ČESKÝ JAZYK ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení"

Transkript

1 Charakteristika předmětu ČESKÝ JAZYK ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 4 hodinách týdně. Obsah předmětu je totožný s obsahem oboru Český jazyk a literatura. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk je zaměřeno na: - rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu - vyjádření reakcí a pocitů žáků - pochopení role v různých komunikačních situacích - orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama - porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů - poznání záměru autora, hlavní myšlenky - vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků - využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie, internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání Vyučovací předmět český jazyk je úzce spjat s dramatickou výchovou (literatura, sloh), dějepisem (např. období Velké Moravy misijní činnost Konstantina a Metoděje, husitství, veleslavínské období, období národního obrození), informačními a komunikačními technologiemi (komunikace prostřednictvím elektronické pošty, dodržování vžitých konvencí a pravidel forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.), hudební výchovou (lidová slovesnost, melodrama, písničkáři, ). Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení - vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací - vedeme žáky k užívání správné terminologie - zohledňujeme rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků - sledujeme při hodině pokrok všech žáků - vedeme žáky k využívání výpočetní techniky Kompetence k řešení problémů - zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů - vedeme žáky k plánování postupů - vedeme žáky k samostatnému řešení problémů Kompetence komunikativní - zadáváme úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat - vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 1

2 - vedeme žáky k výstižné a srozumitelné argumentaci - vedeme žáky k využívání informačních a komunikačních prostředků Kompetence sociální a personální - vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování - dodáváme žákům sebedůvěru - vedeme žáky k dodržování pravidel Kompetence občanské - zadáváme skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní - motivujeme žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních - motivujeme žáky k zájmu o kulturní dědictví - vedeme žáky k zapojování do kulturního dění Kompetence pracovní - vedeme žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví - vedeme žáky k využívání znalostí v běžné praxi - vedeme žáky k dodržování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou - vedeme žáky k využívání znalostí v běžné praxi Průřezová témata OSV - mluvní cvičení, verbální a neverbální sdělení, poznávání lidí dle příběhů, dovednost zapamatovat si, sociální dovednosti, mezilidské vztahy, řešení problémů VDO - demokratické zásady v dílech spisovatelů, formování volních a charakterových rysů (sebekontrola, rozvíjení vynalézavosti, nápaditosti, tvořivosti, ) VMEGS - poznávání života v jiných zemích (deníky, cestopisy, ) EV - lidová slovesnost a příroda, člověk a příroda, příroda a dobrodružství, MeV - výběr literatury, mediální sdělení a jeho hodnocení, reklama, zpravodajství, média v každodenním životě MuV - Češi a národní obrození 2

3 ČESKÝ JAZYK 6. ročník Očekávané výstupy Učivo Poznámky - Vymezí pojem jazyk, vysvětlí vznik jazyka a jeho vývoj. Rozpozná jazyk spisovný a nespisovný. Český jazyk Úvod o českém jazyce jazyk a jeho útvary - Definuje, co je nářečí a obecná čeština. Uvede, čím se liší od spisovného jazyka - Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami. nářečí a obecná čeština jazykověda a její složky jazykové příručky - Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova. - U slov označí hlavní a vedlejší přízvuk. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk - Znázorní větnou melodii u vět oznamovacích, rozkazovacích a tázacích. Rozpozná věty tázací zjišťovací a doplňovací. - Označí slovotvorný základ, předpony a přípony. Určí, zda bylo slovo vytvořeno pomocí předpony nebo přípony. zvuková stránka věty Stavba slova a pravopis slovotvorný základ, předpona a přípona 3

4 - Označí kořen slova a uvést slova příbuzná. Odliší slova, která s nimi příbuzná nejsou. - Provede slovotvorný rozbor a rozbor stavby slova. - Vysvětlí, k jakým změnám dochází při odvozování a uvede příklady. - Vyvodí, v jaké části slova se souhláskové skupiny objevují. slova příbuzná stavba slova střídání hlásek při odvozování skupiny hlásek při odvozování - Vyvodí, proč jsou ve slovech dvě stejné souhlásky. zdvojené souhlásky - odůvodní pravopis v těchto skupinách, píše je pravopisně správně. - Odůvodní pravopis podle daných pravidel. Vysvětlí rozdíl mezi slovy lišící se předponou (např. zpráva-správa). - Uvede, s kterými pády se pojí předložky s a z. skupiny bě-bje, pě, vě-vje, mě-mně předpony s-/se-, z-/ze-, vz-/vze- předložky s, z - Rozpozná, v jaké části slova se i-y nachází a podle toho dokáže použít správné pravidlo. Vyjmenuje vyjmenovaná slova, rozpozná slova příbuzná. Rozliší významy slov lišící se i-y (výr-vír ). - U podstatných jmen odůvodní koncovku příslušným vzorem a píše ji pravopisně správně. Napíše osobní koncovky sloves v přítomném a budoucím čase. V příčestí minulém koncovku odůvodní podle pravidla o shodě přísudku s podmětem. U přípony aplikuje pravidlo i-í. i-y po obojetných souhláskách 4

