VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ"

Transkript

1 VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na ni shromažují. Nebylo pro nás snadné pijet sem. Z toho usuzuji, že Hospodin pro tento as a pro toto místo pipravil nco velkého. První letadlo, kterým jsme mli lett, se porouchalo, naštstí ne ve vzduchu. Od toho okamžiku jsme zakoušeli všechna nezbytná soužení. A tak jsme si nkde po cest ekli, že Bh musí mít nco velkého a velmi dobrého pro Boží lid, když se takové vci djí. Dnes veer budu hovoit jenom krátce. Slyším, jak Hospodin mluví slovo, které obživuje moji duši. Zpívali jsme dv písn, které pozdvihly mého ducha. Vyvyšuji T a pedtím píse Není lež, která by obstála ped Tvou pítomností. Tu napsal náš bratr Gigrich. A tak jsem si vzpomnl, jak Bh naíkal nad Izraelem. ekl, že jedním z velkých hích, které Izrael páchal, bylo to, že omezoval všemohoucího Hospodina. Máme Boha, který je všemohoucí. A ten Bh není jenom s námi, ale je v nás. Tento všemohoucí Bh nás stvoil se zámrem, aby v nás pebýval. Tak aby se z nás staly chodicí domy, píbytky. Jak by se vám líbil dm, který chodí a který mluví? Bh v nás chce žít a chce se skrze nás zjevit a projevit. Chce se skrze nás zjevit tm, kteí Ho neznají. Ale jsme dti, které, jak se zdá, ne píliš rychle rostou. Mnozí z nás chodíme s Pánem mnoho let, adu let. A pesto nám nkteré základní vci, základní stavební kameny, unikají. Matouš 19:26: Pohledv pak Ježíš, ekl jim: U lidí jest to nemožné, ale u Boha všecko jest možné. Rád bych, abychom všichni ekli: Všechno je možné. Víte tomu, že když to budete dostaten asto íkat, vypsobí to ve vás víru? Víru v to, co íkáte? Chtl bych vás poprosit, abyste to dlali alespo každé ráno, abyste íkali: Všechno je možné. Všechno je možné. Vyhlašujte to do svých život. Nech to slyší nebe. Nech to slyší zem. Nech slyší peklo, že já, malý lovíek, tlo a krev, vyznávám, že všechny vci jsou možné. Po šedesáti letech s Kristem mi pichází porozumní, zaínám rozumt, co je to za Boha, se kterým máme co do inní. Jaký je to Bh, 1

