ŘÍJEN ROČNÍK CENA 10,- Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍJEN 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč"

Transkript

1 ŘÍJEN ROČNÍK CENA 10,- Kč Koncert v kostelíčku sv. Jana Křtitele v lázních, sobota , měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: P. Kučera, P. Píglová, Vl. Kučera, R. Slabá, D. Šašek IČ , DIČ CZ tel. a fax:

2 VÝTAH Z PROJEDNÁVÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA z 27. zasedání, konaného dne 30. srpna 2012 Zastupitelstvo města s c h v a l u j e: 407. Ověřovatele zápisu MUDr. Josefa Liškaře a Bc. Petra Janotu Dohodu č. 23 o využívání systému sběru a zneškodňování komunálního odpadu se spol. Agra Deštná a.s., se sídlem Deštná čp. 311, IČ: Přijetí nabídky od firmy Impromat CZ spol. s r.o., se sídlem U Hellady 697/4, Praha 4 a schvaluje nájemní smlouvu na kopírku typ RICOH Aficio MP C 3002 PCL 6 se servisními službami Užití znaku města Deštná na výrobu sběratelských předmětů firmě AKTIV 95 OPAVA, se sídlem Slezská 110/24, Opava, IČ: Smlouvu č /001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se spol. E.ON Česká republika s.r.o., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: za jednorázovou úplatu Kč bez DPH Rozpočtové opatření č. 9. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e: 413. Účetní města k zapracování rozpočtových změn č. 9 do účetnictví města. VÝTAH Z PROJEDNÁVÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA z 28. zasedání, konaného dne 13. září 2012 Zastupitelstvo města s c h v a l u j e: 414. Ověřovatele zápisu Františka Mládka a Mgr. Jaroslava Říhu Obecně závaznou vyhlášku Města Deštná č. 2/2012 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u staveb Smlouvu na pronájem bytu v čp. 252 pro Martina Štejdýře do Smlouvu na pronájem bytu v čp. 119 pro Danu Havlíčkovou do Kupní smlouvu na pozemek p.č. 2279/5 v k.ú. Deštná u Jindřichova Hradce s Pavlem a Hanou Stejskalovými, bytem Táborská čp. 3, Deštná o výměře 70 m Kupní smlouvu s firmou Českomoravský beton a.s., se sídlem Beroun 660, IČ: , expediční místo Jindřichův Hradec na koupi betonu na akci Výusť dešťové kanalizace do Březinského potoka z ulice Tenisová Vyvěšení záměru na prodej pozemku p.č. 1420/5 v k.ú. Deštná u Jindřichova Hradce za cenu 20 Kč/m 2 + cena za geometrický plán Kč, v celkové výši Kč Rozpočtové opatření č. 10. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e: 423. Účetní města k zapracování rozpočtových změn č. 10 do účetnictví města. - 2

3 jubilantům k významným narozeninám BLAHOPŘEJEME Paní Janě P o t m ě š i l o v é z Lipovky Panu Karlu M a k o v i č k o v i z Deštné Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Do obce vítáme Hanu a Františka Ř e p o v i, kteří se do Deštné přistěhovali z Jindřichova Hradce. Našim nově přistěhovalým občanům přejeme, aby v Deštné nalezli nový domov a byli zde spokojení. BLAHOPŘÁLI JSME - 3 Paní Marie Holešovská, 80 let.

4 SVATBA V OBŘADNÍ SÍNI MĚSTSKÝ ÚŘAD OZNAMUJE - 4 Petr Novák a Dana Daňková Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje Starosta Města Deštná podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., zákona o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, o z n a m u je: 1. Volby do zastupitelstva kraje se uskuteční: dne: 12. října od hodin do hodin a dne: 13. října od hodin do hodin 2. Místem konání voleb do zastupitelstva kraje ve volebním okrsku: č. 1 pro oprávněné voliče s adresou místa trvalého pobytu v Deštné a místní části Lipovce je místnost pro hlasování určen: sál Kulturního domu v Deštné, nám. Míru čp. 303, Deštná,

5 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Zastupitelstvo Města Deštná na svém zasedání dne schválilo vydání vyhlášky č. 4/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. Vyhláška nabyla účinnosti dne Dle této vyhlášky je ubytovatel povinen odvádět správci poplatku (městu) místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt. Nejprve je ubytovatel povinen ohlásit správci poplatku zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu ve lhůtě do 15 dnů od zahájení této činnosti, stejným způsobem a ve stejné lhůtě oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti. Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu 6 Kč. Takto stanovený poplatek je ubytovatel povinen vybrat a odvést správci poplatku nejpozději do posledního dne měsíce příslušného kalendářního roku. Vyhláška je k nahlédnutí na Městském úřadě nebo na webových stránkách města. za ekonomický úsek Romana Slabá Zpráva technického úseku V říjnu bude sběrné místo otevřeno v sobotu v novém místě (garáž areálu školní kuchyně, dříve klempířská dílna) v obvyklém čase od 11 do 14. Příjezd k budově je směrem na Březinu za provozovnou Delany doprava. Mimo tuto provozní dobu je možné sběr odevzdat po dohodě na telefonech: Pavel Kučera David Šašek Žádáme občany, aby spotřebiče vraceli vždy kompletní (bez motoru a dalších součástek nelze spotřebiče vracet) a nenechávali je volně před sběrným místem. - 5

