strana 6 Pozvánka na Den otevřených dveří

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "strana 6 Pozvánka na Den otevřených dveří"

Transkript

1 medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části CEITEC Science Park a Vědeckotechnický park Brno strana 4 Benefiční koncert pro Matěje strana 6 Oslavy 90. výročí bezmotorového létání v Medlánkách strana 9 číslo 5 / 2014 Pozvánka na Den otevřených dveří Medlánecká škola se rozšířila o další prostory. Jedná se o novou půdní vestavbu na staré škole. Moderní a krásné prostory si můžete v doprovodu našich letošních deváťáků prohlédnout už od do hod. PŘIJĎTE SE PODÍVAT, TĚŠÍME SE NA VÁS! Termíny farmářských trhů 8. listopadu a 13. prosince 2014, vždy od 9.00 do h místo konání: Nádvoří SC Sýpka Srdečně Vás zvou Občané pro Medlánky a MČ Brno-Medlánky XXV. mezinárodní folklorní festival Brno Část tradičního programu celobrněnského festivalu se jako každoročně odehrávala v Zámeckém parku v Brně-Medlánkách.

2 Ze zasedání Rady a Místního zastupitelstva Z mimořádné 59. schůze RMČ Brno-Medlánky konané dne Rada schválila: uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu Dokončení sportovního areálu Medlánky, revitalizace škvárového hřiště mezi MČ Brno-Medlánky jako Nositelem dotace a spolkem FC MEDLÁNKY, o. s. jako Partnerem projektu; uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu Dokončení sportovního areálu Medlánky, revitalizace škvárového hřiště mezi MČ Brno-Medlánky jako nositelem dotace a Základní školou Brno, Hudcova 35, příspěvkovou organizací jako partnerem projektu; uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu Dokončení sportovního areálu Medlánky, revitalizace škvárového hřiště mezi MČ Brno-Medlánky jako nositelem dotace a spolkem Tělocvičná jednota Sokol Brno- Medlánky jako partnerem projektu; žádost MČ Brno-Medlánky o souhlas Rady města Brna s podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod na projekt Dokončení sportovního areálu Medlánky, revitalizace škvárového hřiště městskou částí Brno-Medlánky, bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna; veřejnou finanční podporu finanční příspěvek na nákup rostlinného materiálu do Přírodní zahrady u medláneckého rybníka z rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2014 spolku Občané pro Medlánky; výběr soudního exekutora pro vymáhání pokut udělených na Úseku pro projednání přestupků ÚMČ Brno-Medlánky: Mgr. Jaroslav Homola, Brno, Hlinky 41/104; návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna pronájmem pozemku p. č. 928/4 v k. ú. Medlánky zapsanému spolku REZEKVÍTEK, z. s. za účelem zabezpečení ochrany přírody; projektovou dokumentaci akce Prodloužení kabelové trasy stávajícího osvětlení spojovacího chodníku mezi ul. Ječná a Podpěrova ; vydání stavebního povolení pro akci Zklidnění dopravy v ulici V Újezdech dle projektové dokumentace v podrobnosti dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby vypracované v červenci 2014 společností Brněnské komunikace a. s.. Rada vzala na vědomí: závěry měření hluku způsobeného provozem automobilové dopravy na pozemní komunikaci na ulici Kytnerova provedeného Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje. Z mimořádné 60. schůze RMČ Brno-Medlánky konané dne Rada schválila: uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo uzavřené dne mezi MČ Brno-Medlánky jako objednatelem a společností VAŠ- STAV, s. r. o., se sídlem v Brně, Staňkova 103/18, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je realizace stavby ZŠ Brno, Hudcova 35 půdní vestavba, II. etapa. Z mimořádného 51. zasedání ZMČ Brno-Medlánky konaného dne Zastupitelstvo schválilo: dokumentaci pro územní a stavební řízení akce Novostavba modulární klubovny pro volnočasové aktivity v Brně-Medlánkách, vypracovanou v červnu 2014 Bc. Davidem Čechem DAING CZ, architektonický atelier, se sídlem ve Zlíně, Žlebová 4101; pronájem části pozemku p. č. 991/76 v k. ú. Medlánky a části pozemku PK 424/1 (KN 443/7) v k. ú. Medlánky, a to za účelem vybudování vjezdu na pozemek p. č. 432 v k. ú. Medlánky s tím, že tento vjezd bude sloužit výhradně jako příjezd na výše uvedený pozemek. výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Oprava střechy objektu Podpěrova 2 : ŽELEZO MORAVA STŘECHY, s. r. o., se sídlem ve Znojmě, Hakenova 3604/28, nabídková cena: Kč bez DPH, tj Kč vč. DPH. Z mimořádné 61. schůze RMČ Brno-Medlánky konané dne Rada schválila: výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Doplnění ekvitermní větve MaR pro půdní vestavbu ZŠ Brno, Hudcova 35 : Ota Driml, Měření a regulace, Omice 277, nabídková cena: Kč bez DPH (dodavatel není plátcem DPH); záměr MČ Brno-Medlánky prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku pronájem jednotek 439/11, 439/12 a 439/13 v 1. NP budovy č. p. 439 na pozemku p. č. 1704/1 v k. ú. Medlánky, včetně odpovídajícího podílu na společných částech budovy č. p. 439 a pozemku p. č. 1704/1 v k. ú. Medlánky uzavření dodatku č. 1 smlouvy o vzájemné propagaci uzavřené mezi MČ Brno-Medlánky a HC KOMETA Brno (projekt Děti dětem Kometa městu ); Provozní řád sportovního hřiště V Újezdech; přerušení provozu MŠ Brno, Hudcova 435/47, přísp. org., včetně odloučeného pracoviště MŠ V Újezdech 5, v době od do (provoz bude opětovně zahájen dne ); přijetí účelově určeného finančního daru ve výši Kč ZŠ Brno, Hudcova 35, přísp. org., od Sdružení rodičů (příspěvek na nákup hygienických potřeb pro žáky, na pojištění žáků a na nákup školních potřeby pro žáky). Rada vzala na vědomí: žádost o umístění zákazové dopravní značky omezující provoz motorových vozidel na polní cestě spojující Medlánky a Komín; kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání na ZŠ Brno, Hudcova 35, příspěvková organizace, pro zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2015/2016: 1. trvalý pobyt ve spádové oblasti v MČ Brno-Medlánky, 2. doložení právního titulu bydlení ve spádové oblasti v MČ Brno- Medlánky (vlastnictví, nájemní vztah), 3. děti zaměstnanců školy, 4. sourozenci žáků školy s trvalým bydlištěm v jiných městských částech a obcích; termín zápisu žáků do 1. tříd ZŠ Brno, Hudcova 35, pro školní rok 2015/2016: hod hod. Z 52. zasedání ZMČ Brno-Medlánky konaného dne Zastupitelstvo schválilo: rozpočtové opatření navýšení rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2014 (dotace úřadu práce na zajištění činnosti zaměstnanců ÚMČ Brno-Medlánky z řad osob evidovaných na ÚP za 1. pololetí 2014); schvaluje rozpočtové opatření navýšení rozpočtu MČ Brno- Medlánky na rok 2014 (neinvestiční transfery z MPSV ČR na za- č í s l o 5 / ř í j e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

