strana 6 Pozvánka na Den otevřených dveří

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "strana 6 Pozvánka na Den otevřených dveří"

Transkript

1 medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části CEITEC Science Park a Vědeckotechnický park Brno strana 4 Benefiční koncert pro Matěje strana 6 Oslavy 90. výročí bezmotorového létání v Medlánkách strana 9 číslo 5 / 2014 Pozvánka na Den otevřených dveří Medlánecká škola se rozšířila o další prostory. Jedná se o novou půdní vestavbu na staré škole. Moderní a krásné prostory si můžete v doprovodu našich letošních deváťáků prohlédnout už od do hod. PŘIJĎTE SE PODÍVAT, TĚŠÍME SE NA VÁS! Termíny farmářských trhů 8. listopadu a 13. prosince 2014, vždy od 9.00 do h místo konání: Nádvoří SC Sýpka Srdečně Vás zvou Občané pro Medlánky a MČ Brno-Medlánky XXV. mezinárodní folklorní festival Brno Část tradičního programu celobrněnského festivalu se jako každoročně odehrávala v Zámeckém parku v Brně-Medlánkách.

2 Ze zasedání Rady a Místního zastupitelstva Z mimořádné 59. schůze RMČ Brno-Medlánky konané dne Rada schválila: uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu Dokončení sportovního areálu Medlánky, revitalizace škvárového hřiště mezi MČ Brno-Medlánky jako Nositelem dotace a spolkem FC MEDLÁNKY, o. s. jako Partnerem projektu; uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu Dokončení sportovního areálu Medlánky, revitalizace škvárového hřiště mezi MČ Brno-Medlánky jako nositelem dotace a Základní školou Brno, Hudcova 35, příspěvkovou organizací jako partnerem projektu; uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu Dokončení sportovního areálu Medlánky, revitalizace škvárového hřiště mezi MČ Brno-Medlánky jako nositelem dotace a spolkem Tělocvičná jednota Sokol Brno- Medlánky jako partnerem projektu; žádost MČ Brno-Medlánky o souhlas Rady města Brna s podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod na projekt Dokončení sportovního areálu Medlánky, revitalizace škvárového hřiště městskou částí Brno-Medlánky, bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna; veřejnou finanční podporu finanční příspěvek na nákup rostlinného materiálu do Přírodní zahrady u medláneckého rybníka z rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2014 spolku Občané pro Medlánky; výběr soudního exekutora pro vymáhání pokut udělených na Úseku pro projednání přestupků ÚMČ Brno-Medlánky: Mgr. Jaroslav Homola, Brno, Hlinky 41/104; návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna pronájmem pozemku p. č. 928/4 v k. ú. Medlánky zapsanému spolku REZEKVÍTEK, z. s. za účelem zabezpečení ochrany přírody; projektovou dokumentaci akce Prodloužení kabelové trasy stávajícího osvětlení spojovacího chodníku mezi ul. Ječná a Podpěrova ; vydání stavebního povolení pro akci Zklidnění dopravy v ulici V Újezdech dle projektové dokumentace v podrobnosti dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby vypracované v červenci 2014 společností Brněnské komunikace a. s.. Rada vzala na vědomí: závěry měření hluku způsobeného provozem automobilové dopravy na pozemní komunikaci na ulici Kytnerova provedeného Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje. Z mimořádné 60. schůze RMČ Brno-Medlánky konané dne Rada schválila: uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo uzavřené dne mezi MČ Brno-Medlánky jako objednatelem a společností VAŠ- STAV, s. r. o., se sídlem v Brně, Staňkova 103/18, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je realizace stavby ZŠ Brno, Hudcova 35 půdní vestavba, II. etapa. Z mimořádného 51. zasedání ZMČ Brno-Medlánky konaného dne Zastupitelstvo schválilo: dokumentaci pro územní a stavební řízení akce Novostavba modulární klubovny pro volnočasové aktivity v Brně-Medlánkách, vypracovanou v červnu 2014 Bc. Davidem Čechem DAING CZ, architektonický atelier, se sídlem ve Zlíně, Žlebová 4101; pronájem části pozemku p. č. 991/76 v k. ú. Medlánky a části pozemku PK 424/1 (KN 443/7) v k. ú. Medlánky, a to za účelem vybudování vjezdu na pozemek p. č. 432 v k. ú. Medlánky s tím, že tento vjezd bude sloužit výhradně jako příjezd na výše uvedený pozemek. výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Oprava střechy objektu Podpěrova 2 : ŽELEZO MORAVA STŘECHY, s. r. o., se sídlem ve Znojmě, Hakenova 3604/28, nabídková cena: Kč bez DPH, tj Kč vč. DPH. Z mimořádné 61. schůze RMČ Brno-Medlánky konané dne Rada schválila: výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Doplnění ekvitermní větve MaR pro půdní vestavbu ZŠ Brno, Hudcova 35 : Ota Driml, Měření a regulace, Omice 277, nabídková cena: Kč bez DPH (dodavatel není plátcem DPH); záměr MČ Brno-Medlánky prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku pronájem jednotek 439/11, 439/12 a 439/13 v 1. NP budovy č. p. 439 na pozemku p. č. 1704/1 v k. ú. Medlánky, včetně odpovídajícího podílu na společných částech budovy č. p. 439 a pozemku p. č. 1704/1 v k. ú. Medlánky uzavření dodatku č. 1 smlouvy o vzájemné propagaci uzavřené mezi MČ Brno-Medlánky a HC KOMETA Brno (projekt Děti dětem Kometa městu ); Provozní řád sportovního hřiště V Újezdech; přerušení provozu MŠ Brno, Hudcova 435/47, přísp. org., včetně odloučeného pracoviště MŠ V Újezdech 5, v době od do (provoz bude opětovně zahájen dne ); přijetí účelově určeného finančního daru ve výši Kč ZŠ Brno, Hudcova 35, přísp. org., od Sdružení rodičů (příspěvek na nákup hygienických potřeb pro žáky, na pojištění žáků a na nákup školních potřeby pro žáky). Rada vzala na vědomí: žádost o umístění zákazové dopravní značky omezující provoz motorových vozidel na polní cestě spojující Medlánky a Komín; kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání na ZŠ Brno, Hudcova 35, příspěvková organizace, pro zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2015/2016: 1. trvalý pobyt ve spádové oblasti v MČ Brno-Medlánky, 2. doložení právního titulu bydlení ve spádové oblasti v MČ Brno- Medlánky (vlastnictví, nájemní vztah), 3. děti zaměstnanců školy, 4. sourozenci žáků školy s trvalým bydlištěm v jiných městských částech a obcích; termín zápisu žáků do 1. tříd ZŠ Brno, Hudcova 35, pro školní rok 2015/2016: hod hod. Z 52. zasedání ZMČ Brno-Medlánky konaného dne Zastupitelstvo schválilo: rozpočtové opatření navýšení rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2014 (dotace úřadu práce na zajištění činnosti zaměstnanců ÚMČ Brno-Medlánky z řad osob evidovaných na ÚP za 1. pololetí 2014); schvaluje rozpočtové opatření navýšení rozpočtu MČ Brno- Medlánky na rok 2014 (neinvestiční transfery z MPSV ČR na za- č í s l o 5 / ř í j e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