6 Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny na parkovišti u Jednoty v termínu od pondělí do pátečního rána Do těchto velkoobjemových kontejnerů se nesmí vhazovat odpady, na které máme v Deštné odpadový systém a které likvidujeme takto: - sklo, papír a plast do kontejnerů rozmístěných po Deštné, - pračky, lednice, sporáky, ždímačky, televize, monitory, zářivky a další elektroniku do sběrného místa, - železo sbírá SDH 2x ročně, - plechovky od barev, sprejů a léky ve sběrném místě, - pneumatiky je povinen odebírat prodejce, výrobce, - listí a tráva, na jaře a na podzim velkoobjemový kontejner, jinak by každý rodinný dům měl likvidovat biologický odpad kompostováním, Kontejner na trávu a listí bude přistaven na Tržišti v říjnu (termín upřesníme). Do tohoto velkoobjemového kontejneru se smí vhazovat pouze biologicky rozložitelný odpad (tráva, listí, malé keříky, kytky atd.) - větve se ukládají v prostoru u transformátoru, výjezd na Červenou Lhotu, kde je vybraná firma zeštěpkuje Sběr železného odpadu proběhne v pátek od 15:30. Odpad připravte před dům, kde ho místní hasiči odvezou k další likvidaci Poplatek za komunální odpad: V současné době je v platnosti novela zákona o místních poplatcích, která dovoluje obcím zvýšení poplatku za likvidaci odpadu za osobu maximálně na 750 Kč s dodatkem, že bude možné fakturovat pouze skutečně vynaložené náklady na likvidaci odpadu. Dalších maximálně 250 Kč za separovaný odpad je dle zákona o odpadech. Dohromady může činit poplatek Kč. V Deštné se tato částka pohybuje přes 700 Kč na osobu. Doposud byl vybírán poplatek 500 Kč (250 Kč KO a 250 Kč SO). Částku za osobu může ovlivnit každý z nás, a to správným tříděním všech odpadů. Čím více třídíme, tím méně odevzdáváme komunálního odpadu. Tříděný odpad má mnohem menší poplatek za likvidaci než směsný a zároveň je nám posílána zpětná platba od společnosti EKO-KOM. Z toho vyplývá, že čím více budeme třídit, tím menší nám bude vycházet platba za osobu, kterou zaplatíme buď přímo, nebo bude zaplacena z rozpočtu města, kde by se mohla využít na jiné mnohem potřebnější opravy. - 6

7 V polovině září jsme zahájili rekonstrukci povrchu chodníku v Hradecké ulici na pravé straně. Po dokončení této strany proběhne oprava druhé strany a tak tímto prosíme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti a chodili pouze po té straně, kde se nebude pracovat. Město Deštná využívá, stejně jako mnoho jiných měst a obcí, pracovníky na Veřejnou službu (v současnosti 3 pracovníci), tak i na Veřejně prospěšné práce dotované Úřadem práce (2 pracovníci - H. Salabová a J. Novák, kteří v záři skončili a tímto jim děkujeme za odvedenou práci). Od října přijdou na VPP další pracovníci, kteří budou působit opět v technickém úseku města. V měsíci září technické oddělení provedlo: - předláždění části chodníku v ulici Zahradní - vydláždili jsme nově 25m chybějícího chodníku v Lipovce - byl dokončen výustní objekt nově položené dešťové kanalizace v ulici Tenisová - byla vyasfaltována díra ve vozovce po opravě vodovodu v ul. Svatojánská - v horní části ulice Světecká byly opraveny největší díry ve vozovce Mimo tyto větší akce byla prováděna mužskou částí technického úseku pravidelná údržba vodárny a vodovodu, ČOV a kanalizace, sečení veřejných ploch a mnoho dalších prací nutných při provozu města. Dámská část technického úseku se v tomto měsíci převážně věnovala úklidu veřejných prostranství, hřbitova a největší díl práce byl proveden v městských lesích, kde probíhá vyžínání oplocenek a nově vysazených ploch, příprava pro sázení nových stromků a ošetření malých stromků proti okusu zvěří. Úklid náměstí. Výusť kanalizace z Tenisové ul. - 7

8 Pokud máte jakékoliv připomínky nebo náměty na úklid a úpravy v Deštné a Lipovce ozvěte se nám. Rádi s Vámi jakýkoliv návrh prodiskutujeme, popř. ho zrealizujeme. Výstava Má vlast ZE ŽIVOTA ŠKOLY Pavel Kučera Dne navštívili žáci 8. a 9. ročníku putovní výstavu nazvanou Má vlast. Na několika panelech byly zobrazeny fotografií i textem rekonstrukce památných objektů, které byly realizovány v menších obcích a městečkách. Projekt byl velice zajímavý a poučný tím, že na opravách se podíleli i místní obyvatelé formou brigád bez nároku na jakoukoli finanční odměnu. Žáci obdivovali přeměnu objektů, jejichž původní stav byl velice neutěšený. Doufejme, že jim výstava dodala inspiraci pro jejich budoucí život v Deštné. J. Illeová, J. Vichrová - 8

9 Divadlo v Táboře odjely děti třídy na divadelní představení do Tábora. Čekala je pohádka O Nosáčovi. Vstupenku dětem hradilo SRPDŠ, děti platily jen dopravu. Pohádka se dětem moc líbila a celou cestu domů si o ní povídaly. Z představení si děti odnesly také ponaučení, že nezáleží na vzhledu člověka, ale hlavně na jeho vlastnostech. Cvičení v přírodě Mgr. H. Böhmová, Mgr. L. Říhová Tak jako minulý rok, tak i letos proběhlo dne 27. září na naší škole cvičení v přírodě. V průběhu dopoledne žáci se svými třídními učiteli diskutovali o nebezpečných životních situacích a vyvozovali možná řešení. Dále se seznámili s požární prevencí, se základy první pomoci, s důležitými telefonními čísly, s činností při havárii, ochranou před povodněmi, s chováním v úkrytech, s evakuací a s evakuačním zavazadlem, s varovnými signály atd. Samozřejmě nesměly chybět ani různé hry v přírodě. Doufáme, že nabyté vědomosti a dovednosti o ochraně svého zdraví a zdraví druhých, budou umět využít v různých životních situacích. Učitelky I. stupně První školní den v 1. třídě. - 9

