DYSORTOGRAFIE - (porucha postihující pravopis) !!! Nezahrnuje celou gramatiku!!! Vztahuje se převážně na tzv. specifické dysortografické jevy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DYSORTOGRAFIE - (porucha postihující pravopis) !!! Nezahrnuje celou gramatiku!!! Vztahuje se převážně na tzv. specifické dysortografické jevy."

Transkript

1 DYSORTOGRAFIE - (porucha postihující pravopis)!!! Nezahrnuje celou gramatiku!!! Vztahuje se převážně na tzv. specifické dysortografické jevy.

2 Specifické dysortografické jevy: - rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek - rozlišování slabiky dy-di, ty-ti, ny-ni - rozlišování sykavek (s, c, z, š, č, ž) - nezvládnutí hranice slov ve větě - přidávání/vynechávání písmen/slabik U dětí s dysortografií lze sledovat ve větší či menší míře poruchy zrakového a sluchového vnímání, poruchy vnímání a reprodukce rytmu, vývoje grafomotoriky a poruchy řeči. Reedukace dysortografie se individuálně zaměřuje na : A. nedostatečně rozvinuté funkce, které jsou pravděpodobně příčinou poruchy B. na odstraňování specifických chyb C. v menší míře na zvládnutí mluvnického učiva D. rozvoj psychických kvalit, které provázejí písemný projev: soustředění, dovednost aplikovat gramatická pravidla, návyk kontroly vlastní práce, 1. Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek - příčina: nedostatečně rozvinuté sluchové vnímání a obtíže při vnímání a reprodukci rytmu - další příčiny: chybějící návyk sebekontroly, nesoustředěnost, spěch, nedbalost - při nácviku je nutné, aby si žáci vše, co píší, diktovali zřetelně nahlas nebo alespoň polohlasně a artikulačně zdůrazňovali délku samohlásek

3 - při nácviku je lepší porušovat zásadu plynulého psaní a!!! psát znaménka ihned!!! (dítě není schopno vracet se po napsání slova k doplnění znamének) - doporučená cvičení: určování, zda jsou vymyšlená slova stejná či ne (pis-pís, kolak-kolak, ) - znázorňování slov s krátkými a dlouhými samohláskami pomocí stavebnice (žák vyznačuje slabiku s dlouhou samohláskou dlouhým tvarem stavebnice, krátkou krátkým tvarem) - grafické znázorňování délky samohlásek (slabika s dlouhou samohláskou svislou čarou-připomíná čárku, s krátkou samohláskou tečkou) - ke grafickému znázornění vyhledávají slova (např. /.. náhoda,. / padák, // mávám) - učitel diktuje slova a žáci píší pouze grafické znázornění (U: pohádka - Ž:. /.); pomocí graf. znázornění procvičujeme slova pro diktát, využíváme je v opravě cvičení i při nácviku čtení obtížných slov - doplňování krátkých a dlouhých samohlásek do textu ( tal-ř, kr-vy) - podtrhávání dlouhých samohlásek v textu - tvoření vět se slovy, která se liší délkou samohlásky ( Míla milá, dráha drahá, paní páni) - časově úsporná a efektivní jsou cvičení, v nichž žáci zapisují pouze samohlásky, popř. jen dlouhé samohlásky ze slov, která učitel diktuje (U: váhá, prosí, běží Ž: á á, o í, ě í) - při rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek je nejčastěji používán bzučák, který zdůrazňuje délku samohlásek. Pokud je doplněn žárovkou, je sluchový vjem podporován vjemem zrakovým.

4 Doporučená cvičení při používání bzučáku: - rytmická cvičení beze slov (učitel/rodič vyťukává rytmus, žáci počítají, kolik zvuků slyšeli, potom napodobují rytmus vytleskáváním nebo vyťukáváním) - učitel/rodič přeříkává slova, žák je přehrává s pomocí bzučáku - učitel/rodič přehrává rytmické struktury, žáci vyhledávají odpovídající slova (U:. / - Ž: chodí, volá, učím, cvičí, ) - užití bzučáku při pravopisných cvičeních a diktátech (učitel doprovází diktovaná slova zvukem bzučáku nebo individuálně pomáhá žákům lépe si uvědomit délku samohlásky; cíl: předcházení chybám a zdůraznění vnímání délky) 2. Rozlišování slabik dy-di, ty-ti, ny-ni - chyby způsobeny nedostatky ve sluchovém vnímání, další příčinou může být snížená schopnost aplikovat učivo tvrdých a měkkých slabik, nedostatečné zafixování tohoto učiva i příčiny pramenící z psychických vlastností žáka - opět je nutné, aby si žáci diktovali, co píší, a učili se napsané kontrolovat - doporučené pomůcky: tvrdé kostky se slabikami dy, ty, ny a měkké kostky se slabikami di, ti, ni - práce s kostkami: učitel předříkává dvojice slabik, žák je opakuje a ohmatává příslušnou tvrdou či měkkou kostku - vyhledávání slov s danou slabikou (žák mačká např. tvrdou kostku dy/dý, současně slabiku vyslovuje a vyhledává slovo s touto slabikou dým, dýka, dýcháš, ledy, hrady, )

