Nový občanský zákoník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový občanský zákoník"

Transkript

1 kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník ZÁVAZKOVÉ PRÁVO David Hozman (2013) nebo

2 Literatura Dražka, Š, Darovací smlouva podle nového občanského zákoníku. Konkursní noviny, 7/2013, Brno : COOPER PRESS, 2013, s. 2. MK ČR E Dražka, Š, Koupě podle nového občanského zákoníku. Konkursní noviny, 10/2013, Brno : COOPER PRESS, 2013, s. 2. MK ČR E Marek, K. Ke smlouvě o dílo podle nového občanského zákoníku. Bulletin Advokacie, 10/2013, Praha : Česká advokátní komora, 2013, s. 6. MK ČR E 6469 Callaghan, I. Pacht. (http://www.epravo.cz/top/clanky/pacht html) Šerá, M. Szabová, A. Hardship doložka (nejen) podle nového občanského zákoníku. (http://www.epravo.cz/top/clanky/hardship-dolozka-nejen-podlenoveho-obcanskeho-zakoniku html) Němec. P, Neúměrné zkrácení a lichva dle nového občanského zákoníku. (http://www.epravo.cz/top/clanky/neumerne-zkraceni-a-lichva-dle-noveho-obcanskehozakoniku html)

3 definice 1721 Pojem závazku věřitelsko-dlužnický vztah relativní majetkový vztah mezi konkrétními subjekty (inter partes) obsah závazkového právního vztahu pohledávky věřitelovo právo vůči dlužníkovi na určité plnění dluh dlužníkova povinnost věřitelovo právo splněním uspokojit Závazek je právní pouto, které nás svou nevyhnutelností nutí, abychom v souladu s právem našeho státu poskytli někomu nějaké plnění. část čtvrtá NOZ

4 Základní zásady autonomie vůle smluvní typy (obsah odpovídá základnímu ustanovení) inominátní smlouvy ( 1746 odst. 1 neexistuje uzavřený počet smluvních typů) pacta sunt servanda (smlouvy se mají dodržovat) 3 odst. 2 písm. d): daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny, 1759: Smlouva strany zavazuje. Lze ji změnit nebo zrušit jen se souhlasem všech stran,... a 1790: Závazek nelze změnit bez ujednání věřitele a dlužník, neminem leaderem (nikomu neškodit) 6 odst. 2: Nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. 2900: je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.

5 Synallagmatické právní vztahy subjekty mají vůči sobě zpravidla vzájemná práva a povinnosti plnění se může domáhat jen ten subjekt, který sám splnil závazek dříve anebo je připraven jej splnit ( 1911)

6 Právní důvodu vzniku závazků: smlouva (závazkové právo smluvní) výjimečně i právní jednání jedné osoby veřejný příslib, slib odškodnění protiprávní čin (závazkové právo deliktní) subsidiární použití ustanovení o závazcích vznikajících ze smluv způsobení škody (porušením smluvních nebo zákonných povinností, včetně nekalosoutěžního jednání) prodlení vadnost plnění jiné právní skutečnosti zdánlivá smlouva (kvazikontrakt) nepřikázané jednatelství, upotřebení cizí věci k prospěchu jiného bezdůvodné obohacení (kvazidelikt)

7 Předsmluvní odpovědnost každý může vést svobodně jednání o smlouvě a neodpovídá za neuzavření smlouvy předstíraný úmysl ( 1728 odst. 1) nárok na náhradu škody vzniká pouze tehdy, pokud druhá strana nemá od počátku úmysl smlouvu uzavřít odstoupení od jednání ( 1729 odst. 1) dojde k přerušení jednání u téměř uzavřené smlouvy důvěrné informace ( 1730 odst. 2)

8 Smlouva projev vůle stran zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvou smlouva je uzavřena okamžikem účinnosti přijetí nabídky standardně předchází jednostranná právní jednání: nabídka vystavené zboží s cenou = nabídka s výhradou vyčerpání zásob opuštěn požadavek určitosti osob při činění návrhu akceptace výhrady = nová nabídka změny v dodacích podmínkách, balení, způsobech platby nejde o novou nabídkou, navrhovatel tyto dodatky musí výslovně odmítnout dodatky anebo odchylky neměnící podmínky nabídky nutnost výslovného odmítnutí konkludentní přijetí nabídky poskytnutím anebo přijmutím plnění

9 dražba Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy smlouva uzavřena příklepem veřejná soutěž výzva k podávání návrhů na uzavření smlouvy soutěž mezi neurčitým okruhem osob o podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy s vyhlašovatelem soutěže podmínky vyhlášení soutěže: písemná forma obsah závazku určení způsobu podávání návrhů stanovení lhůty, do kdy lze návrhy podávat

