LED diod otevřel cestu ke konstrukci první smysluplné LED žárovky. Luminofor, tedy jeho složení, určuje barvu vydávaného světla. V současné době se výrobci snaží dosáhnout co nejvyššího světelného toku při co možná nejnižší spotřebě. Dnešní LEDky dosahují světelné účinnosti lm/w. Vláknová žárovka má cca 13 lm/w. Veličiny a jednotky uváděné na obalech. Pro více informací musíte do tabulek nebo jako já na internet. Svítivost Candela [cd] jednoduše hustota světla v jednom směru a daném kuželu (1 steridián) na vzdálenost 1metr. Je to směrové (bodové) světlo (baterka, reflektor auta). Candela [cd] je občas užívána na etiketách bodových (reflektorových) svítidel. 1 candela odpovídá světlu z jedné svíčky. Wolframová žárovka 100 W má přibližně 110 cd. Světelný výkon (tok) Lumen [lm] světelný tok vyzařovaný do prostorového úhlu 1 steradiánu bodovým zdrojem, jehož svítivost je ve všech směrech právě 1 candela. Zjednodušeně - je to opět tatáž svíčka (latinsky candela), už ne jedním, ale všemi směry. Mluvíme tedy o kouli. Kuželů (steradiánů [sr]) je v kouli 12,6. Takže, tatáž svíčka má 1 cd x 12,6 sr = 12,6 lm a 100 W žárovka 110 x 12,6 = lm. Teď již dokážeme převést hodnoty z Candela na Lumen, které jsou častěji užívané a my můžeme svítidla lépe porovnat. Světelná účinnost (výkon) Lumen na Watt [lm/w] Je to hodnota celkového světelného toku na 1Watt spotřebované energie. Je to výborná jednotka pro porovnání účinnosti různých typů LED žárovek. Příklad: Máte k dispozici dvě LED žárovky. První má světelný výkon (tok) 350 lm a příkon 5 W, druhá 500 lm a 10 W. První LED žárovka má pak světelnou účinnost 350:5 = 70 lm/w a druhá 500:10 = 50 lm/w. Z příkladu jasně vyplývá, že první ze žárovek má vyšší účinnost, je úspornější (dává více světla na 1W spotřebované energie) (Tabulka 1). typ žárovky Klasická wolframová Halogenová Fluorescenční (úsporná) LED (bílá denní) elektrický příkon (W) světelný tok (lm) Osvětlení Lux [lux] Je to vlastně celkový světelný výkon svítidla, který dopadne na jednotku plochy. Požadavky na minimální hodnoty osvětlení pro určité činnosti a prostory specifikuje zákon a norma. Pro představu svit měsíční noci při úplňku má cca 0,5 lx; denní světlo, zataženo má cca lx; slunný den ve stínu má cca lx a ostrý sluneční svit v poledne má více jak lx. Barevná teplota světla (teplota chromatičnosti) Kelvin [K] - charakterizuje spektrum bílého světla. Příklady barevných teplot různých světelných zdrojů (Tabulka 2). LED žárovky nejmodernější zdroj světla LED žárovky jsou nejen velmi úsporným zdrojem světla a jsou vyráběny v nejrozličnějších variantách konstrukce, ale i světelného výkonu. Na trhu tak najdete světelná účinnost (lm/w) velmi levné LED žárovky, s malým výkonem, které jsou určené pro použití jako ''bludičky'' na přisvětlení chodeb apod., přes žárovky, které nahradí staré vakuové žárovky, až po speciální vysoce výkonné soustavy LED čipů, nahrazujících výbojky v pouličních lampách nebo třeba přední reflektory dražších aut. Výhody LED žárovek: velká účinnost 10 až 12 násobek vláknové žárovky, přirozená barva světla, volba barevného odstínu, úspora el.energie životnost hodin (max.) % % % , , % život při 6 hod. svícení denně 0,5 roku 1 rok 5 roků až 25 roků Tabulka 1 ukazuje rozdíly v energetické náročnosti mezi klasickými, halogenovými, fluorescenčními (úspornými) žárovkami a LED žárovkami. I při nižší spotřebě (W) si kupujeme více lumenů (lm). Dále z tabulky vyčteme životnost LED žárovek a ta je u současných výrobků různá 25, 35 až 50 tis. provozních hodin. Někteří výrobci však uvádějí životnost v rocích, a to ještě při určité době svícení denně. možnost měnit barvu za provozu, tzv. RGB LED, potřebujete regulátor, nulová doba náběhu do plného svitu LED žárovky, na rozdíl od úsporných žárovek a zářivek, snadná regulace svitu navíc LED žárovky nemění, na rozdíl od klasických žárovek barvu světla podle intenzity nastaveného svitu na stmívaní, LED musí být ke stmívání určené, dlouhá životnost vláknová cca hodin, LED až hodin nepřetržitého provozu (svítí), mechanická odolnost - odolnost vůči otřesům, nárazům, vibracím, ideální k venkovnímu použití, kompaktnost - mají malé rozměry a jsou ideální pro libovolné aplikace, zdravotní nezávadnost - nevyzařují téměř žádné neviditelné ultrafialové a infračervené záření, 5

