Od hraní k vědění. Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Od hraní k vědění. Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV )"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258 Od hraní k vědění Nikdo se moudrým nerodí, ale stává se jím. Seneca

2 Obsah: 1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Předkladatel základní údaje Zřizovatel školy Místo poskytovaného vzdělávání a služeb Materiálně-technické podmínky školy Údaje o školské radě Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2. Charakteristika školy a školního vzdělávacího programu Stručná charakteristika školy Pedagogičtí pracovníci Rodiče, žáci Spolupráce s jinými subjekty Dlouhodobé projekty Charakteristika ŠVP Koncepce školy Vzdělávání žáků se speciálními potřebami Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 3. Učební plán 4. Učební osnovy 5. Hodnocení a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků, klasifikační řád Evaluační činnosti 6. Průřezová témata 7. Přílohy

3 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) Od hraní k vědění Nikdo se moudrým nerodí, ale stává se jím. Seneca Základní údaje o škole 1.2 Škola název školy Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258 adresa školy M. Horákové 258, Hradec Králové 6, právní forma příspěvková organizace IČO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Ondřej Fajfr zástupce ředitele (statutární ) : Mgr. Pavel Petr kontakt tel.: fax:

4 1.3 Zřizovatel název zřizovatele Statutární město Hradec Králové adresa zřizovatele Československé armády Hradec Králové kontakt tel.: fax: Místo poskytovaného vzdělávání a kapacita služeb Základní škola 800 Školní družina 295 Školní jídelna Materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna, keramická dílna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště 42 učeben, 5 samostatných heren družiny 11 odborných pracoven: zeměpisu, chemie, výtvarné výchovy, hudební výchovy, fyziky, přírodopisu, dějepisu, pěstitelství, 3 počítačové učebny. Většina učeben je vybavena multimediální technikou. Knihovna koncipovaná jako informační centrum se skládá ze 2 místností + kabinetu jako zázemí, k dispozici jsou: PC, tiskárna, internet, kopírka, vázací zařízení, projekce video a DVD. Keramická dílna je vybavena pecí a hrnčířským kruhem. Kolem areálu budov je dostatek prostoru pro odpočinkové a volnočasové aktivity: hřiště družiny travnatý povrch + asfalt, 2 atria s asfaltovým povrchem (tato jsou využívána i pro přestávky) a některým sportovním vybavením stolní tenis, košíková, fotbal. Sportovní zařízení 3 tělocvičny 450 m 2, 285 m 2, 165 m 2 Školní hřiště atletická dráha 250 m, sektor pro skok daleký, sektor pro skok vysoký, hřiště na kopanou 78 x 58 m s umělou trávou, 6 kurtů s víceúčelovým využitím, všechny povrchy jsou z umělého materiálu. Dílny a pozemky Stravování, další služby 2 dílny Školní pozemek se skleníkem a plechovým skladem na nářadí Součástí školy je školní jídelna. Nabízí dva druhy obědů, objednávat je možno i přes internet. Pitný režim, svačiny zajišťuje školní bufet. Školní mléko a ovoce automat

5 Ošetření chrupu je možné v soukromé zubní ordinaci. Vybavení školy výpočetní technikou Celkem 91 počítačů + 1 server, vše připojeno na internet, v tom: ve 3 počítačových učebnách 47 PC Většina pedagogů využívá ke své práci notebooky. Komentář: Školní družina má k dispozici kromě 5 zcela samostatných heren další tři, které jsou sice zároveň učebnou, ale v nadstandardní velikosti a vybavení. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Činnost zahájena Počet členů školské rady Rada má 6 členů 2 zástupci rodičů, 2 zástupci zřizovatele, 2 zástupci zaměstnanců Kontakt Předseda rady JUDr. Kateřina Perthenová, 1.7. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/001 Základní škola RVP Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) : Od hraní k vědění, č.j. 1 V / 07 Pozn.: Součástí ŠVP je rozšířená výuka matematiky, informatiky a přírodovědných předmětů dobíhá v jediném ročníku (2013/ ročník) Zařazené třídy Platnost dokumentu: Pozn.: Dílčí změny jsou v dokumentu možné formou evidovaných dodatků.

