V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y (školní rok 2013/2014)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y (školní rok 2013/2014)"

Transkript

1 Základní škola Šumperk, Sluneční 38 IČO V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y (školní rok 2013/2014) Předkládá: PaedDr. Hynek Pálka Šumperk 30. září 2014 ředitel školy Zpracoval: Mgr. Luděk Sopper zástupce ředitele

2 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání Personální zabezpečení činnosti školy 8 4. Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o DVPP Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů Spolupráce s rodiči a jinými subjekty. 42

3 1) Základní údaje o škole Základní škola Šumperk, Sluneční 38 se zaměřuje na všestranný rozvoj osobnosti žáka (vzdělání, sport, kultura dramatická výchova, výtvarné činnosti, hudební aktivity) pod heslem Děláme věci společně. Základní škola Šumperk, Sluneční 38 je škola se statutem sportovních tříd ve ročníku se zaměřením na atletiku, sportovní gymnastiku a další sporty (v rámci rozšířené výuky tělesné výchovy poskytuje škola sportovně zaměřeným žákům všesportovní základ, který rozvíjí jejich pohybové dovednosti). V rámci sportovního zaměření je škola členem Asociace školních sportovních klubů s Centrem sportu, v němž bylo ve školním roce 2013/2014 evidováno 125 žáků. Ve školním roce 2013/2014 se dařilo postupně plnit jednotlivé úkoly stanovené ročním plánem školy. Především se jednalo o naplňování hlavního poslání školy připravovat žáky k jejich aktivní občanské roli ve společnosti a vytvářet co nejoptimálnější klima školy; klima, v němž převládá vzájemná spolupráce, respekt i důvěra mezi učiteli a žáky. Byla dodržována Úmluva o právech dítěte v práci všech pracovníků školy. V oblasti výchovně-vzdělávací byl důsledně uplatňován pokyn ministra školství k prevenci zneužívání návykových látek. Ve všech ročnících probíhala výuka dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Šumperk, Sluneční 38. Žákům devátých tříd byla poskytnuta osvěta při přípravě na volbu povolání (práce náborářů, návštěva Úřadu práce v Šumperku, návštěvy otevřených dveří SŠ, aktualizovaná nástěnka výchovného poradce atd.). Všichni žáci devátých tříd byli přijati na střední školy či do učebních oborů. Značný počet žáků se v průběhu školního roku zapojil do soutěží a olympiád nejrůznějšího zaměření. Mnozí z nich si vedli velmi úspěšně (viz. přehled v kapitole Údaje o mimoškolních aktivitách). Nadále pokračovaly akce a vzdělávání v rámci propagace zdravého životního stylu zimní a letní pobyty v přírodě, lyžařské kurzy, exkurze, osvěta v oblasti zdravého životního stylu. V rámci spolupráce s družební školou v Popradu se nepodařilo z organizačních důvodů realizovat vzájemné výměnné pobyty žáků a pedagogů. Dalším pozitivem v oblasti výchovně-vzdělávací práce bylo nesporně rozšíření nabídky volitelných předmětů, kvalitní individuální péče o integrované žáky, návštěvy odborníků z PPP, v rámci inkluzívního vzdělávání spolupráce s CPIV Olomouc. Všem žákům druhého stupně byla v rámci výuky umožněna práce s počítačem buďto formou povinného, nebo volitelného předmětu. V rámci zapojení školy do projektu RŠPP VIP II pracoval ve škole téměř po celý školní rok na poloviční úvazek školní psycholog. Jeho spolupráce s žáky, pedagogy i zákonnými zástupci žáků se vyznačovala vysokou odbornou úrovní. V oblasti mimoškolní činnosti je značným úspěchem další rozšíření nabídky a činnosti zájmových kroužků (na škole jich pracovalo v průběhu školního roku 22), podrobný přehled mimoškolních aktivit viz. dále. V materiálně technické oblasti pokračovalo vybavení dalších tříd I. i II. stupně novými moderními lavicemi. Škola disponuje učebnou na výuku cizích jazyků, učebnami s nainstalovanými moderními interaktivními tabulemi, novými učebními pomůckami včetně výukových programů na PC. Lze konstatovat, že se roční plán práce na školní rok 2013/2014 podařilo vcelku splnit. Stěžejním úkolem na příští školní rok je další realizace výuky podle školního vzdělávacího programu, snaha pokračovat v projektu RŠPP VIP III, nadále přetrvává snaha o zvýšení procenta aprobované výuky, především doplnění pedagogického sboru o kvalifikovaného učitele AJ, práce všech žáků s počítačem včetně internetu, modernizace informačních a komunikačních technologií a další opravy a úpravy v oblasti materiálně technické. 3

