Návod k instalaci a obsluze. Návod k instalaci a obsluze. Mycí stroje nádobí a skla ada Classeq Eco, Hydro a Duo. Bezpe nostní pokyny.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k instalaci a obsluze. Návod k instalaci a obsluze. Mycí stroje nádobí a skla ada Classeq Eco, Hydro a Duo. Bezpe nostní pokyny."

Transkript

1 Návod k instalaci a obsluze Návod k instalaci a obsluze Mycí stroje Classeq Bod Název Strana 1 Bezpe nostní pokyny 1 2 Mycí stroj 2 3 Instalace Uvedení do provozu Provoz išt ní Classeq eská republika, Revize B 7 Mycí stroje nádobí a skla ada Classeq Eco, Hydro a Duo Odstran ní závad 12-14

2 1.0 Bezpenostní pokyny 1.1 POZOR : Ped samotnou instalací a provozem mycího stroje si pozorn pette tento návod! Nesprávná instalace, pípadné úpravy zapojení i další zmny pedepsaných postup, mohou zapíinit zranní i poškození majetku. Záruka nemže být uplatnna pi úmyslném poškození, závad z nedbalosti, pípadn pi nedodržení pokyn v tomto návodu i místních pedpis i neodborné manipulaci. Výrobce nepebírá ve výše uvedených pípadech žádnou odpovdnost. Záruka se nevztahuje ani na závady zpsobené usazováním vápenných usazenin. Každý den provozu nechte mycí stroj ped prvním mytím alespo 25 minut nahát. 1.2 Instalace: Instalace musí být provedena odborným technikem Classeq dle platných norem a pokyn v tomto Návodu. 1.3 Modifikace: Classeq si vyhrazuje právo na zmny model mycích stroj, stejn jako pokyn v tomto návodu, a to bez upozornní. 1.4 Obsluha: Obsluha myky musí být vyškolena dle bodu 5 tohoto Návodu. 1.5 Poruchy / závady: V pípad poruchy / závady je teba bezodkladn vypnout pívody vody a elektrické energie na zdi (ze strany stavby) - ne pouze na myce! 1.6 Opravy a náhradní díly: Jakékoli opravy je možné provádt pouze pomocí originálních náhradních díl Classeq odborným technikem. 2.0 Myka 2.1 Vybalení mycího stroje: Pi vybalování a manipulaci s mykou použijte vhodné náiní a ochranné prostedky tak, abyste zabránili možnému zranní. Ped samotnou instalací odstrate všechny vnjší obaly a krycí ochrannou folii z vrchních panel. Zajistte, aby všechny obaly byly zlikvidovány dle platných naízení a norem. 2.2 Standardní výbava: Myka je standardn vybavena uvedeným píslušenstvím (souást dodávky): 2 x Koš 1 x Košíek na píbory (jen u myky nádobí) 1 x Hadice pro pívod vody 2 x Primární filtry 2 x Sekundární filtry (u vybraných model pouze 1) 1 x Odpadní hadice (pouze u vybraných model ) 2 x Závaží (pro hadiky na oplachový a mycí prostedek) 1 x Návod k instalaci a obsluze (ponecháno uživateli) 1 x Záruní karta (ponecháno uživateli) 3.0 Instalace 3.1 Umístní: Myku umístte tak, aby byl zajištn dostatený prostor pro instalaci, následné servisní práce; zajistte snadný pístup k hlavním vypínam / ventilm (nap. el.energie a vody). Vyrovnejte myku do rovné a stabilní polohy, ve které zstane stabilní po dobu svého provozu. Pibližná hmotnost stroje pi celkovém naplnní bhem bžného provozu je uvedena v tabulce níže. Po zapojení znovu ovte stabilní bezpenou pozici myky; její hmotnost by mla být rozložena rovnomrn a sklon v jakémkoli smru nesmí pekroit 3. Myka v provedení: Koš 400mm² Koš 500mm² Hmotnost 90 Kg 135 Kg 3.2 Elektrické pipojení: Všechny elektrické pípoje musí být provedeny odborným pracovníkem dle platných pedpis a norem! Strana 1 Strana 2

3 3.3 Pípoj vody : Myka je vybavena hadicí se závitem ¾ (vnjší). Po instalaci a uvedení do provozu je teba zkontrolovat všechny vodní spoje na tsnost. Classeq doporuuje splnní minimáln tchto podmínek: Všechna zaízení jsou pipojena pes proudový chráni (R.C.D.) nebo obdobný systém. EN Pívodní vypína musí mít odstup pól minimáln 3 mm. EN Zaízení musí být napojeno do systému vyrovnání potenciálu, pipojovací místo je umístno v zadní ásti stroje (bude nutná píslušná svorka). Ped samotným zapojením zaízení se ujistte, že naptí v síti a druh pívodu odpovídá informaci na štítku stroje Electrický píkon: U nkterých stroj ady Classeq (koš 500mm²) lze upravit elektrický píkon (snížení i zvýšení), ale tato procedura MUSÍ být provedena pracovníkem s píslušným oprávnním dle speciálních instrukcí Classeq Požadavky na pívod vody : Teplota pívodní vody 4 C minimum 55 C maximum Dynamický tlak vody. 0 až 2 bar nutné pídavné zaízení na zvýš. tlaku 2 až 4 bar optimální - požadovaná hodnota 4 až 6 bar nutná instalace redukce prtoku 6 a více nutný redukní ventil Pokud nejsou dodrženy požadované hodnoty mže být ovlivnn výkon stroje Odpad vody Odpad je u myky zajištn bu samospádem i odpadním erpadlem. Instalace musí být zajištna dle pokyn v tomto návodu. Pro informaci o provedení stroje nahlédnte na stranu 9. Všechny modely Požadovaný odpad Ø40mm (Ø1 ½ ) Odpad musí být max. 100 mm od podstavce stroje u stroj se samospádem. Konec odpadní hadice nesmí být výše než 400 mm (u nkterých model 700 mm) než podstavec stroje u stroj s odpadním erpadlem. Odpadní hadice musí být na odvod odpadu napojena voln a musí svým koncem smovat dol k odpadu. Strana 3 Strana 4 Pokud se nejste jisti variantou stroje a možností pipojení odpadu kontaktuje svéhododavatele.

