J&T FINANCE GROUP, a.s. PROSPEKT Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "J&T FINANCE GROUP, a.s. PROSPEKT. 3 000 000 000 Kč"

Transkript

1 Kč Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2014 ISIN CZ zajištěné ručitelským prohlášením J&T FINANCE GROUP, a.s. Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do Kč (tři miliardy korun českých), splatné v roce 2014 (dále jen Dluhopisy nebo Emise ), jejichţ emitentem je společnost J&T Global Finance I., B. V., se sídlem Weteringschans 26, 1017 SG Amsterdam, Nizozemí, zapsané v obchodním rejstříku u Obchodní komory v Amsterdamu pod číslem (dále také jen Emitent ) zajištěné ručitelským prohlášením (dále jen Ručitelské prohlášení ) učiněným společností J&T FINANCE GROUP, a.s., se sídlem Bratislava, Dvořákovo nábřeţí 8, Slovenská republika, IČ: , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vloţka č. 802/B (dále jen Ručitel ), jsou vydávány podle českého práva v zaknihované podobě ve formě na doručitele. V případě jejich přijetí k obchodování na volném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. (dále téţ BCPP ), případně na jiných regulovaných trzích, budou Dluhopisy kótovanými investičními nástroji. Jmenovitá hodnota kaţdého Dluhopisu je Kč (tři miliony korun českých). Jmenovitá hodnota Dluhopisů a úrokové výnosy z nich budou splatné výlučně v českých korunách nebo jiné zákonné měně České republiky. Datum emise je stanoveno na 30. listopadu Dluhopisy ponesou pevný úrokový výnos stanovený způsobem uvedeným v článku 5. Emisních podmínek Dluhopisů při vyuţití úrokové sazby 6,40 % p. a. Úrokový výnos bude splatný pololetně zpětně vţdy k 30. květnu a 30. listopadu příslušného roku. První výplata úrokového výnosu bude splatná po uplynutí 6 měsíců od Data emise, tj. 30. května Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k jejich odkoupení Emitentem a zániku v souladu s emisními podmínkami Dluhopisů, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena Emitentem dne 30. listopadu Blíţe viz kapitola 6 Emisní podmínky. Vlastníci dluhopisů (jak je tento pojem definován v emisních podmínkách Dluhopisů) mohou za určitých podmínek ţádat jejich předčasné splacení. Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí řádně oznámeného Vlastníkům dluhopisů v souladu s emisními podmínkami Dluhopisů nejméně třicet (30) dnů před kaţdým Dnem výplaty úroku (jak je tento pojem definován níţe), avšak nejdříve k datu 30. května 2013, učinit Dluhopisy předčasně splatnými. Emitent však můţe Dluhopisy kdykoliv odkupovat na trhu nebo jiným způsobem za jakoukoli cenu. Blíţe viz kapitola 6 Emisní podmínky. Platby z Dluhopisů budou ve všech případech prováděny v souladu s právními předpisy účinnými v době provedení příslušné platby v České republice. Tam, kde to vyţadují zákony České republiky účinné v době splacení jmenovité hodnoty nebo výplaty úrokového výnosu, budou z plateb Vlastníkům dluhopisů sráţeny příslušné daně a poplatky. Emitent nebude povinen k dalším platbám Vlastníkům dluhopisů náhradou za takovéto sráţky daní nebo poplatků. Emitent je za určitých podmínek plátcem daně sraţené z výnosů Dluhopisů. Blíţe viz kapitola 27 Zdanění a devizová regulace v České republice a Nizozemském království. Investoři by měli zváţit rizikové faktory spojené s investicí do Dluhopisů. Rizikové faktory, které Emitent povaţuje za významné, jsou uvedeny v kapitole 2 Rizikové faktory. Tento prospekt Dluhopisů (dále jen Prospekt ) byl vypracován a uveřejněn pro účely přijetí k obchodování na volném trhu BCPP, případně na jiných regulovaných trzích. Rozšiřování tohoto Prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem. Dluhopisy nebyly povoleny ani schváleny jakýmkoli správním orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou České národní banky (dále téţ jen ČNB ). Prospekt a emisní podmínky Dluhopisů byly schváleny rozhodnutím České národní banky č. j. 2011/13650/570 ze dne , které nabylo právní moci dne Strana 1 (celkem 112)

2 Emitent poţádal o přijetí Dluhopisů k obchodování na volném trhu BCPP a předpokládá, ţe s Dluhopisy bude zahájeno obchodování dne 30. listopadu 2011 nebo kolem tohoto data. ISIN Dluhopisů je CZ Tento Prospekt byl vyhotoven ke dni 23. listopadu 2011 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. Dojde-li před přijetím Dluhopisů k obchodování na volném trhu BCPP, případně na jiných regulovaných trzích, k podstatné změně v některé skutečnosti uvedené v tomto Prospektu, uveřejní Emitent dodatek k tomuto Prospektu. Emitent bude v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy a předpisy jednotlivých regulovaných trhů cenných papírů, na kterých budou Dluhopisy přijaty k obchodování (bude-li relevantní), uveřejňovat zprávy o výsledcích svého hospodaření a své finanční situaci a plnit svou informační povinnost. Po datu zahájení obchodování na volném trhu BCPP musí zájemci o koupi Dluhopisů svá investiční rozhodnutí zaloţit nejen na základě tohoto Prospektu, ale i na základě dalších informací, které Emitent po datu vyhotovení tohoto Prospektu uveřejní, či jiných veřejně dostupných informací. Prospekt, všechny výroční a pololetní zprávy Emitenta uveřejněné po datu vyhotovení tohoto Prospektu, jakoţ i všechny dokumenty uvedené v tomto Prospektu formou odkazu jsou k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta a dále také v sídle Emitenta na adrese Weteringschans 26, 1017 SG Amsterdam, Nizozemí a v sídle Ručitele na adrese Bratislava, Dvořákovo nábřeţí 8, Slovenská republika, v pracovní dny v době od 9.00 do hod. (více viz kapitola 1 Důleţitá upozornění ). Hlavní manažer J&T BANKA, a.s. Strana 2 (celkem 112)

3 TATO STRANA BYLA ÚMYSLNĚ PONECHÁNA PRÁZDNÁ Strana 3 (celkem 112)

4 1. DŮLEŢITÁ UPOZORNĚNÍ Tento Prospekt je prospektem ve smyslu Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Žádný státní orgán, s výjimkou České národní banky, ani jiná osoba tento Prospekt neschválily. Jakékoli prohlášení opačného smyslu je nepravdivé. Emitent neschválil jakékoli jiné prohlášení nebo informace o Emitentovi nebo Dluhopisech, než jaké jsou obsaženy v tomto Prospektu. Na žádné takové jiné prohlášení nebo informace se nelze spolehnout jako na prohlášení nebo informace schválené Emitentem. Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré informace v tomto Prospektu uvedeny k datu vyhotovení tohoto Prospektu. Předání tohoto Prospektu kdykoli po datu jeho vyhotovení neznamená, že informace v něm uvedené jsou správné ke kterémukoli okamžiku po datu jeho vyhotovení. Za závazky Emitenta včetně závazků vyplývajících z Dluhopisů neručí Česká republika ani kterákoli její instituce, ministerstvo nebo její politická součást (orgán státní správy či samosprávy), ani je jiným způsobem nezajišťuje. Rozšiřování tohoto Prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem. Dluhopisy nebudou registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou České národní banky. Dluhopisy takto zejména nebudou registrovány v souladu se zákonem o cenných papírech Spojených států amerických z roku 1933 a nesmějí být nabízeny, prodávány nebo předávány na území Spojených států amerických nebo osobám, které jsou residenty Spojených států amerických, jinak než na základě výjimky z registrační povinnosti podle tohoto zákona nebo v rámci obchodu, který takové registrační povinnosti nepodléhá. Osoby, do jejichž držení se tento Prospekt dostane, jsou odpovědné za dodržování omezení, která se v jednotlivých zemích vztahují k nabídce, nákupu nebo prodeji Dluhopisů nebo držby a rozšiřování jakýchkoli materiálů vztahujících se k Dluhopisům. Informace obsažené v kapitolách 27 Zdanění a devizová regulace v České republice a Nizozemském království a 28 Vymáhání soukromoprávních nároků vůči Emitentovi jsou uvedeny pouze jako všeobecné informace a byly získány z veřejně dostupných zdrojů, které nebyly zpracovány nebo nezávisle ověřeny Emitentem. Potenciální nabyvatelé Dluhopisů by se měli spoléhat výhradně na vlastní analýzu faktorů uváděných v těchto kapitolách a na své vlastní právní, daňové a jiné odborné poradce. Nabyvatelům Dluhopisů, zejména zahraničním, se doporučuje konzultovat se svými právními a jinými poradci ustanovení příslušných právních předpisů, zejména devizových a daňových předpisů České republiky a Nizozemského království, ze zemí, jejichž jsou rezidenty, a jiných příslušných států a dále všechny příslušné mezinárodní dohody a jejich dopad na konkrétní investiční rozhodnutí. Vlastníci dluhopisů, včetně všech případných zahraničních investorů, se vyzývají, aby se soustavně informovali o všech zákonech a ostatních právních předpisech upravujících držení Dluhopisů, a rovněž prodej Dluhopisů do zahraničí nebo nákup Dluhopisů ze zahraničí, jakožto i jakékoliv jiné transakce s Dluhopisy a aby tyto zákony a právní předpisy dodržovali. Emitent bude v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy a předpisy jednotlivých regulovaných trhů cenných papírů, na kterých budou Dluhopisy přijaty k obchodování (bude-li relevantní), uveřejňovat zprávy o výsledcích svého hospodaření a své finanční situaci a plnit informační povinnost. Prospekt, všechny výroční a pololetní zprávy Emitenta, kopie auditorských zpráv týkajících se Emitenta jakož i všechny dokumenty uvedené v tomto Prospektu formou odkazu jsou všem zájemcům bezplatně k dispozici k nahlédnutí v pracovní dny v běžné pracovní době od 9.00 do hod. bezplatně u Emitenta v jeho sídle na adrese Weteringschans 26, 1017 SG Amsterdam, Nizozemí a též v sídle Ručitele na adrese Dvořákovo nábřeží 8, , Bratislava, Slovenská republika. Tyto dokumenty jsou k dispozici též v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta Prospekt je dále všem zájemcům k dispozici bezplatně k nahlédnutí u Hlavního manažera na jeho webových stránkách a dále běžné pracovní době od 9.00 do hod v sídle Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600, Česká republika. Po dobu, kdy zůstane jakákoli část Dluhopisů nesplacena, bude na požádání v běžné pracovní době od 9.00 do hod. k nahlédnutí v určené provozovně Administrátora stejnopis Smlouvy s administrátorem. Blíže viz kapitola 6 Emisní podmínky. Jakékoli předpoklady a výhledy týkající se budoucího vývoje Emitenta, jeho finanční situace, okruhu podnikatelské činnosti nebo postavení na trhu nelze pokládat za prohlášení či závazný slib Emitenta týkající se budoucích událostí nebo výsledků, neboť tyto budoucí události nebo výsledky závisí zcela nebo zčásti na Strana 4 (celkem 112)