5 - Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci. - Dokáže určit pád, číslo, rod a vzor. Vysvětlí, co jsou podst. jména konkrétní a abstraktní. Vyhledá podst. jména hromadná, pomnožná a látková. Rozliší a správně píše podst. jména obecná a vlastní. - Píše pravopisně správně koncovky podst. jmen, bezpečně odůvodňuje pomocí vzorů. - Vyhledá v textu příd. jména, určí u nich pád, číslo a rod. Rozpozná příd. jména tvrdá, měkká a přivlastňovací a skloňuje je podle příslušných vzorů. Tvarosloví druhy slov podstatná jména skloňování vlastních jmen místních přídavná jména skloňování příd. jmen tvrdých, měkkých a přivlastňovacích MuV jména a příjmení cizinců - Vysvětlí pojem stupňování. Uvede přípony a koncovky jednotlivých stupňů a předvede, jak se 2. a 3. stupeň tvoří. - Vyjmenuje druhy zájmen, pro každou skupinu uvede charakteristické znaky. Vyhledá v textu zájmena a zařadí je ke správnému druhu. Správně skloňuje a píše tvary zájmena já, ten, náš, on, ona, ono, můj, tvůj, svůj. - Rozliší druhy číslovek, vyhledá je v textu, rozpozná určité a neurčité. Zvládne skloňování číslovek dva, oba, tři, čtyři. stupňování přídavných jmen zájmena číslovky - Uvede charakteristické znaky sloves. Vyjmenuje kategorie (osoba, číslo, čas a způsob a tyto kategorie určí. slovesa 5

6 - Ve větě vyhledá podmět a přísudek. Rozliší přísudek slovesný, jmenný se sponou a jmenný beze spony. Rozpozná větu s nevyjádřeným podmětem. Vyhledá věty s několikanásobným podmětem. - Vysvětlí pravidlo shody přísudku s podmětem (několikanásobným podmětem) a dokáže ho použít. Správně zdůvodní koncovky. - Nepřímou řeč dokáže převést na řeč přímou a zapsat ji se správnou interpunkcí. Průběžně: - Opakuje si a procvičuje pravopisná pravidla. Spolupracuje s ostatními při řešení úkolů. Rozvíjí své myšlení. - Osvětlí pojem vypravování, v ukázkách vyhledá charakteristické rysy a prostředky k oživení děje. Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru. Zpracuje osnovu zadaného textu. Samostatně napíše vypravování. Text člení do odstavců. - Z ukázek vyvodí charakteristické rysy popisu, vyjmenuje různé postupy při popisu. Pracuje s textem, vymýšlí synonyma, obohacuje svoji slovní zásobu. - Popíše obličej, postupuje od nejvýraznějších znaků k méně výrazným. Dbá na pestrost použitých sloves. Používá přirovnání a rčení. Výstižně popíše některého svého spolužáka. - Vysvětlí rozdíl mezi vypravováním a popisem děje. Popíše (ústně či písemně) děj podle obrázku. 6 Skladba základní větné členy shoda přísudku s podmětem (několikanásobným p.) opakování o přímé řeči Sloh Vypravování Popis popis předmětu popis osoby popis děje VMEGS rodinné příběhy z cest MeV - mediální sdělení a jeho hodnocení

