ZPRAVODAJ LISTOPAD číslo 11/ ročník XVII.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII."

Transkript

1 ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY oslavy 15. výročí Sdružení Orlicko pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; školení ECDL; jednání v Bažantnici školení ECDL; jednání s p. Vyhnálkem spol. Keramizol školení KT jednání s p. Šťastným ze spol. Chládek a Tintěra; jednání u ředitelky ZŠ U Dvora; jednání o projektu modernizace koupaliště a krytý bazén (zástupci spol. Redea a EVČ); jednání s p. Šiklem Letohradská zemědělská spol.; účast na akci Den železnice v DK svatby jednání s OMaI příprava projektu revitalizace sídliště U Dvora, programy SFDI; jednání zóna nad OEZ, rekonstrukce silnice II/360; účast na školské radě ZŠ Komenského; jednání o organizačních změnách u JSDH s veliteli JSDH a starosty SDH jednání se zástupcem spol. Strabag křižovatka k Bocusu; schůzka s jednatelem spol. Keramizol RM jednání s p. Mikyskou o ZK s.r.o svatby pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; jednání s farářem V. Vackem; jednání se starostou SDH Kunčice školení ECDL; jednání s asistentem poslance školení ECDL schůzka s p. Duškem ze Státního okresního archivu Ústí n. O.; jednání se zástupci spol. Chládek a Tintěra jednání s p. Hubačem účast na 3. ročníku obranářského závodu psů na cvičišti na Orlici účast na Velké pardubické steeplechase jednání s p. Tesařem Strategický plán rozvoje města jednání se zástupcem krajské diecéze; jednání na zdrav. středisku SAL; jednání s p. Moravcovou; jednání s p. Kopicem na téma Policie ve městě jednání s doc. Šplíchalem a p. Ježkem (publikace Poselství dřeva); účast na otevření oborového školícího střediska IdeaHELP v Žamberku; RM jednání s ředitelem Pozemkového fondu Ústí n. O.; účast na setkání zástupců Sekce veřejné správy Ministerstva vnitra ČR v Pardubicích stříbrné svatby každé úterý porada s velitelem MP, porada vedoucích odborů MěÚ SPISOVATELÉ A PŘÁTELÉ LITERATURY FAKTU POČTVRTÉ V LETOHRADĚ Ve dnech se již počtvrté v našem městě setkali spisovatelé a přátelé literatury faktu. Letošní setkání zhodnotili účastníci jako nejvydařenější a pochvalují si stoupající úroveň této tradiční akce. Význam akce podtrhuje i účast osobností, jako jsou zástupci parlamentu, kraje i další, kteří navštívili slavnostní udílení cen E. E. Kische a poprvé také regionální ceny Miroslava Ivanova. Jedním z přebírajících ceny E. E. Kische byl i bývalý slovenský prezident Rudolf Schuster, který na otázku, jak se mu líbí v Letohradě odpověděl: Přiznám se, že jsem tu poprvé. Ale je to rozprávková záležitost. Jsem mile překvapený upraveným náměstíčkem, zámkem, dýchá tu historie. A kde dýchá historie, tam je třeba vstupovat opatrně a vždy s úctou. A to je uznání, nakteré mohli být opravdu hrdí všichni letohradští. Doprovodnou akcí je i výstava dřevořezeb Antonína Benčíka, který se tak představil nejen jako výborný spisovatel, jeho dílo mohou občané o víkendech zhlédnou v prostorách zámku. Spisovatelé v rámci svého programu v Letohradě navštívili i několik okolních škol, kde besedovali se žáky a studenty. Pobesedovali i s občany na téma Česká historická šlechta v průběhu dějin. Setkání KALFu se letos zúčastnilo na sedm desítek spisovatelů a nakladatelů, kteří se pochvalně vyjadřují o našem městě a o Letohradě budou povídat po celé republice. Partnerství našeho města s Klubem autorů literatury faktu se tak jednoznačně ukazuje jako obou stranám prospěšné a má své místo do budoucna! Mé velké poděkování patří všem organizátorům, kteří zabezpečili hladký průběh akce, a občanům, kteří se aktivně zúčastnili tohoto setkání. Petr Fiala, starosta Foto: P. Wagenknecht Tisková zpráva z jednání Rady města Letohrad ze dne Změna četnosti jednání Rady města Letohradu od Rada města schválila změnu periodicity svých zasedání od Nově se bude scházet pravidelně jednou za tři týdny. Jednacím dnem zůstává středa, začátek jednání je posunut již na hodin. K této změně přistoupila rada města na základě jejího požadavku zvýšení kvality předkládaných materiálů pro jednání a s odůvodněním zefektivnění práce odborů MěÚ, dostatku času na zpracování výstupů a úkolů z jednání a kvalitní přípravu podkladů pro jednání. bytem Letohrad, uzavření nájemní smlouvy (byt č. 121 v čp. 16) s paní R.N., trvale bytem Letohrad. 246/2007 RM bere na vědomí informaci o vypouštění odpadních vod z domácností a stavu projekčních prací k intenzifikaci a investiční výstavbě kanalizační sítě na území města. 247/2007 RM bere na vědomí informaci o odděleném sběru bioodpadů. Petr Fiala, starosta USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RM DNE /2007 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy (byt č. 102 v čp. 16) s paní M.S., trvale Aktuální stav sbírky: ,86 Kč

2 248/2007 RM schvaluje dle předloženého návrhu uzavření smlouvy kupní č. LL- Orl/11/07/SSP na výkup dřevin ke kácení pro stavbu Elektrizace trati včetně PEÚ Letohrad -Lichkov st. hr., 1. stavba, Letohrad (mimo) Lichkov st. hr. k.ú. Orlice, se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ , se sídlem Praha 8, Karlín, Prvního pluku 367/5. 249/2007 RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy s agenturou Máša Agency na vystoupení hudební skupiny Olympic v sobotu 13. září 2008 na Bečvárně. 250/2007 RM v souladu s 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, schvaluje výjimku počtu dětí MŠ Taušlova Letohrad z 78 na 80 dětí. 251/2007 RM schvaluje smlouvu s dopravcem Technické služby Letohrad s.r.o. o provozu a úhradě městské autobusové dopravy na území města Letohradu v předloženém znění. 252/2007 RM doporučuje ZM na základě žádosti občanů a členů farní rady posoudit návrh obecně závazné vyhlášky o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku používání zábavné pyrotechniky na veřejných prostranstvích. 253/2007 RM souhlasí s provedením terénních a parkových úprav tzv. malého zámeckého nádvoří podle dokumentace zpracované odborem majetku v součinnosti s LSG. 254/2007 RM souhlasí s rozšířením účastníků smlouvy o výpůjčce části p.p.č. 386/1 v k.ú. Letohrad, uzavřené dne mezi městem a manžely I.M. a M.M., na straně vypůjčitele o společnost MVDr. Ivan Malínek, s.r.o., sídlem Sokolovská 569, Žamberk, IČO V tomto smyslu bude vyhotoven dodatek ke smlouvě. VYBRANÁ USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RM DNE /2007 RM na základě výsledku výběrového řízení schvaluje pořadí nabídek veřejné zakázky Rekonstrukce objektu č. p. 164 na stp. 200 v k. ú. Kunčice takto: místo Keramizol s. r. o., Šedivská 739, Letohrad místo AGROSTAV, akciová společnost Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí, stavební závod Žamberk, Zemědělská 1105, Žamberk místo A. B. V. spol. s r. o., Vrbová 655, Ústí nad Orlicí AGILE spol. s r. o., Mírové náměstí 133, Ústí nad Orlicí STAPS stavební spol. s r. o., Havlínova 611, Žamberk 259/2007 RM souhlasí s rozšířením účastníků smlouvy o výpůjčce části p.p.č. 662/28 v k.ú. Letohrad, uzavřené dne mezi městem a paní J.V., bytem Letohrad, na straně vypůjčitele o osobu pana L.V., bytem tamtéž. V tomto smyslu bude vyhotoven dodatek ke smlouvě. 262/2007 RM bude nadále jednat s vlastníkem č.p. 146 se st.p.č. 181 a pozemků p.č. 67/1 a 1453 v k.ú. Kunčice u Letohradu paní M.S., bytem Ústí nad Orlicí, ve věci odkupu uvedených nemovitostí dotčených přeložkou komunikace II/360 po Kunčicích. 263/2007 RM schvaluje záměr pronájmu části Václavského náměstí v Letohradě, tj. plochy označené p.č. 669/1 v k.ú. Letohrad, a pozemků p.č. 327/1 a 327/23 v k.ú. Letohrad, tj. lokalita zvané Bečvárna za účelem umístění pouťových atrakcí s příslušenstvím pro konání Kopečkových poutí v období let dle podmínek obsažených v návrhu smluv. 264/2007 RM souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce ze dne , uzavřené s panem L.Š., bytem Letohrad, v souvislosti se změnami vzniklými přípravou sběrného dvora v této lokalitě. 270/2007 RM souhlasí s ukončením nájemního vztahu k pozemku p.č. 540/4 v k.ú. Letohrad dohodou ke dni mezi vlastníkem Městem Letohrad a Letohradskou zemědělskou společností a.s. Letohrad se sídlem v Lukavici. RM souhlasí s připravením ukončení nájemního vztahu (Město Letohrad jako budoucí vlastník) k pozemku p.č. 540/1 v k.ú. Letohrad dohodou, a to mezi stávajícím vlastníkem - p. M. a Letohradskou zemědělskou společností a.s. Letohrad. Dále souhlasí s připravením výpovědi z nájmů (Město Letohrad jako budoucí vlastník) na p.p.č. 413/20 a 413/22 v k.ú. Letohrad, a to mezi stávajícím vlastníkem - p. M. a nájemcem a.s. KLAS Nekoř. 271/2007 RM souhlasí s uzavřením smluv o věcných břemenech na stavbu veřejného osvětlení Kunčice v částech pozemkových parcel č. 325, 401/2, 401/4, 330, 406/6, 1418/5 v k.ú. Kunčice u Letohradu s vlastníky těchto parcel dle GP č /2007 ze dne vyhotoveného na náklady města. Břemena budou uzavřena bezúplatná a budou trvat po dobu existence zařízení v těchto pozemcích. 272/2007 RM schvaluje uzavření: a) nájemní smlouvy na části dle PK p.p.č. 525/5 a 525/6 v k.ú.červená o šíři 3 m a na celé dle PK p.p.č. 517/4 a 525/4 v k.ú. Červená s vlastníkem p. V.P. na dobu 5 let za cenu 500 Kč/1 rok. b) smlouvy o bezúplatném věcném břemeni na část dle PK p.p.č. 523 v k.ú. Červená s vlastníkem p. J.B. 274/2007 RM schvaluje výměnu bytu č. 9 v č.p. 656 (vel. 2+1) v Letohradě, U Dvora, za byt č. 5 v č.p. 657 (vel. 1+1) v Letohradě U Dvora paní A. P., bytem Letohrad. 276/2007 RM schvaluje pronájem nebytového prostoru č. 10/807 v objektu čp. 10 na Václavském náměstí v Letohradě paní Ing. N. a panu Ing. N. s účinností od /2007 RM schvaluje uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy s obcí Nekoř o výkonu přenesené působnosti v rozsahu vymezeném 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 280/2007 RM schvaluje uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy s obcí Pastviny o výkonu přenesené působnosti v rozsahu vymezeném 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 281/2007 RM schvaluje uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy s obcí Šedivec o výkonu přenesené působnosti v rozsahu vymezeném 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů 282/2007 RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Letohrad a Obcí Šedivec o zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii. 283/2007 RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Letohrad a Obcí Dolní Dobrouč o zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii. 283/2007 RM vypisuje výběrové řízení na žadatele o půjčky z Fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytového fondu. Pro rok 2008 se vyhlašuje priorita na výstavby malých čistíren odpadních vod. 285/2007 RM schválila příspěvek ve výši Kč pro ZUŠ, zastoupenou p. P.O. na kulturní akce. (kompletní znění usnesení RM na USNESENÍ Z JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RM DNE /2007 RM schvaluje s účinností od plat ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Letohrad, U Dvora 745, tak, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení. 287/2007 RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitel příspěvkové organizace Mikcentrum (provozovaná činnost: kulturní akce v Letohradě, IC, muzejní sbírky, knihovna, kulturní dům). 288/2007 RM souhlasí s jednostranným zvýšením nájemného v městských bytech s

