ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO KAŢDÝ DEN III. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, SVISLE 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO KAŢDÝ DEN III. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, SVISLE 13"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO KAŢDÝ DEN III. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, SVISLE 13

2 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ŠVP pro základní vzdělávání Předkladatel: Název školy: Základní škola Přerov, Svisle 13 Adresa škola: Základní škola Přerov, Svisle 13, se sídlem: Přerov, Přerov I Město, Svisle 13, PSČ Jméno ředitele: Mgr. Miroslav Fryštacký Zástupce ředitele: PhDr. Zdeňka Taberyová Kontakty: telefon: web: IČO: IZO: REDIZO: Koordinátorka: Mgr. Barbora Sloţilová Zřizovatel: Název: Statutární město Přerov, Přerov I Město, Bratrská 34, PSČ Platnost dokumentu: Od 1. září 2011 Vyjádření Rady školy k 3. verzi ŠVP... razítko školy Mgr. Miroslav Fryštacký ředitel školy 1

3 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení. Je školou s právní subjektivitou. Výuka na této škole probíhá v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Organizace učí podle nového Školního vzdělávacího programu "Škola pro kaţdý den", s jehoţ pomocí škola připravuje své ţáky pro další ţivot, studium a praxi. Základní škola Přerov, Svisle 13 je plně organizovaná škola s devíti postupnými ročníky. Nacházíme se na sídlišti v centru města Přerova s dobrou přístupností. Spádovou oblast školy tvoří také místní části města Lověšice a Újezdec. Od 2. stupně školu navštěvují i ţáci z okolních obcí. Škola vzdělává asi 480 ţáků, průměrná naplněnost tříd je 25 ţáků. V kaţdém ročníku jsou dvě aţ tři paralelní třídy Vybavení školy Školní budova je situována v centru města, v oblasti s výbornou dostupností městské hromadné dopravy, přičemţ silniční bezpečnost zajišťují jak dopravní značení a spolupráce s Městskou policií Přerov, tak hlídky rodičů. V budově školy je přibliţně 20 kmenových tříd a asi 10 odborných pracoven, 2 kmenové třídy jsou umístěny na elokovaném pracovišti na ulici K. Kouřilka. Součástí školy je pavilon pro školní druţinu, školní jídelna a dvě tělocvičny. Jde o školu s mnohaletou vzdělávací a výchovnou tradicí. Škola má světlé, prostorné a estetické prostory. Na 1. stupni je to vţdy třída s hracím koutkem, na 2. stupni jsou to kmenové třídy, samostatná pracovna fyziky a chemie, dvě učebny PC, multimediální učebna, jazyková učebna, pracovna cizích jazyků a hudební výchovy, dílny, cvičná kuchyňka a ţákovská knihovna. Učebny jsou vybaveny ergonomickým školním nábytkem a základní audiovizuální technikou. Vzhledem k zaměření ŠVP bude prioritou školy postupné zasíťování všech učeben. Škola má dostatečné prostory pro odkládání oděvů a obuvi, včetně uzamykatelných skříněk. Samozřejmostí jsou prostory pro osobní hygienu toalety, umývárny, sprchy. K pohybovým aktivitám ţáci vyuţívají kromě dvou tělocvičen nadstandartní sportovní areál s florbalovým hřištěm, běţeckou dráhou, dvěma tenisovými a dvěma volejbalovými kurty, hřištěm na házenou, malou kopanou, košíkovou a beachvolejbal. V době volna a přestávek mohou ţáci vyuţívat odpočinkové koutky. Pro podporu pohybu dětí byly na chodbách rozestavěny stoly na stolní tenis. Atrium a přestávkové prostory na dvoře školy jsou vyuţívány k relaxaci. Ţáci mají k dispozici školní bufet a občerstvovací automaty. Neoddělitelnou součást nejen komplexu školy, ale i výchovně vzdělávacího procesu školy tvoří školní druţina, která se nachází přímo v budově školy, čímţ je zaručena bezpečnost ţáků. 2

