Školní vzdělávací program Základní školy Koleč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Základní školy Koleč"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Základní školy Koleč Motivační název: Včelka Předkladatel: Základní škola Koleč se sídlem Koleč č. p. 19, IČO: Tel.: Ředitelka školy: Mgr. Michaela Kalkušová Zřizovatel školy: Obec Koleč se sídlem Koleč č. p. 103, IČO: Platnost dokumentu: od

2 Školní vzdělávací program VČELKA verze 2012/2013- ZŠ Koleč, okres Kladno 1. ÚVOD 1.1 Vymezení školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v systému kurikulárních dokumentů. Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) je součástí systému kurikulárních dokumentů, které představují Národní program vzdělávání a rámcové vzdělávací programy. Stejně jako Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV) je otevřený dokument, který se bude v určitých časových etapách inovovat podle měnících se potřeb společnosti, zkušeností učitelů i podle měnících se potřeb a zájmů žáků. 1.2 Vztah ŠVP Včelka pro Základní školu Koleč k RVP ŠVP Včelka pro Základní školu Koleč vychází z principů stanovených v RVP ZV přizpůsobených specifice málotřídní školy, která zajišťuje vzdělávání žáků v ročníku základní školy. Zohledňuje tendence podporované RVP ZV a to zejména: Respektovat při dosahování cílů základního vzdělávání potřeby a možnosti žáků. Uplatňovat variabilnější organizaci a individualizaci výuky podle potřeb a možností žáků a využívat vnitřní diferenciaci výuky. Vytvářet příznivé sociální, emocionální i pracovní klima, založené na účinné motivaci, spolupráci a aktivizujících metodách výuky. Prosazovat změny v hodnocení žáků směrem k průběžné diagnostice, individuálnímu hodnocení jejich výkonu a dle potřeby využívat slovního hodnocení. Zvýraznit účinnou spolupráci s rodiči žáků.

3 Školní vzdělávací program VČELKA verze 2012/2013 ZŠ Koleč, okres Kladno 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola Koleč je právní subjekt tvořený jedním samostatným výchovně vzdělávacím celkem s jedním vzdělávacím programem. Tento dokument je programem pouze pro základní školu. Škola v Kolči má dlouholetou tradici, vznikla zde již v 18. století. Budova, v níž sídlí současná základní škola, byla postavena na konci 19. století a prošla několika úpravami. I organizační struktura školy se několikrát měnila v závislosti na počtu dětí a školských reformách. Budova školy má 4 místnosti, z nichž 2 v prvním patře slouží jako učebny. Jedna z přízemních slouží jako tělocvična, do druhé byla přestěhována obecní knihovna. Od roku 2003 se stala právním subjektem jako málotřídní škola s postupnými ročníky a od školního roku 2004/2005 zůstává dvoutřídní, ale s pěti ročníky. Výuka probíhá ve dvou třídách. Spojení ročníků není stálé, ale mění se v závislosti na počtu dětí. Ve školním roce 2006/2007 byla zřízena školní družina. Součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Koleč je školní jídelna, umístěná v samostatné budově v těsném sousedství školy. Od roku 2009 postupně probíhala rekonstrukce školy, díky dotacím z evropských fondů a prostředkům zřizovatele. Nejprve výměna oken a vstupních dveří, dále byla budova zateplena a získala novou fasádu. V roce 2010 byl zahájen projekt revitalizace základní školy, v němž byly z půdních prostor vytvořeny dvě odborné učebny učebna pro výtvarnou výchovu se zázemím pro keramickou pec a učebna pro výuku informatiky a jazyků. V rámci vybavení škola získala 10 pevných počítačů s připojením na internet, 5 notebooků, vizualizér, hlasovací zařízení, dvě interaktivní tabule a nový nábytek pro odborné pracovny a částečně i pro stávající kmenové učebny. Škola je nyní velmi moderně vybavena nejen pro výuku, ale i pro zájmovou činnost. Pro výuku tělesné výchovy bylo v sousedství školy vybudováno moderní hřiště pro míčové hry, které slouží škole i veřejnosti. 2.2 Umístění školy Škola je umístěna v severní části obce, v klidném prostředí mimo hlavní komunikaci. 2.3 Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky Výuka probíhá ve 2 prostorných, světlých učebnách. Školní družina ke své činnosti užívá zrekonstruovaný kabinet a školní učebnu. Tělocvična školy se užívá nejen pro tělesnou výchovu a činnost kroužků, ale i pro kulturní vystoupení žáků. V obdobích příznivých pro pobyt venku, využíváme pro tělesnou výchovu nové hřiště i hřiště TJ Slavoj Koleč vzdálené od školy cca 200 m. Pro výuku literární výchovy a čtení je využívána místní obecní knihovna. Prostorové podmínky školy lze hodnotit jako vynikající. Díky projektu revitalizace ZŠ bylo zmodernizováno i sociálního zařízení a škola získala bezbariérový přístup i pro děti