3 bezpečení činnosti v agendě sociálně právní ochrany dětí a mládeže ve 2. pololetí 2014); návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna pronájmem části pozemku p. č. 1012/23 v k. ú. Medlánky; návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna směna pozemku p. č. 260 v k. ú. Medlánky za pozemek p. č. 261 v k. ú. Medlánky, s doplatkem; záměr realizace akce Prodloužení kabelové trasy stávajícího VO spojovacího chodníku mezi ul. Ječná a Podpěrova a doporučuje zařazení investiční akce do rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2015; uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o dílo uzavřené dne mezi MČ Brno-Medlánky jako objednatelem a společností Stavoreal Brno, spol. s r. o., se sídlem v Brně, Tovární 850/11b (předmětem dodatku smlouvy o dílo je prodloužení termínu realizace díla Rekonstrukce sportovní plochy při ulici Matalova, o 30 dnů). Zastupitelstvo neschválilo: pořízení návrhu změny Územního plánu města Brna na pozemcích p. č. 1095, 1096, 1097, 1098, 1100, 1102, 1106/1, 1106/2, 1106/3 a 1106/4, vše v k. ú. Medlánky změna funkční plochy Plocha zahrádek ZPF-IR na pozemky Plocha bydlení BR; změnu místa pro výběh psů na ulici Jabloňová; návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna prodej pozemku p. č. 496/2 o výměře 31 m 2 a části pozemku p. č. 617/3 o výměře 20 m 2 (zastupitelstvo souhlasí s případným pronájmem uvedeného pozemku a doporučuje Majetkovému odboru Magistrátu města Brna zajistit si stanovisko vlastníků sousedních pozemků k navrhované dispozici s majetkem města Brna). Z 62. schůze RMČ Brno-Medlánky konané dne Rada schválila: čerpání rezervního fondu ZŠ Brno, Hudcova 35, přísp. org.; rozpočtové opatření navýšení rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2014 (provozní výdaje na zajištění voleb do obecních zastupitelstev a do Senátu Parlamentu České republiky); rozpočtové opatření snížení rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2014 (snížení daně z příjmu za obce); uzavření smlouvy o nájmu se společností Marka, spol. s r.o., se sídlem v Brně, Podpěrova 432/2, které se smlouvou pronajímají jednotky 439/11 výměra 74 m 2, 439/12 výměra 132 m 2 a 439/13 výměra 272 m 2 v 1. NP budovy č. p. 439 na pozemku 1704/1 v k. ú. Medlánky, včetně odpovídajícího podílu na společných částech budovy č. p. 439 a pozemku p. č. 1704/1 o výměře 678 m 2 ve výši podílu 478/990, vše v k. ú. Medlánky; vzorové znění smlouvy na poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ Brno-Medlánky, jako příspěvku na částečnou úhradu nákladů spojených s vybudováním uzamykatelné brány přístřešku na kontejnery; zařazení akce Dosadba uschlých stromů v k. ú. Medlánky do návrhu rozpočtu na rok 2015; poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2014 ve Tělocvičné jednotě SOKOL Brno-Medlánky; uzavření nájemní smlouvy mezi MČ Brno-Medlánky jako pronajímatelem a Marií a Jindřichem Macháčovými (pronájem nebytových prostor skladu č. 5 situovaných v I. NP stavby Medlánky, č. p. 563, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku p. č. 408/13 a části pozemku p. č. 408/1 v k. ú. Medlánky). sdělení Úmč brno-medlánky Obsah elektronické úřední desky ÚMČ Brno-Medlánky je od přístupný na Seznam registrovaných obcí. Informace k vítání občánků Vážení rodiče, pokud máte zájem o přivítání Vašeho dítěte v městské části Brno-Medlánky, je potřeba dítě přihlásit a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů vyplnit Souhlas se sdělováním osobních údajů dítěte. Pro přihlášení na VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ a podepsání souhlasu nás kontaktujte osobně na ÚMČ Brno-Medlánky, Úseku sociálním, Hudcova 7; případně em či telefonicky. Kontaktní osoba: Denisa Horváthová., tel , co se děje v medlánkách Co se děje v areálu FC? V souladu s naším záměrem zvýšit úroveň nabídky sportovního vyžití v Medlánkách jsme přistoupili k rekonstrukci hřišť ve fotbalovém areálu v ovocném sídlišti. Hotov je nový povrch na bývalém beachvolejbalovém hřišti. Tato herní plocha bude ještě opatřena sloupy na uchycení sítě. Vyměněny byly lavičky a došlo k instalaci lanových prvků pro děti. Probíhá rekonstrukce tenisové stěny a rádi bychom přistoupili i k rekonstrukci asfaltové plochy před ní. Současně realizujeme projekt nového hokejbalového hřiště na zašlé asfaltové ploše při ulici Matalova. Stavba se zde zkomplikovala, když společnost, která na základě subdodávky pokládala pro našeho dodavatele asfaltový povrch, neprovedla tuto práci v takové kvalitě, abychom byli ochotni dílo převzít. Po náročných jednáních se nakonec dodavateli podařilo vyjednat u subdodavatele opravu povrchu, který bylo nutné odfrézovat a znovu položit. Tím se předání o měsíc protáhlo. Hřiště by mělo do budoucna sloužit zejména tolik populárnímu hokejbalu, ale díky instalaci dvou samostatných košů jej lze využívat i k neméně populárnímu streetballu, stejně jako k dalším sportovním aktivitám. Opravu tohoto koutu Medlánek by měla nakonec završit výměna škvárového povrchu tréninkového fotbalového hřiště za umělý trávník. Tato veliká investiční akce, která je pro naši městskou část umožněna jen díky významné dotaci, by měla být realizována v první polovině příštího roku. Pozornost by měla být v budoucnu věnována také zkulturnění nevzhledného škvárového parkoviště při ulici Matalova. JUDr. Michal Marek m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 5 / ř í j e n

