ŘÍJEN ROČNÍK CENA 10,- Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍJEN 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč"

Transkript

1 ŘÍJEN ROČNÍK CENA 10,- Kč Koncert v kostelíčku sv. Jana Křtitele v lázních, sobota , měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: P. Kučera, P. Píglová, Vl. Kučera, R. Slabá, D. Šašek IČ , DIČ CZ tel. a fax:

2 VÝTAH Z PROJEDNÁVÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA z 27. zasedání, konaného dne 30. srpna 2012 Zastupitelstvo města s c h v a l u j e: 407. Ověřovatele zápisu MUDr. Josefa Liškaře a Bc. Petra Janotu Dohodu č. 23 o využívání systému sběru a zneškodňování komunálního odpadu se spol. Agra Deštná a.s., se sídlem Deštná čp. 311, IČ: Přijetí nabídky od firmy Impromat CZ spol. s r.o., se sídlem U Hellady 697/4, Praha 4 a schvaluje nájemní smlouvu na kopírku typ RICOH Aficio MP C 3002 PCL 6 se servisními službami Užití znaku města Deštná na výrobu sběratelských předmětů firmě AKTIV 95 OPAVA, se sídlem Slezská 110/24, Opava, IČ: Smlouvu č /001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se spol. E.ON Česká republika s.r.o., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: za jednorázovou úplatu Kč bez DPH Rozpočtové opatření č. 9. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e: 413. Účetní města k zapracování rozpočtových změn č. 9 do účetnictví města. VÝTAH Z PROJEDNÁVÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA z 28. zasedání, konaného dne 13. září 2012 Zastupitelstvo města s c h v a l u j e: 414. Ověřovatele zápisu Františka Mládka a Mgr. Jaroslava Říhu Obecně závaznou vyhlášku Města Deštná č. 2/2012 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u staveb Smlouvu na pronájem bytu v čp. 252 pro Martina Štejdýře do Smlouvu na pronájem bytu v čp. 119 pro Danu Havlíčkovou do Kupní smlouvu na pozemek p.č. 2279/5 v k.ú. Deštná u Jindřichova Hradce s Pavlem a Hanou Stejskalovými, bytem Táborská čp. 3, Deštná o výměře 70 m Kupní smlouvu s firmou Českomoravský beton a.s., se sídlem Beroun 660, IČ: , expediční místo Jindřichův Hradec na koupi betonu na akci Výusť dešťové kanalizace do Březinského potoka z ulice Tenisová Vyvěšení záměru na prodej pozemku p.č. 1420/5 v k.ú. Deštná u Jindřichova Hradce za cenu 20 Kč/m 2 + cena za geometrický plán Kč, v celkové výši Kč Rozpočtové opatření č. 10. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e: 423. Účetní města k zapracování rozpočtových změn č. 10 do účetnictví města. - 2

3 jubilantům k významným narozeninám BLAHOPŘEJEME Paní Janě P o t m ě š i l o v é z Lipovky Panu Karlu M a k o v i č k o v i z Deštné Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Do obce vítáme Hanu a Františka Ř e p o v i, kteří se do Deštné přistěhovali z Jindřichova Hradce. Našim nově přistěhovalým občanům přejeme, aby v Deštné nalezli nový domov a byli zde spokojení. BLAHOPŘÁLI JSME - 3 Paní Marie Holešovská, 80 let.

4 SVATBA V OBŘADNÍ SÍNI MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE - 4 Petr Novák a Dana Daňková Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje Starosta Města Deštná podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., zákona o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, o z n a m u je: 1. Volby do zastupitelstva kraje se uskuteční: dne: 12. října od hodin do hodin a dne: 13. října od hodin do hodin 2. Místem konání voleb do zastupitelstva kraje ve volebním okrsku: č. 1 pro oprávněné voliče s adresou místa trvalého pobytu v Deštné a místní části Lipovce je místnost pro hlasování určen: sál Kulturního domu v Deštné, nám. Míru čp. 303, Deštná,

5 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Zastupitelstvo Města Deštná na svém zasedání dne schválilo vydání vyhlášky č. 4/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. Vyhláška nabyla účinnosti dne Dle této vyhlášky je ubytovatel povinen odvádět správci poplatku (městu) místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt. Nejprve je ubytovatel povinen ohlásit správci poplatku zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu ve lhůtě do 15 dnů od zahájení této činnosti, stejným způsobem a ve stejné lhůtě oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti. Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu 6 Kč. Takto stanovený poplatek je ubytovatel povinen vybrat a odvést správci poplatku nejpozději do posledního dne měsíce příslušného kalendářního roku. Vyhláška je k nahlédnutí na Městském úřadě nebo na webových stránkách města. za ekonomický úsek Romana Slabá Zpráva technického úseku V říjnu bude sběrné místo otevřeno v sobotu v novém místě (garáž areálu školní kuchyně, dříve klempířská dílna) v obvyklém čase od 11 do 14. Příjezd k budově je směrem na Březinu za provozovnou Delany doprava. Mimo tuto provozní dobu je možné sběr odevzdat po dohodě na telefonech: Pavel Kučera David Šašek Žádáme občany, aby spotřebiče vraceli vždy kompletní (bez motoru a dalších součástek nelze spotřebiče vracet) a nenechávali je volně před sběrným místem. - 5

