Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA"

Transkript

1 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1

2 2

3 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být používány pouze v pípad, že odpovídají tmto pravidlm a bezpenostním pravidlm uvedeným v píloze. 3 Zbra je zhotovena tak, aby pi obvyklém zpsobu použití nemohla zranit šermíe ani jeho soupee. Zakázány jsou jakékoliv úpravy epele broušením, pilováním nebo jinými zpsoby od íšky do jejího konce. 4 Je zakázáno obrušovat hrany hrotu. Všeobecný popis m.2 Každá zbra se skládá z následujících ástí: 1 epel z pružné ocele, která je na hrotu ukonena zárazníkem a na zadní ásti trnem (tento trn je souásti rukojeti pi montáži zbran). 2 Rukoje, ve které je trn uchycen maticí nebo jakýmkoli jiným zpsobem, která umožuje šermíi držet zbra v ruce. Mže se skládat z jedné nebo více ástí; v tomto druhém pípad se skládá z držadla (které obvykle drží ruka) a ukonení (koncová ást rukojeti, kterou se upevuje držadlo na trn). 3 Kovová íška - upevnná konvexní ástí dopedu mezi epelí a rukojetí, která slouží k ochran ruky držící zbra. íška mže obsahovat podušku (l.m.5/2) ke tlumení náraz; krom toho obsahuje elektrickou zásuvku k pipojení osobní šry. Rozmry (l. m.7 a násl.,m.15 a násl., m.21 a násl.) m.3 Každá zbra má svj tvar a své rozmry. 1 Délka epele zahrnuje zárazník a všechny dílce pidané ped konvexní ást íšky bez ohledu nato, zda jsou k ní pipevnny nebo ne. 2 Celková délka zbran vetn jejích rzných ástí odpovídá vzdálenosti, která oddluje rovnobžné roviny, kolmé na osu epele, mezi sebou. Tyto roviny jsou umístné: a) na pedním konci zbran, b) v bod, kde epel vychází z pední konvexní ásti íšky, c) v zadní ásti íšky, d) mezi držadlem a zakonením, e) na konci rukojeti. 3 Celková délka zbran je vzdálenost mezi rovinami a) a e), délka epele je vzdálenost mezi rovinami a) a b), délka rukojeti je vzdálenost mezi rovinami b) a e), a hloubka íšky je vzdálenost mezi rovinami b) a c). 3

4 4 Maximální celková délka zbran je menší než souet dovolených maximální délek epele a rukojeti. Jejich velikosti se musí navzájem kompenzovat tak, aby zabezpeily celkovou délku zbran. 5 Pi mení celkové délky zbran nebo její epele je nutné, aby epel nebyla ohnuta. Proto musí být v prbhu mení upevnna na rovném povrchu. 6 Mezi rovinami d) a e) se mže nacházet pouze zakonení nebo matice. Rukoje m.4 1 Ve fleretu a v kordu je maximální délka rukojeti 20 cm mezi rovinami b) a e) a 18 cm mezi rovinami b) a d). V šavli je maximální délka rukojeti 17 cm (viz obr.) 2 Rukoje musí projít kalibraním zaízením, kterým prochází íška. Musí být sestrojena tak, aby bžným zpsobem namohla zranit šermíe ani jeho soupee. 3 Povolený je každý druh rukojeti, za pedpokladu, že bude odpovídat Pravidlm, jejichž cílem je, aby se výhody rzných druh zbraní vyrovnaly. V kordu nesmí být kovové ortopedické rukojeti pokryty kží nebo jakýmkoli jiným materiálem, který by umožnil zakrýt vedení. 4 Rukoje nesmí mít žádné zaízení, které by umožovalo použít zbra jako zbra vrhací. 5 Rukoje nesmí mít žádné zaízení které by jakýmkoli zpsobem umožovalo zvýšit ochranu, kterou íška poskytuje ruce nebo zápstí. Výslovn je zakázáno použití píky nebo zástrky, které by pesahovali íšku. 6 Má-li rukoje (nebo rukavice) zaízení nebo poutko, které pidržuje ruku k rukojeti, nebo speciální tvar (ortopedický) musí vyhovovat dvma podmínkám: a) vymezit a stanovit pro ruku na rukojeti jedno místo, b) zaujímá-li ruka na rukojeti toto místo, konec napjatého palce nesmí být vzdálen od vnitní strany íšky o více než 2 cm. íška m.5 1 Vypuklá strana íšky s hladkým a trochu lesklým povrchem má takový tvar, aby nemohla hrot soupeovy zbran ani zachycovat, ani zadržovat. Její okraje nesmjí být zdviženy. 2 a) Na vnitní stran íšky musí být povinn dostaten veliká poduška k ochran elektrického vedení ped prsty šermíe. Výpl na vnitní stran íšky nesmí být silnjší než 2 cm a musí být upravena tak, aby nezvyšovala ochranu, kterou poskytuje íška ruce šermíe. b) Uložení spojovacího zaízení v íšce musí být takové, aby šermí nemohl vyvolat perušení nebo spojení kontaktu v prbhu boje. c) Ve fleretu je vodi chránný izolaní trubikou. d) V kordu jsou oba vodie chránné dvma izolaními trubikami, každá pro jeden vodi. e) Vodi a izolaní trubika jsou vedeny v bezprostední blízkosti kontaktu zásuvky. f) V žádném pípad nesmjí neizolované vodie pesahovat svorky zásuvky (l. m.29, m.31). 3 Uvnit íšky je zpsob pipojení libovolný za pedpokladu, že odpovídá následujícím podmínkám: a) jeho pipojení nebo odpojení musí být jednoduché, b) musí umožovat kontrolu pomocí jednoduchého nástroje, jako je nž nebo mince, c) musí umožnit pístup hrotu soupee k uzemnné ásti, d) musí obsahovat zabezpeovací zaízení, které zabrání rozpojení v prbhu boje, e) musí dokonalým zpsobem zabezpeit kontakt elektrického vedení; jeho perušení, i když krátkodobé, nesmí nastat, pokud je zachováno spojení konektor, f) nesmí obsahovat souástky, které by mohly zpsobit vedení elektrického proudu mezi svorkami zásuvky. 4

5 4 5 a) Maximální ohmický odpor fleretu a kordu je 2 Ohmy. b) Osobám, které by chtli sestavit elektrické zbran bez toho, že by vlastnili prostedky k elektrické kontrole, patí informace, že mezní hodnoty odpor uvedené pro každou zbra jsou vybrány tak, aby je každý technik dokázal splnit s minimální pozorností. c) Doporuuje se: i dobe oistit vnjší povrch íšky a kontaktní povrch uvnit íšky, ii nepoškodit izolaci vodi pedevším v místech, kde procházejí drážkou v epeli na hrotu zbran a v íšce, iii vyhnout se nahromadní lepidla v drážce epele. a) Ve fleretu a v kordu jsou povoleny jen tradiní nebo homologované hroty zárazník. Jiné druhy zárazník, zvlášt nové nehomologované nebudou uznávány pi kontrole zbraní. Tradiní zárazník má dva šroubky pro uchycení hrotu zárazníku k tlu zárazníku. Celý zárazník je kovový a neobsahuje žádnou plastovou ást. Pro usnadnní kontroly zbraní a umožnní celkového prohlédnutí zárazníku a jeho tla, fleretisté pedloží ke kontrole zbraní své flerety s holými zárazníky nepokrytými lepicí páskou v první ásti epele v délce 15 cm. b) Aby byl signál vyvolaný kontaktem hrotu správn penesen do signálního pístroje, elektrický odpor zárazníku nesmí být vtší než 2. (m.5.4.a). c) epele, íšky kordu, fleretu a íšky šavle musí být zcela kovové. S výjimkou ásti íšky šavle u šroubu, která je izolovaná (povrch z izolantu) nesmjí být íšky pokryty z vnjšku jakoukoli hmotou (plastická nebo jiná). Na íšce nesmí být žádná reklama. To platí i pro izolovanou ást íšky šavle. d) Závodník nebo jiná osoba, která se pokusí zpsobit registraci zásahu v rozporu s pravidly, bu úpravou zbran nebo manipulací se signalizaním pístrojem, bude vylouena ze soutže nebo z místa konání soutže a po vyšetení mže být dodaten potrestána. Fleret Hmotnost m.6 Celková hmotnost fleretu pipraveného k použití je nižší než 500 gram. Délka m.7 Celková délka fleretu je maximáln 110 cm. epel m.8 1 epel je pravoúhelníkového prezu a musí být vyrobena z ocele ve smyslu bezpenostních pravidel uvedených v píloze Pravidel. 2 Hrany epele musí být opracované, aby nedošlo k poezání a musí být zabroušeny pod úhlem 45 (+/- 5) (0,5 +/- 0,1 mm z každé strany), aby nebyly nebo se nestaly ostrými. 3 epel se upevuje nejširší stranou v horizontální poloze. 4 Maximální délka epele je 90 cm (l. m.3). 5

6 5 Ohebnost epele musí odpovídat prhybu min. 5,5 cm a max. 9,5 cm pi mení za následujících podmínek: a) epel je upevnna vodorovn ve vzdálenosti 70 cm od hrotu. b) Závaží o hmotnosti 200 g je zavšené ve vzdálenosti 3 cm od kraje hrotu. c) Prhyb se mí na konci hrotu v poloze bez závaží a se závažím. d) Drážka musí být na horní stran epele. 6 epel má být pokud možno co nejrovnjší; pípadný prhyb musí být pravidelný a v každém pípad menší než 1 cm; pipouští se pouze ve svislém smru a musí se nacházet blízko stedu epele. 6

7 íška (l. m.5) (obr. íška) m.9 1 íška musí projít rovným dutým válcem (kalibrem) o prmru 12 cm, pi délce kalibru 15 cm, piemž epel musí být rovnobžná s osou válce. 2 Výstedí epele je zakázáno, což znamená, že epel musí procházet stedem íšky. Prmr íšky musí být v rozmezí 9,5 12 cm. Elektrický vodi m.10 Ve fleretu je pouze jeden elektrický vodi vlepený do drážky, která je vyhloubena po délce epele, a který trvale spojuje hrot zárazníku s odpovídající zdíkou uvnit íšky. Hrot zárazníku m.11 1 Prmr koruny hrotu zárazníku je 5,5 až 7 mm; prmr tlesa zárazníku vetn jeho vnjší izolace nesmí být menší než je prmr hrotu zvtšený o 0,3 mm. 2 Hrot zárazníku je cylindrický. Jeho pední strana je plochá a kolmá na osu zárazníku. Na okrajích je hrot zaoblený s prmrem 0,5 mm nebo skosený pod úhlem 45 o 0,5 mm. 3 Tlak na hrot zárazníku potebný na rozpojení kontaktu a spuštní signalizaního pístroje musí být vtší než 500 g, tzn., že závaží 500 g musí být vytlaeno pružinou zárazníku. Toto závaží o hmotnosti 500 g dodané organizaním výborem mže mít toleranci +/- 2 g. Nap.: 498 až 502 g. 4 Dráha hrotu zárazníku potebná k spuštní signalizaního pístroje, tzv., dráha sepnutí mže být nemiteln malá; celková dráha hrotu zárazníku je maximáln 1 mm. 5 Hrot zárazníku musí být upevnný v tle zárazníku aspo ve dvou bodech rovnomrn uložených, nebo jiným zpsobem po schválení komisí SEMI. 6 V klidovém stavu je hrot zárazníku ve stálém kontaktu s kostrou fleretu. Pi zásahu se tento kontakt musí rozpojit. Uchycení zárazníku m.12 1 Pokud tlo zárazníku není souástí epele nebo neumožuje upevnní plošky na jejím konci, musí být zárazník pišroubován na konec seíznuté a závitem opatené epele pi dodržení následujících podmínek: 2 Všeobecn je pípustné pouze pichycení kovu na kov. Ale uchycení pomocí izolaních materiál, které poskytují vtší mechanickou odolnost mže být povoleno na základ souhlasu komise SEMI. 3 Jakékoliv svaovaní, letování natvrdo nebo všeobecn každý ohev, který mže zmnit pevnost epele, je zakázán. Povolené je pouze letování lehce tavitelným cínem za úelem zabránní odšroubování. 4 Ped vyezáním závit nesmí mít konec epele v žádném míst prmr menší než 3,5 mm a to bez jakékoli výpln, což je písn zakázaná úprava. 5 Závit zárazníku má mít prmr jádra minimáln 2,7 mm (závit SI 3, 5 x 0,60). Vyíznutí závitu musí být velmi tsné. 6 ást epele, na kterou se uchytává zárazník musí mít délku 7-8 mm a tato musí být celá zakryta zárazníkem. Doporuuje se vyíznout závit jen v pední polovin této délky. Ve druhé polovin zárazníku bude povrch hladký s prmrem 3,5 mm a do nj se vtlaí píslušná ást epele pod uritým tlakem. 7

