Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení Vedoucí práce: PaedDr. Jana Černá Vypracovala: Jitka Novotná Čelákovice 2010

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. Nehvizdy,

3 Poděkování Především bych chtěla poděkovat vedoucí mojí absolventské práce PaedDr. Janě Černé za odborné vedení a vytvoření velmi příjemné atmosféry při konzultacích a za čas, který mi věnovala. Musím poděkovat také rodičům, kteří mi ochotně poskytli informace o svých dětech, které trpí specifickou poruchou učení a učiteli za rozhovor a podnětné připomínky k tématu mé absolventské práce. Závěrem bych chtěla poděkovat pedagogům v Základní škole v Nehvizdech a psychologům v Pedagogicko-psychologické poradně v Praze, zvláště Mgr. L. Vyternové, za předání svých znalostí a zkušeností týkající se problematiky specifických poruch učení

4 Obsah ÚVOD CÍL ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Hlavní cíl: Dílčí cíle: TEORETICKÁ ČÁST Speciální pedagogika Historie SPU Charakteristika dítěte mladšího školního věku Specifické poruchy učení Dyslexie, dysgrafie, dysortografie Další související poruchy Etiologie specifických poruch učení Typologie dyslexie Diagnostika poruch učení Nepřímé zdroje diagnostických informací Přímé zdroje informací diagnostická kriteria Reedukace specifických poruch učení Reedukace sluchového vnímání Reedukace zrakového vnímání Orientace v prostoru Nácvik sekvencí, posloupnosti a koncentrace pozornosti Paměť Rozvoj řeči Reedukace dyslexie Reedukace a kompenzace dysgrafie Reedukace dysortografie Využití výpočetní techniky Obecné zásady při nápravné péči pro rodiče a učitele Individuální péče o děti se specifickými poruchami učení Spolupráce s rodiči a učiteli Poruchy chování jako následek poruch učení Legislativní rámec problematiky specifických poruch učení

5 3 PRAKTICKÁ ČÁST Kazuistika č Rozhovor s Romanovým učitelem Kazuistika č Praxe v pedagogicko-psychologické poradně DISKUZE ZÁVĚR SUMMARY BIBLIOGRAFIE SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHY

6 ÚVOD Specifické poruchy učení jako je dyslexie, dysgrafie a dysortografie nejsou již v dnešní době zcela neznámé pojmy. Toto téma jsem si zvolila pro absolventskou práci proto, že se domnívám, že je zapotřebí větší spolupráce a zároveň edukace rodičů, kteří mohou přispět k včasnému rozeznání poruchy učení, aby tak došlo co nejdřív k reedukaci jeho poruchy a dítě nebylo stresováno. Neúspěch dítěte ve škole vede k dalekosáhlým problémům v jeho životě. Může se u něj projevit agresivita, sebepoškozování nebo sebevražedné sklony či jiné závažné poruchy chování. Za poslední čtyři roky jsem o specifických poruchách učení přečetla hodně literatury, jelikož jsem řešila se synem jeho problémy se čtením a psaním. Vím, že není ojedinělý případ a že je spousta takových dětí, které mají stejné problémy. To jsem zjistila i při své praxi v Pedagogicko-psychologické poradně v Praze, Hloubětíně. Moje kamarádka se mi svěřila, že i její syn trpí poruchou učení a při práci vychovatelky na Základní škole v Nehvizdech jsem si všímala dětí, které měly podobné problémy

7 1 CÍL ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 1.1 Hlavní cíl: Zaměřit se na diagnostiku dyslexie, dysgrafie, dysortografie jako specifických poruch učení. Přiblížit některé speciální zkoušky a testy, které hodnotí výkony dítěte mladšího školního věku v jednotlivých percepčních oblastech. 1.2 Dílčí cíle: Popsat možnosti reedukace dyslexie, dysgrafie, dysortografie jako specifických poruch učení. Snažit se zjistit a rozpracovat nejvhodnější postupy a metody reedukace, které mohou pomoci rodičům i učitelům k vytvoření individuálního vzdělávacího programu. Upozornit na možné následky specifických poruch učení a v praktické části znázornit diagnostiku a reedukaci v praxi

8 2 TEORETICKÁ ČÁST 2.1 Speciální pedagogika Termín specifické poruchy učení (dále jen SPU) spadá do oboru speciální pedagogiky v systému pedagogických věd. Speciální pedagogika je vědní obor, který se zabývá zákonitostmi výchovy a vzdělávání a rozvojem jedinců, kteří jsou znevýhodnění vůči většinové populaci v oblasti fyzické, psychické nebo sociální a mají speciální výchovně vzdělávací potřeby. [FIŠER, ŠKODA, 2008, str. 14] Z výše uvedené definice vyplývá, že se zaměřuje na jedince, kteří mají vzhledem ke svému znevýhodnění specifické potřeby v oblasti fyzické, psychické či sociální. Aby byly uspokojeny jejich specifické potřeby tj. edukační, společenské seberealizace a rozvoje, je nutné stanovit a aplikovat speciální metody a postupy. Cílem speciální pedagogiky je maximální rozvoj osobnosti postiženého nebo znevýhodněného jedince a dosažení maximálního stupně socializace. Snahou společnosti je integrace všech handicapovaných do školských zařízení a do společnosti. [FIŠER, ŠKODA, 2008] Jednotlivé obory speciální pedagogiky jsou pojmenovány podle významného českého speciálního pedagoga Miloše Sováka, který je člení podle druhu postižení do šesti oborů: psychopedii, somatopedii, logopedii, surdopedii, oftalmopedii a etopedii. V současné době jsou k tomuto systému přiřazovány další dva obory: speciální pedagogika osob s kombinovaným postižením a parciální nedostatky, kam patří specifické vývojové poruchy učení a lehké mozkové dysfunkce. [PIPEKOVÁ, 1998] Hned v úvodu bych chtěla podotknout o přejmenování lehké mozkové dysfunkce tj. LMD na modernější název ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorders) hyperaktivita spojená s poruchou pozornosti, též ADD porucha pozornosti. [www.nemoci.doktorka.cz, 2] - 8 -