4 4.0 Uvedení do provozu 4.1 Mycí & oplachové prostedky: Dávkovae prostedk jsou umístny za pedním spodním panelem a ped sejmutím jakéhokoliv panelu MUSÍ být vypnut pívod elektiny ped strojem! Ujistte se, že hadiky mycího a oplachového prostedku jsou správn nasazeny na jednotlivá erpadla (erpadla jsou umístna za pedním spodním krytem). Na konec píslušné hadiky umístte trubiku a závaží (ze základní výbavy stroje) a potom je umístte do správného kanystru s prostedkem. Ujistte se, že odpovídající hadika je pipojena vždy ke správnému píslušnému kanystru. POZOR: Pro nejlepší mycí výsledky doporuuje výrobce využívat mycí prostedky firmy Winterhalter Gastronom Odvzdušnní - oplachový a mycí prostedek: Tento postup je nutno provést pouze pi první instalaci stroje. Ujistte se, že myka je bez vody. Vypnte pívod vody ped mykou. Nyní zapnte myku jak hlavním pívodem elektiny ped strojem, tak i vypínaem na ovládacím panelu po dobu pouze 90 sekund. Nyní stroj vypínaem na hlavním panelu vypnte. Zapnte hlavní pívod vody. Dávkovae jsou nyní odvzdušnny a myku je možné vypínaem na hlavním panelu zapnout a nechat ohát Dávkování : Dávkovae jsou pednastaveny, ale lze je kdykoliv penastavit dle individuálních požadavk u zákazníka. Toto nastavení se provádí nastavením šroubu na každém dávkovai. Dávkovae jsou umístny za pedním spodním panelem. Dávkova mycího prostedku je vpravo Dávkova oplachového prostedku je vlevo Nastavení se provádí pomocí šroubu na pední stran dávkovae + zvyšuje dávkování, šroub otáejte po smru - snižuje dávkování, šroub otáejte proti smru 4.2 Oplachové & mycí teploty : Teplota vody na strojích Classeq je také nastavitelná, hodnoty nastavené pi výrob jsou následující: Typ myky oplach Myky skla 70 C Myky nádobí 80 C Teploty mytí 55 C 4.3 Blokování teplot - varianty: U všech typ myek jsou k dispozici ti uvedené varianty blokování teplot. Pro jejich volbu odejmte pední spodní kryt, pibližn uprosted myky uvidíte 4 spolu spojené kabely (každý oznaen jinou barvou - erný, zelený, ervený a bílý). Spojením jejich rzných kombinací získáte píslušnou variantu blokování. Odstranní všech kontrol Myka zane pracovat pi jakékoli teplot. Spojte erný a Bílý konektor Quick start (výrobní nastavení) Myka zane pracovat pi teplot oplachu pes 55 C Spojte Zelený a Bílý konektor Strana 5 Strana 6 Interlock - plná kontrola teplot Myka zane pracovat až poté, co všechny teploty dosáhnou nastavené hodnoty. Spojte ervený a Bílý konektor

5 4.4 Demonstrace provozu: Classeq doporuuje pi pedání stroje provést zaškolení obsluhy myky pro správn používání stroje zahrnující tyto body: Co dlat v pípad nebezpeí - jak vypnout pívod elektiny a vody (viz. sekce 1). 5.2 Ovládání : Pedtím, než myku zapnete, se seznamte s ovládacími prvky na kontrolním panelu a ujistte se, že znáte umístní hlavního vypínae elektrické energie a pívodu vody. Zapnutí stroje. Provoz. Vypuštní vody Vypnutí myky. ištní a údržba zaízení. Používání mycích a oplachových prostedk. 1. Kontrolka ZAPNUTO / VYPNUTO 2. Tlaítko ZAPNUTO / VYPNUTO 3. Kontrolka ohev 4. Tlaítko programu 5. Kontrolka programu 5.0 Provoz 5.1 Popis stroje: Na rozdíl od myek pro domácí použití jsou profesionální stroje konstruovány tak, aby umožnily takka nepetržitý kontinuální provoz. Kvalitní mycí výsledek je ovlivnn i vnjšími podmínkami (nap. teplota a tlak vstupní vody, její tvrdost, zvolené mycí a oplachové prostedky). Pi horší kvalit vody Classeq doporuuje pedadit ped myku zmkova vody nebo jiné zaízení na její úpravu. Pro další nabídku kontaktujte svého dodavatele gastronomického zaízení. Všimnte si prosím, že u myek s odpadním erpadlem se tlaítko a kontrolka programu využívají souasn také jako tlaítko a kontrolka vypouštní. Pozor! Myky s odpadním erpadlem mají tento symbol umístný pod kontrolkou programu (5), tak, jak je vyobrazeno výše na ovládacím panelu. Pokud zde tento symbol není, jedná se o mycí stroj v provedení odpadu samospádem. Pokud si nejste jisti provedením stroje, kontaktuje svého dodavatele. Strana 7 Strana 8

