ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA MANSVETA OLŠOVSKÉHO ako organizačná zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského Kláštorné nám. 1, Malacky tel. 034/ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Naše motto: Učíme myslieť a vidieť 1

2 ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE Druh školy: Adresa školy: Základná škola cirkevná Kláštorné nám. 1, Malacky Dĺžka štúdia 9 rokov ISCED 1 4 roky ISCED 5 rokov Stupeň vzdelania Doklad o získanom stupni vzdelania : Forma štúdia Vyučovací jazyk ISCED 1 primárne vzdelávanie - 1. stupeň ZŠ (1. 4. ročník) ISCED nižšie sekundárne vzdelávanie -. stupeň ZŠ (5. 9. ročník) vysvedčenie s doložkou Denná Slovenský Riaditeľ školy: Koordinátor pre tvorbu ŠkVP: IČO: Mgr. Daniel Masarovič Mgr. Elena Kabarcová, Mgr. Elena Hušková E- mail: Zriaďovateľ Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza Adresa zriaďovateľa: Špitálska 7, Bratislava Mgr. Viera Kyselicová, Arcibiskupský školský úrad, Kontakt: Špitálska 7, Bratislava Školský vzdelávací program bol prerokovaný v pedagogickej rade dňa a v Rade školy dňa Malacky Mgr. Daniel Masarovič riaditeľ

3 ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN I. STUPEŇ / ISCED 1 školský rok 017/018 Vzdelávacia Vzdelávací Predmet oblasť program / ročník Spolu Jazyk SLOVENSKÝ JAZYK a komunikácia A LITERATÚRA ŠkVP ANGLICKÝ JAZYK ŠkVP PRÍRODOVEDA ŠkVP Príroda a VLASTIVEDA ŠkVP spoločnosť REGIONÁLNA ŠkVP Človek a príroda PRVOUKA ŠkVP Človek a RÍMSKOKATOLÍCKE hodnoty NÁBOŽENSTVO ŠkVP 8 MATEMATIKA ŠkVP Matematika INFORMATIKA/ a práca INFORMATICKÁ ŠkVP Človek a svet práce Umenie a kultúra Zdravie a pohyb PRACOVNÉ VYUČOVANIE VÝTVARNÁ HUDOBNÁ TELESNÁ A ŠPORTOVÁ ŠkVP ŠkVP ŠkVP ŠkVP 8 SPOLU HODINY VYSVETLIVKY: v 1.,. a 3. roč. ročníku sa vyučuje podľa inovovaného učebného plánu Poznámky: Anglický jazyk- 1. ročník: žiaci sa v jednotlivých triedach delia na dve skupiny: I.A (I.sk./13ž., II.sk./1ž.), I.B (I.sk./13ž., II.sk./1ž.) Telesná a športová výchova- 3

4 1. ročník: výučba prebieha súbežne I.A spolu s I.B: I.A (I.sk./13ž., II.sk./1ž.), I.B (I.sk./13ž., II.sk./1ž.). ročník: výučba prebieha súbežne II.A spolu s II.B, II.A (I.sk./1ž., II.sk./13ž.), II.B (I.sk./13ž., II.sk./1ž.) 3. ročník: výučba prebieha súbežne III.A spolu s III.B, III.C spolu so IV.C, III.A (I.sk./13ž., II.sk./1ž.), III.B (I.sk./1ž., II.sk./13ž.); III.C (I.sk./1ž., II.sk./13ž.) IV.C (I.sk./1ž., II.sk./13ž.) 4. ročník: výučba prebieha súbežne IV.A spolu so IV.B; IV.A (I.sk./13ž., II.sk./1ž.), IV.B (I.sk./1ž., II.sk./13ž.); IV.C spolu s III.C, IV.C (I.sk./13ž., II.sk./13ž.) III.C (I.sk./13ž., II.sk./1ž.) Informatika/Informatická výchova- 3. ročník: žiaci sa v jednotlivých triedach delia na dve skupiny: III.A (I.sk./13ž., II.sk./1ž.), III.B (I.sk./13ž., II.sk./1ž.), III.C (I.sk./13ž., II.sk./1ž.) 4. ročník: žiaci sa v jednotlivých triedach na skupiny nedelia 4

5 1. ročník Vzdelávacia oblasť Jazyk a Komunikácia Matematika a práca Predmety Slovenský jazyk a literatúra Počet týždenných hodín - ŠkVP Anglický jazyk 1 Matematika 4 Človek a príroda Prvouka 1 Človek a hodnoty Umenie a Kultúra Rímsko-katolícke náboženstvo Výtvarná výchova Hudobná výchova 1 Telesná a športová Zdravie a pohyb výchova SPOLU (počet týždenných vyučovacích hodín v 1.ročníku) 9 Poznámka Žiak je v danom predmete hodnotený slovne. Žiak je v danom predmete hodnotený slovne. Žiak je v danom predmete hodnotený slovne. 5

6 . ročník Vzdelávacia oblasť Jazyk a Komunikácia Matematika a práca Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty Umenie a Kultúra Predmety Slovenský jazyk a literatúra Počet týždenných hodín -ŠkVP Anglický jazyk Matematika 4 Prvouka Rímsko-katolícke náboženstvo Výtvarná výchova Hudobná výchova 1 Telesná a športová Zdravie a pohyb výchova SPOLU (počet týždenných vyučovacích hodín v.ročníku) 8 3 Poznámka 6

7 3. ročník Vzdelávacia oblasť Jazyk a Komunikácia Predmety Slovenský jazyk a Literatúra Počet týždenných hodín -ŠkVP Anglický jazyk 3 7 Poznámka Matematika a práca Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty Matematika 4 Informatika 1 Prírodoveda 1 Vlastiveda Rímsko-katolícke náboženstvo Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 1 Umenie a Kultúra Výtvarná výchova 1 Hudobná výchova 1 Telesná a športová Zdravie a pohyb výchova SPOLU (počet týždenných vyučovacích hodín v 3.ročníku) 5 7