4 Školní druţina plynule zabezpečuje přechod ţáků prvního stupně po vyučování k rozmanitým relaxačním a volnočasovým aktivitám. Kromě této odpolední činnosti poskytuje druţina ţákům a rodičům i moţnost docházky ráno před vyučováním. Ve školní druţině se nachází herny, k dispozici jsou pro děti stolní hry i hry pro rozvíjení kreativity a myšlení aj., děti mohou vyuţívat i prostorů malé tělocvičny, včetně sportovního nářadí Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor čítá kaţdoročně okolo 30 vyučujících. Všichni učitelé jsou plně kvalifikovaní. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů, koordinátor ICT a koordinátor environmentální výchovy, dva proškolení zdravotníci. Školu pravidelně navštěvuje školní psycholog, který je k dispozici dětem i rodičům Školní parlament Činnost školního parlamentu je zaloţena na práci zvolených zástupců tříd a jejich komunikaci s kolektivem třídy, třídním učitelem i vedením školy. Cílem činnosti parlamentu je vzájemná spolupráce při řešení problémů, společná realizace návrhů a rozvoj komunikačních dovedností. Školní parlament se snaţí zapojit co nejvíce ţáků do ţivota školy Dlouhodobé projekty Škola je zapojena do několika dlouhodobých projektů Hlídky rodičů (na přechodech pro chodce v okolí školy); Friendship ová komunikace s dětmi z Bordeaux ve Francii; v propagaci zdravého ţivotního stylu projekt Zdravé zuby a Zdravé sezení Spolupráce s rodiči ţáků a jinými subjekty Spolupráce s rodiči ţáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době konzultačních hodin a třídních schůzek, ve dnech otevřených dveří, při setkání s budoucími prváčky. O činnosti školy jsou rodiče informování prostřednictvím webových stránek školy. Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy. Velmi podstatné pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu je právě vtaţení rodičů do procesu vzdělávání svých dětí a toho není moţné bez kvalitní vzájemné komunikace dosáhnout. Rodiče mají moţnost návštěvy konzultačních dnů spolu se svým dítětem. Při škole pracuje školská rada a občanské sdruţení Sdruţení přátel ZŠ Přerov, Svisle 13, jehoţ základním cílem je vytvářet podmínky k lepšímu vyuţívání volného času dětí a k větší podpoře rozvoje jejich talentu ve všech oblastech. Úzce spolupracujeme s Magistrátem Města Přerova, s Muzeem J.A. Komenského, s Městskou knihovnou, s DDM Atlas, s Bios, s Úřadem práce a Pedagogicko psychologickou poradnou. Organizujeme nebo se účastníme řady kulturních a sportovních akcí. 3

5 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Prioritou programu je výchova a vzdělání ţáka, kriticky myslícího, který je schopný se samostatně rozhodovat a dosahovat svých cílů, nést zodpovědnost za svá rozhodnutí a současně dokáţe spolupracovat s ostatními na dosahování svých či společných cílů, při uplatňování zásad etické výchovy. Ţáky učíme praktickým dovednostem zejména v oblasti vyuţívání moderních informačních a komunikačních technologií a schopnostem komunikovat v cizích jazycích. Samozřejmostí je výchova ke zdraví, a to prostřednictvím různorodých aktivit. Jednou z priorit je motivovat ţáky k celoţivotnímu vzdělávání a respektování zásad demokratických principů. Díky pestré nabídce sportovních, uměleckých a jiných krouţků vedeme ţáky k aktivnímu vyplnění volného času. Vzdělávací proces probíhá v duchu kreativity, aktivity a spolupráce ze strany ţáků i učitelů. Důleţitou součástí tohoto procesu je spolupráce s rodiči, kteří mají moţnost zapojit se do ţivota školy. Tvoříme školu, kam ţáci chodí rádi, cítí se bezpečně, kde se individuálně přistupuje k handicapovaným i nadaným ţákům. Učitelé svým invenčním přístupem vytvářejí pro kaţdého ţáka příleţitosti pro proţití úspěchu. Nedílnou součástí školního vzdělávacího programu je řada dalších činností, které úzce souvisí především s osobnostně sociální výchovou ţáků, ale také s dalšími průřezovými tématy RVP ZV. Tyto činnosti mají za cíl pozitivně ovlivňovat klima tříd i celé školy, přispívat ke změně motivace ţáků a ke změnám vyučovacích metod. Cílem těchto aktivit na prvním stupni je průběţné vzájemné poznávání ţáků i pedagogů, zvyšování sebedůvěry ţáků, zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti, aby se děti vnímaly s vědomím svých individuálních odlišností a také se tak přijímaly. Prostřednictvím jednotlivých činností je podporována vzájemná úcta mezi ţáky, sebeúcta, důvěra a zároveň odpovědnost. Velká pozornost je věnována základním ţivotním dovednostem a seznámení a uvědomění si vlastních povinností a práv kaţdého dítěte, společnému stanovení pravidel souţití pro ţáky i pedagogy. Hlavním cílem na druhém stupni je rozvíjení dovedností získaných na prvním stupni a současně vytvoření dobře fungujícího týmu ţáků i učitelů, kde jsou vzájemné vztahy zaloţeny na důvěře, respektování jednoho druhým, pomoci druhému, spolupráci a toleranci. Formuje se tak kolektiv, který by měl být pro všechny ţáky místem, kde se cítí bezpečně, místem, které jim pomůţe vyhnout se případnému rizikovému chování šikanovaní, uţívání drog a alkoholu, patologickému hráčství apod. Činnosti jsou zaloţeny na aktivní práci skupiny i kaţdého jednotlivce, obsahují aktivity na upevňování vztahů v kolektivu, řešení zátěţových situací, rozvoj schopnosti přijímat svobodná a odpovědná rozhodnutí, nácvik efektivní komunikace na základě vlastních proţitků a také činnosti na zvyšování sebevědomí. Součástí programu je také environmentální výchova, činnosti na nácvik verbální a neverbální komunikace, aktivity na sebepoznávání, simulační hry a relaxační aktivity. 4

