ŘÍJEN ROČNÍK CENA 10,- Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍJEN 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč"

Transkript

1 ŘÍJEN ROČNÍK CENA 10,- Kč Koncert v kostelíčku sv. Jana Křtitele v lázních, sobota , měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: P. Kučera, P. Píglová, Vl. Kučera, R. Slabá, D. Šašek IČ , DIČ CZ tel. a fax:

2 VÝTAH Z PROJEDNÁVÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA z 27. zasedání, konaného dne 30. srpna 2012 Zastupitelstvo města s c h v a l u j e: 407. Ověřovatele zápisu MUDr. Josefa Liškaře a Bc. Petra Janotu Dohodu č. 23 o využívání systému sběru a zneškodňování komunálního odpadu se spol. Agra Deštná a.s., se sídlem Deštná čp. 311, IČ: Přijetí nabídky od firmy Impromat CZ spol. s r.o., se sídlem U Hellady 697/4, Praha 4 a schvaluje nájemní smlouvu na kopírku typ RICOH Aficio MP C 3002 PCL 6 se servisními službami Užití znaku města Deštná na výrobu sběratelských předmětů firmě AKTIV 95 OPAVA, se sídlem Slezská 110/24, Opava, IČ: Smlouvu č /001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se spol. E.ON Česká republika s.r.o., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: za jednorázovou úplatu Kč bez DPH Rozpočtové opatření č. 9. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e: 413. Účetní města k zapracování rozpočtových změn č. 9 do účetnictví města. VÝTAH Z PROJEDNÁVÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA z 28. zasedání, konaného dne 13. září 2012 Zastupitelstvo města s c h v a l u j e: 414. Ověřovatele zápisu Františka Mládka a Mgr. Jaroslava Říhu Obecně závaznou vyhlášku Města Deštná č. 2/2012 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u staveb Smlouvu na pronájem bytu v čp. 252 pro Martina Štejdýře do Smlouvu na pronájem bytu v čp. 119 pro Danu Havlíčkovou do Kupní smlouvu na pozemek p.č. 2279/5 v k.ú. Deštná u Jindřichova Hradce s Pavlem a Hanou Stejskalovými, bytem Táborská čp. 3, Deštná o výměře 70 m Kupní smlouvu s firmou Českomoravský beton a.s., se sídlem Beroun 660, IČ: , expediční místo Jindřichův Hradec na koupi betonu na akci Výusť dešťové kanalizace do Březinského potoka z ulice Tenisová Vyvěšení záměru na prodej pozemku p.č. 1420/5 v k.ú. Deštná u Jindřichova Hradce za cenu 20 Kč/m 2 + cena za geometrický plán Kč, v celkové výši Kč Rozpočtové opatření č. 10. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e: 423. Účetní města k zapracování rozpočtových změn č. 10 do účetnictví města. - 2

3 jubilantům k významným narozeninám BLAHOPŘEJEME Paní Janě P o t m ě š i l o v é z Lipovky Panu Karlu M a k o v i č k o v i z Deštné Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Do obce vítáme Hanu a Františka Ř e p o v i, kteří se do Deštné přistěhovali z Jindřichova Hradce. Našim nově přistěhovalým občanům přejeme, aby v Deštné nalezli nový domov a byli zde spokojení. BLAHOPŘÁLI JSME - 3 Paní Marie Holešovská, 80 let.

4 SVATBA V OBŘADNÍ SÍNI MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE - 4 Petr Novák a Dana Daňková Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje Starosta Města Deštná podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., zákona o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, o z n a m u je: 1. Volby do zastupitelstva kraje se uskuteční: dne: 12. října od hodin do hodin a dne: 13. října od hodin do hodin 2. Místem konání voleb do zastupitelstva kraje ve volebním okrsku: č. 1 pro oprávněné voliče s adresou místa trvalého pobytu v Deštné a místní části Lipovce je místnost pro hlasování určen: sál Kulturního domu v Deštné, nám. Míru čp. 303, Deštná,

5 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Zastupitelstvo Města Deštná na svém zasedání dne schválilo vydání vyhlášky č. 4/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. Vyhláška nabyla účinnosti dne Dle této vyhlášky je ubytovatel povinen odvádět správci poplatku (městu) místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt. Nejprve je ubytovatel povinen ohlásit správci poplatku zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu ve lhůtě do 15 dnů od zahájení této činnosti, stejným způsobem a ve stejné lhůtě oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti. Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu 6 Kč. Takto stanovený poplatek je ubytovatel povinen vybrat a odvést správci poplatku nejpozději do posledního dne měsíce příslušného kalendářního roku. Vyhláška je k nahlédnutí na Městském úřadě nebo na webových stránkách města. za ekonomický úsek Romana Slabá Zpráva technického úseku V říjnu bude sběrné místo otevřeno v sobotu v novém místě (garáž areálu školní kuchyně, dříve klempířská dílna) v obvyklém čase od 11 do 14. Příjezd k budově je směrem na Březinu za provozovnou Delany doprava. Mimo tuto provozní dobu je možné sběr odevzdat po dohodě na telefonech: Pavel Kučera David Šašek Žádáme občany, aby spotřebiče vraceli vždy kompletní (bez motoru a dalších součástek nelze spotřebiče vracet) a nenechávali je volně před sběrným místem. - 5

