VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ"

Transkript

1 VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na ni shromažují. Nebylo pro nás snadné pijet sem. Z toho usuzuji, že Hospodin pro tento as a pro toto místo pipravil nco velkého. První letadlo, kterým jsme mli lett, se porouchalo, naštstí ne ve vzduchu. Od toho okamžiku jsme zakoušeli všechna nezbytná soužení. A tak jsme si nkde po cest ekli, že Bh musí mít nco velkého a velmi dobrého pro Boží lid, když se takové vci djí. Dnes veer budu hovoit jenom krátce. Slyším, jak Hospodin mluví slovo, které obživuje moji duši. Zpívali jsme dv písn, které pozdvihly mého ducha. Vyvyšuji T a pedtím píse Není lež, která by obstála ped Tvou pítomností. Tu napsal náš bratr Gigrich. A tak jsem si vzpomnl, jak Bh naíkal nad Izraelem. ekl, že jedním z velkých hích, které Izrael páchal, bylo to, že omezoval všemohoucího Hospodina. Máme Boha, který je všemohoucí. A ten Bh není jenom s námi, ale je v nás. Tento všemohoucí Bh nás stvoil se zámrem, aby v nás pebýval. Tak aby se z nás staly chodicí domy, píbytky. Jak by se vám líbil dm, který chodí a který mluví? Bh v nás chce žít a chce se skrze nás zjevit a projevit. Chce se skrze nás zjevit tm, kteí Ho neznají. Ale jsme dti, které, jak se zdá, ne píliš rychle rostou. Mnozí z nás chodíme s Pánem mnoho let, adu let. A pesto nám nkteré základní vci, základní stavební kameny, unikají. Matouš 19:26: Pohledv pak Ježíš, ekl jim: U lidí jest to nemožné, ale u Boha všecko jest možné. Rád bych, abychom všichni ekli: Všechno je možné. Víte tomu, že když to budete dostaten asto íkat, vypsobí to ve vás víru? Víru v to, co íkáte? Chtl bych vás poprosit, abyste to dlali alespo každé ráno, abyste íkali: Všechno je možné. Všechno je možné. Vyhlašujte to do svých život. Nech to slyší nebe. Nech to slyší zem. Nech slyší peklo, že já, malý lovíek, tlo a krev, vyznávám, že všechny vci jsou možné. Po šedesáti letech s Kristem mi pichází porozumní, zaínám rozumt, co je to za Boha, se kterým máme co do inní. Jaký je to Bh, 1

2 že je to Bh, že mj Bh je Bohem pomozte mi pro Nhož jsou všechny vci možné. Zpívali jste píse Mj Bh je Bohem, pro Nhož jsou všechny vci možné. Je jednoduché takové vci íkat, když se vám dobe daí. Sedíte v pohodlné židli, žádná bolest. Chci, abyste to ekli tehdy, když proti vám stojí ábel. Abyste ekli: Mj Bh je Bohem, pro Nhož je všechno možné. Pak jsme zpívali v poslední písni: Vyvyšuji T. Co to znamená? Jak mžu vyvýšit všemohoucího Boha? Jako by nebyl dostaten vysoko. Jak Ho mžu vyvyšovat nebo vyzdvihovat? Chci vám vysvtlit, co jste íkali. Zpívali jste: Mám finanní problémy. Ale, Bože, Ty jsi vtší než moje problémy. Zpívali jste: Jsem nemocný, ale Ty, Bože, jsi vtší než moje nemoc. Zpívali jste: Bože, mám ped sebou vysokou horu, ale Ty jsi vyšší než moje hora. Pokud porozumíme, kde jsme dnešního veera Že jsme na konci vku, nebo na zaátku nového, a že Bh oekává, že vstoupíme do plnosti vývoje stvoení nového lovka. Takový lovk vítzí nad tím, co je pirozené. Je schopen chodit nad pirozenými vcmi. Je schopen chodit na duchovní rovin víc, než kdy chodil jakýkoli lovk na zemi. eknete si: Brate ducille, to je nesnadný úkol. Copak evangelista Filip nepoktil komorníka královny Kandáces a Duch Boží ho nepenesl na jiné místo? Ptám se vás: Pekonal Filip as a prostor? Nepekonal. Nepekonal as ani prostor. Pihodilo se mu to jednou, druhý den to nemohl zopakovat. Víte, ml jsem pítelkyni, sestru, která žila ve West Palm Beach na Florid. Zaala se soustedit na Hospodina a zaala vzývat jméno Ježíše Krista, až ztratila sama sebe a vystoupila z pirozené roviny. Té noci, když se chystala jít spát, prošla zdí. Ulehla a spala. Druhý den ráno vstala a ekla si, že už nebude používat dvee, že bude chodit skrze ze. Tentokrát se však s tou zdí setkala v realit. Ze k ní nebyla nijak vlídná. Pirozenost té sestry nebyla promnná. Bh pro ni stvoil zázrak, aby jí ukázal, jaký je Bh. Na onu rovinu se ale nedostala. Zažili jsme mnoho zázrak. Jednoho dne jsme zažili vzkíšení z mrtvých. Vidli jsme, jak srstaly zlomené kosti. Vidli jsme uzdravení z rakoviny. Ale nezstali jsme v tom, nežili jsme v tom, co jsme vidli. Následujícího dne jsme byli zpt v našem prostedí a zápasili s pirozenými vcmi, tlesnými myšlenkami, materiálními problémy a nemocemi. S tím vším zápasíme do dnešního dne. Urit jste slyšeli o bratru Wigglesworthovi. Byl tady ješt pedtím, než jsem se narodil. Jednoho dne ho Pán poslal k jednomu muži, který pišel o ob nohy. 2

