Úvod Občanské sdružení Armáda spásy Armáda spásy ČR... 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod... 8. 1 Občanské sdružení Armáda spásy... 10. 1.1 Armáda spásy ČR... 10"

Transkript

1 Obsah Úvod Občanské sdružení Armáda spásy Armáda spásy ČR Centrum sociálních služeb Josefa Korbela Nízkoprahové denní centrum Noclehárna Azylový dům Předlužení u nebankovních společností Dopravní podnik města Brna Všeobecná zdravotní pojišťovna Protialkoholní záchytná stanice Neuhrazené blokové pokuty u Policie ČR a Městské policie Problematika předluženosti a neschopnost plnit své finanční závazky Předlužení Příčiny předluţenosti Prevence předluţení Česká finanční a leasingová asociace Roční procentní sazba nákladů Zajištění úvěru, sankce, úroky z prodlení a poplatky Zákony regulující poskytování půjček Východiska zadluženosti Snížení výdajů a zvýšení příjmů Konsolidace Doporučení při jednání s věřiteli Častý postup věřitele v případě prodlení se splátkami Oddlužení Postup insolvenčního řízení Moţnosti oddluţení Exekuce Způsoby exekuce Řešení dluhové problematiky s uživateli Armády spásy

2 4.2. Dluhové desatero Metodologická část Popis výzkumného problému Cíl výzkumu Výzkumný design Zakotvená teorie Metody a techniky sběru dat Výběr výzkumného vzorku Charakteristika výzkumného vzorku Struktura rozhovoru Realizace výzkumu Analýza dat otevřené kódování Axiální kódování Selektivní kódování Závěr Resumé Summary Seznam použité literatury Seznam zkratek Seznam příloh Seznam grafů

3 rodiny 2 Pracuji jako sociální pracovnice v azylovém domě Armády spásy v Brně, kde se Úvod Problémy lidí bez domova a dalších sociálně ohroţených skupin stále přetrvávají. Do kategorie lidí bez přístřeší či ohroţených sociálním vyloučením nepatří jen lidé, které vidíme posedávat a přespávat na veřejných místech, ale i ti, kteří bydlí v nevyhovujících, nedůstojných, provizorních přístřešcích, v azylových domech a ubytovnách. Důvody bezdomovectví bývají kombinací více faktorů. Finanční a osobní problémy vznikají často rozvodem, úmrtím partnera, zdravotními problémy, duševními nemocemi, anebo drogovou či jinou závislostí. Lidé bez domova se nachází natolik v bezvýchodné situaci, ţe jen velmi těţko vyhledávají poradenské a sociální sluţby, které by jim pomohly. 1 Národní velitel Armády spásy v ČR Mike Stannett uvedl, ţe zařízení Armády spásy mají ve své roli za úkol nejen poskytovat první pomoc v podobě nouzového ubytování a stravy, ale také pomáhat vytvářet systém sociální intervence, rehabilitace a sociálního začlenění. Snaţí se působit hlavně jako partner, nejdříve pro člověka, který potřebuje pomoc, potom pro ostatní organizace a úřady, ale také pro širokou veřejnost. Současnou situaci v oblasti bezdomovectví vidí jako výsledek působení přechodu z centralizovaného na trţní hospodářství, endemický alkoholismus, nedostatečné vzdělání, neexistující průprava mladých lidí před tím, neţ opustí instituci a začnou samostatně ţít, a rozpad více jak polovina uţivatelů potýká s předluţeností. Klienti z různých důvodů nejsou schopni finanční závazky splácet a na umoření starých dluhů si vytvářejí dluhy nové. Zadluţení je nejčastější příčinou propadu uţivatelů do ţivota v chudobě. Dluhy postupně narůstají a klienti se dostávají do sociálně a ekonomicky neudrţitelné situace, protoţe mají další závazky ve formě půjček nebo úvěrů. Ve své diplomové práci jsem zjišťovala hlavní příčiny, průběh a následky problematiky předluţení uţivatelů azylového domu Armády spásy v Brně. Postupně jsem získávala informace, jakým způsobem problémy s dluhy řeší, zda mají nějaké znalosti 1 Evropský rok boje proti chudobě. Bezdomovectví v ČR [online]. Brusel : Konference EU, 2010, cit ]. Dostupné na: le_5_homelessness.pdf 2 STANNETT, Mike. Fight and prevention activities against homelessness. In HRADECKÝ Ilja. Examles of best practices in the fight against homelessness. s. 29 8

4 v oblasti finanční gramotnosti a jestli se dokáţí orientovat v jiných organizacích, které pomoc v případě předluţení klientům bezplatně nabízejí. Zaměřila jsem se také na to, jak uţivatelé azylového domu tuto skutečnost proţívají, jak identifikují a vnímají své zadluţení a do jaké míry to ovlivňuje jejich kaţdodenní ţivot. Dále jsem zjišťovala, jak se lze vyvarovat tomuto jevu a jaké formy pomoci v případě předluţení pouţít. V říjnu 2010 jsem absolvovala kurz V pasti dluhů organizovaný občanským sdruţením Podané ruce. Cílem kurzu bylo seznámit pracovníky v sociálních sluţbách s moţnostmi pomoci uţivatelům, kteří se ocitnou ve finančních potíţích. Na kurzu jsem se obeznámila se zásadami a principy zadluţování, důvody neschopnosti splácet pohledávky související s ţivotními událostmi, otázkami exekuce a základními kroky poradenského procesu s dluţníky. Diplomovou práci jsem rozdělila na dvě části teoretickou a metodologickou. V první části popisuji občanské sdruţení Armády spásy v ČR, Centrum sociálních sluţeb Josefa Korbela, které má tři registrované sociální sluţby: nízkoprahové denní centrum, noclehárna a azylový dům. Dále popisuji postup vymáhání pohledávek společností, u kterých vznikly uţivatelům nejčastěji dluhy. Charakterizuji problematiku předluţení, její příčiny a prevenci, Českou finanční a leasingovou asociaci, zákony regulující poskytování půjček, východiska zadluţenosti a moţnosti řešení dluhové problematiky v Centru sociálních sluţeb Josefa Korbela v Brně. V metodologické části jsem se rozhodla pro kvalitativní výzkum, protoţe zahrnuje popis a interpretaci sociálních nebo individuálních problémů a jeho hlavním úkolem je vytvoření komplexního obrazu o zkoumaném jevu. 3 Metodu sběru dat jsem zvolila polostrukturovaný rozhovor, ve kterém můţe respondent vyjádřit svůj subjektivní pohled a názor. Výzkumný vzorek byl záměrně orientován na uţivatele jedné z registrovaných sluţeb Centra sociálních sluţeb azylový dům, kteří mají problémy s předluţením. Hlavním cílem výzkumného šetření bylo zjištění, jestli předluţenost můţe vést k sociálnímu vyloučení uţivatelů azylového domu Armády spásy, a zda tuto skutečnost ovlivnily nedostatečné znalosti v oblasti finanční gramotnosti. 3 HENDL, J. Kvalitativní výzkum. s

