Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání nižší stupeň osmiletého Gymnázia v Karviné

2 1. Kapitola Identifikační údaje školy Kapitola Charakteristika školy Kapitola Hodinové dotace jednotlivých předmětů Kapitola Učební plány jednotlivých předmětů Jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Španělský jazyk Ruský jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a výpočetní technika Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktická cvičení z geometrie Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova

3 1. Kapitola Identifikační údaje školy Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace Mírová 1442, Karviná - Nové Město, IZO IČ Identifikátor právnické osoby Zřizovací listina Moravskoslezského kraje č.j. ZL/083/2001 Povolené studijní obory: K/801 Gymnázium všeobecné K/401 Gymnázium všeobecné Ředitel: RNDr. Bohumil Vévoda Zástupce ředitele: Mgr. Jan Bajnar Mgr. Miloš Kučera Koordinátor ŠVP: Mgr. Jan Bajnar Telefon: kancelář Fax: zástupce ředitele WWW: 3

4 2. Kapitola Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1953 jako jedenáctiletá střední škola v části Karviná Doly. V současné době se nachází v části Karviná 6 na ulici Mírová V roce 1984 byla v areálu školy postavena v rámci akce Z přístavba školy, která dodnes slouží jako přízemní budova obsahující 5 kmenových učeben, posilovnu, učebnu hudební výchovy a kabinety pro vyučující. Škola sdružuje: 1) Gymnázium, jehož kapacita je 700 žáků IZO: ) Školní jídelnu, jejíž kapacita je 500 jídel denně IZO: Součástí areálu školy je atletický ovál o délce 300 metrů, malé fotbalové a volejbalové hřiště uvnitř oválu, větší fotbalové hřiště a hřiště pro plážový volejbal a víceúčelová plocha s umělým povrchem ( Duhové hřiště ), která byla vybudována v rámci dotace firmy ČEZ. Další možné navýšení počtu tříd je vázáno na rekonstrukci půdních prostor školy, která je však závislá na finančních možnostech zřizovatele. V současné době má škola 22 tříd, z toho v osmiletém studiu 11 tříd a ve čtyřletém studiu také 11 tříd. 4

5 Úplnost a vybavenost školy Jak již bylo v úvodu řečeno, škola byla založena v roce 1953, byla umístěna v několika budovách v Karviné, v současnosti se nachází v budově bývalé základní školy v Karviné 6 na Mírové ulici č Ve třetím patře se nacházejí dvě nově vybudované učebny výpočetní techniky, každá je vybavena interaktivní tabulí a projektorem, počet pracovních stanic 16, počet vyučovacích míst je v každé učebně 32 osob. Na tomto poschodí je umístěn rovněž sektor odborných pracoven chemie ( laboratoř 1, laboratoř 2, váhovna ) a dvě odborné učebny fyziky ( malá ( 16 osob pro praktika z elektrotechniky) a velká posluchárna pro 32 osob ). Ve třetím poschodí jsou kabinety pro celkem 12 osob a sklady pomůcek pro výuku fyziky, chemie a matematiky a deskriptivní geometrie. Ve druhém poschodí jsou kmenové třídy ( 7), dále odborná jazyková učebna francouzského jazyka a anglického jazyka plus kabinety pro 5 vyučujících. V prvním poschodí je 6 kmenových tříd, dvě odborné učebny anglického jazyka ( 16 ), jedna pro výuku německého jazyka (16 ), španělského jazyka ( 16 ) a výtvarné výchovy ( 30 ). Dále následuje pracovna výchovného poradce s kapacitou 16 konzultačních míst, knihovna a informační centrum školy pro přístup studentů na Internet ( 10 stanic v provozu od 7.00 do hodin - zajištěn odborný dozor a možnost využití kopírování dokumentů pro studenty). Učebna biologie na tomto poschodí byla díky grantům vybavena rovněž projektorem a interaktivní tabulí ( 32 osob ), mikroskopická laboratoř pojme 16 osob. Své zázemí v kabinetech na 1. poschodí nachází 14 osob. V přízemí se nachází ředitelství školy a sekretariát, miniaturní sborovna, kabinet sportovních pomůcek, tělocvična, odborná učebna geografie rovněž vybavená veškerou dostupnou technikou díky grantovému řízení, školní bistro, automat na nápoje, školní jídelna a terminál na spolupráci s vedoucí školní jídelny. V prvním podzemním patře jsou umístěny šatnové skříňky studenty, zkušebna akusticky izolovaná pro zájmovou činnost hudebních skupin a také keramická dílna vybavená hrnčířským kruhem a vypalovací pecí. 5