5 okolnostech a událostech, které Emitent nemůže přímo nebo v plném rozsahu ovlivnit. Potenciální zájemci o koupi Dluhopisů by měli provést vlastní analýzu jakýchkoli vývojových trendů nebo výhledů uvedených v tomto Prospektu, případně provést další samostatná šetření, a svá investiční rozhodnutí založit na výsledcích takových samostatných analýz a šetření. Pokud není dále uvedeno jinak, všechny finanční údaje Emitenta vycházejí z Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Některé hodnoty uvedené v tomto Prospektu byly upraveny zaokrouhlením. To mimo jiné znamená, že hodnoty uváděné pro tutéž informační položku se proto mohou na různých místech mírně lišit a hodnoty uváděné jako součty některých hodnot nemusí být aritmetickým součtem hodnot, ze kterých vycházejí. Některé výrazy jsou definovány v kapitole 30 Seznam použitých definic, pojmů a zkratek. Bude-li tento Prospekt přeložen do jiného jazyka, je v případě výkladového rozporu mezi zněním Prospektu v českém jazyce a zněním Prospektu přeloženého do jiného jazyka rozhodující znění Prospektu v českém jazyce. Přijetím Dluhopisů k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s. nepřebírá Burza cenných papírů Praha, a.s. žádné závazky z těchto Dluhopisů. Strana 5 (celkem 112)

6 OBSAH 1. DŮLEŢITÁ UPOZORNĚNÍ RIZIKOVÉ FAKTORY Rizikové faktory vztahující se k Emitentovi Rizikové faktory vztahující se k Ručiteli a Skupině Rizikové faktory vztahující se k Dluhopisům ODPOVĚDNÉ OSOBY Osoby odpovědné za údaje uvedené v Prospektu Prohlášení Emitenta AUDITOŘI Auditoři Emitenta Auditoři Ručitele UPISOVÁNÍ A PRODEJ Obecné informace o nabídce Umístění a upsání Dluhopisů Sekundární nabídka Dluhopisů Hlavním manaţerem Omezení týkající se šíření Prospektu a prodeje Dluhopisů Přijetí k obchodování a způsob obchodování Některá ustanovení týkající se primárního vypořádání Dluhopisů Rating Emitenta, Ručitele a Emise EMISNÍ PODMÍNKY RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ POUŢITÍ VÝTĚŢKU EMISE ÚDAJE O EMITENTOVI Základní údaje o Emitentovi Historie a vývoj Emitenta Platební schopnost Emitenta Investice HLAVNÍ ČINNOSTI EMITENTA Předmět podnikání Hlavní činnosti Emitenta Popis jednotlivých sluţeb Emitenta RELEVANTNÍ TRHY VE VZTAHU K EMITENTOVI Trhy, na kterých Emitent soutěţí Trţní podíly Postavení Emitenta na trhu ORGANIZAČNÍ STRUKTURA EMITENTA Akcionáři Emitenta Závislost Emitenta na Ručiteli a subjektech ze Skupiny Ujednání, která mohou vést ke změně kontroly nad Emitentem ŘÍDÍCÍ A DOZORČÍ ORGÁNY EMITENTA Řídící a statutární orgány Emitenta Dozorčí rada Emitenta Střet zájmů na úrovni správních, řídících a dozorčích orgánů Dodrţování principů správy a řízení společnosti VÝZNAMNÉ SMLOUVY EMITENTA FINANČNÍ ÚDAJE O AKTIVECH A ZÁVAZCÍCH, FINANČNÍ SITUACI A ZISKU A ZTRÁTÁCH EMITENTA Historické finanční údaje Audit historických finančních údajů Datum historických finančních údajů ÚDAJE O RUČITELI Základní údaje o Ručiteli Historie a vývoj Ručitele a Skupiny Platební schopnost Ručitele Investice ORGANIZAČNÍ STRUKTURA RUČITELE Akcionářská a organizační struktura Ručitele Strana 6 (celkem 112)

7 17.2 Závislost Ručitele na subjektech ze Skupiny Ujednání, která mohou vést ke změně kontroly nad Ručitelem HLAVNÍ ČINNOSTI RUČITELE A SKUPINY Předmět podnikání Ručitele Hlavní činnosti Ručitele a Skupiny Řízení rizika POPIS SPOLEČNOSTÍ ZE SKUPINY Bankovnictví Správa majetku Principal Investments Unallocated VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE SKUPINY Finanční výsledky Skupiny za roky 2009 a RELEVANTNÍ TRHY VE VZTAHU K RUČITELI A SKUPINĚ Trhy, na kterých Ručitel a Skupina soutěţí Trţní podíly Základ prohlášení Ručitele o postavení v hospodářské soutěţi ŘÍDÍCÍ A DOZORČÍ ORGÁNY RUČITELE Představenstvo Ručitele Dozorčí rada Ručitele Střet zájmů na úrovni správních, řídících a dozorčích orgánů Dodrţování principů správy a řízení společnosti VÝZNAMNÉ SMLOUVY RUČITELE Smluvní vztahy z financování a finančních investic FINANČNÍ ÚDAJE O AKTIVECH A ZÁVAZCÍCH, FINANČNÍ SITUACI A ZISKU A ZTRÁTÁCH RUČITELE ZAPRACOVANÉ ODKAZEM Finanční údaje zapracované odkazem ÚDAJE TŘETÍCH STRAN A PROHLÁŠENÍ ZNALCŮ A PROHLÁŠENÍ O JAKÉMKOLIV ZÁJMU Informace třetích stran ZVEŘEJNĚNÉ DOKUMENTY ZDANĚNÍ A DEVIZOVÁ REGULACE V ČESKÉ REPUBLICE A NIZOZEMSKÉM KRÁLOVSTVÍ Zdanění v České republice Devizová regulace v České republice Zdanění v Nizozemském království Směrnice o zdanění příjmů z úspor Úprava výměny s cizinou v Nizozemském království VYMÁHÁNÍ SOUKROMOPRÁVNÍCH NÁROKŮ VŮČI EMITENTOVI Vymáhání nároků v České republice Vymáhání nároků ve Slovenské republice Vymáhání nároků v Nizozemském království INFORMACE Interní schválení Emise Emitentem Schválení Prospektu a Emisních podmínek Dluhopisů Českou národní bankou Přijetí Dluhopisů k obchodování na BCPP a BCPB Právní předpisy upravující vydání Dluhopisů Ţádná negativní změna Soudní a rozhodčí řízení Uveřejňování informací Datum Prospektu Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných na emisi/nabídce Interní schválení Ručitelského prohlášení Ručitelem SEZNAM POUŢITÝCH DEFINIC, POJMŮ A ZKRATEK Strana 7 (celkem 112)