5 1 Občanské sdružení Armáda spásy Misijní prohlášení Armády spásy zní: Armáda spásy jako mezinárodní hnutí je součástí všeobecné křesťanské církve. Její poselství je zaloţeno na bibli. Její sluţba je motivována láskou k Bohu. Jejím posláním je kázat evangelium, dobrou zprávu o Jeţíši Kristu, a v jeho jménu naplňovat lidské potřeby bez jakékoli diskriminace Armáda spásy ČR Armáda spásy je mezinárodní křesťanské a charitativní hnutí zaloţené Williamem Boothem v roce 1865 v Londýně, jehoţ působnost a uspořádání mají částečně vojenský charakter, a které je součástí všeobecné křesťanské církve. Členství v Armádě spásy je plnohodnotným členstvím ve všeobecné křesťanské církvi a mezi denominacemi zaujímá místo protestantské církve s prvky metodismu. 5 Hlavní motivací organizace je Boţí láska zjevená v Jeţíši Kristu a v jeho jménu naplňovat potřeby kaţdého člověka. To se projevuje v duchovní sluţbě, jejímţ hlavním cílem je kázání evangelia, poradenství a úsilí o morální, duchovní, fyzickou a obnovu všech potřebných lidí v rámci její působnosti, bez ohledu na rasu, barvu pleti, vyznání, pohlaví nebo věk. 6 Hnutí se z Británie rozšířilo do mnoha částí světa. Členové Armády spásy se nazývají salutisté a pocházejí z mnoha kulturních prostředí a sdílejí spolu mezinárodní společenství. 7 Činnost Armády spásy je postavena na sborové práci. Místní sbor je řízen důstojníkem kazatelem, který zodpovídá za veškerou misijní a sociální práci. Členové sboru mají většinou své zaměstnání a ve volném čase slouţí podle svého obdarování 4 KOSORIN, P., Výroční zpráva 2007, s KLIMEŠ, P., Poskytujeme sociální služby, s DIJKSTRA, P., Směrnice nárdního velitele Armády spásy v ČR, s Co je Armáda spásy, Informační brožura Armády spásy, s

6 a potřeby. Důstojníci často slouţí na plný úvazek. V sociálních zařízeních Armády spásy pracují rovněţ placení odborníci, kteří nemusí být zároveň salutisty. 8 Armáda spásy nepečuje jen o spasení, ale také o tělesné potřeby lidí, kteří jsou v nouzi. Heslo tři S znamená Soap, Soup, Salvation (mýdlo, polévka, spása) a je aktuální dodnes. Symboly Armády spásy jsou prapor a znak. Vlajka byla poprvé uţita v roce 1878 v Coventry a má tvar hvězdy. Modrá barva představuje svatost Boţí, ţlutá hvězda oheň Ducha svatého a červená barva je znamením krve Jeţíše Krista. Na hvězdě je napsáno heslo krev a oheň. Vlajka se nosí v čele průvodu a je postavena na čestných místech v halách Armády spásy. Oficiální znak Armády spásy je připevněn na čepicích salutistů a uţívá se také jako identifikační znak na dopisních papírech, publikacích a zaujímá významné místo v kaţdé shromaţďovací hale Armády spásy. 9 V současné době vykonává Armáda spásy svoji činnost ve 117 zemích a má více neţ 1,5 milionů členů. Duchovní a sociální práce probíhá ve 175 jazycích a v téměř zařízeních. Mezinárodní ústředí Armády spásy má sídlo v Londýně, coţ je zároveň sídlo generála, který je volen Radou skupinou starších důstojníků (nejvyšší radou komisařů) na dobu 5 let. V současné době je generálem Shaw Clifton, který je generálem v pořadí osmnáctým. Pouze dvakrát byla zvolena generálem ţena. První ţenou byla Evangelíne Boothová, zvolená v roce 1935, druhou byla Eva Burrowsová, zvolená v roce Eva Burrowsová byla mimo jiné odpovědna za znovuobnovení Armády spásy v České republice v devadesátých letech. Ţeny musely být svobodné, v případě, ţe se vdaly, byli by generálem zvoleni jejich manţelé. 10 Armáda spásy začala svou činnost v Československu v roce Kromě evangelizace provozovala i domovy pro bezdomovce a starala se o lidi na okraji společnosti. Po II. světové válce byla její činnost nejprve omezena a nakonec zcela ukončena komunistickým reţimem v roce Krátce po listopadu 1989, kdy začaly narůstat problémy lidí ohroţených sociálním vyloučením, poţádala skupina křesťanů Armády spásy o obnovení své činnosti. Poté se prezident Václav Havel setkal s generálkou Evou Burrowsovou a byly navázány přímé kontakty s Ministerstvem práce a sociálních 8 Armáda spásy: 1. svobodné shromáždění po 40. letech: Sbor Církve bratrské Brno, 1. července 1990, s Co je Armáda spásy, Informační brožura Armády spásy, s MALACH, A., Pohledy na dějiny Armády spásy, Brno: Armáda spásy, kurz PSS, Ostrava 2008, s

