V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y (školní rok 2013/2014)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y (školní rok 2013/2014)"

Transkript

1 Základní škola Šumperk, Sluneční 38 IČO V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y (školní rok 2013/2014) Předkládá: PaedDr. Hynek Pálka Šumperk 30. září 2014 ředitel školy Zpracoval: Mgr. Luděk Sopper zástupce ředitele

2 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání Personální zabezpečení činnosti školy 8 4. Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o DVPP Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů Spolupráce s rodiči a jinými subjekty. 42

3 1) Základní údaje o škole Základní škola Šumperk, Sluneční 38 se zaměřuje na všestranný rozvoj osobnosti žáka (vzdělání, sport, kultura dramatická výchova, výtvarné činnosti, hudební aktivity) pod heslem Děláme věci společně. Základní škola Šumperk, Sluneční 38 je škola se statutem sportovních tříd ve ročníku se zaměřením na atletiku, sportovní gymnastiku a další sporty (v rámci rozšířené výuky tělesné výchovy poskytuje škola sportovně zaměřeným žákům všesportovní základ, který rozvíjí jejich pohybové dovednosti). V rámci sportovního zaměření je škola členem Asociace školních sportovních klubů s Centrem sportu, v němž bylo ve školním roce 2013/2014 evidováno 125 žáků. Ve školním roce 2013/2014 se dařilo postupně plnit jednotlivé úkoly stanovené ročním plánem školy. Především se jednalo o naplňování hlavního poslání školy připravovat žáky k jejich aktivní občanské roli ve společnosti a vytvářet co nejoptimálnější klima školy; klima, v němž převládá vzájemná spolupráce, respekt i důvěra mezi učiteli a žáky. Byla dodržována Úmluva o právech dítěte v práci všech pracovníků školy. V oblasti výchovně-vzdělávací byl důsledně uplatňován pokyn ministra školství k prevenci zneužívání návykových látek. Ve všech ročnících probíhala výuka dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Šumperk, Sluneční 38. Žákům devátých tříd byla poskytnuta osvěta při přípravě na volbu povolání (práce náborářů, návštěva Úřadu práce v Šumperku, návštěvy otevřených dveří SŠ, aktualizovaná nástěnka výchovného poradce atd.). Všichni žáci devátých tříd byli přijati na střední školy či do učebních oborů. Značný počet žáků se v průběhu školního roku zapojil do soutěží a olympiád nejrůznějšího zaměření. Mnozí z nich si vedli velmi úspěšně (viz. přehled v kapitole Údaje o mimoškolních aktivitách). Nadále pokračovaly akce a vzdělávání v rámci propagace zdravého životního stylu zimní a letní pobyty v přírodě, lyžařské kurzy, exkurze, osvěta v oblasti zdravého životního stylu. V rámci spolupráce s družební školou v Popradu se nepodařilo z organizačních důvodů realizovat vzájemné výměnné pobyty žáků a pedagogů. Dalším pozitivem v oblasti výchovně-vzdělávací práce bylo nesporně rozšíření nabídky volitelných předmětů, kvalitní individuální péče o integrované žáky, návštěvy odborníků z PPP, v rámci inkluzívního vzdělávání spolupráce s CPIV Olomouc. Všem žákům druhého stupně byla v rámci výuky umožněna práce s počítačem buďto formou povinného, nebo volitelného předmětu. V rámci zapojení školy do projektu RŠPP VIP II pracoval ve škole téměř po celý školní rok na poloviční úvazek školní psycholog. Jeho spolupráce s žáky, pedagogy i zákonnými zástupci žáků se vyznačovala vysokou odbornou úrovní. V oblasti mimoškolní činnosti je značným úspěchem další rozšíření nabídky a činnosti zájmových kroužků (na škole jich pracovalo v průběhu školního roku 22), podrobný přehled mimoškolních aktivit viz. dále. V materiálně technické oblasti pokračovalo vybavení dalších tříd I. i II. stupně novými moderními lavicemi. Škola disponuje učebnou na výuku cizích jazyků, učebnami s nainstalovanými moderními interaktivními tabulemi, novými učebními pomůckami včetně výukových programů na PC. Lze konstatovat, že se roční plán práce na školní rok 2013/2014 podařilo vcelku splnit. Stěžejním úkolem na příští školní rok je další realizace výuky podle školního vzdělávacího programu, snaha pokračovat v projektu RŠPP VIP III, nadále přetrvává snaha o zvýšení procenta aprobované výuky, především doplnění pedagogického sboru o kvalifikovaného učitele AJ, práce všech žáků s počítačem včetně internetu, modernizace informačních a komunikačních technologií a další opravy a úpravy v oblasti materiálně technické. 3