8 2. RIZIKOVÉ FAKTORY Zájemce o koupi Dluhopisů by se měl seznámit s tímto Prospektem jako celkem. Informace, které Emitent v této kapitole předkládá případným zájemcům o koupi Dluhopisů ke zvážení, jakož i další informace uvedené v tomto Prospektu, by měly být každým zájemcem o koupi Dluhopisů pečlivě vyhodnoceny před učiněním rozhodnutí o investování do Dluhopisů. Nákup a držba Dluhopisů jsou spojeny s řadou rizik, z nichž rizika, která Emitent považuje za významná, jsou uvedena níže v této kapitole. Následující shrnutí rizikových faktorů není vyčerpávající, nenahrazuje žádnou odbornou analýzu nebo jakékoliv ustanovení emisních podmínek Dluhopisů nebo údajů uvedených v tomto Prospektu, neomezuje jakákoliv práva nebo závazky vyplývající z emisních podmínek Dluhopisů a v žádném případě není jakýmkoliv investičním doporučením. Jakékoliv rozhodnutí zájemců o upsání a/nebo koupi Dluhopisů by mělo být založeno na informacích obsažených v tomto Prospektu, na podmínkách nabídky Dluhopisů a především na vlastní analýze výhod a rizik investice do Dluhopisů provedené případným nabyvatelem Dluhopisů. 2.1 Rizikové faktory vztahující se k Emitentovi Rizika vztahující se k Emitentovi zahrnují zejména následující rizikové faktory: (a) Odpovědnost za závazky z Dluhopisů a za obsah Prospektu Za závazky z Dluhopisů je odpovědný Emitent. S výjimkou Ručitele, ţádná třetí osoba není odpovědná za plnění závazků z Dluhopisů ani za jejich splnění nikterak neručí. Za obsah prospektu a přesnost informací uváděných v Prospektu odpovídá pouze osoba uvedená v kapitole 3 Prospektu. Ţádná jiná osoba nepřebírá odpovědnost za informace či obsah Prospektu. (b) Riziko spojené s podnikáním Emitenta Emitent je nově zaloţenou společností bez delší podnikatelské historie. Emitent je zaloţen výhradně za účelem emise Dluhopisů a převaţujícím předmětem jeho činnosti je poskytování půjček společnostem ve Skupině (jak je tento pojem definován v kapitole 30 Seznam pouţitých definic, pojmů a zkratek ). Hlavním zdrojem příjmů Emitenta budou splátky půjček od společností ze Skupiny. Emitent má v úmyslu pouţít příjmy z Dluhopisů na poskytnutí úvěrového financování společnostem ze Skupiny. Zisk Emitenta, jeho finanční situace a jeho schopnost plnit povinnosti vyplývající z Dluhopisů vůči Vlastníkům dluhopisů jsou závislé na schopnostech jeho dluţníků plnit své platební závazky vůči Emitentovi řádně a včas. Pokud jakýkoliv dluţník nebude schopen splnit své splatné peněţité závazky vůči Emitentovi řádně a včas, můţe být schopnost Emitenta plnit své závazky z Dluhopisů vůči Vlastníkům dluhopisů ovlivněna, a to i přestoţe Ručitel poskytl Emitentovi ručení. Poskytování půjček je spojeno s řadou rizik a i přesto, ţe Emitent je součástí silné skupiny, neexistuje záruka, ţe jednotliví dluţníci půjček budou schopni splatit své splatné závazky Emitentovi řádně a včas a Emitent tak získá peněţní prostředky, které mu umoţní uhradit jeho závazky vůči Vlastníkům dluhopisů. (c) Závislost Emitenta na Ručiteli může významně ovlivnit schopnost Emitenta dostát svým závazkům Schopnost Emitenta dostát svým závazkům vůči Vlastníkům dluhopisů se odvíjí od schopnosti společností ze Skupiny uhradit včas a v dostatečné výši své závazky vůči Emitentovi. Pokud by Skupina nebyla schopna včas a v dostatečné výši plnit své závazky, nebude Emitent schopen plnit své závazky vůči Vlastníkům dluhopisů. Pokud by v takovém případě nebyl ani Ručitel schopen včas a v dostatečné výši plnit své závazky z titulu Ručitelského prohlášení, můţe být uspokojení pohledávek Vlastníků dluhopisů z titulu Dluhopisů ohroţeno. Činnosti Emitenta jsou závislé na vyuţívání informačních technologií Skupiny, jejichţ činnost můţe být ovlivněna řadou problémů jako je nefunkčnost hardwaru nebo softwaru, fyzické zničení důleţitých IT systémů, útoky počítačových hackerů, počítačových virů aj. Činnosti Emitenta jsou rovněţ závislé na sdílení administrativní, správní, účetní a IT infrastruktury Skupiny. Moţné selhání některých prvků či celé infrastruktury můţe mít negativní vliv na hospodářskou situaci Emitenta a jeho schopnost plnit závazky z Dluhopisů. (d) Potenciální střet zájmů mezi akcionářem Emitenta a Vlastníky dluhopisů Emitent je 100% vlastněnou dceřinou společností Ručitele. Emitent nedokáţe vyloučit, ţe v budoucnosti nedojde ke změně strategie a ţe Ručitel či některý z členů Skupiny nezačne podnikat kroky (fúze, transakce, akvizice, rozdělení zisku, prodej aktiv atd.), které mohou být vedeny se zřetelem Strana 8 (celkem 112)

9 na prospěch Skupiny jako takové spíše neţ ve prospěch Emitenta. Takové změny mohou mít podstatný vliv na hospodářskou situaci Emitenta ve vztahu vůči Vlastníkům dluhopisů. (e) Riziko změny akcionářské struktury Přestoţe si Emitent není vědom plánů na změny v akcionářské struktuře, v případě nečekaných událostí můţe dojít ke změně akcionářů společnosti či ke změně podílů jednotlivých akcionářů. Tímto můţe dojít ke změně kontroly a úpravě strategie společnosti. Změna cílů Emitenta pak můţe mít vliv na jeho hospodářskou situaci a schopnost plnit své závazky. (f) Riziko spojené s případným insolvenčním řízením Není-li Emitent schopen splatit své splatné dluhy, můţe se stát předmětem konkursního řízení. V případě, ţe je konkursní řízení zahájeno v Nizozemí, bude se postupovat podle nizozemského zákona o konkursu (Faillissementswet). V souladu s tímto zákonem platí, ţe ocitne-li se dluţník v situaci, kdy není schopen splnit své splatné závazky, bude na něho soudním rozhodnutím prohlášen konkurs. Toto rozhodnutí můţe být vydáno na návrh dluţníka nebo na návrh jednoho nebo více jeho věřitelů. Rozhodnutí o konkursu můţe být také vydáno z důvodů veřejného zájmu nebo na návrh státního zastupitelství. Rozhodnutí o konkursu vydává okresní soud dluţníka. V případě, ţe bude na majetek Emitenta prohlášen konkurs, náleţí do konkursní podstaty veškerý majetek, práva, nároky a závazky Emitenta, které Emitentovi patřily k okamţiku prohlášení konkursu, jakoţ i majetek, práva, nároky a závazky, které Emitent nabude v průběhu konkursu. Výjimky z tohoto pravidla jsou stanoveny příslušnými zákony. V důsledku prohlášení konkursu ztrácí dluţník právo nakládat a spravovat svůj majetek, práva a nároky. Za účelem dohledu nad správou a likvidací jmění patřícího do konkursní podstaty jmenuje soud úředníka pro dohled nad konkursem (rechter-commissaris). Likvidátor (curator) je odpovědný za správu a likvidaci konkursní podstaty. 2.2 Rizikové faktory vztahující se k Ručiteli a Skupině Naplnění rizik uvedených níţe můţe významně ovlivnit schopnost Ručitele dostát svým závazkům z Dluhopisů. Všechny odkazy na Skupinu v této části kapitoly "Rizikové faktory vztahující se k Ručiteli" popisují Ručitele a všechny společnosti, které ovládá, není-li výslovně uvedeno jinak. (a) Závislost Ručitele na příjmech od dceřiných společností Ručitel je holdingovou společností s omezeným rozsahem vlastní podnikatelské činnosti. Převáţná část jeho aktivit se soustředí na správu vlastních majetkových účastí ve Skupině. Schopnost Ručitele dostát svým závazkům se tedy odvíjí od hospodářské výkonnosti jednotlivých společností Skupiny. Závazky Ručitele z titulu Ručitelského prohlášení jsou výhradními závazky Ručitele a schopnost Ručitele tyto závazky uspokojit je do značné míry závislá na přijatých platbách od členů Skupiny. Pokud bude schopnost členů Skupiny učinit platby (například ve formě dividend, úroků či jiných podobách) ve prospěch Ručitele omezena, např. jejich aktuální finanční či obchodní situací, dostupností volných zdrojů způsobilých k příslušné výplatě, příslušnou právní, daňovou či regulatorní úpravou, a/nebo smluvními ujednáními, které příslušný člen Skupiny uzavřel, můţe to nepříznivě ovlivnit schopnost Ručitele dostát svým závazkům. (b) Riziko podnikání v bankovním sektoru Regulovaný konsolidační celek (dále také RKC ) podléhá rozsáhlé regulaci ze strany vládních agentur, orgánů dozoru a samoregulačních organizací v České republice, na Slovensku, Rusku, Barbadosu, Švýcarsku a dalších zemích, ve kterých společnosti z RKC působí. Tato regulace se stává stále rozsáhlejší a sloţitější, a rovněţ dochází k nárůstu pokut a penále uloţených v odvětví finančních sluţeb ze strany regulačních orgánů. Regulatorní pravidla rovněţ omezují činnost společností v RKC a kladou poţadavky na úroveň kapitálu, angaţovanost konsolidovaného celku, ochranu zákazníka a omezují obchodní aktivity, které můţe RKC provozovat a kterých se můţe účastnit. Navzdory tomu, ţe RKC vynakládá veškeré úsilí, aby vyhověl všem platným předpisům, přetrvává řada rizik a to zejména v oblastech, kde platné předpisy postrádají jasný výklad, nebo tam, kde regulační orgány revidují svojí předchozí interpretaci, nebo tam, kde předchozí rozhodnutí bylo soudem zvráceno. Úřady v mnoha jurisdikcích, ve kterých RKC působí, mohou iniciovat správní nebo soudní řízení proti společnostem v RKC, které by mohly mít za následek mimo jiné i pozastavení nebo zrušení licence, uloţení pokuty, penále, uloţení právní sankce nebo jiného disciplinárního opatření, které by mohly mít významný negativní dopad na hospodaření společností v RKC a váţně poškodit její pověst. Změny v zákonech, Strana 9 (celkem 112)