3 bezpečení činnosti v agendě sociálně právní ochrany dětí a mládeže ve 2. pololetí 2014); návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna pronájmem části pozemku p. č. 1012/23 v k. ú. Medlánky; návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna směna pozemku p. č. 260 v k. ú. Medlánky za pozemek p. č. 261 v k. ú. Medlánky, s doplatkem; záměr realizace akce Prodloužení kabelové trasy stávajícího VO spojovacího chodníku mezi ul. Ječná a Podpěrova a doporučuje zařazení investiční akce do rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2015; uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o dílo uzavřené dne mezi MČ Brno-Medlánky jako objednatelem a společností Stavoreal Brno, spol. s r. o., se sídlem v Brně, Tovární 850/11b (předmětem dodatku smlouvy o dílo je prodloužení termínu realizace díla Rekonstrukce sportovní plochy při ulici Matalova, o 30 dnů). Zastupitelstvo neschválilo: pořízení návrhu změny Územního plánu města Brna na pozemcích p. č. 1095, 1096, 1097, 1098, 1100, 1102, 1106/1, 1106/2, 1106/3 a 1106/4, vše v k. ú. Medlánky změna funkční plochy Plocha zahrádek ZPF-IR na pozemky Plocha bydlení BR; změnu místa pro výběh psů na ulici Jabloňová; návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna prodej pozemku p. č. 496/2 o výměře 31 m 2 a části pozemku p. č. 617/3 o výměře 20 m 2 (zastupitelstvo souhlasí s případným pronájmem uvedeného pozemku a doporučuje Majetkovému odboru Magistrátu města Brna zajistit si stanovisko vlastníků sousedních pozemků k navrhované dispozici s majetkem města Brna). Z 62. schůze RMČ Brno-Medlánky konané dne Rada schválila: čerpání rezervního fondu ZŠ Brno, Hudcova 35, přísp. org.; rozpočtové opatření navýšení rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2014 (provozní výdaje na zajištění voleb do obecních zastupitelstev a do Senátu Parlamentu České republiky); rozpočtové opatření snížení rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2014 (snížení daně z příjmu za obce); uzavření smlouvy o nájmu se společností Marka, spol. s r.o., se sídlem v Brně, Podpěrova 432/2, které se smlouvou pronajímají jednotky 439/11 výměra 74 m 2, 439/12 výměra 132 m 2 a 439/13 výměra 272 m 2 v 1. NP budovy č. p. 439 na pozemku 1704/1 v k. ú. Medlánky, včetně odpovídajícího podílu na společných částech budovy č. p. 439 a pozemku p. č. 1704/1 o výměře 678 m 2 ve výši podílu 478/990, vše v k. ú. Medlánky; vzorové znění smlouvy na poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ Brno-Medlánky, jako příspěvku na částečnou úhradu nákladů spojených s vybudováním uzamykatelné brány přístřešku na kontejnery; zařazení akce Dosadba uschlých stromů v k. ú. Medlánky do návrhu rozpočtu na rok 2015; poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2014 ve Tělocvičné jednotě SOKOL Brno-Medlánky; uzavření nájemní smlouvy mezi MČ Brno-Medlánky jako pronajímatelem a Marií a Jindřichem Macháčovými (pronájem nebytových prostor skladu č. 5 situovaných v I. NP stavby Medlánky, č. p. 563, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku p. č. 408/13 a části pozemku p. č. 408/1 v k. ú. Medlánky). sdělení Úmč brno-medlánky Obsah elektronické úřední desky ÚMČ Brno-Medlánky je od přístupný na Seznam registrovaných obcí. Informace k vítání občánků Vážení rodiče, pokud máte zájem o přivítání Vašeho dítěte v městské části Brno-Medlánky, je potřeba dítě přihlásit a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů vyplnit Souhlas se sdělováním osobních údajů dítěte. Pro přihlášení na VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ a podepsání souhlasu nás kontaktujte osobně na ÚMČ Brno-Medlánky, Úseku sociálním, Hudcova 7; případně em či telefonicky. Kontaktní osoba: Denisa Horváthová., tel , co se děje v medlánkách Co se děje v areálu FC? V souladu s naším záměrem zvýšit úroveň nabídky sportovního vyžití v Medlánkách jsme přistoupili k rekonstrukci hřišť ve fotbalovém areálu v ovocném sídlišti. Hotov je nový povrch na bývalém beachvolejbalovém hřišti. Tato herní plocha bude ještě opatřena sloupy na uchycení sítě. Vyměněny byly lavičky a došlo k instalaci lanových prvků pro děti. Probíhá rekonstrukce tenisové stěny a rádi bychom přistoupili i k rekonstrukci asfaltové plochy před ní. Současně realizujeme projekt nového hokejbalového hřiště na zašlé asfaltové ploše při ulici Matalova. Stavba se zde zkomplikovala, když společnost, která na základě subdodávky pokládala pro našeho dodavatele asfaltový povrch, neprovedla tuto práci v takové kvalitě, abychom byli ochotni dílo převzít. Po náročných jednáních se nakonec dodavateli podařilo vyjednat u subdodavatele opravu povrchu, který bylo nutné odfrézovat a znovu položit. Tím se předání o měsíc protáhlo. Hřiště by mělo do budoucna sloužit zejména tolik populárnímu hokejbalu, ale díky instalaci dvou samostatných košů jej lze využívat i k neméně populárnímu streetballu, stejně jako k dalším sportovním aktivitám. Opravu tohoto koutu Medlánek by měla nakonec završit výměna škvárového povrchu tréninkového fotbalového hřiště za umělý trávník. Tato veliká investiční akce, která je pro naši městskou část umožněna jen díky významné dotaci, by měla být realizována v první polovině příštího roku. Pozornost by měla být v budoucnu věnována také zkulturnění nevzhledného škvárového parkoviště při ulici Matalova. JUDr. Michal Marek m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 5 / ř í j e n

4 CEITEC Science Park a Vědeckotechnický park Brno možnost spolupráce mezi vědci a podnikateli V úterý 30. září 2014 proběhlo v kampusu VUT v Brně-Medlánkách za účasti ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Václava Božka a partnerů projektu slavnostní otevření dvou nových vědeckotechnických parků v Brně, CEITEC Science Park (INMEC) a Vědeckotechnického parku Brno (TITC). Investorem INMEC je Jihomoravský kraj, investorem TITC pak společnost VTP Brno, a. s. Nově vybudovaný areál nabídne firmám v oblasti pokročilých technologií a technologických inovací atraktivní vybavené administrativní plochy a laboratoře několika typů, včetně čistých prostorů a místností pro vlastní vědu a výzkum. Jedná se o prostory nacházející se v bezprostřední blízkosti Středoevropského technologického institutu CEITEC (jehož výstavba dosud probíhá) a dalších čtyř významných výzkumných center v Brně (centrum SIX Alisi, AdMaS, NETME a Centrum materiálového výzkumu), stejně jako v blízkosti strojní a chemické fakulty VUT Brno. Oba vědeckotechnické parky rozšíří stávající infrastrukturu pro podporu podnikání v oblasti inovací v Brně, a to zejména pro firmy podnikající v oblasti pokročilých materiálů, nanotechnologií, mikrotechnologií, ale také stavebnictví nebo strojírenství. Podle náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Václava Božka je pro maximální využití potenciálu kraje nezbytné, aby nově vzniklá výzkumná centra intenzivně spolupracovala s firmami a inovativní technologie se tak díky produktům těchto firem dostávaly přímo na trh. Nově otevřený park vytvoří ideální podmínky právě pro takovou úzkou provázanost mezi vědci a podnikateli. Kraj si od realizace toho projektu slibuje nová pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou, další rozvoj technologického podnikání a vytvoření zajímavého prostředí pro kvalitní investice od zahraničních firem. Provozovatelem nově vzniklých prostor CEITEC Science Park (INMEC Inovace Materiály Elektrotechnika Chemie) bude Jihomoravské inovační centrum (JIC), které se v současnosti stará o padesátku technologických firem v rámci Innovation parku a s rozvojem high-tech začínajících firem má dlouhodobé zkušenosti. V nově zbudovaném areálu budou mít začínající firmy v oblasti těchto technologií možnost setkat se s firmami dlouhodobě zavedenými na trhu. Rozpočet projektu CEITEC Science Park (INMEC) byl 383 mil. korun, Jihomoravský kraj se na jeho realizaci podílel 96 mil. korun, zbylých 287 mil. korun získal kraj z evropských zdrojů operačního programu Podnikání a inovace. Iniciátorem projektu TITC byla Krajská hospodářská komora jižní Moravy. Jeho realizace byla významně podpořena partnerem projektu, VUT v Brně, a spolufinancována z fondů EU (rovněž prostřednictvím operačního programu Podnikání a inovace). Více informací najdete na stránkách www. inmec.cz a Mgr. Alena Valentová Otevření nové pobočky ČSOB v Brně Medlánkách Pobočka ČSOB v nově budovaném Českém technologickém parku v Medlánkách je v Brně naše desátá, ale první, která nabízí nový koncept. Staví na příjemném prostředí s nadčasovým designem a pokročilými technologiemi. Maximální důraz je kladen na poradenství. Chceme, aby se u nás klienti cítili dobře a měli veškerý komfort. Pobočku tvoří otevřený prostor bez fixních pracovišť, nechybí pohodlná křesla, možnost občerstvení a využití tabletu či notebooku s wi-fi připojením. V ČSOB nově využíváme i pojišťovací poradce. Umíme velmi dobře propojit bankovní a pojistné služby. Pro studenty je v nabídce připraveno ČSOB Studentské konto s opravdu výhodnými parametry. Poslední novinkou, kterou si oblíbili nejen studenti, jsou bezkontaktní nálepky. Lze je nalepit např. na mobilní telefon, který člověk nosí vždy při sobě. Placení je pak velmi jednoduché a rychlé. Pokud Vás zajímají nové technologie a chcete navštívit opravdu moderní pobočku, přijďte se k nám podívat. Těšíme se na Vás! Lucie Holíková, ředitelka pobočky ČSOB Brno, Purkyňova 646/107, tel.: , Sportovní odpoledne plné her Za velmi krásného počasí se v neděli uskutečnily na sportovišti u rybníka Hry pro Medlánky. Toto letos poprvé spolkem Občané pro Medlánky pořádané sportovní odpoledne pro děti i dospělé bylo plné zábavy a dobré nálady. U rybníka bylo plno, vidět bylo zejména mnoho rodin s malými i většími dětmi. Poté, co se přítomní zapsali a dostali nalepovací registrační čísla, mohli absolvovat sportovní disciplíny jako slalom na trávě, skok do dálky, střelbu na branku či koš, hod na cíl nebo skok v pytlích. Všechny děti byly po splnění alespoň šesti disciplín odměněny čokoládovou medailí, diplomem a balónkem. Vyvrcholením sportovních klání byly běžecké závody. Děti všech věkových kategorií běžely čtyři různě dlouhé trasy v okolí rybníka. Závody byly napínavé a vítězství rozhodně zasloužená. Vedle dětí mohli soutěžit také dospělí. Hlavním lákadlem pro ně byly běžecké závody, ve kterých se soutěžilo o víc než jen diplom a čokoládovou medaili. Běžela se trasa ke studánce a zpátky dlouhá 3 km. Všem zúčastněným odvážlivcům se dostalo velké podpory z řad přihlížejícího publika. Výsledkové listiny běžeckých závodů a celou fotogalerii Her pro Medlánky naleznete na Slavnostní otevření CEITECu, č í s l o 5 / ř í j e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