6 3. 2. Výchovné a vzdělávací strategie Strategie vedoucí ke kompetenci k učení: - klademe důraz na pozitivní motivaci ţáků - ţáky vedeme k tomu, ţe vědí, co a jak se mají naučit - přivádíme ţáky k zodpovědnosti za své vzdělání a motivujeme je k celoţivotnímu vzdělávání zadáváním samostatných prací a úkolů zaměřených především na reálné problémy běţného ţivota - vedeme ţáky k samostatnému vyhledávání informací v odborné literatuře, na internetu, v dalších médiích podle dostupnosti a k následné přípravě a samostatné prezentaci vlastních výstupů v hodině např. odborných výkladů, referátů, projektových prezentací Strategie vedoucí ke kompetenci k řešení problémů: - zadáváme problémové úkoly, při kterých se ţáci učí vyuţívat základní postupy badatelské práce, přiměřené jejich věku a schopnostem - nabízíme ţákům dostatek úloh z reálného ţivota, učíme je nebát se problémů a naopak je povaţovat za výzvu - podněcujeme ţáky k logickému uvaţování a vyuţívání jejich dosavadních zkušeností a k propojování znalostí z různých předmětů a oblastí - poskytujeme ţákům dostatečný prostor pro vyslovení jejich vlastního názoru či hypotézy - vedeme ţáky k pochopení, ţe chyby jsou důleţité pro nalezení cesty ke správnému řešení a pro dobré zvládnutí učiva - zapojujeme ţáky do projektové práce samostatné i skupinové - ve všech předmětech podle moţností pracujeme s textem a rozvíjíme čtenářskou gramotnost ţáků - ukazujeme ţákům, jak získané informace posuzovat, porovnávat, třídit podle hledisek a zobecňovat zjištěné skutečnosti Strategie vedoucí ke kompetenci komunikativní: - umoţňujeme ţákům obhájit vlastní názor a postoj např. k dění ve třídě, k aktuálním problémům a potřebám jednotlivce i kolektivu vhodnými a slušnými prostředky, podpořený logickými argumenty vţdy ovšem za současného dodrţování pravidel slušného chování - podněcujeme potřebu kriticky hodnotit získané informace s ohledem na jejich pravdivost a pouţitelnost - nabízíme moţnost prezentovat výsledky své učební činnosti ústně i písemně - vedeme ţáky ke slovní i písemné interpretaci různých textových a obrazových materiálů - při komunikaci je vedeme k toleranci a respektu k projevům ostatních jednotlivců, skupin, menšin i národů - učíme je aktivně naslouchat, vybírat adekvátní komunikativní dovednosti a prostředky, uplatňovat prostředky neverbální komunikace, vţdy s ohledem na na aktuální potřeby 5