2 že je to Bh, že mj Bh je Bohem pomozte mi pro Nhož jsou všechny vci možné. Zpívali jste píse Mj Bh je Bohem, pro Nhož jsou všechny vci možné. Je jednoduché takové vci íkat, když se vám dobe daí. Sedíte v pohodlné židli, žádná bolest. Chci, abyste to ekli tehdy, když proti vám stojí ábel. Abyste ekli: Mj Bh je Bohem, pro Nhož je všechno možné. Pak jsme zpívali v poslední písni: Vyvyšuji T. Co to znamená? Jak mžu vyvýšit všemohoucího Boha? Jako by nebyl dostaten vysoko. Jak Ho mžu vyvyšovat nebo vyzdvihovat? Chci vám vysvtlit, co jste íkali. Zpívali jste: Mám finanní problémy. Ale, Bože, Ty jsi vtší než moje problémy. Zpívali jste: Jsem nemocný, ale Ty, Bože, jsi vtší než moje nemoc. Zpívali jste: Bože, mám ped sebou vysokou horu, ale Ty jsi vyšší než moje hora. Pokud porozumíme, kde jsme dnešního veera Že jsme na konci vku, nebo na zaátku nového, a že Bh oekává, že vstoupíme do plnosti vývoje stvoení nového lovka. Takový lovk vítzí nad tím, co je pirozené. Je schopen chodit nad pirozenými vcmi. Je schopen chodit na duchovní rovin víc, než kdy chodil jakýkoli lovk na zemi. eknete si: Brate ducille, to je nesnadný úkol. Copak evangelista Filip nepoktil komorníka královny Kandáces a Duch Boží ho nepenesl na jiné místo? Ptám se vás: Pekonal Filip as a prostor? Nepekonal. Nepekonal as ani prostor. Pihodilo se mu to jednou, druhý den to nemohl zopakovat. Víte, ml jsem pítelkyni, sestru, která žila ve West Palm Beach na Florid. Zaala se soustedit na Hospodina a zaala vzývat jméno Ježíše Krista, až ztratila sama sebe a vystoupila z pirozené roviny. Té noci, když se chystala jít spát, prošla zdí. Ulehla a spala. Druhý den ráno vstala a ekla si, že už nebude používat dvee, že bude chodit skrze ze. Tentokrát se však s tou zdí setkala v realit. Ze k ní nebyla nijak vlídná. Pirozenost té sestry nebyla promnná. Bh pro ni stvoil zázrak, aby jí ukázal, jaký je Bh. Na onu rovinu se ale nedostala. Zažili jsme mnoho zázrak. Jednoho dne jsme zažili vzkíšení z mrtvých. Vidli jsme, jak srstaly zlomené kosti. Vidli jsme uzdravení z rakoviny. Ale nezstali jsme v tom, nežili jsme v tom, co jsme vidli. Následujícího dne jsme byli zpt v našem prostedí a zápasili s pirozenými vcmi, tlesnými myšlenkami, materiálními problémy a nemocemi. S tím vším zápasíme do dnešního dne. Urit jste slyšeli o bratru Wigglesworthovi. Byl tady ješt pedtím, než jsem se narodil. Jednoho dne ho Pán poslal k jednomu muži, který pišel o ob nohy. 2

3 A bratr Wigglesworth šel k obuvníkovi a objednal boty pro toho lovka bez nohou. Pak šel za tím mužem bez nohou a ekl mu: V obuvnictví máš zaplacené boty. Možná by to byl pro nkteré z nás vtip. Prost bychom se tomu jenom zasmáli. ekli byste si: Copak nevidíš, že nemám žádné nohy? Nikdy jsem neml nohy. Ale ten lovk vzal jeho slovo vážn, uvil mu, sedl si do kolekového kesla a dojel do obchodu. Prodava se ho zeptal: Jaké máte íslo nohou? On mu ekl: Na tom opravdu nezáleží. Jakoukoli velikost. Prodava pinesl boty, jeden pár bot njaké velikosti. Vzal botu, a jak se mu ji chystal nasadit na nohu, noha mu narostla. Nikdy jsem neslyšel, že by toto Wigelsworth udlal znovu nebo nkolikrát. Už se to podruhé nestalo. Ale v duchu je uritá úrove a Bh chce, abyste vy, synové Boží, do této roviny povstali. Tak aby už to nebyl zázrak, protože budete mít moc pikazovat stvoení aby vci byly stvo- eny, vytvoeny a pekonány. A tak mj Bh je Bohem, pro Nhož není nic nemožné. Bh ekl: O cokoli požádáte, bude vám dáno. Proste, a bude to uinno. 1 Bh nyní pikazuje, neprosí vás, abyste to uinili, ale pikazuje Božím synm a Tlu Kristovu. Pikazuje, abychom se zaali chovat jako Boží dti, abychom se vzepeli pirozenému, abychom se vzepeli nemožnému. A abychom vyznali a prohlásili, že všechny vci jsou možné. Nevím, jak to lépe pedat, vtisknout do vašich duší. Neplánoval jsem íkat tyto vci. Ale toto je slovo, které Všemohoucí Bh íká vám, které íká nám, které íká nám všem v této dob. Bh pichází k lovku z nejvyššího nebe. Pichází do vašeho ducha. A do vaší mysli mluví a pedkládá uritý návrh. Vy ten návrh pijmete, uvíte mu a jste ochotni vydat svj život. Potom se ten Boží návrh, Boží plán, stane souástí vašeho srdce. A zanete podle nj jednat. To je to, co s námi Bh v této dob dlá. Než odejdete z tohoto místa, slovo nemožné bude vymazáno z vašeho slovníku. Bh neekl, že všechny vci jsou možné tm, kteí jsou bez híchu. Neekl, že všechny vci jsou možné pro njakou zvláštní skupinu nebo jednotlivce. Ale všem lidem, kteí ví.2 Tam venku zhešíte a pijdete sem. A mezi tím híchem a místem, na které jdete, nkde pijmete vysvobození. Vysvobození pijde skrze vašeho ducha do vaší mysli, do vašeho srdce, a všechno se vám stane možné. Sám fakt, to, že víte, že všechny 1 Lukáš 11:9 I já pravím vám: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlucte, a bude vám otevíno. 2 Marek 9:23 A Ježíš ekl jemu: Mžeš-li tomu viti; všechno jest možné vícímu. 3

