ČESKÝ JAZYK ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení"

Transkript

1 Charakteristika předmětu ČESKÝ JAZYK ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 4 hodinách týdně. Obsah předmětu je totožný s obsahem oboru Český jazyk a literatura. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk je zaměřeno na: - rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu - vyjádření reakcí a pocitů žáků - pochopení role v různých komunikačních situacích - orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama - porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů - poznání záměru autora, hlavní myšlenky - vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků - využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie, internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání Vyučovací předmět český jazyk je úzce spjat s dramatickou výchovou (literatura, sloh), dějepisem (např. období Velké Moravy misijní činnost Konstantina a Metoděje, husitství, veleslavínské období, období národního obrození), informačními a komunikačními technologiemi (komunikace prostřednictvím elektronické pošty, dodržování vžitých konvencí a pravidel forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.), hudební výchovou (lidová slovesnost, melodrama, písničkáři, ). Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení - vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací - vedeme žáky k užívání správné terminologie - zohledňujeme rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků - sledujeme při hodině pokrok všech žáků - vedeme žáky k využívání výpočetní techniky Kompetence k řešení problémů - zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů - vedeme žáky k plánování postupů - vedeme žáky k samostatnému řešení problémů Kompetence komunikativní - zadáváme úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat - vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 1

2 - vedeme žáky k výstižné a srozumitelné argumentaci - vedeme žáky k využívání informačních a komunikačních prostředků Kompetence sociální a personální - vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování - dodáváme žákům sebedůvěru - vedeme žáky k dodržování pravidel Kompetence občanské - zadáváme skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní - motivujeme žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních - motivujeme žáky k zájmu o kulturní dědictví - vedeme žáky k zapojování do kulturního dění Kompetence pracovní - vedeme žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví - vedeme žáky k využívání znalostí v běžné praxi - vedeme žáky k dodržování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou - vedeme žáky k využívání znalostí v běžné praxi Průřezová témata OSV - mluvní cvičení, verbální a neverbální sdělení, poznávání lidí dle příběhů, dovednost zapamatovat si, sociální dovednosti, mezilidské vztahy, řešení problémů VDO - demokratické zásady v dílech spisovatelů, formování volních a charakterových rysů (sebekontrola, rozvíjení vynalézavosti, nápaditosti, tvořivosti, ) VMEGS - poznávání života v jiných zemích (deníky, cestopisy, ) EV - lidová slovesnost a příroda, člověk a příroda, příroda a dobrodružství, MeV - výběr literatury, mediální sdělení a jeho hodnocení, reklama, zpravodajství, média v každodenním životě MuV - Češi a národní obrození 2

3 ČESKÝ JAZYK 6. ročník Očekávané výstupy Učivo Poznámky - Vymezí pojem jazyk, vysvětlí vznik jazyka a jeho vývoj. Rozpozná jazyk spisovný a nespisovný. Český jazyk Úvod o českém jazyce jazyk a jeho útvary - Definuje, co je nářečí a obecná čeština. Uvede, čím se liší od spisovného jazyka - Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami. nářečí a obecná čeština jazykověda a její složky jazykové příručky - Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova. - U slov označí hlavní a vedlejší přízvuk. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk - Znázorní větnou melodii u vět oznamovacích, rozkazovacích a tázacích. Rozpozná věty tázací zjišťovací a doplňovací. - Označí slovotvorný základ, předpony a přípony. Určí, zda bylo slovo vytvořeno pomocí předpony nebo přípony. zvuková stránka věty Stavba slova a pravopis slovotvorný základ, předpona a přípona 3

4 - Označí kořen slova a uvést slova příbuzná. Odliší slova, která s nimi příbuzná nejsou. - Provede slovotvorný rozbor a rozbor stavby slova. - Vysvětlí, k jakým změnám dochází při odvozování a uvede příklady. - Vyvodí, v jaké části slova se souhláskové skupiny objevují. slova příbuzná stavba slova střídání hlásek při odvozování skupiny hlásek při odvozování - Vyvodí, proč jsou ve slovech dvě stejné souhlásky. zdvojené souhlásky - odůvodní pravopis v těchto skupinách, píše je pravopisně správně. - Odůvodní pravopis podle daných pravidel. Vysvětlí rozdíl mezi slovy lišící se předponou (např. zpráva-správa). - Uvede, s kterými pády se pojí předložky s a z. skupiny bě-bje, pě, vě-vje, mě-mně předpony s-/se-, z-/ze-, vz-/vze- předložky s, z - Rozpozná, v jaké části slova se i-y nachází a podle toho dokáže použít správné pravidlo. Vyjmenuje vyjmenovaná slova, rozpozná slova příbuzná. Rozliší významy slov lišící se i-y (výr-vír ). - U podstatných jmen odůvodní koncovku příslušným vzorem a píše ji pravopisně správně. Napíše osobní koncovky sloves v přítomném a budoucím čase. V příčestí minulém koncovku odůvodní podle pravidla o shodě přísudku s podmětem. U přípony aplikuje pravidlo i-í. i-y po obojetných souhláskách 4