10 Z DEŠTENSKÉ KRONIKY Rok část Průmyslové a řemeslné podniky v Deštné Sodovkárna V roce 1972 byla dána do provozu nová myčka lahví. Znamenalo to úsporu 7 lidí, obsluhovala ji pouze 1 zaměstnankyně, která dohlížela na čistotu vymytých lahví. Na směnu bylo třeba jen 11 zaměstnanců. Zajímavé bylo to, že na mytí lahví se používala původní svatojánská voda z kostelíčka, která se nesměla používat na výrobu limonád, protože obsahovala určité množství dusičnanů. Na výrobu se používala voda ze studně, která byla vykopaná v roce 1971 a ta byla nyní nezávadná. Vyráběla se Deštenka, Kofola a Pomo. Zásoboval se Pelhřimov a Pacov, v roce 1973 přibyly na vlastní žádost Dačice. Sirupy dostávala sodovkárna dříve v sudech, nyní byly dováženy v cisternách. Byla upravena zvláštní místnost, kde byly kádě z umělé hmoty na uskladnění sirupů. Kofolu a Pomo dodávala sodovkárna také v sudech. Průměrný čistý příjem žen v sodovkárně v roce 1972 byl Kčs. Kamenolom V kamenolomu došlo ke změnám. Byla postavena nová větší sociální budova, byl instalován velký kovový drtič vedle starého dřevěného, nová váha, nová transformační stanice. Nový drtič vyrábí granulovanou drť na asfaltování silnic. V roce 1972 byl pouze 1 komorový odstřel, uvolnil tun kamene. Pracovalo se stále na dvě směny, zaměstnáno bylo 20 dělníků, 2 vedoucí, 3 hlídači a 1 svačinářka. Průměrný plat byl Kčs hrubého měsíčně. Kámen a jiné výrobky vozila auta ČSAD. Provaznictví Proti roku 1971 došlo ke zvýšení výroby o Kčs. Na tomto vzestupu výroby má hlavní podíl zvýšená výroba motouzů na balení, kterých bylo vyrobeno o kusů více. Změna ve výrobě byla u zmíněných motouzů, klesla výroba prádlových šňůr. Z nových výrobků byla zahájena výroba lan na vodní lyže. Stoupla výroba autolan. Z klasických výrobků se vyrobilo 890 kusů koňských ohlávek pro Bečváry. V této době dochází k vzestupu výrobků z umělých vláken a úbytek vláken klasických. Koncem roku se vyráběly ochranné sítě na zimní stadiony a do tělocvičen. Průměrný výdělek na jednoho pracovníka byl Kčs. V květnu se naši provazníci účastnili Prodejní výstavy Brno 72. Čalounictví V čalounictví v roce 1972 vyrobili OR-jednolehátek kusů plněných trávou (cena 760 až 810 Kčs), 512 kusů lehátek s molitanovou výplní za až Kčs. Na zkoušku začali vyrábět tzv. čalouněnou lavici za Kčs. Zatím jich vyrobili jen 50 kusů. Za 1. místo v celopodnikové soutěži ve 3. čtvrtletí dostali Kčs, ve 4. čtvrtletí za 2. místo Kčs. Průměrný měsíční příjem jednoho zaměstnance byl Kčs. - 10

11 Citát nakonec: Člověk je zdravý, když ho bolí pokaždé jinde. G. B. Shaw POD DEŠTENSKOU VĚŽÍ Z kroniky vybrala J. Vichrová Historie Vránkova domu Ty domy a kameny mají zvláštní barvu, cítím, že zdi vydávají zvuky, že žijí Barbra Streisandová, zpěvačka Tak pociťuje staré historické domy populární umělkyně. Její dojmy bychom mohli přenést i na starodávný dům na náměstí Míru čp. 39 v Deštné. Uvedené Vránkovo jméno je už novodobé. Svého času, po přestavbě, to byl výstavný dům s náznakem renezančně secesní fasády. Podíváme-li se do jeho historie, je zřejmé, že v dávné době nové kolonizace Deštné, asi v polovině 13. století, získal zde bohatší osedlý pěkné místo na obvodu tržiště (dnešního náměstí). Přidělené pozemky za domem, se táhly tzv. plužinou, až na obvod sousední vsi Březiny. Název tohoto domu (gruntu) se objevuje v rožmberském urbáři z roku 1581, kdy zde hospodaří Bartoš (tj. Bartoloměj) Kroupa. Má půl lánu polí (tj. kolem 10 ha), potom se střídají další majitelé z Kroupova rodu, až r koupil grunt Šimon Vejžvalda, tkadlec z Deštné. Roku 1688 zde hospodaří Jan Vejžvalda, jenž r předal usedlost svému synu Vítu, který pracuje jako pláteník. Nastupují další hospodáři: 1756 Šimon Vorel, 1765 jeho syn Antonín, řezník, který koupí vedlejšího přídomčí (chudší chalupa mezi grunty) rozšiřuje svůj dům. Vorlové jsou na gruntě do roku 1817, kdy celou usedlost s příslušnými pozemky koupil soukeník Jan Hrabal z Deštné. (Ukazuje to na majetné místní soukeníky, kteří vydělali na vojenských dodávkách pro armádu.) Tento Hrabal je pokračovatelem rodu, která nás zde bude provázet dalších více jak sto let. Jeho syn Vavřinec Hrabal (narozený r. 1819) se věnoval obchodu, zasedal v městské radě, zastával i funkci místního starosty (říkalo se po staru purkmistr). Slávu si dobyl při otevření pošty v Deštné r. 1869, kdy se stal prvním c.k. poštmistrem. Za své zásluhy o Deštnou byl Vavřinec Hrabal v roce 1887 jmenován čestným měšťanem. Přišla nemoc a Vavřinec předal svůj dům i vedení pošty svému synovi Josefu Hrabalovi. Potom však začala doba rodinných úmrtí: R zemřel Vavřinec Hrabal, o rok později jeho manželka Anna, r úmrtí Antonína Hrabala, bratra Vavřince, r poštmistr Josef Hrabal a v roce 1909 také jeho manželka. Mezitím se v roce 1905 oženil profesor František Vránek (rodák z Vlkosovic blíže Černovic) se slečnou Miladou Hrabalovou, dcerou zemřelého poštmistra Josefa Hrabala. Manželé bydleli v Jindřichově Hradci, kde Vránek učil na gymnáziu, ale po - 11