6 Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny na parkovišti u Jednoty v termínu od pondělí do pátečního rána Do těchto velkoobjemových kontejnerů se nesmí vhazovat odpady, na které máme v Deštné odpadový systém a které likvidujeme takto: - sklo, papír a plast do kontejnerů rozmístěných po Deštné, - pračky, lednice, sporáky, ždímačky, televize, monitory, zářivky a další elektroniku do sběrného místa, - železo sbírá SDH 2x ročně, - plechovky od barev, sprejů a léky ve sběrném místě, - pneumatiky je povinen odebírat prodejce, výrobce, - listí a tráva, na jaře a na podzim velkoobjemový kontejner, jinak by každý rodinný dům měl likvidovat biologický odpad kompostováním, Kontejner na trávu a listí bude přistaven na Tržišti v říjnu (termín upřesníme). Do tohoto velkoobjemového kontejneru se smí vhazovat pouze biologicky rozložitelný odpad (tráva, listí, malé keříky, kytky atd.) - větve se ukládají v prostoru u transformátoru, výjezd na Červenou Lhotu, kde je vybraná firma zeštěpkuje Sběr železného odpadu proběhne v pátek od 15:30. Odpad připravte před dům, kde ho místní hasiči odvezou k další likvidaci Poplatek za komunální odpad: V současné době je v platnosti novela zákona o místních poplatcích, která dovoluje obcím zvýšení poplatku za likvidaci odpadu za osobu maximálně na 750 Kč s dodatkem, že bude možné fakturovat pouze skutečně vynaložené náklady na likvidaci odpadu. Dalších maximálně 250 Kč za separovaný odpad je dle zákona o odpadech. Dohromady může činit poplatek Kč. V Deštné se tato částka pohybuje přes 700 Kč na osobu. Doposud byl vybírán poplatek 500 Kč (250 Kč KO a 250 Kč SO). Částku za osobu může ovlivnit každý z nás, a to správným tříděním všech odpadů. Čím více třídíme, tím méně odevzdáváme komunálního odpadu. Tříděný odpad má mnohem menší poplatek za likvidaci než směsný a zároveň je nám posílána zpětná platba od společnosti EKO-KOM. Z toho vyplývá, že čím více budeme třídit, tím menší nám bude vycházet platba za osobu, kterou zaplatíme buď přímo, nebo bude zaplacena z rozpočtu města, kde by se mohla využít na jiné mnohem potřebnější opravy. - 6

7 V polovině září jsme zahájili rekonstrukci povrchu chodníku v Hradecké ulici na pravé straně. Po dokončení této strany proběhne oprava druhé strany a tak tímto prosíme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti a chodili pouze po té straně, kde se nebude pracovat. Město Deštná využívá, stejně jako mnoho jiných měst a obcí, pracovníky na Veřejnou službu (v současnosti 3 pracovníci), tak i na Veřejně prospěšné práce dotované Úřadem práce (2 pracovníci - H. Salabová a J. Novák, kteří v záři skončili a tímto jim děkujeme za odvedenou práci). Od října přijdou na VPP další pracovníci, kteří budou působit opět v technickém úseku města. V měsíci září technické oddělení provedlo: - předláždění části chodníku v ulici Zahradní - vydláždili jsme nově 25m chybějícího chodníku v Lipovce - byl dokončen výustní objekt nově položené dešťové kanalizace v ulici Tenisová - byla vyasfaltována díra ve vozovce po opravě vodovodu v ul. Svatojánská - v horní části ulice Světecká byly opraveny největší díry ve vozovce Mimo tyto větší akce byla prováděna mužskou částí technického úseku pravidelná údržba vodárny a vodovodu, ČOV a kanalizace, sečení veřejných ploch a mnoho dalších prací nutných při provozu města. Dámská část technického úseku se v tomto měsíci převážně věnovala úklidu veřejných prostranství, hřbitova a největší díl práce byl proveden v městských lesích, kde probíhá vyžínání oplocenek a nově vysazených ploch, příprava pro sázení nových stromků a ošetření malých stromků proti okusu zvěří. Úklid náměstí. Výusť kanalizace z Tenisové ul. - 7

8 Pokud máte jakékoliv připomínky nebo náměty na úklid a úpravy v Deštné a Lipovce ozvěte se nám. Rádi s Vámi jakýkoliv návrh prodiskutujeme, popř. ho zrealizujeme. Výstava Má vlast ZE ŽIVOTA ŠKOLY Pavel Kučera Dne navštívili žáci 8. a 9. ročníku putovní výstavu nazvanou Má vlast. Na několika panelech byly zobrazeny fotografií i textem rekonstrukce památných objektů, které byly realizovány v menších obcích a městečkách. Projekt byl velice zajímavý a poučný tím, že na opravách se podíleli i místní obyvatelé formou brigád bez nároku na jakoukoli finanční odměnu. Žáci obdivovali přeměnu objektů, jejichž původní stav byl velice neutěšený. Doufejme, že jim výstava dodala inspiraci pro jejich budoucí život v Deštné. J. Illeová, J. Vichrová - 8

9 Divadlo v Táboře odjely děti třídy na divadelní představení do Tábora. Čekala je pohádka O Nosáčovi. Vstupenku dětem hradilo SRPDŠ, děti platily jen dopravu. Pohádka se dětem moc líbila a celou cestu domů si o ní povídaly. Z představení si děti odnesly také ponaučení, že nezáleží na vzhledu člověka, ale hlavně na jeho vlastnostech. Cvičení v přírodě Mgr. H. Böhmová, Mgr. L. Říhová Tak jako minulý rok, tak i letos proběhlo dne 27. září na naší škole cvičení v přírodě. V průběhu dopoledne žáci se svými třídními učiteli diskutovali o nebezpečných životních situacích a vyvozovali možná řešení. Dále se seznámili s požární prevencí, se základy první pomoci, s důležitými telefonními čísly, s činností při havárii, ochranou před povodněmi, s chováním v úkrytech, s evakuací a s evakuačním zavazadlem, s varovnými signály atd. Samozřejmě nesměly chybět ani různé hry v přírodě. Doufáme, že nabyté vědomosti a dovednosti o ochraně svého zdraví a zdraví druhých, budou umět využít v různých životních situacích. Učitelky I. stupně První školní den v 1. třídě. - 9

