V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y (školní rok 2013/2014)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y (školní rok 2013/2014)"

Transkript

1 Základní škola Šumperk, Sluneční 38 IČO V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y (školní rok 2013/2014) Předkládá: PaedDr. Hynek Pálka Šumperk 30. září 2014 ředitel školy Zpracoval: Mgr. Luděk Sopper zástupce ředitele

2 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání Personální zabezpečení činnosti školy 8 4. Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o DVPP Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů Spolupráce s rodiči a jinými subjekty. 42

3 1) Základní údaje o škole Základní škola Šumperk, Sluneční 38 se zaměřuje na všestranný rozvoj osobnosti žáka (vzdělání, sport, kultura dramatická výchova, výtvarné činnosti, hudební aktivity) pod heslem Děláme věci společně. Základní škola Šumperk, Sluneční 38 je škola se statutem sportovních tříd ve ročníku se zaměřením na atletiku, sportovní gymnastiku a další sporty (v rámci rozšířené výuky tělesné výchovy poskytuje škola sportovně zaměřeným žákům všesportovní základ, který rozvíjí jejich pohybové dovednosti). V rámci sportovního zaměření je škola členem Asociace školních sportovních klubů s Centrem sportu, v němž bylo ve školním roce 2013/2014 evidováno 125 žáků. Ve školním roce 2013/2014 se dařilo postupně plnit jednotlivé úkoly stanovené ročním plánem školy. Především se jednalo o naplňování hlavního poslání školy připravovat žáky k jejich aktivní občanské roli ve společnosti a vytvářet co nejoptimálnější klima školy; klima, v němž převládá vzájemná spolupráce, respekt i důvěra mezi učiteli a žáky. Byla dodržována Úmluva o právech dítěte v práci všech pracovníků školy. V oblasti výchovně-vzdělávací byl důsledně uplatňován pokyn ministra školství k prevenci zneužívání návykových látek. Ve všech ročnících probíhala výuka dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Šumperk, Sluneční 38. Žákům devátých tříd byla poskytnuta osvěta při přípravě na volbu povolání (práce náborářů, návštěva Úřadu práce v Šumperku, návštěvy otevřených dveří SŠ, aktualizovaná nástěnka výchovného poradce atd.). Všichni žáci devátých tříd byli přijati na střední školy či do učebních oborů. Značný počet žáků se v průběhu školního roku zapojil do soutěží a olympiád nejrůznějšího zaměření. Mnozí z nich si vedli velmi úspěšně (viz. přehled v kapitole Údaje o mimoškolních aktivitách). Nadále pokračovaly akce a vzdělávání v rámci propagace zdravého životního stylu zimní a letní pobyty v přírodě, lyžařské kurzy, exkurze, osvěta v oblasti zdravého životního stylu. V rámci spolupráce s družební školou v Popradu se nepodařilo z organizačních důvodů realizovat vzájemné výměnné pobyty žáků a pedagogů. Dalším pozitivem v oblasti výchovně-vzdělávací práce bylo nesporně rozšíření nabídky volitelných předmětů, kvalitní individuální péče o integrované žáky, návštěvy odborníků z PPP, v rámci inkluzívního vzdělávání spolupráce s CPIV Olomouc. Všem žákům druhého stupně byla v rámci výuky umožněna práce s počítačem buďto formou povinného, nebo volitelného předmětu. V rámci zapojení školy do projektu RŠPP VIP II pracoval ve škole téměř po celý školní rok na poloviční úvazek školní psycholog. Jeho spolupráce s žáky, pedagogy i zákonnými zástupci žáků se vyznačovala vysokou odbornou úrovní. V oblasti mimoškolní činnosti je značným úspěchem další rozšíření nabídky a činnosti zájmových kroužků (na škole jich pracovalo v průběhu školního roku 22), podrobný přehled mimoškolních aktivit viz. dále. V materiálně technické oblasti pokračovalo vybavení dalších tříd I. i II. stupně novými moderními lavicemi. Škola disponuje učebnou na výuku cizích jazyků, učebnami s nainstalovanými moderními interaktivními tabulemi, novými učebními pomůckami včetně výukových programů na PC. Lze konstatovat, že se roční plán práce na školní rok 2013/2014 podařilo vcelku splnit. Stěžejním úkolem na příští školní rok je další realizace výuky podle školního vzdělávacího programu, snaha pokračovat v projektu RŠPP VIP III, nadále přetrvává snaha o zvýšení procenta aprobované výuky, především doplnění pedagogického sboru o kvalifikovaného učitele AJ, práce všech žáků s počítačem včetně internetu, modernizace informačních a komunikačních technologií a další opravy a úpravy v oblasti materiálně technické. 3

