ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO KAŢDÝ DEN III. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, SVISLE 13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO KAŢDÝ DEN III. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, SVISLE 13"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO KAŢDÝ DEN III. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, SVISLE 13

2 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ŠVP pro základní vzdělávání Předkladatel: Název školy: Základní škola Přerov, Svisle 13 Adresa škola: Základní škola Přerov, Svisle 13, se sídlem: Přerov, Přerov I Město, Svisle 13, PSČ Jméno ředitele: Mgr. Miroslav Fryštacký Zástupce ředitele: PhDr. Zdeňka Taberyová Kontakty: telefon: web: IČO: IZO: REDIZO: Koordinátorka: Mgr. Barbora Sloţilová Zřizovatel: Název: Statutární město Přerov, Přerov I Město, Bratrská 34, PSČ Platnost dokumentu: Od 1. září 2011 Vyjádření Rady školy k 3. verzi ŠVP... razítko školy Mgr. Miroslav Fryštacký ředitel školy 1

3 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení. Je školou s právní subjektivitou. Výuka na této škole probíhá v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Organizace učí podle nového Školního vzdělávacího programu "Škola pro kaţdý den", s jehoţ pomocí škola připravuje své ţáky pro další ţivot, studium a praxi. Základní škola Přerov, Svisle 13 je plně organizovaná škola s devíti postupnými ročníky. Nacházíme se na sídlišti v centru města Přerova s dobrou přístupností. Spádovou oblast školy tvoří také místní části města Lověšice a Újezdec. Od 2. stupně školu navštěvují i ţáci z okolních obcí. Škola vzdělává asi 480 ţáků, průměrná naplněnost tříd je 25 ţáků. V kaţdém ročníku jsou dvě aţ tři paralelní třídy Vybavení školy Školní budova je situována v centru města, v oblasti s výbornou dostupností městské hromadné dopravy, přičemţ silniční bezpečnost zajišťují jak dopravní značení a spolupráce s Městskou policií Přerov, tak hlídky rodičů. V budově školy je přibliţně 20 kmenových tříd a asi 10 odborných pracoven, 2 kmenové třídy jsou umístěny na elokovaném pracovišti na ulici K. Kouřilka. Součástí školy je pavilon pro školní druţinu, školní jídelna a dvě tělocvičny. Jde o školu s mnohaletou vzdělávací a výchovnou tradicí. Škola má světlé, prostorné a estetické prostory. Na 1. stupni je to vţdy třída s hracím koutkem, na 2. stupni jsou to kmenové třídy, samostatná pracovna fyziky a chemie, dvě učebny PC, multimediální učebna, jazyková učebna, pracovna cizích jazyků a hudební výchovy, dílny, cvičná kuchyňka a ţákovská knihovna. Učebny jsou vybaveny ergonomickým školním nábytkem a základní audiovizuální technikou. Vzhledem k zaměření ŠVP bude prioritou školy postupné zasíťování všech učeben. Škola má dostatečné prostory pro odkládání oděvů a obuvi, včetně uzamykatelných skříněk. Samozřejmostí jsou prostory pro osobní hygienu toalety, umývárny, sprchy. K pohybovým aktivitám ţáci vyuţívají kromě dvou tělocvičen nadstandartní sportovní areál s florbalovým hřištěm, běţeckou dráhou, dvěma tenisovými a dvěma volejbalovými kurty, hřištěm na házenou, malou kopanou, košíkovou a beachvolejbal. V době volna a přestávek mohou ţáci vyuţívat odpočinkové koutky. Pro podporu pohybu dětí byly na chodbách rozestavěny stoly na stolní tenis. Atrium a přestávkové prostory na dvoře školy jsou vyuţívány k relaxaci. Ţáci mají k dispozici školní bufet a občerstvovací automaty. Neoddělitelnou součást nejen komplexu školy, ale i výchovně vzdělávacího procesu školy tvoří školní druţina, která se nachází přímo v budově školy, čímţ je zaručena bezpečnost ţáků. 2