4 s tělesným postižením. Materiálně technické zabezpečení výuky je posíleno i novou multifunkční kopírkou s tiskárnou a další barevnou tiskárnou v počítačové učebně. Materiálně technické vybavení bude posíleno díky projektu Peníze EU školám, do kterého je škola zapojena. Ukončen bude v roce Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří 2 učitelky 1. stupně ZŠ, 1 vychovatelka ŠD. Podle potřeby a možností financování je zajišťován asistent pedagoga. Požadovanou kvalifikaci splňují ředitelka školy a 1 učitelka a rovněž vychovatelka ŠD. Vzájemná zastupitelnost vyučujících je možná při vzdělávacích akcích i při případné nepřítomnosti pro nemoc. Vzdělávání pedagogického sboru je samozřejmostí. Pedagogové prošli počítačovými kurzy, zdravotnickými kurzy, kurzy autoevaluace, kurzy ekogramotnosti, kurzy vzdělávání žáků s SPÚ. Pedagogové vedou i zájmové kroužky. 2.5 Charakteristika žáků Škola zajišťuje vzdělávání žáků z obce Koleč a Blevice, případně z dalších okolních obcí. Máme dobré zkušenosti s integrací žáků s SPU i se žáky mentálně postiženými. Pracujeme i s nadanými žáky, kteří z naší školy odcházejí po absolvování pátého ročníku na víceletá gymnázia. Ojediněle se u našich žáků setkáváme s patologickými jevy, na veřejnosti je chování žáků hodnoceno jako velmi slušné. 2.6 Dlouhodobé projekty Pedagogové vzájemně spolupracují na dlouhodobých projektech. Každoročně pořádáme ozdravné pobyty, kulturně historickou exkurzi do Prahy, cyklistický výlet na Okoř. U příležitosti 28. září dne české státnosti exkurzi na hradiště Budeč jako součást projektu Za historií našeho regionu. Několikrát ročně navštěvujeme divadelní představení v Praze (divadlo U Hasičů a divadlo Gong ) a v Kladně (divadlo Lampion a Městské divadlo). 2.7 Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době konzultačních hodin a třídních schůzek, v době akcí pro veřejnost besídky (k zahájení a ukončení školního roku, k Vánocům, ke Dni matek). Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím třídních schůzek a webových stránek školy. Chceme rozšířit možnost vzájemných informací po internetu. Škola spolupracuje se školskou radou, která byla zřízena v roce Úzce spolupracujeme s obecním úřadem, zástupci obce se zúčastňují zahájení a ukončení školního roku. Každoročně přispívají žákům na dopravu na plavecký výcvik. Žáci si upevňují povědomí o spojení ZŠ a MŠ pravidelnými akcemi pro děti v MŠ (Halloween, mikulášská nadílka, návštěvy předškoláků před zápisem do 1. ročníku a společné akce se školáky a rodiči). Každoročně využíváme nabídky výukových programů Naučného středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna o. p. s. a zúčastňujeme se soutěže Indiánská stezka, kterou vyhlašuje toto středisko. Na úrovni pedagogů spolupracujeme se sdružením málotřídních škol kladenského regionu MOZAIKA. Společné akce organizujeme s nejbližší málotřídní školou ZŠ Pod Budčí v Zákolanech.