6 Charakteristika pedagogického sboru Ve školním roce tvoří pedagogický sbor celkem 15 mužů a 28 žen. Průměrný věk pedagogických pracovníků činí 43,9 let. Každý pracovník je plně kvalifikovaný, všechny vyučovací hodiny gymnázia jsou učeny v rámci aprobace jednotlivých vyučujících. Všichni pracovníci prošli základními kurzy počítačového vzdělávání a obhájili příslušné certifikáty. Výchovný poradce zahájil odborné čtyřsemestrové studium na Pedagogické fakultě v Ostravě, ředitel školy dokončuje funkční studium II na UK Praha, zástupci ředitele zahájili funkční studium I akreditované MŠMT v Ostravě. Škola získala certifikát školicího zařízení SIPVZ na úrovni Z, P a v dalších vzdělávacích modulech. Žáci, kteří na gymnáziu studují, přicházejí převážně z karvinských základních škol. Vzhledem k výborným vzdělávacím výsledkům školy a následnému vysokému počtu přijatých uchazečů na vysoké školy jsou někteří žáci ochotni dojíždět do Karviné z přilehlých obcí Orlová, Dětmarovice, Stonava, Havířov. Studenti, kteří reprezentují v různých sportovních odvětvích (házená, hokej, kopaná, plavání atd.) mohou sjednat s ředitelem školy individuální studijní plán. Při studiu handicapovaných jedinců ( převážně zrak ) spolupracuje škola s diagnostickým centrem v Opavě. V prosinci 2005 byl škole propůjčen ( v rámci dekády OSN ) z rukou ministryně školství čestný titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupeň na období Gymnázium v Karviné je pilotní školou ekologické výchovy, je zapojena do řady mezinárodních projektů včetně OPRLZ ( ESF ). Sdružení rodičů a přátel školy podporuje školu v činnostech, které škola nemůže hradit ( soutěže žáků, příspěvky na kurzy a exkurze, vybavení školy dresy, nářadím, náčiním, učebními pomůckami atd. ) 6

7 3. Kapitola Hodinové dotace jednotlivých předmětů pro školní rok prima Školní vzdělávací program 4 Gymnázium Karviná Jazyková komunikace I. II. III. IV. pr-kv CELK Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika Inf. a kom. technologie Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktická cvičení Průřezová témata Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Volitelné předměty Celkem Celková povinná časová dotace 122 hodin na druhém stupni základního vzdělávání byla dodržena. 7

8 4. Kapitola Učební plány jednotlivých předmětů Pořadí předmětů: 4.1. Jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Španělský jazyk Ruský jazyk 4.2. Matematika a její aplikace 4.3. Informační a komunikační technologie 4.4. Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis 4.5. Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství 4.6. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova 8

9 4.7. Člověk a svět práce 4.8. Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výhova 9

10 4.1. Jazyková komunikace Český jazyk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘI GYMNÁZIU KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 2. stupeň ZV (6. 9. ročník, prima kvarta osmiletého studia) 10