7 - vhodným zařazováním skupinové práce podněcujeme ţáky ke komunikaci a zvyšujeme počet příleţitostí ke komunikaci mezi ţáky navzájem i mezi ţákem a učitelem Strategie vedoucí ke kompetenci sociální a personální: - zařazováním skupinové a týmové práce podporujeme u ţáků rozvoj zdravých mezilidských vztahů, poskytnout radu a také o ni poţádat a poděkovat - vedeme je k poznání, ţe podmínkou efektivní spolupráce je především vlastní zodpovědnost za svou práci, schopnost sebekontroly a sebekritiky respektování názorů druhých - navozujeme situace vedoucí k posílení sebedůvěry ţáků a zvýšení jejich zdravého sebevědomí - uplatňujeme individuální přístup k ţákům talentovaným a současně k ţákům s SPU - podle moţností respektujeme osobní tempo ţáka - snaţíme se odbourat strach dětí ze špatné odpovědi - snaţíme se o přátelskou atmosféru v procesu výuky - při hraní her a soutěţních aktivitách vyţadujeme uvědomělé dodrţování pravidel, hru fair - play a vedeme ţáky k tomu, ţe není důleţité vyhrát nebo vyhrát za kaţdou cenu, ale zúčastnit se a mít radost ze hry Strategie vedoucí ke kompetenci občanské: - respektujeme věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti ţáků a současně je vedeme k tomu, aby si uvedené odlišnosti ve svém kolektivu uvědomovali a také je respektovali - netolerujeme ţádné projevy rasismu, xenofobie, antisemitismu, nacionalismu a vandalismu a vedeme ţáky k tomu, aby uvedené negativní jevy dokázali rozpoznat a zaujmout k nim odmítavý postoj včetně případné ţádosti dospělého o pomoc - seznamujeme ţáky s účinným chováním v krizových situacích, vedeme je k zodpovědnému chování v situacích ohroţujících ţivot a zdraví člověka - vedeme ţáky k respektování názorů druhých lidí - ve vhodných případech posilujeme pocit vlastenectví, hrdosti na národní dějiny a kulturní odkaz národa - ve všech předmětech zdůrazňujeme environmentální prvky a posilujeme v dětech ekologické myšlení včetně pocitu trvalé odpovědnosti za udrţitelný vývoj světa Strategie vedoucí ke kompetenci pracovní: - poţadujeme dodrţování dohodnuté kvality, rozsahu a termínu vypracování zadaných úkolů - učíme ţáky efektivně organizovat svou vlastní práci - učíme ţáky hodnotit vlastní práci i výkon spoluţáka včetně návrhů na zlepšení - zadáváme ţákům úkoly a projekty, které vyţadují zodpovědné plánování a přístup k práci - v odborných učebnách důsledně vyţadujeme dodrţování řádu učebny a při veškeré činnosti pak dodrţování norem hygieny a bezpečnosti práce 6

8 - při samostatné práci je vedeme ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a splnění kritérií pro hodnocení - od ţáků vyţadujeme takové chování, aby sobě či spoluţákovi nezpůsobili úraz - vedeme ţáky k dalšímu vyuţívání získaných znalostí a dovedností v praktickém ţivotě Zabezpečování výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání ţáků se zdravotním postiţením a zdravotním znevýhodněním Vzdělávání ţáků se sociálním znevýhodněním Ţáci se specifickými poruchami učení Ţáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. S dětmi pracují zkušené učitelky (na 1. stupni) a učitelky českého jazyka (na 2. stupni) a také pracovníci ŠPP. Kaţdý týden probíhá jedna vyučující hodina pravidelné dyslektické nápravy se souhlasem a za spolupráce rodičů. V případě, ţe PPP diagnostikuje vývojovou poruchu učení je na ţádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě pouţívat, způsob hodnocení, termín reedukační péče, jména učitelů nebo pracovníka ŠPP, kteří budou s dítětem pracovat. Při klasifikaci těchto dětí přihlíţíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. Při vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami uplatňujeme zejména: - princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu - vyuţití různých učebních stylů - umoţnit ţákovi pouţívat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky - vyuţívat vhodné učebnice a učební pomůcky - uplatňovat vhodné prostředky a formy komunikace - spolupracovat s odborným poradenským zařízením a ŠPP - uplatňovat zdravotní hlediska a respektovat individuální pracovní tempo ţáka - odstraňovat architektonické bariéry - podporovat nadání a talent dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné nabídky a s vyuţíváním odpovídajících metod při výuce Ţáci s poruchami chování Jedná se o ţáky, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Vzdělávání těchto ţáků bude probíhat na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení PPP se budou ţáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez 7

9 podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. Učitel musí s ţáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s tímto ţákem Ţáci tělesně postiţeni Vzdělávání ţáků tělesně postiţených bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ţáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běţných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení SPC budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se přeřazení ţáka z tělesné výchovy do zdravotní tělesné výchovy, omezení ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, případně v ostatních vyučovacích předmětech. Protoţe škola není bezbariérová, je nutné poţadovat přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat ţákovi při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci školy s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními dětmi a také při komunikaci školy s rodiči postiţeného ţáka. Učitel musí ţáky na přítomnost postiţeného spoluţáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Vzdělávání ţáků se sociálním znevýhodněním Pro úspěšné vzdělávání ţáků z kulturně odlišného, a s tím i mnohdy spojeného sociálně znevýhodňujícího prostředí, je nejdůleţitějším činitelem především učitel, který své ţáky i jejich rodinné prostředí dobře zná, dovede volit vhodné přístupy a vytvářet ve třídě i ve škole příznivé společenské klima. Škola vyuţívá výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly ţáků a různé způsoby organizace výuky, plánuje výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb ţáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí. Pozornost věnujeme osvojení českého jazyka, ale i seznámení s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi a zajišťujeme moţnost získávat v průběhu školní docházky i takové informace, které jim umoţní vybírat si z nich prvky pro budování své vlastní identity. Pro úspěšné vzdělávání ţáků se sociálním znevýhodněním zabezpečujeme zejména tyto podmínky: - individuální péči - odpovídající metody a formy práce - specifické učebnice a materiály - pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu - spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných Jako škola se věnujeme také ţákům mimořádně nadaným. Tyto ţáky ve vyšší míře motivujeme k rozšiřování základního učiva do hloubky, a to v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. 8