4 Identifikační údaje o škole Název školy: Základní škola Šumperk, Sluneční 38 Adresa: Sluneční 38, Šumperk Zřizovatel: Městský úřad Šumperk, nám. Míru 1 IČO: IZO: Číslo účtu: /0100 Typ školy: základní škola s právní subjektivitou Zaměření: rozšířená výuka tělesné výchovy (RvTv) Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Šumperk, Sluneční 38 (č.j. ZS-Sl 183/2013) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Šumperk, Sluneční 38 rozšířená výuka Tv (č.j. ZS-Sl 183/2013) Vedoucí pracovníci: Ředitel: PaedDr. Hynek Pálka kontakt Zástupce ředitele: Mgr. Luděk Sopper, kontakt Výchovný poradce: Mgr. Jiří Skříček, kontakt Metodik prevence: Helena Konopová, kontakt Metodik EVVO: Mgr. Luděk Sopper, kontakt Metodik ICT: Mgr. Ladislav Kočí kontakt Koordinátor tvorby ŠVP Mgr. Luděk Sopper, kontakt Vedoucí vych. ŠD a ŠK: Marcela Hubáčková, kontakt Vedoucí školní jídelny: Petra Blažková, kontakt Školník správce budov Jaroslav Beil kontakt Kontakty: Telefon kancelář: , mobilní telefon: Telefon ředitelna: Telefon školní družina mobilní telefon: Telefon jídelna: mobilní telefon: www: Přijímací řízení do sport. tříd: Věková kategorie. žáci 5.ročníku Počet přijímaných: žáků Termín přijímacího řízení: květen příslušného školního roku (přesný termín stanoví ředitel školy) Školská rada Při Základní škole Šumperk, Sluneční 38, pracovala ve školním roce 2013/2014šestičlenná školská rada v tomto složení: Miluše Andrésová (předseda) Mgr. Renata Slavotínková Anna Šafářová Ing. Pavel Talanda Mgr. Ladislav Kočí Květoslav Vykydal 4

5 Funkční období členů rady stanovuje zákon na tři roky. Kontaktovat jednotlivé členy rady lze prostřednictvím předsedy M. Andrésové ( ). Školská rada dává zřizovateli (Město Šumperk), pedagogickým pracovníkům i zákonným zástupcům (rodičům) možnost podílet se na správě a rozvoji školy v rozsahu kompetencí, které stanoví 168 školského zákona. Školská rada: a/ se vyjadřuje k návrhům školských vzdělávacích programů a k jejich uskutečňování, b/ schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, c/ schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, d/ schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách, e/ podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy f/ projednává inspekční zprávy České školní inspekce g/ podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy Stručná charakteristika školy: - sportovní třídy ve ročníku se zaměřením na atletiku, sportovní gymnastiku a další sporty (v rámci rozšířené výuky tělesné výchovy poskytuje škola sportovně zaměřeným žákům všesportovní základ, který rozvíjí jejich pohybové dovednosti - zimní lyžařský kurz a letní soustředění pro žáky ST v 6.-9.ročníku - členství školy v Asociaci školních sportovních klubů - výměnné pobyty v rámci družby se základními školami ve slovenském Popradu - lyžařské výcvikové kurzy pro žáky 7.tříd - zimní a letní pobyty v přírodě pro žáky 1.-5.tříd - plavecké výcvikové kurzy pro žáky 2.,3. a 6. tříd - příprava žáků ročníku na výuku anglického jazyka (formou zájmového kroužku) - práce s počítačem pro žáky 5. a 6. tříd v rámci povinného předmětu Informační a komunikační technologie - práce s počítačem pro žáky 7. tříd v rámci povinného předmětu Práce s počítačem - práce s počítačem pro žáky 8. a 9. tříd v rámci volitelného předmětu Informatika - každoroční celoškolní projektové vyučování pro žáky tříd na aktuální téma - činnost široké škály zájmových kroužků (výtvarný, divadelní, keramika, sportovní, atletický, gymnastický, jazykový, matematický, mažoretky, akrobacie, stolní tenis atd.) - aktivní zapojení pedagogických pracovníků do akcí DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků), účast na odborných seminářích - škola nabízí veřejnosti pronájem prostor tělocvičen a venkovního sportovního areálu Součásti školy: počítačová učebna s bezdrátovým připojením k internetu deset multimediálních učeben s interaktivní tabulí školní knihovna školní družina (odpočinková činnost pro žáky tříd) školní klub (odpočinková činnost pro žáky tříd) školní jídelna (svačinky a obědy i pro cizí strávníky) školní bufet (nabídka teplých a studených jídel, sladkostí, nápojů) dvě tělocvičny, posilovna, horolezecká stěna, zrcadlový sál rozsáhlý venkovní sportovní areál atletická dráha, tři hřiště, tenisový kurt, basketbalové koše 5