7 věcí. Armáda spásy v ČR byla registrována Ministerstvem vnitra ČR dne 17. května 1990 jako občanské sdruţení. 11 Armáda spásy v Brně vykonává sluţbu ve sboru, v komunitních centrech, nízkoprahovém centru Jonáš a v Centru sociálních sluţeb Josefa Korbela. Všechna zařízení Armády spásy poskytující sociální sluţby se řídí zákonem 108/2006 Sb., O sociálních sluţbách. Po roce 1989 se na našich ulicích začaly objevovat první osoby, které z různých důvodů přišli o jejich vlastní bydlení. Nejedná se jen o lidi bez domova, jak si je mnozí představují, odpudiví, zapáchající, špinaví, s igelitkami, někdy i opilí a ţebrající na rušných ulicích, nádraţích a u kostelů. Jsou to i lidé, kteří přišli o domov jak z rodinných důvodů, tak i v důsledku různých katastrof, povodní a exekucí. Právě dluhová problematika, je jednou z nejčastějších příčin vzniku bezdomovectví. Vyskytuje se na všech registrovaných sluţbách v Centru sociálních sluţeb Josefa Korbela Armády spásy v ČR v Brně. 1.2 Centrum sociálních služeb Josefa Korbela Cílovou skupinou Armády spásy jsou většinou lidé bez domova, osoba a rodiny ohroţené sociálním vyloučením. V rezidenčních zařízeních se poskytují souhrnné sociální sluţby, které navazují na sluţby ostatní. Prostřednictvím těchto koncepcí se vytváří resocializační programy, kterými naplňují cíle jejich práce. To znamená začlenění osob zpět do společnosti, umoţnění řešit samostatně své problémy a tím minimalizovat jejich závislost na sociálních sluţbách. Jako prostředek dosahování cílů se pouţívá několikastupňový resocializační program. Tento program zahrnuje terénní práci, nízkoprahové denní centrum, noclehárnu, azylový dům, aktivizační pracovní programy, probační a mediační programy a forma pilotních startovacích bytů. Centrum sociálních sluţeb Armády spásy poskytuje svým klientům registrované sociální sluţby na ulici Mlýnská 25 a Staňková 4. Sociální sluţby jsou určeny lidem bez přístřeší a osobám ohroţeným sociálním vyloučením, kteří nejsou schopni jejich nepříznivou situaci sami bez cizí pomoci řešit. Hlavním posláním tohoto zařízení je naplňování základních ţivotních potřeb uţivatelů. Cílem Centra sociálních sluţeb je podporovat klienty v návratu do většinové 11 KLIMEŠ, P. Poskytujeme sociální služby, s

8 látek. 14 Uţivatelům je individuálně a aktivně nabízena podpora při vyuţívání hygienického společnosti a k běţnému ţivotu, dále poskytovat stravování, hygienický servis, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí. 12 Rozsah a forma pomoci a podpory poskytované prostřednictvím těchto registrovaných sluţeb musí zachovávat lidskou důstojnost. Pomoc uţivatelům musí vycházet z individuálně určených potřeb, musí na ně působit aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání a prohlubování sociální situace a posilovat jejich sociální začleňování. 13 Centrum sociálních sluţeb Josefa Korbela poskytuje nízkoprahové denní centrum, noclehárnu a azylové domy Nízkoprahové denní centrum Nízkoprahové denní centrum je přístupné klientům bez nutnosti se objednávat, případně i bez nutnosti udávat svoji totoţnost. Nachází se v přízemí budovy azylového domu na ulici Mlýnská 25 a kapacita je kolem 50 míst. Jednání se zájemcem o tuto sluţbu probíhá na základě projeveného zájmu ze strany dospělé osoby nacházející se v nepříznivé sociální situaci charakterizované ztrátou bydlení. Základní kritéria pro poskytování sociálních sluţeb jsou, ţe osoba ţije nedobrovolně bez přístřeší, přespává v nedůstojných podmínkách, anebo se náhle ocitne v krizové situaci, protoţe nemá kde bydlet. Pracovník nízkoprahového centra posoudí, zda ţadatel o sluţbu patří do této cílové skupiny a seznámí ho s nabídkou sociálních sluţeb. Uţivatel musí respektovat základní pravidla slušného chování, nesmí být verbálně ani fyzicky agresivní nebo pod vlivem omamných zařízení, výměna ošacení, stravy, praní i sušení prádla. Ve spolupráci se sociálním pracovníkem je mu poskytována pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů a vyřizování běţných záleţitostí. Klienti jsou motivováni, aby vyuţívali návazné sociální sluţby formou nabídky základního sociálního poradenství. Rozhodnutí o způsobu vyuţití sociální sluţby je zcela v kompetenci uţivatele. Uţivatel můţe na základě vlastního 12 KOSORIN, P., Výroční zpráva 2007, s Zákon 108/2006 Zákon o sociálních službách KOSORIN, P., Domovní řád nízkoprahového denního centra, s