5 - Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci. - Dokáže určit pád, číslo, rod a vzor. Vysvětlí, co jsou podst. jména konkrétní a abstraktní. Vyhledá podst. jména hromadná, pomnožná a látková. Rozliší a správně píše podst. jména obecná a vlastní. - Píše pravopisně správně koncovky podst. jmen, bezpečně odůvodňuje pomocí vzorů. - Vyhledá v textu příd. jména, určí u nich pád, číslo a rod. Rozpozná příd. jména tvrdá, měkká a přivlastňovací a skloňuje je podle příslušných vzorů. Tvarosloví druhy slov podstatná jména skloňování vlastních jmen místních přídavná jména skloňování příd. jmen tvrdých, měkkých a přivlastňovacích MuV jména a příjmení cizinců - Vysvětlí pojem stupňování. Uvede přípony a koncovky jednotlivých stupňů a předvede, jak se 2. a 3. stupeň tvoří. - Vyjmenuje druhy zájmen, pro každou skupinu uvede charakteristické znaky. Vyhledá v textu zájmena a zařadí je ke správnému druhu. Správně skloňuje a píše tvary zájmena já, ten, náš, on, ona, ono, můj, tvůj, svůj. - Rozliší druhy číslovek, vyhledá je v textu, rozpozná určité a neurčité. Zvládne skloňování číslovek dva, oba, tři, čtyři. stupňování přídavných jmen zájmena číslovky - Uvede charakteristické znaky sloves. Vyjmenuje kategorie (osoba, číslo, čas a způsob a tyto kategorie určí. slovesa 5

6 - Ve větě vyhledá podmět a přísudek. Rozliší přísudek slovesný, jmenný se sponou a jmenný beze spony. Rozpozná větu s nevyjádřeným podmětem. Vyhledá věty s několikanásobným podmětem. - Vysvětlí pravidlo shody přísudku s podmětem (několikanásobným podmětem) a dokáže ho použít. Správně zdůvodní koncovky. - Nepřímou řeč dokáže převést na řeč přímou a zapsat ji se správnou interpunkcí. Průběžně: - Opakuje si a procvičuje pravopisná pravidla. Spolupracuje s ostatními při řešení úkolů. Rozvíjí své myšlení. - Osvětlí pojem vypravování, v ukázkách vyhledá charakteristické rysy a prostředky k oživení děje. Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru. Zpracuje osnovu zadaného textu. Samostatně napíše vypravování. Text člení do odstavců. - Z ukázek vyvodí charakteristické rysy popisu, vyjmenuje různé postupy při popisu. Pracuje s textem, vymýšlí synonyma, obohacuje svoji slovní zásobu. - Popíše obličej, postupuje od nejvýraznějších znaků k méně výrazným. Dbá na pestrost použitých sloves. Používá přirovnání a rčení. Výstižně popíše některého svého spolužáka. - Vysvětlí rozdíl mezi vypravováním a popisem děje. Popíše (ústně či písemně) děj podle obrázku. 6 Skladba základní větné členy shoda přísudku s podmětem (několikanásobným p.) opakování o přímé řeči Sloh Vypravování Popis popis předmětu popis osoby popis děje VMEGS rodinné příběhy z cest MeV - mediální sdělení a jeho hodnocení

7 - Popíše např. výrobu jednoduchého předmětu dle vlastní zkušenosti. Vybírá výstižná, popř. i odborná slova. - Rozliší zprávu a oznámení. Vyhledá v tisku zprávu a oznámení a dané znaky konkretizuje. Samostatně napíše zprávu a oznámení. - Orientuje se v textu, dokáže vyhledat důležité údaje. Udělá výpisky z uceleného výkladu z učebnice. - Uvede rozdíl mezi výpisky a výtahem. Z vlastní zkušenosti dá příklad, kdy si pořizuje výtah. Zpracuje výtah kratšího výkladu nebo textu z naučné knihy. - Uvede rozdíly mezi soukromým (osobním) a úředním dopisem. Vyjmenuje části, které dopis obsahuje. Napíše osobní dopis (kamarádovi nebo babičce). Průběžně: - Rozvíjí souvislý ústní i písemný projev. Spolupracuje s ostatními při řešení úkolů. - Vysvětlí, proč vznikají mýty a báje. Čte s porozuměním, dokáže reprodukovat text a najít hlavní myšlenku. - Uvede dvě části, z kterých se bible skládá. V knihovně se seznámí s jejím obsahem. - Vyjmenuje charakteristické znaky pohádky, přinese pohádkové knihy, uvede jména spisovatelů a sběratelů pohádek. 7 popis pracovního postupu Zpráva a oznámení Výpisky Výtah Dopis Literatura Mýty, báje Bible Pohádky MeV práce s tiskem VDO osobnost člověka, nedotknutelnost soukromí OSV - poznávání lidí dle příběhů EV - lidová slovesnost a příroda, příroda a dobrodružství