3 účinností od Nájemné bude zvýšeno na základě příslušných ustanovení zákona č. 107/2006 Sb. Údaje nezbytné pro zvýšení nájemného byly získány ze zákona a ze Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 151/2007 Sb. ze dne publikovaného ve sbírce zákonů částka č. 55 dne /2007 RM na základě výsledků výběrového řízení schvaluje uzavření nájemní smlouvy na provozování výlepu na plakátovacích plochách, které jsou v majetku města Letohrad, s p. Ladislavem Kočím, Letohrad, IČO , na dobu neurčitou. 290/2007 RM schvaluje změnu smlouvy s dopravcem Technické služby Letohrad s.r.o. o provozu a úhradě městské autobusové dopravy na území města Letohradu: Příloha č. 1 Jízdní řád v předloženém znění. VYBRANÁ USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RM DNE /2007 RM schvaluje: - opravu části ul. U Bažantnice (od čp. 642 po čp. 851), - uzavření smluv o finančních příspěvcích s vlastníky přilehlých nemovitostí určených na spolufinancování opravy části ul. U Bažantnice. 293/2007 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok se sdružením Region Orlicko-Třebovsko, sídlem Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, na plochu cca 110 m 2 z pozemku p.č. 2/3 v k.ú.kunčice pro umístění odpočívadla pro uživatele cyklostezky, turisty a vodáky v souvislosti s cyklistickou víceúčelovou komunikací Ústí n. O. Letohrad, vybaveného posezením, turist. značením, kruhovým ohništěm s lavičkami apod. na štěrkem zpevněné ploše. 294/2007 RM schvaluje přidělení bytu č. 9 v čp. 656 v Letohradě, paní E. P., Lanškroun, 295/2007 RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo Rekonstrukce objektu čp. 164 na st.p.č v k.ú. Kunčice s vítězem výběrového řízení, společností Keramizol s.r.o., Šedivská 739, Letohrad. 296/2007 RM schvaluje změny závazných ukazatelů podle předloženého návrhu. 297/2007 RM bere na vědomí předběžný návrh rozpočtu na rok 2008 s ohledem na připravované dotační tituly. 299/2007 a) RM schvaluje změnu dopravního značení - zrušení dopravních značek IP 26a (obytná zóna) a IP 26b (konec obytné zóny) v ulici Havlíčkově na místní komunikaci č. b1. a p. J.A., řediteli TS Letohrad, s.r.o. provedení změn dopravního značení. b) RM schvaluje změnu dopravního značení v ul. Divadelní (komunikace č. a1) - provedení vodorovného dopravní značení V 10a (stání podélné) částečně na chodníku, a to za č. 150 Letohrad, a odstranění dopravní značky B 29 (zákaz stání), a zároveň ukládá p. S. zajistit stanovení MěÚ Žamberk, odboru správního a dopravy, a p. J. A., řediteli TS Letohrad, s.r.o. provedení změn dopravního značení v souladu se stanovením. c) RM schvaluje změnu dopravního značení osazení zrcadla na křižovatce komunikací II/360 v místě křížení s komunikací III/3141(odbočení k nádraží ČD), a zároveň ukládá p. S. zajistit stanovení MěÚ Žamberk, odboru správního a dopravy, a p. J.A., řediteli TS Letohrad, s.r.o. provedení změn dopravního značení v souladu se stanovením. 300/2007 RM schvaluje odpisové plány příspěvkovým organizacím podle předloženého návrhu. 301/2007 RM bere na vědomí rezignaci předsedy redakční rady pana J.D. Do doby doplnění redakční rady pověřuje vedením Ing. J.D. 302/2007 RM v souladu s 23, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, schvaluje zvýšení počtu dětí v Mateřské škole Letohrad, Taušlova 192, okres Ústí nad Orlicí na kapacitu 83 míst (I. třída 28 dětí, II. třída 28 dětí, III. třída 27 dětí) (Úplné znění usnesení na USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZM DNE /2007 ZM: - schvaluje program svého jednání podle předloženého návrhu. - schvaluje návrhovou komisi ve složení Jiří Adamec a Pavel Jantač. - schvaluje ověřovatele zápisu ve složení Ing. Zdeněk Maixner a Zdeněk Tomka. 103/2007 ZM schvaluje v návaznosti na již dříve uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí kupní s předchozím vlastníkem panem R.Z. výkup pozemku p.č. 463/2 v k.ú. Kunčice za smluvní cenu Kč z vlastnictví vydražitele nemovitosti č.p. 136 na Kunčicích P.H., bytem Praha Vršovice, dne Veškeré náklady spojené s vyhotovením smlouvy a jejím vkladem do KN ponese kupující město. 104/2007 ZM schvaluje bezúplatný převod ideálního podílu ve výši 1/8 na pozemcích p.č. 976/1, 976/3, 977, 994 a 1026/13 v k.ú. Orlice z vlastnictví státu - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Letohradu a v tomto smyslu podání příslušné žádosti u odloučeného pracoviště ÚZSVM v Ústí nad Orlicí. 105/2007 ZM schvaluje záměr prodeje p.p.č. 253/2 a st.p.č v k.ú. Letohrad. 106/2007 ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 88/2 v k.ú. Orlice výměry 25 m 2 z vlastnictví paní B.A. a L.K. za celkovou smluvní cenu 500 Kč. Veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví uhradí kupující město. 107/2007 ZM schvaluje odkup pozemku pro autobusové nádraží v Letohradě z vlastnictví spol. České dráhy, a.s., a to ostat. plochu výměry 2261 m 2 odměřenou z pozemku p.č. 753/11 v k.ú. Letohrad GP č /2007 ze dne , označenou v tomto plánu jako díl a přičleněný do pozemku p.č. 753/4 v k.ú. Letohrad. Součástí kupní smlouvy s ČD, a.s. bude věcné břemeno, které zajistí po převodu pozemku do vlastnictví Města Letohradu straně oprávněné České dráhy, a.s. veškerá práva odvislá z existence stávajících drážních zařízení v pozemku. Tímto břemenem bude zatížen celý převáděný pozemek (stávající sítě nejsou zaměřeny), tj. dle k tomuto účelu zpracovaného GP díl a p.p.č. 753/4 v k.ú. Letohrad. Při realizaci stavby autobusového nádraží budou zůstavší a nově zřízené sítě v pozemku zaměřeny, v KN bude proveden výmaz shora uvedeného celý pozemek zatěžujícího břemene a toto bude nahrazeno jiným věcným břemenem podle nového měření, které stanoví podmínky ochrany uložených drážních zařízení v převedeném pozemku. 108/2007 ZM schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 548/4 v k.ú. Letohrad z vlastnictví českého státu - Pozemkového fondu ČR a v tomto smyslu podání žádosti u ústeckého pracoviště PFČR. 109/2007 ZM schvaluje prodej p.p.č. 517/1 v k.ú. Kunčice panu J.N., České Petrovice, za jednotkovou cenu 350 Kč/m 2. Smluvní ujednání bude ošetřeno smlouvou o smlouvě budoucí kupní a úhradou min. 1/2 kupní ceny pozemku do 60 dnů od podpisu této smlouvy. Budoucí kupující zahájí stavbu do dvou let od podepsání této smlouvy. Doplatek kupní ceny bude na účet města složen před podáním návrhu na vklad smlouvy do KN. 110/2007 ZM schvaluje vypořádání vlastnických vztahů k příslušným částem stavbou III/3602 mosty ev. č a dotčených pozemků p.č. 329, 701 a 700/3 v k.ú. Letohrad, a to formou bezúplatného převodu do vlastnictví Pardubického kraje. Návrh smlouvy předloží Pk městu nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí právní moci posledního kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu včetně jejího geometrického zaměření na náklady Pk. 111/2007 ZM schvaluje prodej bytu č. 23 v Letohradě, Hausenské ul. č.p. 836, paní I.R., bytem Choceň, za cenu Kč. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do

4 2007 a kupní cena bude uhrazena nejpozději do dvou měsíců po podpisu kupní smlouvy. Nabytí bytu do jejího vlastnictví je podmíněno doložením listiny, osvědčující uspořádání majetku manželů. Pokud nebude platba uhrazena ve stanoveném termínu, schvaluje se pořadí náhradníků: 1. H.K., Žichlínek, 2. M.K., Letohrad, 3. J.K., L.K., Letohrad. 112/2007 ZM schvaluje prodej bytu č. 7 v čp. 836 v Hausenské ulici v Letohradě manželům M. a M.T., Letohrad, za cenu Kč. Celkovou cenu bytu uhradí následovně: 400 tis. Kč v hotovosti při podpisu budoucí smlouvy kupní, zbytek uhradí v pravidelných měsíčních splátkách do roku Bude uzavřena budoucí smlouva kupní. 113/2007 ZM schvaluje prodej bytu č. 2 v č.p. 138 v Letohradě Orlici paní M.R., bytem Ústí nad Orlicí, za cenu Kč. Kupní cena bytu bude uhrazena do dvou měsíců od podpisu kupní smlouvy. 114/2007 ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 345/13, 355/19, 355/20 a 355/22 v k.ú. Letohrad z vlastnictví státu - ÚZSVM do vlastnictví města Letohradu. 115/2007 ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na dle PK p.p.č. 517/8 a 525/12 v k.ú. Červená s vlastníkem p. J.B. za cenu 100 Kč/m 2. GP bude zpracován na náklady Města Letohrad. 116/2007 ZM ruší usnesení č. 88/2007 ze dne v celém rozsahu. 117/2007 ZM upřesňuje již přijatá usnesení č. 64/2007 ze dne , č. 90/2007/a a 90/2007/b ze dne následovně: Prodej i zástava podle výše uvedených usnesení ZM Letohrad se týká bytové jednotky č. 237/1 a nebytového prostoru garáž č. 237/111 v domě čp. 237 na st.p.č. 355 a dále spoluvlastnického podílu ve výši 13/56 a 13/336 na společných částech uvedeného domu a st.p.č. 355, vše v k.ú. Kunčice u Letohradu. 118/2007 ZM schvaluje prodej bytu ev. č. 28 v čp. 836 v Hausenské ulici v Letohradě paní Mgr. P.O., bytem Žamberk za cenu Kč. Celková cena bytu bude uhrazena ve dvou splátkách: Kč do a Kč do Bude uzavřena budoucí smlouvy kupní. 119/2007 ZM schvaluje prodej bytů i s nájemníky v celkové hodnotě Kč panu R.H., Ústí nad Orlicí. Jedná se o tyto byty: čp. 100, byt č. 5, Sokolovská ulice cena Kč čp. 735, byt č. 11, V Aleji - cena Kč čp. 737, byt č. 40, V Aleji cena Kč čp. 737, byt č. 43, V Aleji cena Kč čp. 737, byt č. 44, V Aleji cena Kč Celkovou hodnotu všech bytů ve výši Kč uhradí pan H. do 3 měsíců po podpisu kupní smlouvy. 120/2007 ZM schvaluje záměr umístit ZUŠ do budovy ZŠ Komenského dle předloženého návrhu a a) upouští od záměru umístit ZUŠ do budovy Domu kultury tak, jak to bylo součástí obsahu studie schválené usnesením č. 283/2005 b) ukládá RM zajistit projektovou přípravu, finanční prostředky a výběr dodavatele na modernizaci budovy ZŠ Komenského zateplení a dostavbu pro ZUŠ - jako dvě samostatné akce. 121/2007 ZM v souvislosti se žádostí o vydání souhlasu obce s realizací výstavby výrobníku elektrické energie (větrných elektráren) bere na vědomí záměr výstavby. 122/2007 ZM bere na vědomí a souhlasí s přípravou projektu Integrovaný systém nakládání s odpady Města Letohrad a jeho okolí etapa 1. a etapa 2. v rámci programu Operační program Životní prostředí v celkové maximální výši do 30 mil.kč a zavázat se zabezpečit spolufinancování projektu v minimální výši 15 % dle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, a zároveň se zavazuje zabezpečit hladké financování celé akce tak, aby nedošlo k ohrožení její realizace. 123/2007 ZM souhlasí s dělením lesních pozemků p.p.č. 402/1, 402/2, 404/1, 404/2,407/2 vše v k.ú. Letohrad, dále p.p.č. 129/5 v k.ú. Šedivec dle GP /2003 a výměra nově vzniklých pozemků je menší než 1 ha ZM souhlasí s odnětím ze ZPF části p.p.č. 412/6 v k.ú. Letohrad (dle GP /2003, p.p.č. 412/16 o výměře 132 m 2 a p.p.č. 412/17 o výměře 4 m 2 ) a se stavbou komunikací - běžeckých tratí na uvedených pozemcích. ZM souhlasí s odnětím z LPF části p.p.č. 402/1 (dle GP /2003 p.p.č. 402/7 o výměře 133 m 2 a p.p.č. 402/8 o výměře 144 m 2 ), p.p.č. 402/2 (dle GP /2003 p.p.č. 402/3 o výměře 131 m 2 a p.p.č. 402/4 o výměře 76 m 2 ), p.p.č. 404/1 (dle GP /2003 p.p.č. 404/4 o výměře 296 m 2, p.p.č. 404/5 o výměře 9 m2) a p.p.č. 407/2 (dle GP /2003 p.p.č. 407/4 o výměře 670 m 2 ) vše v k.ú. Letohrad a se stavbou komunikací - běžeckých tratí na uvedených pozemcích ZM souhlasí s odnětím z LPF části p.p.č. 129/5 v k.ú. Šedivec (dle GP /2003 p.p.č. 129/9 o výměře 28 m 2 ) a se stavbou komunikací běžeckých tratí na uvedených pozemcích. 124/2007 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 na rok 2007 podle předloženého návrhu v příloze č /2007 ZM schvaluje uvolnění účelových prostředků z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2008 ve výši Kč. 126/2007 ZM schvaluje přijetí ručitelského závazku za úvěr mikroregionu Sdružení obcí Orlicko přijatého od České spořitelny, a.s. ve výši Kč na realizaci projektu Cyklostezky Orlicka Cyklostezka Letohrad Žamberk s dobou splatnosti do 10 let do výše 40 % nesplaceného zůstatku včetně příslušenství. 127/2007 ZM slučuje s účinností od příspěvkovou organizaci Městská knihovna Letohrad, se sídlem Letohrad, Václavské nám. 1, IČ , a příspěvkovou organizaci MIKCENTRUM, se sídlem Letohrad, Václavské nám. 77, IČ Přejímající příspěvkovou organizací je MIKCENTRUM s novým názvem MIKCENTRUM Letohrad. Všechna práva, povinnosti a závazky zanikající organizace Městská knihovna Letohrad, IČ , včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přecházejí dnem na přejímající příspěvkovou organizaci MIKCENTRUM Letohrad IČ ZM schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace MIKCENTRUM účinnou k a úplné znění zřizovací listiny; ZM ukládá a) RM ukončit stávající a uzavřít nové příslušné smlouvy o výpůjčce majetku města svěřeného podle zřizovací listiny příspěvkové organizaci MIKCENTRUM Letohrad b) řediteli MIKCENTRUM Letohrad zajistit oznámení o změně příslušným úřadům a výmazy a zápisy v příslušných registrech 128/2007 ZM schvaluje úpravy textu zřizovacích listin Základní školy Letohrad, Komenského 269 a Základní školy Letohrad, U Dvora 745 podle návrhu Mgr. P. S. 129/2007 ZM slučuje s účinností od příspěvkovou organizaci Školní jídelna v Letohradě, Komenského ul. 269, se sídlem Letohrad, Komenského 269, IČ , a příspěvkovou organizaci Základní škola Letohrad, Komenského 269, se sídlem Letohrad, Komenského 269, IČ Přejímající příspěvkovou organizací je Základní škola Letohrad, Komenského 269 s novým názvem Základní škola Komenského Letohrad. Všechna práva, povinnosti a závazky zanikající organizace Školní jídelna v Letohradě, Komenského ul. 269, IČ , včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přecházejí dnem na přejímající příspěvkovou organizaci Základní škola Komenského Letohrad, IČ ; ZM schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Letohrad, Komenského 269 účinnou k a úplné znění zřizovací listiny; ZM ukládá a) RM ukončit stávající a uzavřít nové příslušné smlouvy o výpůjčce majetku města svěřeného podle zřizovací listiny příspěvkové organizaci Základní škola Komenského Letohrad, b) ředitelce Základní školy Komenského Letohrad zajistit oznámení o změně příslušným úřadům a výmazy a zápisy v příslušných registrech

