VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ"

Transkript

1 VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na ni shromažují. Nebylo pro nás snadné pijet sem. Z toho usuzuji, že Hospodin pro tento as a pro toto místo pipravil nco velkého. První letadlo, kterým jsme mli lett, se porouchalo, naštstí ne ve vzduchu. Od toho okamžiku jsme zakoušeli všechna nezbytná soužení. A tak jsme si nkde po cest ekli, že Bh musí mít nco velkého a velmi dobrého pro Boží lid, když se takové vci djí. Dnes veer budu hovoit jenom krátce. Slyším, jak Hospodin mluví slovo, které obživuje moji duši. Zpívali jsme dv písn, které pozdvihly mého ducha. Vyvyšuji T a pedtím píse Není lež, která by obstála ped Tvou pítomností. Tu napsal náš bratr Gigrich. A tak jsem si vzpomnl, jak Bh naíkal nad Izraelem. ekl, že jedním z velkých hích, které Izrael páchal, bylo to, že omezoval všemohoucího Hospodina. Máme Boha, který je všemohoucí. A ten Bh není jenom s námi, ale je v nás. Tento všemohoucí Bh nás stvoil se zámrem, aby v nás pebýval. Tak aby se z nás staly chodicí domy, píbytky. Jak by se vám líbil dm, který chodí a který mluví? Bh v nás chce žít a chce se skrze nás zjevit a projevit. Chce se skrze nás zjevit tm, kteí Ho neznají. Ale jsme dti, které, jak se zdá, ne píliš rychle rostou. Mnozí z nás chodíme s Pánem mnoho let, adu let. A pesto nám nkteré základní vci, základní stavební kameny, unikají. Matouš 19:26: Pohledv pak Ježíš, ekl jim: U lidí jest to nemožné, ale u Boha všecko jest možné. Rád bych, abychom všichni ekli: Všechno je možné. Víte tomu, že když to budete dostaten asto íkat, vypsobí to ve vás víru? Víru v to, co íkáte? Chtl bych vás poprosit, abyste to dlali alespo každé ráno, abyste íkali: Všechno je možné. Všechno je možné. Vyhlašujte to do svých život. Nech to slyší nebe. Nech to slyší zem. Nech slyší peklo, že já, malý lovíek, tlo a krev, vyznávám, že všechny vci jsou možné. Po šedesáti letech s Kristem mi pichází porozumní, zaínám rozumt, co je to za Boha, se kterým máme co do inní. Jaký je to Bh, 1