3 A bratr Wigglesworth šel k obuvníkovi a objednal boty pro toho lovka bez nohou. Pak šel za tím mužem bez nohou a ekl mu: V obuvnictví máš zaplacené boty. Možná by to byl pro nkteré z nás vtip. Prost bychom se tomu jenom zasmáli. ekli byste si: Copak nevidíš, že nemám žádné nohy? Nikdy jsem neml nohy. Ale ten lovk vzal jeho slovo vážn, uvil mu, sedl si do kolekového kesla a dojel do obchodu. Prodava se ho zeptal: Jaké máte íslo nohou? On mu ekl: Na tom opravdu nezáleží. Jakoukoli velikost. Prodava pinesl boty, jeden pár bot njaké velikosti. Vzal botu, a jak se mu ji chystal nasadit na nohu, noha mu narostla. Nikdy jsem neslyšel, že by toto Wigelsworth udlal znovu nebo nkolikrát. Už se to podruhé nestalo. Ale v duchu je uritá úrove a Bh chce, abyste vy, synové Boží, do této roviny povstali. Tak aby už to nebyl zázrak, protože budete mít moc pikazovat stvoení aby vci byly stvo- eny, vytvoeny a pekonány. A tak mj Bh je Bohem, pro Nhož není nic nemožné. Bh ekl: O cokoli požádáte, bude vám dáno. Proste, a bude to uinno. 1 Bh nyní pikazuje, neprosí vás, abyste to uinili, ale pikazuje Božím synm a Tlu Kristovu. Pikazuje, abychom se zaali chovat jako Boží dti, abychom se vzepeli pirozenému, abychom se vzepeli nemožnému. A abychom vyznali a prohlásili, že všechny vci jsou možné. Nevím, jak to lépe pedat, vtisknout do vašich duší. Neplánoval jsem íkat tyto vci. Ale toto je slovo, které Všemohoucí Bh íká vám, které íká nám, které íká nám všem v této dob. Bh pichází k lovku z nejvyššího nebe. Pichází do vašeho ducha. A do vaší mysli mluví a pedkládá uritý návrh. Vy ten návrh pijmete, uvíte mu a jste ochotni vydat svj život. Potom se ten Boží návrh, Boží plán, stane souástí vašeho srdce. A zanete podle nj jednat. To je to, co s námi Bh v této dob dlá. Než odejdete z tohoto místa, slovo nemožné bude vymazáno z vašeho slovníku. Bh neekl, že všechny vci jsou možné tm, kteí jsou bez híchu. Neekl, že všechny vci jsou možné pro njakou zvláštní skupinu nebo jednotlivce. Ale všem lidem, kteí ví.2 Tam venku zhešíte a pijdete sem. A mezi tím híchem a místem, na které jdete, nkde pijmete vysvobození. Vysvobození pijde skrze vašeho ducha do vaší mysli, do vašeho srdce, a všechno se vám stane možné. Sám fakt, to, že víte, že všechny 1 Lukáš 11:9 I já pravím vám: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlucte, a bude vám otevíno. 2 Marek 9:23 A Ježíš ekl jemu: Mžeš-li tomu viti; všechno jest možné vícímu. 3