4 Identifikační údaje o škole Název školy: Základní škola Šumperk, Sluneční 38 Adresa: Sluneční 38, Šumperk Zřizovatel: Městský úřad Šumperk, nám. Míru 1 IČO: IZO: Číslo účtu: /0100 Typ školy: základní škola s právní subjektivitou Zaměření: rozšířená výuka tělesné výchovy (RvTv) Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Šumperk, Sluneční 38 (č.j. ZS-Sl 183/2013) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Šumperk, Sluneční 38 rozšířená výuka Tv (č.j. ZS-Sl 183/2013) Vedoucí pracovníci: Ředitel: PaedDr. Hynek Pálka kontakt Zástupce ředitele: Mgr. Luděk Sopper, kontakt Výchovný poradce: Mgr. Jiří Skříček, kontakt Metodik prevence: Helena Konopová, kontakt Metodik EVVO: Mgr. Luděk Sopper, kontakt Metodik ICT: Mgr. Ladislav Kočí kontakt Koordinátor tvorby ŠVP Mgr. Luděk Sopper, kontakt Vedoucí vych. ŠD a ŠK: Marcela Hubáčková, kontakt Vedoucí školní jídelny: Petra Blažková, kontakt Školník správce budov Jaroslav Beil kontakt Kontakty: Telefon kancelář: , mobilní telefon: Telefon ředitelna: Telefon školní družina mobilní telefon: Telefon jídelna: mobilní telefon: www: Přijímací řízení do sport. tříd: Věková kategorie. žáci 5.ročníku Počet přijímaných: žáků Termín přijímacího řízení: květen příslušného školního roku (přesný termín stanoví ředitel školy) Školská rada Při Základní škole Šumperk, Sluneční 38, pracovala ve školním roce 2013/2014šestičlenná školská rada v tomto složení: Miluše Andrésová (předseda) Mgr. Renata Slavotínková Anna Šafářová Ing. Pavel Talanda Mgr. Ladislav Kočí Květoslav Vykydal 4

5 Funkční období členů rady stanovuje zákon na tři roky. Kontaktovat jednotlivé členy rady lze prostřednictvím předsedy M. Andrésové ( ). Školská rada dává zřizovateli (Město Šumperk), pedagogickým pracovníkům i zákonným zástupcům (rodičům) možnost podílet se na správě a rozvoji školy v rozsahu kompetencí, které stanoví 168 školského zákona. Školská rada: a/ se vyjadřuje k návrhům školských vzdělávacích programů a k jejich uskutečňování, b/ schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, c/ schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, d/ schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách, e/ podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy f/ projednává inspekční zprávy České školní inspekce g/ podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy Stručná charakteristika školy: - sportovní třídy ve ročníku se zaměřením na atletiku, sportovní gymnastiku a další sporty (v rámci rozšířené výuky tělesné výchovy poskytuje škola sportovně zaměřeným žákům všesportovní základ, který rozvíjí jejich pohybové dovednosti - zimní lyžařský kurz a letní soustředění pro žáky ST v 6.-9.ročníku - členství školy v Asociaci školních sportovních klubů - výměnné pobyty v rámci družby se základními školami ve slovenském Popradu - lyžařské výcvikové kurzy pro žáky 7.tříd - zimní a letní pobyty v přírodě pro žáky 1.-5.tříd - plavecké výcvikové kurzy pro žáky 2.,3. a 6. tříd - příprava žáků ročníku na výuku anglického jazyka (formou zájmového kroužku) - práce s počítačem pro žáky 5. a 6. tříd v rámci povinného předmětu Informační a komunikační technologie - práce s počítačem pro žáky 7. tříd v rámci povinného předmětu Práce s počítačem - práce s počítačem pro žáky 8. a 9. tříd v rámci volitelného předmětu Informatika - každoroční celoškolní projektové vyučování pro žáky tříd na aktuální téma - činnost široké škály zájmových kroužků (výtvarný, divadelní, keramika, sportovní, atletický, gymnastický, jazykový, matematický, mažoretky, akrobacie, stolní tenis atd.) - aktivní zapojení pedagogických pracovníků do akcí DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků), účast na odborných seminářích - škola nabízí veřejnosti pronájem prostor tělocvičen a venkovního sportovního areálu Součásti školy: počítačová učebna s bezdrátovým připojením k internetu deset multimediálních učeben s interaktivní tabulí školní knihovna školní družina (odpočinková činnost pro žáky tříd) školní klub (odpočinková činnost pro žáky tříd) školní jídelna (svačinky a obědy i pro cizí strávníky) školní bufet (nabídka teplých a studených jídel, sladkostí, nápojů) dvě tělocvičny, posilovna, horolezecká stěna, zrcadlový sál rozsáhlý venkovní sportovní areál atletická dráha, tři hřiště, tenisový kurt, basketbalové koše 5