7 - Popíše např. výrobu jednoduchého předmětu dle vlastní zkušenosti. Vybírá výstižná, popř. i odborná slova. - Rozliší zprávu a oznámení. Vyhledá v tisku zprávu a oznámení a dané znaky konkretizuje. Samostatně napíše zprávu a oznámení. - Orientuje se v textu, dokáže vyhledat důležité údaje. Udělá výpisky z uceleného výkladu z učebnice. - Uvede rozdíl mezi výpisky a výtahem. Z vlastní zkušenosti dá příklad, kdy si pořizuje výtah. Zpracuje výtah kratšího výkladu nebo textu z naučné knihy. - Uvede rozdíly mezi soukromým (osobním) a úředním dopisem. Vyjmenuje části, které dopis obsahuje. Napíše osobní dopis (kamarádovi nebo babičce). Průběžně: - Rozvíjí souvislý ústní i písemný projev. Spolupracuje s ostatními při řešení úkolů. - Vysvětlí, proč vznikají mýty a báje. Čte s porozuměním, dokáže reprodukovat text a najít hlavní myšlenku. - Uvede dvě části, z kterých se bible skládá. V knihovně se seznámí s jejím obsahem. - Vyjmenuje charakteristické znaky pohádky, přinese pohádkové knihy, uvede jména spisovatelů a sběratelů pohádek. 7 popis pracovního postupu Zpráva a oznámení Výpisky Výtah Dopis Literatura Mýty, báje Bible Pohádky MeV práce s tiskem VDO osobnost člověka, nedotknutelnost soukromí OSV - poznávání lidí dle příběhů EV - lidová slovesnost a příroda, příroda a dobrodružství

8 - Vyvodí z textu charakter. znaky pověsti. Porovná pověst s pohádkou. Dokáže najít pravdivé jádro. Z povídek B. Němcové vyhledá důkazy dřívějšího života lidí. Vysvětlí, co byly předsudky. Přečte Erbenovu Kytici. Z ukázek vyvodí pojem balada a vymezí charakteristické znaky. Několik veršů se naučí zpaměti. - Vyhledá zastaralá slova nebo zastaralé tvary slov a porovná je se současným jazykem. Výstižně formuluje vlastní názory na četbu. - Je schopen sestavit osnovu dobrodružného příběhu, charakterizovat hlavní postavy, zhodnotit jejich jednání a popsat vztahy mezi nimi. - Vyhledá důkazy o vztahu člověka a zvířete, zhodnotí je. Průběžně: - Dokáže získat z různých zdrojů další informace k probíranému učivu. Připravuje si referáty o přečtených knihách. Čtením nahlas zdokonaluje výrazné čtení. Navštěvuje školní knihovnu, orientuje se v knihovnickém systému. Čtením si obohacuje slovní zásobu, rozšiřuje vědomosti a rozvíjí myšlení. Pověsti Z české literatury 19. století Dobrodružná literatura Svět lidí a svět zvířat Rozšiřující učivo: Sestavování křížovek Záměna vět hlavních a vedlejších Vznik vlastních jmen a zeměpisných názvů MuV - místní pověsti, české pověsti, pověsti okolních národů MeV - výběr literatury EV - příroda v dobrodružné liter. VMEGS - cestování, zeměpisné skutečnosti v dobrodružné liter. EV člověk a zvíře ve vzájemné spolupráci 8

9 ČESKÝ JAZYK 7. ročník Očekávané výstupy Učivo Poznámky - Odhalí odchylky některých tvarů od tvarů vzorů (oči-oka ). Rozliší slova podle významu a správně je skloňuje. - Upevní si vědomosti o Př.J tvrdých, měkkých a hlavně přivlastňovacích. Koncovky píše pravopisně správně. Převádí tvary Př.J z jedn. do mn. čísla a píše je pravopisně správně (běloučkýběloučcí ). Tvoří Př.J přivlastňovací z podst. jmen a odůvodní koncovky. - Vytvoří správné tvary zájmena jenž a použije je v textu. Použije ve - Správných tvarech i ostatní vztažná zájmena. - Bezpečně pozná číslovku v textu. Rozhodne, kdy bude za číslovkou tečka, orientuje se v druzích číslovek. Upevní si skloňování čísl. dvěobě. - Vyčasuje slovesa. - Od sloves vytvoří správné tvary rozk. zp., vytvoří infinitiv od sloves typu peče, může. - Vyvodí podstatu rodu činného a trpného. Tvoří tvary příčestí trpného. Převede věty se slovesy v čin. rodě do trpného rodu. - Rozliší přísl. místa, času, způsobu, míry a příčiny. Dokáže se na ně Český jazyk Tvarosloví podstatná jména (odchyl. tvary označující části těla) přídavná jména zájmena (skloňování a užívání vztažných zájmen) číslovky slovesa slovesný rod činný a trpný příslovce 9