6 Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny na parkovišti u Jednoty v termínu od pondělí do pátečního rána Do těchto velkoobjemových kontejnerů se nesmí vhazovat odpady, na které máme v Deštné odpadový systém a které likvidujeme takto: - sklo, papír a plast do kontejnerů rozmístěných po Deštné, - pračky, lednice, sporáky, ždímačky, televize, monitory, zářivky a další elektroniku do sběrného místa, - železo sbírá SDH 2x ročně, - plechovky od barev, sprejů a léky ve sběrném místě, - pneumatiky je povinen odebírat prodejce, výrobce, - listí a tráva, na jaře a na podzim velkoobjemový kontejner, jinak by každý rodinný dům měl likvidovat biologický odpad kompostováním, Kontejner na trávu a listí bude přistaven na Tržišti v říjnu (termín upřesníme). Do tohoto velkoobjemového kontejneru se smí vhazovat pouze biologicky rozložitelný odpad (tráva, listí, malé keříky, kytky atd.) - větve se ukládají v prostoru u transformátoru, výjezd na Červenou Lhotu, kde je vybraná firma zeštěpkuje Sběr železného odpadu proběhne v pátek od 15:30. Odpad připravte před dům, kde ho místní hasiči odvezou k další likvidaci Poplatek za komunální odpad: V současné době je v platnosti novela zákona o místních poplatcích, která dovoluje obcím zvýšení poplatku za likvidaci odpadu za osobu maximálně na 750 Kč s dodatkem, že bude možné fakturovat pouze skutečně vynaložené náklady na likvidaci odpadu. Dalších maximálně 250 Kč za separovaný odpad je dle zákona o odpadech. Dohromady může činit poplatek Kč. V Deštné se tato částka pohybuje přes 700 Kč na osobu. Doposud byl vybírán poplatek 500 Kč (250 Kč KO a 250 Kč SO). Částku za osobu může ovlivnit každý z nás, a to správným tříděním všech odpadů. Čím více třídíme, tím méně odevzdáváme komunálního odpadu. Tříděný odpad má mnohem menší poplatek za likvidaci než směsný a zároveň je nám posílána zpětná platba od společnosti EKO-KOM. Z toho vyplývá, že čím více budeme třídit, tím menší nám bude vycházet platba za osobu, kterou zaplatíme buď přímo, nebo bude zaplacena z rozpočtu města, kde by se mohla využít na jiné mnohem potřebnější opravy. - 6

7 V polovině září jsme zahájili rekonstrukci povrchu chodníku v Hradecké ulici na pravé straně. Po dokončení této strany proběhne oprava druhé strany a tak tímto prosíme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti a chodili pouze po té straně, kde se nebude pracovat. Město Deštná využívá, stejně jako mnoho jiných měst a obcí, pracovníky na Veřejnou službu (v současnosti 3 pracovníci), tak i na Veřejně prospěšné práce dotované Úřadem práce (2 pracovníci - H. Salabová a J. Novák, kteří v záři skončili a tímto jim děkujeme za odvedenou práci). Od října přijdou na VPP další pracovníci, kteří budou působit opět v technickém úseku města. V měsíci září technické oddělení provedlo: - předláždění části chodníku v ulici Zahradní - vydláždili jsme nově 25m chybějícího chodníku v Lipovce - byl dokončen výustní objekt nově položené dešťové kanalizace v ulici Tenisová - byla vyasfaltována díra ve vozovce po opravě vodovodu v ul. Svatojánská - v horní části ulice Světecká byly opraveny největší díry ve vozovce Mimo tyto větší akce byla prováděna mužskou částí technického úseku pravidelná údržba vodárny a vodovodu, ČOV a kanalizace, sečení veřejných ploch a mnoho dalších prací nutných při provozu města. Dámská část technického úseku se v tomto měsíci převážně věnovala úklidu veřejných prostranství, hřbitova a největší díl práce byl proveden v městských lesích, kde probíhá vyžínání oplocenek a nově vysazených ploch, příprava pro sázení nových stromků a ošetření malých stromků proti okusu zvěří. Úklid náměstí. Výusť kanalizace z Tenisové ul. - 7

8 Pokud máte jakékoliv připomínky nebo náměty na úklid a úpravy v Deštné a Lipovce ozvěte se nám. Rádi s Vámi jakýkoliv návrh prodiskutujeme, popř. ho zrealizujeme. Výstava Má vlast ZE ŽIVOTA ŠKOLY Pavel Kučera Dne navštívili žáci 8. a 9. ročníku putovní výstavu nazvanou Má vlast. Na několika panelech byly zobrazeny fotografií i textem rekonstrukce památných objektů, které byly realizovány v menších obcích a městečkách. Projekt byl velice zajímavý a poučný tím, že na opravách se podíleli i místní obyvatelé formou brigád bez nároku na jakoukoli finanční odměnu. Žáci obdivovali přeměnu objektů, jejichž původní stav byl velice neutěšený. Doufejme, že jim výstava dodala inspiraci pro jejich budoucí život v Deštné. J. Illeová, J. Vichrová - 8

9 Divadlo v Táboře odjely děti třídy na divadelní představení do Tábora. Čekala je pohádka O Nosáčovi. Vstupenku dětem hradilo SRPDŠ, děti platily jen dopravu. Pohádka se dětem moc líbila a celou cestu domů si o ní povídaly. Z představení si děti odnesly také ponaučení, že nezáleží na vzhledu člověka, ale hlavně na jeho vlastnostech. Cvičení v přírodě Mgr. H. Böhmová, Mgr. L. Říhová Tak jako minulý rok, tak i letos proběhlo dne 27. září na naší škole cvičení v přírodě. V průběhu dopoledne žáci se svými třídními učiteli diskutovali o nebezpečných životních situacích a vyvozovali možná řešení. Dále se seznámili s požární prevencí, se základy první pomoci, s důležitými telefonními čísly, s činností při havárii, ochranou před povodněmi, s chováním v úkrytech, s evakuací a s evakuačním zavazadlem, s varovnými signály atd. Samozřejmě nesměly chybět ani různé hry v přírodě. Doufáme, že nabyté vědomosti a dovednosti o ochraně svého zdraví a zdraví druhých, budou umět využít v různých životních situacích. Učitelky I. stupně První školní den v 1. třídě. - 9