6 2. Charakteristika školy a školního vzdělávacího programu 2.1. Stručná charakteristika školy Základní škola poskytuje základní vzdělání. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kompetence představují soubory znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a umožňují žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích. O konkrétních prostředcích a postupech, jak toho dosahovat, budou hovořit další oddíly tohoto dokumentu. Jsme úplnou ZŠ s postupným ročníkem a školní družinou. Škola je projektovaná na 30 kmenových tříd, mívala jich i přes 40. V současné době se počet pohybuje okolo 27, v ročníku bývají většinou 3 třídy. Počet žáků se pohybuje mezi 650 a 700 (bývalo to i hodně přes 1000). Škola se nachází ve velkém sídlišti na okraji města, v blízkém okolí jsou další 3 základní školy (z toho 2 rovněž sídlištní). Estetice prostředí je věnována cílená péče, součástí koncepce školy je zásada, že prostředí a jeho kvalita už samo o sobě vychovávají. Základní materiální podmínky jsou popisovány už v předchozím oddíle a v dalším odstavci. Dodat můžeme, že všichni učitelé mají k dispozici dost kabinetů, ve většině jsou k dispozici PC propojené v síti, resp. notebooky, vše s přístupem na internet. Škole bohužel chybí nějaká větší hala na společné akce, vstupní vestibul je maličký a tělocvična a jídelna nejsou ideálními prostorami. Celkové materiální vybavení hodnotíme jako velmi dobré, v řadě směrů nadstandardní. Určitou zvláštností školy byly v ročníku třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, tj. fyziky, chemie a informatiky. Tyto třídy měly na škole dlouholetou a úspěšnou tradici. V ročníku bývala jedna tato třída. V současné době je plně realizována změna koncepce a matematické třídy již otvírány nejsou. Argumenty podporující změnu profilace naší školy lze shrnout do několika bodů: 1) Pokles počtu žáků v populačním ročníku způsobuje, že se do MT zpravidla neumísťuje elitní skupina mimořádně nadaných dětí, ale pouze elitářská skupina žáků, tzn., de facto, že MT funguje jen z podstaty věci, a to je zoufale málo. Musíme též přihlédnout ke skutečnosti, že z ostatních škol nám do MT nepřichází dnes téměř nikdo. Úroveň tedy nutně klesá. 2) Sociálně stabilní klima jednotlivých tříd a celé školy je neoddiskutovatelným základním kamenem příznivého prostředí pro kladný rozvoj osobnosti mladého člověka, s tím pak přicházejí, zcela nepochybně, studijní úspěchy. Laicky řečeno, aby žák dosahoval dobrých výsledků ve škole, musí se cítit ve škole dobře, musí zde cítit emoční a společenskou jistotu, musí se do školy těšit, nesmí ho tam čekat nejistota a strach. Rozdělení žáků v 6. ročníku do MT a zbytkových tříd zákonitě vede k rozervání několik let fungujících kolektivů, které právě výše zmiňované jistoty nesou, mohou se tu mnohem snadněji objevovat sociálně patologické jevy, jako je např. šikana. 3) Efekt MT se rozmělňuje s faktem, že řada nadaných žáků odchází na šestiletá gymnázia, sugestivně můžeme tvrdit, že MT je v podstatě přípravkou na víceleté gymnázium. To je ovšem v příkrém rozporu se zájmy školy. 4) Dnešní přístupy ke vzdělávání kladou důraz na inkluzívní vzdělávání, které jde ruku v ruce s vytvářením integrovaných heterogenních třídních kolektivů. Sociálně i inteligenčně pestré školní třídy, kde se objevují všechny stupně nadání, mají neocenitelný vliv na utváření dětské osobnosti, zvláště pak se projeví jako dobrá zkušenost do budoucího života, ve kterém se dospělí nepohybují ve čtyřech stěnách elitní či elitářské společnosti, ale jsou nuceni jednat a pracovat na všech úrovních. Celkově je učební plán sestaven tak, aby žák ZŠ měl možnost seznámit se v rozumné míře se všemi obory. Nikdo přece předem neví, jaký talent či zájem v kom dřímá. Vycházíme z myšlenky A. Einsteina: Ze školy (pozn. - rozumí se základní školy) by měla vycházet harmonicky rozvinutá osobnost, ne specialista."

7 Nicméně dnešní pracovní trh a občanský život přece jenom vyžadují po mladém člověku jisté dovednosti, jedná se především o jazykovou vybavenost, proto se v našem učebním plánu v nadstandardní míře objevuje jazyková výuka. Anglický jazyk v první a druhé třídě v jednohodinové dotaci, od třetí do deváté třídy pak ve čtyřhodinové dotaci, to už je opravdu silný základ pro to, aby naši absolventi odcházeli dobře připraveni. Nejenom anglický jazyk je vyučován na naší škole, nabízíme pravidelně také německý, ruský a španělský jazyk jako povinný druhý cizí jazyk. Škola nemůže být jen o vážné práci. Mimořádné dny školního roku jsou pravidelně v termínovém kalendáři a znamenají nejen oživení školního života, ale i mnohem více. Mikuláš s čerty a anděly navštíví všechny třídy 1. stupně (zajišťují starší žáci), mimořádný program je poslední předvánoční školní den, na Den učitelů připravují výuku místo učitelů žáci (učitelé si na svůj svátek mohou oddychnout, i když s tím mají spíše více starostí ), před Velikonocemi probíhá barevný týden vyjadřovaný oblečením, na čarodějnice přivítají ráno žáky paní učitelky v převlečení s košťaty i jinými podobnými dopravními prostředky, na přelomu května a června škola pořádá sobotní turistický Pochod za sluníčkem (i pro rodiče), v květnu bývá tradiční velká školní výstava s bohatým kulturním programem pod názvem Vernisáž, svůj program má Den dětí, na konci června jsou páťáci pasováni na žáky 2. stupně, žáci 1. tříd zase na čtenáře atd. I tímto způsobem se snažíme ovlivňovat příznivě klima školy, klima ve třídách, aby tzv. skryté kurikulum působilo pokud možno v souladu s tím oficiálně proklamovaným. Areál školy, materiální vybavení Celý školní areál leží na okraji města ve velkém sídlišti. Okolí školy (lesopark) skýtá velmi dobré možnosti pro činnost školní družiny i pro tělesnou výchovu. Budova školy je tvořena šesti pavilony (včetně školní jídelny). K dispozici je 42 učeben, 11 z nich tvoří odborné učebny: chemie, fyziky, přírodopisu, zeměpisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, pěstitelství, dějepisu, tři učebny počítačové a dále keramická dílna. Řada dalších učeben je upravena jako poloodborné učebny (např. pro matematiku, kombinovaná učebna pro literární a výtvarnou výchovu). Dále jsou k dispozici dvě dílny (kovodílna a dřevodílna) a školní kuchyňka. S klesajícím počtem žáků má již téměř celá družina samostatné herny. Tělesná výchova má k dispozici tři tělocvičny (450 m 2, 285 m 2 a 165 m 2 ), které jsou bohatě využívány v podvečerních a večerních hodinách i veřejností, resp. tělovýchovnými jednotami, a školní hřiště, které atletická dráha 250 m, sektor pro skok daleký, sektor pro skok vysoký, hřiště na kopanou 78 x 58 m s umělou trávou, 6 kurtů s víceúčelovým využitím, všechny povrchy jsou z umělého materiálu. Školní družina a mladší žáci vůbec mohou využívat dětské hřiště, jehož součástí jsou i dvě asfaltová hřiště (např. pro vybíjenou apod.). Pro rekreaci o velkých přestávkách, ale i pro odpolední volný čas dětí slouží dvě venkovní atria s asfaltovým povrchem, která jsou upravena opět i pro sportovní činnost - dva koše na streetball, asfaltové hřiště na basketbal, dva betonové stoly na stolní tenis. Přístup do venkovního sportovního areálu v odpoledních hodinách i o volných dnech je permanentně možný. Od dubna do října (podle počasí) a rovněž o prázdninách jsou na hřišti v odpoledních a podvečerních hodinách správci, kteří kromě dohledu i půjčují sportovní náčiní. Náklady na tento provoz hradí Magistrát města. Pěstitelství využívá velký školní pozemek se skleníkem a plechovým skladem na nářadí. Nedílnou součástí práce školy je školní knihovna koncipovaná jako informační centrum školy. Jsou zde soustředěny všechny knihy a časopisy, je zde také přístup na Internet. Inventář knihovny je zpracován v knihovnickém systému na počítači a celé vybavení knihovny