5 130/2007 ZM slučuje s účinností od příspěvkovou organizaci Školní jídelna v Letohradě, U Dvora 745, se sídlem Letohrad, U Dvora 745, IČ , a příspěvkovou organizaci Základní škola Letohrad, U Dvora 745, se sídlem Letohrad, U Dvora 745, IČ Přejímající příspěvkovou organizací je Základní škola Letohrad, U Dvora 745, s novým názvem Základní škola U Dvora Letohrad. Všechna práva, povinnosti a závazky zanikající organizace Školní jídelna v Letohradě, U Dvora 745, IČ , včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přecházejí dnem na přejímající příspěvkovou organizaci Základní škola U Dvora Letohrad, IČ ; ZM schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Letohrad, U Dvora 745, účinnou k a úplné znění zřizovací listiny; ZM ukládá a) RM ukončit stávající a uzavřít nové příslušné smlouvy o výpůjčce majetku města svěřeného podle zřizovací listiny příspěvkové organizaci Základní škola U Dvora Letohrad b) ředitelce Základní školy U Dvora Letohrad zajistit oznámení o změně příslušným úřadům a výmazy a zápisy v příslušných registrech. VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A PODMÍNEK pro poskytování půjček z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ na rok 2008 Na základě vyhlášky č. 6/2007 ze dne a usnesení ZM Letohrad č.125/2007 ze dne vyhlašuje ZM v Letohradě výběrové řízení pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2008 za těchto podmínek: 1. Zájemci o poskytnutí půjčky musí podat písemnou žádost na tiskopise, který je k dispozici na odboru majetku a investic MěÚ. Případné dotazy zodpoví p. Hana Vrbová, odbor majetku a investic. Tato žádost se všemi přílohami, které jsou uvedeny na tiskopise, musí být odevzdána na MěÚ do S tiskopisem žádosti obdrží zájemci o půjčku také tiskopis Potvrzení o výši pracovního příjmu žadatele o půjčku a ručitele. Bez těchto potvrzení, ale i dalších předepsaných příloh, nebudou žádosti zařazeny do výběrového řízení. 2. Bytová komise provede vyhodnocení předložených žádostí o půjčky a samotné výběrové řízení se uskuteční na zasedání ZM v prosinci O výsledku řízení budou uchazeči neprodleně vyrozuměni. Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce. Uzavírání smluv se uskuteční na finančním odboru MěÚ Letohrad. 3. Proti výsledku výběrového řízení se nelze odvolat. 4. Počet poskytnutých půjček je plně závislý na výši použitelných prostředků ve Fondu rozvoje bydlení při dodržení vyhlášky č. 6/ Půjčky poskytnuté v r lze čerpat do 31. prosince Česká spořitelna a.s., pobočka Letohrad, převzala správu pohledávek Fondu rozvoje bydlení. Organizaci a průběh výběrového řízení zajistí bytová komise. 131/2007 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 6/2007, o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení. 132/2007 a) ZM bere na vědomí zprávu jednatele za město v ZK s.r.o. Petra Fialy o situaci v ZK s.r.o. b) ZM schvaluje předložený záměr budoucího využití Domu kultury. c) ZM ukládá jednateli za Město Letohrad v ZK s.r.o. navrhnout na VH ZK s.r.o. změnu společenské smlouvy tak, aby o snižování nebo zvyšování základního kapitálu bylo rozhodováno nadpoloviční většinou hlasů všech společníků. 133/2007 ZM projednalo SWOT analýzu jako základní podklad ke zpracování Strategického plánu rozvoje města a ukládá radě města zajistit zpracování konečného dokumentu. 134/2007 ZM bere na vědomí zprávu o stavu projekčních prací k výstavbě a intenzifikaci kanalizačních sítí a o možnostech vypouštění odpadních vod v jednotlivých lokalitách města. 135/2007 ZM bere na vědomí zprávu o provedené kontrole kontrolním výborem. 136/2007 ZM bere na vědomí zprávu o průběhu jednání finančního výboru ze dne MĚSTSKÁ POLICIE HLÁSÍ Dne v hod. požádali hasiči hlídku MP o asistenci při otevírání bytu. Strážníci nejprve zjistili totožnost majitelky a uživatelky bytu, jednalo se o J. S. z Letohradu, a následně byl byt otevřen a předán majitelce. Dne v 8.30 hod. nahlásil p. J. Š. z Kunčic rozježděnou plochu v areálu pod kostelem. Následně byl zjištěn mladík z Verměřovic, který se k celé události přiznal a s majitelem areálu se dohodl na úpravě plochy. MP Letohrad VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ Nejpozději dnem 31. prosince 2007 skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností bez omezení, s výjimkou občanských průkazů občanů narozených před 1. lednem VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Do 31. prosince 2007 musí být vyměněny řidičské průkazy vydané od do Svoz plastů, papíru a nápojových kartónů dům od domu Pondělí a Upozorňujeme, že nedodržení předepsaných objemů a hmotnosti odevzdávaných odpadů (110 l plasty, 80 l nápojový kartón a 10 kg papír) je důvodem pro nepřiznání bodů. ZÁJEZD PRO DŮCHODCE MĚSTA Město Letohrad pořádá pro důchodce zájezd do divadla v Pardubicích na představení ÚŽASNÁ SVATBA, které se koná v sobotu 17. listopadu 2007 v hodin. Jedná se o divácky nejoblíbenější inscenaci roku Odjezd autobusu v hodin z náměstí. Vybírat se bude 130 nebo 180 Kč podle ceny vstupenky. Přihlásit se můžete u paní Vlasty Stejskalové, Letohrad, Taušlova 264, tel PŘEDPLATNÉ E NA ROK 2008 Vážení čtenáři, zvolna blíží se závěr roku a tedy i doba, kdy je možno si předplatit Letohradský zpravodaj na příští rok. Cena se nemění 120 Kč pro ty, kteří si zpravodaj vyzvedávají na městském úřadě; 300 Kč (120 Kč za LZ Kč za poštovné) pro čtenáře, kterým se měsíčník zasílá poštou. Platbu je možno provést následujícími způsoby: 1) složenkou, která díky přidělenému variabilnímu symbolu umožňuje i platbu přes účet, 2) v hotovosti na finančním odboru MěÚ. Na je také možno vyplnit elektronický formulář, na jehož základě zájemcům zašleme složenku. Red. 7

6 KALENDÁŘ AKCÍ - LISTOPAD Sobota ve hod. Extraliga ml. dorostu: Letohrad Pardubice Sobota v hod. Vernisáž výstavy fotografií: Mašinka, má láska Oranžérie v zámeckém parku Sobota ve hod. Extraliga st. dorostu: Letohrad Pardubice Sobota v hod. 2. NHbL: Letohrad Prachovice Sobota v hod. Beseda s Milošem Rejchrtem Chvála konzumní společnosti Evangelický kostel Neděle v hod. Extraliga ml. dorostu: Letohrad Praga Neděle ve hod. Extraliga st. dorostu: Letohrad Mladá Boleslav Sobota v 9.00 hod. Extraliga ml. dorostu: Letohrad Vsetín Sobota v 9.00 hod. ČFL: Letohrad - Blšany Fotbalový stadion Sobota v hod. Extraliga st. dorostu: Letohrad Vsetín Sobota v hod. Extraliga mužů: Letohrad Hradec Králové Sobota v hod. Křest básnické sbírky M. Vídenského Písky, hrady, zříceniny Obřadní síň zámku Sobota v hod. 2. NHbL: Letohrad Polička Neděle v 9.00 a hod. MČR st. žáků: Letohrad Pardubice Neděle v a hod. MČR ml. žáků: Letohrad Pardubice Úterý v hod. Podzimní besídka ZUŠ Zámek sál ZUŠ Středa v hod. Kino: Gympl Dům kultury Čtvrtek ve hod. Koncert skupiny Sestry Steinovy Evangelický kostel Sobota v hod. Extraliga mužů: Letohrad Plzeň Přímý televizní přenos na ČT 4 SPORT Sobota v hod. Extraliga ml. a st. dorostu: Letohrad Praha Neděle v 9.00 hod. Extraliga ml. dorostu: Letohrad Brno Neděle ve hod. Extraliga mužů: Letohrad Dobřany Neděle ve hod. Extraliga st. dorostu: Letohrad Praha Čtvrtek v hod. Povídání o mašinkách Zámecká rotunda Pátek v hod. Divadlo DRAK Štěně nebo špenát Dům kultury Sobota v hod. Extraliga ml. dorostu: Letohrad Plzeň Sobota ve hod. Extraliga st. dorostu: Letohrad Dobřany Sobota v hod. Extraliga mužů: Letohrad Sudoměřice Sobota v hod. 2. NHbL. Letohrad Heřmanův Městec Neděle v 9.30 hod. Extraliga ml. dorostu: Letohrad Ústí nad Labem Neděle ve hod. Extraliga st. dorostu: Letohrad Plzeň-Litice Středa v hod. Kino: Medvídek Dům kultury Čtvrtek ve hod. Soutěž Nebojte se klasiků Letohradské soukromé gymnázium Pátek v hod. DS Kolár: L. Stroupežnický Naši furianti Dům kultury Sobota Mikulášská jízda Nádraží ČD DŮM KULTURY LETOHRAD program na listopad 2007 KINO v hod. Gympl V prvním plánu jde o příběh party studentů gymnázia, kteří se věnují malování graffiti. Na pozadí se ale odkrývají problémy mladé generace, konflikt mezi konformitou a naprostou svobodou, odpovědnosti a životem okamžiku, konflikt mezi školou, která je odcizená realitě, a studenty, kteří chtějí dělat skutečné věci. Hlavními hrdiny je dvojice gymnazistů Petra a Pavla, jejich učitele Tomáše a jeho ženy Aleny. Divák se dostává ze zaběhlých školních pravidel do temného nočního reje, kde sprejeři žijí svůj vysněný život. 105 minut, přístupný, komedie, vstupné 70 Kč v hod. Medvídek Přes poetický název půjde opět o tragikomedii sázející především na skvěle napsané postavy a jejich dialogy. Pokud bychom měli žánrově film přirovnat k některému dílu světové kinematografie, mohla by to být Americká krása nebo Hana a její sestry. Je to hodně konverzační film, který zkoumá z mnoha úhlů fenomén manželství a vše, co k němu patří. Tedy mateřství, otcovství, nevěry To, jak je někdy manželství rozkládáno plíživě, nebo naopak, jak i velké zásahy zvenčí ho nerozklíží. 98 minut, přístupný od 12 let, černá komedie, vstupné 70 Kč DIVADLO v hod. Divadlo DRAK Štěně nebo špenát Představení pro školy, školky i maminky s dětmi!