5 Školní vzdělávací program VČELKA verze 2012/2013- ZŠ Koleč, okres Kladno 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Zaměření školy Motivační název školního vzdělávacího programu byl utvořen jako symbol vyjadřující nejen píli a pracovitost, ale také pospolitost a dobré vztahy v rodinném prostředí školy. Navíc včela je i připomínkou historie obce, kdy zde byla proslulá továrna na výrobu potřeb pro včelaře. Po provedené analýze podmínek školy, možností a potřeb žáků a požadavků rodičů bylo zaměření školy upřesněno do podoby pěti vzdělávacích priorit: 1) Poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na aktivní dovednosti žáků. 2) Rozvíjet schopnosti nadaných žáků. 3) Pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 4) Podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků, zařazením plaveckého výcviku do hodin tělesné výchovy v průběhu celého prvního stupně (vždy v jednom z pololetí) i v mimoškolních sportovních aktivitách. 5) Rozvíjet komunikačních dovedností žáků: - v mateřském jazyce - v cizím jazyce navýšení počtu hodin anglického jazyka ve 4. a 5. ročníku - v informačních a komunikačních technologiích zařazení předmětu informatika od 4. ročníku jako povinného předmětu - v sociálních vztazích Výchovné a vzdělávací strategie (Společné postupy, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Jsou uplatňovány všemi pedagogy při výuce i mimo ni.) motto: "Klíčové kompetence nemůže žákům pomáhat vytvářet a rozvíjet ten, kdo si je dosud nevytvořil sám a kdo je sám v sobě dále nerozvíjí." KOMPETENCE K UČENÍ Vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení. - Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich budoucnost - připravujeme je na celoživotní učení. - Vedeme sebe, žáky a rodiče k tomu, že důležitější jsou získané dovednosti a znalosti, než známka na vysvědčení. - Na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení. - Podporujeme samostatnost a tvořivost.

6 - Podporujeme různé přijatelné způsoby dosažení cíle. - Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti. - Ve výuce se zaměřujeme prioritně na aktivní dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získání. - Ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující). - Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu. - Ve všech vyučovacích předmětech podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky. - Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. - Na začátku hodiny vždy žáky seznámíme s cílem vyučovací hodiny, na konci vyučovací hodiny vždy s žáky zhodnotíme jeho dosažení. - Uplatňujeme individuální přístup k žákovi. - Motivujeme k učení snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení. - Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. - Učíme práci s chybou. - Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. - Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním rozšiřujeme svůj pedagogický obzor. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickém uvažování a k řešení problémů. - Učíme žáky nebát se problémů ( problémy byly, jsou a budou - problém není hrozba, ale výzva ). - Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit. - Na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmu řešení problémů. - Podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému. - Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů. - Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. - Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. - Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů. - Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají. - Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole.

7 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci. - Prioritně se zaměřujeme na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích. - Podporujeme různé formy komunikace na mezinárodní úrovni v rámci Evropy i světa. - Klademe důraz na kulturní úroveň komunikace. - Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. - Ve všech vyučovacích předmětech podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky. - Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty. - Podporujeme kritiku a sebekritiku. - Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (místní tisk, webové stránky, vývěska školy v obci, soutěže). - Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých ročníků, věkových kategorií i z různých škol. - Vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí. - Vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti. - Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích. - Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, řádu akcí mimo školu a umožňujeme žákům podílet se na sestavování těchto pravidel. - Učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace. - Učíme žáky asertivnímu chování a nonverbální komunikaci. - Jdeme příkladem profesionálním přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností. Sami otevřeně komunikujeme na kulturní úrovni, své názory opíráme o logické argumenty. Netolerujeme pomluvy, nezdvořilost a zákulisní jednání. Pozitivně svoji školu a učitelskou profesi prezentujeme na veřejnosti. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. - Minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování.