10 Při samotné výuce bývají tito ţáci pověřování náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřování vedením skupiny. Při vzdělávání mimořádně nadaných ţáků na 1. i 2. stupni způsob výuky ţáků vchází z principů individualizace a vnitřní diferenciace. Při sledování práce s nadanými ţáky se zaměřujeme především na: - systém identifikace a dalšího rozvoje nadaných ţáků - informovanost pedagogů o speciálních vzdělávacích potřebách nadaných ţáků a moţnostech práce s nimi - komunikaci pedagogů s rodiči nadaných ţáků - vzdělávání pedagogů v dané oblasti - pravidelnou spolupráci s psychologem odborníkem pro danou oblast při identifikaci a rozvoji nadaných ţáků - individuální vzdělávací plány pro nadané ţáky a jejich pravidelná evaluace - účast na projektech a v soutěţích Začlenění průřezových témat Tématické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umoţňují propojení vzdělávacích oborů. Pro průřezová témata nevytváříme samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je přímo do nich. Do výuky zařazujeme ta témata, která reflektují aktuální potřeby ţáků. Realizují se prakticky, prostřednictvím her, modelových situací, diskuzí a cvičení. 9

11 4. Učební plán Učební plán 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění kultura a Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk Vyučovací obor Český jazyk Anglický jazyk 1. stupeň Ročník * Matematika 4 5 * 9 ** 7 * 7 ** Celkem předměty * 5 * 5 * Z toho DČD 41 6 * 24 4 * Informatika 1 1 * 1 * 1 * 1 * 5 4 * Prvouka Přírodověda Vlastivěda 2 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná Člověk a zdraví výchova Člověk a a Praktické svět práce svět práce činnosti Celková povinná časová dotace Z toho disponibilní časová dotace 3* 4* 3* 4* 14* Disponibilní * 10

12 4. 2. Učební plán 2. stupeň Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročníky Celkem předmět Z toho DČD Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Český jazyk Anglický jazyk * * Matematika její aplikace a Matematika její aplikace a Matematika * 16 1 * Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Informační a komunikační technologie Dějepis Informatika 1 1 * Dějepis * 2 1 * * 7 Výchova k Výchova k občanství občanství Fyzika Fyzika * Člověk Chemie Chemie 2 2* 25 4 a příroda Přírodopis Přírodopis * * Zeměpis Zeměpis * Umění Hudební v. Hudební v a kultura Výtvarná v. Výtvarná v Člověk Výchova ke Výchova ke 1 1 a zdraví zdraví zdraví 10 Tělesná v. Tělesná v Člověk a svět Člověk a svět Pracovní práce práce činnosti cizí jazyk 3* 3* 3* 3* 12 12* Volitelné předměty 1* 1* 1* 3 3* Celková povinná časová dotace Z toho disponibilní časová dotace 24 Disponibilní * Volitelné předměty: - cizí jazyk - cvičení z matematiky - technická výchova - domácnost - hudebně dramatická výchova 11