5 - určování slabik ve slově (začínáme slovy, kde je slabika na začátku, potom na konci a na závěr uprostřed; učitel slovo vysloví, žák je opakuje a současně mačká odpovídající kostku) - rozlišování slov, která se liší tvrdostí slabik; doplňování slov do vět: Na stole (tyká tiká) budík.) - procvičování slov, která obsahují více kritických slabik - kostky je vhodné používat i v diktátech a cvičeních, jsou žákovi oporou a pomáhají předcházet chybám 3. Rozlišování sykavek (s, c, z, š, č, ž) - chyby v rozlišování sykavek bývají podmíněny nesprávnou výslovností a nedostatečně vyvinutým sluchovým vnímáním - asimilace (připodobňování) sykavek patří mezi specifické logopedické nálezy charakteristické pro děti s LMD - pomůcky: karty s písmeny, obrázky se slovy, která obsahují sykavky - doporučená cvičení: rozlišování sykavek ve slabikách (žáci mají na kartách předepsané sykavky, učitel vyslovuje slabiky, žáci zvedají karty s příslušným písmenem) - rozlišování sykavek ve slovech (stejně jako ve slabikách) - vyhledávání slov se sykavkami (učitel vysloví hlásku, žák opakuje hlásku, ukáže odpovídající písmeno, vyhledává slovo obsahující tuto hlásku) - rozlišování sykavek, které mění smysl slova (sem-zem, rozlišujeme postupně hlásky s-š, z-ž, c-č, sykavky ostré s- c-z, tupé š-č-ž) - rozlišování více sykavek v jednom slově (rozcvička, žížalička, zašelestil, postup stejný, jako u předcházejících cvičení = vyslovování po učiteli,

6 ukazování odpovídajících písmen na kartách, popř.uvědomění si způsobu artikulace) 4. Vynechání, přidávání, přesmykování písmen/slabik - Příčina: nedostatky ve sluchové analýze a syntéze, snížená schopnost vybavovat si písmena, porucha soustředění, grafomotorické obtíže (nestačí tempu třídy), spěch, nesprávná výslovnost, nezvládnutí časoprostoru - Reedukace: při odstraňování tohoto typu chyb provádíme soustavně cvičení sluchové analýzy a syntézy, důsledně vyžadujeme pečlivou artikulaci nebo alespoň polohlasné diktování žáka, který píše - Cvičení: písemná a ústní analýza/rozklad a syntéza/sklad slov: U: středa, Ž: středa (opakuje), píše s-t-ř-e-d-a; U: s- t-r-o-m, Ž: s-t-r-o-m (opakuje), strom píše - tvoření slov ze zpřeházených písmen (k-h-n-i-a, kniha) - podtrhávání správně napsaných slov (dens-dnes-dsne) - psaní na stroji nebo nápodoba psaní na stroji na klávesnici na papíře - současně s uvedenými cvičeními je nutné rozvíjet sluchové vnímání a učit děti správným návykům při psaní 5. Hranice slov v písmu = žák píše dvě i více slov dohromady, spojuje předložky se slovy, nerozlišuje začátek a konec věty - tyto obtíže se často spojují s vynecháváním a přidáváním písmen či slabik