6 Organizace základní školy ve školním roce 2013/2014 Počet tříd Počet žáků Počet učitelů Celkem celkem Celkem Školní družina Školní Klub počet dětí počet odd. počet vych. počet dětí počet skup. počet hl. ostatní vych. vych Školní stravovna - Počet strávníků Dospělí celkem Přehled o počtu vyučovacích hodin Celkem Týdenní počet hodin (platný učební plán) Počet hodin vzniklých Dělením předmětů Celkový počet vyuč. hodin

7 2) Přehled oborů vzdělání Základní škola Šumperk, Sluneční 38, poskytovala ve školním roce 2013/2014: ve třídách 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A základní vzdělání podle Školního vzdělávacího programu Základní školy Šumperk, Sluneční 38, č.j. ZS-Sl 183/2013, ve sportovních třídách 3.B, 4.A, 5.A, 6.B, 7.B, 8.B, 9.A základní vzdělání podle Školního vzdělávacího programu Základní školy Šumperk, Sluneční 38 rozšířená výuka Tv, č.j. ZS-Sl 183/2013, 7

8 3) Personální zabezpečení činnosti školy Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor se skládal v roce 2013/2014 z 28 členů, z toho 18 žen a 10 mužů, většina pedagogů je středního věku. Všichni pedagogové mají potřebné vysokoškolské vzdělání. Ve škole pracoval výchovný poradce, školní psycholog, metodik prevence sociálně patologických jevů, metodik EVVO, metodik ICT, koordinátor tvorby ŠVP, kvalifikovaní trenéři sportovní gymnastiky a atletiky, tři asistenti pedagoga. Všichni učitelé prošli školením práce s počítačem Z1, velká část pedagogů získala další stupně P1, P2 atd. Většina učitelů se aktivně zúčastňovala seminářů a školení v rámci DVPP, polovina pedagogického sboru absolvovala základní kurz první pomoci. Žákům s SPUCH se v rámci zájmového kroužku individuálně věnovala odborná pedagožka. Při výuce žákyně a žáka se zdravotním postižením pomáhaly učitelkám dvě asistentky, třetí asistent pracoval s žáky sociálně znevýhodněnými. Ve škole pracovaly tři vychovatelky školní družiny, jedna vychovatelka školního klubu; všechny mají potřebné pedagogické vzdělání. Ředitel školy: Zástupce ředitele: Výchovný poradce: Metodik prevence: Metodik EVVO: Metodik ICT: Koordinátor tvorby ŠVP PaedDr. Hynek Pálka Mgr. Luděk Sopper Mgr. Jiří Skříček Helena Konopová Mgr. Mgr. Ladislav Kočí Mgr. Luděk Sopper Třídní učitelky a učitelé: I.A Mgr. Ivana Medřická VI.A Mgr. Jaroslav Stuchlý I.B Mgr. Pavla Skopalová VI.B prom.ped. Jiří Hynek II.A Mgr. Bronislava Pummová VII.A Mgr. Ladislav Kočí II.B Mgr. Hana Závodná VII.B Helena Konopová III.A Mgr. Hana Burešová VIII.A Mgr. Jindra Pavelková III.B Mgr. Eva Šalková VIII.B Miluše Andrésová IV.A Mgr. Jiří Nétek IX.A Mgr. Jiří Skříček V.A Mgr. Václav Rudecký Další členové pedagogického sboru: Učitelky, učitelé: Vychovatelky: Mgr. Veronika Reischlová Mgr. Jana Pěničková Mgr. Květoslav Linhart Mgr. Michal Zelený Marcela Hubáčková (vedoucí vychovatelka) Mgr. Dana Kirkosová Dagmar Langerová Miroslava Valentová 8

9 Asistent pedagoga: Iva Stejskalová Ing. Monika Alková Stanislava Dvořáková Externí pracovníci: Mgr. Hana Krausová Mgr. Jiří Navrkal Pracovnice administrativy: Účetní: Ing. Markéta Vintrová Sektretářka: Marcela Kunčarová Pracovnice školní jídelny: Vedoucí ŠJ: Jarmila Osladilová Kuchařky: Iveta Bartošová, Helena Burešová, Jana Šmídová, Zdeňka Vondrušková. Provozní pracovníci: Školník: Jaroslav Beil Údržbář: Antonín Kulhánek Uklízečky: Marie Horáková, Markéta Jabůrková, Radoslava Navrátilová, Irena Vejchodová. 9