4 vci jsou možné, iní z híšníka spravedlivého. To, že jste zhešili, není žádnou omluvou pro to, abyste nevili Bohu. Jinými slovy, hích nebude panovat nad nikým, kdo ví Hospodinu. Problém není to, že máte hích, ale problém je to, že hích nad vámi panuje. Kdyby toto byla jediná lekce, kterou se na celé této konferenci nauíme, tak se posuneme o stupe výš k Božímu trnu. Bh íká, že uinil lovka o nco málo menšího než andly, ale že ho korunoval ctí a slávou.3 Byli jste uinni o nco málo nižší než andlé, ale pekonali jste je, pedili jste je a vstoupili jste k Božímu trnu skrze víru v Hospodina, skrze víru v Boha. Pokud jste schopni vit Bohu, tak jste vystoupili z pozice nízkého stvoení do nového stvoení v Kristu Ježíši. Je mnoho žen, které by chtly být muži. Je to pravda, nebo ne? Mn to tak alespo pipadá, že v dnešní dob je mnoho žen, které by chtly být muži. Rozpoznávám to podle toho, jak se chovají. Ale v Boží rovnici není muž ani žena. Bh stvoil muže a ženu proto, aby se rozmnožil rod. Hospodin má svj plán a zámr pro ženu a stejn tak pro muže. Ale až pijdou vci ke skonení, nebude žena ani muž. Zstanou z vás pouze slavná Boží stvoení, která jsou naplnna Boží slávou. Boží sláva, která prochází lidskou bytostí, z vás uiní, cokoliv si pejete. Mluvím o stvoení nového lovka, o novém lovku. Budete jako lidé, ale když vás Bh nkam pošle, budete schopni pijít a vypadat jako žena, jako muž, jako dít. Protože Bh vás použije jako svj nástroj, aby zjevil slávu svého království, aby ji zjevil ve svém lidu. A tak pokud se dnešního veera budeme schopni zbavit slova nepekonatelné, nemožné Možná mi eknete: Brate Cecile, potebuji njaký as na rozmyšlenou. Každý skutek, každý krok, který iníte v uritém okamžiku, je rozhodnutím. Chci obdržet slávu tohoto svta, nebo chci obdržet slávu Hospodinovu? Co vlastn chci? Pokud chci slávu Božího království, mohu se rozhodnout v tuto chvíli, že ji chci. Protože vy sami tu slávu do sebe nedostanete, ale budete vit Bohu, a to vám bude poítáno za spravedlnost. Víte, že Abraham nebyl spravedlivý? Ale ml jednu vc, kterou nikdo jiný neml. Vil Bohu. Písmo íká, že Bh mu to poítal za spravedlnost. Byl vyzdvižen vysoko, protože vil Bohu. Vidím nkteré bratry, jak pijímají rzná falešná uení. Nkteí pijímají lži a kážou lži. Dvod, pro k tomu došlo, je ten, že nevili pravd. Pokud víte pravd, tak ve vás není místo pro lež. Jestliže by totiž fakt, že slyšíme lež, znamenal, že jí automaticky uvíme, všichni bychom 3 Žalm 8:5-6 Co jest lovk, že jsi na pamtliv, a syn lovka, že jej navštvuješ? Nebo uinil jsi ho málo menšího andl, slávou a ctí korunoval jsi jej. 4