9 2.2 Historie SPU Vlastní historie dyslexie začala objevem místa v čelním laloku levé mozkové hemisféry, která řídí artikulaci, roku 1861 francouzským neurologem P. Brocou. Druhým objevem bylo zjištění německého neurologa O. Wernickeho, že v blízkosti Brocových center se nacházejí jiná centra, která jsou přednostně odpovědna za porozumění mluvené řeči a za obsahovou složku našeho mluvení. Nejvýznamnějším vědcem v oboru specifických poruch učení se stal Samuel Torrey Orton, který položil základy neurologického a neuropsychologického zkoumání. Také v historii české vědy jsou významné osobnosti, které přispěly k poznání specifických poruch učení. Na počátku 20. století to byl neurolog Antonín Heveroch, který v roce 1904 jako první Evropan uveřejnil článek O jednostranné neschopnosti naučit se čísti při znamenité paměti. Zásluhou psychologa J. Langmeira a psychiatra O. Kučery se v padesátých letech začala u nás organizovat nápravná péče. V roce 1962 vznikla v Brně první specializovaná třída a v roce 1967 byly zřízeny první třídy pro dyslektiky v Praze, při základních devítiletých školách. [MATĚJČEK, 1995] Nejznámější osobností v naší společnosti se stal profesor Zdeněk Matějček, který k této problematice vydal řadu podnětných článků, vědeckých pojednání a další literatury. Ze speciálních pedagogů mají velký podíl na rozvoji reedukačních metod například Hana Tymichová, Zdeněk Žlab, Věra Pokorná, Olga Zelinková, Marie Třesohlavová a daší. 2.3 Charakteristika dítěte mladšího školního věku Vymezení jednotlivých období ontogeneze: Lidský věk dělíme do jednotlivých stádií, kde jednotlivé oblasti vývoje spolu úzce souvisí, navazují na sebe. Jednotlivá období provází mnoho změn týkajících se různých oblastí života. Období: prenatální početí až narození novorozenecké 1 měsíc kojenecké 1 měsíc až 1 rok batolecí 1 až 3 roky předškolní 3 až 6 let - 9 -

10 školní: mladší 6 až 10 let střední 10 až 14 let starší 14 až 16 let adolescence 16 až 18 let dospělosti: mladší 19 až 30 let střední 30 až 45 let pozdní 45 až 60 let počáteční stáří 60 až 75 let pokročilé stáří nad 75 let [JOBÁNKOVÁ, 2003] Charakteristika mladšího školního věku Mladší školní věk zaujímá zlomek života týkající se období od 6 do 10 let. Začíná vstupem dítěte do školy a předpokládá školní zralost a připravenost dítěte pro školu tzn. osvojení intelektuálních, pracovních a sociálních činností, které jsou nutné pro zvládnutí učení. Schopnost školní práce je jedna z hlavních charakteristik školní zralosti dítěte. Tělesný růst je rovnoměrný, plynulý. Na tělesném růstu přímo závisí vývoj pohybových schopností, hrubá i jemná motorika. Zlepšuje se pohybová koordinace celého těla. Zdokonaluje se smyslové vnímání, zlepšuje se koordinace mezi zrakem a jemnou motorikou, roste schopnost diferencovat barevné odstíny. Vnímání přestává být nahodilým procesem a stává se záměrným cílevědomým pozorováním. Pro řečový projev školáka je charakteristický růst slovní zásoby, zdokonalení verbálního projevu. Roste délka vět, jejich složitost i skladba, repertoár využívaných gramatických pravidel. Dítě poznává nová slova, chápe již mnohem přesněji jejich správný význam a osvojuje si nové významy již známých slov. S vývojem řeči úzce souvisí i vývoj paměti. Dlouhodobá i krátkodobá paměť je v této době již mnohem stabilnější, umožňuje dítěti dobré osvojení i lepší reprodukci naučené látky. Dítě si osvojuje nové postupy učení, dokáže rozložit svoji pozornost na více oblastí učební látky učí se učit

11 Myšlení. Dítě je schopno logických operací, úsudků odpovídajících zákonům logiky, teprve ve věku okolo sedmi let. Dítě dovede udržet v mysli více faktů současně, dovede problémy řešit jen v mysli, dokáže se odpoutat od bezprostředního názoru, od svých přání a pocitů. Všechny projevy konkrétních myšlenkových operací nastupují postupně, mnohé z nich mohou být do značné míry závislé na vhodné formě učení a procvičování. Dítě dokáže nové poznatky umístit v prostoru a čase. Také v chápání času a posloupnosti jednotlivých dějů začíná mít školák jasnou představu (dovede již přesně užívat termínů jako je blízko a daleko, dříve později, za týden, za rok). Vstup do školy znamená pro dítě výraznou změnu v procesu socializace. Rodina ztrácí svoji dominantní socializační funkci, vedle ní získávají stále větší význam další autority a vzory chování učitelé, spolužáci. Postupně se tvořící kolektiv spolužáků ve třídě dává dítěti možnost nových modelů chování, dítě si osvojuje celou řadu nových rolí, na základě toho, jakou pozici si v kolektivu vydobude. Skupina vrstevníků začíná vedle rodiny spoluvytvářet sebepojetí a sebevědomí dítěte. Některé děti zaujímají spíše dominantní pozice, jiné se v kolektivu projevují submisivně, podřizují se a nechávají se ostatními vést. Zpočátku školní docházky jsou vztahy nahodilé, utváří se podle toho, kdo s kým sedí, blízko koho bydlí, s kým chodí do kroužku apod. Teprve ve věku kolem deseti let se vytvářejí trvalejší vztahy, které už jsou založeny na osobnostních vlastnostech, blízkosti zájmů, povah apod. Ke konci období jsou vztahy diferencovanější a školáci si začínají získávat svoji pozici ve třídě i svými osobními vlastnostmi. Stejně pozvolna se upevňuje systém hodnot, vývoj morálního vědomí a jednání. Zpočátku plně závisí na autoritě dospělého. Hrou se činnost stává mnohem bohatší, různorodější, dítě preferuje hry soutěživé, se složitějšími pravidly. Takzvané rolové hry (hraní si na něco) jsou mnohem blíže reálnému životu než v období předcházejícím. [JOBÁNKOVÁ, 2003]