8 - Volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu. - Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. - Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role. - Učíme žáky kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci v týmu i práci ostat. členů týmu. - Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. - Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle. - Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. - Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. - Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině. - Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, (mezi žáky a učiteli). - Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli. - Jdeme příkladem podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. KOMPETENCE OBČANSKÉ Vychovávat žáky: - jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva ostatních, - jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí, - jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích - Netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže). - Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. - Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. - Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci. - Netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených negativních jevů. - Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy. - Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem. - Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy

9 chování lidí. - Podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami IZS apod. - V rámci svých předmětů, i na mimoškolních akcích upevňujeme žádoucí pozitivní formy chování žáků. - Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření. - Využíváme pomoci a zkušeností odborníků - PPP, pracovníků SPC - Rozumně a zodpovědně využíváme dostupných prostředků výchovných opatření s ohledem na jejich účinnost. - Kázeňské přestupky řešíme individuálně, princip kolektivní viny a kolektivního potrestání nepřipouštíme. - Jakoukoliv formu agrese žáka na učitele nebereme osobně, ale jako útok na roli učitele. - Problémy řešíme věcně, rozumně, spravedlivě, vždy bez emocí a osobní zášti. - Dodržujeme zásadu, že tu není špatný žák, jsou tu jen špatné projevy jeho chování. - Při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu). - V rámci svých předmětů a své působnosti seznamujeme žáky s vhodnými právními normami. - Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně životního prostředí. - Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům. - V hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace. - Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku. - Jdeme příkladem respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti. -Respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme se k žákům, jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám. KOMPETENCE PRACOVNÍ vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky chránit své zdraví při práci, - Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme. Kvalitně odvedenou

10 práci vždy pochválíme. - Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. - Důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků. - Jdeme příkladem příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku ). - Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i širší veřejností. 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Při zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných škola uplatňuje kombinaci selektivního a inkluzivního přístupu Selektivní přístup k zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Selektivní přístup je uplatňován programově u mimořádně nadaných žáků, kteří se hlásí na víceletá gymnázia Selektivní přístup k zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Selektivní přístup je uplatňován v případe potřeby u žáků se specifickými poruchami učení a u žáků slabých v hlavních vyučovacích předmětech: matematika a český jazyk. Pro tyto žáky vypracováváme individuální vzdělávací plány, případně je zařazujeme do doučovacích skupin, případně do skupiny žáků nižšího ročníku. Spolupracujeme s pedagogicko psychologickou poradnou, s SPC a s rodiči žáků s SPÚ. Konkretizovaný vzdělávací obsah individuálního vzdělávacího plánu vychází z doporučení pedagogicko psychologické poradny nebo SPC Inkluzivní přístup k zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Inkluzivní přístup k zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných (obecně žáků s různými vzdělávacími možnostmi a různými vzdělávacími potřebami) spočívá především ve volbě vhodných forem a metod práce jednotlivými vyučujícími v konkrétních třídních kolektivech (skupinách žáků), zvolené tak, aby umožnily plné individuální rozvíjení schopností žáků (s ohledem na jejich různé individuální možnosti, potřeby a odlišnosti). V praxi se jedná o upřednostňování takových forem a metod práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně

11 doplňujících se kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu. Při důsledném uplatňování tohoto přístupu: - nejsou děti v procesu vyučování a učení na sobě nezávislé, ale vzájemně se v učebních situacích potřebují, - uvědomují si svůj význam pro kolektiv a význam kolektivu pro sebe, - věří, že ve spolupráci lze naplňovat osobní i společné cíle, - vnímají odlišnost jako podmínku efektivní spolupráce Způsob zpracování učebních osnov jednotlivých vyučovacích předmětů v ŠVP Zpracování učebních osnov jednotlivých vyučovacích předmětů ve ŠVP do podoby konkrétních, jednoznačných, srozumitelných a hodnotitelných dovedností, umožňuje poměrně jednoduše uplatňovat individuální přístup k žákovi. Cílem výuky (vyučovací hodiny nebo její části) je vždy některá z konkrétních aktivních dovedností formulovaných jako konkretizovaný výstup žáka v učebních osnovách každého vyučovacího předmětu. Prostředkem jejího dosažení je uvedené konkretizované učivo. Rozsah (náročnost) konkretizovaného učiva lze v hodině přizpůsobit možnostem a schopnostem žáka. Pro žáky s různými vzdělávacími možnostmi a potřebami tak nemusejí být vytvářeny různé učební osnovy ŠVP a komplexní pojetí zabezpečení výuky pro žáky s různými vzdělávacími potřebami ŠVP vnímá zabezpečení výuky pro žáky s rozdílnými vzdělávacími možnostmi a potřebami komplexně. Patří sem: 1) důsledné uplatňování výchovně vzdělávacích strategií ŠVP ve výuce, 2) vhodně volené formy a metody práce vyučujícími podporující inkluzi, 3) spolupráce vyučujících 4) spolupráce ZŠ s PPP a SPC 5) způsob zpracování učebních osnov ŠVP, 6) selektivní přístup v úzké a jasně vymezené oblasti vzdělávání v ZŠ. 3.4 Začlenění průřezových témat (PT) PT 1 Osobnostní a sociální výchova prvouka ročník, v osobnostním, sociálním a morálním rozvoji začleněna ve všech vyučovacích předmětech. PT 2 Výchova demokratického občana vlastivěda 4. a 5. ročník, projekt Po stopách regionální historie PT 3 Výchova k myšlení v evropských souvislostech anglický jazyk ročník., vlastivěda ročník., český jazyk ročník.