8 - Vyvodí z textu charakter. znaky pověsti. Porovná pověst s pohádkou. Dokáže najít pravdivé jádro. Z povídek B. Němcové vyhledá důkazy dřívějšího života lidí. Vysvětlí, co byly předsudky. Přečte Erbenovu Kytici. Z ukázek vyvodí pojem balada a vymezí charakteristické znaky. Několik veršů se naučí zpaměti. - Vyhledá zastaralá slova nebo zastaralé tvary slov a porovná je se současným jazykem. Výstižně formuluje vlastní názory na četbu. - Je schopen sestavit osnovu dobrodružného příběhu, charakterizovat hlavní postavy, zhodnotit jejich jednání a popsat vztahy mezi nimi. - Vyhledá důkazy o vztahu člověka a zvířete, zhodnotí je. Průběžně: - Dokáže získat z různých zdrojů další informace k probíranému učivu. Připravuje si referáty o přečtených knihách. Čtením nahlas zdokonaluje výrazné čtení. Navštěvuje školní knihovnu, orientuje se v knihovnickém systému. Čtením si obohacuje slovní zásobu, rozšiřuje vědomosti a rozvíjí myšlení. Pověsti Z české literatury 19. století Dobrodružná literatura Svět lidí a svět zvířat Rozšiřující učivo: Sestavování křížovek Záměna vět hlavních a vedlejších Vznik vlastních jmen a zeměpisných názvů MuV - místní pověsti, české pověsti, pověsti okolních národů MeV - výběr literatury EV - příroda v dobrodružné liter. VMEGS - cestování, zeměpisné skutečnosti v dobrodružné liter. EV člověk a zvíře ve vzájemné spolupráci 8

9 ČESKÝ JAZYK 7. ročník Očekávané výstupy Učivo Poznámky - Odhalí odchylky některých tvarů od tvarů vzorů (oči-oka ). Rozliší slova podle významu a správně je skloňuje. - Upevní si vědomosti o Př.J tvrdých, měkkých a hlavně přivlastňovacích. Koncovky píše pravopisně správně. Převádí tvary Př.J z jedn. do mn. čísla a píše je pravopisně správně (běloučkýběloučcí ). Tvoří Př.J přivlastňovací z podst. jmen a odůvodní koncovky. - Vytvoří správné tvary zájmena jenž a použije je v textu. Použije ve - Správných tvarech i ostatní vztažná zájmena. - Bezpečně pozná číslovku v textu. Rozhodne, kdy bude za číslovkou tečka, orientuje se v druzích číslovek. Upevní si skloňování čísl. dvěobě. - Vyčasuje slovesa. - Od sloves vytvoří správné tvary rozk. zp., vytvoří infinitiv od sloves typu peče, může. - Vyvodí podstatu rodu činného a trpného. Tvoří tvary příčestí trpného. Převede věty se slovesy v čin. rodě do trpného rodu. - Rozliší přísl. místa, času, způsobu, míry a příčiny. Dokáže se na ně Český jazyk Tvarosloví podstatná jména (odchyl. tvary označující části těla) přídavná jména zájmena (skloňování a užívání vztažných zájmen) číslovky slovesa slovesný rod činný a trpný příslovce 9