6 5.3 Zapnutí myky: Pesvdte se, že pívod vody i elektrické energie jsou pipojeny a zapnuty, potom stisknte tlaítko ZAPNUTO/ VYPNUTO umístné na kontrolním panelu myky. Myka se nyní bude plnit vodou a ohívat. Pro kompletní dokonení procesu musí bhem celé doby zstat dvee myky zavené. 5.4 Myka pipravena k provozu: Dležité je každý den ped spuštním prvního mycího cyklu nechat stroj 25 minut nahát na požadované teploty i v pípad, že se již rozvítila kontrolka ohevu (3). Myka je pipravena ke spuštní programu pouze pokud budou dosaženy požadované teploty. Proto se mohou vyskytnout prodlevy mezi stisknutím tlaítka mycího programu a vlastním startem programu. 5.5 Start programu: Pro start programu otevete dvee, umístte do myky koš s nádobím a pesvdte se, že vrchní i spodní ramena se mohou voln otáet. Zavete dvee, stisknte tlaítko programu. Kontrolka program zstane svítit a jakmile myka dosáhne požadovaných teplot, mycí program se automaticky spustí. Bhem programu svítí trvale kontrolka programu. Jakmile zhasne kontrolka programu (mycí program je ukonen), otevete dvee a vyjmte koš, poté opt umístte do myky nový koš a postup opakujte. 5.6 Vypouštní (pokraování): Odpad samospádem (standard pro Hydro 700 a Eco2). Myku vypnte pomocí tlaítka ZAPNUTO / VYPNUTO na ovládacím panelu Odstrate z mycí nádrže pepadovou trubku. Vaše myka se samospádem vyprázdní. Po dokonení opt vrate zpt pepadovou trubku. Vypnte stavební pívod vody a elektrické energie (na zdi). Myky s odpadním erpadlem (volitelné vybavení). Myku vypnte pomocí tlaítka ZAPNUTO / VYPNUTO na ovládacím panelu Zavete dvee myky. Stisknte tlaítko programu, kontrolka programu se rozsvítí a indikuje tak, že vypouštní myky je aktivní. Jakmile kontrolka programu zhasne, vypnte hlavní pívod vody a elektrické energie (nap. na zdi). NEVYPÍNEJTE myku pokud bží vypouštcí cyklus myky! Upozornní! Po vypuštní myky doporuuje Classeq vypnout stavební pívody vody i elektrické energie (na zdi) a myku dkladn vyistit (dle sekce 6 tohoto návodu). 5.6 Vypouštní: Bhem normálního provozu si myky vypouštjí automaticky pebytenou vodu: Z hygienických dvod je doporueno ponechat myku po vypuštní s otevenými dvemi pro zajištní pirozeného vyschnutí mycí nádrže. Classeq Vám doporuuje kompletní vypuštní myky v pípad, že se stroj na delší dobu nepoužívá. Strana 9 Strana 10

7 6.0 ištní 6.3 ištní zvení: 6.1 Píprava pro ištní: Ujistte se, že pívod elektrické energie (na zdi) je ped ištním odpojen. Oistte povrch myky vlhkou houbikou (NE MOKROU). Po vysušení oistte stroj prostedkem ureným pro nerez plochy. POZOR 6.2 ištní vnitních prostor : NIKDY nepoužívejte istící prostedky obsahující chlor, blící látky nebo chlornany. NIKDY nepoužívejte drátnky, drátné kartáe i jiné drsné nástroje na ištní. NIKDY neostikujte myku vodou, a to jak vnitn, tak z vnjšku. Vyjmte mycí a oplachová ramena a opláchnte je v teplé vod s prostedkem. Ujistte se, že jsou odstranny všechny zbytky jídel a neistoty, nasate ramena zpt. Vyjmte a vyistte všechny filtry, umyjte je v teplé vod s prostedkem. Ujistte se, že jsou odstranny všechny zbytky jídel a neistoty. 7.0 Odstranní závad Ped tím, než zavoláte servis, ovte následující: Zaízení je napojeno na pívod vody a el. proudu; oba pívody jsou pln funkní. Množství mycího a oplachového prostedku v zásobnících (kanystrech) je dostatné. Napojení na odpad je provedeno dle parametr stroje (více v bodu tohoto manuálu). POZNÁMKA Pokud se prokáže, že závada na mycím stroji vznikla (a to i v záruní dob) z dvodu nedodržení pokyn v tomto návodu, bude píslušná servisní práce útována dle platného ceníku. POZOR Ped samotným ištním vnitního prostoru (mycí prostor) se ujistte, že byly odstranny všechny ostré pedmty, nap. stepy skla i jiné neistoty, které by mohly zpsobit poranní. Následn vysušte vnitní prostor. Ujistte se, že jsou odstranny všechny zbytky jídel a neistoty a prostor je istý. Znovu nasate filtry a mycí ramena zpt. 7.1 Myka nenapouští vodu : Myka se nezapne: Myka neoplachuje: Ovte, zda je funkní pívod vody. Zkontrolujte, zda není hadice pívodu vody do myky zalomena i pekroucena. Ovte, zda je myka zapnuta. Vypuste úpln myku, pokuste se ji znovu naplnit - dle tohoto návodu - bod 5.6. Strana 11 Strana 12