5 Kromě sportovního vyžití se účastníci mohli občerstvit u stánku s limonádami, výbornými steaky a tortilami. Na závěr, po slavnostním zakončení her, si mohli děti a dospělí opéct špekáčky v přírodní zahradě u zapáleného ohně. Toto krásné odpoledne bylo plné nejen slunečních paprsků, ale i dětského smíchu, dobré nálady a pohody, a to je důvod proč Občané pro Medlánky rádi pořádají takové akce. Klára Drápalová Drakiáda na medláneckých kopcích V sobotu 27. září 2014 uspořádala Česká tábornická unie T. K. Rozrazil Brno, první ročník drakiády na medláneckých kopcích. Přestože zkušení plachtaři v pátek vyhrožovali deštivým dopolednem (po letošní doslova propršené druhé polovině prázdnin a intenzívním dešti o medláneckých hodech by se nebylo čemu divit), nakonec se počasí umoudřilo. A nejenže nezačalo pršet, ale nakonec se udělal pro budoucí malé piloty a pilotky draků a dračic i příznivý vítr (tak akorát, aby naše stroje létaly, ale netrhaly se). Děti plnily nejrůznější úkoly a pod vedením zkušených instruktorů (stavitelů draků) si mohly také vlastnoručně vyrobit (a vybarvit) svého draka. Při závěrečném pouštění draků na zadním medláneckém kopci se pak ukázalo, že ony vlastnoručně vyrobené draky dělají nejen větší radost než ty kupované (možná barevně zajímavější a honosnější), ale vlastně tak trochu i lépe létají. Více informací o činnosti tábornického klubu Rozrazil Brno naleznete na cz. Zde je kromě plánovaných akcí pro tento školní rok uveden také rozpis schůzek pro starší i mladší děti v Medlánkách. Mgr. Alena Valentová kultura Ohlédnutí za svatováclavskými hodovými slavnostmi Ve dnech 19. až 21. září se uskutečnily letošní Medlánecké svatováclavské hodové slavnosti. Stejně jako většina akcí, které se v srpnu a září nejen v Medlánkách organizovaly byl i jejich průběh citelně poznamenán nepřízní počasí. Celoroční práce hodového výboru vyvrcholila v pátek 19. září 2014 stavěním máje. I v letošním roce se stavěla klasicky, tj. ručně. Děkuji všem, kteří pomáhali. Jirkovi Műllerovi za přivezení máje, všem dívkám z krojované chasy a Lidušce Stloukalové za její nazdobení a za její postavení všem krojovaným chasníkům i těm z vás, občanů, kteří jste přišli přiložit ruku k dílu, tedy k nůžkám a k lanům. Večerní předhodovou zábavou v parku nás provázela skupina Onkels ze Znojma. Sobotní ráno ještě vypadalo celkem příznivě. Meteorologové sice vyhrožovali nějakými dešti, které ale neměly mít trvalý charakter, a všichni jsme tak trochu spoléhali, že to Brno (a hlavně Medlánky) jen lízne. Při dopoledním zvaní na hody svítilo chase slunce do zad a vše vypadalo, že nás čeká celkem příjemné odpoledne v parku. Za slunečních paprsků se stihly odtancovat tanečky nejmenších a prostředních krojovaných dětí a Moravská beseda v podání tzv. středňáků (jakýsi dorost medlánecké krojované chasy). Poděkování patří paní Zdeně Egnerové, Sylvě Havelkové, Sylvě Knížkové, Ing. Ludmile Podracké a Mgr. Vladimíře Vespalcové, které s naší drobotinou (celkem se letos do programu hodů aktivně zapojilo 104 krojovaných dětí) celou tu nádheru nacvičily. Děkuji i maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům, kteří s dětmi pravidelně docházeli na nácviky a pak je ještě i oblékli do nažehlených krojů a v sobotu a v neděli našli čas na to, aby s nimi na hody i osobně přišli. Udělení hodového práva Krojované děti vystřídal slavnostní příchod Medlánecké krojované chasy 2014 do parku a pak i slavnostní příchod vrchnosti. Hlavní stárek Richard Navrátil v doprovodu své taneční partnerky Alžběty Vackové požádali starostku o udělení hodového práva. A než jsme stihli všechny ty obvyklé tanečky kolem udílení hodového práva (diskuse nad tím, zda je opravdu všechno připraveno, chasa není opilá, stárky jsou správně ustrojeny) a pan Franz odříkal hodové regule, bylo už jasné, že opravdu zmokneme. S hlavním stárkem jsme ještě přeříkali naši básničku a já stihla hody povolit, ale tu rychtářskou hůl povýšenou na hodové právo jsme v intenzívním lijáku už na máju nepověsili. Naštěstí chasa na pódiu začala duchapřítomně zpívat (a musím říct, že jim to celkem šlo), takže ta chvíle, než všem došlo, že díky stavu rozmočenosti trávníku si už v parku letos nezajucháme, byla příjemně vyplněná. Počasí se večer přeci jen trochu umoudřilo. Takže, i když jsme zábavu přesunuli do Společenského centra Sýpka (v horním sále hrála dechová hudba IŠTVÁNCI a v Konírně Cimbálová muzika Šmytec), příjemně teplé počasí v noci umožnilo návštěvníkům pobývat i ve venkovních prostorách nádvoří SC Sýpka. Nedělní ráno začalo tradiční hodovou mší na Sýpce pod vedením otce Jana Kotíka. Za přípravu nedělní Mše svaté patří velký dík Gustovi Dobešovi a dále všem, kteří se podíleli na její realizaci a také se jí zúčastnili. Nedělní odpoledne na nádvoří SC Sýpka zahájila šermířská skupina Bravo Team komponovaným pořadem plným her a soutěží pro děti. Průvod na Sýpku My pořadatelé jsme celé odpoledne doslova očima drželi mraky na obloze, aby alespoň slavnostní hodový průvod stihl na Sýpku přijít za sucha, protože ani v nedělní předpovědi počasí nechyběl slib vydatných přeháněk. Nakonec to vyšlo, takže příchod hodového průvodu na nádvoří SC Sýpka byl sice méně impozantní než do parku, ale i tak bylo na co koukat. V čele průvodu jeli stárci na koních, následováni kočárem s vrchností (paní kněžnou v doprovodu správce medláneckého panství pana Franze). Za nimi šlo nebo jelo na voze více než 160 krojovaných všech věkových kategorií (od nejmenších dětí až po medlánecké panímámy). Celým hodovým průvodem a následnou hodovou zábavou nás i v letošním roce doprovázela dechová hudba ZDOUNEČANKA, která hrála až do slavnostního vrácení hodového práva zpět do rukou starostky (i přesto, že jsme si díky sobotnímu dešti letošní právo tak trochu předali nepředali). m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 5 / ř í j e n

