Nový občanský zákoník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový občanský zákoník"

Transkript

1 kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník ZÁVAZKOVÉ PRÁVO David Hozman (2013) nebo

2 Literatura Dražka, Š, Darovací smlouva podle nového občanského zákoníku. Konkursní noviny, 7/2013, Brno : COOPER PRESS, 2013, s. 2. MK ČR E Dražka, Š, Koupě podle nového občanského zákoníku. Konkursní noviny, 10/2013, Brno : COOPER PRESS, 2013, s. 2. MK ČR E Marek, K. Ke smlouvě o dílo podle nového občanského zákoníku. Bulletin Advokacie, 10/2013, Praha : Česká advokátní komora, 2013, s. 6. MK ČR E 6469 Callaghan, I. Pacht. (http://www.epravo.cz/top/clanky/pacht html) Šerá, M. Szabová, A. Hardship doložka (nejen) podle nového občanského zákoníku. (http://www.epravo.cz/top/clanky/hardship-dolozka-nejen-podlenoveho-obcanskeho-zakoniku html) Němec. P, Neúměrné zkrácení a lichva dle nového občanského zákoníku. (http://www.epravo.cz/top/clanky/neumerne-zkraceni-a-lichva-dle-noveho-obcanskehozakoniku html)

3 definice 1721 Pojem závazku věřitelsko-dlužnický vztah relativní majetkový vztah mezi konkrétními subjekty (inter partes) obsah závazkového právního vztahu pohledávky věřitelovo právo vůči dlužníkovi na určité plnění dluh dlužníkova povinnost věřitelovo právo splněním uspokojit Závazek je právní pouto, které nás svou nevyhnutelností nutí, abychom v souladu s právem našeho státu poskytli někomu nějaké plnění. část čtvrtá NOZ

4 Základní zásady autonomie vůle smluvní typy (obsah odpovídá základnímu ustanovení) inominátní smlouvy ( 1746 odst. 1 neexistuje uzavřený počet smluvních typů) pacta sunt servanda (smlouvy se mají dodržovat) 3 odst. 2 písm. d): daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny, 1759: Smlouva strany zavazuje. Lze ji změnit nebo zrušit jen se souhlasem všech stran,... a 1790: Závazek nelze změnit bez ujednání věřitele a dlužník, neminem leaderem (nikomu neškodit) 6 odst. 2: Nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. 2900: je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.

5 Synallagmatické právní vztahy subjekty mají vůči sobě zpravidla vzájemná práva a povinnosti plnění se může domáhat jen ten subjekt, který sám splnil závazek dříve anebo je připraven jej splnit ( 1911)

6 Právní důvodu vzniku závazků: smlouva (závazkové právo smluvní) výjimečně i právní jednání jedné osoby veřejný příslib, slib odškodnění protiprávní čin (závazkové právo deliktní) subsidiární použití ustanovení o závazcích vznikajících ze smluv způsobení škody (porušením smluvních nebo zákonných povinností, včetně nekalosoutěžního jednání) prodlení vadnost plnění jiné právní skutečnosti zdánlivá smlouva (kvazikontrakt) nepřikázané jednatelství, upotřebení cizí věci k prospěchu jiného bezdůvodné obohacení (kvazidelikt)

7 Předsmluvní odpovědnost každý může vést svobodně jednání o smlouvě a neodpovídá za neuzavření smlouvy předstíraný úmysl ( 1728 odst. 1) nárok na náhradu škody vzniká pouze tehdy, pokud druhá strana nemá od počátku úmysl smlouvu uzavřít odstoupení od jednání ( 1729 odst. 1) dojde k přerušení jednání u téměř uzavřené smlouvy důvěrné informace ( 1730 odst. 2)

8 Smlouva projev vůle stran zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvou smlouva je uzavřena okamžikem účinnosti přijetí nabídky standardně předchází jednostranná právní jednání: nabídka vystavené zboží s cenou = nabídka s výhradou vyčerpání zásob opuštěn požadavek určitosti osob při činění návrhu akceptace výhrady = nová nabídka změny v dodacích podmínkách, balení, způsobech platby nejde o novou nabídkou, navrhovatel tyto dodatky musí výslovně odmítnout dodatky anebo odchylky neměnící podmínky nabídky nutnost výslovného odmítnutí konkludentní přijetí nabídky poskytnutím anebo přijmutím plnění

9 dražba Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy smlouva uzavřena příklepem veřejná soutěž výzva k podávání návrhů na uzavření smlouvy soutěž mezi neurčitým okruhem osob o podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy s vyhlašovatelem soutěže podmínky vyhlášení soutěže: písemná forma obsah závazku určení způsobu podávání návrhů stanovení lhůty, do kdy lze návrhy podávat

10 veřejná nabídka nabídka učiněná vůči neurčitému okruhu osob (nutnost uvedení všech podstatných náležitostí navrhované smlouvy) smlouva je uzavřena s osobou, která první učiní perfektní akceptaci (nutnost písemného potvrzení akceptace) nebo se všemi osobami, které ve stanovené lhůtě nabídku akceptují zadávání veřejných zakázek veřejná zakázka = úplatná smlouva financovaná z veřejných prostředků zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zadavatel je povinen postupovat dle zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace povinnost přihlašovatele prokázat kvalifikační předpoklady typické etapy soutěže: přijímání nabídek, otevírání obálek s nabídkami, posuzování a hodnocení nabídek odbornou komisí ustanovenou zadavatelem a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

11 Obchodní podmínky přednost smlouvy 1751 odst. 2 knock-out rule smlouva je uzavřena v rozsahu shody v obchodních podmínkách předložených oběma smluvními stranami obecné připojit ke smlouvě anebo musí být stranám známé vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi jen podnikatelé, postačuje odkaz právní úprava změny obchodních podmínkách ( 1752) institucionalizovaný subjekt (požadavek bankovního sektoru), v přiměřeném rozsahu, připuštění možnosti vypovědět smlouvu; nikoliv, pokud musel potřebu změny předpokládat při uzavření smlouvy a změna nesmí být dána změnou osobních a majetkových poměrů Potvrzovací dopis shrnutí uzavřené smlouvy je důkazem o obsahu smlouvy lze výslovně odmítnout