8 7.2 Myka se pomalu napouští : Ovte, zda je funkní pívod vody. Zkontrolujte tlak vstupní vody. Je-li nižší než 2 bary, kontaktujte svého dodavatele pro nabídku zaízení na zvýšení tlaku. Zkontrolujte a vyistte trysky oplachu (umístné na mycích ramenech). Zkontrolujte, zda není hadice pívodu vody do myky zalomena i pekroucena. Z pívodu vody odstrate jakákoli zaízení omezující i snižující tlak vody. 7.3 Myka neohívá vodu: Vypuste úpln myku, pokuste se ji znovu naplnit - dle tohoto návodu - bod 5.6. Zkontrolujte teplotu pívodní vody; na tomto faktoru je ohev vody významn závislý. Zkontrolujte, zda se vnitní prostor myky zcela naplní vodou. 7.4 Myka se nevypustí: Zkontrolujte a vyistte všechny filtry. Ovte, zda vypouštcí ventil (pepad) / odpad není ucpaný / zanesený. U myek s odpadním erpadlem se pokuste erpadlo odvzdušnit (pemístit odpadní hadici). 7.5 Nádobí / sklo není kvalitn umyto: Zkontrolujte, pípadn doplte, mycí a oplachový prostedek. Zkontrolujte a vyistte mycí a oplachové trysky na mycích ramenech. Vyistte filtry, zkontrolujte jejich správné umístní. Ovte, zda je funkní pívod vody. V pípad, že se na sklenicích objevují šmouhy, sklenice kvetou, je doporueno použít zaízení na úpravu vody - zmkova. Kontaktujte prodejce. V pípad pipojení zmkovae vody, doplte dle návodu k zaízení do zmkovae sl. 7.6 Myka se pepluje: Vypuste úpln myku, pokuste se ji znovu naplnit - dle tohoto návodu - bod 5.6. Zkontrolujte a vyistte všechny filtry. Zkontrolujte pipojení odpadu dle sekce U myek s odpadním erpadlem se pokuste erpadlo odvzdušnit (pemístit odpadní hadici). Ovte, zda vypouštcí ventil / odpad není ucpaný / zanesený. Pokud se myka stále plní (pepluje), odpojte ped zavoláním autorizovaného servisu zaízení od pívodu vody i elektiny. 7.7 Myka nejde zapnout: Zkontrolujte zapojení na stran stavby - pívod elektro a jeho jištní; v pípad trvajících problém kontaktujte neprodlen autorizovaný servis. 7.8 Myka nejde vypnout: Ped zavoláním autorizovaného servisu odpojte zaízení od hlavního pívodu elektrického proudu (vypnte hlavní pívod ped strojem). Classeq Modletice íany Web Ped vložením nádobí do myky z nj opláchnte a odstrate všechny zbytky jídel. Zvažte výmnu sklenic - nákup nových. Strana 13 Strana 14

9 Dkujeme Vám za zakoupení výrobku Classeq. Záruní kartu prosím peliv vyplte a obratem zašlete zpt. Kontaktní informace Záruka na toto zaízení je 12 msíc. Firma Adresa PS TEL. Veškeré informace poskytnuté firm Classeq podléhají ochran dat. Jejich poskytnutí významn urychlí pípadné servisní práce. Zákazník souhlasí s kontaktem za úelem sdlení dalších informací obchodního rázu. Informace o stroji MODEL Výrobní. Myka skla Myka nádobí Datum prodeje / instalace Podpis Funkce Zajímají Vás možnosti dalšího píslušenství? Prosím zaškrtnte ANO NE

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe X-BAR Elektromechanická závora Návod k inštalácii a obsluhe 1. Kontrola p_ed montáží Než p_ikro_íte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujist_te se, že všechny

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SKLOKERAMICKÁ DESKA KH 19X, KH 21X, KH 77X, KH 15X, KH 73 X NO 27/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím

Více

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS Návod na montáž a údržbu 2 / 20 Tento návod obsahuje základní bezpenostní instrukce pro instalaci a uvedení erpadla Nautilus do provozu. Proto je nezbytné, aby se

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III Výrobce: BRANO a.s., SBU CV Na Raanech 100, 514 01 Jilemnice tel.: +420 481 561 111 e-mail: info@brano.eu 29.05.2007 Vážený zákazníku,

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele Příručka pro uživatele CZ www.besafe.eu Complies with revised standard: ECE R44/04 Tested and Approved ECE R44/04 universal 15-36 kg E4 04443713 ! D!kujeme Vám, že jste si vybrali BeSafe izi Up X2 Je d#ležité,

Více

Sklo-keramická vestavná varná deska. Návod k použití

Sklo-keramická vestavná varná deska. Návod k použití Sklo-keramická vestavná varná deska Návod k použití 1. Popis a rozmry výrobku (výbava dle modelu) 1-4 Sklokeramické plotny 5 Dotykový ovládací panel 2 Duální plotna 1. stupe 6 Sklokeramický povrch 3 Duální

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA POKYNY K INSTALACI A OBSLUZE ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro R a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 íany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI VARNÉ PLYNOVÉ DESKY SAMOSTATNÉ KH 95 XL, KH 70 X, 64 GX Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Toto je nový, peliv zkonstruovaný výrobek, vyrobený z materiál

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972 UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972 Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vlí stvrzuje, že tento manuál ádn prostudoval, pochopil všechny náležitosti a seznámil se se všemi riziky

Více

Katalog a ceník náhradních díl plynových topidel. Ceník prací a služeb. Postupy pro urování a odstraování vad.

Katalog a ceník náhradních díl plynových topidel. Ceník prací a služeb. Postupy pro urování a odstraování vad. Katalog a ceník náhradních díl plynových topidel. Ceník prací a služeb. Postupy pro urování a odstraování vad. Všeobecné schéma složení plynového topidla sestava 1 Tleso výmníku - * * * - Skupina 1 2 Hoák

Více

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ 1. Obsah dodávky Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE K ZAÍZENÍ KEEPER 3 M 1 1 POUŽITÍ Zaízení KEEPER 3 M je ureno k limitnímu mení výšky hladiny v nádržích s ropnými produkty a k indikaci pítomnosti pohonných hmot a vody v prostorách,

Více

1.Obsah dodávky. 2. Technický popis výrobku

1.Obsah dodávky. 2. Technický popis výrobku 1.Obsah dodávky kamerová jednotka Videotelefon 1x hlavní kamerová jednotka 1x monitor 1x montážní krabika 1x sluchátko 2x šroub M3x20 2x upevovací šrouby 1x montážní rámeek 1x pipojovací 4-pinový konektor

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky.