9 plán. 16 Nízkoprahové denní centrum navštěvují klienti, kteří mají problémy se zadluţeností rozhodnutí kdykoli ukončit, anebo přerušit vyuţívání sluţeb. Nízkoprahové denní centrum je oprávněno ukončit sociální sluţbu jen v případě závaţného porušení domovního řádu. 15 Po celou dobu provozu je moţné kontaktovat sociálního pracovníka nízkoprahového denního centra, sociálního pracovníka nebo jiného pověřeného pracovníka a poţádat o sociální poradenství, informace o pracovních nabídkách z úřadu práce nebo v případě zájmu ze strany uţivatele si můţe pomocí sociálního pracovníka vytvořit svůj individuální různého druhu, přičemţ tyto problémy jsou jiţ ve fázi, kdy jsou klientům zablokovány jejich účty. To je hlavní příčinou, proč klienti nemají motivaci najít si vhodné zaměstnání. Stěţují si, ţe sráţky věřitelů jsou příliš vysoké a nakonec jim konečný zůstatek na účtu zůstane stejný, jako kdyţ pobírají sociální dávky v hmotné nouzi. Tito uţivatelé nemají zájem o ubytování na noclehárně ani o další posun v úrovni standardu bydlení, protoţe jsou si vědomi, ţe toho sami, vlastními silami nikdy nedosáhnou. Jsou pasivní, nevěří, ţe se můţe někdy situace změnit, a ţe by mohli někdy své dluhy splatit. Není jim jedno, ţe jsou zadluţeni, ale dluţná částka je tak vysoká, ţe splatit dluh je takřka nemoţné. Uţivatelé NDC se nejčastěji potýkají s dluhy u MHD, VZP, nezaplacení pokuty ze záchytky, nezaplacené pokuty vystavené Městskou policií za přespání ve vagónu, neúspěšní podnikatelé dluţící finančnímu úřadu, neplacení výţivného, vzájemné dluhy mezi sebou Noclehárna Noclehárna se nachází v prvním patře budovy v Centru sociálních sluţeb a je určena pouze pro dospělé osoby. Jedná se o ambulantní sociální sluţbu, která je poskytována na základě uzavřené smlouvy na dobu určitou, zpravidla tři měsíce. Základní metoda práce s uţivatelem je individuální přístup, přihlíţí se na konkrétní potřeby osob. Některý klient je motivován ke změně hygienických a sociálních návyků, jinému je dle potřeby nabídnuta podpora při uplatňování práv a oprávněných ţádostí. Kaţdý uţivatel je veden k tomu, aby zhodnotil svoji sociální situaci a ve spolupráci se sociálním pracovníkem si stanovil konkrétní a přiměřené cíle do nejbliţší i vzdálenější 15 Srov. tamtéž s Srov. tamtéž s

10 budoucnosti. Pokud má klient zájem, můţe si se sociálním pracovníkem sestavit individuální plánu. Provoz zařízení noclehárny začíná v 17:00 hodin a končí v 8:00 hodin ráno. Nocleh se poskytuje za 35,- Kč a v ceně je zahrnuta i snídaně. Noclehárna má kapacitu 46 míst a to 34 lůţek pro muţe a 12 pro ţeny. 17 Pokud mají klienti zájem, mohou se zúčastnit aktivizačního programu v rámci tohoto zařízení, kde po dohodě se sociálním pracovníkem mohou vykonávat na základě individuálního plánů různé činnosti, většinou týkajících se úklidu prostor Centra sociálních sluţeb Josefa Korbela a drobné údrţby domu. V případě, ţe zařízení nemůţe ţadateli nabídnout tuto sociální sluţbu, doporučí mu pracovníci jiné, jeho potřebám odpovídající sociální zařízení. Klient, který na noclehárně splňuje podmínky pro ubytování v azylovém domě, opouští noclehárnu a můţe být ubytován v azylovém domě. Uţivatelé noclehárny mají podobné problémy s dluhy jako klienti nízkoprahového denního centra. Tito uţivatelé ale mají snahu ţít alespoň o něco lépe neţ klienti nízkoprahového denního centra. V jejich případě jde o to, aby se vyspali v posteli a měli střechu nad hlavou. Jsou tu ubytováni klienti, kteří se ze všech sil snaţí co nejdříve postavit na vlastní nohy a odejít někam do podnájmu, dále klienti, kteří usilují o splnění podmínek pro ubytování v azylovém domě ve druhém patře, potom klienti kteří jsou spokojeni na noclehárně. Klienti, kteří mají zájem o ubytování v azylovém domě, patří k těm, kteří, i kdyţ mají hodně dluhů, je buď řeší, anebo jiţ mají provedeno oddluţení, nebo mají sepsaný splátkový kalendář u věřitele. Na základě předloţení pravidelné splátky dluţné částky, je uţivateli sepsán při ubytování v azylovém domě Dodatek ke smlouvě, kde se jim sníţí denní sazba za ubytování Azylový dům Azylový dům Armády spásy v Brně patří mezi druhý největší v ČR. Celková kapacita je 86 lůţek, z toho 66 pro muţe a 20 pro ţeny. V rámci azylového domu se poskytuje i moţnost přechodného ubytování v samostatných ubytovacích jednotkách, kterých je šest s celkovou kapacitou sedmi lůţek KOSORIN, P. Domovní řád noclehárny, s KOSORIN, P., Výroční zpráva 2007, s

11 Ţadatel, který má zájem o ubytování v azylovém domě, musí splňovat stejná kritéria cílové skupiny jako uchazeč o ubytování v noclehárně. Zájemce o sluţbu v azylovém domě je pozván k osobnímu jednání se sociálním pracovníkem, který je oprávněn rozhodnout o přijetí ţadatele a dohodnout s ním, jaké osobní cíle bude sociální sluţba naplňovat. Mezi nejčastější osobní cíle uţivatele je splátka dluhů. Podmínkou pro přijetí do azylového domu je lékařský posudek praktického lékaře, potvrzení o příjmu a platný občanský průkaz. Sociální sluţba v azylovém domě je v nepřetrţitém provozu. Poplatky za tyto sluţby jsou určeny denní sazbou podle předepsané tabulky. Denní sazba je stanovena z poplatku za ubytování a za celodenní stravu. Uţivatelé musí dodrţovat domovní řády, smlouvu o poskytování sociální sluţby, BOZP a směrnice, se kterými byli seznámeni. Pokud některý z uţivatelů není ochoten podrobit se domovnímu řádu azylového domu, anebo jiným pravidlům, můţe mu být na základě rozhodnutí sociální pracovnice ihned ukončena poskytovaná sluţba. 19 Kaţdý práceschopný a nezaměstnaný klient v produktivním věku je zařazen do programu pracovních aktivit. Ta obsahuje různé činnosti, jako je například drobná údrţba domu, pomocné práce v kuchyni, úklid společných prostor aj. Cílem aktivizačního programu je udrţet a obnovit základní pracovní a sociální návyky. Zároveň se přihlíţí ke kvalifikaci, osobním zájmům, profesní zkušenosti a časovým moţnostem klienta. Způsoby práce s klientem mají posilovat jeho soběstačnost a nezávislost na sociálních sluţbách. Základní metodou práce s uţivatelem je individuální plán, jehoţ podstatou je poskytnout klientovi efektivní podporu na základě zjištění a vyuţití jeho přirozených schopností. Uţivatel je veden k tomu, aby podle svých moţností a schopností dokázal zhodnotit svoji sociální situaci a ve spolupráci se sociálním pracovníkem si stanovil realistické, dosaţitelné a konkrétní cíle. Rozhodnutí klientů ohledně osobních cílů jsou uvedena v individuálním plánu, jsou respektována a pravidelně posuzována z hlediska úspěšnosti. Pokud se uţivatel během pobytu v azylovém domě dostatečně osamostatní, je mu nabídnuta moţnost přechodného bydlení v samostatné ubytovací jednotce v pátém patře budovy, kde taky můţe vyuţít konzultace se sociálním pracovníkem. 19 KOSORIN, P., Domovní řád azylového domu, s