4 CEITEC Science Park a Vědeckotechnický park Brno možnost spolupráce mezi vědci a podnikateli V úterý 30. září 2014 proběhlo v kampusu VUT v Brně-Medlánkách za účasti ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Václava Božka a partnerů projektu slavnostní otevření dvou nových vědeckotechnických parků v Brně, CEITEC Science Park (INMEC) a Vědeckotechnického parku Brno (TITC). Investorem INMEC je Jihomoravský kraj, investorem TITC pak společnost VTP Brno, a. s. Nově vybudovaný areál nabídne firmám v oblasti pokročilých technologií a technologických inovací atraktivní vybavené administrativní plochy a laboratoře několika typů, včetně čistých prostorů a místností pro vlastní vědu a výzkum. Jedná se o prostory nacházející se v bezprostřední blízkosti Středoevropského technologického institutu CEITEC (jehož výstavba dosud probíhá) a dalších čtyř významných výzkumných center v Brně (centrum SIX Alisi, AdMaS, NETME a Centrum materiálového výzkumu), stejně jako v blízkosti strojní a chemické fakulty VUT Brno. Oba vědeckotechnické parky rozšíří stávající infrastrukturu pro podporu podnikání v oblasti inovací v Brně, a to zejména pro firmy podnikající v oblasti pokročilých materiálů, nanotechnologií, mikrotechnologií, ale také stavebnictví nebo strojírenství. Podle náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Václava Božka je pro maximální využití potenciálu kraje nezbytné, aby nově vzniklá výzkumná centra intenzivně spolupracovala s firmami a inovativní technologie se tak díky produktům těchto firem dostávaly přímo na trh. Nově otevřený park vytvoří ideální podmínky právě pro takovou úzkou provázanost mezi vědci a podnikateli. Kraj si od realizace toho projektu slibuje nová pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou, další rozvoj technologického podnikání a vytvoření zajímavého prostředí pro kvalitní investice od zahraničních firem. Provozovatelem nově vzniklých prostor CEITEC Science Park (INMEC Inovace Materiály Elektrotechnika Chemie) bude Jihomoravské inovační centrum (JIC), které se v současnosti stará o padesátku technologických firem v rámci Innovation parku a s rozvojem high-tech začínajících firem má dlouhodobé zkušenosti. V nově zbudovaném areálu budou mít začínající firmy v oblasti těchto technologií možnost setkat se s firmami dlouhodobě zavedenými na trhu. Rozpočet projektu CEITEC Science Park (INMEC) byl 383 mil. korun, Jihomoravský kraj se na jeho realizaci podílel 96 mil. korun, zbylých 287 mil. korun získal kraj z evropských zdrojů operačního programu Podnikání a inovace. Iniciátorem projektu TITC byla Krajská hospodářská komora jižní Moravy. Jeho realizace byla významně podpořena partnerem projektu, VUT v Brně, a spolufinancována z fondů EU (rovněž prostřednictvím operačního programu Podnikání a inovace). Více informací najdete na stránkách www. inmec.cz a Mgr. Alena Valentová Otevření nové pobočky ČSOB v Brně Medlánkách Pobočka ČSOB v nově budovaném Českém technologickém parku v Medlánkách je v Brně naše desátá, ale první, která nabízí nový koncept. Staví na příjemném prostředí s nadčasovým designem a pokročilými technologiemi. Maximální důraz je kladen na poradenství. Chceme, aby se u nás klienti cítili dobře a měli veškerý komfort. Pobočku tvoří otevřený prostor bez fixních pracovišť, nechybí pohodlná křesla, možnost občerstvení a využití tabletu či notebooku s wi-fi připojením. V ČSOB nově využíváme i pojišťovací poradce. Umíme velmi dobře propojit bankovní a pojistné služby. Pro studenty je v nabídce připraveno ČSOB Studentské konto s opravdu výhodnými parametry. Poslední novinkou, kterou si oblíbili nejen studenti, jsou bezkontaktní nálepky. Lze je nalepit např. na mobilní telefon, který člověk nosí vždy při sobě. Placení je pak velmi jednoduché a rychlé. Pokud Vás zajímají nové technologie a chcete navštívit opravdu moderní pobočku, přijďte se k nám podívat. Těšíme se na Vás! Lucie Holíková, ředitelka pobočky ČSOB Brno, Purkyňova 646/107, tel.: , Sportovní odpoledne plné her Za velmi krásného počasí se v neděli uskutečnily na sportovišti u rybníka Hry pro Medlánky. Toto letos poprvé spolkem Občané pro Medlánky pořádané sportovní odpoledne pro děti i dospělé bylo plné zábavy a dobré nálady. U rybníka bylo plno, vidět bylo zejména mnoho rodin s malými i většími dětmi. Poté, co se přítomní zapsali a dostali nalepovací registrační čísla, mohli absolvovat sportovní disciplíny jako slalom na trávě, skok do dálky, střelbu na branku či koš, hod na cíl nebo skok v pytlích. Všechny děti byly po splnění alespoň šesti disciplín odměněny čokoládovou medailí, diplomem a balónkem. Vyvrcholením sportovních klání byly běžecké závody. Děti všech věkových kategorií běžely čtyři různě dlouhé trasy v okolí rybníka. Závody byly napínavé a vítězství rozhodně zasloužená. Vedle dětí mohli soutěžit také dospělí. Hlavním lákadlem pro ně byly běžecké závody, ve kterých se soutěžilo o víc než jen diplom a čokoládovou medaili. Běžela se trasa ke studánce a zpátky dlouhá 3 km. Všem zúčastněným odvážlivcům se dostalo velké podpory z řad přihlížejícího publika. Výsledkové listiny běžeckých závodů a celou fotogalerii Her pro Medlánky naleznete na Slavnostní otevření CEITECu, č í s l o 5 / ř í j e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

5 Kromě sportovního vyžití se účastníci mohli občerstvit u stánku s limonádami, výbornými steaky a tortilami. Na závěr, po slavnostním zakončení her, si mohli děti a dospělí opéct špekáčky v přírodní zahradě u zapáleného ohně. Toto krásné odpoledne bylo plné nejen slunečních paprsků, ale i dětského smíchu, dobré nálady a pohody, a to je důvod proč Občané pro Medlánky rádi pořádají takové akce. Klára Drápalová Drakiáda na medláneckých kopcích V sobotu 27. září 2014 uspořádala Česká tábornická unie T. K. Rozrazil Brno, první ročník drakiády na medláneckých kopcích. Přestože zkušení plachtaři v pátek vyhrožovali deštivým dopolednem (po letošní doslova propršené druhé polovině prázdnin a intenzívním dešti o medláneckých hodech by se nebylo čemu divit), nakonec se počasí umoudřilo. A nejenže nezačalo pršet, ale nakonec se udělal pro budoucí malé piloty a pilotky draků a dračic i příznivý vítr (tak akorát, aby naše stroje létaly, ale netrhaly se). Děti plnily nejrůznější úkoly a pod vedením zkušených instruktorů (stavitelů draků) si mohly také vlastnoručně vyrobit (a vybarvit) svého draka. Při závěrečném pouštění draků na zadním medláneckém kopci se pak ukázalo, že ony vlastnoručně vyrobené draky dělají nejen větší radost než ty kupované (možná barevně zajímavější a honosnější), ale vlastně tak trochu i lépe létají. Více informací o činnosti tábornického klubu Rozrazil Brno naleznete na cz. Zde je kromě plánovaných akcí pro tento školní rok uveden také rozpis schůzek pro starší i mladší děti v Medlánkách. Mgr. Alena Valentová kultura Ohlédnutí za svatováclavskými hodovými slavnostmi Ve dnech 19. až 21. září se uskutečnily letošní Medlánecké svatováclavské hodové slavnosti. Stejně jako většina akcí, které se v srpnu a září nejen v Medlánkách organizovaly byl i jejich průběh citelně poznamenán nepřízní počasí. Celoroční práce hodového výboru vyvrcholila v pátek 19. září 2014 stavěním máje. I v letošním roce se stavěla klasicky, tj. ručně. Děkuji všem, kteří pomáhali. Jirkovi Műllerovi za přivezení máje, všem dívkám z krojované chasy a Lidušce Stloukalové za její nazdobení a za její postavení všem krojovaným chasníkům i těm z vás, občanů, kteří jste přišli přiložit ruku k dílu, tedy k nůžkám a k lanům. Večerní předhodovou zábavou v parku nás provázela skupina Onkels ze Znojma. Sobotní ráno ještě vypadalo celkem příznivě. Meteorologové sice vyhrožovali nějakými dešti, které ale neměly mít trvalý charakter, a všichni jsme tak trochu spoléhali, že to Brno (a hlavně Medlánky) jen lízne. Při dopoledním zvaní na hody svítilo chase slunce do zad a vše vypadalo, že nás čeká celkem příjemné odpoledne v parku. Za slunečních paprsků se stihly odtancovat tanečky nejmenších a prostředních krojovaných dětí a Moravská beseda v podání tzv. středňáků (jakýsi dorost medlánecké krojované chasy). Poděkování patří paní Zdeně Egnerové, Sylvě Havelkové, Sylvě Knížkové, Ing. Ludmile Podracké a Mgr. Vladimíře Vespalcové, které s naší drobotinou (celkem se letos do programu hodů aktivně zapojilo 104 krojovaných dětí) celou tu nádheru nacvičily. Děkuji i maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům, kteří s dětmi pravidelně docházeli na nácviky a pak je ještě i oblékli do nažehlených krojů a v sobotu a v neděli našli čas na to, aby s nimi na hody i osobně přišli. Udělení hodového práva Krojované děti vystřídal slavnostní příchod Medlánecké krojované chasy 2014 do parku a pak i slavnostní příchod vrchnosti. Hlavní stárek Richard Navrátil v doprovodu své taneční partnerky Alžběty Vackové požádali starostku o udělení hodového práva. A než jsme stihli všechny ty obvyklé tanečky kolem udílení hodového práva (diskuse nad tím, zda je opravdu všechno připraveno, chasa není opilá, stárky jsou správně ustrojeny) a pan Franz odříkal hodové regule, bylo už jasné, že opravdu zmokneme. S hlavním stárkem jsme ještě přeříkali naši básničku a já stihla hody povolit, ale tu rychtářskou hůl povýšenou na hodové právo jsme v intenzívním lijáku už na máju nepověsili. Naštěstí chasa na pódiu začala duchapřítomně zpívat (a musím říct, že jim to celkem šlo), takže ta chvíle, než všem došlo, že díky stavu rozmočenosti trávníku si už v parku letos nezajucháme, byla příjemně vyplněná. Počasí se večer přeci jen trochu umoudřilo. Takže, i když jsme zábavu přesunuli do Společenského centra Sýpka (v horním sále hrála dechová hudba IŠTVÁNCI a v Konírně Cimbálová muzika Šmytec), příjemně teplé počasí v noci umožnilo návštěvníkům pobývat i ve venkovních prostorách nádvoří SC Sýpka. Nedělní ráno začalo tradiční hodovou mší na Sýpce pod vedením otce Jana Kotíka. Za přípravu nedělní Mše svaté patří velký dík Gustovi Dobešovi a dále všem, kteří se podíleli na její realizaci a také se jí zúčastnili. Nedělní odpoledne na nádvoří SC Sýpka zahájila šermířská skupina Bravo Team komponovaným pořadem plným her a soutěží pro děti. Průvod na Sýpku My pořadatelé jsme celé odpoledne doslova očima drželi mraky na obloze, aby alespoň slavnostní hodový průvod stihl na Sýpku přijít za sucha, protože ani v nedělní předpovědi počasí nechyběl slib vydatných přeháněk. Nakonec to vyšlo, takže příchod hodového průvodu na nádvoří SC Sýpka byl sice méně impozantní než do parku, ale i tak bylo na co koukat. V čele průvodu jeli stárci na koních, následováni kočárem s vrchností (paní kněžnou v doprovodu správce medláneckého panství pana Franze). Za nimi šlo nebo jelo na voze více než 160 krojovaných všech věkových kategorií (od nejmenších dětí až po medlánecké panímámy). Celým hodovým průvodem a následnou hodovou zábavou nás i v letošním roce doprovázela dechová hudba ZDOUNEČANKA, která hrála až do slavnostního vrácení hodového práva zpět do rukou starostky (i přesto, že jsme si díky sobotnímu dešti letošní právo tak trochu předali nepředali). m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 5 / ř í j e n