10 - Správně zeptat. Vysvětlí rozdíl (nahoru-na horu). Dokáže příslovce stupňovat. - Dokáže určit pády, s kterými se předložky pojí. Užívá správné tvary po předl. kromě a mimo. Správně používá slabičné nebo neslabičné podoby předložek. - Z příkladů vyvodí, co všechno může spojka spojovat. Vyjmenuje nejčastější spojky podřadicí a souřadicí. Spojky v souvětích nahrazuje jinými spojkami. Spojuje věty v souvětí. Na základě získaných vědomostí zvládá interpunkci. - Rozpozná, kdy je dané slovo částicí a kdy jiným slov. druhem. Vytvoří věty s částicemi. - Rozpozná význam citoslovcí. Nahradí citoslovce slovesem a naopak. předložky spojky částice citoslovce - Vysvětlí pravidla psaní velkých písmen u podstat. jmen vlastních. Uvede příklady. Doplní v textu malé či velké písmeno (podle pravidel a významu). Pravopis Psaní vel. písmen ve jménech vlastních VDO - vlastní jména cizích osobností - Definuje, co je slovo. Vysvětlí význam věcný a mluvnický. Vysvětlí pojem sousloví, vyhledá je v textu. Vysvětlí význam některých rčení. - Vysvětlí pojmy a uvede příklady. Objasní metaforu a metonymii. - Objasní pojem synonymum a uvede příklady. K domácím slovům vyhledá slova přejatá a naopak. Ke spisovným slovům uvede slova v obec. češtině nebo slova nářeční. 10 Význam slov Slovo, věcný význam slov, sousloví a rčení Slova jednoznačná a mnohoznačná Synonyma

11 - Vysvětlí pojem, uvede příklady. - Vyhledá odborné názvy v textu. Vysvětlí pojem terminologie. Uvede příklady terminologických sousloví z fyziky, sportu Rozliší je na domácí a přejaté - Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpozná přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech. - Vysvětlí pojem odvozování. - Vysvětlí pojem složenina. Tvoří složeniny. - Vysvětlí zkratky v textu. Vyvodí, jak vznikly, správně je napíše a správně je i přečte. Antonyma, Homonyma Odborné názvy Slovní zásoba a tvoření slov Slovní zásoba a způsoby jejího obohacování Odvozování Skládání Zkracování VDO - přejímání slov z cizích jazyků VMEGS - pojmenování obyvatel města zemí Evropy - Z textu vyvodí podstatu vět jednočl. a dvojčl. Vyhledá v textu věty jedočl. a dvojčl. Nahradí věty jednočl. větami dvojčlennými a naopak. - Vyjmenuje druhy vět (oznam., rozkaz., tázací a přací), dá příklady. - Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí Skladba Věta jednočlenná a dvojčlenná Druhy vět podle funkce - Uvede, čím může být přísudek vyjádřen. Vyhledá ve větách přísudky slovesné a jmenné se sponou, určí přísudek slovesný složený. 11 Přísudek

12 - Uvede, podle kterých znaků pozná v. v. přísudkovou. Nahradí jmennou část přísudku vedl. větou. - Uvede, čím může být podmět vyjádřen. Vyhledá ve větách podměty a určí, zda jsou holé, rozvité nebo několikanásobné. - Vysvětlí podstatu podmětu všeobecného. Uvede příklad. Rozliší věty s podmětem všeobecným a nevyjádřeným. - Uvede, podle kterých znaků pozná vedlejší větu podmětnou. Vyhledá v textu spojovací výrazy. Nahradí podmětovou část věty větou vedlejší. - Doplní koncovky v příčestí minulém, pravopis zdůvodní. - Vyvodí, jak se na předmět ptáme. Vyhledá v textu předměty. - Uvede, podle kterých znaků pozná v. v. předmětnou. Vyhledá v textu v. v. předmětnou. Vedlejší věta přísudková Podmět Vedlejší věta podmětná Shoda přísudku s podmětem Předmět Vedlejší věta předmětná - Vyjmenuje druhy příslovečných určení. Rozpozná je v textu, dokáže se na ně zeptat. - Vyjmenuje druhy v. v. příslovečných. Uvede, podle kterých znaků je pozná. Vyhledá věty v textu a určí je. Přísl. určení nahradí vedlejšími větami. - Vymezí charakteristické znaky. Uvede, s čím tvoří skladební dvojici a čím bývá nejčastěji vyjádřen. Rozliší přívl. shodný a neshodný. - Vyvodí rozdíl mezi přívl. několikanásobným a postupně rozvíjejícím. Rozpozná je a píše správně interpunkci. - Z příkladu vyvodí přívl. těsný a volný. Dokáže je rozlišit a píše Příslovečné určení Vedlejší věty příslovečné Přívlastek 12