10 - Správně zeptat. Vysvětlí rozdíl (nahoru-na horu). Dokáže příslovce stupňovat. - Dokáže určit pády, s kterými se předložky pojí. Užívá správné tvary po předl. kromě a mimo. Správně používá slabičné nebo neslabičné podoby předložek. - Z příkladů vyvodí, co všechno může spojka spojovat. Vyjmenuje nejčastější spojky podřadicí a souřadicí. Spojky v souvětích nahrazuje jinými spojkami. Spojuje věty v souvětí. Na základě získaných vědomostí zvládá interpunkci. - Rozpozná, kdy je dané slovo částicí a kdy jiným slov. druhem. Vytvoří věty s částicemi. - Rozpozná význam citoslovcí. Nahradí citoslovce slovesem a naopak. předložky spojky částice citoslovce - Vysvětlí pravidla psaní velkých písmen u podstat. jmen vlastních. Uvede příklady. Doplní v textu malé či velké písmeno (podle pravidel a významu). Pravopis Psaní vel. písmen ve jménech vlastních VDO - vlastní jména cizích osobností - Definuje, co je slovo. Vysvětlí význam věcný a mluvnický. Vysvětlí pojem sousloví, vyhledá je v textu. Vysvětlí význam některých rčení. - Vysvětlí pojmy a uvede příklady. Objasní metaforu a metonymii. - Objasní pojem synonymum a uvede příklady. K domácím slovům vyhledá slova přejatá a naopak. Ke spisovným slovům uvede slova v obec. češtině nebo slova nářeční. 10 Význam slov Slovo, věcný význam slov, sousloví a rčení Slova jednoznačná a mnohoznačná Synonyma

11 - Vysvětlí pojem, uvede příklady. - Vyhledá odborné názvy v textu. Vysvětlí pojem terminologie. Uvede příklady terminologických sousloví z fyziky, sportu Rozliší je na domácí a přejaté - Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpozná přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech. - Vysvětlí pojem odvozování. - Vysvětlí pojem složenina. Tvoří složeniny. - Vysvětlí zkratky v textu. Vyvodí, jak vznikly, správně je napíše a správně je i přečte. Antonyma, Homonyma Odborné názvy Slovní zásoba a tvoření slov Slovní zásoba a způsoby jejího obohacování Odvozování Skládání Zkracování VDO - přejímání slov z cizích jazyků VMEGS - pojmenování obyvatel města zemí Evropy - Z textu vyvodí podstatu vět jednočl. a dvojčl. Vyhledá v textu věty jedočl. a dvojčl. Nahradí věty jednočl. větami dvojčlennými a naopak. - Vyjmenuje druhy vět (oznam., rozkaz., tázací a přací), dá příklady. - Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí Skladba Věta jednočlenná a dvojčlenná Druhy vět podle funkce - Uvede, čím může být přísudek vyjádřen. Vyhledá ve větách přísudky slovesné a jmenné se sponou, určí přísudek slovesný složený. 11 Přísudek

12 - Uvede, podle kterých znaků pozná v. v. přísudkovou. Nahradí jmennou část přísudku vedl. větou. - Uvede, čím může být podmět vyjádřen. Vyhledá ve větách podměty a určí, zda jsou holé, rozvité nebo několikanásobné. - Vysvětlí podstatu podmětu všeobecného. Uvede příklad. Rozliší věty s podmětem všeobecným a nevyjádřeným. - Uvede, podle kterých znaků pozná vedlejší větu podmětnou. Vyhledá v textu spojovací výrazy. Nahradí podmětovou část věty větou vedlejší. - Doplní koncovky v příčestí minulém, pravopis zdůvodní. - Vyvodí, jak se na předmět ptáme. Vyhledá v textu předměty. - Uvede, podle kterých znaků pozná v. v. předmětnou. Vyhledá v textu v. v. předmětnou. Vedlejší věta přísudková Podmět Vedlejší věta podmětná Shoda přísudku s podmětem Předmět Vedlejší věta předmětná - Vyjmenuje druhy příslovečných určení. Rozpozná je v textu, dokáže se na ně zeptat. - Vyjmenuje druhy v. v. příslovečných. Uvede, podle kterých znaků je pozná. Vyhledá věty v textu a určí je. Přísl. určení nahradí vedlejšími větami. - Vymezí charakteristické znaky. Uvede, s čím tvoří skladební dvojici a čím bývá nejčastěji vyjádřen. Rozliší přívl. shodný a neshodný. - Vyvodí rozdíl mezi přívl. několikanásobným a postupně rozvíjejícím. Rozpozná je a píše správně interpunkci. - Z příkladu vyvodí přívl. těsný a volný. Dokáže je rozlišit a píše Příslovečné určení Vedlejší věty příslovečné Přívlastek 12