2 že je to Bh, že mj Bh je Bohem pomozte mi pro Nhož jsou všechny vci možné. Zpívali jste píse Mj Bh je Bohem, pro Nhož jsou všechny vci možné. Je jednoduché takové vci íkat, když se vám dobe daí. Sedíte v pohodlné židli, žádná bolest. Chci, abyste to ekli tehdy, když proti vám stojí ábel. Abyste ekli: Mj Bh je Bohem, pro Nhož je všechno možné. Pak jsme zpívali v poslední písni: Vyvyšuji T. Co to znamená? Jak mžu vyvýšit všemohoucího Boha? Jako by nebyl dostaten vysoko. Jak Ho mžu vyvyšovat nebo vyzdvihovat? Chci vám vysvtlit, co jste íkali. Zpívali jste: Mám finanní problémy. Ale, Bože, Ty jsi vtší než moje problémy. Zpívali jste: Jsem nemocný, ale Ty, Bože, jsi vtší než moje nemoc. Zpívali jste: Bože, mám ped sebou vysokou horu, ale Ty jsi vyšší než moje hora. Pokud porozumíme, kde jsme dnešního veera Že jsme na konci vku, nebo na zaátku nového, a že Bh oekává, že vstoupíme do plnosti vývoje stvoení nového lovka. Takový lovk vítzí nad tím, co je pirozené. Je schopen chodit nad pirozenými vcmi. Je schopen chodit na duchovní rovin víc, než kdy chodil jakýkoli lovk na zemi. eknete si: Brate ducille, to je nesnadný úkol. Copak evangelista Filip nepoktil komorníka královny Kandáces a Duch Boží ho nepenesl na jiné místo? Ptám se vás: Pekonal Filip as a prostor? Nepekonal. Nepekonal as ani prostor. Pihodilo se mu to jednou, druhý den to nemohl zopakovat. Víte, ml jsem pítelkyni, sestru, která žila ve West Palm Beach na Florid. Zaala se soustedit na Hospodina a zaala vzývat jméno Ježíše Krista, až ztratila sama sebe a vystoupila z pirozené roviny. Té noci, když se chystala jít spát, prošla zdí. Ulehla a spala. Druhý den ráno vstala a ekla si, že už nebude používat dvee, že bude chodit skrze ze. Tentokrát se však s tou zdí setkala v realit. Ze k ní nebyla nijak vlídná. Pirozenost té sestry nebyla promnná. Bh pro ni stvoil zázrak, aby jí ukázal, jaký je Bh. Na onu rovinu se ale nedostala. Zažili jsme mnoho zázrak. Jednoho dne jsme zažili vzkíšení z mrtvých. Vidli jsme, jak srstaly zlomené kosti. Vidli jsme uzdravení z rakoviny. Ale nezstali jsme v tom, nežili jsme v tom, co jsme vidli. Následujícího dne jsme byli zpt v našem prostedí a zápasili s pirozenými vcmi, tlesnými myšlenkami, materiálními problémy a nemocemi. S tím vším zápasíme do dnešního dne. Urit jste slyšeli o bratru Wigglesworthovi. Byl tady ješt pedtím, než jsem se narodil. Jednoho dne ho Pán poslal k jednomu muži, který pišel o ob nohy. 2

3 A bratr Wigglesworth šel k obuvníkovi a objednal boty pro toho lovka bez nohou. Pak šel za tím mužem bez nohou a ekl mu: V obuvnictví máš zaplacené boty. Možná by to byl pro nkteré z nás vtip. Prost bychom se tomu jenom zasmáli. ekli byste si: Copak nevidíš, že nemám žádné nohy? Nikdy jsem neml nohy. Ale ten lovk vzal jeho slovo vážn, uvil mu, sedl si do kolekového kesla a dojel do obchodu. Prodava se ho zeptal: Jaké máte íslo nohou? On mu ekl: Na tom opravdu nezáleží. Jakoukoli velikost. Prodava pinesl boty, jeden pár bot njaké velikosti. Vzal botu, a jak se mu ji chystal nasadit na nohu, noha mu narostla. Nikdy jsem neslyšel, že by toto Wigelsworth udlal znovu nebo nkolikrát. Už se to podruhé nestalo. Ale v duchu je uritá úrove a Bh chce, abyste vy, synové Boží, do této roviny povstali. Tak aby už to nebyl zázrak, protože budete mít moc pikazovat stvoení aby vci byly stvo- eny, vytvoeny a pekonány. A tak mj Bh je Bohem, pro Nhož není nic nemožné. Bh ekl: O cokoli požádáte, bude vám dáno. Proste, a bude to uinno. 1 Bh nyní pikazuje, neprosí vás, abyste to uinili, ale pikazuje Božím synm a Tlu Kristovu. Pikazuje, abychom se zaali chovat jako Boží dti, abychom se vzepeli pirozenému, abychom se vzepeli nemožnému. A abychom vyznali a prohlásili, že všechny vci jsou možné. Nevím, jak to lépe pedat, vtisknout do vašich duší. Neplánoval jsem íkat tyto vci. Ale toto je slovo, které Všemohoucí Bh íká vám, které íká nám, které íká nám všem v této dob. Bh pichází k lovku z nejvyššího nebe. Pichází do vašeho ducha. A do vaší mysli mluví a pedkládá uritý návrh. Vy ten návrh pijmete, uvíte mu a jste ochotni vydat svj život. Potom se ten Boží návrh, Boží plán, stane souástí vašeho srdce. A zanete podle nj jednat. To je to, co s námi Bh v této dob dlá. Než odejdete z tohoto místa, slovo nemožné bude vymazáno z vašeho slovníku. Bh neekl, že všechny vci jsou možné tm, kteí jsou bez híchu. Neekl, že všechny vci jsou možné pro njakou zvláštní skupinu nebo jednotlivce. Ale všem lidem, kteí ví.2 Tam venku zhešíte a pijdete sem. A mezi tím híchem a místem, na které jdete, nkde pijmete vysvobození. Vysvobození pijde skrze vašeho ducha do vaší mysli, do vašeho srdce, a všechno se vám stane možné. Sám fakt, to, že víte, že všechny 1 Lukáš 11:9 I já pravím vám: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlucte, a bude vám otevíno. 2 Marek 9:23 A Ježíš ekl jemu: Mžeš-li tomu viti; všechno jest možné vícímu. 3