10 4) Údaje o přijímacím řízení Ve školním roce 2013/2014 proběhla tato přijímací řízení: - zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015: zapsáno 48 dětí přijato k základnímu vzdělávání 48 dětí odklad 8 dětí Přijímací řízení na jiné školy -přijímací zkoušky žáků 5. tříd na víceleté gymnázium hlásilo se 0 žáků -přijímací zkoušky na střední školy a učiliště: Střední škola Hlásilo se Přijato Přijato dodatečně Přijato celkem Gymnázium 5(4d) 5(4d) 5(4d) Šumperk SOŠ Šumperk 2(2d) 2(2d) 2(2d) OA Šumperk 1(1d) 1(1d) 1(1d) VOŠ a SPŠ 9(3d) 9(3d) 9(3d) Šumperk SOŠ želez.a 1(1d) 1(1d) 1(1d) stavební Šumperk SOŠ a SOU 5(1d) 5(1d) 5(1d) Šumperk VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh Pedag. Lyceum Chrudim SPŠE Mohelnice SŠ Olomouc 1(1d) 1(1d) 1(1d) OA Bruntál Celkem 27 vycházejících žáků z devátých ročníků, z toho 13 dívek a jeden chlapec z 8.ročníku. 10

11 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled testování 2013/2014 Ročník Termín Druh testu Testované oblasti Realizace ročník říjen 2013 Vstupní prověrky JČ ANO 9. ročník listopad 2013 SCIO - STZŠ JČ, M, A, N, OSP ANO 8. ročník březen 2014 SCIO - STZŠ Dovednosti pro život ANO ročník červen 2014 Kontrolní testy AJ ANO ročník květen-červen ročník červen 2014 ČŠI JČ, M, AJ NE Výstupní prověrky JČ ANO Poznámka: Plánované testování 5. a 9. ročníku Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků 5. a 9. ročníků základních škol - nebylo realizováno z důvodu nevyhlášení tohoto testování ČŠI. 11

12 VÝSLEDKY VSTUPNÍCH PROVĚREK V S T U P N Í P R O V Ě R K Y // Roč Průměr Průměr VP V VP V VP V IV. 2,48 2,14 1,69 1,82-0,79-0,32 V. 2,14 1,95 3,07 2,61 +0,93 +0,66 VI. 2,89 2,22 2,87 2,23-0,02 +0,01 VII. 2,86 2,62 2,92 2,40 +0,06-0,22 VIII. 2,59 2,57 3,22 2,91 +0,63 +0,34 IX. 2,53 2,27 2,24 2,46-0,29 +0,19 Velmi dobrá úroveň: IV.A, IX.A Dobrá úroveň: Průměrná úroveň: Slabá úroveň: VIII.A V.A VII.A VIII.B VI.A,B VII.B Oblasti s největším počtem chyb: DIKTÁT IV.:třída diakritika V. třída: i-y v kořeni slova, -i- po tvrdých souhláskách!, absence diakritických znamének, záměna hlásek VI.:třídy i-y ve sledovaných jevech (shoda přísudku s podmětem, koncovky podst. jmen, kořen slova), předpony s,z, skupiny bě-bje VII.třídy: i-y ve shodě přísudku s podmětem, koncovkách podst. a příd. jmen, kořenu slova, skupiny bě-bje, zdvojené n-, interpunkce v jednoduchých souvětích VIII.třídy: psaní velkých písmen ve vlastních jménech (příslušníci národů a obyvatelé měst, záměna obecného jména za vlastní), i y ve shodě Př s Po, přípona it u sloves interpunkce ve větě jednoduché i v souvětí, předpony s,z interpunkce v souvětí i větě jednoduché (často se vyskytují čárky navíc) 12

13 IX.třída: psaní velkých písmen ve vlastních jménech ( často záměna obecného jména za vlastní) interpunkce v souvětí i větě jednoduché (často píší čárky navíc) koncovky podstatných jmen (drahokamy, perly) JAZYKOVÝ ROZBOR celkově: - práce s jazykem - tvoření slov, tvoření rozvitých vět jednoduchých, změna větných členů na věty a naopak, spojování vět v souvětí, tvoření souvětí podle zadaných vzorců - tvoření slovesných tvarů (zvláště podmiň. způsobu, záměna sloves D a N) - stavba slova (především správné rozlišení přípony a koncovky) ZÁVĚRY: - zaměřit se na soustavné procvičování jevů, v nichž se vyskytlo nejvíce nedostatků (jazykové rozbory, pravopisná cvičení, diktáty, domácí cvičení atd.) - zvýšenou pozornost věnovat práci s jazykem, důraz na komunikativní stránku jazyka v písemné i mluvené podobě (zejména v hodinách slohového výcviku formou mluvních cvičení, kratších slohových prací na aktuální témata apod.) Mgr.Luděk Sopper zástupce ředitele 13