12 2.4 Specifické poruchy učení Definice Poruchy učení jsou souhrnným označením různorodé skupiny poruch, které se projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností, jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematické usuzování nebo počítání. Tyto poruchy jsou vlastní postiženému jedinci a předpokládají dysfunkci centrálního nervového systému. I když se porucha učení může vyskytnout souběžně s jinými formami postižení (jako např. smyslové vady, mentální retardace, sociální a emocionální poruchy) nebo souběžně s jinými vlivy prostředí (např. kulturní zvláštnosti, nedostatečná nebo nevhodná výuka, psychogenní činitele), není přímým následkem takových postižení nebo nepříznivých vlivů. [MATĚJČEK, 1993, str. 24] Prof. Matějček upozorňuje na výstižnější pojednání od Z. Drnkové, která upozorňuje na to, že se jednotlivé obtíže ve čtení nebo psaní mohou různě kombinovat a že rozhodující pro diagnózu poruch učení je vyšetření psychologické a speciálněpedagogické. Jak vyplývá z definice, specifické poruchy učení činí obtíže při osvojování učiva běžnými výukovými metodami, přestože dítě má přiměřenou inteligenci a dostatečně podnětné rodinné prostředí i pozitivní emocionální vývoj. [MATĚJČEK, 1993] Dyslexie, dysgrafie, dysortografie V České odborné literatuře není zcela sjednocena a jasně definována terminologie specifických poruch učení. Používá se výrazů vývojové poruchy učení, specifické poruchy učení nebo specifické vývojové poruchy, které jsou nadřazeny termínům pro specializovanější pojmy, jako je dyslexie, či vývojová dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie. Pod termínem dyslexie se často předpokládají obtíže ve čtení a psaní. Předpona dys- zahrnuje rozpor. Dysfunkce je špatná funkce, porucha funkce. [POKORNÁ, 1997] K nejčastěji vyskytujícím se poruchám náleží: Dyslexie specifická porucha čtení Projevuje se v obtížích při rozpoznání a zapamatování si jednotlivých písmen, hlavně písmen tvarově podobných (b-d, s-z, t-j), zvukově podobných (a-e-o, b-p). Problémy

13 nastávají při spojování hlásek v slabiku a posléze při souvislém čtení. Porucha souvisí s oslabením v oblasti spolupráce mozkových hemisfér i s očními pohyby. Porucha postihuje rychlost čtení (dítě čte pomalu nebo slabikuje), správnost (dítě zaměňuje písmena nebo domýšlí text), porozumění čtenému textu. Dysgrafie specifická porucha psaní Postihuje schopnost napodobit tvar písmen, řazení písmen, spojení hláska-písmeno. Dítě si nepamatuje písmena, zaměňuje tvarově podobná písmena, písmo je neuspořádané, dítě nedodržuje lineaturu, výšku písmen. Písemný projev dítěte bývá nečitelný. Děti píší pomalu, namáhavě, chybně drží psací náčiní. Přílišné soustředění na grafickou stránku písemného projevu často způsobuje neschopnost soustředit se na pravopisné jevy. Dysortografie specifická porucha pravopisu Porucha nepostihuje celou oblast gramatiky, týká se pouze tzv. specifických dysortografických jevů jako jsou vynechávky, záměny písmen, inverze, zkomoleniny, nesprávně umístěné nebo vynechané vyznačení délek samohlásek, nerozlišení slabik dydi, ty-ti, ny-ni. Děti potřebují více času na správné napsání. V časově limitovaných úkolech se dysortografické chyby znovu objevují. Nápadné nebo i nesmyslné pravopisné chyby plynou z neschopnosti aplikovat třeba i dobře osvojená pravopisná pravidla v důsledku poruchy příslušných funkcí (např. sluchového vnímání). Chybí cit pro jazyk. [ZELINKOVÁ, 1994, PIPEKOVÁ, 1998] Další související poruchy Dyskalkulie specifická porucha matematických schopností Dyspraxie specifická porucha obratnosti, schopnosti vykonávat složité úkony. Dysmúzie specifická porucha postihující schopnost vnímání a reprodukce hudby. Dyspinxie specifická porucha kreslení [ZELINKOVÁ, 1994]