8 směřuje k tomu, aby zde každý mohl informaci vyhledat a na místě i zpracovat (počítač, tiskárna, kopírka, skener, vypalovačka, vázací zařízení). V knihovně je asi knih, je místem besed, soutěží, výstav, žákovské odborné činnosti apod. Blíže viz dál v oddíle o dlouhodobých projektech. Keramická dílna je vybavena keramickou pecí a hrnčířským kruhem. Občerstvení, možnost svačin a hlavně pitný režim zajišťuje školní bufet. Distribuci školního mléka zajišťuje automat. V areálu školy je soukromá zubní ordinace. Možnost ošetření chrupu přímo ve škole je nabízena všem žákům školy. Škola je vybavena 91 počítači (stav k ) propojenými v síti a s permanentním přístupem na internet. Školní jídelny jsou dvě velká a menší. Kuchyň nabízí výběr ze dvou jídel Pedagogičtí pracovníci Ve škole pracuje kolem 45 učitelů a 7-8 vychovatelek školní družiny. Výuka na 1. stupni je plně kvalifikovaná, prakticky totéž platí pro 2. stupeň. Plnou kvalifikaci má pro svou práci výchovná poradkyně, ve své náplni ale nemá otázku volby povolání, touto činností je pověřen jiný pracovník. Funkce školního metodika prevence je od výchovného poradenství oddělena. Takřka všechny vyučující na 1. stupni mají kvalifikaci dyslektických asistentek, což koresponduje se zásadou rozpoznat eventuální poruchy učení co nejdříve a urychleně zahájit nápravu. Jedna vychovatelka družiny pomáhá žákům s vadami řeči, tuto péči nabízí jako nadstandardní za úplatu jako u kroužků. Téměř polovina učitelů pracuje ve funkci fakultních učitelů. Škola získala status Pracoviště Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Mužů ve sboru příliš není, počet se pohybuje asi kolem 17 %. Z hlediska věkového složení převažují pracovníci středního a vyššího věku Žáci, rodiče Na počátku 90. let měla škola asi 1100 žáků, počet tříd se pohyboval kolem 40. Demografický vývoj ("stárnutí sídliště") vedl k poklesu počtu, v současné době se počet pohybuje mezi 650 a 700 a počet tříd kolem 27. Téměř polovina žáků školy spadá bydlištěm do spádových oblastí jiných škol. Převážná většina žáků bydlí v největším sídlišti Hradce Králové - na Moravském Předměstí II, kde se škola nachází. Najdou se ale i žáci dojíždějící z obcí vzdálených km. Život na sídlišti má svá specifika, kladná i záporná, což bere v úvahu koncepce školy (viz. dále). Nezastupitelnou roli v ní hraje školní družina, je o ní mezi rodiči velký zájem a je schopna zajistit péči o všechny zájemce z , event. i 4. ročníku. Rozbory výsledků přijímacích řízení za několik posledních roků ukazují, že cca 85 % absolventů odchází na střední školy s maturitním výstupem. I tento fakt je nutno brát v úvahu při práci na koncepci školy a konkrétně pak na podobě učebního plánu. Ten odráží i fakt, že rodiče projevují velký zájem o to, co škola nabízí v oblasti práce na počítači a ve výuce cizích jazyků. Rovněž je třeba respektovat skutečnost, že relativně dost velká část žáků trpí vývojovými poruchami učení, nejčastěji je to dyslexie. Ve školním roce 2012/2013 zahájilo svoji činnost Sdružení rodičů a přátel školy, které účinným způsobem kooperuje s vlastní školou. Komunikace s rodiči samozřejmě také probíhá standardně formou třídních schůzek, informačních dnů a konzultačních hodin. Pro rodiče budoucích 1. tříd pořádáme před zápisem tradiční den otevřených dveří.