6 Poděkování Závěrem mi dovolte poděkovat všem, které jsem dosud nejmenovala a kteří se na přípravě letošních hodových slavností podíleli (a věřte mi, že jich je opravdu hodně, snad na nikoho nezapomenu). Poděkování patří hlavnímu stárkovskému páru, Richardu Navrátilovi a Bětce Vackové, a celé letošní medlánecké hodové chase. Velké poděkování patří členům hodového výboru (zejména manželům Evě a Honzovi Barákovým, Zdeně Egnerové, Vlaďce Vespalcové, Denisce Horváthové, Haničce Lupínkové a všem lidem na pokladnách). Poděkování patří Tomáši Mašijovi za moderování obou hodových dnů a Mirkovi Zdražilovi za řeholi s elektřinou. Zvláštní poděkování patří zaměstnancům ÚMČ Brno-Medlánky, kteří se do přípravy a realizace letošních hodů zapojili speciální poděkování patří chlapům z údržby, protože ti si v letošním roce (díky krizovému řízení spojenému se sobotním lijákem) na hodech mákli více než kdy předtím. Poděkování patří rovněž i zvukařům, kteří museli v letošním roce díky dešti operativně nazvučit tři scény. Dík zaslouží i vrchnost, které nás i v letošním roce poctila na hodech svou návštěvou, paní kněžně Evě Theimerové a panu správci Franzovi, Liboru Olšanovi. A také obecním policajtům, kteří po celou dobu hodů dohlíželi nad dodržováním hodových regulí, Honzovi Egnerovi a Mirkovi Flekovi. Dík patří rovněž strážníkům Městské policie Brno, revíru Královo Pole, kteří dohlíželi nad chováním návštěvníků a významně pomáhali s organizací hodového průvodu. Vám všem patří mé obrovské poděkování velmi si Vaší práce a pomoci vážím a vím, že bez ní by to opravdu nešlo. A protože tyto hody byly mé starostenské hody poslední, dovolte mi, abych Vám (ještě jednou) poděkovala i za všechny hody v letech předchozích, kdy jsem měla tu čest s Vámi na nich kooperovat. Mgr. Alena Valentová Pár slov k hodové mši Již dlouho před koncem září jsem byl dotazován, proč nemáme hody na Václava, když to tak pěkně vychází. Musel jsem odpovědět, že všechno není vždy podle mých představ, ale zároveň jsem věděl něco navíc... Od jednoho moudrého člověka se mi dostalo poučení, že hodové slavnosti v podzimním termínu, okolo svátku hlavního českého patrona, jsou mnohaletou zvyklostí ještě z dob monarchie. Prý se tehdy často slavilo, a tak bylo rozhodnuto, že se bude hodovat jen jednou a zřejmě byl doporučen termín kolem svátku sv. Václava. Takže hody jsou poděkováním za dobrou úrodu a Boží přízeň při dobývání darů z polí a zahrad. Není tedy důležité přesné datum, ale úmysl vděčnosti. A to také vyjadřuje mše svatá, která je vždy krásně na Sýpce slavena. I ta letošní byla taková a patří poděkování všem, kdo se na její přípravě a průběhu podíleli. Zvláště děkuji krojovaným párům a našim chlapům z údržby, kteří perfektně proměnili hodový sál v místo, kde mohla být důstojně slavena eucharistie. Musím si však trochu i rýpnout. Když jsme při přípravě roznášeli židle a já jsem požadoval ještě lavičky, čím by se kapacita zvýšila přes 220 sedících, bylo mi vyhověno s velikou nedůvěrou. Dokonce jsem byl vyzván k sázce: Když Sýpka nebude praskat ve švech, zaplatím 3 litry vína, v opačném případě dostanu podstatně víc já. Vyhrál jsem, mnoho lidí muselo dokonce stát. Tak jsem zvědav, jak se k tomu chlapci postaví, zatím se mi vyhýbají. Přeji vám všem radostný podzim, plný vděčnosti za vše dobré. Augustin Dobeš hrají tramp-folkové kapely Doprovodný program: Koncert pro Matěje Přátelé a kamarádi, zveme vás na benefiční koncert pro Matěje. Celý výtěžek z této akce bude věnován na podporu léčby Matěje. Těšit se můžete na folkové a folk trampské kapely Bounty, Přístav a D.N.A., které budou hrát bez nároku na honorář. Budete mít možnost pohovořit s rodiči Matěje a seznámit se s jeho smutným osudem. Chcete-li svou účastí přispět na Matýskovu léčbu, prosíme o zaregistrování na koncert.promateje.cz Vstupné je 150 Kč. Platbu prosíme předem převodem anebo platební kartou na sbírkový účet /0100. Po zaplacení zašleme em vstupenku na Vaše jméno. Vstupenky nejsou číslovány. Oblečení neformální. Budeme rádi, pokud o koncertě řeknete svým přátelům. V sále budou ke zhlédnutí fotografie Matýska a také prodejní výstavka šperků na pomoc Matějovi od firmy Na vaši účast se těší rodiče Matěje a zástupci organizujícího občanského sdružení PRO MATĚJE. Naše městská část Brno-Medlánky se spolupodílí na Benefičním koncertě bezplatným poskytnutím Společenského centra Sýpka, Kytnerova 1 a propagací koncertu v naší městské části. Brána 2014 V sobotu se ve Společenském centru Sýpka opět koná celostátní finále festivalu Brána, jehož vyhlašovatelem je Česká tábornická unie. Jedná se o soutěž pro děti a mládež v kategoriích do 15 a do 18 let a medlánecká Sýpka jej za aktivní podpory MČ Brno-Medlánky hostí už mnoho let. Pokud chcete vidět a slyšet mladé umělce, kteří postoupili z oblastních kol pořádaných po celé republice, přijďte se v době od 9 do 17 hodin podívat a poslechnout si jejich výkony. Večer od 19 hodin bude slavnostní vyhlášení vítězů, které bude zpestřeno zajímavým hostem. Těšíme se na vás! č í s l o 5 / ř í j e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