12 1.3 Předlužení u nebankovních společností Mezi hlavní příčiny předluţení uţivatelů Armády spásy, Centra sociálních sluţeb vznikají neuhrazené platby a pokuty u následujících organizací Dopravní podnik města Brna Mezi nejčastější dluhy klientů Armády spásy patří nezaplacené pokuty u Dopravního podniku města Brna. Proto jsem navštívila vedoucího Kontaktního tarifního centra DPMB, aby mi sdělil, co se stane, kdyţ klient či jiný cestující nezaplatí jízdné. Zajímalo mě to, protoţe jsem chtěla klientům vysvětlit, proč se nevyplatí neplatit jízdné. Vedoucí KTC mi sdělil, ţe za jízdu načerno si revizor účtuje 700,- na místě. Pokud cestující nemá finanční hotovost u sebe, můţe tuto částku 700,- Kč plus jízdné uhradit do 5. pracovních dnů na doplatkové pokladně DPMB. Pokud tato částka nebude uhrazena do 5. pracovních dnů zvýší se na 1000,- Kč. Kdyţ cestující neuhradí tisícikorunovou pokutu do 30ti dnů od vzniku pokuty, dojde k postoupení pohledávky na soukromý subjekt, se kterým má DPMB uzavřenou smlouvu, a ta pohledávku odkoupí. Dojde ke změně věřitele a cestující tak dluţí soukromé společnosti. Ta paralelně vyrozumí dluţníka i soud. Náklady soukromé společnosti činí: soudní poplatek, 600,- Kč kolek, soud vydá platební rozkaz 1000,- Kč plus 600,- Kč kolek, přiřkne přísudek a platební rozkaz se navýší na cca 8500,- Kč 9000,- Kč. To je ale jen platební rozkaz. Dluţník se můţe odvolat, ale musí mít důvod. Určitě neuspěje, kdyţ řekne, ţe je ve finanční tísni. Omluvou by snad mohlo být, ţe někdo cestoval s odcizeným občanským průkazem, který předloţil revizorovi, anebo doloţí věrohodný důkaz, ţe černým pasaţérem nebyl, protoţe se zdrţoval na jiném místě. A to zdaleka není strop. Kdyţ dluţník neuhradí pokutu v daném termínu, věřitel podá návrh na vydání exekučního titulu, soud je vydá a z původní tisícikoruny vznikne dluţná částka cca ,- Kč za jednu jízdu. Soukromý subjekt ţaluje kaţdou jízdenku zvlášť. Jak se dostane cestující z toho ven? Musí navštívit Kontaktní tarifní centrum DPMB a dohodnout se na splátkovém kalendáři. Je moţné sjednotit několik pohledávek (jízdenek) dohromady. Ale pozor, pokud je jiţ sepsaný splátkový kalendář na několik jízdenek a klientovi či cestujícímu vznikne další pokuta za černou jízdu, není moţné ji zahrnout do původního splátkového kalendáře a celý proces proběhne znovu. 17

13 DPMB ale na tom nevydělá. Pokud soukromý subjekt získá dluţnou částku, pošlou jim jen původně poţadovanou tisícikorunu za neuhrazené jízdné, zbytek, tedy náklady na vymáhání si nechávají. Kaţdý cestující, který dostane pokutu a neuhradí ji na místě, dostane poučení, jak a v jakých termínech je moţné pokutu uhradit. Pokud tak neučiní, sám se potom svým jednáním vystavuje nepříjemnostem Všeobecná zdravotní pojišťovna Zaměstnanec je ze zákona povinen přispívat na zdravotní pojištění 13,5% ze mzdy. Státním pojištěncům přispívá na pojištění stát. Do této kategorie patří také naši klienti, kteří jsou převáţně na sociálních dávkách hmotné nouze. Existují však i klienti, kteří z různých důvodů nejsou registrováni na úřadu práce, nemají ţádný příjem a patří tedy do kategorie osob bez zdanitelných příjmů. To je ale nezbavuje povinnosti účastnit se povinného pojištění, které činí 1080,- Kč měsíčně. Tato částka se vypočítává z minimální mzdy. Pokud klient pravidelně nepřispívá, narůstá klientovi dluh i penále. Takový klient obdrţí vyúčtování zásilkou do trvalého pobytu. V tuto dobu by bylo nejlépe, kdyby se klient domluvil na splátkovém kalendáři. Pokud klient v této fázi odmítá s VZP komunikovat a řešit dluhy, zahájí se správní řízení klientovi je odesláno oznámení o správním řízení a vystaví se platební výměr. Zásilka je odeslána do jeho trvalého bydliště. Pokud se vrátí zpět jako adresát neznámý, dává se oznámení na veřejnou vývěsku VZP, kde si ji můţe klient do 15. dnů vyzvednout, podle správního řádu. Pokud je adresát známý a zásilka je nevyzvednuta, obdrţí výzvu k vyzvednutí zásilky, kterou musí do 10 dnů převzít. Po uplynutí této lhůty se povaţuje oznámení za doručené. Pro klienta je v této situaci nejvhodnější zareagovat na platební výměr do 15 dnů, aby si mohl poţádat o prominutí penále. Současně s prominutím penále se vystavuje splátkový kalendář na dobu 2 let. K odpuštění penále můţe dojít, jen kdyţ klient nemá předchozí dluh na pojistném. Pokud se v tuto dobu nepřijde dohodnout s VZP, dojde k fikci doručení a platební výměr nabude právní moci a penále uţ není moţné prominout. Poté se pohledávka předává na oddělení vymáhání, které působí v rámci VZP a můţe povolit splátkový kalendář na 3 4 roky. Vyrozumění posílají klientovi, které obsahuje výzvy k uhrazení. Jestli se klient dostaví řešit po výzvě svůj dluh, sepíše se splátkový kalendář nejen s dluhem, ale i 18