8 4. ročník Vzdelávacia oblasť Jazyk a Komunikácia Predmety Slovenský jazyk a Literatúra Počet týždenných hodín - ŠkVP Anglický jazyk 3 8 Poznámka Matematika a práca Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty Matematika 4 Informatická výchova 1 Prírodoveda 1 Vlastiveda 1 Regionálna výchova 1 Rímsko-katolícke náboženstvo Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 1 Umenie a Kultúra Výtvarná výchova 1 Hudobná výchova 1 Zdravie a pohyb Telesná výchova SPOLU (počet týždenných vyučovacích hodín v 4.ročníku) 6 8

9 ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN - I. STUPEŇ / ISCED 1 inovovaný Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Matematika a práca Predmet Vzdelávací program / ročník Spolu SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA ŠkVP ANGLICKÝ JAZYK ŠkVP MATEMATIKA ŠkVP INFORMATIKA ŠkVP Človek a príroda PRVOUKA ŠkVP PRÍRODOVEDA ŠkVP VLASTIVEDA ŠkVP Človek a REGIONÁLNA spoločnosť ŠkVP Človek a RÍMSKOKATOLÍCKE hodnoty NÁBOŽENSTVO ŠkVP 8 Človek a PRACOVNÉ svet práce VYUČOVANIE ŠkVP HUDOBNÁ ŠkVP VÝTVARNÁ Umenie ŠkVP a kultúra TELESNÁ A ŠPORTOVÁ ŠkVP 8 SPOLU HODINY

10 Školský učebný plán II. STUPEŇ / ISCED školský rok 017/018 Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Človek a príroda Človek a spoločnosť Človek a hodnoty Matematika a práca s informáciam i Človek a svet práce Umenie a kultúra Zdravie a pohyb Predmet Vzdelávací program / ročník Spolu SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA ŠkVP ANGLICKÝ JAZYK ŠkVP NEMECKÝ JAZYK ŠkVP 0 0 * 6 FYZIKA ŠkVP CHÉMIA ŠkVP ENVIRONMENTÁLNA ŠkVP BIOLÓGIA ŠkVP MLADÝ BÁDATEĽ ŠkVP 0 0 * 0 0 DEJEPIS ŠkVP GEOGRAFIA ŠkVP OBČIANSKA NÁUKA ŠkVP RÍMSKOKATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO ŠkVP 10 K MANŽELSTVU A ŠkVP RODIČOVSTVU MATEMATIKA ŠkVP INFORMATIKA ŠkVP SVET PRÁCE ŠkVP ,5 0 0,5 TECHNIKA ŠkVP ,5 0 3,5 VÝTVARNÁ ŠkVP HUDOBNÁ ŠkVP UMENÍM ŠkVP TELESNÁ A ŠPORTOVÁ ŠkVP 10 SPOLU HODINY VYSVETLIVKY: v 5., 6. a 7. ročníku sa vyučuje podľa inovovaného učebného plánu žiaci 7. ročníka si vyberajú predmet z ponuky: Nemecký jazyk / Mladý bádateľ 10

11 Poznámky: Anglický jazyk 5. ročník: žiaci sa v ročníku delia podľa úrovne do 4 homogénnych skupín: I.sk./19ž., II.sk./19ž., III.sk./18ž., IV. sk./17ž. 6. ročník: žiaci sa v ročníku delia podľa úrovne do 4 homogénnych skupín: I.sk./19ž., II.sk./19ž., III.sk./18ž., IV. sk./18ž. 7. ročník: žiaci sa v ročníku delia podľa úrovne do 3 homogénnych skupín: I.sk./16ž., II.sk./16ž.,III.sk./15ž. 8. ročník: žiaci sa v ročníku delia podľa úrovne na skupiny, vyučovanie ANJ prebieha súbežne s NEJ: I.sk./14ž., II.sk./13ž. 9. ročník: žiaci sa v ročníku delia podľa úrovne na 3 skupiny: I.sk./18ž., II.sk./18ž., III.sk./18ž. Telesná a športová výchova vyučuje sa v skupinách chlapci/dievčatá 5. ročník: dievčatá V.A+V.C (sk./1ž.+14ž.), chlapci V.A+V.C(sk./13ž.+10ž.) dievčatá V.B+VI.B (sk./1ž.+14ž.), chlapci V.B+VI.B(sk./1ž.+11ž.), 6. ročník: dievčatá VI.A+VI.C (sk./14ž.+13ž.), chlapci VI.A+VI.C (sk./1ž.+10ž.), dievčatá V.B+VI.B (sk./1ž.+14ž.), chlapci V.B+VI.B(sk./1ž.+11ž.), 7. ročník: dievčatá VII.A + VII.B (sk./3ž.), chlapci VII.A + VII.B ;(sk./4ž.) 8. ročník: dievčatá (sk./11ž.), chlapci (I.sk./16ž.) 9. ročník: dievčatá (sk./ž.), chlapci (1sk./16ž.); (sk./16ž.); vyučovanie prebieha súbežne s NEJ. Nemecký jazyk 7. ročník: žiaci sa v ročníku delia podľa vybraného predmetu Mladý bádateľ/nemecký jazyk na 3 skupiny: I.sk - MAB., II.sk. a III.sk - NEJ. Skupiny NEJ sa delia aj podľa úrovne. Vyučovanie Nemeckého jazyka prebieha súbežne s predmetom Mladý bádateľ. 8. ročník: žiaci sa v jednotlivých triedach delia podľa úrovne na skupiny: VIII.A (I.sk./14ž., II.sk./13ž.) Vyučovanie Nemeckého jazyka prebieha v VIII.A súbežne s predmetom Anglický jazyk. 9. ročník: žiaci sa v jednotlivých triedach delia podľa úrovne na skupiny: IX.A (I.sk. dievčatá/11ž., II.sk. chlapci/16ž., ), IX.B (I.sk. dievčatá/11ž., II.sk. chlapci/16ž., ) Vyučovanie Nemeckého jazyka prebieha súbežne s vyučovaním predmetu Telesná a športová výchova. 11

