Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání nižší stupeň osmiletého Gymnázia v Karviné

2 1. Kapitola Identifikační údaje školy Kapitola Charakteristika školy Kapitola Hodinové dotace jednotlivých předmětů Kapitola Učební plány jednotlivých předmětů Jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Španělský jazyk Ruský jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a výpočetní technika Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktická cvičení z geometrie Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova

3 1. Kapitola Identifikační údaje školy Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace Mírová 1442, Karviná - Nové Město, IZO IČ Identifikátor právnické osoby Zřizovací listina Moravskoslezského kraje č.j. ZL/083/2001 Povolené studijní obory: K/801 Gymnázium všeobecné K/401 Gymnázium všeobecné Ředitel: RNDr. Bohumil Vévoda Zástupce ředitele: Mgr. Jan Bajnar Mgr. Miloš Kučera Koordinátor ŠVP: Mgr. Jan Bajnar Telefon: kancelář Fax: zástupce ředitele WWW: 3

4 2. Kapitola Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1953 jako jedenáctiletá střední škola v části Karviná Doly. V současné době se nachází v části Karviná 6 na ulici Mírová V roce 1984 byla v areálu školy postavena v rámci akce Z přístavba školy, která dodnes slouží jako přízemní budova obsahující 5 kmenových učeben, posilovnu, učebnu hudební výchovy a kabinety pro vyučující. Škola sdružuje: 1) Gymnázium, jehož kapacita je 700 žáků IZO: ) Školní jídelnu, jejíž kapacita je 500 jídel denně IZO: Součástí areálu školy je atletický ovál o délce 300 metrů, malé fotbalové a volejbalové hřiště uvnitř oválu, větší fotbalové hřiště a hřiště pro plážový volejbal a víceúčelová plocha s umělým povrchem ( Duhové hřiště ), která byla vybudována v rámci dotace firmy ČEZ. Další možné navýšení počtu tříd je vázáno na rekonstrukci půdních prostor školy, která je však závislá na finančních možnostech zřizovatele. V současné době má škola 22 tříd, z toho v osmiletém studiu 11 tříd a ve čtyřletém studiu také 11 tříd. 4

5 Úplnost a vybavenost školy Jak již bylo v úvodu řečeno, škola byla založena v roce 1953, byla umístěna v několika budovách v Karviné, v současnosti se nachází v budově bývalé základní školy v Karviné 6 na Mírové ulici č Ve třetím patře se nacházejí dvě nově vybudované učebny výpočetní techniky, každá je vybavena interaktivní tabulí a projektorem, počet pracovních stanic 16, počet vyučovacích míst je v každé učebně 32 osob. Na tomto poschodí je umístěn rovněž sektor odborných pracoven chemie ( laboratoř 1, laboratoř 2, váhovna ) a dvě odborné učebny fyziky ( malá ( 16 osob pro praktika z elektrotechniky) a velká posluchárna pro 32 osob ). Ve třetím poschodí jsou kabinety pro celkem 12 osob a sklady pomůcek pro výuku fyziky, chemie a matematiky a deskriptivní geometrie. Ve druhém poschodí jsou kmenové třídy ( 7), dále odborná jazyková učebna francouzského jazyka a anglického jazyka plus kabinety pro 5 vyučujících. V prvním poschodí je 6 kmenových tříd, dvě odborné učebny anglického jazyka ( 16 ), jedna pro výuku německého jazyka (16 ), španělského jazyka ( 16 ) a výtvarné výchovy ( 30 ). Dále následuje pracovna výchovného poradce s kapacitou 16 konzultačních míst, knihovna a informační centrum školy pro přístup studentů na Internet ( 10 stanic v provozu od 7.00 do hodin - zajištěn odborný dozor a možnost využití kopírování dokumentů pro studenty). Učebna biologie na tomto poschodí byla díky grantům vybavena rovněž projektorem a interaktivní tabulí ( 32 osob ), mikroskopická laboratoř pojme 16 osob. Své zázemí v kabinetech na 1. poschodí nachází 14 osob. V přízemí se nachází ředitelství školy a sekretariát, miniaturní sborovna, kabinet sportovních pomůcek, tělocvična, odborná učebna geografie rovněž vybavená veškerou dostupnou technikou díky grantovému řízení, školní bistro, automat na nápoje, školní jídelna a terminál na spolupráci s vedoucí školní jídelny. V prvním podzemním patře jsou umístěny šatnové skříňky studenty, zkušebna akusticky izolovaná pro zájmovou činnost hudebních skupin a také keramická dílna vybavená hrnčířským kruhem a vypalovací pecí. 5