10 veřejná nabídka nabídka učiněná vůči neurčitému okruhu osob (nutnost uvedení všech podstatných náležitostí navrhované smlouvy) smlouva je uzavřena s osobou, která první učiní perfektní akceptaci (nutnost písemného potvrzení akceptace) nebo se všemi osobami, které ve stanovené lhůtě nabídku akceptují zadávání veřejných zakázek veřejná zakázka = úplatná smlouva financovaná z veřejných prostředků zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zadavatel je povinen postupovat dle zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace povinnost přihlašovatele prokázat kvalifikační předpoklady typické etapy soutěže: přijímání nabídek, otevírání obálek s nabídkami, posuzování a hodnocení nabídek odbornou komisí ustanovenou zadavatelem a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

11 Obchodní podmínky přednost smlouvy 1751 odst. 2 knock-out rule smlouva je uzavřena v rozsahu shody v obchodních podmínkách předložených oběma smluvními stranami obecné připojit ke smlouvě anebo musí být stranám známé vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi jen podnikatelé, postačuje odkaz právní úprava změny obchodních podmínkách ( 1752) institucionalizovaný subjekt (požadavek bankovního sektoru), v přiměřeném rozsahu, připuštění možnosti vypovědět smlouvu; nikoliv, pokud musel potřebu změny předpokládat při uzavření smlouvy a změna nesmí být dána změnou osobních a majetkových poměrů Potvrzovací dopis shrnutí uzavřené smlouvy je důkazem o obsahu smlouvy lze výslovně odmítnout

12 Závdavek důkazní funkce potvrzuje uzavření smlouvy (musí být odevzdán nejpozději při uzavření smlouvy) není výslovně upravena forma závdavku zajišťovací funkce utvrzení druhé smluvní strany, že závazek bude splněn paušalizované odstupné penální funkce není-li dluh splněn z důvodu na straně smluvní strany (ponechání závdavku / vrácení dvojnásobku)

13 výše úroků: Obecná úprava úroků sjednaná stanovená právním předpisem (úroky z prodlení) obvyklá výše požadovaná za úvěry vyvratitelné domněnka ročních úroků placení úroků: shodná měna, společně s jistinou, ročně pozadu 1805 odst. 2 sankce za otálení s uplatněním dluhu úroky neběží po dobu, od kdy dosáhnout výše jistiny do doby, než jsou soudně uplatněny lze požadovat úroky z úroků, bylo-li to výslovně ujednáno

14 Smlouva ve prospěch třetí osoby dlužník se zavazuje plnit třetí osobě plnění vyžaduje věřitel pokud obmyšlená osoba odmítne plnění, může věřitel požadovat plnění pro sebe Smlouva o plnění třetí osoby závazek sjednat plnění od třetí osoby náhrada škody, pokud třetí osoba neplní Smlouva o smlouvě budoucí závazek uzavřít ve stanovené době smlouvu výhradou nezměněných poměru ("clausula rebus sic stantibus ) závazek uzavřít budoucí smlouvu zaniká, pokud se okolnosti změnili do té míry, že nelze rozumně požadovat její uzavření

15 Ochrana slabší smluvní strany Změna okolností pravidlem je povinnost splnit bez ohledu na obtíže s tím spojené hard ship doložka obnova rovnováhy destabilizovaného vztahu 1765 zvlášť hrubý nepoměr zvýšením nákladů plnění neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění možnost obnovy jednání anebo obrátit se na soud

16 Neúměrné zkrácení (laesio enormis) hrubý nepoměr mezi plněním lze se domáhat zrušení smlouvy (námitka doplnění) prekluze práva, není-li uplatněno do 1 roku od uzavření smlouvy negativní vymezení: podnikatel při podnikatelské činnosti plnění z odvážných smluv pokud o tomto nepoměru nevěděla druhá smluvní strana plnění vyplývá ze zvláštního vztahu mezi smluvními stranami plnění zvláštní obliby zvláštní právní důvody nabytí ( 1793 odst. 2) Lichva hrubý nepoměr v plnění zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení a lehkomyslnosti absolutní neplatnost smlouvy

17 Adhezní smlouvy adheze označuje způsob uzavření smlouvy druhá strana nemá možnost ovlivnit obsah podstatných podmínek; vyvratitelná právní domněnky formulářové smlouvy doložky ve smlouvy platné, pokud je druhá strana seznámena neplatné ( 1800) lze je přečíst jen s obtížemi anebo jsou těžce srozumitelné; zároveň druhé straně působí újmu a jejich obsah nebyl náležitě vysvětleny; zvláště nevýhodná a odklání se od obvyklých podmínek kogentní úprava pro nepodnikatele

