Nový občanský zákoník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový občanský zákoník"

Transkript

1 kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník ZÁVAZKOVÉ PRÁVO David Hozman (2013) nebo

2 Literatura Dražka, Š, Darovací smlouva podle nového občanského zákoníku. Konkursní noviny, 7/2013, Brno : COOPER PRESS, 2013, s. 2. MK ČR E Dražka, Š, Koupě podle nového občanského zákoníku. Konkursní noviny, 10/2013, Brno : COOPER PRESS, 2013, s. 2. MK ČR E Marek, K. Ke smlouvě o dílo podle nového občanského zákoníku. Bulletin Advokacie, 10/2013, Praha : Česká advokátní komora, 2013, s. 6. MK ČR E 6469 Callaghan, I. Pacht. (http://www.epravo.cz/top/clanky/pacht html) Šerá, M. Szabová, A. Hardship doložka (nejen) podle nového občanského zákoníku. (http://www.epravo.cz/top/clanky/hardship-dolozka-nejen-podlenoveho-obcanskeho-zakoniku html) Němec. P, Neúměrné zkrácení a lichva dle nového občanského zákoníku. (http://www.epravo.cz/top/clanky/neumerne-zkraceni-a-lichva-dle-noveho-obcanskehozakoniku html)

3 definice 1721 Pojem závazku věřitelsko-dlužnický vztah relativní majetkový vztah mezi konkrétními subjekty (inter partes) obsah závazkového právního vztahu pohledávky věřitelovo právo vůči dlužníkovi na určité plnění dluh dlužníkova povinnost věřitelovo právo splněním uspokojit Závazek je právní pouto, které nás svou nevyhnutelností nutí, abychom v souladu s právem našeho státu poskytli někomu nějaké plnění. část čtvrtá NOZ

4 Základní zásady autonomie vůle smluvní typy (obsah odpovídá základnímu ustanovení) inominátní smlouvy ( 1746 odst. 1 neexistuje uzavřený počet smluvních typů) pacta sunt servanda (smlouvy se mají dodržovat) 3 odst. 2 písm. d): daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny, 1759: Smlouva strany zavazuje. Lze ji změnit nebo zrušit jen se souhlasem všech stran,... a 1790: Závazek nelze změnit bez ujednání věřitele a dlužník, neminem leaderem (nikomu neškodit) 6 odst. 2: Nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. 2900: je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.

5 Synallagmatické právní vztahy subjekty mají vůči sobě zpravidla vzájemná práva a povinnosti plnění se může domáhat jen ten subjekt, který sám splnil závazek dříve anebo je připraven jej splnit ( 1911)

6 Právní důvodu vzniku závazků: smlouva (závazkové právo smluvní) výjimečně i právní jednání jedné osoby veřejný příslib, slib odškodnění protiprávní čin (závazkové právo deliktní) subsidiární použití ustanovení o závazcích vznikajících ze smluv způsobení škody (porušením smluvních nebo zákonných povinností, včetně nekalosoutěžního jednání) prodlení vadnost plnění jiné právní skutečnosti zdánlivá smlouva (kvazikontrakt) nepřikázané jednatelství, upotřebení cizí věci k prospěchu jiného bezdůvodné obohacení (kvazidelikt)

7 Předsmluvní odpovědnost každý může vést svobodně jednání o smlouvě a neodpovídá za neuzavření smlouvy předstíraný úmysl ( 1728 odst. 1) nárok na náhradu škody vzniká pouze tehdy, pokud druhá strana nemá od počátku úmysl smlouvu uzavřít odstoupení od jednání ( 1729 odst. 1) dojde k přerušení jednání u téměř uzavřené smlouvy důvěrné informace ( 1730 odst. 2)

8 Smlouva projev vůle stran zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvou smlouva je uzavřena okamžikem účinnosti přijetí nabídky standardně předchází jednostranná právní jednání: nabídka vystavené zboží s cenou = nabídka s výhradou vyčerpání zásob opuštěn požadavek určitosti osob při činění návrhu akceptace výhrady = nová nabídka změny v dodacích podmínkách, balení, způsobech platby nejde o novou nabídkou, navrhovatel tyto dodatky musí výslovně odmítnout dodatky anebo odchylky neměnící podmínky nabídky nutnost výslovného odmítnutí konkludentní přijetí nabídky poskytnutím anebo přijmutím plnění

9 dražba Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy smlouva uzavřena příklepem veřejná soutěž výzva k podávání návrhů na uzavření smlouvy soutěž mezi neurčitým okruhem osob o podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy s vyhlašovatelem soutěže podmínky vyhlášení soutěže: písemná forma obsah závazku určení způsobu podávání návrhů stanovení lhůty, do kdy lze návrhy podávat

10 veřejná nabídka nabídka učiněná vůči neurčitému okruhu osob (nutnost uvedení všech podstatných náležitostí navrhované smlouvy) smlouva je uzavřena s osobou, která první učiní perfektní akceptaci (nutnost písemného potvrzení akceptace) nebo se všemi osobami, které ve stanovené lhůtě nabídku akceptují zadávání veřejných zakázek veřejná zakázka = úplatná smlouva financovaná z veřejných prostředků zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zadavatel je povinen postupovat dle zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace povinnost přihlašovatele prokázat kvalifikační předpoklady typické etapy soutěže: přijímání nabídek, otevírání obálek s nabídkami, posuzování a hodnocení nabídek odbornou komisí ustanovenou zadavatelem a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