13 5. Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Časové, obsahové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících. Časová dotace: v 1., 2. a 3. ročníku 9 hodin týdně ve 4. a 5.ročníku 7 hodin týdně Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura je realizováno ve třech oblastech: Komunikační a slohová výchova - ţák se učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním,vyjadřovat se a rozhodovat na základě určitého textu, analyzovat text a kriticky posoudit jeho obsah Jazyková výchova - vede ţáky k přesnému a logickému myšlení, které je předpokladem jasného a srozumitelného vyjadřování, ţáci zde získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka Literární výchova - ţáci poznávají základní literární druhy, učí se pochopit umělecké záměry autora a vyjadřovat vlastní názory o přečteném V prvním období (1. aţ 3. ročník) je kladen největší důraz na vytvoření pozitivního vztahu k mateřskému jazyku, plynulé čtení s porozuměním, správnou výslovnost, plynulý projev, správnost a úhlednost psaní, tvořivou práci s textem. V tomto období nejsou mezi jednotlivými sloţkami ostré hranice a sloţky se navzájem prolínají. Ve druhém období (4.a 5. ročník) je vyuţíván jazyk k získávání a vyhledávání informací z různých zdrojů, čtení s porozuměním, přehlednost psaní, seznamování se s bohatostí a mnohotvárností jazyka, odůvodnění předepsaných gramatických jevů, práci se základní jazykovědnou literaturou, kultivovaný projev, získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti, interpretaci a produkci literárního textu. Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. V předmětu se realizují tematické okruhy průřezových témat. Výuka je organizována v kmenových třídách a podle potřeby je moţno ji doplnit výukou v počítačové učebně nebo návštěvou ţákovské knihovny. Při výuce volí učitelé metody, které podporují samostatnost i spolupráci v kolektivu, aktivitu, tvořivost, kritické hodnocení vlastní práce a podněcují ţáka dalšímu vzdělávání. 12

14 Klíčové kompetence Kompetence k učení Ţák vyuţívá vhodné metody, způsoby, třídí informace a vyhledává je, výsledky porovnává. Ţák se zdokonaluje ve čtení s porozuměním, v textu vyhledává klíčová slova, dělá si výpisky a tvoří jednoduché myšlenkové mapy. Ţák si upevňuje informace potřebné k dalšímu učení, ověřuje správnost řešení v Pravidlech, slovnících a jazykových příručkách. Ţák je aktivní v vyučovacím procesu a pravidelně se připravuje, získává kladný vztah k učení a celoţivotnímu vzdělávání. Kompetence k řešení problémů Ţák hledá různá řešení a zdůvodňují závěry svých rozhodnutí, dokončují započaté úkoly. Ţáci spolupracují, vyměňují si názory, tolerují je a vzájemně si pomáhají. Ţáci pracují s chybou jako s příleţitostí pro hledání správného řešení. Ţáci vnímají a řeší problémové situace a vyslovují názory. Kompetence komunikativní Ţák srozumitelně formuluje své myšlenky, vyjadřuje se kultivovaně v písemném i ústním projevu, naslouchá promluvám druhých lidí, vhodně argumentuje. Komunikuje na odpovídající úrovni. Kompetence sociální a personální Ţáci pracují ve skupinách a spolupracují tak při řešení problémů. Ţák dodrţuje vymezená pravidla a podílí se na utváření příjemné pracovní atmosféry. Ţák si vytváří pozitivní představu sám o sobě. Kompetence občanské Ţák spolu s učitelem vytváří kritéria chování, spolupráce a kritéria hodnocení. Ţák si utváří za pomoci učitele své vlastní postoje k okolnímu světu a aktivně přispívá k reprezentaci školy (kulturní vystoupení, příspěvky do novin, časopisů, recitační). Kompetence pracovní Ţák si organizuje a plánuje učení, dodrţuje kvalitu své práce ve stanovené čase. Prakticky vyrábí pomůcky do výuky. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. ROČNÍK Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Komunikační a slohová výchova -čte správně samohlásky, souhlásky, dvojhlásky -pouţívá správnou techniku slabičného čtení -při tvoření slabik zapojuje zrak, sluch, řeč i hmat -rozlišuje zvukovou a Čtení Praktické čtení Správné čtení samohlásek, souhlásek, slabik Plynulé spojování slabik ve slova Hlasité čtení jednoduchých slov a vět se zřetelnou výslovností 13

15 grafickou podobu slova - člení slova na hlásky -čte vázaně, usiluje o plynulé čtení slov a jednoduchých vět. - zřetelně vyslovuje -rozlišuje nadpis, řádek, začátek a konec věty a řádku, pozná výrazně odlišený odstavec -čte s porozuměním krátké jednoduché texty -v krátkém tištěném textu vyhledá zvolenou hlásku, slabiku a slovo -k obrázkům přiřadí odpovídající slovo nebo jednoduchou větu -zdvořile vyjádří zájem -porozumí a pracuje podle mluvených pokynů přiměřené sloţitosti -vyuţívá slyšené k utřídění vlastních myšlenek a k pochopení problému -osvojuje si základní komunikační pravidla rozhovoru -správně artikuluje a vyslovuje -dbá na správné dýchání a používání vhodného tempa řeči (technika čtení, pozorné čtení, plynulé čtení) Orientace v textu (nadpis, řádek) Věcné čtení čtení jako zdroj informací Čtení vyhledávací Naslouchání Praktické (zdvořilé) Věcné (pozorné) Cvičení pozornosti a soustředění Mluvený projev Základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost) Cvičení sebekontroly a sebeovládání Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj: rozvoj schopnosti poznávání Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj: seberegulace a sebeorganizace) -vystupuje zdvořile a vyjadřuje se srozumitelně Vyjadřování závislé na komunikační situaci Osobnostní a sociální výchova Osobnostní 14