12 Závdavek důkazní funkce potvrzuje uzavření smlouvy (musí být odevzdán nejpozději při uzavření smlouvy) není výslovně upravena forma závdavku zajišťovací funkce utvrzení druhé smluvní strany, že závazek bude splněn paušalizované odstupné penální funkce není-li dluh splněn z důvodu na straně smluvní strany (ponechání závdavku / vrácení dvojnásobku)

13 výše úroků: Obecná úprava úroků sjednaná stanovená právním předpisem (úroky z prodlení) obvyklá výše požadovaná za úvěry vyvratitelné domněnka ročních úroků placení úroků: shodná měna, společně s jistinou, ročně pozadu 1805 odst. 2 sankce za otálení s uplatněním dluhu úroky neběží po dobu, od kdy dosáhnout výše jistiny do doby, než jsou soudně uplatněny lze požadovat úroky z úroků, bylo-li to výslovně ujednáno

14 Smlouva ve prospěch třetí osoby dlužník se zavazuje plnit třetí osobě plnění vyžaduje věřitel pokud obmyšlená osoba odmítne plnění, může věřitel požadovat plnění pro sebe Smlouva o plnění třetí osoby závazek sjednat plnění od třetí osoby náhrada škody, pokud třetí osoba neplní Smlouva o smlouvě budoucí závazek uzavřít ve stanovené době smlouvu výhradou nezměněných poměru ("clausula rebus sic stantibus ) závazek uzavřít budoucí smlouvu zaniká, pokud se okolnosti změnili do té míry, že nelze rozumně požadovat její uzavření

15 Ochrana slabší smluvní strany Změna okolností pravidlem je povinnost splnit bez ohledu na obtíže s tím spojené hard ship doložka obnova rovnováhy destabilizovaného vztahu 1765 zvlášť hrubý nepoměr zvýšením nákladů plnění neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění možnost obnovy jednání anebo obrátit se na soud

16 Neúměrné zkrácení (laesio enormis) hrubý nepoměr mezi plněním lze se domáhat zrušení smlouvy (námitka doplnění) prekluze práva, není-li uplatněno do 1 roku od uzavření smlouvy negativní vymezení: podnikatel při podnikatelské činnosti plnění z odvážných smluv pokud o tomto nepoměru nevěděla druhá smluvní strana plnění vyplývá ze zvláštního vztahu mezi smluvními stranami plnění zvláštní obliby zvláštní právní důvody nabytí ( 1793 odst. 2) Lichva hrubý nepoměr v plnění zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení a lehkomyslnosti absolutní neplatnost smlouvy

17 Adhezní smlouvy adheze označuje způsob uzavření smlouvy druhá strana nemá možnost ovlivnit obsah podstatných podmínek; vyvratitelná právní domněnky formulářové smlouvy doložky ve smlouvy platné, pokud je druhá strana seznámena neplatné ( 1800) lze je přečíst jen s obtížemi anebo jsou těžce srozumitelné; zároveň druhé straně působí újmu a jejich obsah nebyl náležitě vysvětleny; zvláště nevýhodná a odklání se od obvyklých podmínek kogentní úprava pro nepodnikatele

18 Spotřebitelské smlouvy nejde o samostatný smluvní typ smlouvy uzavírané mezi podnikatelem a spotřebitelem soubor ustanovení mající za cíl chránit spotřebitele (neprofesionála) základní pravidla: informační povinnost podnikatele ( 1811, 1820 a 1843) nelze se odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele použít výklad, který je pro spotřebitele nejpříznivější ochrana spotřebitele před nepřiměřenými podmínkami zakázaná ujednání ( 1814) vylučují nebo omezují práva spotřebitele při uplatnění odpovědnosti za vady či odpovědnosti za škodu a právo spotřebitele domáhat se soudní ochrany 3016 občanským zákoníkem nejsou dotčeny zvláštní právní předpisy na ochranu spotřebitele

19 komunitární právo směrnici 2011/83/EU o právech spotřebitelů směrnice 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách směrnice 2000/31/ES o elektronickém obchodu směrnice 2002/65/ES o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku směrnici 2008/122/ES o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně

20 distanční smlouvy a smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory 1828 odst. 2 (kdy je smlouva uzavřena mimo obchodní prostory) důkazní břemeno nese podnikatele odstoupení od smlouvy lhůta 14 dnů (převzetí zboží, uzavření smlouvy) pokud není spotřebitel poučen, lhůta 14 dnů počíná okamžikem doručení poučení anebo uplynutím 1 roku 1837 nemožnost odstoupení od smlouvy neobjednané plnění spotřebitel nemusí plnění vracet ani o přijetí plnění vyrozumívat podnikatele fikce poctivého držitele

21 finanční služby bankovní, platební, úvěrové nebo pojistné služby, smlouvy týkající se penzijního připojištění, investiční služby platí i pro finanční služby uzavřené distančním způsobem odstoupení od smlouvy lhůtě 14 dnů (uzavření smlouvy) lhůta 30 dnů pro životní pojištění a penzijní připojištění 1847 nemožnost odstoupení od smlouvy lhůta 30 dnů na vrácení peněžních prostředků přijatých od spotřebitele (s výjimkou částky zaplacené spotřebitelem za již skutečně poskytnuté služby) neobjednané plnění nevzniká povinnost zaplatit a ani jiné povinnosti

22 zákon č. 145/2010, o spotřebitelském úvěru neuvedení údajů vyjmenovaných v příloze č. 3 zákona vede k neplatnosti smlouvy (podmínky čerpání, úročení a splácení úvěru, povinnost bezplatně informovat) stanovení RPSN dle vzorce v příloze č. 5 zákona (nutnost uvádět i při inzerci) timesharing písemná forma sdělování informací v úředním jazyce členského státu EU, v němž má spotřebitel bydliště nebo jehož je příslušníkem (dle jeho volby) úřední předklad smlouvy do jazyku členského státu EU, na jehož území se nachází nemovitost nebo její část součástí smlouvy musí být formulář pro odstoupení od smlouvy lhůta pro odstoupení činí 14 dní