6 Charakteristika pedagogického sboru Ve školním roce tvoří pedagogický sbor celkem 15 mužů a 28 žen. Průměrný věk pedagogických pracovníků činí 43,9 let. Každý pracovník je plně kvalifikovaný, všechny vyučovací hodiny gymnázia jsou učeny v rámci aprobace jednotlivých vyučujících. Všichni pracovníci prošli základními kurzy počítačového vzdělávání a obhájili příslušné certifikáty. Výchovný poradce zahájil odborné čtyřsemestrové studium na Pedagogické fakultě v Ostravě, ředitel školy dokončuje funkční studium II na UK Praha, zástupci ředitele zahájili funkční studium I akreditované MŠMT v Ostravě. Škola získala certifikát školicího zařízení SIPVZ na úrovni Z, P a v dalších vzdělávacích modulech. Žáci, kteří na gymnáziu studují, přicházejí převážně z karvinských základních škol. Vzhledem k výborným vzdělávacím výsledkům školy a následnému vysokému počtu přijatých uchazečů na vysoké školy jsou někteří žáci ochotni dojíždět do Karviné z přilehlých obcí Orlová, Dětmarovice, Stonava, Havířov. Studenti, kteří reprezentují v různých sportovních odvětvích (házená, hokej, kopaná, plavání atd.) mohou sjednat s ředitelem školy individuální studijní plán. Při studiu handicapovaných jedinců ( převážně zrak ) spolupracuje škola s diagnostickým centrem v Opavě. V prosinci 2005 byl škole propůjčen ( v rámci dekády OSN ) z rukou ministryně školství čestný titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupeň na období Gymnázium v Karviné je pilotní školou ekologické výchovy, je zapojena do řady mezinárodních projektů včetně OPRLZ ( ESF ). Sdružení rodičů a přátel školy podporuje školu v činnostech, které škola nemůže hradit ( soutěže žáků, příspěvky na kurzy a exkurze, vybavení školy dresy, nářadím, náčiním, učebními pomůckami atd. ) 6

7 3. Kapitola Hodinové dotace jednotlivých předmětů pro školní rok prima Školní vzdělávací program 4 Gymnázium Karviná Jazyková komunikace I. II. III. IV. pr-kv CELK Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika Inf. a kom. technologie Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktická cvičení Průřezová témata Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Volitelné předměty Celkem Celková povinná časová dotace 122 hodin na druhém stupni základního vzdělávání byla dodržena. 7

8 4. Kapitola Učební plány jednotlivých předmětů Pořadí předmětů: 4.1. Jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Španělský jazyk Ruský jazyk 4.2. Matematika a její aplikace 4.3. Informační a komunikační technologie 4.4. Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis 4.5. Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství 4.6. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova 8

9 4.7. Člověk a svět práce 4.8. Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výhova 9

10 4.1. Jazyková komunikace Český jazyk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘI GYMNÁZIU KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 2. stupeň ZV (6. 9. ročník, prima kvarta osmiletého studia) 10

11 Charakteristika vyučovacího předmětu český jazyk a literatura Gymnázium Karviná Obsahové vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru český jazyk a literatura RVP ZV. V části jazykové a slohové je spojen úzce s předmětem cizí jazyk a zejména v části literární je spjat s vyučovacím předmětem dějepis a občanská výchova. Časové vymezení Hodinová dotace v jednotlivých ročnících odpovídá učebnímu plánu: 6. ročník (prima) 4 hodiny, 7. ročník (sekunda) 4 hodiny, 8. ročník (tercie) 4 hodiny, 9. ročník (kvarta) 4 hodiny týdně. V rozvrhu se nepočítá s dělenými hodinami. Organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu český jazyk a literatura má komplexní charakter. Pro přehlednost je rozdělen do tří základních složek, které jsou navzájem propojeny: výchova literární výchova jazyková výchova komunikační a slohová Součástí výuky předmětu jsou pravidelné návštěvy kulturních představení divadelních i filmových, návštěvy výstav výtvarného umění, knihovnické lekce, které napomáhají při realizaci některých očekávaných výstupů. Realizovaná průřezová témata V rámci předmětu jsou realizovány některé tematické okruhy průřezových témat Enviromentální výchova Mediální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských souvislostech Osobnostní a sociální výchova Výchovné a vzdělávací strategie V hodinách učitel rozvíjí a utváří základní klíčové kompetence. Jedná se především o kompetence komunikativní k učení k řešení problému Dále dochází k rozvíjení dalších kompetencí v souvislosti s propojeností obsahů jiných vyučovacích předmětů: kompetence sociální kompetence občanská Aby učitel na základě učiva dosáhl u žáků rozvoje těchto kompetencí, užívá následujících strategií a postupů: učitel vybírá pro žáky zajímavé úkoly a texty motivuje k zapojení do předmětových soutěží y olympiád 11