6 Poděkování Závěrem mi dovolte poděkovat všem, které jsem dosud nejmenovala a kteří se na přípravě letošních hodových slavností podíleli (a věřte mi, že jich je opravdu hodně, snad na nikoho nezapomenu). Poděkování patří hlavnímu stárkovskému páru, Richardu Navrátilovi a Bětce Vackové, a celé letošní medlánecké hodové chase. Velké poděkování patří členům hodového výboru (zejména manželům Evě a Honzovi Barákovým, Zdeně Egnerové, Vlaďce Vespalcové, Denisce Horváthové, Haničce Lupínkové a všem lidem na pokladnách). Poděkování patří Tomáši Mašijovi za moderování obou hodových dnů a Mirkovi Zdražilovi za řeholi s elektřinou. Zvláštní poděkování patří zaměstnancům ÚMČ Brno-Medlánky, kteří se do přípravy a realizace letošních hodů zapojili speciální poděkování patří chlapům z údržby, protože ti si v letošním roce (díky krizovému řízení spojenému se sobotním lijákem) na hodech mákli více než kdy předtím. Poděkování patří rovněž i zvukařům, kteří museli v letošním roce díky dešti operativně nazvučit tři scény. Dík zaslouží i vrchnost, které nás i v letošním roce poctila na hodech svou návštěvou, paní kněžně Evě Theimerové a panu správci Franzovi, Liboru Olšanovi. A také obecním policajtům, kteří po celou dobu hodů dohlíželi nad dodržováním hodových regulí, Honzovi Egnerovi a Mirkovi Flekovi. Dík patří rovněž strážníkům Městské policie Brno, revíru Královo Pole, kteří dohlíželi nad chováním návštěvníků a významně pomáhali s organizací hodového průvodu. Vám všem patří mé obrovské poděkování velmi si Vaší práce a pomoci vážím a vím, že bez ní by to opravdu nešlo. A protože tyto hody byly mé starostenské hody poslední, dovolte mi, abych Vám (ještě jednou) poděkovala i za všechny hody v letech předchozích, kdy jsem měla tu čest s Vámi na nich kooperovat. Mgr. Alena Valentová Pár slov k hodové mši Již dlouho před koncem září jsem byl dotazován, proč nemáme hody na Václava, když to tak pěkně vychází. Musel jsem odpovědět, že všechno není vždy podle mých představ, ale zároveň jsem věděl něco navíc... Od jednoho moudrého člověka se mi dostalo poučení, že hodové slavnosti v podzimním termínu, okolo svátku hlavního českého patrona, jsou mnohaletou zvyklostí ještě z dob monarchie. Prý se tehdy často slavilo, a tak bylo rozhodnuto, že se bude hodovat jen jednou a zřejmě byl doporučen termín kolem svátku sv. Václava. Takže hody jsou poděkováním za dobrou úrodu a Boží přízeň při dobývání darů z polí a zahrad. Není tedy důležité přesné datum, ale úmysl vděčnosti. A to také vyjadřuje mše svatá, která je vždy krásně na Sýpce slavena. I ta letošní byla taková a patří poděkování všem, kdo se na její přípravě a průběhu podíleli. Zvláště děkuji krojovaným párům a našim chlapům z údržby, kteří perfektně proměnili hodový sál v místo, kde mohla být důstojně slavena eucharistie. Musím si však trochu i rýpnout. Když jsme při přípravě roznášeli židle a já jsem požadoval ještě lavičky, čím by se kapacita zvýšila přes 220 sedících, bylo mi vyhověno s velikou nedůvěrou. Dokonce jsem byl vyzván k sázce: Když Sýpka nebude praskat ve švech, zaplatím 3 litry vína, v opačném případě dostanu podstatně víc já. Vyhrál jsem, mnoho lidí muselo dokonce stát. Tak jsem zvědav, jak se k tomu chlapci postaví, zatím se mi vyhýbají. Přeji vám všem radostný podzim, plný vděčnosti za vše dobré. Augustin Dobeš hrají tramp-folkové kapely Doprovodný program: Koncert pro Matěje Přátelé a kamarádi, zveme vás na benefiční koncert pro Matěje. Celý výtěžek z této akce bude věnován na podporu léčby Matěje. Těšit se můžete na folkové a folk trampské kapely Bounty, Přístav a D.N.A., které budou hrát bez nároku na honorář. Budete mít možnost pohovořit s rodiči Matěje a seznámit se s jeho smutným osudem. Chcete-li svou účastí přispět na Matýskovu léčbu, prosíme o zaregistrování na koncert.promateje.cz Vstupné je 150 Kč. Platbu prosíme předem převodem anebo platební kartou na sbírkový účet /0100. Po zaplacení zašleme em vstupenku na Vaše jméno. Vstupenky nejsou číslovány. Oblečení neformální. Budeme rádi, pokud o koncertě řeknete svým přátelům. V sále budou ke zhlédnutí fotografie Matýska a také prodejní výstavka šperků na pomoc Matějovi od firmy Na vaši účast se těší rodiče Matěje a zástupci organizujícího občanského sdružení PRO MATĚJE. Naše městská část Brno-Medlánky se spolupodílí na Benefičním koncertě bezplatným poskytnutím Společenského centra Sýpka, Kytnerova 1 a propagací koncertu v naší městské části. Brána 2014 V sobotu se ve Společenském centru Sýpka opět koná celostátní finále festivalu Brána, jehož vyhlašovatelem je Česká tábornická unie. Jedná se o soutěž pro děti a mládež v kategoriích do 15 a do 18 let a medlánecká Sýpka jej za aktivní podpory MČ Brno-Medlánky hostí už mnoho let. Pokud chcete vidět a slyšet mladé umělce, kteří postoupili z oblastních kol pořádaných po celé republice, přijďte se v době od 9 do 17 hodin podívat a poslechnout si jejich výkony. Večer od 19 hodin bude slavnostní vyhlášení vítězů, které bude zpestřeno zajímavým hostem. Těšíme se na vás! č í s l o 5 / ř í j e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