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky. Voda se mní v led pi teplotách rovných a menších než 0 C. Zárove zvtší svj objem o 1/11 svého objemu. Tedy z 11 litr vody se stane 12 litr ledu Toto zvtšení objemu je dostatené pro to aby se roztrhlo potrubí

Více

Návod k instalaci a obsluze CZ. Chladnika s mraznikou

Návod k instalaci a obsluze CZ. Chladnika s mraznikou Návod k instalaci a obsluze CZ Chladnika s mraznikou Jsme potšeni tím, že jste se rozhodl vybrat si náš výrobek. Dkujeme za provedený nákup. Pi píprav chladniky k provozu i pi jejím vlastním provozu dbejte

Více

Butanová pájecí souprava POOL Piezo

Butanová pájecí souprava POOL Piezo MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Butanová pájecí souprava POOL Butanová pájecí souprava POOL Piezo Typ KP01001 Typ KP01001P Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili

Více

OdstranČní pķepravních pojistek. Pķipojení vody podle modelu

OdstranČní pķepravních pojistek. Pķipojení vody podle modelu Bezpeþnostní pokyny Rozsah dodávky podle modelu Praÿka má velkou hmotnost pozor pŀi zvedání. Pozor: Zamrzlé hadice se mohou roztrhnout nebo prasknout. NeumisŌujte praÿku v oblastech ohrožených mrazem a/nebo

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Mycí stl 50L se zásobníkem 65L 26962

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Mycí stl 50L se zásobníkem 65L 26962 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Mycí stl 50L se zásobníkem 65L 26962 Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vlí stvrzuje, že tento manuál ádn prostudoval, pochopil všechny náležitosti a seznámil se se

Více

Propan-butanový horkovzdušný agregát (TEPLOGENERÁTOR)

Propan-butanový horkovzdušný agregát (TEPLOGENERÁTOR) MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze a údržb Propan-butanový horkovzdušný agregát (TEPLOGENERÁTOR) Propan-butanový horkovzdušný agregát (TEPLOGENERÁTOR) Propan-butanový horkovzdušný agregát (TEPLOGENERÁTOR)

Více

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli,

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli, MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou EasyGluco TM Uživatelská píruka Pro uživatele glukometru EasyGluco TM Vážený uživateli, dkujeme, že jste si vybral práv glukometr EasyGluco TM. Tato uživatelská píruka

Více

Prmyslový vai MEGA ZEUS (Vulcano 301)

Prmyslový vai MEGA ZEUS (Vulcano 301) MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Prmyslový vai MEGA ZEUS (Vulcano 301) Prmyslový vai TRINO Typ VP02001 Typ VP02006 Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili se spotebiem

Více

Propan-butanový RUNÍ HOÁK Typ 2258, 2259, 2260, 2261 Propan-butanový RAMPOVÝ HOÁK Typ 2270 Propan-butanová OHÍVACÍ SOUPRAVA Typ 2275

Propan-butanový RUNÍ HOÁK Typ 2258, 2259, 2260, 2261 Propan-butanový RAMPOVÝ HOÁK Typ 2270 Propan-butanová OHÍVACÍ SOUPRAVA Typ 2275 MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanový RUNÍ HOÁK Typ 2258, 2259, 2260, 2261 Propan-butanový RAMPOVÝ HOÁK Typ 2270 Propan-butanová OHÍVACÍ SOUPRAVA Typ 2272 Propan-butanová OHÍVACÍ SOUPRAVA

Více

Víceú elový vysava. Návod k obsluze. model 440. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan ZJIŠ OVÁNÍ A ODSTRA OVÁNÍ ZÁVAD

Víceú elový vysava. Návod k obsluze. model 440. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan ZJIŠ OVÁNÍ A ODSTRA OVÁNÍ ZÁVAD ZJIŠOVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ ZÁVAD ZÁVADA PÍINA OPRAVA Vysava se nespouští Výpadek elektrického napájení Vadný kabel, spína nebo motor Zkontrolujte zásuvku Obrate se na centrum technické pomoci Z mížky výstupu

Více

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY MANUÁL PRO INSTALACI ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTONÉ BRÁNY OBECNÉ BEZPENOSTNÍ ZÁSADY STILE - UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pokud je zaízení správn instalováno a používáno, spluje pedepsané bezpenostní požadavky.

Více

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Tento návod na montáž, obsluhu a údržbu peliv uschovejte po celou dobu užívání vrat. 1 Návod na montáž Ped montáží dkladn protte! Montáž mže provádt

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM MONITOR APV-4CME/2 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM MONITOR APV-4CME/2 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM MONITOR APV-4CME/2 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Upozornní! Tento výrobek je souástí adresného digitálního videovrátného. Nemže být tedy zapojen do analogového systému!