8 7 Pi použití zárazníku z lehkých slitin, je teba tento pípad pedložit komisi SEMI. 8 V míst, kde vedení prochází zárazníkem, nesmí šíka drážky pesahovat 0,5 mm a její hloubka nesmí být vtší než 0,6 mm, meno na prmru jádra závit, aby bylo zeslabení této ásti epele co nejmenší. 9 Ovení výše uvedených bod mže požadovat pouze komise SEMI nebo Technické editelství. Izolace zárazníku, epele a rukojeti m.13 1 Tlo zárazníku a epel v délce 15 cm od zárazníku a rukoje nebo její konec mají být pokryty izolaní látkou (izolaní páska, lepicí páska, bandážovací páska nebo lak). 2 Krek té ásti zárazníku, který se pohybuje v tle zárazníku, musí mít menší prmr než je prmr odizolované korunky hrotu zárazníku, aby se pi zásahu nemohl náhodn dotknout soupeovy vodivé vesty. Kord Hmotnost m.14 Celková hmotnost kordu pipraveného k použití je menší než 770 gram. Délka m.15 Maximální celková délka kordu je 110 cm. epel m.16 1 epel je z ocele, má trojúhelníkovitý prez bez ostrých okraj a musí být vyrobena podle bezpenostních pedpis uvedených v píloze. Rozlišují se dv metody výroby: - Výroba kováním ocelového válce (viz obr.a) - Výroba ohýbáním ocelového plechu (viz obr. B) 2 Musí být pokud možno rovná; montuje se drážkou na horní stran. Pípadné prohnutí musí být pravidelné a prhyb každopádn menší než 1 cm; prohnutí je dovoleno pouze ve svislém smru a musí se nacházet v blízkosti stedu epele. 3 Maximální dovolená délka epele je 90 cm. 4 Maximální šíka kterékoli ze tí stran epele je 24 mm. 5 Ohebnost epele musí odpovídat prhybu min. 4,5 cm a max. 7 cm pi mení za následujících podmínek: a) epel je upevnna vodorovn ve vzdálenosti 70 cm od hrotu. b) Závaží o hmotnosti 200 g je zavšené ve vzdálenosti 3 cm od kraje hrotu. c) Prhyb se mí na konci hrotu v poloze bez závaží a se závažím (viz schéma na obrázku). íška (viz m.5) m.17 1 íška, jejíž okraj je kruhový, musí projít dutým válcem o prmru 13 cm a délce 15 cm (kalibr), piemž epel je rovnobžná s osou válce. Hloubka íšky (vzdálenost mezi rovinami b) a c) musí být v rozmezí 3 až 5,5 cm (l.m.3). 2 Celková vzdálenost mezi rovinami a) a c) nesmí být vtší než 95 cm (l. m3) 8

9 3 Výstedí (vzdálenost mezi stedem íšky a místem, kterým prochází epel) je povoleno, pokud není vtší než 3,5 cm. 9

10 Elektrické vedení m.18 V drážce kordové epele jsou umístny dva elektrické vodie, které spojují zárazník se dvma zdíkami zásuvky uvnit íšky a vytváejí tak aktivní obvod kordu. Kostra kordu je spojena s tetí zdíkou zásuvky. Hrot zárazníku m.19 1 Elektrický zárazník je ukonen hrotem, který musí odpovídat následujícím podmínkám: a) Hrot zárazníku má válcovitý tvar. Jeho pední ást je plochá a kolmá k ose zárazníku. Jeho okraje jsou bu zaobleny o prmru 0,5 mm, nebo zkoseny o 0,5 mm pod úhlem 45. b) Prmr koruny zárazníku je 8 mm s tolerancí +/- 0,05 mm. Prmr objímky (tla zárazníku) nesmí být menší než 7,7 mm. c) Vodící krek hrotu, stejn jako celý izolaní kotouek musí mít menší prmr než korunka hrotu zárazníku (doporuuje se 0,3 0,5 mm ), aby nebylo možné vyvolat zásah pouze klouzáním hrotu zárazníku po vypuklé stran íšky (l. t.67.a) ( další schéma). 10

11 2 Tlak na zárazník potebný k uzavení elektrického obvodu v kordu a pro spuštní hlášení signalizaního pístroje musí být vtší než 750 g, tj. závaží o této hmotnosti musí vytlait pružina zárazníku. 3 Závaží, které se používá pi kontrole kord šermí na planši, je vyrobeno ve tvaru válce s ástenou dutinou v podélném smru, s otvorem ve smru podélné osy. Tento otvor do kterého se zavádí konec epele, musí být opaten izolaní vrstvou, aby jeho kovové ásti nezpsobily kontakt s uzemnním kordu a tím i zkreslení výsledk kontroly. Závaží o hmotnosti 750 g poskytnuté organizaním výborem mže mít toleranci +/- 3 g. Nap.: g. 4 a) Dráha zárazníku nutná k vytvoení elektrického obvodu v kordu k vyvolání hlášení zásahu na signalizaním pístroji, která se nazývá dráha rozsvícení, musí být delší než 1 mm. Pídavná dráha hrotu musí být menší než 0,5 mm (toto naízení se musí dodržovat stejn písné jako dráha rozsvícení). b) Pro umožnní kontroly na planši musí být celková dráha vtší než 1,5 mm (l. t.44.3). c) Je zakázáno mnit dráhu rozsvícení po namontování zárazníku na epel pomocí šroubk nebo jiného vnjšího zaízení. d) Vnjší šroubek nebo jiné zaízení je pípustné pouze v pípad, že slouží k zabezpeení sestavení zárazníku. e) Hlava šroubku nebo zaízení nesmí penívat vnjší plochu tla zárazníku a jeho uložení nesmí mít vtší prmr než 2 mm. 5 Hrot zárazníku musí být upevnn v tle zárazníku nejmén ve dvou bodech rovnomrn vzdálených, nebo systémem, který byl schválen komisí SEMI. 6 Pi zásahu se musí vytvoit elektrické spojení. Upevnní zárazníku m.20 Pokud tlo zárazníku není souástí epele nebo neumožuje upevnní plošky na jejím konci, musí být zárazník pišroubován na konec seíznuté a závitem opatené epele pi dodržení následujících podmínek: 1 Všeobecn je pípustné pouze pichycení kovu na kov. Ale uchycení pomocí izolaních materiál, které poskytují vtší mechanickou odolnost mže být povoleno na základ souhlasu komise SEMI. 2 Povolené je pouze letování lehce tavitelným cínem za úelem zabránní odšroubování. 3 Ped vyezáním závit nesmí mít konec epele v žádném míst prmr menší než 4 mm a to bez jakékoli výpln, což je písn zakázaná úprava. 11

12 4 a) Závit zárazníku má mít prmr jádra minimáln 3,05 mm (závit SI 4 x 0,70). b) ást epele, na kterou se uchytává zárazník musí mít délku 7-8 mm a tato musí být celá zakryta zárazníkem. Doporuuje se vyíznout závit jen v pední polovin této délky. Ve druhé polovin zárazníku bude povrch hladký s prmrem 4 mm a do nj se vtlaí píslušná ást epele pod uritým tlakem. 5 Drážka, která je nutná k umožnní prchodu vedení do zárazníku musí být vyrobena tak, aby byla tato ást epele co možno nejmén oslabena. 6 Ovení výše uvedených bod mohou požadovat pouze lenové komise SEMI nebo Technického editelství. Šavle Délka m.21 Maximální celková délka šavle je 105 cm. Hmotnost m.22 Celková hmotnost šavle pipravené k použití je menší než 500 g. epel m.23 1 epel šavle je z ocele a v ezu tém pravoúhlá. Její maximální délka je 88 cm; nejmenší šíka epele je u hrotu a musí být 4 mm; její tlouška, také pi hrotu musí být minimáln 1,2 mm. 2 Samotný konec epele je zahnutý zpt, nebo zakonený hlavikou, která se pi pohledu od konce epele jeví jako tverec nebo obdélník s minimálními rozmry 4 mm a maximáln 6 mm, piemž maximální rozmr nesmí být od konce epele vzdálen o více než 3 mm. 3 Zakonení epele je možné realizovat i formou plné hlaviky, která musí být v ezu stejná jako ohnutá epel (viz obrázek). 4 Pokud je epel prohnutá, musí být tento prhyb postupný a musí být menší než 4 cm. Zakázány jsou epele, jejichž konce jsou drsné, nebo které se ohýbají ve smru seku. 5 Ohebnost šavlové epele musí odpovídat prhybu min. 4 cm a max. 7 cm pi mení za následujících podmínek: a) epel je upevnna vodorovn ve vzdálenosti 70 cm od hrotu. b) Závaží o hmotnosti 200 g je zavšené ve vzdálenosti 1 cm od konce epele. c) Prhyb se mí na konci epel v poloze bez závaží a se závažím (viz obrázek). 12

13 13

14 M RKA íška (lánek m.5) m.24 1 íška je z plného materiálu, z jednoho kusu plechu a s hladkým vnjším povrchem. Má plynulý konvexní tvar, bez záhyb nebo otvor. 14

15 2 Musí se vejít do pravoúhlé šablony (kalibru) o rozmrech v ezu 15 x 14 cm, na výšku 15 cm. epel musí být rovnobžná s osou šablony. 3 V íšce musí být zásuvka na pipojení osobní šry podle pipraveného systému. 4 Oba kontakty zásuvky musí být pímo propojené na kostru íšky v koncovce osobní šry a uzaveným okruhem pes osobní šru, naviják, propojovací kabel naviják pístroj. 5 Odpor zbran nesmí pekroit 1 Ohm. 6 Vnitek íšky musí být úpln izolován pomocí izolaního laku nebo poduškou. 7 Vnjší strana íšky musí být izolována ve vzdálenosti 7 až 8 cm od matice rukojeti. 8 Rukoje a matice musí být úpln izolovány. 15

16 Kapitola 2 Vybavení a obleení Všeobecné vlastnosti m.25 Národní obleení zahrnuje podkolenky, kalhoty, blzu a elektrickou vestu pro fleret a šavli (viz: m.28, m.34) 1 OCHRANA: Vybavení a obleení musí poskytovat maximum ochrany spolu s volností pohybu, který je nutný pro šerm. 2 BEZPENOST: Nesmí žádným zpsobem omezovat nebo hrozit zranním soupei, nebo vytváet oka i otvory do kterých by se mohl náhodným zpsobem zachytit hrot soupeovy epele a tím ho zadržet nebo vychýlit. Blza a límec musí být úpln zapnuté knoflíky nebo uzavené. 3 VLASTNOSTI OBLEENÍ: a) Musí být zhotoveno z dostaten pevného materiálu, isté a v dobrém stavu. b) Materiál, z kterého se vyrábí obleení nesmí vytváet kluzký povrch, po kterém by sklouzl zárazník, hrot nebo zásah soupee (l. m.30), rozhodování o zásahu musí být co nejjednodušší. c) Obleky musí být celé vyrobeny z materiálu, který má pevnost 800 Newton. Zvláštní pozornost je nutno vnovat šití, zvlášt v podpaží. Rovnž je povinné používání spodní vestiky chránící vitální ásti tla (podle obrázku v píloze Normy bezpenosti pro výrobu ), která také snese zatížení 800 N. d) Obleení šermí mže být vícebarevné, s výjimkou erné barvy. e) Národní obleení (dres) je jednotné. f) Loga umístná na národním obleení musí být schválena Výkonným výborem FIE nejmén 30 dní ped prvním použitím v oficiální soutži FIE a publikována na internetu FIE. g) Navržené národní barvy (loga) jsou povinné a jednotné na obou nohavicích závodník, nepovinné na paži nebo pažích pro následující soutže: i Mistrovství svta a mistrovství svta junior a kadet, všechny zápasy ve skupinách, v pímé eliminaci a v utkání družstev; ii Soutže Svtového poháru senior-jednotlivc všechny zápasy v pímé eliminaci od tabulky 64; iii - Soutže Svtového poháru družstev ve všech zápasech všech utkání; a musí být jednotná pro všechny závodníky stejné federace pro soutže i a iii (viz výše). h) Na zádech blzy závodníka musí být uvedeno jeho jméno a pod ním oznaení jeho národnosti, a umístné ve výši lopatky, vytištné pímo na blzu nebo na látce úpln pišité na blze. Písmena musí být velká, barvy námonická mod, vysoká 8-10 cm a silná 1-1,5 cm podle délky jména. 4 BLÚZA: a) Ve všech zbraních musí blza pekrývat kalhoty minimáln o 10 cm, když je šermí ve stehovém postoji (l. m.28, m.34). b) Blza musí být povinn zesílena od podpažní jamky k pedloktí zdvojením rukávu. V kordu musí nosit šermí pedpisovou blzu, která pokrývá celý povrch trupu. c) Použití chránie prsou (vyrobený z kovu nebo jiného pevného materiálu) je povinné pro ženy a dobrovolné pro muže. Ve fleretu mže být tento chráni prsou umístn pod ochranou vestikou 5 KALHOTY: a) Kalhoty musí být shrnuty a upevnny pod koleny. b) Krom kalhot je povinné nošení podkolenek. Ty musí zakrývat nohy až po spodní okraj kalhot a musí být pipevnny tak, aby nemohly padat. c) Šermí smí mít horní ást podkolenek do výšky 10 cm v národních barvách. 6 RUKAVICE: Ve všech zbraních musí manžeta rukavice úpln pekrývat polovinu ozbrojeného pedloktí šermíe, aby se zabránilo možnosti vniknutí soupeovy epele do rukávu blzy. 16