7 dětský klub medlánci školské okénko Dětský klub Medlánci vás zve na LAMPIONOVOU STEZKU KDY: od 17:30 KDE: sraz všech světlušek bude na kopci u dětského hřiště v Újezdech Těšit se můžete na tajemnou přírodu plnou světel. Cestu zakončíme ohněm v přírodní zahradě. Pro zahřátí zde bude připraven teplý čaj a malá odměna pro děti. S sebou nezapomeňte vzít: lampiony, bludičky a jiná světla, vlastní špekáčky na oheň a 30,-Kč za dítko. Dětský klub Medlánci vás zve na ADVENTNÍ TVOŘIVÉ SETKÁNÍ NAD SVAŘENÝM VÍNEM Kdy: od do Kde: DK Medlánci, Kytnerova 19a Za kolik : V ceně je zahrnut hotový korpus na jeden věnec, materiál na jeho dozdobení včetně svíček a podložek pod ně a občerstvení. Pro velkotvořivce bude možnost dokoupení materiálu na místě. Abychom mohli zajistit dostatek materiálu, je třeba se na akci přihlásit na do Do předmětu zprávy uveďte: ADVENT. Školní rok sotva začal a už se naši žáci zapojili do celé řady aktivit, které mají i letos doplnit jejich stávající znalosti nebo jsou součástí poznatků nových. Stali jsme se partnery pilotního projektu Příprava žáků pro reálný život ve společnosti aneb Propojení školy s odbornou a všeobecnou praxí spolu se Střední průmyslovou školou chemickou v Brně. Také v soutěži brněnské zoo jsme měli svoje želízka v ohni. Září bylo tradičně i dobou návštěvy našeho hlavního města. V projektu pro 9. třídy nám šlo nejen o historická místa metropole, ale i o současnost. Navštívili jsme Poslaneckou sněmovnu i Senát PČR, což v předvolebním čase do komunálních úřadů a v Medlánkách i do senátu pokládáme za velmi aktuální. Zajímavá pro žáky byla i návštěva židovské čtvrti v Praze jako zahájení další každoroční akce exkurze do Osvětimi, která dovrší dějepisný celek o druhé světové válce začátkem května. A naši noví šesťáci si přestup na druhý stupeň začátkem října také trochu zpříjemnili. Na adaptačním pobytu na Hálově mlýně nedaleko Brna strávili společně s novými třídními učitelkami, školním psychologem, speciálním pedagogem, zástupcem školy pro II. stupeň a spoustou týmových aktivit dva dny, které se všem velmi líbily. Doufám, že dobrý start bude znamenat i dobrý doběh do cíle. Poděkování Ve čtvrtek 18. září se završilo úsilí a za přítomnosti mnoha hostů a zástupců MČ Brno- Medlánky byla oficiálně předána k užívání nová půdní vestavba medlánecké školy II. etapa, ve které se nyní nacházejí 4 kmenové učebny, jazyková učebna a kabinet a která byla realizována z prostředků MČ Brno-Medlánky s dotací z rozpočtu města Brna. Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se svým pracovním nasazením zasloužili o to, že se medlánecké děti mohou učit v moderních učebnách na velmi vysoké úrovni vybavenosti. Dovolte mi jmenovat především zastupitele naší MČ Brno-Medlánky v čele se starostkou Mgr. Alenou Valentovou a zástupce stavebních firem, které se na dostavbě i vybavení podílely: Projekční kancelář Šenkyřík; VAŠSTAV, s.r.o.; Brněnské komunikace, a.s.; MY DVA group, a.s. Žáci si pro všechny hosty připravili krátké kulturní vystoupení a přispěli tím k slavnostní atmosféře. Mgr. Dagmar Černá, ředitelka školy z činnosti klubu důchodců Blahopřání Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se v těchto dnech dožili svého životního jubilea. Do dalších let jim přejeme hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, spokojenosti, lásky a porozumění blízkých, stálý optimismus, mnoho životní síly, spoustu dnů plných nádherných maličkostí, které činí život bohatým. Drahomíra Nováčková Růžena Kallusová Jan Jagelský Astrid Kučerová Antonie Synková Josef Láf Jiří Hudec 70 let 90 let 75 let 75 let 85 let 75 let 70 let Josef Ptáček Jan Knos Oldřiška Haluzová Zdeněk Kalvoda Michal Vačkář 70 let 70 let 75 let 75 let 70 let Všechno nejlepší! za SPOZ: V. Vespalcová m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 5 / ř í j e n