4 Identifikační údaje o škole Název školy: Základní škola Šumperk, Sluneční 38 Adresa: Sluneční 38, Šumperk Zřizovatel: Městský úřad Šumperk, nám. Míru 1 IČO: IZO: Číslo účtu: /0100 Typ školy: základní škola s právní subjektivitou Zaměření: rozšířená výuka tělesné výchovy (RvTv) Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Šumperk, Sluneční 38 (č.j. ZS-Sl 183/2013) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Šumperk, Sluneční 38 rozšířená výuka Tv (č.j. ZS-Sl 183/2013) Vedoucí pracovníci: Ředitel: PaedDr. Hynek Pálka kontakt Zástupce ředitele: Mgr. Luděk Sopper, kontakt Výchovný poradce: Mgr. Jiří Skříček, kontakt Metodik prevence: Helena Konopová, kontakt Metodik EVVO: Mgr. Luděk Sopper, kontakt Metodik ICT: Mgr. Ladislav Kočí kontakt Koordinátor tvorby ŠVP Mgr. Luděk Sopper, kontakt Vedoucí vych. ŠD a ŠK: Marcela Hubáčková, kontakt Vedoucí školní jídelny: Petra Blažková, kontakt Školník správce budov Jaroslav Beil kontakt Kontakty: Telefon kancelář: , mobilní telefon: Telefon ředitelna: Telefon školní družina mobilní telefon: Telefon jídelna: mobilní telefon: www: Přijímací řízení do sport. tříd: Věková kategorie. žáci 5.ročníku Počet přijímaných: žáků Termín přijímacího řízení: květen příslušného školního roku (přesný termín stanoví ředitel školy) Školská rada Při Základní škole Šumperk, Sluneční 38, pracovala ve školním roce 2013/2014šestičlenná školská rada v tomto složení: Miluše Andrésová (předseda) Mgr. Renata Slavotínková Anna Šafářová Ing. Pavel Talanda Mgr. Ladislav Kočí Květoslav Vykydal 4

5 Funkční období členů rady stanovuje zákon na tři roky. Kontaktovat jednotlivé členy rady lze prostřednictvím předsedy M. Andrésové ( ). Školská rada dává zřizovateli (Město Šumperk), pedagogickým pracovníkům i zákonným zástupcům (rodičům) možnost podílet se na správě a rozvoji školy v rozsahu kompetencí, které stanoví 168 školského zákona. Školská rada: a/ se vyjadřuje k návrhům školských vzdělávacích programů a k jejich uskutečňování, b/ schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, c/ schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, d/ schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách, e/ podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy f/ projednává inspekční zprávy České školní inspekce g/ podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy Stručná charakteristika školy: - sportovní třídy ve ročníku se zaměřením na atletiku, sportovní gymnastiku a další sporty (v rámci rozšířené výuky tělesné výchovy poskytuje škola sportovně zaměřeným žákům všesportovní základ, který rozvíjí jejich pohybové dovednosti - zimní lyžařský kurz a letní soustředění pro žáky ST v 6.-9.ročníku - členství školy v Asociaci školních sportovních klubů - výměnné pobyty v rámci družby se základními školami ve slovenském Popradu - lyžařské výcvikové kurzy pro žáky 7.tříd - zimní a letní pobyty v přírodě pro žáky 1.-5.tříd - plavecké výcvikové kurzy pro žáky 2.,3. a 6. tříd - příprava žáků ročníku na výuku anglického jazyka (formou zájmového kroužku) - práce s počítačem pro žáky 5. a 6. tříd v rámci povinného předmětu Informační a komunikační technologie - práce s počítačem pro žáky 7. tříd v rámci povinného předmětu Práce s počítačem - práce s počítačem pro žáky 8. a 9. tříd v rámci volitelného předmětu Informatika - každoroční celoškolní projektové vyučování pro žáky tříd na aktuální téma - činnost široké škály zájmových kroužků (výtvarný, divadelní, keramika, sportovní, atletický, gymnastický, jazykový, matematický, mažoretky, akrobacie, stolní tenis atd.) - aktivní zapojení pedagogických pracovníků do akcí DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků), účast na odborných seminářích - škola nabízí veřejnosti pronájem prostor tělocvičen a venkovního sportovního areálu Součásti školy: počítačová učebna s bezdrátovým připojením k internetu deset multimediálních učeben s interaktivní tabulí školní knihovna školní družina (odpočinková činnost pro žáky tříd) školní klub (odpočinková činnost pro žáky tříd) školní jídelna (svačinky a obědy i pro cizí strávníky) školní bufet (nabídka teplých a studených jídel, sladkostí, nápojů) dvě tělocvičny, posilovna, horolezecká stěna, zrcadlový sál rozsáhlý venkovní sportovní areál atletická dráha, tři hřiště, tenisový kurt, basketbalové koše 5