10 Z DEŠTENSKÉ KRONIKY Rok část Průmyslové a řemeslné podniky v Deštné Sodovkárna V roce 1972 byla dána do provozu nová myčka lahví. Znamenalo to úsporu 7 lidí, obsluhovala ji pouze 1 zaměstnankyně, která dohlížela na čistotu vymytých lahví. Na směnu bylo třeba jen 11 zaměstnanců. Zajímavé bylo to, že na mytí lahví se používala původní svatojánská voda z kostelíčka, která se nesměla používat na výrobu limonád, protože obsahovala určité množství dusičnanů. Na výrobu se používala voda ze studně, která byla vykopaná v roce 1971 a ta byla nyní nezávadná. Vyráběla se Deštenka, Kofola a Pomo. Zásoboval se Pelhřimov a Pacov, v roce 1973 přibyly na vlastní žádost Dačice. Sirupy dostávala sodovkárna dříve v sudech, nyní byly dováženy v cisternách. Byla upravena zvláštní místnost, kde byly kádě z umělé hmoty na uskladnění sirupů. Kofolu a Pomo dodávala sodovkárna také v sudech. Průměrný čistý příjem žen v sodovkárně v roce 1972 byl Kčs. Kamenolom V kamenolomu došlo ke změnám. Byla postavena nová větší sociální budova, byl instalován velký kovový drtič vedle starého dřevěného, nová váha, nová transformační stanice. Nový drtič vyrábí granulovanou drť na asfaltování silnic. V roce 1972 byl pouze 1 komorový odstřel, uvolnil tun kamene. Pracovalo se stále na dvě směny, zaměstnáno bylo 20 dělníků, 2 vedoucí, 3 hlídači a 1 svačinářka. Průměrný plat byl Kčs hrubého měsíčně. Kámen a jiné výrobky vozila auta ČSAD. Provaznictví Proti roku 1971 došlo ke zvýšení výroby o Kčs. Na tomto vzestupu výroby má hlavní podíl zvýšená výroba motouzů na balení, kterých bylo vyrobeno o kusů více. Změna ve výrobě byla u zmíněných motouzů, klesla výroba prádlových šňůr. Z nových výrobků byla zahájena výroba lan na vodní lyže. Stoupla výroba autolan. Z klasických výrobků se vyrobilo 890 kusů koňských ohlávek pro Bečváry. V této době dochází k vzestupu výrobků z umělých vláken a úbytek vláken klasických. Koncem roku se vyráběly ochranné sítě na zimní stadiony a do tělocvičen. Průměrný výdělek na jednoho pracovníka byl Kčs. V květnu se naši provazníci účastnili Prodejní výstavy Brno 72. Čalounictví V čalounictví v roce 1972 vyrobili OR-jednolehátek kusů plněných trávou (cena 760 až 810 Kčs), 512 kusů lehátek s molitanovou výplní za až Kčs. Na zkoušku začali vyrábět tzv. čalouněnou lavici za Kčs. Zatím jich vyrobili jen 50 kusů. Za 1. místo v celopodnikové soutěži ve 3. čtvrtletí dostali Kčs, ve 4. čtvrtletí za 2. místo Kčs. Průměrný měsíční příjem jednoho zaměstnance byl Kčs. - 10

11 Citát nakonec: Člověk je zdravý, když ho bolí pokaždé jinde. G. B. Shaw POD DEŠTENSKOU VĚŽÍ Z kroniky vybrala J. Vichrová Historie Vránkova domu Ty domy a kameny mají zvláštní barvu, cítím, že zdi vydávají zvuky, že žijí Barbra Streisandová, zpěvačka Tak pociťuje staré historické domy populární umělkyně. Její dojmy bychom mohli přenést i na starodávný dům na náměstí Míru čp. 39 v Deštné. Uvedené Vránkovo jméno je už novodobé. Svého času, po přestavbě, to byl výstavný dům s náznakem renezančně secesní fasády. Podíváme-li se do jeho historie, je zřejmé, že v dávné době nové kolonizace Deštné, asi v polovině 13. století, získal zde bohatší osedlý pěkné místo na obvodu tržiště (dnešního náměstí). Přidělené pozemky za domem, se táhly tzv. plužinou, až na obvod sousední vsi Březiny. Název tohoto domu (gruntu) se objevuje v rožmberském urbáři z roku 1581, kdy zde hospodaří Bartoš (tj. Bartoloměj) Kroupa. Má půl lánu polí (tj. kolem 10 ha), potom se střídají další majitelé z Kroupova rodu, až r koupil grunt Šimon Vejžvalda, tkadlec z Deštné. Roku 1688 zde hospodaří Jan Vejžvalda, jenž r předal usedlost svému synu Vítu, který pracuje jako pláteník. Nastupují další hospodáři: 1756 Šimon Vorel, 1765 jeho syn Antonín, řezník, který koupí vedlejšího přídomčí (chudší chalupa mezi grunty) rozšiřuje svůj dům. Vorlové jsou na gruntě do roku 1817, kdy celou usedlost s příslušnými pozemky koupil soukeník Jan Hrabal z Deštné. (Ukazuje to na majetné místní soukeníky, kteří vydělali na vojenských dodávkách pro armádu.) Tento Hrabal je pokračovatelem rodu, která nás zde bude provázet dalších více jak sto let. Jeho syn Vavřinec Hrabal (narozený r. 1819) se věnoval obchodu, zasedal v městské radě, zastával i funkci místního starosty (říkalo se po staru purkmistr). Slávu si dobyl při otevření pošty v Deštné r. 1869, kdy se stal prvním c.k. poštmistrem. Za své zásluhy o Deštnou byl Vavřinec Hrabal v roce 1887 jmenován čestným měšťanem. Přišla nemoc a Vavřinec předal svůj dům i vedení pošty svému synovi Josefu Hrabalovi. Potom však začala doba rodinných úmrtí: R zemřel Vavřinec Hrabal, o rok později jeho manželka Anna, r úmrtí Antonína Hrabala, bratra Vavřince, r poštmistr Josef Hrabal a v roce 1909 také jeho manželka. Mezitím se v roce 1905 oženil profesor František Vránek (rodák z Vlkosovic blíže Černovic) se slečnou Miladou Hrabalovou, dcerou zemřelého poštmistra Josefa Hrabala. Manželé bydleli v Jindřichově Hradci, kde Vránek učil na gymnáziu, ale po - 11