4 vci jsou možné, iní z híšníka spravedlivého. To, že jste zhešili, není žádnou omluvou pro to, abyste nevili Bohu. Jinými slovy, hích nebude panovat nad nikým, kdo ví Hospodinu. Problém není to, že máte hích, ale problém je to, že hích nad vámi panuje. Kdyby toto byla jediná lekce, kterou se na celé této konferenci nauíme, tak se posuneme o stupe výš k Božímu trnu. Bh íká, že uinil lovka o nco málo menšího než andly, ale že ho korunoval ctí a slávou.3 Byli jste uinni o nco málo nižší než andlé, ale pekonali jste je, pedili jste je a vstoupili jste k Božímu trnu skrze víru v Hospodina, skrze víru v Boha. Pokud jste schopni vit Bohu, tak jste vystoupili z pozice nízkého stvoení do nového stvoení v Kristu Ježíši. Je mnoho žen, které by chtly být muži. Je to pravda, nebo ne? Mn to tak alespo pipadá, že v dnešní dob je mnoho žen, které by chtly být muži. Rozpoznávám to podle toho, jak se chovají. Ale v Boží rovnici není muž ani žena. Bh stvoil muže a ženu proto, aby se rozmnožil rod. Hospodin má svj plán a zámr pro ženu a stejn tak pro muže. Ale až pijdou vci ke skonení, nebude žena ani muž. Zstanou z vás pouze slavná Boží stvoení, která jsou naplnna Boží slávou. Boží sláva, která prochází lidskou bytostí, z vás uiní, cokoliv si pejete. Mluvím o stvoení nového lovka, o novém lovku. Budete jako lidé, ale když vás Bh nkam pošle, budete schopni pijít a vypadat jako žena, jako muž, jako dít. Protože Bh vás použije jako svj nástroj, aby zjevil slávu svého království, aby ji zjevil ve svém lidu. A tak pokud se dnešního veera budeme schopni zbavit slova nepekonatelné, nemožné Možná mi eknete: Brate Cecile, potebuji njaký as na rozmyšlenou. Každý skutek, každý krok, který iníte v uritém okamžiku, je rozhodnutím. Chci obdržet slávu tohoto svta, nebo chci obdržet slávu Hospodinovu? Co vlastn chci? Pokud chci slávu Božího království, mohu se rozhodnout v tuto chvíli, že ji chci. Protože vy sami tu slávu do sebe nedostanete, ale budete vit Bohu, a to vám bude poítáno za spravedlnost. Víte, že Abraham nebyl spravedlivý? Ale ml jednu vc, kterou nikdo jiný neml. Vil Bohu. Písmo íká, že Bh mu to poítal za spravedlnost. Byl vyzdvižen vysoko, protože vil Bohu. Vidím nkteré bratry, jak pijímají rzná falešná uení. Nkteí pijímají lži a kážou lži. Dvod, pro k tomu došlo, je ten, že nevili pravd. Pokud víte pravd, tak ve vás není místo pro lež. Jestliže by totiž fakt, že slyšíme lež, znamenal, že jí automaticky uvíme, všichni bychom 3 Žalm 8:5-6 Co jest lovk, že jsi na pamtliv, a syn lovka, že jej navštvuješ? Nebo uinil jsi ho málo menšího andl, slávou a ctí korunoval jsi jej. 4