12 Žiaci sa v ročníku delia na skupiny chlapci, dievčatá a podľa úrovne na skupiny: dievčatá (1.sk /11ž.,.sk /11ž.) a chlapci (1.sk/16ž.,.sk /16ž.) Informatika 5. ročník: žiaci sa v jednotlivých triedach delia na skupiny: V.A (I.sk./13ž., II.sk./1ž.), V.B (I.sk./1ž., II.sk./1ž.), V.C (I.sk./1ž., II.sk./1ž.). Vyučovanie Informatiky prebieha v jednotlivých triedach súbežne v obidvoch skupinách. 6. ročník: žiaci sa v jednotlivých triedach delia na dve skupiny: VI.A (I.sk./13ž., II.sk./13ž.), VI.B (I.sk./13ž., II.sk./1ž.) a VI.C (I.sk/1ž., II.sk/11ž.) Vyučovanie Informatiky prebieha súbežne s vyučovaním predmetu Technika. 7. ročník: žiaci sa v jednotlivých triedach delia na dve skupiny: VII.A (I.sk./13ž., II.sk./13ž.), VII.B (I.sk./14ž., II.sk./14ž.). Vyučovanie Informatiky prebieha súbežne s vyučovaním predmetu Technika. 8. ročník: žiaci sa v ročníku delia na dve skupiny: I.sk./14ž., II.sk./13ž. Vyučovanie Informatiky prebieha súbežne s vyučovaním predmetu Technika a Svet práce. Predmety THD a SEE sa vyučujú každý druhý týždeň. 9. ročník: žiaci sa v jednotlivých triedach delia na skupiny: IX.A (I.sk./14ž., II.sk./13ž.), IX.B (I.sk./14ž., II.sk./13ž.). Vyučovanie Informatiky prebieha súbežne s vyučovaním predmetu Fyzika. Technika 5. ročník: predmet sa vyučuje v týždennej 1 hod. časovej dotácii a triedy sa delia na dve skupiny: V.A (I.sk./13ž., II.sk./1ž.) V.B (I.sk./1ž., II.sk./1ž.) V.C (I.sk./1ž., II.sk./1ž.) Vyučovanie prebieha súbežne v obidvoch skupinách. 6. ročník: predmet sa vyučuje v týždennej 1 hod. časovej dotácii a triedy sa delia na dve skupiny VI.A (I.sk./13ž., II.sk./13ž.), VI.B (I.sk./13ž., II.sk./1ž.) a VI.C (I.sk./1ž., II.sk./11ž.) Vyučovanie prebieha súbežne s vyučovaním predmetu Informatika. 7. ročník: predmet sa vyučuje v týždennej 1. hod. časovej dotácii a triedy sa delia na dve skupiny VII.A (I.sk./13ž., II.sk./1ž.), VII.B (I.sk./11ž., II.sk./11ž.). Vyučuje sa súbežne s predmetom Informatika. 1

13 Technika/Svet práce 8. ročník: predmety sa vyučujú v týždennej 0,5 hod. časovej dotácii každý druhý týždeň a trieda sa delí na dve skupiny: I.sk./14ž., II.sk./13ž. Vyučovanie prebieha súbežne s vyučovaním predmetu Informatika. Výchova umením ročník: Vyučovanie prebieha tak, že trieda má jeden týždeň výtvarnú zložku a druhý týždeň hudobnú zložku. Fyzika 8. ročník: predmet sa vyučuje v týždennej hod. časovej dotácii. Vyučovanie jednej hodiny predmetu Fyzika prebieha súbežne s vyučovaním predmetu CHE. Žiaci sa delia na dve skupiny: I.sk./14ž., II.sk./13ž. 9. ročník: predmet sa vyučuje v týždennej hod. časovej dotácii. Vyučovanie jednej hodiny predmetu Fyzika prebieha súbežne s vyučovaním predmetu Informatika a žiaci v jednotlivých triedach sa delia na dve skupiny: IX.A (I.sk./14ž., II.sk./13ž.) IX.B (I.sk./14ž., II.sk./13ž.) 13

14 5. ročník Vzdelávacia oblasť Jazyk a Komunikácia Matematika a práca Človek a Spoločnosť Predmety Slovenský jazyk a literatúra Počet týždenných hodín ŠkVP Anglický jazyk 4 Matematika 4 Informatika 1 Dejepis 1 Geografia 5 Poznámka Žiaci sa delia v ročníku podľa úrovne do 4 skupín. Žiaci sa delia na dve skupiny. Človek a príroda Človek a hodnoty Biológia Environmentálna výchova Rímskokatolícke náboženstvo Človek a svet práce Technika 1 Umenie a kultúra Zdravie a pohyb Výtvarná výchova Hudobná výchova 1 Telesná a športová výchova SPOLU (počet týždenných vyučovacích hodín v 5.ročníku) 1 8 Žiaci sa delia na dve skupiny. Žiak v predmete nie je Vyučuje sa v skupinách chlapci / dievčatá 14

15 6. ročník Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Matematika a práca Človek a Spoločnosť Predmety Slovenský jazyk a Literatúra Počet týždenných hodín ŠkVP Anglický jazyk 4 Matematika 5 Informatika 1 Dejepis Geografia Občianska náuka 1 5 Poznámka Žiaci sa v ročníku delia podľa úrovne na 4 skupiny. Žiak v predmete nie je Žiaci sa delia na dve skupiny. Človek a príroda Biológia 1 Fyzika 1 Človek a svet práce Technika 1 Človek a hodnoty Umenie a kultúra Zdravie a pohyb Rímskokatolícke náboženstvo Výtvarná výchova 1 Hudobná výchova 1 Telesná a športová Výchova SPOLU (počet týždenných vyučovacích hodín v 6.ročníku) 9 Žiak v predmete nie je Vyučuje sa v skupinách chlapci / dievčatá Žiak v predmete nie je 15