17 7 MASKA: a) Maska musí být zhotovena z pletiva, jehož oka (otvory mezi dráty) mají rozmr maximáln 2,1 mm a dráty mají minimální prmr 1 mm. Maska musí být vzadu vybavena bezpenostní páskou. b) Masky pro všechny zbran musí být vyrobeny podle bezpenostních pedpis uvedených v píloze Pravidel a musí být oznaeny znakem kvality dle tchto pedpis. c) V pípad pochybností mže v prbhu kontroly povená osoba ovit, že pletivo z pedu i z bok snáší bez trvalé deformace zavedení kuželového dlíku (úhel mezi kuželem dlíku a jeho osou je 4 ) mezi oka masky pod tlakem 12 kg. d) Maska, která zejm neodpovídá bezpenostním pedpism tohoto lánku, bude pracovníkem kontroly nebo rozhodím viditeln uinna nepoužitelnou a to za pítomnosti osoby, která ji pedložila ke kontrole, nebo kapitána družstva dotyného šermíe. e) Límec masky musí být vyroben z materiálu odolávajícímu tlaku 1600 N. f) Maska musí být vybavena vodorovnou bezpenostní páskou na zadní stran masky, oba konce pásky musí být pevn uchyceny na obou stranách masky. Páska mže být z elastického materiálu, který byl schválen komisí SEMI. Zvláštní pravidla pro fleret Rukavice m.26 Rukavice mže být mírn podšitá. Maska m.27 1 Pletivo masky povinn koní u brady šermíe. Je izolované z vnitní i vnjší strany, ped montáží, plastickým materiálem odolávajícím nárazm. 2 Spodní ást límce vyznaená vodorovnou linií 1,5-2 cm pod bradou musí být pln pokryta materiálem, který má stejné vodivé vlastnosti jako elektrická vodivá vesta. 3 Zpsob spojení: Elektrický kontakt mezi elektrickou vodivou vestou a maskou musí být zajištn pomocí vodie a jedné nebo dvou svorek. Ustanovení odst. 2 a 3 jsou platná pro soutže FIE; a to pro soutže SP,GP a MS senior od a pro soutže SP J, MS J a MS K od Pro národní soutže v R nejsou tato ustanovení povinná. Elektrická vesta m.28 1 Šermí si obléká na blzu vodivou vestu, jejíž vodivý povrch musí úpln a bezchybn pokrývat celý platný povrch (l. t.47) a to ve stoji, stehu i ve výpadu. 2 Pi jakémkoli zpsobu zapínání, musí vodivé plátno v dostatené šíce zapínání pekrývat tak, aby zabezpeilo pokrytí celého platného povrchu ve všech postojích, piemž pekrývající vrstva musí být ze strany ozbrojené paže. 3 Vnitní strana elektrických vest musí být elektricky izolována podšívkou nebo pimenou úpravou vodivého plátna. 4 Vodivý límec musí mít minimální výšku 3 cm. 5 Vodivé plátno musí být utkáno z vodi ve dvou smrech; z hlediska vodivosti musí splovat následující kritéria: a) Elektrický odpor mený mezi libovolnými dvma body povrchu vodivého plátna nesmí být vyšší než 5 Ω. K mení odporu vodivé vesty se použije závaží 500 g vyrobené z mdi nebo slitiny, které je ukoneno plkulatým zaoblením o prmru 4 mm. Toto závaží položené koncem a tažené po vest musí zabezpeit plynulý dotek s vestou a to s maximálním odporem 5 Ω. b) V žádném pípad nelze pipustit díry, zkorodované skvrny nebo jiná zneištní, která by mohla zabránit hlášení platného zásahu. 17

18 c) Vodivá vesta, jejíž plátno je hodnoceno jako nepoužitelné, bude vyazena pomocí dobe viditelné barvy lenem komise SEMI. 6 Tvar elektrické vesty ve spodní ásti je takový, že pi rozložení na rovný povrch pímka propojí body odpovídající vrcholm kyelních kostí s místem, kde se stýkají slabiny. 7 Nevodivý pás plátna procházející mezi nohama musí být aspo 3 cm široký (viz obr.). Osobní šra a pipojovací koncovky m.29 1.a) Vodie osobní šry (osobní vybavení šermíe) musí být mezi sebou navzájem dobe izolované, odolávat vlhkosti, spolu spojené nebo propletené. b) Osobní šra je na každém konci opatena koncovkou (vidlicí). c) Odpor každého vodie osobní šry mený od kolíku ke kolíku nebo od kolíku ke krokosvorce nesmí pekroit 1Ω. 2.a) Smrem k navijáku bude koncovka se 3 kolíky odpovídající zvláštním pedpism pro výrobu a montáž podle lánku m.55 propojena následovn: - kolík vzdálený 15 mm: pipojení na vodivou vestu, - stední kolík: pipojený na vodi fleretu, - kolík vzdálený 20 mm: pipojený na zemnní fleretu nebo na planš. b) Vodi pipojující zadní koncovku osobní šry krokosvorkou na elektrickou vestu musí být nejmén 40 cm dlouhý a volný.tento vodi musí být naletovaný na krokosvorku a místo letování nesmí být pekryto izolaní páskou nebo jiným materiálem. Jiné systémy uchycení, které budou poskytovat stejné záruky jako letování, lze používat po schválení komisí SEMI. 18

19 c) Krokosvorka musí být pevná a zabezpeovat dokonalý kontakt s vodivou vestou. Její šíka v míst doteku musí být nejmén 10 mm, uvnit krokosvorky musí být volný prostor o rozmrech 8 mm na délku a 3 mm na výšku. Krokosvorka musí být uchycena na zádech elektrické vesty ze strany ozbrojené paže. 3.a) Smrem k fleretu uvnit íšky je možno použít libovolný systém, ale v každém pípad systém musí odpovídat podmínkám v l. m.5. b) Kolíky koncovky se nesmí v žádném pípad dotýkat povrchu íšky. c) Vodi picházející od hrotu fleretu je chránn izolaní trubikou od vstupu do íšky až po izolovaný kontakt zásuvky. V žádném pípad nesmí neizolovaný drát pesahovat zdíku zásuvky (l. m.5, m.9). Zvláštní pravidla pro kord Maska m.30 1 Maska nesmí být ani ásten ani úpln pokryta látkou, která by umožovala klouzání hrotu (l. m.25). 2 Maska musí mít takový tvar, aby límec zasahoval pod úrove klíních kostí. Osobní šra m.31 1.a) Vodie osobní šry (osobní vybavení šermíe) musí být mezi sebou navzájem dobe izolované, odolávat vlhkosti, spolu spojené nebo propletené. Osobní šra je na každém konci opatena koncovkou (vidlicí). b) Odpor každého vodie osobní šry mený od kolíku ke kolíku nesmí pekroit 1Ω. 2 Osobní šra je na každém konci opatena koncovkou (vidlicí). 3 Smrem k navijáku je koncovka se 3 kolíky odpovídající zvláštním pedpism pro výrobu a montáž podle lánku m.55 propojena následovn: a) kolík vzdálený 15 mm: pipojení na vodi, který je spojený s hrotem kordu b) stední kolík: druhý vodi kordu c) kolík vzdálený 20 mm: pipojený na zemnní kordu a planš. 4 Tato vidlice musí odpovídat všem výrobním a montážním podmínkám uvedeným v l.. m Uvnit íšky je možno použít libovolný systém, ale v každém pípad systém musí odpovídat všem podmínkám uvedeným v l. m.5. 6 Kolíky koncovky se nesmí v žádném pípad dotýkat kovového povrchu íšky. 7 Oba vodie picházející od hrotu kordu jsou chránny izolaní trubikou od vstupu do íšky až po izolovaný kontakt zásuvky. V žádném pípad nesmí neizolované dráty pesahovat zdíky zásuvky (l. m.5, m.9). Zvláštní pravidla pro šavli Maska m.32 1 Pletivo masky nesmí být izolované a musí zaruovat dobrou elektrickou vodivost. 2 Límec masky a obložení pletiva musí být pokryty materiálem, který má stejné vodivé vlastnosti jako elektrická vesta. 3 Obložení mže být také vyrobeno z vodivého materiálu. 19

20 4 Elektrický kontakt mezi vodivou vestou a maskou musí být zajištn pomocí vodie a jedné nebo dvou krokosvorek. Vodi musí být na masku pipojen bu krokosvorkou nebo piletováním na pletivo masky a musí být 30 až 40 cm dlouhý. V pípad použití navíjeného kabelu nesmí být volná délka kabelu delší než 25 cm s tolerancí +/- 5cm. 5 Elektrický odpor mezi krokosvorkou a kterýmkoli bodem na masce musí být menší než 5 Ω. Krokosvorka(y), jejíž tvar a velikost je definována v l. m.29 musí být piletována(y) na druhém konci vodie. Rukavice m.33 1 Rukavice pro ozbrojenou ruku odpovídající pravidlm musí být pokryta vodivou látkou, která je snímatelná nebo pevn pipevnná po celé délce manžety až po zápstí a to jak v poloze Na steh tak i pi napjaté paži. 2 Vodivá látka musí být zahnuta zpt do manžety minimáln na délku 5 cm. 3 Aby byl zabezpeen dobrý kontakt manžety s elektrickou vestou je nutno používat pružnou pásku, spínací knoflík nebo jiný systém, který je schopen zabezpeit vodivost a který byl schválen komisí SEMI. Není li manžeta pevn pipojena k rukavici, musí být opatena zaízením pro upevnní manžety v poloze tak, aby její poloha nemohla být mnna v prbhu stetnutí. Vodivá vesta a vodivé triko m 34 1 Šermí nosí ješt na své blze vodivou vestu, jejíž povrch musí úpln a bezchybn zakrývat platný povrch ásti tla nacházející se nad vodorovnou arou procházející ohyby tvoenými stehny a trupem šermíe v postoji Na steh. V šavli pi používání systému bez vodi je šermí vybaven vodivým trikem.vodivost je zajištna vodivou látkou, s elektrickým odporem, který, meno mezi dvma libovolnými body vodivé látky, musí být menší než 5 ohm. 2 Vodivý povrch je také na pažích až po zápstí. Vesta je vybavena límcem, který musí být nejmén 3 cm vysoký. Uprosted zad pod límcem je vesta vybavena vodivým poutkem 2 x 3 cm, na které se pipíná krokosvorka od masky. 3 Pi jakémkoli zpsobu zapínání, musí vodivé plátno v dostatené šíce zapínání pekrývat tak, aby zabezpeilo pokrytí celého platného povrchu ve všech postojích. 4 Vodivé plátno musí odpovídat podmínkám v l. m.28 a pedepsaným kontrolám. 5 Manžety vodivé vesty musí být uchyceny na zápstí ruky pomocí elastické pásky.vodítko procházející mezi nohama šermíe udržuje vestu na míst (viz schéma). 20

21 Osobní šra a pipojovací koncovky m.35 Šermí musí používat osobní šru pedepsanou na fleret, která je njakým systémem, který odpovídá podmínkám výroby a montáže podle l. m.5, m.55, pipojena do zásuvky íšky. 21

22 Kapitola 3 Kontrola materiálu Pravomoci m.36 1 Kontrola elektrického vybavení používaného poadateli pro zabezpeení Mistrovství svta, Mistrovství svta junior a kadet a šermíských soutží na Olympijských hrách a kontrola vybavení šermí se musí provádt pod dohledem komise SEMI. 2 Pro zabezpeení tohoto dohledu musí být jmenováni ti lenové uvedené komise. V pípad, že poadatelská zem má ve svých adách kompetentní osobu, schválenou komisí SEMI, budou jmenováni pouze dva lenové komise. 3 Delegáti komise SEMI mají právo v každém okamžiku zabavit zbra, osobní šru, vodivou vestu nebo jakoukoli ást vybavení nebo obleení za úelem testování. Kontrola materiálu šermí m.37 1 Na všech oficiálních soutžích FIE jsou šermíi odpovdni za svj materiál (zbran, vybavení a obleení) ve chvíli nástupu na planš. 2 Hlavn epele, masky a obleení musí nést ochranné znaky pedepsané bezpenostními pedpisy, které jsou uvedeny v píloze. 3 Kontrolní mení, která jsou uvedena v tchto Pravidlech jsou urena pouze na pomoc poadatelm, kteí jsou povinni uplatovat Pravidla a pro šermíe, kteí musí neustále Pravidla dodržovat. Žádné z tchto mení ale nezbavuje šermíe zodpovdnosti z porušení Pravidel. Pedložení materiálu ke kontrole m.38 1 Šermíi jsou povinni dostavit se ve stanovenou hodinu, podle asového programu každé oficiální soutže FIE, do místa kontroly zbraní s materiálem ureným k použití v uvedené soutži. Poet pedmt pedložených ke kontrole je omezený na 4 zbran, 2 osobní šry, 2 vodivé vesty,2 kabely k masce a 2 masky šermíe. 2 Každý závodník složí své zbran v obalu v pijímací místnosti pro kontrolu materiálu. Soupis pedloženého materiálu vyhotoví osoba urená poadateli a etiketou se oznaí obal s uvedení názvu zem závodníka. Obaly se ukládají v poadí v jakém se závodníci dostavili a v témže poadí se kontrolují. 3 Je teba poítat s pedložením zbraní a obleení ke kontrole ráno v den ped soutží. Kontrolovaný materiál bude vrácen delegaci na konci dne. Zbran, píslušenství, obleení, které by byly pedloženy ke kontrole po 17 hodin, ped dnem soutže, mohou být odmítnuty. 4 Každý vedoucí delegace je povinen uvést místo, kde je ho možno zastihnout v pípad zjištní závažných nedostatk v prbhu kontroly materiálu patícího jeho závodníkm. 5 Když je nkterá zbra vadná pi první kontrole, vystaví se lístek s uvedením závady; délka epele, izolace, tlak zárazníku, drsnost hrotu atd. Tento lístek slouží pi druhé kontrole. Pokud byla zbra odmítnuta musí projít znovu celým cyklem kontroly. m.39 1 Pokud materiál nebo vybavení pedložené ke kontrole se ukáže být upravené tak, aby umožovalo vyvolávání zásah nebo blokování pístroje, delegát komise SEMI po kontrole nepedpisového vybavení mže požádat o sankce proti osob, která materiál pedložila. 22