11 Obchodní podmínky přednost smlouvy 1751 odst. 2 knock-out rule smlouva je uzavřena v rozsahu shody v obchodních podmínkách předložených oběma smluvními stranami obecné připojit ke smlouvě anebo musí být stranám známé vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi jen podnikatelé, postačuje odkaz právní úprava změny obchodních podmínkách ( 1752) institucionalizovaný subjekt (požadavek bankovního sektoru), v přiměřeném rozsahu, připuštění možnosti vypovědět smlouvu; nikoliv, pokud musel potřebu změny předpokládat při uzavření smlouvy a změna nesmí být dána změnou osobních a majetkových poměrů Potvrzovací dopis shrnutí uzavřené smlouvy je důkazem o obsahu smlouvy lze výslovně odmítnout

12 Závdavek důkazní funkce potvrzuje uzavření smlouvy (musí být odevzdán nejpozději při uzavření smlouvy) není výslovně upravena forma závdavku zajišťovací funkce utvrzení druhé smluvní strany, že závazek bude splněn paušalizované odstupné penální funkce není-li dluh splněn z důvodu na straně smluvní strany (ponechání závdavku / vrácení dvojnásobku)

13 výše úroků: Obecná úprava úroků sjednaná stanovená právním předpisem (úroky z prodlení) obvyklá výše požadovaná za úvěry vyvratitelné domněnka ročních úroků placení úroků: shodná měna, společně s jistinou, ročně pozadu 1805 odst. 2 sankce za otálení s uplatněním dluhu úroky neběží po dobu, od kdy dosáhnout výše jistiny do doby, než jsou soudně uplatněny lze požadovat úroky z úroků, bylo-li to výslovně ujednáno

14 Smlouva ve prospěch třetí osoby dlužník se zavazuje plnit třetí osobě plnění vyžaduje věřitel pokud obmyšlená osoba odmítne plnění, může věřitel požadovat plnění pro sebe Smlouva o plnění třetí osoby závazek sjednat plnění od třetí osoby náhrada škody, pokud třetí osoba neplní Smlouva o smlouvě budoucí závazek uzavřít ve stanovené době smlouvu výhradou nezměněných poměru ("clausula rebus sic stantibus ) závazek uzavřít budoucí smlouvu zaniká, pokud se okolnosti změnili do té míry, že nelze rozumně požadovat její uzavření

15 Ochrana slabší smluvní strany Změna okolností pravidlem je povinnost splnit bez ohledu na obtíže s tím spojené hard ship doložka obnova rovnováhy destabilizovaného vztahu 1765 zvlášť hrubý nepoměr zvýšením nákladů plnění neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění možnost obnovy jednání anebo obrátit se na soud

16 Neúměrné zkrácení (laesio enormis) hrubý nepoměr mezi plněním lze se domáhat zrušení smlouvy (námitka doplnění) prekluze práva, není-li uplatněno do 1 roku od uzavření smlouvy negativní vymezení: podnikatel při podnikatelské činnosti plnění z odvážných smluv pokud o tomto nepoměru nevěděla druhá smluvní strana plnění vyplývá ze zvláštního vztahu mezi smluvními stranami plnění zvláštní obliby zvláštní právní důvody nabytí ( 1793 odst. 2) Lichva hrubý nepoměr v plnění zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení a lehkomyslnosti absolutní neplatnost smlouvy

17 Adhezní smlouvy adheze označuje způsob uzavření smlouvy druhá strana nemá možnost ovlivnit obsah podstatných podmínek; vyvratitelná právní domněnky formulářové smlouvy doložky ve smlouvy platné, pokud je druhá strana seznámena neplatné ( 1800) lze je přečíst jen s obtížemi anebo jsou těžce srozumitelné; zároveň druhé straně působí újmu a jejich obsah nebyl náležitě vysvětleny; zvláště nevýhodná a odklání se od obvyklých podmínek kogentní úprava pro nepodnikatele

18 Spotřebitelské smlouvy nejde o samostatný smluvní typ smlouvy uzavírané mezi podnikatelem a spotřebitelem soubor ustanovení mající za cíl chránit spotřebitele (neprofesionála) základní pravidla: informační povinnost podnikatele ( 1811, 1820 a 1843) nelze se odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele použít výklad, který je pro spotřebitele nejpříznivější ochrana spotřebitele před nepřiměřenými podmínkami zakázaná ujednání ( 1814) vylučují nebo omezují práva spotřebitele při uplatnění odpovědnosti za vady či odpovědnosti za škodu a právo spotřebitele domáhat se soudní ochrany 3016 občanským zákoníkem nejsou dotčeny zvláštní právní předpisy na ochranu spotřebitele

19 komunitární právo směrnici 2011/83/EU o právech spotřebitelů směrnice 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách směrnice 2000/31/ES o elektronickém obchodu směrnice 2002/65/ES o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku směrnici 2008/122/ES o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně

20 distanční smlouvy a smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory 1828 odst. 2 (kdy je smlouva uzavřena mimo obchodní prostory) důkazní břemeno nese podnikatele odstoupení od smlouvy lhůta 14 dnů (převzetí zboží, uzavření smlouvy) pokud není spotřebitel poučen, lhůta 14 dnů počíná okamžikem doručení poučení anebo uplynutím 1 roku 1837 nemožnost odstoupení od smlouvy neobjednané plnění spotřebitel nemusí plnění vracet ani o přijetí plnění vyrozumívat podnikatele fikce poctivého držitele