9 2.4. Spolupráce s jinými subjekty Školská rada pracuje standardně dle zákona (údaje o ní viz výše v základních informacích o škole). Permanentním profesním partnerem je Pedagogicko-psychologická poradna, kde bývá vyšetřena většina žáků s určitými problémy. Podle potřeby spolupracujeme s výchovnými institucemi v rámci projektu Mozaika. Pravidelná je spolupráce s Městskou policií a Policií ČR prostřednictvím systému besed. S řadou organizací spolupracujeme v oblasti péče o volný čas dětí. Např.: sportovní kroužky O. Nováčka, Aerobic-tým J. Nováčkové, FC Hradec Králové (fotbalová školička), Volejbalový klub Malšovice, sídlištní TJ Meteor (má v areálu Tv kancelář), letecké modelářství atd Dlouhodobé projekty V současné době je naše škola zapojena do dvou dlouhodobých projektů. První z nich je projekt EU peníze školám, kde jsou finanční prostředky účelně vynakládány na modernizaci výuky, ať už se jedná o tvorbu digitálních učebních materiálů nebo o nákup nové multimediální techniky. Druhým dlouhodobým projektem je spolupráce s občanským sdružením Prostor, které provádí na naší škole komplexní primární prevenci sociálně patologických jevů Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby na úrovni školy (dále ročníků, předmětů) vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a které tvoří jeho základní strategii. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence: 1. Kompetence k učení (mj. efektivní vlastní učení se, práce s informacemi, samostatné pozorování, experimentování atd.) 2. Kompetence k řešení problémů (rozpozná problém, plánuje způsob řešení, kriticky myslí, využívá vědomosti pro různé varianty řešení atd.) 3. Kompetence komunikativní (formuluje a vyjadřuje své myšlenky, naslouchá druhým, využívá informační a komunikační prostředky atd.) 4. Kompetence sociální a interpersonální (spolupracuje v týmu, je ohleduplný k jiným, přispívá k diskusi v menším i větším kolektivu atd.) 5. Kompetence občanské (respektuje přesvědčení druhých, chápe základní demokratické principy společnosti, rozhoduje se zodpovědně, jedná ekologicky atd.) 6. Kompetence pracovní (používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, přistupuje zodpovědně k výsledkům pracovní činnosti atd.) Pozn.: Úplné vymezení klíčových kompetencí uvádí rámcový vzdělávací program. K osvojování výše uvedeného směřuje každodenní činnost školy, tj. vyučování, ale i mnohé další činnosti a akce, které se školou souvisejí. Jestliže bychom měli vytyčit základní pilíře, na kterých je koncepce školy postavena, mohli bychom uvést tyto: A. Zajímavá škola aneb vysvětlení názvu školního vzdělávacího programu Škola by měla být zajímavá. Náš vzdělávací program nese název Od hraní k vědění. Je to možná přesnější vyjádření známé (a námi nepopírané) zásady škola hrou. Jasně si totiž uvědomujeme jednak to, že hra je pro dítě vážnou prací, ale jednak i to, že vychováváme děti

10 od 6 do 15 let. Je rozdíl, jak si hraje prvňák, a jak deváťák. V podstatě platí čím starší žáci, tím se hra stále více blíží naprosto vážné práci. Tím také narůstá podíl volní stránky, protože i při zajímavé práci nastávají okamžiky méně záživných, až otravných činností, leč pro dobrý výsledek nezbytných. Stejně tomu je i v procesu tradičního učení. Je poctivé si přiznat, že učitel musí pro úspěch svých žáků udělat mnoho, ale aspoň kousek (lépe kus) naproti musí přijít i žák. B. Spolupráce a vzájemná pomoc Dalším důležitým stavebním prvkem je spolupráce a vzájemná pomoc. Všichni ve škole, velcí i malí, se musí cítit jako spolupracovníci, kteří pomohou a kterým také bude pomoženo. Společným úsilím ke společným cílům to vyjadřuje i obrázek pod názvem školního vzdělávacího programu. Nesmíme zapomenout, že co nejaktivnějšími spolupracovníky by se měli stát rodiče. Ke spolupráci patří i kontakty s jinými organizacemi, které se na půdě školy pomáhají starat o žáky školy, a to v době mimo vyučování. Zaměřujeme se hlavně na oblast sportu. Sportovní areál školy vytváří výborné podmínky pro sportovní vyžití. Proto ZŠ spolupracuje s některými sportovními organizacemi, aby byla rozšířena nabídka pro využití volného času dětí v oblast sportu (viz níže koncepce část D). Princip spolupráce je založen na tom, že škola poskytuje sportovní areál, oddíly zajistí trenéry a rodičům odpadají starosti s převážením dětí, ty mohou sportovat přímo ve škole, tj. je většinou blízko bydliště. Výhodné je to hlavně u menších dětí. Velmi úspěšná je již několikaletá spolupráce s FC Hradec Králové či TJ Sokol Třebeš. C. Klima školy Velký význam pro úspěšnost školy má její atmosféra. Od estetičnosti prostředí přes mezilidské vztahy, pozitivní školní tradice a rituály, symboly až po pocit bezpečí a jistoty. Význam o to větší to má ve velké škole ve velkém sídlišti velkého (alespoň na menší české poměry) města. Říká se, že škola je přípravou na život. Není tomu tak zcela přesně. Škola je už život sám, i když specifický, ale zvláštní je přece každé prostředí např. atmosféra v nemocnici je jiná než v továrně atd. Proto by se ve škole mělo dít co nejméně jako, ale co nejvíce skutečně, opravdu, se vší vážností. Ač je to vlastně velká hra D. Všestrannost i preference Celková koncepce vychází z toho, že ústředním cílem školy je přispět k výchově odpovědného, sociálně tolerantního občana vybaveného základními vědomostmi a hlavně dovednostmi. Základní škola je o všestrannosti. Přesto z pohledu současného světa s výhledem do budoucnosti můžeme ústřední cíl rozdělit na několik dílčích, které by škola měla sledovat a preferovat především. Naše škola klade důraz na naplnění těchto čtyř základních gramotností. Je to gramotnost občanská, jazyková, informační a metodologická. Občanská gramotnost by měla přispět k výchově budoucího dobrého občana (táty, mámy, souseda, spolupracovníka ). Jazyková část se soustřeďuje na komunikaci, začíná mateřským jazykem a pokračuje cizími jazyky. Informační gramotnost neznamená jen práci s počítači, ale výcvik ve zvládnutí informační záplavy informace umět získat, třídit a použít, využít. Sem např. patří mj. důraz na čtení s porozuměním, ne na hlasitou krásu. Cíl metodologický znamená vedení k tvořivému řešení problémů, hledání různých variant řešení. Už tento stručný nástin dává tušit, že málokterá gramotnost je úkolem jen určitého předmětu, i když podíl některého je někdy někde vyšší. Tento vytyčený cíl musí prolínat prací všech předmětů a ročníků. Na druhou stranu to neznamená, že se nesmí objevit nic, co nezapadá do uvedených čtyř oblastí. I memorování má své místo, pokud je to místo rozumně vybrané (je asi rozdíl v učení se násobilce či přítokům Labe - zpaměti bez mapy).