23 Společné závazky správa podle zásad o spoluvlastnictví společný zástupce pro doručování zvláštní ustanovení u jednotlivých způsobů zániku závazku nedělitelné plnění dlužníci plní společnou činností pokud to povaha závazku umožňuje, může věřitel plnění požadovat po kterémkoliv z dlužníků dlužník není povinen plnit žádnému z věřitelů bez souhlasu ostatních anebo pokud mu je poskytnuta přiměřená jistota

24 dělitelné plnění dlužník plní jen svůj díl věřitel je oprávněn přijmout svůj díl solidární plnění dlužníci plní společně a nerozdílně (věřitel může požadovat plnění po kterémkoliv ze spoludlužníků vyvratitelná domněnka stejné velikosti podílů spoludlužníků preventivní a následný regres mezi spoludlužníky ( 1876 odst. 2 pokud některý ze spoludlužníků nemůže splnit, rozvrhne se plnění na ostatní spoludlužníky) každý věřitel může požadovat od dlužníka splnění celé pohledávky dlužník plní tomu z věřitelů, který požádal první

25 Zajištění závazku prostředky, které sloužící k zabezpečení právního postavení věřitele vedlejší (akcesorický) právní vztah závislý na hlavním závazkovém vztahu nemohou existovat samostatně zanikají společně se závazkem hlavním plní funkci zajišťovací a uhrazovací druhy zajištění věcné záruky osobní záruky (splnění závazku je zajištěno celým majetkem zajistitele) utvrzení dluhu (smluvní pokuta a uznání dluhu) nová terminologie posilují důvěru věřitele

26 obecná ustanovení informační povinnost věřitele poskytnutí jistoty poskytuje se zřízením zástavního práva, není-li to možné způsobilým ručitelem spojena se zánikem zadržovacího práva nutnost přiměřeně doplnit jinak se nekrytý část závazku stane splatnou adekvátní výše jistoty lze odmítnout jistotu do částky vyšší, než kolik činí 2/3 obvyklé ceny nemovitost k podnikatelským účelům 1/2 obvyklé ceny cenný papír zajišťující bezpečný výnos 3/4 obvyklé ceny vklady v bankách do výše pojištění pohledávky z hypotéčních úvěrů nesmí po dobu, kdy slouží ke krytí hypotéčních zástavních listů, převýšit 70 % zástavní hodnoty zastavených nemovitostí (zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech)

27 Ručení osoba odlišná od dlužníka (ručitel) se zavazuje věřiteli splnit závazek dlužníka, pokud jej dlužník nesplní řádně a včas sám vzniká ze zákona anebo na základě písemného prohlášení ručitele (nutná faktická akceptace věřitelem) splatnost ručitelova závazku nastává na základě bezúspěšné písemné výzvy adresované dlužníkovi (výzvy není třeba, je-li zřejmé, že dlužník dluh nesplní) postavení ručitele odepřít plnění, pokud věřitel zavinil, že pohledávku nemůže splnit dlužník může uplatnit všechny námitky jako dlužník splněním závazku dochází k zákonné cesi pohledávky z věřitele na ručitele bez jeho souhlasu nemůže dojít ke změně jeho postavení ručení nezaniká (zánikem dlužníka, který je právnickou osobou; nemožností plnění hlavního závazku, pokud je závazek splnitelný ručitelem)

28 Finanční záruka zvláštní druh ručení vzniká písemným prohlášením výstavce učiněným v záruční listině stanoví výši záruky podmínky splatnosti záruky (předložení určitých dokumentů, časové omezení) možnost uplatnění námitek časové omezení záruky výstavcem bude zpravidla peněžní ústav bankovní záruka potvrzení finanční záruky třetí osobou plnění z finanční záruky lze postoupit

29 Zajišťovací převod práva dočasný převod práva dlužníka anebo třetí osoby vyvratitelná domněnka převodu s rozvazovací podmínkou prodlením dlužníka se stává převod práva nepodmíněným (uhrazovací funkce nemusí být naplněna prodejem převedeného práva) výplata rozdílu mezi hodnotou práva a výši zjištěného dluhu Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů mezi dlužníkem a věřitelem (subjektem dohody není plátce mzdy nutný předchozí souhlas) účinnost nastává okamžikem předložení plátci mzdy

30 Smluvní pokuta hrozbou další povinnosti (finančního plnění) pro případ porušení smluvní povinnosti lze ujednat i v jiném než peněžitém plnění není příslušenstvím pohledávky samostatně vymahatelné paušalizovaná náhrada škody moderační právo soudu (až do výše škody vzniklé ke dni soudního rozhodnutí) Uznání dluhu zakládá vyvratitelnou právní domněnku existence závazku přerušuje běh promlčecí doby způsob uznání dluhu jednostranné písemné prohlášení dlužníka (i v případě promlčených závazků) placením úroků částečným plněním závazku

31 Změna závazku přistoupení další právní důvod, který mění právní vztah mezi dlužníkem a věřitelem subjektů obsahu Postoupení pohledávky (cese) změna v osobě věřitele nevyžaduje se souhlas dlužníka dlužník může vůči nabyvateli uplatnit všechny námitky (nutnost oznámit existenci k započtení způsobilých pohledávek) společně přecházejí veškerá práva s pohledávkou spojená (příslušenství a zajištění)

32 výslovné umožnění globální cese určitého druhu vzniklé v určité době různé pohledávky z téhož právního důvodu nezpůsobilá pohledávka vázána na dobu života věřitele vyloučena dispozice s pohledávkou smlouvu právní důvod postoupení pohledávky smlouva o postoupení pohledávky (postupitel postupník) bezúplatně nebo úplatně (odpovědnost postupitele) tichá cese upraveno specifickým místem plnění postupitel vymáhá nárok svým jménem na účet postupníka otevřená cese ze zákona