21 finanční služby bankovní, platební, úvěrové nebo pojistné služby, smlouvy týkající se penzijního připojištění, investiční služby platí i pro finanční služby uzavřené distančním způsobem odstoupení od smlouvy lhůtě 14 dnů (uzavření smlouvy) lhůta 30 dnů pro životní pojištění a penzijní připojištění 1847 nemožnost odstoupení od smlouvy lhůta 30 dnů na vrácení peněžních prostředků přijatých od spotřebitele (s výjimkou částky zaplacené spotřebitelem za již skutečně poskytnuté služby) neobjednané plnění nevzniká povinnost zaplatit a ani jiné povinnosti

22 zákon č. 145/2010, o spotřebitelském úvěru neuvedení údajů vyjmenovaných v příloze č. 3 zákona vede k neplatnosti smlouvy (podmínky čerpání, úročení a splácení úvěru, povinnost bezplatně informovat) stanovení RPSN dle vzorce v příloze č. 5 zákona (nutnost uvádět i při inzerci) timesharing písemná forma sdělování informací v úředním jazyce členského státu EU, v němž má spotřebitel bydliště nebo jehož je příslušníkem (dle jeho volby) úřední předklad smlouvy do jazyku členského státu EU, na jehož území se nachází nemovitost nebo její část součástí smlouvy musí být formulář pro odstoupení od smlouvy lhůta pro odstoupení činí 14 dní

23 Společné závazky správa podle zásad o spoluvlastnictví společný zástupce pro doručování zvláštní ustanovení u jednotlivých způsobů zániku závazku nedělitelné plnění dlužníci plní společnou činností pokud to povaha závazku umožňuje, může věřitel plnění požadovat po kterémkoliv z dlužníků dlužník není povinen plnit žádnému z věřitelů bez souhlasu ostatních anebo pokud mu je poskytnuta přiměřená jistota

24 dělitelné plnění dlužník plní jen svůj díl věřitel je oprávněn přijmout svůj díl solidární plnění dlužníci plní společně a nerozdílně (věřitel může požadovat plnění po kterémkoliv ze spoludlužníků vyvratitelná domněnka stejné velikosti podílů spoludlužníků preventivní a následný regres mezi spoludlužníky ( 1876 odst. 2 pokud některý ze spoludlužníků nemůže splnit, rozvrhne se plnění na ostatní spoludlužníky) každý věřitel může požadovat od dlužníka splnění celé pohledávky dlužník plní tomu z věřitelů, který požádal první

25 Zajištění závazku prostředky, které sloužící k zabezpečení právního postavení věřitele vedlejší (akcesorický) právní vztah závislý na hlavním závazkovém vztahu nemohou existovat samostatně zanikají společně se závazkem hlavním plní funkci zajišťovací a uhrazovací druhy zajištění věcné záruky osobní záruky (splnění závazku je zajištěno celým majetkem zajistitele) utvrzení dluhu (smluvní pokuta a uznání dluhu) nová terminologie posilují důvěru věřitele

26 obecná ustanovení informační povinnost věřitele poskytnutí jistoty poskytuje se zřízením zástavního práva, není-li to možné způsobilým ručitelem spojena se zánikem zadržovacího práva nutnost přiměřeně doplnit jinak se nekrytý část závazku stane splatnou adekvátní výše jistoty lze odmítnout jistotu do částky vyšší, než kolik činí 2/3 obvyklé ceny nemovitost k podnikatelským účelům 1/2 obvyklé ceny cenný papír zajišťující bezpečný výnos 3/4 obvyklé ceny vklady v bankách do výše pojištění pohledávky z hypotéčních úvěrů nesmí po dobu, kdy slouží ke krytí hypotéčních zástavních listů, převýšit 70 % zástavní hodnoty zastavených nemovitostí (zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech)

27 Ručení osoba odlišná od dlužníka (ručitel) se zavazuje věřiteli splnit závazek dlužníka, pokud jej dlužník nesplní řádně a včas sám vzniká ze zákona anebo na základě písemného prohlášení ručitele (nutná faktická akceptace věřitelem) splatnost ručitelova závazku nastává na základě bezúspěšné písemné výzvy adresované dlužníkovi (výzvy není třeba, je-li zřejmé, že dlužník dluh nesplní) postavení ručitele odepřít plnění, pokud věřitel zavinil, že pohledávku nemůže splnit dlužník může uplatnit všechny námitky jako dlužník splněním závazku dochází k zákonné cesi pohledávky z věřitele na ručitele bez jeho souhlasu nemůže dojít ke změně jeho postavení ručení nezaniká (zánikem dlužníka, který je právnickou osobou; nemožností plnění hlavního závazku, pokud je závazek splnitelný ručitelem)

28 Finanční záruka zvláštní druh ručení vzniká písemným prohlášením výstavce učiněným v záruční listině stanoví výši záruky podmínky splatnosti záruky (předložení určitých dokumentů, časové omezení) možnost uplatnění námitek časové omezení záruky výstavcem bude zpravidla peněžní ústav bankovní záruka potvrzení finanční záruky třetí osobou plnění z finanční záruky lze postoupit