16 -pouţívá v závislosti na komunikační situaci nacvičené komunikační ţánry -pozorně vyslechne informaci, sdělí ji dále -vyjadřuje se ve větách Komunikační ţánry prosba, poděkování, omluva, vhodnost pozdravu Sdělování krátkých zpráv rozvoj: seberegulace a sebeorganizace -hravou formou si cvičí základní komunikační pravidla -rozšiřuje pasivní i aktivní slovní zásobu o nové pojmy -vhodně reaguje na slovní pokyny -osvojuje si základní hygienické návyky spojené se psaním;správně sedí, správně drţí a pouţívá vhodné psací potřeby, dbá na hygienu zraku, umístí vhodným způsobem sešit a nakloní jej dle pokynů učitele -podle pokynů učitele cíleně uvolňuje ruku -provádí přípravné cviky pro uvolňování ruky (kreslí čáry, oblouky, zátrhy, ovály, kličky, vlnovky) -osvojuje si kresebné cviky velkých tvarů -píše správné tvary písmen a číslic ve větší liniatuře (individuálně pouţívá pomocné linky) -cvičí úhledné, čitelné a přehledné psaní -píše správně písmena, slabiky slova a číslice Základní komunikační pravidla a jejich rozvíjení (oslovení, střídání rolí mluvčího a posluchače) Písemný projev Základní hygienické návyky Činnosti a přípravné cviky pro uvolňování ruky k psaní Psací prvky Technika psaní (orientace v liniatuře, individuální pouţití pomocné linky) Kvalitativní znaky písmen a číslic 15

17 -opisuje a přepisuje podle předlohy krátká slova a jednoduché věty -dodrţuje při psaní pořadí písmen a úplnost slov -nacvičuje kontrolu vlastního písemného projevu -píše diktované hlásky, slabiky, slova a jednoduché věty -píše velká písmena na začátku jednoduchých vět a ve vlastních jménech -rozlišuje sluchem stejné a odlišné hlásky na začátku slov -rozlišuje zrakem tvary stejné a odlišné -při správném tvoření slabik zapojuje zrak, sluch, řeč i hmat -skládá a rozkládá slova, pouţívá písmena skládací abecedy -rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova... -odlišuje v řeči dlouhé a krátké samohlásky, -vyslovuje správně samohlásky, souhlásky a souhláskové skupiny -nacvičuje pouţívání tempa, intonace a přízvuku -pozorně literárnímu textu naslouchá -vyjadřuje pocity z poslechu literárního textu Psaní krátkých slov a jednoduchých vět Diktát,autodiktát Uţití velkého písmene ve jméně a na začátku věty Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka Cvičení smyslového vnímání Přípravná cvičení sluchová a zraková Zvuková a grafická podoba slova Výslovnost samohlásek, souhlásek, slabik Modulace souvislé řeči Literární výchova Poslech literárních textů Cvičení pozornosti a soustředění Záţitkové naslouchání Příběhy ze ţivota dětí Tvořivé činnosti s literárním Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj: rozvoj schopnosti poznávání Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj: rozvoj schopnosti poznávání 16

18 -za pomoci návodných otázek vypráví ţák několika větami děj známé pohádky -rozlišuje dobro a zlo -kreslí jednoduchou ilustraci k pohádce -nakreslí jednoduchý obrázek podle písemných pokynů -čte a přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku -improvizuje s maňásky nebo loutkami, pokouší se vymyslet vlastní příběh -orientuje se v pojmech říkanka, hádanka a rozpočitadlo -prakticky pouţívá pojmykniha, spisovatel, ilustrace, čtenář -pozná ilustrace Josefa Lady -vyjmenuje některé dětské časopisy -vybírá s pomocí učitele časopisy vhodné pro svůj věk textem ( reprodukce slyšeného textu, vlastní výtvarný doprovod) Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity Základní literární pojmy Literární druhy a ţánry (říkanka, hádanka, rozpočitadlo, pohádka) Kniha, spisovatel, ilustrace, čtenář Dětské časopisy (výstavka) Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj: kreativita 17