6 Organizace základní školy ve školním roce 2013/2014 Počet tříd Počet žáků Počet učitelů Celkem celkem Celkem Školní družina Školní Klub počet dětí počet odd. počet vych. počet dětí počet skup. počet hl. ostatní vych. vych Školní stravovna - Počet strávníků Dospělí celkem Přehled o počtu vyučovacích hodin Celkem Týdenní počet hodin (platný učební plán) Počet hodin vzniklých Dělením předmětů Celkový počet vyuč. hodin

7 2) Přehled oborů vzdělání Základní škola Šumperk, Sluneční 38, poskytovala ve školním roce 2013/2014: ve třídách 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A základní vzdělání podle Školního vzdělávacího programu Základní školy Šumperk, Sluneční 38, č.j. ZS-Sl 183/2013, ve sportovních třídách 3.B, 4.A, 5.A, 6.B, 7.B, 8.B, 9.A základní vzdělání podle Školního vzdělávacího programu Základní školy Šumperk, Sluneční 38 rozšířená výuka Tv, č.j. ZS-Sl 183/2013, 7

8 3) Personální zabezpečení činnosti školy Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor se skládal v roce 2013/2014 z 28 členů, z toho 18 žen a 10 mužů, většina pedagogů je středního věku. Všichni pedagogové mají potřebné vysokoškolské vzdělání. Ve škole pracoval výchovný poradce, školní psycholog, metodik prevence sociálně patologických jevů, metodik EVVO, metodik ICT, koordinátor tvorby ŠVP, kvalifikovaní trenéři sportovní gymnastiky a atletiky, tři asistenti pedagoga. Všichni učitelé prošli školením práce s počítačem Z1, velká část pedagogů získala další stupně P1, P2 atd. Většina učitelů se aktivně zúčastňovala seminářů a školení v rámci DVPP, polovina pedagogického sboru absolvovala základní kurz první pomoci. Žákům s SPUCH se v rámci zájmového kroužku individuálně věnovala odborná pedagožka. Při výuce žákyně a žáka se zdravotním postižením pomáhaly učitelkám dvě asistentky, třetí asistent pracoval s žáky sociálně znevýhodněnými. Ve škole pracovaly tři vychovatelky školní družiny, jedna vychovatelka školního klubu; všechny mají potřebné pedagogické vzdělání. Ředitel školy: Zástupce ředitele: Výchovný poradce: Metodik prevence: Metodik EVVO: Metodik ICT: Koordinátor tvorby ŠVP PaedDr. Hynek Pálka Mgr. Luděk Sopper Mgr. Jiří Skříček Helena Konopová Mgr. Mgr. Ladislav Kočí Mgr. Luděk Sopper Třídní učitelky a učitelé: I.A Mgr. Ivana Medřická VI.A Mgr. Jaroslav Stuchlý I.B Mgr. Pavla Skopalová VI.B prom.ped. Jiří Hynek II.A Mgr. Bronislava Pummová VII.A Mgr. Ladislav Kočí II.B Mgr. Hana Závodná VII.B Helena Konopová III.A Mgr. Hana Burešová VIII.A Mgr. Jindra Pavelková III.B Mgr. Eva Šalková VIII.B Miluše Andrésová IV.A Mgr. Jiří Nétek IX.A Mgr. Jiří Skříček V.A Mgr. Václav Rudecký Další členové pedagogického sboru: Učitelky, učitelé: Vychovatelky: Mgr. Veronika Reischlová Mgr. Jana Pěničková Mgr. Květoslav Linhart Mgr. Michal Zelený Marcela Hubáčková (vedoucí vychovatelka) Mgr. Dana Kirkosová Dagmar Langerová Miroslava Valentová 8

9 Asistent pedagoga: Iva Stejskalová Ing. Monika Alková Stanislava Dvořáková Externí pracovníci: Mgr. Hana Krausová Mgr. Jiří Navrkal Pracovnice administrativy: Účetní: Ing. Markéta Vintrová Sektretářka: Marcela Kunčarová Pracovnice školní jídelny: Vedoucí ŠJ: Jarmila Osladilová Kuchařky: Iveta Bartošová, Helena Burešová, Jana Šmídová, Zdeňka Vondrušková. Provozní pracovníci: Školník: Jaroslav Beil Údržbář: Antonín Kulhánek Uklízečky: Marie Horáková, Markéta Jabůrková, Radoslava Navrátilová, Irena Vejchodová. 9