29 Zajišťovací převod práva dočasný převod práva dlužníka anebo třetí osoby vyvratitelná domněnka převodu s rozvazovací podmínkou prodlením dlužníka se stává převod práva nepodmíněným (uhrazovací funkce nemusí být naplněna prodejem převedeného práva) výplata rozdílu mezi hodnotou práva a výši zjištěného dluhu Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů mezi dlužníkem a věřitelem (subjektem dohody není plátce mzdy nutný předchozí souhlas) účinnost nastává okamžikem předložení plátci mzdy

30 Smluvní pokuta hrozbou další povinnosti (finančního plnění) pro případ porušení smluvní povinnosti lze ujednat i v jiném než peněžitém plnění není příslušenstvím pohledávky samostatně vymahatelné paušalizovaná náhrada škody moderační právo soudu (až do výše škody vzniklé ke dni soudního rozhodnutí) Uznání dluhu zakládá vyvratitelnou právní domněnku existence závazku přerušuje běh promlčecí doby způsob uznání dluhu jednostranné písemné prohlášení dlužníka (i v případě promlčených závazků) placením úroků částečným plněním závazku

31 Změna závazku přistoupení další právní důvod, který mění právní vztah mezi dlužníkem a věřitelem subjektů obsahu Postoupení pohledávky (cese) změna v osobě věřitele nevyžaduje se souhlas dlužníka dlužník může vůči nabyvateli uplatnit všechny námitky (nutnost oznámit existenci k započtení způsobilých pohledávek) společně přecházejí veškerá práva s pohledávkou spojená (příslušenství a zajištění)

32 výslovné umožnění globální cese určitého druhu vzniklé v určité době různé pohledávky z téhož právního důvodu nezpůsobilá pohledávka vázána na dobu života věřitele vyloučena dispozice s pohledávkou smlouvu právní důvod postoupení pohledávky smlouva o postoupení pohledávky (postupitel postupník) bezúplatně nebo úplatně (odpovědnost postupitele) tichá cese upraveno specifickým místem plnění postupitel vymáhá nárok svým jménem na účet postupníka otevřená cese ze zákona

33 Převzetí dluhu (privativní intercese) vstup nového dlužníka namísto dlužníka původního nutný souhlas věřitele konkludentní souhlas věřitele ( 1888 odst. 2) nabytí věci zapsané ve veřejném seznamu zatížené zástavním právem anebo jistotou vyvratitelná právní domněnka, že přešel i dluh zajištěný jistotou převzetí plnění ( 1889) dohoda mezi dlužníkem a třetí osobou, která se zaváže zařídit, aby dlužník nemusel plnit věřiteli nevzniká žádné právo na plnění proti třetí osobě nový dlužník může uplatnit stejné námitky jako dlužník předchozí zajištění trvá jen tehdy, pokud s ním souhlasí osoby, jenž je poskytly tichá intercese dlužník se od samého počátku zavazuje za třetí osobu, v jejíž prospěch sjednává plnění

34 Přistoupení k závazku (kumulativní intercese) na základě dohody s věřitelem přistupuje k závazku další dlužník nový dlužník je zavázán společně a nerozdílně Převzetí majetku celého majetku anebo poměrné části nepoužije se na zcizení podniku a na přeměny právnických osob solidární odpovědnost za dluhu, které s převzatým majetkem souvisí do výše nabytého majetku a jen dluhy, o nichž nabyvatel věděl anebo vědět musel (důkazní břemeno leží na věřiteli) osoba blízká bez omezení, nepřebírá však dluhy, o nichž nevěděla anebo vědět nemusela (důkazní břemeno leží a osobě blízké) opačné ujednání není vůči věřiteli účinné

35 Postoupení smlouvy pro synallagmatické vztahy (strana smlouvy je zároveň věřitelem i dlužníkem) souhlas druhé smluvní (postoupené) strany způsobilá smlouva nevylučuje to povahy smlouvy dosud nebylo ze smlouvy plněno (částečně)

36 změna v obsahu dohoda (kumulativní novace) odpovědnost za prodlení (dlužníka a věřitele) dohodou lze změnit obsah závazkového vztahu trvá původní právní skutečnost nikoliv předmět anebo závazek ze samostatného právního důvodu nemá dopad na zjištění závazku NOZ zahrnuje pod úpravu změny obsahu závazku novaci a narovnání respektovat předchozí formu vzniku závazku zajištění závazku se týká i práv vzniklých z novace a narovnání třetí osoba poskytující zajištění buď přistoupí k novaci nebo narovnání, či je vázána v rozsahu původního závazku a zůstávají jí zachovány všechny námitky

37 Novace ( 1891 a 1902) dosavadní závazek se ruší a nahrazuje se závazkem novým (privativní novace) případ, kdy vstupuje nový dlužník s dluhem ze samostatného závazku Narovnání ( 1903) dohoda o nahrazení sporných a pochybných práv a povinností generální narovnání nevztahuje se na práva, která byla vyloučena, anebo které nemohly mít strany na mysli platnost narovnání není dotčena omylem, pokud ho nevyvolá lstí druhá strana pokud dodatečně vyjde najevo, že některá ze stran pohledávku neměla