4 vci jsou možné, iní z híšníka spravedlivého. To, že jste zhešili, není žádnou omluvou pro to, abyste nevili Bohu. Jinými slovy, hích nebude panovat nad nikým, kdo ví Hospodinu. Problém není to, že máte hích, ale problém je to, že hích nad vámi panuje. Kdyby toto byla jediná lekce, kterou se na celé této konferenci nauíme, tak se posuneme o stupe výš k Božímu trnu. Bh íká, že uinil lovka o nco málo menšího než andly, ale že ho korunoval ctí a slávou.3 Byli jste uinni o nco málo nižší než andlé, ale pekonali jste je, pedili jste je a vstoupili jste k Božímu trnu skrze víru v Hospodina, skrze víru v Boha. Pokud jste schopni vit Bohu, tak jste vystoupili z pozice nízkého stvoení do nového stvoení v Kristu Ježíši. Je mnoho žen, které by chtly být muži. Je to pravda, nebo ne? Mn to tak alespo pipadá, že v dnešní dob je mnoho žen, které by chtly být muži. Rozpoznávám to podle toho, jak se chovají. Ale v Boží rovnici není muž ani žena. Bh stvoil muže a ženu proto, aby se rozmnožil rod. Hospodin má svj plán a zámr pro ženu a stejn tak pro muže. Ale až pijdou vci ke skonení, nebude žena ani muž. Zstanou z vás pouze slavná Boží stvoení, která jsou naplnna Boží slávou. Boží sláva, která prochází lidskou bytostí, z vás uiní, cokoliv si pejete. Mluvím o stvoení nového lovka, o novém lovku. Budete jako lidé, ale když vás Bh nkam pošle, budete schopni pijít a vypadat jako žena, jako muž, jako dít. Protože Bh vás použije jako svj nástroj, aby zjevil slávu svého království, aby ji zjevil ve svém lidu. A tak pokud se dnešního veera budeme schopni zbavit slova nepekonatelné, nemožné Možná mi eknete: Brate Cecile, potebuji njaký as na rozmyšlenou. Každý skutek, každý krok, který iníte v uritém okamžiku, je rozhodnutím. Chci obdržet slávu tohoto svta, nebo chci obdržet slávu Hospodinovu? Co vlastn chci? Pokud chci slávu Božího království, mohu se rozhodnout v tuto chvíli, že ji chci. Protože vy sami tu slávu do sebe nedostanete, ale budete vit Bohu, a to vám bude poítáno za spravedlnost. Víte, že Abraham nebyl spravedlivý? Ale ml jednu vc, kterou nikdo jiný neml. Vil Bohu. Písmo íká, že Bh mu to poítal za spravedlnost. Byl vyzdvižen vysoko, protože vil Bohu. Vidím nkteré bratry, jak pijímají rzná falešná uení. Nkteí pijímají lži a kážou lži. Dvod, pro k tomu došlo, je ten, že nevili pravd. Pokud víte pravd, tak ve vás není místo pro lež. Jestliže by totiž fakt, že slyšíme lež, znamenal, že jí automaticky uvíme, všichni bychom 3 Žalm 8:5-6 Co jest lovk, že jsi na pamtliv, a syn lovka, že jej navštvuješ? Nebo uinil jsi ho málo menšího andl, slávou a ctí korunoval jsi jej. 4