11 E. Školní knihovna jako informační centrum školy Program knihovny je rozpracován i do jednotlivých ročníků a předmětů (viz dále osnovy), knihovna vytváří výrazný předpoklad pro naplňování řady výše uváděných kompetencí (především prostor pro získávání, zpracovávání a prezentaci, resp. využívání informací z různých zdrojů). V neposlední řadě je knihovna místem setkávání a komunikace, ať už to chápeme jako necílené pobyty žáků, kteří sem prostě chodí relaxovat, nebo besedy se zajímavými osobnostmi, které jsou mezi žáky velmi oblíbené Koncepce školy Schéma uvedené níže se snaží v maximálně jednoduché a přehledné podobě zachytit dlouhodobou koncepci školy. Kromě výše uváděných pilířů školního vzdělávacího programu v ní najdeme další prvky, protože podoba školy je rozmanitější, ale vše by mělo směřovat k vytyčeným cílům. Pro rychlejší orientaci alespoň základní informace: Horní řádek se snaží maximálně stručně formulovat základní cíl. Jeho formulace v podstatě stručně shrnuje obsah klíčových kompetencí, na druhém řádku je tento cíl rozpracován do 4 konkrétnějších (A D). Každý cíl vyžaduje adekvátní prostředky k jejich naplňování. Všechny prostředky jsou uváděny tímto typem písma kurzívou. Většina systémů má klady a nedostatky. Kladem takto zpracované koncepce je jednoduchost a přehlednost. Dobře si uvědomíme vztah mezi cíli a prostředky, proč vlastně některé věci děláme, jaký to má smysl, účel. Někdy se při plánování formulují jenom cíle ( Příznivé klima školy ), ale chybějí prostředky k dosažení. Přehledné zpracování dává možnost lepší kontroly a účinného krátkodobého či střednědobého plánování (co vyřadíme, co zařadíme, co musíme zlepšit, změnit). Škola je ovšem mechanismus poněkud složitější, a proto se do jednoduchého schématu jen tak vtěsnat nedá. Řada prostředků uváděných vždy jen v jednom bloku by patřila i do bloků dalších. Např. školy v přírodě hlavně na 2. stupni koncipované jako výuková soustředění, by měly své místo i v oddíle B. Uveďme si příklad naplňování kompetence občanské. Koncepce přihlíží k základním podmínkám školy velká sídlištní škola s poměrně velkým nebezpečím sociálně patologických jevů, především ve volném čase mimo školu. Proto je značná pozornost věnována klimatu školy, škola má své symboly vlajku, znak, hymnu, pravidelně vysílá Rádio školák. Pečlivě jsou sledovány výsledky soutěží a na závěr roku jsou nejlepší žáci (ale nejen reprezentanti v soutěžích zváni na shromáždění s pohoštěním a předáním odměn. Ti úplně nejlepší dostávají odměnu se znakem školy. Vycházíme z toho, že celková atmosféra školy má velkou působnost a že velký díl práce na naplňování občanské kompetence se děje mimo vlastní vyučování. Na tomto předpokladu je založen permanentní projekt žákovského sněmu jako praktické školy demokracie. O tom více napoví samostatný dokument Žákovská ústava uvedený v příloze č. 1. Část koncepce označená A (Výchova) tedy naplňuje z velké části kompetence občanské. V zásadě vychází z myšlenky, že škola funguje jako malý stát a žáci jsou občany. Škola má své území, své symboly, svá média, zákony (ústavu, vnitřní řád), zastupitelský orgán občanů žáků, kteří mají svá práva, ale i povinnosti. Občanská výchova může této paralely využívat v příslušných tematických celcích, ale hlavní školou je každodenní praktický konkrétní život. Ten také mnohé prověří. Z uvedeného příkladu je zřejmé, že prostředky naplňování občanských kompetencí zároveň pomáhají naplňovat i mnohé další kompetence (školní média kompetence komunikativní, sociální a interpersonální, systém soutěží kompetence k učení, řešení problémů, pracovní apod.). Grafická podoba koncepce školy nemůže postihnout ve své schematické podobě všechny vazby. Tak např. oddíl C (Zdravá škola) zahrnuje především aktivity směrem k fyzickému

12 zdraví, ale pozornost musí být zaměřena i na pohodu duševní. Sem patří např. slovní hodnocení v 1. ročníku, které může obrousit případné ostřejší hrany problémů na začátku školní docházky, sem patří pozornost klimatu školy apod. Dalším příkladem může být každoroční Vernisáž pro rodiče, která nejen popularizuje práci školy na úseku výtvarném, hudebním i v oblastech jiných, ale znamená dlouhodobou linii práce především pro výtvarnou výchovu, která prezentuje výsledky celoroční činnosti. Opět bychom mohli vyjmenovávat řadu kompetencí, které tato akce pomáhá naplňovat (určitě sociální a interpersonální, pracovní, komunikativní). Lze říci, že koncepce představuje provázanost práce školy ve směru horizontálním i vertikálním v úzkém propojení se strategickými klíčovými kompetencemi. Plánování, práce s koncepcí Koncepční podoba školy vyjadřuje dlouhodobý cílený záměr. Z toho pak vycházejí roční plány práce, které se zaměřují v zásadě na tři body: a) co do koncepce školy přidáme jako nový prvek, b) co z koncepce vyřadíme jako neúčinný prvek, c) který prvek koncepce je třeba vylepšit, aktualizovat apod. (to bývá nejčastější případ). Dlouhodobě stanovený záměr napomáhá i účinnému využívání finančních prostředků. Těch není a nebude nikdy dost. Máme-li jasnou koncepci, snadněji se rozhoduje, co upřednostníme a co je sice také zajímavé, ale musí ještě počkat, případně do čeho už je škoda investovat. Tak např. počítačové vybavení naší školy i vybavení knihovny dávají prostor pro naplňování hned několika kompetencí přinejmenším komunikativních, řešení problémů, interpersonálních. Grafická podoba koncepce školy je uvedena na další, následující straně.