38 Zánik závazku (nikoliv zánik samotné smlouvy) přistoupení další právní skutečnosti, která zbavuje původní právní skutečnost právních účinků Splnění způsob, který směřuje k uspokojení věřitele řádným plněním včasným plněním dlužník plní na svůj náklad dluh se plní vcelku věřitel je povinen přijmout i částečné plnění (neodporuje-li to povaze závazku nebo účelu smlouvy), dlužník hradí zvýšené náklady věřitel je povinen vystavit kvitanci (potvrzení o splnění dluhu) a vrátit dlužní úpis

39 způsob peněžitého plnění: dlužník musí projevit vůli při plnění pokud je přednostně plněno na jistotu, úročí se náklady a smluvní úroky zákon určené náklady (uplatnění pohledávky) úroky z prodlení smluvní úroky jistina způsob plnění z více závazků: určení dlužník závazek, o jehož splnění věřitel dlužníka opomenul závazek, který není zajištěn, nebo je zajištěn nejméně závazek, který je nejdříve splatný

40 plnění třetí osobou se souhlas dlužníka osoba, která za dluh ručí anebo závazek jinak zajišťuje zákonná cese ( 1937 odst. 2) poukázka dispozitivní ustanovení ohledně podoby plnění kvalita střední jakosti ( 1915) čas místo na žádost věřitele ihned (do 5 dnů) podnikatelé při podnikatelské činnosti 1963 cena za dodání zboží je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury anebo obdržení zboží nepeněžitá dluh bydliště nebo sídlo dlužníka ( 1955) peněžitý dluh bydliště nebo sídlo věřitele, při bezhotovostního převodu je splněno okamžikem připsání na účet věřitele, při plnění poštovním poukazem vyplacení prostředků

41 dovolání se neúčinnosti smluvního ujednání směrnice 2011/7/EU o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích hrubě nespravedlivá vůči věřiteli ze zákonných důvodů: čas plnění je sjednáno v jinak než 1963 odchylují se od zákonné výše úroků Dohoda o zrušení závazku

42 Započtení vzájemných pohledávek stejného druhu dochází k okamžiku setkání obou pohledávek dohodou nelze započíst proti pohledávce výživného pro nezletilého jednostranným kompenzačním projevem soudně vymahatelné splatné pohledávky banka může použít prostředky na účtu jen k započtení pohledávky vzniklé na základě smlouvy o účtu Splynutím

43 Prominutím dluhu se souhlasem dlužníka vyvratitelná právní domněnka souhlasu dlužníka výslovným projevem věřitele vydáním kvitance anebo dlužnického úpisu Výpověď účinky ex nunc ke dni uplynutí výpovědní doby smlouva zákon právní vztahy uzavřené na dobu neurčitou (nikoliv povinnost něčeho se zdržet) z rozhodnutí soudu smlouvu na dobu určitou, která člověka zavazuje na dobu jeho života člověka anebo více jak deset let) tříměsíční výpovědní lhůta, která skončí vždy ke konci kalendářního čtvrtletí

44 účinky ex tunc Odstoupení od smlouvy nastávají ke dni doručení druhé straně, a to zpětně ke dni vzniku závazku smluvní strany si musí vrátit poskytnuté plnění nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře nedotýká se smluvní pokuty, úroků z prodlení, náhrady škody, zajištění dluhu a dalších ujednání, které dle své povahy mají zavazovat i po zániku závazku sankční opatření (porušení ujednání ve smlouvě nebo zákona) podstatné porušení povinnosti pokud smluvní strana věděla v době uzavření smlouvy nebo věděl mohla a měla, že druhá strana nebude mít zájem na plnění povinnosti při porušení smlouvy nepodstatné porušení povinnosti není splněno ani v dodatečně stanovené lhůtě poskytnuté věřitelem (není-li poskytnuta lhůta vůbec anebo je nedostatečná, nastávají účinky odstoupení až jejím uplynutím) pokud je poskytnuta přiměřená jistota

45 odstupné odstupné je peněžité plnění, které se smluvní strana zavazuje uhradit s úmyslem zrušit smlouvu toto právo zaniká poskytnutím nebo přijmutí alespoň částečného plnění Následná nemožnost plnění dluh je objektivně nesplnitelný nejde o případ, kde lze dluh splnit s většími obtížemi anebo pomocí třetí osoby důkazní břemeno dlužníka Smrt smluvní strany plnění je vázáno na osobu dlužníka anebo věřitele Uplynutím doby a prekluze

46 Odpovědnost za vady 1916 a násl. obecná úprava pouze pro úplatné plnění jednotlivé smluvní typy obsahují zvláštní úpravu (podrobná úprava u koupě movité věci) dlužník nemůže omezit zákonný rozsah odpovědnosti za vady věřitel se může tohoto práva vzdát písemnou formou odpovědnost za vady je vyloučena v případě zjevných vad (tyto musí být zjištěny při běžné prohlídce) vad, které lze zjistit z veřejného seznamu vad věcí prodávaných úhrnkem (uvedené neplatí, pokud zcizitel ujistit nabyvatele, že věc je bez jakýchkoliv vad)

47 vada věci ( 1916): předmět plnění nemá stanovené vlastnosti dlužník neupozorní na vady dlužník ujistí věřitele, že předmět plnění nemá vady neoprávněné zcizení věci druhy vad faktické vady kvalitativní jakosti kvantitativní množství, míře, hmotnosti právní vady předmětu plnění (včetně vad v dokladech nutných pro užívání věci)