16 7. ročník Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Matematika a práca Človek a Spoločnosť Predmety Slovenský jazyk a literatúra Počet týždenných hodín ŠkVP Anglický jazyk 4 Nemecký jazyk Matematika 4 Informatika 1 Dejepis 1 Geografia 1 Občianska náuka 1 4 Poznámka Žiaci sa delia v ročníku podľa úrovne na tri skupiny. Žiaci sa v triede delia podľa úrovne na dve skupiny. Žiaci sa v triede delia na dve skupiny. Biológia Človek a príroda Fyzika 1 Chémia 1 Mladý bádateľ Človek a hodnoty Rímskokatolícke náboženstvo Človek a svet práce Technika 1 Žiaci sa delia na dve skupiny. Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 Hudobná výchova 1 Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova SPOLU (počet týždenných vyučovacích hodín v 7.ročníku) VYSVETLIVKY: žiaci 7. ročníka si vyberajú predmet z ponuky: Nemecký jazyk / Mladý bádateľ 9 Vyučuje sa v skupinách chlapci / dievčatá 16

17 8. ročník Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Matematika a práca Človek a spoločnosť Človek a príroda Predmety Slovenský jazyk a Literatúra Prvý cudzí jazyk anglický Druhý cudzí jazyk nemecký Počet týždenných hodín ŠkVP Matematika 6 Informatika 1 Dejepis 1 Geografia 1 Biológia 1 Chémia 5 3 Poznámka Žiaci sa delia v ročníku podľa úrovne do 4 skupín. Žiaci sa delia v triede podľa úrovne na dve skupiny. Žiaci sa delia na dve skupiny. Človek a hodnoty Človek a svet práce Umenie a kultúra Zdravie a pohyb Fyzika Rímskokatolícke náboženstvo Technika 0,5 Svet práce 0,5 Výchova umením 1 Telesná a športová Výchova SPOLU (počet týždenných vyučovacích hodín v 8.ročníku) 30 Predmet sa vyučuje každý druhý týždeň. Žiaci sa delia na dve skupiny. Predmet sa vyučuje každý druhý týždeň. Žiaci sa delia na dve skupiny. Žiaci sa delia na dve skupiny, 1 sk. chlapci / 1 sk. dievčatá 17

18 9. ročník Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Matematika a práca Človek a spoločnosť Človek a príroda Predmety Slovenský jazyk a Literatúra Prvý cudzí jazyk anglický Druhý cudzí jazyk nemecký Počet týždenných hodín ŠkVP Matematika 5 Informatika 1 Dejepis Geografia 1 Biológia 1 Chémia 5 3 Poznámka Žiaci sa delia v ročníku podľa úrovne do 3 skupín. Žiaci sa delia na dve skupiny podľa úrovne a sk. chlapci/sk. dievčatá. Žiaci sa delia na dve skupiny. Fyzika Katolícke náboženstvo Človek a hodnoty Výchova k manželstvu 1 a rodičovstvu Umenie a kultúra Výchova umením 1 Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova SPOLU (počet týždenných vyučovacích hodín v 9. ročníku) 30 Vyučuje sa v skupinách chlapci / dievčatá 18

19 ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN - II. STUPEŇ / ISCED inovovaný Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Matematika a práca s informáciami Človek a príroda Človek a spoločnosť Človek a hodnoty Človek a svet práce Umenie a kultúra Zdravie a pohyb Predmet Vzdelávací program / ročník Spolu SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA ŠkVP ANGLICKÝ JAZYK ŠkVP NEMECKÝ JAZYK - Jazykový variant ŠkVP MATEMATIKA ŠkVP INFORMATIKA ŠkVP FYZIKA ŠkVP CHÉMIA ŠkVP ENVIRONMENTÁLNA ŠkVP BIOLÓGIA ŠkVP MLADÝ BÁDATEĽ -Prírodovedný variant ŠkVP DEJEPIS ŠkVP GEOGRAFIA ŠkVP OBČIANSKA NÁUKA ŠkVP RÍMSKOKATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO ŠkVP 10 K MANŽELSTVU A ŠkVP RODIČOVSTVU TECHNIKA ŠkVP HUDOBNÁ ŠkVP VÝTVARNÁ ŠkVP TELESNÁ A ŠPORTOVÁ ŠkVP 10 SPOLU HODINY VYSVETLIVKY: žiaci ročníka si vyberajú predmet z ponuky: Nemecký jazyk / Mladý bádateľ 19

20 Kompletný Školský vzdelávací program ZŠ M. Olšovského je verejne prístupný k nahliadnutiu u riaditeľa školy. 0

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÁ ŠKOLA MANSVETA OLŠOVSKÉHO ako organizačná zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky tel. 034/773803 www.csmalacky.sk czsmalacky@gmail.com ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ

Více

ISCED 1 Primárne vzdelávanie

ISCED 1 Primárne vzdelávanie Učebný plán pre ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery Brezany ISCED 1 Primárne vzdelávanie /RUP zo dňa 6.2. 2015 pod číslom 2015-5130/1760:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 2015/ Vzdelávacia oblasť Vyučovací

Více

Inovovaný školský vzdelávací program Cirkevná základná škola sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov

Inovovaný školský vzdelávací program Cirkevná základná škola sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov Školský vzdelávací program a inovovaný školský vzdelávací program Skvúca je a nevädnúca múdrosť, ľahko ju uzrú tí, čo ju milujú, nájdu ju tí, čo ju hľadajú. ( Múd. 6,12) ISCED 1 - Primárne vzdelávanie

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. a 2. stupeň ZŠ

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. a 2. stupeň ZŠ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. a 2. stupeň ZŠ DAŤ ŠANCU KAŽDÉMU ŽIAKOVI ZAŽIŤ ÚSPECH Vízia Slnko svieti na každého rovnako Vzdelávací pre 1.a 2. st. ZŠ Stupeň vzdelania ISCED 1, ISCED 2 Dĺžka štúdia

