PojistnÈ rozpravy 13 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PojistnÈ rozpravy 13 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2003"

Transkript

1 PojistnÈ rozpravy 13 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2003

2 ISSN

3 OBSAH Provozov nì pojiöùovacì Ëinnosti v EvropskÈ unii na z kladï pr va zakl dat poboëky a na z kladï svobody poskytovat sluûby... 5 Insurance Activities in the European Union Based on the Right of Establishment of Branch Offices and Freedom to Provide Services JUDr. Jana»echov, PhDr. VladimÌr P ikryl, ad st tnìho dozoru v pojiöùovnictvì a penzijnìm p ipojiötïnì, Ing. Josef»Ìûek,»esk asociace pojiöùoven KartelovÈ pr vo a oblast pojiöùovnictvì (srovn nì princip pr vnì pravy»r a EU) Anti-trust Law and the Field of Insurance / Comparison of Legal Principles in the Czech Republic and in the European Union Mgr. Petr BÏhan, Pr vnick fakulta Z padoëeskè univerzity, PlzeÚ Asymetrie informace na pojistn ch trzìch a jejì d sledky pro regulaci pojiöùovnictvì Asymmetry of Information in Insurance Markets and Consequences for Regulation of Insurance prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc., Vysok ökola ekonomick OceÚov nì opcì v ûivotnìm pojiötïnì Pricing Options in Life Insurance prof. RNDr. Tom ö Cipra, DrSc., Matematicko-fyzik lnì fakulta UK a VäE Smlouva o zprost edkov nì a smlouva o obchodnìm zastoupenì Contract on Intermediary Services and Contract on Business Representation doc. JUDr. Karel Marek, CSc., Pr vnick fakulta MU VyuûitÌ n stroj kapit lovèho trhu jako alternativnìho n stroje zajiötïnì The Use of Capital Market Instruments as an Alternative Reinsurance Instrument Ing. Petr Hladn, doktorand Katedry financì VäB TU, Ostrava Zp soby v poëtu cash flow ûivotnìch pojiötïnì Principles of Cash Flow Modelling of Life Insurance Mgr. Martin JaneËek, odpovïdn pojistn matematik»sob Pojiöùovny, a. s. Vyöet ov nì kr deûì motorov ch vozidel Investigation of Motor-car Theft prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., PolicejnÌ akademie v Praze, JUDr. Vlastimil Pröal, Allianz pojiöùovna, a.s. Inovace a modernì pojetì investiënìho ûivotnìho pojiötïnì Innovation and Modern Conception of Equity Linked Insurance Policies Ing. Ond ej Poul, doktorand Katedry bankovnictvì a pojiöùovnictvì VäE

4 4 PojistnÈ rozpravy 13

5 Provozov nì pojiöùovacì Ëinnosti v EU na z kladï pr va zakl dat poboëky a na z kladï svobody poskytovat sluûby JUDr. Jana»echov, PhDr. VladimÌr P ikryl, ad st tnìho dozoru v pojiöùovnictvì a penzijnìm p ipojiötïnì Ing. Josef»Ìûek,»esk asociace pojiöùoven S postupn m p izp sobov nìm naöeho n rodnìho pr va pr vu Evropsk ch spoleëenstvì (d le jen Spole- ËenstvÌ), tj. pr vu komunit rnìmu, se st le ËastÏji hovo Ì, zejmèna v oblasti finanënìch sluûeb, o tzv. principu ÑjednotnÈho pasuì (single passport). ZjednoduöenÏ eëeno, jedn se o princip, podle kterèho lze na z kladï povolenì (licence, registrace) udïlenèho v jednè ËlenskÈ zemi (obvykle se jedn o zemi, ve kterè m podnikajìcì osoba sìdlo nebo bydliötï) p sobit v kterèkoliv ËlenskÈ zemi, a to pouze na z kladï oznamovacì povinnosti v Ëi p ÌsluönÈmu org nu tè ËlenskÈ zemï, kter povolenì udïlila. V z vislosti na mì e integrace do hospod stvì hostitelskè ËlenskÈ zemï pak hovo Ìme o provozov nì Ëinnosti v r mci jednotnèho trhu Spole- ËenstvÌ na z kladï pr va zakl dat poboëky (tj. nabìzet svoje sluûby s vyuûitìm poboëek zaloûen ch v Ëlensk ch st tech, nïkdy se takè hovo Ì o pr vu usazenì) a na z kladï svobody poskytovat sluûby (p ÌmÈ poskytov nì sluûeb, aniû by v Ëlensk ch st tech byly zakl d ny poboëky).»lenskou zemì rozumìme zemi, kter tvo Ì Evropsk hospod sk prostor (mimo dnes 15 zemì EU takè Norsko, Island a Lichtenötejnsko), a jednotn m trhem SpoleËenstvÌ trh, kter se teritori lnï vymezuje trhy zemì EvropskÈho hospod skèho prostoru a ÌdÌ se pravidly dan mi komunit rnìm pr vem. V naöì souëasnè legislativï se objevujì nejr znïjöì snahy o p enesenì principu jednotnèho evropskèho pasu do jednotliv ch z kon (viz nap. nelegislativnì ustanovenì ß 5c z kona o bank ch), a protoûe jsou tyto snahy spojeny s problèmy vz jemnèho propojenì n rodnìho a komunit rnìho pr va (zejmèna zachov nì teritoriality n rodnìho pr vnìho du p i respektov nì nad azenosti pr va komunit rnìho), rozhodli jsme se podïlit se se Ëten i s n zory a vahami, kterè pro n s byly vodìtkem p i zav dïnì jednotnèho evropskèho pasu v oblasti soukromèho pojiöùovnictvì. V Evropsk ch spoleëenstvìch bylo zavedenì jednotnèho pasu v soukromèm pojiöùovnictvì prov zeno postupn m odstraúov nìm p ek ûek historicky zaveden ch n rodnìmi legislativami jako obrana proti pronik nì cizìho kapit lu. V n rodnìch legislativ ch se vytv ely nejr znïjöì restrikce, kterè znev hodúovaly zahraniënì osoby na tuzemskèm trhu. Jednotn trh SpoleËenstvÌ vöak vyûadoval a vyûaduje jejich odstranïnì. K tomu slouûì v prvnì adï komunit rnì pr vo. V oblasti soukromèho pojiöùovnictvì jsou to p edevöìm smïrnice odstra- ÚujÌcÌ restrikce v zajiötïnì, t i generace smïrnic t kajìcì se p ÌmÈho ûivotnìho pojiötïnì a t i generace smïrnic t kajìcì se p ÌmÈho jinèho neû ûivotnìho pojiötïnì (neûivotnì pojiötïnì) vëetnï na nï navazujìcìch smïrnic specializovan ch na urëit pojistn odvïtvì neûivotnìch pojiötïnì a takè ned vno p ijat smïrnice o pojiöùovacìch zprost edkovatelìch, kter zav dì princip jednotnèho evropskèho pasu i v tèto oblasti podnik nì. PojistnÈ rozpravy 13 5

6 Ot zkami provozov nì pojiöùovacì Ëinnosti na z kladï pr va zakl dat poboëky se pro oblast neûivotnìho pojiötïnì zab v prvnì neûivotnì smïrnice Ë. 73/239/EHS, kter ve svèm Ël. 1 uv dì: ÑTato smïrnice se t k p Ìstupu k vlastnì samostatnè p ÌmÈ pojiöùovacì Ëinnosti vykon vanè pojiöùovacìmi podniky se sìdlem v ËlenskÈm st tï nebo hodlajìcìmi zde p sobit v pojistn ch odvïtvìch uveden ch v p Ìloze k tèto smïrnici a t k se takè jejìho v konu.ì ZnÏnÌ tohoto Ël nku doplúuje Ël nek 3 druhè neûivotnì smïrnice Ë. 88/357/EHS, kter podrobnïji definuje subjekt provozujìcì pojiöùovacì Ëinnost na z kladï pr va zakl dat poboëky jako subjekt, kter musì b t na zemì p ÌsluönÈho ËlenskÈho st tu trvale p Ìtomn : ÑPro Ëely prvnì smïrnice a tèto smïrnice se kaûd trval p Ìtomnost podniku na zemì ËlenskÈho st tu pokl d za agenturu nebo poboëku, a to i v p ÌpadÏ, kdy takov p Ìtomnost nem formu poboëky nebo agentury, ale je pouze kancel Ì vedenou vlastnìm person lem podniku nebo osobou, kter je sice nez visl, avöak m trvalè povolenì jednat za podnik podobn m zp sobem, jako by jednala agentura.ì Stejn formulace je pouûita v Ël. 3 druhè ûivotnì smïrnice Ë. 90/619/EHS. PovöimnÏme si, ûe pojem ÑpoboËkaì resp. Ñagenturaì zde nenì totoûn, ale je öiröì neû n m z obchodnìho z konìku zn m pojem organizaënì sloûka zahraniënìho podniku. V naöem p ÌpadÏ by to mohl b t nap. pojiöùovacì zprost edkovatel s trval m povï enìm k zastupov nì pojiöùovny se sìdlem v jinèm ËlenskÈm st tï neû v»eskè republice (samoz ejmï br no po vstupu»r do EU). O tom ale budeme hovo it d le. S rozvojem pojistn ch trh bylo û doucì usnadnit pojiöùovacìm podnik m se sìdlem v nïkterèm ËlenskÈm st tï, poskytov nì sluûeb ve vöech Ëlensk ch st tech a umoûnit pojistnìk m (tj. osob m, kterè s pojistitelem uzav ely pojistnou smlouvu), aby se mohli obracet nejen na pojistitele usazenè v jejich zemi, n brû i na pojistitele se sìdlem v jin ch Ëlensk ch st tech, kte Ì nejsou usazeni v Ëlensk ch st tech, ve kter ch majì bydliötï nebo sìdlo tito pojistnìci. Druh generace smïrnic tak umoûnila uplatúov nì tzv. svobody poskytovat sluûby. V Ël nku 12, hlavï t kajìcì se svobody poskytovat sluûby druhè neûivotnì smïrnice, se uv dì: ÑTato hlava platì pro p Ìpady, kdy podnik prost ednictvìm podnikatelskè jednotky nach zejìcì se v ËlenskÈm st tï kryje riziko nach zejìcì se ve smyslu Ël. 2 pìsm. d) 1) v jinèm ËlenskÈm st tï; poslednï uveden st t je pro Ëely tèto hlavy Ëlensk m st tem, ve kterèm jsou poskytov ny sluûby.ì V Ël nku 4 t etì ûivotnì smïrnice Ë. 92/96/EHS, kter nahrazuje Ël nek 7 prvnì ûivotnì smïrnice, se p Ìmo stanovì, ûe ÑPovolenÌ je platnè pro celè SpoleËenstvÌ. DovolÌ podniku provozovat Ëinnost buô na z kladï pr va zakl dat poboëky nebo svobody poskytovat sluûby.ì Evropsk komise (d le jen ÑKomiseì) doöla k z vïru, ûe r mcov prava provozov nì pojiöùovacì Ëinnosti na z kladï pr va zakl dat poboëky a svobody poskytovat sluûby, obsaûen ve smïrnicìch, je interpretov na rozdìlnï a ûe v d sledku toho p ijìmajì dozorovè org ny ve vztahu k pojiöùovn m r zn opat enì. Ta pro jejich Ëinnost p edstavujì urëit omezenì a vytv ejì prost edì pr vnì nejistoty. Proto se Komise rozhodla 1)»l nek 2 pìsm. d): ÑËlensk m st tem, kde se nach zì rizikoì se rozumì ñ Ëlensk st t, ve kterèm se nach zì majetek, pokud se pojiötïnì vztahuje buô na budovy nebo na budovy a jejich obsah,pokud je obsah kryt stejnou pojistkou, ñ Ëlensk st t registrace, pokud se pojiötïnì vztahuje na vozidla jakèhokoliv typu, ñ Ëlensk st t, kde pojistnìk uzav el pojistku, pokud se jedn o pojistky na dobu maxim lnï Ëty mïsìc, kterè kryjì rizika na cest ch nebo o dovolen ch bez ohledu na odvïtvì, ñ ve vöech p Ìpadech, kterè nejsou v slovnï zahrnuty v p edch zejìcìch odr ûk ch, Ëlensk st t, ve kterèm m pojistnìk svè obvyklè bydliötï, nebo jestliûe je pojistnìk pr vnickou osobou, Ëlensk st t, ve kterèm se nach zì podnikatelsk jednotka, jìû se smlouva t k ; 6 PojistnÈ rozpravy 13