4 Školní druţina plynule zabezpečuje přechod ţáků prvního stupně po vyučování k rozmanitým relaxačním a volnočasovým aktivitám. Kromě této odpolední činnosti poskytuje druţina ţákům a rodičům i moţnost docházky ráno před vyučováním. Ve školní druţině se nachází herny, k dispozici jsou pro děti stolní hry i hry pro rozvíjení kreativity a myšlení aj., děti mohou vyuţívat i prostorů malé tělocvičny, včetně sportovního nářadí Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor čítá kaţdoročně okolo 30 vyučujících. Všichni učitelé jsou plně kvalifikovaní. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů, koordinátor ICT a koordinátor environmentální výchovy, dva proškolení zdravotníci. Školu pravidelně navštěvuje školní psycholog, který je k dispozici dětem i rodičům Školní parlament Činnost školního parlamentu je zaloţena na práci zvolených zástupců tříd a jejich komunikaci s kolektivem třídy, třídním učitelem i vedením školy. Cílem činnosti parlamentu je vzájemná spolupráce při řešení problémů, společná realizace návrhů a rozvoj komunikačních dovedností. Školní parlament se snaţí zapojit co nejvíce ţáků do ţivota školy Dlouhodobé projekty Škola je zapojena do několika dlouhodobých projektů Hlídky rodičů (na přechodech pro chodce v okolí školy); Friendship ová komunikace s dětmi z Bordeaux ve Francii; v propagaci zdravého ţivotního stylu projekt Zdravé zuby a Zdravé sezení Spolupráce s rodiči ţáků a jinými subjekty Spolupráce s rodiči ţáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době konzultačních hodin a třídních schůzek, ve dnech otevřených dveří, při setkání s budoucími prváčky. O činnosti školy jsou rodiče informování prostřednictvím webových stránek školy. Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy. Velmi podstatné pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu je právě vtaţení rodičů do procesu vzdělávání svých dětí a toho není moţné bez kvalitní vzájemné komunikace dosáhnout. Rodiče mají moţnost návštěvy konzultačních dnů spolu se svým dítětem. Při škole pracuje školská rada a občanské sdruţení Sdruţení přátel ZŠ Přerov, Svisle 13, jehoţ základním cílem je vytvářet podmínky k lepšímu vyuţívání volného času dětí a k větší podpoře rozvoje jejich talentu ve všech oblastech. Úzce spolupracujeme s Magistrátem Města Přerova, s Muzeem J.A. Komenského, s Městskou knihovnou, s DDM Atlas, s Bios, s Úřadem práce a Pedagogicko psychologickou poradnou. Organizujeme nebo se účastníme řady kulturních a sportovních akcí. 3

5 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Prioritou programu je výchova a vzdělání ţáka, kriticky myslícího, který je schopný se samostatně rozhodovat a dosahovat svých cílů, nést zodpovědnost za svá rozhodnutí a současně dokáţe spolupracovat s ostatními na dosahování svých či společných cílů, při uplatňování zásad etické výchovy. Ţáky učíme praktickým dovednostem zejména v oblasti vyuţívání moderních informačních a komunikačních technologií a schopnostem komunikovat v cizích jazycích. Samozřejmostí je výchova ke zdraví, a to prostřednictvím různorodých aktivit. Jednou z priorit je motivovat ţáky k celoţivotnímu vzdělávání a respektování zásad demokratických principů. Díky pestré nabídce sportovních, uměleckých a jiných krouţků vedeme ţáky k aktivnímu vyplnění volného času. Vzdělávací proces probíhá v duchu kreativity, aktivity a spolupráce ze strany ţáků i učitelů. Důleţitou součástí tohoto procesu je spolupráce s rodiči, kteří mají moţnost zapojit se do ţivota školy. Tvoříme školu, kam ţáci chodí rádi, cítí se bezpečně, kde se individuálně přistupuje k handicapovaným i nadaným ţákům. Učitelé svým invenčním přístupem vytvářejí pro kaţdého ţáka příleţitosti pro proţití úspěchu. Nedílnou součástí školního vzdělávacího programu je řada dalších činností, které úzce souvisí především s osobnostně sociální výchovou ţáků, ale také s dalšími průřezovými tématy RVP ZV. Tyto činnosti mají za cíl pozitivně ovlivňovat klima tříd i celé školy, přispívat ke změně motivace ţáků a ke změnám vyučovacích metod. Cílem těchto aktivit na prvním stupni je průběţné vzájemné poznávání ţáků i pedagogů, zvyšování sebedůvěry ţáků, zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti, aby se děti vnímaly s vědomím svých individuálních odlišností a také se tak přijímaly. Prostřednictvím jednotlivých činností je podporována vzájemná úcta mezi ţáky, sebeúcta, důvěra a zároveň odpovědnost. Velká pozornost je věnována základním ţivotním dovednostem a seznámení a uvědomění si vlastních povinností a práv kaţdého dítěte, společnému stanovení pravidel souţití pro ţáky i pedagogy. Hlavním cílem na druhém stupni je rozvíjení dovedností získaných na prvním stupni a současně vytvoření dobře fungujícího týmu ţáků i učitelů, kde jsou vzájemné vztahy zaloţeny na důvěře, respektování jednoho druhým, pomoci druhému, spolupráci a toleranci. Formuje se tak kolektiv, který by měl být pro všechny ţáky místem, kde se cítí bezpečně, místem, které jim pomůţe vyhnout se případnému rizikovému chování šikanovaní, uţívání drog a alkoholu, patologickému hráčství apod. Činnosti jsou zaloţeny na aktivní práci skupiny i kaţdého jednotlivce, obsahují aktivity na upevňování vztahů v kolektivu, řešení zátěţových situací, rozvoj schopnosti přijímat svobodná a odpovědná rozhodnutí, nácvik efektivní komunikace na základě vlastních proţitků a také činnosti na zvyšování sebevědomí. Součástí programu je také environmentální výchova, činnosti na nácvik verbální a neverbální komunikace, aktivity na sebepoznávání, simulační hry a relaxační aktivity. 4