33 Převzetí dluhu (privativní intercese) vstup nového dlužníka namísto dlužníka původního nutný souhlas věřitele konkludentní souhlas věřitele ( 1888 odst. 2) nabytí věci zapsané ve veřejném seznamu zatížené zástavním právem anebo jistotou vyvratitelná právní domněnka, že přešel i dluh zajištěný jistotou převzetí plnění ( 1889) dohoda mezi dlužníkem a třetí osobou, která se zaváže zařídit, aby dlužník nemusel plnit věřiteli nevzniká žádné právo na plnění proti třetí osobě nový dlužník může uplatnit stejné námitky jako dlužník předchozí zajištění trvá jen tehdy, pokud s ním souhlasí osoby, jenž je poskytly tichá intercese dlužník se od samého počátku zavazuje za třetí osobu, v jejíž prospěch sjednává plnění

34 Přistoupení k závazku (kumulativní intercese) na základě dohody s věřitelem přistupuje k závazku další dlužník nový dlužník je zavázán společně a nerozdílně Převzetí majetku celého majetku anebo poměrné části nepoužije se na zcizení podniku a na přeměny právnických osob solidární odpovědnost za dluhu, které s převzatým majetkem souvisí do výše nabytého majetku a jen dluhy, o nichž nabyvatel věděl anebo vědět musel (důkazní břemeno leží na věřiteli) osoba blízká bez omezení, nepřebírá však dluhy, o nichž nevěděla anebo vědět nemusela (důkazní břemeno leží a osobě blízké) opačné ujednání není vůči věřiteli účinné

35 Postoupení smlouvy pro synallagmatické vztahy (strana smlouvy je zároveň věřitelem i dlužníkem) souhlas druhé smluvní (postoupené) strany způsobilá smlouva nevylučuje to povahy smlouvy dosud nebylo ze smlouvy plněno (částečně)

36 změna v obsahu dohoda (kumulativní novace) odpovědnost za prodlení (dlužníka a věřitele) dohodou lze změnit obsah závazkového vztahu trvá původní právní skutečnost nikoliv předmět anebo závazek ze samostatného právního důvodu nemá dopad na zjištění závazku NOZ zahrnuje pod úpravu změny obsahu závazku novaci a narovnání respektovat předchozí formu vzniku závazku zajištění závazku se týká i práv vzniklých z novace a narovnání třetí osoba poskytující zajištění buď přistoupí k novaci nebo narovnání, či je vázána v rozsahu původního závazku a zůstávají jí zachovány všechny námitky

37 Novace ( 1891 a 1902) dosavadní závazek se ruší a nahrazuje se závazkem novým (privativní novace) případ, kdy vstupuje nový dlužník s dluhem ze samostatného závazku Narovnání ( 1903) dohoda o nahrazení sporných a pochybných práv a povinností generální narovnání nevztahuje se na práva, která byla vyloučena, anebo které nemohly mít strany na mysli platnost narovnání není dotčena omylem, pokud ho nevyvolá lstí druhá strana pokud dodatečně vyjde najevo, že některá ze stran pohledávku neměla

38 Zánik závazku (nikoliv zánik samotné smlouvy) přistoupení další právní skutečnosti, která zbavuje původní právní skutečnost právních účinků Splnění způsob, který směřuje k uspokojení věřitele řádným plněním včasným plněním dlužník plní na svůj náklad dluh se plní vcelku věřitel je povinen přijmout i částečné plnění (neodporuje-li to povaze závazku nebo účelu smlouvy), dlužník hradí zvýšené náklady věřitel je povinen vystavit kvitanci (potvrzení o splnění dluhu) a vrátit dlužní úpis

39 způsob peněžitého plnění: dlužník musí projevit vůli při plnění pokud je přednostně plněno na jistotu, úročí se náklady a smluvní úroky zákon určené náklady (uplatnění pohledávky) úroky z prodlení smluvní úroky jistina způsob plnění z více závazků: určení dlužník závazek, o jehož splnění věřitel dlužníka opomenul závazek, který není zajištěn, nebo je zajištěn nejméně závazek, který je nejdříve splatný

40 plnění třetí osobou se souhlas dlužníka osoba, která za dluh ručí anebo závazek jinak zajišťuje zákonná cese ( 1937 odst. 2) poukázka dispozitivní ustanovení ohledně podoby plnění kvalita střední jakosti ( 1915) čas místo na žádost věřitele ihned (do 5 dnů) podnikatelé při podnikatelské činnosti 1963 cena za dodání zboží je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury anebo obdržení zboží nepeněžitá dluh bydliště nebo sídlo dlužníka ( 1955) peněžitý dluh bydliště nebo sídlo věřitele, při bezhotovostního převodu je splněno okamžikem připsání na účet věřitele, při plnění poštovním poukazem vyplacení prostředků

41 dovolání se neúčinnosti smluvního ujednání směrnice 2011/7/EU o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích hrubě nespravedlivá vůči věřiteli ze zákonných důvodů: čas plnění je sjednáno v jinak než 1963 odchylují se od zákonné výše úroků Dohoda o zrušení závazku

42 Započtení vzájemných pohledávek stejného druhu dochází k okamžiku setkání obou pohledávek dohodou nelze započíst proti pohledávce výživného pro nezletilého jednostranným kompenzačním projevem soudně vymahatelné splatné pohledávky banka může použít prostředky na účtu jen k započtení pohledávky vzniklé na základě smlouvy o účtu Splynutím

43 Prominutím dluhu se souhlasem dlužníka vyvratitelná právní domněnka souhlasu dlužníka výslovným projevem věřitele vydáním kvitance anebo dlužnického úpisu Výpověď účinky ex nunc ke dni uplynutí výpovědní doby smlouva zákon právní vztahy uzavřené na dobu neurčitou (nikoliv povinnost něčeho se zdržet) z rozhodnutí soudu smlouvu na dobu určitou, která člověka zavazuje na dobu jeho života člověka anebo více jak deset let) tříměsíční výpovědní lhůta, která skončí vždy ke konci kalendářního čtvrtletí