14 2.5 Etiologie specifických poruch učení Výzkumy a zkušenosti ukazují, že v našich základních školách trpí dyslexií nejméně 2 3 % žáků. Počet chlapců dyslektiků přitom několikanásobně převyšuje počet dyslektiček (asi 5 : 1). Čtenářský vývoj se nezrychlil, pouze u dívek probíhá jinak, rychleji a s méně odchylkami, než u chlapců. Existují mezi nimi velké rozdíly v příslušných psychických funkcích a jejich vývoji. Dívkám vyhovuje analytickosyntetická metoda vyučování čtení, která se aplikuje v dnešním školství. [KREJČÍŘOVÁ, 1995] Příčiny vzniku poruch učení se různí podle toho, z čeho vycházejí. Deficit je nedostatečná integrace psychických funkcí a pomalé provádění kognitivních funkcí. Deficity se kombinují. Katalog příčin specifických poruch učení: 1. Funkční nedostatky a deficity schopností zraková či sluchová nedostatečnost, deficit v procesu automatizace, porucha paměti, menší schopnost abstrakce, nedostatečná schopnost logického myšlení, porucha motoriky, prostorového vnímání, časového sledu, nižší inteligence, nižší verbální inteligence, řečové obtíže, artikulační obtíže. 2. Dispoziční (konstituční) nedostatky dědičné sklony, genetické vlivy (vliv mužského hormonu testosteronu na vývoj mozku) s odchylkami ve funkci centrálního nervového systému, poruchy zraku nebo sluchu, tělesný a růstem podmíněný neklid a impulzivita, postižení mozku neznámého původu, opožděný tělesný vývoj, zdravotní potíže a na nich závislá zvýšená únavnost a jiné poruchy. 3. Poruchy koncentrace a menší odolnost vůči námaze nedostatečná schopnost napnout své síly, lenost, odklon pozornosti, nedostatečná schopnost koncentrace, nervozita, neklid, úzkostnost, nesamostatnost, klesající pracovní rytmus, zabíhavá pozornost, nestálá pohotovost k učení, dítě ztratilo naději na úspěch, nepříznivá motivace k učení, hektický pracovní styl, dítě pracuje bez rozmyslu. 4. Nedostatečné vnější podmínky jak mimoškolní (zátěž a zanedbanost způsobená neuspořádanými poměry v rodině, ztráta odvahy způsobená stálými výtkami rodičů, chybějící domácí pomoc a péče při přípravě do školy), tak školní narušená komunikace dítěte s okolím (role outsidera mezi spolužáky, častější změna školy a

15 absence ve škole, učitel předem očekává snížený výkon, metodické chyby a nedostatečné osobní nasazení učitele). [POKORNÁ, 2000] 2.6 Typologie dyslexie Obraz poruchy u každého dítěte má svoji jedinečnou tvář, kde se dílčí oslabení i zachované schopnosti prolínají nejrozmanitějším způsobem, proto někteří autoři podle převažující problematiky dělí dyslexií (souborný název pro specifické poruchy čtení, psaní a pravopisu) na následující typy: Dyslexie na podkladě percepčních deficitů: oslabení v oblasti sluchové percepce (fonemický sluch schopnost sluchového rozlišování) nebo převaha těžkostí v oblasti zrakové percepce (orientace v textu, záměna písmen). Dyslexie s převahou obtíží v oblasti motorické: neobratnost, pomalost a zdlouhavost psacího procesu, oční pohyby, motorika ruky, pohyby jazyka a mluvidel artikulační neobratnost. Dyslexie na podkladě integračních obtíží: převádění dat z jedné smyslové modality do druhé a jejich pohotová souhra pomalost čtení a neporozumění čtenému textu. Dyslexie s poruchou dynamiky zákl. psychických procesů: dyslexie u hyperaktivního dítěte (dříve jedná než přemýšlí) a dyslexie u hypoaktivního dítěte (těžkopádné a pomalé jednání). Dyslexie z hlediska vzájemného vztahu verbální a názorové složky intelektu (nerovnováha): typ s převahou verbální složky (ADD obtíže v rámci názorové složky) nebo typ s převahou prakticko-názorové složky (obtíže ve slovně pojmové složce opožděný vývoj řeči)

16 Dyslexie z hlediska lateralizace mozkových hemisfér: rozlišování písmen jakožto tvarů je funkcí pravé hemisféry. Práce se slabikami a slovy je funkcí levé hemisféry. Porucha je způsobena v souhře mozkových hemisfér. Dirk Bakker rozlišuje dva typy dyslexie: typ s převahou levé hemisféry na počátku čtenářského výcviku (lingvistickosémantický přístup čtení je poměrně rychlé ale s mnoha chybami, hádání a domýšlení slov) typ s dlouho přetrvávající převahou pravé hemisféry (vizuálně-percepční přístup čtení je pomalé, ale přesné, ulpívání zraku, vracení se v textu, nesyntetizace). [KREJČÍŘOVÁ, 1995] 2.7 Diagnostika poruch učení Diagnostika specifických poruch učení je důležitá pro vzdělávací proces a reedukaci dítěte. Provádí se ve specializovaných pracovištích. Průběh vyšetření se podrobně zapisuje do záznamového archu. V prvé řadě je třeba vyloučit sníženou úroveň rozumových schopností vyjádřené inteligenčním kvocientem (IQ). K tomu slouží standardizované testy určené pro celou populaci školních dětí. Dále se stanovuje úroveň vědomostí, dovedností, poznávacích procesů, osobnostních charakteristik, sociálních vztahů a jiných faktorů, které určují úspěšnost či neúspěšnost dítěte. Jednotlivé specifické poruchy učení se u jednotlivých žáků kombinují, jedna vychází z druhé, jedna ovlivňuje a komplikuje druhou. Co nejpřesnější stanovení diagnózy postižené dílčí funkce vede k nápravě celého systému. Pokud se zjistí příčina, jádro poruchy, může se navrhnout nápravná cvičení zacílená na dílčí deficit. [ZELINKOVÁ, 1994] Nepřímé zdroje diagnostických informací Rozhovor s rodiči - zjišťují se anamnestické údaje o dítěti. Výskyt podobných obtíží v rodině např. u sourozenců, prodělaná onemocnění, údaje o vývoji řeči, psychomotorický vývoj, průběh těhotenství a porodu, zájmy dítěte. Zajímat se o naděje i obavy rodičů. Rozhovor s dítětem dítě může samo objasnit své potíže