11 Charakteristika vyučovacího předmětu český jazyk a literatura Gymnázium Karviná Obsahové vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru český jazyk a literatura RVP ZV. V části jazykové a slohové je spojen úzce s předmětem cizí jazyk a zejména v části literární je spjat s vyučovacím předmětem dějepis a občanská výchova. Časové vymezení Hodinová dotace v jednotlivých ročnících odpovídá učebnímu plánu: 6. ročník (prima) 4 hodiny, 7. ročník (sekunda) 4 hodiny, 8. ročník (tercie) 4 hodiny, 9. ročník (kvarta) 4 hodiny týdně. V rozvrhu se nepočítá s dělenými hodinami. Organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu český jazyk a literatura má komplexní charakter. Pro přehlednost je rozdělen do tří základních složek, které jsou navzájem propojeny: výchova literární výchova jazyková výchova komunikační a slohová Součástí výuky předmětu jsou pravidelné návštěvy kulturních představení divadelních i filmových, návštěvy výstav výtvarného umění, knihovnické lekce, které napomáhají při realizaci některých očekávaných výstupů. Realizovaná průřezová témata V rámci předmětu jsou realizovány některé tematické okruhy průřezových témat Enviromentální výchova Mediální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských souvislostech Osobnostní a sociální výchova Výchovné a vzdělávací strategie V hodinách učitel rozvíjí a utváří základní klíčové kompetence. Jedná se především o kompetence komunikativní k učení k řešení problému Dále dochází k rozvíjení dalších kompetencí v souvislosti s propojeností obsahů jiných vyučovacích předmětů: kompetence sociální kompetence občanská Aby učitel na základě učiva dosáhl u žáků rozvoje těchto kompetencí, užívá následujících strategií a postupů: učitel vybírá pro žáky zajímavé úkoly a texty motivuje k zapojení do předmětových soutěží y olympiád 11

12 učitel zadává taková témata, v nichž žáci otevřeně vyjadřují svůj názor podepřený logickými argumenty a tolerují mínění jiných učitel vybírá různé typy textů, podle zadání žáci provádějí analýzu obsahu, zobecňují, formulují závěry učitel vhodnou formou nebo výběrem tématu vede žáka k tomu, aby při diskusích na odborné téma, zejména při tvorbě slohových prací odborného stylu a úvah, využíval svoje poznatky či znalosti z dřívějška a z jiných oborů učitel podporuje v žácích kreativitu různými způsoby práce s literárními texty a ukázkami učitel zadává žákům individuálně nebo ve skupinách krátké referáty o nejnovějším dění v kultuře (literatura, film) na podkladě internetu či novinových článků žáci se doma připravují samostudiem, ke kterému učitel předem připraví cílené otázky tak, aby se žáci soustředili na určité pasáže textu a dokázali se v něm orientovat, redukovat nadbytečné a soustředit se na důležité učí žáky třídit texty do skupin podle stylu učitel zadává motivující úkoly pro mluvní cvičení, jednou z forem je ústní zkoušení, které je metodou mluvního cvičení i metodou klasifikační učitel žáky učí vést diskusi tak, aby byl splněn její cíl učitel vede žáky k tvorbě vlastních textů, podporuje jejich tvůrčí psaní učitel žáky vede k tomu, aby prezentovali své dobré vlastnosti, dovednosti a koníčky, aby dokázali ohodnotit spolužáky učitel žáka konstruktivně kritizuje, vede všechny žáky ke konstruktivní kritice, dále učí žáka vnímat sebe sama ve skupině a odstraňovat chyby v komunikaci a chování Školní vzdělávací program je rozpracován do přehledné tabulky dle dílčích témat, kompetencí, probíraného učiva a mezipředmětových vztahů a průřezových témat. K ŠVP jsou přiloženy obálky učebnic. Zpracovala předmětová komise ČJL pod vedením Mgr. Miroslava Slowika červen