44 účinky ex tunc Odstoupení od smlouvy nastávají ke dni doručení druhé straně, a to zpětně ke dni vzniku závazku smluvní strany si musí vrátit poskytnuté plnění nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře nedotýká se smluvní pokuty, úroků z prodlení, náhrady škody, zajištění dluhu a dalších ujednání, které dle své povahy mají zavazovat i po zániku závazku sankční opatření (porušení ujednání ve smlouvě nebo zákona) podstatné porušení povinnosti pokud smluvní strana věděla v době uzavření smlouvy nebo věděl mohla a měla, že druhá strana nebude mít zájem na plnění povinnosti při porušení smlouvy nepodstatné porušení povinnosti není splněno ani v dodatečně stanovené lhůtě poskytnuté věřitelem (není-li poskytnuta lhůta vůbec anebo je nedostatečná, nastávají účinky odstoupení až jejím uplynutím) pokud je poskytnuta přiměřená jistota

45 odstupné odstupné je peněžité plnění, které se smluvní strana zavazuje uhradit s úmyslem zrušit smlouvu toto právo zaniká poskytnutím nebo přijmutí alespoň částečného plnění Následná nemožnost plnění dluh je objektivně nesplnitelný nejde o případ, kde lze dluh splnit s většími obtížemi anebo pomocí třetí osoby důkazní břemeno dlužníka Smrt smluvní strany plnění je vázáno na osobu dlužníka anebo věřitele Uplynutím doby a prekluze

46 Odpovědnost za vady 1916 a násl. obecná úprava pouze pro úplatné plnění jednotlivé smluvní typy obsahují zvláštní úpravu (podrobná úprava u koupě movité věci) dlužník nemůže omezit zákonný rozsah odpovědnosti za vady věřitel se může tohoto práva vzdát písemnou formou odpovědnost za vady je vyloučena v případě zjevných vad (tyto musí být zjištěny při běžné prohlídce) vad, které lze zjistit z veřejného seznamu vad věcí prodávaných úhrnkem (uvedené neplatí, pokud zcizitel ujistit nabyvatele, že věc je bez jakýchkoliv vad)

47 vada věci ( 1916): předmět plnění nemá stanovené vlastnosti dlužník neupozorní na vady dlužník ujistí věřitele, že předmět plnění nemá vady neoprávněné zcizení věci druhy vad faktické vady kvalitativní jakosti kvantitativní množství, míře, hmotnosti právní vady předmětu plnění (včetně vad v dokladech nutných pro užívání věci)

48 reklamace (uplatnění vad) vytknutí vady nabyvatelem vůči zciziteli, ve kterém musí být vada náležitě identifikována, případně musí být popsán způsob, jakým se projevuje nutno učinit bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost si přenechanou věc prohlédnout, nejpozději však (promlčecí lhůta): do 6 měsíců od převzetí věci (zákonná záruka vada existovala v době plnění, projevit se může později) do konce záruční doby (záruka za jakost vada se vyskytla v průběhu záruční doby) nároky z vadného plnění (volba náleží nabyvateli věci) odstranitelná vada oprava doplnění plnění přiměřená sleva z ceny neodstranitelná vada odstoupení od smlouvy přiměřená sleva z ceny

49 Odpovědnost za prodlení subjekt je prodlení se splněním závazku prodlení dlužníka dluh není splněn včas, a i řádně liberační důvodu prodlení věřitele nároky z prodlení dlužníka vymáhat splnění dluhu odstoupit od smlouvy podstatné porušení povinnosti nepodstatné porušení povinnosti stanovení dodatečné lhůty v případě plnění věci přechod nebezpečí škody na věcí na dlužníka v případě peněžitého dluhu zákonný úrok z prodlení náhrada škody jen pokud není kryta úroky z prodlení zrušení smlouvy fixní smlouva sjednání přesné doba plnění a věřitel nemůže mít zájem na opožděném plnění)

50 prodlení věřitele nepřijme plnění, neposkytne součinnosti ke splnění dluhu, nevystaví kvitanci nároky z prodlení věřitele v případě plnění věci přechod nebezpečí škody na věcí na věřitele dlužník má možnost plnit do soudní úschovy původní pohledávka věřitele nezaniká

51 Exkurz o závazcích z právních jednání hlava II části třetí rozdělena na díly dle předmětu plnění 1. Převedení věci do vlastnictví jiného

52 Darování podstatné náležitosti smlouvy ( 2055) dárce x obdarovaný určení předmětu daru obsah závazku reálná podoba smlouvy dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci a obdarovaný dar přijímá konsensuální podoba smlouvy dárce se zavazuje bezplatně převést vlastnické právo k věci a obdarovaný nabídku daru přijímá písemná forma (v případě prodlení není povinen platit úroky z prodlení) pouhý slib darování není právně závazný slibující má však povinnost uhradit náklady účelně vynaložené v očekávání daru

53 odstoupení od smlouvy pokud není dar předán a je vážně ohrožena dárcova výživa nebo plnění dárcovi vyživovací povinnosti vady na darované věci (jde-li o vadu, na kterou dárce neupozornil) darování podpory opětující se dávky darování pro případ smrti posuzuje se zpravidla jako odkaz, nelze odvolat podmínky pro odvolání daru pro nouzi pro nevděk

54 odstoupení od smlouvy pokud není dar předán a je vážně ohrožena dárcova výživa nebo plnění dárcovi vyživovací povinnosti vady na darované věci (jde-li o vadu, na kterou dárce neupozornil) darování podpory opětující se dávky darování pro případ smrti posuzuje se zpravidla jako odkaz, nelze odvolat podmínky pro odvolání daru pro nouzi pro nevděk

55 Koupě podstatné náležitosti smlouvy ( 2079) prodávající x kupující určení předmětu koupě kupní cena musí být ujednán způsob jejího určení obsah závazku odevzdání předmětu koupě svépomocný prodej v případě prodlení s převzetím movité věci převedení vlastnické právo k předmětu koupě zaplacení dohodnuté cenu

56 jednotlivé druhy kupní smlouvy koupě movité věci smlouva o dodání spotřebního zboží, které je nutno sestavit nebo vytvořit smlouvu o dodání věci (pokud druhá strana nepředá podstatnou část materiálu na výrobu věci) místo plnění odevzdání věci, předání prvnímu dopravci (neplatí pro spotřebitele) koupě nemovité věci zdůrazněn intabulační princip přiměřené použití ustanoven o koupi movité věci prodej zboží v obchodě obecná právní úprava kupní smlouvy je rozšířena o další zvláštní ustanovení, která potlačují smluvní volnost účastníků (za účelem ochrany spotřebitele) jakost při převzetí ( 2161) povinnost předvedení činnosti a kontrola předmětu koupě zpřísňují odpovědnost za vady prodávajícího