14 s penálem, které se mu v této fázi uţ nepromíjí. Jestliţe klient nezareaguje ani na tuto výzvu, začne se zjišťovat jeho majetek, nemovitosti, bankovní účty. VZP můţe dát tuto pohledávku exekuční komoře, která poţaduje další náklady na řízení, návrh na soudní výkon rozhodnutí. Soud vydá nakonec usnesení. Od roku 2007 činí penále 0.05%, bylo sníţeno na polovinu. Za rok částka penále činí 18,75% z dluhu. Pokud klient řádně umořuje splátkový kalendář i penále, které narůstá během splácení, můţe být prominuto. Jak se můţou klienti, kteří mají stotisícové dluhy na pojistném dostat z toho ven? Musí se informovat, v jaké fázi řízení se nachází. S právníkem je moţné řešení, pokud je uvalena exekuce není cesty zpět Protialkoholní záchytná stanice Protialkoholní záchytná stanice zajišťuje ošetření včetně odběrů krve na vyšetření alkoholu u osoby ovlivněné alkoholickými nápoji, které jsou zachyceny ze stanoveného spádového území. Po ukončení dostávají klienti fakturu se sloţenkou k uhrazení s částkou: Brno město 1250,- Kč cena zahrnuje dopravu a pobyt Brno venkov 1450,- Kč cena zahrnuje dopravu a pobyt 670,- Kč pokud se jedná jen o pobyt Faktura musí být uhrazena do 15 dnů. Po uplynutí 1 měsíce je zasílána klientům upomínka. Pokud klient na ni nereaguje, postoupí psychiatrická léčebna tuto pohledávku k vymáhání právní cestou Neuhrazené blokové pokuty u Policie ČR a Městské policie V květnu letošního roku schválili zastupitelé zákaz pití alkoholu a ţebrání na brněnských ulicích, který od 4. června vstoupil v platnost. Vyhláška se vztahuje na vybraná prostranství v Brně. Jde zejména o téměř všechny ulice Brno střed a bude se ve větší míře vztahovat na lidi bez přístřeší. Konzumace alkoholických nápojů zůstala povolena jen 19

15 v restauračních zařízeních a na vybraných akcích. 20 Lidé bez přístřeší v Brně často obtěţují kolemjdoucí ţebráním, zápachem či močením. Svým vzhledem a chováním vzbuzují odpor u ostatních občanů. Posedávají, polehávají, kouří a pijí alkohol nejen kolem obchodních center ve středu města, ale také u hlavního nádraţí, kde vyhláška platí. Nerozpakují se zde dokonce vykonávat svoje potřeby. Zůstává po nich často nepořádek, povalují se prázdné krabice, láhve i části starého oblečení. Policisté je můţou jen vykázat z místa, ale za chvíli se vrátí zpět. Z odstavených souprav na brněnském vlakovém nádraţí si někteří klienti denního centra, kteří nechtějí zaplatit 35,- Kč za noclehárnu, udělají v kupé ubytovnu. Soupravy jsou plné cenných kovů, jako například hliníkové police, kryty na topení, okenní rámy, elektroinstalace aj. Průběţně vše mizí, vlaky rozebírají a ukradené kovy přenášejí do sběren a slouţí klientům jako zdroj obţivy. Pokud je ale nechytí při činu, mohou při kontrole policisté udělit klientům blokové pokuty jen za bydlení ve vozech Českých drah a nepovelený pobyt v kolejišti. Často se dopouštějí přestupků. Pojem přestupek je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohroţuje zájem společnosti. Zejména jde přestupky proti veřejnému pořádku 47 a přestupky proti občanskému souţití 49 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Za přestupky lze uloţit tyto sankce: napomenutí, pokutu, zákaz činnosti a propadnutí věci. Za přestupek lze uloţit pokutu, v případě lidí bez domova jde nejčastěji o blokovou pokutu do 1000,- Kč. Pokud je klientovi uloţena za přestupek pokuta a on ji nemůţe zaplatit na místě, vydá se mu blok na pokutu na místě nezaplacenou s poučením o způsobu zaplacení pokuty, o lhůtě její splatnosti a o následcích nezaplacené pokuty. Převzetím tohoto bloku klient potvrdí spáchání přestupku ČTK, Zastupitelé Brna přijali vyhlášku proti pití alkoholu v ulicích [online].aktualizace [cit ] Dostupné na: ulicich/478711&id_seznam= 21 Zákon č. 200/1990 Sb. Zákon o přestupcích, v platném znění. 20

16 Graf č. 1 Zadluženost uživatelů NDC Vysvětlivky: DPMB Dopravní podnik města Brna MP Městská policie PZ Protialkoholní záchytka ZP Zdravotní pojišťovna 21