10 Z DEŠTENSKÉ KRONIKY Rok část Průmyslové a řemeslné podniky v Deštné Sodovkárna V roce 1972 byla dána do provozu nová myčka lahví. Znamenalo to úsporu 7 lidí, obsluhovala ji pouze 1 zaměstnankyně, která dohlížela na čistotu vymytých lahví. Na směnu bylo třeba jen 11 zaměstnanců. Zajímavé bylo to, že na mytí lahví se používala původní svatojánská voda z kostelíčka, která se nesměla používat na výrobu limonád, protože obsahovala určité množství dusičnanů. Na výrobu se používala voda ze studně, která byla vykopaná v roce 1971 a ta byla nyní nezávadná. Vyráběla se Deštenka, Kofola a Pomo. Zásoboval se Pelhřimov a Pacov, v roce 1973 přibyly na vlastní žádost Dačice. Sirupy dostávala sodovkárna dříve v sudech, nyní byly dováženy v cisternách. Byla upravena zvláštní místnost, kde byly kádě z umělé hmoty na uskladnění sirupů. Kofolu a Pomo dodávala sodovkárna také v sudech. Průměrný čistý příjem žen v sodovkárně v roce 1972 byl Kčs. Kamenolom V kamenolomu došlo ke změnám. Byla postavena nová větší sociální budova, byl instalován velký kovový drtič vedle starého dřevěného, nová váha, nová transformační stanice. Nový drtič vyrábí granulovanou drť na asfaltování silnic. V roce 1972 byl pouze 1 komorový odstřel, uvolnil tun kamene. Pracovalo se stále na dvě směny, zaměstnáno bylo 20 dělníků, 2 vedoucí, 3 hlídači a 1 svačinářka. Průměrný plat byl Kčs hrubého měsíčně. Kámen a jiné výrobky vozila auta ČSAD. Provaznictví Proti roku 1971 došlo ke zvýšení výroby o Kčs. Na tomto vzestupu výroby má hlavní podíl zvýšená výroba motouzů na balení, kterých bylo vyrobeno o kusů více. Změna ve výrobě byla u zmíněných motouzů, klesla výroba prádlových šňůr. Z nových výrobků byla zahájena výroba lan na vodní lyže. Stoupla výroba autolan. Z klasických výrobků se vyrobilo 890 kusů koňských ohlávek pro Bečváry. V této době dochází k vzestupu výrobků z umělých vláken a úbytek vláken klasických. Koncem roku se vyráběly ochranné sítě na zimní stadiony a do tělocvičen. Průměrný výdělek na jednoho pracovníka byl Kčs. V květnu se naši provazníci účastnili Prodejní výstavy Brno 72. Čalounictví V čalounictví v roce 1972 vyrobili OR-jednolehátek kusů plněných trávou (cena 760 až 810 Kčs), 512 kusů lehátek s molitanovou výplní za až Kčs. Na zkoušku začali vyrábět tzv. čalouněnou lavici za Kčs. Zatím jich vyrobili jen 50 kusů. Za 1. místo v celopodnikové soutěži ve 3. čtvrtletí dostali Kčs, ve 4. čtvrtletí za 2. místo Kčs. Průměrný měsíční příjem jednoho zaměstnance byl Kčs. - 10

11 Citát nakonec: Člověk je zdravý, když ho bolí pokaždé jinde. G. B. Shaw POD DEŠTENSKOU VĚŽÍ Z kroniky vybrala J. Vichrová Historie Vránkova domu Ty domy a kameny mají zvláštní barvu, cítím, že zdi vydávají zvuky, že žijí Barbra Streisandová, zpěvačka Tak pociťuje staré historické domy populární umělkyně. Její dojmy bychom mohli přenést i na starodávný dům na náměstí Míru čp. 39 v Deštné. Uvedené Vránkovo jméno je už novodobé. Svého času, po přestavbě, to byl výstavný dům s náznakem renezančně secesní fasády. Podíváme-li se do jeho historie, je zřejmé, že v dávné době nové kolonizace Deštné, asi v polovině 13. století, získal zde bohatší osedlý pěkné místo na obvodu tržiště (dnešního náměstí). Přidělené pozemky za domem, se táhly tzv. plužinou, až na obvod sousední vsi Březiny. Název tohoto domu (gruntu) se objevuje v rožmberském urbáři z roku 1581, kdy zde hospodaří Bartoš (tj. Bartoloměj) Kroupa. Má půl lánu polí (tj. kolem 10 ha), potom se střídají další majitelé z Kroupova rodu, až r koupil grunt Šimon Vejžvalda, tkadlec z Deštné. Roku 1688 zde hospodaří Jan Vejžvalda, jenž r předal usedlost svému synu Vítu, který pracuje jako pláteník. Nastupují další hospodáři: 1756 Šimon Vorel, 1765 jeho syn Antonín, řezník, který koupí vedlejšího přídomčí (chudší chalupa mezi grunty) rozšiřuje svůj dům. Vorlové jsou na gruntě do roku 1817, kdy celou usedlost s příslušnými pozemky koupil soukeník Jan Hrabal z Deštné. (Ukazuje to na majetné místní soukeníky, kteří vydělali na vojenských dodávkách pro armádu.) Tento Hrabal je pokračovatelem rodu, která nás zde bude provázet dalších více jak sto let. Jeho syn Vavřinec Hrabal (narozený r. 1819) se věnoval obchodu, zasedal v městské radě, zastával i funkci místního starosty (říkalo se po staru purkmistr). Slávu si dobyl při otevření pošty v Deštné r. 1869, kdy se stal prvním c.k. poštmistrem. Za své zásluhy o Deštnou byl Vavřinec Hrabal v roce 1887 jmenován čestným měšťanem. Přišla nemoc a Vavřinec předal svůj dům i vedení pošty svému synovi Josefu Hrabalovi. Potom však začala doba rodinných úmrtí: R zemřel Vavřinec Hrabal, o rok později jeho manželka Anna, r úmrtí Antonína Hrabala, bratra Vavřince, r poštmistr Josef Hrabal a v roce 1909 také jeho manželka. Mezitím se v roce 1905 oženil profesor František Vránek (rodák z Vlkosovic blíže Černovic) se slečnou Miladou Hrabalovou, dcerou zemřelého poštmistra Josefa Hrabala. Manželé bydleli v Jindřichově Hradci, kde Vránek učil na gymnáziu, ale po - 11