10 nařízení či jejich výkladu a výkonu můţe nepříznivě ovlivnit RKC a jeho výsledky hospodaření. Regulační orgány mohou rovněţ klást dodatečné kapitálové poţadavky na RKC a její regulované dceřiné společnosti. Důleţitou roli v bankovnictví a podnikání Skupiny obecně mají informační systémy a databáze (viz bod (o) Provozní rizika níţe). Skupina vynakládá značné úsilí k ochraně svých systémů, sítí a databází před moţnými útoky ze strany třetích stran, fyzickému poškození informačních systémů a předcházení dalších moţných problémů. Skupina pravidelně aktualizuje své informační systémy. Emitent věří, ţe jeho informační systémy jsou obecně dobře chráněny před útoky a poruchami. Nicméně nelze zaručit, ţe v budoucnu nedojde k poruchám, odstávkám systému, sítí a databází. Pokud by k takové události došlo, můţe to způsobit významné hospodářské ztráty Skupiny a/nebo společností ve Skupině a jejích klientů. (c) Riziko podnikání v oblasti správy aktiv (asset management) Oblast správy aktiv je vystavena působení celé řady rizik. Ta se netýkají jen standardních rizik, která s sebou nese jakákoliv podnikatelská činnost, ale díky své specifické povaze, čelí toto podnikání zvýšenému riziku v oblasti regulatorní, investiční a potaţmo také reputační. Správa aktiv představuje silně regulovanou oblast v rámci poskytování hlavních investičních sluţeb se zvýšenými nároky ze strany legislativy a regulátora ať uţ v oblasti procesní, tak i samotné investiční. Nároky na správné nastavení celkového procesu jsou relativně vysoké. Cílem implementace nových směrnic a pravidel má být zvýšená ochrana zákazníka při poskytování tohoto typu investičních sluţeb. Regulátor se při své kontrolní činnosti zaměřuje především na správné nastavení procesů, které směřují k ochraně zákazníka a jeho majetku. Samotný výkon činnosti individuálního řízení majetku zákazníka, případně správy a řízení fondů kolektivního investování je v investiční oblasti vystaven působení celé řady rizik, mezi která můţeme zařadit například riziko částečné anebo úplné ztráty investovaných prostředků, kreditní riziko, likvidní riziko, riziko protistrany a další. Úkolem investičních profesionálů je eliminovat vliv a působení těchto rizik a naplnit investiční cíle, které jsou definovány v rámci individuální investiční strategie anebo statutu fondu. Dlouhodobé neuspokojivé výsledky v rámci vysoce konkurenčního prostředí představují riziko na straně reputace asset manaţera spolu s potenciálním rizikem odlivu spravovaných finančních prostředků ke konkurenci anebo do jiného typu investičních sluţeb s negativním dopadem na výnosy realizované v oblasti správy aktiv. (d) Riziko podnikání v oblasti médií Prostřednictvím své úvěrové angaţovanosti v oblasti médií jsou Emitent a Ručitel nepřímo vystaveni rizikům spojených s podnikáním v této oblasti. Oblast médií mimo jiné čelí následujícím rizikům: silná závislost na hospodářském cyklu, riziko poklesu výdajů na reklamu, pokles sledovanosti, konkurence, riziko odejmutí licence nebo neprodlouţení její platnosti, technologický pokrok, rizika spojená s distribučními kanály. V důsledku těchto rizik mohou subjekty, které v dané oblasti podnikají, utrpět značné ztráty, které mohou ohrozit jejich schopnost dostát svým závazkům vůči Ručiteli a/nebo Emitentovi a potaţmo tak ohrozit plnění závazků Emitenta vyplývajících z Dluhopisů. (e) Riziko podnikání v oblasti developmentu a hoteliérství Prostřednictvím své úvěrové angaţovanosti v oblasti nemovitostí a realitního developmentu jsou Emitent a Ručitel nepřímo vystaveni rizikům spojených s podnikáním v této oblasti. Oblast nemovitostí a developmentu mimo jiné čelí následujícím rizikům: silná závislost na hospodářském cyklu, makroekonomické prostředí (např. úrokové míry, inflace), důvěra zákazníků, hospodářské očekávání, konkurence. Mezi další rizika patří rizika spojená s nákupem, rozvojem, správou a vlastnictvím nemovitostí a jejich případným pronájmem a obsazeností, jejich prodejem a oceněním. V oblasti hoteliérství jsou Emitent a Ručitel nepřímo vystaveni rizikům spojeným s podnikáním v této oblasti. Mezi tato rizika mimo jiné patří silná závislost na hospodářském cyklu a hospodářských očekáváních, letecká doprava, klimatické podmínky, přírodní katastrofy, teroristické útoky, spotřebitelská důvěra. Společnosti v této oblasti rovněţ čelí riziku vysokých fixních nákladů, riziku vstupu konkurence a převisu nabídky nad poptávkou, poškození reputace a ztráty důvěry. V důsledku těchto rizik mohou subjekty, které v dané oblasti podnikají, utrpět značné ztráty, které mohou ohrozit jejich schopnost dostát svým závazkům vůči Ručiteli a/nebo Emitentovi a potaţmo tak ohrozit plnění závazků Emitenta vyplývajících z Dluhopisů. Strana 10 (celkem 112)

11 (f) Riziko investic do energetických a průmyslových aktiv Prostřednictvím své úvěrové angaţovanosti v oblasti financování energetických a průmyslových aktiv jsou Emitent a Ručitel nepřímo vystaveni rizikům spojeným s podnikáním v této oblasti. Oblast energetiky mimo jiné čelí následujícím rizikům: makroekonomické prostředí (např. úrokové míry, inflace), regulační opatření (např. cenová regulace, emisní povolenky), dostupnost energetických zdrojů, kapitálová náročnost a dlouhá doba návratnosti investice, vysoké fixní náklady, konkurence. Oblast průmyslu mimo jiné čelí následujícím rizikům: závislost na hospodářském cyklu, fluktuace poptávky, makroekonomické prostředí (např. úrokové míry, inflace), kapitálová náročnost a doba návratnosti investice, vysoké fixní náklady, konkurenční tlak. V důsledku těchto rizik mohou subjekty, které v dané oblasti podnikají, utrpět značné ztráty, které mohou ohrozit jejich schopnost dostát svým závazkům vůči Ručiteli a/nebo Emitentovi a potaţmo tak ohrozit plnění závazků Emitenta vyplývajících z Dluhopisů. (g) Rizika spojená s akvizicemi Ačkoliv Skupina podrobně zkoumá údaje o firmách, které plánuje získat, není moţné, aby přezkoumala všechny informace v plném detailu. Ani podrobné přezkoumání údajů nemusí odhalit existující a potenciální problémy nebo poskytnout dostatek informací pro posouzení veškerých předností a nedostatků. V důsledku toho můţe Skupina přebrat neočekávané závazky (včetně právních poţadavků) nebo nesprávně vyhodnotit ekonomický potenciál získané firmy. Skupina rovněţ čelí riziku, ţe nebude schopna integrovat nové akvizice do své stávající struktury v důsledku, mimo jiné, odlišné firemní kultury, obchodních praktik, technologických systémům, obtíţí s integrací nově nabyté společnosti do své organizační struktury. Existuje i riziko, ţe výnosy z akvizice nebudou odpovídat výdajům nebo zadluţení s ní spojené, případně kapitálovým investicím nutným k rozvoji těchto podniků. I přes snahu o identifikaci vhodných partnerů pro akvizice, nemusí tyto aktivity přinést odpovídající hospodářské výsledky nebo odůvodnit výši investic a dalších závazků. (h) Riziko investic typu soukromého kapitálu (private equity) Nepříznivé trţní nebo hospodářské podmínky mohou mít negativní vliv na soukromé kapitálové investice Skupiny. Pokud hodnota těchto investic výrazně klesá, nemusí Skupina obdrţet podíl na výnosech a zisku z těchto investic (na kterou má Skupina v určitých případech právo). Rovněţ můţe být Skupina nucena investorům vrátit část (nebo všechny) z jiţ obdrţených výnosů a můţe ztratit i poměrnou část investovaného kapitálu. Skupina čelí i riziku, ţe nebude schopna svoji investici soukromého kapitálu zpeněţit ať jiţ při případném prodeji nebo při primární veřejné nabídce na kapitálovém trhu. (i) Likvidní riziko Likvidita, snadný přístup k finančním prostředkům, má zásadní význam pro podnikání Ručitele a celé Skupiny, a to zejména v souvislosti s financováním podnikatelských aktivit Ručitele a členů Skupiny. Riziko likvidity zahrnuje zejména riziko nemoţnosti financovat aktiva prostřednictvím nástrojů s odpovídající délkou splatnosti a úrokovou mírou, riziko nemoţnosti získat likvidní aktiva dostatečně rychle či v dostatečném mnoţství a riziko nemoţnosti hradit splatné závazky. Skupina má přístup k různým zdrojům financí. Bankovní členové Skupiny se v podstatné míře spoléhají na přijaté vklady jako základ financování svých činností. Skupina vyuţívá krátkodobých zdrojů financování, včetně vkladů, mezibankovních úvěrů, termínovaných vkladů a dluhopisů. Ačkoliv vklady byly v průběhu času stabilní zdroj finančních prostředků, tato situace nemusí nadále pokračovat. V takovémto případě by likvidní pozice Skupiny byla nepříznivě ovlivněna s moţnými negativními dopady na schopnost vyplatit svěřené vklady (na viděnou, termínované), dostát svým závazkům či financování aktivit Skupiny. K významnému omezení likvidní pozice můţe dojít, pokud bude přístup na kapitálové trhy omezený, pokud Skupina nebude schopna prodat svůj majetek či dojde ke zvýšení nákladů na likviditu. Schopnost Skupiny dosáhnout na zajištěné a nezajištěné financování a náklady s tím spojené jsou mimo jiné ovlivněny zvýšením úrokových sazeb, kreditními rozpětími, regulatorními poţadavky, vnímáním rizika Skupiny a/nebo bankovního, finančního sektoru jako celku. V případě obtíţných podmínek na kapitálových trzích mohou náklady na financování Skupiny narůst nebo můţe dojít k poklesu dostupnosti finančních prostředků a tedy i schopnosti rozšířit a podpořit aktivity Skupiny a jejich dceřiných společností s případnými negativními dopady na hospodaření Skupiny. Za předpokladu, ţe Skupina nebude schopna získat potřebné prostředky na kapitálových trzích, můţe být donucena k prodeji majetku, aby dostála svým závazkům. V době sníţené likvidity či obtíţných podmínek na trhu Strana 11 (celkem 112)