17 Rozhovor s učitelem psycholog společně s učitelem odhalují příčiny neúspěchu dítěte. Učitel obeznámí psychologa s metodami, které při vyučování použil, jak dítě při hodině pracuje, jak se dá motivovat, případně popíše reakci dítěte na svůj nezdar. [ZELINKOVÁ, 1994] Přímé zdroje informací diagnostická kriteria K diagnostice se pořizují speciální zkoušky a testy hodnotící výkony dítěte v percepčních oblastech, analyzují se školní výkony dítěte ve čtení a psaní. Sleduje se chování dítěte v průběhu vyšetření (jakým způsobem řeší úkoly) i komentáře. Při navazování kontaktu se využívají kresebné testy, které umožňují motorické uvolnění čímž se sníží nejistota nebo neurotické zábrany. Čtení Vyšetření čtení je indikováno u dítěte, které má trvale průměrné či podprůměrné výsledky ve čtení při negativním nálezu v oblasti zraku nebo sluchu. Používají se standardizované testy čtení, ze kterých se získávají informace o rychlosti čtení tzv. kvantitativní hodnocení (počet přečtených slov v průměru za 1 minutu, počet správně a chybně čtených slov). Důležité je i kvalitativní hodnocení. Sleduje se způsob čtení (hláskování, slabikování, zarážení před obtížnějšími slovy, nesprávná technika čtení, správnost očních pohybů, dodržování intonace, schopnost orientace v textu, způsob hospodaření s dechem). Také se sleduje frekvence chyb v závislosti na čase (dítě chybuje na začátku čtení, uprostřed, na konci nebo nahodile). Kontroluje se nejen porozumění čtenému textu, ale i schopnost samostatně vypravovat a odpovídat na otázky. [JUCOVIČOVÁ, ŽÁČKOVÁ, 2004] Psaní Hodnotí se úroveň grafické, pravopisné a obsahové stránky při použití opisu, přepisu, diktátu, volného písemného projevu. Opis ukazuje grafomotorické zvládnutí tvarů písmen a jejich uspořádání ve slova, popř. věty. Opisuje-li dítě nesmyslný text, nemá možnost pomáhat si kontextem

18 Přepis sleduje stejné cíle jako opis s tím, že dítě zde musí zvládat vztah mezi tiskacími a psacími písmeny. Diktát ukazuje na dostatečně rozvinutou sluchovou a zrakovou percepci, grafomotoriku, znalost spojení hláska-písmeno, znalost a aktivní aplikaci gramatických pravidel. Užívají se diktáty, které obsahují tzv. specifické dysortografické jevy (viz. příloha č. 1). Volné téma (sloh) ukazuje na dovednost samostatného písemného vyjadřování a zároveň zvládnutí grafické a pravopisné stránky. [ZELINKOVÁ, 2009] Při psaní sledujeme komolení slov, nedodržování diakritických znamének, nerozlišování měkkých slabik di, ti, ni od tvrdých dy, ty, ny a nedodržování gramatických pravidel při psaní. Dále si všímáme způsobu sezení při psaní, držení psacího náčiní, způsobu psaní (plynulost tahů, přítlak, velikost a sklon písma), rychlost psaní, zápasí s vybavováním tvarů písmen, uspořádání na ploše. [POKORNÁ, 1997] Výsledky vyšetření na odborném pracovišti se porovnávají s výsledky Porovnávají se výsledky diktátu a slohu v poradně se školními sešity i úkolníčky. ve škole. Rozborem chyb se odlišují tzv. specifické dysortografické chyby a chyby pravopisné. Při častém výskytu pravopisných chyb se používá diferenciální diagnóza. Zjišťuje se, zda dítě umí gramatická pravidla ústně, zda napíše doplňovací cvičení s mnohem menším počtem chyb, zda dovede chyby v diktátech po upozornění vyhledat a zdůvodnit správný tvar. [POKORNÁ, 1997] Úroveň sluchového vnímání Dnešní děti jsou obklopeny množstvím zvuků, které mohou dosahovat velké intenzity. Dochází ke zhoršenému vývoji jemnějších zvuků a tím i ke zhoršené schopnosti naslouchání lidské řeči. Nedostatečně rozvinutá sluchová analýza a syntéza řeči se projevuje komolením slov při psaní a čtení, především v delších slovech, ve kterých převládají souhlásky nad samohláskami např. čtvrtek, skvrna. Dalšími příčinami sluchové nedostatečnosti mohou být ve sluchové diferenciaci měkkých a tvrdých slabik

19 po souhláskách d, t, n, a v délce samohlásek. Opakováním slov a vět se zjišťuje úroveň sluchové paměti. Sluchová analýza a syntéza řeči dítě má rozložit na hlásky předříkávaná slova se stoupající obtížností a naopak. Nejjednodušší slovo je má a nejobtížnější je nenapodobitelný. Např. sluchová analýza sám = s-á-m, sluchová syntéza d-r-á-h-a = dráha. Poznávání první hlásky ve slově (poslední hlásky) Sluchová diferenciace měkkých a tvrdých slabik po souhláskách d,t,n, např. diferenciace nesmyslných slov dynt dint nebo smysluplných slov divadlo dynamo. Sluchová diferenciace smysluplných slov např. mák mám. Délka samohlásek reprodukce rytmických struktur. [ZELINKOVÁ, 1994] U školních dětí se v pedagogicko-psychologických poradnách používá Matějčkova zkouška sluchové analýzy a syntézy a zkouška sluchové diferenciace (viz. příloha č. 2 a příloha č. 3). Zrakové vnímání Sleduje se horizontální a vertikální inverze písmen, záměna písmen, nedostatečné rozlišování geometrických figur, zaměňování jednotlivých písmen, tvarů a jejich obtížné znázorňování. Při vyšetření zrakové percepce tvarů se používají normované testy Edfeldtova Reverzní zkouška a Vývojový test zrakového vnímání M. Frostigové, který obsahuje pět subtestů: 1. Vizuomotorická koordinace dítě má nakreslit nepřerušené čáry mezi ohraničujícími liniemi různé šířky, aniž by se jich tužkou dotklo a nebo spojit bez přerušení 2 body. 2. Figura-pozadí - dítě má rozlišit obrazec proti stále komplexnějšímu pozadí, které jej překrývá (obrázky jsou různě skryté nebo se prolínají). 3. Konstantnost tvaru subtest obsahuje geometrické tvary, které se liší velikostí, vzorkem a polohou v prostoru. Dítě má odlišit stejné tvary od podobných bez ohledu na jejich velikost, polohu nebo barvu