7 Narodilo se štěňátko, ale není jako ostatní psi je zelené! A přesto, že umí štěkat, kousat, běhat i vrtět ocáskem, nemůže najít kamaráda. Nikdo nestojí o zeleného psa! Ale on pes opravdu je, a tak se nebojí vydat se sám do světa. Po několika setkáních s falešnými kamarády, kteří ho jen využijí, potká nakonec toho pravého námořníka Jeffa a s ním se vydá na moře za dobrodružstvím. 50 minut, vstupné 35 Kč v hod. DS KOLÁR: Ladislav Stroupežnický Naši furianti Tuto hru poprvé nastudovalo Národní divadlo v roce Od té doby se stalo nedílnou součástí repertoáru všech divadelních scén. I náš divadelní spolek KOLÁR se k ní vrací po 25 letech a znovu si všichni ti, co kdysi hráli i ti noví s radostí zahrají strhující postavy vesnického furiantství. Přijďte se podívat, myslíme si, že budete odcházet s novými, příjemnými zážitky. Režie: Ladislav Novotný Vstupné 90 Kč POZVÁNKY NA AKCE ČESKÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE Česká křesťanská akademie v Letohradě srdečně zve na přednášku s následnou besedou Miloše Rejchrta Chvála konzumní společnosti v sobotu od 18 hod. v evangelickém kostele. Přednášející je evangelický duchovní, publicista, rozhlasový redaktor, hudebník, bývalý mluvčí Charty 77. Vstupné dobrovolné. ŠKOLY ZŠ KOMENSKÉHO Adaptační pobyt 6. tříd V letošním školním roce se uskutečnil vůbec první třídenní adaptační pobyt našich žáků 6. ročníků. Dosud tuto výsadu měli pouze žáci sportovních tříd, kteří pravidelně absolvovali sportovní soustředění, které zároveň plnilo i tuto funkci. V krásném prostředí Pastvin děti plnily úkoly zaměřené na vzájemné poznávání se, na schopnost spolupracovat, na toleranci a na nastavení pravidel dobrého fungování vznikajícího kolektivu. Mnohdy musely i překonat své vlastní hranice (třeba na lodičkách), aby si uvědomily své schopnosti v plné míře. Abychom se lépe poznali s žáky sportovky, zvolili jsme společný pobyt s touto třídou. Ukázalo se, že toto rozhodnutí mělo smysl a že žáci obou tříd budou schopni v budoucnu spolu dobře vycházet a také spolupracovat. Ve čtvrtek ve 20 hod. též v evangelickém kostele jste zváni na koncert skupiny Sestry Steinovy, jedné z nejoriginálnějších formací na č e s k é h u d e b n í scéně (3 o c e ň o - vaná CD, nominace na cenu Anděl). Předprodej vstupenek v Mikcentru od , po koncertu možnost zakoupení CD. POZVÁNKA NA KŘEST BÁSNICKÉ SBÍRKY Zveme Vás na křest básnické sbírky Martina Vídenského Písky, hrady, zříceniny, který se bude konat pod záštitou Rady města Letohrad v hod. v obřadní síni letohradského zámku. Úvodní slovo pronese Arnošt Juránek. Hudební doprovod zajistí Mirek Němec a Lukáš Vídenský. Účast přislíbil také ilustrátor knihy pan Richard Pešek. Formování Jako neopracovaný krystal na tento svět přicházíme bosí. Jemné plošky krůpějemi rosy cizeluje osudový mistrál. POZVÁNKA NA BESÍDKU V úterý v hod. se v sále ZUŠ letohradského zámku koná Podzimní besídku žáků ZUŠ. Srdečně Vás zveme. POVÍDÁNÍ O MAŠINKÁCH Další beseda z cyklu Povídání o mašinkách se uskuteční ve čtvrtek 22. listopadu 2007 od 18 hod. v rotundě ZUŠ Letohrad (levé křídlo letohradského zámku,1. poschodí a dále spojovací chodbou vpravo). Jelikož se blíží 19. ročník Mikulášské jízdy (1. prosince Komentář dětí: Dne jsme konečně jeli na dlouho očekávaný výlet do Pastvin. Ubytování bylo hezké a zařízení uvnitř také. Vztahy mezi třídami byly celkem pěkné. Většinu času jsme trávili venku a dělali různé aktivity. Hráli jsme hru, kde jsme museli mít zavázané oči, a učitelky nám daly do ruky lano a vodily nás..stavěli jsme věže ze čtvrtek, špejlí a izolepy. Také jsme jezdili na lodičkách v nejhlubším místě Pastvin, které je pod mostem (45 m). Někdy jsme se trochu zatřásli, ale to neznamenalo, že jsme se báli. Zkrátka celý výlet byl vážně super. Mgr. Eva Čečetková, třídní učitelka 6. A Beseda se spisovatelem V rámci XXII. setkání Klubu autorů literatury faktu Letohrad nabídli přítomní autoři místním školám besedy. Naše škola uvítala pana Richarda Sobotku. Z původně plánované besedy pro osmičky nakonec byly besedy tři. 2007), zavzpomínáme již tradičně na některé z minulých ročníků. MIKULÁŠSKÁ JÍZDA V sobotu 1. prosince 2007 se uskuteční již 19. ročník oblíbené akce Mikulášská jízda aneb Plnou parou přijíždí Mikuláš. Na Vaši účast se těší pořadatelé, mikulášský team i parní lokomotiva z letohradské výtopny. Bohužel to bude asi jedna z posledních jízd, které tato lokomotiva, zvaná Líza, bude absolvovat, neboť v dubnu příštího roku lokomotivě končí tlaková způsobilost kotle. Proto neváhejte! Bližší na plakátech, případně na NEBOJTE SE KLASIKŮ Soutěž Nebojte se klasiků proběhne ve hod. v budově LSG. Soutěž je určena žákům a studentům všech stupňů a typů škol. Soutěž je vyhlášena v těchto oborech a kategoriích: Obor: A sólový přednes B recitace s hudebním doprovodem C recitační skupiny Kategorie: 1 MŠ 2 1. stupeň ZŠ 3 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 4 SŠ, SOU, OU Uzávěrka přihlášek do Přihlášky posílejte na adresu: Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s., Václavské náměstí 1, Letohrad, tel. a fax: , Autor svým poutavým vyprávěním bezesporu zaujal i třídy deváťáků a sedmáků. Nejvýrazněji zapůsobil líčením životního příběhu rodáka z nedalekého Jamného, tzv. bezrukého Frantíka. Nad tím, co tento handicapovaný kluk a později muž dokázal, se všem tajil dech. Také barvité přiblížení faktů z r. 2003, spojených s medvědem, který napáchal veliké škody a skončil jako mučedník zastřelením, i osudy pytláků hrdinů jeho poslední knihy - z Beskydska, byly velmi zajímavé. Panu Sobotkovi touto cestou znovu děkujeme a těšíme se na podobně zdařilé setkání s autory KALFu napřesrok. Za ZŠ Lenka Venclová Den zdraví Když mě ráno začal olizovat můj pes, vstal jsem. Po vydatné snídani jsem měl jasný cíl, z Nekoře dorazit do Letohradu. Před školou už jsem byl dočista probuzený. Vyrazili jsme přes Písečnou a Šušek na cyklostezku a zamířili do