23 2 Šermíi ani kapitáni družstev nemohou požadovat vrácení kontrolovaného materiálu díve než hodinu ped zaátkem soutže. 3 Pípadná oprava materiálu odmítnutého kontrolou se mže uskutenit v opraváské díln. Kontrola opraveného materiálu se uskutení až po skonení kontroly ostatních šermí. Kontrolní orgán m.40 1 Výkonný výbor FIE jmenuje jednoho nebo více len komise SEMI, povených kontrolou zbraní, vybavení a obleení šermí pro šermíské soutže na Olympijských hrách a na mistrovství svta. 2 Pro ostatní oficiální soutže FIE urí jednoho nebo více len kontroly organizaní výbor. m.41 Položky kontrolovaného materiálu se oznaují odlišným znaením; šermí nesmí pod hrozbou trestu (l. t.120) použít materiál, který nemá uvedenou kontrolní znaku. Personál a kontrolní pístroje m.42 1 Pro zajištní práce len kontroly jsou poadatelé povinni dát jim k dispozici potebné vybavení (šablony, závaží, elektrické mící pístroje apod.) a personál nezbytn nutný k provádní kontrol. 2 Organizaní výbor musí dodat technickým delegátm FIE poveným kontrolou zbraní a materiálu nejmén tyto pístroje pro kontrolu: a) Dv šablony na kontrolu délky zbraní, hloubky a prmru íšek všech zbraní. b) Pístroje na mení flexibility epelí a odolnosti pletiva masek. c) Elektrický pístroj na mení, zda elektrický odpor hrotu není píliš vysoký, zda je montáž osobních šr a zbraní správn provedena. Na trhu jsou dobe dostupné pístroje, které takováto mení umožují. d) Závaží 500 g a 750 g ke kontrole vztlaku hrot fleret a kord pro dílnu a každou planš. e) Pístroj, který umožní pesné zmení dráhy a pídavné dráhy hrot kord pro dílnu a každou planš. f) Nálepky na oznaení zkontrolovaných zbraní, že vyhovují pedpism, nebo že byly odmítnuty. g) Poadatelé musí pedpokládat použití razítka na každou vodivou vestu, aby si rozhodí mohli ovit, že ohmický odpor vest byl zkontrolován technickými delegáty FIE. Ale tento znak kontroly ješt neopravuje šermíe k jejich použití. Ve skutenosti písluší rozhodím, aby ped každou soutží ovily, zda jsou vesty vodivé, kontrolované a oznaené, zda dobe zakrývají celý platný povrch, a potom rozhodli, že je možno vesty použít. h) Zvláštní inkoust nebo barva by mli být zabezpeeny pro oznaování íšek, epelí a zárazník kontrolovaných zbraní. Delegáti ale mohou použít i jiné prostedky na oznaení zbraní a vodivých vest. m.43 1 K obvyklé a rychlé kontrole je nutno použít pracovišt se temi osobami (je poteba pipravit nejmén ti pracovišt). 2 První kontroluje, zda jsou všechny zbran správn z hlediska délky pomocí šablony. 3 Druhé pracovišt provádí všechny kontroly týkající se elektiny. 4 Tetí je oznauje kontrolními znakami a ukládá do obal. 23

24 24

25 II. Instalace a materiál poskytovaný organizátory m Celý soubor pro elektrický záznam zásah obsahuje krom ástí poskytnutých samotnými šermíi ješt materiál, který poskytnou pro soutž poadatelé, tj.: 2 Pístroje s pídavnými svtly (l. m.51, m.59, píloha B). 3 Navijáky s kabely a koncovkami nebo zvláštní závsné kabely (l. m.55). 4 Vodivá planš k zamezení zásah do zem (l. m.57). 5 Zdroj elektrického proudu (akumulátor)(l. m.58). 6 Pro finále oficielních soutží FIE asomíru, kterou je možno pipojit na zvukové zaízení a pístroj (l. m.51, píloha B) 25

26 Kapitola 1 Signalizaní pístroj Povolené typy m.45 Povolené jsou pouze pístroje, které spojují šermíe s pístrojem pomocí kabel a s hlavní a pomocnou svtelnou signalizací; s výjimkou bezdrátového pístroje s kódovaným bezdrátovým penosem, který je schválen komisí SEMI, vyloueny jsou pístroje s bezdrátovým penosem a pístroje založené pouze na zvukových signálech. Schvalování typu pístroje m.46 1 Pístroje urené pro mistrovství svta nebo Olympijské hry musí být schváleny komisí SEMI. 2 K tomuto schválení musí být uvedené komisi pedloženy ke kontrole pístroje kompletní, s navijáky, propojeními apod. v ase a míst, které je s komisí dohodnuto nejmén šest msíc ped datem soutže. 3 K pístrojm musí být piloženo podrobné schéma konstrukce. m.47 Schválení se poskytuje k použití na pesn urenou oficiální soutž. Komise SEMI mže ale z vlastní vle a v rámci svých možností zkontrolovat prototypy pístroj pedložených jejich konstruktéry i v pípad, že nejsou ureny pro nadcházející oficiální soutž. m.48 1 Schválení se týká pouze pesn ureného pístroje shodného s dodanou dokumentací a ne všeobecn všech výrobk toho kterého výrobce. Ti mohou pouze uvádt ve své reklam, že pístroj nabízený na trhu byl použit na té nebo oné oficiální soutži (pokud se jedná o tento pípad); ale oni sami musí zaruit shodnost jejich pístroj se schváleným typem. 2 Všechny schválené pístroje musí být na základn vybaveny kovovou plaketou s udáním zvláštních vlastností: výrobce, rok výrob, model, technické informace apod. m.49 Schválení pístroje komisí SEMI nezahrnuje v rámci jeho schválení záruky vi pípadným závadám ani vi jejich použití s jiným zdrojem elektrického proudu než s akumulátorem (l. m.58). m.50 Všechny výdaje vzniklé komisi SEMI v prbhu kontroly jdou k tíži dotyného. Podmínky, které musí splovat všechny pístroje (l. píloha B) m.51 1 Zásah do vodivé planše nebo do kovových ástí zbran nesmí být zaznamenán a nesmí zabránit zaznamenání souasn daného zásahu ze strany soupee. Ve fleretu mže zásah do nkteré ásti zbran být signalizován, pokud se neizolovaná ást zbran šermíe dotýká jeho vodivé vesty. 2 Pístroj nesmí umožnit komukoli krom obsluhy, aby perušil jeho innost v prbhu boje. 3 Zásahy se zaznamenávají svtelnými signály. Svtla jsou umístna na vrchu pístroje, aby je vidl rozhodí a šermíi a také obsluha. Svým umístním musí jednoznan urovat, z které strany byl 26

27 veden zásah. Musí být možné pipojení pídavných svtel na vnjší stran pístroje, ke zlepšení viditelnosti signál. 4 Po rozsvícení musí svtla zstat svítit až do nového spuštní pístroje, aniž by mla snahu zhasnout nebo blikat v dsledku následných zásah nebo otes. 5 Svtelné signály jsou doprovázeny akustickými (l. píloha B). 6 Ovládací prvky se musí nacházet na vrchu nebo na pední stran pístroje. 7.a) Pi oficiálních soutžích FIE jsou pístroje vždy napájeny akumulátory. Tento konektor pístroje pro pipojení napájení musí být vyroben tak, aby vylouil pipojení na veejnou elektrickou sí omylem. b) Všechny šermíské kluby jako i poadatelé trénink nebo soutží s elektrickými zbranmi mohou používat síové zdroje za pedpokladu, že budou respektovat technické normy platné pro danou oblast v jejich zemi a pro mezinárodní sdružení. 8.a) Pokud pístroj nemá asomíru zabudovanou pímo do sebe, musí být vybaven možností jejího vnjšího pipojení. Tato asomíra musí být napájena z akumulátoru 12 V. Odpojení kabelu asomíry musí vyvolat zablokování pístroje bez toho, že by se jeho stav zmnil a bez zastavení mení asu. b) Pro umožnní provozu pístroje i bez pipojené asomíry musí být pístroj vybaven tlaítkem pro zmnu módu innosti (l. t.32, m.44). 9 Pi finále oficiálních soutží FIE musí být asomíra vybavena systémem pro pipojení pídavných svtel s velkými svtelnými íslicemi a dalším systémem pro pipojení zvukového zaízení. Tyto dva systémy musí být oddleny pomocí optopepína od obvod, které jsou v centrálním pístroji (l. t.32, m.44). 10 Pi odpojení kabelu spojujícího zvukové zaízení s asomírou musí zvukové zaízení vydat zvukový signál o výkonu 80 až 100 db (meno na stedové áe planše) s trváním 2 až 3 sec., ale ústední pístroj nesmí být zablokovaný a asomíra se nesmí zastavit (l.t.32, m.44, m.51.9). Množství a kvalita pístroj m Pro oficiální soutže FIE musí poadatelé poskytnout minimální poet pístroj rovnající se potu planší a k tomu alespo 2 náhradní pístroje. Všechny pístroje musí být nastaveny a musí být toho typu, který byl schválen pro mistrovství svta. 2 V okamžiku, kdy byla nkterá lenská zem povena organizovat oficiální soutž FIE musí se ihned spojit s prezidentem komise SEMI za úelem získání jmen výrobc pístroj, jejichž pístroje byly pijaty komisí SEMI. 3 V zásad by mli poadatelé dávat pednost kombinovaným pístroj pro všechny ti zbran. Organizaní výbor by si ml vybrat výrobce schopného dodat kvalitní pístroje, kvalitní služby v prbhu soutží a schválené komisí SEMI. 4 Pro oficiální soutže FIE je povinné napájení pístroj z akumulátor bez jakéhokoli pipojení na veejnou elektrickou sí. Ovování pístroj m Poté co se rozhodl organizaní výbor mistrovství svta pro výrobce, s kterým bude jednat, ihned o tom vyrozumí prezidenta komise SEMI, který se spojí s touto firmou, aby mohl od ní co nejdíve získat prototyp pístroje. 2 Zpráva o kontrole pístroje se vždy odevzdává prezidentovi komise SEMI a to do jednoho msíce po obdržení pístroje. 3 Mohou nastat dva pípady: 27

28 a) pedkládaný pístroj je pijatý komisí a v tom pípad ostatní pístroje mohou být vyrobeny stejným zpsobem jako prototyp. b) pístroj neodpovídá podmínkám a v tom pípad musí být upraven a pedložen komisi k novým zkouškám, 4 Když jsou všechny pístroje vyrobeny a pipraveny k výdeji musí být o tom prezident komise SEMI informován, aby mohl jednat na základ protokol o kontrole tchto pístroj ped jejich odchodem z továrny. Každý pístroj musí být vybaven zkušebním protokolem, který udává asy registrace zásah v milisekundách a ohmické odpory ve vnjším obvod pístroje ped zaregistrováním neplatného zásahu. Každý pístroj je potom parafovaný zkoušejícím a jeho íslo se zaznamená. m.54 1 Ped každým mistrovství svta nebo Olympijskými hrami musí být dobrá innost pístroj a jejich shoda se schváleným prototypem zkontrolována delegátem komise SEMI a to nezávisle na typu výše uvedeného schváleného pístroje (l. m.52). 2 Všechny pístroje musí být k dispozici tomuto delegátu nejmén 48 hodin ped zaátkem soutží. 28