20 4. Poloha v prostoru dítě musí poznat obrázky běžných předmětů, i když jsou převrácené nebo otočené. 5. Prostorové vztahy dítě má obkreslit určité geometrické tvary a přitom může používat tečky jako opěrné body v prostoru. Obr.č. 1: Ukázka z vývojového testu zrakového vnímání M. Frostigové. [KREJČÍŘOVÁ, 1995] test na rozlišování pozadí a figury (obrázky dítě obtahuje tužkou) Obr.č.2: Vnímání figury a pozadí podle Frostigové. [POKORNÁ, 1997] Obr.č. 3: Zrakové rozlišování pozadí a figury. [POKORNÁ, 1997]

21 test na rozlišování inverzních obrazců (dítě určuje, zda jsou obrazce stejné nebo rozdílné) Obr. č.4: Příklad párových symbolických figur z Edfeldtova testu. [POKORNÁ, 1997] test na zjišťování úrovně percepce tvarů s dovedností tyto tvary znázornit (dítě by mělo nakreslit geometrický tvar na konec přímky a tím se i zjišťuje krátkodobá zraková paměť). Obr. č. 5: Zraková percepce geometrických tvarů. [POKORNÁ, 1997]

22 Pravolevá a prostorová orientace Z. Žlab prokázal závislost mezi úrovní pravolevé orientace a čtením. Ve čtení se nezvládnutí pravolevé orientace může projevovat inverzemi a zrcadlovým čtením. Vyšetřuje se vnímání prostoru, orientace v prostoru s nápadnostmi, motorické dovednosti, obratnost a šikovnost dítěte, určování stran na sobě i v prostoru. Používá se Soubor specifických zkoušek od Z. Žlaba, které obsahují orientaci ve čtverci: ukaž pravý horní roh papíru, levý dolní roh, orientaci na vlastním těle: zvedni levou ruku, ukaž pravou rukou levé oko a orientaci na osobě sedící čelem: ukaž pravou rukou mou pravou ruku. K orientační diagnostice se používají i obrázky, předměty umístěné v prostoru. [ZELINKOVÁ, 2009] Pro děti od osmi let se využívá Reyova komplexní figura (dítě by mělo nakreslit figuru zpaměti). Zjišťuje se i strategie duševní práce. Obr.č. 6: Reyova komplexní figura. [POKORNÁ, 1997]

23 Vyšetření řeči V průběhu rozhovoru s dítětem se hodnotí zadrhávání, výslovnost, slovní zásoba, vyjadřovací schopnosti. Specifické poruchy řeči se ověřují opakováním slovních spojení např. sušené švestky. [ZELINKOVÁ, 2009] Vnímání časové posloupnosti Provádějí se zkoušky v doplňování řady čísel, opakování krátkých a dlouhých slabik, vytleskávání či vyťukávání rytmu ( s využitím bzučáku). Obr.č. 7: Nácvik sekvencí. [POKORNÁ, 1997] Vyšetření laterality, dominance a leváctví Všechny párové orgány podléhají pravidlu lateralizace, upřednostňuje se jeden orgán z páru, který pracuje rychleji a kvalitněji. Výhodou je dominance ruky i oka se stejnou lateralitou (např. pravoruké dítě upřednostňuje pravé oko), potíže jsou při zkřížené nebo nevyhraněné lateralitě. Dominance vyjadřuje funkční koordinaci obou orgánů v závislosti na koordinaci mozkových hemisfér. Podle převahy užívaného orgánu rozlišujeme praváctví, leváctví a ambidextrii tj. nevyhraněnou lateralitu. [POKORNÁ, 1997] Motorika a rovnováha Vyšetřuje se hrubá motorika (chůze, skoky, lezení) a jemná (ruky), rychlost, přesnost a plynulost prováděných pohybů, kresba. [ZELINKOVÁ, 2009]

24 Chování a soustředěnost Dítě na sebe nevhodně upozorňuje, vyhýbá se neúspěchu lhaním, zjišťování celkové úrovně pozornosti (ulpívavost, vázanost na podněty, odolnost vůči rušivým vlivům, adaptace na nové podněty, vytrvalost a výkyvy pozornosti v určeném časovém intervalu, únavnost). [POKORNÁ, 1997] Paměť Úroveň paměti se sleduje v průběhu celého vyšetření. Sleduje se osvojování zkušeností, jejich zapamatování, a znovuvybavení. [POKORNÁ, 1997] V úvahu se berou rozdílné učební osnovy na školách i dlouhá nemoc dítěte nebo učitele, případně střídání učitelů, stěhování rodiny apod. O poruše lze uvažovat až po dostatečném procvičení určitého pravopisného jevu. [POKORNÁ, 1997] 2.8 Reedukace specifických poruch učení Reedukace probíhá na odborném pracovišti navázáním kontaktu s dítětem, uvolněním, vyprávěním o mimoškolních činnostech, zájmech. Důležité je získání důvěry a víry dítěte, že mu chceme pomoci. Reedukace by měla probíhat formou her a soutěží tak, aby dítě nemělo pocit, že se učí. Reedukace vychází z rozboru příčin, z diagnostiky odborného pracoviště. U většiny dětí je příčinou specifických poruch učení nedostatečný vývoj psychických funkcí, které jsou základem pro zvládání školních dovedností. Proto je dobré zabývat se nejprve rozvojem poznávacích funkcí a poté nápravnými technikami, jež napomáhají rozvoji jednotlivých dovedností. [POKORNÁ, 1997] Reedukace sluchového vnímání Poruchy sluchového vnímání způsobují obtíže při rozlišování hlásek a jejich skládání ve slovo a tím dochází k záměnám, vynechávání či přesmykování písmen. U českého jazyka jde převážně o fonetický pravopis, proto je zapotřebí u reedukace dysortografie i reedukace sluchového vnímání. [ZELINKOVÁ, 2009]

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

DYSORTOGRAFIE - (porucha postihující pravopis) !!! Nezahrnuje celou gramatiku!!! Vztahuje se převážně na tzv. specifické dysortografické jevy.