6 3. 2. Výchovné a vzdělávací strategie Strategie vedoucí ke kompetenci k učení: - klademe důraz na pozitivní motivaci ţáků - ţáky vedeme k tomu, ţe vědí, co a jak se mají naučit - přivádíme ţáky k zodpovědnosti za své vzdělání a motivujeme je k celoţivotnímu vzdělávání zadáváním samostatných prací a úkolů zaměřených především na reálné problémy běţného ţivota - vedeme ţáky k samostatnému vyhledávání informací v odborné literatuře, na internetu, v dalších médiích podle dostupnosti a k následné přípravě a samostatné prezentaci vlastních výstupů v hodině např. odborných výkladů, referátů, projektových prezentací Strategie vedoucí ke kompetenci k řešení problémů: - zadáváme problémové úkoly, při kterých se ţáci učí vyuţívat základní postupy badatelské práce, přiměřené jejich věku a schopnostem - nabízíme ţákům dostatek úloh z reálného ţivota, učíme je nebát se problémů a naopak je povaţovat za výzvu - podněcujeme ţáky k logickému uvaţování a vyuţívání jejich dosavadních zkušeností a k propojování znalostí z různých předmětů a oblastí - poskytujeme ţákům dostatečný prostor pro vyslovení jejich vlastního názoru či hypotézy - vedeme ţáky k pochopení, ţe chyby jsou důleţité pro nalezení cesty ke správnému řešení a pro dobré zvládnutí učiva - zapojujeme ţáky do projektové práce samostatné i skupinové - ve všech předmětech podle moţností pracujeme s textem a rozvíjíme čtenářskou gramotnost ţáků - ukazujeme ţákům, jak získané informace posuzovat, porovnávat, třídit podle hledisek a zobecňovat zjištěné skutečnosti Strategie vedoucí ke kompetenci komunikativní: - umoţňujeme ţákům obhájit vlastní názor a postoj např. k dění ve třídě, k aktuálním problémům a potřebám jednotlivce i kolektivu vhodnými a slušnými prostředky, podpořený logickými argumenty vţdy ovšem za současného dodrţování pravidel slušného chování - podněcujeme potřebu kriticky hodnotit získané informace s ohledem na jejich pravdivost a pouţitelnost - nabízíme moţnost prezentovat výsledky své učební činnosti ústně i písemně - vedeme ţáky ke slovní i písemné interpretaci různých textových a obrazových materiálů - při komunikaci je vedeme k toleranci a respektu k projevům ostatních jednotlivců, skupin, menšin i národů - učíme je aktivně naslouchat, vybírat adekvátní komunikativní dovednosti a prostředky, uplatňovat prostředky neverbální komunikace, vţdy s ohledem na na aktuální potřeby 5