13 Očekávané výstupy z RVP ZV 6. ročník (PRIMA) Žák: - využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů - využívá základy studijního čtení vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytváří poznámky, výpisky nebo výtah - uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování Školní výstupy Učivo Předměty a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Žák: - pozná, co je to vyprávěcí postup - definuje vyprávěcí jazykové prostředky - rozčlení text vypravování dle formy a obsahu (úvod, stať, závěr, záplatka, vyvrcholení) - pozná, co je to popis - naučí se popisovat jevy, věci, děje - umí pracovat s přídavnými jmény - postupuje od celku k části nebo od části k celku - třídí informace dle důležitosti - posoudí jejich objektivnost - orientuje se v textu - pracuje se základní triádou (co? kdy? kde?) - umí napsat dopis (elektronickou zprávu) po stránce formální i obsahové - pracuje s oslovením, pozdravem KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Vypravování Jazykové prostředky Vypravování Stavba, osnova Popis předmětu Popis osoby Popis děje, pr. postupu Zpráva, oznámení Výpisky, výtah Dopis JAZYKOVÁ VÝCHOVA Dějepis Film Školní výlet, exkurze Rodina Výtvarná výchova Móda Vaření, praktické práce Výchova uvědomělého občana Učení jako základ vzdělání Občanská nauka Dopis zahraničnímu příteli výchova k evropskému a globálnímu vnímání skutečnosti - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami - definuje jazykovědu jako vědní obor - pracuje s jazykovými příručkami základními, ví, co obsahují, uvědomuje si jejich důležitost Jazykověda a její složky Jazykové příručky Knihovnické lekce - spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná česká slova - uvědomuje si rozdíl mezi zvukem a písmem - umí zapsat mluvený projev Zvuková stránka jazyka Fyzika a zvuk 13

14 - v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný - pozná kořen slova, koncovku, předponu a příponu - umí pracovat se zdvojenými souhláskami na slovním švu Stavba slova a pravopis Cizí jazyk - rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí - správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci - pozná, co je to věta, definuje ji - pozná základní skladební dvojici - pravopisně zvládne shodu podmětu a přísudku v příčestí minulém - rozvijí podmět a přísudek jinými větnými členy, umí je pojmenovat - umí zapsat mluvený projev - pozná slovní druhy - umí skloňovat, zná skloňovací vzory - umí pracovat s nesklonnými jmény, pozná pád, číslo, rod - umí časovat sloveso, pozná jeho základní gramatické kategorie čísla, času, způsobu Skladba základní větný člen Shoda přísudku s podmětem Rozvíjející větné členy Věta jednoduchá, souvětí Přímá řeč Tvarosloví substantiva Tvarosloví adjektiva Tvarosloví zájmena, číslovky Tvarosloví - slovesa LITERÁRNÍ VÝCHOVA - rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele - rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty - definuje bajku a umí interpretovat ponaučení vyplývající pro člověka - definuje pohádku, její charakteristiky - pozná literaturu historickou, pověsti, hlavní přestavitele Bajky Pohádky a nepohádky Balady a romance Příběhy z dávných dob Přírodopis a vlastnosti zvířat Filmová tvorba, Výtvarná výchova ilustrátoři Dějepis národní obrození, básníci jako bojovníci za národ Dějepis pověsti o vzniku českého národa - definuje sci-fi literaturu - definuje základní charakteristiky básně (rým, sloka, obrazná pojmenování, rytmus, volný verš, zvukové prostředky) Svět fantazie Čemu se říká báseň Ať žije život Příběhy o dětech Čtení pod lavicí Fyzika vesmír Občanská nauka děti a jejich postavení ve společnosti 14