6 INFORMACE ekologie - neobsahují škodlivé látky jako je rtuť, olovo a jsou plně recyklovatelné, možnost častého zapínání a vypínání, bez vlivu na životnost LED žárovky, nízká povrchová teplota - vyšší bezpečnost pro vás a hlavně pro vaše děti, bezpečný provoz - minimalizují riziko úrazu elektrickým proudem. Nevýhoda LED žárovek: Tabulka 2. Z tabulky vyplývá: kdo má rád světlo žárovky bude se držet barevné teploty LED žárovek kolem 3000 K a kdo raději denní světlo půjde do barevné teploty K a víc. Pro osvětlení pracovních ploch nebo zrcadla je lepší denní světlo. Ještě si při nákupu všimněme, že při stejném příkonu (W) má teplá bílá (3 500 K) a studená bílá (5 000 K) rozdílný světelný tok (lm). Studená bílá nám dá ještě více světla (lm) při stejném příkonu (W). Je vlastně ještě úspornější. podstatně vyšší cena vláknová žárovka 20 Kč (OBI leden 2012). LED žárovka Kč. Předpoklad je, že ceny pro dané místo stačí. 4) zhodnoťte, zda koupíte nové svítidlo nebo použijete to původní. 5) zjistěte si typ připojení k napájení, typ závitu nebo typ patice, typ napájení a pak můžeme vyrazit do obchodu. 6) vyberte si LED žárovku podle předcházejících pěti bodů. 7) zjistěte nejpodstatnější informace a tím je světelný tok (lm) a příkon (W), můžeme si dopočítat světelnou účinnost (lm/w). Zjistíte, že vyšší účinnost si výrobci nechají také zaplatit. 8) životnost i těch nejhorších LED žárovek je provozních hodin svitu. To jsou 3 roky svícení bez vypnutí a my svítíme tak ¼ dne tj. 6 hod., a to je již 12 let svícení. 9) zkontrolujeme záruční dobu na obalu, někteří výrobci jí uvádějí a dávají delší záruku než zákonné dva roky. 10) nejvíce nás bude zajímat cena. Uvědomme si, že je to nákup na celou životnost svítidla, a jak svítidlo osadíme LED žárovkou, tak bude nejspíše svítit, dokud svítidlo nevyměníme za jiné. Proto nekupujte hned to nejlevnější. Všiml jsem si, že u těch lepších LED žárovek je cena přibližně 1 Kč za 1 lumen. Můžete si tedy již předem odhadnout cenu. A nyní pro představu srovnávací tabulka s typ žárovky příkon (W) svícení hod/den životnost (rok) cena Kč/kWh spotřeba kwh/rok Kč/kWh/rok žárovka nákup (Kč) obyčejná ,5 4,7 45,63 214, ,44 508,88 763, , , ,75 LED 2, ,7 4,56 21, ,44 292,89 314,33 357,22 464,44 678,88 obyčejná ,5 4, , ,1 766, , , , ,00 LED ,7 7,3 34, ,31 398,62 432,93 501,55 673, ,20 obyčejná ,5 4,7 109,5 514, , , , , , ,00 LED ,7 10,95 51, ,47 772,93 824,4 927, , ,30 obyčejná ,5 4,7 136,88 643, , , , , , ,25 LED ,7 14,6 68, ,62 987, , , , ,40 obyčejná ,5 4,7 182,5 857, , , , , , ,00 LED ,7 23,73 111, , , , , , , ,15 1. rok 2. rok 3. rok 5. rok 10. rok 20. rok návratnost měsíce LED žárovek budou v budoucnu klesat s počtem vyrobených a prodaných kusů. LED žárovky a jejich výběr Pro laika není jednoduché vybrat vhodnou LED žárovku jako náhradu klasické nebo úsporné žárovky. Musíme si uvědomit, že LED žárovku kupujeme vlastně na velmi dlouhou dobu, dá se říci na celou životnost daného osvětlení (viz. tabulka výše). Tím hlavním, co rozhoduje při koupi žárovky, je její užitná hodnota, tzn. kolik světla dostanu za svoje peníze, tedy kolik peněz ušetřím. LED žárovky nelze porovnávat hodnotou příkonu (W). A posuzovat svítivost LED žárovek jenom podle počtu vestavěných LED diod, nebo LED čipů je také nesmysl. Pro jednodušší orientaci je u každé LED žárovky napsáno, jakou klasickou žárovku nahrazuje. Berme však raději tuto informaci jen jako orientační. Je důležité podívat se na konstrukci žárovky a zhodnotit, zda je pro Vás lepší bodové, nebo rozptýlené světlo. Pokud potřebujete osvětlit pouze konkrétní plochu, např. pracovní stůl, bude Vám nejspíše stačit bodová žárovka s např. polovičním světelným výkonem, oproti LED žárovce s rozptýleným světlem, která kromě zmíněného pracovního stolu osvítí i vše kolem. Můžete také zvolit úplně nový způsob osvícení třeba pracovní plochy pod linkou nebo zrcadla. O čem to mluvím? O světelných LED páskách, většinou jsou na 12 V, a musí se k nim dokoupit zdroj, ale tímto zdrojem světla osvětlíte danou plochu stejnoměrně. LED pásky se prodávají buď připravené v daných délkách, nebo si je koupíte v metráži až 5 metrů a nastřiháte doma na požadovanou délku, jde to většinou po 5 cm. Podle délky (příkonu) musíte dokoupit 12 V zdroj. Některé LED pásky na sobě mají oboustrannou lepicí pásku, takže je můžete rovnou nalepit na očištěné místo. Kupujte raději ty zalité do průhledného silikonu, jsou odolnější. Také se k těmto páskům prodávají různé hliníkové profily, takže se uplatnění meze nekladou. Jak vybírat : 1) zamyslete se, jaký typ LED žárovky potřebujete, zda potřebujete světlo rozptýlené nebo bodové (směrové). 2) co chcete osvětlovat, jakou barvu světla chcete. 3) zjistěte si příkon (W), případně světelný tok (lm) původního osvětlení a zda to několika výpočty: Na těchto příkladech je nejlépe vidět o čem to vlastně všichni mluví. Doufám, že Vám to alespoň trochu pomohlo při rozhodování nebo jste se alespoň něco nového dozvěděli. Přeji Vám hodně dobrého světla. Zbyněk Zoubek technická komise představenstva OSBD

