ROČENKA PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERSITY KOMENSKÉHO ZA STUDIJNÍ ROK 1934/35 V BRATISLAVE MCMXXXV.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČENKA PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERSITY KOMENSKÉHO ZA STUDIJNÍ ROK 1934/35 V BRATISLAVE MCMXXXV."

Transkript

1 ROČENKA PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERSITY KOMENSKÉHO ZA STUDIJNÍ ROK 1934/35 V BRATISLAVE MCMXXXV.

2 n i i L u i L t e DE LA FACULTÉ DU DROIT DE Ľ UNIVERSITĚ KOMENSKÝ POUR Ľ A N N É BRATISLAVA EDITÉ PAR LA FACULTÉ DE DROIT DE Ľ UNIVERSITĚ KOMENSKÝ

3 členka PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERSITY KOM ENSKÉHO Z A STUDIJNÍ ROK V BRATISLAVĚ 1935 N Á K LA D E M PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERSITY KO M ENSKÉHO V BRATISLAVE

4 C a d a,vúľllu V tom to o d d íle uveřejňují se letos stati týkající se historicko p rá vn íh o studia. V příštím roce o tiště n y b u d o u o b d o b n é stati o stu d iu judiciálnim a státovědeckém. Prof. Bohuš Tomsa: L a d ě jin y y tá v u í iiío io ih (Několik slov o jejich podstatě a studiu.) I. Žádné vědecké studium nemůže začínati poznáváním složitých pravd, ale musí vyjiti od základních a jednoduchých poznatků. Kdyby někdo začal studovati matematiku geometrickými řadami nebo počtem pravděpodobnosti, nevyhnutelně by ztroskotal, protože mu chybí elementární představy, které tyto složité úkony předpokládají. Složitému vždy předchází jednoduché, a proto nejen logickým, ale i pedagogickým požadavkem vědeckého studia je, osvojiti si znalost pravd základních dříve než přistoupím k složitým. To platí zvláště v době moderní, kdy každá věda, dík stálému postupu do šířky i hloubky, představuje organismus velmi složitých a rafinovaných poznatků, jimiž těžko někdy proniknouti i odborníkovi. Z toho důvodu každá z věd vytvořila si dnes propedeutickou disciplinu, určenou k tomu, aby začátečníka zasvětila do základních představ oné vědy a tím usnadnila mu přechod k představám a pravdam složitějším. Pro tuto disciplinu volívá se označení úvod. I ak máme dnes úvod do filosofie, do jednotlivých věd přírodních jako biologie, fysiky, chemie a pod., úvod do sociologie a ovšem též úvod do věd právních. Chcemc-li na základe toho, co jsme právě řekli, stručně a obsaj n.ě charakterisovati smysl úvodu do právních věd, možno to učiniti těmito slovy. l Tvod do věd právních podává základní poznatky a^ představy, jimiž pracují různé právní vědy; otvírá do nich práivníku-zacatecniku perspektivu, dává mu povšechnou orientaci, nej potřebnější vyzbroj, která by mu usnadňovala proniknouti do složitého organismu poznatků právních věd. Úvod do věd právních je tedy vstupní branou k jednotlivým právním vědám, je právní propedeutikou. Začátečníku, vstupujícímu na právnickou fakultu, sotva se dostalo na střední škole nebo v životě jasnější představy o tom. 5

5 co právo je, které jsou jeho obory, jaká je jeho funkce a pod. Proto, kdyby hned bez jakékoliv průpravy byl postaven před historické nebo dogmatické výklady o právu, byl by nevyhnutelně desorientován, poněvadž Iry mu chyběly základy pro jejich pochopení. Proto studijní řády právnických fakult v různých státech staví v čelo a na počátek právnických studií úvodní disciplinu, která by mu tyto základy dala. Kdysi touto úvodní disciplinou byla právní encyklopedie, později obecná nauka o právu, a dnes to bývá s hlediska pedagogického vhodnější, protože přístupnější, úvod do věd právních. Tak také československý studijní řad pro právnické fakulty nařizuje, aby bylo zabezpečeno pravidelné konání přednášek z úvodu do věd právních a státních. Tím co bylo uvedeno je dostatečně charakterisována funkce Úvodu a jeho postavení v rámci právních věd, zvláště těch, ktere se tradují na právnických fakultách. Byly doby, kdy byl příliš akcentován propedeutický význam historických právních věd, zvláště práva římského, vzhledem k těm disciplinám, které se zabývají platným právem. Nemůže být sice sporu o tom, že právní vědv historické pln! jistou propedeutickou funkci na př. tím, že osvětlují podstatu a smysl platných právních institutu a že bystří v právníkovi to, co nazýváme právnickým myšlením. S druhé strany nelze však zapomínati, že právní historie má též svou funkci samostatnou, a co je hlavní že i ona pracuje s představami velmi složitými, které předjx>kládají představy elementárnější, kterých sama dáti nemůže. Tu musí zasáhnouti a pomoci zase jen Úvod. Je tedy Úvod propedeutikou nejen vrlilctlcm k :édáni o platném práz'u, ale i vzhledem k právním védám historickým. Proto bvl zaveden vedle historických véd. Kde není úvodní právní disciplinv, tam výklad historických véd je příliš zatížen balastem elementárních výkladů na úkor vlastního svého ukolu. Úvod do věd právních přináší s hlediska studijní ekonomie dvojí podstatný zisk. Zbavuje přednášející povinnosti /.uežo\.it speciální discipliny zdržujícími elementárními výkladv, kterc -e jich tykají; studujícímu pak usnadňuje studium tím, /.c mu instrument snadnější orientace a vniknutí do věd, které se mu postupně přednášejí. Čím se tedy konkrétně zabývá úvod do věd právních? Studuji-li vědecky nějaký předmět, musím nevyhnutelně míti představu tohoto předmětu, musím znáti jeho pojem. To platí též, jde-li o studium práva. Pojem práva je ústředním a jaksi předpokladovým pojmem všech specielních právních věd, a když. přistupuji k jejich studiu, musím v sobě mít, aspoň provisorně, tento pojem již hotový. Proto prvním a hlavním požadavkem, který vyplývá z propedeutické povahy Úvodu, je stanovití pojem prárca. Ale nejen stanovití, nýbrž podati též názornou a pedagogickv účelnou jeho analysu, která teprve zdůrazní a osvětlí podstatné vlastnosti práva. Je tedy Úvod jakousi právní analytikou. Jako 6