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Návod k obsluze a údržb

Návod k obsluze a údržb Návod k obsluze a údržb VAROVÁNÍ Tyto jednotky jsou ureny POUZE pro použití v prmyslových systémech vedení stlaeného vzduchu. NEJSOU URENY pro jiné pracovní látky, než je okolní vzduch. Pívodní vzduch

Více

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy !"# Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy jehož souástí je i píruka uživatele, kterou práv držíte v ruce. Píruka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potebujete znát k pohodlné a bezpené

Více

Aplikaní pístroj na plošné pokládání lepidla SikaBond T52 FC

Aplikaní pístroj na plošné pokládání lepidla SikaBond T52 FC Technický list Vydání02/06 Identifikaní.: Verze. 01 Aplikaní pístroj na plošné pokládání lepidla SikaBond T52 FC Construction Popis výrobku S m je možné pokládat lepidlo SikaBond - T52 FC souasn ze tí

Více

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí:

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: Návod k obsluze náezových stroj F 251M - F 301M Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: servisní stedisko spolenosti S&K Kontakt, Tuanka 115, 627 00 Brno tel.: 545 424 360, servis@skkontakt.cz

Více

Video signal copy decoder Obj..: 351 229

Video signal copy decoder Obj..: 351 229 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 35 12 29 www.conrad.sk Video signal copy decoder Obj..: 351 229 Tento návod na obsluhu je publikací firmy Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Strasse

Více

Vaše uživatelský manuál PROGRESS PI3550X http://cs.yourpdfguides.com/dref/939997

Vaše uživatelský manuál PROGRESS PI3550X http://cs.yourpdfguides.com/dref/939997 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

KLADIVO. Nevýherní hrací pístroj HAMMER HAMMER KLADIVO - UŽIVATELSKÝ MANUÁL. KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 12

KLADIVO. Nevýherní hrací pístroj HAMMER HAMMER KLADIVO - UŽIVATELSKÝ MANUÁL. KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 12 KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 12 HAMMER Nevýherní hrací pístroj KLADIVO KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 2 / 12 Uživatelský manuál Obsah 1. Úvod 3 2. Technické parametry 3 3. Hra, módy single (hra jednoho pístroje)

Více

Propan-butanové mobilní topidlo RELAX. Propan-butanové mobilní topidlo RELAX Hot Spot Propan-butanové mobilní topidlo RELAX Blue Flame

Propan-butanové mobilní topidlo RELAX. Propan-butanové mobilní topidlo RELAX Hot Spot Propan-butanové mobilní topidlo RELAX Blue Flame MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanové mobilní topidlo RELAX mini Propan-butanové mobilní topidlo RELAX Propan-butanové mobilní topidlo RELAX Hot Spot Propan-butanové mobilní topidlo

Více

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 34 02 86 www.conrad.sk Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk Kompaktní rozmry, kvalitn provedená a masivní skí z MDF

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZWS2125W http://cs.yourpdfguides.com/dref/956855

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZWS2125W http://cs.yourpdfguides.com/dref/956855 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy Zobrazení Diagnostické y jsou zobrazovány jako impulsy (blikání). Uživatel musí spoítat poet impuls LED diody na diagnostickém zaízení. Nap. íslice 5 je vysláno jako pt impuls (bliknutí), následuje krátká

Více

1. Úvod Beta Major a Minor

1. Úvod Beta Major a Minor 1. Úvod Beta Major a Minor Stroje Beta Major a Minor jsou pneumaticky ovládané tepelné lisy pro obtisky a tavné tisky. Pracovní plochy stroj Beta Major a Minor mají bžn rozmry 38 x 50 cm (15 x 20 palc)

Více

AIRBLAST 1070 PN. Charakteristika

AIRBLAST 1070 PN. Charakteristika AIRBLAST 1070 PN Charakteristika Tlaková nádoba Dvoukomorová tryskací nádoba pro nepetržité tryskání (až 20-25 hodin pi použití ocelové drti. Tlakovou nádobu schválila spolenost Lloyds a je vyrobena dle

Více

Propan-butanový gril GYROS Typ 2112 a 2112A

Propan-butanový gril GYROS Typ 2112 a 2112A MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanový gril GYROS Typ 2112 a 2112A Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili se spotebiem ped jeho pipojením k LPG láhvi na

Více

Potrubní provedení pro st ední statický tlak

Potrubní provedení pro st ední statický tlak UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Potrubní provedení pro stední statický tlak Velice vám dkujeme za zakoupení naší klimatizaní jednotky. Ped použitím klimatizaní jednotky si peliv pette tuto píruku a uschovejte ji pro

Více

Návod k obsluze obchodní váhy FX 50

Návod k obsluze obchodní váhy FX 50 Návod k obsluze obchodní váhy FX 50 1 Avery Berkel Limited 2007. Všechna práva vyhrazena Chyby v textu vyhrazeny. Je zakázáno kopírovat a jinak dále reprodukovat vše v tomto manuálu uvedené bez souhlasu

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZCV5600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/665754

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZCV5600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/665754 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074

Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074 Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074 OBSAH 1. TECHNICKÉ ÚDAJE 2 2. PROHLÁŠENÍ O SHOD 3 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE 4 3.1 Urení 4 3.2 Nevhodné použití 4 3.3 Záruka 4 3.4 Mení kalibraních závaží

Více

KOMPAKTNÍ PARNÍ HRNEC STEAMCHEF1SS

KOMPAKTNÍ PARNÍ HRNEC STEAMCHEF1SS KOMPAKTNÍ PARNÍ HRNEC STEAMCHEF1SS Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informaním štítku a datum prodeje, který najdete na Vašem útu / faktue: Model. Výrobní

Více

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky.