7 ROZHOVOR Představujeme člena představenstva V pořadí sedmým a tím nejdůležitějším je předseda představenstva, RNDr. Jiří Bárta. Pane doktore, řekněte nám něco o sobě. Bydlím v Novém Boru, v ulici T. G. Masaryka 851. Po maturitě na gymnáziu jsem vystudoval matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Jsem ženatý, mám dvě dospělé děti a je mi 55 let. V Novém Boru žijeme od roku Od roku 1989 pracuji jako programátor na volné noze, ale s funkcí předsedy představenstva dělím svůj pracovní týden mezi družstvo a svojí práci. Obojí mě naštěstí baví, a tak jediným koníčkem, který stojí ještě za zmínku je naše zahrádka. Jak dlouho jste aktivní v bytovém družstevnictví? Předsedou představenstva jsem od roku Ale už v roce 1983 jsem se stal předsedou samosprávy v našem domě a od stejného roku jsem také delegátem. Za tak dlouhou dobu si pamatuji, jak se naše družstvo postupně měnilo ze stavebního družstva s bezmála stovkou zaměstnanců s velkým areálem v Dubici v dnešní moderní firmu. Samozřejmě jsem byl na shromážděních delegátů svědkem a účastníkem těžkých chvil, kterými naše družstvo procházelo v polovině devadesátých let. Jste předseda představenstva OSBD Česká Lípa, seznamte čtenáře s tím, co tato funkce obnáší. Především je to velká zodpovědnost, ale ta se týká všech členů představenstva. Předseda představenstva je předsedou statutárního orgánu, kterým je představenstvo. Je oprávněn za družstvo jednat a podepisovat ve všech věcech v rozsahu daném stanovami družstva. Je rovněž povinen svolávat a řídit řádné schůze představenstva. Za výkon funkce odpovídá představenstvu. To jsem jenom volně ocitoval stanovy. Co to znamená v praxi. Výkon této funkce je na našem družstvu dlouhodobě koncipována tak, že předseda představenstva je přítomen na družstvu v úřední dny, to znamená v pondělí a ve středu. Tento režim zavedl již můj předchůdce pan Tichna a já jsem ho převzal. V tyto dny jsem k dispozici členům a funkcionářům družstva. V úřední dny také podepisuji dokumenty, které podepisuje statutární orgán a jsem v kontaktu s ředitelem družstva. Naše družstvo od letošního roku spravuje již více než bytů. To znamená také řešit desítky konfliktů a problémů. je členem Svazu českých a moravských bytových družstev (SČMBD). V něm zastupuji družstvo na poradách předsedů a na krajských konferencích. Od roku 2007 zastávám funkci místopředsedy SČMBD. Aktivity související s touto funkcí mi také zaberou několik dnů v měsíci. Uvažuje družstvo o nové výstavbě družstevních bytů? Je pravda, že naše družstvo má to slovo stavební stále ve svém názvu. A článek 3 Stanov, kde jsou vyjmenované činnosti družstva, s výstavbou také počítá. Formálně a legislativně jsme tedy na výstavbu připraveni. Ale současná ekonomická a sociální situace v našem okrese a v celém kraji nenaznačuje, že bychom se do výstavby v nejbližší době pustili. Já se spíš bojím toho, abychom dokázali zaplnit byty, které se uvolní po vystěhování neplatičů. Přesto o nové výstavbě ve vedení družstva občas diskutujeme. Pokud na trhu s byty vznikne poptávka po nových bytech (i když tomu zatím nic nenasvědčuje), určitě nebudeme váhat a zkusíme výstavbu rozjet. V čem vidíte budoucnost bytového družstevnictví? Bytovému družstevnictví se u nás příliš skvělá budoucnost věštit nedá. Od roku 1995 byla lidem dána možnost převádět si družstevní byty do osobního vlastnictví. Tvůrci příslušného zákona vůbec nedomysleli, jaké neblahé důsledky to pro bytové družstevnictví bude mít. Anebo to domysleli a bylo jim to jedno. Družstevníci si převádějí byty do osobního vlastnictví často dost bezhlavě a bez vážné potřeby a neuvědomují si, že s bytem v osobním vlastnictví na sebe převádějí i zodpovědnost za dům a dokonce i za své sousedy. Ale co se dá dělat, když byt v osobním vlastnictví je dneska na trhu s byty daleko lépe prodejný. Družstevnictví má v Evropě i u nás tradici od poloviny devatenáctého století a za více než 150 let existence mnohokrát osvědčilo své přednosti. Je to zejména spolupráce, samospráva, svépomoc a solidarita. To jsou hodnoty, které i dnes na našem bytovém družstvu docela fungují, i když díky osobnímu vlastnictví ve stále omezenější míře. Co vás při vaší práci nejvíce zlobí? Volně navážu na předchozí odpověď. Zlobí mě legislativní prostředí, které někdy až nesmyslným a absurdním způsobem komplikuje život bytovým družstvům. Družstvo naší velikosti je velmi významným odběratelem služeb, které souvisejí s užíváním bytů. Jsme také velkým konzumentem stavební výroby. Pro spoustu dodavatelů jsme největším obchodním partnerem. Naše činnost tak nemalým dílem přispívá i k zaměstnanosti v regionu. Komu by tohle mělo vadit? Přesto jsme pro naše zákonodárce otloukánci, kteří si musí nechat všechno líbit. Uvedu jeden příklad: Před nějakými šesti lety jsme si museli na všechny domy od 18-ti bytů povinně pořídit energetické audity. Naše družstvo za ně zaplatilo 3,5 mil. korun. Audity leží ve skříních. Pokud chceme nyní nějaký konkrétní dům opravovat, musíme si pořídit energetický průkaz. Audit už neplatí. Ale platit musíme zase my. Takových absurdit existuje víc a některé nás stojí peníze. A teď nám řekněte, z čeho máte radost? Radost mám z toho, že naše družstvo je už skoro 15 let stabilní a prosperující firmou a správu vykonává velmi efektivně a levně. Důležité je i to, že na našem družstvu je dobrý tým, který se nebojí řešit problémy hned, když nastanou. Máte nějaké zvláštní přání? Chtěl bych aby se našemu družstvu dařilo jako doposud a zákonodárci nás nechali dělat v klidu svojí práci a aby se našim členům dobře bydlelo. Děkujeme za rozhovor. 7