Více

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2017/2018

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2017/2018 Základná škola s materskou školou Likavka Rámcový učebný plán školský rok 2017/2018 Inovovaný učebný plán pre 1. ročník primárneho vzdelávania Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 9 1 10 Človek

Více

Učebný plán pre ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery Brezany. ISCED 1 Primárne vzdelávanie

Učebný plán pre ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery Brezany. ISCED 1 Primárne vzdelávanie Učebný plán pre ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery Brezany ISCED 1 Primárne vzdelávanie /RUP zo dňa 6.2. 2015 pod číslom 2015-5130/1760:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 2015/ Vzdelávacia oblasť Vyučovací

Více

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016 Základná škola s materskou školou Likavka Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016 Inovovaný učebný plán pre 1. ročník primárneho vzdelávania Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 9 1 10 Matematika

Více

Školský učebný plán. Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím. jazykom slovenským ISCED 1, ISCED 2:

Školský učebný plán. Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím. jazykom slovenským ISCED 1, ISCED 2: IV. Školský učebný plán V tejto časti ŠkVP nasledujú rámcové plány, podľa ktorých zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie na našej škole v súlade so školskou reformou. Rámcový učebný plán pre základné školy

Více

Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie

Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie INOVOVANÝ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ISCED 1 - RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN PRE ŠK. R. 2017/2018 Vzdelávacia oblasť Predmet 1. ročník

Více

Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky

Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU VÁCLAVA MITÚCHA, HORNÉ SRNIE Rámcový učebný plán ISCED 1 šk.r. 2015/2016 platný pre 2. 4. ročník Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky JAZYK

Více

Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. a 2. ročník a pre 5. a 6. ročník

Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. a 2. ročník a pre 5. a 6. ročník Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. a 2. ročník a pre 5. a 6. ročník Šk. rok. 2016/2017 Použité skratky: ZPH- základný počet hodín, PVH- počet voliteľných

Více

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika 1-4.Ročník Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Matematika a práca s informácia mi Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty Človek a svet práce Umenie a kultúra Predmety hod. 1.ročník hod. 2. ročník hod.

Více

Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl.

Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl. Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl. Školský učebný plán pre ISCED 1: Je to normatív, určujúci jednotlivé predmety a časové dotácie pre konkrétne predmety. 1. ročník Slovenský jazyk a literatúra

Více

Dodatok č. 4 ku Školskému vzdelávaciemu programu

Dodatok č. 4 ku Školskému vzdelávaciemu programu Dodatok č. 4 ku Školskému vzdelávaciemu programu Ak mi niečo vysvetlíš zabudnem, ak mi to ukážeš zapamätám si, ale ak to urobím pochopím. Vzdelávací program Stupeň vzdelania : ISCED 1 ISCED 2 Dĺžka štúdia

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

Rámcový učebný plán pre 4. a 8.,9. ročník v školskom roku 2017/2018

Rámcový učebný plán pre 4. a 8.,9. ročník v školskom roku 2017/2018 Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry 059 81 Dolný Smokovec, telefón: 052/ 442 25 95, fax: 052/ 442 25 95 www.zsdsmokovec.edupage.org, e-mail: zsdsmokovec@gmail.com pre 4.

Více

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM UČEBNÝ PLÁN GYMNÁZIA ANTONA BERNOLÁKA V SENCI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 Plán je v súlade s rámcovým učebným plánom ŠVP ISCED

Více

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU UČEBNÝ PLÁN GYMNÁZIA ANTONA BERNOLÁKA V SENCI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/16 ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM Plán je v súlade s rámcovým učebným plánom ŠVP ISCED 3A v ročníkoch

Více

Pre školský rok 2013 / 2014

Pre školský rok 2013 / 2014 Školský vzdelávací program ZŠ Janka Kráľa ISCED 2. pre V. ročník Pre školský rok 20 / 20 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 5 5 prvý

Více

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015 Školský vzdelávací program učebné plány 01/015 Učebný plán pre I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B v školskom roku 01/015 Kód a názov študijného odboru : 79 0J gymnázium Učebný plán platný od 1.septembra

Více

6. UČEBNÝ PLÁN. 6.1 Inovovaný učebný plán ISCED 1. Školský vzdelávací program Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany

6. UČEBNÝ PLÁN. 6.1 Inovovaný učebný plán ISCED 1. Školský vzdelávací program Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany 6. UČEBNÝ PLÁN 6.1 Inovovaný učebný plán ISCED 1 Platnosť od 1. 9. 2015 v prvom, druhom a treťom ročníku. vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia vyučovací predmet 1. 2. 3. 4. spolu PH DH PH DH PH DH PH

Více

Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany IŠkVP 2017/18 Rámcový učebný plán pre 8 -ročné štúdium

Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany IŠkVP 2017/18 Rámcový učebný plán pre 8 -ročné štúdium IŠkVP 2017/18 Rámcový učebný plán pre 8 -ročné štúdium 1. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník Slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 5 3 1 3 3 1 3 33 Anglický jazyk 4 4 4 4 4

Více

ISCED 2 (inovovaný) na šk. roky 2015/2016 až 2019/2020

ISCED 2 (inovovaný) na šk. roky 2015/2016 až 2019/2020 ISCED (inovovaný) na šk. roky 0/06 až 09/00 Rámcové učebné plány za. 9. ročník Počet hodín šk. uč. plánu za.-9.roč. svet 4 4 Anglický jazyk Konv. v ANJ (nemecký, ruský) 6 + Informatika 4 4 Dejepis 6 6

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

Školský učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutiavzdelávací variant A- štvrtý, ôsmy a deviaty ročník

Školský učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutiavzdelávací variant A- štvrtý, ôsmy a deviaty ročník prípravný Školský učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutiavzdelávací variant A- štvrtý, ôsmy a deviaty ročník Vzdelávacia oblasť Predmet/ ročník 1... 4. 5.. 7. 8. 9. Spolu Jazyk a

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským. ročník primárne vzdelávanie

RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským. ročník primárne vzdelávanie RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským vzdelávacia oblasť vyučovací predmet ročník primárne vzdelávanie ročník nižšie stredné vzdelávanie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

Športové gymnázium. tel.: sekretariát fax: sgbb.edupage.