6 Organizace základní školy ve školním roce 2013/2014 Počet tříd Počet žáků Počet učitelů Celkem celkem Celkem Školní družina Školní Klub počet dětí počet odd. počet vych. počet dětí počet skup. počet hl. ostatní vych. vych Školní stravovna - Počet strávníků Dospělí celkem Přehled o počtu vyučovacích hodin Celkem Týdenní počet hodin (platný učební plán) Počet hodin vzniklých Dělením předmětů Celkový počet vyuč. hodin

7 2) Přehled oborů vzdělání Základní škola Šumperk, Sluneční 38, poskytovala ve školním roce 2013/2014: ve třídách 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A základní vzdělání podle Školního vzdělávacího programu Základní školy Šumperk, Sluneční 38, č.j. ZS-Sl 183/2013, ve sportovních třídách 3.B, 4.A, 5.A, 6.B, 7.B, 8.B, 9.A základní vzdělání podle Školního vzdělávacího programu Základní školy Šumperk, Sluneční 38 rozšířená výuka Tv, č.j. ZS-Sl 183/2013, 7

8 3) Personální zabezpečení činnosti školy Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor se skládal v roce 2013/2014 z 28 členů, z toho 18 žen a 10 mužů, většina pedagogů je středního věku. Všichni pedagogové mají potřebné vysokoškolské vzdělání. Ve škole pracoval výchovný poradce, školní psycholog, metodik prevence sociálně patologických jevů, metodik EVVO, metodik ICT, koordinátor tvorby ŠVP, kvalifikovaní trenéři sportovní gymnastiky a atletiky, tři asistenti pedagoga. Všichni učitelé prošli školením práce s počítačem Z1, velká část pedagogů získala další stupně P1, P2 atd. Většina učitelů se aktivně zúčastňovala seminářů a školení v rámci DVPP, polovina pedagogického sboru absolvovala základní kurz první pomoci. Žákům s SPUCH se v rámci zájmového kroužku individuálně věnovala odborná pedagožka. Při výuce žákyně a žáka se zdravotním postižením pomáhaly učitelkám dvě asistentky, třetí asistent pracoval s žáky sociálně znevýhodněnými. Ve škole pracovaly tři vychovatelky školní družiny, jedna vychovatelka školního klubu; všechny mají potřebné pedagogické vzdělání. Ředitel školy: Zástupce ředitele: Výchovný poradce: Metodik prevence: Metodik EVVO: Metodik ICT: Koordinátor tvorby ŠVP PaedDr. Hynek Pálka Mgr. Luděk Sopper Mgr. Jiří Skříček Helena Konopová Mgr. Mgr. Ladislav Kočí Mgr. Luděk Sopper Třídní učitelky a učitelé: I.A Mgr. Ivana Medřická VI.A Mgr. Jaroslav Stuchlý I.B Mgr. Pavla Skopalová VI.B prom.ped. Jiří Hynek II.A Mgr. Bronislava Pummová VII.A Mgr. Ladislav Kočí II.B Mgr. Hana Závodná VII.B Helena Konopová III.A Mgr. Hana Burešová VIII.A Mgr. Jindra Pavelková III.B Mgr. Eva Šalková VIII.B Miluše Andrésová IV.A Mgr. Jiří Nétek IX.A Mgr. Jiří Skříček V.A Mgr. Václav Rudecký Další členové pedagogického sboru: Učitelky, učitelé: Vychovatelky: Mgr. Veronika Reischlová Mgr. Jana Pěničková Mgr. Květoslav Linhart Mgr. Michal Zelený Marcela Hubáčková (vedoucí vychovatelka) Mgr. Dana Kirkosová Dagmar Langerová Miroslava Valentová 8