12 nemusí být Skupina schopna prodat některá ze svých aktiv nebo můţe dojít k prodeji majetku za sníţené ceny. V obou případech to můţe mít nepříznivý vliv na její výsledky hospodaření a finanční situaci. Další informace o řízení likvidity Skupiny jsou v kapitole 18 Hlavní činnosti Ručitele a Skupiny v sekci 18.3 Řízení rizika. (j) Tržní riziko Jako finanční skupina můţe Skupina utrpět značné hospodářské ztráty na svých obchodních a investičních aktivitách v důsledku výkyvů na finančních trzích a zvýšené volatilitě. Trţní riziko zejména zahrnuje riziko změn trţních podmínek způsobující změny hodnoty či ocenění některých aktiv či nástrojů. Skupina má značné obchodní a investiční pozice v různých druzích aktiv - dluhové, měnové, akciové instrumenty, investice typu soukromého kapitálu (private equity), hedgeové fondy, nemovitosti a další typy aktiv včetně zajišťovacích instrumentů. Tyto pozice mohou být nepříznivě ovlivněny volatilitou na finančních a kapitálových trzích. V závislosti na objemu aktiv a čistých dlouhých pozic na kaţdém z těchto trhů, můţe pokles na těchto trzích znamenat ztrátu vyplývající z poklesu hodnoty pozice Skupiny. V závislosti na objemu majetku, který Skupina prodala, aniţ by byla jeho vlastníkem ( prodej nakrátko ) nebo na objemu čistých krátkých pozic, můţe vzestup na těchto trzích vystavit Skupinu potenciálně značné ztrátě ve snaze pokrytí čistých krátkých pozic získáním aktiv v rostoucím trhu. Vzhledem k nepříznivým trţním a ekonomickým podmínkám prochází odvětví finančních sluţeb, kde je Skupina významně zastoupena, obtíţným obdobím. Zejména vliv úrokových a měnových kurzů, geopolitické riziko, výkyvy cen komodit měly a budou mít nepříznivý vliv na finanční trhy a celou ekonomiku. Kromě nepříznivých dopadů na podnikání Skupiny jak popsáno výše, můţe trţní riziko zvyšovat další rizika, kterým Skupina čelí. Například, pokud by Skupina utrpěla značné obchodní ztráty, můţe prudce vzrůst potřeba likvidity, zatímco přístup k ní můţe být značně omezen. V souvislosti se všeobecným poklesem trhu by zákazníci a obchodní partneři Skupiny mohli utrpět značné ztráty, a tím by oslabila jejich finanční pozice a došlo k zvýšení kreditního rizika a rizika protistrany. (k) Úrokové riziko Jako finanční skupina je Skupina vystavena úrokovému riziku. Úrokové riziko spočívá ve fluktuaci čistého úrokového výnosu a výsledků hospodaření v důsledku pohybu trţních úrokových měr. Skupina vynakládá značné úsilí (včetně derivátových kontraktů, revizí úrokových sazeb), aby struktura aktiv odpovídala zdrojům jejího financování. Do té míry, do jaké se tato struktura liší, je Skupina vystavena úrokovému riziku. Podrobnosti ke způsobu řízení rizik jsou uvedeny v kapitole 18 Hlavní činnosti Ručitele a Skupiny v sekci 18.3 Řízení rizika. (l) Riziko koncentrace Koncentrace pozic můţe Skupinu vystavit velkým ztrátám, a to i přestoţe hospodářské a trţní podmínky mohou v daném oboru/odvětví být obecně příznivé. Vzhledem k velkému objemu transakcí prováděných v rámci běţného podnikání má Skupina významnou expozici vůči společnostem působícím v oblasti cestovního ruchu, turismu, energetiky a průmyslu, zpracování ropy a petrochemie. V rámci této expozice můţe docházet ke koncentraci rizika nejen v rámci odvětví, ale i v rámci transakcí s danou protistranou. Představenstvo Ručitele zavádí postupy pro řízení rizik vyplývajících z agregovaných (přes své dceřiné společnosti) otevřených pozic ve veřejně obchodovaných cenných papírech s cílem minimalizovat pravděpodobnost negativního dopadu na hospodaření Skupiny. Členové Skupiny se proti případným ztrátám brání zajištěním. Ţádné zajištění ovšem nemůţe plně zabránit případným ztrátám. Pokud se kterýkoli z nástrojů a strategií, které Skupina pouţívá k zajištění proti různým typům rizik, ukáţe jako neúčinné, můţe to mít negativní dopad na hospodaření Skupiny. Vzhledem k mnoţství rizik, kterým Skupina čelí, je obtíţné se zajistit (byť částečně) proti všem potenciálním rizikům, případně zajišťovací strategie nemusí být plně efektivní ve všech trţních prostředích a proti všem druhům rizika. Skupina utrpěla značné ztráty v oblasti nemovitostí. Pro své klienty Skupina financuje řadu projektů v oblasti nemovitostí, poskytuje zajištěné půjčky na pořízení komerčních a rezidenčních nemovitostí. Expozice Skupiny na nemovitostní sektor můţe být i nadále nepříznivě ovlivněna poklesy na trhu s nemovitostmi, stejně jako poklesy v jiných sektorech ekonomiky a ekonomiky jako celku. Strana 12 (celkem 112)

13 Celkově má Skupina největší expozici vůči korporátním klientům (79 %). Vzhledem k velkému objemu transakcí, které Skupina běţně provádí s brokery, bankami, fondy a dalšími finančními institucemi v rámci svého běţného podnikání, má Skupina i významné riziko koncentrace v odvětví finančních sluţeb (15 %). Koncentrace vůči státním institucím (3 %) a fyzickým osobám (2 %) tvoří menší část. Skupina můţe být i vystavena riziku koncentrace vůči určité protistraně. (m) Úvěrové riziko Skupina můţe utrpět značné ztráty v důsledku úvěrového rizika. Úvěrové riziko zahrnuje zejména riziko protistrany její neschopnosti či neochoty splatit závazky vůči Ručiteli, resp. členům Skupiny. Úvěrové riziko existuje v rámci vztahů dluţník-věřitel, u příslibů a dokumentárních akreditivů, nebo také u derivátových obchodů a měnových a jiných transakcí. Přestoţe přístup v rámci Skupiny k ohodnocení kreditní bonity potencionálních i stávajících klientů vykazuje zejména od počátku globální finanční krize zvýšený konzervatismus, není jisté, ţe ve všech případech bude správně predikována. Posuzování jednotlivých opatření proti ztrátám pramenícím z úvěrových produktů vychází ze směrnic managementu Skupiny. Specifická je oblast bankovnictví, která můţe vyţadovat zvýšená opatření proti ztrátám z poskytnutých úvěrů nebo můţe zaznamenat ztráty vyšší neţ je běţné ve Skupině v důsledku přijetí neadekvátních opatření pro tento obor podnikání, coţ můţe mít za následek negativní materiální dopady na chod Skupiny či Ručitele. V důsledku vyuţívání swapů a jiných derivátových instrumentů vzrostlo úvěrové riziko Skupiny a není vyloučeno, ţe bude růst i nadále, jak v objemu, tak v době trvání jednotlivých obchodů. V minulosti byla Skupina vystavena tlaku vzít v potaz dlouhodobé úvěrové riziko, prodlouţit úvěr krytý méně likvidní zástavou a agresivně oceňovat derivátové instrumenty na základě úvěrových rizik, které na sebe Skupina vzala z důvodu konkurenčních tlaků. Investice Skupiny a poskytnuté úvěry hedgeovým fondům jsou dalším zdrojem úvěrové expozice. Default významné finanční instituce můţe negativně ovlivnit jak finanční trhy jako celek, tak Skupinu. Úvěrová expozice Skupiny můţe také vzrůst, v případě, ţe zástavy, které drţí, budou zpeněţeny za ceny nepostačující k pokrytí celkových hodnot expozic. Informace, které Skupina vyuţívá k řízení úvěrových rizik, mohou být nepřesné a neúplné. Ačkoliv Skupina pravidelně vyhodnocuje úvěrové expozice (vůči klientům, protistranám, odvětvím, zemím, regionům), které povaţuje za důleţité z pohledu úvěrového rizika, můţe se stát, ţe riziko úpadku můţe vyvstat z událostí nebo okolností, které jsou těţce předvídatelné a odhalitelné (například podvody). Skupina můţe také selhat při získávání informací nezbytných pro vyhodnocení úvěrového a obchodního rizika protistrany. (n) Predikční a valuační rizika Skupina provádí odhady a valuace, které ovlivňují reportované výsledky, včetně oceňování vybraných aktiv a závazků, stanovení opatření pro ztráty z poskytnutých úvěrů, soudních řízení, regulatorních opatření, účtování goodwillu, oprávek nehmotných aktiv, vyhodnocení schopnosti realizovat odloţené daňové pohledávky, vyhodnocování kompenzací zaloţených na vlastním kapitálu. Tyto odhady jsou zaloţeny na posouzení a dostupnosti informací a reálné výsledky Skupiny se mohou materiálně lišit od odhadů. Podrobné informace jsou uvedeny v příloze k výročním zprávám. Odhady a valuace Skupiny vycházejí z modelů a postupů pro predikci ekonomických podmínek a trţních a jiných událostí, které mohou ovlivnit schopnost protistran dostát svým závazkům vůči Skupině nebo mít vliv na hodnotu aktiv. Vypovídací schopnost jednotlivých modelů a postupů můţe být omezena v rozsahu neočekávaných trţních podmínek v oblasti likvidity a volatility a schopnosti provést přesné odhady a valuace. (o) Přeshraniční a měnová rizika Přeshraniční rizika, rizika země, regionální a politická rizika jsou nedílnou součástí trţního a úvěrového rizika. Finanční trhy a hospodářské podmínky obecně mohou být významně ovlivněny těmito riziky. Ekonomické nebo politické nepokoje v zemi nebo regionu včetně těch, které vyplývají z negativních událostí na místních trzích, měnových krizí, restrikcí na pohyb kapitálu nebo jiných faktorů mohou například negativně ovlivnit schopnost klienta nebo jeho protistrany získat přístup k cizí měně nebo úvěru. To se můţe negativně projevit ve schopnosti plnění povinností vůči Skupině s příslušným negativním dopadem na výsledky operací Skupiny. Skupina můţe čelit značné ztrátě díky své expozici vůči rozvíjejícím se trhům. Jako společnost působící ve finančním sektoru na trzích střední a východní Evropy je Skupina vystavena ekonomické nestabilitě Strana 13 (celkem 112)