13 správně interpunkci. - Uvede, podle kterých znaků pozná v. v. přívlastkovou. Vyhledá v textu v. v. přívlastkovou. Vedlejší věta přívlastková - Vymezí charakteristické znaky. Uvede, s čím tvoří skladební. dvojice a čím bývá nejčastěji vyjádřen. Vyhledá v textu doplňky. Rozliší doplněk od přísudku jmenného se sponou. - Uvede, podle kterých znaků pozná v. v. doplňkovou. Vyhledá v textu v. v. doplňkovou. Vytvoří souvětí s v. v. doplňkovou. - Vyhledá v textu několikanásobné větné členy a určí je. Píše správně interpunkci. Průběžně: Opakuje si a procvičuje pravopisná pravidla. Spolupracuje s ostatními při řešení úkolů. Rozvíjí své myšlení. Obohacuje si slovní zásobu. - Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci. - Pracuje s textem, odstraňuje slohové nedostatky. Napíše vypravování. - V textu (popis obrazu) vyhledá ústřední motiv, všimne si postupu při popisu, promyslí jeho stavbu a vypracuje osnovu. Pracuje s textem, nahradí opakované nebo nevhodné výrazy výstižnějšími. Doplněk Vedlejší věta doplňková Větné členy několikanásobné Sloh Vypravování Popis uměleckých děl MuV - umělecká díla - Vysvětlí pojem líčení. Pracuje s textem, sestaví osnovu. Text rozčlení do odstavců. Vyhledá výrazy líčící krásu místa a vztah 13 Líčení EV - krása přírody

14 k němu. Vypráví dojmy z některého uplynulého dne nebo ze zimní či jarní přírody. - Pracuje s textem, osnovou a odstavci. Vyhledá v textu odborné názvy a vysvětlí jejich význam. Napíše popis pracovního postupu. - Rozliší, co patří do charakteristiky vnější a vnitřní. Pracuje s textem. Vyhledá pojmenování různých vlastností, nahradí je synonymy, obohacuje si slovní zásobu. Vysvětlí pojem nepřímé charakteristiky a uvede příklady. - Z textu vyvodí všechny důležité části. Vyjmenuje je. Pracuje s textem. Odstraní neobratná vyjádření nebo opakující se slova. - Shromáždí patřičné údaje a napíše vlastní životopis. - Vyhledá v textu podstatné části. Najde zdůvodnění. Uvede, proč se žádost píše. Dokáže formulovat žádost ústně i písemně. - Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování - Vyhledá údaje, které pozvánka obsahuje. Dokáže napsat jednoduchou pozvánku. - Porovná výtah a výpisky. Připraví výtah z textu, který si sám vybere. Průběžně: Rozvíjí ústní i písemný projev, obohacuje si slovní zásobu. Účinně spolupracuje ve skupině. Využívá získané znalosti a zkušenosti v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost. Vytváří si komplexnější pohled na různé jevy. 14 Popis výrobků a pracovních postupů Charakteristika Životopis Žádost Pozvánka Výtah OSV - mezilidské vztahy VDO - sebehodnocení VDO - jednání a vystupování na veřejnosti, slušnost, uctivost MeV - pozvánky z tisku

15 - Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla. - Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo - Vysvětlí pojem bajka, uvede autory bajek. Z textu vyhledá charakteristické rysy. Pokusí se napsat bajku. - Z textu vyvodí typické znaky povídky. - Rozliší lyriku a epiku. Objasní pojmy sloka, verš a rým. Vyhledá metafory, personifikaci, přirovnání a zvukomalbu. Pokusí se najít smysl básně. - Z literárních ukázek vyvodí rozdíly mezi baladou a romancí. Uvede autory balad a romancí. - Porovná poezii s prózou. Uvede odlišné, ale i společné znaky. - Uvede základní rozdíly mezi poezií, prózou a dramatem. - Uvede knihy pověstí, které četl. Některou z nich přinese na ukázku. Nějakou pověst si přečte (např. z Jiráskových Starých pověstí č.) - Porovná pohádku s pověstí na základě konkrétních přečtených příběhů. Literatura bajka povídka poezie balada, romance próza drama pověsti pohádky OSV - mezilidské vztahy VDO - občanská odpovědnost MuV - charakter. člověka OSV - mezilidské vztahy - chování na veřejnosti 15