Športové gymnázium. tel.: sekretariát fax: sgbb.edupage. Športové gymnázium Trieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica IČO: 516 554 Riaditeľ: Kontakt: PaedDr. Jozef Smekal tel.: +421-48-4712894 sekretariát fax: +421-48-4142168 e-mail: sekretariat@osgbb.sk www.sgbb.eu.sk,

Více

Športové gymnázium. tel.: sekretariát fax: sgbb.edupage.

Športové gymnázium. tel.: sekretariát fax: sgbb.edupage. Športové gymnázium Trieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica IČO: 516 554 Riaditeľ: Kontakt: PaedDr. Jozef Smekal tel.: +421-48-4712894 sekretariát fax: +421-48-4142168 e-mail: sekretariat@osgbb.sk www.sgbb.eu.sk,

Více

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2. Sekundárna škola pre život

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2. Sekundárna škola pre život Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Sekundárna škola pre život Názov ŠVP: Názov ŠkVP: Stupeň vzdelania: Štátny vzdelávací program

Více

pre nižšie stredné vzdelávanie

pre nižšie stredné vzdelávanie Názov školy:...... Typ školy:... Vyučovací :... KLASIFIKAČNÝ ZÁZNAM pre nižšie stredné vzdelávanie Školský rok:.../... Trieda:... triedny učiteľ:... 232 1 Priezvisko a meno žiaka Slovenský a literatúra

Více

Vyhodnotenie dotazníka Multimediálna učebňa

Vyhodnotenie dotazníka Multimediálna učebňa Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Vyhodnotenie dotazníka Multimediálna učebňa Žiadateľ Základná škola Námestovo Komenského ul. Sídlo žiadateľa Komenského

Více

45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj. vidieka. vidieka. Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku Spolu Všeobecnovzdelávacie

45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj. vidieka. vidieka. Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku Spolu Všeobecnovzdelávacie Názov ŠkVP Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj Kód a názov učebného odboru 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj 4561 2 02 poľnohospodár - farmárstvo Stredné odborné vzdelanie ISCED

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Kód a názov ŠVP Kód a názov ŠkVP Štátny vzdelávací program Konzervatória v SR ISCED 5 B Tanec 82 27 7 00 od šk.r. 2012/2013 počínajúc 1. ročníkom: 82 27 Q Stupeň vzdelania Vyššie

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 7.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre II. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2. Sekundárna škola pre život

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2. Sekundárna škola pre život Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Sekundárna škola pre život Názov ŠVP: Názov ŠkVP: Stupeň vzdelania: Štátny vzdelávací program

Více

Zmluva č. xx/2014/dv o duálnom vzdelávaní

Zmluva č. xx/2014/dv o duálnom vzdelávaní Zmluva č. xx/2014/dv o duálnom vzdelávaní Zoznam príloh, ktoré sú dokumentáciou k praktickému vyučovaniu u zamestnávateľa. Dokumentácia je uvedená ako vzor. Po dohode zmluvných strán sa môže zmeniť. Zoznam

Více

Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164, Zvolen. úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A

Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164, Zvolen. úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Druh školy Vyučovací jazyk Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164, 96001 Zvolen Fine

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Kód a názov ŠVP Kód a názov ŠkVP Štátny vzdelávací program Konzervatória v SR ISCED 5 B Spev 82 28 7 00 od šk. r. 2012/2013 počínajúc 1. ročníkom: 82 28 Q Stupeň vzdelania Vyššie

Více

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov učebného odboru Odborné zameranie Dopravná akadémia,

Více

úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A Dĺžka štúdia slovenský jazyk

úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A Dĺžka štúdia slovenský jazyk Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov Názov ŠkVP Business akadémia Kód a názov ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I Kód a názov študijného odboru

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Kód a názov ŠVP Štátny vzdelávací program Konzervatória v SR ISCED 5 B Kód a názov ŠkVP Hudobno- dramatické umenie 82 26 7 00 od šk.r. 2012/2013 počínajúc 1. ročníkom :82 26

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ 1.-4.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia 9 hodín týždenne, spolu 297 vyučovacích hodín štandardom vzdelávacieho

Více

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1. Primárna škola pre život

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1. Primárna škola pre život Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1 Primárna škola pre život Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v

Více

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1.

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. 1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 6 OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2008 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Třídní učitel : Mgr.M.Petr VI.A šk.rok: 2016 / 2017

Třídní učitel : Mgr.M.Petr VI.A šk.rok: 2016 / 2017 Třídní učitel : Mgr.M.Petr VI.A šk.rok: 2016 / 2017 Český jazyk 4 Po ˇ ČJ M Vv Vv Tv Inf 1 Anglický jazyk 4 Mat Du Bo Bo Pz,Kr Mo Německý jazyk Matematika 4 Informatika 1 Út ČJ AJ M Dě Inf 2 Z Dějepis

Více

Štatistické spracovanie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu v 1. polroku školského roka 2016/2017

Štatistické spracovanie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu v 1. polroku školského roka 2016/2017 Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, 58 Poprad Gymnázium, Dominika Tatarku 4666/7, 58 Poprad Základná škola, Ul. mládeže 5/7, 58 Poprad Štatistické spracovanie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Kód a názov ŠVP Kód a názov ŠkVP Štátny vzdelávací program Konzervatória v SR ISCED 5 B Vyššie odborné vzdelanie Hudba 82 29 7 03 od šk.r. 2012/2013 počínajúc 1. ročníkom : 82

Více

Inovovaný Školský vzdelávací program. Vzdelanie pre každého. ISCED 1 primárne vzdelávanie. ISCED 2 - nižšie stredné vzdelávanie

Inovovaný Školský vzdelávací program. Vzdelanie pre každého. ISCED 1 primárne vzdelávanie. ISCED 2 - nižšie stredné vzdelávanie Základná škola, Školská ul.č.9, Lovinobaňa Inovovaný Školský vzdelávací program Vzdelanie pre každého ISCED 1 primárne vzdelávanie ISCED 2 - nižšie stredné vzdelávanie 1 Foto školy ZŠ LOVINOBAŇA Inovovaný