18 Spotřebitelské smlouvy nejde o samostatný smluvní typ smlouvy uzavírané mezi podnikatelem a spotřebitelem soubor ustanovení mající za cíl chránit spotřebitele (neprofesionála) základní pravidla: informační povinnost podnikatele ( 1811, 1820 a 1843) nelze se odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele použít výklad, který je pro spotřebitele nejpříznivější ochrana spotřebitele před nepřiměřenými podmínkami zakázaná ujednání ( 1814) vylučují nebo omezují práva spotřebitele při uplatnění odpovědnosti za vady či odpovědnosti za škodu a právo spotřebitele domáhat se soudní ochrany 3016 občanským zákoníkem nejsou dotčeny zvláštní právní předpisy na ochranu spotřebitele

19 komunitární právo směrnici 2011/83/EU o právech spotřebitelů směrnice 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách směrnice 2000/31/ES o elektronickém obchodu směrnice 2002/65/ES o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku směrnici 2008/122/ES o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně

20 distanční smlouvy a smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory 1828 odst. 2 (kdy je smlouva uzavřena mimo obchodní prostory) důkazní břemeno nese podnikatele odstoupení od smlouvy lhůta 14 dnů (převzetí zboží, uzavření smlouvy) pokud není spotřebitel poučen, lhůta 14 dnů počíná okamžikem doručení poučení anebo uplynutím 1 roku 1837 nemožnost odstoupení od smlouvy neobjednané plnění spotřebitel nemusí plnění vracet ani o přijetí plnění vyrozumívat podnikatele fikce poctivého držitele

21 finanční služby bankovní, platební, úvěrové nebo pojistné služby, smlouvy týkající se penzijního připojištění, investiční služby platí i pro finanční služby uzavřené distančním způsobem odstoupení od smlouvy lhůtě 14 dnů (uzavření smlouvy) lhůta 30 dnů pro životní pojištění a penzijní připojištění 1847 nemožnost odstoupení od smlouvy lhůta 30 dnů na vrácení peněžních prostředků přijatých od spotřebitele (s výjimkou částky zaplacené spotřebitelem za již skutečně poskytnuté služby) neobjednané plnění nevzniká povinnost zaplatit a ani jiné povinnosti

22 zákon č. 145/2010, o spotřebitelském úvěru neuvedení údajů vyjmenovaných v příloze č. 3 zákona vede k neplatnosti smlouvy (podmínky čerpání, úročení a splácení úvěru, povinnost bezplatně informovat) stanovení RPSN dle vzorce v příloze č. 5 zákona (nutnost uvádět i při inzerci) timesharing písemná forma sdělování informací v úředním jazyce členského státu EU, v němž má spotřebitel bydliště nebo jehož je příslušníkem (dle jeho volby) úřední předklad smlouvy do jazyku členského státu EU, na jehož území se nachází nemovitost nebo její část součástí smlouvy musí být formulář pro odstoupení od smlouvy lhůta pro odstoupení činí 14 dní

23 Společné závazky správa podle zásad o spoluvlastnictví společný zástupce pro doručování zvláštní ustanovení u jednotlivých způsobů zániku závazku nedělitelné plnění dlužníci plní společnou činností pokud to povaha závazku umožňuje, může věřitel plnění požadovat po kterémkoliv z dlužníků dlužník není povinen plnit žádnému z věřitelů bez souhlasu ostatních anebo pokud mu je poskytnuta přiměřená jistota

24 dělitelné plnění dlužník plní jen svůj díl věřitel je oprávněn přijmout svůj díl solidární plnění dlužníci plní společně a nerozdílně (věřitel může požadovat plnění po kterémkoliv ze spoludlužníků vyvratitelná domněnka stejné velikosti podílů spoludlužníků preventivní a následný regres mezi spoludlužníky ( 1876 odst. 2 pokud některý ze spoludlužníků nemůže splnit, rozvrhne se plnění na ostatní spoludlužníky) každý věřitel může požadovat od dlužníka splnění celé pohledávky dlužník plní tomu z věřitelů, který požádal první

25 Zajištění závazku prostředky, které sloužící k zabezpečení právního postavení věřitele vedlejší (akcesorický) právní vztah závislý na hlavním závazkovém vztahu nemohou existovat samostatně zanikají společně se závazkem hlavním plní funkci zajišťovací a uhrazovací druhy zajištění věcné záruky osobní záruky (splnění závazku je zajištěno celým majetkem zajistitele) utvrzení dluhu (smluvní pokuta a uznání dluhu) nová terminologie posilují důvěru věřitele

26 obecná ustanovení informační povinnost věřitele poskytnutí jistoty poskytuje se zřízením zástavního práva, není-li to možné způsobilým ručitelem spojena se zánikem zadržovacího práva nutnost přiměřeně doplnit jinak se nekrytý část závazku stane splatnou adekvátní výše jistoty lze odmítnout jistotu do částky vyšší, než kolik činí 2/3 obvyklé ceny nemovitost k podnikatelským účelům 1/2 obvyklé ceny cenný papír zajišťující bezpečný výnos 3/4 obvyklé ceny vklady v bankách do výše pojištění pohledávky z hypotéčních úvěrů nesmí po dobu, kdy slouží ke krytí hypotéčních zástavních listů, převýšit 70 % zástavní hodnoty zastavených nemovitostí (zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech)