12 PT 4 Multikulturní výchova prvouka ročník., vlastivěda ročník., angličtina ročník. PT 5 Environmentální výchova projekt P1 5 Za zvířátky do lesa, prvouka ročník, přírodověda 4. a 5. ročník PT 6 Mediální výchova informatika ročník, český jazyk ročník. Realizace průřezových témat 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 1. ročník Český jazyk a literatura Hláska, Slovo, Abeceda, Čtení, Psaní Tělesná výchova Činnosti ovlivňující pohybové učení Praktické činnosti Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Příprava pokrmů Matematika Číslo a početní operace - číselná řada, Číslo a početní operace - vztahy menší, větší, rovno, Číslo a početní operace - čísla, Číslo a početní operace - součet čísel, Číslo a početní operace - odčítání, Závislosti, vztahy a práce s daty, Nestandardní aplikační úkoly a problémy 2. ročník Český jazyk a literatura Jazyková výchova - abeceda, Jazyková výchova - věta, Jazyková výchova - slovo, Jazyková výchova - hlásky, Jazyková výchova - slovní druhy, Jazyková výchova - jména, Literární výchova - učíme se číst, Literární výchova - práce s literárním textem, Literární výchova - zamýšlení nad knihou, Literární výchova - seznámení se základy literatury, Komunikační a slohová výchova - rozvíjení znělého hlasu, Komunikační a slohová výchova - komunikační situace, Komunikační a slohová výchova - písemný projev Tělesná výchova Činnosti ovlivňující pohybové učení Praktické činnosti Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce Matematika Číslo a početní operace - číselná řada, Číslo a početní operace - porovnávání čísel, Číslo a početní operace - číselná osa, Číslo a početní operace -zaokrouhlování, Číslo a početní operace - součet a rozdíl čísel, Číslo a početní operace - násobení a dělení, Závislosti, vztahy a práce s daty, Geometrie v rovině a prostoru, Nestandardní aplikační úlohy a problémy Člověk a jeho svět Člověk 3. ročník Cizí jazyk -Anglický jazyk Barvy, Čísla 1-20, Hračky, Členy určité a neurčité, Množná čísla, Abeceda, Časování slovesa TO BE, Tvoření jednoduchých vět, otázek a odpovědí, Ukazovací zájmena, Osobní zájmena, Zvířata, Předložky in a on Český jazyk a literatura Jazyková výchova - třídění slov podle významu, Jazyková výchova - Věta, Jazyková