12 provdání dalších Hrabalových dcer se profesor ujal Hrabalova domu v Deštné čp. 39. Zde provedl nákladnou přestavbu objektu do současné podoby. Přešla doba 1. světové války, Vránkovým se narodily děti, dva chlapci (Miroslav a Marcel), a dvě dcery (Věra a Libuše). Profesor Vránek zastával moderní názory, na gymnáziu byl oblíbený, pro svoji potřebu i k radosti synů zakoupil silný motocykl s přívěsným vozíkem (tehdy to byl jeden ze dvou motocyklů v Deštné). Nejvíce stroj proháněl syn Marcel. Došlo ale k tragédii. Záznam v deštenské matrice zemřelých uvádí, že 29. června 1929 havaroval Vránkův motocykl (asi řízený Marcelem), na silnici u Češňovic, nedaleko u Hluboké nad Vltavou. Příčinou bylo střetnutí s automobilem. Přitom profesor Vránek, sedící v přívěsné lodičce zahynul. Na jeho pohřeb v Deštné přišlo mnoho občanů, včetně jeho kolegů a žáků všichni jej měli rádi. Pohřební obřad vykonal Vránkův kolega, gymnazijní profesor náboženství P. František Fau. Smutno bylo v deštenském Vránkově domě. Vdova Milada pečovala o studující děti, dočkala se jejich svateb i vnoučat. Přitom musela překonávat všechny starosti a požadavky měnících se režimů. Oporou jí byla především dcera Libuše, učitelka cizích jazyků. Ta se provdala do Kamenice nad Lipou za doktora práv Františka Veselého, komisaře policejní správy. Stará matka Milada Vránková Hrabalová zemřela v Deštné r To už byl Vránkův dům využívaný deštenskou obcí k ubytování místních občanů, a o údržbu a potřebné opravy domu se nestaral nikdo. Po smrti Libuše Veselé zdědily dům její dcery, které bydlí poměrně daleko a do Deštné jezdí jen občas. A tak další osud domu není zatím vyřešen. Možná, že i proto dnes, kdysi výstavný Vránkův dům tak smutně hledí do deštenského náměstí. ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST DEŠTNÁ VĚNEC RŮŽÍ Bratři a sestry, podobně jako měsíc máj je i měsíc říjen zasvěcen Panně Marii. V říjnu uctíváme blahoslavenou Marii vždy Pannu jako Královnu posvátného růžence. Letos připadá svátek Panny Marie Růžencové na neděli 7. října a v naší deštenské farnosti F.K. - 12

13 bude ke cti Královny posvátného růžence celebrována slavná poutní mše svatá v Lipovce, kde je kaple zasvěcená právě Panně Marii Růžencové. Již nám nastal podzim. V přírodě růže odkvétají, v kostele právě v říjnu kvetou růže nejvíc. Růže bílé radostné, růže rudé bolestné, růže zlaté slavné. Vijeme je do věnce, kterému říkáme růženec. Je to naše pomůcka v duchovním životě. Růženec je kniha, v níž je v obrazech zachycen život Pána Ježíše, Panny Marie i život náš. Může v ní číst dítě i babička, básník i prezident. Růženec je posila v bolesti, společník v bezesných nocích, bude naší výbavou do rakve. Blahoslavená Panna naléhavě volá ve Fatimě: Modlete se růženec! A mariánští ctitelé z řad duchovenstva i laiků berou tuto Mariinu výzvu velmi vážně. Papež blahoslavený Jan XXIII. to potvrdil, když řekl: Kněz po modlitbě breviáře a laik po mši svaté má mít v rukou růženec a zbožně se ho modlit. Je rovněž zajímavé, že bl. Jan XXIII. se někdy modlíval breviář ve vatikánských zahradách, ale svatý růženec vždy v kapli a vkleče. Tento světec se denně modlil celý 15-desátkový růženec. V modlitbě svatého růžence nám blahoslavená Panna připomíná celé dějiny spásy. A tak radostným růžencem nám chce zpřítomnit lásku nebeského Otce. Přeje si, abychom si tuto lásku připomínali. Náš nebeský Otec nám poslal svého Syna. Otec přijímá vykupitelské dílo a oběť Syna. Panna Maria tuto oběť předkládá se svým Synem nebeskému Otci, aby ho usmířila za hříchy světa a za naše nové poklesky. Nakloňuje nám vždy znovu a znovu Otcovu spravedlivost, která vede od trestu k nekonečnému milosrdenství. A proto my tuto přímluvu Panny Marie provázíme radostným pozdravem: Zdrávas Maria! Pak máme růženec bolestný. Bolestným růžencem si máme připomenout oběť našeho vykoupení. Je to krvavá oběť jejího Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Je to současně připomínka na naše duchovní zrození, kdy nás Maria sama zrodila pod Kristovým křížem. Zde si máme uvědomit, co je to hřích a jaké jsou jeho následky. Tady je náš mezník: buď patřím Kristu anebo tomu Zlému. Od bolestného růžence nemůžeme vstát a nadále milovat hřích a zlo, které Božího Syna stálo smrt, a to smrt na kříži. A konečně tu máme růženec slavný. Slavný růženec se modlíme s pohledem upřeným na náš konečný cíl spojit se s Bohem ve věčném životě. Proto se ho modlíme s velikou nadějí, že Kristovým zmrtvýchvstáním byla smrt jednou provždy zničena. Pod tímto dojmem dokážeme s jistotou vykročit do každodenního boje a statečně zdolávat překážky všedních dnů. Pak se nezalekneme ani smrti. V našem srdci přebývá vzkříšený Kristus, naplňuje nás radost velikonočního jitra a ke své Matce Marii se přivineme s důvěrou a láskou. Takové je tedy tajemství posvátného růžence. Tak veliký je dar naší Nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Růženec není pouze jednoduchý řetěz perel. Růženec je řetěz, který přitahuje nebe k nám a nás k nebi. Růženec je řetěz, který vždy pevněji a pevněji spoutává Satana a vždy víc a více ho činí bezmocným vůči nám. Je to řetěz, který nám dodává sílu Svatého Ducha toho Ducha pravdy a lásky, který posiloval a posiluje vyznavače a mučedníky všech dob. - 13