12 provdání dalších Hrabalových dcer se profesor ujal Hrabalova domu v Deštné čp. 39. Zde provedl nákladnou přestavbu objektu do současné podoby. Přešla doba 1. světové války, Vránkovým se narodily děti, dva chlapci (Miroslav a Marcel), a dvě dcery (Věra a Libuše). Profesor Vránek zastával moderní názory, na gymnáziu byl oblíbený, pro svoji potřebu i k radosti synů zakoupil silný motocykl s přívěsným vozíkem (tehdy to byl jeden ze dvou motocyklů v Deštné). Nejvíce stroj proháněl syn Marcel. Došlo ale k tragédii. Záznam v deštenské matrice zemřelých uvádí, že 29. června 1929 havaroval Vránkův motocykl (asi řízený Marcelem), na silnici u Češňovic, nedaleko u Hluboké nad Vltavou. Příčinou bylo střetnutí s automobilem. Přitom profesor Vránek, sedící v přívěsné lodičce zahynul. Na jeho pohřeb v Deštné přišlo mnoho občanů, včetně jeho kolegů a žáků všichni jej měli rádi. Pohřební obřad vykonal Vránkův kolega, gymnazijní profesor náboženství P. František Fau. Smutno bylo v deštenském Vránkově domě. Vdova Milada pečovala o studující děti, dočkala se jejich svateb i vnoučat. Přitom musela překonávat všechny starosti a požadavky měnících se režimů. Oporou jí byla především dcera Libuše, učitelka cizích jazyků. Ta se provdala do Kamenice nad Lipou za doktora práv Františka Veselého, komisaře policejní správy. Stará matka Milada Vránková Hrabalová zemřela v Deštné r To už byl Vránkův dům využívaný deštenskou obcí k ubytování místních občanů, a o údržbu a potřebné opravy domu se nestaral nikdo. Po smrti Libuše Veselé zdědily dům její dcery, které bydlí poměrně daleko a do Deštné jezdí jen občas. A tak další osud domu není zatím vyřešen. Možná, že i proto dnes, kdysi výstavný Vránkův dům tak smutně hledí do deštenského náměstí. ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST DEŠTNÁ VĚNEC RŮŽÍ Bratři a sestry, podobně jako měsíc máj je i měsíc říjen zasvěcen Panně Marii. V říjnu uctíváme blahoslavenou Marii vždy Pannu jako Královnu posvátného růžence. Letos připadá svátek Panny Marie Růžencové na neděli 7. října a v naší deštenské farnosti F.K. - 12