13 výchova - slovní druhy, Jazyková výchova - vlastní jména, Komunikační a slohová výchova - členění jazykového projevu, Komunikační a slohová výchova - reprodukce textu, Literární výchova - učíme se číst, Literární výchova - práce s literárním textem, Literární výchova - povídání o literárním textu nebo knize, Literární výchova - seznámení se základy literatury Tělesná výchova Činnosti ovlivňující pohybové učení Praktické činnosti Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů Matematika Číslo a početní operace - číselná řada, Číslo a početní operace - porovnávání čísel, Číslo a početní operace - číselná osa, Číslo a početní operace - zaokrouhlování čísel, Číslo a početní operace - součet a rozdíl čísel, Číslo a početní operace - násobení a dělení, Závislosti, vztahy,práce s daty, Geometrie v rovině a prostoru, Nestandardní aplikační úkoly a problémy Člověk a jeho svět Jsem školák, moje rodina, domov 4. ročník Cizí jazyk -Anglický jazyk Volný čas, Sporty, Hodiny, Dny v týdnu, Sloveso mít, Slovesa CAN, LIKE, LIVE ve frázích, Sloveso TO BE, Množné číslo (es, ies), Předložky, Abeceda Český jazyk a literatura Jazyková výchova - nauka o slovu, Jazyková výchova - vyjmenovaná slova, Jazyková výchova - slovní druhy, Jazyková výchova - stavba věty, Komunikační a slohová výchova - práce s textem, Komunikační a slohová výchova - slohový výcvik, Literární výchova - čtení, Literární výchova - povídáme si o knihách a kulturních zážitcích, Literární výchova - poznávání základů literatury Tělesná výchova Činnosti ovlivňující pohybové učení Praktické činnosti Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů 5. ročník Cizí jazyk -Anglický jazyk Přivlastňovací pád ( posesivní "s " ), Přítomný čas prostý, Přítomný čas průběhový, Minulý čas, Budoucí čas, Rozkazovací způsob, I would like to, Předložky, Určování času, Názvy států, národů. jazyků, Anglické peníze, Řadové číslovky Český jazyk a literatura Jazyková výchova - stavba slova, Jazyková výchova - slovní druhy, Jazyková výchova - Věta, Komunikační a slohová výchova - práce s textem, Komunikační a slohová výchova - slohový výcvik, Literární výchova - zdokonalování se ve čtení, Literární výchova - povídáme si o knihách, Literární výchova - poznávání základů literatury Tělesná výchova Činnosti ovlivňující pohybové učení Praktické činnosti Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů

14 Matematika Číslo a početní operace - desetinná čísla, Číslo a početní operace - zlomky, Závislosti a vztahy, práce s daty,tabulky,grafy,diagramy,jízdní řád, Geometrie v rovině a v prostoru - rovinné obrazce,tělesa, osová souměrnost, Nestandardní aplikační úkoly a problémy projekt Po stopách historie v našem regionu 2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA ročník Člověk a jeho svět Člověk mezi lidmi a člověk a zdraví Prvouka 4. ročník Hudební výchova Státní hymna Informační a komunikační technologie - informatika Začínáme s počítačem, Internet Člověk a jeho svět Vlastivěda - naše vlast - ČR 5. ročník Člověk a jeho svět Vlastivěda - ČR Informační a komunikační technologie - informatika Začínáme s počítačem, Internet 3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.ročník 5.ročník Cizí jazyk -Anglický jazyk Názvy států, národů, jazyků Člověk a jeho svět - Vlastivěda

15 Evropa a svět 4. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4.,5. ročník Člověk a jeho svět - prvouka Příroda, domov Člověk a jeho svět - prvouka Naše obec, krajina kolem nás, Příroda, život v přírodě - Člověk a jeho svět- prvouka Příroda, život v přírodě Člověk a jeho svět - přírodověda Příroda kolem nás, rozmanitost podmínek života na Zemi ročník Praktické činnosti Pěstitelské práce ročník Výtvarná výchova Péče o pomůcky,čistota ročník Tělesná výchova 4., 5. ročník Matematika Činnosti ovlivňující pohybové učení Závislosti,vztahy a práce s daty, Geometrie v rovině a v prostoru ročník Český jazyk a literatura Literární výchova - práce s literárním textem

16 4. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 1. ročník Matematika Číslo a početní operace - číselná řada 2. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova - učíme se číst, Literární výchova - práce s literárním textem, Literární výchova - zamýšlení nad knihou Matematika Geometrie v rovině a prostoru 3. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova - reprodukce textu, Literární výchova - učíme se číst Matematika Nestandardní aplikační úkoly a problémy 4. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova - slohový výcvik, Literární výchova - povídáme si o knihách a kulturních zážitcích Výtvarná výchova Výtvarné umění Matematika Závislosti, vztahy,práce s daty 5. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova - práce s textem, Literární výchova zdokonalování se ve čtení, Literární výchova - poznávání základů literatury Matematika Závislosti a vztahy,práce s daty,tabulky,grafy,diagramy,jízdní řád Člověk a jeho svět