7 p ipravit pro aplikaci uvedenè komunit rnì pravy v klad 2). RozdÌln interpretace totiû ve svèm d sledku naruöovala fungov nì jednotnèho trhu a ztïûovala z jemc m o sjedn nì pojiötïnì p Ìstup k pojiöùovn m a k jimi nabìzen m pojistn m produkt m. Sv m v kladem si Komise klade za cìl vysvïtlit obecn pravidla dan smïrnicemi, kter by mïla b t dodrûov na. V klad samoz ejmï neukl d Ëlensk m st t m novè povinnosti a nem takè jak koliv dopad na p ÌpadnÈ rozsudky EvropskÈho soudnìho dvora, kterè by mohly b t v budoucnosti vyneseny. PodÌvejme se nynì podrobnïji na tento v klad a pokusme se pomocì nïj najìt hranici mezi pr vem zakl - dat poboëky a svobodou poskytovat sluûby.»ìsla Ël nk smlouvy o EvropskÈm spoleëenstvì odpovìdajì jejìmu znïnì po revizi provedenè Amsterdamskou smlouvou z 2. Ìjna Svoboda poskytovat sluûby V Ël nku 49 Smlouvy o zaloûenì EvropskÈho spoleëenstvì (d le jen ÑSmlouvaì) je zakotven princip volnèho pohybu sluûeb. Tento princip poskytuje z ËastnÏn m stran m pr va, jimiû se n rodnì org ny musì Ìdit a souëasnï vyûaduje, aby se tyto org ny zdrûovaly pouûitì jak chkoli jin ch p edpis, legislativnìch nebo administrativnìch, kterè by s tïmito pr vy byly v rozporu. Podle rozsudk EvropskÈho soudnìho dvora svoboda poskytovat sluûby v sobï m ûe zahrnovat Ñpohybì poskytovatele sluûby, jak p edpokl d t etì odstavec Ël nku 50 Smlouvy, nebo Ñp emìstïnìì p Ìjemce sluûby do ËlenskÈho st tu poskytovatele sluûby, avöak sluûba m ûe b t poskytov na takè v p ÌpadÏ, ûe nedojde k jakèmukoli pohybu poskytovatele Ëi p Ìjemce. Jin mi slovy, Ël nek 49 se pouûije ve vöech p Ìpadech, kdy osoba poskytujìcì sluûby nabìzì tyto sluûby v jinèm ËlenskÈm st tï neû je usazena, aù je p Ìjemce sluûby usazen kdekoli. Jestliûe je Ëinnost vykon v na na z kladï svobody poskytovat sluûby a poskytovatel je na zemì ËlenskÈho st tu poskytov nì sluûeb, koncept poskytov nì sluûeb se od pr va zakl dat poboëky odliöuje sv m doëasn m charakterem; pr vo zakl dat poboëky p edpokl d trvalou p Ìtomnost v hostitelskè zemi. RozdÌl vych zì ze samotnè Smlouvy, jejìû Ël nek 50 (t etì odstavec) stanovì, ûe v p Ìpadech, zahrnujìcìch p emìstïnì poskytovatele sluûby do jinèho ËlenskÈho st tu, m ûe osoba poskytujìcì sluûbu ÑdoËasnÏì vykon vat svoji Ëinnost i ve st tï, v nïmû je sluûba poskytov na. Je t eba zd raznit, ûe podle precendenënìho pr va EvropskÈho soudnìho dvora doëasn charakter poskytov nì sluûeb neznamen, ûe by poskytovatel nemohl vyuûìvat urëitou infrastrukturu (kancel, adovna apod.) v hostitelskèm ËlenskÈm st tï, pokud je nezbytn pro poskytov nì sluûeb, aniû by takov situace spadala pod pr vo zakl dat poboëky. V takov ch p Ìpadech by doëasn charakter poskytovan ch sluûeb mïl b t posuzov n v n vaznosti na dobu jejich Ñtrv nì, Ëetnost, periodicitu a nep etrûitostì. Soud rovnïû konstatoval, ûe Ëinnost spoëìvajìcì v poskytov nì sluûeb z domovskèho ËlenskÈho st tu na trvalèm z kladï, nezahrnujìcì p emìstïnì poskytovatele sluûeb do ËlenskÈho st tu poskytov nì sluûeb, spad pod ustanovenì o svobodï poskytovat sluûby. 2) V klad byl odsouhlasen v souvislosti s AkËnÌm pl nem pro finanënì sluûby, p ijat Evropskou radou 4. Ëervna PojistnÈ rozpravy 13 7

8 Potvrdil takè, ûe hostitelsk Ëlensk st t je opr vnïn p ijmout opat enì k zabr nïnì poskytovateli sluûby, jehoû Ëinnost je v hradnï nebo p ev ûnï vykon v na na jeho zemì (tj. na zemì hostitelskèho st tu), v tom, aby nespr vnï vykon val tuto Ëinnost na z kladï svobody poskytovat sluûby umoûnïnè Ël nkem 49 Smlouvy a obch zel pravidla pro v kon tèto Ëinnosti na z kladï pr va zakl dat poboëky; takov v hradnï nebo p ev ûnï vykon van Ëinnost spad pod pr vo zakl dat poboëky. K urëenì, zda se jedn o pokus poskytovatele sluûby obch zet pravidla pro pr vo zakl dat poboëky, je d leûitè kriterium ÑËetnostiì. K urëenì, zda poskytovatel provozuje Ëinnost na z kladï svobody poskytovat sluûby, nenì vöak toto kriterium dostaëujìcì. Komise zast v n zor, ûe p Ìpad, kdy se na pojiöùovnu Ñna jejìm vlastnìm zemìì Ëasto obracejì klienti, kte Ì majì mìsto trvalèho pobytu v jin ch Ëlensk ch st tech (nap Ìklad s pouûitìm elektronick ch za ÌzenÌ) nem ûe b t povaûov n za takovè obch zenì, pokud by nebyl poskytovateli sluûeb (pojiöùovnï) dok z n mysl obch zet vnitrost tnì p edpisy tïchto jin ch Ëlensk ch st t. 2. Pr vo zakl dat poboëky Jestliûe podnik vykon v Ëinnost v ËlenskÈm st tï po neurëitou dobu a za trvalè p Ìtomnosti v tomto ËlenskÈm st tï, ÌdÌ se tato Ëinnost ustanovenìmi Smlouvy o pr vu zakl dat poboëky. Soud rozhodl, ûe Ñjestliûe st tnì p ÌsluönÌk ËlenskÈho st tu vykon v st le a na trvalèm z kladï odbornou Ëinnost, p i nìû vyuûìv odbornè zdroje, mj. i st tnì p ÌsluönÌky tohoto ËlenskÈho st tu, ÌdÌ se tato Ëinnost ustanovenìmi t kajìcìmi se pr va zakl dat poboëky a nikoli ustanovenìmi t kajìcìmi se sluûebì. V p ÌpadÏ soudnìho sporu Komise versus NÏmecko 3) soud rozhodl takto: ÑËinnost pojiöùovny z ËlenskÈho st tu trvale p ÌtomnÈ v danèm ËlenskÈm st tu spad pod ustanovenì Smlouvy t kajìcì se pr va zakl dat poboëky a to i tehdy, jestliûe tato p Ìtomnost nem formu poboëky nebo agentury, ale m formu pouze kancel e vedenè vlastnìm person lem nebo osobou, kter je nez visl a m opr vnïnì na trvalèm z kladï jednat za podnik stejnï, jako by jednala agenturaì. Soud tak potvrdil, ûe podnik, kter m postavenì zprost edkovatele usazenèho na zemì jinèho ËlenskÈho st tu za Ëelem st le a trvale vykon vat Ëinnost v tomto st tï, se ÌdÌ pravidly pro pr vo zakl dat poboëky. Soud uznal za û doucì, aby se zabr nilo tomu, ûe by byla svoboda poskytovat sluûby nespr vnï vykl d na a p Ìsluön pravidla obch zena, pouûìvat pravidla hostitelskèho st tu, v nïmû je podnik usazen Ñäed mìstaì Komise posuzovala nïkterè specifickè p Ìpady, u nichû nenì jednoduchè hranici mezi pr vem zakl dat poboëky a svobodou poskytovat sluûby stanovit. TakovÈ p Ìpady se mohou vyskytnout zejmèna tehdy, kdyû pojiöùovna pro v kon svè Ëinnosti vyuûìv st lè infrastruktury v ËlenskÈm st tï, v nïmû svè sluûby poskytuje. Na z kladï rozsudk EvropskÈho soudnìho dvora odsouhlasila Komise n sledujìcì v klad: 3) Judgment of the Court of 4 December 1986 ñ Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany ñ Freedom to provide services ñ Insurance (Case 205/84) 8 PojistnÈ rozpravy 13