10 4) Údaje o přijímacím řízení Ve školním roce 2013/2014 proběhla tato přijímací řízení: - zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015: zapsáno 48 dětí přijato k základnímu vzdělávání 48 dětí odklad 8 dětí Přijímací řízení na jiné školy -přijímací zkoušky žáků 5. tříd na víceleté gymnázium hlásilo se 0 žáků -přijímací zkoušky na střední školy a učiliště: Střední škola Hlásilo se Přijato Přijato dodatečně Přijato celkem Gymnázium 5(4d) 5(4d) 5(4d) Šumperk SOŠ Šumperk 2(2d) 2(2d) 2(2d) OA Šumperk 1(1d) 1(1d) 1(1d) VOŠ a SPŠ 9(3d) 9(3d) 9(3d) Šumperk SOŠ želez.a 1(1d) 1(1d) 1(1d) stavební Šumperk SOŠ a SOU 5(1d) 5(1d) 5(1d) Šumperk VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh Pedag. Lyceum Chrudim SPŠE Mohelnice SŠ Olomouc 1(1d) 1(1d) 1(1d) OA Bruntál Celkem 27 vycházejících žáků z devátých ročníků, z toho 13 dívek a jeden chlapec z 8.ročníku. 10

11 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled testování 2013/2014 Ročník Termín Druh testu Testované oblasti Realizace ročník říjen 2013 Vstupní prověrky JČ ANO 9. ročník listopad 2013 SCIO - STZŠ JČ, M, A, N, OSP ANO 8. ročník březen 2014 SCIO - STZŠ Dovednosti pro život ANO ročník červen 2014 Kontrolní testy AJ ANO ročník květen-červen ročník červen 2014 ČŠI JČ, M, AJ NE Výstupní prověrky JČ ANO Poznámka: Plánované testování 5. a 9. ročníku Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků 5. a 9. ročníků základních škol - nebylo realizováno z důvodu nevyhlášení tohoto testování ČŠI. 11

12 VÝSLEDKY VSTUPNÍCH PROVĚREK V S T U P N Í P R O V Ě R K Y // Roč Průměr Průměr VP V VP V VP V IV. 2,48 2,14 1,69 1,82-0,79-0,32 V. 2,14 1,95 3,07 2,61 +0,93 +0,66 VI. 2,89 2,22 2,87 2,23-0,02 +0,01 VII. 2,86 2,62 2,92 2,40 +0,06-0,22 VIII. 2,59 2,57 3,22 2,91 +0,63 +0,34 IX. 2,53 2,27 2,24 2,46-0,29 +0,19 Velmi dobrá úroveň: IV.A, IX.A Dobrá úroveň: Průměrná úroveň: Slabá úroveň: VIII.A V.A VII.A VIII.B VI.A,B VII.B Oblasti s největším počtem chyb: DIKTÁT IV.:třída diakritika V. třída: i-y v kořeni slova, -i- po tvrdých souhláskách!, absence diakritických znamének, záměna hlásek VI.:třídy i-y ve sledovaných jevech (shoda přísudku s podmětem, koncovky podst. jmen, kořen slova), předpony s,z, skupiny bě-bje VII.třídy: i-y ve shodě přísudku s podmětem, koncovkách podst. a příd. jmen, kořenu slova, skupiny bě-bje, zdvojené n-, interpunkce v jednoduchých souvětích VIII.třídy: psaní velkých písmen ve vlastních jménech (příslušníci národů a obyvatelé měst, záměna obecného jména za vlastní), i y ve shodě Př s Po, přípona it u sloves interpunkce ve větě jednoduché i v souvětí, předpony s,z interpunkce v souvětí i větě jednoduché (často se vyskytují čárky navíc) 12