15 Očekávané výstupy z RVP ZV 7. ročník (SEKUNDA) Žák: Školní výstupy Učivo Předměty a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Žák: KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - umí vypravovat, stylizovat text vhodnými jazykovými prostředky, užívá přímou řeč - dokáže rozdělit celek na části, umí je objektivně popsat, užívá vhodná přirovnání, přívlastky - rozumí slovní zásobě lidských vlastností, odlišuje dobré od špatných, umí popsat člověka z hlediska vnějšího Vypravování Popis uměleckých děl Líčení Charakteristika Výtvarná výchova, struktura uměleckého díla obrazu, sochy Přírodopis líčení krajiny ročního období Občanská nauka - pracuje s informacemi, které třídí dle důležitosti, umí podat základní informace o životě a schopnostech osoby Životopis Žádost, pozvánka Výtah Občanská nauka člověk a svět práce Občanská nauka člověk a svět práce JAZYKOVÁ VÝCHOVA - správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci - pozná slovní druhy dle významu i formy - umí skloňovat jména - umí pracovat s nesklonnými jmény - umí časovat slovesa - pozná, jakou funkci mají slovní druhy ve větě Podstatná jména Přídavná jména Zájmena Číslovky Slovesa Příslovce Předložky, spojky, částice, citoslovce Cizí jazyk - v písemném projevu zvládá pravopis lexikální i morfologický - správně zaznamená slova - pozná, co je to vlastní jméno - umí správně pracovat s velkými písmeny - umí vyhledat problematické jevy v příručce Pravopis Vlastní jména Zeměpis názvy hor, moří, řek, měst, ulic ad. Občanská nauka názvy institucí 15

16 - rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí - umí správně napsat příčestí minulé ve shodě s podmětem - umí vyjmenovaná slova Pravopis i/y - pracuje s pojmy podmět a přísudek o část podmětná a přísudková o větný člen o větný člen vyjádřený slovesně - umí nahradit větný člen vedlejší větou a naopak - umí položit otázku tak, aby se dalo odpovědět vedlejší větou - zvládá syntaktický pravopis a pozná spojovací výrazy Věta dvojčlenná, jednočlenná, větný ekvivalent Vedlejší věty -přísudková -podmětná -předmětná -příslovečné -přívlastková -doplňková Větná stavba - pozná, co je ve větě důležité (jádro) a co je již známo (východisko) - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování - definuje slovo - dělí slova na spisovná a nespisovná - pozná homonyma, synonyma - pozná slova přejatá, odvozená a složená - zná zkratky Význam slov Slova jednoznačná mnohoznačná Obohacování slovní zásoby Občanská nauka zkratky politických stran a institucí LITERÁRNÍ VÝCHOVA - formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby - rozpoznává základní rysy výrazného stylu autora - umí přednášet a ústně interpretovat text - umí text dotvářet - pozná tematickou oblast dle jazykového stylu autora - interpretuje básnický text - pozná humor a satiru - ví, co je to jazyková komika - ví, co je situační komika Bajky a nebajky Příběhy z dávných dob (báje, pověsti, letopisy) A to je ta krásná země Jsme části Země Příběhy psané životem Ve jménu fantazie Čemu se říká báseň Koutek humoru Dopis v lahvi Dějepis, přrodopis Film Zeměpis Přírodopis, Zeměpis, průřezové téma enviromentální výchovy Občanská nauka postavení člověka ve společnosti 16

17 Očekávané výstupy z RVP ZV 8. ročník (TERCIE) Žák: Školní výstupy Učivo Předměty a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Žák: KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru - v projevu improvizovaném i připraveném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči - na základě čteného textu pozná vlastnosti postav, interpretuje jejich chování, postoje, jazyk, vyjadřování, hodnotí, kritizuje, navrhuje jejich nápravu - objektivně hodnotí skutečnost, dokáže předat názory, výstupy výzkumů, umí používat terminologii, sdělovat podstatné jednoduchou a srozumitelnou formou Charakteristika literárních postav Výklad Výtah Film Četba přesah do většiny naukových předmětů - subjektivně hodnotí popisovanou skutečnost, tříbí své názory, zdůvodňuje je, klade si deliberativní otázky, na které hledá odpověď, hledá řešení problému Subjektivně zabarvený popis Úvaha JAZYKOVÁ VÝCHOVA přesah do většiny humanitních oborů dějepis občanská nauka zeměpis přírodopis a ekologie - využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě projevů podle komunikační situace - správně skloňuje problematická zájmena - pozná slovesný vid dokonavý/nedokonavý - zařadí sloveso ke vzoru a umí správně určit minulý čas a rozkazovací způsob - správně užívá morfologické tvary a správně je zapisuje - definuje větný člen na základě obsahu, postavení ve větě i slovnědruhové platnosti - umí užívat přístavky, odděluje je interpunkcí Skloňování zájmena týž (tentýž) Slovesný vid Slovesné třídy a vzory Pravopis koncovek jmen a sloves Základní větné členy Rozvíjející větné členy Přístavkový vztah Cizí jazyk problematika slovanského vidu a kategorie času v západních jazycích (řeší jazykáři, češtinář pouze okrajově) Občanská nauka osobnosti Literární výchova - spisovatelé 17