5 vili lži. Vím tomu, že slyšíme víc lží než pravdy. Ale my jsme lid, o kterém Bh ekl, že povstane na konci as na zemi a strhne satana. Prosím, poslechnte si to ješt jednou. Bh nesestoupí a neznií ábla. Dvodem je to, že by vám to nijak neprosplo. Bh by mohl v této chvíli nadobro zniit ábla v jediném okamžiku. Jednou jsem se ptal: Bože, pro nezabiješ ábla? Pro mu dopouštíš dlat nám všechny tyto vci na zemi? A On mi velmi rychle odpovdl: Kdybych te zabil ábla, budete všichni mrtví. Rozumíte tomu? Jste to vy, kdo musí zniit ábla. ábel nemá žádnou vládu, než tu, kterou mu dáte vy. Bh íká, že nám dal moc nad mocí nepítele. Nic nám žádným zpsobem neuškodí.4 Jak je možné, že to ekl, a pitom trpíme rzné vci, rzná zranní, rzné rány? Protože Mu nevíme. Bh povolává lid, aby povstal a dokonil Jeho dílo. Díváme se na Boží muže v historii a vidíme, jak bojovali. Bojovali a umírali, ale nezískali tu cenu. Protože cena ekala na lid posledního vku, který bude mít schopnost (kapacitu) absorbovat Boha. Bh uvnit lovka je tajemstvím, kterému ani sám ábel nerozumí. Ukáži vám, jak je ábel nevdomý. Kdysi na jedné konferenci se sešli synové Boží, tak jako jsme se dnešního dne sešli my tady. Na každé takové konferenci, na které se synové Boží sešli, byl pítomen také ábel. Na tuto naši konferenci se také pokusil pijít, ale pikázali jsme mu, aby zstal venku. A protože je zde Bh a ábel se na toto místo dostal skrze nás, tak se zde setkává s Bohem. Bh ekl áblovi: Podívej se na mého služebníka Joba. Satan ekl: Ten lovk Ti slouží jenom proto, že od Tebe mže získat urité vci, jenom proto, že od Tebe mže nco získat. A Bh ekl: Dobe, dám ti moc k tomu, abys mu sebral všechno, co má. A tak se ábel pustil do díla. Všichni známe ten píbh. Job pišel o dti, o zvíata, o majetek. Ale ekl: Hospodin dává, Hospodin bere, bu požehnané jméno Hospodinovo. Podívejme se na to ješt jednou. To byl lovk, který nebyl naplnn Duchem Božím. Nebyl oištný a posvcený krví Kristovou. Tento lovk znal Boha svými smysly. A satan zabil jeho dti. Máte ti dti? Nkteí také máte ti dti. Pedstavte si, vy, kteí máte dti, že zavane vítr a jedním závanem je všechny zabije. Jste bohatí, máte spoustu dobytka, služebnictva, majetku a v jednom okamžiku je to všechno pry. Nkdo bží a volá: Brate, všechen tvj dobytek je mrtvý, všechny tvoje dti jsou mrtvé. Ale on íká: Bh dává, Bh bere, bu požehnané jméno Hospodinovo. Tím zasadil satanovi silnou ránu. Satan se vrátil k Bohu 4 Lukáš 19:10 Aj, dávám vám moc šlapati na hady a na štíry i na všelikou moc nepítele, a nic vám neuškodí. 5