14 Test SCIO IX. ročník -listopad 2013 Počet škol: 613 Počet tříd: 958 Počet žáků: Základní školy: 97% /595 škol žáků/ Víceletá gymnázia: 3% /18 škol žáků/ Olomoucký kraj: škol: 48 tříd: 66 žáků: 1305 Výsledky žáků školy Předmět Percentil IX. A Skupinový percentil IX. A Percentil školy Skupinový percentil školy Český jazyk Matematika Anglický jazyk Německý jazyk OSP Nejlepšího výsledku dosáhla škola v testu z OSP, nejslabší výsledek zaznamenala škola v testu z českého jazyka. Ve srovnání s výsledky všech zúčastněných škol jsou výsledky školy: - v českém jazyce nadprůměrné, škola patří mezi úspěšné školy a má lepší výsledky než 80% zúčastněných škol, - v matematice špičkové, škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování, - v anglickém jazyce nadprůměrné, škola patří mezi úspěšné školy a má lepší výsledky než 80% zúčastněných škol. Celkově lze tento výsledek testování považovat v ČJ a AJ za velmi dobrý, v M a OSP za vynikající. Žák Tomáš Brokeš získal Ocenění za nejlepší výsledek v Olomouckém kraji v testování z anglického jazyka žáků 9. tříd základních škol. Žák David Scheuter získal Ocenění za nejlepší výsledek v Olomouckém kraji v testování z obecných studijních předpokladů žáků 9. tříd základních škol. 14

15 Využití studijního potenciálu Český jazyk Studijní potenciál žáků je využíván nedostatečně, výsledky žáků jsou na nižší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, žáci pracují tzv. pod svoje možnosti. Anglický jazyk Studijní potenciál žáků je využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Matematika Studijní potenciál žáků je využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Pozn.: Žákům byly předány individuální zprávy s výsledky testování. Výsledky jednotlivých testů byly předány odpovědným vyučujícím, kteří provedli s žáky příslušných tříd rozbor testů. Rozbor výsledků testů včetně přijetí závěrů a opatření bylo předmětem jednání příslušných předmětových komisí. 15

16 Test SCIO VIII. ročník -březen 2014 DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT Počet škol: 104 Počet žáků: Počet žáků školy: 32 (A=15, B=17) Cíl testování: Objektivní zhodnocení schopností žáků v oblastech práce s informacemi, řešení problémů, vztahy a komunikace, popis schopností žáků pomocí kategorií vytvořených na základě klíčových kompetencí formulovaných v RVP ZV a kategorií informační gramotnosti podle projektu Gepard. Kategorie žáků: Začátečník Průzkumník Objevitel Profík - Specialista Popis kategorií: viz příloha Výsledky žáků školy Testovaná oblast Počet zúčastněných škol Umístění školy Práce s informacemi Řešení problémů Vztahy a komunikace Celkový výsledek Výsledky v testu se škola řadí mezi průměr, obsadila 45. místo v pomyslném žebříčku zúčastněných škol. 16

17 Výsledky žáků školy podle sledovaných oblastí Testovaná oblast Práce s informacemi Dosažená úroveň žáků začátečník průzkumník objevitel profík specialista Řešení problémů Vztahy a komunikace Celkový výsledek Celkový výsledek v procentech 62,5% 96,9% 96,9% 40,6% 3,1% Nejlepšího výsledku dosáhla škola v oblasti práce s informacemi, výsledky v oblastech řešení problémů a vztahy a komunikace jsou vyrovnané. Nejčastěji dosažené úrovně žáků jsou kategorie průzkumník a objevitel. V jednom případě dosáhla škola úrovně specialista (Michal Horáček). Výsledky žáků tříd podle sledovaných oblastí Dosažená úroveň žáků Testovaná oblast začátečník průzkumník objevitel profík specialista Práce s informacemi 9.A 9.B 9.A 9.B 9.A 9.B 9.A 9.B 9.A 9.B Řešení problémů Vztahy a komunikace Celkový výsledek Celkový výsledek v procentech 53% 71% 93% 100% 113% 82% 40% 41% 0% 6% 17