18 - umí rozdělit souvětí na části - pozná podřadnost vět - pozná souřadnost vět - rozpozná vedlejší věty a nahradí je větným členem - umí se zeptat na vedlejší větu - umí ji oddělovat částkami z obou stran - pozná spojky souřadné a poměry - pozná slova přejatá, určí jazyk přejatého slova - přiřazuje přejatá slova k českým vzorům nebo skloňuje zvláštně - pracuje s cizími jmény a názvy - cizím slovům rozumí Souvětí podřadné, souřadné spojení vět, druh vedlejších vět Souvětí souřadné, poměry mezi hlavními větami Nauka o slovní zásobě Skloňování přejatých obecných jmen Skloňování přejatých vlastních jmen Jazyky světa Světové jazyky Globalizace Enviromentální výchova LITERÁRNÍ VÝCHOVA - uceleně reprodukuje test, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje jeho smysl - umí přednes literárního textu - volně reprodukuje - zaznamenává hlavní myšlenky - dramatizuje - výtvarně text doprovází - pozná strukturu, pracuje s pojmy: o námět o téma díla o lit. hrdina o kompozice Hrdinové dávných dob Kraj mého zpěvu Z Čech až na konec světa Strom života Prkna, která znamenají svět Příběhy psané životem Pro tebe, má lásko Fantastické světy Dokud se zpívá Čtení pod polštář Dějepis Občanská nauka můj kraj, region Zeměpis cestování Divadlo Občanská nauka člověk a společnost Hudební výchova 18

19 Očekávané výstupy z RVP ZV 9. ročník (KVARTA) Žák: Školní výstupy Učivo Předměty a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Žák: KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - žák umí vše, co bylo dáno jako základní výstup v předchozích ročnících - v mluveném projevu připravovaném i improvizovaném vhodně používá verbálních i nonverbálních a paralingválních prostředků - zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu - rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj - umí vypravovat záživnou formou, používá vhodných jazykových prostředků - umí vypravovat fikci, umí vymýšlet zápletky a způsoby jejich rozuzlení - umí popsat základní vlastnosti věcí a osob z hlediska fyzického, u člověka umí charakterizovat jeho vlastnosti z hlediska psychického. - umí zpracovat popis postupu tak, aby byl funkční jako návod - umí vyplňovat tiskopisy a chápe jejich důležitost a závažnost jejich správného vyplnění - umí promlouvat k publiku, fungovat jako moderátor, vyzná se v tiskovinách, rozlišuje vhodnost a nevhodnost vyjádření a správně interpretuje projevy jiných Vypravování v běžné komunikaci Vypravování v umělecké oblasti Popis a charakteristika Popis předmětu Popis děje, pracovního postupu Tiskopisy, životopis Výklad a výtah, úvaha Proslov, diskuse, zpravodajské útvary JAZYKOVÁ VÝCHOVA přesahy do běžných životních situací Občanská nauka Výtvarná výchova, hudební výchova Naukové předměty Občanská nauka Fyzika, praktické činnosti. chemie Občanská nauka Mediální výchova, tisk. televize, film, divadlo, řečnictví, rodinné projevy - žák umí vše, co bylo dáno jako základní výstup v předchozích ročnících - rozlišuje vztahy významových jednotek ve větě a v souvětí - umí zásady spisovné výslovnosti - umí modulovat souvislou řeč - umí pracovat s celou deklinací slovesa, i tvary neobvyklé - užívá morfologických pravidel jako metody ke správnému pravopisu (vzory, shody) - pracuje s pravidly pro zápis velkých písmen, užívá příručky Jména, skloňování obecných jmen přejatých a cizích jmen vlastních Sloves, jejich tvary, přechodníky Pravopis koncovek jmen a sloves, psaní velkých písmen ve vlastních jménech Větné členy holé, rozvité, souřadně spojené Funkce vět a větných Zeměpis, Občanská nauka,. Cizí jazyk Dějepis, historická četba 19