6 třeba rozpitvati živočišný organismus, abychom poznali jeho strukturu, tak třeba i rozpitvati pojem práva, aby byly patrny znaky, bez kterých by právo právem nebylo. Teprve když Úvod tento úkol splní, bude moci vyloziti, v jakém poměru stojí právo k zjevům, které svou povahou a funkcí jsou mu podobny a přece právem nejsou, na př. zákony mravu, mravnosti, etikety, náboženství atp. Další povinností Úvodu bude ukázati, jak se právo realisuje v různých oborech a stránkách života, vystupujíc jako právo státní, církevní, mezinárodní, dále jako právo soukromé, veřejné jinými slovy, které jsou druhy a formy práva. Rovněž bude mu objasniti, z jakých zdrojů právo tryská a v jakých formách se objektivisuje (nauka o právních pramenech). Analysa pojmu práva, o níž výše byla řeč, vystihuje právo v klidu, jako něco hotového. Právo však je v jistém slova smyslu jakýsi organismus, který sdílí osud s organismy druhými, rodíc, měníc se a zanikajíc. Proto vedle právní statiky konstatující co právo je, obsahuje Úvod i právní dynamiku t. j. výklady o vzniku, změně a zániku práva. Do rámce právní dynamiky nutno vřaditi i úvahy o aplikaci práva; neboť vlastním smyslem práva je, aby bylo aplikováno, jinými slovy, používáno na skutečné životní poměry; proto vědomostem právníka, který by se omezil na poznání, co právo je, nepoloživ si otázku, jak ho třeba použiti, musili bychom učiniti výtku kusosti. Tyto výklady jen osvětlují, co bylo řečeno již dříve: že Úvod má právníka seznámiti se základními poznatky o právu, které by mu sloužily za východisko pro studium druhých právních věd. Zdůrazňuji slovo základní ', neboť poznatky o právu vůbec, v celém svém rozsahu, representují dnes ohromný komplex vědomostí, o něž se dělí celá řada právních věd. Tyto vědy jsou tak četné, že jen některé z nich mohou býti předmětem časově velmi omezeného právnického studia, zatím co jiné zůstávají mimo jeho rámec. Každá z těchto právních věd má svůj zvláštní předmět a specifické method v, jimiž pracuje. Kdo chce v právních vědách pracovati, musí si tato specifika uvědomiti, což znamená totéž, jako uvědomiti si, k čemu je každá právní věda kompetentní. Zásady, které stanoví kompetenci jednotlivých právních věd, označují se slovem methodologie věd právních" nebo právní vědosloví. Jc tedy methodologie právních věd naukou o právních vědách, zvláště o jejich předmětu, a o methodách, jimiž tento předmět každou z nich má býti zpracováván. Tato methodologie tvoří další samostatnou část Úvodu. Je tedy Úvod disciplinou jednající nejen o právu, ale i o právních vědách. Zmíněná methodologická část Úvodu která v podstatě není jiným, než klasifikací a konkrétní logikou právních věd - načrtne právníku přehledný obraz hlavních právních disciplin,, dá mu představu o jejich podstatě a směrnice pro přesné vědecké myšlení v hranicích každé této discipliny. \ ěda není totiž nic ji- 7

7 neho než řád myšlení, methoda, takže opravdové vedecké studium práva bez poznaní metód je proste nemyslitelné. Proto v dnešní době každa věda klade tak velký důraz na vybudování své methodologie. Xa vědoslovné úvahy možno pak organicky navazovati pro posluchače praktické pokyny, jak se má říditi při studiu práva na universitě, aby si z něho odnesl co nejvíce pro život i pro zkoušky. Dobře pochopeny mohou tyto pokyny předejiti častým nežádoucím výsledkům píd zkouškách, výsledkům, které častěji než se za to má padají na vrub methodicky pochybeného studia než nedbalosti. Dle studijního řadu má vsak Úvod býti úvodem nejen do věd právních, ale i státních. A1a se tedv zabývati i těmi skutečnostmi, jež se sice týkají státu, ale z hranic práva vybočují. Má býti tedy též úvodem do národního hospodářství, statistiky a sociologie státu. I když se na první pohled zda, že tato část již překračuje hranice elementárního poučení o právu a státu, přece jen není ukvapenou anticipací toho, o čem posluchač ušivší ve vvšších ročnících již z toho důvodu, že předmět v historických oborů do těchto disciplin dosti hluboce zasahují. Studium na právnických fakultách je převahou teoretické a každa teorie. nedrží-ii se v správných mezích, snadno odcizuje životu. Proto je pedagogickým jxižadavkem Úvodu, abv příležitostně ale důsledně zdůrazňoval životní, praktickou funkci práva. Právníka třeba věsti k přesvědčení, že právní řád není jen dokonalou logickou stavbou, ale nástrojem vvsoce sociálního ]> Maní. T ím třeba klasti první základy pro výchovu právníků, jakveh potřebuje praxe. \ íme ze zkušenosti, jaké škod v způsobuje jednostranný právnický formalismus praktického právníka, at již nese jméno byrokratismu, úředního šimla nel>o jiné. I orinhné při výkladu L vodu třeba se stale zabývati důležitým problémem praktické morálky. A týk l vod dává mladému právníku nejen železnou zásobu poznatku o právu a právních védách, ale plní výchovnou funkci i v tom směru, že se pokouší dáti základ k budoucí osobnosti právníkově. Nelze popříti, že výklad Úvodu v souboru právních věd na našich fakultách tradovaných provázen je také jistými nesnázemi, kterým lze odpomoci jen částečně. Má-li totiž plniti funkci v skutku úvodní a propedeutickou, pak by bylo ideální, kdyby byl podáván na počátku právnického studia jiřed všemi druhými disciplinami, ježto je jejich předpokladem. To je však praktickv neproveditelno. Za dnešního studijního řádu nelze si představíti přednášku z úvodu jinak, než jako souběžné kollegium s disciplin;imi druhými, historickými a to již znamená, že tu a tam bude jim předstižen, takže v určitých výsecích svou úvodní funkci splní jen částečně.

8 II. Stejně jako úvody do jiných věd, není ani úvod do věd právních a státních v pravém slova smyslu samostatnou vědou, ale pedagogicky přizpůsobeným cyklem základních výtěžků druhých věd právních a státních. Materiál dodávají Úvodu zvláště discipliny, které zabývají se obecnými právními problémy, zvláště obecná pravověda a právní filosofie. Úvod se může ubírati dvojí cestou: bud abstrahuje od jakýchkoli filosofických úvah, nebo se rozhodne pro filosofickoprávní orientaci. Přednost dávám postupu druhému. Vede mne k tomu úvaha, že studijní řád československých fakult systematických výkladů o právní filosofii nezná, takže úvod může býti náhražkou za tuto povážlivou mezeru. Ovšem jen do jisté míry. Jsem totiž názoru, že právní filosofie umístěna v prvém semestru nemohla by u většiny poslucháčstva splniti svého účele pro předběžnou nedostatečnou znalost práva. Je však možné vykládati obecné zásady o právu a právních vědách a filosoficky je podkládati. ledy: úvod do věd právních a státních s filosofickým usměrněním. Pro filosoficky usměrněný Úvod mluví i to, že právník si má ze svých studií odnésti jistou vyšší koncepci práva, a ta je sotva možná bez filosofie t. j. bez určitého světového a životního názoru. Každá filosofie je však současně i programem, a kdo zachází s věcmi tak eminentně životního určení, jako je právo, takového programu potřebuje pro theorii i praxi. Ze filosofická orientace právníku je nevyhnutelná, to pochopily zvláště autoritativní režimy dneška a přímo oficielně staraly se o vybudování jim vyhovující právní filosofie a o pečlivou výchovu dorostu v jejím duchu, (e dosti důvodů pro to, aby ani právnické studium ve státech s jiným ideovým usměrněním nezůstalo v tom pozadu. Pekl jsem, že náš studijní řád (podotýkám, že ve své podstatě pochází z doby proniknuté aversí k filosofii) nezná systematického kollegia právně-filosofického; podržuje jen obligatórni kollegium o dějinách filosofie právní a státní. Netřeba rozváděti, že toto kollegium nemůže splniti té funkce, jako systematické výklady právně-filosofické. Může však aspoň z části nahraditi jejich nedostatek. Kritikou historických soustav právně-filosofických lze se totiž propracovati aspoň k základům jisté přijatelné právní filosofie. To je ovšem pouze negativní výtěžek dějin filosofie právní a státní. Ale vedle toho nelze této disciplině upříti i významnou funkci positivní, která plyne z následující úvahy. Každá doba má svou více nebo méně uvědomělou a formulovanou filosofii, více nebo méně vyhraněný názor na svět a na život. Tento názor nikdy není snůškou čirých theoremat, ale prožívaným katalogem praktických postulátů, které mají tendenci 9