19 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2.ROČNÍK Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Komunikační a slohová výchova Čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti. Čtení Praktické čtení Plynulé čtení jednoduchých vět, uplatnění přirozené intonace -reaguje správně na písemné pokyny přiměřené sloţitosti -odpovídá na otázky k textu, hledá klíčová slova -čte se správnou intonací -přiřadí na základě pochopení textu ilustraci -pozná v textu uvozovky, středník, dvojtečku, přímou řeč, pomlčku, rozezná v textu odstavce -zdvořile naslouchá -respektuje základní pravidla rozhovoru -naslouchá soustředěně a pozorně -reaguje na slyšené otázkami -porozumí mluveným pokynům a pracuje podle nich -s ohledem na komunikační situaci zdokonaluje mluvený projev -osloví dospělého člověka, vyřídí jednoduchý vzkaz, omluví se, blahopřeje spoluţákovi -řídí se pravidly střídání rolí při rozhovoru -důsledně dodržuje základní komunikační pravidla (oslovení, střídání rolí, ukončení rozhovoru) -hraje scénky, kdy se omluví, pozdraví, poprosí -volí vhodné verbální i Věcné a praktické Uplatnění přirozené intonace v textu, hlasité, tiché čtení s porozuměním Přízvuk ve slovech Spojování obsahu textu s ilustrací Naslouchání Praktické(zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem) Věcné(pozorné, aktivní) Mluvený projev Základní komunikační pravidla Komunikační ţánry - omluva, prosba, vzkaz, vhodnost pozdravů a oslovení v dané situaci, blahopřání Cvičení sebekontroly a sebeovládání Dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (technika řeči, výraz řeči, Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj: seberegulace a sebe organizace Osobnostní a sociální výchova - Sociální rozvoj: komunikace 18

20 neverbální prostředky při vyjadřování myšlenek cvičení sdělování) v neverbálním -dbá o pečlivou výslovnost, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh. -na základě svého proţitku tvoří krátký mluvený projev -dodrţuje posloupnost děje při vypravování -jednoduše popisuje předmět -upevňuje si základní hygienické návyky spojené se psaním Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky -kontroluje vlastní písemný projev dle svých schopností -vyuţívá velká tiskací písmena pro geometrii, automatizuje si psaní problematických písmen -píše číslice 0-9 -napojuje čitelně písmena do slabik a slov -píše tvarově správně spoje písmen O, V, B s ostatními písmeny, zvláště s e, r, z -uţívá dosud nacvičených písmen ve slovech a větách -píše správně jména a příjmení -pouţívá a píše tvarově správně diakritická znaménka -vyplní čitelně a správně adresu na dopise -píše věcně, formálně správně krátké přání, dopis Vypravování podle obrázkové osnovy, dodrţování posloupnosti dějů na základě pozorování jednoduchý popis Písemný projev: Hygiena psaní Nácvik velkých tiskacích písmen pro geometrii, psaní písmen všech tvarových skupin 1-10, nácvik psacího Y, W, w, X, x Psaní číslic 0 9 Uţití dosud nacvičených písmen ve slovech a větách Diakritická znaménka (.,!?:;); psaní vět, psaní jmen ve větě, Ţánry písemného projevu - adresa, blahopřání, dopis; technika psaní (nadpis, odstavec) 19

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.-3. ročník 9 hodin týdně 4.-5. ročník 8 hodin týdně Vzdělávací

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

6.1 Český jazyk - 1. stupeň

6.1 Český jazyk - 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.1 Český jazyk - 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů:

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů: Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

Český jazyk a literatura 2. období

Český jazyk a literatura 2. období Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 2. období Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Nauka o slově, podoba a význam slov Žák: J: porovná podobu a význam slov - porovná význam slov - všimne si spisovné a nespisovné podoby slov - slova nadřazená,

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní

Více

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v předmětu Český jazyk a literatura. Je vyučován

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané v tomto oboru jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace Učební plán Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně: Disponibilní hodiny byly na 1. stupni využity na posílení výuky předmětu Matematika a její aplikace (2) a také předmětu Člověk a jeho svět (2). Anglický

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 1 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Slovo, věta Žák: J: tvoří jednoduché věty - píše věty s náležitými znaménky J: rozpozná oznámení, přání, rozkaz, výtku J: tvoří větnou melodii J: uspořádá slova

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura

Více

Český jazyk 2.ročník 2015/2016

Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ 36 mateřský jazyk Rozeznávání skupiny didy, ti-ty, ni-ny ;hláska, písmeno Rozeznávání skupiny dě, tě, ně, bě,

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Český jazyk a literatura je významným nástrojem poznávání světa a porozumění sobě samému a mezi

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Brána do ţivota Základní školy, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště VZDĚLÁVACÍ OBLASTI Obsah JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...3 Český

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platná verze pro školní rok 2013/2014 Obsah Obsah... 3 1. Identifikační údaje... 6 2. Charakteristika

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více