9 Asistent pedagoga: Iva Stejskalová Ing. Monika Alková Stanislava Dvořáková Externí pracovníci: Mgr. Hana Krausová Mgr. Jiří Navrkal Pracovnice administrativy: Účetní: Ing. Markéta Vintrová Sektretářka: Marcela Kunčarová Pracovnice školní jídelny: Vedoucí ŠJ: Jarmila Osladilová Kuchařky: Iveta Bartošová, Helena Burešová, Jana Šmídová, Zdeňka Vondrušková. Provozní pracovníci: Školník: Jaroslav Beil Údržbář: Antonín Kulhánek Uklízečky: Marie Horáková, Markéta Jabůrková, Radoslava Navrátilová, Irena Vejchodová. 9

10 4) Údaje o přijímacím řízení Ve školním roce 2013/2014 proběhla tato přijímací řízení: - zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015: zapsáno 48 dětí přijato k základnímu vzdělávání 48 dětí odklad 8 dětí Přijímací řízení na jiné školy -přijímací zkoušky žáků 5. tříd na víceleté gymnázium hlásilo se 0 žáků -přijímací zkoušky na střední školy a učiliště: Střední škola Hlásilo se Přijato Přijato dodatečně Přijato celkem Gymnázium 5(4d) 5(4d) 5(4d) Šumperk SOŠ Šumperk 2(2d) 2(2d) 2(2d) OA Šumperk 1(1d) 1(1d) 1(1d) VOŠ a SPŠ 9(3d) 9(3d) 9(3d) Šumperk SOŠ želez.a 1(1d) 1(1d) 1(1d) stavební Šumperk SOŠ a SOU 5(1d) 5(1d) 5(1d) Šumperk VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh Pedag. Lyceum Chrudim SPŠE Mohelnice SŠ Olomouc 1(1d) 1(1d) 1(1d) OA Bruntál Celkem 27 vycházejících žáků z devátých ročníků, z toho 13 dívek a jeden chlapec z 8.ročníku. 10

11 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled testování 2013/2014 Ročník Termín Druh testu Testované oblasti Realizace ročník říjen 2013 Vstupní prověrky JČ ANO 9. ročník listopad 2013 SCIO - STZŠ JČ, M, A, N, OSP ANO 8. ročník březen 2014 SCIO - STZŠ Dovednosti pro život ANO ročník červen 2014 Kontrolní testy AJ ANO ročník květen-červen ročník červen 2014 ČŠI JČ, M, AJ NE Výstupní prověrky JČ ANO Poznámka: Plánované testování 5. a 9. ročníku Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků 5. a 9. ročníků základních škol - nebylo realizováno z důvodu nevyhlášení tohoto testování ČŠI. 11

12 VÝSLEDKY VSTUPNÍCH PROVĚREK V S T U P N Í P R O V Ě R K Y // Roč Průměr Průměr VP V VP V VP V IV. 2,48 2,14 1,69 1,82-0,79-0,32 V. 2,14 1,95 3,07 2,61 +0,93 +0,66 VI. 2,89 2,22 2,87 2,23-0,02 +0,01 VII. 2,86 2,62 2,92 2,40 +0,06-0,22 VIII. 2,59 2,57 3,22 2,91 +0,63 +0,34 IX. 2,53 2,27 2,24 2,46-0,29 +0,19 Velmi dobrá úroveň: IV.A, IX.A Dobrá úroveň: Průměrná úroveň: Slabá úroveň: VIII.A V.A VII.A VIII.B VI.A,B VII.B Oblasti s největším počtem chyb: DIKTÁT IV.:třída diakritika V. třída: i-y v kořeni slova, -i- po tvrdých souhláskách!, absence diakritických znamének, záměna hlásek VI.:třídy i-y ve sledovaných jevech (shoda přísudku s podmětem, koncovky podst. jmen, kořen slova), předpony s,z, skupiny bě-bje VII.třídy: i-y ve shodě přísudku s podmětem, koncovkách podst. a příd. jmen, kořenu slova, skupiny bě-bje, zdvojené n-, interpunkce v jednoduchých souvětích VIII.třídy: psaní velkých písmen ve vlastních jménech (příslušníci národů a obyvatelé měst, záměna obecného jména za vlastní), i y ve shodě Př s Po, přípona it u sloves interpunkce ve větě jednoduché i v souvětí, předpony s,z interpunkce v souvětí i větě jednoduché (často se vyskytují čárky navíc) 12