18 Porovnání výsledků tříd IX.A IX.B Celkové výsledky tříd IX. A a IX. B se jeví jako vyrovnané. Třída IX. B dosáhla v oblasti práce s informacemi v jednom případě úrovně specialista (Michal Horáček). Pozn.: Žákům byly předány individuální zprávy s výsledky testování. Výsledky jednotlivých testů byly předány odpovědným vyučujícím. Celkové výsledky žáků školy podle částí testu se jeví ve srovnání s výsledky všech zúčastněných škol jako průměrné. Škola se umístila v polovině pomyslného žebříčku testovaných škol. Tento výsledek lze považovat za průměrný. 18

19 Prověrky z anglického jazyka květen 2014 Třída Datum - termín Vyučující Hodnocení v % 3.A pátek J.Nétek 88 % 4.A úterý H.Pálka 86 % 5.A pondělí J.Pavelková 80 % 5.B pondělí H.Burešová 80 % 6.A čtvrtek J.Pěničková 77 % 6.B čtvrtek J..Pavelková 76 % 7.A pondělí J.Pavelková 79 % 7.B pondělí J.Pěničková 80 % 8.A I. pátek J.Pavelková 77 % 8.A II. pátek J.Pěničková 79 % 9.A pátek J.Pěničková 76 % 9.B pátek J.Pavelková 82 % Ve školním roce 2013/2014 byla v rámci školy vedením školy testována překladatelská úroveň žáků resp. schopnosti překladu českého textu do anglického jazyka. Ve třetích a čtvrtých ročnících překládali žáci jednotlivá slova či jednoduchá spojení, od pátého ročníku pak každá jazyková skupina pracovala s texty 10 českých vět, které překládala do anglického jazyka. Složitost vět a počet slovesných časů ve větách byl odstupňován dle ročníků od přítomného prostého času, přes přítomný čas průběhový, čas minulý a čas budoucí. Stručný přehled sledovaných jevů: 3.ročník překlad slovíček + užití neurčitého členu a/an 4.ročník sloveso TO BE, sloveso TO HAVE v záporu i otázce, jednoduché fráze 5.ročník významová slovesa v otázce i záporu, sloveso DO (otázka, zápor) základní frazeologie 6.ročník přítomný čas prostý oznamovací věta, zápor, otázka (4 různá slovesa) 7.ROČNÍK přítomný čas prostý, průběhový čas přítomný (oznamovací, záporné a tázací věty) 8.ročník přítomný čas prostý, průběhový čas přítomný, minulý čas (3 druhy vět) 9.ročník přítomný čas prostý, průběhový čas přítomný, minulý čas, budoucí čas (3 druhy vět) Závěr hodnocení: Výsledky testů v jednotlivých třídách dokazují solidní úroveň znalostí sledovaných jevů. Větší úspěšnost, vzhledem k náročnosti učiva, byla u žáků třetích až pátých ročníků. Přesto i žáci druhého stupně prokázali velmi dobrou orientaci ve slovesných časech, které byly základním pilířem v překladu vět z češtiny do angličtiny. Průměrná úspěšnost všech žáků byla 80 %. Ve sledování výše uvedených jevů budeme pokračovat i ve školním roce 2014/2015. V Šumperku dne Zpracoval: Hynek Pálka 19

20 VÝSLEDKY VÝSTUPNÍCH PROVĚREK V Ý S T U P N Í P R O V Ě R K Y Roč Srovnání Srovnání 12-13/13-14 VP V VP V VP - V VP V IV. 2,74 2,48 2,38 2,00 +0,38-0,36-0,48 V. 2,83 2,23 3,52 2,58 +0,94 +0,69 +0,35 VI. 2,90 2,33 2,99 2,47 +0,52 +0,09 +0,14 VII. 3,80 2,80 3,41 2,64 +0,77-0,39-0,16 VIII. 2,74 2,48 2,74 2,91-0,17 0,00 +0,43 Velmi dobrá úroveň: Dobrá úroveň: VIII.A Průměrná úroveň VIII.B Slabá úroveň: IV.A, VI.B, Velmi slabá úroveň: V.A, VI.A, VII.A, VII.B Oblasti s největším počtem chyb: DIKTÁT IV.třída: V.třída: VI.třídy: VII.třídy: VIII.třída: i-y v kořenu slova a v konc. podst. jmen, diakritická znaménka skupiny bě-bje, i-y v shoda Př s Po, kořeni slova, konc. podst. a příd. jmen, přít. čas sloves, předpony s,z i-y ve sledovaných jevech (nejvíce ve shodě přísudku s podmětem), skupiny mě-mně, -nn- i-y ve sledovaných jevech (nejvíce ve shodě Př s Po, koncovky příd. jmen), psaní velkých písmen (záměna obecného jména za vlastní), interpunkce v souvětí psaní velkých písmen ve vlast. jménech (často píší velké písmeno u obecných jmen), skupiny mě mně, interpunkce 20