Více

Základná škola Veľká Ida 1, Veľká Ida

Základná škola Veľká Ida 1, Veľká Ida Zákldná škol Veľká Id 1, 044 55 Veľká Id Školský učebný plán- ŠkVP ZŠ Veľká Id Primárny stupeň školského vzdelávni 1. ročník 2. ročník Vychádzjúc zo štátneho vzdelávcieho progrmu, skúseností, trdícií,

Více

AJ FolI. ČJ ReiR. Tv BraD. M ReiR

AJ FolI. ČJ ReiR. Tv BraD. M ReiR I.E, Reichert Radek ákladní škola Rakovského v Praze : - :0 :0 - : : - :0 :0 - : : - :0 :0 - : GunK ákladní škola Rakovského v Praze I.A (C0), gr. Brožková Blanka : - :0 :0 - : : - :0 :0 - : : - :0 :0

Více

Silnoprúdová technika

Silnoprúdová technika 6. UČEBNÝ PLÁN UČEBNÉHO ODBORU 2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Platí od 01. 09. 2014 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód

Více

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 766 6 ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru

Více

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky DODATOK č. 1 ktorým sa mení RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny schválený Ministerstvom školstva, vedy,

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre II.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre II.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre II.stupeň ZŠ 5.-9.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia odín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín Výchovno vzdelávacie ciele

Více

2 Učebné plány pre ročník základných škôl Predložené učebné plány predstavujú súbor v súčasnosti platných učebných plánov pre ročník zák

2 Učebné plány pre ročník základných škôl Predložené učebné plány predstavujú súbor v súčasnosti platných učebných plánov pre ročník zák Ministerstvo školstva Slovenskej republiky UČEBNÉ PLÁNY PRE 1. AŽ 9. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 14. mája 2003 číslo 520/2003-41 s platnosťou od 1. septembra

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Platné od 01. 09. 2013 Škola (názov, adresa) SOŠ technická, Volgogradská 1, 080 01 Prešov Názov ŠkVP Stavebníctvo Kód a názov ŠVP 36 Stavebníctvo,

Více

týždenná hodinová dotácia v ročníku Kapitoly 2 (2.2) 3 (3.1, 3.3) 4 (4.1), 10 Svet živočíchov/laboratórne cvičenia z biológie živočíchov

týždenná hodinová dotácia v ročníku Kapitoly 2 (2.2) 3 (3.1, 3.3) 4 (4.1), 10 Svet živočíchov/laboratórne cvičenia z biológie živočíchov BIOLÓGIA príklad rozloženia učiva do ov, verzia : Biológia gymnázium so 4-ročným vzdelávacím programom v u 6 hodín / laboratórne cvičenia v. u. Organizmus a prostredie Biológia pre Kapitoly, 5 a 6 Mikrosvet/laboratórne

Více

praktické cvičenie PRC (14) 18(18) 32(32) Nepovinné vyučovacie predmety konverzácia v cudzom jazyku KCJ 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (8) športové h

praktické cvičenie PRC (14) 18(18) 32(32) Nepovinné vyučovacie predmety konverzácia v cudzom jazyku KCJ 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (8) športové h MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Učebný plán Študijný odbor: 5356 6 zdravotnícky asistent Denné štúdium absolventov základnej školy Kategórie a názvy Skratka Počet týždenných vyučovacích

Více

Metodické usmernenie

Metodické usmernenie Metodické usmernenie Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2017/2018 Formálna úprava (Príloha č.1-titulná strana): Súčasť

Více

Štatistické spracovanie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu v 2. polroku školského roka 2013/2014

Štatistické spracovanie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu v 2. polroku školského roka 2013/2014 Spojená škola, Dominika Tatarku 666/7, 8 Poprad Gymnázium, Dominika Tatarku 666/7, 8 Poprad Základná škola, Ul. mládeže /7, 8 Poprad Štatistické spracovanie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu v.

Více

Základná škola Podvysoká 307

Základná škola Podvysoká 307 Základná škola Podvysoká 307 Školský vzdelávací program (inovovaný) pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie Ukážeme cestu, kráčať musíš sám Názov ŠkVP Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma

Více

Školský vzdelávací program Rámcový učebný plán Učebné osnovy. Školský rok 2014/2015

Školský vzdelávací program Rámcový učebný plán Učebné osnovy. Školský rok 2014/2015 Základná škola s materskou školou Horná Streda Partizánska 391, 916 24 Horná Streda. Tel. 032/7773175 e-mail: zssmsh.streda@stonline.sk, Internet: http://www.zssmshornastreda.sk Školský vzdelávací program

Více

TRIEDNY VÝKAZ. pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../...

TRIEDNY VÝKAZ. pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... TRIEDNY VÝKAZ pre nižšie sekundárne vzdelávanie Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../...

Více

Vyučovací předmět Matematika V 3., 4., 5., 6. a 9. ročníku je tento předmět posílen o jednu hodinu týdně.