6 a íká: Dobe, kže za kži, dopus mi, abych se dotkl jeho tla, aby byl nemocný. Pak Ti bude zloeit do tváe. A Bh ekl: Udlej mu, co potebuješ, ale nesahej na jeho život. Tu noc se Jobovi po celém tle udlaly vedy, zaal se škrábat a jeho tlo se zaalo rozpadat. Jeho žena mu ekla: Zloe Bohu a zemi, už t nechci v ložnici. Je to tak? Písmo íká, že se nevrátil na své lžko. íká, že zstal v popelu nkde vedle ohništ. Dal si ho do tch ran. Už jste si nkdy veteli popel do rány? Zkuste to. Pálí to. Ten lovk byl v agónii. A tak ábel ekl: Dej mi na nj trochu asu. Chce to trochu asu. Bude Ti zloeit do tváe. Ti dlouhé roky ležel v popelu. Ti dlouhé roky ležel Job v popelu a trpl a trpl a trpl. Ale Bohu nezloeil. A tak ábel prohrál a musel odejít. Chci íct, že tito lidé zvítzili, a pitom nemli nástroje, které máme my. Všechna moc je dána vám. Jdte a zvstujte evangelium. Hle, jsem s vámi po všechny dny. 5 Peklo vás nemže pemoci. Máte moc všemohoucího Boha. Job ji neml. Vezmte všechny Boží muže napí historií nikdo z nich neml moc, kterou dal Bh dnešního veera vám. Pijeli jste na tuto konferenci a já jsem ani neplánoval mluvit, chtl jsem slyšet vás, aby každý z vás mluvil Boží slovo, které máte. A slyšel jsem, jak Bh íká: Všechno je možné tomu, kdo ví. Jinými slovy, Bh vám nyní íká: Nyní je as povstat a získat vládu, autoritu nad každým áblem, který v této oblasti psobí. Získat vládu nad pirozenými živly. Tím myslím získat nadvládu nad pirozenými živly. Žádné tornádo nemusí pijít na místo, kde žijete, pokud to nedopustíte. Ve vašich životech se nemusí stát žádné nehody. Všechno, co vypadá jako nehoda, není náhoda. Jste v bod, ve stádiu vývoje a rstu v Kristu, kdy Bh vyžaduje, aby Sion povstal a vyšel kupedu. Nemyslete si, že pro vás budou vci jednoduché. Ale Bh íká, že když bude Sion pracovat ku porodu, tak porodí, a národ se zrodí v jeden den.6 Mluví o lidech, kteí se nebojí utrpení. Job byl sražen na ti roky, ale povstal jako duchovní obr, a satan od nho utekl. A tak je uritá míra utrpení, porodních bolestí, kterými musíte projít, abyste vysvobodili Boží lid. Už nebudete bhat a hledat njaké zázraky. Sami v sob budete zázrakem Božího stvoení. Bu sláva 5 Matouš 28:18-20 A pistoupiv Ježíš, mluvil jim, ka: Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi. Protož jdouce, ute všecky národy, ktíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého, uíce je zachovávati všecko, což jsem koli pikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání svta. Amen. 6 Izaiáš 66:8 Kdo slýchal co takového? Kdo vídal co podobného? Zdaliž mže zpsobeno býti, aby zem zplodila lid dne jednoho? Zdaliž zplozen bývá národ pojednou? Ale Sion jen poal pracovati ku porodu, a porodil syny své. 6

7 Hospodinu. íká: Ješt se neukázalo, co budete, ale víme, že až se ukáže, budeme jako On a uvidíme Ho takového, jaký je. 7 Víte, žijeme v iluzi, v peludu. Tato pevná devná kazatelna. Kdybych vám ekl, že je to jenom iluze, pelud, budete mi vit? Velmi jednoduchý dkaz vezmeme benzín, sirky, škrtneme, za pár minut shoí, nic z ní nezbude. Tento pevný dkaz bude pry, bude po nm. A žádný vdec mi nebude schopný íct, kam ta vc odešla. Promní se v plyny, zstane trochu popela, ale tvar, podoba, design kam to zmizelo, kde to je? Vrátilo se to tam, odkud to vyšlo do ní mysli. Vzniklo to v lidské mysli; lovk to vymyslel, namaloval, stvoil. A tak všechno, co zde vidíte, je jen iluze. A ješt jednou vás budu trochu šokovat. Vy, lidé, kteí sedíte tady pede mnou, usmíváte se a posloucháte, vy jste také taková iluze. Vy m klamete. To, na co se dívám svýma pirozenýma oima, nejste vy. Vy jste nkde uvnit svého tla, skrýváte se tam. Proto Bh íká, že budete promnni v mžiku, pi posledním zatroubení.8 Proto mrtví v Kristu povstanou. Proto nemžete zemít. Budete takovými podvodníky budete ležet nkde v truhle, klamat, že jste mrtví. Ale zazní Boží hlas a hlas archandla, a lovk, který tam ležel, povstane. Víte, nejlepší vtip je to, že vás ábel zabije, a vy se k nmu vrátíte a eknete: áble, tady jsem. Všechna jeho práce bude zmaena, všechny jeho náklady budou vyprázdnné. Protože my nejsme to, ím se zdáme být. Ale víme, že až se zjeví Ježíš Kristus, budeme jako On. Jaký byl? Už jste o tom nkdy pemýšleli? Jednoho dne pišel a zaal opékat ryby na behu moe.9 Mohli bychom se ptát na detaily: Kde vzal rybu? Neml žádnou udici ani sí. Jak to, že tam je, opéká rybu a pipravuje ji pro ostatní? lovk nového stvoení. To je to, ím byl. eknete si: Musel být duch. Ale On zaal jíst už jste nkdy vidli ducha, jak jí? Duchové nejí. Vidl jsem, jak lidé pichystali stl, tabuli pro démony. A i když je vzývali rznými zpsoby, všelijak pi tom poskakovali, jídlo zstalo nedotené. Ale Ježíš Kristus jedl a pil a ekl: 7 1. Janova 3:2 Nejmilejší, nyní synové Boží jsme, ale ješt se neokázalo, co budeme. Víme pak, že když se okáže, podobni jemu budeme; nebo vidti jej budeme tak, jakž jest Korintským 15:51-52 Aj, tajemství vám pravím: Ne všickni zajisté zesneme, ale všickni promnni budeme, hned pojednou, v okamžení, k zatroubení poslednímu. Nebo zatroubí, a mrtví vstanou neporušitelní, a my promnni budeme. 9 Jan 21:7,9 I ekl uedlník ten, kteréhož miloval Ježíš, Petrovi: Pán jest. A Šimon Petr, jakž uslyšel, že Pán jest, opásal se po košili, (nebo byl nah,) a pustil se do moe. A jakž vystoupili na beh, uzeli eavé uhlí a rybu svrchu položenou a chléb. 7