17 2 Problematika předluženosti a neschopnost plnit své finanční závazky V posledních letech provázelo ekonomický růst rostoucí zadluţení domácností. Mohutnou expanzi zaznamenaly zejména spotřebitelské úvěry, jejichţ nabídka byla rozšířena i například o nákup dovolené, vánočních dárků aj. Ukazuje se, ţe v důsledku nedostatečné informovanosti si řada lidí nedokáţe sama vyhodnotit rizikovost své zadluţenosti, zejména v návaznosti na schopnost své dluhy splácet. K růstu zadluţenosti přispívá i současná hospodářská krize, kdy lidé nejsou schopni splácet své dluhy, protoţe ztratili práci nebo se dostali do částečné nezaměstnanosti, a na umoření starých dluhů si vytvářejí dluhy nové. Tady jde o velké nebezpečí i z hlediska výchovy dětí v rodině, kdy děti pokládají za normální, ţe si lze téměř vše pořídit na dluh. Roste i počet lidí, u kterých byla nařízena exekuce. Stávají se pak potencionálními klienty pro bankovní i mimobankovní úvěry. Kromě toho jsou určité skupiny osob zneuţívány k lichvě, kdy je moţno finanční prostředky získat v podstatě okamţitě, avšak pro ně za velmi nevýhodných podmínek. 22 Mezi nejvíce ohroţené skupiny sociálním vyloučením v důsledku velké zadluţenosti jsou: lidé ţijící v sociálně vyloučených komunitách rodiče samoţivitelé, rodiny s jedním příjmem, početné rodiny dlouhodobě nezaměstnaní osoby se zdravotním postiţením, mladí lidé, starší osoby osoby po návratu z výkonu trestu mladí lidé po ukončení ústavní nebo ochranné výchovy a náhradní rodinné péče cizinci. 22 Evropský rok boje proti chudobě. Předlužení [online]. Brusel : Konference EU, 2010,[cit ]. Dostupné na: 22

18 2.1 Předlužení Předluţení je na rozdíl od běţného zadluţení taková situace, kdy dluţníci přestávají být schopni své závazky splácet. Takových případů v současnosti narůstá a z půjčování peněz se pak stává rizikový společenský jev. Dluţník není schopen dostatečně a včas uhradit jak samotnou půjčku, tak dluhovou sluţbu, případně penále, které pravidelně narůstá s kaţdou opoţděnou platbou. Tři stupně předluţení: neschopnost splácet komerční půjčky, spotřebitelské úvěry a jiné dluhy neschopnost platit za bydlení nedostatek prostředků na jídlo a oblečení Příčiny předluženosti Hlavní příčinou předluţení jsou nedostačující příjmy, zbytečně vysoké výdaje a nedostatečná právní ochrana spotřebitele. Nedostatečné příjmy jsou způsobeny zejména nezaměstnaností, nízkou kvalifikací, neúspěšným podnikáním, ale neschopnost platit dluh vzniká také úmrtím, invaliditou anebo nemocí ţivitele rodiny. Lidé totiţ nepočítají s tím, ţe se mohou dostat do platební neschopnosti, a tak se celý problém má tendenci zvětšovat, rostou úroky a pokuty, ale i náklady na vymáhání dluhů, takţe vzniká začarovaný kruh. Do problému předluţenosti se můţe dostat téměř kaţdý z nás. V ţivotě člověka můţou nastat takové změny a sociální události, které ho donutí přistoupit na jakoukoli půjčku. Ze zkušenosti poraden pro pomoc dluţníkům vyplývá, ţe jejich typickým klientem je osoba či rodina střední třídy, nejčastěji mladé rodiny, jejichţ měsíční příjem je kolem 18000,- Kč. Dále se do problému předluţení dostávají osoby s nízkou finanční gramotností, které půjčkami a zejména spotřebními úvěry řeší uspokojování svých potřeb anebo nepříznivou sociální situaci. Do dluhů se dostávají mladé rodiny i mladí lidé, kdyţ důvěřují reklamám, ţe půjčení peněz nic nestojí. Další skupinou jsou lidé, kteří inklinují k rizikovému ţivotnímu stylu, k různým závislostem, zejména gambling Evropský rok boje proti chudobě. Předlužení[online]. Brusel : Konference EU, 2010, [cit ]. Dostupné na: 24 Srov. tamtéž s.1. 23

19 Problém se prohlubuje, pokud dluţníci ponechají své pohledávky příliš dlouho neřešené, nereagují na dopisy, které jim chodí z úřadu a chybí jim potřebné informace a dovednosti, aby jednání s úřady a soudy zvládli. Zadluţenost se pak přenáší z generace na generaci. Současný stav nedostatečné právní regulace a vzdělávacího systému způsobuje, ţe právě finančně nepoučení aţ negramotní spotřebitelé nejsou dostatečně chráněni před predátorskými praktikami podnikatelů a hlavně před vlastními neuváţenými rozhodnutími. Půjčovat peníze lidem, kteří mají nízké příjmy a budou mít v budoucnosti problémy se splácením, je lukrativní, protoţe ve fázi exekuce jsou důchodci a rodiče na rodičovské dovolené paradoxně pro věřitele nejvýhodnější. Dluţníkovi pak zůstává jen základní nezabavitelná částka odvozená ze ţivotního minima Prevence předlužení Aby bylo moţné předejít sociálnímu vyloučení v důsledku předluţenosti, je zapotřebí zvýšit informovanost občanů o negativních důsledcích zadluţenosti a zvýšit jejich vzdělanost a finanční gramotnost. Problematiku je nutné začlenit i do školních vzdělávacích programů a připravit na tuto situaci také klienty pobytových zařízení například dětských domovů, aby v okamţiku, kdy toto zařízení opustí, byli schopni vyhodnotit a odolat nabídkám rychlého získání finančních prostředků. Dále je zapotřebí vytvořit a rozšířit sítě finančního poradenství pro posílení finanční gramotnosti a ochrany spotřebitelů a navýšit počet sociálních pracovníků, kteří pracují s osobami ohroţenými zadluţeností. 25 Krizovou situaci je moţné řešit sociálními úvěry například formou nenárokové sociální dávky na základě posouzení konkrétní situace dluţníka, a poskytnutí úvěru je třeba podmínit spoluprací dluţníka se sociálními sluţbami. V České republice mohou bezúročné půjčky do ,- Kč poskytnout obce v rámci sociální péče osobám v nepříznivé sociální situaci, ale jen je-li naděje na její zlepšení a splacení dluhu do pěti let. Na lokální úrovni je třeba vytvořit síť finančního poradenství, aby lidé s niţšími sociokulturními kompetencemi ze sociálně vyloučených lokalit a skupin se dokázali orientovat v procesu oddluţení, v otázkách financí, soudních řízení a na jiných úřadech. Tito lidé potřebují dostupné sociální sluţby, které jim pomohou celým procesem projít. 25 Evropský rok boje proti chudobě. Předlužení [online]. Brusel : Konference EU, 2010, [cit ]. Dostupné na: 24