13 správně interpunkci. - Uvede, podle kterých znaků pozná v. v. přívlastkovou. Vyhledá v textu v. v. přívlastkovou. Vedlejší věta přívlastková - Vymezí charakteristické znaky. Uvede, s čím tvoří skladební. dvojice a čím bývá nejčastěji vyjádřen. Vyhledá v textu doplňky. Rozliší doplněk od přísudku jmenného se sponou. - Uvede, podle kterých znaků pozná v. v. doplňkovou. Vyhledá v textu v. v. doplňkovou. Vytvoří souvětí s v. v. doplňkovou. - Vyhledá v textu několikanásobné větné členy a určí je. Píše správně interpunkci. Průběžně: Opakuje si a procvičuje pravopisná pravidla. Spolupracuje s ostatními při řešení úkolů. Rozvíjí své myšlení. Obohacuje si slovní zásobu. - Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci. - Pracuje s textem, odstraňuje slohové nedostatky. Napíše vypravování. - V textu (popis obrazu) vyhledá ústřední motiv, všimne si postupu při popisu, promyslí jeho stavbu a vypracuje osnovu. Pracuje s textem, nahradí opakované nebo nevhodné výrazy výstižnějšími. Doplněk Vedlejší věta doplňková Větné členy několikanásobné Sloh Vypravování Popis uměleckých děl MuV - umělecká díla - Vysvětlí pojem líčení. Pracuje s textem, sestaví osnovu. Text rozčlení do odstavců. Vyhledá výrazy líčící krásu místa a vztah 13 Líčení EV - krása přírody

14 k němu. Vypráví dojmy z některého uplynulého dne nebo ze zimní či jarní přírody. - Pracuje s textem, osnovou a odstavci. Vyhledá v textu odborné názvy a vysvětlí jejich význam. Napíše popis pracovního postupu. - Rozliší, co patří do charakteristiky vnější a vnitřní. Pracuje s textem. Vyhledá pojmenování různých vlastností, nahradí je synonymy, obohacuje si slovní zásobu. Vysvětlí pojem nepřímé charakteristiky a uvede příklady. - Z textu vyvodí všechny důležité části. Vyjmenuje je. Pracuje s textem. Odstraní neobratná vyjádření nebo opakující se slova. - Shromáždí patřičné údaje a napíše vlastní životopis. - Vyhledá v textu podstatné části. Najde zdůvodnění. Uvede, proč se žádost píše. Dokáže formulovat žádost ústně i písemně. - Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování - Vyhledá údaje, které pozvánka obsahuje. Dokáže napsat jednoduchou pozvánku. - Porovná výtah a výpisky. Připraví výtah z textu, který si sám vybere. Průběžně: Rozvíjí ústní i písemný projev, obohacuje si slovní zásobu. Účinně spolupracuje ve skupině. Využívá získané znalosti a zkušenosti v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost. Vytváří si komplexnější pohled na různé jevy. 14 Popis výrobků a pracovních postupů Charakteristika Životopis Žádost Pozvánka Výtah OSV - mezilidské vztahy VDO - sebehodnocení VDO - jednání a vystupování na veřejnosti, slušnost, uctivost MeV - pozvánky z tisku

15 - Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla. - Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo - Vysvětlí pojem bajka, uvede autory bajek. Z textu vyhledá charakteristické rysy. Pokusí se napsat bajku. - Z textu vyvodí typické znaky povídky. - Rozliší lyriku a epiku. Objasní pojmy sloka, verš a rým. Vyhledá metafory, personifikaci, přirovnání a zvukomalbu. Pokusí se najít smysl básně. - Z literárních ukázek vyvodí rozdíly mezi baladou a romancí. Uvede autory balad a romancí. - Porovná poezii s prózou. Uvede odlišné, ale i společné znaky. - Uvede základní rozdíly mezi poezií, prózou a dramatem. - Uvede knihy pověstí, které četl. Některou z nich přinese na ukázku. Nějakou pověst si přečte (např. z Jiráskových Starých pověstí č.) - Porovná pohádku s pověstí na základě konkrétních přečtených příběhů. Literatura bajka povídka poezie balada, romance próza drama pověsti pohádky OSV - mezilidské vztahy VDO - občanská odpovědnost MuV - charakter. člověka OSV - mezilidské vztahy - chování na veřejnosti 15

16 - Vypráví zajímavý příběh z vlastní četby. Dokáže vyhledat dobrodružné prvky a nalézt prostředky, kterými autor dosáhl napětí. - Uvede knihy s touto tematikou na základě vlastní četby, přinese knížky na ukázku, shromáždí jména autorů. Dá příklady humorných prvků (situací). - Charakterizuje druh této literatury. V textu vyhledá prvky sci-fi. - Vypráví libovolný biblický příběh. Vypráví o bibli. - Seznámí se s písní Hospodine a Svatý Václave. Uvede základní údaje o Kosmově a Dalimilově kronice. - Charakterizuje dobu husitskou, uvede některá díla J. Husa, vysvětlí jeho myšlenky a zná hlavní zásady změn pravopisu. - Charakterizuje dobu pobělohorskou, zařadí J. A. Komenského, uvede jeho nejznámější díla. Vysvětlí myšlenky J. A. K. zvláště pedagogické. Posoudí jejich životnost v současnosti. Průběžně: - Připravuje si referáty o přečtených knihách a shromažďuje informace o autorech. Formuluje vlastní názory na četbu. Čtením nahlas zdokonaluje výrazné čtení. Pracuje s literárním textem. - Navštěvuje školní knihovnu, dokáže získat informace z internetu, vytisknout je a zkopírovat. dobrodružná literatura humorná literatura sci-fi setkání se starší literaturou starší česká literatura Rozšiřující učivo: Nahrazování nevhodných jazykových prostředků vhodnějšími Práce s etymologickým slovníkem VMEGS - cestování VMEGS - světoví autoři MuV - příchod věrozvěstů, slovanské jazyky a státy VDO - husitství 16