14 Kdo se upřímně a vroucně modlí svatý růženec, zajisté pronikne do ohromujícího tajemství naší spásy, do nekonečné Boží lásky, která nás stvořila pro sebe, která nás vykoupila z nadvlády ďábla a která nás posvěcuje pro náš věčný život v dokonalé blaženosti. A tak konečně odmítněme názory některých rádoby teologů, kteří tvrdí, že růženec je dobrý leda tak pro staré babičky. Pro babičku je růženec nádhernou ozdobou třesoucích se rukou. Pro mladého muže je růženec kompasem, aby nevybočil ani napravo, ani nalevo, ale vždy přímo směřoval k Bohu. Pro mladou maminku zůstane růženec posilou, aby od Matky Boží čerpala odvahu pevně kráčet vedle svých dětí. A co ostatní mladí lidé? Bez růžence jsou jako beze zbraně proti přesile! Mladí potřebují růženec jako chléb. Ano, tak jako se nám chléb nikdy nepřejí, tak by nám nikdy neměl zevšednět ani svatý růženec. Růženec pro svůj duchovní život potřebujeme tak nutně, jako vzduch, vodu a chléb. O této potřebě modlitby svatého růžence vám povím tři krátké příběhy: Nejprve z vyprávění starého moudrého kněze Mons. Aloise Pekárka, který vzpomíná na dobu svého dvanáctiletého vězení za komunistického režimu: Na cele jsem si dělal růženec z chleba. Kuličky z užvýkaného chleba ztvrdnou na kost. Když mne jednou při výslechu tloukli gumovým obuškem, modlil jsem se desátek o bičování. Potom jsem zjistil, že chlebový růženec v kapse je rozbitý na prach. Povzdychl jsem si: Tak jsme byli, Pane, bičováni spolu. A nyní příběh druhý: V letech byli spolu vězněni na Borech bývalý prezident Václav Havel a pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka. Hovořívali o dějinách, o filozofii i o náboženství. Havel vyslovil přání, aby se modlili růženec. Před každým desátkem udělal Dominik Duka krátké rozjímání, potom recitovali střídavě. Rytmus modlitby vytvářel silné společenství. Konečně příběh třetí: Ve škole jsme se učili Erbenovu báseň Svatební košile. Nešťastná dívka vyšla s podivným průvodcem do bouřlivé noci. Vítr skučel, psi vyli, sovy houkaly. Pocestný pobízel ke spěchu a rval jí všechny náboženské předměty. Modlicí knížky zahodil a byli skokem deset mil. Co máš, má milá, za pasem? Růženec s sebou vzala jsem. Ha, ten růženec z klokočí jako had tebe obtočí, zúží tě, stáhne tobě dech: zahoď jej pryč neb máme spěch! Růženec popad, zahodil a byli skokem dvacet mil. To byl pokrok! Ale kam ji to vedl? N a h ř b i t o v! Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Neodhazujme nikdy růženec ani kříž. Bez náboženství by se svět proměnil v jeden veliký hřbitov. Bez ochrany Panny Marie, Královny posvátného růžence, by bylo smutno a chladno jako tam, kde chybí mateřská láska. A tak se vraťme k modlitbě svatého růžence. Návrat k růženci je návrat k mateřskému srdci Panny Marie. A na tomto srdci je dobře malému i velkému. Pojďme - 14

15 zpět k modlitbě růžence, a svět bude krásnější, neboť v něm bude více lásky, milosrdenství a pokoje. Svatá Maria, Královno posvátného růžence, oroduj za nás! A m e n. Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček POŘAD BOHOSLUŽEB V ŘÍJNU V DEŠTNÉ (kostel sv. Ottona): - Středa v 17 h středa 26. týdne v mezidobí - Pátek v 17 h votivní mše O Nejsvětějším Srdci Ježíšově ; PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI (po mši sv. výstav Velebné svátosti, adorace, litanie k BSJ, zásvětná modlitba, svátostné požehnání) - Neděle v 11 h 27. neděle v mezidobí - Středa v 17 h středa 27. týdne v mezidobí - Pátek v 17 h pátek 27. týdne v mezidobí - Neděle v 11 h 28. neděle v mezidobí - Středa v 17 h památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka - Pátek v 17 h pátek 28. týdne v mezidobí - Neděle v 11 h MISIJNÍ NEDĚLE (den modliteb za misie) - Středa v 17 h středa 29. týdne v mezidobí - Pátek v 17 h pátek 29. týdne v mezidobí - Neděle v 11 h 30. neděle v mezidobí - Středa v 17 h středa 30. týdne v mezidobí - Čtvrtek v 18:30 h SLAVNOST VŠECH SVATÝCH - Pátek v 18:30 h VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ (mše sv. s dušičkovou pobožností) - Neděle v 11 h 31. neděle v mezidobí PRODEJ KATOLICKÝCH KALENDÁŘŮ NA ROK 2013: Od pátku 19. října 2012 si můžete zakoupit katolické kalendáře na rok 2013 (stolní kalendáře i Cyrilometodějský kalendář), a to na základě vašich závazných objednávek. Kalendáře budou k dispozici v sakristii farního kostela sv. Ottona v Deštné. CENÍK: - Stolní kalendář: 60,- Kč za 1 kus - Cyrilometodějský kalendář: 85,- Kč za 1 kus Dovoluji si vás poprosit, abyste si před zakoupením kalendářů připravili pokud možno přesnou částku peněz. Umožníte tím plynulý prodej kalendářů. Děkuji vám za pochopení. SBÍRKA NA MISIE: V neděli 21. října 2012 se bude konat při mši svaté kostelní sbírka na misie. Za vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať! - 15