20 Samotné informace o finančních produktech je třeba podávat přístupněji, nejlépe osobním kontaktem, televizí nebo multimediálním CD, které si prohlédnou v počítači. V současné době je jen málo prostoru pro alternativní řešení situace předluţení, to znamená jiná východiska neţ nucený výkon exekuce. Ten vede k dalšímu prohloubení předluţení a k beznaději dluţníka, který není motivován najít si práci, protoţe stejně nemá naději na vyšší ţivotní standard. Sami věřitelé by se měli snaţit řešit situaci mírněji, například dohodou o splátkovém kalendáři. Tento typ řešení by bylo moţné uplatnit i v české legislativě, a tak v případě exekuce by se povinně domluvil splátkový kalendář. 26 Předluţení představuje problém pro celou společnost, protoţe takto postiţené osoby ztrácejí snahu k hledání práce a ke spořádanému ţivotu. Problém předluţení vede k rizikovému způsobu chování postiţených, růstu kriminality, prostituce, závislosti či bezdomovectví. V rámci Evropského roku 2010 bylo realizováno několik projektů řešící tuto problematiku. 2.2 Česká finanční a leasingová asociace V případě, ţe klient zvaţuje úvěr v niţší hodnotě, například ,- Kč, pak nepochodí u všech bankovních subjektů, protoţe ty se specializují na úvěry ve vyšší hodnotě. V těchto případech je nutné vyuţít nabídky nebankovního subjektu. ČFLA sdruţuje společnosti, které se zabývají leasingovými operacemi, spotřebitelskými úvěry, splátkovými úvěry a jinými nebankovními produkty. Sdruţení SPES provedlo průzkum 14 nebankovních subjektů na finančním trhu v České republice v období červen a srpen Jednalo se o tyto subjekty: ACM Money, Asterie, Cetelem, Cofidis, Český triangl, ČFÚ ČFP, Euro Benefit, Ferratum, Finpomoc, Home Credit, Myerson, Profi Credit, Provident Finincial, Smart Finance Srov. tamtéž. s Výzkumem bylo taky zjištěno, že ČFÚ-ČFP, Help Finance a Finpomoc.cz pozastavily poskytování hotovostních půjček a úvěrů a věnují se pouze správě stávajících úvěrů. Společnost Český triangl pozastavila hotovostní úvěry a poskytuje pouze hypotéky a účelové úvěry na nákup zboží. Společnost Myerson měla míru rizika spojenou se získáním smlouvy příliš vysokou a závažným způsobem by ohrozila osoby, které průzkum prováděly, proto nebyly získány vhodné podklady. Společnost Asterie nemá primární činnost poskytování hotovostních půjček, ale konsolidace přeúvěrování klientů. Peněžní prostředky se na jejich obchodních místech poskytují pouze jako doplňkový produkt prostřednictvím společnosti Euro Benefit.Některé společnosti jako například ACM Money se nezajímají o výši příjmu klienta, ale pouze o zástavu a její odhadní cenu, např. Nemovitost. Společnost Ferratum uzavírá smlouvu prostřednictvím SMS zpráv, přičemž jejím zasláním uzavírá klient smlouvu o úvěru. 25

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Materiál z dostupných pramenů sestavili: Mgr. Jana PETERKOVÁ

Více

Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi

Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi Bakalářská práce Autor: Renáta Solichová Ekonomika a management zdravotních a sociálních

Více

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska The long-term

Více

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností Radim Domanský Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce "Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních

Více

Metodika 4. modul Praktické dovednosti

Metodika 4. modul Praktické dovednosti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 4. modul Praktické dovednosti Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bakalářská práce Autor: Jana Hanzlíková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Karel

Více

Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo

Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo BAKALÁŘSKÁ

Více

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů BONITA KLIENTA Bakalářská práce Autor: Sidorenko Tatiana Studijní obor: Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Kalabis Praha Duben,

Více

Spotřebitelský úvěr versus leasing

Spotřebitelský úvěr versus leasing Bankovní institut vysoká škola Praha Spotřebitelský úvěr versus leasing Diplomová práce Bc. Radka Valerie Buňatová Duben 2013 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Výuka finanční gramotnosti na základních školách Diplomová práce Brno 2011 Vypracovala: Bc. Petra Holásková Vedoucí práce: Ing. Oldřich

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Možnosti pomoci ženám bez domova dle typologie sociálních služeb

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Možnosti pomoci ženám bez domova dle typologie sociálních služeb CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Možnosti pomoci ženám bez domova dle typologie sociálních služeb Lucie Luţná Vedoucí práce: Mgr. Bc. Iveta Kráčmarová, DiS. Olomouc 2015

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Marcela Kobernová finance Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Diplomová práce Autor: Bc. Michaela Gruberová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Více

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr.

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Gabriela Tremlová Životní situace dětí odcházejících v době plnoletosti ze zařízení FOD - Klokánek Katedra: Sociální pedagogiky

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE Bludný kruh financí Vydal: Městský úřad Kopřivnice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 2012 Neprodejné Tato brožura vznikla v rámci projektu prevence kriminality Bludný kruh financí, který je finančně

Více

Ekonomický význam úvěru

Ekonomický význam úvěru Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Ekonomický význam úvěru Bakalářská práce Autor: Iuliia Sadovykh Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Ivana Šímová Praha Duben, 2011 Prohlášení:

Více

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více

Formy pomoci předluženým občanům

Formy pomoci předluženým občanům Formy pomoci předluženým občanům Manuál pro školení sociálních pracovníků a pracovníků nevládních neziskových organizací a charit Listopad 2007 Formy pomoci předluženým občanům Manuál pro školení sociálních

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova.

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova. CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova. Vladimír Němec Olomouc 2013 CARITAS Vyšší odborná škola sociální

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Bakalářská práce. 2009 Dalibor Bakala

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Bakalářská práce. 2009 Dalibor Bakala Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Bakalářská práce 2009 Dalibor Bakala Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší

Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Andrea Smolíková Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší Katedra: Sociální pedagogiky Vedoucí: PaedDr.

Více

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ

Více