5 vili lži. Vím tomu, že slyšíme víc lží než pravdy. Ale my jsme lid, o kterém Bh ekl, že povstane na konci as na zemi a strhne satana. Prosím, poslechnte si to ješt jednou. Bh nesestoupí a neznií ábla. Dvodem je to, že by vám to nijak neprosplo. Bh by mohl v této chvíli nadobro zniit ábla v jediném okamžiku. Jednou jsem se ptal: Bože, pro nezabiješ ábla? Pro mu dopouštíš dlat nám všechny tyto vci na zemi? A On mi velmi rychle odpovdl: Kdybych te zabil ábla, budete všichni mrtví. Rozumíte tomu? Jste to vy, kdo musí zniit ábla. ábel nemá žádnou vládu, než tu, kterou mu dáte vy. Bh íká, že nám dal moc nad mocí nepítele. Nic nám žádným zpsobem neuškodí.4 Jak je možné, že to ekl, a pitom trpíme rzné vci, rzná zranní, rzné rány? Protože Mu nevíme. Bh povolává lid, aby povstal a dokonil Jeho dílo. Díváme se na Boží muže v historii a vidíme, jak bojovali. Bojovali a umírali, ale nezískali tu cenu. Protože cena ekala na lid posledního vku, který bude mít schopnost (kapacitu) absorbovat Boha. Bh uvnit lovka je tajemstvím, kterému ani sám ábel nerozumí. Ukáži vám, jak je ábel nevdomý. Kdysi na jedné konferenci se sešli synové Boží, tak jako jsme se dnešního dne sešli my tady. Na každé takové konferenci, na které se synové Boží sešli, byl pítomen také ábel. Na tuto naši konferenci se také pokusil pijít, ale pikázali jsme mu, aby zstal venku. A protože je zde Bh a ábel se na toto místo dostal skrze nás, tak se zde setkává s Bohem. Bh ekl áblovi: Podívej se na mého služebníka Joba. Satan ekl: Ten lovk Ti slouží jenom proto, že od Tebe mže získat urité vci, jenom proto, že od Tebe mže nco získat. A Bh ekl: Dobe, dám ti moc k tomu, abys mu sebral všechno, co má. A tak se ábel pustil do díla. Všichni známe ten píbh. Job pišel o dti, o zvíata, o majetek. Ale ekl: Hospodin dává, Hospodin bere, bu požehnané jméno Hospodinovo. Podívejme se na to ješt jednou. To byl lovk, který nebyl naplnn Duchem Božím. Nebyl oištný a posvcený krví Kristovou. Tento lovk znal Boha svými smysly. A satan zabil jeho dti. Máte ti dti? Nkteí také máte ti dti. Pedstavte si, vy, kteí máte dti, že zavane vítr a jedním závanem je všechny zabije. Jste bohatí, máte spoustu dobytka, služebnictva, majetku a v jednom okamžiku je to všechno pry. Nkdo bží a volá: Brate, všechen tvj dobytek je mrtvý, všechny tvoje dti jsou mrtvé. Ale on íká: Bh dává, Bh bere, bu požehnané jméno Hospodinovo. Tím zasadil satanovi silnou ránu. Satan se vrátil k Bohu 4 Lukáš 19:10 Aj, dávám vám moc šlapati na hady a na štíry i na všelikou moc nepítele, a nic vám neuškodí. 5