7 - vhodným zařazováním skupinové práce podněcujeme ţáky ke komunikaci a zvyšujeme počet příleţitostí ke komunikaci mezi ţáky navzájem i mezi ţákem a učitelem Strategie vedoucí ke kompetenci sociální a personální: - zařazováním skupinové a týmové práce podporujeme u ţáků rozvoj zdravých mezilidských vztahů, poskytnout radu a také o ni poţádat a poděkovat - vedeme je k poznání, ţe podmínkou efektivní spolupráce je především vlastní zodpovědnost za svou práci, schopnost sebekontroly a sebekritiky respektování názorů druhých - navozujeme situace vedoucí k posílení sebedůvěry ţáků a zvýšení jejich zdravého sebevědomí - uplatňujeme individuální přístup k ţákům talentovaným a současně k ţákům s SPU - podle moţností respektujeme osobní tempo ţáka - snaţíme se odbourat strach dětí ze špatné odpovědi - snaţíme se o přátelskou atmosféru v procesu výuky - při hraní her a soutěţních aktivitách vyţadujeme uvědomělé dodrţování pravidel, hru fair - play a vedeme ţáky k tomu, ţe není důleţité vyhrát nebo vyhrát za kaţdou cenu, ale zúčastnit se a mít radost ze hry Strategie vedoucí ke kompetenci občanské: - respektujeme věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti ţáků a současně je vedeme k tomu, aby si uvedené odlišnosti ve svém kolektivu uvědomovali a také je respektovali - netolerujeme ţádné projevy rasismu, xenofobie, antisemitismu, nacionalismu a vandalismu a vedeme ţáky k tomu, aby uvedené negativní jevy dokázali rozpoznat a zaujmout k nim odmítavý postoj včetně případné ţádosti dospělého o pomoc - seznamujeme ţáky s účinným chováním v krizových situacích, vedeme je k zodpovědnému chování v situacích ohroţujících ţivot a zdraví člověka - vedeme ţáky k respektování názorů druhých lidí - ve vhodných případech posilujeme pocit vlastenectví, hrdosti na národní dějiny a kulturní odkaz národa - ve všech předmětech zdůrazňujeme environmentální prvky a posilujeme v dětech ekologické myšlení včetně pocitu trvalé odpovědnosti za udrţitelný vývoj světa Strategie vedoucí ke kompetenci pracovní: - poţadujeme dodrţování dohodnuté kvality, rozsahu a termínu vypracování zadaných úkolů - učíme ţáky efektivně organizovat svou vlastní práci - učíme ţáky hodnotit vlastní práci i výkon spoluţáka včetně návrhů na zlepšení - zadáváme ţákům úkoly a projekty, které vyţadují zodpovědné plánování a přístup k práci - v odborných učebnách důsledně vyţadujeme dodrţování řádu učebny a při veškeré činnosti pak dodrţování norem hygieny a bezpečnosti práce 6

8 - při samostatné práci je vedeme ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a splnění kritérií pro hodnocení - od ţáků vyţadujeme takové chování, aby sobě či spoluţákovi nezpůsobili úraz - vedeme ţáky k dalšímu vyuţívání získaných znalostí a dovedností v praktickém ţivotě Zabezpečování výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání ţáků se zdravotním postiţením a zdravotním znevýhodněním Vzdělávání ţáků se sociálním znevýhodněním Ţáci se specifickými poruchami učení Ţáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. S dětmi pracují zkušené učitelky (na 1. stupni) a učitelky českého jazyka (na 2. stupni) a také pracovníci ŠPP. Kaţdý týden probíhá jedna vyučující hodina pravidelné dyslektické nápravy se souhlasem a za spolupráce rodičů. V případě, ţe PPP diagnostikuje vývojovou poruchu učení je na ţádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě pouţívat, způsob hodnocení, termín reedukační péče, jména učitelů nebo pracovníka ŠPP, kteří budou s dítětem pracovat. Při klasifikaci těchto dětí přihlíţíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. Při vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami uplatňujeme zejména: - princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu - vyuţití různých učebních stylů - umoţnit ţákovi pouţívat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky - vyuţívat vhodné učebnice a učební pomůcky - uplatňovat vhodné prostředky a formy komunikace - spolupracovat s odborným poradenským zařízením a ŠPP - uplatňovat zdravotní hlediska a respektovat individuální pracovní tempo ţáka - odstraňovat architektonické bariéry - podporovat nadání a talent dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné nabídky a s vyuţíváním odpovídajících metod při výuce Ţáci s poruchami chování Jedná se o ţáky, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Vzdělávání těchto ţáků bude probíhat na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení PPP se budou ţáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez 7