9 A) PostavenÌ nez visl ch osob (fyzick ch i pr vnick ch), usazen ch v hostitelskèm ËlenskÈm st tï ñ zde je problematickè urëit, jak vztah m pojiöùovna usazen v ËlenskÈm st tï ÑAì k nez vislè osobï usazenè ve ËlenskÈm st tï ÑBì za Ëelem provozov nì pojiöùovacì Ëinnosti; zda se m na tuto nez vislou osobu nahlìûet jako na subjekt provozujìcì tuto Ëinnost ve ËlenskÈm st tï ÑBì na trvalèm z kladï a tudìû zda m na ni b t nahlìûeno jako na podnikatelskou jednotku usazenou v hostitelskèm ËlenskÈm st tï, Ëi zda m na ni b t nahlìûeno jako na subjekt provozujìcì pojiöùovacì Ëinnost na z kladï svobody poskytovat sluûby. V souvislosti s p Ìpadem De Bloos 4) soud rozhodl takto: ÑjednÌm z charakteristick ch znak poboëky nebo agentury je jejì p ÌmÈ ÌzenÌ a kontrola mate sk m podnikemì. JeötÏ p esnïji v p Ìpadu Somafer 5) soud rozhodl takto: Ñpro koncept poboëky, agentury nebo jinè podnikatelskè jednotky je podstatn m znakem jejì trvalè p sobenì, jako ÑvysunutÈho pracoviötïì mate skèho podniku, p sobìcìho pod vlastnìm vedenìm a materi lnï vybavenèho, za Ëelem sjedn v nì obchodu s t etì stranou; i kdyû m pr vnì vazby na mate sk podnik sìdlìcì za hranicemi neprovozuje obchod p es tento mate sk podnik ale provozuje jej v mìstï ÑvysunutÈho pracoviötïì p Ìmoì. Podle Komise tedy prost autorizovan prodejce, kter nenì Ìzen a nepodlèh kontrole mate skèho podniku nem ûe b t povaûov n za poboëku, agenturu nebo podnikatelskou jednotku. Soud d le v p Ìpadu Blanckaert & Villems 6) rozhodl takto: Ñnez visl obchodnì agent, kter pouze sjedn v obchod a jehoû pr vnì postavenì mu umoûúuje si svobodnï organizovat vlastnì Ëinnost a rozhodnout se, jakou Ë st svèho Ëasu vïnuje pr ci pro podnik, s jehoû zastupov nìm souhlasil a jemuû tento podnik nesmì br nit v tom, aby souëasnï zastupoval vìce soutïûìcìch podnik ve stejnèm v robnìm oboru nebo oblasti obchodu a kter navìc pouze p ed v objedn vky mate skèmu podniku, aniû by se Ìdil jejich podmìnkami nebo se zab val jejich vy izov nìm, nem charakter poboëky, agentury nebo jinè podnikatelskè jednotky...ì. Na z kladï tïchto precendenënìch rozhodnutì EvropskÈho soudnìho dvora je podle Komise rozdìl mezi nez vislou osobou (nap. nez visl m pojiöùovacìm zprost edkovatelem) a pojiöùovnou v tom, ûe pojiöùovna spad spìöe pod pravidla o pr vu zakl dat poboëky neû pod pravidla pouûìvan pro svobodu poskytovat sluûby. Aby nez visl osoba spadala pod pr vo zakl dat poboëky, musì kumulativnï splúovat n sledujìcì t i podmìnky: a) musì b t Ìzena a kontrolov na pojiöùovnou, kterou zastupuje, b) musì mìt opr vnïnì zavazovat pojiöùovnu, c) musì mìt trvalè povï enì. PodÌvejme se podrobnïji na uvedenè podmìnky: 4) Judgment of the Court of 6 October 1976 ñ A. De Bloos, SPRL v SocietÈ en comantite par actions Bouyer (Case 14/76) 5) Judgment of the Court of 22 November 1978 ñ Somafer SA v Saar-Ferngas AG (Case 33/78) 6) Judgment of the Court (Third Chamber) of 18 March 1981 ñ Blanckaert & Villems PVBA v Luise Trost (Case 139/80) PojistnÈ rozpravy 13 9

10 a) MusÌ b t Ìzena a kontrolov na pojiöùovnou, kterou zastupuje. K posouzenì, zda je splnïno toto kriterium je nutno provï it, zda m nez visl osoba dostateënou volnost organizovat si svoji Ëinnost a zda m moûnost rozhodovat jakou Ë st svèho Ëasu vïnuje pr ci pro pojiöùovnu a zejmèna, zda m moûnost souëasnï zastupovat soutïûìcì podniky. V hradnì povï enì k vykon v nì Ëinnosti, kterè pojiöùovacì zprost edkovatel obdrûì od jednè pojiöùovny, je znamenìm, ûe je tento zprost edkovatel touto pojiöùovnou Ìzen a kontrolov n. V oblasti zprost edkov nì pojiötïnì se vöak Ëasto st v, ûe pojiöùovacì zprost edkovatel zastupuje souëasnï nïkolik soutïûìcìch pojiöùoven. U zprost edkov nì se ve vïtöinï p Ìpad u r zn ch pojiöùoven jedn o r znè, nekonkurenënì produkty. V p ÌpadÏ, kdy pojiöùovacì zprost edkovatel vykon v Ëinnost pro vìce pojiöùoven, bude na nïho nahlìûeno jako na ÑpoboËkuì pouze u tè pojiöùovny, od nìû m v hradnì povï enì (kter jej ÌdÌ a kontroluje) a bude tudìû spadat pod pr vo zakl dat poboëky. Ve vztahu k ostatnìm pojiöùovn m bude spadat pod svobodu poskytovat sluûby. V kaûdèm p ÌpadÏ k tomu, aby na zprost edkovatele mohlo b t nahlìûeno jako na poboëku pojiöùovny v hostitelskèm ËlenskÈm st tï a aby Ëinnost tèto pojiöùovny spadala pod pr vo zakl dat poboëky, musì b t splnïny jeötï dvï zb vajìcì podmìnky. V öe uveden zd vodnïnì se t kajì zprost edkovatel, aù jsou fyzickou nebo pr vnickou osobou. b) MusÌ mìt opr vnïnì zavazovat pojiöùovnu. K posouzenì, zda je splnïno toto kritèrium je nutno provï it, podle precendenënìho pr va EvropskÈho soudnìho dvora, zda Ëinnost a rozhodnutì nez vislè osoby m ûe zavazovat pojiöùovnu ve vztahu ke t etì stranï, kter tak nemusì jednat p Ìmo s pojiöùovnou, ale m ûe sjednat obchod s touto nez vislou osobou. Z vazek pojiöùovny ve vztahu k pojiötïnèmu vych zì p edevöìm z povï enì danèho pojiöùovnou, kter nenì usazena v hostitelskèm ËlenskÈm st tï, nez vislè osobï k uzavìr nì jmènem a na Ëet tèto pojiöùovny smluv s osobami, kterè hodlajì pojiötïnì uzav Ìt. kolem agentury a poboëky je uzav Ìt pojistnou smlouvu s t etì osobou jmènem a na Ëet st edì, kterè se tak zavazuje, neboù agentura nebo poboëka jsou jeho Ñvysunut m pracoviötïmì. Jestliûe by se nap Ìklad stalo, ûe by nez visl osoba p ipravila jmènem pojiöùovny n vrh na uzav enì pojistnè smlouvy, kter by obsahoval vöechny podstatnè prvky navrhovanè smlouvy a byl odsouhlasen z jemcem o uzav enì pojiötïnì, a pojiöùovna by tento n vrh odmìtla, nebyla by splnïna nutn podmìnka Ñopr vnïnì zavazovat seì. c) MusÌ mìt trvalè povï enì. Zp sobilost nez vislè osoby (nap. pojiöùovacìho zprost edkovatele), usazenè v hostitelskèm ËlenskÈm st tï, zavazovat pojiöùovnu musì b t zaloûena na dlouhodobèm a trvalèm opr vnïnì a nikoli pouze na opr vnïnì ËasovÏ omezenèm nebo pouze na jednor zovèm p Ìkazu. roveú opr vnïnì naznaëuje, do jakè mìry se pojiöùovna hodl integrovat do hospod stvì hostitelskè zemï. Jestliûe pojiöùovna hodl doëasnï a p ÌleûitostnÏ provozovat pojiöùovacì Ëinnost v urëitèm ËlenskÈm st tï prost ednictvìm pojiöùovacìho zprost edkovatele usazenèho v tomto ËlenskÈm st tï, ÌdÌ se tato Ëinnost, podle stanoviska Komise, pravidly pro svobodu poskytovat sluûby. 10 PojistnÈ rozpravy 13