Vyučovací předmět Matematika V 3., 4., 5., 6. a 9. ročníku je tento předmět posílen o jednu hodinu týdně. III. Učební plán 1. Učební plán pro třídy a skupiny s rozšířenou výukou anglického jazyka Poznámky k učebnímu plánu Vyučovací předmět Český jazyk Tento předmět je posílen o jednu hodinu v 1., 2., 3., 5.,

Více

Výstupný dotazník pre projekt E - learning - škola budúcnosti. žiaci

Výstupný dotazník pre projekt E - learning - škola budúcnosti. žiaci Výstupný dotazník pre projekt E - learning - škola budúcnosti žiaci Zameranie: Využívanie notebookov, multimediálnej učebne, interaktívnej tabule, portálu Class Server, virtuálnej knižnice, didaktických

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač. Doplnok ku Školskému vzdelávaciemu programu na školský rok 2014/2015

Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač. Doplnok ku Školskému vzdelávaciemu programu na školský rok 2014/2015 Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 9, 9623 Sliač Doplnok ku Školskému vzdelávaciemu programu na školský rok 204/205 Sliač 28.8.204 Charakteristika žiakov V školskom roku 204/205 navštevuje na začiatku

Více

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU júl 2015 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU Názov projektu Učme sa kvalitne, učme sa zaujímavo, učme sa moderne! Kód ITMS 26140130019 Názov Prijímateľ

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2013/2014. Sídliště U Vodojemu 1261, Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2013/2014. Sídliště U Vodojemu 1261, Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2013/2014 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

MATURITA Základné informácie

MATURITA Základné informácie MATURITA 2013 Základné informácie PLATNÁ LEGISLATÍVA Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. školský zákon, Vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011

Více

SYSTÉM VOLITEĽNÝCH PREDMETOV

SYSTÉM VOLITEĽNÝCH PREDMETOV SYSTÉM VOLITEĽNÝCH PREDMETOV Školský vzdelávací program Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene obsahuje možnosť využitia voliteľných hodín vo všetkých ročníkoch. V prvom a druhom ročníku boli voliteľné hodiny

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

DODATOK č. 2 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 2 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 2 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP podľa 1.dodatku schváleného MŠVVaŠ SR 19.6.2014 platný

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace. 6. roč.

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace. 6. roč. 4 Učební plán 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 2. 3. 4. 5. 1. roč. roč. roč. roč. roč. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura

Více

Prijímacie skúšky Kritéria. Vzorový test písomných prijímacích skúšok. Systém hodnotenia. Mimoriadne vzdelávanievýsledky prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky Kritéria. Vzorový test písomných prijímacích skúšok. Systém hodnotenia. Mimoriadne vzdelávanievýsledky prijímacích skúšok Prijímacie skúšky Kritéria Vzorový test písomných prijímacích skúšok Systém hodnotenia Mimoriadne vzdelávanievýsledky prijímacích skúšok Vzdelávací program Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací

Více

Klasifikačný poriadok pre jednotlivé vyučovacie predmety

Klasifikačný poriadok pre jednotlivé vyučovacie predmety Spojená katolícka škola v Nitre Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Klasifikačný poriadok pre jednotlivé vyučovacie predmety V Nitre, 1. októbra 2012 Schválil: Mgr. Ing. Karol Žák, CSc., riaditeľ školy Úvod

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Školský vzdelávací program dodatok učebný plán

Školský vzdelávací program dodatok učebný plán Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo Školský vzdelávací program dodatok učebný plán Mgr. Peter Kuľha riaditeľ školy 1 Šk.rok: platný od šk.roku : 2014/2015 ročník: I., kvinta Vzdelávacia oblasť Jazyk a

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se

Více

6.2.1 UČEBNÝ PLÁN PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR PROPAGAČNÁ GRAFIKA. úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

6.2.1 UČEBNÝ PLÁN PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR PROPAGAČNÁ GRAFIKA. úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A 6.2 UČEBNÝ PLÁN 6.2.1 UČEBNÝ PLÁN PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR 8261 6 PROPAGAČNÁ GRAFIKA Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia

Více

Inovovaný ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

Inovovaný ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÁ ŠKOLA, PROKOFIEVOVA 5, 851 01 BRATISLAVA Inovovaný ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ŽIAK NIE JE NÁDOBA, KTORÚ TREBA NAPLNIŤ, ALE FAKĽA, KTORÚ TREBA ZAPÁLIŤ. J. A. KOMENSKÝ STUPEŇ VZDELANIA ISCED 1,

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

UČEBNÝ PLÁN 3917 M 06 technické a informatické služby v stavebníctve

UČEBNÝ PLÁN 3917 M 06 technické a informatické služby v stavebníctve Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP UČEBNÝ PLÁN 3917 M 06 technické a informatické služby v stavebníctve Stredná priemyselná škola stavebná Veľká okružná 25 010 01 Žilina Ekonomika v stavebníctve

Více

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty Rebríček študijných programov vysokej školy v prijímacom konaní v roku 2015 podľa počtu prihlášok na študijný program fakulty (školy, pracoviska školy) IČŠ školy, fakulty, detaš.pr.: 716 0000 00 až 716

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1. Primárna škola pre život

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1. Primárna škola pre život Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1 Primárna škola pre život Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v

Více

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2015/2016

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2015/2016 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2015/2016 a) Názov školy: Základná škola s materskou školou Nálepkovo Adresa školy: Školská 684, 053 33 Nálepkovo

Více

Školský vzdelávací program ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŚKOLA, INŢINIERSKA 24, KOŠICE

Školský vzdelávací program ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŚKOLA, INŢINIERSKA 24, KOŠICE Školský vzdelávací program ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŚKOLA, INŢINIERSKA 24, KOŠICE Školský vzdelávací program pre ţiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ( 2. a 6. ročník ) ISCED primárne vzdelávanie Školský

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Bilingválne štúdium Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského Stupeň vzdelania: Dĺžka štúdia: 3A úplné stredné všeobecné vzdelanie / vyššie sekundárne/ päťročná Vyučovací jazyk: slovenský,

Více

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Riaditeľ Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve

Více

Inovovaný školský vzdelávací program

Inovovaný školský vzdelávací program Základná škola, Školská č. 299, Skýcov Inovovaný školský vzdelávací program ISCED 2 Názov ŠkVP Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Druh školy Predkladateľ Názov školy Adresa školy

Více

SYSTÉM HODNOTENIA ŢIAKOV 2011/2012

SYSTÉM HODNOTENIA ŢIAKOV 2011/2012 Základná škola s materskou školou Voderady SYSTÉM HODNOTENIA ŢIAKOV 2011/2012 Prerokovaný na MZ a PK Schválený na pedagogickej rade 5. septembra 2011 Voderady, 5. september 2011 Mgr. Augustín Bachratý

Více