27 Ručení osoba odlišná od dlužníka (ručitel) se zavazuje věřiteli splnit závazek dlužníka, pokud jej dlužník nesplní řádně a včas sám vzniká ze zákona anebo na základě písemného prohlášení ručitele (nutná faktická akceptace věřitelem) splatnost ručitelova závazku nastává na základě bezúspěšné písemné výzvy adresované dlužníkovi (výzvy není třeba, je-li zřejmé, že dlužník dluh nesplní) postavení ručitele odepřít plnění, pokud věřitel zavinil, že pohledávku nemůže splnit dlužník může uplatnit všechny námitky jako dlužník splněním závazku dochází k zákonné cesi pohledávky z věřitele na ručitele bez jeho souhlasu nemůže dojít ke změně jeho postavení ručení nezaniká (zánikem dlužníka, který je právnickou osobou; nemožností plnění hlavního závazku, pokud je závazek splnitelný ručitelem)

28 Finanční záruka zvláštní druh ručení vzniká písemným prohlášením výstavce učiněným v záruční listině stanoví výši záruky podmínky splatnosti záruky (předložení určitých dokumentů, časové omezení) možnost uplatnění námitek časové omezení záruky výstavcem bude zpravidla peněžní ústav bankovní záruka potvrzení finanční záruky třetí osobou plnění z finanční záruky lze postoupit

29 Zajišťovací převod práva dočasný převod práva dlužníka anebo třetí osoby vyvratitelná domněnka převodu s rozvazovací podmínkou prodlením dlužníka se stává převod práva nepodmíněným (uhrazovací funkce nemusí být naplněna prodejem převedeného práva) výplata rozdílu mezi hodnotou práva a výši zjištěného dluhu Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů mezi dlužníkem a věřitelem (subjektem dohody není plátce mzdy nutný předchozí souhlas) účinnost nastává okamžikem předložení plátci mzdy

30 Smluvní pokuta hrozbou další povinnosti (finančního plnění) pro případ porušení smluvní povinnosti lze ujednat i v jiném než peněžitém plnění není příslušenstvím pohledávky samostatně vymahatelné paušalizovaná náhrada škody moderační právo soudu (až do výše škody vzniklé ke dni soudního rozhodnutí) Uznání dluhu zakládá vyvratitelnou právní domněnku existence závazku přerušuje běh promlčecí doby způsob uznání dluhu jednostranné písemné prohlášení dlužníka (i v případě promlčených závazků) placením úroků částečným plněním závazku

31 Změna závazku přistoupení další právní důvod, který mění právní vztah mezi dlužníkem a věřitelem subjektů obsahu Postoupení pohledávky (cese) změna v osobě věřitele nevyžaduje se souhlas dlužníka dlužník může vůči nabyvateli uplatnit všechny námitky (nutnost oznámit existenci k započtení způsobilých pohledávek) společně přecházejí veškerá práva s pohledávkou spojená (příslušenství a zajištění)

32 výslovné umožnění globální cese určitého druhu vzniklé v určité době různé pohledávky z téhož právního důvodu nezpůsobilá pohledávka vázána na dobu života věřitele vyloučena dispozice s pohledávkou smlouvu právní důvod postoupení pohledávky smlouva o postoupení pohledávky (postupitel postupník) bezúplatně nebo úplatně (odpovědnost postupitele) tichá cese upraveno specifickým místem plnění postupitel vymáhá nárok svým jménem na účet postupníka otevřená cese ze zákona

33 Převzetí dluhu (privativní intercese) vstup nového dlužníka namísto dlužníka původního nutný souhlas věřitele konkludentní souhlas věřitele ( 1888 odst. 2) nabytí věci zapsané ve veřejném seznamu zatížené zástavním právem anebo jistotou vyvratitelná právní domněnka, že přešel i dluh zajištěný jistotou převzetí plnění ( 1889) dohoda mezi dlužníkem a třetí osobou, která se zaváže zařídit, aby dlužník nemusel plnit věřiteli nevzniká žádné právo na plnění proti třetí osobě nový dlužník může uplatnit stejné námitky jako dlužník předchozí zajištění trvá jen tehdy, pokud s ním souhlasí osoby, jenž je poskytly tichá intercese dlužník se od samého počátku zavazuje za třetí osobu, v jejíž prospěch sjednává plnění