8 Z KRONIKÁŘOVA ZÁPISNÍKU Povolební z Valašska Dyž včílej člověk poslúchá rádio lebo televíziu, tož všeci mudrujú o volbách. Šak co já sem sa ve škole učíl a pamatuju, až do roku 1905 neměli drobní ludé volební právo. Volil enem ten, gdo platíl přímé daně. Gdo měl největší grund byl starostú, ti štyřé pomenší byli radní a ostatní už enem tak. Podla velikosti a hlúposti. Šak císař pán říkávali, že nechcú chytré, ale hodné poddané. Tož, jednúc takéj pán starosta šak už ani nevím z keréj dědiny, vracajúc sa ze Vsetína, stavili sa jako obyčejně u Sušíla na Ohradě vypiť krapku téj šmatláně, co by jim nohy lepší šly. A prám před tím donésl jakýsi chlapík Sušílovi do novéj kuželně dvanáct nových kulí. Aj omalovaných šest červených a šest bílých. Ale Sušíl stará držgrešla jich kúpil enem šest. A tak chlapík celý smutný seděl a přemýšlál, jak by sa tých šesti zbavíl. A v téj došli pán starosta a hnedkaj sa ptajú: Člověče, co za práci znášajú také velekúcné vajce. Dyť sem to v životě ešče neviděl. A ogařisko vybíjanec jakýsi přisedli si k pánu starostovi, dali sa mu cosi šepkať do ucha a netrvalo dlúho, kšeft byl uzavřítý. Pán starosta přidaci dom hnedkaj musel obecní sluha všechna štyřé radní obletět, aby sa věci důležitéj a neodkladněj dostavili k pánu starostovi. Tož, vítajte chlapi, vítajte chlapi! Na dnešní deň budete do nájdelší smrti vzpomínať, jakého sta měli chytrého a múdrého starostu. Dneskaj sem kúpil toť na Vsetíně šest kobylích vajec, z kerých sa vyklúvú hříbjata. Z bílých šimlé, z červených fuksé. A tož mně aj, ogařisko, vypověděl, co s nimi máme dělať. Jednu hrubú ošteru budeme s nima měť. Musíme na nich sami seděť! Já jako starosta možu obsednúť dvě, vy jako radní enem po jedném. Obyčajní chlapi se k tém nehoďá, lebo to by bylo po tém toléj koní, že by byli za pakatel. Za sedum dní, ráno ešče za tmy, musíme jich vynést na Javorník a tam jich proti východu slunca prohlédnem, lesti néni nekeré čisté. Od teho dňa, pán starosta a štyřé radní jakoby z dědiny zmizeli. Seděli na vajcách, fajky kúřili, pluli a nadávali a enem to jich ponúkalo, že si vyseďá hříbjata. Za sedum dní se hrnuli na Javorník. Šak než se tam člověk vyškrábe, pořádně sa zapotí. Vepředu šél pan starosta, v košatině na zádech kobylí vajce, za ním štýři radní. Ale co čert nechcél. Pán starosta zakoptali sa na haluzi, brgúc dúle břuchom, koš jim přeletěl přes hlavu, vajce sa vysypaly a horem pádem dolů Javorníkem. Z húščí vyletěl krdel polekaných zajíců. Hříbjata, hříbjata, nenechte jich utěkať volali pán starosta. No, ale chytajte zajíce! Tož, když nechytli radní zajíce, chytili pána starostu. V životě nedostál toléj ran jako vtedová. Ran tam padlo jako za tureckej vojny. Pánu starostovi zústaly enem vzpomínky. Šak co to mohly být za hříbjata. Dyť byly teprú týdeň zaseděné, ešče také malúčké a jak už uměly utěkať! Z lidové valašské moudrosti připravil PhDr. Miroslav Vespalec, kronikář MČ Ulice Hudcova aneb Karel Hudec versus František Hudec V minulém čísle Zpravodaje byl uveden článek Pojmenování ulic v naší městské části a byla zde i zmíněna krátká historie různých názvů dnešní ulice Hudcovy. Jelikož jsem se dříve zabývala historií medlánecké školy, samozřejmě mou první otázkou bylo, proč se ulice, na níž škola stojí, nazývá právě Hudcova? Rovněž jsem vzala do ruky Seznam ulic města Brna brněnské historičky Mileny Flodrové a Blaženy Galasovské, kde je uvedeno, že Hudcova ulice je pojmenována po Františku Hudcovi, ovšem brzy jsem v školní kronice a později i v Archivu města Brna narazila na jméno jiné. Skutečně existoval František Hudec, jenž byl učitelem na obecné škole v Židenicích a byl umučen v Kounicových kolejích nacisty v onom pohnutém roce Na medlánecké škole však nikdy nepůsobil a nikdy se jeho jméno neobjevilo v žádném úředním či kronikářském záznamu školy. Naopak zde bylo zmíněno jméno Karla Hudce. Karel Hudec se narodil 21. ledna 1889 v Brně (tedy ve stejném roce jako František Hudec a snad i to přispělo k záměně těchto dvou osob při sestavování Seznamu ulic). Navštěvoval cvičnou školu při učitelském ústavu v Brně, tamtéž školu měšťanskou a učitelský ústav, kde roku 1908 odmaturoval. Zkoušku učitelské způsobilosti vykonal roku 1911 v Brně. Poté jako novopečený učitel začal působit od 16. září 1908 ve Zbýšově u Rosic. Po vypuknutí první světové války okamžitě narukoval a 18. května 1915 byl na ruské frontě zajat. 23. ledna 1917 se přihlásil do legií a sloužil u 7. Tatranského pluku. V roce 1919 absolvoval důstojnickou školu a stal se důstojníkem u 10. pluku pana Jana Sladkého Koziny. Prošel sibiřskou anabází a do vlasti se vrátil až v srpnu 1920 přes Japonsko a Panamu, tehdy již v hodnosti poručíka. Po návratu se přestěhoval do Mokré Hory a rozhodl změnit i pracoviště od 1. října 1920 vyučoval v Jehnicích, nejprve jako učitel a od 1. března 1935 jako definitivní řídící učitel. V Jehnicích a Mokré Hoře působil také od prosince 1927 také v obecní radě, kam byl zvolen za stranu národně socialistickou. Vstup do medlánecké školy Do historie medlánecké školy vstoupil , kdy vystřídal na místě řídícího učitele Evžena Viktorina, který z medlánecké školy odešel řídit školu v Brně Obřanech. Správu medlánecké školy si podržel ve svých rukou až do , kdy byl úřady donucen odejít do výslužby z důvodu, že byl bývalým legionářem. Ve vedení školy ho vystřídal řídící učitel František Pospíšil, který pak působil na škole až do konce války. Karel Hudec během druhé světové války působil v odbojové organizaci Silver B jednalo se o paradesantní výsadek vyslaný z Anglie na území Protektorátu Čechy a Morava. Připomeňme si, že vedle operace Silver B, existovala také operace Silver A a Anthropoid všechny tři byly vysazeny společně nad protektorátní území v noci 29. prosince Vinou navigátora ale došlo k chybě a výsadky seskočily jinde, než bylo původně určeno. Členové Silver B Jan Zemek a Vladimír Škácha se potýkali s řadou nesnází: na kontaktních adresách neuspěli, pokus o navázání spojení s odbojem byl neúspěšný, a tak se začali ukrývat u Zemkových příbuzných v Řečkovicích postupně bylo do jejich ukrývání zaangažováno několik desítek osob. Mezi nimi i Karel Hudec byl zatčen 12. června 1944 právě za to, že ukrýval Zemka a Škáchu, které stíhalo gestapo. Po zatčení byl držen na Kounicových kolejích. S blížící se frontou začalo brněnské gestapo koncem ledna 1945 převážet vězně do hlubšího zázemí v říši, aby nepadli do rukou nepřítele živí. Počátkem dubna 1945 sestavovaly jednotlivé referáty seznamy nejnebezpečnějších vězňů, kteří měli být popraveni na jejich základě byl sestaven transport KL 3 o 207 osobách, v němž byl i Karel Hudec v transportu byl jediný, kdo byl příslušníkem odbojové organizace Silver B. Transport vyrazil z Brna vlakem 7. dubna 1945 přes Jihlavu do koncentračního tábora Mauthausen, kam dorazil 9. dubna. Svou poslední noc z 9. na 10. dubna 1945 strávil Karel Hudec spolu s ostatními vězni v koupelně koncentračního tábora. 10. dubna 1945 zemřel v plynové komoře. Až do konce roku 1945 na škole v Medlánkách nevěděli, co se s Karlem Hudcem stalo. Na četné dotazy úředních orgánů, které požadovaly nahlásit všechny poškozené z období Protektorátu, odpovídali, že se Karel Hudec zatím nevrátil. Teprve počátkem roku 1946 se dozvěděli pravdu. Na jeho počest byla ulice Zámecká 25. září 1946 přejmenována na ulici Hudcovu. Mgr. Sylvia Laurincová, historička č í s l o 5 / ř í j e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

9 sport Oslavy 90. výročí bezmotorového létání na medláneckých kopcích V minulém čísle Medláneckého zpravodaje jsme věnovali obsáhlou obrazovou a textovou přílohu dlouhé historii medláneckého sportovního letiště. Letiště, kde se v roce 1924 konala I. národní soutěž plachtových letadel v Československé republice, letiště, kde se před devadesáti lety (potažmo před sto lety viz příloha minulého čísla Medláneckého zpravodaje) začala psát dlouhá historie bezmotorového létání u nás. Oslavám, které proběhly od 19. do 21. září 2014, předcházela poměrně dlouhá příprava všech zainteresovaných členů Aeroklubu Brno- Medlánky, jejímž cílem bylo připravit důstojné setkání všech bývalých i současných členů našeho aeroklubu. Mokrá varianta oslav Bohužel ani této akci se nevyhnul strašák všech pořadatelů akcí pořádaných ve druhé polovině letošního léta, tedy nepřízeň počasí. První špatné předpovědi počasí se sice začaly objevovat již počátkem pracovního týdne, ale jako pořadatelé jsme se stále snažili tvářit a myslet optimisticky a věřili jsme, že se situace stran počasí přeci jen do konce týdne vylepší. Bohužel, meteorologové si vytrvale trvali na svém a tak jsme smířeni s osudem v pátek 19. září nachystali mokrou variantu oslav s tím, že letošní oslavy budou, bohužel, bez létání. Jako náplast pro všechny účastníky byla připravena poměrně Doprava repliky předválečného kluzáku Hol s der Teufel, zapůjčeného z AK Raná u Loun, na start. Vyhlídky horkovzdušným balonem společnosti Viktoria udělaly radost nejen dětem. Setkání bývalých i současných členů Aeroklubu Brno-Medlánky v hangáru AVEKO. Vlastní letový den zahájil start repliky předválečného školního kluzáku SG-38 gumicukem. obsáhlá výstava fotografií z historie i současnosti létání na Medlánkách a na Brněnsku a také sestřih nejzajímavějších videí z historie i současnosti létání členů našeho aeroklubu. V sobotních ranních hodinách se všichni pořadatelé z řad členů Aeroklubu Brno-Medlánky sešli k posledním přípravám a napjatě očekávali, kolik přijde návštěvníků. Přihlášeno bylo více Nejen pro děti byl atrakcí záchranářský vrtulník. Všechny fota Lucie Canovová než 160 bývalých odchovanců létání na Medlánkách a dalších leteckých odborností provozovaných na letištích v Brně, z nichž ti nejstarší patřili k absolventům prvních poválečných kurzů na Medlánkách, a již od čtvrtka se v prostorách letiště pohyboval host z Německa, který na Medlánkách absolvoval svůj elementární výcvik za 2. světové války v rámci plachtařské školy Národně socialistického leteckého sboru NSFK. A ačkoliv v dopoledních hodinách začalo opět poměrně vydatně pršet, v hangáru AVEKO, který se přeměnil ve výstavní a konferenční prostory, se během dopoledních hodin sešlo opravdu hodně starších i mladších veteránů medláneckého i brněnského létání (vedle plachtařů i další odbornosti motorové létání, parašutisté a další). Vlastní oslavy započaly krátkými projevy organizátorů setkání, oficiálních představitelů Aeroklubu Brno-Medlánky a hostů. Nechyběla ani vzpomínka na veterány našeho aeroklubu, kteří se již tohoto setkání nedožili, doprovázená videosestřihem z historie i současnosti létání na Medlánkách, za zvuku písně Bílej brus v podání Evy a Vratislava Daňkových, členů Janáčkovy opery Národního divadla v Brně. Na létaní nakonec došlo Následoval start kluzáku SG-38 pomocí gumicuku a letecká akrobacie na kluzáku L-13 AC Blaník, což měly být (s ohledem na počasí) jediné letové atrakce tohoto dne. Ale pak se počasí ustrnulo a déšť začal pomalu ustávat. Do vzduchu se tak osmělila i další letadla. Nejdříve proběhlo několik dalších startů gumicukem a pak, když déšť ustal úplně, původně zamýšlený záměr old-timer víkendu nabral původní směr. Do vzduchu postupně vzlétly mnohé old-timery z hangáru našeho aeroklubu a i ty, které byly pro účely oslav zapůjčeny z jiných aeroklubů. Ve vzduchu se objevil vojenský vrtulník z výzbroje Armády ČR a návštěvníci měli možnost prohlédnout si zblízka i záchranářský vrtulník používaný v rámci Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje. Nechyběly ani vyhlídky horkovzdušným balónem společnosti Viktoria. Navzdory počáteční skepsi vůči vývoji počasí, se nakonec létalo až do soumraku, takže jsme pak všichni večer mohli shodně konstatovat, že počasí nakonec přeci jen vyšlo a utvořilo důstojný rámec setkání všech starších i mladších odchovanců našeho letiště, kteří, podle toho, co jsem v hangáru zaslechla, měli opravdu na co vzpomínat. Fotografie, včetně společného snímku všech účastníků setkání a krátké motivační video průběhu oslav, z něhož je myslím nejlépe patrné, jak si oslavy všichni zúčastnění užili, je zveřejněno na oficiálních stránkách Aeroklubu Brno-Medlánky (www.akmedlanky.cz). Další videa a fotografie z oslav i pokračování old-timer víkendu z následujícího týdne jsou k dispozici i na dalších stránkách na internetu. Na stránkách AK Medlánky je ke stažení i brožura, která byla vydána k 90. výročí létání na Medlánkách, která shrnuje nejen historii, ale i současnost létání na našem sportovním letišti. Mgr. Alena Valentová m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 5 / ř í j e n