7 - příčina: obtíže ve sluchové analýze a syntéze, v chápání obsahové stránky toho, co dítě píše, a obtíže v grafomotorice - doporučená cvičení: vyznačování slov částmi stavebnice nebo písemně (domluvenými znaky, např. Venku prší. * *) - určování počtu slov ve větě (U: Maminka peče makové buchty. Ž: opakuje větu, spočítá slova, řekne počet) - čtení slov s předložkami s pomocí obrázků (U: ukáže obrázek, Ž: spojuje zobrazený předmět s předložkami na kartách, např. obrázek stolu, žák přikládá předložky a čte: na stole, pod stolem, u stolu, ) 6. Osvojování mluvnického učiva - při osvojování mluvnického učiva klade učitel takové požadavky, které je žák schopen zvládnout - při probírání nového učiva volí učitel takové formy práce, v nichž se žák zaměřuje pouze na nový jev (ústní cvičení, doplňovací cvičení) - žáci s poruchami učení mají obtíže ve sluchové percepci, v grafomotorice, v soustředění, neumí rychle aplikovat pravidla, je třeba mít tohle stále na mysli! - Pomůcky: karty s tvrdým a měkkým i-y, karty s párovými souhláskami, přehledy mluvnického učiva, doplňovací cvičení - Doporučená cvičení: vyhledávání příbuzných slov (U: myš, Ž: myška, myší, popř. obráceně: učitel předříkává příbuzná slova a žáci vyhledávají a říkají slovo ze základní řady vyjmenovaných slov) - doplňování i/y ústně - zápis pouze y-ý-i-í (U: mýdlo, Ž: ý)

8 - doplňovací cvičení: Kam-l sl-šel houkání s-čka. - zápis pouze těch slov, která obsahují procvičovaný jev - mechanické zapisování slov, v nichž žák chybuje (slova, v nichž dítě chybuje 3-5x opsat; cvičení nezařazovat příliš často; dítě si může se slovy pohrát barevně vyznačit, složit z písmen, napsat křídou,vodovými barvami, cvičení je vhodné pro děti s dobrou zrakovou či pohybovou pamětí) - chybám se snažíme předcházet, pravopisné jevy žáci nejdříve zdůvodňují, teprve potom píší - dokončenou práci si musejí navyknout po sobě kontrolovat - jestliže žák nestačí tempu třídy, zadáváme mu cvičení kratší, které je schopen správně dokončit (podporujeme jeho sebevědomí, kladně motivujeme k práci, utváříme návyk pečlivě pracovat, práci dokončit a zkontrolovat) 7. Oprava písemných prací - chybám se snažíme předcházet všemi způsoby, i za cenu snížení nároků na žáka - nikdy neopravujeme větší počet chyb červenou barvou, červeně označená chyba poutá pozornost žáka tak, že si ji může zafixovat - nejen při reedukačních cvičeních používáme červené barvy ke zvýraznění toho, co si má žák zapamatovat - pokud opravujeme práci, kde je více chyb, lze postupovat následovně: označíme slova, kde je chyba, tužkou a necháme žáka ještě jednou práci přečíst a chyby opravit

9 není-li žák schopen nalézt chyby sám, pomáhá mu je učitel vyhledávat a společně zdůvodňují správný pravopis chybně napsaná slova lze přelepit a nadepsat správný tvar zavést notýsek chybných slov, která slouží jako materiál pro práci doma i ve škole zahraniční autoři doporučují: nic nevysvětlovat, napsat slovo, barevně ho vyznačit a žák si slovo zrakově zafixuje Jednou z nejdůležitějších dovedností učitele je umění pracovat s chybou. Chyba je ukazatelem úrovně žákových vědomostí, jeho způsobu myšlení, psychických vlastností. Naznačuje, jakou cestou by se měla náprava dále ubírat. Je důležitým prostředkem diagnostiky a zároveň svědčí o kvalitě práce učitele. Při práci s dětmi s dysortografií je třeba pečlivě zvažovat, co je pro žáka důležitější. Je-li vhodnější některé učivo vynechat a věnovat zvýšenou péči odstraňování specifických chyb, či probírat veškeré učivo dané osnovami, aby byl žák poškozen v případě zájmu o studium. Rozhodnutí je plně v kompetenci učitele, který se může poradit s dalšími odborníky.

Specifické poruchy učení a chování

Specifické poruchy učení a chování Specifické poruchy učení a chování PaedDr. Drahomíra Jucovičová Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU Sluchové vnímání se vyvíjí již od pátého měsíce nitroděložního života. Po narození reaguje dítě na zvukový podnět nediferencovanou pohybovou reakcí. Později

Více

Specifické vývojové poruchy školních dovedností

Specifické vývojové poruchy školních dovedností Metodická příručka Specifické vývojové poruchy školních dovedností 2. základní a mateřská škola Beroun, příspěvková organizace Zpracoval: Bc. Monika Černá Název projektu: Vznik školního poradenského pracoviště

Více

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová Metodika pro pedagogy Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami PhDr. Kateřina Fořtová 2013 1 Tato metodika vznikla za podpory projektu: Nastavení funkčního modelu integrace dětí se SVP

Více

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace 8 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace V odborné literatuře pedagogické, psychologické se setkáváme s termínem specifické poruchy učení a chování,

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 2. Charakteristika školy 2. Úplnost a velikost

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8. TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.2013: Mgr. Monika Tringelová

Více

Screening a diagnostika vývojových poruch

Screening a diagnostika vývojových poruch 1. Screening a diagnostika vývojových poruch Vývojová dysfázie V poslední době významně přibývá dětí, které trpí vývojovou nemluvností čili dysfázií. Specificky narušený vývoj řeči se projevuje ztíženou

Více

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje.