9 podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. Učitel musí s ţáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s tímto ţákem Ţáci tělesně postiţeni Vzdělávání ţáků tělesně postiţených bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ţáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běţných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení SPC budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se přeřazení ţáka z tělesné výchovy do zdravotní tělesné výchovy, omezení ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, případně v ostatních vyučovacích předmětech. Protoţe škola není bezbariérová, je nutné poţadovat přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat ţákovi při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci školy s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními dětmi a také při komunikaci školy s rodiči postiţeného ţáka. Učitel musí ţáky na přítomnost postiţeného spoluţáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Vzdělávání ţáků se sociálním znevýhodněním Pro úspěšné vzdělávání ţáků z kulturně odlišného, a s tím i mnohdy spojeného sociálně znevýhodňujícího prostředí, je nejdůleţitějším činitelem především učitel, který své ţáky i jejich rodinné prostředí dobře zná, dovede volit vhodné přístupy a vytvářet ve třídě i ve škole příznivé společenské klima. Škola vyuţívá výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly ţáků a různé způsoby organizace výuky, plánuje výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb ţáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí. Pozornost věnujeme osvojení českého jazyka, ale i seznámení s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi a zajišťujeme moţnost získávat v průběhu školní docházky i takové informace, které jim umoţní vybírat si z nich prvky pro budování své vlastní identity. Pro úspěšné vzdělávání ţáků se sociálním znevýhodněním zabezpečujeme zejména tyto podmínky: - individuální péči - odpovídající metody a formy práce - specifické učebnice a materiály - pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu - spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných Jako škola se věnujeme také ţákům mimořádně nadaným. Tyto ţáky ve vyšší míře motivujeme k rozšiřování základního učiva do hloubky, a to v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. 8

10 Při samotné výuce bývají tito ţáci pověřování náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřování vedením skupiny. Při vzdělávání mimořádně nadaných ţáků na 1. i 2. stupni způsob výuky ţáků vchází z principů individualizace a vnitřní diferenciace. Při sledování práce s nadanými ţáky se zaměřujeme především na: - systém identifikace a dalšího rozvoje nadaných ţáků - informovanost pedagogů o speciálních vzdělávacích potřebách nadaných ţáků a moţnostech práce s nimi - komunikaci pedagogů s rodiči nadaných ţáků - vzdělávání pedagogů v dané oblasti - pravidelnou spolupráci s psychologem odborníkem pro danou oblast při identifikaci a rozvoji nadaných ţáků - individuální vzdělávací plány pro nadané ţáky a jejich pravidelná evaluace - účast na projektech a v soutěţích Začlenění průřezových témat Tématické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umoţňují propojení vzdělávacích oborů. Pro průřezová témata nevytváříme samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je přímo do nich. Do výuky zařazujeme ta témata, která reflektují aktuální potřeby ţáků. Realizují se prakticky, prostřednictvím her, modelových situací, diskuzí a cvičení. 9

11 4. Učební plán Učební plán 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění kultura a Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk Vyučovací obor Český jazyk Anglický jazyk 1. stupeň Ročník * Matematika 4 5 * 9 ** 7 * 7 ** Celkem předměty * 5 * 5 * Z toho DČD 41 6 * 24 4 * Informatika 1 1 * 1 * 1 * 1 * 5 4 * Prvouka Přírodověda Vlastivěda 2 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná Člověk a zdraví výchova Člověk a a Praktické svět práce svět práce činnosti Celková povinná časová dotace Z toho disponibilní časová dotace 3* 4* 3* 4* 14* Disponibilní * 10

12 4. 2. Učební plán 2. stupeň Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročníky Celkem předmět Z toho DČD Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Český jazyk Anglický jazyk * * Matematika její aplikace a Matematika její aplikace a Matematika * 16 1 * Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Informační a komunikační technologie Dějepis Informatika 1 1 * Dějepis * 2 1 * * 7 Výchova k Výchova k občanství občanství Fyzika Fyzika * Člověk Chemie Chemie 2 2* 25 4 a příroda Přírodopis Přírodopis * * Zeměpis Zeměpis * Umění Hudební v. Hudební v a kultura Výtvarná v. Výtvarná v Člověk Výchova ke Výchova ke 1 1 a zdraví zdraví zdraví 10 Tělesná v. Tělesná v Člověk a svět Člověk a svět Pracovní práce práce činnosti cizí jazyk 3* 3* 3* 3* 12 12* Volitelné předměty 1* 1* 1* 3 3* Celková povinná časová dotace Z toho disponibilní časová dotace 24 Disponibilní * Volitelné předměty: - cizí jazyk - cvičení z matematiky - technická výchova - domácnost - hudebně dramatická výchova 11