9 uskutečniti se v nejrůznějších stránkach a formách života a společenských institucí. Z tohoto obecného myšlenkového ovzduší, kterým je doba ovládána, rodí se pak i určité postuláty povahy právní a politické, jinými slovy určitá právní a státní filosofie. Tato filosofie opět nežije proti skutečnosti isolovaným životem, ale má povahu společenské síly, která si vynucuje, aby se jí přizpůsobily živoucí právní a politické instituce. A to si mnohdy vynucuje intensitou přímou živelnou. Sotva se v dějinách setkáme s politickou a sociální revolucí, za níž by aspoň v pozadí nestála nějaká právní a státní filosofie. Možno tedy říci, že každá doba má svou více méně uvědomělou, více méně dokonale formulovanou právní a politickou ideologii resp. filosofii, dle jejíhož obrazu buduje a reformuje své právní a politické řád)-. Bývá tedy právní filosofie myšlénkovou půdou, z níž vyrůstá positivní právo a konkrétní stát. Proto vývoj práva a státu se brával ruku v ruce s vývojem právně a státně filosofických doktrín. Vycházím-li s úvahy, dějinami tolikráte potv rzené, že právo a stát určitého časového a místního prostředí je produktem nebo odrazem jisté právní a politické ideologie, po případě resultantou více takových střetnuvších se ideologií, plvne z toho pro mne následující methodologický poznatek: A ("pochopím dokonale strukturu, ducha, funkci a vůbec smysl historického útvaru práva a stáitu, není-li mi jasné idcoz é pozadí, na némž vznikaly, zvláště neznám-li právní a státní filosofie, v níž mají své kořeny. A v tom právě tkví již výše zmíněný positivní smysl dějin právní a státní filosofie. Positivní discipliny konstatují, co právem je, discipliny historické, jak se toto právo a jeho instituty v minulosti vyvíjely; proti tomu dějinv právní a státní til' )SOÍ 1C snaží se vystihnouti ideový korrelát konkrétního práva a -tátu a jejich vývoje, jinými slovy snaží se x>stihnouti id e o lo g ii, / kte ré positivní právo se rodilo, a ideologický v ý v o j, kter p p<«!kla dem vývoje právního. Paralelita mezi právem a státem - jedné, a právní a statní ideologii s druhé.'train vyžaduje p.th du,'ed::é kooperaci dějin filosofie právní a státní s positivními a historickými disciplinami právními. V tomto pojetí dějiny právní a státní filosofie jsou nepostradatelným pendantem a doplňkem věd právních a státních. Nemohu v tomto stručném programovém nárysu obšírně H- čiti, jak jednotlivé discipliny oboru právního a státovědeckého souvisí s dějinami právní filosofie. Poukáži jen přikladeno na některé, na nichž je to zvlášť patrno. Tak za právem církevním, ve všech stadiích jeho vývoje otvírá se celá, dlouhými staletími budovaná právní ideologie, která determinovala a dosud determinuje jednotlivé instituty tohoto práva takovým zpusoltem, že jeho výklad bez stálých poukazů na zmíněnou ideologii podal bv jen nedokonalý obraz tohoto práva. Neméně zajímavou illustrací into

10 timní závislosti práva a státu na filosofii právní a státní jsou dějiny práva ve střední Evropě. Novověký stát a jeho zřízení jsou přímo školským příkladem jednou klidného, jindy bouřlivého uskutečňování ideových programů této periody, a ježto stát, v němž dnes žijeme, jest produktem tohoto vývoje nelze ho v jeho struktuře pochopiti bez znalosti ideologií, které vyplňovaly století šestnácté a následující. To vše svědčí o tom, jak klamná by byla domněnka, že právo a stát visí v ideově vzduchoprázdném prostoru. I náš stát má kořeny v ideologiích, patřících nejednou hodně odlehlé minulosti, ideologiích, o nichž nás poučují dějiny filosofie právní a státní. Těmito úvahami je dán směr, jehož se budeme držeti při výkladu dějin právní a státní filosofie. Nepůjde nám v něm o to, co učil o právu a státu ten který myslitel nebo určitý filosofický směr; ale o to, co jejich myšlénky světu dalv a jakou funkci plnily ve vývoji práva a státu, ježto máme za to, že dějiny právní a státní filosofie musí jiti ruku v ruce s druhými disciplinami právními a státními, soustředí se náš zájem hlavně na ty ideové tendence, které pro vývoj práva a státu a pro vývoj právních věd jsou důležité. Takto orientovaná právní a státní filosofie nebyla sice dodnes dokonale vybudována, ale byly k ní již učiněny náběhy. Je to však jediný způsob traktování, který jí může zajistiti organické postavení v rámci dnešního studijního řádu a učiniti z ní životnou disciplinu odpovídající duchu moderního právnického studia. Z velké rozsáhlé literatury doporučuji jako pomůcku při studiu: 1. úvodu do věd právních a státních: a) Bonnccase: Introduction a 1'étude du droit II. vyd b) Hedemann: Einfúhrung in die Rechtswissenschaft II. v. i927-_ c) fírugi: Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche e sociali. d) Kliment: Úvod do studia právnického na podkladě historickém, II. vyd (Stručné a kusé.) 2. dějin filosofie právní a státní: a) Janet: Histoire de la science politique dans ses rapports avec la morale I. II., V. vyd. Přeloženo též do češtiny pod názvem Dějiny vědy polit, se zřetelem k mravovědě b) Carle: La vita del diritto nei suoi rapporti colla vita sociále. 11. vyd c) E. Svoboda: Demokracie jako názor na život a na svět