11 Podle stanoviska Komise m mìt pojiöùovna p i provozov nì pojiöùovacì Ëinnosti na z kladï svobody poskytovat sluûby moûnost vyuûìvat v ËlenskÈm st tï poskytov nì sluûeb 7) nïkterè mìstnì sluûby souvisejìcì s p Ìpravou pojistnè smlouvy. MÏla by mìt moûnost nap Ìklad: ñ vyuûìvat sluûeb mìstnìch odbornìk p i oceúov nì rizik, kter majì b t pojiötïna na z kladï svobody poskytovat sluûby, ñ vyuûìvat sluûeb mìstnìch odbornìk p i odhadu ökod vznikl ch v d sledku rizik pojiötïn ch ve smlouvï uzav enè na z kladï svobody poskytovat sluûby, ñ vyuûìvat sluûeb pracovnìk, kte Ì neuzavìrajì pojistnè smlouvy, ale jejichû Ëinnost je omezena na zasìl nì n vrh pojistn ch smluv p ipraven ch s potenci lnìmi pojistnìky pojiöùovnï k odsouhlasenì, ñ vyuûìvat sluûeb pr vnìk, lèka, pojistn ch matematik usazen ch v ËlenskÈm st tï poskytov nì sluûeb, ñ vyuûìvat st l ch institucì pro inkaso pojistnèho za pojistnè smlouvy uzav enè na z kladï svobody poskytovat sluûby (nap. bankovnìch institucì), ñ vyuûìvat st l ch institucì pro p Ìjem ozn menì o vzniklè pojistnè ud losti t kajìcì se pojistnè smlouvy uzav enè na z kladï svobody poskytovat sluûby (nap. samostatn ch likvid tor pojistn ch ud lostì), ñ vyuûìvat st l ch institucì pro vedenì soubor o ökod ch (zde m ûe b t zahrnuta i v plata odökodnïnì, avöak pouze na z kladï p ÌmÈho pokynu pojiöùovny). B) PevnÏ instalovan elektronick za ÌzenÌ v hostitelskèm ËlenskÈm st tï ñ je-li pojiöùovacì Ëinnost provozov na s pomocì pevnï nainstalovan ch elektronick ch za ÌzenÌ typu ATM (s asynchronnìm mûdem p enosu), spad tato Ëinnost pod svobodu poskytovat sluûby, pokud tato za ÌzenÌ nejsou napojena na poboëku zaloûenou pojiöùovnou v p ÌsluönÈm hostitelskèm ËlenskÈm st tï. Elektronick za ÌzenÌ by mohla spadat pod pr vo zakl dat poboëky, pokud by splúovala kritèria stanoven Soudem ñ viz bod A) v öe. Aby tedy mohlo b t na takovè za ÌzenÌ nahlìûeno jako na agenturu nebo poboëku, muselo by, mimo jinè, mìt vlastnì management. To vöak podle definice nenì moûnè, pokud by Soud neuznal, ûe kromï managementu vykon vanèho ËlovÏkem, m ûe b t takè management Ñelektronick ì. TakovÈ rozhodnutì vöak Soud dosud nevydal. Jestliûe je v ËlenskÈm st tï elektronickè za ÌzenÌ proto, aby pro pojiöùovnu vykon valo urëitè pojiöùovacì transakce, pak podle stanoviska Komise takovè za ÌzenÌ na zemì tohoto ËlenskÈho st tu poskytuje sluûby.»innosti jako drûba tohoto za ÌzenÌ, z sobov nì nezbytn m provoznìm materi lem, a odstraúov nì r zn ch technick ch problèm osobami a spoleënostmi Ñp Ìtomn miì v tomto hostitelskèm st tï nemohou b t povaûov ny za Ëinnosti, kterè by mïly podlèhat pr vu zakl dat poboëky. NenÌ vylouëeno, ûe technick rozvoj m ûe v budoucnosti vyvolat zmïnu tohoto stanoviska, avöak v sou- ËasnÈ dobï, na z kladï existujìcìch platn ch pravidel, nemohou b t elektronick za ÌzenÌ povaûov na za agenturu nebo poboëku a nemohou tedy spadat pod pr vo zakl dat poboëky. 7) ÑËlensk m st tem poskytov nì sluûebì se rozumì Ëlensk st t z vazku, ve kterèm je z vazek kryt podnikatelskou jednotkou z Ìzenou v jinèm ËlenskÈm st tï»l nek 2, pìsm. g) smïrnice 88/357/EHS PojistnÈ rozpravy 13 11

12 4. SouËasnÈ provozov nì pojiöùovacì Ëinnosti v hostitelskèm ËlenskÈm st tï na z kladï pr va zakl dat poboëky a svobody poskytovat sluûby T etì generace smïrnic v ûivotnìm a neûivotnìm pojiötïnì odstranily vöechny p ek ûky t kajìcì se souëasnèho provozov nì pojiöùovacì Ëinnosti na z kladï pr va zakl dat poboëky a svobody poskytovat sluûby. Od 1. Ëervence 1994, kdy smïrnice t etì generace nabyly Ëinnosti, m ûe tedy pojiöùovna ve stejnèm ËlenskÈm st tï provozovat svoji Ëinnost jak na z kladï svobody poskytovat sluûby, tak i prost ednictvìm svè poboëky (pr vo zakl dat poboëky), a to i kdyû se jedn o stejnou Ëinnost. P i provozov nì pojiöùovacì Ëinnosti na z kladï svobody poskytovat sluûby m mìt pojiöùovna moûnost obr tit se na svoji podnikatelskou jednotku v ËlenskÈm st tï poskytov nì sluûeb se û dostì o podporu v souvislosti s p Ìpravou pojistnè smlouvy (nap. pomoc p i oceúov nì rizika, pouûitì sluûeb mìstnìch lèka, p Ìjem ozn menì o ökod ch t kajìcìch se smluv uzav en ch na z kladï svobody poskytovat sluûby). Pojiöùovna vöak musì b t schopna z etelnï vymezit danou Ëinnost k jednomu ze zp sob provozov nì pojiöùovacì Ëinnosti, buô k pr vu zakl dat poboëky nebo ke svobodï poskytovat sluûby. 5. PostavenÌ hostitelskèho st tu a kontrola dodrûov nì podmìnek pro udïlenì jednotnèho pasu Komise zast v stanovisko, ûe podle smïrnic o pojiöùovnictvì nem hostitelsk Ëlensk st t opr vnïnì kontrolovat, zda pojiöùovna, hodlajìcì na jeho zemì provozovat Ëinnost na z kladï svobody poskytovat sluûby Ëi prost ednictvìm agentury nebo poboëky, splúuje podmìnky, na jejichû z kladï jì byl v domovskèm ËlenskÈm st tï Ñvyd nì jednotn pas. Opr vnïnì k takovè kontrole m v hradnï domovsk Ëlensk st t. OdpovÏdnost za vyd nì jednotnèho pasu nese domovsk Ëlensk st t 8) a hostitelsk Ëlensk st t nenì opr vnïn vyd nì jednotnèho pasu zpochybúovat 9). Jestliûe m hostitelsk Ëlensk st t o dodrûov nì podmìnek, za nichû byl pojiöùovnï v jejìm domovskèm ËlenskÈm st tï jednotn pas vyd n, pochybnosti, m moûnost pouûìt Ël nek 227 Smlouvy nebo m moûnost poû dat Komisi, aby na domovsk Ëlensk st t podala ûalobu pro nedodrûov nì podmìnek stanoven ch v Ël nku 226 Smlouvy. 6. Provozov nì pojiöùovacì Ëinnosti s vyuûitìm prost edk d lkovè komunikace; elektronickè obchodov nì VyuûitÌ prost edk d lkovè komunikace (telefon, fax, atd.) a zejmèna zp sobu elektronickèho obchodov nì (nap. p es Internet) p i uzavìr nì pojistn ch smluv urëen ch ke krytì rizik situovan ch v jinèm ËlenskÈm st tu, neû je Ëlensk st t podnikatelskè jednotky pojiöùovny, je t eba povaûovat za Ëinnost vykon vanou na z kladï svobody poskytovat sluûby, p i nìû nedoch zì k Ñpohybuì smluvnìch stran 10). Za Ëlensk st t podnikatelskè jednotky, 11) s nìû je pojistn smlouva uzavìr na, je povaûov n Ëlensk st t sìdla pojistitele, kter 8) SmÏrnice 92/49/EHS, Ël nek 1, pìsm. c): Ñdomovsk m Ëlensk m st temì se rozumì Ëlensk st t, v nïmû se nach zì st edì pojiöùovacìho podniku, kter kryje riziko. 9) Judgment of the Court of 10 September 1996 ñ Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium (Case C-11-95). 10) Judgment of the Court of 5 October 1994 ñ TV 10 SA v Commisariaatvoor de Media (Case C-23/93). 11) SmÏrnice 88/357/EHS, Ël nek 2, pìsm e): ÑËlensk m st tem podnikatelskè jednotkyì se rozumì Ëlensk st t, kde se nach zì podnikatelsk jednotka kryjìcì riziko. 12 PojistnÈ rozpravy 13

13 skuteënï provozuje pojiöùovacì Ëinnost ( st edì, poboëka) a nikoli mìsto, kde jsou umìstïny technickè prost edky pro poskytov nì sluûeb (nap. mìsto, kde je instalov n server). Podle smïrnic t kajìcìch se soukromèho pojiötïnì je klìëov m faktorem pro urëenì pravidel pouûiteln ch pro danou pojiöùovacì transakci umìstïnì rizika 12). M -li se tedy pojiöùovacì transakce uskuteënit v r mci svobody poskytovat sluûby, riziko pojiötïnè pojistnou smlouvou musì b t umìstïno v jinèm ËlenskÈm st tï, neû je Ëlensk st t podnikatelskè jednotky pojiöùovny, kter toto riziko pojistila. Na z kladï existujìcìch pravidel Komise zast v stanovisko, podle nïhoû musì b t pro pojiöùovacì Ëinnost uskuteëúovanou s vyuûitìm Internetu a t kajìcì se rizik umìstïn ch v jinèm ËlenskÈm st tï, neû je Ëlensk st t sìdla pojistitele pojiöùujìcìho toto riziko, pouûita ustanovenì smïrnic t kajìcìch se pojiöùovnictvì o svobodï poskytovat sluûby. Z uvedenèho vypl v, ûe pojiöùovna, p sobìcì v urëitèm ËlenskÈm st tï a hodlajìcì sjedn vat pojistnè smlouvy p es Internet, musì dodrûet ÑoznamovacÌ podmìnkyì stanovenè smïrnicemi 88/357/EHS a 92/49/EHS (druh a t etì neûivotnì smïrnice) a 90/619/EHS a 92/96/EHS (druh a t etì ûivotnì smïrnice). ExistujÌcÌ pr vnì r mec jednotnèho pojistnèho trhu vyuûìv mechanismy, kterè, s ohledem na skuteënost, ûe byl tento pr vnì r mec vytv en v lètech 1973 aû 1994, nep edvìdaly pouûitì informaënìch technologiì p i provozov nì pojiöùovacì Ëinnosti. Z tohoto d vodu Komise zahrnula do AkËnÌho pl nu pro finanënì sluûby, zmìnïnèm v vodu, kol p ipravit novè smïrnice, kterè budou moûnost pouûitì elektronick ch za ÌzenÌ v pojiöùovacì Ëinnosti zohledúovat. Princip jednotnèho evropskèho pasu slouûì nejen volnèmu pohybu kapit lu v r mci SpoleËenstvÌ, ale p edevöìm slouûì spot ebiteli. Nechceme p edvìdat budoucì v voj ËeskÈho pojistnèho trhu, ale zcela urëitï vstup»r do EU p inese na n ö pojistn trh adu zajìmav ch pojistn ch produkt a zejmèna v ûivotnìm pojiötïnì vyplnì souëasn nedostatek v nabìdce spo iv ch produkt s nejr znïjöìmi variantami kapit lov ch v nos. 12) SmÏrnice 88/357/EHS, Ël nek 2, pìsm d):ñëlensk m st tem, kde se nach zì rizikoì se rozumì ñ Ëlensk st t, ve kterèm se nach zì majetek, pokud se pojiötïnì vztahuje buô na budovy nebo na budovy a jejich obsah, pokud je obsah kryt stejnou pojistnou smlouvou, ñ Ëlensk st t registrace, pokud se pojiötïnì vztahuje na vozidla jakèhokoliv typu, ñ Ëlensk st t, kde pojistnìk uzav el pojistku, pokud se jedn o pojistnè smlouvy na dobu maxim lnï Ëty mïsìc, kterè kryjì rizika na cest ch nebo o dovolen ch bez ohledu na odvïtvì, ñ ve vöech p Ìpadech, kterè nejsou v slovnï zahrnuty v p edch zejìcìch odr ûk ch, Ëlensk st t, ve kterèm m pojistnìk svè bydliötï, nebo jestliûe je pojistnìk pr vnickou osobou, Ëlensk st t, ve kterèm se nach zì podnikatelsk jednotka, jìû se smlouva t k. PojistnÈ rozpravy 13 13