12 provdání dalších Hrabalových dcer se profesor ujal Hrabalova domu v Deštné čp. 39. Zde provedl nákladnou přestavbu objektu do současné podoby. Přešla doba 1. světové války, Vránkovým se narodily děti, dva chlapci (Miroslav a Marcel), a dvě dcery (Věra a Libuše). Profesor Vránek zastával moderní názory, na gymnáziu byl oblíbený, pro svoji potřebu i k radosti synů zakoupil silný motocykl s přívěsným vozíkem (tehdy to byl jeden ze dvou motocyklů v Deštné). Nejvíce stroj proháněl syn Marcel. Došlo ale k tragédii. Záznam v deštenské matrice zemřelých uvádí, že 29. června 1929 havaroval Vránkův motocykl (asi řízený Marcelem), na silnici u Češňovic, nedaleko u Hluboké nad Vltavou. Příčinou bylo střetnutí s automobilem. Přitom profesor Vránek, sedící v přívěsné lodičce zahynul. Na jeho pohřeb v Deštné přišlo mnoho občanů, včetně jeho kolegů a žáků všichni jej měli rádi. Pohřební obřad vykonal Vránkův kolega, gymnazijní profesor náboženství P. František Fau. Smutno bylo v deštenském Vránkově domě. Vdova Milada pečovala o studující děti, dočkala se jejich svateb i vnoučat. Přitom musela překonávat všechny starosti a požadavky měnících se režimů. Oporou jí byla především dcera Libuše, učitelka cizích jazyků. Ta se provdala do Kamenice nad Lipou za doktora práv Františka Veselého, komisaře policejní správy. Stará matka Milada Vránková Hrabalová zemřela v Deštné r To už byl Vránkův dům využívaný deštenskou obcí k ubytování místních občanů, a o údržbu a potřebné opravy domu se nestaral nikdo. Po smrti Libuše Veselé zdědily dům její dcery, které bydlí poměrně daleko a do Deštné jezdí jen občas. A tak další osud domu není zatím vyřešen. Možná, že i proto dnes, kdysi výstavný Vránkův dům tak smutně hledí do deštenského náměstí. ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST DEŠTNÁ VĚNEC RŮŽÍ Bratři a sestry, podobně jako měsíc máj je i měsíc říjen zasvěcen Panně Marii. V říjnu uctíváme blahoslavenou Marii vždy Pannu jako Královnu posvátného růžence. Letos připadá svátek Panny Marie Růžencové na neděli 7. října a v naší deštenské farnosti F.K. - 12

13 bude ke cti Královny posvátného růžence celebrována slavná poutní mše svatá v Lipovce, kde je kaple zasvěcená právě Panně Marii Růžencové. Již nám nastal podzim. V přírodě růže odkvétají, v kostele právě v říjnu kvetou růže nejvíc. Růže bílé radostné, růže rudé bolestné, růže zlaté slavné. Vijeme je do věnce, kterému říkáme růženec. Je to naše pomůcka v duchovním životě. Růženec je kniha, v níž je v obrazech zachycen život Pána Ježíše, Panny Marie i život náš. Může v ní číst dítě i babička, básník i prezident. Růženec je posila v bolesti, společník v bezesných nocích, bude naší výbavou do rakve. Blahoslavená Panna naléhavě volá ve Fatimě: Modlete se růženec! A mariánští ctitelé z řad duchovenstva i laiků berou tuto Mariinu výzvu velmi vážně. Papež blahoslavený Jan XXIII. to potvrdil, když řekl: Kněz po modlitbě breviáře a laik po mši svaté má mít v rukou růženec a zbožně se ho modlit. Je rovněž zajímavé, že bl. Jan XXIII. se někdy modlíval breviář ve vatikánských zahradách, ale svatý růženec vždy v kapli a vkleče. Tento světec se denně modlil celý 15-desátkový růženec. V modlitbě svatého růžence nám blahoslavená Panna připomíná celé dějiny spásy. A tak radostným růžencem nám chce zpřítomnit lásku nebeského Otce. Přeje si, abychom si tuto lásku připomínali. Náš nebeský Otec nám poslal svého Syna. Otec přijímá vykupitelské dílo a oběť Syna. Panna Maria tuto oběť předkládá se svým Synem nebeskému Otci, aby ho usmířila za hříchy světa a za naše nové poklesky. Nakloňuje nám vždy znovu a znovu Otcovu spravedlivost, která vede od trestu k nekonečnému milosrdenství. A proto my tuto přímluvu Panny Marie provázíme radostným pozdravem: Zdrávas Maria! Pak máme růženec bolestný. Bolestným růžencem si máme připomenout oběť našeho vykoupení. Je to krvavá oběť jejího Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Je to současně připomínka na naše duchovní zrození, kdy nás Maria sama zrodila pod Kristovým křížem. Zde si máme uvědomit, co je to hřích a jaké jsou jeho následky. Tady je náš mezník: buď patřím Kristu anebo tomu Zlému. Od bolestného růžence nemůžeme vstát a nadále milovat hřích a zlo, které Božího Syna stálo smrt, a to smrt na kříži. A konečně tu máme růženec slavný. Slavný růženec se modlíme s pohledem upřeným na náš konečný cíl spojit se s Bohem ve věčném životě. Proto se ho modlíme s velikou nadějí, že Kristovým zmrtvýchvstáním byla smrt jednou provždy zničena. Pod tímto dojmem dokážeme s jistotou vykročit do každodenního boje a statečně zdolávat překážky všedních dnů. Pak se nezalekneme ani smrti. V našem srdci přebývá vzkříšený Kristus, naplňuje nás radost velikonočního jitra a ke své Matce Marii se přivineme s důvěrou a láskou. Takové je tedy tajemství posvátného růžence. Tak veliký je dar naší Nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Růženec není pouze jednoduchý řetěz perel. Růženec je řetěz, který přitahuje nebe k nám a nás k nebi. Růženec je řetěz, který vždy pevněji a pevněji spoutává Satana a vždy víc a více ho činí bezmocným vůči nám. Je to řetěz, který nám dodává sílu Svatého Ducha toho Ducha pravdy a lásky, který posiloval a posiluje vyznavače a mučedníky všech dob. - 13