11 Prof. Dr. Vratislav Bušck; /ptac a jak sl ti iic'ľa/i prwiv 111Levni Právo církevní zaujímá a zasluhuje si zvláštní místo mezi vědními obory právnickými. Tisíceletý vývoj církevně-právních institutů bude stále poutati pozornost právních historiku, stejně jako platné právo církevní poutá pozornost nejen kleriků a věřících, nýbrž i těch, kdož vycházejí z jiného světového názoru. Věčný problém správného uspořádání poměru církve a státu vždy nutí zabývati se právními názory církve katolické, její organisací a disciplinou a zkušenost z historie i z doby přítomné (řada poválečných konkordátu a dohod) nás učí, že vedle státu je církev dosud nejdokonalejší organisací lidské společnosti, jejíž právo i v nejtěžších konfliktech si dovedlo svou platnost vvnutiti. I 'střední problém filosoficko-právní, platnosti právního řádu mimostátního, právě na konfliktu práva státního a církevního možno řešiti nejvděčněji. Bylo správně řečeno, že k církevnímu právu nebyl dosud s hlediska právní filosofie brán dostatečný zřetel (Stammler). Právní filosofie se svými problémv je v nejnovější době právem do popředí reformy právnických studií a právnického vyučování stavěna, neboť jenom návratem k filosofii mohou se uplatniti vůdčí myšlénky našeho právnického im šleni (Swoboda). Filosofická právní věda, která vždy má před očima celek a při toin stále je pamětliva skutečnosti (Swoboda), odpovídá novodobé potřebě dynamického právního myšlení, umožňuje (xichopení funkce jednotlivých právních institutu ve skutečném životě, na rozdíl od statického zkoumání pouhé struktury právních institutu, při němž uniká jejich smysl a hodnota. Takováto filosofická práv ní věda především v právu církevním nachází skvělý právni řád, určitým nezměnitelným světovým názorem nesený, na němž muže všechny právnické konstrukce měřiti a správnost swell teorii zkoušeti. Právo církevní a jeho system, není snad jen ryze teoretickou konstrukcí zaujímající právního filosofa, není jen právem minulosti, interesujícím pouze právního historika, je i právem platným pro církev a v mnohých předpisech i pro stát. Nezměnitelné principy božského práva jsou mostem, který v pevné kontinuitě spojuje historické právo církevní s církevním právem platným. Nelze proto dobře právo církevní označiti jako disciplinu ryze historicko-právní nebo jako disciplinu positivně-právní. P rávo církevní trvale patří do obojí sféry a jen podle toho, na čem právě při jeho zkoumání bude položen důraz, zda na zkoumání institutů církevně-právních v jejich minulosti a vývojových tendencích nebo na jejich přítomné podobě a funkci, bude použiti metod historickoprávních nebo positivistických. V rámci věd historickoprávních zasluhuje právo církevní nutně své samostatné 12

12 místo. Právo, které v sobě zpracovalo prvky etiky křesťanské, práva židovského, římského, germánského, které reagovalo i na vlivy práv slovanských, které vytvořilo z nich skvělou synthesu středověkého práva kanonického, které mnohými svými institucemi vplývalo na vývoj moderního práva světského, jehož stopy ještě v platném právu světském můžeme zjistiti, právo, které ještě dnes platí, to právo nelze zahrnouti do nějaké široké všeobecné doktríny, snad práva středoevropského nebo historie právní vůbec. Naopak, každý pokus o to by musel dříve či později ztroskotati na neznalosti specificky církevnčprávních institutů a pojmů. Vždyť většina dokumentů středověkých právě v církevních pramenech a církví nám byla zachována a jich výklad jedině na základě přesné znalosti systému práva církevního i jednotlivých jeho institutů je možná. Snad by bylo možno namítnouti, že nikdo nepochybuje o správnosti těchto tvrzení s hlediska vědeckého pěstování práva církevního, že však pro praktické účele vyučovací je tu žádáno příliš mnoho. Avšak tento základní omyl hrubého materialismu je neudržitelný. Luther řekl, že právník, který není než právník, je ubožák; Kant i Nietzsche se vyslovili proti osudnému rozlišování mezi teorií a praxí. (Swoboda.) Jen ve stálé souvislosti právní filosofie, právní historie, právní dogmatiky a právní politiky můžeme vychovati skutečného právníka, který si osvojuje to, co je ideálem právnických studií a právnické výchovy, totiž právnické metodicky správné myšlení. Jen harmonické pěstování různých oborů vědních, kde smysl pro jednotící ideje právnického myšlení není ztracen v jednostrannosti specielního badání přispívá k vytváření právníka jako spolupracovníka na věčně postupujícím kulturním rozvoji lidstva, pro nějž právo je pouze prostředkem při stálém uskutečňování ideje svobody, řádu a spravedlnosti, vyrovnávajícím zájmy jednotlivce a společnosti, při sledování stále se měnících a nově vytyčovaných jejich cílů. Vycházíme-li z tohoto zásadního pojetí významu studia práva církevního dojdeme snadno k všestranné a kombinované metodě, kterou chceme postupovati. Především je třeba základní pojmy právní, právní teorií a filosofií získané uvésti v souvislost se základními pojmy práva církevního. (Sr. můj čl. Právo církevní, Modus vivendi a Konkordáty ve Slovníku čsl. práva veřejného.) Následující podélný řez vývojem práva církevního má umožniti pochopení vývoje systému i jednotlivých institutů práva církevního v jednotlivých jeho historických obdobích: I. Prvotní církev, II. Vliv státního zřízení římského (byzantského). III. Vliv germánského státního zřízení a práv národních. IV. Doba práva kanonického. Papežský primát vládní. V. Doba reformních koncilů a konsolidace. VI. Doba spiritualisace práva církevního a vnitřní koncentrace. Všeobecné přehledy ( i, 4, 7, 10, 13, 16 mé Učebnice dějin práva církevního, 1929 spolu s mým Poměrem 13

13 státu k církvím, 193 a Prameny poznání práva církevního, 1933) celkových vývojových tendencí jednotlivých období, budou východiskem pro zkoumání práva církevního v příčných řezech těchto jednotlivých období. (Učebnice dějin práva církevního, 2 3, 5 6, 8 9, 11 12, 14 15, ) k prohloubenějšímu studiu poměru církve a státu v zemích historických, na Slovensku a Podkarpatské Rusi odkazuji na příslušnou studii v Čsl. Vlastivědě, sv. \. Stát, 1931, k historickému úvodu do čsl. práva konfesního v Čsl. církevních zákonech, Hušek-1 lendrvch-laštovka-múller, 1 II. vydání Čsl. Kompasu, 1931 a ke své práci Církev, a stát a jinověrci v Codexu iuris canonici, 1922, Církev a stát ve starověku, 1926 a Církev a stát ve středověku I., 192O. Jako poslední stadium studia práva církevního zbývá zkoumaní platného práva církevního, kodexového a státně církevního, s přihlédnutím té/, k organisaci a disciplině i nekatolických náboženských společností. \ nedostatku vlastni učebnice odkazujeme tu především na Hennerovv Základy práva kanonického II., 1 2, 1927' 3' '923, a na svou studii o Poměru státu k církvím v ČSR. v Čsl. Vlastivědě, V. Stát, Církevně-politické úvahy jsou připíjeny na příslušných místech výkladů o poměru církve a státu. Je samozřejmé, že žádná učebnice nemůže a nechce být i pouhou snůškou otázek a odpovědí, ani kompendiem k namemorování a že proto obsahuje více materiálu, právnického a historického než k případným potřebám zkoušek se vyžaduje. Stále je třeba řníti na zřeteli, že nikoli zásoba vědomostí, ale dovednost jich p - užíti a způsobilost právnického myšlení, umění uvést jednotlivé vědomosti v system teoretickou konstrukcí, umění najiti a řešit i správně problém s hlediska právního, charakterisuje právníka. Být i právníkem, tof umění, ars aequi et b<>ni nazývali Římané právnictví, nikoli řemeslem mechanické aplikace nezažitých vědomostí a formulek. Tomuto umění se ovšem nedá naučiti pai/.e z knih, tím méně z výtahu a repctitorských skript. I cast na před náškách a zvláště v praktických a seminárních cvičeních je pn>to nutným základem právnického studia, neboť jen pod vedením profesora je student zpočátku tápající uváděn do metody právnického studia, důležité je před ním vyzdvihováno a detail je mu ozřejměn. Zde také může býti upozorněn na potřebné souvislé vědy pomocné, jichž k prohloubenému studiu práva církevního je třeba. Na konec bych chtěl s důrazem upozorniti, že uvedený návod studijních pomůcek nechce býti výpočtem taxativním. Nešvar studia z jedné knihy, vychovávající omezence, homines unius libri, by měl býti každému slušnému studentu cizí. V uvedených pomůckách je uvedena literatura, kterou sledovati se doporučuje, neboť právě čtením různých dobrých autorů přijde studující na to, že o určité otázce mohou býti různé názory, slovem, že věc 14