29 Kapitola 2 Navijáky, kabely, koncovky m.55 1 Maximální odpor každého z vodi navijáku mený od kontaktu ke kontaktu je 3 Ω. 2 I pi plné rotaci navijáku nesmí být tolerováno žádné perušení kontaktu. K tomuto úelu musí mít snímací kotoue zdvojené prstence. Pro propojení s kostrou navijáku se použije vodi pipojený na kostru zbran. 3 Navijáky musí umožnit odvinutí 20 m kabelu bez únavy pružiny. 4 Zásuvka navijáku do které se zasunuje zástrka osobní šry na zádech šermíe musí mít následující zabezpeovací zaízení: - neumožnit zabezpeení pokud není spojení správné. - zabránit rozpojení v prbhu boje. - umožnit šermíi, aby si mohl pedchozí dv podmínky ovit. 5 Odpor žádného ze tí vodi propojovacích kabel nesmí pekroit 2,5 Ω. 6 Zástrky které slouží ke spojení osobní šry a pístroje mají ti kolíky o prmru 4 mm, které jsou uloženy v pímce, piemž krajní kolíky jsou od stedního vzdáleny 15 resp. 20 mm. Osobní šra a propojovací kabely jsou vybaveny zástrkami, zatímco navijáky a pístroje jsou vybaveny zásuvkami. 7 Použití závsných kabel namísto naviják je povoleno pi splnní podmínek uvedených v pedcházejících odstavcích. m Poadatelé musí dbát na to, aby vodie naviják byly nejmén 20 m dlouhé, aby nemohlo dojít k jejich vytržení v pípad fleše na konci planše. 2 Je vhodné, aby navijáky byly umístny v blízkosti planše, ale mimo nj, aby nemohly pekážet šermím. 3 Kabely spojující navijáky s pístrojem jsou ze tech vodi pokrytých gumou proti vlhkosti a nárazm. 4 Uzemnní vodivé planše se pipojuje ve stedu planše. 5 Obsluha urená ke kontrole materiálu v prbhu soutže musí být vybavena jednoduchým pístrojem, který umožní rychlé ovení zda nkterý ze tí vodi není perušen nebo zda nejsou navzájem zkratované. 29

30 Kapitola 3 Vodivá planš m.57 1 Vodivé planše se vyrábjí z kovu, kovového pletiva nebo jiných vodivých materiál.ohmický odpor vodivé planše od jednoho konce planše ke druhému nesmí být vtší než 5 Ω. 2 Vodivá planš musí pokrývat celou šíku planše, po celé délce vetn prodloužení, aby se zabránilo bodm do zem. 3.a) Pokud je planš umístna na podiu, musí vodivá planš pokrývat její celou šíku. b) Pódium nesmí být vyšší než 50 cm, vyjma pípadu, že pódium je širší než šermíská planš nejmén o 25 cm na každé stran. Oba konce pódia jsou doplnny mírnou šikmou plochou až na podlahu. 4 Vzhledem k omezené délce naviják je stanovena délka planše na 14 m; k tomu se pidává 1,5 2 m na každém konci, aby se umožnilo šermím, kteí vybíhají za konenou áru zastavení na stejné celistvé pd. Vodivé planše jsou tady m dlouhé. 5.a) Vodivé planše je vhodnjší klást na devné planše s mkkým podkladem navzájem pipojeným. Tyto planše jsou vybaveny napínáky, které umožují jejich správné napnutí. b) Devné planše se kladou 0,12 0,15 m nad podlahu bez jakékoli boní naklonné roviny. c) Doporuuje se použít vodivý pás pokud možno pišroubovaný, který upevní vodivou planš po celé délce po obou stranách. d) Planše z kovových sítí nesmí být nikdy pímo položeny na podlahu z betonu nebo dlaždic. 6 Barva použitá k oznaení ar na vodivých planších musí mít složení, které nezabrání vodivosti, aby hlášení pípadného bodu do planše v míst áry bylo naprosto vylouené. 7 Poadatelé musí mít pímo na míst k dispozici materiál na opravu planší. 8 Na konci vodivých planší nesmí být žádná zvlnní nebo pekážky, které by bránily šermím pi normálním ústupu. 30

31 Kapitola 4 Zdroj proudu m.58 1 Pístroje musí být ureny pro naptí 12 V (+/- 5%) nebo, v pípad oddleného napájení ze dvou stran 2 x 12 V nebo pípadn 2 x 6 V (oddlené napájení se doporuuje, protože ulehuje ešení mnohých problém, se kterými je možno se setkat pi konstrukci pístroje pro fleret). 2 Pístroje mohou být vybaveny kontrolními svítilnami, které signalizují, že je pod naptím. Tato svtla by mla být bezbarvá. 3 Je-li pístroj konstruovaný tak, aby pracoval se suchými bateriemi, musí být vybavený voltmetrem nebo jiným zaízením umožujícím kdykoliv kontrolu naptí lánk. Vždy však musí být pístroje vybaveny pípojkou proudu pedepsanou výše, aby je bylo možno napájet z akumulátoru. 4 Obecn jsou nutné nejmén dv akumulátorové baterie na jeden pístroj. Používají se autobaterie 12 V, 60 nebo 90 A/hod. 31

32 Kapitola 5 Pídavná svtla m.59 1.a) Pídavná svtla umístná mimo pístroj jsou povinná na oficiálních soutžích FIE. b) Tato svtla se nacházejí minimáln 1,80 m nad planší. (Pokud jsou šermíi na pódiu s výškou 0,5 m, musí být pídavná svtla ve výšce 2,3 m nad podlahou.) c) Pídavná svtla pro platné zásahy jsou barevná, jedno je ervené a druhé zelené a musí mít píkon pokud možno 150 W. 2.a) Bílá svtla na oznaení neplatného zásahu mohou být už 75 W. b) Svtla té samé skupiny nesmí být vzdálena více než 15 cm a skupiny svtel musí být vzdálené nejmén 50 cm. 3 Pídavné svtlo bílé nebo barevné musí být instalované bu vodorovn nebo svisle po stranách pístroje a svítící stny musí být viditelné ze všech stran (l. píloha B, A) 1a) 2). 4 Svtla udávající poet zásah nesmí být vedle sebe s pídavnými svtly. m.60 1 Pídavná svtla se silnou intenzitou mohou fungovat z veejné elektrické sít, ale v tom pípad musí být obvody registraního pístroje oddlené od obvod k aktivaci tchto svtel pomocí fototranzistor nebo pomocí optolen. 2 Je povinností používat svtelné indikátory pro udávání potu zásah daných každým šermíem. Tyto svtelné indikátory mohou být používány pímo napájené z veejné elektrické sít. 3 Pro mistrovství svta, Grand Prix a Masters je povinné používání informaní tabule nakreslené v píloze (l. píloha C), která poskytuje okamžitou informaci o jménech šermí, o skóre,, ase, a jiných údajích potebných pro správné chápání zápasu. 4 Tato tabule musí být, pokud je to možné, používána i pi finále soutží kategorie A. 32

33 PÍLOHA A NORMY BEZPENOSTI PRO VÝROBU VÝZBROJE, VÝSTROJ A OBLEENÍ ZÁVODNÍK Výzbroj Šermíský materiál použitý na oficiálních soutžích FIE, který nese emblém FIE, musí bez výjimky mít certifikát homologace. Tento certifikát, potvrzující, že jeho šermíský materiál vyhovuje pravidlm FIE, obdrží píslušný výrobce od komise SEMI FIE. Následující materiál musí výrobce pedložit komisi SEMI po písemné žádosti o homologaci a právo oznait materiál emblémem FIE: elektrické pístroje pro signalizaci, epele, floretové a kordové zárazníky, masky, vesty,kalhoty, ochranné spodní obleení. Pro získání homologace FIE pro planše musí výrobce kontaktovat FIE a poslat žádost o homologaci na komisi SEMI se všemi technickými charakteristikami a vzorek planše (30 cm široký a 40 cm dlouhý). V pípad pozitivního hodnocení, komise SEMI vydá certifikát o homologaci, který opravuje výrobce oznaovat (od data vydání certifikátu) planše znakem FIE. Pro doplnní protokol o homologaci svého šermíského materiálu, musí výrobce odpovdt komisi SEMI na dotazy spojené s homologací. Pokud komise SEMI obdrží žádost o homologaci, obsahující vzorky od výrobce a zprávy o rzných testech (Institut CRITT, Denkendorf a IFT pro obleení a spodní ochranu; a CRITT, Sofranel a Visti pro epele), a pokud byla zpráva pozitivní, vydá komise certifikát o homologaci, který opravuje výrobce oznait jeho budoucí produkci (od data doruení certifikátu) emblémem FIE. Komise SEMI musí být informováno o jakékoli zmn všeho, co mže zpsobit nesoulad výrobku se vzorky poskytnutými k pvodní homologaci. Je zejmé, že výrobce musí pokat na písemné potvrzení souhlasu komise SEMI k pedkládaným zmnám, než spustí novou výrobu. Emblém FIE je registrovaná obchodní známka. Fakt, že njaká ást vybavení nese emblém FIE dokládá, že to bylo vyrobeno v souladu s naízeními bezpenostních norem a s pravidly FIE. 1. epele SPECIFIKACE PRO TOVÁRNÍ VÝROBU EPELÍ PRO ŠERM 1. Pedmt Pedložené specifikace týkající se ocelí, které mohou být používané k výrob epelí pro šerm, kvalita výrobní postupy, kontroly zkoušky dosažených hodnot. 2. Všeobecné vlastnosti Ocel použitá pro výrobu epelí pro šerm musí být pevnostn zpsobilá k vysokému namáhání, vysoké houževnatosti na lom a odolná ke korozi. 3. Vlastnosti materiálu Struktura oceli, po zpracování a opracování, které smuje k dosažení koneného tvaru, musí být jemná a homogenní. Poruchy uvnit i na povrchu výrobku jsou zcela nepijatelné. 33

34 Tepelné postupy zpracování, kterým musí být oceli podrobeny, jsou nevyhnutelné pro každý zpsob Mechanické vlastnosti Mechanické vlastnosti oceli, po tepelném zpracování musí odpovídat hodnotám v tabulce I. TABULKA I Rp 0,2 N/mm² Rm N/ mm² A % Z % KCU Joule/cm² KIC Mpay m HV Chemická analýza Nejvyšší možný obsah jednotlivých prvk a neistot vztahující se k typu oceli je uveden v tabulce II. TABULKA II Chemické složení v procentech Typ oceli GMG * * C 0,03 S 0,0005 P 0,005 Si 0,10 Mn 0,10 Cr 0,50 Ni Mo 4 5 Cu Sn Al 0,05 0 B Co 8 13 Ti 0,5 2,0 Ca 0,005 Zr (*) Je teba proto do tabulky zahrnou aktuální typy ocelí v prbhu zkoušek, a které, všechny druhy, musí být pizpsobené údajm uvedeným v bod 3.1. FIE souhlasí, pro tovární výrobu kordových epelí, používat oceli jiného typu než Maragine a to následující: 34

35 45 Si 7, 45 Si Cr Mo, 45 XH2 MFA epele vyrobené z tchto ocelí musí pirozen dodržovat všechny požadavky na pevnost a namáhání stanovené komisí S.E.M.I Výrobní postupy Výrobky musí být podrobeny odpovídajícím postupm opracování a odpovídat hodnotám pro rzné typy ocelí v tabulce III. Typ oceli GMG * * Postup zpracování 1) Kování za tepla v intervalu C 2) Ochlazení na vzduchu s oddlenými epelemi 3) Mechanické opracování (se zahuštním po ištní) 4) Homogenizace pi C po dobu 1 hod. 5) Rozpouštní pi C po dobu 1 hod. 6) Ochlazení na vzduchu s oddlenými epelemi 7) Stárnutí pi 480 C po dobu 9 hod. 8) Ochlazení na vzduchu s oddlenými epelemi 9) Úprava za studena * Tabulku je nutno doplnit o typy ocelí, které jsou v souasnosti používány, a které, všechny druhy, musí být pizpsobené údajm uvedeným v bod Zkoušky a rozbory Zkoušky a rozbory, kterým musí být oceli podrobeny, jsou následující: - Chemická analýza - Zkouška v tahu - Zkouška pevnosti - Zkouška houževnatosti a lomu 4.1.Chemická analýza Vzorek musí mít hmotnost nejmén 50g. Procentuální chemické složení musí být shodné s pedpokládanými hodnotami v tabulce II pro odpovídající typy oceli Zkouška v tahu Zkouška musí být provedena na zkušebním vzorku kruhového ezu, mající rozmry dané na konci této pílohy, odebraný vzorek materiálu práv podrobený tepelnému zpracování stanovenému pro epele. Hodnoty charakteristické pro pnutí musí odpovídat hodnotám uvedeným v tabulce I Zkouška pevnosti Zkouška musí být provedena na zkušebním vzorku s ezem ve tvaru V, majícím rozmry dané na konci této pílohy, odebraný vzorek materiálu v podélném smru podrobený tepelnému zpracování stanovenému pro epele. Hodnoty musí odpovídat hodnotám uvedeným v tabulce I Zkouška houževnatosti a lomu KIC Stanovení hodnot KIC oceli musí být provedeno zkouškou tažením zkušebního vzorku CT, majícím rozmry dané na konci této pílohy, odebraný vzorek materiálu podrobený tepelnému zpracování 35