8 Sáhnte si na mne. 10 Toto je vítzství. Sáhnte si na to vítzství. Zabili m, a tady jsem. Jsem zpt. To samé tlo, které bylo zabito. Jedné noci ml na svých rukách jizvy a ránu ve svém boku. Tam, kde ho probodli kopím do srdce.11 Ale jiného dne byli dva brati na cest do Emauz a On se k nim pipojil, mluvil s nimi, a na rukou nebo v boku žádné rány neml.12 Když s nimi jedl rybu, neml žádné rány. Co se stalo? Co se stalo s tmi ranami? To je moc vzkíšeného lovka. Proto mžete init cokoliv. Vypadat jako muž, jako žena, jako kdokoliv. Mžete uinit cokoliv, protože v tom tle je moc. A Bh íká: Dávám vám moc nad všelikou mocí nepítele. Brati, pokud jste pokoušeni híchem, jdte za Bohem a eknte: Všechny vci jsou možné tomu, kdo ví. Bože, já vím. Zabij hích, který je ve mn. Všechno je možné. Slovo, které mám pro vás na srdci, je malé. Ale Boží slovo roste a roste a roste. Mohli bychom mluvit celou noc a to slovo by nás vedlo výše a výše a výše, až bychom všichni radostn a v Boží moci pozdvihli své hlasy. Vidli jsme mnoho, mnoho zázrak, ale nežijeme v nich. Když vy se stanete zázrakem to je pak ten pravý zázrak. Všechno je možné tomu, kdo ví. Haleluja. Je možné, že nkteí z vás zakusili toto slovo, že s ním mli zkušenost. Bylo by krásné vás slyšet, jak o tom mluvíte. Jsem tak nadšený z toho, co Bh nyní dlá. V jednom verši se íká: Promluvil, a stalo se. Pikázal, a naplnilo se to. A já chci, abyste zaali promlouvat. Zaali mluvit to, co chcete. Abyste zaali mluvit spasení a vysvobození. Pokud vás trápil hích, eknte: Hích nebude nade mnou panovat. Mluvte Boží slovo, a problém bude odstrann. Chvála Hospodinu. Mohli bychom pokraovat celou noc, ale zastavím se v tomto okamžiku. Hospodin vám požehnej, bratí. 10 Lukáš 24: Jan 20:20 A to povdv, ukázal jim ruce i bok svj. I zradovali se uedlníci, vidouce Pána. 12 Lukáš 24:

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Andlu církve v Thyatirech

Andlu církve v Thyatirech Andlu církve v Thyatirech 2. ást 28. záí veer Chvála Pánu. Vrátíme se zpátky ke slovu o vítzi. Podíváme se do 3. kapitoly Zjevení. A zmíníme se ješt trochu o konci 2. kapitoly. Zaslíbení pro ty, kteí zvítzí

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM?