13 IX.třída: psaní velkých písmen ve vlastních jménech ( často záměna obecného jména za vlastní) interpunkce v souvětí i větě jednoduché (často píší čárky navíc) koncovky podstatných jmen (drahokamy, perly) JAZYKOVÝ ROZBOR celkově: - práce s jazykem - tvoření slov, tvoření rozvitých vět jednoduchých, změna větných členů na věty a naopak, spojování vět v souvětí, tvoření souvětí podle zadaných vzorců - tvoření slovesných tvarů (zvláště podmiň. způsobu, záměna sloves D a N) - stavba slova (především správné rozlišení přípony a koncovky) ZÁVĚRY: - zaměřit se na soustavné procvičování jevů, v nichž se vyskytlo nejvíce nedostatků (jazykové rozbory, pravopisná cvičení, diktáty, domácí cvičení atd.) - zvýšenou pozornost věnovat práci s jazykem, důraz na komunikativní stránku jazyka v písemné i mluvené podobě (zejména v hodinách slohového výcviku formou mluvních cvičení, kratších slohových prací na aktuální témata apod.) Mgr.Luděk Sopper zástupce ředitele 13

14 Test SCIO IX. ročník -listopad 2013 Počet škol: 613 Počet tříd: 958 Počet žáků: Základní školy: 97% /595 škol žáků/ Víceletá gymnázia: 3% /18 škol žáků/ Olomoucký kraj: škol: 48 tříd: 66 žáků: 1305 Výsledky žáků školy Předmět Percentil IX. A Skupinový percentil IX. A Percentil školy Skupinový percentil školy Český jazyk Matematika Anglický jazyk Německý jazyk OSP Nejlepšího výsledku dosáhla škola v testu z OSP, nejslabší výsledek zaznamenala škola v testu z českého jazyka. Ve srovnání s výsledky všech zúčastněných škol jsou výsledky školy: - v českém jazyce nadprůměrné, škola patří mezi úspěšné školy a má lepší výsledky než 80% zúčastněných škol, - v matematice špičkové, škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování, - v anglickém jazyce nadprůměrné, škola patří mezi úspěšné školy a má lepší výsledky než 80% zúčastněných škol. Celkově lze tento výsledek testování považovat v ČJ a AJ za velmi dobrý, v M a OSP za vynikající. Žák Tomáš Brokeš získal Ocenění za nejlepší výsledek v Olomouckém kraji v testování z anglického jazyka žáků 9. tříd základních škol. Žák David Scheuter získal Ocenění za nejlepší výsledek v Olomouckém kraji v testování z obecných studijních předpokladů žáků 9. tříd základních škol. 14

15 Využití studijního potenciálu Český jazyk Studijní potenciál žáků je využíván nedostatečně, výsledky žáků jsou na nižší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, žáci pracují tzv. pod svoje možnosti. Anglický jazyk Studijní potenciál žáků je využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Matematika Studijní potenciál žáků je využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Pozn.: Žákům byly předány individuální zprávy s výsledky testování. Výsledky jednotlivých testů byly předány odpovědným vyučujícím, kteří provedli s žáky příslušných tříd rozbor testů. Rozbor výsledků testů včetně přijetí závěrů a opatření bylo předmětem jednání příslušných předmětových komisí. 15

16 Test SCIO VIII. ročník -březen 2014 DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT Počet škol: 104 Počet žáků: Počet žáků školy: 32 (A=15, B=17) Cíl testování: Objektivní zhodnocení schopností žáků v oblastech práce s informacemi, řešení problémů, vztahy a komunikace, popis schopností žáků pomocí kategorií vytvořených na základě klíčových kompetencí formulovaných v RVP ZV a kategorií informační gramotnosti podle projektu Gepard. Kategorie žáků: Začátečník Průzkumník Objevitel Profík - Specialista Popis kategorií: viz příloha Výsledky žáků školy Testovaná oblast Počet zúčastněných škol Umístění školy Práce s informacemi Řešení problémů Vztahy a komunikace Celkový výsledek Výsledky v testu se škola řadí mezi průměr, obsadila 45. místo v pomyslném žebříčku zúčastněných škol. 16

17 Výsledky žáků školy podle sledovaných oblastí Testovaná oblast Práce s informacemi Dosažená úroveň žáků začátečník průzkumník objevitel profík specialista Řešení problémů Vztahy a komunikace Celkový výsledek Celkový výsledek v procentech 62,5% 96,9% 96,9% 40,6% 3,1% Nejlepšího výsledku dosáhla škola v oblasti práce s informacemi, výsledky v oblastech řešení problémů a vztahy a komunikace jsou vyrovnané. Nejčastěji dosažené úrovně žáků jsou kategorie průzkumník a objevitel. V jednom případě dosáhla škola úrovně specialista (Michal Horáček). Výsledky žáků tříd podle sledovaných oblastí Dosažená úroveň žáků Testovaná oblast začátečník průzkumník objevitel profík specialista Práce s informacemi 9.A 9.B 9.A 9.B 9.A 9.B 9.A 9.B 9.A 9.B Řešení problémů Vztahy a komunikace Celkový výsledek Celkový výsledek v procentech 53% 71% 93% 100% 113% 82% 40% 41% 0% 6% 17