16 - Vypráví zajímavý příběh z vlastní četby. Dokáže vyhledat dobrodružné prvky a nalézt prostředky, kterými autor dosáhl napětí. - Uvede knihy s touto tematikou na základě vlastní četby, přinese knížky na ukázku, shromáždí jména autorů. Dá příklady humorných prvků (situací). - Charakterizuje druh této literatury. V textu vyhledá prvky sci-fi. - Vypráví libovolný biblický příběh. Vypráví o bibli. - Seznámí se s písní Hospodine a Svatý Václave. Uvede základní údaje o Kosmově a Dalimilově kronice. - Charakterizuje dobu husitskou, uvede některá díla J. Husa, vysvětlí jeho myšlenky a zná hlavní zásady změn pravopisu. - Charakterizuje dobu pobělohorskou, zařadí J. A. Komenského, uvede jeho nejznámější díla. Vysvětlí myšlenky J. A. K. zvláště pedagogické. Posoudí jejich životnost v současnosti. Průběžně: - Připravuje si referáty o přečtených knihách a shromažďuje informace o autorech. Formuluje vlastní názory na četbu. Čtením nahlas zdokonaluje výrazné čtení. Pracuje s literárním textem. - Navštěvuje školní knihovnu, dokáže získat informace z internetu, vytisknout je a zkopírovat. dobrodružná literatura humorná literatura sci-fi setkání se starší literaturou starší česká literatura Rozšiřující učivo: Nahrazování nevhodných jazykových prostředků vhodnějšími Práce s etymologickým slovníkem VMEGS - cestování VMEGS - světoví autoři MuV - příchod věrozvěstů, slovanské jazyky a státy VDO - husitství 16

17 ČESKÝ JAZYK 8. ročník Očekávané výstupy Učivo Poznámky - Rozliší a vyjmenuje slovanské jazyky západní, východní a jižní. Přečte si ukázky textů v polštině, slovenštině, chorvatštině a lužické srbštině. Pokusí se je přeložit. - Vysvětlí, jak se do češtiny dostávají nová slova. - Vyhledá v textu přejatá slova a rozpozná, jak se liší ve výslovnosti a v pravopise od slov domácích. - V textu vyhledá obecná jména přejatá a vyvodí, jak se budou skloňovat. Zvládne vytvořit náležité tvary a ověří je v Pravidlech. - Vyhledá v textu cizí vlastní jména, vyvodí, podle jakých vzorů se budou skloňovat. Tvary některých jmen si ověří v Pravidlech. - Vysvětlí pojem slovesný vid. Rozliší slovesa dokonavá a nedokonavá. Dokáže vytvořit vidové dvojice. - Vyjmenuje vzory každé slovesné třídy. Popíše postup, podle kterého zařadí sloveso ke správnému vzoru. Český jazyk Čeština jako jeden ze slovanských jazyků Nauka o slovní zásobě slovní zásoba a tvoření slov slova přejatá a jejich pravopis Tvarosloví skloňování obecných jmen přejatých skloňování cizích vlastních jmen slovesný vid přehled slovesných vzorů VMEGS - slovanská vzájemnost - Evropská unie MeV - slova přejatá v češtině VMEGS - slova mezinárodní MuV - cizinci mezi námi MeV - cizí jména v textu novin 17

18 Skladba - Vyvodí z textu, jakými slovními druhy jsou vyjádřeny větné ekvivalenty. - Vytvoří věty s přísudkem slovesným, jmenným se sponou i jmenným beze spony. Vytvoří věty, kde bude podmět vyjádřen např. číslovkou, infinitivem slovesa nebo neohebným slovním druhem. - Rozpozná členy holé, rozvité a několikanásobné a určí, jakým slovním druhem jsou vyjádřeny. - Vymezí pojem několikanásobný větný člen. Vyhledá v textu několikanásobné větné členy a určí mezi nimi významový poměr. Správně doplní interpunkci. - Vysvětlí pojem přístavek, uvede příklad, napíše správně interpunkci. Vyhledá v textu přístavky. - Graficky znázorní stavbu věty jednoduché. Rozliší větu jednoduchou od souvětí. - Vysvětlí pojem souvětí podřadné. Rozliší větu hlavní a vedlejší. Vysvětlí interpunkci. - Rozliší vedlejší věty podmětné od předmětných, předmětné od doplňkových - Vysvětlí, kdy jsou vedlejší věty souřadně spojené. Znázorní je graficky. V běžných typech souvětí píše správně interpunkci. věta jednoč. a dvojčl. základní větné členy rozvíjející větné členy několikanásobné větné členy (významový poměr) přístavek věta jednoduchá a souvětí souvětí podřadné druhy vedlejších vět souřadně spojené věty vedlejší 18