5 vili lži. Vím tomu, že slyšíme víc lží než pravdy. Ale my jsme lid, o kterém Bh ekl, že povstane na konci as na zemi a strhne satana. Prosím, poslechnte si to ješt jednou. Bh nesestoupí a neznií ábla. Dvodem je to, že by vám to nijak neprosplo. Bh by mohl v této chvíli nadobro zniit ábla v jediném okamžiku. Jednou jsem se ptal: Bože, pro nezabiješ ábla? Pro mu dopouštíš dlat nám všechny tyto vci na zemi? A On mi velmi rychle odpovdl: Kdybych te zabil ábla, budete všichni mrtví. Rozumíte tomu? Jste to vy, kdo musí zniit ábla. ábel nemá žádnou vládu, než tu, kterou mu dáte vy. Bh íká, že nám dal moc nad mocí nepítele. Nic nám žádným zpsobem neuškodí.4 Jak je možné, že to ekl, a pitom trpíme rzné vci, rzná zranní, rzné rány? Protože Mu nevíme. Bh povolává lid, aby povstal a dokonil Jeho dílo. Díváme se na Boží muže v historii a vidíme, jak bojovali. Bojovali a umírali, ale nezískali tu cenu. Protože cena ekala na lid posledního vku, který bude mít schopnost (kapacitu) absorbovat Boha. Bh uvnit lovka je tajemstvím, kterému ani sám ábel nerozumí. Ukáži vám, jak je ábel nevdomý. Kdysi na jedné konferenci se sešli synové Boží, tak jako jsme se dnešního dne sešli my tady. Na každé takové konferenci, na které se synové Boží sešli, byl pítomen také ábel. Na tuto naši konferenci se také pokusil pijít, ale pikázali jsme mu, aby zstal venku. A protože je zde Bh a ábel se na toto místo dostal skrze nás, tak se zde setkává s Bohem. Bh ekl áblovi: Podívej se na mého služebníka Joba. Satan ekl: Ten lovk Ti slouží jenom proto, že od Tebe mže získat urité vci, jenom proto, že od Tebe mže nco získat. A Bh ekl: Dobe, dám ti moc k tomu, abys mu sebral všechno, co má. A tak se ábel pustil do díla. Všichni známe ten píbh. Job pišel o dti, o zvíata, o majetek. Ale ekl: Hospodin dává, Hospodin bere, bu požehnané jméno Hospodinovo. Podívejme se na to ješt jednou. To byl lovk, který nebyl naplnn Duchem Božím. Nebyl oištný a posvcený krví Kristovou. Tento lovk znal Boha svými smysly. A satan zabil jeho dti. Máte ti dti? Nkteí také máte ti dti. Pedstavte si, vy, kteí máte dti, že zavane vítr a jedním závanem je všechny zabije. Jste bohatí, máte spoustu dobytka, služebnictva, majetku a v jednom okamžiku je to všechno pry. Nkdo bží a volá: Brate, všechen tvj dobytek je mrtvý, všechny tvoje dti jsou mrtvé. Ale on íká: Bh dává, Bh bere, bu požehnané jméno Hospodinovo. Tím zasadil satanovi silnou ránu. Satan se vrátil k Bohu 4 Lukáš 19:10 Aj, dávám vám moc šlapati na hady a na štíry i na všelikou moc nepítele, a nic vám neuškodí. 5