16 BOHOSLUŽBY V ŘÍJNU NA ČERVENÉ LHOTĚ U NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE: - Neděle v 16 h 28. neděle v mezidobí - Neděle v 16 h 31. neděle v mezidobí POUTNÍ MŠE SVATÉ V ŘÍJNU VE FARNOSTI DEŠTNÁ: - Neděle v 14 h Lipovka (Panna Maria Růžencová) SPOLKY A ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ V DEŠTNÉ Ve 12. pokračování seriálu o spolcích, které v současné době fungují v Deštné, konečně dochází na jeden z nejpopulárnějších, který je však třeba kvůli počtu jeho členů a kvůli jeho členitosti rozdělit na jednotlivé samostatně aktivní složky. Dnes tedy o: TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL DEŠTNÁ ODDÍL KOPANÉ Články o činnosti TJ Sokol Deštná se objevují v každém čísle Zpravodaje, takže se zdá být zbytečné tuto organizaci představovat, ale seriál o spolcích by nebyl úplný, kdyby právě Sokol a zejména oddíl kopané přeskočil. Je to sice trošku problém, protože historie kopané v Deštné je skutečně dlouhá, navíc fotbalu v naší republice rozumí každý, tudíž i mezi čtenáři lze předpokládat samé odborníky. V roce 2007 oslavila TJ Sokol Deštná již 100 let svého trvání, takže počátky existence se podařilo dát dohromady pouze za přispění našich deštenských historiků Františka Kvapila a Karla Klika. Není cílem tohoto článku popisovat celou historii, takovým čtenářům bych doporučil publikaci, vydanou právě ke 100. výročí, kde se dozví řadu podrobností a připomenou si některá známá, ale též dnes již zapomenutá jména, vše doplněno dobovými fotografiemi (stále k dostání za 30 Kč u Kučerů). Historie kopané je o něco kratší, přesto již fotbal žije v Deštné od roku 1934 a aktivní i bývalí fotbalisté tvoří 2/3 členské základny Sokola. V současné době však bohužel hrají aktivně pouze muži. Poté, co pro nedostatek mládeže skončili v roce 2009 žáci, ukončil letos činnost i dorost. Mužský kádr trénuje v současné době Michal Řepa. Mužů je asi 18 a hrají nyní okresní soutěž skupinu A, neboli jak sami říkají pralesní ligu. - 16

17 Byly však i lepší časy. V roce 1972 postoupili muži do 1. B třídy, kterou hráli 6 let a opětovně od roku 1990 dokonce nepřetržitě 8 let. V roce 1998 však přišel pád do okresního přeboru a v roce 2009 až do nejnižší soutěže. V kádru Deštné však vyrostli někteří fotbalisté, kteří se prosadili ve vyšších soutěžích. Ať již to byli v minulosti Josef Vondra, který se dostal až do tehdy divizní Viktorie Žižkov nebo František Čáp, který odešel hrát divizi do Pelhřimova, nebo v současnosti Vít Kučera, který hraje krajský přebor za Jindřichův Hradec, Tomáš Plachý, který chytá 1. A třídu v Nové Bystřici, či David Melzoch a Lukáš Kašparec, kteří hrají 1.A třídu v Kamenici nad Lipou. Samozřejmě, že mužstvu Deštné chybí, ale nelze jim bránit ve fotbalové kariéře. Naproti tomu má Deštná řadu dobrých fotbalistů, kteří lákání jinam odolali a zůstali mužstvu věrní. Kromě účasti v okresní soutěži pořádali fotbalisté letos již 47. ročník Turnaje o putovní pohár Sokola Deštná, čas od času jezdí i na jiné turnaje nebo i na zájezdy např. do Rakouska. Pro hráče, ale i pro diváky jsou svátkem přátelské zápasy u příležitosti výročních oslav, kdy jsme u nás mohli vidět mužstva Dukly Praha, Radiožurnálu, Amfory, TV Nova nebo Kozlovnu Ládi Vízka. Problémem, kromě nedostatku mládeže, jsou jako snad všude peníze. Vstupné na zápasy činí pouze 10 Kč a diváků chodí stále méně. Dotace od ČSTV jsou také minimální a slouží zejména na údržbu sportovního zařízení. Takže jediný významný příjem plyne z pořádání zábav Pod Lipami, ale i zde je citelný úbytek návštěvníků. Každý fotbalista musí být proto i pořádným nadšencem. Nejen, že zaplatí roční členský příspěvek 400 Kč, ale jelikož se doprava autobusem stala příliš drahou, fotbalisté se na zápasy k soupeřům dopravují svými auty na své náklady. Kromě žáků a dorostu nefunguje již ani ženský fotbal, který byl pod vedením Milana Čejny velmi populární v minulých letech. Ale stále ještě tady máme mužstvo starých pánů, kterým to prostě nedá a i po ukončení aktivní činnosti v soutěži se schází alespoň k přátelským zápasům. Na závěr bych připomněl pár jmen lidí, alespoň z nedávné minulosti, kteří jako funkcionáři či trenéři zasvětili deštenskému fotbalu část nebo i celý svůj život: František Staněk st., Josef Fiala, Ota Lotter, Jiří Rataj, Michal Rataj, ale zejména Vladimír Kučera st., který sám aktivně dlouhá léta fotbal hrál, pracoval jako trenér mládeže i dospělých, rozhodčí a celkem - 17