57 koupě závodu převod činnosti zaměstnavatele a pohledávek a závazků, které náleží k závodu ochrana věřitelů: prodávající se stává ručitelem, pokud věřitel nevyslovil souhlas s převzetím dluhu věřitelé se mohou domáhat neúčinnosti převodu závazků převod vlastnického práva: zveřejněním údaje o uložení dokladu o koupi závodu do sbírky listin, pokud je kupující zapsán ve veřejném seznamu účinností smlouvy není dotčen intabulační princip prodej věci určené úhrnem anebo koupě naděje ( 2083)

58 Vedlejší ujednání výhrady nebo podmínky, na kterých je závislá účinnost kupní smlouvy písemná forma se vyžaduje jen, pokud mají mít ujednání povahu věcného práva výhrada vlastnického práva výhrada zpětné koupě povinnost kupujícího převést zpět na požádání věc prodávajícímu vzájemné vyrovnání při změně stavu věci (kupující oprávnění poctivého držitele, náhrada škody prodávajícímu) výhrada zpětného prodeje oprávnění kupujícího prodat předmět koupě zpět prodávajícímu předkupní právo označení stran předkupník x dlužník x koupěchtivý lze použít i na jiné způsoby zcizení věci koupě na zkoušku výhrada lepšího kupce rozhodujícím kritériem není výše kupní cena cenová doložka

59 Směna podstatné náležitosti smlouvy ( 2184) určení smluvních stran určení předmětu směny obsah závazku přiměřené použití ustanovení o kupní smlouvě zvláštní ustanovení o nebezpečí škody na věci

60 2. Přenechání věci k užití jinému Výprosa podstatné náležitosti smlouvy ( 2189) půjčitel x výprosník určení předmětu výprosy bezúplatnost obsah závazku přenechání věci k užívání bez ujednání doby a účelu půjčitel může žádat zpět kdykoli podle libosti.

61 Výpůjčka podstatné náležitosti smlouvy ( 2193) půjčitel x vypůjčitel určení předmětu výpůjčky (věc individuálně určená a věc nezuživatelná) bezúplatnost obsah závazkového právního vztahu dočasné přenechání věci ve způsobilém stavu k užívání ujednaným způsobem půjčitel může žádat vrácení věci ve sjednané lhůtě

62 Nájem podstatné náležitosti smlouvy ( 2201) pronajímatel x nájemce určení předmětu nájmu věc nemovitá a movitá věc nezuživatelná stanovení doby nájmu (a to i na dobu určitou) nájemné obsah závazkového právního vztahu přenechání práva věc užívat (nikoliv brát z věci užitky) udržovat věc ve způsobilém stavu a zajištění nerušeného užívání věci lze zapsat do veřejného seznamu nájemce je povinen o věc pečovat (provádět běžnou údržbu) a bez zbytečného odkladu oznámit potřebu provedení oprav věci po skončení nájemního vztahu je nájemce povinen věc vrátit ve stavu odpovídajícím způsobu užívání věci s přihlédnutím k obvyklému opotřebení

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Závazkové právo Obecná část Obsah vznik závazků smlouva obsah

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Změny ve zvláštní části Nové smluvní typy Sjednocení úpravy

Více

Obsah závazku Základní zásady: Závazek musí obsahovat právní povinnost Mechanismus stanovení obsahu DOHODA DŮVOD ZÁVAZKU (CAUSA) Z jakého titulu má dl

Obsah závazku Základní zásady: Závazek musí obsahovat právní povinnost Mechanismus stanovení obsahu DOHODA DŮVOD ZÁVAZKU (CAUSA) Z jakého titulu má dl Obsah a změna závazku JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D. Katedra práva ESF Obsah závazku Základní zásady: Závazek musí obsahovat právní povinnost Mechanismus stanovení obsahu DOHODA DŮVOD ZÁVAZKU (CAUSA) Z jakého

Více

OBSAH DÍL TŘETÍ OBECNÁ ČÁST: ZÁVAZKOVÉ PRÁVO... 17

OBSAH DÍL TŘETÍ OBECNÁ ČÁST: ZÁVAZKOVÉ PRÁVO... 17 DÍL TŘETÍ OBECNÁ ČÁST: ZÁVAZKOVÉ PRÁVO... 17 Hlava dvacátá třetí: Obecné otázky závazkového práva... 19 1 Pojem závazkového práva... 19 2 Funkce závazkového práva... 20 3 Systém závazkového práva... 21

Více

aneb Jak na smlouvy?

aneb Jak na smlouvy? Zvláštní část závazkového práva aneb Jak na Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 30. března 2015 Přehled přednášky Smlouvy pojmenované a nepojmenované Zákonná ustanovení

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Smlouva o nájmu - podstatné náležitosti - pronajímatel se zavazuje

Více

Nový občanský zákoník. Závazkové právo Zánik závazků Část čtvrtá, Hlava I, Díl 7,

Nový občanský zákoník. Závazkové právo Zánik závazků Část čtvrtá, Hlava I, Díl 7, Nový občanský zákoník Závazkové právo Zánik závazků Část čtvrtá, Hlava I, Díl 7, 1908-2009 Základní charakteristika Dosažení cíle závazků (splnění) Řešení neplnění závazků ze zákona nebo poskytnutím právního

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Základní organizace a změny v oblasti přenechání věci k užití jinému

Základní organizace a změny v oblasti přenechání věci k užití jinému Právo ve financích a finančních službách JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Základní organizace a změny v oblasti přenechání věci k užití jinému 22.10.2014 Jana Zelinková OBSAH PREZENTACE 1. Úvod 2.