DYSORTOGRAFIE - (porucha postihující pravopis) !!! Nezahrnuje celou gramatiku!!! Vztahuje se převážně na tzv. specifické dysortografické jevy. DYSORTOGRAFIE - (porucha postihující pravopis)!!! Nezahrnuje celou gramatiku!!! Vztahuje se převážně na tzv. specifické dysortografické jevy. Specifické dysortografické jevy: - rozlišování krátkých a dlouhých

Více

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu)

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) DYSLEXIE - porucha čtení (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) Reedukace dyslexie: Příprava na čtení spočívá v rozvoji percepce (zrakové, sluchové),

Více

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 9, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení jsou poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího procesu, kdy postižení projevují nedostatečně rozvinuté schopnosti, což jim způsobuje výukové obtíže.

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU Sluchové vnímání se vyvíjí již od pátého měsíce nitroděložního života. Po narození reaguje dítě na zvukový podnět nediferencovanou pohybovou reakcí. Později

Více

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Program: 1. Specifické poruchy učení ( SPU ) 2. Vliv SPU na psychiku mladšího školáka 3. Kineziologická cvičení 4. Individuální konzultace SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Jsou různorodé

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ Řeč je velmi složitý psychický proces odrážející sociální vztahy, v nichž jedinec žije. Obtíže ve vývoji řeči a v jejím užívání spadají do péče foniatrů a logopedů. 1. Hodnocení

Více

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody PODPORA SPU VE VÝUCE projevy, potřeby, úpravy a metody Projevy Dyslexie Pomalé čtení -Namáhavé -Dvojí -Ztrácí se, vrací se -Málo chyb-opravuje -Záměny,opakuje přečtené Přepisuje velmi pomalu -Víc času

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ Sluchové vnímání je jednou ze základních poznávacích funkcí, jež je podmínkou pro zvládnutí technicky správného čtení a bezchybného psaní. U některých dětí bývá proces vnímání

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Metodický pokyn MŠMT ČR č. j. 23 472/92-21 Vyhláška MŠMT ČR č. 291/1991 Sb. Obecné zásady: 1. Ke zjišťování vědomostí a dovedností žáka

Více

11. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

11. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13160ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová

SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ Mgr. Milena Šilhánová O ŠKOLE PO ŠKOLE přednášky o výuce v naší škole Sfumato - Splývavé čtení středa 15. 1. 2014, 17:00, učebna 1. roč. ZŠ prezentace metody výuky českého jazyka

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se 3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

Práce s barevnými čtecími fóliemi pro žáky s SPU ve výuce českého, anglického a německého jazyka. Ing. Libuše Novotná

Práce s barevnými čtecími fóliemi pro žáky s SPU ve výuce českého, anglického a německého jazyka. Ing. Libuše Novotná Práce s barevnými čtecími fóliemi pro žáky s SPU ve výuce českého, anglického a německého jazyka Ing. Libuše Novotná 1 Ing. Libuše Novotná PROGRAM: 1. SPU mateřský a cizí jazyk 2. Barva jako podklad čteného

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE TESTY SPECIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A ZNALOSTÍ

PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE TESTY SPECIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A ZNALOSTÍ PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE SON - R (P. J. Tellegen, J. A. Laros, D. Heider, Testcentrum) Věkové určení: 2;5 7 let Čas potřebný k administraci: 50 60 minut Aktuálnost nástroje: Popis testu: Je to

Více

Cvičení pro nápravu SPU VŽDY VYCHÁZÍME Z DIAGNOSTICKÝCH ZJIŠTĚNÍ!

Cvičení pro nápravu SPU VŽDY VYCHÁZÍME Z DIAGNOSTICKÝCH ZJIŠTĚNÍ! Cvičení pro nápravu SPU VŽDY VYCHÁZÍME Z DIAGNOSTICKÝCH ZJIŠTĚNÍ! Sluchová analýza a syntéza řeči Rozlišování slov ve větě pozor, i předložka je samostatné slovo Rozkládání slov na slabiky zkoušet i slova,

Více

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s.

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Agrese a agresivita u dětí předškolního roku Seminář je zaměřen na problematiku vzrůstající agresivity u dětí předškolního věku a její důsledky pro další

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Školní zralost dítěte

Školní zralost dítěte Školní zralost dítěte Školní zralost fyzická, duševní a emocionální připravenost dítěte pro vstup do školy a je výsledkem předchozí etapy vývoje dítěte Je předpokladem pro úspěšné osvojování si školních

Více

DYSKALKULIE - porucha matematických schopností

DYSKALKULIE - porucha matematických schopností DYSKALKULIE - porucha matematických schopností Při řešení různých matematických úloh se uplatňují speciální matematické faktory: verbální (zadávání úloh, jejich řešení, odpovědi na otázky ve formě řeči

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

Specifické vývojové poruchy učení a chování

Specifické vývojové poruchy učení a chování Specifické vývojové poruchy učení a chování Doc.PaedDr. Olga Zelinková, CSc. Jackie Stuart Automobilový závodník F 1 Nikdo si neumí představit, kolik ponížení zažívá ve škole dítě s dyslexií 1 SPU jsou

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ INTEGRACE ŽÁKŮ Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. et Mgr. Vendula Jašková

Více

POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH: METODA ANALYTICKO SYNTETICKÁ A METODA GENETICKÁ.

POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH: METODA ANALYTICKO SYNTETICKÁ A METODA GENETICKÁ. OD ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ZAHAJUJEME VÝUKU POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH METODOU ANALYTICKO - SYNTETICKOU A V PARALELNÍ TŘÍDĚ METODOU GENETICKOU. POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH:

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Vývojové zvláštnosti

Vývojové zvláštnosti Vývojové zvláštnosti Nové diagnostické metody odhalení drobných nedostatků, které se projevují hlavně u dětí a vhodným způsobem mohou být odstraňovány a kompenzovány. = jsou to potíže, které se objevují

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Vypracovala: Mgr. Jana Nováková SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Specifické poruchy učení jsou poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího procesu, kdy se u takto postižených jedinců

Více

Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum narození: Třída: Rok školní docházky:

Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum narození: Třída: Rok školní docházky: Pedagogická diagnostika žáka zařazeného do vzdělávacího programu RVP ZV - LMP podklad pro rediagnostiku ( dle 1 odst.5 Vyhlášky č. 72/2005 Sb. v platném znění) Škola: Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Hodnocení žáků 3. ročníku podle vzdělávacího programu Škola pro děti

Hodnocení žáků 3. ročníku podle vzdělávacího programu Škola pro děti Hodnocení žáků 3. ročníku podle vzdělávacího programu Škola pro děti Úvodem Ve 3. ročníku se snažíme, aby hodnocení žáků bylo sice motivační, zároveň se však nevyhneme větším rozdílům mezi žáky. Je to

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Komunikace je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 5 hodin týdně. Předmět Komunikace

Více

ŠKOLNÍ DOTAZNÍK K VYŠETŘENÍ ŽÁKA V SPC. Dítě je v péči dalších odborníků klinický psycholog, logoped, odborný lékař, PPP, jiné SPC

ŠKOLNÍ DOTAZNÍK K VYŠETŘENÍ ŽÁKA V SPC. Dítě je v péči dalších odborníků klinický psycholog, logoped, odborný lékař, PPP, jiné SPC SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole a Praktické škole Benešov Konopišťská 386, 256 01 Benešov E-mail: spcbenesov@seznam.cz mobil: 734357465 ŠKOLNÍ DOTAZNÍK K VYŠETŘENÍ ŽÁKA V SPC Vážená paní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Sluchové vnímání a paměť

Sluchové vnímání a paměť Sluchové vnímání a paměť Sluch je jedním z prostředků komunikace, významnou měrou ovlivňuje rozvoj řeči a tím i myšlení. Dříve než se budeme zabývat sluchovým vnímáním, je zapotřebí ověřit si slyšení samotné;

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Školní zralost a příprava na školu

Školní zralost a příprava na školu Školní zralost a příprava na školu Jak poznáme, že je dítě dostatečně zralé na vstup do školy, které oblasti je dobré podpořit a kdy zvažovat odklad školní docházky Jak poznáme, že dítě začíná být zralé

Více

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Mgr. Kristina Konečná, školní speciální pedagog Dne: 28.8. 2014 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní informace k přednášce

Více

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE Řeč a správné vyjadřování, je vizitkou každého člověka. Každý rok roste počet dětí v mateřských školách, u kterých je přítomná narušená komunikační

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Zařazování žáků se specifickými poruchami učení

Zařazování žáků se specifickými poruchami učení Zařazování žáků se specifickými poruchami učení V běžné základní škole jsou dvě možnosti práce s dětmi s určitým handicapem. Může se jednat o zařazení skupiny dětí se stejným druhem postižení do specializované

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

PLÁN REEDUKACE PRO SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

PLÁN REEDUKACE PRO SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ PLÁN REEDUKACE PRO SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ LEHKÁ MOZKOVÁ DYSFUNKCE Vytvořeno v rámci realizace projektu: Reedukace specifických vývojových poruch učení a poruch řeči dětí v mikroregionu Olešnicko Vypracovali:

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

16) PROBLÉMOVÝ ŽÁK VE ŠKOLY

16) PROBLÉMOVÝ ŽÁK VE ŠKOLY 16) PROBLÉMOVÝ ŽÁK VE ŠKOLY SPECIFICKÉ VÝVOJOVÉ PORUCHY UČENÍ A ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOST (ETIOLOGIE, SYMPTOMY, DIAGNOSTIKA), SYNDROM ADMD (ETIOLOGIE, SYMPTOMY) SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ - SPU jsou vývojové poruchy.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat

Více

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA OBRÁZKOVÁ ABECEDA přípravných tříd ZŠ Tento školní vzdělávací program je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Každý žák je úspěšný ze dne 1. září 2005, č. j. 464/05 podpis ředitele

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

DYSLEXIE - SPECIFICKÁ PORUCHA UČENÍ

DYSLEXIE - SPECIFICKÁ PORUCHA UČENÍ DYSLEXIE - SPECIFICKÁ PORUCHA UČENÍ Charakteristika poruchy a její dopady na školní výkony dítěte - specifická porucha čtení, které se projevuje neschopností naučit se číst, přestože se dítěti dostává

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

ŠKOLNÍ ZRALOST P R A C O V I Š T Ě Š U M P E R K E L O K O V A N É P R A C O V I Š T Ě M O H E L N I C E M

ŠKOLNÍ ZRALOST P R A C O V I Š T Ě Š U M P E R K E L O K O V A N É P R A C O V I Š T Ě M O H E L N I C E M ŠKOLNÍ ZRALOST P R A C O V I Š T Ě Š U M P E R K E L O K O V A N É P R A C O V I Š T Ě M O H E L N I C E M g r. J a n a F a l t u s o v á M g r. P a v l a K n ý ř o v á ŠKOLNÍ ZRALOST =připravenost dítěte

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Specifické a nespecifické symptomy specifických poruch školních dovedností

Specifické a nespecifické symptomy specifických poruch školních dovedností a nespecifické specifických poruch školních dovedností Mgr. Gabriela Smečková, Ph.D. Cíle Cílem této kapitoly je nejprve charakteristika dvou hlavních skupin symptomů specifických poruch školních dovedností

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

Český jazyk Díl I. Charakteristika předmětu

Český jazyk Díl I. Charakteristika předmětu Český jazyk Díl I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 8 až 5 hodin týdně. Český jazyk

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více