7 dětský klub medlánci školské okénko Dětský klub Medlánci vás zve na LAMPIONOVOU STEZKU KDY: od 17:30 KDE: sraz všech světlušek bude na kopci u dětského hřiště v Újezdech Těšit se můžete na tajemnou přírodu plnou světel. Cestu zakončíme ohněm v přírodní zahradě. Pro zahřátí zde bude připraven teplý čaj a malá odměna pro děti. S sebou nezapomeňte vzít: lampiony, bludičky a jiná světla, vlastní špekáčky na oheň a 30,-Kč za dítko. Dětský klub Medlánci vás zve na ADVENTNÍ TVOŘIVÉ SETKÁNÍ NAD SVAŘENÝM VÍNEM Kdy: od do Kde: DK Medlánci, Kytnerova 19a Za kolik : V ceně je zahrnut hotový korpus na jeden věnec, materiál na jeho dozdobení včetně svíček a podložek pod ně a občerstvení. Pro velkotvořivce bude možnost dokoupení materiálu na místě. Abychom mohli zajistit dostatek materiálu, je třeba se na akci přihlásit na do Do předmětu zprávy uveďte: ADVENT. Školní rok sotva začal a už se naši žáci zapojili do celé řady aktivit, které mají i letos doplnit jejich stávající znalosti nebo jsou součástí poznatků nových. Stali jsme se partnery pilotního projektu Příprava žáků pro reálný život ve společnosti aneb Propojení školy s odbornou a všeobecnou praxí spolu se Střední průmyslovou školou chemickou v Brně. Také v soutěži brněnské zoo jsme měli svoje želízka v ohni. Září bylo tradičně i dobou návštěvy našeho hlavního města. V projektu pro 9. třídy nám šlo nejen o historická místa metropole, ale i o současnost. Navštívili jsme Poslaneckou sněmovnu i Senát PČR, což v předvolebním čase do komunálních úřadů a v Medlánkách i do senátu pokládáme za velmi aktuální. Zajímavá pro žáky byla i návštěva židovské čtvrti v Praze jako zahájení další každoroční akce exkurze do Osvětimi, která dovrší dějepisný celek o druhé světové válce začátkem května. A naši noví šesťáci si přestup na druhý stupeň začátkem října také trochu zpříjemnili. Na adaptačním pobytu na Hálově mlýně nedaleko Brna strávili společně s novými třídními učitelkami, školním psychologem, speciálním pedagogem, zástupcem školy pro II. stupeň a spoustou týmových aktivit dva dny, které se všem velmi líbily. Doufám, že dobrý start bude znamenat i dobrý doběh do cíle. Poděkování Ve čtvrtek 18. září se završilo úsilí a za přítomnosti mnoha hostů a zástupců MČ Brno- Medlánky byla oficiálně předána k užívání nová půdní vestavba medlánecké školy II. etapa, ve které se nyní nacházejí 4 kmenové učebny, jazyková učebna a kabinet a která byla realizována z prostředků MČ Brno-Medlánky s dotací z rozpočtu města Brna. Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se svým pracovním nasazením zasloužili o to, že se medlánecké děti mohou učit v moderních učebnách na velmi vysoké úrovni vybavenosti. Dovolte mi jmenovat především zastupitele naší MČ Brno-Medlánky v čele se starostkou Mgr. Alenou Valentovou a zástupce stavebních firem, které se na dostavbě i vybavení podílely: Projekční kancelář Šenkyřík; VAŠSTAV, s.r.o.; Brněnské komunikace, a.s.; MY DVA group, a.s. Žáci si pro všechny hosty připravili krátké kulturní vystoupení a přispěli tím k slavnostní atmosféře. Mgr. Dagmar Černá, ředitelka školy z činnosti klubu důchodců Blahopřání Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se v těchto dnech dožili svého životního jubilea. Do dalších let jim přejeme hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, spokojenosti, lásky a porozumění blízkých, stálý optimismus, mnoho životní síly, spoustu dnů plných nádherných maličkostí, které činí život bohatým. Drahomíra Nováčková Růžena Kallusová Jan Jagelský Astrid Kučerová Antonie Synková Josef Láf Jiří Hudec 70 let 90 let 75 let 75 let 85 let 75 let 70 let Josef Ptáček Jan Knos Oldřiška Haluzová Zdeněk Kalvoda Michal Vačkář 70 let 70 let 75 let 75 let 70 let Všechno nejlepší! za SPOZ: V. Vespalcová m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 5 / ř í j e n