14 není tak jasná a nesporná, jak by se z jednoho autora případně zdálo a tu právě naráží na problematiku právni a na různé způsoby řešení sporných otázek, které teprve uzpůsobují jeho právnické judicium, ideál to výchovy právnických fakult i v právu církevním. 15

15 Prof. Dr. Richard Horna: jin if p tá va na újcnu tepu lu h f ccsiíoáio venslé. Snad není zapotřebí dokazovati nutnost studia dějin práva na území republiky československé. Je jistě povinností každého československého právníka získati si obraz právního vvvoje své vlasti. \ ždyf i před politickým převratem, kdy vedle pojmu širší vlast (Rakousko-Uhersko) existoval i pojem užší vlasti, kdy pak při studiu dějin právních věnovaná byla hlavní pozornost právu německému, zbytek to starších názoru na význam tohoto práva, i tehdy jevila se snaha pěstovati na jednotlivých universitách se zvláštní pečlivostí i právní dějiny jednotlivých zemí, resp. skupin zemí, ze kterých vzniklo Rakousko-L hersko. Tak na př. na české universitě pražské přednášeny byly, hned po rozdělení pražské university, právní dějiny zemí koruny české. A ačkoliv to byl předmět neobligátní, t. j. k připuštění ke státní zkoušce hi - storicko-právní nebylo zapotřebí poslouchati přednáškv z tohoto oboru, přece těšily se přednášky z dějin práva českého velké oblibě a věnována jim byla stejná pečlivost jako jiným přednáškám obligátním. Podobné poměry byly i na universitách polských, v Krakově a ve Lvově, kde se znamenitými výsledkv ]>ěstovánv byly dějiny práva polského. Je samozřejmé, že hned po politickém převratě v roce 191X pamatovano bylo na to, aby v osvoliozene vlasti stah se dějinv práva na území republiky československé předmětem povinným, který jest zkoušen jak 11 historicko-právní státní zkouškv. tak i u historicko-právního rigorosa. Změna tato provedena bvla z á k o nem ze dne 27. \. iqiq, č. 290 Sb. z. a nař. o prozatímní úpravě studia a státních zkoušek na fakultách věc právních a státních. Tehdy ze starých dějin prava českého (z dějin práva zemí koruny české) stah' se dějiny práva v území republik v českoslo venské. Bvlo totiž nutno pamatovati i na právní dějiny Slovenska a Podkarpatské Rusi. Ze těmto dějinám měla býtí věnována zvláštní pozornost na právnické fakultě Komenského university v Bratislavě, bylo patrno, když tato právnická fakulta byla zřízena, což se stalo nař. vlády republiky čsl. ze dne n. srpna 1921, čís. 276 Sb. z. a nař. o zřízení právnické fakulty Komenského university v Bratislavě. V -u 2. tohoto vlád. nař. pozměněn byl stud. a zkušební řád právnických fakult vydaný zákonem ze dne 20. dubna 1893, 68 ř. z. a zákonem ze dne 27. května 1919, čís. 290 Sb. z. a nař. v tom směru, že pro přednášky o dějinách práva v zemích bývalé koruny české vyhraženy byly minimálně čtyři hodiny týdně v jednom semestru a přednáškám o dějinách práva na Slovensku (a Podk. Rusi) vyhraženy byly minimálně dvě hodiny týdně, taktéž v jednom semestru. Ňa jiných právnických fa- 16

16 si r f p o U u f přednášejí se totiž dějiny práva na Slovenm pouze Jednu hodinu l-ý(,nč v jednom semestru.,v Komenského universitě v Bratislavě konají se přednášky z dějin prava v uzenu republiky československé obyčejně tak že ľ T Z r sem,e str u,prednaseí' se právní dějiny zemí mateřských -, e. Pi-avm dej 111 v Slovenska (a Podk. Rusi) Zdanlivý nepomer v počtu hodin věnovaných oběma částem tohoto předmětu lze dobře vysvětliti. Když výše uvedeným zákonem ze dne 27. V. 10 m č 200 Sb z. a nar. zavedeny byly dějiny práva na území republiky čeľkosdo sv těm děíin C v Právnick^ h> M zde již vybudován úplně system dej m verejneho prava země koruny české a bylo možno s o u ľ r S h o U U radu monografií z dějin českého práva Český stat mel totiž nejen slavnou minulost, ale i svůj vlastní vyyoj praym, který podržel, i když v rámci monarchie Habsburghíavněr2!k SVe J - SamOSt-tnOSt- A tent vývoj práva českého, t e h ^ e š ľ n ŕvľ ejľ 0 PraV:a,poinal ke zpracování mnoho bada- I J^ste Pred zalozemm ceske university pražské. Práce těchto pražské orof P ľ Y * faku,tě university pražské prof. Drem Jarom, rem Celakovskvm a prof Drem Tad l ľ i n ^ r, ľ > í )tíž.'yda.i obsáhlé systémy prsn/ch dej in ceskjch, hlavne pak prava veřejného. stavlřděiin,t0niu SChác?Iy v,roce 1919 ien základní pilíře ke stavbe dej,n prava na Slovensku a Podk. Rusi. Žádná z těchto samo'uatnfh1^ l V?epatrn a histor'cky bezvýznamné episody, zali n ľ o Í V.ramC1 e?runy uherské' Možno poukáhraníc arcidi ' n c T S «venfka Je velmi podobným obrazu hranic arcidiecese Ostřihomské, ale skutečnost tato zůstala bez ^ a P r r ' Vy7 J S1(?venska a Podk- p usi. Také možno poukazati na to, ze obraz hranic Slovenska a Podk Rusi jeví s- nam v te časti Uher; kterou držel Ferdinand I., když ostatní částí l her zabral. I urei, aneb byly v rukou jeho protikandidáta na královsky trůn uherský knížete Jana Zápolského. V tomto př"- pade pak pravm vyyoj bývalého celého uherského státu pokračoal na Slovensku, ale nelze zde mluvit, o vzniku a vývoji práva slovenského neb podkarpatskoruského. Možno tudíž tvrditi, že Slovensko, které nikdy nebvlo samostatným Jer,tonálním útvarem, třeba v rámci jiného státu nemelo take samostatného právního vývoje. Tím ovšem nemá byt, receno, ze se na Slovensku nevyvinuly právní instituce í Ííčenľ'toh^^vhra r ostatních částí Uher. Rozvedení a vyf f f i í T, 5 i. T i m 17