34 Přistoupení k závazku (kumulativní intercese) na základě dohody s věřitelem přistupuje k závazku další dlužník nový dlužník je zavázán společně a nerozdílně Převzetí majetku celého majetku anebo poměrné části nepoužije se na zcizení podniku a na přeměny právnických osob solidární odpovědnost za dluhu, které s převzatým majetkem souvisí do výše nabytého majetku a jen dluhy, o nichž nabyvatel věděl anebo vědět musel (důkazní břemeno leží na věřiteli) osoba blízká bez omezení, nepřebírá však dluhy, o nichž nevěděla anebo vědět nemusela (důkazní břemeno leží a osobě blízké) opačné ujednání není vůči věřiteli účinné

35 Postoupení smlouvy pro synallagmatické vztahy (strana smlouvy je zároveň věřitelem i dlužníkem) souhlas druhé smluvní (postoupené) strany způsobilá smlouva nevylučuje to povahy smlouvy dosud nebylo ze smlouvy plněno (částečně)

36 změna v obsahu dohoda (kumulativní novace) odpovědnost za prodlení (dlužníka a věřitele) dohodou lze změnit obsah závazkového vztahu trvá původní právní skutečnost nikoliv předmět anebo závazek ze samostatného právního důvodu nemá dopad na zjištění závazku NOZ zahrnuje pod úpravu změny obsahu závazku novaci a narovnání respektovat předchozí formu vzniku závazku zajištění závazku se týká i práv vzniklých z novace a narovnání třetí osoba poskytující zajištění buď přistoupí k novaci nebo narovnání, či je vázána v rozsahu původního závazku a zůstávají jí zachovány všechny námitky

37 Novace ( 1891 a 1902) dosavadní závazek se ruší a nahrazuje se závazkem novým (privativní novace) případ, kdy vstupuje nový dlužník s dluhem ze samostatného závazku Narovnání ( 1903) dohoda o nahrazení sporných a pochybných práv a povinností generální narovnání nevztahuje se na práva, která byla vyloučena, anebo které nemohly mít strany na mysli platnost narovnání není dotčena omylem, pokud ho nevyvolá lstí druhá strana pokud dodatečně vyjde najevo, že některá ze stran pohledávku neměla

38 Zánik závazku (nikoliv zánik samotné smlouvy) přistoupení další právní skutečnosti, která zbavuje původní právní skutečnost právních účinků Splnění způsob, který směřuje k uspokojení věřitele řádným plněním včasným plněním dlužník plní na svůj náklad dluh se plní vcelku věřitel je povinen přijmout i částečné plnění (neodporuje-li to povaze závazku nebo účelu smlouvy), dlužník hradí zvýšené náklady věřitel je povinen vystavit kvitanci (potvrzení o splnění dluhu) a vrátit dlužní úpis

39 způsob peněžitého plnění: dlužník musí projevit vůli při plnění pokud je přednostně plněno na jistotu, úročí se náklady a smluvní úroky zákon určené náklady (uplatnění pohledávky) úroky z prodlení smluvní úroky jistina způsob plnění z více závazků: určení dlužník závazek, o jehož splnění věřitel dlužníka opomenul závazek, který není zajištěn, nebo je zajištěn nejméně závazek, který je nejdříve splatný

40 plnění třetí osobou se souhlas dlužníka osoba, která za dluh ručí anebo závazek jinak zajišťuje zákonná cese ( 1937 odst. 2) poukázka dispozitivní ustanovení ohledně podoby plnění kvalita střední jakosti ( 1915) čas místo na žádost věřitele ihned (do 5 dnů) podnikatelé při podnikatelské činnosti 1963 cena za dodání zboží je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury anebo obdržení zboží nepeněžitá dluh bydliště nebo sídlo dlužníka ( 1955) peněžitý dluh bydliště nebo sídlo věřitele, při bezhotovostního převodu je splněno okamžikem připsání na účet věřitele, při plnění poštovním poukazem vyplacení prostředků

41 dovolání se neúčinnosti smluvního ujednání směrnice 2011/7/EU o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích hrubě nespravedlivá vůči věřiteli ze zákonných důvodů: čas plnění je sjednáno v jinak než 1963 odchylují se od zákonné výše úroků Dohoda o zrušení závazku

42 Započtení vzájemných pohledávek stejného druhu dochází k okamžiku setkání obou pohledávek dohodou nelze započíst proti pohledávce výživného pro nezletilého jednostranným kompenzačním projevem soudně vymahatelné splatné pohledávky banka může použít prostředky na účtu jen k započtení pohledávky vzniklé na základě smlouvy o účtu Splynutím