8 Z KRONIKÁŘOVA ZÁPISNÍKU Povolební z Valašska Dyž včílej člověk poslúchá rádio lebo televíziu, tož všeci mudrujú o volbách. Šak co já sem sa ve škole učíl a pamatuju, až do roku 1905 neměli drobní ludé volební právo. Volil enem ten, gdo platíl přímé daně. Gdo měl největší grund byl starostú, ti štyřé pomenší byli radní a ostatní už enem tak. Podla velikosti a hlúposti. Šak císař pán říkávali, že nechcú chytré, ale hodné poddané. Tož, jednúc takéj pán starosta šak už ani nevím z keréj dědiny, vracajúc sa ze Vsetína, stavili sa jako obyčejně u Sušíla na Ohradě vypiť krapku téj šmatláně, co by jim nohy lepší šly. A prám před tím donésl jakýsi chlapík Sušílovi do novéj kuželně dvanáct nových kulí. Aj omalovaných šest červených a šest bílých. Ale Sušíl stará držgrešla jich kúpil enem šest. A tak chlapík celý smutný seděl a přemýšlál, jak by sa tých šesti zbavíl. A v téj došli pán starosta a hnedkaj sa ptajú: Člověče, co za práci znášajú také velekúcné vajce. Dyť sem to v životě ešče neviděl. A ogařisko vybíjanec jakýsi přisedli si k pánu starostovi, dali sa mu cosi šepkať do ucha a netrvalo dlúho, kšeft byl uzavřítý. Pán starosta přidaci dom hnedkaj musel obecní sluha všechna štyřé radní obletět, aby sa věci důležitéj a neodkladněj dostavili k pánu starostovi. Tož, vítajte chlapi, vítajte chlapi! Na dnešní deň budete do nájdelší smrti vzpomínať, jakého sta měli chytrého a múdrého starostu. Dneskaj sem kúpil toť na Vsetíně šest kobylích vajec, z kerých sa vyklúvú hříbjata. Z bílých šimlé, z červených fuksé. A tož mně aj, ogařisko, vypověděl, co s nimi máme dělať. Jednu hrubú ošteru budeme s nima měť. Musíme na nich sami seděť! Já jako starosta možu obsednúť dvě, vy jako radní enem po jedném. Obyčajní chlapi se k tém nehoďá, lebo to by bylo po tém toléj koní, že by byli za pakatel. Za sedum dní, ráno ešče za tmy, musíme jich vynést na Javorník a tam jich proti východu slunca prohlédnem, lesti néni nekeré čisté. Od teho dňa, pán starosta a štyřé radní jakoby z dědiny zmizeli. Seděli na vajcách, fajky kúřili, pluli a nadávali a enem to jich ponúkalo, že si vyseďá hříbjata. Za sedum dní se hrnuli na Javorník. Šak než se tam člověk vyškrábe, pořádně sa zapotí. Vepředu šél pan starosta, v košatině na zádech kobylí vajce, za ním štýři radní. Ale co čert nechcél. Pán starosta zakoptali sa na haluzi, brgúc dúle břuchom, koš jim přeletěl přes hlavu, vajce sa vysypaly a horem pádem dolů Javorníkem. Z húščí vyletěl krdel polekaných zajíců. Hříbjata, hříbjata, nenechte jich utěkať volali pán starosta. No, ale chytajte zajíce! Tož, když nechytli radní zajíce, chytili pána starostu. V životě nedostál toléj ran jako vtedová. Ran tam padlo jako za tureckej vojny. Pánu starostovi zústaly enem vzpomínky. Šak co to mohly být za hříbjata. Dyť byly teprú týdeň zaseděné, ešče také malúčké a jak už uměly utěkať! Z lidové valašské moudrosti připravil PhDr. Miroslav Vespalec, kronikář MČ Ulice Hudcova aneb Karel Hudec versus František Hudec V minulém čísle Zpravodaje byl uveden článek Pojmenování ulic v naší městské části a byla zde i zmíněna krátká historie různých názvů dnešní ulice Hudcovy. Jelikož jsem se dříve zabývala historií medlánecké školy, samozřejmě mou první otázkou bylo, proč se ulice, na níž škola stojí, nazývá právě Hudcova? Rovněž jsem vzala do ruky Seznam ulic města Brna brněnské historičky Mileny Flodrové a Blaženy Galasovské, kde je uvedeno, že Hudcova ulice je pojmenována po Františku Hudcovi, ovšem brzy jsem v školní kronice a později i v Archivu města Brna narazila na jméno jiné. Skutečně existoval František Hudec, jenž byl učitelem na obecné škole v Židenicích a byl umučen v Kounicových kolejích nacisty v onom pohnutém roce Na medlánecké škole však nikdy nepůsobil a nikdy se jeho jméno neobjevilo v žádném úředním či kronikářském záznamu školy. Naopak zde bylo zmíněno jméno Karla Hudce. Karel Hudec se narodil 21. ledna 1889 v Brně (tedy ve stejném roce jako František Hudec a snad i to přispělo k záměně těchto dvou osob při sestavování Seznamu ulic). Navštěvoval cvičnou školu při učitelském ústavu v Brně, tamtéž školu měšťanskou a učitelský ústav, kde roku 1908 odmaturoval. Zkoušku učitelské způsobilosti vykonal roku 1911 v Brně. Poté jako novopečený učitel začal působit od 16. září 1908 ve Zbýšově u Rosic. Po vypuknutí první světové války okamžitě narukoval a 18. května 1915 byl na ruské frontě zajat. 23. ledna 1917 se přihlásil do legií a sloužil u 7. Tatranského pluku. V roce 1919 absolvoval důstojnickou školu a stal se důstojníkem u 10. pluku pana Jana Sladkého Koziny. Prošel sibiřskou anabází a do vlasti se vrátil až v srpnu 1920 přes Japonsko a Panamu, tehdy již v hodnosti poručíka. Po návratu se přestěhoval do Mokré Hory a rozhodl změnit i pracoviště od 1. října 1920 vyučoval v Jehnicích, nejprve jako učitel a od 1. března 1935 jako definitivní řídící učitel. V Jehnicích a Mokré Hoře působil také od prosince 1927 také v obecní radě, kam byl zvolen za stranu národně socialistickou. Vstup do medlánecké školy Do historie medlánecké školy vstoupil , kdy vystřídal na místě řídícího učitele Evžena Viktorina, který z medlánecké školy odešel řídit školu v Brně Obřanech. Správu medlánecké školy si podržel ve svých rukou až do , kdy byl úřady donucen odejít do výslužby z důvodu, že byl bývalým legionářem. Ve vedení školy ho vystřídal řídící učitel František Pospíšil, který pak působil na škole až do konce války. Karel Hudec během druhé světové války působil v odbojové organizaci Silver B jednalo se o paradesantní výsadek vyslaný z Anglie na území Protektorátu Čechy a Morava. Připomeňme si, že vedle operace Silver B, existovala také operace Silver A a Anthropoid všechny tři byly vysazeny společně nad protektorátní území v noci 29. prosince Vinou navigátora ale došlo k chybě a výsadky seskočily jinde, než bylo původně určeno. Členové Silver B Jan Zemek a Vladimír Škácha se potýkali s řadou nesnází: na kontaktních adresách neuspěli, pokus o navázání spojení s odbojem byl neúspěšný, a tak se začali ukrývat u Zemkových příbuzných v Řečkovicích postupně bylo do jejich ukrývání zaangažováno několik desítek osob. Mezi nimi i Karel Hudec byl zatčen 12. června 1944 právě za to, že ukrýval Zemka a Škáchu, které stíhalo gestapo. Po zatčení byl držen na Kounicových kolejích. S blížící se frontou začalo brněnské gestapo koncem ledna 1945 převážet vězně do hlubšího zázemí v říši, aby nepadli do rukou nepřítele živí. Počátkem dubna 1945 sestavovaly jednotlivé referáty seznamy nejnebezpečnějších vězňů, kteří měli být popraveni na jejich základě byl sestaven transport KL 3 o 207 osobách, v němž byl i Karel Hudec v transportu byl jediný, kdo byl příslušníkem odbojové organizace Silver B. Transport vyrazil z Brna vlakem 7. dubna 1945 přes Jihlavu do koncentračního tábora Mauthausen, kam dorazil 9. dubna. Svou poslední noc z 9. na 10. dubna 1945 strávil Karel Hudec spolu s ostatními vězni v koupelně koncentračního tábora. 10. dubna 1945 zemřel v plynové komoře. Až do konce roku 1945 na škole v Medlánkách nevěděli, co se s Karlem Hudcem stalo. Na četné dotazy úředních orgánů, které požadovaly nahlásit všechny poškozené z období Protektorátu, odpovídali, že se Karel Hudec zatím nevrátil. Teprve počátkem roku 1946 se dozvěděli pravdu. Na jeho počest byla ulice Zámecká 25. září 1946 přejmenována na ulici Hudcovu. Mgr. Sylvia Laurincová, historička č í s l o 5 / ř í j e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