17 ČESKÝ JAZYK 8. ročník Očekávané výstupy Učivo Poznámky - Rozliší a vyjmenuje slovanské jazyky západní, východní a jižní. Přečte si ukázky textů v polštině, slovenštině, chorvatštině a lužické srbštině. Pokusí se je přeložit. - Vysvětlí, jak se do češtiny dostávají nová slova. - Vyhledá v textu přejatá slova a rozpozná, jak se liší ve výslovnosti a v pravopise od slov domácích. - V textu vyhledá obecná jména přejatá a vyvodí, jak se budou skloňovat. Zvládne vytvořit náležité tvary a ověří je v Pravidlech. - Vyhledá v textu cizí vlastní jména, vyvodí, podle jakých vzorů se budou skloňovat. Tvary některých jmen si ověří v Pravidlech. - Vysvětlí pojem slovesný vid. Rozliší slovesa dokonavá a nedokonavá. Dokáže vytvořit vidové dvojice. - Vyjmenuje vzory každé slovesné třídy. Popíše postup, podle kterého zařadí sloveso ke správnému vzoru. Český jazyk Čeština jako jeden ze slovanských jazyků Nauka o slovní zásobě slovní zásoba a tvoření slov slova přejatá a jejich pravopis Tvarosloví skloňování obecných jmen přejatých skloňování cizích vlastních jmen slovesný vid přehled slovesných vzorů VMEGS - slovanská vzájemnost - Evropská unie MeV - slova přejatá v češtině VMEGS - slova mezinárodní MuV - cizinci mezi námi MeV - cizí jména v textu novin 17

18 Skladba - Vyvodí z textu, jakými slovními druhy jsou vyjádřeny větné ekvivalenty. - Vytvoří věty s přísudkem slovesným, jmenným se sponou i jmenným beze spony. Vytvoří věty, kde bude podmět vyjádřen např. číslovkou, infinitivem slovesa nebo neohebným slovním druhem. - Rozpozná členy holé, rozvité a několikanásobné a určí, jakým slovním druhem jsou vyjádřeny. - Vymezí pojem několikanásobný větný člen. Vyhledá v textu několikanásobné větné členy a určí mezi nimi významový poměr. Správně doplní interpunkci. - Vysvětlí pojem přístavek, uvede příklad, napíše správně interpunkci. Vyhledá v textu přístavky. - Graficky znázorní stavbu věty jednoduché. Rozliší větu jednoduchou od souvětí. - Vysvětlí pojem souvětí podřadné. Rozliší větu hlavní a vedlejší. Vysvětlí interpunkci. - Rozliší vedlejší věty podmětné od předmětných, předmětné od doplňkových - Vysvětlí, kdy jsou vedlejší věty souřadně spojené. Znázorní je graficky. V běžných typech souvětí píše správně interpunkci. věta jednoč. a dvojčl. základní větné členy rozvíjející větné členy několikanásobné větné členy (významový poměr) přístavek věta jednoduchá a souvětí souvětí podřadné druhy vedlejších vět souřadně spojené věty vedlejší 18