8 8 TIP NA VÝLET Nejkrásnější vrchol Lužických hor - Malý Stožec Ze Stožce Lužickými horami od nepaměti procházela obchodní stezka z nitra Čech do Žitavy, v současnosti německé. Přestože ji na obou stranách dnešní státní hranice střežilo několik hradů, lákalo její okolí lupiče a loupežníky všech národností. Dnes se vypravíme na kopec s názvem Malý Stožec, pod jehož vrcholem při troše štěstí a snahy objevíme jeskyni, která je i v mapách nazývána Loupežnickou. Muž, který se v ní skrýval, byl však spíše nevinným. Výlet je určen spíše náročnějším a výkonnějším zájemcům, kteří si chtějí dopřát malou zimní nebo už jarní pěší túru po klidných stezkách chráněné krajinné oblasti Lužické hory. K proniknutí mezi kopce využijeme trať bývalé České severní dráhy, jejíž koleje stoupají z Máchova kraje přes Nový Bor ke Krásné Lípě. Vystoupíme v obci Rybniště, která svůj název získala pravděpodobně podle toho, že na jejím místě býval až do osmnáctého století rybník. Když vyjdeme před nádraží, objevíme červenou turistickou značku. Nejprve budeme postupovat obydlenými částmi, odkud po několika stech metrech konečně odbočíme do lesa a vystoupáme do sedla. To je zajímavé především z geologického hlediska. Zatímco kopec vlevo je tvořen hlubinnou vyvřelinou a nese příhodný název Žulovec, hora vpravo je z výlevné vyvřeliny - znělce a jmenuje se Plešivec. Výstup na ně je v naší situaci trochu ztrátou času, protože zdaleka nenabízejí takový rozhled jako náš hlavní cíl. Dojdeme k rozcestí, kde se musíme rozhodnout, jestli po červené nepokračovat na daleko známější Jedlovou horu. Na ní je krásná a opravená rozhledna, také restaurace a po většinu roku velké množství turistů, v zimě i lyžařů. Pokud hledáme klid, který jsem v úvodu tipu sliboval, přejdeme na cestu označenou žlutě. Zpočátku je fádní, a my můžeme především obdivovat, jak se zde správce lesa snaží udržovat příkladný pořádek. Ti, kdo si postěžovali, že jdou stále po rovině, budou za své rouhání náležitě potrestáni až těsně před Malým Stožcem. Půlkilometrová odbočka k samotnému vrcholu začne ještě Tolštejn ze Stožce v pohodě, ale závěr je opravdu jen pro zdatné jedince. Napříč suťovými poli nevede žádná cesta, každý si musí sám vybrat, přes které balvany se vyškrábe nahoru. Problémy s kyslíkovým dluhem můžeme od začátku maskovat snahou užít si rozhledů. Zdejší kraj je v posledních letech obýván krkavci, ideální stanoviště zde prý našlo stádo kamzíků. Pokud jsme přišli pozdě odpoledne, vytváří skvělou atmosféru i k západu se chystající slunce. Tím nejlepším místem s kruhovým rozhledem je vůbec nejvyšší skalisko na severozápadním okraji kopce. Z něj můžeme spatřit nejen již zmíněnou Jedlovku, ale i Ještěd nebo naši nejvyšší stolovou horu - Děčínský Sněžník. Mnozí znalí turisté označují právě Malý Stožec za ten nejhezčí kopec Lužických hor. Znovu založený Lužický horský spolek zde rovněž instaloval jednu z prvních vrcholových knížek. Objevíte ji v krabici na jedné z bříz. Teda, jestli ji už nikdo nezničil. Příznivcům geocachingu mohu prozradit, že si zde také přijdou na své, ale nebude to procházka růžovou zahradou. Čtyřka obtížnost je čtyřka obtížnost. Když se vrátíme po odbočce zpět na hlavní žlutou trasu, můžeme zkusit sejít až téměř ke kolejím, po nichž jsme před několika hodinami stoupali, a na jižním úbočí Stožce objevit mezi sutí jeskyni zvanou též Komora. Právě v ní se měl podle pověstí skrývat loupežník Fridolin Rauch. Nepřepadával z ní však projíždějící vlaky. To by s ním úřady asi rychle zatočily, navíc zde žil pěkných pár desítek let před tím, než byly koleje položeny. Důvod jeho skrývání ZPRÁVIČKY Prosinec nezačal pro Lípu právě šťastně - po vyhoření klubu Luxor se dostala do celostátních zpráv o týden později znovu, když se zlomil vánoční strom na náměstí. Naštěstí nikoho nezranil a druhý den znovu stál, byť o tři metry kratší. Zastupitelstvo města Česká Lípa schválilo obecně závaznou vyhlášku města o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích. Zastupitelstvo města na svém prosincovém zasedání schválilo konečnou verzi rozpočtu na rok Předpokládané příjmy jsou ve výši tisíc korun, celkové výdaje jsou pak vyčísleny ve výši tis. Kč. Největší investicí bude kompletní rekonstrukce MŠ Pastelka, na kterou je v rozpočtu města vyčleněno 18,75 mil. Kč. Zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry, loterie a jiné podobné hry. Počet adres, na nichž mohou být hry provozovány, se snížil na 48. Prvním novorozencem města Česká Lípa roku 2012 se 1. ledna v 9:27 hodin stal Michal Nikodym s váhou 2860 g a mírou 47 cm. Dvakrát během uplynulého období byla uzavřena Česká spořitelna kvůli telefonátu anonyma, který tvrdil, že v několika pobočkách České spořitelny je nastražená bomba. Českolipská plavkyně Petra Chocová vytvořila na ME ve Štětíně nový český rekord na 50 m prsa. Teplo v České Lípě zdražilo od nového roku o více než 14 procent. Za gigajoule tepla zaplatíme 680 korun, což je o 85 korun více než loni. Za loňský rok na českolipských silnicích zemřelo 15 lidí. V kraji 32. V České Lípě Severočeská vodárenská společnost zakončila rok a půl dlouhou realizaci poslední stavby projektu Čistá Ploučnice. Jeho obsahem je celková rekonstrukce čistírny komunálních odpadních vod ve finančním objemu téměř 255 milionů korun. Pravděpodobně zdrogovaný muž zabil na konci ledna na sídlišti Špičák svou matku a babičku. O dva dny později byl nalezen v restauraci Horník na sídlišti Sever muž s bodnou ránou v břiše. byl daleko prozaičtější - ztratil jednomu z místních sedláků koně a za tento čin byl odsouzen k smrti. Pár měsíců se mu zde prý dařilo skrývat a obživu si zřejmě získával všelijak. Jak dopadl, se zřejmě už nedovíme. Jedno je jisté, autogram již od něj nezískáme. Po žluté značce dojdeme během půl hodiny až do železniční stanice Jedlová, odkud se můžeme vrátit na jih anebo zaskočit třeba na nedaleký hrad Tolštejn, který je centrem Tolštejnského panství. Stožec Milan Bárta Autor je redaktorem regionálního internetového zpravodaje kde naleznete další tipy na výlet a spoustu dalších zajímavých informací. Zpravodaj vychází jednou za dva měsíce v nákladu ks výtisků a je distribuován zdarma všem členům Okresního stavebního bytového družstva. Zpravodaj vydává ve spolupráci s firmou Petr Fiala reklamní činnost ( ). Všechna práva vyhrazena. Redakční rada: RNDr. Jiří Bárta, Růžena Králová, Lenka Nováková, Taťána Sobotková, Zbyněk Zoubek Adresa:, Barvířská 738, Česká Lípa, IČO: , zapsáno v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem, oddíl Dr. XXXVI, složka 320, tel.: , fax:

LED žárovky. Současnost a budoucnost patří LED žárovkám. Výhody LED žárovek. Nevýhody LED žárovek

LED žárovky. Současnost a budoucnost patří LED žárovkám. Výhody LED žárovek. Nevýhody LED žárovek LED žárovky Nejmodernějším zdrojem světla jsou v současnosti LED diodové žárovky. LED diodové žárovky jsou nejen velmi úsporným zdrojem světla, ale je možné je vyrobit v nejrůznějších variantách, jak z

Více

LED. světelné zdroje. úspora LED LED LED. barva světla. světelný tok. světelný tok. úspora. úspora. žárovky. úspora. úspora.

LED. světelné zdroje. úspora LED LED LED. barva světla. světelný tok. světelný tok. úspora. úspora. žárovky. úspora. úspora. rovky světelné zdroje LE Výhody ch zdrojů minimální spotřeba elektrické energie a dlouhá životnost Lze jimi nahradit jak klasické, úsporné, tak kompaktní halogenové nebo zářivkové trubice. Nízká spotřeba

Více

Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech přehled technologií a legislativy

Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech přehled technologií a legislativy Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech přehled technologií a legislativy Jan Robenek, 8. Srpen 2010-23:00 V září roku 2009 vstoupilo v platnost nové nařízení Evropské komise, které ukončilo dodávky

Více

Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35. R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55. Průměr v mm. Tvar (mezinárodní norma)

Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35. R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55. Průměr v mm. Tvar (mezinárodní norma) Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35 R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55 Průměr v mm Tvar (mezinárodní norma) Základní druhy patic E14 E27 G4 GY6,35 G9 GU4 GU5.3 GU10 R7S G53 GX53 G13 G5

Více

Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED

Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED www.appost.cz OSVĚTLENÍ INOXLED AUDIT A PROJEKT Bezplatný audit a návrh nového osvětlení. FINANCOVÁNÍ Úspora CASH při prvním rozsvícení.

Více

PROFESIONÁLNÍ LED OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA INTERIÉROVÉ LED OSVĚTLENÍ TOP GLOW LINE. http://www.topkonstrukt.cz/ Info@tokonstrukt.cz +420 773 563 399

PROFESIONÁLNÍ LED OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA INTERIÉROVÉ LED OSVĚTLENÍ TOP GLOW LINE. http://www.topkonstrukt.cz/ Info@tokonstrukt.cz +420 773 563 399 INTERIÉROVÉ LED OSVĚTLENÍ TOP GLOW LINE LINEÁRNÍ LED TRUBICE T8 - TOP GLOW LINE UŽIJTE SI JASNĚJŠÍ SVĚTLO! VÝBORNÝ INDEX PODÁNÍ BAREV! TOP GLOW LINE LINEÁRNÍ LED TRUBICE T8 / G13 Přednosti: Aplikace: 100lm/W

Více

Regulace světelných zdrojů dle požadavků EU

Regulace světelných zdrojů dle požadavků EU jak na žárovky Regulace světelných zdrojů dle požadavků EU Nespornou výhodou klasických žárovek se žhaveným vláknem je jejich lidskému oku příjemné světlo. Současně však energetická účinnost přeměny elektřiny

Více

Kapitola 10 Osvětlení

Kapitola 10 Osvětlení Kapitola 10 Osvětlení 10.1 Osvětlení stručně Dnes si již málokdo umí představit, že by si po západu slunce nemohl v místnosti rozsvítit světlo. Za časů našich prababiček a pradědečků ovšem tato možnost

Více

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem LED osvětlení v podobě je mimořádně univerzální, hodí se pro všechny typy veřejných ploch. nahrazuje

Více

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem ver. 16.07 Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem LED osvětlení v podobě je mimořádně univerzální, hodí se pro všechny typy veřejných

Více

Produktový katalog. www.lampeeon.cz

Produktový katalog. www.lampeeon.cz 2012 www.lampeeon.cz OBSAH MR16 05 GU10 07 G4 & G9 10 E14 12 15 LED trubice T8 20 LED STREET 22 LED reflektory 24 LED HIGHBAY 26 LED DOWNLIGHT 28 LED pásky 31 LED X-PROOF 34 INDUKČNÍ OSVĚTLENÍ 36 Profesionální

Více

Nové požadavky na osvětlení a vhodné alternativy pro domácnosti. Ing. Antonín Melč Philips Lighting