10 Služby veřejnosti Floristická show OXALIS květinářství Časem vánočním Floristické umění předních brněnských floristů Milana Dopity a Lukáše Kouřila, doplněné vystoupením herce a zpěváka MDB Roberta Jíchy, můžete shlédnout dne od hod. v kulturním centru Sýpka v Brně-Medlánkách. Vstup ZDARMA nutno předem rezervovat vstupenky! (telefonicky , em nebo osobně Banskobystrická 166, Brno Řečkovice). Vstupenky budou k vyzvednutí v Oxalis květinářství Banskobystrická 166 od Pozvánka na Výstavu Sdružení zahrádkářů Hortus zve všechny příznivce na podzimní výstavu ovoce, zeleniny a květin, která se bude konat ve dnech (sobota, neděle, pondělí) od 9.00 do hod. v sále bývalého pivovaru v Brně-Řečkovicích. Příjem vzorků bude probíhat (pátek od do hod.) Srdečně zve výbor Hortus Jak se co nejlépe postarat o seniory? V Rajhradě u Brna se začátkem října tohoto roku otevře nový domov pro seniory poskytující kvalitní bydlení se sociální péčí Akátový dům. O jeho výhodách a přínosech s Mgr. Večeřovou z vedení Akátového domu: Na začátek otázka, která mě osobně zajímá proč Akátový dům? Ve vnitřním parku se nachází nádherný vzrostlý akát a senioři se tak mohou těšit na to, že jim strom v letních dnech poskytne příjemný stín. Proč by měli senioři, popř. jejich rodiny, uvažovat o bydlení v Akátovém domě? Akátový dům se vyznačuje výbornou dostupností veškeré občanské vybavenosti, a proto si senioři mohou nakoupit, zajít na poštu či do lékárny a vyřídit spoustu věcí sami, bez pomoci druhých a bez pocitu, že jsou na někom závislí. Tzn., že je určený převážně pro aktivní a samostatné seniory? Ne, v Akátovém domě jsou k dispozici pečovatelky a hospodyně, jejichž služby senioři mohou, ale nemusí využívat. V okamžiku, kdy se zdravotní stav seniora zhorší, nastupují hospodyně a pečovatelky, které se vším pomohou. Je Akátový dům něčím výjimečný? Naši klienti oceňují především skutečnost, že čerpají a platí pouze takové sociální služby, o které mají zájem a které skutečně potřebují. Ubytování s poskytováním základní péče v samostatném pokoji stojí Kč za měsíc. Co by jste Akátovému domu a jeho obyvatelům popřála? Přeji všem obyvatelům Akátového domu, aby se jim jejich nové bydlení líbilo a aby si podzim života užívali plnými doušky. Akátovému domu přeji, aby byl místem, kde jsou spokojení jak jeho obyvatelé, tak zaměstnanci, kteří se o obyvatele starají. Akátový Dům, Městečko 52, Rajhrad; tel.: , CVČ Domino Kořískova 16 Brno-Řečkovice tel: Zveme zájemce o tvoření na tyto akce: KOUZLO PATINOVÁN KOUZLO PATINOVÁNÍ, , Napatinujeme si dřevěnou kr čtvrtek hod. pomocí vlastnoručně vyroben Napatinujeme si dřevěnou krabičku 10 let.(krabička (třeba na dárky nebo drobnosti) a ozdobíme JE V CENĚ KUR pomocí vlastnoručně vyrobených VINUTÉ šablon. PERLY, Výroba vinutých perel, vhodn Jednorázová cena 350 Kč dospělí, 250 Kč náušnice či náhrdelník. děti od 10 let. (KRABIČKA JE V CENĚ Počet míst KURomezen. Přihlašo ZU). Přihlašování nutné do VINUTÉ PERLY, , ADVENTNÍ VĚNCE, 2 čtvrtek hod. čtvrtek 16:30-19:00 nebo s Výroba vinutých perel, vhodné Krásné pro věnce dospělé a děti od 10 let. Dotvoření zavěšení. výrobků Jednorázová cena z jehličí, chvoj Přihlašování do jako náušnice či náhrdelník. Počet míst omezen. Přihlašování do Možno VELKÝ KERAMICKÝ domluvit i jiný termín.cena: 3 osoby, 16:00 (Poslední 100 volná místa) SEMIN Kč/hod. + 1 perla v ceně, další Intenzivní perly dle práce v keramické Pokračování (2. díl), 7. a vel Kč. ADVENTNÍ VĚNCE, , čtvrtek nebo sobota hod. Krásné věnce z jehličí, chvojí, stužek a přírodnin. 1 velký na stůl a jeden malinký na zavěšení. Jednorázová cena 300 Kč dospělí, 200 Kč děti. Přihlašování do VELKÝ KERAMICKÝ SEMINÁŘ akreditovaný MŠMT, , hod. (Poslední volná místa) Intenzivní práce v keramické dílně, pro dospělé. Více info a přihlášky viz. kontakt. Pokračování (2. díl), 7. a Cena 1800 Kč/2 dny. Přihlašování na akce u Jany Podzemné, viz. kontakt v hlavičce. CVČ Dom kontakt: tel ww w Zveme zájemce o tvoření na tyt Cena: 3 osoby, 100 kč/hod+ Přihlašování na akce u Jany Podze řádková inzerce Provádím pokládku plovoucích podlah, koberců, montáž nábytku, malování a instalatérské práce. tel Nabízím výuku hry na housle, zobcovou flétnu či výuku hudební nauky pro děti předškolního a školního věku. Tel: Počítačové služby. Tel , Paní na úklid hledá se spolehlivá paní na úklid společných prostor bytového domu v Medlánkách. Tel č í s l o 5 / ř í j e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