19 - Vysvětlí pojem souvětí souřadné. Vyjmenuje významové poměry mezi větami hlavními. Vyjmenuje nejčastější spojovací výrazy. Do textu doplní správně čárky a odůvodní je. Průběžně: Opakuje si a procvičuje pravopis probíraný v předchozích ročnících. Pracuje s textem, rozvíjí své myšlení. Spolupracuje s ostatními. - Pracuje s textem. Vyhledá jazykové prostředky charakteristiky vnější i vnitřní. Rozliší charakteristiku přímou a nepřímou. - Vyhledá básnické obrazy, najde příklady subj. zabarveného popisu. - Vysvětlí, co je výklad, a uvede, kde se používá. Vypracuje výklad. - Využívá základy studijního čtení vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšleny textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu, samostatně připraví a s oporou o text přednese referát. - Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnání s dostupnými informačními zdroji. - Z textu vyhledá znaky typické pro úvahu. Porovná úvahu s výkladem. Ústně diskutuje na vybrané téma. Napíše úvahu na libovolné téma. - Vyjmenuje základní styly podle funkce (prostěsdělovací, odborný, publicistický a umělecký) a uvede příklady. Rozpozná základní styly podle formy (projevy mluvené a psané). souvětí souřadné Sloh Charakteristika literárních postav Subjektivně zabarvený popis Výklad Výtah Úvaha Shrnutí o slohu OSV - mluvní cvičení, sebepoznání, sebepojetí EV - příroda VDO - občanská odpovědnost, angažovanost člověka MeV - zpravodajství, média v každodenním životě 19

20 Průběžně: - Rozvíjí písemný i ústní projev, obohacuje si slovní zásobu. Využívá získané vědomosti a zkušenosti v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost. Vytváří si komplexnější pohled na různé jevy. - Uvede základní údaje o Kosmově a Dalimilově kronice. - Charakterizuje dobu husitskou, uvede některá díla J. Husa, vysvětlí jeho myšlenky. Objasní dobu Karla IV. a jeho vliv na rozvoj vzdělanosti. - Charakterizuje dobu pobělohorskou, zařadí J. A. Komenského, uvede jeho nejznámější díla. - Časově zařadí, charakterizuje období, vyjmenuje nejznámější představitele, jejich myšlenky a díla. Zdůvodní vznik NO, význam J. Dobrovského a J. Jungmana - Charakterizuje romantismus, časově ho vymezí, uvede našeho nejvýznamnějšího představitele. Přečte si ukázky z Máje, vyhledá jazykové prostředky, naučí se úryvek zpaměti. Seznámí se s ukázkami z děl (Erbena, Čelakovského, Tyla, Němcové, Borovského, Nerudy, Vrchlického). Mezi ukázkami rozpozná román, povídku, bajku a novelu. Na ukázkách z poezie dokáže rozlišit lyriku a epiku, verš a strofu. Určí druhy rýmu. - Porovná různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování (např. Lakomec). - Rozpozná základní rysy výrazného individuálního stylu autora - Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře. Literatura Starší česká literatura Národní obrození Od romantismu k moderní literatuře Setkání se světovou literaturou MuV - Češi a Evropa a NO MuV - světový romantismus OSV - výběr literatury VMEGS - světová literatura a vliv na liter. českou 20

21 - Přečte si ukázky českých i světových autorů. Vyhledá prvky sci-fi, odhalí hlavní myšlenky. Průběžně: - Pracuje s literárním textem, vlastními slovy interpretuje smysl díla. Diskutuje o četbě a divadelních představeních, formuluje své dojmy. Navštěvuje školní knihovnu, zapojuje se do tvůrčí činnosti (soutěže). Navštěvuje kulturní akce. Uskuteční exkurzi do městské knihovny. Science fiction Rozšiřující učivo: Podstatná jména s významem životným skloňující se jako neživotná (lid, národ) Nezvyklá příjmení a jejich skloňování Podstatná jména s životnými koncovkami (sněhuláci, draci, ukazatelé) 21

22 ČESKÝ JAZYK 9. ročník Očekávané výstupy Učivo Poznámky - Vyjmenuje slovanské jazyky východní, západní a jižní. Vyhledá shodné a odlišné prvky. - Popíše, kdy a jak vznikl český jazyk a jak se vyvíjel. Na ukázkách vyhledá důkazy, že se vyvíjel. Vysvětlí pojmy: archaismy, historismy a neologismy a uvede příklady. - Rozliší jazyk spisovný a nespisovný. Pozná podle znaků obecnou češtinu a některá nářečí. - Rozpozná samohlásky a souhlásky znělé a neznělé. Vysvětlí spodobu znělosti. Rozliší větnou melodii u vět oznam., rozkaz. a tázacích. Vysvětlí, proč dbáme v mluveném projevu na vhodné tempo. - Bezpečně rozpozná kořen slova, předponu, příponu a koncovku. Vysvětlí pojmy slovotvorný základ a základové slovo. Vytvoří slova příbuzná. 22 Český jazyk Jazyky slovanské Vývoj českého jazyka Útvary českého jazyka Zvuková stránka jazyka Tvoření slov - Zopakuje si a upevní vědomosti z předchozích ročníků. Pravopis - Vysvětlí pojmy: slovo nadřazené, podřazené a slova souřadná. Rozpozná slova jednoznačná a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma, antonyma a homonyma a vysvětlí rozdíly mezi nimi. - U podst. jmen určí správně pád, číslo, rod a vzor. Rozliší podst. jména konkrétní a abstraktní, hromadná, pomnožná a látková. - Vyhledá příd. jm. tvrdá, měkká a přivlastňovací, určí u nich pád, číslo, rod a vzor. Správně je stupňuje. - Vyjmenuje druhy zájmen. Vyhledá zájmena v textu a určí jejich Význam slova Tvarosloví Jména a jejich druhy