48 reklamace (uplatnění vad) vytknutí vady nabyvatelem vůči zciziteli, ve kterém musí být vada náležitě identifikována, případně musí být popsán způsob, jakým se projevuje nutno učinit bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost si přenechanou věc prohlédnout, nejpozději však (promlčecí lhůta): do 6 měsíců od převzetí věci (zákonná záruka vada existovala v době plnění, projevit se může později) do konce záruční doby (záruka za jakost vada se vyskytla v průběhu záruční doby) nároky z vadného plnění (volba náleží nabyvateli věci) odstranitelná vada oprava doplnění plnění přiměřená sleva z ceny neodstranitelná vada odstoupení od smlouvy přiměřená sleva z ceny

49 Odpovědnost za prodlení subjekt je prodlení se splněním závazku prodlení dlužníka dluh není splněn včas, a i řádně liberační důvodu prodlení věřitele nároky z prodlení dlužníka vymáhat splnění dluhu odstoupit od smlouvy podstatné porušení povinnosti nepodstatné porušení povinnosti stanovení dodatečné lhůty v případě plnění věci přechod nebezpečí škody na věcí na dlužníka v případě peněžitého dluhu zákonný úrok z prodlení náhrada škody jen pokud není kryta úroky z prodlení zrušení smlouvy fixní smlouva sjednání přesné doba plnění a věřitel nemůže mít zájem na opožděném plnění)

50 prodlení věřitele nepřijme plnění, neposkytne součinnosti ke splnění dluhu, nevystaví kvitanci nároky z prodlení věřitele v případě plnění věci přechod nebezpečí škody na věcí na věřitele dlužník má možnost plnit do soudní úschovy původní pohledávka věřitele nezaniká

51 Exkurz o závazcích z právních jednání hlava II části třetí rozdělena na díly dle předmětu plnění 1. Převedení věci do vlastnictví jiného

52 Darování podstatné náležitosti smlouvy ( 2055) dárce x obdarovaný určení předmětu daru obsah závazku reálná podoba smlouvy dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci a obdarovaný dar přijímá konsensuální podoba smlouvy dárce se zavazuje bezplatně převést vlastnické právo k věci a obdarovaný nabídku daru přijímá písemná forma (v případě prodlení není povinen platit úroky z prodlení) pouhý slib darování není právně závazný slibující má však povinnost uhradit náklady účelně vynaložené v očekávání daru

53 odstoupení od smlouvy pokud není dar předán a je vážně ohrožena dárcova výživa nebo plnění dárcovi vyživovací povinnosti vady na darované věci (jde-li o vadu, na kterou dárce neupozornil) darování podpory opětující se dávky darování pro případ smrti posuzuje se zpravidla jako odkaz, nelze odvolat podmínky pro odvolání daru pro nouzi pro nevděk

54 odstoupení od smlouvy pokud není dar předán a je vážně ohrožena dárcova výživa nebo plnění dárcovi vyživovací povinnosti vady na darované věci (jde-li o vadu, na kterou dárce neupozornil) darování podpory opětující se dávky darování pro případ smrti posuzuje se zpravidla jako odkaz, nelze odvolat podmínky pro odvolání daru pro nouzi pro nevděk

55 Koupě podstatné náležitosti smlouvy ( 2079) prodávající x kupující určení předmětu koupě kupní cena musí být ujednán způsob jejího určení obsah závazku odevzdání předmětu koupě svépomocný prodej v případě prodlení s převzetím movité věci převedení vlastnické právo k předmětu koupě zaplacení dohodnuté cenu

56 jednotlivé druhy kupní smlouvy koupě movité věci smlouva o dodání spotřebního zboží, které je nutno sestavit nebo vytvořit smlouvu o dodání věci (pokud druhá strana nepředá podstatnou část materiálu na výrobu věci) místo plnění odevzdání věci, předání prvnímu dopravci (neplatí pro spotřebitele) koupě nemovité věci zdůrazněn intabulační princip přiměřené použití ustanoven o koupi movité věci prodej zboží v obchodě obecná právní úprava kupní smlouvy je rozšířena o další zvláštní ustanovení, která potlačují smluvní volnost účastníků (za účelem ochrany spotřebitele) jakost při převzetí ( 2161) povinnost předvedení činnosti a kontrola předmětu koupě zpřísňují odpovědnost za vady prodávajícího

57 koupě závodu převod činnosti zaměstnavatele a pohledávek a závazků, které náleží k závodu ochrana věřitelů: prodávající se stává ručitelem, pokud věřitel nevyslovil souhlas s převzetím dluhu věřitelé se mohou domáhat neúčinnosti převodu závazků převod vlastnického práva: zveřejněním údaje o uložení dokladu o koupi závodu do sbírky listin, pokud je kupující zapsán ve veřejném seznamu účinností smlouvy není dotčen intabulační princip prodej věci určené úhrnem anebo koupě naděje ( 2083)