13 5. Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Časové, obsahové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících. Časová dotace: v 1., 2. a 3. ročníku 9 hodin týdně ve 4. a 5.ročníku 7 hodin týdně Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura je realizováno ve třech oblastech: Komunikační a slohová výchova - ţák se učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním,vyjadřovat se a rozhodovat na základě určitého textu, analyzovat text a kriticky posoudit jeho obsah Jazyková výchova - vede ţáky k přesnému a logickému myšlení, které je předpokladem jasného a srozumitelného vyjadřování, ţáci zde získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka Literární výchova - ţáci poznávají základní literární druhy, učí se pochopit umělecké záměry autora a vyjadřovat vlastní názory o přečteném V prvním období (1. aţ 3. ročník) je kladen největší důraz na vytvoření pozitivního vztahu k mateřskému jazyku, plynulé čtení s porozuměním, správnou výslovnost, plynulý projev, správnost a úhlednost psaní, tvořivou práci s textem. V tomto období nejsou mezi jednotlivými sloţkami ostré hranice a sloţky se navzájem prolínají. Ve druhém období (4.a 5. ročník) je vyuţíván jazyk k získávání a vyhledávání informací z různých zdrojů, čtení s porozuměním, přehlednost psaní, seznamování se s bohatostí a mnohotvárností jazyka, odůvodnění předepsaných gramatických jevů, práci se základní jazykovědnou literaturou, kultivovaný projev, získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti, interpretaci a produkci literárního textu. Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. V předmětu se realizují tematické okruhy průřezových témat. Výuka je organizována v kmenových třídách a podle potřeby je moţno ji doplnit výukou v počítačové učebně nebo návštěvou ţákovské knihovny. Při výuce volí učitelé metody, které podporují samostatnost i spolupráci v kolektivu, aktivitu, tvořivost, kritické hodnocení vlastní práce a podněcují ţáka dalšímu vzdělávání. 12

14 Klíčové kompetence Kompetence k učení Ţák vyuţívá vhodné metody, způsoby, třídí informace a vyhledává je, výsledky porovnává. Ţák se zdokonaluje ve čtení s porozuměním, v textu vyhledává klíčová slova, dělá si výpisky a tvoří jednoduché myšlenkové mapy. Ţák si upevňuje informace potřebné k dalšímu učení, ověřuje správnost řešení v Pravidlech, slovnících a jazykových příručkách. Ţák je aktivní v vyučovacím procesu a pravidelně se připravuje, získává kladný vztah k učení a celoţivotnímu vzdělávání. Kompetence k řešení problémů Ţák hledá různá řešení a zdůvodňují závěry svých rozhodnutí, dokončují započaté úkoly. Ţáci spolupracují, vyměňují si názory, tolerují je a vzájemně si pomáhají. Ţáci pracují s chybou jako s příleţitostí pro hledání správného řešení. Ţáci vnímají a řeší problémové situace a vyslovují názory. Kompetence komunikativní Ţák srozumitelně formuluje své myšlenky, vyjadřuje se kultivovaně v písemném i ústním projevu, naslouchá promluvám druhých lidí, vhodně argumentuje. Komunikuje na odpovídající úrovni. Kompetence sociální a personální Ţáci pracují ve skupinách a spolupracují tak při řešení problémů. Ţák dodrţuje vymezená pravidla a podílí se na utváření příjemné pracovní atmosféry. Ţák si vytváří pozitivní představu sám o sobě. Kompetence občanské Ţák spolu s učitelem vytváří kritéria chování, spolupráce a kritéria hodnocení. Ţák si utváří za pomoci učitele své vlastní postoje k okolnímu světu a aktivně přispívá k reprezentaci školy (kulturní vystoupení, příspěvky do novin, časopisů, recitační). Kompetence pracovní Ţák si organizuje a plánuje učení, dodrţuje kvalitu své práce ve stanovené čase. Prakticky vyrábí pomůcky do výuky. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. ROČNÍK Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Komunikační a slohová výchova -čte správně samohlásky, souhlásky, dvojhlásky -pouţívá správnou techniku slabičného čtení -při tvoření slabik zapojuje zrak, sluch, řeč i hmat -rozlišuje zvukovou a Čtení Praktické čtení Správné čtení samohlásek, souhlásek, slabik Plynulé spojování slabik ve slova Hlasité čtení jednoduchých slov a vět se zřetelnou výslovností 13