18 neuvěřitelných 51 let jako jednatel oddílu kopané TJ Sokol, což v celé ČR nemá obdoby, a proto také obdržel v dubnu letošního roku od Fotbalové asociace ČR za celoživotní zásluhy o rozvoj fotbalu cenu JUDr. Václava Jíry. Již jeho otec hrál fotbal, on sám přivedl k fotbalu dva syny a též jeho vnuci hrají fotbal. Bylo mu 14 let, když se v roce 1954 po přestávce zaviněné válkou obnovovala činnost fotbalového mužstva Deštné. V témže roce se za významného přispění jeho otce vybudovalo hřiště na místě, kde stojí dodnes. Jistě si všichni přejeme, aby se fotbal z Deštné neztratil, ale naopak, aby našel větší podporu a zájem mezi mladými. Takže řečeno slovy klasika: SPORTU ZDAR A FOTBALU ZVLÁŠŤ. S pomocí Vladimíra Kučery st. napsal Antonín Stára. KULTURA, ZAJÍMAVOSTI A VOLNÝ ČAS A-MAMA říjen CVIČENÍ úterý 16:00 17:00hod při pěkném počasí budeme venku (kde, se domluvíme) pokud bude zima nebo pršet cvičíme v tělocvičně TVOŘENÍČKO čtvrtek od 16:00 hod při pěkném počasí tvoříme na hřišti u kabin pokud bude zima nebo pršet tvoříme v hasičárně Více se dozvíte na našich webových stránkách 4. října 2012 PODZIMNÍ LUPENY - zapíjení barviček do klovatiny S sebou: vodovky, štětec, kelímek na vodu Zajištěno: šablony vytištěné na čtvrtce, klovatina 11. říjen 2012 PODZIMNÍ MODELOVÁNÍ Z VIZOVICKÉHO TĚSTA S sebou: těsto (dle domluvy), tempery, štětec, možné formičky a nářadíčko na modelování 18. říjen 2012 PODZIMNÍ STROM - malování tuží a lepení rozdrolených lupenů - 18

19 S sebou: usušené barevné podzimní lupeny (důležité!!!) Zajištěno: čtvrtka, lepidlo, tuž 25. říjen 2012 Halloweenská maska S sebou: tempery nebo vodovky, štětec Zajištěno: masky vytištěné na čtvrtce, kloboučková gumička S přáním krásného podzimu, Martina Jílková ZÁŘÍ V LETECKÉM MUZEU DEŠTNÁ OČIMA KHL Září bylo posledním měsícem v letošní sezoně, kdy bylo Letecké muzeum v Deštné otevřeno, vyjma pondělí, každodenně. V předcházejících létech se ukázalo, že po skončení teplých letních dnů, po období dovolených a školních prázdninách návštěvnost během týdne znatelně klesá. Je to běžný celorepublikový jev. Jsme proto rádi za každého návštěvníka, který k nám do muzea v září zavítal. Na vyhodnocení celé sezony je stále ještě brzy. Můžeme však konstatovat již nyní, že letošní rok byl mnohem úspěšnější než loňský, protože leteckou expozici prozatím shlédlo přibližně 8100 platících návštěvníků z České republiky i ze zahraničí! Pro další měsíce je možnost návštěv pouze na objednání a to především o víkendech. Co tedy přinesl měsíc září? Především nákup nového poměrně unikátního sbírkového předmětu, dřevěné přídavné nádrže z německé stíhačky typu Messerschmitt, nejspíše z letounu Bf 109. Získali jsme dále řadu dobových fotografií, oficiálně jsme zahájili prodej II. dílu knihy Za hroby se lvy - Z Jindřichova Hradce po britských ostrovech, v němž je popsáno i několik příběhů týkajících se letců se vztahem k Deštné a okolí - Josefa Kloboučníka, Hugo Dostála, Bohumila Mráze a Vladimíra Cupáka. V září začala vznikat naše další kniha s pracovním názvem Z válečného deníku pilota Bohumila Šímy. Jedná se o autentické vzpomínky mladého stíhacího pilota - žáka, který si den po dni zaznamenával osudy své životní pouti v okupovaném Československu, Polsku, Francii a Anglii, a to od roku 1939 do jara roku 1941, kdy krátce poté tragicky zahynul. Základní koncepce knihy je sestavená a fotografie jsou připravené, konečná podoba však bude známa nejspíše až za rok. Dříve něž se s vámi pro tento měsíc rozloučím, rád bych alespoň stručně nastínil - 19 Desky II. dílu knihy Za hroby se lvy. Autorem tohoto skvělého návrhu je Martin Šole z Deštné.