14 Kdo se upřímně a vroucně modlí svatý růženec, zajisté pronikne do ohromujícího tajemství naší spásy, do nekonečné Boží lásky, která nás stvořila pro sebe, která nás vykoupila z nadvlády ďábla a která nás posvěcuje pro náš věčný život v dokonalé blaženosti. A tak konečně odmítněme názory některých rádoby teologů, kteří tvrdí, že růženec je dobrý leda tak pro staré babičky. Pro babičku je růženec nádhernou ozdobou třesoucích se rukou. Pro mladého muže je růženec kompasem, aby nevybočil ani napravo, ani nalevo, ale vždy přímo směřoval k Bohu. Pro mladou maminku zůstane růženec posilou, aby od Matky Boží čerpala odvahu pevně kráčet vedle svých dětí. A co ostatní mladí lidé? Bez růžence jsou jako beze zbraně proti přesile! Mladí potřebují růženec jako chléb. Ano, tak jako se nám chléb nikdy nepřejí, tak by nám nikdy neměl zevšednět ani svatý růženec. Růženec pro svůj duchovní život potřebujeme tak nutně, jako vzduch, vodu a chléb. O této potřebě modlitby svatého růžence vám povím tři krátké příběhy: Nejprve z vyprávění starého moudrého kněze Mons. Aloise Pekárka, který vzpomíná na dobu svého dvanáctiletého vězení za komunistického režimu: Na cele jsem si dělal růženec z chleba. Kuličky z užvýkaného chleba ztvrdnou na kost. Když mne jednou při výslechu tloukli gumovým obuškem, modlil jsem se desátek o bičování. Potom jsem zjistil, že chlebový růženec v kapse je rozbitý na prach. Povzdychl jsem si: Tak jsme byli, Pane, bičováni spolu. A nyní příběh druhý: V letech byli spolu vězněni na Borech bývalý prezident Václav Havel a pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka. Hovořívali o dějinách, o filozofii i o náboženství. Havel vyslovil přání, aby se modlili růženec. Před každým desátkem udělal Dominik Duka krátké rozjímání, potom recitovali střídavě. Rytmus modlitby vytvářel silné společenství. Konečně příběh třetí: Ve škole jsme se učili Erbenovu báseň Svatební košile. Nešťastná dívka vyšla s podivným průvodcem do bouřlivé noci. Vítr skučel, psi vyli, sovy houkaly. Pocestný pobízel ke spěchu a rval jí všechny náboženské předměty. Modlicí knížky zahodil a byli skokem deset mil. Co máš, má milá, za pasem? Růženec s sebou vzala jsem. Ha, ten růženec z klokočí jako had tebe obtočí, zúží tě, stáhne tobě dech: zahoď jej pryč neb máme spěch! Růženec popad, zahodil a byli skokem dvacet mil. To byl pokrok! Ale kam ji to vedl? N a h ř b i t o v! Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Neodhazujme nikdy růženec ani kříž. Bez náboženství by se svět proměnil v jeden veliký hřbitov. Bez ochrany Panny Marie, Královny posvátného růžence, by bylo smutno a chladno jako tam, kde chybí mateřská láska. A tak se vraťme k modlitbě svatého růžence. Návrat k růženci je návrat k mateřskému srdci Panny Marie. A na tomto srdci je dobře malému i velkému. Pojďme - 14

15 zpět k modlitbě růžence, a svět bude krásnější, neboť v něm bude více lásky, milosrdenství a pokoje. Svatá Maria, Královno posvátného růžence, oroduj za nás! A m e n. Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček POŘAD BOHOSLUŽEB V ŘÍJNU V DEŠTNÉ (kostel sv. Ottona): - Středa v 17 h středa 26. týdne v mezidobí - Pátek v 17 h votivní mše O Nejsvětějším Srdci Ježíšově ; PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI (po mši sv. výstav Velebné svátosti, adorace, litanie k BSJ, zásvětná modlitba, svátostné požehnání) - Neděle v 11 h 27. neděle v mezidobí - Středa v 17 h středa 27. týdne v mezidobí - Pátek v 17 h pátek 27. týdne v mezidobí - Neděle v 11 h 28. neděle v mezidobí - Středa v 17 h památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka - Pátek v 17 h pátek 28. týdne v mezidobí - Neděle v 11 h MISIJNÍ NEDĚLE (den modliteb za misie) - Středa v 17 h středa 29. týdne v mezidobí - Pátek v 17 h pátek 29. týdne v mezidobí - Neděle v 11 h 30. neděle v mezidobí - Středa v 17 h středa 30. týdne v mezidobí - Čtvrtek v 18:30 h SLAVNOST VŠECH SVATÝCH - Pátek v 18:30 h VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ (mše sv. s dušičkovou pobožností) - Neděle v 11 h 31. neděle v mezidobí PRODEJ KATOLICKÝCH KALENDÁŘŮ NA ROK 2013: Od pátku 19. října 2012 si můžete zakoupit katolické kalendáře na rok 2013 (stolní kalendáře i Cyrilometodějský kalendář), a to na základě vašich závazných objednávek. Kalendáře budou k dispozici v sakristii farního kostela sv. Ottona v Deštné. CENÍK: - Stolní kalendář: 60,- Kč za 1 kus - Cyrilometodějský kalendář: 85,- Kč za 1 kus Dovoluji si vás poprosit, abyste si před zakoupením kalendářů připravili pokud možno přesnou částku peněz. Umožníte tím plynulý prodej kalendářů. Děkuji vám za pochopení. SBÍRKA NA MISIE: V neděli 21. října 2012 se bude konat při mši svaté kostelní sbírka na misie. Za vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať! - 15