12 učitel zadává taková témata, v nichž žáci otevřeně vyjadřují svůj názor podepřený logickými argumenty a tolerují mínění jiných učitel vybírá různé typy textů, podle zadání žáci provádějí analýzu obsahu, zobecňují, formulují závěry učitel vhodnou formou nebo výběrem tématu vede žáka k tomu, aby při diskusích na odborné téma, zejména při tvorbě slohových prací odborného stylu a úvah, využíval svoje poznatky či znalosti z dřívějška a z jiných oborů učitel podporuje v žácích kreativitu různými způsoby práce s literárními texty a ukázkami učitel zadává žákům individuálně nebo ve skupinách krátké referáty o nejnovějším dění v kultuře (literatura, film) na podkladě internetu či novinových článků žáci se doma připravují samostudiem, ke kterému učitel předem připraví cílené otázky tak, aby se žáci soustředili na určité pasáže textu a dokázali se v něm orientovat, redukovat nadbytečné a soustředit se na důležité učí žáky třídit texty do skupin podle stylu učitel zadává motivující úkoly pro mluvní cvičení, jednou z forem je ústní zkoušení, které je metodou mluvního cvičení i metodou klasifikační učitel žáky učí vést diskusi tak, aby byl splněn její cíl učitel vede žáky k tvorbě vlastních textů, podporuje jejich tvůrčí psaní učitel žáky vede k tomu, aby prezentovali své dobré vlastnosti, dovednosti a koníčky, aby dokázali ohodnotit spolužáky učitel žáka konstruktivně kritizuje, vede všechny žáky ke konstruktivní kritice, dále učí žáka vnímat sebe sama ve skupině a odstraňovat chyby v komunikaci a chování Školní vzdělávací program je rozpracován do přehledné tabulky dle dílčích témat, kompetencí, probíraného učiva a mezipředmětových vztahů a průřezových témat. K ŠVP jsou přiloženy obálky učebnic. Zpracovala předmětová komise ČJL pod vedením Mgr. Miroslava Slowika červen

13 Očekávané výstupy z RVP ZV 6. ročník (PRIMA) Žák: - využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů - využívá základy studijního čtení vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytváří poznámky, výpisky nebo výtah - uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování Školní výstupy Učivo Předměty a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Žák: - pozná, co je to vyprávěcí postup - definuje vyprávěcí jazykové prostředky - rozčlení text vypravování dle formy a obsahu (úvod, stať, závěr, záplatka, vyvrcholení) - pozná, co je to popis - naučí se popisovat jevy, věci, děje - umí pracovat s přídavnými jmény - postupuje od celku k části nebo od části k celku - třídí informace dle důležitosti - posoudí jejich objektivnost - orientuje se v textu - pracuje se základní triádou (co? kdy? kde?) - umí napsat dopis (elektronickou zprávu) po stránce formální i obsahové - pracuje s oslovením, pozdravem KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Vypravování Jazykové prostředky Vypravování Stavba, osnova Popis předmětu Popis osoby Popis děje, pr. postupu Zpráva, oznámení Výpisky, výtah Dopis JAZYKOVÁ VÝCHOVA Dějepis Film Školní výlet, exkurze Rodina Výtvarná výchova Móda Vaření, praktické práce Výchova uvědomělého občana Učení jako základ vzdělání Občanská nauka Dopis zahraničnímu příteli výchova k evropskému a globálnímu vnímání skutečnosti - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami - definuje jazykovědu jako vědní obor - pracuje s jazykovými příručkami základními, ví, co obsahují, uvědomuje si jejich důležitost Jazykověda a její složky Jazykové příručky Knihovnické lekce - spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná česká slova - uvědomuje si rozdíl mezi zvukem a písmem - umí zapsat mluvený projev Zvuková stránka jazyka Fyzika a zvuk 13