14 na těchto trzích. Skupina tato rizika sleduje, usiluje o diverzifikaci investic. Skupina usiluje o minimalizaci rizik spjatých s přítomností na rozvíjejících se trzích, nemusí však vţdy uspět. Měnové výkyvy mohou negativně ovlivnit výsledky hospodaření a kapitálové poměry Skupiny. Skupina je vystavena riziku pohybu směnných kurzů především vůči české koruně. Kromě toho je podstatná část aktiv a pasiv Skupiny v oblasti investičního bankovnictví a správy aktiv denominována v jiných měnách neţ euro, coţ je hlavní měna finančního výkaznictví. Vlastní kapitál Skupiny je také v euro a Skupina plně nezajišťuje svojí kapitálovou pozici proti změnám směnných kurzů. Vývoj měnových kurzů je spojen s řadou ekonomických, sociálních a politických faktorů. Kurzy mohou výrazně kolísat a to i v rámci dne. Je důleţité poznamenat, ţe některé země uplatňují devizové kontroly, které mohou omezovat výměnu nebo předání peněz případně vést k znehodnocení měny. Pouţití zajišťovacích instrumentů můţe zvýšit nebo sníţit expozici vůči dané měně, ale nemusí expozici zcela eliminovat. Volatilita směnných kurzů můţe mít nepříznivý dopad na provozní výsledky Skupiny a její kapitálovou pozici. Měnová politika a její změny, které jsou obtíţně předpověditelné a mimo kontrolu Skupiny, mají dopad na Skupinu. Skupina má expozici zejména vůči Euru, české koruně a americkému dolaru. Existuje i menší expozice vůči britské libře, zlotého, rublu a ostatním měnám. (p) Provozní rizika Provozní riziko je riziko ztráty vyplývající z nedostatečnosti nebo selhání vnitřních procesů, lidí a systémů nebo z vnějších událostí. Skupina čelí celé řadě operačních rizik, včetně rizika plynoucího ze závislosti na informačních technologiích a telekomunikační infrastruktuře (včetně infrastruktury podporující společnosti ve Skupině). Skupina jako finanční skupina je závislá na finančních, účetních a jiných systémech zpracování dat, které jsou komplexní a sofistikované a jejichţ činnost můţe být ovlivněna řadou problémů jako je nefunkčnost hardwaru nebo softwaru, fyzické zničení důleţitých IT systémů, útoky počítačových hackerů, počítačových virů, teroristické útoky, aj. Skupina tak můţe utrpět významné finanční ztráty, můţe dojít k narušení činností podniků ve Skupině, nesplnění závazků vůči klientům, regulačním zásahům a poškození pověsti. Skupina je vystavena operačnímu riziku, které můţe vzniknout v důsledku chyby v exekuci, konfirmaci či vypořádání transakcí. Obdobné riziko můţe vyvstat při transakcích, které nebyly řádně zaznamenány či vyúčtovány; regulatorní poţadavky v této oblasti vzrostly a očekává se další nárůst. Podnikání Skupiny závisí na její schopnosti zpracovávat velké mnoţství různorodých a sloţitých transakcí, včetně derivátových obchodů, které mají stále větší objem a sloţitost, a které nejsou vţdy potvrzeny včas. Podnikání Skupiny je také závislé na bezpečném zpracování, ukládání a předávání důvěrných a citlivých informací. Skupina můţe utrpět ztráty v důsledku pochybení zaměstnance. Podnikání Skupiny je vystaveno riziku nedodrţení stanovených zásad a pravidel ze strany zaměstnanců, pochybení, nedbalosti nebo podvodům zaměstnanců. Tyto kroky by mohly vést k právním sankcím, váţnému poškození dobré pověsti nebo k finančním škodám. Ne vţdy je moţné pochybením zaměstnanců předcházet a opatření, které Skupina podniká na prevenci a odhalování této činnosti, nemusí být vţdy efektivní. (q) Řízení rizika Skupina má postupy pro řízení rizika a pravidla/předpisy, které tyto postupy upravují. Aplikované metody a postupy však nemusí být vţdy plně efektivní, a to zejména za situace vysoké volatility na trzích. Postupy, pravidla či předpisy pro řízení rizik nemohou předvídat všechny moţné eventuality na trhu nebo události a nemohou tak vţdy plně zmírňovat vystavení riziku na všech trzích a proti všem druhům rizika. (r) Právní a regulační rizika Skupina čelí významným právním rizikům a nelze vyloučit, ţe v budoucnu nebude účastníkem významných soudních řízení. Jelikoţ výše poţadovaných náhrad v soudních a správních řízeních, které mohou být vedeny proti finančním společnostem, se zvyšuje, mohl by nepříznivý výsledek v případném budoucím soudním řízení mít významný nepříznivý vliv na výsledky hospodaření Skupiny. Předvídat moţné výsledky soudních, správních či regulatorních řízení, jejichţ účastníkem je Ručitel, respektive jakákoli společnost ze Skupiny, je obtíţné. Nedodrţení rozsáhlých regulačních úprav a pravidel můţe Skupinu vystavit riziku vysokých sankcí a mohou váţně poškodit její pověst. Podnikatelská činnost Skupiny se řídí zákony a předpisy a podléhá regulatornímu dohledu. V případě, ţe by došlo ke změně těchto regulatorních předpisů, bude se muset Skupina takové regulaci přizpůsobit. To můţe mít vliv na podnikání Skupiny a její provozní výsledky a můţe to ovlivnit schopnost Ručitele plnit závazky z titulu Ručitelského prohlášení. Strana 14 (celkem 112)

15 Právní omezení pro klienty Ručitele, respektive jakékoli společnosti ze Skupiny, můţe sníţit poptávku po poskytovaných sluţbách. Ručitel můţe být významně ovlivněn nejen předpisy, které se na něj jako společnost poskytující finanční sluţby vztahují, ale také předpisy s obecnou působností. Například, objem obchodů Ručitele je ovlivněn mimo jiné, stávající a navrhovanou daňovou legislativou, antimonopolní politikou, pravidly hospodářské soutěţe, pravidly korporátního řízení (corporate governance), vládními předpisy a změnami v interpretaci a prosazováním stávajících zákonů a předpisů, které ovlivňují podnikání a finanční trhy. (s) Konkurence Skupina čelí silné konkurenci na trzích finančních sluţeb. Konsolidace prostřednictvím fúzí a akvizic, partnerství, včetně těch uzavíraných v důsledku finanční krize, dále zvyšuje konkurenční tlak. Konkurence vyplývá z mnoha faktorů včetně škály nabízených výrobků a sluţeb, cenové politiky, distribučních systémů, zákaznického servisu, povědomí o značce, vnímané finanční síly, ochoty pouţívat kapitál pro potřeby klientů. Současné podmínky na trhu mají zásadní vliv na poptávku klientů po produktech a sluţbách. I přestoţe Skupina očekává rostoucí konsolidaci ve svém oboru a očekává, ţe tyto změny nabízí i významné příleţitosti, nemůţe poskytnout ţádnou záruku, ţe se tyto změny nepříznivě neprojeví na hospodaření Skupiny. Postavení Skupiny by mohlo být ohroţeno, pokud dojde k poškození její pověsti. Ve vysoce konkurenčním prostředí finančních sluţeb je pověst jedním z rozhodujících faktorů pro úspěch včetně její schopnosti získat a udrţet zákazníky a zaměstnance. K ohroţení pověsti by rovněţ mohlo dojít, pokud by komplexní postupy a kontrolní mechanismy selhaly (nebo budily dojem selhání), a tím by nepředcházely střetu zájmů, provinění ze strany zaměstnanců, chybám v reportování finančních a jiných informací, hrozbám plynoucím z právních nebo regulačních opatření. Skupina čelí konkurenci nových obchodních technologií. Privátní a investiční bankovnictví i správa majetku čelí konkurenčním výzvám nových obchodních technologií, coţ můţe nepříznivě ovlivnit provize, příjmy z obchodování, sníţit objem transakcí, omezit přístup k informacím o trhu a vést ke vzniku nových a silnějších konkurentů. Skupina investovala, a v budoucnu bude nucena investovat, do rozvoje a podpory nových obchodních systémů nebo jinak investovat do technologií, aby si udrţela konkurenceschopnost. (t) Ekonomické riziko Ekonomická a hospodářská situace v zemích, ve kterých Skupina působí, je ovlivněna mimo jiné výší úrokových sazeb a inflací. Tempo hospodářského růstu, zisky firem, vnitrostátní a mezinárodní toky kapitálu, zadluţení státu, závislost na mezinárodním obchodu a citlivost na ceny komodit hrají klíčovou roli v hospodářském růstu a značně se liší země od země. Nepříznivý vývoj v hospodářské situaci v zemích, ve kterých Skupina působí, se můţe negativně projevit na hospodářských výsledcích Skupiny. (u) Volatilita peněžních toků Skupina usiluje o diverzifikaci svých příjmů v rámci nabízených produktů, geografického rizika a odvětvích, ve kterých působí. I přes toto úsilí, je ale stále vystavena významné volatilitě peněţních toků, volatilitě finančních a kapitálových trhů. Skupina usiluje o zvýšení těch sloţek svého podnikání, které jsou charakterizovány stabilními peněţními toky. Nicméně, významný podíl na peněţních tocích představují transakce - nákupy a prodeje aktiv. Nelze vyloučit, ţe peněţní toky spojené s transakcemi budou tvořit důleţitou část peněţních toků určených na splacení jistiny a úroků z Dluhopisů. (v) Geografické riziko Skupina působí primárně v České a Slovenské republice, Švýcarsku, Ruské federaci a Barbadosu a je přítomna v Lichtenštejnsku, Nizozemském království, na Kypru, Kanadě, Mexiku, Britských panenských ostrovech a Kajmanských ostrovech. Na jednotlivé lokální, resp. i na globální trhy silně působí různé makroekonomické faktory, jakými jsou hospodářský růst, dopady globální ekonomické krize, ekonomické, politické a legislativní změny, vývoj inflace a podobně. V souvislosti s činností Skupiny v mnoha zemích se zvyšuje pravděpodobnost, ţe změnou politických poměrů, jakoţ i případnou změnou podnikatelského, ekonomického a legislativního prostředí v zemi působení, respektive z důvodu rozdílného legislativního a podnikatelského prostředí různých zemí, by mohla Skupina zaznamenat ztráty nebo nepředvídatelné náklady, které by mohly do značné míry ovlivnit její hospodářské výsledky. Hospodářské aktivity Skupiny jsou z významné části koncentrovány na tzv. "Emerging markets" - tedy na rozvíjející se trhy. Tyto trhy s sebou nesou vyšší míru rizika ve srovnání s vyspělejšími rozvinutými trhy, včetně moţných právních, ekonomických a politických rizik. Nepříznivý vývoj v České republice Strana 15 (celkem 112)