13 bude ke cti Královny posvátného růžence celebrována slavná poutní mše svatá v Lipovce, kde je kaple zasvěcená právě Panně Marii Růžencové. Již nám nastal podzim. V přírodě růže odkvétají, v kostele právě v říjnu kvetou růže nejvíc. Růže bílé radostné, růže rudé bolestné, růže zlaté slavné. Vijeme je do věnce, kterému říkáme růženec. Je to naše pomůcka v duchovním životě. Růženec je kniha, v níž je v obrazech zachycen život Pána Ježíše, Panny Marie i život náš. Může v ní číst dítě i babička, básník i prezident. Růženec je posila v bolesti, společník v bezesných nocích, bude naší výbavou do rakve. Blahoslavená Panna naléhavě volá ve Fatimě: Modlete se růženec! A mariánští ctitelé z řad duchovenstva i laiků berou tuto Mariinu výzvu velmi vážně. Papež blahoslavený Jan XXIII. to potvrdil, když řekl: Kněz po modlitbě breviáře a laik po mši svaté má mít v rukou růženec a zbožně se ho modlit. Je rovněž zajímavé, že bl. Jan XXIII. se někdy modlíval breviář ve vatikánských zahradách, ale svatý růženec vždy v kapli a vkleče. Tento světec se denně modlil celý 15-desátkový růženec. V modlitbě svatého růžence nám blahoslavená Panna připomíná celé dějiny spásy. A tak radostným růžencem nám chce zpřítomnit lásku nebeského Otce. Přeje si, abychom si tuto lásku připomínali. Náš nebeský Otec nám poslal svého Syna. Otec přijímá vykupitelské dílo a oběť Syna. Panna Maria tuto oběť předkládá se svým Synem nebeskému Otci, aby ho usmířila za hříchy světa a za naše nové poklesky. Nakloňuje nám vždy znovu a znovu Otcovu spravedlivost, která vede od trestu k nekonečnému milosrdenství. A proto my tuto přímluvu Panny Marie provázíme radostným pozdravem: Zdrávas Maria! Pak máme růženec bolestný. Bolestným růžencem si máme připomenout oběť našeho vykoupení. Je to krvavá oběť jejího Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Je to současně připomínka na naše duchovní zrození, kdy nás Maria sama zrodila pod Kristovým křížem. Zde si máme uvědomit, co je to hřích a jaké jsou jeho následky. Tady je náš mezník: buď patřím Kristu anebo tomu Zlému. Od bolestného růžence nemůžeme vstát a nadále milovat hřích a zlo, které Božího Syna stálo smrt, a to smrt na kříži. A konečně tu máme růženec slavný. Slavný růženec se modlíme s pohledem upřeným na náš konečný cíl spojit se s Bohem ve věčném životě. Proto se ho modlíme s velikou nadějí, že Kristovým zmrtvýchvstáním byla smrt jednou provždy zničena. Pod tímto dojmem dokážeme s jistotou vykročit do každodenního boje a statečně zdolávat překážky všedních dnů. Pak se nezalekneme ani smrti. V našem srdci přebývá vzkříšený Kristus, naplňuje nás radost velikonočního jitra a ke své Matce Marii se přivineme s důvěrou a láskou. Takové je tedy tajemství posvátného růžence. Tak veliký je dar naší Nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Růženec není pouze jednoduchý řetěz perel. Růženec je řetěz, který přitahuje nebe k nám a nás k nebi. Růženec je řetěz, který vždy pevněji a pevněji spoutává Satana a vždy víc a více ho činí bezmocným vůči nám. Je to řetěz, který nám dodává sílu Svatého Ducha toho Ducha pravdy a lásky, který posiloval a posiluje vyznavače a mučedníky všech dob. - 13

14 Kdo se upřímně a vroucně modlí svatý růženec, zajisté pronikne do ohromujícího tajemství naší spásy, do nekonečné Boží lásky, která nás stvořila pro sebe, která nás vykoupila z nadvlády ďábla a která nás posvěcuje pro náš věčný život v dokonalé blaženosti. A tak konečně odmítněme názory některých rádoby teologů, kteří tvrdí, že růženec je dobrý leda tak pro staré babičky. Pro babičku je růženec nádhernou ozdobou třesoucích se rukou. Pro mladého muže je růženec kompasem, aby nevybočil ani napravo, ani nalevo, ale vždy přímo směřoval k Bohu. Pro mladou maminku zůstane růženec posilou, aby od Matky Boží čerpala odvahu pevně kráčet vedle svých dětí. A co ostatní mladí lidé? Bez růžence jsou jako beze zbraně proti přesile! Mladí potřebují růženec jako chléb. Ano, tak jako se nám chléb nikdy nepřejí, tak by nám nikdy neměl zevšednět ani svatý růženec. Růženec pro svůj duchovní život potřebujeme tak nutně, jako vzduch, vodu a chléb. O této potřebě modlitby svatého růžence vám povím tři krátké příběhy: Nejprve z vyprávění starého moudrého kněze Mons. Aloise Pekárka, který vzpomíná na dobu svého dvanáctiletého vězení za komunistického režimu: Na cele jsem si dělal růženec z chleba. Kuličky z užvýkaného chleba ztvrdnou na kost. Když mne jednou při výslechu tloukli gumovým obuškem, modlil jsem se desátek o bičování. Potom jsem zjistil, že chlebový růženec v kapse je rozbitý na prach. Povzdychl jsem si: Tak jsme byli, Pane, bičováni spolu. A nyní příběh druhý: V letech byli spolu vězněni na Borech bývalý prezident Václav Havel a pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka. Hovořívali o dějinách, o filozofii i o náboženství. Havel vyslovil přání, aby se modlili růženec. Před každým desátkem udělal Dominik Duka krátké rozjímání, potom recitovali střídavě. Rytmus modlitby vytvářel silné společenství. Konečně příběh třetí: Ve škole jsme se učili Erbenovu báseň Svatební košile. Nešťastná dívka vyšla s podivným průvodcem do bouřlivé noci. Vítr skučel, psi vyli, sovy houkaly. Pocestný pobízel ke spěchu a rval jí všechny náboženské předměty. Modlicí knížky zahodil a byli skokem deset mil. Co máš, má milá, za pasem? Růženec s sebou vzala jsem. Ha, ten růženec z klokočí jako had tebe obtočí, zúží tě, stáhne tobě dech: zahoď jej pryč neb máme spěch! Růženec popad, zahodil a byli skokem dvacet mil. To byl pokrok! Ale kam ji to vedl? N a h ř b i t o v! Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Neodhazujme nikdy růženec ani kříž. Bez náboženství by se svět proměnil v jeden veliký hřbitov. Bez ochrany Panny Marie, Královny posvátného růžence, by bylo smutno a chladno jako tam, kde chybí mateřská láska. A tak se vraťme k modlitbě svatého růžence. Návrat k růženci je návrat k mateřskému srdci Panny Marie. A na tomto srdci je dobře malému i velkému. Pojďme - 14