Více

Název vzdělávacího materiálu

Název vzdělávacího materiálu Název vzdělávacího materiálu Tematická oblast Občanské právo Datum vytvoření 18. 8. 2013 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód 4. ročník čtyřletého gymnázia a 8. ročník osmiletého gymnázia Závazkové

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

NOZ Závazkové právo Vybrané otázky. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva PF UK elischer@prf.cuni.cz

NOZ Závazkové právo Vybrané otázky. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva PF UK elischer@prf.cuni.cz NOZ Závazkové právo Vybrané otázky JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva PF UK elischer@prf.cuni.cz Systematika a pojmosloví Část čtvrtá : Relativní majetková práva Hlava I Všeobecná

Více

Kontraktační dovednosti

Kontraktační dovednosti Kontraktační dovednosti 4. TOP TEN v NOZ (nejdůležitější změny u smluvních vztahů) VOŠ SOKRATES letní semestr 2014 Ing. Martina Jiříková Nejdůležitější změny u smluvních vztahů Sjednocení právní úpravy

Více

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ 89/2012 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník ČÁST ČTVRTÁ RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA *** HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Zánik závazků. Právní charakteristika a způsoby zániku ObčZ NOZ

Zánik závazků. Právní charakteristika a způsoby zániku ObčZ NOZ Zánik závazků Právní charakteristika a způsoby zániku 559 587 ObčZ 1908 2009 NOZ Právní úprava Občanský zákoník: Část osmá Hlava první Obecná ustanovení Oddíl šestý 559-587 NOZ: Část čtvrtá - relativní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právní jednání a obecná část závazkového práva Obsah Právní jednání

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Interpretace práva Právní pomoc Závazkové vztahy Zajištění závazků

Interpretace práva Právní pomoc Závazkové vztahy Zajištění závazků Interpretace práva Právní pomoc Závazkové vztahy Zajištění závazků 4.INTERPRETACE PRÁVA Dělení: a) dle subjektu, který výklad provádí b) dle metody a způsobu výkladu c) dle poměru smyslu právní normy a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

Komerční bankovnictví 7

Komerční bankovnictví 7 Komerční bankovnictví 7 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: 1) Obecná východiska 2) Zástavní

Více

Změna závazků obč. zákoníku NOZ

Změna závazků obč. zákoníku NOZ Změna závazků 516 543 obč. zákoníku 1879 1907 NOZ Třídění změn závazků Podle subjektů závazkového vztahu Podle obsahu a předmětu závazkového vztahu Změny v subjektech závazkového vztahu Na straně věřitelské

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SMLUVNÍ VZTAHY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Seznam autorů... 5 Seznam použitých zkratek KAPITOLA I. Pojem, povaha, předmět, systém a prameny obchodního práva... 27

Seznam autorů... 5 Seznam použitých zkratek KAPITOLA I. Pojem, povaha, předmět, systém a prameny obchodního práva... 27 Obsah Seznam autorů......................................... 5 Seznam použitých zkratek............................... 21 KAPITOLA I. Pojem, povaha, předmět, systém a prameny obchodního práva............

Více

Nájem dle nového občanského zákoníku

Nájem dle nového občanského zákoníku Nájem dle nového občanského zákoníku Real Estate Market Autumn 2013 Jan Šolc Obsah Přehled závazkových vztahů z titulu přenechání věci k užití jinému upravených v NOZ Základní znaky nájmu a pachtu a rozdíly

Více

Přehled obsahu. str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI

Přehled obsahu. str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI Úvodní výklady... 1 Kapitola 1. Pojem a předmět tzv. obchodů (obchodních závazků)... 1 1 I.

Více

OBSAH. Část první OTÁZKY KE ZVÁŽENÍ PŘED VYTVÁŘENÍM (POSUZOVÁNÍM) NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY

OBSAH. Část první OTÁZKY KE ZVÁŽENÍ PŘED VYTVÁŘENÍM (POSUZOVÁNÍM) NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY OBSAH O autorce... XII Seznam použitých zkratek...xiii Předmluva... XV Část první OTÁZKY KE ZVÁŽENÍ PŘED VYTVÁŘENÍM (POSUZOVÁNÍM) NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Právní režim smlouvy... 1 1.1 Právní režim

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Výprosa, Výpůjčka, Zápůjčka, Úvěr Nový občanský zákoník 89/2012 Sb.

Výprosa, Výpůjčka, Zápůjčka, Úvěr Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. Výprosa, Výpůjčka, Zápůjčka, Úvěr Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. ANOTACE 1. Základní charakteristika výprosy, výpůjčky, půjčky 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby duben 2013 4. Obor středního

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

Smluvní právo. Nové uzavírání smluv, na co vše si při podpisu smlouvy dát pozor 15. ledna 2014

Smluvní právo. Nové uzavírání smluv, na co vše si při podpisu smlouvy dát pozor 15. ledna 2014 Smluvní právo Nové uzavírání smluv, na co vše si při podpisu smlouvy dát pozor 15. ledna 2014 Základní pravidlo smluvního práva "Daný slib zavazuje a smlouvy mají být plněny." Smlouvy HLAVNÍ ZÁSADY: smlouva

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Otázka: Závazkové právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jan Révai

Otázka: Závazkové právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jan Révai Otázka: Závazkové právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Jan Révai Upravuje vztahy, v nichž určitá osoba je oprávněna žádat splnění nějaké povinnosti od jiné osoby, která má tuto povinnost

Více

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Diskusní setkání časopisu Stavební fórum ve spolupráci s advokátní kanceláří Salans Olga Humlová, Michal Hink

Více

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Závazky ze smluv o přepravě. Přeprava osob a věcí. Přeprava osoby. Základní ustanovení. Díl 7. Oddíl 1.