6 a íká: Dobe, kže za kži, dopus mi, abych se dotkl jeho tla, aby byl nemocný. Pak Ti bude zloeit do tváe. A Bh ekl: Udlej mu, co potebuješ, ale nesahej na jeho život. Tu noc se Jobovi po celém tle udlaly vedy, zaal se škrábat a jeho tlo se zaalo rozpadat. Jeho žena mu ekla: Zloe Bohu a zemi, už t nechci v ložnici. Je to tak? Písmo íká, že se nevrátil na své lžko. íká, že zstal v popelu nkde vedle ohništ. Dal si ho do tch ran. Už jste si nkdy veteli popel do rány? Zkuste to. Pálí to. Ten lovk byl v agónii. A tak ábel ekl: Dej mi na nj trochu asu. Chce to trochu asu. Bude Ti zloeit do tváe. Ti dlouhé roky ležel v popelu. Ti dlouhé roky ležel Job v popelu a trpl a trpl a trpl. Ale Bohu nezloeil. A tak ábel prohrál a musel odejít. Chci íct, že tito lidé zvítzili, a pitom nemli nástroje, které máme my. Všechna moc je dána vám. Jdte a zvstujte evangelium. Hle, jsem s vámi po všechny dny. 5 Peklo vás nemže pemoci. Máte moc všemohoucího Boha. Job ji neml. Vezmte všechny Boží muže napí historií nikdo z nich neml moc, kterou dal Bh dnešního veera vám. Pijeli jste na tuto konferenci a já jsem ani neplánoval mluvit, chtl jsem slyšet vás, aby každý z vás mluvil Boží slovo, které máte. A slyšel jsem, jak Bh íká: Všechno je možné tomu, kdo ví. Jinými slovy, Bh vám nyní íká: Nyní je as povstat a získat vládu, autoritu nad každým áblem, který v této oblasti psobí. Získat vládu nad pirozenými živly. Tím myslím získat nadvládu nad pirozenými živly. Žádné tornádo nemusí pijít na místo, kde žijete, pokud to nedopustíte. Ve vašich životech se nemusí stát žádné nehody. Všechno, co vypadá jako nehoda, není náhoda. Jste v bod, ve stádiu vývoje a rstu v Kristu, kdy Bh vyžaduje, aby Sion povstal a vyšel kupedu. Nemyslete si, že pro vás budou vci jednoduché. Ale Bh íká, že když bude Sion pracovat ku porodu, tak porodí, a národ se zrodí v jeden den.6 Mluví o lidech, kteí se nebojí utrpení. Job byl sražen na ti roky, ale povstal jako duchovní obr, a satan od nho utekl. A tak je uritá míra utrpení, porodních bolestí, kterými musíte projít, abyste vysvobodili Boží lid. Už nebudete bhat a hledat njaké zázraky. Sami v sob budete zázrakem Božího stvoení. Bu sláva 5 Matouš 28:18-20 A pistoupiv Ježíš, mluvil jim, ka: Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi. Protož jdouce, ute všecky národy, ktíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého, uíce je zachovávati všecko, což jsem koli pikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání svta. Amen. 6 Izaiáš 66:8 Kdo slýchal co takového? Kdo vídal co podobného? Zdaliž mže zpsobeno býti, aby zem zplodila lid dne jednoho? Zdaliž zplozen bývá národ pojednou? Ale Sion jen poal pracovati ku porodu, a porodil syny své. 6