21 JAZYKOVÝ ROZBOR celkově: - tvoření slovesných tvarů (zejména podmiň. způsob), slovesný rod, vid, třída, - stavba slova (často nerozlišování koncovky a přípony), - určování slovních druhů - skladba práce s textem: změna VČ na Vv a naopak, tvoření vět, užití slova v platnosti různých VČ ZÁVĚRY: - zaměřit se na soustavné procvičování jevů, v nichž se vyskytlo nejvíce nedostatků (jazykové rozbory, pravopisná cvičení, diktáty, domácí cvičení atd.) - zvýšenou pozornost věnovat práci s jazykem, důraz na komunikativní stránku jazyka v písemné i mluvené podobě (zejména v hodinách slohového výcviku formou mluvních cvičení, kratších slohových prací na aktuální témata apod.) POZNÁMKA: Výsledky výstupních prověrek byly předány jednotlivým vyučujícím, kteří je s žáky rozebrali, odůvodnili chybná řešení a provedli opravu diktátů i jazykových rozborů. Dále byly výsledky předány vedoucímu předmětové komise českého jazyka s tím, aby byly předmětem jednání předmětové komise. Zpracoval: Mgr. Luděk Sopper 21

22 Přehled prospěchu a chování žáků v I. čtvrtletí šk.r. 2013/2014 I. stupeň II. stupeň Třída Vyznamenání pochvaly napomen důtka druhý třetí dostateční nedostateční. TU TU RŠ stupeň z žáci chování I. A I. B II.A II.B III.A III.B IV.A V.A Celkem % 57,86 0 2,24 1, ,61 0,56 Třída Vyznamenánnutí pochvaly Napome- důtka druhý třetí dostateční nedostateční TU TU RŠ stupeň z chování VI. A VI. B VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX. A Celkem % 21,5 0 3,94 2,63 3, ,68 12,00 I. + II. st % 40,90 0 3,03 2,12 1, ,93 5,75 22

23 Přehled prospěchu a chování žáků v II. čtvrtletí šk.r. 2013/2014 I. stupeň Třída Vyznam pochvala pochval napomen důtka Stupeň z žáci e-nání a. chování TU RŠ TU TU ŘŠ druhý třetí dostatečn nedostateční í I. A I. B II.A II.B III.A III.B IV.A V.A Celkem % 72,22 5,0 0,55 2,22 2, ,66 0,55 II. stupeň Třída Vyzna pochvala pochval Napome důtka Stupeň z žáci me-nání a n. chování TU RŠ TU TU RŠ druhý třetí dostatečn nedostateční í VI. A VI. B VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX. A Celkem % 33,33 0 8,84 0,68 4,76 0,68 2,04 0,68 21,76 6,12 I. + II. st % 54,74 2,75 4,28 1,52 2,14 0,30 0,91 0,30 13,45 3,05 23

24 Přehled prospěchu a chování žáků v III. čtvrtletí šk.r. 2013/2014 I. stupeň Třída Vyznam pochvala pochval napomen důtka Stupeň z žáci e-nání a. chování TU RŠ TU TU ŘŠ druhý třetí dostatečn nedostateční í I. A I. B II.A II.B III.A III.B IV.A V.A Celkem % 66,09 18,97 0 5,17 41,72 1, ,07 4,02 II. stupeň Třída Vyzna pochvala pochval Napome důtka Stupeň z žáci me-nání a n. chování TU RŠ TU TU RŠ druhý třetí dostatečn nedostateční í VI. A VI. B VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX. A Celkem % 15,33 4,67 0 0,67 4,67 1, ,33 18,67 I. + II. st % 42,59 12,35 0 3,09 3,09 1, ,21 10,80 24