14 Pozn mka: 1) V odkazech byly pouûity smïrnice o neûivotnìm pojiötïnì ñ 73/239/EHS, 88/357/EHS a 92/49/EHS. Stejn ustanovenì lze nalèzt ve smïrnicìch o ûivotnìm pojiötïnì ñ 79/267/EHS, 90/619/EHS a 92/96/EHS. 2) Z kladnì smïrnice o neûivotnìm pojiötïnì: ñ PRVNÕ SMÃRNICE RADY ze dne 24. Ëervence 1973 o koordinaci pr vnìch a spr vnìch p edpis t kajìcìch se p Ìstupu k podnikatelskè Ëinnosti v p ÌmÈm jinèm neû ûivotnìm pojiötïnì a jejìho v konu (73/239/EHS), ñ DRUH SMÃRNICE RADY ze dne 22. Ëervna 1988 o koordinaci pr vnìch a spr vnìch p edpis t kajìcìch se p ÌmÈho jinèho neû ûivotnìho pojiötïnì, kterou se stanovì opat enì k usnadnïnì ËinnÈho v konu volnèho pohybu sluûeb a kterou se mïnì smïrnice 73/239/EHS (88/357/EHS) ñ SMÃRNICE RADY 92/49/EHS ze dne 18. Ëervna 1992 o koordinaci pr vnìch a spr vnìch p edpis t kajìcìch se p ÌmÈho jinèho neû ûivotnìho pojiötïnì, kterou se mïnì smïrnice 73/239/EHS a 88/357/EHS (t etì smïrnice o neûivotnìm pojiötïnì) 3) Z kladnì smïrnice o ûivotnìm pojiötïnì: ñ PRVNÕ SMÃRNICE RADY ze dne 5. b ezna 1979 o koordinaci pr vnìch a spr vnìch p edpis t kajìcìch se p Ìstupu k podnikatelskè Ëinnosti v p ÌmÈm ûivotnìm pojiötïnì a jejìho v konu (79/267/EHS) ñ SMÃRNICE RADY ze dne 8. listopadu 1990 o koordinaci pr vnìch a spr vnìch p edpis t kajìcìch se p ÌmÈho ûivotnìho pojiötïnì, kterou se stanovì opat enì k podpo e ËinnÈho v konu volnèho pohybu sluûeb a kterou se mïnì smïrnice 79/267/EHS (90/619/EHS) ñ SMÃRNICE RADY 92/96/EHS ze dne 10. listopadu 1992 o koordinaci pr vnìch a spr vnìch p edpis t kajìcìch se p ÌmÈho ûivotnìho pojiötïnì, kterou se mïnì smïrnice 79/267/EHS a 90/619/EHS (t etì smïrnice o ûivotnìm pojiötïnì). ResumÈ INSURANCE ACTIVITIES IN THE EUROPEAN UNION BASED ON THE RIGHT OF ESTABLISHMENT OF BRANCH OFFICES AND FREEDOM TO PROVIDE SERVICES This paper concentrates on a highly topical subject for the insurance market of the Czech Republic, especially in view of the very near membership of the country in the European Union. After a brief introduction of the problem in general (single passport principle), using direct reference to four Directives of the European Union (Nos. 73/239, 88/357, 90/619 and 92/96) the paper continues in a detailed description of the interpretation approved by the Commission of the European Communities on 4 th June The description is divided into six main parts with many references and related remarks, including possible future development of the insurance market in the Czech Republic. 14 PojistnÈ rozpravy 13

15 KartelovÈ pr vo a oblast pojiöùovnictvì (srovn nì princip pr vnì pravy»r a EU) Mgr. Petr BÏhan, Pr vnick fakulta Z padoëeskè univerzity, PlzeÚ»esk republika spoleënï s dalöìmi zemïmi, kterè signovaly smlouvy o p istoupenì k EvropskÈ unii, se v souëasnè dobï usilovnï p ipravuje na vstup do EU. V r mci realizace procesu p Ìpravy na toto p istoupenì se mimo jinè zav zala sjednotit sv j pr vnì d s pr vnìmi dy Ëlensk ch st t a akceptovat tzv. acquis communautaire.»lenstvì v EvropskÈ unii m nepochybnï mimo d sledk politick ch, hospod sk ch a soci lnìch tèû v znamnè d sledky pr vnì. V öe zmìnïn z vazek ke sjednocenì pr vnìho du vznikl na z kladï EvropskÈ dohody, resp. dohody o p idruûenì, kter byla s Evropsk mi spoleëenstvìmi podeps na»eskou republikou dne 4. Ìjna 1993 a vstoupila v platnost k 1. noru Nav zala tak na p vodnì Evropskou dohodu podepsanou Evropsk mi spoleëenstvìmi s tehdejöì»eskou a Slovenskou FederativnÌ Republikou dne 16. prosince 1991, kter vöak nikdy nenabyla platnosti. Na cestï do struktur EvropskÈ unie bylo nezbytnï nutnè, aby»r uvedla sv j pr vnì d do tè mìry v soulad se systèmem a dem komunit rnìho pr va a n slednï i pr vnìmi dy ostatnìch Ëlen EU, aby do budoucna byla s to spoleënï s obëany a dalöìmi subjekty Ìdit se stejn mi pravidly a poûìvat uvnit unie stejnè ochrany jako souëasnè ËlenskÈ zemï. Vzhledem k tomu, ûe se uû v dobï uzav enì EvropskÈ dohody s»sfr p edpokl dalo, ûe ratifikaënì proces bude z ËasovÈho hlediska pomïrnï n roën, byla tèû uzav ena i ProzatÌmnÌ dohoda o obchodu a ot zk ch s obchodem souvisejìcìch, kter k nabytì platnosti nevyûadovala ratifikaci vöemi Ëlensk mi st ty Evropsk ch spoleëenstvì. Tato ProzatÌmnÌ dohoda vstoupila v platnost dne 1. b ezna 1992 a pozbyla jì dnem, kdy platnost nabyla pr vï Evropsk dohoda. V n vaznosti na rozdïlenì»eskè a SlovenskÈ FederativnÌ Republiky byla s»eskou republikou sjedn na zmìnïn samostatn Evropsk dohoda, kter vstoupila v platnost dne 1. nora V vodnìm prohl öenì Evropsk dohoda vych zì mimo jinè z uzn nì toho, ûe koneën m cìlem»r je p ijetì do spoleëenstvì, p iëemû k tomuto p ijetì m Evropsk dohoda podle n zoru smluvnìch stran napomoci. SpoleËenstvÌ se za tìmto Ëelem zav zalo poskytovat»r rozhodujìcì podporu p i uskuteëúov nì pot ebn ch reforem a pom hat s vyrovn v nìm se s hospod sk mi a soci lnìmi d sledky z vaûn ch struktur lnìch zmïn. Z vazky»r k harmonizaci pr va»r s pr vem ES, jak vypl vajì z EvropskÈ dohody, p edstavujì jednu z nejv znamnïjöìch souë stì zapojenì»r do procesu evropskè integrace. SplnÏnÌ tïchto z vazk je ËasovÏ rozloûeno do celè dèlky trv nì p echodnèho obdobì p idruûenì, kterè je upraveno v EvropskÈ dohodï. ZejmÈna Evropsk komise p itom vyûaduje nejen p ijetì p Ìsluön ch pr vnìch p edpis a jin ch opat enì, ale p edevöìm re lnè, standardnì uplatúov nì nov ch pr vnìch norem v praxi za Ëelem ËinnÈho uplatúov nì acquis communautaire. V öe zmìnïnè z vazky ke sbliûov nì pr va»r s komunit rnìm pr vem jsou souhrnnï stanoveny v Ël ncìch 69 aû 71, tedy v oddìlu III EvropskÈ dohody. V ustanovenì Ël nku 69 EvropskÈ dohody se v slovnï PojistnÈ rozpravy 13 15