6 a íká: Dobe, kže za kži, dopus mi, abych se dotkl jeho tla, aby byl nemocný. Pak Ti bude zloeit do tváe. A Bh ekl: Udlej mu, co potebuješ, ale nesahej na jeho život. Tu noc se Jobovi po celém tle udlaly vedy, zaal se škrábat a jeho tlo se zaalo rozpadat. Jeho žena mu ekla: Zloe Bohu a zemi, už t nechci v ložnici. Je to tak? Písmo íká, že se nevrátil na své lžko. íká, že zstal v popelu nkde vedle ohništ. Dal si ho do tch ran. Už jste si nkdy veteli popel do rány? Zkuste to. Pálí to. Ten lovk byl v agónii. A tak ábel ekl: Dej mi na nj trochu asu. Chce to trochu asu. Bude Ti zloeit do tváe. Ti dlouhé roky ležel v popelu. Ti dlouhé roky ležel Job v popelu a trpl a trpl a trpl. Ale Bohu nezloeil. A tak ábel prohrál a musel odejít. Chci íct, že tito lidé zvítzili, a pitom nemli nástroje, které máme my. Všechna moc je dána vám. Jdte a zvstujte evangelium. Hle, jsem s vámi po všechny dny. 5 Peklo vás nemže pemoci. Máte moc všemohoucího Boha. Job ji neml. Vezmte všechny Boží muže napí historií nikdo z nich neml moc, kterou dal Bh dnešního veera vám. Pijeli jste na tuto konferenci a já jsem ani neplánoval mluvit, chtl jsem slyšet vás, aby každý z vás mluvil Boží slovo, které máte. A slyšel jsem, jak Bh íká: Všechno je možné tomu, kdo ví. Jinými slovy, Bh vám nyní íká: Nyní je as povstat a získat vládu, autoritu nad každým áblem, který v této oblasti psobí. Získat vládu nad pirozenými živly. Tím myslím získat nadvládu nad pirozenými živly. Žádné tornádo nemusí pijít na místo, kde žijete, pokud to nedopustíte. Ve vašich životech se nemusí stát žádné nehody. Všechno, co vypadá jako nehoda, není náhoda. Jste v bod, ve stádiu vývoje a rstu v Kristu, kdy Bh vyžaduje, aby Sion povstal a vyšel kupedu. Nemyslete si, že pro vás budou vci jednoduché. Ale Bh íká, že když bude Sion pracovat ku porodu, tak porodí, a národ se zrodí v jeden den.6 Mluví o lidech, kteí se nebojí utrpení. Job byl sražen na ti roky, ale povstal jako duchovní obr, a satan od nho utekl. A tak je uritá míra utrpení, porodních bolestí, kterými musíte projít, abyste vysvobodili Boží lid. Už nebudete bhat a hledat njaké zázraky. Sami v sob budete zázrakem Božího stvoení. Bu sláva 5 Matouš 28:18-20 A pistoupiv Ježíš, mluvil jim, ka: Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi. Protož jdouce, ute všecky národy, ktíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého, uíce je zachovávati všecko, což jsem koli pikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání svta. Amen. 6 Izaiáš 66:8 Kdo slýchal co takového? Kdo vídal co podobného? Zdaliž mže zpsobeno býti, aby zem zplodila lid dne jednoho? Zdaliž zplozen bývá národ pojednou? Ale Sion jen poal pracovati ku porodu, a porodil syny své. 6