14 - v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný - pozná kořen slova, koncovku, předponu a příponu - umí pracovat se zdvojenými souhláskami na slovním švu Stavba slova a pravopis Cizí jazyk - rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí - správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci - pozná, co je to věta, definuje ji - pozná základní skladební dvojici - pravopisně zvládne shodu podmětu a přísudku v příčestí minulém - rozvijí podmět a přísudek jinými větnými členy, umí je pojmenovat - umí zapsat mluvený projev - pozná slovní druhy - umí skloňovat, zná skloňovací vzory - umí pracovat s nesklonnými jmény, pozná pád, číslo, rod - umí časovat sloveso, pozná jeho základní gramatické kategorie čísla, času, způsobu Skladba základní větný člen Shoda přísudku s podmětem Rozvíjející větné členy Věta jednoduchá, souvětí Přímá řeč Tvarosloví substantiva Tvarosloví adjektiva Tvarosloví zájmena, číslovky Tvarosloví - slovesa LITERÁRNÍ VÝCHOVA - rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele - rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty - definuje bajku a umí interpretovat ponaučení vyplývající pro člověka - definuje pohádku, její charakteristiky - pozná literaturu historickou, pověsti, hlavní přestavitele Bajky Pohádky a nepohádky Balady a romance Příběhy z dávných dob Přírodopis a vlastnosti zvířat Filmová tvorba, Výtvarná výchova ilustrátoři Dějepis národní obrození, básníci jako bojovníci za národ Dějepis pověsti o vzniku českého národa - definuje sci-fi literaturu - definuje základní charakteristiky básně (rým, sloka, obrazná pojmenování, rytmus, volný verš, zvukové prostředky) Svět fantazie Čemu se říká báseň Ať žije život Příběhy o dětech Čtení pod lavicí Fyzika vesmír Občanská nauka děti a jejich postavení ve společnosti 14

15 Očekávané výstupy z RVP ZV 7. ročník (SEKUNDA) Žák: Školní výstupy Učivo Předměty a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Žák: KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - umí vypravovat, stylizovat text vhodnými jazykovými prostředky, užívá přímou řeč - dokáže rozdělit celek na části, umí je objektivně popsat, užívá vhodná přirovnání, přívlastky - rozumí slovní zásobě lidských vlastností, odlišuje dobré od špatných, umí popsat člověka z hlediska vnějšího Vypravování Popis uměleckých děl Líčení Charakteristika Výtvarná výchova, struktura uměleckého díla obrazu, sochy Přírodopis líčení krajiny ročního období Občanská nauka - pracuje s informacemi, které třídí dle důležitosti, umí podat základní informace o životě a schopnostech osoby Životopis Žádost, pozvánka Výtah Občanská nauka člověk a svět práce Občanská nauka člověk a svět práce JAZYKOVÁ VÝCHOVA - správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci - pozná slovní druhy dle významu i formy - umí skloňovat jména - umí pracovat s nesklonnými jmény - umí časovat slovesa - pozná, jakou funkci mají slovní druhy ve větě Podstatná jména Přídavná jména Zájmena Číslovky Slovesa Příslovce Předložky, spojky, částice, citoslovce Cizí jazyk - v písemném projevu zvládá pravopis lexikální i morfologický - správně zaznamená slova - pozná, co je to vlastní jméno - umí správně pracovat s velkými písmeny - umí vyhledat problematické jevy v příručce Pravopis Vlastní jména Zeměpis názvy hor, moří, řek, měst, ulic ad. Občanská nauka názvy institucí 15