13 IX.třída: psaní velkých písmen ve vlastních jménech ( často záměna obecného jména za vlastní) interpunkce v souvětí i větě jednoduché (často píší čárky navíc) koncovky podstatných jmen (drahokamy, perly) JAZYKOVÝ ROZBOR celkově: - práce s jazykem - tvoření slov, tvoření rozvitých vět jednoduchých, změna větných členů na věty a naopak, spojování vět v souvětí, tvoření souvětí podle zadaných vzorců - tvoření slovesných tvarů (zvláště podmiň. způsobu, záměna sloves D a N) - stavba slova (především správné rozlišení přípony a koncovky) ZÁVĚRY: - zaměřit se na soustavné procvičování jevů, v nichž se vyskytlo nejvíce nedostatků (jazykové rozbory, pravopisná cvičení, diktáty, domácí cvičení atd.) - zvýšenou pozornost věnovat práci s jazykem, důraz na komunikativní stránku jazyka v písemné i mluvené podobě (zejména v hodinách slohového výcviku formou mluvních cvičení, kratších slohových prací na aktuální témata apod.) Mgr.Luděk Sopper zástupce ředitele 13

14 Test SCIO IX. ročník -listopad 2013 Počet škol: 613 Počet tříd: 958 Počet žáků: Základní školy: 97% /595 škol žáků/ Víceletá gymnázia: 3% /18 škol žáků/ Olomoucký kraj: škol: 48 tříd: 66 žáků: 1305 Výsledky žáků školy Předmět Percentil IX. A Skupinový percentil IX. A Percentil školy Skupinový percentil školy Český jazyk Matematika Anglický jazyk Německý jazyk OSP Nejlepšího výsledku dosáhla škola v testu z OSP, nejslabší výsledek zaznamenala škola v testu z českého jazyka. Ve srovnání s výsledky všech zúčastněných škol jsou výsledky školy: - v českém jazyce nadprůměrné, škola patří mezi úspěšné školy a má lepší výsledky než 80% zúčastněných škol, - v matematice špičkové, škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování, - v anglickém jazyce nadprůměrné, škola patří mezi úspěšné školy a má lepší výsledky než 80% zúčastněných škol. Celkově lze tento výsledek testování považovat v ČJ a AJ za velmi dobrý, v M a OSP za vynikající. Žák Tomáš Brokeš získal Ocenění za nejlepší výsledek v Olomouckém kraji v testování z anglického jazyka žáků 9. tříd základních škol. Žák David Scheuter získal Ocenění za nejlepší výsledek v Olomouckém kraji v testování z obecných studijních předpokladů žáků 9. tříd základních škol. 14

15 Využití studijního potenciálu Český jazyk Studijní potenciál žáků je využíván nedostatečně, výsledky žáků jsou na nižší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, žáci pracují tzv. pod svoje možnosti. Anglický jazyk Studijní potenciál žáků je využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Matematika Studijní potenciál žáků je využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Pozn.: Žákům byly předány individuální zprávy s výsledky testování. Výsledky jednotlivých testů byly předány odpovědným vyučujícím, kteří provedli s žáky příslušných tříd rozbor testů. Rozbor výsledků testů včetně přijetí závěrů a opatření bylo předmětem jednání příslušných předmětových komisí. 15

16 Test SCIO VIII. ročník -březen 2014 DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT Počet škol: 104 Počet žáků: Počet žáků školy: 32 (A=15, B=17) Cíl testování: Objektivní zhodnocení schopností žáků v oblastech práce s informacemi, řešení problémů, vztahy a komunikace, popis schopností žáků pomocí kategorií vytvořených na základě klíčových kompetencí formulovaných v RVP ZV a kategorií informační gramotnosti podle projektu Gepard. Kategorie žáků: Začátečník Průzkumník Objevitel Profík - Specialista Popis kategorií: viz příloha Výsledky žáků školy Testovaná oblast Počet zúčastněných škol Umístění školy Práce s informacemi Řešení problémů Vztahy a komunikace Celkový výsledek Výsledky v testu se škola řadí mezi průměr, obsadila 45. místo v pomyslném žebříčku zúčastněných škol. 16

17 Výsledky žáků školy podle sledovaných oblastí Testovaná oblast Práce s informacemi Dosažená úroveň žáků začátečník průzkumník objevitel profík specialista Řešení problémů Vztahy a komunikace Celkový výsledek Celkový výsledek v procentech 62,5% 96,9% 96,9% 40,6% 3,1% Nejlepšího výsledku dosáhla škola v oblasti práce s informacemi, výsledky v oblastech řešení problémů a vztahy a komunikace jsou vyrovnané. Nejčastěji dosažené úrovně žáků jsou kategorie průzkumník a objevitel. V jednom případě dosáhla škola úrovně specialista (Michal Horáček). Výsledky žáků tříd podle sledovaných oblastí Dosažená úroveň žáků Testovaná oblast začátečník průzkumník objevitel profík specialista Práce s informacemi 9.A 9.B 9.A 9.B 9.A 9.B 9.A 9.B 9.A 9.B Řešení problémů Vztahy a komunikace Celkový výsledek Celkový výsledek v procentech 53% 71% 93% 100% 113% 82% 40% 41% 0% 6% 17