8 Cakle. Cestou nás potkalo několik drobných příhod: závod, pád Romana, setkání s paní alergickou na naše mnohačetné pozdravy. V Cakli jsme odložili kola do trávy a čekal tu na nás pan vousáč. Vypadal, zřejmě díky dlouhodobému pobytu v přírodě, jak zálesák, jak se patří. Při lezení na umělou stěnu se Hroch pokusil rozdělat oheň-neúspěšně. Pak přišel Knedla s tím, že i známí mu říkají pyromane. A začal vypravovat, že když mu byly čtyři, málem podpálil stodolu. No, po jeho zkušenostech nám nezbývalo, než ho k tomu pustit. Navíc se k němu přidal Tomáš a to už muselo jít samo. Skutečně oheň vzplál. Když všichni slezli či slanili ze stěny, ostatní si zahráli volejbal, fotbal a na schovávanou, mohli jsme jet domů. Jan Bezstarosti, 8. B Exkurze do ZOO a na Kuks V pátek časně ráno jsme se vydali do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Cestou si povídáme, sledujeme na Danově počítači Simpsnovi a posloucháme muziku. Přijíždíme kolem desáté. Ještě u bran ZOO dostaneme pracovní listy, zaměřené hlavně na vodní živočichy. Pak následuje rozchod. Zaujala nás stáda nosorožců, malý tygřík a projížďka safaribusem. Hlavu nám dovnitř strčila zebra a mohli jsme si ji i pohladit. To byl zážitek. Rozchod rychle utekl. Venku stál úplně jiný autobus i řidič. Ten už nás dovezl až do Letohradu. Cestou zpět jsme se ještě zastavili na Kuksu, co vypadá jako zámek. Uvnitř jsme ale nebyli. Jen v lese u Braunova Betlému a před budovou stály zajímavé sochy, které představovaly dobré a špatné vlastnosti. D. Beneš, M. Nejedlík a S. Leierová Den zdraví na prvním stupni ZŠ Komenského Na naší škole ve čtvrtek 20. září proběhl Den zdraví. Pátá třída organizovala Pohádkový les a na pomoc si pozvala obě 4. třídy. Přestrojili jsme se za pohádkové bytosti a rozdělili se na několik skupinek v okolí školy. Každá skupinka měla připravenou zábavnou soutěž i odměnu za dobrý výkon. Děti z 1. až 3. třídy šly trasou od ZŠ, kolem hřbitova, kapličky a kolem průmyslové školy. Asi 60 školáčků zdolávalo tuto pohádkovou cestu, ve které na ně čekalo 19 stanovišť. Úkoly byly různé, např. třídění zdravých a nezdravých potravin, rytířská dráha i navlékání korálků, skákání v pytli, chůze s míčkem, jízda na skateboardu. Dětem se to velmi líbilo a počasí nám také přálo. Všichni jsme si užili legrace. Ve stejný den se odpoledne konal i Běh Terryho Foxe, kterého se účastnilo 500 běžců a cyklistů. Tento mladík nám svým během ukázal svou velikou vůli překonat rakovinu. Jeho odhodlání by nám mělo být příkladem v překonávání překážek. Mohli jsme také přispívat na výzkum léku proti rakovině. Zprávu napsaly děti z 5. třídy 10 Dopravní výchova Ve čtvrtek se pátá třída vydala na dětské dopravní hřiště ve Vysokém Mýtě. Dobrou náladu a těšení nepokazil ani hustý déšť, který nás cestou provázel. Naštěstí pro nás, areálu autodromu se kapky téměř vyhnuly. Skupiny dětí se vystřídaly v učebně na projekci tematického filmu i v akci na kolech v zajetí značek, semaforů a pravidel silničního provozu. Děti se velmi zodpovědně postavily do role řidičů. Některé dokonce strávily přestávku na kolečkových bruslích bravurními kreacemi na rampách. Na hřišti se nám líbilo a rádi ho doporučíme dalším školákům. Pro výuku jsme si odnesli řadu materiálů a pro radost drobné dárečky. Odjezdem z DDH však dopravní výchova nekončí. V zimě nás čeká celodenní blok u nás ve škole se školitelem z DDH, testy, soutěže a na jaře se naše vědomosti a dovednosti pokusíme proměnit v řidičáky. Tak nám držte palce. Touto cestou také děkujeme p. Adamcovi z technických služeb za pohodovou cestu Žluťáskem MAD Letohrad. Mgr. Ivana Veselá Společné soutěžní odpoledne Tak jako v předchozích dvou letech ani letos (5. října) nesmělo chybět společné odpoledne pro naše nejmenší a jejich rodiče. Tentokrát ale soutěže pro děti pořádali naši loňští absolventi ze sportovní třídy. Počasí nám bohužel nepřálo, ale organizátoři dovedně improvizovali v prostorách školy. Po téměř dvou hodinách her a závodů došlo i na opékání na školní zahradě. Věřím, že tento společně strávený čas si užili všichni přítomní. Jménem p. uč. Augustové a Václavíkové děkuji všem rodičům za účast. Velmi děkuji všem zúčastněným absolventům 9. B za to, že si udělali čas na tuto akci. Mgr. Eva Čečetková ZŠ U DVORA Otevřený dopis ředitelky školy člence Rady Pardubického kraje Mgr. Marii Málkové Vážená paní radní, rozhodla jsem se na Vás jako naši krajskou zastupitelku obrátit s problémem, který považuji za zásadní. V letošním roce byla zahájena realizace školské reformy základního školství. V prvních a šestých třídách začínají školy vyučovat podle vlastních školních vzdělávacích programů. Většina pedagogů v tom vidí velkou příležitost k pozitivním změnám. Školám se dostává větší samostatnosti při sestavování učebních plánů, mohou využít disponibilních hodin k posílení některých předmětů nebo k ustanovení předmětů zcela nových. Škola tak může plně využít potenciálu lidských zdrojů, které má k dispozici. Pedagogům se otvírají další možnosti k využití moderních výukových metod. Zahájení výuky podle školních vzdělávacích programů předcházela několikaletá fáze přípravy. Učitelé se museli vzdělávat a školit, než vůbec mohli přikročit k vlastní tvorbě ŠVP. Konkrétně na naší škole (a domnívám se, že obdobný průběh měla přípravná fáze na většině základních škol) byl jmenován koordinátor ŠVP, dále pětičlenná pracovní skupina, která jezdila na školení a na pracovišti pak organizovala semináře a několikadenní soustředění, aby své zkušenosti a poznatky předala kolegům. Pedagogický kolektiv více jak po roce intenzivní práce dokončil dokument, který má přes 500 stran. Mám zásadní výhrady k tomu, jakým způsobem je respektive není - celá reforma finančně zajištěna. Ve finančních prostředcích, které jsme obdrželi od krajského úřadu, nebyla zohledněna částka, která by pokryla náklady na tvorbu ŠVP: na mzdy za zastupování vzdělávajících se učitelů na ocenění členů koordinační skupiny na odměny za zpracování dílčích částí ŠVP Současně s úbytkem žáků v letošním školním roce (celkově ubyli žáci, ale neubyl počet tříd) nám bude značně zkrácen rozpočet na mzdy. Abychom dodrželi závazné ukazatele, byla jsem nucena změnit výši osobního ohodnocení u všech pedagogických pracovníků na 0,- Kč. Kladu si otázku, zda při uplatnění zásady Za více práce - méně peněz lze vůbec nějak motivovat pracovníky k práci, aby se naplnila očekávání, která ve školskou reformu klademe. Nesouhlasím s tím, že naše nadřízené orgány rozhodnou o nové reformě školství a zrealizovat ji musí učitelé bez nároku na odměnu. Vážená paní radní, obracím se proto na Vás s žádostí o radu, jak bych měla odměnit práci pedagogů, kteří pracovali nad rámec svých povinností i ve svém volném čase, a jakým způsobem je mám motivovat pro jejich další práci. S pozdravem Mgr. Hana Kotlářová, ředitelka školy Upozornění Ve čtvrtek proběhne na ZŠ U Dvora Letohrad soutěžní akce Ochrana člověka za mimořádných událostí, v níž si děti ověří své teoretické znalosti a praktické dovednosti. Na závěr soutěže budou moci děti zhlédnout záchranáře v akci, mj. zásah profesionálního hasičského záchranného sboru. Z tohoto důvodubude uzavřeno parkoviště u kulturního domu - čtvrtek od 8.00 do hod. Telegraf ZŠ U Dvora proběhly třídní schůzky 6. tříd A navštívila hvězdárnu v Brně jsme si poslechli Povídání o píšťalových varhanách podzimní prázdniny divadlo Jak rychtář oženil kata

9 Průřezová témata ŠVP Součástí školního vzdělávacího programu (ŠVP), který je od září uváděn do praxe v 1. a 6. ročnících, je i 6 průřezových témat, které reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Vytvářejí příležitost pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. Jedná se o témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova.způsob zpracování těchto témat na 1. i 2. stupni je v kompetenci škol. ZŠ U Dvora začlenila všechna témata do obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů (rodinná a občanská výchova, český jazyk, přírodopis, výtvarná a hudební výchova, pracovní činnosti) a 3 z témat budou realizovány i formou projektů. Projekt pracující s tématem Osobnostní a sociální výchova bude probíhat ve 4. ročníku (2 dny) a 6. ročníku (3 dny). K programu pro 6. třídy přizveme vždy i pracovníky pedagogicko psychologické poradny. Témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Multikulturní výchova zpracujeme v celoškolních projektech, které se budou konat v pravidelných čtyřletých intervalech. Oba tyto projekty budou dvoudenní. V rámci Osobnostní a sociální výchovy vyrazily třídy 6. A a 6. B ze ZŠ U Dvora na třídenní pobyt v Dolní Čermné. Podrobnější informace nejen o průřezových tématech, ale i o celém ŠVP nazvaném Pomáháme dětem vkročit do života naleznete na Alena Boháčová Poznej sám sebe i druhé Poznej sám sebe i druhé byl název projektu pro 6. A. Jeho cílem bylo vytvoření nového třídního kolektivu, naučit děti vzájemné komunikaci mezi sebou, pomáhat si, poznat se při jiných akcích než pouze v prostředí školy. Do programu kurzu jsme zařadili činnosti na využití komunikačních schopností ve skupinách a vzájemné toleranci. Děti hrály hry rozvíjející důvěru, sebepoznání a sebekontrolu, podporující spolupráci a cvičení na pozornost a soustředění. Aktivity pro ně připravoval tým učitelů v přírodě, na hřišti a ve společenské místnosti. Jeden dopolední program připravili pracovníci z Pedagogicko psychologické poradny v Ústí nad Orlicí. Dětem byl na pobyt poskytnut příspěvek z grantu Preventivní programy realizované školami Ministerstvem školství. Na závěr děti vyplnily dotazník, kde zhodnotily celkovou úroveň kurzu. Výstupem tohoto projektu je dětmi vytvořený deník s fotografiemi. Hana Hanáková To jsme my! Třída 6. B vyrazila na badatelskou výpravu na území domorodého kmene. Základní tábor poskytl výbornou kuchyni, měkké postele, prostor ke spoustě aktivit i úkryt před nepřízní počasí. Většinu času ale mladí badatelé trávili v blízkém okolí základny, kde se ukrývaly prastaré moudrosti krále Ašóky, jejichž nalezení i rozluštění vyžadovalo spolupráci i důvtip jednotlivých členů týmů. Pro jednu z moudrostí se bylo potřeba vypravit i pod rouškou noci a poté se vypořádat s nepříjemnou kletbou šamana kmene, která oslepila některé z badatelů. Badatelé pátrali po obrazech v jeskyni Altamira, vyzkoušeli si i několik her domorodého kmene a pro zpestření se na chvíli stali i spisovateli, herci a režiséry. Může se zdát, že si děti jen na 3 dny připomněly prázdniny. Ve skutečnosti hry rozvíjely základní dovednosti v komunikaci a spolupráci, utvářely vztahy v nově vzniklém kolektivu, pomáhaly v porozumění sobě samému i druhých, přispěly k uvědomění si hodnoty spolupráce a pomoci, daly prostor tvořivosti atd. Vědecké poznámky a fotodokumentaci můžete nalézt na Alena Boháčová ZDRAVÍME VÁS ZE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Musím upřímně říci, že jsem velice zklamán tím, jak to u nás v České republice nefunguje. Pracovití, poctiví a snaživí lidé se uchylují do ústraní, opouštějí úřady, firmy, školství, vedoucí místa. Kdo nás povede? Kdo nám opraví kvalitně pračku nebo ledničku? Kdo nás přátelsky a příjemně obslouží v restauraci? Asi brzy málokdo. A my jen mlčky přihlížíme Ale tohle všechno se dá ještě nějak zachránit, odpustit, přehlédnout, zapomenout. Avšak naše dítě, které je špatně vedeno pedagogem, už těžko budeme zachraňovat. Dvacet let jsem působil v zahraničí. Byl jsem velkým přínosem pro ZUŠ, hudební scénu a kulturu v Německé spolkové republice. Dodnes mi děti a rodiče píší, jak jim chybím. Nechlubím se, není to můj styl a nemám to za potřebí, taková je prostě skutečnost, a každý má možnost se na mne informovat. Ale kam míří má slova? Po roce a půl mého působení v Letohradě měla spousta lidí možnost mne trochu poznat, jako pedagoga, muzikanta a jako člověka. Myslím si, že se snažím dělat svoji práci co nejlépe, snažím se, pokud je to v mých silách, každému vyjít vstříc - našim žákům, rodičům, městu, pedagogům atd. Netušil jsem, že existuje ještě něco, co mne dokáže tak nemile překvapit jako anonymní dopis někoho z mých kolegů/kolegyň. Podotýkám, že vím, o koho jde, není těžké si dát A + B dohromady. Tento anonymní dopis byl adresován na Ministerstvo školství do Prahy a na Krajský úřad do Pardubic, který je našim zřizovatelem. Byl psán 2. srpna 2007, tedy v době prázdnin. Dovolte mi prosím, abych touto cestou poděkoval tomuto člověku. Prokázal mi obrovskou službu. Neměl jsem sice v posledních čtyřech týdnech čas na mé žáky ani na hudbu, ale kontroly, které na mě poštval, mne posunuly dál a hodně jsem se jejich prostřednictvím naučil. Omlouvám se mým žákům a jejich rodičům, vše jim vynahradím. Nepřijel jsem do Letohradu bojovat s někým o falešnou přízeň, nýbrž dělat pro naše děti to nejlepší. Dělám tuhle práci rád a dělám ji pro naši celou ZUŠku, do které jsem se zamiloval. Je to úžasná škola s výbornými lidmi, má krásnou atmosféru a máme v Letohradě a v okolí spoustu šikovných a talentovaných dětí, které je třeba podpořit. Kdybych se náhodou musel s touto školou rozloučit, NE z vlastní iniciativy, tak Vám dám určitě vědět článkem v Letohradském zpravodaji. Anonymní dopisy jsou zvláštní kategorií písemností. Prakticky vždy jsou vytvořeny s úmyslem někoho nebo něco poškodit. Proč lidé píší anonymy? Základní vysvětlení je prosté, autor anonymního dopisu chce skrýt svou totožnost. Z nějakého důvodu nechce nebo není schopen, řešit situaci jinak, než tímto druhem písemnosti. V nesporné většině případů jde o vyřizování účtů. Pisatel anonymu má na někoho vztek, někomu závidí, cítí se ublížen, či chce někomu vyhrožovat. Lidé, kteří se sníží ke psaní anonymních dopisů neváhají také udávat či pomlouvat sami sebe, právě proto, aby od sebe odvrátili pozornost. Téměř ve všech případech jsou pisatelé anonymních dopisů psychicky abnormální. Často to bývají lidé hysteričtí, paranoidní nebo jinak psychicky nemocní. Anonymní dopis je pak možností, jak na sebe upozornit nebo vyděsit okolí a jeho pomocí ho ovládat. Společné rysy anonymů Protože se pisatelé snaží skrývat svou totožnost, musí nějakým způsobem měnit i písmo. V první řadě jde o změny, které při zkoumání rukopisů mají vést k domněnce, že dopis psala nevzdělaná osoba. Neprávem se totiž předpokládá, že právě nevzdělaní či méně vzdělaní lidé jsou schopni psát takové dopisy. Ve skutečnosti je to právě naopak. Mezi autory anonymních dopisů najdeme ve většině případů lidi vzdělané. Děkuji za Váš čas a přeji přesto všechno pěkný listopad. Váš Petr Oravec, statutární zástupce ředitele ZUŠ Letohrad VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Vernisáž výstavy fotografií Jana Váši a Jaroslava Šaldy se koná v sobotu ve 14:00 hod. v Oranžérii. Výstava s názvem Mašinka, má láska potrvá do Otevřeno: Po, St, Pá - 15:00-17:00 hod. So, Ne - 14:00-17:00 hod. 11