19 - Vysvětlí pojem souvětí souřadné. Vyjmenuje významové poměry mezi větami hlavními. Vyjmenuje nejčastější spojovací výrazy. Do textu doplní správně čárky a odůvodní je. Průběžně: Opakuje si a procvičuje pravopis probíraný v předchozích ročnících. Pracuje s textem, rozvíjí své myšlení. Spolupracuje s ostatními. - Pracuje s textem. Vyhledá jazykové prostředky charakteristiky vnější i vnitřní. Rozliší charakteristiku přímou a nepřímou. - Vyhledá básnické obrazy, najde příklady subj. zabarveného popisu. - Vysvětlí, co je výklad, a uvede, kde se používá. Vypracuje výklad. - Využívá základy studijního čtení vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšleny textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu, samostatně připraví a s oporou o text přednese referát. - Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnání s dostupnými informačními zdroji. - Z textu vyhledá znaky typické pro úvahu. Porovná úvahu s výkladem. Ústně diskutuje na vybrané téma. Napíše úvahu na libovolné téma. - Vyjmenuje základní styly podle funkce (prostěsdělovací, odborný, publicistický a umělecký) a uvede příklady. Rozpozná základní styly podle formy (projevy mluvené a psané). souvětí souřadné Sloh Charakteristika literárních postav Subjektivně zabarvený popis Výklad Výtah Úvaha Shrnutí o slohu OSV - mluvní cvičení, sebepoznání, sebepojetí EV - příroda VDO - občanská odpovědnost, angažovanost člověka MeV - zpravodajství, média v každodenním životě 19

20 Průběžně: - Rozvíjí písemný i ústní projev, obohacuje si slovní zásobu. Využívá získané vědomosti a zkušenosti v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost. Vytváří si komplexnější pohled na různé jevy. - Uvede základní údaje o Kosmově a Dalimilově kronice. - Charakterizuje dobu husitskou, uvede některá díla J. Husa, vysvětlí jeho myšlenky. Objasní dobu Karla IV. a jeho vliv na rozvoj vzdělanosti. - Charakterizuje dobu pobělohorskou, zařadí J. A. Komenského, uvede jeho nejznámější díla. - Časově zařadí, charakterizuje období, vyjmenuje nejznámější představitele, jejich myšlenky a díla. Zdůvodní vznik NO, význam J. Dobrovského a J. Jungmana - Charakterizuje romantismus, časově ho vymezí, uvede našeho nejvýznamnějšího představitele. Přečte si ukázky z Máje, vyhledá jazykové prostředky, naučí se úryvek zpaměti. Seznámí se s ukázkami z děl (Erbena, Čelakovského, Tyla, Němcové, Borovského, Nerudy, Vrchlického). Mezi ukázkami rozpozná román, povídku, bajku a novelu. Na ukázkách z poezie dokáže rozlišit lyriku a epiku, verš a strofu. Určí druhy rýmu. - Porovná různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování (např. Lakomec). - Rozpozná základní rysy výrazného individuálního stylu autora - Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře. Literatura Starší česká literatura Národní obrození Od romantismu k moderní literatuře Setkání se světovou literaturou MuV - Češi a Evropa a NO MuV - světový romantismus OSV - výběr literatury VMEGS - světová literatura a vliv na liter. českou 20

21 - Přečte si ukázky českých i světových autorů. Vyhledá prvky sci-fi, odhalí hlavní myšlenky. Průběžně: - Pracuje s literárním textem, vlastními slovy interpretuje smysl díla. Diskutuje o četbě a divadelních představeních, formuluje své dojmy. Navštěvuje školní knihovnu, zapojuje se do tvůrčí činnosti (soutěže). Navštěvuje kulturní akce. Uskuteční exkurzi do městské knihovny. Science fiction Rozšiřující učivo: Podstatná jména s významem životným skloňující se jako neživotná (lid, národ) Nezvyklá příjmení a jejich skloňování Podstatná jména s životnými koncovkami (sněhuláci, draci, ukazatelé) 21