18 Porovnání výsledků tříd IX.A IX.B Celkové výsledky tříd IX. A a IX. B se jeví jako vyrovnané. Třída IX. B dosáhla v oblasti práce s informacemi v jednom případě úrovně specialista (Michal Horáček). Pozn.: Žákům byly předány individuální zprávy s výsledky testování. Výsledky jednotlivých testů byly předány odpovědným vyučujícím. Celkové výsledky žáků školy podle částí testu se jeví ve srovnání s výsledky všech zúčastněných škol jako průměrné. Škola se umístila v polovině pomyslného žebříčku testovaných škol. Tento výsledek lze považovat za průměrný. 18

19 Prověrky z anglického jazyka květen 2014 Třída Datum - termín Vyučující Hodnocení v % 3.A pátek J.Nétek 88 % 4.A úterý H.Pálka 86 % 5.A pondělí J.Pavelková 80 % 5.B pondělí H.Burešová 80 % 6.A čtvrtek J.Pěničková 77 % 6.B čtvrtek J..Pavelková 76 % 7.A pondělí J.Pavelková 79 % 7.B pondělí J.Pěničková 80 % 8.A I. pátek J.Pavelková 77 % 8.A II. pátek J.Pěničková 79 % 9.A pátek J.Pěničková 76 % 9.B pátek J.Pavelková 82 % Ve školním roce 2013/2014 byla v rámci školy vedením školy testována překladatelská úroveň žáků resp. schopnosti překladu českého textu do anglického jazyka. Ve třetích a čtvrtých ročnících překládali žáci jednotlivá slova či jednoduchá spojení, od pátého ročníku pak každá jazyková skupina pracovala s texty 10 českých vět, které překládala do anglického jazyka. Složitost vět a počet slovesných časů ve větách byl odstupňován dle ročníků od přítomného prostého času, přes přítomný čas průběhový, čas minulý a čas budoucí. Stručný přehled sledovaných jevů: 3.ročník překlad slovíček + užití neurčitého členu a/an 4.ročník sloveso TO BE, sloveso TO HAVE v záporu i otázce, jednoduché fráze 5.ročník významová slovesa v otázce i záporu, sloveso DO (otázka, zápor) základní frazeologie 6.ročník přítomný čas prostý oznamovací věta, zápor, otázka (4 různá slovesa) 7.ROČNÍK přítomný čas prostý, průběhový čas přítomný (oznamovací, záporné a tázací věty) 8.ročník přítomný čas prostý, průběhový čas přítomný, minulý čas (3 druhy vět) 9.ročník přítomný čas prostý, průběhový čas přítomný, minulý čas, budoucí čas (3 druhy vět) Závěr hodnocení: Výsledky testů v jednotlivých třídách dokazují solidní úroveň znalostí sledovaných jevů. Větší úspěšnost, vzhledem k náročnosti učiva, byla u žáků třetích až pátých ročníků. Přesto i žáci druhého stupně prokázali velmi dobrou orientaci ve slovesných časech, které byly základním pilířem v překladu vět z češtiny do angličtiny. Průměrná úspěšnost všech žáků byla 80 %. Ve sledování výše uvedených jevů budeme pokračovat i ve školním roce 2014/2015. V Šumperku dne Zpracoval: Hynek Pálka 19

20 VÝSLEDKY VÝSTUPNÍCH PROVĚREK V Ý S T U P N Í P R O V Ě R K Y Roč Srovnání Srovnání 12-13/13-14 VP V VP V VP - V VP V IV. 2,74 2,48 2,38 2,00 +0,38-0,36-0,48 V. 2,83 2,23 3,52 2,58 +0,94 +0,69 +0,35 VI. 2,90 2,33 2,99 2,47 +0,52 +0,09 +0,14 VII. 3,80 2,80 3,41 2,64 +0,77-0,39-0,16 VIII. 2,74 2,48 2,74 2,91-0,17 0,00 +0,43 Velmi dobrá úroveň: Dobrá úroveň: VIII.A Průměrná úroveň VIII.B Slabá úroveň: IV.A, VI.B, Velmi slabá úroveň: V.A, VI.A, VII.A, VII.B Oblasti s největším počtem chyb: DIKTÁT IV.třída: V.třída: VI.třídy: VII.třídy: VIII.třída: i-y v kořenu slova a v konc. podst. jmen, diakritická znaménka skupiny bě-bje, i-y v shoda Př s Po, kořeni slova, konc. podst. a příd. jmen, přít. čas sloves, předpony s,z i-y ve sledovaných jevech (nejvíce ve shodě přísudku s podmětem), skupiny mě-mně, -nn- i-y ve sledovaných jevech (nejvíce ve shodě Př s Po, koncovky příd. jmen), psaní velkých písmen (záměna obecného jména za vlastní), interpunkce v souvětí psaní velkých písmen ve vlast. jménech (často píší velké písmeno u obecných jmen), skupiny mě mně, interpunkce 20