10 12 INFORMACE Z OBLASTNÍ CHARITY MATEŘSKÉ CENTRUM MOZAIKA Program na listopad 2007 Zveme všechny maminky a tatínky s dětmi především na mateřské dovolené, do mateřského centra v Letohradě. MC je místo setkávání, navazování nových přátelství, výměny zkušeností, získávání nových poznatků a aktivní trávení volného času s dětmi. Otevřeno máme Po, Út, Čt, Pá od 9.00 do hodin. PONDĚLÍ od do hod. Cvičení na míčích vede paní Hana Štěpánková protahovací, posilovací a zdravotní cviky na gymballech; vhodné i pro těhotné ÚTERÝ otevřená je herna MC od 9 do 12 hodin STŘEDA zhruba jednou za měsíc: výlet s dětmi, beseda ČTVRTEK od do Tvořivá dílna Výroba domácího mýdla Tvořivá dílna NENÍ Výroba lampiónů Výroba mikulášské dekorace Výroba adventních věnců info viz níže. PÁTEK od do Zpívánkové tvoření vedou Pavla Zamazalová a Hela Poláčková - hudebně pohybové činnosti a výtvarná činnost pro nejmenší děti SPORT KARATE TJ SPARTAK OEZ Letohrad oddíl KARATE TEAM KCK Letohradští karatisté smetli soupeře. Tento turnaj se nám vydařil. Reprezentovalo nás 20 borců, žactva a dorostu. Získali jsme 10 zlatých, 5 stříbrných a 12 bronzových medailí. KARATE TEAM KCK byl vyhlášen svazem jako nejúspěšnější tým mistrovství Východočeského svazu karate (již 3 rok po sobě!!) AKCE V CENTRU Podzimní burza dětského oblečení a potřeb do velikosti cca 130 cm, přijímáme oblečení, obuv, hračky, kočárky, sportovní a další potřeby Příjem věcí do prodeje: pátek Prodej věcí: sobota Výdej věcí a výplata peněz: sobota Manipulační poplatek je 10 % z vyplacené částky. Nevyzvednuté věci budou věnovány na charitativní účely. V těchto dnech je také možné věnovat oblečení a hračky charitě. KERAMICKÉ DÍLNY , , a nadále každých 14 dní v pátek od hod. Vyrábění a glazování dekorativních i užitkových předmětů z hlíny pro rodiče. Vede paní Petra Masarovičová. Poplatek je 50 Kč/1 lekce nebo předplatné 400 Kč/1 pololetí. Přihlašovat se můžete na uvedených kontaktech v 17 hod. Pochod světýlek po Letohradu (lampiónový průvod) Zveme všechny děti a rodiče ke společnému světélkování po městě s lampiónky. Sejdeme se v 17 hod. u centra Pod střechou a vydáme se směrem zámecký park. V cíli najdeme možná i poklad. Nezapomeňte si přinést lampiónky a svíčku od 18 hod. Promítání o Izraeli - Jeruzalém v pohybu aneb Videoprocházka po svatém městě S nejkrásnějšími místy Jeruzaléma a se svými zážitky z pracovního pobytu v Izraeli se s Vámi hledáčkem kamery podělí Tomáš Černohous. Vstupné dobrovolné se naši závodníci zúčastnili pod vedením hlavního trenéra Pavla Krátkého mistrovství Východočeského svazu karate v Hradci Králové, kde se o přímý postup na mistrovství ČR utkali borci ze všech oddílů Pardubického a Královéhradeckého kraje. V kategorii kata jsme vybojovali ve svých věkových kategoriích následující umístění: 1. místo a titul mistr VčSKe: David Beran 2. místo: Barbora Škorpilová 3. místo: Nikola Krátká, Lucie Lorencová, Martin Lorenc, Max Maixner, Jan Faltus Drobná chyba Nikoly Krátké v semifinále a Barbory Škorpilové ve finále připravila obě naše závodnice o zlato. Obě do té doby podávaly přesvědčivý výkon, škoda. Naštěstí v disciplíně kumite již soupeřkám nedaly šanci. V soutěži kumite jsme získali v jednotlivých věkových a váhových kategoriích následující umístění: od 16 hod. Výroba adventních věnců S sebou: polystyrenový nebo slaměný věnec, 4 svíčky, 4 hroty na zapíchnutí bude možné i zakoupit u nás. Další materiál a ozdoby zajistíme. Poplatek činí 40 Kč. Více informací a jednorázové akce jako jsou výlety, besedy a tvořivé dílny k různým příležitostem, naleznete na plakátech, níže uvedených kontaktech, letácích městského informačního centra a nástěnce centra Pod střechou. KONTAKTY: mob , tel , NZDM je zařízení pro děti a mládež od 10 do 18 let, které zřizuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí. Snažíme se dospívajícím nabízet bezpečný prostor pro trávení volného času způsobem, který si sami zvolí. Během času stráveného u nás mohou využít nabídky volnočasových aktivit (trampolína, kulečník, stolní fotbal, internet ) nebo nabízených služeb (poradenství, krizová intervence, zprostředkování kontaktu s institucemi ). Pobyt u nás a využívání všech služeb je anonymní a bezplatné. Otevřeno: Po, Út, Čt, Pá: , St zavřeno, individuální konzultace zavřeno od hod. Turnaj ve stolním fotbálku o drobné ceny od hod. Filmáč videoprojekce (film) od hod. Turnaj v ping-pongu o drobné ceny od hod. Art Workshop 1. místo a titul mistr VčSKe Nikola krátká - 50 kg, ml. dorost Bára Škorpilová - 57 kg dorost David Beran - 55 kg, ml. dorost Ondřej Stejskal - 65 kg, ml. dorost Martin Lorenc - 45 kg, ml. dorost Max Maixner - 40 kg, ml. dorost David Richter - 50 kg, ml. dorost Erika Mačátová - 35 kg, ml. žákyně Marek Schnaubert 60 kg, st. žáci 2. místo Václav Brynda 40kg, ml. žáci Marek Schnaubert Iva Hofmanová - 35 kg, ml. žákyně Ondřej Kalousek - 50 kg, ml. dorost kumite team družstvo dorostenky: B. Škorpilová, L. Jůzová, N. Krátká 3. místo Šimon Falta - 40 kg, ml. žáci

11 Petra Vávrová 35 kg, ml. žákyně Lucie Lorencová +35 kg, ml. žákyně Lucie Výprachtická +35 kg, ml. žákyně Michal Schnaubert + 60 kg, st. žáci Petra Krátká 50 kg, st. žákyně kumite team družstvo dorost: D. Beran, M. Lorenc, O. Stejskal Všichni mistři kraje si současně vybojovali nominaci na mistrovství ČR, které se bude konat první prosincový víkend v Ústí nad Labem se zúčastnili naši závodníci mezinárodního klání v Rychnově nad Kněžnou. Ve velmi slušné konkurenci zástupců z 8 zemí jsme obsadili v kata: Bára Škorpilová 3. místo dorostenky, Erika Mačátová 3. místo ml. žákyně, Roman Krátký 3. místo muži. Kumite: 1. místo: David Richtr - 50 kg st. žáci, Marek Schnaubert 60 kg st. žáci 2. místo: Nikola Krátká -55 kg ml. dorostenky, 3. místo: Erika Mačátová ml. žákyně 35 kg, Lucie Výprachtická + 35 kg, David Beran 55 kg st. dorostenci Wakizaši Cup Nymburk V celostátní konkurenci jsme se rozhodně neztratili. V kata jsme obsadili: 3. místo Bára Škorpilová. Kumite: 1. místo Nikola Krátká ml. dorostenky 55 kg, 2. místo Bára Škorpilová dorostenky +57 kg, Ondra Stejskal ml. dorost +65 kg, 3. místo David Beran ml. dorost do 55 kg. Úspěšné vystoupení a vzorná reprezentace našeho oddílu na letošním krajském mistrovství je povzbuzením do další práce jak pro naše mladé závodníky tak i pro trenéry našeho oddílu. Za podporu a spolupráci děkujeme TJ SPARTAK OEZ Letohrad a DDM ANIMO Žamberk. KCK Team. PŘÍMÝ TELEVIZNÍ PŘENOS Z LETOHRADU V sobotu od hodin utkání hokejbalové extraligy SK OEZ Testa Letohrad - TJ Škoda Plzeň. Pro diváky budou připraveny slosovatelné vstupenky (20 Kč) o ceny v podobě tří výherních poukázek v hodnotě Kč, Kč a 500 Kč. Přijďte se stát součástí přímého přenosu ČT 4 Sport. Přímý přenos bude z hokejbalového hřiště v pořadí druhým, kdy se první uskutečnil přesně před 1 rokem a 1 dnem ( Letohrad x Hradec Králové 2:2) DVĚ PRVENSTVÍ CH SILÁKŮ V Roudnici nad Labem si dali dostaveníčko vyznavači benčpresu a jednalo se o poslední klání v sezóně. Mezi 70 muži a 15 ženami se neztratili zástupci TJ Spartak OEZ Letohrad Vladimír Nebola a Jana Hokeyová, kteří ve svých kategoriích dominovali. Zkušený reprezentant Nebola zvítězil v kategorii do 75 kg výkonem 182,5 kg a napravil dojem z nepříliš úspěšné sezóny. Naopak debutantka, věkem juniorka, Hokeyová šokovala všechny přítomné a v prvním velkém závodě kariéry brala zlato za 47,5 kg v kategorii do 75 kg. Vladimír se dokonce pokoušel zlepšit si dva roky starý osobní rekord z MS v Americe. Váha 203,5 kg i přes hromové burácení diváků zůstala pro tentokrát nepokořena. Třeba si tento výkon schovává na MS v roce 2008, které se uskuteční v Praze, kam je již dnes reprezentačním trenérem nominován. Partnery pro pohárový závod se stali TJ Spartak OEZ Letohrad, Martin Krčmář pokrývačské a tesařské práce Jablonné nad Orlicí, Sklenářství Jelínek Jablonné nad Orlicí, Dancing club Bristol Letohrad, Servis chladící techniky M. Koucký Letohrad, Restaurace U Kapříka Letohrad, Ortes Petr Ordoš tesařské a pokrývačské práce Letohrad, MÚ Letohrad, Hartman CZ Letohrad. Roman Suchomel NOVINKY V TENISOVÉM KLUBU Tvrzení, že s příchodem podzimních plískanic končívala tenisová sezóna v Letohradě, je už minulostí. Jak jistě všichni víte, od počátku letošního roku je v Letohradě k dispozici nafukovací tenisová hala. Opětovné postavení tenisové haly je naplánováno na 20. října. Ceny pro zimní provoz zůstávají nezměněny a pohybují se od 240 Kč na hodinu za tenisový kurt. Novinkou je nabídka dárkových poukazů, díky nimž lze dosáhnout ještě výhodnějších cen. Nakolik je rekonstrukce tenisového areálu v Letohradě zdařilá, si již ověřila značná část občanů na vlastní kůži. Areál je hojně využíván a nabízené prostory umožňují i pořádání privátních sportovně-společenských akcí. Potěšující je také rostoucí zájem mezi mládeží, pro kterou tenisový klub (TK) uspořádal 7. října tenisový turnaj. Zúčastnilo se celkem 20 dětí, které byly rozděleny do třech skupin podle věku a výkonnosti. Ve skupině A-starší žáci a žákyně hrálo 8 dětí. Zvítězil Vojtěch Faltus, na druhém místě se umístila Šárka Borovičková před třetí Eliškou Faltusovou. Ve skupině B-mladší žáci hrálo 6 žáků a žákyň. Vyhrál Aleš Kylar před Davidem Motyčkou a třetím Stanislavem Kaláškem. Ve skupině C-hrálo 5 mladších žáků a 1 žákyně. Vítězem se stal Adam Vojtíšek, na druhém místě se umístil Patrik Hadrbolec a třetí příčku obsadil Jakub Lorenc. Pro kladné ohlasy zúčastněných dětí i přihlížejících rodičů tenisový klub uvažuje o pořádání turnajů pro mládež i v budoucnu. Již tradičně každou první sobotu v měsíci TK organizuje turnaj ve čtyřhře pro neregistrované hráče. Vítězem říjnového zápolení se stala dvojice Jiří Bárnet, Martin Toman, která ve finále porazila pár Karel Klohna, Pavel Kulhavý. Pro zájemce je také připravena dlouhodobá soutěž ve dvouhrách. Činnost TK Letohradu je také nově spojena s provozováním Sport baru. Nekuřácké prostředí láká návštěvníky k příjemnému posezení. Návštěvu je možné zpestřit utkáním ve stolním tenise, který je k dispozici za 50 Kč na hodinu. Veškeré rezervace a objednání hracích termínu lze provádět na tel u nového provozovatele tenisového areálu Jiřího Bárneta. Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách 13