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky. A. TBOS SYSTEM 1. Popis systému TBOS Vysílací modul Ovládací modul (stará verze) TBOS verze UNIK verze UNIK (stará verze) cívka 9V 2. Doplky idlo srážek relé idlo vlhkosti 3. Vlastnosti: * Doba závlahy

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk Obj..: 23 25 60 Vhodné pre deti od 3 rokov! Vážení zákazníci! Koup dálkov ízeného modelu bylo velmi dobré rozhodnutí. Jsme

Více

Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu:

Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s dvení stanicí, otevírání dveí a hlasovou komunikaci mezi jednotlivými monitory -interkom. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu

Více

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Wingo POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Obsah 1 Popis výrobku 2 2 Instalace 2 2.1 Pedbžná kontrola 2 2.2 Omezení pro použití 2 2.3 Montáž 3 2.3.1 Upevnní zadní konzoly 3

Více

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008 MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3) Typ VP02006 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3T) Typ VP02007 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP)

Více

Návod k použití GEMINI G

Návod k použití GEMINI G Návod k použití GEMINI G 061340-104 06.09.2011 Všeobecná upozornní Pro Vaši bezpenost Dokumentace Ped zahájením práce s pístrojem GEMINI G se prosím nejprve seznamte s tímto návodem k obsluze a s bezpenostními

Více

Uživatelská píruka pro Windows

Uživatelská píruka pro Windows Uživatelská píruka pro Windows SANTIS ADSL 100 ADSL USB Modem Za žádných okolností neotevírejte kryt pístroje! Používejte pouze kabely dodané s tímto zaízením a neprovádjte na tchto kabelech žádné zmny.

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk Obj..: 750 940 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru této barevné podvodní kamery. Abyste produkt uchovali v dobrém stavu

Více

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva 2 719 Synco living Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva KRF961-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání a stmívání elektrického osvtlení do 300 W Rádiová komunikace protokolem KNX RF

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Golf IV. Variant (4x2) (1999 2005) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004)

Více

C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco

C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco NÁVOD PRO OBSLUHU C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco Bezpenostní sv$telný záv$s CZ Návod pro obsluhu Tato p1íru3ka je chránna podle autorského práva. Všechna z toho vyplývající práva

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu ELEKTRICKÁ FRITÉZA Model: FE9-05 FE9-05 S FE9-10 FE9-05/12 FE9-10/12 FE7-05 FE7-10 FE7-05/8 FE7-10/8 FE9-05 M: Ovladač termostatu L1: Zelená kontrolka L2:

Více

Propan-butanové topidlo BRI

Propan-butanové topidlo BRI MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanové topidlo BRI Typ TB01005 Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili se spotebiem ped jeho pipojením k LPG lahvi na plyn.

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg UPOZORNNÍ PED POUŽITÍM STOJANU SI POZORN PETTE A NÁSLEDUJTE VŠECHNY UPOZORNNÍ A INSTRUKCE. NEPEKRAUJTE POVOLENOU NOSNOST. POUŽÍVEJTE

Více

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23 Návod k obsluze a montáži Teplotní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace

Více

EN GUIDE TO INSTALLATION FR GUIDE D'UTILISATION PT

EN GUIDE TO INSTALLATION FR GUIDE D'UTILISATION PT EN GUIDE TO INSTALLATION DK FR GUIDE D'UTILISATION FI PT CZ Ž OBSAH CZ VATELE 1 / PRO UŽIVATELE Bezpenostní Bezpenostní údaje 84 4 edí Ochrana životního prostedí 85 4 ístroje Popis pístroje 86 TALACE 2

Více

NÁVOD PRO POUŽITÍ, INSTALACI A ÚDRŽBU SKLOKERAMICKÉ DESKY KH 14

NÁVOD PRO POUŽITÍ, INSTALACI A ÚDRŽBU SKLOKERAMICKÉ DESKY KH 14 NÁVOD PRO POUŽITÍ, INSTALACI A ÚDRŽBU SKLOKERAMICKÉ DESKY KH 14 NO 25/09 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím spotebie si pozorn pette

Více

ada S-913 návod k obsluze

ada S-913 návod k obsluze ada S-913 návod k obsluze Strana 1/8 Úvod 1. Systém se dodává v základním provedení (sada) 1 ks kamera S913CAL a 1 ks monitor S913MBV vetn napájecího zdroje, nebo samostatn kamera s jedním nebo dvmi tlaítky

Více

B1 D V I C4 A. G C1 C2 B2 B3 C3 H p

B1 D V I C4 A. G C1 C2 B2 B3 C3 H p PRAKA CTD 1365 B1 D V I C4 A G C1 C2 B2 B3 C3 H p A VOLI PROGRAM A TEPLOTY Tento ovládací voli umožuje výbr program požadovaného zpsobu praní. Za tímto úelem je teba pootoit knoflíkem do polohy (lze jej

Více

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products 2 702 Meteorologické idlo QAC910 Bezdrátové idlo pro snímání venkovní teploty a atmosférického tlaku Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžn dostupnými lánky 2x 1.5

Více

Vaše uživatelský manuál DELONGHI ESAM 04.110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3950085

Vaše uživatelský manuál DELONGHI ESAM 04.110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3950085 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 505 SQL3500 SQL8500 SQL36E Elektromotorické pohony pro škrticí klapky VKF46 a VKF46 TS SQL3500 SQL8500 SQL36E SQL3500, SQL36E napájecí naptí AC 230 V, 3-polohový ídící signál SQL8500 napájecí naptí AC

Více

PLYNOVÝ GRIL MADEIRA

PLYNOVÝ GRIL MADEIRA PLYNOVÝ GRIL MADEIRA GP01001 Pracovní tlak Spoteba Výkon Rozmr grilovací desky Topné medium 30mbar 270 g/h 3,5kW 49 x 38 cm Propan-butan Ped použitím si pozorn pette návod k použití!!! POZOR: Vždy používejte

Více

Návod k použití Mikrovlnné trouby KMV 20 X

Návod k použití Mikrovlnné trouby KMV 20 X Návod k použití Mikrovlnné trouby KMV 20 X NO 32/08 Ped používáním Vaší mikrovlnné trouby si pette tyto pokyny a pi používání trouby je dodržujte. Pi dodržování tchto pokyn Vám bude trouba kvalitn sloužit