21 JAZYKOVÝ ROZBOR celkově: - tvoření slovesných tvarů (zejména podmiň. způsob), slovesný rod, vid, třída, - stavba slova (často nerozlišování koncovky a přípony), - určování slovních druhů - skladba práce s textem: změna VČ na Vv a naopak, tvoření vět, užití slova v platnosti různých VČ ZÁVĚRY: - zaměřit se na soustavné procvičování jevů, v nichž se vyskytlo nejvíce nedostatků (jazykové rozbory, pravopisná cvičení, diktáty, domácí cvičení atd.) - zvýšenou pozornost věnovat práci s jazykem, důraz na komunikativní stránku jazyka v písemné i mluvené podobě (zejména v hodinách slohového výcviku formou mluvních cvičení, kratších slohových prací na aktuální témata apod.) POZNÁMKA: Výsledky výstupních prověrek byly předány jednotlivým vyučujícím, kteří je s žáky rozebrali, odůvodnili chybná řešení a provedli opravu diktátů i jazykových rozborů. Dále byly výsledky předány vedoucímu předmětové komise českého jazyka s tím, aby byly předmětem jednání předmětové komise. Zpracoval: Mgr. Luděk Sopper 21

22 Přehled prospěchu a chování žáků v I. čtvrtletí šk.r. 2013/2014 I. stupeň II. stupeň Třída Vyznamenání pochvaly napomen důtka druhý třetí dostateční nedostateční. TU TU RŠ stupeň z žáci chování I. A I. B II.A II.B III.A III.B IV.A V.A Celkem % 57,86 0 2,24 1, ,61 0,56 Třída Vyznamenánnutí pochvaly Napome- důtka druhý třetí dostateční nedostateční TU TU RŠ stupeň z chování VI. A VI. B VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX. A Celkem % 21,5 0 3,94 2,63 3, ,68 12,00 I. + II. st % 40,90 0 3,03 2,12 1, ,93 5,75 22

23 Přehled prospěchu a chování žáků v II. čtvrtletí šk.r. 2013/2014 I. stupeň Třída Vyznam pochvala pochval napomen důtka Stupeň z žáci e-nání a. chování TU RŠ TU TU ŘŠ druhý třetí dostatečn nedostateční í I. A I. B II.A II.B III.A III.B IV.A V.A Celkem % 72,22 5,0 0,55 2,22 2, ,66 0,55 II. stupeň Třída Vyzna pochvala pochval Napome důtka Stupeň z žáci me-nání a n. chování TU RŠ TU TU RŠ druhý třetí dostatečn nedostateční í VI. A VI. B VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX. A Celkem % 33,33 0 8,84 0,68 4,76 0,68 2,04 0,68 21,76 6,12 I. + II. st % 54,74 2,75 4,28 1,52 2,14 0,30 0,91 0,30 13,45 3,05 23

24 Přehled prospěchu a chování žáků v III. čtvrtletí šk.r. 2013/2014 I. stupeň Třída Vyznam pochvala pochval napomen důtka Stupeň z žáci e-nání a. chování TU RŠ TU TU ŘŠ druhý třetí dostatečn nedostateční í I. A I. B II.A II.B III.A III.B IV.A V.A Celkem % 66,09 18,97 0 5,17 41,72 1, ,07 4,02 II. stupeň Třída Vyzna pochvala pochval Napome důtka Stupeň z žáci me-nání a n. chování TU RŠ TU TU RŠ druhý třetí dostatečn nedostateční í VI. A VI. B VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX. A Celkem % 15,33 4,67 0 0,67 4,67 1, ,33 18,67 I. + II. st % 42,59 12,35 0 3,09 3,09 1, ,21 10,80 24