12 ZVÍTĚZILA ELITA, PRO CENY ŠLA JELITA Tomuto krásnému verši pomohl vzniknout Mirek Wágner z Jablonného nad Orlicí, který navrhl v průběhu bowlingového turnaje zastupitelů měst a obcí Pardubického kraje změnu pravidel. To zásadní, že se bude hrát ve dvojicích, že dvakrát bude hra normální, tedy co shodíš, to máš a další hry už budou nenormální (v jedné hře devítka byla jako strajk, pak osmička a došli jsme až k šestce), zůstalo nezměněno. Beze změny zůstalo i odměnění hráče s nejnižším náhozem v normální hře. Byla připravena bowlingová koule z materiálu zelí, se kterou se může připravovat na příští podnik. Zuby si na ni brousil letohradský Jirka Adamec, který hodil 75 bodů. Po krku mu šel Vlastimil Kubíček z Králík, který hodil 66 bodů, cenu jim ale vyfoukla dobrá hospodyně Zuzana Tvrzníková ze Zámrsku, kterou podezírám, že má s koulí jiné, než avizované úmysly. Hodila 52 bodů a ostatním vyhrožovala, že příště budou zařazeny atletické disciplíny. Že mluvila z cesty, bylo vidět při pohledu na jejího partnera Luboše Růžičku z Lanškrouna. Ten měl výkonem 195 bodů nejvyšší nához v normální hře a pokud by došlo na její běhy a skoky, tak by ho to mohlo zabít. To přeci nikdo nechce. Mirek Wágner dělá v Jablonném turnaje ve volejbalu, podle výkonnosti má dvě skupiny, v jedné je elita a ve druhé jsou jelita a ceny si vybírají nejdříve jelita, elita má až co zbude. Rychle jsem to konzultoval s favority, těm se to takhle líbilo. Měl jsem z jejich přístupu k hmotným statkům radost, ale jelikož je všechny znám, uvědomil jsem si, že jinak to ani nemohlo dopadnout. Na prvním místě skončili Petr Tomášek a Luboš Marek z Brandýsa nad Orlicí (Petr je autorem nápadu na toto klání). S překvapivě malou ztrátou bylo druhé Ústí nad Orlicí A hráči Pavel Kodytek a Václav Klička, třetí skončila Jana Severová s Lubošem Bauchelem, hrající za Ústí B. O místo na bedně přišel čtvrtý Lanškroun proto, že jeho hráči dali přednost tomu, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se a střídali ne tak, aby vyhráli, ale aby si všichni (byli ve třech) zahráli. Z téměř čtyřiceti cen si tak šli jako první překvapivě vybírat (ne že by bylo překvapení, že skončili poslední, umístění nikdo netipoval, překvapením byla změna v pořadí, ve kterém se vybíralo) hráči Hnátnice, pak šel Zámrsk atd. No a tady jsem si užil podruhé, když jsem viděl, jak hráči dávají přednost ceně za dvacku např. před litrem rumu, či před jinou, obdobně hodnotnou cenou. Chci tímto nesouvislým povídáním říci, že se sešli bezvadní lidé, se kterými bylo radostí strávit část dne. Není proto až tak důležité pořadí (výsledky samozřejmě k dispozici jsou), jako konstatování, že hráli zástupci dvanácti měst a obcí a že se pokusíme akci v příštím roce zopakovat. Rádi bychom zajistili účast dvaceti čtyř obcí, první budou pozvaní ti co již hráli, pak půjde pozvánka ostatním. V případě, že bude volno, přijdou na řadu obce Hradecka. A tím se s Vámi loučí ten, co to řídil, Z. Barvínek. DALŠÍ ZPRÁVY SVATOVÁCLAVSKÁ SLAVNOST Státní svátek jsme již po 5. oslavili při bohoslužbě a následném programu na zámecké terase, který zaštiťovala rada města. Byl zajištěn kvalitní program, ale počasí nám nepřálo, takže žáci místní ZUŠ vystoupili v kostele a poslední bod programu taneční večer se skupinou Wejvrat se vůbec nekonal. Všem, kteří se na přípravě a průběhu slavnosti podíleli, patří velký dík. Bez Vás, ochotných dobrovolníků, by nebylo možné nic uskutečnit. Poděkování dále patří sponzorům, kteří poskytli svůj čas či finanční výpomoc: Charita, Elektro Fogl, Stavby Tomáš Kozel, Servis prům. chlazení - Alois Tacl, Bocus a. s. Hračky Vyhnálek Michal, Velkosklad nápojů Jiří Babák a těm, kteří přispěli dárky do kola štěstí: Textil Soňa Dolečková, U Berušky Radka Tomášová, Obuv Stanislav Skalický,Zlatnictví Martin Žďárek, Cukrárna Zdeněk Doleček, Drogerie Hana Stránská, Elektro KM, Papírnictví Alena Šťovíčková, Čistírna Alena Majvaldová, Potraviny Blanka Králíková a Oděvy Nguyen Thi Thoa. Letošní výtěžek jsme se rozhodli věnovat na opravu varhan v letohradském kostele. I přes nepřízeň počasí můžeme přispět částkou ,50 Kč. Děkujeme Vám, návštěvníkům, že Vás počasí neodradilo a za rok nashledanou. Za farní radu: Jana Skalická 14 VÝROČÍ MO ZTP Byl podzim roku 1957, na náměstí stála buňka, kde od půl páté prodával pan Liezner Jan noviny, časopisy, cigarety, známky a podobně. Sám byl invalida a chtěl i v Letohradě založit, jako v celé republice, organizaci. Přesvědčil několik lidí o vstupu do přípravného výboru, což se mu podařilo. Byla ustanovena tříčlenná skupina, která založila organizaci Svazu československých invalidů místní skupinu v Letohradě, okres Žamberk. Prvním předsedou se stal Prokopec Jan, později pan Liezner Jan, pokladník byl pan Fogl Antonín. Členská základna se rozšířila o několik dalších členů a v roce 1961 byl název organizace Svaz československých invalidů základní organizace Letohrad, okres Ústí nad Orlicí. V roce 1970 je nový název České sdružení svazu invalidů Letohrad. Funkci předsedy zastával pan Liezner, novým pokladníkem se stal pan Pauk Vladimír. V roce 1975 se opět měnil název: Svaz invalidů v ČSR základní organizace Letohrad, okres Ústí nad Orlicí. Zároveň je zvolen nový předseda pan Hanousek Karel, pokladníkem se stává Keprta Bohumil. Po roce 1987 je předsedou na krátkou dobu pan Katzer Ladislav, později pan Švec Jiří, pan Klapáč Jiří a pan Aplt Jiří. V roce 1989 je nová změna názvu na Svaz invalidů uákladní organizace Letohrad. Pokladníkem se stal pan Klášterecký Vojtěch. Roku 1990 je opět měna názvu Základní organizace zdravotně postižených Letohrad. V letech je předsedou pan Siede Jindřich. Novým předsedou do pololetí roku 1994 byl pan Michalička Ferdinand. V roce 1994 je nový název Základní organizace zdravotně postižených Letohrad a nový předseda pan Škoda Zdeněk. Od roku 1995 je nová hospodářka paní Vyčítalová Anna. Roku 1997 se opět mění název na Sdružení zdravotně postižených v ČR smíšená organizace Letohrad. Po pěti letech, tedy roku 2003, má název Svaz tělesně postižených v ČR, základní organizace Letohrad, a zároveň je utvořen klub SPCCH. Od roku 2006 je nová hospodářka paní Bednářová Eliška. Poslední název organizace je od roku 2006 Svaz tělesně postižených v České republice o.s., místní organizace Letohrad. Organizace se scházela nejdříve u pana Lieznera, později v domečku u zahradnictví Tříletých, dále pak v Klubu důchodců, nynější Komerční banka, později od roku 1994 v požární zbrojnici Letohrad a od roku 2001 do současnosti v DPS. V 70. a 80. letech se konaly různé akce v DK pro sluchově a zrakově postižené okresního charakteru s členskými schůzemi. Do roku 1990 získávala organizace peníze z tombol na akcích sluchově a zrakově postižených v DK a dále členové organizace prováděli sběr odpadních surovin a s doklady odevzdávali obdržený finanční obnos. Po roce 1990 se konaly schůze na různých místech, jako v jídelně v Perle, v myslivecké chatě a v poslední době v jídelně SPŠ v Letohradě. Důvod, proč se nekonaly tyto akce a členské schůze v DK, byl vysoký nájem. Lázeňský pobyt a rekondice byl dříve pro invalidy z finančních důvodů velmi výhodný. Dnes se již mnoho rekondičních pobytů pro invalidy v celé republice nekoná z finančních důvodů. Po roce 1990 pořádá organizace