20 program naší největší říjnové akce - šestidenní expedičky po západní a střední Evropě. Jde o vítěznou variantu cesty z několika nabízených. V půli října se například konají na severu Afriky v egyptském El Almeinu oslavy 70. výročí vítězných spojeneckých bojů v této oblasti, na které nás pozvalo Čs. velvyslanectví v Káhiře. Koncem měsíce se uskuteční v anglickém Brookwoodu oslavy státního svátku 28. října vzniku samostatného Československa, my jsme si ale nakonec vybrali akci v holandském Pettenu. Ve středu 17. října ve 14 hodin tam bude slavnostně odhalen památník osádce Wellingtonu KX-B četaře Aloise Šišky. (Tragický příběh letců je zaznamenán v knize Za hroby se lvy, II. díl, strana ) Hlavním důvodem pro naši volbu byla možnost zúčastnit se této pietní akce ve větším počtu členů klubu, který obdržel čestné VIP pozvánky. Akci pořádá 222. letka generála Aloise Šišky z vojenské základny v Náměšti nad Oslavou ve spolupráci s řadou nizozemských úřadů, spolků a médií. Cílem cesty šesti členů klubu /V. Vondrka, J. Růžička, M. Homola, M. Sehnal, M. David a V. Burian/ bude účast na pietním aktu u odhalení památníku v Pettenu u Severního moře, následovat bude cesta po válečných lokalitách na území Francie, Beneluxu, Německa a poslední den pak strávíme v Polsku. Zde pojedeme do míst, kde se u Saganu nacházel během II. světové války velký zajatecký tábor pro spojenecké letce Stalag Luft III, neblaze proslavený zavražděním padesáti uprchlíků po Velkém útěku z konce března Jedním z výstupů Když se podíváte na fotografii, asi málo kdo by uhodl, že 4. října 2012 oslaví velký příznivec našeho Klubu historie letectví válečný letec generál Miroslav Štandera z Plzně úctyhodné 94. narozeniny! /Foto: XIX. setkání čs. válečných letců v Jindřichově Hradci, 25. srpen 2012/ naší poznávací cesty bude reportáž v České televizi v Objektivu a přednáška Wellington KX-B neodpovídá, která se uskuteční na dušičky v pátek 2. listopadu 2012 od 18 hodiny v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka. Více informací o činnosti našeho klubu, o přípravě letošní podzimní zahraniční expedičky a aktuálním dění v Leteckém muzeu v Deštné najdete na webových stránkách: Hezký podzim a třeba v příjemným teplem vyhřáté sauně na shledanou! Vladislav Burian, KHL MO ČRS Deštná Vás srdečně zve na Rybářskou dolovnou, která se koná dne ve 20 hodin v KD Deštná. K tanci a poslechu hraje Přespolanka. Bohatá rybí a věcná tombola. Vstupné 120 Kč. Předprodej vstupenek u paní Čejnové kadeřnictví Deštná, tel:

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy.

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy. K www.mestok ralupy.cz ralupský Z pravodajčervenec-srpen Měsíčník města Kralupy nad Vltavou / 2011 15,- Kč DNY KRALU P ohlédnutí Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD VYCHÁZÍ KAŽDÝ SUDÝ MĚSÍC DISTRIBUCE ZDARMA č. 2 1. duben 2015 ročník 25 Z OBSAHU: AKTUALITY...2 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY...4 Z RAJHRADSKÝCH ŠKOL...5 CO SE NEVEŠLO

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

Hřiště vizitka vztahu k dětem

Hřiště vizitka vztahu k dětem Vážení občané, v letošním roce máme naplánováno uskutečnit několik investic. Na některé se podařilo získat dotace, další budeme financovat z obecního rozpočtu. Bohužel se stále nedostává na naše nejpalčivější

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Hromadí se nám v redakci Vaše dotazy z různých okruhů dění a rozvoje Krucemburku. Jsme rádi, že projevujete zájem o náš městys a jeho budoucnost.

Více

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč,

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Vysmáté léto......7. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 14. srpna

Více

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 4 Vyvážení žump a septiků. J. Moudrý ml. Farma Lipnice 412 582 984 602 462 892 Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 Kam kráčíš kamenický fotbale? Ozvali se nám

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

Základní kámen pomníku Čeňka Kramoliše

Základní kámen pomníku Čeňka Kramoliše Běh Emila Zátopka 18. září se uskutečnil 2. ročník Memoriálu olympijského vítěze Emila Zátopka čtěte na straně 3 Osobnost regionu Člověk má dělat dobro - to je krédo Vítězslava Koukala, který oslavil významné

Více

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12.

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12. Ročník ČÍSLO 7 XVIII., - 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, naše stará neupravená náves splnila začátkem měsíce svůj každoroční úkol - v době pouti pohostit

Více

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, zdá se, že se teplého a slunečného jara nedočkáme, přesto bych se s Vámi rád podělil o pár jarních střípků z dění v obci. Přestože má obec po loňském roce

Více

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU:

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU: Z OBSAHU: MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RAJHRADĚ DUBEN 2008 Slovo starosty Informujeme občany ZŠ TGM Rajhrad Zprávičky MŠ Plesová sezona v Rajhradě Oblastní charita informuje Starý rajhradský mlýn Valná hromada Sokola

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem ZNAK ZPRAVODAJ MĚSTYSE ŠVÁBENICE ČÍSLO 3/2011 Lucie Nejedlá 3.třída ZŠ Švábenice Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 22. 7. 2013 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit s děním v obci,

Více

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku?

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? MIMOŇSK 307 KVĚTEN 2013 Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? Z obsahu Rozpočet města na r. 2013 Stavba průchodu ulic Malá a Mírová Nový Tržní řád města OKÉNKO STAROSTY

Více

Aktualizace strategického plánu je navržena

Aktualizace strategického plánu je navržena Chat se starostou Další chat se starostou města Velké Meziříčí Radovanem Necidem proběhne 26. dubna 2012 od 16 hodin. Svoje dotazy na onlinovou diskuzi můžete posílat s předstihem, a to již 25. 4. od 16

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 2/2013 1 2 2/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z městské rady a zastupitelstva USNESENÍ z 51. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 12. 2012 Osobní údaje byly dle

Více

Říjen 2008 cena 1,- Kč

Říjen 2008 cena 1,- Kč Říjen 2008 cena 1,- Kč INFORMACE Z RADNICE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Další veřejné zasedání zastupitelstva města Rtyně v Podkrkonoší se bude konat dne 1. října 2008 od 18:00 hodin v Malém kulturním

Více