17 některé nejvýznačnější zjevy, mající význam pro právního historika, jako na př. na zvláštní vývoj horních měst na Slovensku, na zvláštní vývoj spišských měst atd. Bohužel nedostává se při přednáškách o dějinách práva v ú- zemí republiky československé dosti času na vylíčení dějin soukromého práva na území republiky československé, ačkoliv právě soukromé právo české jeví mnoho zvláštností vývojových oproti právům jiným. Tím více nutno vítati to, že v přednáškách z dějin práva soukromého ve střední Evropě věnována je zvýšená pozornost dějinám českého práva soukromého, hlavně pak zemského práva. 1ím dostáváme se k poměru dějin práva na území republiky československé k dějinám práva ve střední Kvropě. Dějiny práva ve střední Evropě jsou oborem širším, dějinv práva území republiky československé oborem užším, speciálním. Tím je dán i poměr obou dvou předmětu k sobě. Právo středoevropské ve svých výkladech poukazuje též na právní vývoj zemí českých a na právní vývoj Slovenska a Podk. Rusi a snaží se právní vývoj tento zasaditi do širšího rámce právního vývoje střední Evropy. Naproti tomu prednáseč o právním vývoji zemí republiky česko slovenské musí při svých výkladech pro srovnání >oukazovati i na právní vývoj státu sousedních, tedv opět na právní vývoj zemí střední Evropy. I okud pak se metody výkladu týče, tu dlužno ]xiukázati na to, že metoda jaká se jeví v učebnici pn»ť. Dra lana Kaprase osvědčila a že vylíčení jednotlivých institutu právních v určité periodě časové je z důvodů pedagogických velmi dobré. Tenom dlužno neustale při výkladech poukazovat) na periixlv předcházející a následující a udržovati tím náležité -pojení a přehled. Způsob přednášení tohoto předmětu dle j>eriod vývojových jest vhodným také proto, že jx>sluchaě získává přehled právního vývoje od torem jednoduších k formám složitějším. Ve svých výkladech držím se při dějinách práva v zemích mateřských učebnice prof. Dra Jana Kapradě. ) Pro vyklad o ú stavním vý voji od r poukazuji na učebnici prof. Dra Ba.w ) o dějinách veřejného práva ve střední Evropě od r Posluchač ovládající jazyk německý muže klidně sáhnouti no učebnici Peterkově.4) j l - ^an KaPras P o h le d právních dějin zem í české koruny Díl první a l a a a j j Vní, p ra T eny 3 d épny státni'ho zřízení do roku K tom u vyšel n - d d a te k Pod n ázv em : Boj za český stá t proti h absburském u cen tralism u Dej m y státn íh o zřízení r't jp j počá,tk u stu d ia, tohoto předm ětu poslouží též k n ih a : Dr. Josef Kliment Úvod do studia právnického na podkladě historickém. II. vyd. Praha od r 3\8 4 8 ^ B rn o 1926" okum d ^ axa DéJiny veřejného práva ve střední Evropě r r 4ir 5 o tt0 Peterka- R echtsgeschichte der bôhm ischen L änder I Liberec 1923 a II íy zo 18

18 Nejbhzsim naším úkolem bude sepsati učebnici dějin práva ným Nedosp t Y ^ Nebude to nikterak úkolem snaďnym. Nedostatek monografii znemožňuje neb aspoň značne zne- - i nadiuije, ",, napsati takoyy -v-"-* system dějin j/mvd práva na oiovensku Slovensku a Podkarpatské Kusy Karpatské Knsi který Kíby nai.i nebyl jen ;... stručným i... v, výtahem větších ucebmc <>dejinách prava v by v. Uhrách. Pro nynější dobu poukazuji na následující ucebnice a monografie: n r' ía H herské ústavní dějiny. Praha r. Iv. kadlec: Dějiny veřejného práva ve střední Evropě III vyd. Praha 1923, zvi a 91. P Dr h a 'u v y C tení ústavních dějinách slovenských. Pra- Dr. I\amúKrofta: Stará ústava česká a uherská. Praha sí vn? Cher: P?eh,ed dě->in Pramenů na Slovensku Bral 1OI Cl Vti IU <0. Dr. Rudolf Rauscher: Slovenské nrávní príva ve střední E v ro p ľ t a S ľ * " " de"" l>r- Vl2 T \ 9^ Unik:0v0d d ÚStavnicl1 slovenských. S t r č í, možn V' S,i Ješté knihu Dr. Julius Osváth, Stredoyeke právne ustanovizne na Slovensku (Prešov 1921) íic e Je U Pr některých partií z velké maďarské učeb- 1 unoii Akns. Magyar alkotmány és jogtorténet. Budapest 1919 Kniha tato vyšla též německy pod názvem: U n g a r.s e v lr - fassungs- und Rechtsgeschichte (II. vvd. Berlin 1909) V letním semestru přednáším každoročně o právních děiimoravských a doporučuji ke studiu knihu: J Dr. K. Kadlec: Přehled ústavních dějin Moravy. Praha

19 Prof. Dr. Rudolf Rauscher: <ä>tud nim ilc/m veie/ncio a Aouktomelo ytdva ve it taillí Pvteoc. Sledujeme-li politické dějiny evropské od starověku do středověku a do novověku, objeví se nám zjev zcela patrný a nápadný: kdežto ve starověku střed politického dění je na jihu K v ropy, ve středověku a v novověku posunuje se toto centrum severněji, za Alpy do střední Evropy. Třebaže v novější době nabývá v politických dějinách značného významu Evropa západní, přece Evropa střední zůstává vždy důležitým ohniskem politického vývoje. S tím se setkáváme nejen v dějinách, nýbrž i v denním politickém životě dnešní střední Evropy. S politickým životem přesouvá se do střední Evropy i vývoj kulturní. Neboť střední Evropa buduje si novou kulturu, v y b u d o vanou na nových prvcích národů, zaujavších střední Evropu ]K> stěhování národů. Střední Evropa je tedy pojmem nejen geografickým, nýbrž i politickým a také tvoří i celek ve vývoji kulturním. Politicky náležejí do střední Evropy státy, které se vyvíjely, měnily své hranice, po př. zanikaly, které však právě po světové válce byly vskříšeny k opětnému životu. Patří sem tedy především Semeeko, které ve středověku se objevuje ve zvláštním politickém útvaru říše římsko-německé. Pak stát český, který od 17. století je pohlcován nově se tvořícím státním celkem, zvaným Rakouskem a je vskříšen v republice Československé. Náleží sem i stát polský, který v nové době rovněž na čas zaniká, aln byl obnoven v n<>vém Polsku. Do střední Evropy náleží dále Uhersko, které ve politické rozpínavosti chtělo absorbovati různé národy nemadarské. Výsledek světové války zabránil těmto snahám Maďarů v\ tvořením vlastního Madarska. Konečně jw>světové válce vytvořila se 1 republika rakouská ze starých zemí rakouských a alpských. Náleží sem i politický vývoj velké části jižních Slovanů, uskutečňující se ve státě chorvatském, spoutaném užším svazkem s Uherskem. A jdeme-ii až do doby po světové válce, jsou zahrnuty do střední Evropy vedle Německa, Rakouska, Polska a Maďarska státy, které náležejí do mezinárodního útvaru, spojeného v t. zv. Malé dohodě. Ke společnému kulturnímu vývoji střední Evropy náleží i právní vývoj. Vedle právních institutů, které jsou zvláštností jednotlivých států, vytvářejí se totiž ve střední Evropě analogické právní instituty, které se uplatňují v celém území střední Evropy beze zřetele na hranice jednotlivých států. Právě tak jako dnes, nedál se ani ve středověku a v ranném novověku právní vývoj 20