18 Porovnání výsledků tříd IX.A IX.B Celkové výsledky tříd IX. A a IX. B se jeví jako vyrovnané. Třída IX. B dosáhla v oblasti práce s informacemi v jednom případě úrovně specialista (Michal Horáček). Pozn.: Žákům byly předány individuální zprávy s výsledky testování. Výsledky jednotlivých testů byly předány odpovědným vyučujícím. Celkové výsledky žáků školy podle částí testu se jeví ve srovnání s výsledky všech zúčastněných škol jako průměrné. Škola se umístila v polovině pomyslného žebříčku testovaných škol. Tento výsledek lze považovat za průměrný. 18

19 Prověrky z anglického jazyka květen 2014 Třída Datum - termín Vyučující Hodnocení v % 3.A pátek J.Nétek 88 % 4.A úterý H.Pálka 86 % 5.A pondělí J.Pavelková 80 % 5.B pondělí H.Burešová 80 % 6.A čtvrtek J.Pěničková 77 % 6.B čtvrtek J..Pavelková 76 % 7.A pondělí J.Pavelková 79 % 7.B pondělí J.Pěničková 80 % 8.A I. pátek J.Pavelková 77 % 8.A II. pátek J.Pěničková 79 % 9.A pátek J.Pěničková 76 % 9.B pátek J.Pavelková 82 % Ve školním roce 2013/2014 byla v rámci školy vedením školy testována překladatelská úroveň žáků resp. schopnosti překladu českého textu do anglického jazyka. Ve třetích a čtvrtých ročnících překládali žáci jednotlivá slova či jednoduchá spojení, od pátého ročníku pak každá jazyková skupina pracovala s texty 10 českých vět, které překládala do anglického jazyka. Složitost vět a počet slovesných časů ve větách byl odstupňován dle ročníků od přítomného prostého času, přes přítomný čas průběhový, čas minulý a čas budoucí. Stručný přehled sledovaných jevů: 3.ročník překlad slovíček + užití neurčitého členu a/an 4.ročník sloveso TO BE, sloveso TO HAVE v záporu i otázce, jednoduché fráze 5.ročník významová slovesa v otázce i záporu, sloveso DO (otázka, zápor) základní frazeologie 6.ročník přítomný čas prostý oznamovací věta, zápor, otázka (4 různá slovesa) 7.ROČNÍK přítomný čas prostý, průběhový čas přítomný (oznamovací, záporné a tázací věty) 8.ročník přítomný čas prostý, průběhový čas přítomný, minulý čas (3 druhy vět) 9.ročník přítomný čas prostý, průběhový čas přítomný, minulý čas, budoucí čas (3 druhy vět) Závěr hodnocení: Výsledky testů v jednotlivých třídách dokazují solidní úroveň znalostí sledovaných jevů. Větší úspěšnost, vzhledem k náročnosti učiva, byla u žáků třetích až pátých ročníků. Přesto i žáci druhého stupně prokázali velmi dobrou orientaci ve slovesných časech, které byly základním pilířem v překladu vět z češtiny do angličtiny. Průměrná úspěšnost všech žáků byla 80 %. Ve sledování výše uvedených jevů budeme pokračovat i ve školním roce 2014/2015. V Šumperku dne Zpracoval: Hynek Pálka 19