15 zpět k modlitbě růžence, a svět bude krásnější, neboť v něm bude více lásky, milosrdenství a pokoje. Svatá Maria, Královno posvátného růžence, oroduj za nás! A m e n. Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček POŘAD BOHOSLUŽEB V ŘÍJNU V DEŠTNÉ (kostel sv. Ottona): - Středa v 17 h středa 26. týdne v mezidobí - Pátek v 17 h votivní mše O Nejsvětějším Srdci Ježíšově ; PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI (po mši sv. výstav Velebné svátosti, adorace, litanie k BSJ, zásvětná modlitba, svátostné požehnání) - Neděle v 11 h 27. neděle v mezidobí - Středa v 17 h středa 27. týdne v mezidobí - Pátek v 17 h pátek 27. týdne v mezidobí - Neděle v 11 h 28. neděle v mezidobí - Středa v 17 h památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka - Pátek v 17 h pátek 28. týdne v mezidobí - Neděle v 11 h MISIJNÍ NEDĚLE (den modliteb za misie) - Středa v 17 h středa 29. týdne v mezidobí - Pátek v 17 h pátek 29. týdne v mezidobí - Neděle v 11 h 30. neděle v mezidobí - Středa v 17 h středa 30. týdne v mezidobí - Čtvrtek v 18:30 h SLAVNOST VŠECH SVATÝCH - Pátek v 18:30 h VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ (mše sv. s dušičkovou pobožností) - Neděle v 11 h 31. neděle v mezidobí PRODEJ KATOLICKÝCH KALENDÁŘŮ NA ROK 2013: Od pátku 19. října 2012 si můžete zakoupit katolické kalendáře na rok 2013 (stolní kalendáře i Cyrilometodějský kalendář), a to na základě vašich závazných objednávek. Kalendáře budou k dispozici v sakristii farního kostela sv. Ottona v Deštné. CENÍK: - Stolní kalendář: 60,- Kč za 1 kus - Cyrilometodějský kalendář: 85,- Kč za 1 kus Dovoluji si vás poprosit, abyste si před zakoupením kalendářů připravili pokud možno přesnou částku peněz. Umožníte tím plynulý prodej kalendářů. Děkuji vám za pochopení. SBÍRKA NA MISIE: V neděli 21. října 2012 se bude konat při mši svaté kostelní sbírka na misie. Za vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať! - 15

16 BOHOSLUŽBY V ŘÍJNU NA ČERVENÉ LHOTĚ U NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE: - Neděle v 16 h 28. neděle v mezidobí - Neděle v 16 h 31. neděle v mezidobí POUTNÍ MŠE SVATÉ V ŘÍJNU VE FARNOSTI DEŠTNÁ: - Neděle v 14 h Lipovka (Panna Maria Růžencová) SPOLKY A ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ V DEŠTNÉ Ve 12. pokračování seriálu o spolcích, které v současné době fungují v Deštné, konečně dochází na jeden z nejpopulárnějších, který je však třeba kvůli počtu jeho členů a kvůli jeho členitosti rozdělit na jednotlivé samostatně aktivní složky. Dnes tedy o: TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL DEŠTNÁ ODDÍL KOPANÉ Články o činnosti TJ Sokol Deštná se objevují v každém čísle Zpravodaje, takže se zdá být zbytečné tuto organizaci představovat, ale seriál o spolcích by nebyl úplný, kdyby právě Sokol a zejména oddíl kopané přeskočil. Je to sice trošku problém, protože historie kopané v Deštné je skutečně dlouhá, navíc fotbalu v naší republice rozumí každý, tudíž i mezi čtenáři lze předpokládat samé odborníky. V roce 2007 oslavila TJ Sokol Deštná již 100 let svého trvání, takže počátky existence se podařilo dát dohromady pouze za přispění našich deštenských historiků Františka Kvapila a Karla Klika. Není cílem tohoto článku popisovat celou historii, takovým čtenářům bych doporučil publikaci, vydanou právě ke 100. výročí, kde se dozví řadu podrobností a připomenou si některá známá, ale též dnes již zapomenutá jména, vše doplněno dobovými fotografiemi (stále k dostání za 30 Kč u Kučerů). Historie kopané je o něco kratší, přesto již fotbal žije v Deštné od roku 1934 a aktivní i bývalí fotbalisté tvoří 2/3 členské základny Sokola. V současné době však bohužel hrají aktivně pouze muži. Poté, co pro nedostatek mládeže skončili v roce 2009 žáci, ukončil letos činnost i dorost. Mužský kádr trénuje v současné době Michal Řepa. Mužů je asi 18 a hrají nyní okresní soutěž skupinu A, neboli jak sami říkají pralesní ligu. - 16