22 ČESKÝ JAZYK 9. ročník Očekávané výstupy Učivo Poznámky - Vyjmenuje slovanské jazyky východní, západní a jižní. Vyhledá shodné a odlišné prvky. - Popíše, kdy a jak vznikl český jazyk a jak se vyvíjel. Na ukázkách vyhledá důkazy, že se vyvíjel. Vysvětlí pojmy: archaismy, historismy a neologismy a uvede příklady. - Rozliší jazyk spisovný a nespisovný. Pozná podle znaků obecnou češtinu a některá nářečí. - Rozpozná samohlásky a souhlásky znělé a neznělé. Vysvětlí spodobu znělosti. Rozliší větnou melodii u vět oznam., rozkaz. a tázacích. Vysvětlí, proč dbáme v mluveném projevu na vhodné tempo. - Bezpečně rozpozná kořen slova, předponu, příponu a koncovku. Vysvětlí pojmy slovotvorný základ a základové slovo. Vytvoří slova příbuzná. 22 Český jazyk Jazyky slovanské Vývoj českého jazyka Útvary českého jazyka Zvuková stránka jazyka Tvoření slov - Zopakuje si a upevní vědomosti z předchozích ročníků. Pravopis - Vysvětlí pojmy: slovo nadřazené, podřazené a slova souřadná. Rozpozná slova jednoznačná a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma, antonyma a homonyma a vysvětlí rozdíly mezi nimi. - U podst. jmen určí správně pád, číslo, rod a vzor. Rozliší podst. jména konkrétní a abstraktní, hromadná, pomnožná a látková. - Vyhledá příd. jm. tvrdá, měkká a přivlastňovací, určí u nich pád, číslo, rod a vzor. Správně je stupňuje. - Vyjmenuje druhy zájmen. Vyhledá zájmena v textu a určí jejich Význam slova Tvarosloví Jména a jejich druhy

23 druh. Určí pád, a kde je to možné i číslo a rod. - Rozliší druhy číslovek a uvede, zda jsou určité, nebo neurčité. - Tvoří správné tvary a ověřuje je v Pravidlech. - Správně skloňuje cizí vl. jména. Správnost koncovek (Guinea, Odyssea ) si ověří v Pravidlech. - Vyhledá v textu slovesa a určí jejich vzory. Převede slovesné tvary z rodu činného do trpného a naopak. Tvoří vidové dvojice. U sloves určí osobu, číslo, čas, způsob, rod, třídu, vzor a vid. Slovesné tvary převede do minulého času a správně napíše koncovky. - Rozpozná v textu přechodníky. Rozliší přechodník přítomný a minulý. - Píše správně velké a malé písmeno, orientuje se v základních pravidlech. - V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí. - Charakterizuje větu jednoduchou. Vyjmenuje druhy podmětu a vyhledá je v textu. - Vyjmenuje výrazy, které nejsou větnými členy, a uvede příklady. - Graficky zobrazí stavbu věty. - Rozpozná větné členy holé, rozvité a několikanásobné. - Vyhledá ve větě přístavek, objasní jeho podstatu a napíše správně interpunkci. - Pozná ve větě elipsu (výpustku). - Charakterizuje souvětí. Rozliší větu jednoduchou a souvětí. Určí Skloňování obecných jmen přejatých Skloňování cizích vlastních jmen Slovesa a jejich tvary Přechodníky Psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech Skladba Věta jednoduchá Souvětí 23

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235 a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura tvoří součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (společně s Cizím jazykem a Dalším cizím jazykem).

Více

Český jazyk. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Český jazyk. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Český jazyk Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v jazykových třídách v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Celková dotace je 17 hodin. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk je

Více

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 1. Český jazyk a literatura Časová dotace: 1. ročník 8 hodin 2. ročník 8 hodin 3. ročník 9 hodin 4. ročník 8 hodin 5. ročník 7 hodin Celková dotace na 1.

Více

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno UČEBNÍ OSNOVY Učební osnovy jsou zpracovány pro obory vzdělávání: Gymnázium (79-41-K/81, osmiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/61, šestiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/41, čtyřletý obor

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je ve správných tvarech ve svém mluveném

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 76 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 5.1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk

Více

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program 1 GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4 Školní vzdělávací program 2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika

Více

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu 5. Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura

Více

5.1 ČESKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.1 ČESKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu 5.1 ČESKÝ JAZYK Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka k získání dobré

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Český jazyk je vyučován ve všech ročnících

Více

Český jazyk a literatura nižší gymnázium

Český jazyk a literatura nižší gymnázium Český jazyk a literatura nižší gymnázium Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího obsahu a vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník:6. Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty - správně třídí slovní

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami:

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: 13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY Klíč Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: Zkratka: Název předmětu: CJ Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk FJ Francouzský jazyk NJ Německý

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazykové komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Český jazyk a literatura je

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu český jazyk a literatura je naplňování

Více

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osm svobodných umění Obsah 5.1 Český jazyk a literatura....................... 2 5.2 Anglický jazyk............................ 43 5.3 Německý jazyk............................

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o.

Školní vzdělávací program. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Verze 1.1.2006 z 14. 04. 0006 Platnost 30.06.2007 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika školy a ŠVP 6 2.1. Charakteristika školy 6

Více

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia 5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4+1 4+1 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1. VZDĚLÁVACÍ OBOR ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK: Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více