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Závazky ze smluv o přepravě. Přeprava osob a věcí. Přeprava osoby. Základní ustanovení. Díl 7. Oddíl 1. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník Díl 7 Závazky ze smluv o přepravě Oddíl 1 Přeprava osob a věcí Pododdíl 1 Přeprava osoby 2550 Základní ustanovení Smlouvou o přepravě osoby se dopravce zavazuje přepravit

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Základy práva, 13. dubna 2015

Základy práva, 13. dubna 2015 a a Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 13. dubna 2015 právních Přehled přednášky a právních právních Náhrada Vždy se nahrazuje újma na jmění (škoda) Nemajetková újma

Více

Právní důsledky vad, reklamace a spory

Právní důsledky vad, reklamace a spory Právní důsledky vad, reklamace a spory JUDr. David Uhlíř www.lawoffice.cz Vady díla Dílo má vady, jestliže neodpovídá smlouvě. Část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky. Řádné plnění bez

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 2. května 2013 Ročník: první Předmět

Více

Novace. Přistoupení. pohledávky. Převzetí dluhu. Narovnaní. k dluhu. Privat INTERCESE FORTFAITING. Kumulat INTERCESE

Novace. Přistoupení. pohledávky. Převzetí dluhu. Narovnaní. k dluhu. Privat INTERCESE FORTFAITING. Kumulat INTERCESE Změny závazků D ZV V Převzetí dluhu Privat INTERCESE Novace Narovnaní Postoupení pohledávky CESE Přistoupení k dluhu Kumulat INTERCESE smluvní ESKONT FACTORING FORTFAITING testamentární ZAVĚŤ Dd SMLOUVA

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_07_RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA I_P1-2 Číslo projektu:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SMLUVNÍ VZTAHY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

18.12.2013. JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D.

18.12.2013. JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D. Obecné závazkové právo v NOZ Upozornění na zajímavé novinky Společné hledání odpovědí Aktivní a interaktivní JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D. Přestávky po 50 minutách Komunikace Autogramy po představení

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) Předmluva.......................... 11 Seznam použitých zkratek............. 13 IV. URČITOST VYMEZENÍ ZAJIŠŤOVANÉ

Více

Nový občanský zákoník. Závazkové právo Změna závazků Část čtvrtá, Hlava I, Díl 6,

Nový občanský zákoník. Závazkové právo Změna závazků Část čtvrtá, Hlava I, Díl 6, Nový občanský zákoník Závazkové právo Změna závazků Část čtvrtá, Hlava I, Díl 6, 1879-1907 Oddíl 1 Změna v osobě věřitele nebo dlužníka: Pododdíl 1 Změna v osobě věřitele Postoupení pohledávky 1879-1886:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

Cenný papír 514 544 NOZ 545 654 NOZ

Cenný papír 514 544 NOZ 545 654 NOZ Cenný papír 514 544 NOZ Právn vní skutečnosti 545 654 NOZ Téma prezentace 1. Cenný papír 2. Právní skutečnosti Právní jednání Právní události Promlčenía prekluze Cenný papír Cenný papír ( CP ) listina,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA II_P1-2 Číslo projektu:

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo Účastník VŘ: Jméno / Název:.. Adresa / Sídlo:.. r.č. / IČ:.. Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/2008 6. kolo 1. Účastník výběrového řízení (dále jen VŘ ) prohlašuje, že je

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Obsah. O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1

Obsah. O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1 O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII Část první OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1 I. Smlouva pojem, vznik... 1 II. Předsmluvní odpovědnost... 3 III. Uzavření smlouvy...

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

Kontraktační dovednosti

Kontraktační dovednosti Kontraktační dovednosti 4. Novinky ve smluvních typech VOŠ SOKRATES letní semestr 2014 Ing. Martina Jiříková Veřejné x soukromé právo Veřejné metoda regulace Rozdílné postavení subjektů (vrchnostenské

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O DÍLO uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník") 1. Smluvní strany 1.1 Sdružení pro likvidaci komunálního

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 43/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 41 ze dne 15.01.2014 Vzorová darovací smlouva pro poskytování darů z rozpočtu městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI podle 2201 občanského zákoníku 89/2012 Sb. I. SMLUVNÍ STRANY Pronajímatel: Občanské sdružení Ramus Volyňská 1189/1 Praha 10, 100 00 IČ 22830065 a nájemce, uvedený v části 2

Více

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:...

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:... Licenční smlouva kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 14a zák. č. 106/1999 Sb. ( zákon o svobodném přístupu k informacím ) a ust. 2358 a násl. a 2371 a násl zák. č. 89/2012 Sb. ( občanský

Více

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta 7822/SPB/2014-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/7677/2014-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město zastoupená Ing. Vladimírem

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské právo - vznik, obsah, změny, zánik a zajištění závazků III/2 VY_32_INOVACE_193 3 Název

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Všeobecné podmínky a KS, realizace KS, poruchy KS, zánik KS Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Všeobecné

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ. vybraných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY.

PLATNÉ ZNĚNÍ. vybraných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY. PLATNÉ ZNĚNÍ vybraných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY 51a Tato hlava zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 2b)

Více

Relativní (závazková) majetková práva se uplatňují v závazkových vztazích, v nichž určitá osoba je oprávněna žádat splnění povinnosti od jiné osoby.

Relativní (závazková) majetková práva se uplatňují v závazkových vztazích, v nichž určitá osoba je oprávněna žádat splnění povinnosti od jiné osoby. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I I M a j e t k o v á p r á v a Z á k l a d n í p o j m y a r o z l i š e n í Podle občanského zákoníku jsou majetková práva rozdělena na absolutní a relativní podle jejich

Více

Z jiných skutečností uvedených v zákoně (část

Z jiných skutečností uvedených v zákoně (část DŮVODY VZNIKU ZÁVAZKŮ ( 1723 OZ) Z právních úkonů (část IV. 1724 2893 NOZ i další zákony) Ze způsobené škody (část IV., hlava III.NOZ) Z bezdůvodného obohacení ( 2991a násl.noz) Z jiných skutečností uvedených

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 1562/ULN/2015-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/1844/2015-ULNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, zastoupená Ing. Milošem

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů ( 2894-3014 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů ( 2894-3014 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs. ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů ( 2894-3014 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Základní koncepce hradí se majetková újma (škoda) nemajetková újma

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

společně dále také jen převodce

společně dále také jen převodce Smlouva o bezúplatném podmíněném zajišťovacím převodu družstevního podílu v družstvu, se sídlem, IČO, dle 2040 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a 736 zák. č. 90/2012 Sb. Smluvní strany:, r.č., trvale bytem,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více