16 - rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí - umí správně napsat příčestí minulé ve shodě s podmětem - umí vyjmenovaná slova Pravopis i/y - pracuje s pojmy podmět a přísudek o část podmětná a přísudková o větný člen o větný člen vyjádřený slovesně - umí nahradit větný člen vedlejší větou a naopak - umí položit otázku tak, aby se dalo odpovědět vedlejší větou - zvládá syntaktický pravopis a pozná spojovací výrazy Věta dvojčlenná, jednočlenná, větný ekvivalent Vedlejší věty -přísudková -podmětná -předmětná -příslovečné -přívlastková -doplňková Větná stavba - pozná, co je ve větě důležité (jádro) a co je již známo (východisko) - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování - definuje slovo - dělí slova na spisovná a nespisovná - pozná homonyma, synonyma - pozná slova přejatá, odvozená a složená - zná zkratky Význam slov Slova jednoznačná mnohoznačná Obohacování slovní zásoby Občanská nauka zkratky politických stran a institucí LITERÁRNÍ VÝCHOVA - formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby - rozpoznává základní rysy výrazného stylu autora - umí přednášet a ústně interpretovat text - umí text dotvářet - pozná tematickou oblast dle jazykového stylu autora - interpretuje básnický text - pozná humor a satiru - ví, co je to jazyková komika - ví, co je situační komika Bajky a nebajky Příběhy z dávných dob (báje, pověsti, letopisy) A to je ta krásná země Jsme části Země Příběhy psané životem Ve jménu fantazie Čemu se říká báseň Koutek humoru Dopis v lahvi Dějepis, přrodopis Film Zeměpis Přírodopis, Zeměpis, průřezové téma enviromentální výchovy Občanská nauka postavení člověka ve společnosti 16

17 Očekávané výstupy z RVP ZV 8. ročník (TERCIE) Žák: Školní výstupy Učivo Předměty a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Žák: KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru - v projevu improvizovaném i připraveném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči - na základě čteného textu pozná vlastnosti postav, interpretuje jejich chování, postoje, jazyk, vyjadřování, hodnotí, kritizuje, navrhuje jejich nápravu - objektivně hodnotí skutečnost, dokáže předat názory, výstupy výzkumů, umí používat terminologii, sdělovat podstatné jednoduchou a srozumitelnou formou Charakteristika literárních postav Výklad Výtah Film Četba přesah do většiny naukových předmětů - subjektivně hodnotí popisovanou skutečnost, tříbí své názory, zdůvodňuje je, klade si deliberativní otázky, na které hledá odpověď, hledá řešení problému Subjektivně zabarvený popis Úvaha JAZYKOVÁ VÝCHOVA přesah do většiny humanitních oborů dějepis občanská nauka zeměpis přírodopis a ekologie - využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě projevů podle komunikační situace - správně skloňuje problematická zájmena - pozná slovesný vid dokonavý/nedokonavý - zařadí sloveso ke vzoru a umí správně určit minulý čas a rozkazovací způsob - správně užívá morfologické tvary a správně je zapisuje - definuje větný člen na základě obsahu, postavení ve větě i slovnědruhové platnosti - umí užívat přístavky, odděluje je interpunkcí Skloňování zájmena týž (tentýž) Slovesný vid Slovesné třídy a vzory Pravopis koncovek jmen a sloves Základní větné členy Rozvíjející větné členy Přístavkový vztah Cizí jazyk problematika slovanského vidu a kategorie času v západních jazycích (řeší jazykáři, češtinář pouze okrajově) Občanská nauka osobnosti Literární výchova - spisovatelé 17

18 - umí rozdělit souvětí na části - pozná podřadnost vět - pozná souřadnost vět - rozpozná vedlejší věty a nahradí je větným členem - umí se zeptat na vedlejší větu - umí ji oddělovat částkami z obou stran - pozná spojky souřadné a poměry - pozná slova přejatá, určí jazyk přejatého slova - přiřazuje přejatá slova k českým vzorům nebo skloňuje zvláštně - pracuje s cizími jmény a názvy - cizím slovům rozumí Souvětí podřadné, souřadné spojení vět, druh vedlejších vět Souvětí souřadné, poměry mezi hlavními větami Nauka o slovní zásobě Skloňování přejatých obecných jmen Skloňování přejatých vlastních jmen Jazyky světa Světové jazyky Globalizace Enviromentální výchova LITERÁRNÍ VÝCHOVA - uceleně reprodukuje test, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje jeho smysl - umí přednes literárního textu - volně reprodukuje - zaznamenává hlavní myšlenky - dramatizuje - výtvarně text doprovází - pozná strukturu, pracuje s pojmy: o námět o téma díla o lit. hrdina o kompozice Hrdinové dávných dob Kraj mého zpěvu Z Čech až na konec světa Strom života Prkna, která znamenají svět Příběhy psané životem Pro tebe, má lásko Fantastické světy Dokud se zpívá Čtení pod polštář Dějepis Občanská nauka můj kraj, region Zeměpis cestování Divadlo Občanská nauka člověk a společnost Hudební výchova 18