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2009) Jsme lidem, který je zmítaný vším, co se okolo dje. Amen? etl jsem lánek o teplomru a termostatu. Pistál mi na stole nebo jsem na nj narazil

Více

Andlu církve ve Smyrn

Andlu církve ve Smyrn Andlu církve ve Smyrn 1. ást 27. záí odpoledne Pojme do 2. kapitoly Zjevení, kde od 8. verše budeme íst o druhé skupin vítz. Andlu pak Smyrnenské církve piš: Možná vás napadne, pro se zde nepíše: Služebníku

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem nevdl, že krev je zbra. Nevdl jsem, co mám v rukou!

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010)

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010) VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2010) Bratí, vím, že Bh je dnes tady s námi. Nedovolte, aby kolem vás jen prošel, aniž byste se k Nmu natáhli, dotkli se Ho a vzali si od Nj sílu a ctnost. Když

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI

MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI CECIL ducille (Montego Bay, Jamajka, erven 2004) Chtl bych zaít prvními dvma verši z 2. kapitoly Matouše: Když se pak narodil Ježíš v Betlém Judov, za dn Herodesa krále, aj,

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ. (Praha, duben 2005)

SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ. (Praha, duben 2005) SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ (Praha, duben 2005) Písmo íká, že máme mít víru Boží. 1 Víru Boží. Položím vám jednoduchou otázku. Jak poznám, že máte Boží víru? Nebo jak poznáte vy, že mám Boží víru já? Existuje

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008)

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008) DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL (Svratka, íjen 2008) Mnozí z vás vidí nco, co dosud nikdy nevidli. Mnozí z vás iní rozhodnutí a vstupujete na místa vydání se a slib. To, co iníte, se áblovi nelíbí. Chvála

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001)

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001) POSLEDNÍ SVÁTEK CECIL ducille (Konference Kraskov, srpen 2001) Dkujeme Ti, Pane, za výsadu, že mžeme být na tomto míst. Žes nám pomohl odložit stranou naše každodenní povinnosti a rzné vci, které nás v

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

CO JE TO EVANGELIZACE

CO JE TO EVANGELIZACE CO JE TO EVANGELIZACE MARTIN KLUSO (Praha, záí 2001) Rád bych, abychom dnes mluvili o tom, co to je evangelizace. Všichni víme, že nás Bh povolává k tomu, abychom evangelizovali. Ale co to znamená evangelizovat?

Více

MUSÍME BÝT JEDNO. CECIL J. ducille. (Dubuque, Iowa, bezen 2001)

MUSÍME BÝT JEDNO. CECIL J. ducille. (Dubuque, Iowa, bezen 2001) MUSÍME BÝT JEDNO CECIL J. ducille (Dubuque, Iowa, bezen 2001) 1. Janova 3:1-3: Pohlete, jakou lásku nám dal Otec: abychom byli nazváni Božími dtmi! Proto nás svt nezná, nebo nepoznal jeho. Milovaní, te

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ TOM CAMPBELL (Mahomet, Illinois, USA, ervenec 2003) Ped nkolika dny k nám bhem modliteb pišel Boží duch a zaal nám dávat sen a vizi o urité situaci. Dnes veer

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi Chvála Pánu! Jsem rád, že jsem zde. Byla to daleká cesta, ale Bh, který je velmi dobrý, nám pomohl. Jsme tady s vámi jen díky Jeho milosti, štdrosti Božího lidu. Mám na srdci pár myšlenek, které vám dnes

Více

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007)

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007) POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG (Harrachov, záí 2007) Chvála Pánu. Je mi velkým požehnáním, že mohu být s vámi na této konferenci. Nejen proto, že jsem rád s Božím lidem, ale hlavn proto, co Bh dlá v našem

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO. (Praha, 7. bezna 2004)

ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO. (Praha, 7. bezna 2004) ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO (Praha, 7. bezna 2004) Boží slovo je mezi námi mocné. Bh se nespokojil s tím, že by nás nechal být tam, kde jsme byli. Bh se nespokojil s tím, že by nás nechal tam, kde bychom

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace Velký pátek Samotná jitøní celý text a notace Velkopáteèní jitøní Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií Kanonický èas pro zaèátek této jitøní je ve ètvrtek 2. hodina noèní (tj. 19. 20. hodina

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

úvodník 5/2015 úvodník ! " # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' "!"#$ #! %!# (! )!"! #!"#!! * ) $! +!