17 Přírodověda Země ve vesmíru, Rozmanitost podmínek života na Zemi Informační a komunikační technologie Informatika Začínáme s počítačem, Pracujeme s texty, Počítačová grafika, Internet, Práce se soubory Projekty 1. Po stopách regionální historie 2. Kulturní vystoupení v rámci obce

18 Školní vzdělávací program VČELKA verze 2012/2013- ZŠ a MŠ Koleč, okres Kladno 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - I. STUPEŇ ZŠ (platný od ) Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník Celkem předměty Z toho DČD 1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova Matematika Informatika Prvouka Přírodověda 2 1 Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova (7+3+4) 12 (5+7) 1 Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Praktické činnosti Celková povinná časová dotace z toho disponibilní časová dotace DČD disponibilní časová dotace

Obsah Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační schéma školy 1.5.

Obsah Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační schéma školy 1.5. Obsah 1. Identifikační údaje 7 1.1. Název vzdělávacího programu 7 1.2. Základní údaje o škole 7 1.3. Zřizovatel školy 7 1.4. Organizační schéma školy 8 1.5. Platnost dokumentu 8 2. Charakteristika školy

Více

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 1 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA

9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA 9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA 1 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících 1. ročník 8 hodin; 2. ročník 8 hodin; 3. ročník 8 hodin; 4. ročník 8 hodin; 5. ročník 8 hodin. V 1. ročníku ZŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace školní vzdělávací program ŠVP pro ZV - 4 KLÍČ K ŽIVOTU Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola T.G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola T.G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T.G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín Platnost: od 1.září 2013 1. Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program základní školy Koloděje

Školní vzdělávací program základní školy Koloděje -1- Školní vzdělávací program základní školy Koloděje A jako sebeúrodnější půda nemůže být plodná bez obdělávání, tak ani duše nenese plody bez učení. Cicero email zskolodeje@tiscali.cz - mskolodej@tiscali.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DUHOVÁ ŠKOLA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svitavy, Felberova 2

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DUHOVÁ ŠKOLA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svitavy, Felberova 2 ŠKOLNÍ VĚLÁVACÍ PROGRA PRO ÁKLANÍ VĚLÁVÁNÍ UHOVÁ ŠKOLA ÁKLANÍ ŠKOLA Svitavy, Felberova Vydáno dne. 9. 4 Obsah IENTIFIKAČNÍ ÚAJE... CHARAKTERISTIKA ŠKOLY.... Úplnost a velikost školy.... Vybavení školy.....

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání 3. verze platná od 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program - Základní školy Hronov- Velký Dřevíč, okres Náchod č. j. zšvd 71/2007 V Hronově -Velkém Dřevíči

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 5.1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Brigádníků, 3. verze, č. j. 198/2013 platný od 1.9.2013

Školní vzdělávací program ZŠ Brigádníků, 3. verze, č. j. 198/2013 platný od 1.9.2013 Školní vzdělávací program ZŠ Brigádníků, 3. verze, č. j. 198/2013 platný od 1.9.2013 ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 Brigádníků 14/510 Praha 10 Strašnice www.zsbrigadniku.cz Školní vzdělávací program ZŠ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Obsah 1 Identifikační údaje.4 2 Charakteristika školy a ŠVP...5 2.1 Charakteristika školy...5 2.1.1 Úplnost a velikost školy....

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Obsah 1 OBSAH... 1 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.1 NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 2.2 PŘEDKLADATEL:... 3 2.3 ZŘIZOVATEL:... 3 2.4 PLATNOST DOKUMENTU:... 3 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.1 ÚPLNOST A

Více

Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání J á j s e m Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim IV. úprava k 1.9.2013 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Sokolov, ulice Pionýrů 1614, Sokolov verze 1.9./2013 Tento ŠVP platí od školního roku 2013/2014 pro 1. a 6. ročník. Který předmět je ve

Více