16 nebo na jiných rozvíjejících se trzích by mohl mít negativní dopad na trţní hodnotu nebo likviditu při obchodování s Dluhopisy. Skupina rovněţ velmi pozorně sleduje svoji expozici vůči Irsku, Itálii, Španělsku, Francii, Řecku a Portugalsku. K 30. červnu 2011 byl rozsah expozice vůči těmto zemím menší neţ 1,4 % celkového vlastního kapitálu Skupiny, přičemţ ve vztahu k Řecku a Portugalsku je expozice nulová. (w) Riziko ztráty významných zaměstnanců a schopnosti najít a udržet si kvalifikované zaměstnance Pro stanovení a plnění strategických cílů Skupiny je rozhodující kvalita managementu a klíčových zaměstnanců. V tomto ohledu hraje důleţitou roli schopnost udrţet současné zaměstnance a získávat nové. Odchody manaţerů nebo klíčových zaměstnanců by se mohly negativně promítnout do obchodních aktivit, finančního postavení a hospodářských výsledků Skupiny, coţ by mohlo negativně ovlivnit schopnost Skupiny plnit závazky vyplývající z Dluhopisů. Skupina působí v regionech, které jsou zajímavé svojí polohou, infrastrukturou, atraktivním pracovním trhem, nabídkou a úrovni vzdělání pracovní síly. Růst poptávky nad nabídkou kvalifikovaných pracovních sil můţe způsobit odliv klíčových zaměstnanců a Skupina bude muset na udrţení nebo získání zaměstnanců vynaloţit větší objem finančních prostředků, coţ můţe mít negativní vliv na zvýšení nákladů, a tím i na hospodaření Skupiny. Skupina sleduje vývoj v regionech s cílem stabilizovat pracovní sílu a vyhnout se tak negativním vlivům v souvislosti se ztrátou významných a klíčových zaměstnanců. Zároveň aktivně podporuje a motivuje své zaměstnance k nepřetrţitému zvyšování kvalifikace a praktických poznatků, čímţ se snaţí podpořit kariérní růst svých zaměstnanců. Skupina přijímá a snaţí se udrţet vysoce kvalifikované zaměstnance, neboť úspěch Skupiny je do značné míry závislý na schopnostech a úsilí vysoce kvalifikovaných zaměstnanců. Poptávka po kvalifikovaných zaměstnancích je vysoká, a proto Skupina věnuje značné prostředky na nábor, vzdělávání a odměňování zaměstnanců. V roce 2011 Skupina implementovala nový systém odměňování vybraných skupin zaměstnanců. Skupina podporuje kroky vedoucí k regulaci odměňování v odvětví finančních sluţeb, je si však zároveň i vědoma, ţe nová pravidla mohou mít dopad na schopnost Skupiny přilákat a udrţet si vysoce kvalifikované zaměstnance. (x) Vztahy se zákazníky Důleţitým aspektem podnikání Skupiny jsou dlouhodobé vztahy se zákazníky. Skupina není schopna zaručit, ţe se i v budoucnu podaří tyto vztahy udrţet. Neudrţení těchto vztahů můţe mít potenciálně významný dopad na hospodářské výsledky Skupiny, objem svěřených prostředků ve správě a schopnost získat financování od třetích stran. 2.3 Rizikové faktory vztahující se k Dluhopisům Investice do Dluhopisů jsou rizikové a jejich nákup je vhodný pouze pro investory s takovými znalostmi a zkušenostmi v oblasti finančních trhů a investování, které jim umoţní vyhodnotit rizika a výhody investování do Dluhopisů. Před investičním rozhodnutím by potenciální kupec s ohledem na svoji vlastní finanční situaci a investiční cíle měl pečlivě zváţit veškeré informace uvedené v tomto Prospektu s důrazem na rizika a omezení uvedená níţe. Rizika a omezení spojená s Dluhopisy zahrnují zejména následující rizikové faktory: (a) Obecná rizika spojená s Dluhopisy Potenciální investor do Dluhopisů si musí sám podle svých poměrů určit vhodnost investice do Dluhopisů. Kaţdý investor by měl především: a) mít dostatečné znalosti a zkušenosti k účelnému ocenění Dluhopisů, výhod a rizik investice do Dluhopisů, a ohodnotit informace obsaţené v tomto Prospektu, nebo v jakémkoliv jeho dodatku či doplnění, přímo nebo odkazem; b) mít znalosti o přiměřených analytických nástrojích k ocenění a přístup k nim, a to vţdy v kontextu své konkrétní finanční situace, investice do Dluhopisů a jejího dopadu do svých investic a/nebo na své celkové investiční portfolio; c) mít dostatečné finanční prostředky a likviditu k tomu, aby byl připraven nést všechna rizika investice do Dluhopisů; d) úplně rozumět podmínkám Dluhopisů (především Emisním podmínkám a tomuto Prospektu) a být seznámen s chováním či vývojem jakéhokoliv příslušného ukazatele nebo finančního trhu; Strana 16 (celkem 112)

17 e) být schopen ocenit (buď sám nebo s pomocí finančního poradce) moţné scénáře dalšího vývoje ekonomiky, úrokových sazeb nebo jiných faktorů, které mohou mít vliv na jeho investici a na jeho schopnost nést moţná rizika; f) Investor by měl být schopen vyhodnotit investici do Dluhopisů v rámci dopadů na své celkové investiční portfolio. (b) Riziko úrokové sazby z Dluhopisů Vlastník Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou je vystaven riziku poklesu ceny takového Dluhopisu v důsledku změny trţních úrokových sazeb. Zatímco je nominální úroková sazba po dobu existence Dluhopisů fixována, aktuální úroková sazba na kapitálovém trhu (dále jen trţní úroková sazba ) se zpravidla denně mění. Se změnou trţní úrokové sazby se také mění cena Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou, ale v opačném směru. Pokud se tedy trţní úroková sazba zvýší, cena Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou zpravidla klesne na úroveň, kdy výnos takového Dluhopisu je přibliţně roven trţní úrokové sazbě. Pokud se trţní úroková sazba naopak sníţí, cena Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou se zpravidla zvýší na úroveň, kdy výnos takového Dluhopisu je přibliţně roven trţní úrokové sazbě. (c) Riziko likvidity Emitent poţádal o přijetí Dluhopisů k obchodování na volném trhu BCPP. Bez ohledu na kotaci Dluhopisů nemůţe existovat jistota, ţe se vytvoří dostatečně likvidní sekundární trh s Dluhopisy, nebo pokud se vytvoří, ţe takový sekundární trh bude trvat. Skutečnost, ţe mohou být Dluhopisy kótovány na volném trhu, nemusí nutně vést k vyšší likviditě kótovaných Dluhopisů neţ nekótovaných Dluhopisů. V případě nekótovaných Dluhopisů můţe být naopak obtíţné ocenit takové Dluhopisy, coţ můţe mít negativní dopad na jejich likviditu. Na případném nelikvidním trhu nemusí být investor schopen kdykoliv prodat Dluhopisy za adekvátní trţní cenu. (d) Měnové riziko Drţitel Dluhopisu denominovaného v cizí měně je vystaven riziku změn směnných kurzů, které mohou ovlivnit konečný výnos či výši částky při splacení takových Dluhopisů. Například změna v hodnotě jakékoliv cizí měny vůči české koruně vyústí v příslušnou změnu korunové hodnoty Dluhopisu denominovaného v této cizí měně a příslušnou změnu hodnoty jistiny a úrokových plateb učiněných v této cizí měně dle pravidel takových Dluhopisů. Pokud se výchozí směnný kurz sníţí a hodnota koruny v důsledku toho vzroste, cena Dluhopisu a hodnota jistiny a úrokových plateb vyjádřených v korunách v tomto případě klesne. (e) Zdanění Potenciální kupující či prodávající Dluhopisů by si měli být vědomi, ţe mohou být nuceni zaplatit daně nebo jiné nároky či poplatky v souladu s právem a zvyklostmi státu, ve kterém dochází k převodu Dluhopisů, nebo jiného v dané situaci relevantního státu. V některých státech nemusí být k dispozici ţádná oficiální stanoviska daňových úřadů nebo soudní rozhodnutí k finančním nástrojům jako jsou Dluhopisy. V tomto ohledu by potenciální investoři měli kromě rizik uvedených v této kapitole rovněţ zváţit informace obsaţené v kapitole 27 Zdanění a devizová regulace v České republice a Nizozemském království tohoto Prospektu a případné další informace o zdanění obsaţené v Emisních podmínkách. Potenciální investoři by se nicméně neměli při získání, prodeji či splacení Dluhopisů spoléhat na stručné a obecné shrnutí daňových otázek obsaţené v tomto Prospektu nebo v Emisních podmínkách, ale měli by se poradit ohledně jejich individuálního zdanění s daňovými poradci. Potenciální investoři do Dluhopisů by si měli být vědomi toho, ţe případné změny daňových přepisů mohou způsobit, ţe výsledný výnos Dluhopisů bude niţší, neţ původně předpokládali a/nebo ţe investorovi můţe být při prodeji nebo splatnosti Dluhopisů vyplacena niţší částka, neţ původně předpokládal. Vlastník dluhopisů přebírá zodpovědnost za veškeré daňové povinnosti, které mohou vyplývat z jakékoli platby v souvislosti s Dluhopisy bez ohledu na jurisdikci, vládní či regulační orgán, státní útvar, místní daňové poţadavky či poplatky. Emitent ani Ručitel nebudou Vlastníky dluhopisů kompenzovat za daně, poplatky a další náklady, které Vlastníkům dluhopisů vzniknou v souvislosti s peněţními toky z Dluhopisů. (f) Změna práva Emisní podmínky Dluhopisů se řídí českým právem platným k datu tohoto Prospektu. Nemůţe být poskytnuta jakákoliv záruka ohledně dopadů jakéhokoliv soudního rozhodnutí nebo změny českého práva nebo úřední praxe po datu tohoto Prospektu na finanční situaci Emitenta a tudíţ na jeho schopnost řádně a včas splatit Dluhopisy. Strana 17 (celkem 112)