16 BOHOSLUŽBY V ŘÍJNU NA ČERVENÉ LHOTĚ U NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE: - Neděle v 16 h 28. neděle v mezidobí - Neděle v 16 h 31. neděle v mezidobí POUTNÍ MŠE SVATÉ V ŘÍJNU VE FARNOSTI DEŠTNÁ: - Neděle v 14 h Lipovka (Panna Maria Růžencová) SPOLKY A ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ V DEŠTNÉ Ve 12. pokračování seriálu o spolcích, které v současné době fungují v Deštné, konečně dochází na jeden z nejpopulárnějších, který je však třeba kvůli počtu jeho členů a kvůli jeho členitosti rozdělit na jednotlivé samostatně aktivní složky. Dnes tedy o: TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL DEŠTNÁ ODDÍL KOPANÉ Články o činnosti TJ Sokol Deštná se objevují v každém čísle Zpravodaje, takže se zdá být zbytečné tuto organizaci představovat, ale seriál o spolcích by nebyl úplný, kdyby právě Sokol a zejména oddíl kopané přeskočil. Je to sice trošku problém, protože historie kopané v Deštné je skutečně dlouhá, navíc fotbalu v naší republice rozumí každý, tudíž i mezi čtenáři lze předpokládat samé odborníky. V roce 2007 oslavila TJ Sokol Deštná již 100 let svého trvání, takže počátky existence se podařilo dát dohromady pouze za přispění našich deštenských historiků Františka Kvapila a Karla Klika. Není cílem tohoto článku popisovat celou historii, takovým čtenářům bych doporučil publikaci, vydanou právě ke 100. výročí, kde se dozví řadu podrobností a připomenou si některá známá, ale též dnes již zapomenutá jména, vše doplněno dobovými fotografiemi (stále k dostání za 30 Kč u Kučerů). Historie kopané je o něco kratší, přesto již fotbal žije v Deštné od roku 1934 a aktivní i bývalí fotbalisté tvoří 2/3 členské základny Sokola. V současné době však bohužel hrají aktivně pouze muži. Poté, co pro nedostatek mládeže skončili v roce 2009 žáci, ukončil letos činnost i dorost. Mužský kádr trénuje v současné době Michal Řepa. Mužů je asi 18 a hrají nyní okresní soutěž skupinu A, neboli jak sami říkají pralesní ligu. - 16

17 Byly však i lepší časy. V roce 1972 postoupili muži do 1. B třídy, kterou hráli 6 let a opětovně od roku 1990 dokonce nepřetržitě 8 let. V roce 1998 však přišel pád do okresního přeboru a v roce 2009 až do nejnižší soutěže. V kádru Deštné však vyrostli někteří fotbalisté, kteří se prosadili ve vyšších soutěžích. Ať již to byli v minulosti Josef Vondra, který se dostal až do tehdy divizní Viktorie Žižkov nebo František Čáp, který odešel hrát divizi do Pelhřimova, nebo v současnosti Vít Kučera, který hraje krajský přebor za Jindřichův Hradec, Tomáš Plachý, který chytá 1. A třídu v Nové Bystřici, či David Melzoch a Lukáš Kašparec, kteří hrají 1.A třídu v Kamenici nad Lipou. Samozřejmě, že mužstvu Deštné chybí, ale nelze jim bránit ve fotbalové kariéře. Naproti tomu má Deštná řadu dobrých fotbalistů, kteří lákání jinam odolali a zůstali mužstvu věrní. Kromě účasti v okresní soutěži pořádali fotbalisté letos již 47. ročník Turnaje o putovní pohár Sokola Deštná, čas od času jezdí i na jiné turnaje nebo i na zájezdy např. do Rakouska. Pro hráče, ale i pro diváky jsou svátkem přátelské zápasy u příležitosti výročních oslav, kdy jsme u nás mohli vidět mužstva Dukly Praha, Radiožurnálu, Amfory, TV Nova nebo Kozlovnu Ládi Vízka. Problémem, kromě nedostatku mládeže, jsou jako snad všude peníze. Vstupné na zápasy činí pouze 10 Kč a diváků chodí stále méně. Dotace od ČSTV jsou také minimální a slouží zejména na údržbu sportovního zařízení. Takže jediný významný příjem plyne z pořádání zábav Pod Lipami, ale i zde je citelný úbytek návštěvníků. Každý fotbalista musí být proto i pořádným nadšencem. Nejen, že zaplatí roční členský příspěvek 400 Kč, ale jelikož se doprava autobusem stala příliš drahou, fotbalisté se na zápasy k soupeřům dopravují svými auty na své náklady. Kromě žáků a dorostu nefunguje již ani ženský fotbal, který byl pod vedením Milana Čejny velmi populární v minulých letech. Ale stále ještě tady máme mužstvo starých pánů, kterým to prostě nedá a i po ukončení aktivní činnosti v soutěži se schází alespoň k přátelským zápasům. Na závěr bych připomněl pár jmen lidí, alespoň z nedávné minulosti, kteří jako funkcionáři či trenéři zasvětili deštenskému fotbalu část nebo i celý svůj život: František Staněk st., Josef Fiala, Ota Lotter, Jiří Rataj, Michal Rataj, ale zejména Vladimír Kučera st., který sám aktivně dlouhá léta fotbal hrál, pracoval jako trenér mládeže i dospělých, rozhodčí a celkem - 17