43 Prominutím dluhu se souhlasem dlužníka vyvratitelná právní domněnka souhlasu dlužníka výslovným projevem věřitele vydáním kvitance anebo dlužnického úpisu Výpověď účinky ex nunc ke dni uplynutí výpovědní doby smlouva zákon právní vztahy uzavřené na dobu neurčitou (nikoliv povinnost něčeho se zdržet) z rozhodnutí soudu smlouvu na dobu určitou, která člověka zavazuje na dobu jeho života člověka anebo více jak deset let) tříměsíční výpovědní lhůta, která skončí vždy ke konci kalendářního čtvrtletí

44 účinky ex tunc Odstoupení od smlouvy nastávají ke dni doručení druhé straně, a to zpětně ke dni vzniku závazku smluvní strany si musí vrátit poskytnuté plnění nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře nedotýká se smluvní pokuty, úroků z prodlení, náhrady škody, zajištění dluhu a dalších ujednání, které dle své povahy mají zavazovat i po zániku závazku sankční opatření (porušení ujednání ve smlouvě nebo zákona) podstatné porušení povinnosti pokud smluvní strana věděla v době uzavření smlouvy nebo věděl mohla a měla, že druhá strana nebude mít zájem na plnění povinnosti při porušení smlouvy nepodstatné porušení povinnosti není splněno ani v dodatečně stanovené lhůtě poskytnuté věřitelem (není-li poskytnuta lhůta vůbec anebo je nedostatečná, nastávají účinky odstoupení až jejím uplynutím) pokud je poskytnuta přiměřená jistota

45 odstupné odstupné je peněžité plnění, které se smluvní strana zavazuje uhradit s úmyslem zrušit smlouvu toto právo zaniká poskytnutím nebo přijmutí alespoň částečného plnění Následná nemožnost plnění dluh je objektivně nesplnitelný nejde o případ, kde lze dluh splnit s většími obtížemi anebo pomocí třetí osoby důkazní břemeno dlužníka Smrt smluvní strany plnění je vázáno na osobu dlužníka anebo věřitele Uplynutím doby a prekluze

46 Odpovědnost za vady 1916 a násl. obecná úprava pouze pro úplatné plnění jednotlivé smluvní typy obsahují zvláštní úpravu (podrobná úprava u koupě movité věci) dlužník nemůže omezit zákonný rozsah odpovědnosti za vady věřitel se může tohoto práva vzdát písemnou formou odpovědnost za vady je vyloučena v případě zjevných vad (tyto musí být zjištěny při běžné prohlídce) vad, které lze zjistit z veřejného seznamu vad věcí prodávaných úhrnkem (uvedené neplatí, pokud zcizitel ujistit nabyvatele, že věc je bez jakýchkoliv vad)

47 vada věci ( 1916): předmět plnění nemá stanovené vlastnosti dlužník neupozorní na vady dlužník ujistí věřitele, že předmět plnění nemá vady neoprávněné zcizení věci druhy vad faktické vady kvalitativní jakosti kvantitativní množství, míře, hmotnosti právní vady předmětu plnění (včetně vad v dokladech nutných pro užívání věci)

48 reklamace (uplatnění vad) vytknutí vady nabyvatelem vůči zciziteli, ve kterém musí být vada náležitě identifikována, případně musí být popsán způsob, jakým se projevuje nutno učinit bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost si přenechanou věc prohlédnout, nejpozději však (promlčecí lhůta): do 6 měsíců od převzetí věci (zákonná záruka vada existovala v době plnění, projevit se může později) do konce záruční doby (záruka za jakost vada se vyskytla v průběhu záruční doby) nároky z vadného plnění (volba náleží nabyvateli věci) odstranitelná vada oprava doplnění plnění přiměřená sleva z ceny neodstranitelná vada odstoupení od smlouvy přiměřená sleva z ceny

49 Odpovědnost za prodlení subjekt je prodlení se splněním závazku prodlení dlužníka dluh není splněn včas, a i řádně liberační důvodu prodlení věřitele nároky z prodlení dlužníka vymáhat splnění dluhu odstoupit od smlouvy podstatné porušení povinnosti nepodstatné porušení povinnosti stanovení dodatečné lhůty v případě plnění věci přechod nebezpečí škody na věcí na dlužníka v případě peněžitého dluhu zákonný úrok z prodlení náhrada škody jen pokud není kryta úroky z prodlení zrušení smlouvy fixní smlouva sjednání přesné doba plnění a věřitel nemůže mít zájem na opožděném plnění)

50 prodlení věřitele nepřijme plnění, neposkytne součinnosti ke splnění dluhu, nevystaví kvitanci nároky z prodlení věřitele v případě plnění věci přechod nebezpečí škody na věcí na věřitele dlužník má možnost plnit do soudní úschovy původní pohledávka věřitele nezaniká

51 Exkurz o závazcích z právních jednání hlava II části třetí rozdělena na díly dle předmětu plnění 1. Převedení věci do vlastnictví jiného