18 (g) Riziko zákonnosti koupě Dluhopisů Potenciální investoři do dluhopisů by si měli být vědomi, ţe koupě Dluhopisů můţe být předmětem zákonných omezení ovlivňujících platnost jejich nabytí. Ani Emitent ani Hlavní manaţer nemá ani nepřebírá odpovědnost za zákonnost nabytí Dluhopisů potenciálním kupujícím Dluhopisů, ať jiţ podle jurisdikce jeho zaloţení nebo jurisdikce, kde je činný (pokud se liší). Potenciální kupující se nemůţe spoléhat na Emitenta nebo na Hlavního manaţera v souvislosti se svým rozhodováním ohledně zákonnosti nabytí Dluhopisů. (h) Riziko nesplacení Dluhopisy stejně jako jakákoli jiná půjčka podléhají riziku nesplacení. Za určitých okolností můţe dojít k tomu, ţe Emitent nebude schopen vyplácet úroky z Dluhopisů a hodnota pro Vlastníky dluhopisů při odkupu můţe být niţší neţ výše jejich původní investice, za určitých okolností můţe být hodnota i nula. Schopnost Emitenta splatit úroky z Dluhopisů či jistinu závisí na hodnotě dceřiných firem Ručitele a jejich schopnosti generovat volné peněţní toky. Pro více informací ohledně závislosti Emitenta na dceřiných společnostech viz kapitola 17 Organizační struktura Ručitele. (i) Riziko vymáhání nároků v různých jurisdikcích Dluhopisy budou vydány Emitentem, který je zaloţen podle nizozemského práva, a budou zajištěny Ručitelem, který je zaloţen podle slovenského práva. Dluhopisy a Ručitelské prohlášení se řídí právem České republiky. V případě úpadku, insolvence nebo jiné podobné události, můţe být soudní řízení zahájeno v Nizozemském Království nebo v České republice. Taková více jurisdikční soudní řízení mohou být komplikovaná a nákladná pro věřitele a mohou mít za následek větší nejistotu a prodlení týkající se vynutitelnosti práv z Dluhopisů. Práva vyplývající z Dluhopisů a Ručitelského prohlášení budou podléhat insolvenčním a správním právním předpisům několika jurisdikcí a proto zde nemusí být jistota, ţe Vlastníci dluhopisů budou moci účinně vynutit svá práva v takových násobných úpadcích, insolvenci nebo v jiných obdobných soudních řízení. Navíc právní předpisy upravující úpadek a insolvenci, správní a jiné právní předpisy Nizozemského království, České a Slovenské republiky mohou být, co se obsahu týče, rozdílné, nebo mohou být ve vzájemném konfliktu. Aplikace těchto zákonů nebo jakýkoli rozpor mezi nimi, můţe vést k otázce, zda by se určité právní předpisy měly aplikovat a/nebo nepříznivě ovlivní schopnost Vlastníků dluhopisů vymoci svá práva vyplývající z Dluhopisů a/nebo Ručitelského prohlášení. (j) Riziko refinancování Dluhové financování je spjato s několika významnými riziky. Nelze vyloučit, ţe Skupina nebude schopna generovat dostatečné finanční prostředky, aby dostála svým závazkům z plateb jistiny a úroků z Dluhopisů. Skupina čelí i riziku, ţe stávající či budoucí dluhové financování nebude nejpozději k datu splatnosti obnoveno či refinancováno. Vzhledem k podmínkám, které převládají na kapitálových trzích, také nelze vyloučit, ţe Skupina bude schopna refinancovat svoje stávající a budoucí dluhy za příznivých podmínek. Pokud by Emitent nebo Skupina nebyli schopni refinancovat svoje dluhy za přijatelných podmínek nebo by refinancování nebylo vůbec moţné, mohla by být Skupina nucena prodávat svá aktiva za nevýhodných podmínek případně sníţit nebo pozastavit činnost, coţ by se nepříznivě projevilo na hospodářské situaci Skupiny. (k) Riziko nepředvídatelné události Nepředvídatelná událost (přírodní katastrofa, teroristický útok), která způsobí poruchy na finančních trzích, rychlý pohyb měnových kurzů, můţe mít vliv na hodnotu Dluhopisů. Negativní vliv takových událostí by mohl způsobit sníţení návratnosti peněţních prostředků investovaných Ručitelem, případně jeho dceřinými společnostmi, a ohrozit tak schopnost Emitenta splatit veškeré dluţné částky vyplývající z Dluhopisů. Dále můţe být hodnota Dluhopisů a jakékoliv příjmy z nich ovlivněny globální událostí (politické, ekonomické či jiné povahy), která se stane i v jiné zemi, neţ ve kterém jsou Dluhopisy vydávány a obchodovány. Strana 18 (celkem 112)

19 3. ODPOVĚDNÉ OSOBY 3.1 Osoby odpovědné za údaje uvedené v Prospektu Osobou odpovědnou za správné vyhotovení prospektu je Emitent J&T Global Finance I., B. V., se sídlem Weteringschans 26, 1017 SG Amsterdam, Nizozemí, zapsaný v obchodním rejstříku u Obchodní komory v Amsterdamu pod číslem , jejímţ jménem jednají členové řídící rady uvedení v kapitole 13 Řídící a dozorčí orgány Emitenta. 3.2 Prohlášení Emitenta Emitent prohlašuje, ţe při vynaloţení veškeré přiměřené péče na zajištění uvedeného jsou podle jeho nejlepšího vědomí údaje obsaţené v Prospektu v souladu se skutečností a ţe v něm nebyly zamlčeny ţádné skutečnosti, které by mohly změnit význam Prospektu. Emitent dále prohlašuje, ţe vzhledem k datu zaloţení Emitenta nebyla ke dni vyhotovení Prospektu sestavena účetní závěrka. Ke dni vyhotovení Prospektu, v Amsterdamu Mgr. Miloš Badida Ing. Roman Florián, CFA ředitel řídící rady J&T Global Finance I., B. V. ředitel řídící rady J&T Global Finance I., B. V. Strana 19 (celkem 112)

20 4. AUDITOŘI 4.1 Auditoři Emitenta Vzhledem k datu zaloţení Emitenta nebyla dosud sestavena ţádná účetní závěrka. Emitent bude sestavovat účetní závěrku Emitenta ke konci příslušného kalendářního roku v souladu s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví a tato účetní závěrka bude ověřena společností KPMG Accountants N.V., se sídlem Laan van Langerhuize 1, 1186 DS Amstelveen, Nizozemí, která je drţitelem licence číslo poskytnuté dne 27. září 2007 nizozemským úřadem finančních sluţeb (Autoriteit Financiële Markten). 4.2 Auditoři Ručitele Konsolidovanou účetní závěrku Ručitele k 31. prosinci 2009 za účetní období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009, konsolidovanou účetní závěrku Ručitele k 31. prosinci 2010 za účetní období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 sestavenou v souladu s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví, ověřila společnost KPMG Slovensko spol. s r.o., se sídlem Dvořákovo nábřeţí 10, Bratislava , která je členem Slovenské komory auditorů a je drţitelem osvědčení číslo 96. Auditorem odpovědným za provedení auditu byl Luboš Vančo, drţitel osvědčení číslo 745. Výroky auditora k výše uvedeným účetním závěrkám byly vţdy bez výhrad. Zprávy o auditu konsolidovaných účetních závěrek Ručitele za účetní období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 a od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010, sestavených v souladu s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví, jsou uvedeny v kapitole 19 Finanční údaje o aktivech a závazcích, finanční situaci a zisku a ztrátách Ručitele zapracované odkazem Prospektu. Ručitel prohlašuje, ţe v průběhu dvou účetních období, za které jsou předkládány výše uvedené účetní závěrky Ručitele, nedošlo k odstoupení nebo odvolání auditora odpovědného za ověření účetní závěrky. Strana 20 (celkem 112)

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED. 1.200.000.000 Kč. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED. 1.200.000.000 Kč. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526 1.200.000.000 Kč Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526 Tento dokument představuje prospekt (dále jen Prospekt ) nezajištěných nepodřízených dluhopisů s pevným úrokovým

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s.

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. Dluhopisový program v objemu 25 000 000 000 Kč s dobou trvání 20 let Společnost J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Prospekt dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 EUR splatných v roce 2018 ISIN CZ0003511024 Dluhopisy s pohyblivým

Více

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané

Více

2010 ISIN CZ0003501538

2010 ISIN CZ0003501538 ČSOB Leasing, a. s. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 9.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2010 ISIN CZ0003501538

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT EMITENTA OBSAH

ZÁKLADNÍ PROSPEKT EMITENTA OBSAH Základní prospekt pro Dluhopisový program 2010 v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let Tento dokument je základním prospektem (dále

Více

Důležitá upozornění. PROSPEKT AKCIÍ 2 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s.

Důležitá upozornění. PROSPEKT AKCIÍ 2 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. PROSPEKT AKCIÍ Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. 3572 ks zaknihovaných akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000 Kč ISIN: CZ0008041415 Tento dokument představuje prospekt akcií (dále

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

Emisní podmínky dluhopisového programu a prospekt. ŽS Brno a.s.

Emisní podmínky dluhopisového programu a prospekt. ŽS Brno a.s. ŽS Brno a.s. Společné emisní podmínky dluhopisového programu v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 3 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let. a Prospekt dluhopisů Na základě tohoto dluhopisového

Více

Statut. Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond nemovitostí

Statut. Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond nemovitostí Statut Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond nemovitostí 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Údaje

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE GB Capital a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let. EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE GB III 2015 Dluhopisy s pevným úrokovým

Více

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 63999463 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3544 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a.s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK první emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,10 % p.a. v předpokládaném objemu 1.000.000.000 Kč v průběhu dvouleté emisní lhůty se

Více

Základní prospekt Dluhopisového programu dluhopisů efi Palace v maximálním objemu vydaných dluhopisů 600.000.000,-Kč a současně v maximálním objemu

Základní prospekt Dluhopisového programu dluhopisů efi Palace v maximálním objemu vydaných dluhopisů 600.000.000,-Kč a současně v maximálním objemu efi Palace, s.r.o. Základní prospekt Dluhopisového programu dluhopisů efi Palace v maximálním objemu vydaných dluhopisů 600.000.000,-Kč a současně v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 110.000.000,-Kč

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012 Tato Pololetní zpráva oproti verzi zveřejněné dne 31. 8. 2012: - byla doplněna ve vztahu k výkazu zisku a ztráty za účelem

Více

STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB BOHATSTVÍ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB BOHATSTVÍ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB BOHATSTVÍ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH 1 ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.2012 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

Podmínky obhospodařování

Podmínky obhospodařování PODMÍNKY OBHOSPODAŘOVÁNÍ INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI KB, A.S. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Podmínky obhospodařování Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. pro individuální obhospodařování portfolia

Více

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje.

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Obhospodařovatel... 6 3. Administrátor... 7 4. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti...

Více

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE STATUT speciálního fondu kvalifikovaných investorů J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU FONDU

Více