23 druh. Určí pád, a kde je to možné i číslo a rod. - Rozliší druhy číslovek a uvede, zda jsou určité, nebo neurčité. - Tvoří správné tvary a ověřuje je v Pravidlech. - Správně skloňuje cizí vl. jména. Správnost koncovek (Guinea, Odyssea ) si ověří v Pravidlech. - Vyhledá v textu slovesa a určí jejich vzory. Převede slovesné tvary z rodu činného do trpného a naopak. Tvoří vidové dvojice. U sloves určí osobu, číslo, čas, způsob, rod, třídu, vzor a vid. Slovesné tvary převede do minulého času a správně napíše koncovky. - Rozpozná v textu přechodníky. Rozliší přechodník přítomný a minulý. - Píše správně velké a malé písmeno, orientuje se v základních pravidlech. - V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí. - Charakterizuje větu jednoduchou. Vyjmenuje druhy podmětu a vyhledá je v textu. - Vyjmenuje výrazy, které nejsou větnými členy, a uvede příklady. - Graficky zobrazí stavbu věty. - Rozpozná větné členy holé, rozvité a několikanásobné. - Vyhledá ve větě přístavek, objasní jeho podstatu a napíše správně interpunkci. - Pozná ve větě elipsu (výpustku). - Charakterizuje souvětí. Rozliší větu jednoduchou a souvětí. Určí Skloňování obecných jmen přejatých Skloňování cizích vlastních jmen Slovesa a jejich tvary Přechodníky Psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech Skladba Věta jednoduchá Souvětí 23

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět -5 hodin týdně

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Český jazyk a literatura ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata Rozpozná jazyk spisovný a nespisovný.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník I.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. VÝZNAM SLOV

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia 5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4+1 4+1 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura, Anglický jazyk Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky chápat český jazyk

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

I. Sekaniny1804 Český jazyk

I. Sekaniny1804 Český jazyk Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Český jazyk zaujímá mezi předměty významné postavení, neboť osvojení dovedností v rámci oblasti Jazyk a jazyková

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 3. období Počet hodin ročník: 132 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno UČEBNÍ OSNOVY Učební osnovy jsou zpracovány pro obory vzdělávání: Gymnázium (79-41-K/81, osmiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/61, šestiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/41, čtyřletý obor

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 76 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 1. ČJL-9-1-01 P, S, T, KV: Sloh Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Český jazyk. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Český jazyk. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Český jazyk Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v jazykových třídách v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Celková dotace je 17 hodin. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk je

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

-k řešení problémů -komunikativní. Určuje slovní druhy, procvičí si mluvnické kategorie u podstatných jmen. Umí rozlišit jména obecná a vlastní

-k řešení problémů -komunikativní. Určuje slovní druhy, procvičí si mluvnické kategorie u podstatných jmen. Umí rozlišit jména obecná a vlastní ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 6. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence Přesahy, Úvod do učiva Lv -str.7,9 osobnosti Tvarosloví: Osobnostní a sociální

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura ve znění standardů platných od 1. 9. 2013

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

5.1 ČESKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.1 ČESKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu 5.1 ČESKÝ JAZYK Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka k získání dobré

Více

Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 7. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence Přesahy, poznámky

Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 7. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence Přesahy, poznámky ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN Určuje věcné významy slov, dokáže pracovat s jazykovými příručkami a slovníky Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 7. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika

Více

Český jazyk a literatura. Seminář z českého jazyka

Český jazyk a literatura. Seminář z českého jazyka 5.2. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Seminář z českého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ČJ)

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ČJ) I. název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ČJ) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Čelné místo ve vyučování na 1. stupni základní školy zaujímá český jazyk. Užívání češtiny

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 13. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační

Více

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu 5. Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Tento předmět má

Více

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1.

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 1. Český jazyk a literatura Časová dotace: 1. ročník 8 hodin 2. ročník 8 hodin 3. ročník 9 hodin 4. ročník 8 hodin 5. ročník 7 hodin Celková dotace na 1.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Český jazyk a literatura je významným nástrojem poznávání světa a porozumění sobě samému a mezi

Více

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník:6. Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty - správně třídí slovní

Více