9 sport Oslavy 90. výročí bezmotorového létání na medláneckých kopcích V minulém čísle Medláneckého zpravodaje jsme věnovali obsáhlou obrazovou a textovou přílohu dlouhé historii medláneckého sportovního letiště. Letiště, kde se v roce 1924 konala I. národní soutěž plachtových letadel v Československé republice, letiště, kde se před devadesáti lety (potažmo před sto lety viz příloha minulého čísla Medláneckého zpravodaje) začala psát dlouhá historie bezmotorového létání u nás. Oslavám, které proběhly od 19. do 21. září 2014, předcházela poměrně dlouhá příprava všech zainteresovaných členů Aeroklubu Brno- Medlánky, jejímž cílem bylo připravit důstojné setkání všech bývalých i současných členů našeho aeroklubu. Mokrá varianta oslav Bohužel ani této akci se nevyhnul strašák všech pořadatelů akcí pořádaných ve druhé polovině letošního léta, tedy nepřízeň počasí. První špatné předpovědi počasí se sice začaly objevovat již počátkem pracovního týdne, ale jako pořadatelé jsme se stále snažili tvářit a myslet optimisticky a věřili jsme, že se situace stran počasí přeci jen do konce týdne vylepší. Bohužel, meteorologové si vytrvale trvali na svém a tak jsme smířeni s osudem v pátek 19. září nachystali mokrou variantu oslav s tím, že letošní oslavy budou, bohužel, bez létání. Jako náplast pro všechny účastníky byla připravena poměrně Doprava repliky předválečného kluzáku Hol s der Teufel, zapůjčeného z AK Raná u Loun, na start. Vyhlídky horkovzdušným balonem společnosti Viktoria udělaly radost nejen dětem. Setkání bývalých i současných členů Aeroklubu Brno-Medlánky v hangáru AVEKO. Vlastní letový den zahájil start repliky předválečného školního kluzáku SG-38 gumicukem. obsáhlá výstava fotografií z historie i současnosti létání na Medlánkách a na Brněnsku a také sestřih nejzajímavějších videí z historie i současnosti létání členů našeho aeroklubu. V sobotních ranních hodinách se všichni pořadatelé z řad členů Aeroklubu Brno-Medlánky sešli k posledním přípravám a napjatě očekávali, kolik přijde návštěvníků. Přihlášeno bylo více Nejen pro děti byl atrakcí záchranářský vrtulník. Všechny fota Lucie Canovová než 160 bývalých odchovanců létání na Medlánkách a dalších leteckých odborností provozovaných na letištích v Brně, z nichž ti nejstarší patřili k absolventům prvních poválečných kurzů na Medlánkách, a již od čtvrtka se v prostorách letiště pohyboval host z Německa, který na Medlánkách absolvoval svůj elementární výcvik za 2. světové války v rámci plachtařské školy Národně socialistického leteckého sboru NSFK. A ačkoliv v dopoledních hodinách začalo opět poměrně vydatně pršet, v hangáru AVEKO, který se přeměnil ve výstavní a konferenční prostory, se během dopoledních hodin sešlo opravdu hodně starších i mladších veteránů medláneckého i brněnského létání (vedle plachtařů i další odbornosti motorové létání, parašutisté a další). Vlastní oslavy započaly krátkými projevy organizátorů setkání, oficiálních představitelů Aeroklubu Brno-Medlánky a hostů. Nechyběla ani vzpomínka na veterány našeho aeroklubu, kteří se již tohoto setkání nedožili, doprovázená videosestřihem z historie i současnosti létání na Medlánkách, za zvuku písně Bílej brus v podání Evy a Vratislava Daňkových, členů Janáčkovy opery Národního divadla v Brně. Na létaní nakonec došlo Následoval start kluzáku SG-38 pomocí gumicuku a letecká akrobacie na kluzáku L-13 AC Blaník, což měly být (s ohledem na počasí) jediné letové atrakce tohoto dne. Ale pak se počasí ustrnulo a déšť začal pomalu ustávat. Do vzduchu se tak osmělila i další letadla. Nejdříve proběhlo několik dalších startů gumicukem a pak, když déšť ustal úplně, původně zamýšlený záměr old-timer víkendu nabral původní směr. Do vzduchu postupně vzlétly mnohé old-timery z hangáru našeho aeroklubu a i ty, které byly pro účely oslav zapůjčeny z jiných aeroklubů. Ve vzduchu se objevil vojenský vrtulník z výzbroje Armády ČR a návštěvníci měli možnost prohlédnout si zblízka i záchranářský vrtulník používaný v rámci Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje. Nechyběly ani vyhlídky horkovzdušným balónem společnosti Viktoria. Navzdory počáteční skepsi vůči vývoji počasí, se nakonec létalo až do soumraku, takže jsme pak všichni večer mohli shodně konstatovat, že počasí nakonec přeci jen vyšlo a utvořilo důstojný rámec setkání všech starších i mladších odchovanců našeho letiště, kteří, podle toho, co jsem v hangáru zaslechla, měli opravdu na co vzpomínat. Fotografie, včetně společného snímku všech účastníků setkání a krátké motivační video průběhu oslav, z něhož je myslím nejlépe patrné, jak si oslavy všichni zúčastnění užili, je zveřejněno na oficiálních stránkách Aeroklubu Brno-Medlánky (www.akmedlanky.cz). Další videa a fotografie z oslav i pokračování old-timer víkendu z následujícího týdne jsou k dispozici i na dalších stránkách na internetu. Na stránkách AK Medlánky je ke stažení i brožura, která byla vydána k 90. výročí létání na Medlánkách, která shrnuje nejen historii, ale i současnost létání na našem sportovním letišti. Mgr. Alena Valentová m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 5 / ř í j e n

10 Služby veřejnosti Floristická show OXALIS květinářství Časem vánočním Floristické umění předních brněnských floristů Milana Dopity a Lukáše Kouřila, doplněné vystoupením herce a zpěváka MDB Roberta Jíchy, můžete shlédnout dne od hod. v kulturním centru Sýpka v Brně-Medlánkách. Vstup ZDARMA nutno předem rezervovat vstupenky! (telefonicky , em nebo osobně Banskobystrická 166, Brno Řečkovice). Vstupenky budou k vyzvednutí v Oxalis květinářství Banskobystrická 166 od Pozvánka na Výstavu Sdružení zahrádkářů Hortus zve všechny příznivce na podzimní výstavu ovoce, zeleniny a květin, která se bude konat ve dnech (sobota, neděle, pondělí) od 9.00 do hod. v sále bývalého pivovaru v Brně-Řečkovicích. Příjem vzorků bude probíhat (pátek od do hod.) Srdečně zve výbor Hortus Jak se co nejlépe postarat o seniory? V Rajhradě u Brna se začátkem října tohoto roku otevře nový domov pro seniory poskytující kvalitní bydlení se sociální péčí Akátový dům. O jeho výhodách a přínosech s Mgr. Večeřovou z vedení Akátového domu: Na začátek otázka, která mě osobně zajímá proč Akátový dům? Ve vnitřním parku se nachází nádherný vzrostlý akát a senioři se tak mohou těšit na to, že jim strom v letních dnech poskytne příjemný stín. Proč by měli senioři, popř. jejich rodiny, uvažovat o bydlení v Akátovém domě? Akátový dům se vyznačuje výbornou dostupností veškeré občanské vybavenosti, a proto si senioři mohou nakoupit, zajít na poštu či do lékárny a vyřídit spoustu věcí sami, bez pomoci druhých a bez pocitu, že jsou na někom závislí. Tzn., že je určený převážně pro aktivní a samostatné seniory? Ne, v Akátovém domě jsou k dispozici pečovatelky a hospodyně, jejichž služby senioři mohou, ale nemusí využívat. V okamžiku, kdy se zdravotní stav seniora zhorší, nastupují hospodyně a pečovatelky, které se vším pomohou. Je Akátový dům něčím výjimečný? Naši klienti oceňují především skutečnost, že čerpají a platí pouze takové sociální služby, o které mají zájem a které skutečně potřebují. Ubytování s poskytováním základní péče v samostatném pokoji stojí Kč za měsíc. Co by jste Akátovému domu a jeho obyvatelům popřála? Přeji všem obyvatelům Akátového domu, aby se jim jejich nové bydlení líbilo a aby si podzim života užívali plnými doušky. Akátovému domu přeji, aby byl místem, kde jsou spokojení jak jeho obyvatelé, tak zaměstnanci, kteří se o obyvatele starají. Akátový Dům, Městečko 52, Rajhrad; tel.: , CVČ Domino Kořískova 16 Brno-Řečkovice tel: Zveme zájemce o tvoření na tyto akce: KOUZLO PATINOVÁN KOUZLO PATINOVÁNÍ, , Napatinujeme si dřevěnou kr čtvrtek hod. pomocí vlastnoručně vyroben Napatinujeme si dřevěnou krabičku 10 let.(krabička (třeba na dárky nebo drobnosti) a ozdobíme JE V CENĚ KUR pomocí vlastnoručně vyrobených VINUTÉ šablon. PERLY, Výroba vinutých perel, vhodn Jednorázová cena 350 Kč dospělí, 250 Kč náušnice či náhrdelník. děti od 10 let. (KRABIČKA JE V CENĚ Počet míst KURomezen. Přihlašo ZU). Přihlašování nutné do VINUTÉ PERLY, , ADVENTNÍ VĚNCE, 2 čtvrtek hod. čtvrtek 16:30-19:00 nebo s Výroba vinutých perel, vhodné Krásné pro věnce dospělé a děti od 10 let. Dotvoření zavěšení. výrobků Jednorázová cena z jehličí, chvoj Přihlašování do jako náušnice či náhrdelník. Počet míst omezen. Přihlašování do Možno VELKÝ KERAMICKÝ domluvit i jiný termín.cena: 3 osoby, 16:00 (Poslední 100 volná místa) SEMIN Kč/hod. + 1 perla v ceně, další Intenzivní perly dle práce v keramické Pokračování (2. díl), 7. a vel Kč. ADVENTNÍ VĚNCE, , čtvrtek nebo sobota hod. Krásné věnce z jehličí, chvojí, stužek a přírodnin. 1 velký na stůl a jeden malinký na zavěšení. Jednorázová cena 300 Kč dospělí, 200 Kč děti. Přihlašování do VELKÝ KERAMICKÝ SEMINÁŘ akreditovaný MŠMT, , hod. (Poslední volná místa) Intenzivní práce v keramické dílně, pro dospělé. Více info a přihlášky viz. kontakt. Pokračování (2. díl), 7. a Cena 1800 Kč/2 dny. Přihlašování na akce u Jany Podzemné, viz. kontakt v hlavičce. CVČ Dom kontakt: tel ww w Zveme zájemce o tvoření na tyt Cena: 3 osoby, 100 kč/hod+ Přihlašování na akce u Jany Podze řádková inzerce Provádím pokládku plovoucích podlah, koberců, montáž nábytku, malování a instalatérské práce. tel Nabízím výuku hry na housle, zobcovou flétnu či výuku hudební nauky pro děti předškolního a školního věku. Tel: Počítačové služby. Tel , Paní na úklid hledá se spolehlivá paní na úklid společných prostor bytového domu v Medlánkách. Tel č í s l o 5 / ř í j e n m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j