17 Byly však i lepší časy. V roce 1972 postoupili muži do 1. B třídy, kterou hráli 6 let a opětovně od roku 1990 dokonce nepřetržitě 8 let. V roce 1998 však přišel pád do okresního přeboru a v roce 2009 až do nejnižší soutěže. V kádru Deštné však vyrostli někteří fotbalisté, kteří se prosadili ve vyšších soutěžích. Ať již to byli v minulosti Josef Vondra, který se dostal až do tehdy divizní Viktorie Žižkov nebo František Čáp, který odešel hrát divizi do Pelhřimova, nebo v současnosti Vít Kučera, který hraje krajský přebor za Jindřichův Hradec, Tomáš Plachý, který chytá 1. A třídu v Nové Bystřici, či David Melzoch a Lukáš Kašparec, kteří hrají 1.A třídu v Kamenici nad Lipou. Samozřejmě, že mužstvu Deštné chybí, ale nelze jim bránit ve fotbalové kariéře. Naproti tomu má Deštná řadu dobrých fotbalistů, kteří lákání jinam odolali a zůstali mužstvu věrní. Kromě účasti v okresní soutěži pořádali fotbalisté letos již 47. ročník Turnaje o putovní pohár Sokola Deštná, čas od času jezdí i na jiné turnaje nebo i na zájezdy např. do Rakouska. Pro hráče, ale i pro diváky jsou svátkem přátelské zápasy u příležitosti výročních oslav, kdy jsme u nás mohli vidět mužstva Dukly Praha, Radiožurnálu, Amfory, TV Nova nebo Kozlovnu Ládi Vízka. Problémem, kromě nedostatku mládeže, jsou jako snad všude peníze. Vstupné na zápasy činí pouze 10 Kč a diváků chodí stále méně. Dotace od ČSTV jsou také minimální a slouží zejména na údržbu sportovního zařízení. Takže jediný významný příjem plyne z pořádání zábav Pod Lipami, ale i zde je citelný úbytek návštěvníků. Každý fotbalista musí být proto i pořádným nadšencem. Nejen, že zaplatí roční členský příspěvek 400 Kč, ale jelikož se doprava autobusem stala příliš drahou, fotbalisté se na zápasy k soupeřům dopravují svými auty na své náklady. Kromě žáků a dorostu nefunguje již ani ženský fotbal, který byl pod vedením Milana Čejny velmi populární v minulých letech. Ale stále ještě tady máme mužstvo starých pánů, kterým to prostě nedá a i po ukončení aktivní činnosti v soutěži se schází alespoň k přátelským zápasům. Na závěr bych připomněl pár jmen lidí, alespoň z nedávné minulosti, kteří jako funkcionáři či trenéři zasvětili deštenskému fotbalu část nebo i celý svůj život: František Staněk st., Josef Fiala, Ota Lotter, Jiří Rataj, Michal Rataj, ale zejména Vladimír Kučera st., který sám aktivně dlouhá léta fotbal hrál, pracoval jako trenér mládeže i dospělých, rozhodčí a celkem - 17

18 neuvěřitelných 51 let jako jednatel oddílu kopané TJ Sokol, což v celé ČR nemá obdoby, a proto také obdržel v dubnu letošního roku od Fotbalové asociace ČR za celoživotní zásluhy o rozvoj fotbalu cenu JUDr. Václava Jíry. Již jeho otec hrál fotbal, on sám přivedl k fotbalu dva syny a též jeho vnuci hrají fotbal. Bylo mu 14 let, když se v roce 1954 po přestávce zaviněné válkou obnovovala činnost fotbalového mužstva Deštné. V témže roce se za významného přispění jeho otce vybudovalo hřiště na místě, kde stojí dodnes. Jistě si všichni přejeme, aby se fotbal z Deštné neztratil, ale naopak, aby našel větší podporu a zájem mezi mladými. Takže řečeno slovy klasika: SPORTU ZDAR A FOTBALU ZVLÁŠŤ. S pomocí Vladimíra Kučery st. napsal Antonín Stára. KULTURA, ZAJÍMAVOSTI A VOLNÝ ČAS A-MAMA říjen CVIČENÍ úterý 16:00 17:00hod při pěkném počasí budeme venku (kde, se domluvíme) pokud bude zima nebo pršet cvičíme v tělocvičně TVOŘENÍČKO čtvrtek od 16:00 hod při pěkném počasí tvoříme na hřišti u kabin pokud bude zima nebo pršet tvoříme v hasičárně Více se dozvíte na našich webových stránkách 4. října 2012 PODZIMNÍ LUPENY - zapíjení barviček do klovatiny S sebou: vodovky, štětec, kelímek na vodu Zajištěno: šablony vytištěné na čtvrtce, klovatina 11. říjen 2012 PODZIMNÍ MODELOVÁNÍ Z VIZOVICKÉHO TĚSTA S sebou: těsto (dle domluvy), tempery, štětec, možné formičky a nářadíčko na modelování 18. říjen 2012 PODZIMNÍ STROM - malování tuží a lepení rozdrolených lupenů - 18