52 Darování podstatné náležitosti smlouvy ( 2055) dárce x obdarovaný určení předmětu daru obsah závazku reálná podoba smlouvy dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci a obdarovaný dar přijímá konsensuální podoba smlouvy dárce se zavazuje bezplatně převést vlastnické právo k věci a obdarovaný nabídku daru přijímá písemná forma (v případě prodlení není povinen platit úroky z prodlení) pouhý slib darování není právně závazný slibující má však povinnost uhradit náklady účelně vynaložené v očekávání daru

53 odstoupení od smlouvy pokud není dar předán a je vážně ohrožena dárcova výživa nebo plnění dárcovi vyživovací povinnosti vady na darované věci (jde-li o vadu, na kterou dárce neupozornil) darování podpory opětující se dávky darování pro případ smrti posuzuje se zpravidla jako odkaz, nelze odvolat podmínky pro odvolání daru pro nouzi pro nevděk

54 odstoupení od smlouvy pokud není dar předán a je vážně ohrožena dárcova výživa nebo plnění dárcovi vyživovací povinnosti vady na darované věci (jde-li o vadu, na kterou dárce neupozornil) darování podpory opětující se dávky darování pro případ smrti posuzuje se zpravidla jako odkaz, nelze odvolat podmínky pro odvolání daru pro nouzi pro nevděk

55 Koupě podstatné náležitosti smlouvy ( 2079) prodávající x kupující určení předmětu koupě kupní cena musí být ujednán způsob jejího určení obsah závazku odevzdání předmětu koupě svépomocný prodej v případě prodlení s převzetím movité věci převedení vlastnické právo k předmětu koupě zaplacení dohodnuté cenu

56 jednotlivé druhy kupní smlouvy koupě movité věci smlouva o dodání spotřebního zboží, které je nutno sestavit nebo vytvořit smlouvu o dodání věci (pokud druhá strana nepředá podstatnou část materiálu na výrobu věci) místo plnění odevzdání věci, předání prvnímu dopravci (neplatí pro spotřebitele) koupě nemovité věci zdůrazněn intabulační princip přiměřené použití ustanoven o koupi movité věci prodej zboží v obchodě obecná právní úprava kupní smlouvy je rozšířena o další zvláštní ustanovení, která potlačují smluvní volnost účastníků (za účelem ochrany spotřebitele) jakost při převzetí ( 2161) povinnost předvedení činnosti a kontrola předmětu koupě zpřísňují odpovědnost za vady prodávajícího

57 koupě závodu převod činnosti zaměstnavatele a pohledávek a závazků, které náleží k závodu ochrana věřitelů: prodávající se stává ručitelem, pokud věřitel nevyslovil souhlas s převzetím dluhu věřitelé se mohou domáhat neúčinnosti převodu závazků převod vlastnického práva: zveřejněním údaje o uložení dokladu o koupi závodu do sbírky listin, pokud je kupující zapsán ve veřejném seznamu účinností smlouvy není dotčen intabulační princip prodej věci určené úhrnem anebo koupě naděje ( 2083)

58 Vedlejší ujednání výhrady nebo podmínky, na kterých je závislá účinnost kupní smlouvy písemná forma se vyžaduje jen, pokud mají mít ujednání povahu věcného práva výhrada vlastnického práva výhrada zpětné koupě povinnost kupujícího převést zpět na požádání věc prodávajícímu vzájemné vyrovnání při změně stavu věci (kupující oprávnění poctivého držitele, náhrada škody prodávajícímu) výhrada zpětného prodeje oprávnění kupujícího prodat předmět koupě zpět prodávajícímu předkupní právo označení stran předkupník x dlužník x koupěchtivý lze použít i na jiné způsoby zcizení věci koupě na zkoušku výhrada lepšího kupce rozhodujícím kritériem není výše kupní cena cenová doložka

59 Směna podstatné náležitosti smlouvy ( 2184) určení smluvních stran určení předmětu směny obsah závazku přiměřené použití ustanovení o kupní smlouvě zvláštní ustanovení o nebezpečí škody na věci

60 2. Přenechání věci k užití jinému Výprosa podstatné náležitosti smlouvy ( 2189) půjčitel x výprosník určení předmětu výprosy bezúplatnost obsah závazku přenechání věci k užívání bez ujednání doby a účelu půjčitel může žádat zpět kdykoli podle libosti.