11 Město poskytuje zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna zápůjčky s 3% úrokovou sazbou na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové řízení. Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských částí a na internetové adrese (Správa města > Magistrát města Brna > Úsek hospodářský > Bytový odbor > Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna). O zápůjčku, která bude poskytována v roce 2015, mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínu od do Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech městských částí, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti podávají, a na výše uvedené internetové adrese. K zajištění zápůjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město ručitele. Tyto zápůjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva k opravované nemovitosti ve prospěch města po dobu splácení. Výběr žadatelů o zápůjčku provádí Komise bydlení Rady města Brna. O výsledku výběrového řízení jsou všichni žadatelé písemně vyrozuměni prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna. Do výběrového řízení nejsou zařazováni žadatelé, kteří již k předmětné nemovitosti zřídili zástavní právo nebo jiný obdobný závazek. Za vyřízení smlouvy žadatel nehradí žádný poplatek. Smlouvu o zápůjčce vyhotoví Bytový odbor také zdarma a poplatky za vedení účtu hradí město. Další výhodou zápůjčky je možnost předčasného splacení zápůjčky. K předčasnému splacení zápůjčky město sdělí dlužníkovi výši úroku, příp. výši úmoru a úroku dle skutečné výše zápůjčky a skutečné doby jejího splácení. Finanční prostředky čerpá žadatel dle konkrétních účelů na základě faktur nebo paragonů, a to po dobu 6 měsíců až 1 roku od otevření účtu. Po uplynutí 6 měsíců od otevření účtu zahájí splácení formou měsíčních splátek. Po úplném splacení zápůjčky připraví město podklady k provedení výmazu zástavního práva v katastru nemovitostí. Zápůjčku je možno žádat na více účelů v jednom termínu. Bližší informace o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře č. 280 a 281, nebo na telefonních číslech a Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB ŽÁKOVSKÝ VEČER 19. listopadu 2014, 25. listopadu prosince 2014 vždy v hod. v sále školy ADVENTNÍ KONCERT v kostele sv. Vavřince v Brně-Řečkovicích 7. prosince 2014 v hod. VÁNOČNÍ KONCERT na Sýpce 18. prosince 2014 v hod. Srdečně zve Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy účel zápůjčky lhůta splatnosti horní hranice zápůjčky obnova střechy 5 let 250 tis. Kč/rodinný dům 350 tis. Kč/bytový dům zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení ve stávajícím bytě 5 let 60 tis. Kč/byt. jednotku měření a regulace tepla a teplé užitkové vody 5 let 15 tis. Kč/byt. jednotku zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika 5 let 400 tis. Kč/dům obnova fasády, zateplení, včetně klempířských prvků, výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie 5 let 120 tis. Kč/byt. jednotku vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím bytě nebo obnova bytového jádra 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku rekonstrukce ZTI, elektroinstalace 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku vybudování nové samostatné byt. jednotky v nástavbě nebo půdní vestavbě (max. 2 nové byty v jednom domě) 8 let 400 tis. Kč/byt. jednotku vybudování nové přípojky ZTI 5 let 50 tis. Kč/dům ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody) 5 let 100 tis. Kč/BJ v byt. domě 200 tis. Kč/rodinný dům modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky 5 let 50 tis. Kč/byt. jednotku m e d l á n e c k ý z p r a v o d a j č í s l o 5 / ř í j e n

12 Medlánecké hodové slavnosti 2014 Hody se konaly Letos se účastnilo 104 krojovaných dětí. Vypouštění lampiónů štěstí Chasa pohotově zpívala i za vydatného deště. Lampióny vzlétly z fotbalového hřiště. Hry pro Medlánky Součástí her byly běžecké závody všech věkových kategorií. Vydařilo se nejen počasí, ale i celková atmosféra her. Zpravodaj zastupitelstva městské části Brno-Medlánky. Adresa: Úmč Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno Tel , , Redakční rada: Augustin Dobeš (předseda), Mgr. Lucie Slavíková, Ing. Vlastimil Baláč, Kateřina Bukovjanová, Ing. Stanislav Krčmař. Zpracovává: Denisa Horváthová. Korektury: Kateřina Bukovjanová. Grafické zpracování a tisk: Reprocentrum a. s., Blansko. Barevnou i černobílou inzerci můžete objednávat zde: Úmč Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno, sl. Horváthová, tel , Vydavatel: Statutární město Brno, MČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno, IČO: DIČ: CZ Vychází nepravidelně, 6x ročně. Datum vydání: Uzávěrka dalšího čísla je

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC 2 starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Září 2012 Zápisník

Více

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Když přijde Mikuláš strana 4 7 Informace z radnice strana 8 Omyly českých spotřebitelů

Více

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 092 0 0 9 Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna Starosta Ing. Roman Vašina si společně s představiteli Jihomoravského kraje v

Více

9/2011 5. kvûtna 2011 roãník XVII.

9/2011 5. kvûtna 2011 roãník XVII. Školáci vysadili muchovníky. Str. 11 Divadlo 6. května slaví 65 let své existence. Str. 16 Proměny Holešova v historickém seriálu. Str. 19 9/2011 5. kvûtna 2011 roãník XVII. Hole ovskowww.holesov.cz cena

Více

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE se uskutečnilo ve čtvrtek 1. září

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

O SLATINĚ JAK JSME VOLILI. č. 11 listopad 2014

O SLATINĚ JAK JSME VOLILI. č. 11 listopad 2014 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 11 listopad 2014 Vážení občané, v minulém měsíci skončily komunální volby do Zastupitelstva města Brna a do Zastupitelstva městské části Brno-Slatina. Výsledky voleb jsou

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Volný čas dětí v Novém Lískovci strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 5 Informace

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

vinořský Informaãní zpravodaj ZDARMA ã. 96 / podzim 2008 ãtvrtletník mûstské ãásti Praha Vinofi Podílíme se na rozvoji Mâ Praha Vinofi

vinořský Informaãní zpravodaj ZDARMA ã. 96 / podzim 2008 ãtvrtletník mûstské ãásti Praha Vinofi Podílíme se na rozvoji Mâ Praha Vinofi vinořský Informaãní Praha Vinofi zpravodaj ZDARMA ã. 96 / podzim 2008 ãtvrtletník mûstské ãásti Z obsahu: Slovo starosty, sloupek poslance Místní úřad informuje Vinoř international Ze života Vinoře Ze

Více

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 4 duben 2014 Vážení spoluobčané, ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 v 17.00 hodin si u pomníků obou světových válek před kostelem Povýšení sv. Kříže připomeneme u příležitosti

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012 uzávěrka příštího čísla: 4. února 2013 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

ČERNOVICKÉ HODY. srpen. Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech 5. 7. září 2014 tradiční

ČERNOVICKÉ HODY. srpen. Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech 5. 7. září 2014 tradiční ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 4/2014 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ srpen Vážení spoluobčané, jsme v druhé polovině srpna, děti si užívají zbytku prázdnin a dospělí se

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Informace z RM a ZM 4. Kanalizace, Sběrný dvůr 5. Smog, Kultura, ZŠ 6. ZŠ exkurze 7. Setkání, ZUŠ 8. Blahopřejeme, Chovatelé

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice na okraj Do všech obor p ijímáme absolventy 9. ro ník ZŠ. 79-41-K/41 GYMNÁZIUM Nov otevíráme DV T ÍDY (celkem 60 žák )! 68-43-M/01 VE EJNOSPRÁVNÍ INNOST

Více