36 stanovenému pro epele, mechanický ez ped prasknutím únavou na vrcholu ezu. Zkouška musí být provedena podle postupu uvedeném v norm ASTM E 399. Hodnoty musí odpovídat tabulce I. V pípad, že není možné získat zkušební vzorek typu CT, na místo stanovení hodnot KIC, mohou být stanoveny hodnoty koeficientu námahy s dynamickou zátží KId. Zkoušky musí být provedeny na zkušebním vzorku pro pevnost s ezem ve tvaru V, majícím rozmry dané na konci této pílohy. Výsledky musí odpovídat základním standardm. 5. Konené vlastnosti 5.1. Tvar epele, tídné podle typu zbran, musí mít tvar uvedený v píloze A a vyhovovat podmínkám stanoveným pravidly FIE Povrchové vady materiálu epele musí být zbaveny bžných závad schopných ohrozit použití ( nerovnosti válcování, trhliny, tísky, dekarbonizace) Drsnost povrchu epele musí být pedloženy k vyhodnocení výrobního procesu koneného zpracování, zaruující drsnost povrchu 0,1 mm. Nerovnosti povrchu mohou být pouze v podélném smru 6. zkoušky a rozbory Zkoušky a rozbory, kterým musí být oceli podrobeny, jsou následující: - Chemická analýza - Zkouška v tahu - Zkouška pevnosti - Zkouška houževnatosti a lomu Kld - Zkouška drsnosti - Mikroskopický rozbor struktury - Zkouška koroze - Nedestruktivní kontrola - Zkouška pevnosti a namáhání 6.1. Chemická analýza Vzorek musí mít nejmén hmotnost 50g. Chemické složení musí odpovídat hodnotám uvedeným v tabulce II pro odpovídající typy ocelí Zkouška v tahu Zkouška musí být provedena na zkušebním vzorku odebraném z epele, který má rozmry uvedené na konci této pílohy. Charakteristické hodnoty pnutí musí odpovídat pedpokládaným hodnotám uvedeným v tabulce I Zkouška pevnosti Zkouška musí být uskutenna na zkušebním vzorku odebraném z epele bez záezu, který má rozmry uvedené na konci této pílohy. Hodnoty musí odpovídat pedpokládaným hodnotám uvedeným v tabulce I. 36

37 6.4. Zkouška houževnatosti a lomu Kld Stanovení hodnot Kid musí být provedeno na zkušebním vzorku se záezem ve tvaru V, který má rozmry uvedené na konci této pílohy Výsledky musí odpovídat základním standardm 6.5. Zkouška drsnosti Drsnost materiálu stanovená na povrchu hodnotám uvedeným v tabulce O. koneného výrobku musí odpovídat pedpokládaným 6.6. Mikroskopický rozbor struktury Zkouška musí být provedena na zkušebním vzorku odebraném z epele pi 500 násobném zvtšení. Struktura pedloženého vzorku musí být jemná a homogenní, odpovídající zrnitosti 7-8 následujícím základním standardm a výsledky tepelného zpracování musí odpovídat hodnotám uvedeným v tabulce III pro dané typy ocelí Nedestruktivní kontrola Všechny epele, díve než jsou uvedeny na trh, musí být podrobeny nedestruktivní kontrole na elektromagnetickém pístroji Foucaultovými proudy pro nalezení povrchových i podpovrchových závad. Tato kontrola je povinná, musí být provedena na všech plochách epele Zkouška stídavého ohýbání (možná) Aby bylo vyzkoušeno chování epelí pi pružných deformacích stídavým ohýbáním, musí se všechny nové vzorky epelí podrobit zkouškám pomocí speciálních zaízení urených v píloze. Zkouška se skládá z pružného ohnutí ásti epele, v první ásti s polomrem zakivení 60mm, v druhé ásti na opanou stranu s polomrem zakivení 100mm, aby se dosáhlo pibližného narovnání. ást epele, která je urena ke zkoušce, musí mít délku asi 155 mm jejíž 60 nemusí podstoupit deformaci. Sestava ohnutí a narovnání tvoí cyklus. Výsledek zkoušek je pedstavován potem cykl provedených do úplného zlomení epele. Pro ovení bezpenostních podmínek normálního provedení epele, musí být zkušební vzorky vybrány ze sérií rzného složení a zkoumány frekvencí nepekraující 1 Hz a provovány, aby lom epele nenastal ped 400 cykly pro fleret a 150 cykly pro kord, cykly jsou podrobn popsány dále Zkouška pevnosti a namáhání (opakovaným ohýbáním a narovnáváním) Aby bylo vyzkoušeno chování epelí bhem praktického šermu, musí být provedeno testování epelí na odolnost proti namáhání pomocí speciálního pístroje, bu mechanického (model Baiocco) nebo pneumatického (model Husarek/Sofranel), jejichž schémata mohou být na požádání pedána komisí S.E.M.I. Zkouška se skládá z opakovaného ohýbání epele bez pekroení hranice plastinosti materiálu, tj. až dosáhneme prohnutí epele asi 220 mm, což odpovídá zkrácení epele o 250 mm, a následného narovnání. Zkušební pístroj musí být zpsobilý provést ohnutí a narovnání epele s frekvencí 1 Hz (1 hertz = 1 cyklus za 1 sekundu). 37

38 Zkušební lavice jsou sestaveny tak, aby provádly optovn namáhání, kterým je podrobena epel normálními pohyby šermíe. Namáhání nepekrauje limity pružnosti epele; stálá deformace epele by nemla vzniknout. Poet ohnutí, kterým je podrobena díve než praskne, charakterizuje odolnost proti namáhání. Zkušební lavice mohou být používané bu pro zkoušku v ohybu bez nárazu (s koncem epele upevnném na otoném podstavci, nebo pro zkoušku v ohybu s dopadovým nárazem (konec epele je volný). Zkouška musí probíhat, dokud epel nepraskne. Pro posouzení výsledk, je teba ovit, kolik cykl nezpsobí poruchu: cykl pro fleretovou epel cykl pro kordovou epel Vyhodnocení povrchu postupného lomu (%) Plocha lomu v okamžiku prasknutí, který vznikl zkouškami uvedenými v 6.8. a 6.9., musí být analyzována kvli rozsahu plochy, na kterou se lom nejvíce rozšiuje Mení musí být vyjádeno v % plochy celého ezu. Charakteristické mechanické vlastnosti epele jsou oveny doporueným zpsobem, když hodnota není menší než 15% pro fleret a 6 % pro kord 7. Výsledky zkoušek a rozbor Zkoušky a rozbory, které jsou uvedeny v bodu 6 musí poskytnout výsledky v bodech uvedených v následující tabulce: Odpovídající bod Pílohy A Zkouška nebo rozbor Chemická analýza Zkouška v tahu Zkouška pevnosti Zkouška houževnatosti a lomu Kld Zkouška drsnosti Mikroskopický rozbor struktury Nedestruktivní kontrola Výsledek Shoda s tabulkou II Shoda s tabulkou I Shoda s tabulkou I Shoda s tabulkou I Shoda s tabulkou I Shoda s bodem 6.6. Shoda s bodem Znaení Na každé epeli, blízko díku, musí být uvedeny: identifikaní znaka výrobce, datum výroby rok a msíc- vyražením za studena v hloubce max. 0,5 mm. Pozn.: všechny normy mohou být upravovány. Je tedy dležité, aby profesionálové potvrdili, že mají poslední aktualizované vydání. 38

39 Výstroj 2. Normy pro tovární výrobu masek 2.1 PLETIVO NORMY ZKOUŠEK TÝKAJÍCÍ SE MATERIÁLU PLETIVA MASEK PRO ŠERM 1. Všeobecn Tato upesnní se týkají technické kvality kruhových drát tažených za studena z nerezavjící austenické oceli, stanovené pro tovární výrobu pletiva masek pro šerm, pracovních postup s ohledem na výrobu, kontrolu a zkoušky pro použití. 2. Obecné podmínky dodávky Oceli stanovené pro výrobu pletiva masek musí mít výbornou kvalitu v houževnatosti a v plastické deformaci jakož i velmi dobrou odolnost proti korozi. 3. Materiál 3.1. Chemické složení pipravený drát stanovený pro výrobu pletiva musí odpovídat pedloženým pravidlm, musí mít následující složení v % podle vybraného typu oceli. Typ Prvek % L 321 C Mn Si P S Cr Ni Ti 0,03-0,06 < 2 < 1 < 0,04 < 0, ,5 - < 0,03 < 2 < 1 < 0,04 < 0, < 0,08 < 2 < 1 < 0,04 < 0, xCmin (< 0,8) - EURONORM (C.E.E.) - UNI (Itálie) - AFNOR NF A (Francie) - DIN (Nmecko) - BSI PD 6290 (Velká Británie) - MNC 900 E (Švédsko) - JIS G (Japonsko) - GOST (Rusko) 3.2. Prbh výroby oceli a výroby drátu Postup výroby oceli je ponechán na dodavateli. Tváení za tepla až do získání drátu, musí být takové, aby mohlo zabezpeit vysokou homogenitu materiálu a nepítomnost nespojitostí a vnitních a povrchových chyb materiálu. Postup tažení drátu za studena, s ohledem na zmenšování prezu až do získání požadovaného prmru, musí poítat s vnitním ohevem odpovídajícím tvarovaní materiálu za studena. V každém pípad, 39

40 poslední tažení drátu musí pedcházet zpracování v intervalu ºC (kalení austenické oceli) pro typ 304 a 304L nebo zpracování v intervalu ºC pro typ 321. Poslední tažení drátu za studena by mlo dosáhnout stavu pevnosti definovaného obchodním hlediskem kolem ¼ tvrdosti, s omezení odpovídajícím ezu 15% a takové úpravy která zabezpeí dosažení nejmén minimálních charakteristických mechanických hodnot uvedených v bod rozmry drátu a tolerance prmr tolerance (*) (d) d Prez Hmotnost 1000m mm mm mm² kg 1,0 1,1 ± 0,02 ± 0,02 0,725 0,950 6,28 7,50 (*) Ovalita drátu nesmí pekroit polovinu tolerance. Mezilehlé hodnoty prmru drátu jsou pijatelné pi dodržení pedepsaných tolerancí Podmínky dodávky a pevzetí Stav dodávky Drát musí být dodaný neizolovaný s hladkým povrchem: povrch nesmí vykazovat vady jako jsou rýhy, dolíky nebo jiné nedokonalosti Mechanické vlastnosti Hodnoty mechanických vlastností drátu jsou dány teplotou okolí pi zkoušce v tahu, jak je uvedeno v l musí být nejvyšších minimálních hodnot uvedených v tabulce I. TABULKA I porušení v tlaku tlak na protažení menší než 0,2% porušení v tahu R (N/m²) min 700 Rp(0,2) (N/m²) min 700 A 50 (%) min Zkoušky a rozbory 4.1. Zkouška v tahu Tato zkouška musí být provedena na zkušebním vzorku odebraného pímo z drátu a dalších podrobností uvedených v normách každé zem Zkouška ohybu o 180 Zkouška spoívá v ohýbání drátu o 180 v držáku o prmru 2 mm. Drát nesmí vykazovat, po zkoušce, praskliny v míst ohybu. 40

41 4.3. Mikrografický rozbor struktury Na píném ezu drátu (pilepený odpovídající pryskyicí) se provede zkoumání pi zvtšení x po leštní a potení elektrolytem 10% kyseliny šavelové podle normy ASTM nebo normy podobné. Je teba si všímat obvyklých struktur austenických deformací s martenzitickými shluky; všechny druhy karbid chrómu blížící se k hran zrnitosti nemohou být pítomny (pijatelná struktura, podle normy ASTM již zmínné: steep structure ). 5. doklady Pro výrobky odpovídající tmto pravidlm, musí být vydány dále uvedené dokumenty o výrob: - prohlášení o shod chemického složení - prohlášení o kontrole mechanických charakteristik a výsledky zkoušek v ohybu a mikroskopických zkoušek. 41

42 2.1.2 MASKY A PRHLEDNÁ HLEDÍ 1. Všeobecn FIE zavedla ve svých normách možnost, aby šermí použil bu obvyklou masku s pletivem, nebo masku s prhledným hledím. Používání masek s prhledným hledím je povinné u šavle žen a muž: Pro všechny ásti soutží GP, soutže SP družstev, soutže jednotlivc a družstev na MS kadet, junior, senior a veterán. Prhledné hledí masky je povinné ve fleretu žen a muž: - na soutžích jednotlivc Grand Prix, Mistrovství svta, OH od tabulky pímé eliminace 32; - na soutžích družstev SP družstev a Mistrovství svta pro 4 nebo 8 prvních družstev; - na soutžích družstev na OH od zaátku soutží. Masky s prhledným hledím jsou dvojího typu: - masky složené, z nichž jedna ást pedního pletiva byla nahrazena prhledným hledím z plastické hmoty, - masky z hotovené kompletn z plastické hmoty, kde pední ást musí být prhledná. V souasné dob byly akceptovány (FIE) pouze masky složené. 1. Normy pro tovární výrobu prhledných masek V souasné dob jsou normy platné pouze pro masky složené. Na masce s pletivem v její pední ásti, ve výši oí, se vyízne okénko, jehož šíka mže být až na samotný okraj pletiva a jehož výška nesmí pesáhnout 12 cm. Okénko musí být orámováno z inox ocele. Rám musí být vyroben ze dvou, na sebe pilehlých ástí, z nichž jedna bude pipevnna k pletivu a druhá ást rámu s ní musí být spojena pomocí šroub se zápustnou hlavu. Mezi tmito dvma ástmi bude umístno prhledné hledí z polykarbonátu (Lexan) piemž: - šíka oceli každé ásti rámu musí být mezi 0,8 1,0 mm, - kraje rámu ve kterém bude upevnno prhledné hledí nesmí být ostré, musí dobe piléhat k pletivu a pechod kov-pletivo nesmí vytváet reliéf, - ást rámu spojeného s pletivem musí být na pletivo fixována díve, než je vyíznuto okénko (aby nebyla pozmnna forma masky, ve chvíli kdy se zane vyezávat okénko ), - šrouby které pojí dv ásti rámu, nesmí vynívat z tla rámu. - hledí z polykarbonátu (Lexan) musí mít tloušku min 3 mm a musí být pokryto ochrannou vrstvou proti poškození pední ásti, - na hledí nesmí být žádná díra a musí být tvarované za tepla a upevnné za studena do rámu, aby nedocházelo k nežádoucímu tlaku (tahu). Hledí nesmí vytváet odpor pi upínání do rámu, - na vnitní stran hledí musí být použito systému proti zamlžování, nebo je teba použít Lexan v tomto smyslu upravený, - prhledné hledí musí být snímatelné, aby bylo možno ho pi poškození vymnit. Je nutné, aby šermí mohl jednoduše hledí vymnit, - vnitní polstrování masky musí být ešeno tak, aby vzduch mohl proudit tak, jako u tradiní masky s pletivem, - celková váhy nesmí být vyšší než 2 kg. 2. Bezpenostní normy Všechny masky s prhledným hledím musí splovat vysokou úrove bezpenosti pro šermíe. Musí tudíž odpovídat velmi písným normám, z nichž pedevším: - celá struktura masky musí být pevná a nesmí se deformovat ani pi silném nárazu, - kovové pletivo a límec musí splovat tytéž bezpenostní normy jako tradiní masky s pletivem, 42