Nové požadavky na osvětlení a vhodné alternativy pro domácnosti. Ing. Antonín Melč Philips Lighting Nové požadavky na osvětlení a vhodné alternativy pro domácnosti Ing. Antonín Melč Philips Lighting Omezování prodeje klasických žárovek 8. prosince 2008 členské státy regulačního výboru Evropského parlamentu

Více

Text, který bude přednášen

Text, který bude přednášen Text, který bude přednášen Snímek 0 (úvod) Dobrý den, jmenuji se Jan Poisl, jsem žákem Střední školy v Hradci Králové, studuji 3. ročník oboru Informační technologie a reprezentuji Královéhradecký kraj

Více

Vysoce efektivní LED trubice T8 - dokonalá náhrada zastaralých zářivek

Vysoce efektivní LED trubice T8 - dokonalá náhrada zastaralých zářivek Již sedmá generace LED trubic X-tera T8 přináší opět vyšší účinnost. Stále se tento typ zářivek řadí mezi jedny z nejkvalitnějších modelů na trhu. LED trubice je náhradou klasické zářivky T8 (T10,12) a

Více

spanel Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklad úspory

spanel Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem  Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklad úspory ver. 16.07 spanel Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem LED osvětlení v podobě LED Panel Light je mimořádně univerzální, je určeno pro

Více

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 typu "A" v aktuálním znění platném od 1.1.2013 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 typu A v aktuálním znění platném od 1.1.2013 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142 Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 77261351 typu "A" v aktuálním znění platném od 213 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142 (pro bytová družstva/společenství ků jednotek s počtem nad 5 pojištěných bytových

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

Celé veřejné osvětlení je napájeno z jednoho rozvaděče veřejného osvětlení.

Celé veřejné osvětlení je napájeno z jednoho rozvaděče veřejného osvětlení. Úvod Dokumentace řeší prověření stávajícího stavu veřejného osvětlení a návrh řešení možných úspor. Součástí PD je návrh nového osvětlení, provedený dle řady ČSN EN 13201. Výběr tříd komunikace byl proveden

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 1) zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) projednání návrhu nových stanov

Více

stube LED svítidlo s přirozeným světlem a úsporným provozem Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklady úspor ver. 16.

stube LED svítidlo s přirozeným světlem a úsporným provozem  Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklady úspor ver. 16. ver. 16.07 Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem LED svítidlo s přirozeným světlem a úsporným provozem LED osvětlení v podobě je mimořádně univerzální, je určeno pro průmyslové nasazení, kanceláře, veřejné

Více

COBRA Light. COB Technologie

COBRA Light. COB Technologie RA Light Technologie QEC-1-W 650 x 236 x 117 5,4 30, 40, 50 2 QEC-2-W 800 x 236 x 117 8,0 60, 80, 90 3 OBJEKTIVY PRO ÚPRAVU asymetrického světelného toku, pro požadované charakteristiky osvětlení pozemních

Více

spanel Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem www.snaggi.com Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklad úspory

spanel Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem www.snaggi.com Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklad úspory spanel Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem LED osvětlení v podobě LED Panel Light je mimořádně univerzální, je určeno pro průmyslové

Více

POSVIŤME SI NA ÚSPORY

POSVIŤME SI NA ÚSPORY POSVIŤME SI NA ÚSPORY O firmě JE OBEČNĚ ZNÁMO, ŽE SVĚTLO JE PODSTATOU VŠEHO ŽIVÉHO A MÁ VLIV NA KVALITU NAŠEHO ŽIVOTA. SVĚTLO PŘÍMO OVLIVŇUJE NAŠE ZDRAVÍ, NÁLADU A JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ NAŠEHO KDODENNÍHO

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více

HODNOCENÍ PROVOZU OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY V ENERGETICKÝCH AUDITECH Ing. Miroslav Mareš předseda správní rady Asociace energetických auditorů Cíl: 1. Posoudit hospodárnost užití elektrické energie v osvětlovacích

Více

Dodatek k přihlášce k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 typu "A" v aktuálním znění platném od 1.1.2013 pojištěného BD/SVJ ev. č.

Dodatek k přihlášce k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 typu A v aktuálním znění platném od 1.1.2013 pojištěného BD/SVJ ev. č. Rok 214, změna č.., platná od.. 214 (přihlašuje se - odhlašuje se) Dodatek k přihlášce k Rámcové pojistné smlouvě č. 77261351 typu "A" v aktuálním znění platném od 213 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142 (pro

Více

Úspory ve veřejném osvětlení

Úspory ve veřejném osvětlení Úspory ve veřejném osvětlení Kvalitní osvětlení s optimálními náklady Hynek Bartík Minimalizace celkových nákladů Investiční náklady svítidla sloupy světlené zdroje kabeláž Provozní náklady náklady na

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

scluster LED panel Nejúspornější osvětlení ideální investice se zajímavým zhodnocením

scluster LED panel Nejúspornější osvětlení ideální investice se zajímavým zhodnocením ver. 16.07 Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem scluster LED panel s přirozeným světlem a úsporným provozem scluster je mimořádně univerzální LED osvětlení, primárně navržené pro úsporné náhrady výbojek

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

Pohled dodavatelů energie a energetických služeb na prosazování (projektů) energetických úspor v průmyslu

Pohled dodavatelů energie a energetických služeb na prosazování (projektů) energetických úspor v průmyslu Pohled dodavatelů energie a energetických služeb na prosazování (projektů) energetických úspor v průmyslu Jan Louženský, E.ON Energie, a.s. 3.11.2015 Energetická skupina E.ON v České republice patří do

Více

stube LED svítidlo s přirozeným světlem a úsporným provozem www.snaggi.com Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklady úspor ver. 15.

stube LED svítidlo s přirozeným světlem a úsporným provozem www.snaggi.com Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklady úspor ver. 15. ver. 15.09 Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem LED svítidlo s přirozeným světlem a úsporným provozem LED osvětlení v podobě je mimořádně univerzální, je určeno pro průmyslové nasazení, kanceláře, veřejné

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ INOVACE LED MODRÁ DIODA. Hana Šourková 15.10.2013

ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ INOVACE LED MODRÁ DIODA. Hana Šourková 15.10.2013 1 ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ INOVACE LED MODRÁ DIODA Hana Šourková 15.10.2013 1 Osnova LED dioda Stavba LED Historie + komerční vývoj Bílé světlo Využití modré LED zobrazovací technika osvětlení + ekonomické

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642 Společenství vlastníků Žárovická 1642 Žárovická 1642, 190 16 Praha Újezd nad Lesy IČ 28 97 66 22, mailto:svjarovicka1642@volny.cz Pozvánka na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

světelný tok -Φ [ lm ] (lumen) Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří zdroj do všech směrů.

světelný tok -Φ [ lm ] (lumen) Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří zdroj do všech směrů. Světeln telné veličiny iny a jejich jednotky Světeln telné veličiny iny a jejich jednotky, světeln telné vlastnosti látekl světelný tok -Φ [ lm ] (lumen) Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří

Více

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 od 18 hodin v zasedací místnosti KD Vltava. 1. Zahájení schůze Předseda výboru Ing. Kuncl přivítal 47 přítomných vlastníků bytů. Po seznámení

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín Energetický posudek str. 1 z 9 Energetický posudek Předmět energetického posudku Bytový dům Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Braník Datum 14.10.2014 Vypracovala Ing. Miluše Drmlová, PhD. Č. oprávnění

Více

POMŮŽEME VÁM ORIENTOVAT SE V TECHNOLOGIÍCH VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ SETKÁNÍ S VEŘEJNOU SPRÁVOU

POMŮŽEME VÁM ORIENTOVAT SE V TECHNOLOGIÍCH VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ SETKÁNÍ S VEŘEJNOU SPRÁVOU POMŮŽEME VÁM ORIENTOVAT SE V TECHNOLOGIÍCH VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ SETKÁNÍ S VEŘEJNOU SPRÁVOU ARTECHNIC - SCHRÉDER 1 TAKÉ JSTE VE SVÝCH ÚVAHÁCH NA ROZCESTÍ? POSUĎTE SAMI, ZDA MŮŽEME BÝT VAŠIMI PARTNERY. 2

Více

scluster LED panel Nejúspornější osvětlení ideální investice se zajímavým zhodnocením

scluster LED panel Nejúspornější osvětlení ideální investice se zajímavým zhodnocením ver. 15.09 Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem scluster LED panel s přirozeným světlem a úsporným provozem scluster je mimořádně univerzální LED osvětlení, primárně navržené pro úsporné náhrady výbojek

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: 1. Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy.

Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy. Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 15.4.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Čl.1 Dlouhodobá záloha na opravy

Více

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena níže uvedeného dne, měsíce a roku Bytové družstvo IMOBILIEN sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 IČ : 27291120 zapsané v

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

V Y H L Á Š K A E 33/97. města Čelákovic

V Y H L Á Š K A E 33/97. města Čelákovic V Y H L Á Š K A E 33/97 města Čelákovic o poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu a o vytvoření Fondu rozvoje bydlení města Čelákovice a jeho použití Městské zastupitelstvo v

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Průvodce nákupem OSRAM LED žárovek

Průvodce nákupem OSRAM LED žárovek www.osram.com/led Průvodce nákupem OSRAM LED žárovek až -90 % energie úspora energie až 50 000 h* *životnost při průměrné době svícení 2,7 hodin denně AKČNÍ NABÍDKA LED od 2700 K barva světla teplá bílá

Více

Katalog LED osvětlovací techniky

Katalog LED osvětlovací techniky Katalog LED osvětlovací techniky Ing. Zdeněk Švéda COLOR SET Jungmannova 30 533 03 DAŠICE Tel. (fax): + 420 466 951 759 Ukázka svítidla 60x60 cm Popis Ukázka sortimentu Ukázka svítidla kulatého Plochá

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění Datum konání: 9. 11. 2009 Místo konání: ZŠ Mládežnická Trutnov, budova bývalého kina Program 1. Volba zapisovatele, volba skrutátora, kontrola usnášeníschopnosti 2. Zpráva o činnosti

Více

Pouliční LED světlo. Přehled. Spotřeba energie. patent. Záruka. 24 měsíců. Projekty

Pouliční LED světlo. Přehled. Spotřeba energie. patent. Záruka. 24 měsíců. Projekty Pouliční LED světlo VisioLamp Přehled Brief Introduction Pouliční LED světlo je nový, úsporný produkt, který využívá vysoce výkonné LEDky jako světelný zdroj. Toto světlo lze napojit přímo na 85-264VAC

Více

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8 Platební řád BD Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Bytové družstvo Chabařovická 1327 1333 Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1327 1333 přijímá a schvaluje tato pravidla

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka 002136248654 Investor : Montážní firma: ENVIRA Group s.r.o. Petr Gajdoš E-mail :

Více

HISTORIE, SOUČASNOST A TECHNICKÉ POJMY LED ZDROJŮ SVĚTLA

HISTORIE, SOUČASNOST A TECHNICKÉ POJMY LED ZDROJŮ SVĚTLA HISTORIE, SOUČASNOST A TECHNICKÉ POJMY LED ZDROJŮ SVĚTLA OBSAH: 1. Historie LED 2. Legislativa ČR a EU 3. Typy provedení LED zdrojů světla 4. Porovnání světelných zdrojů 5. Možnosti použití LED zdrojů

Více

Využití a realizace metody EPC v oblasti veřejného osvětlení v Moravské Třebové

Využití a realizace metody EPC v oblasti veřejného osvětlení v Moravské Třebové Využití a realizace metody EPC v oblasti veřejného osvětlení v Moravské Třebové Ing. Pavel Brettschneider (místostarosta města Moravská Třebová) EN - Energy Performance Contracting CZ - Energetické služby

Více

o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost

o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost o společnosti Teplárny Brno, a.s., jsou městskou společností s více než 80letou tradicí. Jediným akcionářem

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-1115 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

Moderní správa VO a inteligentní VO

Moderní správa VO a inteligentní VO Moderní správa VO a inteligentní VO Budoucnost již dnes? Hynek Bartík Někteří prodejci slibují úspory i 80% Vypínač spoří 100% 2 Minimalizace celkových nákladů co? Co chceme od veřejného osvětlení? Investiční