úvodník 5/2015 úvodník !  # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' !#$ #! %!# (! )!! #!#!! * ) $! +! 1' #2 31 < $* 9 (" = ' Jan 14:6 5/2015 úvodník napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení úvodník " # $%&$''( )*+,,-.$/$012 6)#') ' " "#$ # %# &#'

Více

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU CECIL J. ducille (Omega Message, prosinec 1995) MÉ SRDCE JE JAKO DM (píse) Mé srdce je jako dm. Jednoho dne jsem do nj nechal vstoupit svého Spasitele. Bylo v nm mnoho pokoj a

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

ZAPEETNÍ MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007)

ZAPEETNÍ MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007) ZAPEETNÍ MARK JANTZI (Praha, kvten 2007) Žijeme v dob, kdy je teba vstoupit do Hospodinovy skrýše. Ježíš ekl, že pijde as, kdy bude jako bylo za dn Noema. V Genesis se píše, že Noe stavl archu a jednou

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003)

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) Rád bych se s vámi podlil o nkolik jednoduchých, a pesto velmi dležitých vcí. Zdá se, že práv v jednoduchých vcech mnohdy ztrácíme hloubku,

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ CECIL J. ducille (Mahomet, Illinois, ervenec 2002) Bh mi klade na srdce, abych vám ekl o tom, kde se dnes nacházíme. Vždycky, te i pozdji, se na své cest musíte dívat na milník,

Více

PRVOTINY STVOENÍ JIÍ KOTRLA. (Praha, ervenec 2005)

PRVOTINY STVOENÍ JIÍ KOTRLA. (Praha, ervenec 2005) PRVOTINY STVOENÍ JIÍ KOTRLA (Praha, ervenec 2005) Brati a sestry, bume v tuto chvíli pozorní a mjme na mysli, že i pi kázání komunikujeme s Bohem a že Bh komunikuje s námi a reaguje na nás. Pokud máme

Více

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe!

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! David Wilkerson September 9, 1996 V??te tomu nebo ne, mnoho dobrých lidí, kte?í jsou zapojení do?in?ní úžasných v?cí, nedojdou do nebe. Ba co horšího, mnozí z t?ch,

Více

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO?

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? CECIL ducille (Konference v Nebrasce, listopad 2003) Dkujeme ti, Bože, za tuto chvíli. Prosíme, pomaž uši, pomaž srdce svého lidu, abychom slyšeli. Abychom nebyli tmi, kdo mají

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

Nošení d tí v šátku. Facebook: Jindra03 mobil: 773 621 521

Nošení d tí v šátku. Facebook: Jindra03 mobil: 773 621 521 Nošení dtí v šátku 1 www.zdrava-strava.net Facebook:Jindra03 mobil:773621521 Skype:Bilapani03 Nošení dtí v šátku Obsah NOŠENÍ DTÍ V ŠÁTKU NA TLE... 3 ŠÁTEK... 4 AMBULANTNÍ A POSUVNÝ UZEL... 5 VHODNÝ VK

Více

CESTA K DOKONALOSTI BOŽÍ LÁSCE

CESTA K DOKONALOSTI BOŽÍ LÁSCE CESTA K DOKONALOSTI BOŽÍ LÁSCE CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Modlíme se, aby k nám Bh dnešního veera mluvil. Aby se naplnilo zaslíbení, které íká, že kde se dva nebo ti sejdou v Jeho

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

VYTRŽENÍ MARK JANTZI. (Morava, kvten 2008)

VYTRŽENÍ MARK JANTZI. (Morava, kvten 2008) VYTRŽENÍ MARK JANTZI (Morava, kvten 2008) Pedpokládám, že jste se všichni setkali s uením o vytržení. Rád bych vás provedl Božím slovem, abychom vidli, co se v nm na toto téma íká. Doufám, že máte otevenou

Více

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31 Obsah Úvod Co za tím je? 7 ČÁST PRVNÍ Kdo to ležel v jesličkách? První kapitola: Kdo si ten chlápek myslí, že je? 13 Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23 Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš?

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více