20 ve státech stř. Evropy osamocené. Naopak, ve středověku byly ve střední Evropě vzájemné vlivy da'eko silnější. Středověk ovladala idea světovládné říše římsko-německé, která přinasela do stř. Evropy nejen úzké vztahy mezi státy, ale přispívala i k tomu, že se vytvářely právní instituty analogické ve všech právech ve stř. Evropě (na př. lenní zřízení; z něho plynoucí feudalismus; stavovské zřízení a p.). Říše římsko-německá svým vyspělejším právním řádem i svými dokonalejšími poměry hospodárskymi způsobovala recepci svých právních zařízení v ostatních státech ve stř. Evropě (recepce práva německého, městské právo, uýestské zřízení). Podporovala však i recepci římského práva, jíž >e jednotilo soukromé právo ve stř. Evropě. Dějiny veř. a soukromého práva ve stř. Evropě mají za úkol sledovat i tyto vzájemné vztahy právních řádů ve stř. Evropě. Mají ovšem zřetel k tomu, jak se tyto vztahy uplatnily zvlaste v našem státě, podávají však synthetický obraz právního vývoje střední Evropy ze širšího hlediska. Nesledují tedy právní instituty, které jsou zvláštností v některém ze států střední Evropy. Zkoumají, jak se všeobecné ideje středoevropského právního vývoje uplatnily v jednotlivých státech středoevropských. \ tomto směru liší se od právních dějin na území republiky Československé, neboť mají širší jxile svého zkoumání, přispívají však metodami svého zkoumání k dokonalejšímu pochopení domácího právního vývoje, zvláště když dosud nebyla napsána učebnice nebo syntetické dílo, shrnující právní dějiny na území republiky Ceskoslovenské. Právní dějiny středoevropské věnují pozornost i právním dějinám uherským. 1 v tom přispívají zkoumání právních dějin 11a území naší republiky. Kdežto však československé právní dějiny pojal)' do selie vylíčení právního vývoje na Slovensku a v Podk. Rusi, aby v jednotném systému vylíčeny byly nase československé právní dějiny, středoevropské právní dějiny sledují uherské právní dějiny potud, aby na nich bylo demonstrováno prolínání různých středoevropských právních řadů v L hersku. Současně tím se odstraňují riizné předsudky, s nimiž se právní vývoj v Uhersku, zvi. v maďarské vědě posuzoval. Jak patrno, nekříží se a ani se nestýkají právní dějiny středoevropské s právními dějinami slovanskými, které^ mají jine úkoly a cíle, hledajíce původní právní prvky slovanské v právech slovanských, používajíce při tom metod srovnávacích. ^ Právní dějiny středoevropské mají také jiné úkoly než vyklad o právu církevním. Setkávají-li se právní dějiny středoevropské při líčení poměru státu k církvi s právem církevním, podporuje zde sice církevní právo a jeho výzkumy právní dějiny středoevropské, ale cíl studia církevního práva je zcela jiný. ^ Dějiny veřejného práva ve stř. Evropě zkoumají vývoj cere.i' no-právních institutů od počátku až do dobv nejnovějšb Neprobirají však podrobné předpisy jednotlivých práv ve stř. F.vropě, 21

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Dějepis. Člověk a společnost

Dějepis. Člověk a společnost Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast

Více

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU VSTUPNÍ OTÁZKY: Co je vzdělávací kurikulum Co ovlivňuje podobu kurikula (edukační teorie a jejich vliv na výběr

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to didaktika? didaktické...poučné umělecké dílo přednášené rytmicky, s fantazií, půvabně nebo energicky (J. W. Goethe

Více

7. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLANÍ

7. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLANÍ 7. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLANÍ Vzdělání je jednou ze základních pedagogických kategorií. Posuzujeme-li kteroukoliv společnost, klademe si na předním místě otázku, jaké vzdělání poskytuje a komu je poskytuje,

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D.

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Oponentský posudek habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Vybrané historické zdroje současného rodinného práva, KEY Publising, s.r.o., Ostrava, 2013, 177 str. Na právněhistorických pracovištích právnických

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Gustav Adolf Lindner

Gustav Adolf Lindner Gustav Adolf Lindner 11. 3. 1828 16. 10. 1887 1 Je považován za druhého nejvýznamnějšího českého pedagoga po J. A. Komenském. Život 2 *1828 Rožďalovice (okres Nymburk) matka byla Češka, otec Němec rodina

Více

Bohumil Baxa (1874 1942)

Bohumil Baxa (1874 1942) Bohumil Baxa (1874 1942) Monografie Baxa, B.: K dějinám veřejného práva v zemích koruny české od restaurace Leopoldovské až do počátku moderních převratů [1790-1848]. Knihovna Sborníku věd právních a státních,

Více

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 OBSAH Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 Hlava první (Karolina Adamová, Antonín Lojek) STÁT DO ROKU 1848 I. Doba mezi legendami a historií 15 1/1 První zprávy o Slovanech 15 1/2 Sámova

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství prima Cílem předmětu VOB je utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti, o poznávání a posuzování

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Vladimír Kořínek Poznámky k postgraduálnímu studiu matematiky učitelů škol 2. cyklu Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Vol. 12 (1967), No. 6, 363--366 Persistent

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 2 Osvícenství Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Osvícenství období i myšlenkový směr 17.-18. století, věk rozumu a osvěty

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA ZČU. katedra teorie práva TEORIE PRÁVA

PRÁVNICKÁ FAKULTA ZČU. katedra teorie práva TEORIE PRÁVA PRÁVNICKÁ FAKULTA ZČU katedra teorie práva TEORIE PRÁVA (pro bakalářský obor - VEŘEJNÁ SPRÁVA) Rozsah výuky: 1. semestr 2/2, 2. semestr 2/2, 3.semestr 2/2 I. semestr FENOMEN PRÁVA 1. Různé přístupy k právu.