20 VÝSLEDKY VÝSTUPNÍCH PROVĚREK V Ý S T U P N Í P R O V Ě R K Y Roč Srovnání Srovnání 12-13/13-14 VP V VP V VP - V VP V IV. 2,74 2,48 2,38 2,00 +0,38-0,36-0,48 V. 2,83 2,23 3,52 2,58 +0,94 +0,69 +0,35 VI. 2,90 2,33 2,99 2,47 +0,52 +0,09 +0,14 VII. 3,80 2,80 3,41 2,64 +0,77-0,39-0,16 VIII. 2,74 2,48 2,74 2,91-0,17 0,00 +0,43 Velmi dobrá úroveň: Dobrá úroveň: VIII.A Průměrná úroveň VIII.B Slabá úroveň: IV.A, VI.B, Velmi slabá úroveň: V.A, VI.A, VII.A, VII.B Oblasti s největším počtem chyb: DIKTÁT IV.třída: V.třída: VI.třídy: VII.třídy: VIII.třída: i-y v kořenu slova a v konc. podst. jmen, diakritická znaménka skupiny bě-bje, i-y v shoda Př s Po, kořeni slova, konc. podst. a příd. jmen, přít. čas sloves, předpony s,z i-y ve sledovaných jevech (nejvíce ve shodě přísudku s podmětem), skupiny mě-mně, -nn- i-y ve sledovaných jevech (nejvíce ve shodě Př s Po, koncovky příd. jmen), psaní velkých písmen (záměna obecného jména za vlastní), interpunkce v souvětí psaní velkých písmen ve vlast. jménech (často píší velké písmeno u obecných jmen), skupiny mě mně, interpunkce 20

21 JAZYKOVÝ ROZBOR celkově: - tvoření slovesných tvarů (zejména podmiň. způsob), slovesný rod, vid, třída, - stavba slova (často nerozlišování koncovky a přípony), - určování slovních druhů - skladba práce s textem: změna VČ na Vv a naopak, tvoření vět, užití slova v platnosti různých VČ ZÁVĚRY: - zaměřit se na soustavné procvičování jevů, v nichž se vyskytlo nejvíce nedostatků (jazykové rozbory, pravopisná cvičení, diktáty, domácí cvičení atd.) - zvýšenou pozornost věnovat práci s jazykem, důraz na komunikativní stránku jazyka v písemné i mluvené podobě (zejména v hodinách slohového výcviku formou mluvních cvičení, kratších slohových prací na aktuální témata apod.) POZNÁMKA: Výsledky výstupních prověrek byly předány jednotlivým vyučujícím, kteří je s žáky rozebrali, odůvodnili chybná řešení a provedli opravu diktátů i jazykových rozborů. Dále byly výsledky předány vedoucímu předmětové komise českého jazyka s tím, aby byly předmětem jednání předmětové komise. Zpracoval: Mgr. Luděk Sopper 21

22 Přehled prospěchu a chování žáků v I. čtvrtletí šk.r. 2013/2014 I. stupeň II. stupeň Třída Vyznamenání pochvaly napomen důtka druhý třetí dostateční nedostateční. TU TU RŠ stupeň z žáci chování I. A I. B II.A II.B III.A III.B IV.A V.A Celkem % 57,86 0 2,24 1, ,61 0,56 Třída Vyznamenánnutí pochvaly Napome- důtka druhý třetí dostateční nedostateční TU TU RŠ stupeň z chování VI. A VI. B VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX. A Celkem % 21,5 0 3,94 2,63 3, ,68 12,00 I. + II. st % 40,90 0 3,03 2,12 1, ,93 5,75 22

23 Přehled prospěchu a chování žáků v II. čtvrtletí šk.r. 2013/2014 I. stupeň Třída Vyznam pochvala pochval napomen důtka Stupeň z žáci e-nání a. chování TU RŠ TU TU ŘŠ druhý třetí dostatečn nedostateční í I. A I. B II.A II.B III.A III.B IV.A V.A Celkem % 72,22 5,0 0,55 2,22 2, ,66 0,55 II. stupeň Třída Vyzna pochvala pochval Napome důtka Stupeň z žáci me-nání a n. chování TU RŠ TU TU RŠ druhý třetí dostatečn nedostateční í VI. A VI. B VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX. A Celkem % 33,33 0 8,84 0,68 4,76 0,68 2,04 0,68 21,76 6,12 I. + II. st % 54,74 2,75 4,28 1,52 2,14 0,30 0,91 0,30 13,45 3,05 23

24 Přehled prospěchu a chování žáků v III. čtvrtletí šk.r. 2013/2014 I. stupeň Třída Vyznam pochvala pochval napomen důtka Stupeň z žáci e-nání a. chování TU RŠ TU TU ŘŠ druhý třetí dostatečn nedostateční í I. A I. B II.A II.B III.A III.B IV.A V.A Celkem % 66,09 18,97 0 5,17 41,72 1, ,07 4,02 II. stupeň Třída Vyzna pochvala pochval Napome důtka Stupeň z žáci me-nání a n. chování TU RŠ TU TU RŠ druhý třetí dostatečn nedostateční í VI. A VI. B VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX. A Celkem % 15,33 4,67 0 0,67 4,67 1, ,33 18,67 I. + II. st % 42,59 12,35 0 3,09 3,09 1, ,21 10,80 24