15 grafickou podobu slova - člení slova na hlásky -čte vázaně, usiluje o plynulé čtení slov a jednoduchých vět. - zřetelně vyslovuje -rozlišuje nadpis, řádek, začátek a konec věty a řádku, pozná výrazně odlišený odstavec -čte s porozuměním krátké jednoduché texty -v krátkém tištěném textu vyhledá zvolenou hlásku, slabiku a slovo -k obrázkům přiřadí odpovídající slovo nebo jednoduchou větu -zdvořile vyjádří zájem -porozumí a pracuje podle mluvených pokynů přiměřené sloţitosti -vyuţívá slyšené k utřídění vlastních myšlenek a k pochopení problému -osvojuje si základní komunikační pravidla rozhovoru -správně artikuluje a vyslovuje -dbá na správné dýchání a používání vhodného tempa řeči (technika čtení, pozorné čtení, plynulé čtení) Orientace v textu (nadpis, řádek) Věcné čtení čtení jako zdroj informací Čtení vyhledávací Naslouchání Praktické (zdvořilé) Věcné (pozorné) Cvičení pozornosti a soustředění Mluvený projev Základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost) Cvičení sebekontroly a sebeovládání Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj: rozvoj schopnosti poznávání Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj: seberegulace a sebeorganizace) -vystupuje zdvořile a vyjadřuje se srozumitelně Vyjadřování závislé na komunikační situaci Osobnostní a sociální výchova Osobnostní 14

16 -pouţívá v závislosti na komunikační situaci nacvičené komunikační ţánry -pozorně vyslechne informaci, sdělí ji dále -vyjadřuje se ve větách Komunikační ţánry prosba, poděkování, omluva, vhodnost pozdravu Sdělování krátkých zpráv rozvoj: seberegulace a sebeorganizace -hravou formou si cvičí základní komunikační pravidla -rozšiřuje pasivní i aktivní slovní zásobu o nové pojmy -vhodně reaguje na slovní pokyny -osvojuje si základní hygienické návyky spojené se psaním;správně sedí, správně drţí a pouţívá vhodné psací potřeby, dbá na hygienu zraku, umístí vhodným způsobem sešit a nakloní jej dle pokynů učitele -podle pokynů učitele cíleně uvolňuje ruku -provádí přípravné cviky pro uvolňování ruky (kreslí čáry, oblouky, zátrhy, ovály, kličky, vlnovky) -osvojuje si kresebné cviky velkých tvarů -píše správné tvary písmen a číslic ve větší liniatuře (individuálně pouţívá pomocné linky) -cvičí úhledné, čitelné a přehledné psaní -píše správně písmena, slabiky slova a číslice Základní komunikační pravidla a jejich rozvíjení (oslovení, střídání rolí mluvčího a posluchače) Písemný projev Základní hygienické návyky Činnosti a přípravné cviky pro uvolňování ruky k psaní Psací prvky Technika psaní (orientace v liniatuře, individuální pouţití pomocné linky) Kvalitativní znaky písmen a číslic 15

17 -opisuje a přepisuje podle předlohy krátká slova a jednoduché věty -dodrţuje při psaní pořadí písmen a úplnost slov -nacvičuje kontrolu vlastního písemného projevu -píše diktované hlásky, slabiky, slova a jednoduché věty -píše velká písmena na začátku jednoduchých vět a ve vlastních jménech -rozlišuje sluchem stejné a odlišné hlásky na začátku slov -rozlišuje zrakem tvary stejné a odlišné -při správném tvoření slabik zapojuje zrak, sluch, řeč i hmat -skládá a rozkládá slova, pouţívá písmena skládací abecedy -rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova... -odlišuje v řeči dlouhé a krátké samohlásky, -vyslovuje správně samohlásky, souhlásky a souhláskové skupiny -nacvičuje pouţívání tempa, intonace a přízvuku -pozorně literárnímu textu naslouchá -vyjadřuje pocity z poslechu literárního textu Psaní krátkých slov a jednoduchých vět Diktát,autodiktát Uţití velkého písmene ve jméně a na začátku věty Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka Cvičení smyslového vnímání Přípravná cvičení sluchová a zraková Zvuková a grafická podoba slova Výslovnost samohlásek, souhlásek, slabik Modulace souvislé řeči Literární výchova Poslech literárních textů Cvičení pozornosti a soustředění Záţitkové naslouchání Příběhy ze ţivota dětí Tvořivé činnosti s literárním Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj: rozvoj schopnosti poznávání Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj: rozvoj schopnosti poznávání 16

18 -za pomoci návodných otázek vypráví ţák několika větami děj známé pohádky -rozlišuje dobro a zlo -kreslí jednoduchou ilustraci k pohádce -nakreslí jednoduchý obrázek podle písemných pokynů -čte a přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku -improvizuje s maňásky nebo loutkami, pokouší se vymyslet vlastní příběh -orientuje se v pojmech říkanka, hádanka a rozpočitadlo -prakticky pouţívá pojmykniha, spisovatel, ilustrace, čtenář -pozná ilustrace Josefa Lady -vyjmenuje některé dětské časopisy -vybírá s pomocí učitele časopisy vhodné pro svůj věk textem ( reprodukce slyšeného textu, vlastní výtvarný doprovod) Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity Základní literární pojmy Literární druhy a ţánry (říkanka, hádanka, rozpočitadlo, pohádka) Kniha, spisovatel, ilustrace, čtenář Dětské časopisy (výstavka) Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj: kreativita 17