11 Město poskytuje zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna zápůjčky s 3% úrokovou sazbou na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové řízení. Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských částí a na internetové adrese (Správa města > Magistrát města Brna > Úsek hospodářský > Bytový odbor > Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna). O zápůjčku, která bude poskytována v roce 2015, mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínu od do Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech městských částí, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti podávají, a na výše uvedené internetové adrese. K zajištění zápůjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město ručitele. Tyto zápůjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva k opravované nemovitosti ve prospěch města po dobu splácení. Výběr žadatelů o zápůjčku provádí Komise bydlení Rady města Brna. O výsledku výběrového řízení jsou všichni žadatelé písemně vyrozuměni prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna. Do výběrového řízení nejsou zařazováni žadatelé, kteří již k předmětné nemovitosti zřídili zástavní právo nebo jiný obdobný závazek. Za vyřízení smlouvy žadatel nehradí žádný poplatek. Smlouvu o zápůjčce vyhotoví Bytový odbor také zdarma a poplatky za vedení účtu hradí město. Další výhodou zápůjčky je možnost předčasného splacení zápůjčky. K předčasnému splacení zápůjčky město sdělí dlužníkovi výši úroku, příp. výši úmoru a úroku dle skutečné výše zápůjčky a skutečné doby jejího splácení. Finanční prostředky čerpá žadatel dle konkrétních účelů na základě faktur nebo paragonů, a to po dobu 6 měsíců až 1 roku od otevření účtu. Po uplynutí 6 měsíců od otevření účtu zahájí splácení formou měsíčních splátek. Po úplném splacení zápůjčky připraví město podklady k provedení výmazu zástavního práva v katastru nemovitostí. Zápůjčku je možno žádat na více účelů v jednom termínu. Bližší informace o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře č. 280 a 281, nebo na telefonních číslech a Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB ŽÁKOVSKÝ VEČER 19. listopadu 2014, 25. listopadu prosince 2014 vždy v hod. v sále školy ADVENTNÍ KONCERT v kostele sv. Vavřince v Brně-Řečkovicích 7. prosince 2014 v hod. VÁNOČNÍ KONCERT na Sýpce 18. prosince 2014 v hod. Srdečně zve Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy účel zápůjčky lhůta splatnosti horní hranice zápůjčky obnova střechy 5 let 250 tis. Kč/rodinný dům 350 tis. Kč/bytový dům zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení ve stávajícím bytě 5 let 60 tis. Kč/byt. jednotku měření a regulace tepla a teplé užitkové vody 5 let 15 tis. Kč/byt. jednotku zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika 5 let 400 tis. Kč/dům obnova fasády, zateplení, včetně klempířských prvků, výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie 5 let 120 tis. Kč/byt. jednotku vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím bytě nebo obnova bytového jádra 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku rekonstrukce ZTI, elektroinstalace 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku vybudování nové samostatné byt. jednotky v nástavbě nebo půdní vestavbě (max. 2 nové byty v jednom domě) 8 let 400 tis. Kč/byt. jednotku vybudování nové přípojky ZTI 5 let 50 tis. Kč/dům ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody) 5 let 100 tis. Kč/BJ v byt. domě 200 tis. Kč/rodinný dům modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky 5 let 50 tis. Kč/byt. jednotku m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 5 / ř í j e n

12 Medlánecké hodové slavnosti 2014 Hody se konaly Letos se účastnilo 104 krojovaných dětí. Vypouštění lampiónů štěstí Chasa pohotově zpívala i za vydatného deště. Lampióny vzlétly z fotbalového hřiště. Hry pro Medlánky Součástí her byly běžecké závody všech věkových kategorií. Vydařilo se nejen počasí, ale i celková atmosféra her. Zpravodaj zastupitelstva městské části Brno-Medlánky. Adresa: Úmč Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno Tel , , Redakční rada: Augustin Dobeš (předseda), Mgr. Lucie Slavíková, Ing. Vlastimil Baláč, Kateřina Bukovjanová, Ing. Stanislav Krčmař. Zpracovává: Denisa Horváthová. Korektury: Kateřina Bukovjanová. Grafické zpracování a tisk: Reprocentrum a. s., Blansko. Barevnou i černobílou inzerci můžete objednávat zde: Úmč Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno, sl. Horváthová, tel , Vydavatel: Statutární město Brno, MČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno, IČO: DIČ: CZ Vychází nepravidelně, 6x ročně. Datum vydání: Uzávěrka dalšího čísla je

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Statutární město Brno

Statutární město Brno Statutární město Brno v y h l a š u j e prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna v ý b ě r o v é ř í z e n í pro poskytování návratných účelových půjček na opravu a modernizaci bytových a

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014. Ve

Více

iiiiiiifliiiwiwiwiwiiwiiiiiii

iiiiiiifliiiwiwiwiwiiwiiiiiii Rada města Brna Z7/10. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 6.10.2015 iiiiiiifliiiwiwiwiwiiwiiiiiii MMB2015000000843 3f ZMI/067? Název: Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 1. července 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 1. července 2013 R6 44/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 1. července 2013 Přítomni: Dobeš Augustin, JUDr. Marek Michal, CSc.,

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. KC Kaskáda 05.11. Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A I. ukládá 1025 Ředitelce KC Kaskáda

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2011

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2011 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2011 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 100 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 20 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 8.8.2007

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 8.8.2007 Přehled usnesení 18. RMČ R-256 Přehled kontrolní činnosti živnostenského odboru za I. pololetí 2007 R-257 Informace o plnění plánu kontrolní činnosti a int. auditu za I. pololetí 2007 R-258 Dětské hřiště

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Zápis č. 21/2012. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice

Zápis č. 21/2012. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice Zápis č. 21/2012 ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice Přítomni: PhDr. František Jenčík, Mgr. Milada Voborská, p. Richard Čech,

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 3. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h), T. Verner, F. Toušek Dále

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje:

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Usnesení z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 29. 10. 2009 Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Ad 1) Program jednání a jeho rozšíření o následující body: 13.1. Smlouva o poskytnutí

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 13. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 20. 06. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: ZO 3/71 Úkoly uložené 3. zasedáním Zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. srpna, 2015 Hotel U Kata Kutná Hora Druhý cirkulář 1 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. SRPNA 2015, HOTEL U KATA, KUTNÁ HORA ČESKÁ REPUBLIKA

Více

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Loukov a m. č. Libosváry Obecní zastupitelstvo v Loukově schválilo na svém jednání

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

dodatku č. 9 k NS 619/5, dodatku č. 11 k NS 617/7 a dodatku č. 15 k NS 614/11 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu.

dodatku č. 9 k NS 619/5, dodatku č. 11 k NS 617/7 a dodatku č. 15 k NS 614/11 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu. Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/30/01/14 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Vzor nové NS, dodatku k NS podle NOZ o Nové NS, dodatky k NS o Dodatek ke smlouvě

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 2. 2011 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Toušek, Verner,

Více

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné.

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, František Drs, Bc. Vilma Szutová,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI U s n e s e n í z 99. schůze Rady městské části Brno-Jundrov, která se konala dne v kanceláři starostky MČ Brno-Jundrov Program schůze:

Více

Velíšskej přespolňák

Velíšskej přespolňák Velíšskej přespolňák 2. ročník sobota 25. června 2016 Termín: sobota 25. června 2016 Místo konání: Pořadatel: obec Veliš, okres Benešov Tělovýchovná jednota Sokol Veliš ve spolupráci s Obcí Veliš a dalšími

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 8 zastupitelů Ing. Jiroušek, p. Smejkal, Mgr. Procházková

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. srpen - září 2011

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. srpen - září 2011 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník srpen - září 2011 Vážení spoluobčané, koncem prázdnin za slunného počasí proběhl cyklovýlet Okolo Malé Hané. Jsem rád, že ze zhruba 390 přihlášených

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více