13 Koncepce ZŠ Hradec Králové, M. Horákové 258 Základní cíl: Poskytnout každému jedinci vzdělání, které rozvine jeho schopnosti a kultivuje jeho charakter i postoje. Vybavit jej základními znalostmi a dovednostmi, aby se v životě uplatnil, aby dokázal plnit povinnosti svobodného občana v demokratické společnosti. Přispět k utváření osobnosti spojující v sobě svobodu a zodpovědnost. A. Výchova základ výchovy dobrého občana B. Vzdělávání: a) rozvoj tvůrčího myšlení, dovedností b) všeobecný standard vědomostí C. Zdravá škola D. Styk s rodiči, jinými institucemi, propagace, nadstandardní služby Základní prostředek : Participativní řízení = tvůrčí prostor pro každého pracovníka Klima školy: vnitřní řád, estetika prostředí, sounáležitost se školou: školní znak, hymna, vlajka Žákovská ústava samospráva Školní rozhlas: vysílání Mimořádné dny škol. roku Vyhodnocování nejlepších žáků Cena M. Horákové ( fair play ) Sběr Zahraniční zájezdy Školní vzdělávací program Od hraní k vědění 1.roč. - slovní hodnocení Systém péče o žáky s poruchami učení Systém soutěží, žák. odborná činnost Nadstandardní dotace hodin AJ Pro zájemce možnost 2. cizího jazyka Metodické orgány garance předmětů, Knihovna jako informační centrum Didaktická technika preference ICT Výstupy testy NIQES 5. a 9. roč Počítačová gramotnost Keramická dílna Školní družina i zájmové kroužky, logopedická péče Školní bufet pitný režim, svačiny Tv ve volitelných předmětech Plavecká škola Školy v přírodě (i jako výuková soustředění) Přestávkové hrací kouty - chodby Venkovní atria streetball, stolní tenis Otevřené hřiště Minimální preventivní program Zubní ordinace ve škole Ovoce, mléko do škol, 2 jídla ve ŠJ SRPŠ, systém schůzek a informačních dnů pro rodiče Vernisáž ( škola jinak ) Fotbalová školička Kroužky vedené jinými lektory, hlavně sport Prezentace školy: Školní www stránky Zvláštní čísla časopisu pro rodiče, regionální tisk, televize Školní televize Spolupráce s MŠ regionu Placené výukové kurzy,

14 2.8. Vzdělávání žáků se speciálními potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými /rizikovými/ jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu). Péče o tyto žáky má výrazně individuální charakter. Za její organizaci a realizaci zodpovídá výchovný poradce. Individuální přístup vychází z následujícího: Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním (kromě žáků s VPU) Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se uskutečňuje ve škole formou individuální integrace do běžných tříd. Z důvodu zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění žáků je třeba uplatňovat při jejich vzdělávání kombinace speciálně pedagogických postupů a alternativních metod s modifikovanými metodami používanými ve vzdělávání běžné populace. Tyto metody nacházejí uplatnění zejména při rozvíjení rozumových schopností, orientačních dovedností, zlepšování sociální komunikace a dalších specifických dovedností žáků. RVP ZV stanovuje odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním a je východiskem pro tvorbu ŠVP. Na úrovni ŠVP se přizpůsobuje a upravuje vzdělávací obsah základního vzdělávání pro tyto žáky tak, aby bylo dosahováno souladu mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi těchto žáků. Při diagnostikování speciálních vzdělávacích potřeb a posuzování možností žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním a při jejich vzdělávání poskytují se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců žáka pomoc středisko výchovné péče, školská poradenská zařízení zařazená do rejstříků škol a školských zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra aj.) a odborní pracovníci školního poradenského pracoviště (zejména speciální pedagog nebo psycholog). Podmínky vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu je třeba vycházet individuálně z konkrétního zjištění a popisu vzdělávacích potřeb a možností žáků. Přestože lze nalézt v jednotlivých skupinách žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním společné charakteristiky vzdělávacích potřeb a stejný druh speciálně pedagogické podpory, je třeba mít na zřeteli fakt, že se žáci jako jednotlivci ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Pro úspěšné vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je potřebné zabezpečit tyto podmínky: - uplatňovat zdravotní hlediska a respektovat individualitu a potřeby žáka, - umožnit využívat všech podpůrných opatření při vzdělávání žáka, - uplatňovat princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky, - zohlednit druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání,

15 - spolupracovat s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště, v případě potřeby spolupracovat s odborníky z jiných resortů, - podporovat nadání a talent žáků vytvářením vhodné vzdělávací nabídky. Další podmínky týkající se vzdělávání žáků se zdravotním postižením: - upravit a formulovat očekávané výstupy vzdělávacích oborů v jednotlivých obdobích tak, byly pro tyto žáky hlediska jejich možností reálné a splnitelné, a těmto výstupům přizpůsobit i výběr učiva, - umožnit ve ŠVP pokud zdravotní postižení žáka (žáků) objektivně neumožňuje realizaci vzdělávacího obsahu některého vzdělávacího oboru RVP ZV nebo jeho části nahradit příslušný vzdělávací obsah nebo část příbuzným, případně jiným vzdělávacím obsahem. Který lépe vyhovuje jeho (jejich) vzdělávacím možnostem, - uplatňovat alternativní formy komunikace, - umožnit v případě potřeby, v souladu s právními předpisy, působení asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného od prostředí, v němž vyrůstají žáci pocházející z majoritní populace. Jsou to žáci z různých u nás žijících menšin nebo žáci přicházející k nám v rámci migrace (především azylanti a účastníci řízení o udělení azylu). Počet těchto žáků se ve školách stále zvyšuje. Někteří z těchto žáků se bez závažnějších problémů integrují do běžné školy, jiní se mohou setkávat s různými obtížemi pro svou jazykovou odlišnost nebo proto, že jsou hluboce ovlivněni svými rodinami a jejich kulturními vzorci, projevujícími se v chování, jednání, odlišné hodnotové stupnici, stylu života, pojetí výchovy dětí, vztahu ke vzdělání apod. Žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením jsou častěji ohroženi sociálně patologickými jevy (rizikové chování). Proto je nezbytné i všem těmto žákům věnovat specifickou péči v rozsahu, který potřebují. Hlavním problémem při vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí již od vstupu do školy je ve většině případů nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka, což je příznačné pro většinu příslušníků menšin a etnik, u nichž vzdělávání neprobíhá v jejich mateřském jazyce. U těchto žáků bude proto nutné nejen věnovat pozornost osvojení českého jazyka, ale i seznámení s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi. Na druhé straně je však třeba zajistit těmto žákům, ve shodě se školským zákonem a za podmínek stanovených tímto zákonem, vzdělávání v jazyce příslušné národnostní menšiny a zajistit možnost získávat v průběhu školní docházky i takové informace, které jim umožní vybírat si z nich prvky pro budování své vlastní identity. K tomu je potřebné doplnit vzdělávací obsah specifickými materiály o historii, kultuře a tradicích jejich národnosti. Dlouhodobým cílem školy musí být integrace žáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí, ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich úspěšnosti v majoritní společnosti. Proto je nezbytné, aby škola při přípravě ŠVP vnímala národnost, etnicitu či hodnotovou orientaci všech svých žáků a v rámci možností pružně reagovala na jejich kulturní rozdíly, případně vypracovala pro tyto žáky IVP, které by jejich potřebám maximálně vyhovovaly. Podmínky vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním

16 Pro úspěšné vzdělávání žáků z kulturně odlišného a mnohdy i sociálně znevýhodňujícího prostředí je nejdůležitějším činitelem především učitel, který své žáky i jejich rodinné prostředí dobře zná, dovede volit vhodné přístupy a vytvářet ve třídě i ve škole příznivé společenské klima. Škola musí využívat výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly žáků a různé způsoby organizace výuky, plánovat výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí. Pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním je potřebné zabezpečit tyto podmínky: - individuální nebo skupinovou péči, - pomoc asistenta pedagoga, - specifické učebnice a materiály, - pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu, spolupráce s psychologem, speciálním pedagogem etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci s vývojovými poruchami učení) Tito žáci tvoří poměrně velkou skupinu s relativně stejnými (ač samozřejmě individuálně rozdílnými) problémy. Žáky s podezřením na vývojové poruchy učení (dále VPU) posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do školského poradenského zařízení (PPP v HK). Je snaha, aby se problémy podchytily co nejdříve a v případě zjištění poruchy začala co nejdříve náprava. Na základě výsledků vyšetření a doporučení jsou potom tito žáci zařazováni do speciálně pedagogické péče dyslektické asistentky, která s dětmi intenzivně pracuje. Kvalifikaci dyslektických asistentek má převážná většina vyučujících na 1. stupni, péče může být rozložena mezi více pedagogů. Speciálně pedagogická péče probíhá v malých skupinách po dvou až třech dětech (případně individuálně), každý týden 45 minut. Třídní učitel/ka s dalšími vyučujícími vytváří na žádost zákonného zástupce IVP na jeden školní rok. IVP vychází ze závěrů a doporučení poradenského zařízení. Obsahuje konkrétní způsoby reedukace, pomůcky, které se při nápravě používají, způsob hodnocení (dle Zákona 561/2004 Sb., zákonný zástupce si může vybrat ze tří možností) a platnost zprávy. Třídní učitelé i vyučující v daných třídách jsou prokazatelně seznámeni se závěry zprávy z poradenského zařízení a při klasifikaci i hodnocení z nich vycházejí. Za centrální evidenci žáků s VPU, organizaci speciálně pedagogické péče, spolupráci s poradenskými zařízeními zodpovídá ve škole výchovný poradce Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Tato problematika je významná, protože mimořádně nadaní žáci mají své specifické potřeby, na něž je třeba reagovat a vytvářet k jejich realizaci vhodné podmínky. Je to důležité i proto, že právě z tohoto okruhu jedinců (odhaduje se 3 10% populace) by měly vzejít osobnosti, které budou hnacím motorem dalšího pokroku celé společnosti. V této souvislosti je třeba zdůraznit mravní (chcete-li výchovnou) stránku vzdělávání, protože mimořádně schopný člověk bez morálních zásad může být společnosti naopak velmi nebezpečný. Identifikace mimořádného nadání Jednotná definice není stanovena, je to obtížné i vzhledem k individuálnímu charakteru nadání. Identifikace nadání tedy musí stát na počátku procesu a není jednoduchá. Nebude to nikdy krátký jednorázový proces, ale dlouhodobá záležitost, kdy se musí mj. také rozlišovat, co je mimořádné nadání a co pouze nerovnoměrný (zrychlený) vývoj.