16 uv dì, ûe d leûitou podmìnkou vstupu»r do evropsk ch spoleëenstevnìch struktur je sbliûov nì jiû existujìcìch i budoucìch pr vnìch p edpis»r s pr vem tïchto SpoleËenstvÌ.»l nek 70 EvropskÈ dohody vyjmenov - v jednotliv odvïtvì pr vnìho du, na nïû se m sbliûov nì pr va zamï it p edevöìm. V tomto ustanovenì figuruje celnì pr vo, firemnì pr vo, bankovnì pr vo, danï a vedenì Ët obchodnìch spoleënostì, duöevnì vlastnictvì, ochrana pracovnìk na pracoviöti, finanënì sluûby, ochrana zdravì a ûivota lidì, zvì at a rostlin, ochrana spot ebitele, nep ÌmÈ zdanïnì, technick pravidla a normy, z kony a p edpisy o jadernè energii, doprava, ûivotnì prost edì a v neposlednì adï i pravidla hospod skè soutïûe. Ot zky technicko-vzdïl vacì povahy p i plnïnì kol vypl vajìcìch z povinnosti ke sbliûov nì pr va upravuje Ël nek 71 EvropskÈ dohody. Pokud jde o soutïûnì oblast, nïkter dalöì pravidla a z vazky vypl vajì jednak ze zaruëenì hospod skè soutïûe bez omezenì nebo jinèho jejìho naruöenì jednotliv mi soutïûiteli nebo jejich seskupenìmi, jednak ze z kazu ve ejnè podpory, ve smyslu Ël nku 64 EvropskÈ dohody. V r mci EvropskÈ unie je politika hospod skè soutïûe jednou ze stïûejnìch politik EU podmiúujìcìch dnè, efektivnì fungov nì spoleënèho trhu. Politika hospod skè soutïûe nenì v EvropskÈ unii ani v pr vnìm du a praxi v»r pojìm na jako koneën cìl, avöak slouûì spìöe jako n stroj realizace jin ch hodnot, jako je ochrana spot ebitele, p ÌpadnÏ v r mci EU tèû dosaûenì z kladnìch cìl spoleëenstvì a zajiötïnì efektivnìho spoleënèho (vnit nìho) trhu. Z kladnìmi cìli SpoleËenstvÌ jsou zejmèna trval a udrûiteln r st, podpora stability, zvyöov nì ûivotnì rovnï a jiû zmìnïn vnit nì trh. Pr vo hospod skè soutïûe v öiröìm smyslu se v»r i v EU vztahuje jak na jedn nì jednotlivc (zejmèna fyzick ch osob a soukrom ch podnikatelsk ch subjekt ), tak i na jedn nì ve ejnopr vnìch korporacì ( zemnì samospr vnè celky Ëi st t). V pr vnì pravï EvropskÈ unie navìc sehr v klìëovou lohu ot zka st tnìch podpor poskytovan ch jednotliv mi Ëlensk mi st ty a co moûn nejadekv tnïjöìho zp sobu jejì pr vnì regulace. Sbliûov nì pr vnìch p edpis»r, ale i dalöìch zemì s pr vem Evropsk ch spoleëenstvì je v nïkter ch oblastech znaënï n roënè, neboù komunit rnì pr vo Ëasto pouûìv nïkter ch pr vnìch pojm Ëi dokonce pr vnìch institut, kterè v ËeskÈm pr vnìm du dosud neexistujì, nebo majì odliön obsah. Jedn se nap Ìklad o pojem poboëky, usazov nì, pojetì st tnì podpory atp. V legislativnìm procesu tak m ûe doch zet k tomu, ûe urëit pr vnì institut komunit rnìho pr va je v r mci n vrhu novè pr vnì pravy nahrazov n jin m institutem Ëesk m, kter se jevì jako nejbliûöì. Takov postup sice nenì stoprocentnï v souladu se vöemi harmonizaënìmi poûadavky komunit rnìho pr va, nicmènï je v praxi velmi û doucì s ohledem na dodrûenì principu pr vnì jistoty a zajiötïnì srozumitelnosti pr vnìho p edpisu jak pro ve ejnost pr vnickou, tak i nepr vnickou. Vl dï»r je od roku 2000 pravidelnï po uplynutì kaûdèho ËtvrtletÌ p edkl d na zpr va o sbliûov nì pr vnìch p edpis»eskè republiky s pr vem Evropsk ch spoleëenstvì, na z kladï usnesenì vl dy Ë ze dne 15. listopadu P i vypracov nì tèto zpr vy slouûì jako podklad poznatky a v sledky Ëinnosti Odboru kompatibility adu vl dy»r. Tento specializovan odbor zpracov v vyj d enì k n vrh m pr vnìch p edpis p edkl dan ch do p ipomìnkovèho ÌzenÌ a d le posuzuje pr vnì p edpisy jiû publikovanè. Zpr va je takè vypracov na s ohledem na podkladovè daje jednotliv ch resort vloûenè do InformaËnÌho systèmu pro aproximaci pr va (ISAP). Pokud jde o aktu lnì rozsah aproximace pr vnìch p edpis»eskè republiky s pr vem Evropsk ch spoleëenstvì, v p ÌpadÏ transpozice smïrnic v oblasti pr va 16 PojistnÈ rozpravy 13

17 hospod skè soutïûe je aproximace na 100% rovni, u na ÌzenÌ je to v souëasnè dobï 98 %. Celkov stav aproximace v oblasti soutïûnìho pr va, kam jsou zahrnov na na ÌzenÌ, smïrnice, rozhodnutì, smluvnì akty, doporuëenì, rezoluce a nïkterè jinè relevantnì akty pr va ES, je v»eskè republice nynì na 96% rovni, avöak s ohledem na ned vnè zmïny pr vnì pravy v tèto oblasti se tento podìl d le vyvìjì. Pr vnì prava hospod skè soutïûe je tak nepochybnï jednou z kapitol, kde je dosaûeno za souëasn ch podmìnek nejvyööìho stupnï aproximace pr vnìch p edpis»r s pr vem ES, p iëemû vzhledem k v öe uveden m procentnìm podìl m lze hodnotit stav sbliûov nì v tomto sektoru jako velmi uspokojiv. Vl da»r na z kladï usnesenì Ë ze dne 15. listopadu 1999 uloûila p edkladatel m n vrh pr vnìch prav tèû ovï ovat, zda znïnì pr vnìho p edpisu vyhl öenè ve SbÌrce z kon»eskè republiky odpovìd poûadovanèmu stupni sluëitelnosti, kter byl v n vrhu p edpokl d n. Jestliûe tomu tak nenì a poûadovanèho stupnï aproximace nebylo dosaûeno, pak je p edkladatel povinen zah jit pr ce na dalöì aproximaci p ÌsluönÈho pr vnìho p edpisu. TÌmto mechanismem je zajiötïna permanentnì kontrola vöech pr vnìch p edpis dosud vydan ch, vëetnï tïch pr vnìch p edpis, kterè byly vyd ny p ed nabytìm Ëinnosti zmìnïnèho usnesenì vl dy. Kapitola 1 StruËnÈ shrnutì v voje soutïûnìho pr va v»r za poslednì desetiletì (vliv soutïûnìch pravidel ES na pr vnì pravu»r) Hospod sk soutïû a jejì pr vnì regulace p edstavuje v r mci pr va Evropsk ch spoleëenstvì jeden z typick ch znak a odvïtvì pr vnì pravy vnit nìho trhu. V komunit rnìm pr vu je oblast hospod skè soutïûe ËlenÏna v z sadï na Ëty i Ë sti. TÏmito Ë stmi rozumìme pr vo kartelovè, pr vo t kajìcì se zneuûìv - nì dominance, pr vo f zì a pr vo st tnìch podpor (subvenënì pr vo). K v öe uvedenèmu nutno podotknout, ûe tzv. subvenënìm pr vem upraven m v ustanovenìch Ël nk 87ñ89 smlouvy o zaloûenì EvropskÈho spoleëenstvì (d le jen Ñsmlouva o ESì) rozumìme soubor pr vnìch p edpis a regulatornìch opat enì vztahujìcìch se k oblasti st tnìch podpor, dotacì a subvencì, vëetnï ot zek procedur lnìch. S dn m fungov nìm hospod skè soutïûe jsou v pr vu ES z sadnï nesluëitelnè jakèkoliv podpory poskytovanè st tem nebo ze st tnìch prost edk, pokud zv hodúujì urëitè soutïûitele nebo urëit v robnì odvïtvì. Pr vo kartelovè, pr vo t kajìcì se zneuûìv nì dominantnìho postavenì a pr vo spojov nì podnik lze ozna- Ëit za t i z kladnì pilì e v komunit rnì koncepci pravidel hospod skè soutïûe platn ch pro podniky. P estoûe v praxi tomu tak zpravidla b v, nelze nïkter specifick odvïtvì klasifikovat a n slednï pak pr vnï posuzovat jen z pohledu pravidel platn ch pro podniky Ëi podpor poskytovan ch Ëlensk mi st ty. UrËitÈ prolnutì tïchto dvou jinak samostatn ch oblastì soutïûnìho pr va m ûeme spat ovat nap Ìklad v pravï a p Ìstupu org n SpoleËenstvÌ k ve ejn m podnik m a podnik m, kter m ËlenskÈ st ty p izn vajì zvl ötnì nebo v luën pr va a d le k subjekt m, kter m bylo Ëlensk mi st ty svï eno poskytov nì sluûeb obecnèho hospod skèho z jmu nebo kterè majì povahu fisk lnìch monopol. PojistnÈ rozpravy 13 17

18 SoutÏûnÌ regulace vöak nenì omezena jen na v öe zmìnïnè Ëty i okruhy, ale zahrnuje i nïkterè dalöì nemènï v znamnè oblasti a instituty. V tomto ohledu nab v v pr bïhu poslednìch let na v znamu nap. posuzov nì dopadu Ëinnosti org n ve ejnè spr vy na soutïûnì chov nì podnik Ëi prava zad v nì ve ejn ch zak zek, kde komunit rnì pr vo stanovì limity p i rozhodov nì o v bïru a p idïlenì zak zky a upravuje rovnïû specifick m zp sobem kontrolu nad dodrûov nìm stanoven ch princip a ochranu subjektivnìch pr v p i zad v nì ve ejn ch zak zek. CÌlem evropskè politiky ve ejn ch zak zek je vytvo it prostor pro volnou hospod skou soutïû bez naruöenì a nediskriminaënì postup p i zad v nì tïchto zak zek na trzìch zemì unie. Mimo zajiötïnì hlavnìho Ëelu ve ejnè zak zky v podobï co nejefektivnïjöìho vynakl d nì penïz daúov ch poplatnìk danèho ËlenskÈho st tu evropsk prava sleduje i jinè cìle. Jsou jimi p edevöìm zvyöov nì konkurenceschopnosti evropsk ch dodavatel na evropsk ch i svïtov ch trzìch a zajiötïnì volnèho pohybu zboûì a sluûeb, jakoûto z sadnìch komunit rnìch imperativ. V»eskÈ republice v souëasnè dobï probìhajì intenzivnì legislativnì pr ce na zmïnï st vajìcì pr vnì pravy, kterè spoëìvajì v p ÌpravÏ zcela novèho z kona o zad v nì ve ejn ch zak zek, kter by byl plnï sluëiteln s komunit rnìm pr vem. Ëel soutïûnìho pr va obecnï spoëìv v tom, aby jednotlivè podnikatelskè subjekty nebo jejich seskupenì dosahovaly sv ch ekonomick ch a soutïûnìch cìl zp soby pro spoleënost akceptovateln mi a aby st ty do tohoto soutïûnìho jedn nì zasahovaly v co moûn nejmenöì mì e a p edem definovan mi postupy. V r mci zakl dacìch smluv byla politika hospod skè soutïûe od poë tku v znamn m rysem evropskèho integraënìho procesu, tedy celkovè unifikace Evropy. UstanovenÌ regulujìcì hospod skou soutïû bylo mimo smlouvy o ES moûnè nalèzt i ve smlouvï o ESUO. V tèto zakl dacì smlouvï existovala speci lnì pr vnì prava. V dneönì dobï vöak jiû neexistujì ekonomicko politickè d vody pro odliön p Ìstup k uheln m a ocel sk m v robk m. V souvislosti s tìm, ûe platnost smlouvy o ESUO, kde byl v ustanovenìch Ël nk 65 a 66 obsaûen z klad kartelovèho pr va, vypröela dnem 25. Ëervence 2002 (tato zakl dacì smlouva byla uzav ena na dobu urëitou), nab vajì z tohoto d vodu ustanovenì smlouvy o ES t kajìcì se pr va hospod skè soutïûe ve vztahu k tïmto v robk m o to vìce na v znamu. Jde tu tedy rovnïû o to, aby byl usnadnïn plynul p echod k jednotnè pravï, a to podle smlouvy o ES. Dne 4. dubna 2001 byl v»r p ijat z kon Ë. 143/2001 Sb., o ochranï hospod skè soutïûe a o zmïnï nïkter ch z kon (d le jen Ñz konì). Tento z kon nabyl Ëinnosti dnem 1. Ëervence 2001 a bylo jìm dosaûeno plnè sluëitelnosti pr vnì pravy»r v danè oblasti s pr vem Evropsk ch spoleëenstvì. Do tè doby platn z kon o ochranï hospod skè soutïûe Ë. 63/1991 Sb., kter vznikal a n slednï platil jeötï za existence»sfr, byl schv len dne 30. ledna 1991 a nabyl Ëinnosti k 1. b eznu Novelizace tohoto z kona probïhla jednak v podobï z kona Ë. 495/1992 Sb., ËinnÈho od 29. Ìjna 1992, kter reflektoval rozdïlenì»sfr zejmèna pravou p sobnosti a vz jemn m vztahem adu pro hospod skou soutïû»r a Slovensk m protimonopolnìm adem, byly jìm novï upraveny pokuty a d le bylo stanoveno, ûe rozhodnutì kompetentnìho adu jednè republiky je platnè a vykonatelnè i ve druhè republice. Z kon v p echodn ch ustanovenìch upravil zp sob dokonëov nì ÌzenÌ zah jen ch p ed Feder lnìm adem pro hospod skou soutïû a stanovil p Ìsluönost p Ìsluön ch republikov ch ad. V raznïjöì meritornì zmïny byly stanoveny z konem Ë. 286/1993 Sb., Ëinn m od 29. listopadu 1993, kter m byly zejmèna up esnïny nïkterè legislativnì 18 PojistnÈ rozpravy 13