25 Přehled prospěchu a chování žáků v IV. čtvrtletí šk.r. 2013/2014 I. stupeň Třída Vyznam pochvala pochval napomen důtka Stupeň z žáci e-nání a. chování TU RŠ TU TU ŘŠ druhý třetí dostatečn nedostateční í I. A I. B II.A II.B III.A III.B IV.A V.A Celkem % ,56 0 1, ,44 0,56 II. stupeň Třída Vyzna pochvala pochval Napome důtka Stupeň z žáci me-nání a n. chování TU RŠ TU TU RŠ druhý třetí dostatečn nedostateční í VI. A VI. B VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX. A Celkem % 27, ,93 1,36 2,04 0,68 0,68 0,68 31,29 4,08 I. + II. st % 50, ,82 0,92 0,92 0,92 0,3 0,3 19,27 2,14 25

26 6) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Ve školním roce 2013/14 se naše škola zúčastnila plnění Minimálního preventivního programu zaměřeného na prevenci rizikového chování žáků. Plán tohoto programu byl splněn relativně dobře a bez jakýchkoliv větších problémů. Ve školním řádu byl jasně a srozumitelně stanoven postoj školy k jakýmkoliv přestupkům týkajících se užívání či distribuce návykových látek, jakékoliv formy šikany, rasismu či xenofobie. Informovanost pedagogů a komunikace mezi nimi ohledně tohoto tématu byla samozřejmostí a probíhala hladce. Většina problémů, které se v této oblasti vyskytly, nebyly nijak vážné přestupky a bylo možno je řešit třídním učitelem ve spolupráci s výchovným poradcem, metodikem prevence a rodiči (zákonnými zástupci). Letos jsme opět měli možnost využívat služeb školního psychologa Úspěšná byla i tradiční spolupráce s organizacemi, které v rámci KPP (komplexní preventivní program) zorganizovaly různé přednášky týkající se rizikového chování pro žáky tříd. Tyto přednášky byly organizovány jako dvouhodinové bloky. Organizace, které uspořádaly přednášky, jsou: 1. Pedagogicko psychologická poradna Šumperk 2. MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí, odd. sociálně právní ochrany a prevence 3. Poradna zdraví Šumperk 4. ABATOP 5. Pontis Šumperk 6. Policie ČR- z organizačních důvodů se letos nepodařilo zajistit přednášku v rámci KPP,byla nám jako náhradní program nabídnuta účast na prezntaci činnosti záchranného systému,kterou využili žáci 9. ročníku. Dále naše škola spolupracovala i s dalšími organizacemi: Městská policie Šumperk, Úřad práce Šumperk. V rámci výchovy k volbě povolání žáci osmých tříd, jako již každoročně, navštívili Úřad práce v Šumperku, kde pro ně byla připravena přednáška a také samostatná práce, a bylo jim umožněno informovat se na jakoukoliv střední školu či budoucí povolání. Žákům všech ročníků, kterých se to týkalo, se přednášky moc líbily a těšili se na další. Prospěšné pro ně bylo, že se dověděli mnoho informací formou her i diskusí a na konci těchto dvouhodinovek jim byl dán prostor pro otázky a vyjádření se k tématu. S těmito organizacemi samozřejmě budeme spolupracovat i nadále, a tyto přednášky se budou organizovat i ve školním roce 2014/15, stejně jako v dalších letech. Témata týkající se zdravého životního stylu, života bez drog a sociálně patologických jevů byla zakomponována do tématických plánů a učebních osnov prvního i druhého stupně a jejich výuka byla úspěšně realizována. Žáci také pracovali na různých projektech týkajících se návykových látek především v rámci Výchovy ke zdraví. Naše škola má také rozsáhlou školní videotéku, která se týká sociálně patologických jevů a sloužila jako výborná pomůcka ve výuce. Žáci mohli v minulém školním roce, stejně jako budou moci v tom letošním, efektivně využívat svůj volný čas buď v rámci školní družiny či školního klubu, nebo v rámci mnoha zájmových kroužků, které jim naše škola nabídla. 26

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. v platném znění Zpracoval:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ HAMRY, Školní 541 - příspěvková organizace Telefon : 483 387 002, 777 914 021 Fax : 483 391 847 Adresa sídla školy : Velké Hamry, Školní 541, PSČ 468 45, okres Jablonec nad Nisou IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více