13 pravidelné zájezdy na hrady a zámky, taktéž do muzeí a na plavání do Velkých Losin. Zdálo by se, že vzhledem ke změnám ve společnosti i v sociální oblasti, kdy invalidům pomáhá např. charitní ošetřovatelská služba, pečovatelská služba a vše je organizováno jinak než v minulosti, klesá význam svazu invalidů. Myslím, že tomu tak není. I v jiných spolcích se lidé sdružují podle společných zájmů a možností. Invalidé také mají potřebu se scházet, trochu společně čelit zdravotním omezením a snad i nadcházejícímu stáří, i když je to stojí moc fyzických sil. Zdá se mi, že tato organizace má ve městě svoje místo a mělo by s ní být počítáno. Jsou to většinou lidé, kteří už práci pro společnost odvedli, někdy za cenu velkého úsilí při svém zdravotním postižení (zaslouží si naši úctu?). Tolik ve stručnosti v krátkém pojednání z dostupných materiálů o základní organizaci v Letohradě. E. B., Z. Š. VZPOMÍNKA NA BRATRA ROBINA Milí přátelé, podzim je téměř za námi a s ním i tradiční akce skautského střediska Robinův oheň. Letos se konal 6. října a byl spojen s oslavou 100 let založení skautingu. Den jsme zahájili slavnostním nástupem u skautské klubovny na Kunčicích. Po zpěvu skautské hymny byli skautíci rozděleni do 15 skupinek. V každé byli zastoupeni jak skauti a skautky tak vlčata i světlušky. Pro tyto skupinky byl připraven netradiční závod s názvem Stezka bratra Robina. Trasa byla asi 6 kilometrů dlouhá a bylo na ní rozmístěno několik disciplín. Na jednotlivých stanovištích si skauti vyzkoušeli své dovednosti v poskytnutí první pomoci, střelbě ze vzduchovky, vázání uzlů nebo třeba při tvorbě létacího draka. V tomto závodě nešlo ani tak o to vyhrát, ale spíše o to, aby se děti vzájemně mezi sebou seznámily, dokázaly si vzájemně pomoci a společně něco vytvořily. Po celý den byl pro děti u klubovny připraven doprovodný program a také teplý oběd v podobě výborného guláše. Odpoledne po ukončení závodu a slavnostním vyhlášením vítězů byla u klubovny zasazena lípa, která nám bude připomínat tento významný rok v dějinách skautingu. V 18 hodin se celé středisko vydalo průvodem do kunčické skalky, kde celý den vyvrcholil tradičním zapálením slavnostního ohně na počest bratra Robina Vychytila. Myslím, že se celý den velmi vydařil. Na závěr patří velký dík všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu celého krásně prožitého dne. Jana Faltejsková Liga proti osteoporóze děkuje Pekárně Letohrad s.r.o. za dary ve prospěch Běhu Terryho Foxe. POZOR! Oznamujeme, že květinářství U Zvonečku (bývalé květinářství A. Maryšková) v ulici Vitanovského - z náměstí směrem do parku, zahajuje provoz. Přijďte si prohlédnout zrekonstruovaný interiér prodejny, rozšířili jsme sortiment a nabídneme Vám čerstvé řezané květiny. Těšíme se na Vaši návštěvu. OZNÁMENÍ Autoškola Trend Letohrad oznamuje, že přijímá nové uchazeče o řidičské oprávnění sk. B. Kurzy budou zaměřeny hlavně na jízdu v nastávajícím zimním období. Těšíme se na Vás. tel: ZE ZÁPISNÍKU POLICIE Ponechat věci v autě se nevyplácí. O tom se přesvědčili v noci z 27. na 28. září majitelé daewoo a fabie na Letohradsku. Ponechali si přes noc ve svých vozidlech peněženku, osobní doklady, kalkulačku, diplomatku a digitální foťák. Samozřejmě že takové nabídce nemohl zloděj odolat, vlezl do aut a věci si odnesl. Majitelům tak vznikla celková škoda přes 7 tisíc korun a nepříjemné běhání po úřadech. Letohradští policisté šetří případ neoprávněného výběru peněz z výherních automatů. Povedený hráč během minulého měsíce manipuloval v jedné z heren na Letohradsku s počitadlem výherních automatů. Aniž by do automatu vhodil peníze, vklad se na počítadle načetl a hráč si nechal u obsluhy vyplatit vloženou částku. Tímto svým kouskem připravil firmu vlastnící automaty o 58 tisíc korun. Jak to provedl, bude muset vysvětlit letohradským policistům. V noci ze 3. na 4. října v Letohradě hořelo. K požáru truhlárny vyjelo několik hasičských sborů, policisté i speciálně vycvičený pes. Oheň, který způsobil škodu za 400 tisíc korun, poškodil zařízení a zničil materiál. Příčinou vzniku požáru se policisté nadále zabývají. S MOUDRÝMI O ŽIVOTĚ Opravdové odpuštění je projevem nejvyššího stupně lidského počínání. Jaroslav Pospíšil SPOLEČENSKÁ KRONIKA Narodili se Patrik Schless Marek Adamec Vojtěch Řehák Adéla Dušková Adam Svatoš Sára Malá Vážení rodiče, radujeme se s Vámi společně z narození Vašeho děťátka a vítáme je jako nového občánka našeho města. Manželství uzavřeli Radek Zahradník Jitka Šilarová Milan Boleček Daniela Křivohlávková Pavel Vermouzek Táňa Filipová Tomáš Čáp Věra Vaníčková Michal Pirkl Kateřina Kalousková Milan Suslo Dagmar Motlová Petr Zdeněk Ilona Foglová Bohuslav Marek Lucie Štěpánková Petr Kozák Lenka Dušková Jiří Peteráč Veronika Dolečková Alois Pivoňka Lenka Špindlerová Vážení novomanželé, blahopřejeme Vám k uzavření manželství a přejeme, ať je Vaše manželství trvalé a šťastné. Jubilanti Miloslav Bednář Miloslav Mík Jitka Šlesingrová Eliška Dostálková Irena Žabová Růžena Stejskalová Marie Naimanová Milan Kundera Věra Faltusová Jarmila Pondělíčková Božena Suchomelová Gustav Künzel Anna Richterová Hedvika Vávrová Ladislav Veselík Vlasta Valentová Dobroslava Hejlová 15

14 Jiřina Vondrová Marie Adamcová Marie Maixnerová Eliška Francová Marie Horáčková Josef Zářecký 75 let Miluška Foglová, Letohrad 82 let Jaromíra Faitová, Letohrad 83 let Čeněk Krejsa, Letohrad 85 let Marie Novotná, Letohrad Vážení spoluobčané, blahopřejeme Vám k významnému životnímu výročí 70, 75, 80 nebo více let, které v listopadu oslavíte, a přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a životního elánu. Věk, případně část obce místa trvalého pobytu uvádíme jen v případě, že do uzávěrky měsíčníku máme písemný souhlas jubilantů. Děkujeme za pochopení. Vzpomínáme Jaroslav Kacálek, Letohrad Vážení pozůstalí, přijměte projev upřímné soustrasti. Společenská komise připravuje na další vítání občánků. DVACÁTÉ VÝROČÍ ÚMRTÍ JUDr. OLDŘICHA SRBA Narodil se 11. února 1908 ve Vysokém Mýtě. Práva studoval v Praze. Za války pracoval v ČKD Praha. V roce 1951 byl v rámci akce pomoci průmyslu přeřazen do výroby jako dělník. Později jako technicko hospodářský pracovník v ČSH Hradec Králové byl k 1. únoru 1959 uvolněn jako vyučující na železniční průmyslovou školu v Letohradě. Zde vyučoval v letech pozemní a železniční stavitelství, stavební mechaniku a všeobecně vzdělávací předměty (matematika, fyzika). V jeho osobních spisech je zapsáno: Je někdy až příliš laskavý na žáky, k nimž má srdečný vztah. Jeho kolegové ho měli rádi pro jeho obětavost a skromnost, žáci si vážili jeho hlubokých a všestranných znalostí. Měl rád hudbu, sám komponoval, hrál na housle a klavír. Na žádost školy pomohl při shromažďování materiálů k historii školy a dokladů o působení malíře Alfonse Muchy v Kyšperku. Jeho badatelské úsilí v tomto oboru bylo příkladné. Materiály byly instalovány v Síni tradic, otevřené u příležitosti oslav 30. výročí založení SPŠŽ. JUDr. Srb zemřel 23. listopadu Vladimír Švec, kronikář města Myslivecké sdružení Na Tiché Orlici Letohrad - Kunčice a skupina Tonic oldies v sestavě z let s původním repertoárem - Status Quo, Suzi Quatro, Matadors, Nazareth, Shocking Blues, Vás srdečně zvou na akci pořadanou v KD ve Verměřovicích dne 17. listopadu od hodin. Při taneční zábavě bude myslivecká kuchyně. Střední zdravotnická škola, Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí, Smetanova 838, tel , mob , internet:www.szsuo.cz otevře ve školním roce 2008/2009 dvě třídy denního studia 4letého oboru s maturitní zkouškou zdravotnický asistent M/007. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: : hod : hod : hod. AKADEMIE VZDĚLÁVÁNÍ v Ústí nad Orlicí Vás zve na semináře, zapište si do diáře Účetnictví a vedení daňové evidence s využitím výpočetní techniky (rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR) Lektor: Ing. Ivo Hikeš, účetní a daňový expert; Ing. Jana Lacková, účetní a daňový poradce Daňová reforma I. novela zákona o daních z příjmů Lektor. Ing. Jaroslav Trávníček, auditor Praha Aktuální změny ve mzdovém účetnictví Lektor: Květa Beranová, Pardubice Nový Zákoník práce v praxi doplněný o schválené změny a úpravy pro rok 2008 Lektor: JUDr. Jaromír Zrutský, rozhodce v procesech kol. vyjednávání MPSV ČR a polovíkendový seminář Daň z příjmů fyzických a právnických osob z pohledu roku 2007 změny v roce 2008 Lektor: Ing. Jan Vorlíček, ředitel FÚ HK Daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků a novinky ve zdaňování mezd v roce 2008 Lektor: Katarína Dobešová, specialistka v oblasti daně z příjmů Praha Daňová reforma II. novely ostatních daňových zákonů Lektor: Ing. Jaroslav Trávníček, auditor Praha DPH a daňový balík uplatňování DPH v roce 2008 Lektor: Ing. Hana Straková, MF ČR Praha Tel , ÚZSVM upozorňuje na změnu práv užívacích vztahů k majetku ČR Na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) přešla po bývalých okresních úřadech dnem příslušnost hospodařit mj. s nemovitostmi ve výpůjčce podle 59 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění. Jde o nemovitosti, které původně byly v režimu trvalého užívání dle 70 hospodářského zákoníku. U těchto výpůjček byla zákonem č. 1/2007 Sb., kterým se upravují některé užívací vztahy k majetku České republiky, původní zákonná doba trvání výpůjčky prodloužena, a to do , ovšem za podmínky, že vypůjčitel nejpozději dne písemně požádá o další úpravu právního vztahu k užívanému majetku. Pokud tak vypůjčitel neučiní, právní vztah výpůjčky zaniká uplynutím dne ÚZSVM upozorňuje zejména, že nejpozději do data ukončení výpůjčky se účastníci právního vztahu výpůjčky musí dohodnout na úpravě právních vztahů podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, jinak výpůjčka zanikne bez náhrady. Za žádosti podané podle zákona č. 1/2007 Sb. přitom nelze považovat žádosti případně podané před datem jeho účinnosti. Kontakty na Územní pracoviště ÚZSVM a na odbory Odloučených pracovišť naleznou občané a zástupci dotčených organizací na internetové adrese: v odkazu php. Bc. Izabela Noveská, v. r. vedoucí samostatného oddělení Komunikace INFORMACE Z MATRIKY Na matrice Městského úřadu v Letohradě se vydávají: - ověřené výpisy z obchodního rejstříku, - ověřené výpisy z katastru nemovitostí (nevydávají se snímky mapy).

15 Vyslovuji velké poděkování vážené rodině Martě a Ladislavu Maixnerovým z Orlice č.p. 117, kteří se po dobu mého úrazu starali o můj byt a postupně vyhledávali věci, které jsem potřebovala mít v Albertinu a též mi vozili ovoce. I když jsem už doma, stále mi se vším pomáhají. Za to jim patří můj vřelý dík. Vlasta Dostálková Z REDAKČNÍ POŠTY OBJEVEN DALŠÍ NEZNÁMÝ NÁHROBNÍ KÁMEN Při stavebních úpravách v kostele Letohrad-Orlice byl pod dlažbou vykopán náhrobní kámen. Objev znovu otevírá hledání místa kláštera Orlice, zapsaného např. v r v Registru pražských desátků ( Registra Decimarum Popalium). V knize Život pod Hůrou II, vydané u příležitosti 700. založení města Kyšperka Letohradu, je možné najít popis osídlování kraje pod Orlickými horami. Zde jsou od r mj. ŘÁDKOVÁ INZERCE CA Letohrad LUXOVÁ Marie, Tyršova 305 (blízko nádraží), tel , , Od listopadu objednávky pouze po dohodě na tel.: uvedeni držitelé panství kyšpereckého a od r páni na Orlici. Jejich život na Orlickém panství dokládají náhrobní desky přenesené ze starého kostela a umístěné ve stávající stavbě (viz foto v knize Život pod Hůrou II.). Nově nalezený náhrobní kámen s křížem nepatří panstvu a zřejmě byl zhotoven pro význačnou církevní osobnost. Jeho odkrytím, ale i dřívějším odhalením stavebních základů nad kostelem, posouvá historii osídlení zdejší oblasti do mladšího období. Otázkou zůstává, proč nebyl vyzvednut spolu s ostatními kameny Obec Orličky nabízí k prodeji místní komunikaci p.č o výměře m2. Komunikace se nachází směrem z Červenovodského sedla na Suchý vrch. Informace na tel , a proč byl přemístěn ze starého kostela pod dlažbu nové stavby. Jan Šlesingr, Kunčice 148, Letohrad Restaurace Kulturní dům Letohrad, Vás zve na třapáčové hody Otevřeno od 11:00 hod. do 16:00 hod. NEKUŘÁCKÉ PRO- STŘEDÍ. 17

16 18

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa Zastupitelstvo MČ Praha Benice I. schvaluje Návrhovou komisi ve složení Ing.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 30. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 11.7.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Josef Hraško ml.

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Josef Hraško ml. Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 04. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 30.12.2010 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Antonín Vyšohlíd, Mgr.

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM)

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více