58 Vedlejší ujednání výhrady nebo podmínky, na kterých je závislá účinnost kupní smlouvy písemná forma se vyžaduje jen, pokud mají mít ujednání povahu věcného práva výhrada vlastnického práva výhrada zpětné koupě povinnost kupujícího převést zpět na požádání věc prodávajícímu vzájemné vyrovnání při změně stavu věci (kupující oprávnění poctivého držitele, náhrada škody prodávajícímu) výhrada zpětného prodeje oprávnění kupujícího prodat předmět koupě zpět prodávajícímu předkupní právo označení stran předkupník x dlužník x koupěchtivý lze použít i na jiné způsoby zcizení věci koupě na zkoušku výhrada lepšího kupce rozhodujícím kritériem není výše kupní cena cenová doložka

59 Směna podstatné náležitosti smlouvy ( 2184) určení smluvních stran určení předmětu směny obsah závazku přiměřené použití ustanovení o kupní smlouvě zvláštní ustanovení o nebezpečí škody na věci

60 2. Přenechání věci k užití jinému Výprosa podstatné náležitosti smlouvy ( 2189) půjčitel x výprosník určení předmětu výprosy bezúplatnost obsah závazku přenechání věci k užívání bez ujednání doby a účelu půjčitel může žádat zpět kdykoli podle libosti.

61 Výpůjčka podstatné náležitosti smlouvy ( 2193) půjčitel x vypůjčitel určení předmětu výpůjčky (věc individuálně určená a věc nezuživatelná) bezúplatnost obsah závazkového právního vztahu dočasné přenechání věci ve způsobilém stavu k užívání ujednaným způsobem půjčitel může žádat vrácení věci ve sjednané lhůtě

62 Nájem podstatné náležitosti smlouvy ( 2201) pronajímatel x nájemce určení předmětu nájmu věc nemovitá a movitá věc nezuživatelná stanovení doby nájmu (a to i na dobu určitou) nájemné obsah závazkového právního vztahu přenechání práva věc užívat (nikoliv brát z věci užitky) udržovat věc ve způsobilém stavu a zajištění nerušeného užívání věci lze zapsat do veřejného seznamu nájemce je povinen o věc pečovat (provádět běžnou údržbu) a bez zbytečného odkladu oznámit potřebu provedení oprav věci po skončení nájemního vztahu je nájemce povinen věc vrátit ve stavu odpovídajícím způsobu užívání věci s přihlédnutím k obvyklému opotřebení

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Změny ve zvláštní části Nové smluvní typy Sjednocení úpravy

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_07_RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA I_P1-2 Číslo projektu:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Diskusní setkání časopisu Stavební fórum ve spolupráci s advokátní kanceláří Salans Olga Humlová, Michal Hink

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

18.12.2013. JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D.

18.12.2013. JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D. Obecné závazkové právo v NOZ Upozornění na zajímavé novinky Společné hledání odpovědí Aktivní a interaktivní JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D. Přestávky po 50 minutách Komunikace Autogramy po představení

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA II_P1-2 Číslo projektu:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Výprosa, Výpůjčka, Zápůjčka, Úvěr Nový občanský zákoník 89/2012 Sb.

Výprosa, Výpůjčka, Zápůjčka, Úvěr Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. Výprosa, Výpůjčka, Zápůjčka, Úvěr Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. ANOTACE 1. Základní charakteristika výprosy, výpůjčky, půjčky 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby duben 2013 4. Obor středního

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Základy práva, 13. dubna 2015

Základy práva, 13. dubna 2015 a a Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 13. dubna 2015 právních Přehled přednášky a právních právních Náhrada Vždy se nahrazuje újma na jmění (škoda) Nemajetková újma

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Novace. Přistoupení. pohledávky. Převzetí dluhu. Narovnaní. k dluhu. Privat INTERCESE FORTFAITING. Kumulat INTERCESE

Novace. Přistoupení. pohledávky. Převzetí dluhu. Narovnaní. k dluhu. Privat INTERCESE FORTFAITING. Kumulat INTERCESE Změny závazků D ZV V Převzetí dluhu Privat INTERCESE Novace Narovnaní Postoupení pohledávky CESE Přistoupení k dluhu Kumulat INTERCESE smluvní ESKONT FACTORING FORTFAITING testamentární ZAVĚŤ Dd SMLOUVA

Více

26.8.2014. Splnění díl 7 NOZ, oddíl 1, splnění (1908)

26.8.2014. Splnění díl 7 NOZ, oddíl 1, splnění (1908) Splnění díl 7 NOZ, oddíl 1, splnění (1908) Splněním dluhu závazek zaniká. Řádné plnění - dlužník musí dluh splnit na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas Řádně v takové výši, která je stanovena ve smlouvě

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

OBCHODNÍ PRÁVO ZÁVAZKOVÉ VZNIK ZÁVAZKŮ. Vztahy vznikají smlouvou. Uzavření smlouvy může předcházet veřejný návrh, nebo veřejná soutěž.

OBCHODNÍ PRÁVO ZÁVAZKOVÉ VZNIK ZÁVAZKŮ. Vztahy vznikají smlouvou. Uzavření smlouvy může předcházet veřejný návrh, nebo veřejná soutěž. OBCHODNÍ PRÁVO ZÁVAZKOVÉ OSNOVA: Vznik závazků Zajištění závazků Zánik závazků Pojmenované smlouvy VZNIK ZÁVAZKŮ Vztahy vznikají smlouvou. Uzavření smlouvy může předcházet veřejný návrh, nebo veřejná soutěž.

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské právo - vznik, obsah, změny, zánik a zajištění závazků III/2 VY_32_INOVACE_193 3 Název

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o.