19 Očekávané výstupy z RVP ZV 9. ročník (KVARTA) Žák: Školní výstupy Učivo Předměty a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Žák: KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - žák umí vše, co bylo dáno jako základní výstup v předchozích ročnících - v mluveném projevu připravovaném i improvizovaném vhodně používá verbálních i nonverbálních a paralingválních prostředků - zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu - rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj - umí vypravovat záživnou formou, používá vhodných jazykových prostředků - umí vypravovat fikci, umí vymýšlet zápletky a způsoby jejich rozuzlení - umí popsat základní vlastnosti věcí a osob z hlediska fyzického, u člověka umí charakterizovat jeho vlastnosti z hlediska psychického. - umí zpracovat popis postupu tak, aby byl funkční jako návod - umí vyplňovat tiskopisy a chápe jejich důležitost a závažnost jejich správného vyplnění - umí promlouvat k publiku, fungovat jako moderátor, vyzná se v tiskovinách, rozlišuje vhodnost a nevhodnost vyjádření a správně interpretuje projevy jiných Vypravování v běžné komunikaci Vypravování v umělecké oblasti Popis a charakteristika Popis předmětu Popis děje, pracovního postupu Tiskopisy, životopis Výklad a výtah, úvaha Proslov, diskuse, zpravodajské útvary JAZYKOVÁ VÝCHOVA přesahy do běžných životních situací Občanská nauka Výtvarná výchova, hudební výchova Naukové předměty Občanská nauka Fyzika, praktické činnosti. chemie Občanská nauka Mediální výchova, tisk. televize, film, divadlo, řečnictví, rodinné projevy - žák umí vše, co bylo dáno jako základní výstup v předchozích ročnících - rozlišuje vztahy významových jednotek ve větě a v souvětí - umí zásady spisovné výslovnosti - umí modulovat souvislou řeč - umí pracovat s celou deklinací slovesa, i tvary neobvyklé - užívá morfologických pravidel jako metody ke správnému pravopisu (vzory, shody) - pracuje s pravidly pro zápis velkých písmen, užívá příručky Jména, skloňování obecných jmen přejatých a cizích jmen vlastních Sloves, jejich tvary, přechodníky Pravopis koncovek jmen a sloves, psaní velkých písmen ve vlastních jménech Větné členy holé, rozvité, souřadně spojené Funkce vět a větných Zeměpis, Občanská nauka,. Cizí jazyk Dějepis, historická četba 19

20 - rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodňuje jejich užití - chápe nutnost komunikace nezbytnost predikace jako logického principu - umí tvořit větu dle syntaktických pravidel s vhodným slovosledem, který sleduje význam sdělení (otázka, zvolání, subjektivní zabarvení) ekvivalentů souvětí podřadné Tvoření vět Hlavní zásady českého slovosledu - chápe jazykové rozlišení Evropy, umí popsat vývoj jazyka obecně i jazyka národního Slovanské jazyky, vývoj českého jazyka, útvary českého jazyka Občanská nauka Zeměpis -chápání evropských a globálních souvislostí - definuje se jako mluvčí jistého nářečí Tvoření slov, význam slova Zeměpis region, ve kterém žiji Národnostní otázky LITERÁRNÍ VÝCHOVA - rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora - tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie - uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře - porovnává různá ztvárnění téhož tématu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování - vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích - umí zaznamenat a reprodukovat hlavní myšlenky - interpretuje literární text - rozlišuje mezi literaturou uměleckou a věcnou - srovnává literaturu moderní a starší, čím se vyznačuje, jaká témata ad. - zná hlavní vývojová období české i světové literatury - zná hlavní představitele české prózy - zná hlavní představitele české poezie - zná hlavní představitele sci-fi - zná hlavní myšlenky díla K. Čapka - zná díla reagující na válku Chvála vypravěčství Werich, Čapek Hašek, Hrabal Naruby aneb Jak vychovat vychovatele Viewegh, vyskočil Divadlo písňové texty V+W, S + Š, S+S Poezie Bezruč, Wolker Nezval, Kainar Hrabě, Skácel, Seifert Vize a fantazie Čapek, Orwell Hemingway, Šolochov Jazyková výchova Dějepis Enviromentální výchova Mediální výchova, divadelní představení, film recitace textů Občanská nauka sociální problematika Zempěis region, ve kterém žiji Enviromentální výchova udržitelný vývoj lidstva interpretace čapkovských témat a jejich nadčasovost 20

21 Anglický jazyk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ANGLICKÝ JAZYK PŘI GYMNÁZIU KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 2.stupeň ZV (6. 9. ročník, prima kvarta osmiletého gymnázia) 21