19 S sebou: usušené barevné podzimní lupeny (důležité!!!) Zajištěno: čtvrtka, lepidlo, tuž 25. říjen 2012 Halloweenská maska S sebou: tempery nebo vodovky, štětec Zajištěno: masky vytištěné na čtvrtce, kloboučková gumička S přáním krásného podzimu, Martina Jílková ZÁŘÍ V LETECKÉM MUZEU DEŠTNÁ OČIMA KHL Září bylo posledním měsícem v letošní sezoně, kdy bylo Letecké muzeum v Deštné otevřeno, vyjma pondělí, každodenně. V předcházejících létech se ukázalo, že po skončení teplých letních dnů, po období dovolených a školních prázdninách návštěvnost během týdne znatelně klesá. Je to běžný celorepublikový jev. Jsme proto rádi za každého návštěvníka, který k nám do muzea v září zavítal. Na vyhodnocení celé sezony je stále ještě brzy. Můžeme však konstatovat již nyní, že letošní rok byl mnohem úspěšnější než loňský, protože leteckou expozici prozatím shlédlo přibližně 8100 platících návštěvníků z České republiky i ze zahraničí! Pro další měsíce je možnost návštěv pouze na objednání a to především o víkendech. Co tedy přinesl měsíc září? Především nákup nového poměrně unikátního sbírkového předmětu, dřevěné přídavné nádrže z německé stíhačky typu Messerschmitt, nejspíše z letounu Bf 109. Získali jsme dále řadu dobových fotografií, oficiálně jsme zahájili prodej II. dílu knihy Za hroby se lvy - Z Jindřichova Hradce po britských ostrovech, v němž je popsáno i několik příběhů týkajících se letců se vztahem k Deštné a okolí - Josefa Kloboučníka, Hugo Dostála, Bohumila Mráze a Vladimíra Cupáka. V září začala vznikat naše další kniha s pracovním názvem Z válečného deníku pilota Bohumila Šímy. Jedná se o autentické vzpomínky mladého stíhacího pilota - žáka, který si den po dni zaznamenával osudy své životní pouti v okupovaném Československu, Polsku, Francii a Anglii, a to od roku 1939 do jara roku 1941, kdy krátce poté tragicky zahynul. Základní koncepce knihy je sestavená a fotografie jsou připravené, konečná podoba však bude známa nejspíše až za rok. Dříve něž se s vámi pro tento měsíc rozloučím, rád bych alespoň stručně nastínil - 19 Desky II. dílu knihy Za hroby se lvy. Autorem tohoto skvělého návrhu je Martin Šole z Deštné.

20 program naší největší říjnové akce - šestidenní expedičky po západní a střední Evropě. Jde o vítěznou variantu cesty z několika nabízených. V půli října se například konají na severu Afriky v egyptském El Almeinu oslavy 70. výročí vítězných spojeneckých bojů v této oblasti, na které nás pozvalo Čs. velvyslanectví v Káhiře. Koncem měsíce se uskuteční v anglickém Brookwoodu oslavy státního svátku 28. října vzniku samostatného Československa, my jsme si ale nakonec vybrali akci v holandském Pettenu. Ve středu 17. října ve 14 hodin tam bude slavnostně odhalen památník osádce Wellingtonu KX-B četaře Aloise Šišky. (Tragický příběh letců je zaznamenán v knize Za hroby se lvy, II. díl, strana ) Hlavním důvodem pro naši volbu byla možnost zúčastnit se této pietní akce ve větším počtu členů klubu, který obdržel čestné VIP pozvánky. Akci pořádá 222. letka generála Aloise Šišky z vojenské základny v Náměšti nad Oslavou ve spolupráci s řadou nizozemských úřadů, spolků a médií. Cílem cesty šesti členů klubu /V. Vondrka, J. Růžička, M. Homola, M. Sehnal, M. David a V. Burian/ bude účast na pietním aktu u odhalení památníku v Pettenu u Severního moře, následovat bude cesta po válečných lokalitách na území Francie, Beneluxu, Německa a poslední den pak strávíme v Polsku. Zde pojedeme do míst, kde se u Saganu nacházel během II. světové války velký zajatecký tábor pro spojenecké letce Stalag Luft III, neblaze proslavený zavražděním padesáti uprchlíků po Velkém útěku z konce března Jedním z výstupů Když se podíváte na fotografii, asi málo kdo by uhodl, že 4. října 2012 oslaví velký příznivec našeho Klubu historie letectví válečný letec generál Miroslav Štandera z Plzně úctyhodné 94. narozeniny! /Foto: XIX. setkání čs. válečných letců v Jindřichově Hradci, 25. srpen 2012/ naší poznávací cesty bude reportáž v České televizi v Objektivu a přednáška Wellington KX-B neodpovídá, která se uskuteční na dušičky v pátek 2. listopadu 2012 od 18 hodiny v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka. Více informací o činnosti našeho klubu, o přípravě letošní podzimní zahraniční expedičky a aktuálním dění v Leteckém muzeu v Deštné najdete na webových stránkách: Hezký podzim a třeba v příjemným teplem vyhřáté sauně na shledanou! Vladislav Burian, KHL MO ČRS Deštná Vás srdečně zve na Rybářskou dolovnou, která se koná dne ve 20 hodin v KD Deštná. K tanci a poslechu hraje Přespolanka. Bohatá rybí a věcná tombola. Vstupné 120 Kč. Předprodej vstupenek u paní Čejnové kadeřnictví Deštná, tel:

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 11.11.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE T J S O K O L S T O D Ů L K Y w w w. s o k o l s t o d u l k y. c z Stojíci: Černý, Vojta, Vydra st., Ferenc Futurista, Burian, Hašler, Vrbský, Dostál, Vydra ml. Sedící: Štěpánek, Veverka, Vošahlík a Kovařík

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10)

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) -Přítomni: L. Daenemarková, R.Šorsák, J.Žižka, M.Žižka = členové Zastupitelstva obce

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 17.8.2015 Program: 1.! Řešení dodávky energií 2.! Otevírání obálek prodej pozemku parc.č. st.

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

I. CELOSTÁTNÍ FOTBALOVÁ LIGA ŽEN

I. CELOSTÁTNÍ FOTBALOVÁ LIGA ŽEN HLAVNÍ PARTNEŘI SK DFO PARDUBICE MĚSTO PARDUBICE I. CELOSTÁTNÍ FOTBALOVÁ LIGA ŽEN SK DFO PARDUBICE o.s. vs. AC SPARTA PRAHA Sobota 17. 10. 2009 v 10:30 Letní stadion Pardubice. Juniorky od 13:00 Vážení

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více