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Tyto obchodní podmínky vycházejí ze vzorových obchodních podmínek vydaných společností dtest pro rok 2014 - viz tento odkaz zde 1. Kontaktní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Výtažek z obchodních podmínek pro rychlou orientaci: Cena dopravy Pro tuto akci je doprava zdarma. Reklamace Všem zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud se na zboží objeví jakákoliv vada,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Smluvní právo v novém občanském zákoníku. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Smluvní právo v novém občanském zákoníku Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Nová právní úprava (nový) občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK) zákon o

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Příloha č. 2 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany 1. JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, 110

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Smlouva o nájmu podniku + Úvod do pachtu závodu

Smlouva o nájmu podniku + Úvod do pachtu závodu Smlouva o nájmu podniku + Úvod do pachtu závodu (2005 ) 2012 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Typ smluvního vztahu Typový (dříve absolutní) obchodní závazkový vztah ( 261/3/d ObZ) Pronajímatel i

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

závazkové a insolvenční právo

závazkové a insolvenční právo Modul E Právo v souvislostech závazkové a insolvenční právo (2011) David Hozman, Jana Tvrdková, Jan Štýs www.tvrdkova.cz ocenění věcných břemen nález Ústavního soudu ze dne 11.7.2001, sp. zn. I. ÚS 450/99

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Kontaktní údaje prodávajícího Název: Afro-Bohemia s.r.o. Sídlo: Nová 10/888, 184 00 Praha 8 Dolní Chabry IČO: 63073331 DIČ: CZ63073331 Mobil +420 777 347 662, +420 724 142

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 společnosti HABARTline s.r.o., IČO: 45797218 (dále jako Společnost ), 1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH TYPECH SMLUV. DAROVACÍ SMLOUVA 2055 a násl. NOZ 26.8.2014 PÍSMENOU FORMU NUTNO DODRŽET PŘI:

ZÁKLADNÍ INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH TYPECH SMLUV. DAROVACÍ SMLOUVA 2055 a násl. NOZ 26.8.2014 PÍSMENOU FORMU NUTNO DODRŽET PŘI: ZÁKLADNÍ INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH TYPECH SMLUV ZÁK. Č 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) I. Část - DAROVACÍ SMLOUVA, SMLOUVA O DÍLO II. Část - VÝPROSA, VÝPŮJČKA, ZÁPŮJČKA A ÚVĚR DAROVACÍ SMLOUVA 2055

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky upravující obchodní vztahy mezi společností PILA KRYTA, s.r.o., IČ 27647072 (prodávající, dodavatel) a jejími zákazníky (kupujícími, objednateli) I. Uzavření a obsah smlouvy

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI podle 2201 občanského zákoníku 89/2012 Sb. I. SMLUVNÍ STRANY Pronajímatel: Občanské sdružení Ramus Volyňská 1189/1 Praha 10, 100 00 IČ 22830065 a nájemce, uvedený v části 2

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 Semináře a kurzy účetnictví & daně REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 slovníček základních pojmů pro účetnictví a daně sestavil Lukáš Pěsna, TPA Horwath Slovníček obsahuje abecední seznam pojmů nové legislativy

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Cenný papír 514 544 NOZ 545 654 NOZ

Cenný papír 514 544 NOZ 545 654 NOZ Cenný papír 514 544 NOZ Právn vní skutečnosti 545 654 NOZ Téma prezentace 1. Cenný papír 2. Právní skutečnosti Právní jednání Právní události Promlčenía prekluze Cenný papír Cenný papír ( CP ) listina,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky )

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí prodávající a.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí kupující uzavírají

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz Reklamační řád součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz I. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád jakožto nedílná součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 VEŘEJNÉPRÁVO ÚSTAVNÍ PRÁVO SPRÁVNÍ PRÁVO TRESTNÍ PRÁVO FINANČNÍ PRÁVO normy, které

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Sportvital Nutrition s.r. o., se sídlem Mokropeská 1799, 252 28 Černošice, identifikační číslo:

Více

Zánik nájmu bytu (domu)

Zánik nájmu bytu (domu) ČÁST TŘETÍ Zánik nájmu bytu (domu) I. Obecně Nájem bytu a domu zaniká nejčastěji tradičním způsobem jako každý jiný závazek, a to řádným splněním dluhu (srov. 1908 odst. 1 obč. zák.). V případě nájmu však

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto:

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto: SMLOUVA O ZÁPŮJČCE uzavřená v souladu s ustanovením 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, (dále jako ZoSÚ ) mezi těmito

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.motivationbelt.com Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost ASPEKO s.r.o., IČ: 03480763, DIČ: CZ03480763, se sídlem Praha, Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Narmo, s.r.o., se sídlem Milady Horákové 1954/7, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 014 59 180, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Brně, oddíl C, vložka

Více

Dopady rekodifikace soukromého práva na nákupní procesy. JUDr. Daniel Weinhold, Ph. D.

Dopady rekodifikace soukromého práva na nákupní procesy. JUDr. Daniel Weinhold, Ph. D. Dopady rekodifikace soukromého práva na nákupní procesy JUDr. Daniel Weinhold, Ph. D. Rekodifikace 2014 - systematika Současný stav Po rekodifikaci 2014 Občanské právo Občanský zákoník (40/1964 Sb.) Občanský

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více