7 Hospodinu. íká: Ješt se neukázalo, co budete, ale víme, že až se ukáže, budeme jako On a uvidíme Ho takového, jaký je. 7 Víte, žijeme v iluzi, v peludu. Tato pevná devná kazatelna. Kdybych vám ekl, že je to jenom iluze, pelud, budete mi vit? Velmi jednoduchý dkaz vezmeme benzín, sirky, škrtneme, za pár minut shoí, nic z ní nezbude. Tento pevný dkaz bude pry, bude po nm. A žádný vdec mi nebude schopný íct, kam ta vc odešla. Promní se v plyny, zstane trochu popela, ale tvar, podoba, design kam to zmizelo, kde to je? Vrátilo se to tam, odkud to vyšlo do ní mysli. Vzniklo to v lidské mysli; lovk to vymyslel, namaloval, stvoil. A tak všechno, co zde vidíte, je jen iluze. A ješt jednou vás budu trochu šokovat. Vy, lidé, kteí sedíte tady pede mnou, usmíváte se a posloucháte, vy jste také taková iluze. Vy m klamete. To, na co se dívám svýma pirozenýma oima, nejste vy. Vy jste nkde uvnit svého tla, skrýváte se tam. Proto Bh íká, že budete promnni v mžiku, pi posledním zatroubení.8 Proto mrtví v Kristu povstanou. Proto nemžete zemít. Budete takovými podvodníky budete ležet nkde v truhle, klamat, že jste mrtví. Ale zazní Boží hlas a hlas archandla, a lovk, který tam ležel, povstane. Víte, nejlepší vtip je to, že vás ábel zabije, a vy se k nmu vrátíte a eknete: áble, tady jsem. Všechna jeho práce bude zmaena, všechny jeho náklady budou vyprázdnné. Protože my nejsme to, ím se zdáme být. Ale víme, že až se zjeví Ježíš Kristus, budeme jako On. Jaký byl? Už jste o tom nkdy pemýšleli? Jednoho dne pišel a zaal opékat ryby na behu moe.9 Mohli bychom se ptát na detaily: Kde vzal rybu? Neml žádnou udici ani sí. Jak to, že tam je, opéká rybu a pipravuje ji pro ostatní? lovk nového stvoení. To je to, ím byl. eknete si: Musel být duch. Ale On zaal jíst už jste nkdy vidli ducha, jak jí? Duchové nejí. Vidl jsem, jak lidé pichystali stl, tabuli pro démony. A i když je vzývali rznými zpsoby, všelijak pi tom poskakovali, jídlo zstalo nedotené. Ale Ježíš Kristus jedl a pil a ekl: 7 1. Janova 3:2 Nejmilejší, nyní synové Boží jsme, ale ješt se neokázalo, co budeme. Víme pak, že když se okáže, podobni jemu budeme; nebo vidti jej budeme tak, jakž jest Korintským 15:51-52 Aj, tajemství vám pravím: Ne všickni zajisté zesneme, ale všickni promnni budeme, hned pojednou, v okamžení, k zatroubení poslednímu. Nebo zatroubí, a mrtví vstanou neporušitelní, a my promnni budeme. 9 Jan 21:7,9 I ekl uedlník ten, kteréhož miloval Ježíš, Petrovi: Pán jest. A Šimon Petr, jakž uslyšel, že Pán jest, opásal se po košili, (nebo byl nah,) a pustil se do moe. A jakž vystoupili na beh, uzeli eavé uhlí a rybu svrchu položenou a chléb. 7

8 Sáhnte si na mne. 10 Toto je vítzství. Sáhnte si na to vítzství. Zabili m, a tady jsem. Jsem zpt. To samé tlo, které bylo zabito. Jedné noci ml na svých rukách jizvy a ránu ve svém boku. Tam, kde ho probodli kopím do srdce.11 Ale jiného dne byli dva brati na cest do Emauz a On se k nim pipojil, mluvil s nimi, a na rukou nebo v boku žádné rány neml.12 Když s nimi jedl rybu, neml žádné rány. Co se stalo? Co se stalo s tmi ranami? To je moc vzkíšeného lovka. Proto mžete init cokoliv. Vypadat jako muž, jako žena, jako kdokoliv. Mžete uinit cokoliv, protože v tom tle je moc. A Bh íká: Dávám vám moc nad všelikou mocí nepítele. Brati, pokud jste pokoušeni híchem, jdte za Bohem a eknte: Všechny vci jsou možné tomu, kdo ví. Bože, já vím. Zabij hích, který je ve mn. Všechno je možné. Slovo, které mám pro vás na srdci, je malé. Ale Boží slovo roste a roste a roste. Mohli bychom mluvit celou noc a to slovo by nás vedlo výše a výše a výše, až bychom všichni radostn a v Boží moci pozdvihli své hlasy. Vidli jsme mnoho, mnoho zázrak, ale nežijeme v nich. Když vy se stanete zázrakem to je pak ten pravý zázrak. Všechno je možné tomu, kdo ví. Haleluja. Je možné, že nkteí z vás zakusili toto slovo, že s ním mli zkušenost. Bylo by krásné vás slyšet, jak o tom mluvíte. Jsem tak nadšený z toho, co Bh nyní dlá. V jednom verši se íká: Promluvil, a stalo se. Pikázal, a naplnilo se to. A já chci, abyste zaali promlouvat. Zaali mluvit to, co chcete. Abyste zaali mluvit spasení a vysvobození. Pokud vás trápil hích, eknte: Hích nebude nade mnou panovat. Mluvte Boží slovo, a problém bude odstrann. Chvála Hospodinu. Mohli bychom pokraovat celou noc, ale zastavím se v tomto okamžiku. Hospodin vám požehnej, bratí. 10 Lukáš 24: Jan 20:20 A to povdv, ukázal jim ruce i bok svj. I zradovali se uedlníci, vidouce Pána. 12 Lukáš 24:

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád by to bylo málo, protože to penesmírné bohatství tajemství,

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004)

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004) CO TO JSOU VÁNOCE CECIL J. ducille (Florida, prosinec 2004) Chvála Pánu! Když jsme zpívali Svatý je náš Pán, velmi naléhav mi pišlo na mysl, že Bh se skrze nás chce projevit. Když ekneme Svatý, myslíme

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997)

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997) BH ABRAHAMV CECIL ducille (Konference New York, záí 1997) Chvála Pánu. Chci se s vámi podívat do knihy Genesis. Zanme ve 12. kapitole. Pemýšlím o Abrahamov život, o tom, jak s Abrahamem jednal Bh, a o

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Metodický pokyn MŠMT definuje

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní Pevzato z 15. kapitoly knihy Reba Bradleyho Tipy pro výchovu dtí, rozšíené vydání Nic neite skrze svár anebo marnou chválu, ale v pokoe

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'! < !" #$ %&

!  # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- 8 2 ((' %+'.%' 9%( ) : 6 ; $ 2 +, + %'! < ! #$ %& KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Bezen 2005 6 ! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'!

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

Reverend Son Mjong Mun. Život a mise Ježíše Krista

Reverend Son Mjong Mun. Život a mise Ježíše Krista Reverend Son Mjong Mun Život a mise Ježíše Krista OBSAH Pedmluva...9 Kapitola 1. Ježíšovo narození a mládí...11 1.1 Na po átku...11 1.2 Jednorozený syn...12 1.3 Ježíšv rodokmen...14 1.4 Zv!stování...16

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

!  #!  $ % &    ' () *+ %+,  -. / , 0  ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Setkání 18/04/2012 záznam

Setkání 18/04/2012 záznam Setkání 18/04/2012 záznam Autor: Štpánka Bednáová Verze/datum: 07/05/2012 Úvod FKP pedstavuje historicky 1. seskupení v R, které se zabývá klientským pístupem (Customer Experience CX) jedná se o neformální

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men.

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men. NEŠPORY pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE revidovaná verze Kněz: Bo že, po Lid: Kněz: Slyš na ÚVODNÍ VERŠ še vo spěš mi Sláva Otci i Synu, Lid: na po moc! lá ní! i Du chu sva jako byla na počátku i nyní

Více

Proud eky prof. Daniel Duda

Proud eky prof. Daniel Duda ást 1: A protéká jím eka Proud eky prof. Daniel Duda Jsme lidé s duchovní žízní. Ježíš zaslíbil hojnost duchovní vody. A pesto, jsme-li estní, i když jsme jej pijali a možná známe celá léta, mnozí z nás

Více

Miluji Vás, Mistryně.

Miluji Vás, Mistryně. Odkud jste? Miluji Vás, Mistryně. Miluji Vás, Mistryně! Montreal. Montreal. Kanada? Kanada. Jižní Afrika. Och, můj Bože! Japonsko. (Japonsko!) USA. Au Lac (Vietnam). Různí lidé. Jak se máte lidi? Dobře,

Více

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013 Dti svdci nebo obti domácího násilí Porada editel kol a kolských zaízení Pk Se 20. listopadu 2013 STATISTIKA V R se stává obmi násilí bhem svého ivota 38 procent en. (AV R, 2003) Nejastji picházejí problém

Více

tyi ušlechtilé pravdy

tyi ušlechtilé pravdy tyi ušlechtilé pravdy Adžán Sumédhó Peložil Jakub Bartovský, 1993 Hrst list Jednou Vznešený prodléval v Kósambí, v simsapovém háji. Zvedl v ruce nkolik list a otázal se mnich: Co myslíte, mniši, eho je

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více