25 Přehled prospěchu a chování žáků v IV. čtvrtletí šk.r. 2013/2014 I. stupeň Třída Vyznam pochvala pochval napomen důtka Stupeň z žáci e-nání a. chování TU RŠ TU TU ŘŠ druhý třetí dostatečn nedostateční í I. A I. B II.A II.B III.A III.B IV.A V.A Celkem % ,56 0 1, ,44 0,56 II. stupeň Třída Vyzna pochvala pochval Napome důtka Stupeň z žáci me-nání a n. chování TU RŠ TU TU RŠ druhý třetí dostatečn nedostateční í VI. A VI. B VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX. A Celkem % 27, ,93 1,36 2,04 0,68 0,68 0,68 31,29 4,08 I. + II. st % 50, ,82 0,92 0,92 0,92 0,3 0,3 19,27 2,14 25

26 6) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Ve školním roce 2013/14 se naše škola zúčastnila plnění Minimálního preventivního programu zaměřeného na prevenci rizikového chování žáků. Plán tohoto programu byl splněn relativně dobře a bez jakýchkoliv větších problémů. Ve školním řádu byl jasně a srozumitelně stanoven postoj školy k jakýmkoliv přestupkům týkajících se užívání či distribuce návykových látek, jakékoliv formy šikany, rasismu či xenofobie. Informovanost pedagogů a komunikace mezi nimi ohledně tohoto tématu byla samozřejmostí a probíhala hladce. Většina problémů, které se v této oblasti vyskytly, nebyly nijak vážné přestupky a bylo možno je řešit třídním učitelem ve spolupráci s výchovným poradcem, metodikem prevence a rodiči (zákonnými zástupci). Letos jsme opět měli možnost využívat služeb školního psychologa Úspěšná byla i tradiční spolupráce s organizacemi, které v rámci KPP (komplexní preventivní program) zorganizovaly různé přednášky týkající se rizikového chování pro žáky tříd. Tyto přednášky byly organizovány jako dvouhodinové bloky. Organizace, které uspořádaly přednášky, jsou: 1. Pedagogicko psychologická poradna Šumperk 2. MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí, odd. sociálně právní ochrany a prevence 3. Poradna zdraví Šumperk 4. ABATOP 5. Pontis Šumperk 6. Policie ČR- z organizačních důvodů se letos nepodařilo zajistit přednášku v rámci KPP,byla nám jako náhradní program nabídnuta účast na prezntaci činnosti záchranného systému,kterou využili žáci 9. ročníku. Dále naše škola spolupracovala i s dalšími organizacemi: Městská policie Šumperk, Úřad práce Šumperk. V rámci výchovy k volbě povolání žáci osmých tříd, jako již každoročně, navštívili Úřad práce v Šumperku, kde pro ně byla připravena přednáška a také samostatná práce, a bylo jim umožněno informovat se na jakoukoliv střední školu či budoucí povolání. Žákům všech ročníků, kterých se to týkalo, se přednášky moc líbily a těšili se na další. Prospěšné pro ně bylo, že se dověděli mnoho informací formou her i diskusí a na konci těchto dvouhodinovek jim byl dán prostor pro otázky a vyjádření se k tématu. S těmito organizacemi samozřejmě budeme spolupracovat i nadále, a tyto přednášky se budou organizovat i ve školním roce 2014/15, stejně jako v dalších letech. Témata týkající se zdravého životního stylu, života bez drog a sociálně patologických jevů byla zakomponována do tématických plánů a učebních osnov prvního i druhého stupně a jejich výuka byla úspěšně realizována. Žáci také pracovali na různých projektech týkajících se návykových látek především v rámci Výchovy ke zdraví. Naše škola má také rozsáhlou školní videotéku, která se týká sociálně patologických jevů a sloužila jako výborná pomůcka ve výuce. Žáci mohli v minulém školním roce, stejně jako budou moci v tom letošním, efektivně využívat svůj volný čas buď v rámci školní družiny či školního klubu, nebo v rámci mnoha zájmových kroužků, které jim naše škola nabídla. 26

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 97/2014 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Anna Dubová 13 10 23 I.B Radka Kopecká

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Plán práce na školní rok 2014/2015

Plán práce na školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČNÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@slunecniskola.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.slunecniskola.cz tel. 583250402 IČO: 00852864 DIČ:CZ00852864 Plán práce na školní rok 2014/2015

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Evaluace ZŠ a MŠ Habry za školní rok 2012/2013 II. FÁZE EVALUACE ANALÝZA INFORMACÍ

Evaluace ZŠ a MŠ Habry za školní rok 2012/2013 II. FÁZE EVALUACE ANALÝZA INFORMACÍ OBLAST EVALUACE Průběh vzdělávání CÍLE které chceme v dané oblasti ve škole dosáhnout Oblast - Výsledky vzdělávání žáků Porovnávání úrovně vzdělání žáků 9. ročníků v rámci školy i v rámci ČR. Porovnávání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více