19 termìny ze soutïûnì oblasti a d le z konem Ë. 132/2000 Sb., Ëinn m od 1. ledna 2001, kter vöak pouze reagoval na novï vzniklè org ny zemnìch samospr vn ch celk. V roce 1996 bylo v»eskè republice z konem Ë. 272/1996 Sb. zruöeno Ministerstvo pro hospod skou soutïû, p iëemû jeho p sobnost p eöla na jin org n, kter m byl ad pro ochranu hospod skè soutïûe se sìdlem v BrnÏ. Ani tïmito v öe uveden mi novelami vöak pr vnì stav v»sfr a pozdïji v»r nebyl s pr vem ES harmonizov n natolik, aby provedenè zmïny zajistily plnou sluëitelnost se soutïûnìm pr vem v EvropskÈ unii. Tato okolnost byla v pr bïhu poslednìch let takè rozhodujìcìm faktorem p i vypracov nì a p ijetì z kona Ë. 143/2001 Sb. Jiû p i vypracov nì Ñfeder lnìhoì z kona Ë. 63/1991 Sb., o ochranï hospod skè soutïûe, se do znaënè mìry vych zelo z existujìcì a zavedenè praxe soutïûnì ochrany v Evropsk ch spoleëenstvìch a nïkter ch evropsk ch zemìch. Pr vo hospod skè soutïûe platnè v Evropsk ch spoleëenstvìch i jeho aplikaënì pojetì tak ovlivnilo pr vnì pravu v»r daleko d Ìve, neû s p ijetìm novè pr vnì pravy v roce Z kon Ë. 63/1991 Sb. byl velmi dob e legislativnï zpracov n, neboù v pr bïhu tak ka deseti let potè, co nabyl Ëinnosti, nebylo ani s ohledem na pot eby aplikaënì praxe zapot ebì jej v raznï mïnit. Na jeho zmïn ch se zaëalo podstatnïji pracovat aû v pr bïhu roku 1996 a v druhè polovinï roku 1997 byl vïcn z mïr novely z kona o ochranï hospod skè soutïûe p edloûen adem pro ochranu hospod skè soutïûe (d le ad) do p ipomìnkovèho ÌzenÌ. Na p elomu tisìciletì a v souvislosti s blìûìcìm se vstupem»r do EU ale z kon Ë. 63/1991 Sb., o ochranï hospod skè soutïûe, v platnèm znïnì, jiû do tè mìry nevyhovoval a v takovèm mnoûstvì parametr, ûe nebylo jinèho v chodiska, neû vypracovat a schv lit z kon nov. P edmït novèho z kona Ë. 143/2001 Sb. je v vodnìm ustanovenì oproti d ÌvÏjöÌ pr vnì pravï pojat tak, ûe novï reflektuje t i z kladnì pilì e soutïûnìho pr va ñ dohody, zneuûitì dominantnìho postavenì a kontrolu spojov nì podnik. Z kon se vztahuje na vöechny fyzickè a pr vnickè osoby, vëetnï jejich sdruûenì, pokud se p Ìmo nebo nep Ìmo ËastnÌ hospod skè soutïûe nebo ji mohou svou ËinnostÌ ovlivúovat, i kdyû nejsou podnikateli. Jde tu o tzv. soutïûitele ve smyslu ustanovenì ß 2 odst. 1 z kona. Z kon si v tomto smïru klade za cìl upravit ochranu hospod skè soutïûe tìm zp sobem, aby do jejìho rovnov ûnèho stavu nezasahovali v öe zmìnïnì soutïûitelè dohodami, zneuûitìm dominantnìho postavenì anebo spojov nìm. Z kon se vztahuje i na jedn nì soutïûitel, kterè se uskuteënilo v cizinï za podmìnky, ûe alespoú potenci lnï naruöuje hospod skou soutïû na zemì»r. Nevztahuje se vöak na ochranu hospod skè soutïûe proti nekalè soutïûi a p i poskytov nì ve ejnè podpory. Vzhledem k tomu, ûe p edmïtem naöeho z jmu jsou zejmèna dohody mezi podniky, resp. kartelovè pr vo stricto sensu, je namìstï se po v öe uveden ch vodnìch pozn mk ch vïnovat p Ìmo j dru tèto stati, jak n sleduje. Kapitola 2 Dohody mezi podniky naruöujìcì soutïû Je zapot ebì p edeslat, ûe v obecnè rovinï je prava dohod mezi podniky (pod kterè lze zahrnout pravu dohod v uûöìm slova smyslu, rozhodnutì sdruûenì podnik a jedn nì ve vz jemnè shodï) jednìm ze z klad- PojistnÈ rozpravy 13 19

20 nìch prvk soutïûnìho pr va. I v souëasn ch podmìnk ch se dohody podlèhajìcì z kazu na z kladï ß 3 odst. 1 z kona Ëasto vymezujì oznaëenìm kartelovè mluvy. Dohody mezi podniky v öiröìm smyslu tedy implikujì kolektivnì jedn nì, kter majì povahu a) dohod mezi na sobï navz jem nez visl ch subjekt ËastnÌcÌch se na urëitèm relevantnìm trhu hospod skè soutïûe, b) rozhodnutì sdruûenì tïchto subjekt, kdy Ëasto postaëì p ijetì rozhodnutì urëit m procedur lnìm postupem (nap. vïtöinou hlas apod.), c) jedn nì ve vz jemnè shodï, kdy jde o kolektivnì jedn nì podloûenè spoleënï p ijat m pl nem, na jehoû z kladï volì zapojenì soutïûitelè vz jemnï koordinovan postup. Vöechny tyto t i typy dohod jsou na z kladï ustanovenì ß 3 odst. 1 z kona (tzv. gener lnì klauzule) zak z ny, pokud vedou anebo mohou vèst k naruöenì hospod skè soutïûe na urëitèm relevantnìm trhu. NenÌ tedy nutnè, aby v r mci hospod skè soutïûe vznikla nïkterèmu ze soutïûitel anebo jinèmu jejìmu ËastnÌku Ëi spot ebiteli konkrètnì jma, postaëì tu byù i pouhè potenci lnì naruöenì soutïûnìho prost edì. Dohody spadajìcì pod z kaz obsaûen v ustanovenì ß 3 odst. 1 z kona jsou od poë tku neplatnè; pokud je zapovïzen mluva souë stì jinèho pr vnìho konu, pak je za podmìnek uveden ch v ß 3 odst. 3 z kona neplatn jen jeho z vadn Ë st. TÏmito podmìnkami rozumìme skuteënosti, kterè implikujì, ûe se d vod z kazu vztahuje jen na Ë st dohody, nikoliv na dohodu jako celek. V ustanovenì ß 3 odst. 3 z kona se d le uv dì, ûe pokud z povahy dohody, jejìho obsahu, Ëelu nebo z okolnostì, za nichû k nì doölo, vypl v, ûe ji nelze od ostatnìho obsahu oddïlit, je zak zan a neplatn cel dohoda. Z kon Ë. 143/2001 Sb. zavedl nïkterè na prvnì pohled ne p Ìliö patrnè, avöak z hlediska aplikaënì praxe dalekos hlè zmïny. Nevych zì jiû z koncepënï d vno p ekonanèho principu schvalov nì nezak zan ch a platn ch dohod mezi podniky za Ëelem nabytì jejich Ëinnosti, avöak stanovì v souladu s dlouholetou tradicì komunit rnìho pr va obecn z kaz dohod naruöujìcìch soutïû. Dohodu je tak moûno kvalifikovat od samèho poë tku buô jako zak zanou, nebo nikoliv. Z aplikace tohoto principu, jako ostatnï u kterèhokoliv jinèho principu, se p ipouötïjì urëitè v jimky. Tyto v jimky lze pro p ehlednost rozdïlit do t Ì oblastì, a to n sledovnï: a) v jimky ze z kazu udïlenè adem individu lnï jakoûto v stup spr vnìho ÌzenÌ p ed nìm, b) obecnè (blokovè) v jimky, jejichû pr vnìm z kladem jsou specifickè pr vnì regulace pro urëitè sektory vydanè adem ve formï vyhl öek a c) novï zaveden existence tzv. v jimek de minimis, kdy dohody vertik lnì (p sobìcì na r zn ch rovnìch trhu) a dohody horizont lnì (p sobìcì na stejnè rovni trhu), kterè nemajì podstatn, citliv dopad na hospod kou soutïû a jejì dnè fungov nì, nepodlèhajì podle z kona z kazu. ZjednoduöenÏ eëeno, tyto dohody jsou z d vodu svèho margin lnìho v znamu v soutïûnìm prost edì tolerov ny, a to i s p ihlèdnutìm k tomu, aby nebyl ad zahlcen eöenìm mnoûstvì nepodstatn ch p Ìpad, aniû by mohl svou akceschopnost rychle soust edit na p Ìpady podstatnèho poruöov nì soutïûnìch pravidel. V z jmu zabezpeëenì vïtöì rovnï pr vnì jistoty soutïûitel zavedl nov z kon pr vnì institut tzv. negativnìho atestu, a to jak pro oblast zak zan ch dohod, tak pro oblast zneuûìv nì dominance. Tento institut 20 PojistnÈ rozpravy 13

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 ISSN 0862-6162 OBSAH Semin pr vnìk»ap ñ letos jiû patn ct roënìk... 4 Workshop of the lawyers of Czech insurance Association ñ 15th Anniversary Ing.