20 - rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodňuje jejich užití - chápe nutnost komunikace nezbytnost predikace jako logického principu - umí tvořit větu dle syntaktických pravidel s vhodným slovosledem, který sleduje význam sdělení (otázka, zvolání, subjektivní zabarvení) ekvivalentů souvětí podřadné Tvoření vět Hlavní zásady českého slovosledu - chápe jazykové rozlišení Evropy, umí popsat vývoj jazyka obecně i jazyka národního Slovanské jazyky, vývoj českého jazyka, útvary českého jazyka Občanská nauka Zeměpis -chápání evropských a globálních souvislostí - definuje se jako mluvčí jistého nářečí Tvoření slov, význam slova Zeměpis region, ve kterém žiji Národnostní otázky LITERÁRNÍ VÝCHOVA - rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora - tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie - uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře - porovnává různá ztvárnění téhož tématu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování - vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích - umí zaznamenat a reprodukovat hlavní myšlenky - interpretuje literární text - rozlišuje mezi literaturou uměleckou a věcnou - srovnává literaturu moderní a starší, čím se vyznačuje, jaká témata ad. - zná hlavní vývojová období české i světové literatury - zná hlavní představitele české prózy - zná hlavní představitele české poezie - zná hlavní představitele sci-fi - zná hlavní myšlenky díla K. Čapka - zná díla reagující na válku Chvála vypravěčství Werich, Čapek Hašek, Hrabal Naruby aneb Jak vychovat vychovatele Viewegh, vyskočil Divadlo písňové texty V+W, S + Š, S+S Poezie Bezruč, Wolker Nezval, Kainar Hrabě, Skácel, Seifert Vize a fantazie Čapek, Orwell Hemingway, Šolochov Jazyková výchova Dějepis Enviromentální výchova Mediální výchova, divadelní představení, film recitace textů Občanská nauka sociální problematika Zempěis region, ve kterém žiji Enviromentální výchova udržitelný vývoj lidstva interpretace čapkovských témat a jejich nadčasovost 20

21 Anglický jazyk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ANGLICKÝ JAZYK PŘI GYMNÁZIU KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 2.stupeň ZV (6. 9. ročník, prima kvarta osmiletého gymnázia) 21

22 Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru anglický jazyk Receptivní řečové dovednosti Očekávané výstupy Žák - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu - rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky - rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci - odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu - používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku Produktivní řečové dovednosti Očekávané výstupy Žák - sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy - písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty - stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace - vyžádá jednoduchou informaci Interaktivní řečové dovednosti Očekávané výstupy Žák - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích 22

23 V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata: - Osobnostní a sociální výchova - Výchova demokratického občana - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Multikulturní výchova - Environmentální výchova - Mediální výchova 23

24 Hodinové dotace pro angličtinu jako první cizí jazyk: Ročník Počet hodin týdně Počet hodin za rok Prima 3 asi 110 Sekunda 3 asi 110 Tercie 3 asi 110 Kvarta 3 asi

25 Doporučené učebnice: Prima, sekunda New Headway English Course Elementary John and Liz Soars, Oxford University Press Tercie, kvarta New Headway English Course Pre-Intermediate John and Liz Soars, Oxford University Press 25