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. Mgr. Renata Kostlánová, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 ÚVOD... 3 1. PRACOVNÍ NÁPL ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA... 3 2. DEPISTÁŽNÍ - ZÁCHYTOVÁ

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Vypracovala: Mgr. Jana Nováková SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Specifické poruchy učení jsou poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího procesu, kdy se u takto postižených jedinců

Více

Shody a rozdíly. Grafomotorikap saní. Švancarová. Grafomotorika. PhDr.Michalová. Grafomotorika zrakové vnímání. Zrakové vnímání. PhDr.

Shody a rozdíly. Grafomotorikap saní. Švancarová. Grafomotorika. PhDr.Michalová. Grafomotorika zrakové vnímání. Zrakové vnímání. PhDr. Čtení, psaní, malování Pracovní listy jsou určeny běžné populaci žáků 1. tříd, ale vyhovují i dětem pomalejším, s nerovnoměrným vývojem psychických funkcí, s riziky specifických vývojových poruch učení

Více

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ Sluchové vnímání je jednou ze základních poznávacích funkcí, jež je podmínkou pro zvládnutí technicky správného čtení a bezchybného psaní. U některých dětí bývá proces vnímání

Více

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ, MIMOŘÁDNÉ NADÁNÍ

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ, MIMOŘÁDNÉ NADÁNÍ 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ, MIMOŘÁDNÉ NADÁNÍ ZÁKLADNÍ PŘEHLED TÉMAT (materiál určený pedagogům základních uměleckých škol) Autorka: Mgr. Petra Tužilová Duben 2013 2 Problematika školní neúspěšnosti

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 297 330 297 231 231 Učební texty: 1 1. období

Více

DysCom program pro děti se specifickými výukovými potřebami v českém jazyce

DysCom program pro děti se specifickými výukovými potřebami v českém jazyce DysCom program pro děti se specifickými výukovými potřebami v českém jazyce Program DysCom je určen všem dětem, které mají z nejrůznějších důvodů obtíže při osvojování dovedností jako je čtení, psaní a

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období 7. 1.Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má rozhodující postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY DYSKALKULIE Z HLEDISKA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Diplomová práce Brno 004 Vedoucí diplomové práce: RNDr. Růžena Blažková, CSc. Vypracovala:

Více

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Troubsko, okres Brno venkov,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola a zdraví Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz Verze 3.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 8 2. Charakteristika školy...

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

SPU a cizí jazyk. 1. Projevy obtíží u dětí s SPU při osvojování cizího jazyka:

SPU a cizí jazyk. 1. Projevy obtíží u dětí s SPU při osvojování cizího jazyka: SPU a cizí jazyk 1. Projevy obtíží u dětí s SPU při osvojování cizího jazyka: Čtení: - záměny tvarově podobných písmen, např. M W, b-d, ř-t - přesmyky, např. the-hte, der-dre - vynechávání krátkých slova,

Více

VÝUKA ŠPANĚLŠTINY PŘI SPECIFICKÝCH PORUCHÁCH UČENÍ

VÝUKA ŠPANĚLŠTINY PŘI SPECIFICKÝCH PORUCHÁCH UČENÍ Univerzita Karlova v Praze Monika Mattasová Filozofická fakulta diplomová práce Ústav románských studií rok podání: 2008 VÝUKA ŠPANĚLŠTINY PŘI SPECIFICKÝCH PORUCHÁCH UČENÍ Teaching of Spanish language

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Petřiny sever, Praha 6 Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - 1 - O B S A H 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. Vypracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hluk, nám. Komenského 950, HLUK Identifikační údaje: Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní školy Hluk Název

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

Co by mělo umět dítě, které jde v září do školy?

Co by mělo umět dítě, které jde v září do školy? Co by mělo umět dítě, které jde v září do školy? správně vyslovovat všechny hlásky vyřídit jednoduchý vzkaz vydržet nad zadaným úkolem a pracovat samostatně alespoň čtvrt hodiny a práci dokončit orientovat

Více