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 2 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002» stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË POBSAH vod............................................................ 1602 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch

Více

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 KVÃTEN 2006 Zpr va o Ëinnosti za rok 2005 1 Obsah vod... Kapitola I. IMPLEMENTACE NOV HO REGULA»NÕHO R MCE EVROPSK UNIE... RegulaËnÌ pravidla

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

POJISTN OBZOR 10 2004

POJISTN OBZOR 10 2004 POJISTN OBZOR 10 2004 RO»NÕK LXXXI Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, Otokar Cudlman, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop

Více

POJISTNÝ OBZOR 12/2001

POJISTNÝ OBZOR 12/2001 POJISTN OBZOR 12 2001 RO»NÕK LXXVIII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Ing. Martin

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

Jaký bude svět podle Deloitte

Jaký bude svět podle Deloitte Příloha Stavebnictví a Podnikání Auto i studie vych zejì z vlastnìho v zkumu vyuûìv nì ICT v minulosti, dnes a v budoucnu, z rozhovor s vìce neû 5000 partnery, vysok mi manaûery podnik a editeli institucì

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ ñ Ujedn nì o ökolsk ch v mïn ch mezi Ministerstvem

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (7 / 2006) www. premium.prosperita.info Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Martin Dlouhý, generální ředitel společnosti Makro,

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými,

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zvítězili jste v prestižní anketě pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku 2006. Vaše prvenství je obrovským úspěchem i proto, že jste zlomili éru vítězství pojišťovacích

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Jak udělat šikovnou penzijní reformu?

Jak udělat šikovnou penzijní reformu? Rád bych jménem našich členů - výrobních družstev poděkoval všem, kteří s námi v letošním roce úspěšně spolupracovali, za jejich přízeň, a popřál jim hodně příjemných zpráv a dobré podmínky pro podnikání

Více

Chceme být vidět a slyšet, máme své kvality a ty hodláme prodat

Chceme být vidět a slyšet, máme své kvality a ty hodláme prodat Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (5 / 2007) www. premium.prosperita.info Chceme být vidět a slyšet, máme své kvality a ty hodláme prodat O společnosti, za jejíž výsledky zodpovídá, hovoří

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2003 OBSAH. » stka 23 28. nora 2003 Cena 77 KË. vod... 1826. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2003 OBSAH. » stka 23 28. nora 2003 Cena 77 KË. vod... 1826. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2003» stka 23 28. nora 2003 Cena 77 KË OBSAH vod............................................................ 1826 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch subjekt

Více

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet,

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (11 / 2006) mi vadì sl vko "zbyteënï". Zkuste udïlat anketu mezi exportèry a zeptejte se jich, jestli chtïjì vydïl vat. Jinak, jestli chtïjì hodnï vydïl

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsn z sobnìk TUV BMS 150 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS BMS 150 City N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 05/00-94858289 - 8953-4102 OBSAH 1. DŸLEéIT DOPORU»ENÕ...

Více

Češi mají auta v genech

Češi mají auta v genech www.prosperita.info ročník 8 (5 / 2006) www. premium.prosperita.info Češi mají auta v genech MyslÌm, ûe doba, kdy budeme vìce a vìce hledat pravdu, aù v ekonomickèm snaûenì podnik nebo v sobï sam ch veëer,

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Kvalita bydlení je velký trh

Kvalita bydlení je velký trh Podnikání a význam auditu (str. 28-40) O největší slévárně přesného lití pracující metodou vytavitelného modelu v České republice si přečtěte zajímavé informace na str. 3. V ČR je v současné době 11 sléváren

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

Úspěch má v sobě zakódován. ročník 8 (6 / 2006) KLIMATIZOVANÉ SKŘÍNĚ NA VÍNO A DOUTNÍKY. Kde můžete naše výrobky použít?

Úspěch má v sobě zakódován. ročník 8 (6 / 2006) KLIMATIZOVANÉ SKŘÍNĚ NA VÍNO A DOUTNÍKY. Kde můžete naše výrobky použít? ročník 8 (6 / 2006) www. premium.prosperita.info Za pár let ještě více vyrosteme a já se do Monte Carla zkusím zase vrátit, rozhodl se Radim Jančura, majitel a ředitel společnosti Student Agency, Podnikatel

Více

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky LIBOR DUäEK LIBER LNÕ INSTITUT»ERVEN 1998 KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze,

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, Příloha: Zalistujte si s námi IdentifikaËnÌ systèmy Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (10 / 2006) www. premium.prosperita.info Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, řekl bez

Více

SÚRAO 2000. vodnì slovo editele

SÚRAO 2000. vodnì slovo editele vodnì slovo editele Od poë tku roku 2000 plnila S RAO jiû veökerè povinnosti, kterè jì ukl d atomov z kon. K tèto skuteënosti doölo p evedenìm vöech provozovan ch loûiöù radioaktivnìch odpad v»eskè republice,

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

OdsavaË par EFT 6500

OdsavaË par EFT 6500 OdsavaË par EFT 6500 OBECNÉ INFORMACE Tento odsavač par je určen pro nástěnnou montáž nad varnou desku. Odsavač je možno používat jako spotřebič s vnitřním oběhem vzduchu nebo jako odsavač s odvětráváním

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4

Více

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (7 / 2007) www. premium.prosperita.info Reakce TNT Post na odsunutí termínu liberalizace poštovních služeb OdsunutÌm termìnu liberalizace poötovnìho

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

pozemkovè pravy PolnÌ cesta StranÌk, Nov JiËÌn, k.. StranÌk »ESKOMORAVSK KOMORA PRO POZEMKOV PRAVY / 68 roënìk 17

pozemkovè pravy PolnÌ cesta StranÌk, Nov JiËÌn, k.. StranÌk »ESKOMORAVSK KOMORA PRO POZEMKOV PRAVY / 68 roënìk 17 červenec 2009 www.cmkpu.cz pozemkovè pravy roënìk 17 / 68»ESKOMORAVSK KOMORA PRO POZEMKOV PRAVY PolnÌ cesta StranÌk, Nov JiËÌn, k.. StranÌk PozemkovÈ pravy»ervenec 2009 Ë. 68»ESKOMORAVSK KOMORA PRO POZEMKOV

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 4 / ČÍSLO 2 / KVĚTEN 2005 MBA graduanti Grˆbeho vila Gener lnì editelka odpovìd na ot zky»eskèho rozhlasu Florida ñ koneën stanice 2 roënìk

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï Pr vodce pro zdravotnìky a profesion lnì peëovatele Ambulance pro poruchy pamïti stav lèka skè etiky 3. LF UK Praha Praha, listopad 2002 Tato publikace byla

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

INTERPRETACE: TYPY A KRITÉRIA 1

INTERPRETACE: TYPY A KRITÉRIA 1 P R E K L A D Y INTERPRETACE: TYPY A KRITÉRIA 1 Gôran HERMÉREN AËkoli je termìn interpretace" hojné pouûìván, jen z Ìdka jeho uûivatel uvede, co p esnï jìm má na mysli. Tak je mnohdy koöatá homonymie tohoto

Více

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1 B ezen 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 1 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems MilÌ p telè, v vodu prvnìho letoönìho vyd nì Adobe novin bychom v m r di

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

RECENZIE. Ján äefránek: Inteligencia ako v poëet. IRIS, Bratislava 2000, 427 s.

RECENZIE. Ján äefránek: Inteligencia ako v poëet. IRIS, Bratislava 2000, 427 s. RECENZIE Ján äefránek: Inteligencia ako v poëet IRIS, Bratislava 2000, 427 s. UmÏlá inteligence (AI) j e velice öiroká problematika. Je to oblast, ve které se setkáváme s nejrozmanitïjöìmi p Ìstupy k lidsk

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou Vydal St tnì zdravotnì stav, PracoviötÏ manaûera N rodnìho programu /AIDS, ve spolupr ci s»eskou spoleënostì AIDS pomoc a firmou GlaxoSmithKline V ûenì p

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27 HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27.1 VOD ñ VZTAH KLINICK EPIDEMIOLOGIE K ÑMEDICÕNÃ ZALOéEN NA DŸKAZUì V

Více

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi,

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, Příloha Z rozmanitých oborů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (9 / 2006) www. premium.prosperita.info Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, kteří jsou schopni "s tím

Více

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsnè z sobnìky TUV BMF 50 a BMF 80 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS BMF CITY N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 02/01-94858095 - 8953-4050C OBSAH 1. DŸLEéIT

Více

asné intervence v praxi sociáln ochrany dětíd

asné intervence v praxi sociáln ochrany dětíd Systém m včasnv asné intervence v praxi sociáln lně-právní ochrany dětíd Jak souvisí SVI a sociáln lně-právní ochrana dětí? d Praktická aplikace zákona z a metodiky sociáln lně-právní ochrany Odstraňov

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

www.mgmtpress.cz Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade

www.mgmtpress.cz Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade This translation published by arrangement with Crown Business, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Random

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc 1. Zajistí vytvo ení systému EDS-A zadavatel? (P íloha 1 ZD, kapitola 1 a 3.5) Zadavatel EDS-A nezajistí, EDS-A je sou ástí dodávky v rámci této ve ejné zakázky. 2. Jaká je používaná ESB platforma? Biz

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

TELEKOMUNIKA»NÕ VÃSTNÕK

TELEKOMUNIKA»NÕ VÃSTNÕK TELEKOMUNIKA»NÕ VÃSTNÕK»ESK TELEKOMUNIKA»NÕ ÿad» stka 14 RoËnÌk 2009 Praha 17. Ëervence 2009 OBSAH: OddÌl st tnì spr vy B. InformativnÌ Ë st 46. SdÏlenÌ o vyd nì rozhodnutì o uloûenì povinnosti poskytovat

Více

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu,

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (12 / 2007) www. premium.prosperita.info Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, řekl

Více

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 ELECTRONIC SENSOR A B C D E F G H AUTOREVERSE TDE 4224 SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 VybalenÌ: viz strana 7 125994472 N VOD K POUéITÕ V ûen z kaznìku, ProsÌme V s, abyste si pozornï p eëetli tento

Více

s r ä r c INDEXICKÉ VÝRAZY (I) Rostislav NIEDERLE

s r ä r c INDEXICKÉ VÝRAZY (I) Rostislav NIEDERLE s r ä r c INDEXICKÉ VÝRAZY (I) Rostislav NIEDERLE INDEXICAL EXPRESSIONS (I) The goal of this article is a general inspection of indexicals as a specific phenomenon of natural language on the one side,

Více