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

Struktura pedagogických disciplín

Struktura pedagogických disciplín Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Struktura pedagogických disciplín (seminární práce ze semináře k úvodu do pedagogiky a základům pedagogického myšlení) Vypracovala: Romana Gottvaldová UČO

Více

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka JAN AMOS KOMENSKÝ AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP vybere správná tvrzení vztahující se k pedagogické činnosti J. A. Komenského, zjistí některé údálosti související s životem tohoto učitele národů

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Dějepis Obsahem předmětu Dějepis je poznání historie v takové míře, aby náš žák vnímal kořeny společenských

Více

Právní dějiny na území Slovenska

Právní dějiny na území Slovenska Právní dějiny na území Slovenska Ladislav Vojáček I. Úvod, periodizace Vznik státu na území Slovenska Prameny práva Vyučující Doc. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. Literatura

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět Vlastivěda Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE

NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE ÚKOL 1 Kdo byl předchůdcem německé klasické filosofie? Která filosofická témata řešil? NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOSOFIE jeden ze základních proudů v evropské filosofické tradici konec

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Iberoamerikanistika je interdisciplinární obor tzv. areálních studií, jenž se zabývá problematikou zeměpisného a kulturně historického regionu ibero-amerického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vybírá a užívá vhodné

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU

I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU M i n i s t e r s t v o s p r a v e d l n o s t i 1. Zhodnocení stavu současné platné právní úpravy Platný občanský zákoník byl přijat v roce 1964. Vychází z

Více

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu radim.vicar@unob.cz Tento předmět se zaměřuje na právní aspekty kybernetické

Více

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Vzdělávací obor Dějepis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_ DUM - 6, S7 Bc. Blažena Nováková 1. ročník Studijního maturitního

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

5.6. Vlastivěda 1 / 11

5.6. Vlastivěda 1 / 11 5.6. Vlastivěda obsah stránka 5.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.6.2. Začlenění průřezových témat 2 5.6.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.6.4. Formy a metody práce 3 5.6.5. Způsoby, formy

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ÚČETNÍ SYSTÉMY 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ÚČETNÍ SYSTÉMY 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ÚČETNÍ SYSTÉMY 1 Metodický list č. 1 Zakončení předmětu: zápočet Vítáme Vás v kursu Účetní systémy 1 a přejeme Vám hodně radosti a uspokojení ze získávání

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Krize dualismu Za. světové války Kulturní vývoj, věda a školství Od Trianonu do konce. světové války Ve víru revolucí a za tzv. Bethlenovy éry Cestou

Krize dualismu Za. světové války Kulturní vývoj, věda a školství Od Trianonu do konce. světové války Ve víru revolucí a za tzv. Bethlenovy éry Cestou Obsah Uhry a Maďarsko Od Álmose k Arpádovcům Původ Maďarů a obsazení vlasti Christianissimus rex Stephanus Mezi Říší, Římem a Byzancí Neklidná léta Kultura raného středověku Za vlády cizích dynastií Anjouovci

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Teorie práva VŠFS. Metodický list č. 1

Teorie práva VŠFS. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Teorie práva VŠFS Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti teorie práva, vývoje právního myšlení a základů

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Dějiny sociologie I. Periodizace, protosociologie a klasická sociologie (Comte, Spencer) VY_32_INOVACE_ZSV3r0103 Mgr.

Dějiny sociologie I. Periodizace, protosociologie a klasická sociologie (Comte, Spencer) VY_32_INOVACE_ZSV3r0103 Mgr. Dějiny sociologie I. Periodizace, protosociologie a klasická sociologie (Comte, Spencer) VY_32_INOVACE_ZSV3r0103 Mgr. Jaroslav Knesl Dějiny sociologie - periodizace 1. Protosociologie: Antika 40 léta 19.stol.

Více

praktikum z ústavního práva

praktikum z ústavního práva praktikum z ústavního práva Vlastislav Man Karel Schelle 6. doplněné a aktualizované vydání KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2012 1 Vlastislav Man, Karel Schelle 2012 ISBN 978-80-7418-149-8 Obsah Seznam některých

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

A B C D E F. Třicátá léta ve 20.

A B C D E F. Třicátá léta ve 20. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení rozlišením

Více

Vývoj vědeckého myšlení

Vývoj vědeckého myšlení Vývoj vědeckého myšlení Systémovost logistického řešení je spjata se schopností řešit komplexy navzájem souvisejících úkolů. V rámci vývoje vědeckého myšlení uvádí americký autor Waren Weaver tři vývojová

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - určí časově příchod nových etnik na evropské

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111

Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111 Projekt MŠMT Název projektu školy Registrační

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Úvod do sociologie. VY_32_INOVACE_ZSV3r0101 Mgr. Jaroslav Knesl

Úvod do sociologie. VY_32_INOVACE_ZSV3r0101 Mgr. Jaroslav Knesl Úvod do sociologie VY_32_INOVACE_ZSV3r0101 Mgr. Jaroslav Knesl Úvod do sociologie Se sociologií se setkáte na každém kroku (průzkumy veřejného mínění). Sociolog by měl mít odstup od reality, právě pro

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

Studijní plán oboru Sociální a kulturní ekologie

Studijní plán oboru Sociální a kulturní ekologie Studijní plán oboru Sociální a kulturní ekologie (modifikace od roku 2012 2013) základní údaje, podrobnosti uvedeny ve schválené akreditaci A. Fakulta: Fakulta humanitních studií B. Typ studijního programu:

Více

DĚJEPIS (6. 9. ročník)

DĚJEPIS (6. 9. ročník) DĚJEPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování

Více

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE Vyučování a učení činnost učitele činnost žáka učením si žáci osvojují vědomosti, dovednosti, návyky, ale i postoje a rozvíjí své schopnosti = kompetence veškerý vzdělávací

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Ústní zkouška ze všeobecně vzdělávacích předmětů dějepis, základy společenských věd Žák přesně ovládá požadované poznatky, fakta,

Více

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je Evropa V této kapitole se dozvíte: Jaká je kultura v Evropě. Má Evropa stejný význam jako Evropská unie. Zda je Evropa samostatným geografickým celkem.

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Determinanty a matice v theorii a praxi

Determinanty a matice v theorii a praxi Determinanty a matice v theorii a praxi 1. Lineární závislost číselných soustav In: Václav Vodička (author): Determinanty a matice v theorii a praxi. Část druhá. (Czech). Praha: Jednota československých

Více

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Cíle výchovy a vzdělávání: Otázky spojené s konceptem klíčových kompetencí podle RVP. Učitel a cíle výuky. Pavla Zieleniecová, MFF UK 1 Obsah: 1. Tři otázky

Více

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Dějepis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Jak vytváří statistika obrazy světa a života. II. díl

Jak vytváří statistika obrazy světa a života. II. díl Jak vytváří statistika obrazy světa a života. II. díl Předmluva In: Jaroslav Janko (author): Jak vytváří statistika obrazy světa a života. II. díl. (Czech). Praha: Jednota českých matematiků a fysiků,

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd.

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. 1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment 2006. 79 s. -- cze. ISBN 80-253-0277-6 dyslexie;

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více