26 TEMATICKÝ PLÁN - PRIMA Předpokládaná vstupní úroveň: Předpokládaná výstupní úroveň: Září: Na ZŠ (4., 5. ročník) se žáci seznámili se základy angličtiny nejjednodušší gramatikou a slovní zásobou. Žáci jsou schopni porozumět jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci, odvodit pravděpodobný význam nových slov z kontextu, vyžádat si jednoduchou informaci, domluvit se v běžných situacích. Hello everybody Grammar: Vocabulary: Reading and writing: Communication: Verb to be, possessive adjectives Countries Using a bilingual dictionary Plural nouns Introducing yourself Everyday English How ae you. Osobnostní a sociální výchova: Komunikace, představení se, seznamování se, informace o zemi původu Výchova demokratického občana: Vede k respektování kulturních a etnických odlišností. Multikulturní výchova: Komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin. Tematické okruhy: Věci denní potřeby, seznamování se, informace o sobě, rodina. Říjen: Meeting people Grammar: Vocabulary: Reading and listening: Communication: Osobnostní výchova: Verb to be questions and negatives, short answers, possessive The family members of the family Opposites Food and drink A letter from America In a café ordering meals, prices Dobré mezilidské vztahy v rodině i mimo ni, utváření pozitivního postoje k sobě samému i k druhým, poznávání lidí, komunikace. 26

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy nižší stupeň gymnázia. Moje škola

Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy nižší stupeň gymnázia. Moje škola Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy nižší stupeň gymnázia Moje škola Motto: Úspěch

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Husova 1414, 508 22 Hořice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG 2009 OBSAH 1 1. ÚVOD 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání obor vzdělávání 79-41-K/81

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání obor vzdělávání 79-41-K/81 Název ŠVP Oficiální název: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání obor vzdělávání 79-41-K/81 Motivační název: Gymnázium U Balvanu Jablonec nad Nisou Školní vzdělávací program byl vytvořen podle

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek K Cihelně 313/41 Praha 9 V Praze 25. 8.2014 Mgr. Miroslava Adamcová, ředitelka školy Zpracoval tým školy Ing. Olga Cajchanová, Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami:

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: 13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY Klíč Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: Zkratka: Název předmětu: CJ Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk FJ Francouzský jazyk NJ Německý

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program 1 GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4 Školní vzdělávací program 2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o.

Školní vzdělávací program. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Verze 1.1.2006 z 14. 04. 0006 Platnost 30.06.2007 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika školy a ŠVP 6 2.1. Charakteristika školy 6

Více

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník:6. Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty - správně třídí slovní

Více

Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium nižší stupeň

Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium nižší stupeň Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, sady 28. října 1, Břeclav ŠVP osmileté všeobecné studium Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28. října 1, Břeclav

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osm svobodných umění Obsah 5.1 Český jazyk a literatura....................... 2 5.2 Anglický jazyk............................ 43 5.3 Německý jazyk............................

Více

Pomoz mi, abych to dokázal sám

Pomoz mi, abych to dokázal sám Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Nižší stupeň víceletého gymnázia Vyšší stupeň víceletého gymnázia Denní forma vzdělávání Pomoz mi, abych to dokázal sám Gymnázium využívá metod pedagogiky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty:

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: ZŠHM Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČJ69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

Český jazyk a literatura nižší gymnázium

Český jazyk a literatura nižší gymnázium Český jazyk a literatura nižší gymnázium Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího obsahu a vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících 1. ročník 8 hodin; 2. ročník 8 hodin; 3. ročník 8 hodin; 4. ročník 8 hodin; 5. ročník 8 hodin. V 1. ročníku ZŠ

Více

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 1. Český jazyk a literatura Časová dotace: 1. ročník 8 hodin 2. ročník 8 hodin 3. ročník 9 hodin 4. ročník 8 hodin 5. ročník 7 hodin Celková dotace na 1.

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) 1.2 Vzdělávací program: osmiletý 1.3 Studijní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE Obsah 1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název ŠVP... 1 1.2. Údaje o škole...

Více

5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více