19 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2.ROČNÍK Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Komunikační a slohová výchova Čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti. Čtení Praktické čtení Plynulé čtení jednoduchých vět, uplatnění přirozené intonace -reaguje správně na písemné pokyny přiměřené sloţitosti -odpovídá na otázky k textu, hledá klíčová slova -čte se správnou intonací -přiřadí na základě pochopení textu ilustraci -pozná v textu uvozovky, středník, dvojtečku, přímou řeč, pomlčku, rozezná v textu odstavce -zdvořile naslouchá -respektuje základní pravidla rozhovoru -naslouchá soustředěně a pozorně -reaguje na slyšené otázkami -porozumí mluveným pokynům a pracuje podle nich -s ohledem na komunikační situaci zdokonaluje mluvený projev -osloví dospělého člověka, vyřídí jednoduchý vzkaz, omluví se, blahopřeje spoluţákovi -řídí se pravidly střídání rolí při rozhovoru -důsledně dodržuje základní komunikační pravidla (oslovení, střídání rolí, ukončení rozhovoru) -hraje scénky, kdy se omluví, pozdraví, poprosí -volí vhodné verbální i Věcné a praktické Uplatnění přirozené intonace v textu, hlasité, tiché čtení s porozuměním Přízvuk ve slovech Spojování obsahu textu s ilustrací Naslouchání Praktické(zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem) Věcné(pozorné, aktivní) Mluvený projev Základní komunikační pravidla Komunikační ţánry - omluva, prosba, vzkaz, vhodnost pozdravů a oslovení v dané situaci, blahopřání Cvičení sebekontroly a sebeovládání Dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (technika řeči, výraz řeči, Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj: seberegulace a sebe organizace Osobnostní a sociální výchova - Sociální rozvoj: komunikace 18

20 neverbální prostředky při vyjadřování myšlenek cvičení sdělování) v neverbálním -dbá o pečlivou výslovnost, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh. -na základě svého proţitku tvoří krátký mluvený projev -dodrţuje posloupnost děje při vypravování -jednoduše popisuje předmět -upevňuje si základní hygienické návyky spojené se psaním Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky -kontroluje vlastní písemný projev dle svých schopností -vyuţívá velká tiskací písmena pro geometrii, automatizuje si psaní problematických písmen -píše číslice 0-9 -napojuje čitelně písmena do slabik a slov -píše tvarově správně spoje písmen O, V, B s ostatními písmeny, zvláště s e, r, z -uţívá dosud nacvičených písmen ve slovech a větách -píše správně jména a příjmení -pouţívá a píše tvarově správně diakritická znaménka -vyplní čitelně a správně adresu na dopise -píše věcně, formálně správně krátké přání, dopis Vypravování podle obrázkové osnovy, dodrţování posloupnosti dějů na základě pozorování jednoduchý popis Písemný projev: Hygiena psaní Nácvik velkých tiskacích písmen pro geometrii, psaní písmen všech tvarových skupin 1-10, nácvik psacího Y, W, w, X, x Psaní číslic 0 9 Uţití dosud nacvičených písmen ve slovech a větách Diakritická znaménka (.,!?:;); psaní vět, psaní jmen ve větě, Ţánry písemného projevu - adresa, blahopřání, dopis; technika psaní (nadpis, odstavec) 19

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Základní škola Kout na Šumavě 16 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Historie školy... 4 2.2 Úplnost a velikost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova /Bellova/ 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2.

Více

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA..

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA.. Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY........ 2.1. Velikost školy..... 2.2. Vybavenost školy......... 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 2.4. Komunikace s rodiči a veřejností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Brána do ţivota Základní školy, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště VZDĚLÁVACÍ OBLASTI Obsah JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...3 Český

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast: Obor vzdělávacích oblastí: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1 Platnost dokumentu od: 1. 9. 2012 Druhé vydání č.j.: 5/2013 s dodatkem Obsah Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Škola, ve které máme na děti čas.

Škola, ve které máme na děti čas. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Škola, ve které máme na děti čas. Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ, Školní 27, 251 66 Senohraby

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hluk, nám. Komenského 950, HLUK Identifikační údaje: Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní školy Hluk Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHDÍKOV, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SPOLEČNĚ DOKÁŢEME VÍC! Několik citací z díla J. A. Komenského - trvalá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 1 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014.

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost

Více