Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem

2 ŠKOLA - DÍLNA LIDSKOSTI Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: Blatnice pod Svatým Antonínkem č.p. 650 PSČ: IZO: IČO: Jméno ředitele: ing. Vítězslav Juras Kontakty: Tel. + fax Zřizovatel: Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem Blatnice pod Svatým Antonínkem č.p. 28 PSČ Zástupce zřizovatele: ing. Vladimír Hanák, starosta obce tel.: Platnost dokumentu od

3 Obsah: I. Charakteristika školy 4 1. Základní informace 4 2. Popis budovy 4 3. Vybavení školy 5 4. Servisní služby 5 5. Charakteristika pedagogického sboru 6 6. Charakteristika žáků 6 7. Spolupráce s rodiči - SRPŠ, Radou školy a s veřejností 6 8. Dlouhodobé projekty 7 II. Charakteristika ŠVP 8 1.Zaměření školy 8 2.Výchovné a vzdělávací strategie 10 3.Zabezpečení výuky se speciálními vzdělávacími potřebami 11 4.Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 15 5.Začlenění průřezových témat 16 - seznam použitých zkratek vyučovacích předmětů 17 - tabulky průřezových témat 18 III. Učební plán Učební plán 1. stupeň 25 - poznámky k učebnímu plánu 1. stupně - tabulka 2. Učební plán 2. stupeň 26 - poznámky k učebnímu plánu 2. stupně - tabulka 3. Učební plán povinně volitelných předmětů - poznámky k učebnímu plánu - tabulka IV. Učební osnovy 27 1.Učební osnovy 1. stupně 27 2.Učební osnovy 2. stupně Školní družina Učební osnovy povinně volitelných předmětů 267 V. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Úvod Pravidla pro hodnocení žáků Plán autoevaluace školy 311 3

4 I. Charakteristika školy 1. Základní informace Jsme plně organizovaná základní škola, od jsme příspěvkovou organizací a vymezení úkolů je uvedeno ve Zřizovací listině. Škola je v systému ZŠ MŠMT vedena pod kódem ( IZO ) a u ČSÚ pod identifikačním číslem ( IČO) Škola sdružuje základní školu, mateřskou školu / Blatnice pod Svatým Antonínkem a Suchov /, školní družinu a školní jídelnu se dvěma výdejnami / MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem a Suchov/. Naše škola byla vybudovaná v klidné části obce, do provozu byla předána v roce Slavnostní kolaudace hlavní budovy proběhla Další části se postupně dodělávaly. Ve školním roce 1963 /64 školu navštěvovalo celkem 443 žáků. V současné době máme ve škole 12 tříd, v ročníku jsou dvě paralerní třídy, celkový počet žáků je 235. O vzdělávání a chod školy se stará 14 interních učitelů, 4 externí učitelé, 2 vychovatelky ŠD, 1 ekonomická pracovnice, 1 školník, 4 uklízečky a 6 pracovnic školní jídelny. V MŠ v Blatnici pod Sv. Ant. pracuje 5 učitelek a 3 provozní pracovnice, v MŠ Suchov je 1 učitelka a 1 provozní pracovnice. 2. Popis areálu školy Škola je panelového typu, skládá se z komplexu 4 budov, tři budovy jsou propojeny spojovacími chodbami.. Hlavní budova je třípodlažní. V přízemí se nacházejí tři kmenové třídy, kanceláře vedení školy, školní bufet a sociální zařízení. V 2. podlaží se nachází sborovna, kabinet učitelů, 4 odborné učebny /přírodopis zeměpis, dějepis, jazyková učebna a učebna výtvarné výchovy/ a WC. Ve 3. podlaží jsou 4 kmenové třídy, 3 odborné učebny/ fyzika a chemie,výtvarná výchova, hudební výchova/ a 2 kabinety učitelů. Šatny pro žáky 2.st. jsou v suterénu, kde je i hlavní kotelna. Budova 1.stupně je dvoupodlažní. V přízemí je školní jídelna s technickým zázemím /kuchyň, výdejna stravy/, 2 učebny pro zájmovou činnost / cimbálová muzika, výuka dechových nástrojů a klavíru, dechový orchestr/, sklad CO, cvičná kuchyň, školní dílny, pracoviště školníka, sociální zařízení a šatny pro 1.stupeň. V 2.podlaží je 5 kmenových tříd, 2 učebny školní družiny, keramická dílna, kabinet 1.st., učebna informatiky, sborovna a WC. Třetí budovou tohoto areálu je tělocvična, která je propojena s hlavní budovou spojovací chodbou. Součástí této budovy jsou 2 šatny pro žáky se sociálním zázemím, 2 kabinety, sklad pomůcek Tv a sklad učebnic. V 1.patře je posilovna, sauna, šatny a sociální zařízení. Tato část má své vlastní vytápění. Čtvrtou budovou je samostatně stojící čtyř podlažní mateřská škola. Budova má 2 učebny s lehárnami a 2 učebny specializované, 2 kuchyňky výdejny stravy, 2 umyvárny s WC, 2 šatny. V suterénu se nachází prádelna, kotelna a pracoviště školnice. Součástí budovy je i obecní Muzeum naší vesnice, ordinace praktického a zubního lékaře. V půdním prostoru jsou obecní byty. Součástí areálu školy je víceúčelové hřiště ZŠ, hřiště se zahradou MŠ a zahrada ZŠ. 4