43 - hledí z polykarbonátu mže být používáno nanejvýš 2 roky od data výroby, nebo plastový materiál stárne. Prhledné hledí musí tudíž mít velmi zeteln umístno datum výroby (rok, msíc), - abychom zabránili poškozování polykarbonátu, nesmí pijít do styku s chemikáliemi, které by jej mohly poškodit, nesmí být použito PVC, - maska musí být uchovávána v ochranném pouzde a bhem pepravy (nap. letecké) by nemla být v šermíské tašce (v bžném zavazadlovém prostoru), ale šermí by ji ml mít u sebe v letadle. 3. Homologace transparentních masek a metody zkoušek Ped zahájením prodeje a používání tchto masek, musí být všechny masky s prhledným hledím odzkoušené a homologované komisí SEMI. A pohled boní B pohled elní 1 ty 2 upevnní 3 koule l délka tye d prmr koule Obr. A1 - Zkušební dlík 4.1. Homologace K obdržení certifikátu o homologaci masky musí být masky nejprve poslány do jednoho ze tí následujících institut: Denkendorf v Nmecku, CRITT nebo IFTH ve Francii. Institut provede na vzorcích pedložených masek zkoušky odolnosti pletiva a prhledného hledí podle norem CEN (norma EN 13567). Jsou-li výsledky zkoušek pozitivní, výrobce pošle dva exempláe masky k homologaci, stejn tak jako certifikát institutu, do sídla SEMI v Lisabonu, kde se provedou zkoušky odolnosti proti tvrdým úderm. Je-li zkouška opt pozitivní, SEMI dodá výrobcm certifikát o homologaci a masku je možno prodávat a používat pi oficiálních soutžích FIE Zkouška na odolnost proti úderu Maska s prhledným hledím musí odpovídat normám zavedeným speciální komisí CEN, nebo dalším normám, které jsou zavedeny komisí SEMI, co se týe odolnosti masky proti tvrdým zásahm. Takže krom odolnosti proti tvrdým zásahm (odolnost pletiva) je testována odolnost pevnosti masky jako takové (též oproti tvrdým zásahm), aby dostaten chránila hlavu šermíe, pokud by došlo ke srážce. 43

44 Testování probíhá následujícím zpsobem: Zkušební nástroje Je teba používat zaízení, které umožní pád závaží (ty k kulikou na konci) o urité hmotnosti (ta se mže mnit), z urité výšky (taktéž možno mnit), avšak maximáln z výšky 2 metr. Na pletivo a prhledné hledí bude použito tye z kalené oceli s kulikou ( o prmru 2 +/- 0,3mm) na konci. Ty musí mít délku mm a musí být vybavena upevovacím zaízením, aby bylo možno ji pipevnit do pístroje. Masku je poteba ped úderem upevnit, aby mla zkouška reálný prbh a vypovídající hodnotu. U pístroje je poteba poítat s ástmi, které fixují masku v žádoucí pozici, které vypadají jako pevné rámy v nichž je maska pevn ukotvena. Obr. A Další vybavení 1 zkušební dlík 2 maska 3 posuvný držák 4 pevná zkušební základna 5 opra pro udržení masky v poloze Obr. A2 Zpsob upevnní masky Bude použito pístroje, který umožní pád závaží o dané hmotnosti (mezi 3-5 kg) z dané výšky. Je teba dosáhnout rychlosti 5/6 m/s ve chvíli dopadu závaží na masku. Je poteba ukotvit zaízení tak, aby pouze koncová kulika dopadla na masku (ne celá konstrukce s tyí). Je poteba zaízení konstruovat tak, aby bylo možno testy pesn opakovat (výšku, závaží, rychlost). Spuštní závaží musí být vždy stejné, aby se dalo testování opakovat. Ty, jak již bylo uvedeno , musí být pipevnna k celé konstrukci závaží Vzorek ke zkouškám Maska urená k testování je kompletní avšak bez límce a vnitního polstrování. Je umístna na spodní ásti testovacího pístroje, elní ástí nahoru. 44

45 4.2.4.Postupné zkoušky testování musí probíhat následujícím zpsobem: 1. první zkouška - test hledí s úderem kuliky na sted masky a transverzální linie uprosted hledí. 2. druhá zkouška - (retest) je stejná jako v bod Postup 1. Upevnit do pístroje masku a ty s kulikou. 2. Umístit masku tak, aby kulika mohla udeit do stedu masky viz Pipravit konstrukci (ty s kulikou) a kalibrovat závaží (5 Kg +/ Kg) k úderu. 4. Pro první test zvednout konstrukci závaží do dané výšky. Mezi místem pedpokládaného dopadu a kulikou na upevnné a vyzdvižené tyi musí být 1600mm +/- 10 mm, což odpovídá energii 80 Joul. 5. Nechat spadnout konstrukci závaží na masku. 6. Pro retest, zvednout závaží do výšky1800mm +/- 10 mm, což odpovídá energii 90 Joul. 7. Nechat spadnout konstrukci závaží na masku Výsledek zkoušek Výsledek zkoušky bude hodnocen pozitivn pokud maska vydrží dva pokusy aniž bude poškozeno hledí nebo upevující rám hledí v pletivu. Malý otisk na hledí z polykarbonátu po dopadu kuliky je pijatelný BAREVNÉ MASKY NEBO S POTISKEM Na masce mže být použit barevný potisk s tou podmínkou, že její použití bude schváleno Výkonným výborem FIE nejmén 30 dní ped prvním použitím na oficiální soutži FIE 45

46 2.2 FORMY, ROZM RY A METODY ZPRACOVÁNÍ KOMPONENT MASEK Testování technických parametr pro výrobu šermíských masek. 1. Technické parametry a jejich specifikace se týkají formy, dimenzí a metod výroby základních komponent ochranných masek pro šermíe a kvality materiál k tmto úelm používaných. 2. Obecné podmínky Materiál z nhož se maska skládá a odpovídající procesy výroby musí zaruit vynikající úrove vlastností jako je pevnost, viditelnost, zvýšené pohodlí pro šermíe a dostatenou kvalitu pro asté používání a opotebení. 3. Tvar a rozmry masek Forma masek je schematicky nakreslena na obr. 1. (pední pohled, boní pohled a pohled shora). Rozmry elní ásti pletiva závisí na velikosti masky, ale platí následující : - výška odpovídá ¾ elního pletiva, - šíka cm. 4. Základní prvky Základní prvky masky, jak je uvedeno na obr.1. jsou následující: a) elní pletivo na ochranu oblieje, b) boní pletivo na ochranu šíje a krku, c) zpevující páska, která propojí boní a elní pletiva, d) límec. Ostatní ásti, jako jsou vnitní polstrování a už ochranné, nebo pouze vyplující, elastický pojistný pruh urený k pevnému usazení masky na hlav, jehož realizace je ponechána výrobci musí splovat požadované podmínky a normy, které byly z tohoto dvodu vytvoeny. Obzvlášt, zadní pojistná ást masky musí být na vhodném míst a držet tak masku na správném míst hlavy šermíe a udržovat požadovaný tvar i pi úderu i pi nárazu Pletivo elní a postranní Pletivo musí být tvarováno do tverek tak, aby otvor byl 1.9 mm. Pletivo musí být vyrobeno z oceli Inox CrNi o kulatém prezu. V ásti, kde se pletivo ohýbá jsou otvory vtší, ale jejich velikost nesmí pekroit 2.1 mm. elní pletivo musí mít vnitní úhel 130º, který je shodný s ohybem v mediánní rovin 4.2. Pipojení elního a boního pletiv k zesílenému lemu Propojení elní a boních ástí, zpevující páskou, by mlo být provedeno mechanickým spojením (nap. prošití drátem, použití nýtování) nebo svaením.v pípad svaení, která musí být provedeno podle platných postup práce s Inox ocelí, je poteba doplnit postup o mechanické oištní svaru, aby bylo omezeno vytváení nežádoucích produkt. Pletivo musí být cele pokryto ochrannou vrstvou na bázi polymer. Eventuelní termo-úprava zrání a stabilizace ochranné vrstvy musí být provedena pi teplot 400º Límec Límec musí být tvoen nkolikerým vrstvením látek mezi sebou kompatibilních, piemž minimáln jedna vnitní vrstva musí být z kevlaru nebo látky s podobnými vlastnostmi. V každém pípad látka 46

47 takto formovaná by mla vydržet nápor do výše 1600 N aniž by byla narušena struktura látky (viz. specifikace norem pro kvalitu látky). Límec by neml vytváet stabilní sklady ani se kroutit. Límec by ml být pipevnn na vnjší okraj pletiva a ml by dosahovat od kraje ke kraji a mít výšku 10-12cm, aby zaruil co nejvtší ochranu krku. 5. Zkoušky a certifikace Pro každý model a sérii vyrobených masek, musí výrobce poslat 3 exempláe komisi SEMI k porovnání nových masek a již ustanovených specifikací. Spolu s maskami výrobce zašle certifikát od výrobce pletiva. V pípad pozitivního výsledku kontroly, bude moci výrobce umístit vedle výrobní ochranné známky též ochrannou známku, která znaí že výrobek je certifikován FIE. A je tedy v souladu s jejími normami. 47

48 OBLEENÍ 3. NORMY PRO VÝROBU OBLEENÍ Pro výrobu obleení je povinné používání látky, která má pevnost proti protržení minimáln 800Newton. Tato pevnost musí být zajištna zkouškami, které jsou definovány v následujících paragrafech. 1. Všeobecn 3.1 ODOLNOST PROTI PRORAŽENÍ Zkušební normy pro zkoušky pevnosti látek na protržení Vzhledem ke stávající norm, je teba vymezit pojem odolnost vi protržení u látek z nichž se zhotovují šermíské odvy. Definuje se jako maximální hodnota zátže zaregistrovaná ped porušením vzorku látky prbojníkem Zátž je udávána Newtonech nebo Kilogramech jedním íslem. 2. Podrobnosti zkoušek 2.1. Pi testování se používá dynamometr o vysoké rychlosti (INSTROM 1273) vybavený mobilním prbojníkem o tvercovém prmru a šíce 3mm s hlavikou ve tvaru pyramidy a úhlem na jejím vrcholu 120º (obr. 1.a). Tento prbojník musí být z rychlé nebo extra rychlé oceli o délce 70mm, z nichž 50mm musí být uzpsobeno k fixaci Dráha bodáku vzhledem k látce je kolmá, bhem testu Rychlost bodáku musí být vyšší než 6m/s 2.2. Test musí probhnout v prostedí, kde se okolní teplota pohybuje v rozmezí 20 a 25ºC a s vlhkostí 50-55% Testovaný vzorek musí být pruh látky o rozmrech pibližn 50x200, vystižených namátkou a bez viditelné vady i kazu materiálu. Vzorky pro pímé testování musí být tvercového tvaru cca 14x14cm a musí být pipevnny píslušným zaízením (obr.2), aby se pi testování nepohybovaly, piemž musí zstat volný prostor o prmru 50mm pro bodák. V pípad látky vrstvené z nkolika rzných materiál, je teba ped samotným testem ozkoušet její sešití na okrajích Vzorky musí být dodány na místo zkoušky minimáln 2 hodiny ped samotným testem Bhem testu musí být registrována hodnota použité síly v ase. Na stupnici nesmí být vyšší hodnoty než 5000 N (+/- 5 N) Pro každou látku, je teba otestovat alespo 3 vzorky odebrané nahodile z pruhu látky. 3. Výsledky Na certifikátu, který potvrzuje odzkoušení materiálu a prbh zkoušky musí být následující informace: a) Jméno výrobce, požadujícího otestování, typ a znaka látky. b) Hodnoty z prbhu zkoušky pro každý vzorek látky, prmrné hodnoty a grafické znázornní. c) Typ dynamometru, typ a rychlost bodáku, vnjší podmínky testování (teplota, vlhkost ovzduší) 48

49 49

50 3.2 Vitální ásti závodník a jejich ochrana Výtah z jednání lékaské komise FIE Po diskusi v lékaské komisi FIE bylo rozhodnuto považovat za Chránné vitální ásti : Nahoe: ásti chránné vestou, spodní vestou, límcem masky: krk, jamky klíních kostí, oblast podpažní jamky ozbrojené paže a srdce. Dole: ásti chránné kalhotami : bicho, dv tíselní oblasti, genitálie. 50