7 Hospodinu. íká: Ješt se neukázalo, co budete, ale víme, že až se ukáže, budeme jako On a uvidíme Ho takového, jaký je. 7 Víte, žijeme v iluzi, v peludu. Tato pevná devná kazatelna. Kdybych vám ekl, že je to jenom iluze, pelud, budete mi vit? Velmi jednoduchý dkaz vezmeme benzín, sirky, škrtneme, za pár minut shoí, nic z ní nezbude. Tento pevný dkaz bude pry, bude po nm. A žádný vdec mi nebude schopný íct, kam ta vc odešla. Promní se v plyny, zstane trochu popela, ale tvar, podoba, design kam to zmizelo, kde to je? Vrátilo se to tam, odkud to vyšlo do ní mysli. Vzniklo to v lidské mysli; lovk to vymyslel, namaloval, stvoil. A tak všechno, co zde vidíte, je jen iluze. A ješt jednou vás budu trochu šokovat. Vy, lidé, kteí sedíte tady pede mnou, usmíváte se a posloucháte, vy jste také taková iluze. Vy m klamete. To, na co se dívám svýma pirozenýma oima, nejste vy. Vy jste nkde uvnit svého tla, skrýváte se tam. Proto Bh íká, že budete promnni v mžiku, pi posledním zatroubení.8 Proto mrtví v Kristu povstanou. Proto nemžete zemít. Budete takovými podvodníky budete ležet nkde v truhle, klamat, že jste mrtví. Ale zazní Boží hlas a hlas archandla, a lovk, který tam ležel, povstane. Víte, nejlepší vtip je to, že vás ábel zabije, a vy se k nmu vrátíte a eknete: áble, tady jsem. Všechna jeho práce bude zmaena, všechny jeho náklady budou vyprázdnné. Protože my nejsme to, ím se zdáme být. Ale víme, že až se zjeví Ježíš Kristus, budeme jako On. Jaký byl? Už jste o tom nkdy pemýšleli? Jednoho dne pišel a zaal opékat ryby na behu moe.9 Mohli bychom se ptát na detaily: Kde vzal rybu? Neml žádnou udici ani sí. Jak to, že tam je, opéká rybu a pipravuje ji pro ostatní? lovk nového stvoení. To je to, ím byl. eknete si: Musel být duch. Ale On zaal jíst už jste nkdy vidli ducha, jak jí? Duchové nejí. Vidl jsem, jak lidé pichystali stl, tabuli pro démony. A i když je vzývali rznými zpsoby, všelijak pi tom poskakovali, jídlo zstalo nedotené. Ale Ježíš Kristus jedl a pil a ekl: 7 1. Janova 3:2 Nejmilejší, nyní synové Boží jsme, ale ješt se neokázalo, co budeme. Víme pak, že když se okáže, podobni jemu budeme; nebo vidti jej budeme tak, jakž jest Korintským 15:51-52 Aj, tajemství vám pravím: Ne všickni zajisté zesneme, ale všickni promnni budeme, hned pojednou, v okamžení, k zatroubení poslednímu. Nebo zatroubí, a mrtví vstanou neporušitelní, a my promnni budeme. 9 Jan 21:7,9 I ekl uedlník ten, kteréhož miloval Ježíš, Petrovi: Pán jest. A Šimon Petr, jakž uslyšel, že Pán jest, opásal se po košili, (nebo byl nah,) a pustil se do moe. A jakž vystoupili na beh, uzeli eavé uhlí a rybu svrchu položenou a chléb. 7

8 Sáhnte si na mne. 10 Toto je vítzství. Sáhnte si na to vítzství. Zabili m, a tady jsem. Jsem zpt. To samé tlo, které bylo zabito. Jedné noci ml na svých rukách jizvy a ránu ve svém boku. Tam, kde ho probodli kopím do srdce.11 Ale jiného dne byli dva brati na cest do Emauz a On se k nim pipojil, mluvil s nimi, a na rukou nebo v boku žádné rány neml.12 Když s nimi jedl rybu, neml žádné rány. Co se stalo? Co se stalo s tmi ranami? To je moc vzkíšeného lovka. Proto mžete init cokoliv. Vypadat jako muž, jako žena, jako kdokoliv. Mžete uinit cokoliv, protože v tom tle je moc. A Bh íká: Dávám vám moc nad všelikou mocí nepítele. Brati, pokud jste pokoušeni híchem, jdte za Bohem a eknte: Všechny vci jsou možné tomu, kdo ví. Bože, já vím. Zabij hích, který je ve mn. Všechno je možné. Slovo, které mám pro vás na srdci, je malé. Ale Boží slovo roste a roste a roste. Mohli bychom mluvit celou noc a to slovo by nás vedlo výše a výše a výše, až bychom všichni radostn a v Boží moci pozdvihli své hlasy. Vidli jsme mnoho, mnoho zázrak, ale nežijeme v nich. Když vy se stanete zázrakem to je pak ten pravý zázrak. Všechno je možné tomu, kdo ví. Haleluja. Je možné, že nkteí z vás zakusili toto slovo, že s ním mli zkušenost. Bylo by krásné vás slyšet, jak o tom mluvíte. Jsem tak nadšený z toho, co Bh nyní dlá. V jednom verši se íká: Promluvil, a stalo se. Pikázal, a naplnilo se to. A já chci, abyste zaali promlouvat. Zaali mluvit to, co chcete. Abyste zaali mluvit spasení a vysvobození. Pokud vás trápil hích, eknte: Hích nebude nade mnou panovat. Mluvte Boží slovo, a problém bude odstrann. Chvála Hospodinu. Mohli bychom pokraovat celou noc, ale zastavím se v tomto okamžiku. Hospodin vám požehnej, bratí. 10 Lukáš 24: Jan 20:20 A to povdv, ukázal jim ruce i bok svj. I zradovali se uedlníci, vidouce Pána. 12 Lukáš 24:

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL CECIL ducille (Únor 1975) Dnes bych chtěl promluvit o duchovní oblasti. My lidé jsme ze dvou třetin duchovní a z jedné třetiny tělesné povahy, přesto má tato jedna třetina tendenci

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

Celého díla sei? 20. Cena 16 kr.

Celého díla sei? 20. Cena 16 kr. .í*f*y / í Celého díla sei? 20. Cena 16 kr. žádejte práv vydaný nejnovjší a nejúplnjší bohat illustrovaný Seznam knih Cena 10 kr. Menší, Na 50 illustrací. o- Poštou proti zaslání 14 kr. v pošt. známkách.

Více

Poátky kresíanství mezi Slovany.

Poátky kresíanství mezi Slovany. ^u V" ' Poátky kresíanství mezi Slovany. Napsal J. Ježek, -^1 '-' katecheta na SmichoT. ást prvá. ^^V' Spism spolku tiskového íslo 6. za rok 1879 V PRAZE. Nákladem katolického spolku tiskového. 1879. Í

Více

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH Pízvuk Výslovnost Pehled pravopisných pravidel Samohlásky Souhlásky Podstatná jména Rod podstatných jmen íslo podstatných jmen Životná a neživotná podstatná jména Pády a pádové

Více

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé VSTUPNÍ ANTIFONA 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22 Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje

Více

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ Červen 2011, č. 31 Cena 80 Kč JAK DOKÁZAT, ŽE JSTE MUŽ OTEC A SYN HAŠTEŘENÍ ČAS S DĚTMI O LENOSTI JAK VYBUDOVAT VZTAH S DĚTMI ZE ZÁPISNÍKU MLADÝCH OBSAH: Úvodník 1 Jak dokázat,

Více

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '-

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- VL JOZEF KUFFNER: VÉDA Cl BÁCHORA? PABERKY K OTÁZCE SLOVANSKÉHO DÁVNOVKU. 1912. F. TOPI V PRAZE. rada I { 920970 Tiskem Unie" v Praze. PROPOVÉ. Slovo k otázkám dje-

Více

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP)

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Rozpory v Písmu a jak je lze vysvětlit Petr Doušek Úvod: Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Tato kniha by se dala nenapsat, aby nikdo neměl vůbec dojem, že

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6

John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6 John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6 Stručné výpisky OBSAH Část první osoba Ježíš Krista 1. Správný přístup...3 1.1 Bůh jednal...3 1.2 Reakce lidí...3 2. Co Kristus

Více

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY,

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KTERÝ MŮŽE KAŽDÝ VELMI SNADNO POUŽÍVAT A S JEHO POMOCÍ DOSÁHNOUT V KRÁTKÉ DOBĚ VYSOKÉHO STUPNĚ DOKONALOSTI JEANNE GUYON Tato kniha je v anglickém originálu zdarma

Více

CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/

CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/ CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? Co je to vlastně církev? Ano, víme, že Písmo říká, že církev je Tělo Kristovo a každý z nás jsme jedním z jeho údů. Co to ale znamená? Na našich

Více

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval:

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval: Příběh o Líle Rámo, stejně jako během bdělého stavu nemají v sobě objekty dříve viděné ve snu (ačkoli během snění se objekty zdály být pevné a hmotné) nic hmotného, tak se i tento svět zdá být hmotný,

Více

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l.