18 neuvěřitelných 51 let jako jednatel oddílu kopané TJ Sokol, což v celé ČR nemá obdoby, a proto také obdržel v dubnu letošního roku od Fotbalové asociace ČR za celoživotní zásluhy o rozvoj fotbalu cenu JUDr. Václava Jíry. Již jeho otec hrál fotbal, on sám přivedl k fotbalu dva syny a též jeho vnuci hrají fotbal. Bylo mu 14 let, když se v roce 1954 po přestávce zaviněné válkou obnovovala činnost fotbalového mužstva Deštné. V témže roce se za významného přispění jeho otce vybudovalo hřiště na místě, kde stojí dodnes. Jistě si všichni přejeme, aby se fotbal z Deštné neztratil, ale naopak, aby našel větší podporu a zájem mezi mladými. Takže řečeno slovy klasika: SPORTU ZDAR A FOTBALU ZVLÁŠŤ. S pomocí Vladimíra Kučery st. napsal Antonín Stára. KULTURA, ZAJÍMAVOSTI A VOLNÝ ČAS A-MAMA říjen CVIČENÍ úterý 16:00 17:00hod při pěkném počasí budeme venku (kde, se domluvíme) pokud bude zima nebo pršet cvičíme v tělocvičně TVOŘENÍČKO čtvrtek od 16:00 hod při pěkném počasí tvoříme na hřišti u kabin pokud bude zima nebo pršet tvoříme v hasičárně Více se dozvíte na našich webových stránkách 4. října 2012 PODZIMNÍ LUPENY - zapíjení barviček do klovatiny S sebou: vodovky, štětec, kelímek na vodu Zajištěno: šablony vytištěné na čtvrtce, klovatina 11. říjen 2012 PODZIMNÍ MODELOVÁNÍ Z VIZOVICKÉHO TĚSTA S sebou: těsto (dle domluvy), tempery, štětec, možné formičky a nářadíčko na modelování 18. říjen 2012 PODZIMNÍ STROM - malování tuží a lepení rozdrolených lupenů - 18

19 S sebou: usušené barevné podzimní lupeny (důležité!!!) Zajištěno: čtvrtka, lepidlo, tuž 25. říjen 2012 Halloweenská maska S sebou: tempery nebo vodovky, štětec Zajištěno: masky vytištěné na čtvrtce, kloboučková gumička S přáním krásného podzimu, Martina Jílková ZÁŘÍ V LETECKÉM MUZEU DEŠTNÁ OČIMA KHL Září bylo posledním měsícem v letošní sezoně, kdy bylo Letecké muzeum v Deštné otevřeno, vyjma pondělí, každodenně. V předcházejících létech se ukázalo, že po skončení teplých letních dnů, po období dovolených a školních prázdninách návštěvnost během týdne znatelně klesá. Je to běžný celorepublikový jev. Jsme proto rádi za každého návštěvníka, který k nám do muzea v září zavítal. Na vyhodnocení celé sezony je stále ještě brzy. Můžeme však konstatovat již nyní, že letošní rok byl mnohem úspěšnější než loňský, protože leteckou expozici prozatím shlédlo přibližně 8100 platících návštěvníků z České republiky i ze zahraničí! Pro další měsíce je možnost návštěv pouze na objednání a to především o víkendech. Co tedy přinesl měsíc září? Především nákup nového poměrně unikátního sbírkového předmětu, dřevěné přídavné nádrže z německé stíhačky typu Messerschmitt, nejspíše z letounu Bf 109. Získali jsme dále řadu dobových fotografií, oficiálně jsme zahájili prodej II. dílu knihy Za hroby se lvy - Z Jindřichova Hradce po britských ostrovech, v němž je popsáno i několik příběhů týkajících se letců se vztahem k Deštné a okolí - Josefa Kloboučníka, Hugo Dostála, Bohumila Mráze a Vladimíra Cupáka. V září začala vznikat naše další kniha s pracovním názvem Z válečného deníku pilota Bohumila Šímy. Jedná se o autentické vzpomínky mladého stíhacího pilota - žáka, který si den po dni zaznamenával osudy své životní pouti v okupovaném Československu, Polsku, Francii a Anglii, a to od roku 1939 do jara roku 1941, kdy krátce poté tragicky zahynul. Základní koncepce knihy je sestavená a fotografie jsou připravené, konečná podoba však bude známa nejspíše až za rok. Dříve něž se s vámi pro tento měsíc rozloučím, rád bych alespoň stručně nastínil - 19 Desky II. dílu knihy Za hroby se lvy. Autorem tohoto skvělého návrhu je Martin Šole z Deštné.