25 Přehled prospěchu a chování žáků v IV. čtvrtletí šk.r. 2013/2014 I. stupeň Třída Vyznam pochvala pochval napomen důtka Stupeň z žáci e-nání a. chování TU RŠ TU TU ŘŠ druhý třetí dostatečn nedostateční í I. A I. B II.A II.B III.A III.B IV.A V.A Celkem % ,56 0 1, ,44 0,56 II. stupeň Třída Vyzna pochvala pochval Napome důtka Stupeň z žáci me-nání a n. chování TU RŠ TU TU RŠ druhý třetí dostatečn nedostateční í VI. A VI. B VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX. A Celkem % 27, ,93 1,36 2,04 0,68 0,68 0,68 31,29 4,08 I. + II. st % 50, ,82 0,92 0,92 0,92 0,3 0,3 19,27 2,14 25

26 6) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Ve školním roce 2013/14 se naše škola zúčastnila plnění Minimálního preventivního programu zaměřeného na prevenci rizikového chování žáků. Plán tohoto programu byl splněn relativně dobře a bez jakýchkoliv větších problémů. Ve školním řádu byl jasně a srozumitelně stanoven postoj školy k jakýmkoliv přestupkům týkajících se užívání či distribuce návykových látek, jakékoliv formy šikany, rasismu či xenofobie. Informovanost pedagogů a komunikace mezi nimi ohledně tohoto tématu byla samozřejmostí a probíhala hladce. Většina problémů, které se v této oblasti vyskytly, nebyly nijak vážné přestupky a bylo možno je řešit třídním učitelem ve spolupráci s výchovným poradcem, metodikem prevence a rodiči (zákonnými zástupci). Letos jsme opět měli možnost využívat služeb školního psychologa Úspěšná byla i tradiční spolupráce s organizacemi, které v rámci KPP (komplexní preventivní program) zorganizovaly různé přednášky týkající se rizikového chování pro žáky tříd. Tyto přednášky byly organizovány jako dvouhodinové bloky. Organizace, které uspořádaly přednášky, jsou: 1. Pedagogicko psychologická poradna Šumperk 2. MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí, odd. sociálně právní ochrany a prevence 3. Poradna zdraví Šumperk 4. ABATOP 5. Pontis Šumperk 6. Policie ČR- z organizačních důvodů se letos nepodařilo zajistit přednášku v rámci KPP,byla nám jako náhradní program nabídnuta účast na prezntaci činnosti záchranného systému,kterou využili žáci 9. ročníku. Dále naše škola spolupracovala i s dalšími organizacemi: Městská policie Šumperk, Úřad práce Šumperk. V rámci výchovy k volbě povolání žáci osmých tříd, jako již každoročně, navštívili Úřad práce v Šumperku, kde pro ně byla připravena přednáška a také samostatná práce, a bylo jim umožněno informovat se na jakoukoliv střední školu či budoucí povolání. Žákům všech ročníků, kterých se to týkalo, se přednášky moc líbily a těšili se na další. Prospěšné pro ně bylo, že se dověděli mnoho informací formou her i diskusí a na konci těchto dvouhodinovek jim byl dán prostor pro otázky a vyjádření se k tématu. S těmito organizacemi samozřejmě budeme spolupracovat i nadále, a tyto přednášky se budou organizovat i ve školním roce 2014/15, stejně jako v dalších letech. Témata týkající se zdravého životního stylu, života bez drog a sociálně patologických jevů byla zakomponována do tématických plánů a učebních osnov prvního i druhého stupně a jejich výuka byla úspěšně realizována. Žáci také pracovali na různých projektech týkajících se návykových látek především v rámci Výchovy ke zdraví. Naše škola má také rozsáhlou školní videotéku, která se týká sociálně patologických jevů a sloužila jako výborná pomůcka ve výuce. Žáci mohli v minulém školním roce, stejně jako budou moci v tom letošním, efektivně využívat svůj volný čas buď v rámci školní družiny či školního klubu, nebo v rámci mnoha zájmových kroužků, které jim naše škola nabídla. 26

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ROZVRHY TŘÍD - školní rok 2016/2017

ROZVRHY TŘÍD - školní rok 2016/2017 ROZVRHY TŘÍD - školní rok 2016/2017 Po M Č Tv ČSP Č/Hv Út M Č Č ČJS St Č/A Č/A Tv M Čt M Č ČJS Č/Hv Pá M Č Vv Vv Třída: I. A Třídní učitelka: Mgr. Bronislava Pummová Podpis: Počet : 21 Ředitel: PaedDr.

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Základní škola Chromeč, okres Šumperk. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Základní škola Chromeč, okres Šumperk. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Základní škola Chromeč, okres Šumperk Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy 1. Základní škola Chromeč, okres Šumperk Chromeč 12, PSČ 78901 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více