51 4. Oznaení kvality Zvlášt v pípad rozmr oznaení kvality, vybavení musí být nesmazateln oznaeno, musí mít okrouhlý tvar o prmru 25 mm pro masky a 50 mm pro obleení a musí obsahovat následující údaje: - oznaení výrobce - datum (rok a msíc) výroby - znak FIE Na epelích musí být znak šíky 7 mm. 51

52 52

53 Zkouška tahu Zkouška pevnosti Rp 0,2 /E Od 0,0050 do 0,0056 Od 0,0057 do 0,0061 Od 0,0062 do 0,0064 Od 0,0065 do 0,0067 Od 0,0068 do 0,0070 Od 0,0071 do 0,0074 Od 0,0075 do 0,0079 Od 0,0080 do 0,0084 Od 0,0085 do 0,0090 Od 0,0091 do 0,0100 Doporuená šíka B mm ,5 6,5 53

54 PÍLOHA B CHARAKTERISTIKY PÍSTROJ Instalaci asomíry a zaízení k zobrazení skóre se ídí dvma povinnými pedpisy pro homologaci signalizaního pístroje. Tato zaízení musí být viditelná pro diváky. A) Fleret 1. Základní pístroj (l. m.51) a) Princip 1.Pístroje fungují na principu perušení (stejnosmrného) proudu v okruhu pro fleret, tzn., že proud je (v uzaveném obvodu) v neustálém obhu a peruší se dojde-li k zásahu. 2.Pístroj signalizuje zeleným svtlem na jedné stran a erveným svtlem na stran druhé dojde-li k zásahu na platném povrchu. Signalizuje bílým svtlem došlo-li k zásahu na neplatném povrchu. 3.Akustický signál mže být bu krátký nebo dlouhý limitovaný na dv vteiny, akustický signál je synchronizovaný se svtelným signálem a objeví se ve stejnou dobu. Zvuk je stejný pro ob strany. 4.po tom co pístroj zaregistroval zásah a už platný i neplatný na jedné stran, neml by registrovat další zásahy ze stejné strany. 5.Pístroje neukazují dojde-li k zásahu zda ml dotyný právo útoku i nikoliv. 6.Po prvním zásahu registrovaném pístrojem je zde možnost zasáhnout dalších 300 ms ( + nebo 25ms tolerance)než se pístroj zablokuje proti dalším možným zásahm (tento as nemá souvislost se šermíským tempem, což je základ pro urení konvencí ve fleretu) b) Citlivost a pravidelnost 1) Každý zásah musí vyvolat signál, a už je odpor ve vnjším okruhu pístroje jakýkoliv. Doba perušení obvodu, po kterou však signál musí trvat, je 14 ms ( + nebo 1ms tolerance). Podle vzrstajícího odporu pístroj mže registrovat : 1) samotný platný zásah 2) samotný platný zásah a neplatný souasný zásah (neplatný a platný zásah; obrácen platný a neplatný zásah pístroj blokuje a svítí pouze platný zásah). 3) samotný neplatný zásah Hodnota odporu musí být vždy menší než 500 pro 1) a 2). 2)Spuštní platného signálu musí být zajištno po dobu perušení 13 až 15ms pokud je vnjší odpor v rozmezí )Doba kontaktu je stejná pro platný i neplatný zásah. Spuštní neplatného signálu musí být zajištno pi perušení po dobu 14ms( + nebo 1ms tolerance) pokud je vnjší odpor v rozmezí )Pístroj nesmí spustit neplatný signál pi zvýšení odporu v uzaveném okruhu fleretu až do výše )I když je odpor v okruhu zvýšen na 100 nesmí nastat žádná z následujících situací : - ignalizace zásahu na íšku nebo na planš - registrování zásahu pouhým dotykem fleretu nebo špiky s vodivou vestou jednoho i druhého šermíe. 6)jsou-li epele v kontaktu, i pes ohmický odpor mezi nimi, musí být pístroj schopen registrovat normálním zp. zásahy a už platné i nikoliv. 7)Zkušební program pro pístroje v rzných podmínkách mže být dodán na objednávku u S.E.M.I. 8)Zkušební program zahrnuje též kontrolu pro fungování žlutých lamp. 54

55 9)Výbor FIE povolil Komisi pozmnit i doplnit výše uvedená naízení, pokaždé když to umožní technicky vylepšit fungování a signalizaci elektrického pístroje pro fleret. 2. Základní pístroj anti-blok tento pístroj musí vyhovovat požadavkm Vyhlášky od lánku m.44 do m.51 vetn, též pro paragrafy a) a b) viz výše vyjma ísla 6 paragrafu b) výše uvedeného. Pokud je chyba v izolaci a u nkterého šermíe to má za následek únik proudu mezi jeho vodivou vestou a zbraní pístroj musí být schopen i pes to registrovat zásahy a už platné i nikoliv. Podle odporu ve zptném okruhu fleretu soupee pístroj registruje platné zásahy do odporu 200 a neplatné pi odporu vyšším. Pístroj musí být vybaven dvma žlutými svtly nastavenými následujícím zpsobem : žlutá lampa na stran šermíe se musí automaticky rozsvítit a zstat rozsvícená zatímco odpor mezi vodivou vestou šermíe a jeho zbraní bude mít hodnotu 0-450, pi odporu nad 475 lampa se nesmí nikdy rozsvítit. Žluté lampy slouží pouze k signalizaci chyb v izolaci. Pokud žluté lampy svítí neustále, rozhodí musí zastavit zápas a povolat lena technické komise, aby závadu odstranil. Žluté lampy nemusí nutn signalizovat dojde-li ke kontaktu mezi vodivou vestou a vodivou planší. B) Kord a) Princip Pístroj funguje na principu kontaktu drátk zajišující proud v okruhu kordu. b) Nastavení Pístroj má registrovat pouze první zásah. Pokud je interval mezi dvma zásahy menší než 40ms (1/25 s) pístroj registruje zásahy jako souasné (souasn rozsvítí ob svtla). Interval nad 50 ms (1/20s) pístroj vyhodnotí jako samotný zásah (rozsvítí jen jedno svtlo). Nutná tolerance v nastavení pístroje se pohybuje mezi tmito dvma limity (1/25 a 1/20s). c) Citlivost Pokud je vnjší odpor v norm tz. 10, spuštní signálu musí být zajištno kontaktem trvajícím 2-10ms. Pro vnjší odpor nad 100, musí být signalizace též zajištna ale bez specifikace doby trvání kontaktu. Pístroj nesmí registrovat kontakt kratší než 2 ms. d) Elektrický odpor Pístroj nesmí registrovat zásahy na íšku nebo planš, i když je odpor okolo 100. e) Signální svtla 1.svtelné signály zahrnují dv svtla, na každé stran jedno, seízené tak, že nefunknost jednoho neovlivní funknost druhého a nezpsobí jeho petížení. 2.Signalizaní svtla mají na jedné stran ervenou, na druhé stran zelenou barvu. 3.pístroj musí být vybaven svtlem indikujícím, že je pod naptím. Toto svtlo je bezbarvé a svítí pouze slab. 4.pístroj mže zahrnovat též svtelné indikátory úniku proudu (probíjení?). Tato svtla jsou oranžová. 5.Svtla signalizující zásahy jsou pikryta prhledným krytem, který je ale možno sejmout a používat svtla obnažená. Je to pro výjimené pípady, kdy se šermuje v proslunném prostedí, nebo nap. v plenéru. f) Akustické signály Zvuk signálu musí být silný. Pístroj musí obsahovat zaízení které zvuk zastaví než dojde k pokraování v souboji. 55

56 C) Šavle a) Princip 1)pístroj funguje pi kontaktu šavle s vodivým povrchem vesty, masky, nebo rukavice soupee. 2)Pístroj ukáže ervené svtlo na jedné stran a na druhé stran zelené pro zásahy na platný povrch. Pokud je íška nebo epel šermíe v kontaktu s vodivou ástí jeho vlastního vybavení (svítí žluté svtlo), platný zásah pro soupee musí být registrován. 3)Akustický signál mže být bu krátký nebo dlouhý, limitován 1-2 vteiny, souasn se svtelným signálem. Zvukový signál je stejný pro ob strany. 4)Zásah na nevodivý povrch by neml být registrován. 5)Pístroj musí být vybaven dvma žlutými lampami- na každé stran jedna-, které registrují kontakt mezi íškou nebo epelí šermíe a vodivou souástí jeho vybavení. 6)Pístroj má být vybaven dvma bílými svtly, stejn jako u fleretového pístroje, které signalizují jejich neustálým svtlem chybu nebo zmnu (abnormalitu) v elektrickém nastavení u šermíe na jehož stran svítí. 7)Pístroj neregistruje, nemá registrovat švihnutí, seknutí, které se dotklo soupee pes epel nebo íšku. 8)po signalizování zásahu, žádný jiný zásah nebude registrován ze strany soupee, nebyl-li dán do 120ms od prvního registrovaného zásahu( + nebo 10ms tolerance). 9)Když dojde ke kontaktu epelí, platí všechna ostatní pravidla. 10)S.E.M.I. si vyhrazuje právo pozmnit i doplnit ustanovení týkající se pístroj a jejich zjednodušení i vylepšení. b) Citlivost a pravidelnost 1)Doba trvání kontaktu bhem kterého signalizace musí být funkní je od 0.1ms do 1ms maximáln. Tyto hodnoty mohou být pozmnny po laboratorních zkouškách Komise S.E.M.I. Pístroj bude odmítnut pokud bude doba pro zaregistrování zásahu kratší než 0.1ms(mže být pozmnno). 2)pístroj musí umožnit zvýšení vnjšího odporu až na 100 aniž by tím byla omezena jeho funknost. 3)Je-li njaká chyba v izolaci, odpor klesne až k 0, u šermíe bude únik (probíjení) mezi platným vodivým povrchem a jeho zbraní, pístroj by to ml signalizovat žlutým svtlem na stran šermíe u nhož je chyba, platí pro hodnoty odporu v rozmezí Signalizace platného zásahu na íšku nebo epel šermíe u nhož šavle probíjí bude uznána pokud elektrický odpor mezi íškou, epelí a platným povrchem je nižší než )Jsou li zbran v kontaktu, nebo dojde-li ke kontaktu mezi epelí a íškou, nebo íškami, funknost pístroje by mla být zajištna. 5)pokud dojde ke kontaktu epele a cíle(soupee) skrz železo (asi soupeovu epel), pístroj registruje zásah v rozmezí 0 až 4ms (+1ms), zabrání signalizaci zásahu v rozmezí 4-15ms(+, -5ms), za podmínky, že kontakt mezi dvma epelemi nebyl perušen více než 10x bhem intervalu. 6) v pípad, že dojde k seknutí (švihnutí), které není signalizováno, jakákoliv je metoda zabránní signalizaci, po 15ms(+, -5ms) od kontaktu epelí (as pro registrování švihnutí), staí aby došlo k jinému zásahu,, pístroj musí umožnit normální registrování zásah, které pijdou vzáptí. 7)perušení v kontrolním okruhu (nad 250) bhem 3 +/- 2ms bude signalizováno rozsvícením bílého svtla na stran šermíe, kde došlo k chyb. 56

57 PÍLOHA C PANELY PRO FINÁLE 57

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PROF. ING. JINDICH MELCHER, DrSc. DOC. ING. MIROSLAV BAJER, CSc. PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL BO02-M01 MATERIÁL A KONSTRUKNÍ PRVKY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ STUDIJNÍ

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla AirMac) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

JABLOTRON ALARMS a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. Poplachové systémy - Pravidla zřizování poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů objektů (PZTS) JABLOTRON ALARMS a.s. 21. září 2011 Obsah 1 Všeobecně 2 1.1 Účel poplachového zabezpečovacího a tísňového

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T

PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T 2012-2013 OBSAH PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Stůl 2.1 Síťka 2.2 Míček 2.3 Pálka 2.4 Definice některých pojmů 2.5 Správné podání 2.6 Správné vrácení míčku 2.7 Postup hry 2.8

Více

Technická pravidla pro všechny disciplíny

Technická pravidla pro všechny disciplíny Český střelecký svaz U Pergamenky 3 170 00 Praha 7 Technická pravidla pro všechny disciplíny Platné od 1.ledna 2014 Vydáno pro vnitřní potřebu členů ČSS Z anglického originálu GENERAL TECHNICAL RULES,

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 21. prosince 2006 Částka: 21 O B S A H : Část I. 21. Pokyn generálního ředitele

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBSAH: I. Všeobecná ustanovení II. Délka a plynutí záruční doby III. Podmínky poskytování záruk IV. Záruční podmínky a zvláštní podmínky reklamací IV.1 Plastové profily

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit Kapitola 1: Pojetí...2 Kapitola 2: Zdravotní postižení...16 Kapitola 3: Diagnostika...76 Kapitola 4: Intervence...95 Kapitola 5: Sporty

Více

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I: 13648594 Ú Z E M N Í P L Á N COV Z M N A. I NÁVRH PRO SPOLENÉ JEDNÁNÍ Zpracovatelský

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více