Více

Instala ní manuál klimatiza ního za ízení

Instala ní manuál klimatiza ního za ízení Instalaní manuál klimatizaního zaízení Upozornní Pro správnou funkci zaízení prosím dodržujte instalaní pokyny v tomto manuálu. Pi manipulaci s klimatizací dbejte, aby nedošlo k poškození zaízení. Uschovejte

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZCE5601 http://cs.yourpdfguides.com/dref/651062

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZCE5601 http://cs.yourpdfguides.com/dref/651062 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ELEKTRONICKÁ NÁVOD K POUŽITÍ

ELEKTRONICKÁ NÁVOD K POUŽITÍ PLN ELEKTRONICKÁ PRAKA NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÁST 1: PED POUŽITÍM Bezpenostní upozornní Doporuení ÁST 2: INSTALACE Odstranní pepravních šroub Seízení nožiek Pipojení k elektrické síti Pipojení pívodu vody

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX F64860 http://cs.yourpdfguides.com/dref/809899

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX F64860 http://cs.yourpdfguides.com/dref/809899 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX F64860. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál GORENJE WA63121 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1252171

Vaše uživatelský manuál GORENJE WA63121 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1252171 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BEKO DFN 6838 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3798266

Vaše uživatelský manuál BEKO DFN 6838 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3798266 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ACQUATONDO 29 TECHNICKÝ LIST A NÁVOD K MONTÁŽI ZAÍZENÍ. plochá elní ást s dvemi. plochá elní ást s dveními kídly. prizmatická elní ást

ACQUATONDO 29 TECHNICKÝ LIST A NÁVOD K MONTÁŽI ZAÍZENÍ. plochá elní ást s dvemi. plochá elní ást s dveními kídly. prizmatická elní ást TECHNICKÝ LIST A NÁVOD K MONTÁŽI ZAÍZENÍ ACQUATONDO 29 plochá elní ást s dvemi plochá elní ást s dveními kídly prizmatická elní ást prosklená boní ást TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY Jmenovitý tepelný výkon

Více

INSTALANÍ PÍRUKA PRO TOPNÉ KABELY

INSTALANÍ PÍRUKA PRO TOPNÉ KABELY INSTALANÍ PÍRUKA PRO TOPNÉ KABELY Generi, s.r.o. specialista na návrh, dodávky a montáže topných kabel renomovaných svtových výrobc Obchodn technická kancelá pro doprovodné topné systémy PROJEKTY - DODÁVKY

Více

Praní. Vypnutí. Nastavte voli programu na Stop (Vyp.). Zásuvka na prací prost edky s komorami I, II, Dví ka. Ovládací panel

Praní. Vypnutí. Nastavte voli programu na Stop (Vyp.). Zásuvka na prací prost edky s komorami I, II, Dví ka. Ovládací panel Vaše praka Blahopejeme rozhodli jste se pro moderní, kvalitativn vysoce hodnotný domácí spotebi znaky Bosch. Spotebi se vyznauje šetrnou spotebou vody a energie. U každé praky, která opouští náš závod

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG C61RCCN/XEH. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

60-120 100-150 100-199 100-250

60-120 100-150 100-199 100-250 Q 60-120 100-150 100-199 100-250 R QUANTUM gis Peliv si tuto píruku prostudujte. Upozornní Díve, než zanete pístroj používat, pette si peliv tuto píruku. Když nebudete znát nebo respektovat instrukce

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 1 POPIS str. 2 2 SEZNÁMENÍ str. 4 3 ROZBALENÍ A MONTÁŽ str. 4 4 POUŽITÍ MIKROSKOPU str. 4 5 ÚDRŽBA MIKROSKOPU str. 5 6 TECHNICKÉ ÚDAJE str. 6 7 RECYKLACE

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM KAMEROVÉ JEDNOTKY DRC-2KMSVN DRC-4KMVN DRC-6KMVN TLAÍTKOVÉ EXPANDÉRY DRC-8KSVN DRC-10KVN DRC-14KVN NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Upozornní! Tento výrobek je souástí systému

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://cs.yourpdfguides.com/dref/869452

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://cs.yourpdfguides.com/dref/869452 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

Vaše uživatelský manuál LIEBHERR UIK 1424 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4210474

Vaše uživatelský manuál LIEBHERR UIK 1424 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4210474 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

.Obsah. 1 UPOZORNNÍ 1.1 Úvod 1.2 Obecná upozornní 1.3 Doprava, manipulace se zaízením, vybalování zaízení 1.4 Bezpenostní opatení

.Obsah. 1 UPOZORNNÍ 1.1 Úvod 1.2 Obecná upozornní 1.3 Doprava, manipulace se zaízením, vybalování zaízení 1.4 Bezpenostní opatení .Obsah 1 UPOZORNNÍ 1.1 Úvod 1.2 Obecná upozornní 1.3 Doprava, manipulace se zaízením, vybalování zaízení 1.4 Bezpenostní opatení 2 INSTALACE 2.1 Informace pro technika provádjícího instalaci 2.2 Umístní

Více

Vaše uživatelský manuál HOTPOINT-ARISTON ARMXXF 149 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1322148

Vaše uživatelský manuál HOTPOINT-ARISTON ARMXXF 149 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1322148 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HOTPOINT-ARISTON ARMXXF 149. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

NÁVOD K OBSLUZE S200/S300. Bezpenostní laserový skener

NÁVOD K OBSLUZE S200/S300. Bezpenostní laserový skener NÁVOD K OBSLUZE Bezpenostní laserový skener CZ Návod k obsluze Tato p,íru.ka je chránna podle autorského práva. Všechna z toho vyplývající práva z3stávají spole.nosti SICK AG. Spole.nost SICK AG poskytuje

Více