17 Identifikace vychází především z této škály kritérií: Pozorování žáků ve školní práci Rozbor výsledků práce žáka Žákovo portfolio Rozhovory se žákem a rodiči, mimoškolní činnost Výsledky oficiálních testů (např. Scio) Úspěchy v soutěžích Uvědomování si specifik mimořádně nadaných žáků (viz. dále) Specifika mimořádně nadaných žáků: Žák svými znalostmi výrazně přesahuje stanovené požadavky Zvýšená motivace k rozšiřování učiva, především v oblasti zájmu Problematický přístup ke školním pravidlům, tendence mít pravidla vlastní Vytváření vlastních postupů řešení, netradičních, kreativních, někdy až neochota přijímat hotová řešení Záliba v řešení problémových úloh Menší až malá ochota ke spolupráci v kolektivu Kvalitní koncentrace, dobrá paměť Potřeba projevení a uplatnění se ve školním prostředí Zvýšená kritičnost k sobě i okolí Specifický humor (okolím někdy ne zcela chápán a přijímán) Co škola nabízí: Zadávání specifických úkolů (včetně družiny) Vnitřní diferenciaci žáků v některých předmětech Individuální vzdělávací plán Možnost přeskočení ročníku, především na 1. stupni Školní knihovnu jako místo pro individuální vzdělávání se, tvorbu referátů apod. Odbornou žákovskou činnost možnost pro dlouhodobou tvůrčí činnost Výběr volitelných předmětů možnost určité vnější diferenciace, u některých předmětů (např. cvičení z Čj a M) jsou nabízeny 2 varianty podle náročnosti A vhodná pro budoucí studenty, B spíše procvičovací s menšími nároky, žák si zařazení volí sám Systém soutěží vlastní školní soutěže končící na úrovni školy školní kola soutěží pokračující okresními i vyššími koly (oficiálně vyhlašované soutěže včetně světových např. Klokan v M) vlastní soutěže překračující rámec školy sem patří korespondenční matematické semináře pro ročník (2 kategorie) a Pythagoriády pro ty ročníky, kde oficiální ústřední soutěž není. Soutěže nabízejí možnost uplatnit se od oblasti sportu po vědomostní. Výsledky jsou důsledně evidovány, pravidelně vyhlašovány ve školním rozhlase a na konci školního roku na slavnostním shromáždění se žáky jsou ti nejlepší odměňováni. Samozřejmostí je zveřejňování výsledků na webových stránkách školy i ve výroční zprávě o činnosti školy.

18 3. Učební plány Učební plán 1. stupně od 2010/11(ve školním roce 2013/2014 platný pro 3. až 5. ročník) Proti min Oblast, obor Min. Předmět Celk. Čj a liter. 35 Český jazyk Cizí j. 9 Cizí jazyk Matematika 20 Matematika Inform. tech. 1 Práce na počítači Člov. a svět 12 Prvouka Umění a kult. 12 Hudební výchova Výtvarná výchova Č. a práce 5-5 1) Člov. a zdraví 10 Tělesná výchova Celkem ) Poznámky: 1) Oblast Člověk a svět práce (5 hod.) je integrována do těchto předmětů: a) Výtvarná výchova (3 hod.) - práce s drobným materiálem b) Prvouka (1 hod.) - pěstitelské práce, pozorování přírody, péče o rostliny -příprava pokrmů, jednoduché pokrmy, pravidla stolování c) Práce na PC (1 hod.) - konstrukční činnosti, stavebnice Lego, stavba krychlí dle návodu, návody pro stavbu ze stavebnice 2) Počet disponibilních hodin Učební plán 1. stupně od 2012/13(ve školním roce 2013/2014 platný pro 1. až 2. ročník) Proti min Oblast, obor Min. Předmět Celk. Čj a liter. 35 Český jazyk Cizí j. 9 Cizí jazyk Matematika 20 Matematika Inform. tech. 1 Práce na počítači Člov. a svět 12 Prvouka Umění a kult. 12 Hudební výchova Výtvarná výchova Č. a práce 5-5 1) Člov. a zdraví 10 Tělesná výchova Celkem )

19 Poznámky: 1) Oblast Člověk a svět práce (5 hod.) je integrována do těchto předmětů: a) Výtvarná výchova (3 hod.) - práce s drobným materiálem b) Prvouka (1 hod.) - pěstitelské práce, pozorování přírody, péče o rostliny -příprava pokrmů, jednoduché pokrmy, pravidla stolování c) Cizí jazyk (1 hod.) metoda CLIL, praktické činnosti, tvorba projektů 2) Počet disponibilních hodin

20 Učební plán 2. stupně - od 2010/11 (v 2013/14 pro 9.roč., jen V) min celkem proti min. V M V M V M V M V M V M 15 Český jazyk 4, ,5 17 3, Cizí jazyk Matematika 4, ,5 23 3,5 8 1 Informatika Člověk a společnost dějepis občanská výchova celkem - 13 hod. 2 2 Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis celkem hod. 5 6 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova celkem 10-9 hod. 0-1 Člověk a zdraví Tělesná výchova Výchova ke zdraví celkem - 9 hod Praktické činnosti Volitelný předmět celkem ) 4) 1) 2) 3) 5) 1) 2) 3) 4) 5) Poznámky : 1 hodina Vv u M tříd integrována s informatikou 1 hodina integrována s Př v 8. roč. 1 hodina u M tříd integrována s informatikou M a Čj v 6. roč. se podle týdnů ve třídě V střídají o 5. hodinu (tj. 4,5 hod.) Celková disponibilní časová dotace - 24 hod. Obsah oboru Svět práce je realizován v rámci Ov V - všeobecná třída M - matematická třída Volitelné předměty :

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

NAUČ SE CHODIT, NEŽ SE ROZBĚHNEŠ

NAUČ SE CHODIT, NEŽ SE ROZBĚHNEŠ 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NAUČ SE CHODIT, NEŽ SE ROZBĚHNEŠ Studijní forma vzdělávání: denní Předkladatel: Základní škola a mateřská škola Božičany Božičany

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Český jazyk a literatura, Anglický jazyk Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky chápat český jazyk jako nástroj celoživotního vzdělávání nastavit

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Český jazyk 2.ročník 2015/2016

Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ 36 mateřský jazyk Rozeznávání skupiny didy, ti-ty, ni-ny ;hláska, písmeno Rozeznávání skupiny dě, tě, ně, bě,

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané v tomto oboru jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání,

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Hodnocení žáků 3. ročníku podle vzdělávacího programu Škola pro děti

Hodnocení žáků 3. ročníku podle vzdělávacího programu Škola pro děti Hodnocení žáků 3. ročníku podle vzdělávacího programu Škola pro děti Úvodem Ve 3. ročníku se snažíme, aby hodnocení žáků bylo sice motivační, zároveň se však nevyhneme větším rozdílům mezi žáky. Je to

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21.

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. Poslání školy. ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 poskytuje základy vzdělání dané školským zákonem dětem ze spádové oblasti i širšího okolí, které pocházejí převážně ze sociálně

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se 3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více