Více

Pozvánka. Na Shromáždění Společenství vlastníků jednotek

Pozvánka. Na Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Pozvánka Na Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Výbor Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216 Svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Které se bude konat ve čtvrtek 28.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad Místo konání: byt předsedy SVJ, 9. května 484, Rajhrad Datum a čas konání: 5. června 2009,

Více

tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 0014000264 Montážní partner: E-mail: Tel.: Investor: Jiří Seifert Ranná E-mail: seifert24@seznam.cz tel.: 603263820 Vytvořil:

Více

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov Energetická agentura Vysočiny Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava zpracoval: Jaroslav

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

VYHLÁŠKA č. 3/1998. Článek 1. Základní ustanovení. Článek 2. Příjmy fondu

VYHLÁŠKA č. 3/1998. Článek 1. Základní ustanovení. Článek 2. Příjmy fondu Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 3 Rok vydání: 1998 Datum účinnosti: 20. července 1998 Typ: platná

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 26.2.2015 v zasedací místnosti SBD Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek, Ing. Michal

Více

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Malenovicích k 1.1.2005 TOT přebírá rozvody od Tepla Zlín 74 předávacích

Více

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č typu "A" v aktuálním znění platném od pojištěného BD/SVJ ev. č. 609

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č typu A v aktuálním znění platném od pojištěného BD/SVJ ev. č. 609 Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 77261351 typu "A" v aktuálním znění platném od 215 pojištěného BD/SVJ ev. č. 69 (pro bytová družstva/společenství vlastníků jednotek s počtem nad 5 pojištěných bytových

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Výzva č. 1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

HALOGEN ECO Příjemné světlo bez kompromisů

HALOGEN ECO Příjemné světlo bez kompromisů www.osram.cz HALOGEN ECO Příjemné světlo bez kompromisů Stejné světlo jako z klasické žárovky ovšem mnohem efektivnější, trvanlivější a ekologičtější než z klasické nebo obyčejné žárovky OSRAM HALOGEN

Více

Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle

Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle vyhl.148/2007 Sb. a vyhl.78/2013 Sb. Na prvním obrázku vidíte

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

Rada Evropské unie Brusel 15. září 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 15. září 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 15. září 2015 (OR. en) 12015/15 ENER 330 ENV 567 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 14. září 2015 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské

Více

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech 12/2012 TOT přebírá rozvody od NBTH 34 předávacích stanic, 2 100

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Zápis č. 5/06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 31.10. 2006 v Praze

Zápis č. 5/06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 31.10. 2006 v Praze Zápis č. 5/06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 31.10. 2006 v Praze Schůzi řídí: Regina Kolandová Zapisovatel zápisu: Iva Chludilová Ověřovatel zápisu: Regina Kolandová Sčitatel

Více

Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská

Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská Město Orlová odbor správy majetku města 3.09. V Orlové dne 17.12.2013 Pro 54. schůzi Rady města Orlová, konanou dne 15.01.2014 Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

COBRA Light COB Technologie

COBRA Light COB Technologie RA Light Technologie Q-EL PRO s.r.o Tovární 121/10, 362 25 Nová Role výroba a vývoj světelných zdrojů kompletní dodávky veřejného osvětlení energetické posouzení světelných soustav projekty a revize elektrických

Více

Interierové osvětlení

Interierové osvětlení Interierové osvětlení Představení firmy Firma LED World byla založena v roce 2010, ale její historie sahá již do roku 2007, kdy se snažila pod jiným názvem ve spojení s mateřskou firmou v cizině prorazit

Více

Fyzikální veličiny. cíl projektu: vytvořit výukové listy fyzikálních veličin probíraných ve fyzice. Rozdíl mezi fyzikální veličinou a jednotkou.

Fyzikální veličiny. cíl projektu: vytvořit výukové listy fyzikálních veličin probíraných ve fyzice. Rozdíl mezi fyzikální veličinou a jednotkou. Fyzika 6 třída Fyzikální veličiny Projekt určený pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit výukové listy fyzikálních veličin probíraných ve fyzice. Rozdíl mezi fyzikální veličinou

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ 1. Předmět úpravy 1.1 Směrnice navazuje na organizační

Více

Doklad nesmí být starší než 3 měsíce, počítáno od data podání na Fondu. Doklad musí odpovídat skutečnému stavu.

Doklad nesmí být starší než 3 měsíce, počítáno od data podání na Fondu. Doklad musí odpovídat skutečnému stavu. Připravovaná výzva z OPŽP PO 3, oblast podpory 3.2 - zateplení veřejných budov Manuál k původním žádostem veřejných budov z Programu Zelená úsporám podávaným do Operačního programu životní prostředí Doklady

Více

Tak co uděláme dnes? Dnes zvolíme pěknou designovou disciplínu osvětlení. I když je v tom více techniky a fyziky, než se zdá.

Tak co uděláme dnes? Dnes zvolíme pěknou designovou disciplínu osvětlení. I když je v tom více techniky a fyziky, než se zdá. Tak co uděláme dnes? Dnes zvolíme pěknou designovou disciplínu osvětlení. I když je v tom více techniky a fyziky, než se zdá. 2 Napřed zjistíme potřebný světelný tok pro celkové osvětlení místnosti. Mám

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Evoluce v osvětlení. Natural Evolution of Light

Evoluce v osvětlení. Natural Evolution of Light Evoluce v osvětlení 2013 Natural Evolution of Light Zářivější budoucnost Menší spotřeba elektrické energie a větší pohodlí: nová generace Panasonic LED žárovek změní váš pohled na domov a sníží vaše náklady.

Více

LED žárovky. svíticí program.

LED žárovky. svíticí program. svíticí program www.solight.cz ... ušetří až 85% elektrické energie Na všechny LED zdroje poskytujeme záruku kvalitu našich světelných zdrojů pravidelně testujeme v jedné ze dvou našich integračních koulích

Více