61 Výpůjčka podstatné náležitosti smlouvy ( 2193) půjčitel x vypůjčitel určení předmětu výpůjčky (věc individuálně určená a věc nezuživatelná) bezúplatnost obsah závazkového právního vztahu dočasné přenechání věci ve způsobilém stavu k užívání ujednaným způsobem půjčitel může žádat vrácení věci ve sjednané lhůtě

62 Nájem podstatné náležitosti smlouvy ( 2201) pronajímatel x nájemce určení předmětu nájmu věc nemovitá a movitá věc nezuživatelná stanovení doby nájmu (a to i na dobu určitou) nájemné obsah závazkového právního vztahu přenechání práva věc užívat (nikoliv brát z věci užitky) udržovat věc ve způsobilém stavu a zajištění nerušeného užívání věci lze zapsat do veřejného seznamu nájemce je povinen o věc pečovat (provádět běžnou údržbu) a bez zbytečného odkladu oznámit potřebu provedení oprav věci po skončení nájemního vztahu je nájemce povinen věc vrátit ve stavu odpovídajícím způsobu užívání věci s přihlédnutím k obvyklému opotřebení

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Ing. Renata Rydvalová V Liberci, 26.9.2009 Obsah Úvod... 4 1 Uzavírání smluv dle zákona

Více

Díl čtvrtý Závazkové právo

Díl čtvrtý Závazkové právo Díl čtvrtý Závazkové právo Závazkové právo obecná část Pojem a charakteristika závazkových vztahů Závazkovým právem rozumíme velkou skupinu občanskoprávních vztahů, které nazýváme závazky. Svou povahou

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smluvní právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

Zákon. občanský zákoník. ze dne 3. února 2012. 1 Zákon č. 89/2012 - Občanský zákoník - Relativní majetková práva - Všeobecná ustanovení o závazcích

Zákon. občanský zákoník. ze dne 3. února 2012. 1 Zákon č. 89/2012 - Občanský zákoník - Relativní majetková práva - Všeobecná ustanovení o závazcích 1 Zákon č. 89/2012 - Občanský zákoník - Relativní majetková práva - Všeobecná ustanovení o závazcích Část čtvrtá Relativní majetková práva Hlava I: Všeobecná ustanovení o závazcích Díl 1: Vznik závazků

Více

Vydal Michal Hanych, Masarykova 28, 77900 Olomouc, v Brně roku 2013

Vydal Michal Hanych, Masarykova 28, 77900 Olomouc, v Brně roku 2013 1 Smlouvy podle nového občanského zákoníku 1. vydání, 2013 JUDr. Ing. Radovan Dávid, PhD. Bc. Michal Hanych Mgr. Aleš Koubek Mgr. Marcel Moštěk Michal Novotný Vydal Michal Hanych, Masarykova 28, 77900

Více

Občanské právo hmotné IV

Občanské právo hmotné IV Občanské právo hmotné IV Generováno 2. 6. 2015 A Okruh A.......................................................... A.1 Pojem a funkce závazkového práva......................................... 4 4 A.2

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 1. ÚVOD Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 Tento dokument obsahuje pouze upozornění na některé aspekty, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ), zákona č. 90/2012 Sb.,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně)

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Základy práva Učební texty k semináři Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) Datum: 12. 3. 2010 Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ a jiných výhod neziskovými organizacemi

Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ a jiných výhod neziskovými organizacemi Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ JUDr. Karel Pešta, Václav Hodonický Realizováno v rámci Projektu Posilování kapacit NNO v oblasti fundraisingu a dlouhodobého plánování

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844

HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 PRODUKTOVÉ ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PODMÍNKY HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011 ÚČINNÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ OD 31. PROSINCE 2013 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto základní

Více

Stručně Srozumitelně Na praktických příkladech PODNIKATELSKÝ MANUÁL K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU

Stručně Srozumitelně Na praktických příkladech PODNIKATELSKÝ MANUÁL K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU Stručně Srozumitelně Na praktických příkladech PODNIKATELSKÝ MANUÁL K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU Spojujeme teorii s praxí. Vydejte se na cestu s těmi, kteří ji vytyčili. www.prkpartners.com Podnikatelský

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

Nový občanský zákoník (NOZ od 1. 1. 2014) Oblast pojištění

Nový občanský zákoník (NOZ od 1. 1. 2014) Oblast pojištění Nový občanský zákoník (NOZ od 1. 1. 2014) Oblast pojištění Hlavní a podstatné změny, které nová právní úprava přináší v oblasti pojištění změny v právní úpravě po 1. lednu 2014 Finlearning.cz interní materiál

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 3

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 3 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 3 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 3 VYBRANÉ ZMĚNY V ÚPRAVĚ NÁJMŮ Vážení klienti, toto vydání newsletteru Vám přiblíží vybrané změny v oblasti právní úpravy nájemních vztahů se zaměřením

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon

Více

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU,

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BANKOVNICTVÍ Mgr. Jana Koubová, M. iur. comp. Mgr. Jitka Sytařová, LL.M. PALÁC MYSLBEK OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1 TEL.: 00 420 2 21 41 15 11 FAX: 00 420

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 SMLOUVA O DÍLO Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 Uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) evidenční číslo: níže

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO NÁCHOD 2) Sídlo: Parkány 311, 547 01 Náchod 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více