20 program naší největší říjnové akce - šestidenní expedičky po západní a střední Evropě. Jde o vítěznou variantu cesty z několika nabízených. V půli října se například konají na severu Afriky v egyptském El Almeinu oslavy 70. výročí vítězných spojeneckých bojů v této oblasti, na které nás pozvalo Čs. velvyslanectví v Káhiře. Koncem měsíce se uskuteční v anglickém Brookwoodu oslavy státního svátku 28. října vzniku samostatného Československa, my jsme si ale nakonec vybrali akci v holandském Pettenu. Ve středu 17. října ve 14 hodin tam bude slavnostně odhalen památník osádce Wellingtonu KX-B četaře Aloise Šišky. (Tragický příběh letců je zaznamenán v knize Za hroby se lvy, II. díl, strana ) Hlavním důvodem pro naši volbu byla možnost zúčastnit se této pietní akce ve větším počtu členů klubu, který obdržel čestné VIP pozvánky. Akci pořádá 222. letka generála Aloise Šišky z vojenské základny v Náměšti nad Oslavou ve spolupráci s řadou nizozemských úřadů, spolků a médií. Cílem cesty šesti členů klubu /V. Vondrka, J. Růžička, M. Homola, M. Sehnal, M. David a V. Burian/ bude účast na pietním aktu u odhalení památníku v Pettenu u Severního moře, následovat bude cesta po válečných lokalitách na území Francie, Beneluxu, Německa a poslední den pak strávíme v Polsku. Zde pojedeme do míst, kde se u Saganu nacházel během II. světové války velký zajatecký tábor pro spojenecké letce Stalag Luft III, neblaze proslavený zavražděním padesáti uprchlíků po Velkém útěku z konce března Jedním z výstupů Když se podíváte na fotografii, asi málo kdo by uhodl, že 4. října 2012 oslaví velký příznivec našeho Klubu historie letectví válečný letec generál Miroslav Štandera z Plzně úctyhodné 94. narozeniny! /Foto: XIX. setkání čs. válečných letců v Jindřichově Hradci, 25. srpen 2012/ naší poznávací cesty bude reportáž v České televizi v Objektivu a přednáška Wellington KX-B neodpovídá, která se uskuteční na dušičky v pátek 2. listopadu 2012 od 18 hodiny v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka. Více informací o činnosti našeho klubu, o přípravě letošní podzimní zahraniční expedičky a aktuálním dění v Leteckém muzeu v Deštné najdete na webových stránkách: Hezký podzim a třeba v příjemným teplem vyhřáté sauně na shledanou! Vladislav Burian, KHL MO ČRS Deštná Vás srdečně zve na Rybářskou dolovnou, která se koná dne ve 20 hodin v KD Deštná. K tanci a poslechu hraje Přespolanka. Bohatá rybí a věcná tombola. Vstupné 120 Kč. Předprodej vstupenek u paní Čejnové kadeřnictví Deštná, tel:

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Starohamerský Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Slovo starosty Vážení občané, V zářijovém zpravodaji bych Vás chtěl informovat o dění v naší obci. 23. 8. 2012 byly ukončeny stavební práce na

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha září 2011 8. ročník, č. 9 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Milí přátelé, prázdniny utekly

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Z P R A V O D A J prosinec 2014

Z P R A V O D A J prosinec 2014 Z P R A V O D A J prosinec 2014 Slovo předsedy Zdravím Vás všechny, členy i nečleny. Zase rok uběhl a já přemýšlím, co napsat. V posledním čísle jsem myslel, že již píšu naposledy, ale není tomu tak. Napíšu

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 28.11.2011 v 18:00 Ve Studené dne 29.11.2011 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2. Program jednání...

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 2. 2016 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné.

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, František Drs, Bc. Vilma Szutová,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Zpravodaj. obce Dobratice

Zpravodaj. obce Dobratice Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 18. 3. 2010 č. 3/2010 Další zasedání zastupitelstva Obce Dobratice se bude konat ve středu 14. dubna 2010 v 17. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 7 červenec 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Vážení spoluobčané, budeme rádi, pokud si i v létě najdete chvilku na Mokrovratský zpravodaj. Mnozí jistě relaxujete

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

občanů Rokytnice a Kochavce 3/2014 14. ročník

občanů Rokytnice a Kochavce 3/2014 14. ročník 3/2014 14. ročník Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají. Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko od sněhu. Zářijové dny pomalu končí a s

Více

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2013 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. září 2013 Obsah: Čl. I. Čl. II. Čl.

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Rokycany

Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Rokycany Město Rokycany opatření orgánů města č. 5/2012 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. srpna 2012 Obsah: Čl. I.

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0996/2016/Sed Zápis z 15. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 27. 10. 2016 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin a tribuny na Orelském stadionu. I.Předmět smlouvy. II. Účel pronájmu. III. Povinnosti pronajímatele

Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin a tribuny na Orelském stadionu. I.Předmět smlouvy. II. Účel pronájmu. III. Povinnosti pronajímatele PROJEKT k žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory na zajištění podmínek pro sportovní činnost mládežnických mužstev fotbalového oddílu ČSK Uherský Brod Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin

Více

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax)

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax) OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, 763 15 Info Slušovice 577 986 214 (fax) 577 986 151 601 377 424 www.obecvsemina.cz podatelna@obecvsemina.cz Úřední hodiny: PO a ST od 8:00-17:00 hodin Infokanál Všemina:

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Místo konání: kancelář ZO Přítomni: Miroslav Břenda, Kateřina Javorská, Martin Bednář, Jiří Dobiáš, Tomáš Kukla, Marie Šedivá

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu.

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Vážené dámy a pánové, je mojí milou povinností seznámit Vás prostřednictvím velmi stručných charakteristik, řazených

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

ZÁPIS č. 26/16 z 26. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne od 18:00 hod. na Městském úřadě v Deštné

ZÁPIS č. 26/16 z 26. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne od 18:00 hod. na Městském úřadě v Deštné ZÁPIS č. 26/16 z 26. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 17.10.2016 od 18:00 hod. na Městském úřadě v Deštné Přítomno: 7 zvolených členů zastupitelstva: starosta David Šašek, DiS., místostarosta

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne 11. 5. 2016 od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína pozn. zveřejněna je verze dokumentu upravená z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více