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. VÝVOJ KŘESŤANSTVÍ OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. 1. Poznámky: Mnohé časové a encyklopedické údaje jsou založeny na publikaci Hlubší pochopení Písem, kterou vydali svědkové Jehovovi. Tyto údaje rámcově

Více

Povzbuzení k blahoslavenství víry uprostřed neporozumění, nejistot a pochybností Čtení: Jan 11,14-16 ** 14,3-7 ** 20,25-29

Povzbuzení k blahoslavenství víry uprostřed neporozumění, nejistot a pochybností Čtení: Jan 11,14-16 ** 14,3-7 ** 20,25-29 BRNO KOUNICOVA 4. 3. 2015 BIBLICKÁ HODINA - APOŠTOLSKÝ ZÁKLAD CÍRKVE Povzbuzení k blahoslavenství víry uprostřed neporozumění, nejistot a pochybností Čtení: Jan 11,14-16 ** 14,3-7 ** 20,25-29 2 Petrův

Více

1. listopadu: Slavnost Všech svatých

1. listopadu: Slavnost Všech svatých 1. listopadu: Slavnost Všech svatých VSTUPNÍ ANTIFONA Radujte se všichni o slavnosti všech svatých, vždyť z jejich slávy se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna. Uvedení do bohoslužby Sešli

Více

PŘÁTELSTVÍ (napsal David Novák)

PŘÁTELSTVÍ (napsal David Novák) PŘÁTELSTVÍ (napsal David Novák) (I když se jedná o tematické studium, jednotlivé kapitoly vycházejí z Bible a je tedy třeba se do ní ponořit ) Od str. 14 je pomoc pro vedoucího při přípravě na jednotlivá

Více

JAK TOMU POROZUMT? Joseph Goldstein

JAK TOMU POROZUMT? Joseph Goldstein JAK TOMU POROZUMT? Joseph Goldstein Jsem rád, že jsme se sešli spolen tento veer a že mžeme sdílet úvahy o událostech z 11. záí 2001. Více než kdy pedtím je píhodné a nezbytné vidt hloubji souvislosti

Více

(velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání.

(velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání. (velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání. Všichni: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Aleluja. (vynechává se v postě)

Více

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu 21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu Volná distribu ní práva Na tento ebook se vztahují volná distribu ní práva. Tento ebook je zdarma a distribu ní práva nep icházejí s možností tento ebook prodávat

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Dan Millman Zákony Ducha

Dan Millman Zákony Ducha EMINENT Dan Millman Zákony Ducha OD DANA MILLMANA V NAKLADATELSTVÍ EMINENT VYŠLO ČÍSLA ŽIVOTA NEVŠEDNÍ OKAMŽIKY Doporučené internetové adresy www.eminent.cz www.regencrace.cz Dan Millman Zákony Ducha Cesta

Více

Až budeš tuto knihu číst, možná Ti bude slza smáčet líc. Né neboj, není jenom o smutku, ale o prostém životu. O životu člověka,

Až budeš tuto knihu číst, možná Ti bude slza smáčet líc. Né neboj, není jenom o smutku, ale o prostém životu. O životu člověka, Až budeš tuto knihu číst, možná Ti bude slza smáčet líc. Né neboj, není jenom o smutku, ale o prostém životu. O životu člověka, který píše to, co zrovna cítí, i když se to mnohým lidem nelíbí. Do svých

Více

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A PROJEKT MALÝ PRINC 7. A 2009/2010 Zdroj obrázku: http://2.bp.blogspot.com/_pjqdevlpajq/ryoldl2t8zi/aaaaaaaaaho/8xmyn B9MsxM/S226/Mal%C3%BD%2Bprinc.jpg 2 Tuto knihu tvoří výběr textů, které napsali žáci

Více