22 Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru anglický jazyk Receptivní řečové dovednosti Očekávané výstupy Žák - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu - rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky - rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci - odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu - používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku Produktivní řečové dovednosti Očekávané výstupy Žák - sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy - písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty - stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace - vyžádá jednoduchou informaci Interaktivní řečové dovednosti Očekávané výstupy Žák - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích 22

23 V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata: - Osobnostní a sociální výchova - Výchova demokratického občana - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Multikulturní výchova - Environmentální výchova - Mediální výchova 23

24 Hodinové dotace pro angličtinu jako první cizí jazyk: Ročník Počet hodin týdně Počet hodin za rok Prima 3 asi 110 Sekunda 3 asi 110 Tercie 3 asi 110 Kvarta 3 asi

25 Doporučené učebnice: Prima, sekunda New Headway English Course Elementary John and Liz Soars, Oxford University Press Tercie, kvarta New Headway English Course Pre-Intermediate John and Liz Soars, Oxford University Press 25

26 TEMATICKÝ PLÁN - PRIMA Předpokládaná vstupní úroveň: Předpokládaná výstupní úroveň: Září: Na ZŠ (4., 5. ročník) se žáci seznámili se základy angličtiny nejjednodušší gramatikou a slovní zásobou. Žáci jsou schopni porozumět jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci, odvodit pravděpodobný význam nových slov z kontextu, vyžádat si jednoduchou informaci, domluvit se v běžných situacích. Hello everybody Grammar: Vocabulary: Reading and writing: Communication: Verb to be, possessive adjectives Countries Using a bilingual dictionary Plural nouns Introducing yourself Everyday English How ae you. Osobnostní a sociální výchova: Komunikace, představení se, seznamování se, informace o zemi původu Výchova demokratického občana: Vede k respektování kulturních a etnických odlišností. Multikulturní výchova: Komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin. Tematické okruhy: Věci denní potřeby, seznamování se, informace o sobě, rodina. Říjen: Meeting people Grammar: Vocabulary: Reading and listening: Communication: Osobnostní výchova: Verb to be questions and negatives, short answers, possessive The family members of the family Opposites Food and drink A letter from America In a café ordering meals, prices Dobré mezilidské vztahy v rodině i mimo ni, utváření pozitivního postoje k sobě samému i k druhým, poznávání lidí, komunikace. 26

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Dokáže správně přečíst krátký text. Čtení vět dle probírané slovní zásoby. Rýmy autentické texty. Vánoční koledy

Dokáže správně přečíst krátký text. Čtení vět dle probírané slovní zásoby. Rýmy autentické texty. Vánoční koledy Druhý cizí jazyk: Anglický jazyk Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Receptivní řečové dovednosti Čte nahlas plynule a foneticky správně texty

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Z V 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 3. období 6. ročník Český jazyk pro 6.ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia (Fraus 2003) Pracovní sešit pro 6.ročník ZŠ a primu

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů školní vzdělávací program Škola pro život ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Žák: umí představit sebe, svoji rodinu a kamarády, vztahy v rodině popíše režim dne pojmenuje pořadí věcí či událostí sdělí, jak často dělá různé činnosti a na totéž

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí. Charakteristika předmětu 2. stupně Český jazyk (ČJ) Český jazyk je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. a 7. ročníku 4 hodiny týdně, v 7.

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník

Anglický jazyk pro 8. ročník Anglický jazyk pro 8. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích - stručně reprodukuje

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Anglický jazyk pro 6. ročník

Anglický jazyk pro 6. ročník Anglický jazyk pro 6. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Školní vzdělávací plán: Planet 1

Školní vzdělávací plán: Planet 1 LEKCE 1 LEKCE 2 Klíčové Očekávané výstupy Učivo dané RVP pozdravit sociální a personální - navázat kontakt komunikativní - rozumět krátkému projevu doprovázenému ilustracemi LEKCE 3 k učení - umět vyhledat

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Další cizí jazyk Německý jazyk

Další cizí jazyk Německý jazyk Další cizí jazyk Německý jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk RVP ZV a ze Společného evropského referenčního rámce

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6 Německý jazyk začátečnický V rámci Inovace studijního programu PIS byly u studijního oboru německý jazyk začátečnický (NE2) vymezeny základní aspekty ve výuce tak, aby po ukončení studia byli studenti

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a

Více