5 Škola má detašované pracoviště MŠ na Suchově. Areál je tvořen školní zahradou a dvoupodlažní budovou se sociálním zařízením. 3. Vybavení školy Třídy jsou vybaveny školním účelovým nábytkem. V učebnách 1. stupně jsou v části tříd koberce, které slouží k odpočinkovým činnostem. K nejlépe vybaveným učebnám patří učebny informatiky, přírodopisu zeměpisu, hudební výchovy, jazyková učebna a učebna fyziky-chemie. Vybavenost tělocvičeny je na dobré úrovni nářadí, pomůcky. Kabinet tělesné výchovy je vybaven sjezdovými a běžeckými lyžemi, které využívají žáci naší školy. Velmi dobře je vybaveno fit centrum, které se nachází v areálu tělocvičny. V dopoledních hodinách je využíváno žáky, v odpoledních hodinách je přístupno veřejnosti. Součástí fit centra je solárium a sauna. Fit centrum je provozováno soukromou osobou, která platí škole pronájem prostor. Odpočinková činnost žáků je zabezpečena dostatečným pohybem žáků na chodbách a za příznivého počasí před budovou školy. Na chodbách 1. i 2. stupně k tělesné činnosti slouží stoly na stolní tenis a ribstole. K areálu školy patří školní hřiště, školní pozemek a travnaté plochy, které jsou využívány pro pohyb a pobyt dětí. 4. Servisní služby Součástí školy je školní jídelna, která zabezpečuje zdravou výživu žáků dle platných norem a předpisů. Po každém hlavním jídle mají žáci k dispozici nápoj. Ve škole je zaveden bufet, kde si žáci mohou koupit svačiny a zajistit pitný režim. Součástí bufetu je i prodej školních potřeb. Odebíráme dotované školní mléko a mléčné výrobky. Jedenkrát do roka je organizováno preventivní zubní vyšetření žáků. Mimotřídní a zájmová činnost je přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu. V odpoledních hodinách jsou využívány učebny i tělocvičena pro zájmovou činnost žáků. V současné době se na škole vyučuje soukromě hra na dechové nástroje, hra na klavír a housle. Při škole existuje cimbálová muzika a orchestr dechových nástrojů. Ve škole pracuje celkem 14 kroužků, které vedou učitelé i externí vedoucí. Tělocvična je pronajímána k provozování sportovních činností dětí i dospělých. V areálu školy se nachází muzeum, které využíváme k poznávání tradic našeho kraje. Pro činnost ŠD a odbornou výuku některých předmětů ( TV, Prvouka, Zeměpis, Výtvarná výchova, ) je využíváno nádvoří školy. 5. Charakteristika pedagogického sboru Při pedagogické práci prosazujeme osobní zodpovědnost, zainteresovanost a autoritu, tyto vlastnosti vycházejí z osobních a profesionálních kvalit učitele. Pedagogický sbor má v současné době 18 plně kvalifikovaných učitelů. dvě učitelky si doplňují vzdělání o Čj a dvě o Aj. Učitelé se dle plánu DVPP zúčastňují školení dle zájmu a aprobací, prošli kurzy: projektové vyučování, autoevaluace, SPVZ aj. 5

6 Mimoškolní a zájmovou činnost zajišťují pedagogové a externisté v odpoledních hodinách. V pedagogickém sboru pracuje jeden speciální pedagog a jeden výchovný poradce, oba spolupracují se žáky, s učiteli i rodiči. Logopedickou péči na 1.stupni zajišťuje kvalifikovaný pedagog logoped. Na škole pracuje metodik prevence sociálně patologických jevů a preventista pro enviromentální výchovu. 6. Charakteristika žáků Žáci školy pochází z obcí Blatnice pod Sv. Ant., Blatničky a Suchov. Přespolní žáci mají zajištěnu dopravu školním autobusem. Návrat žáků ze školy je zajištěn rovněž školním autobusem, který dle potřeby odjíždí ve 13.00, a hodin. 7. Spolupráce s rodiči - SRPŠ, Radou školy a s veřejností Chceme: 1. velmi intenzivně spolupracovat s rodiči, poskytovat jim základní a objektivní informace o škole a informovat je o studijních výsledcích dětí. 2. snažit se více rozvíjet oboustranný tok informací. 3. připravovat pro rodiče kulturní programy, Den otevřených dveří. 4. využívat jejich pomoci a účasti při organizování projektového vyučování, letních a zimních pobytů v přírodě. Uskutečňujeme dobrovolné práce (ve prospěch druhých) k tvorbě i ochraně životního prostředí, podílíme se na zvelebování školy a jejího okolí, prostředí ŠD, apod. Zlepšujeme způsoby propagace výsledků činnosti školy, tj. vystoupení pěveckého sboru, dechového orchestru, cimbálové muziky, tanečního orchestru na veřejnosti, tj. kulturní programy pro obyvatele domu s pečovatelskou službou, apod. Těmito aktivitami chceme postupně proniknout do povědomí širší veřejnosti a upozornit na sebe i na svou práci. v rozmanitých akcích. Naší snahou - je poskytovat veřejnosti základní a objektivní informace o škole - nabízet služby (pronájem nebytových prostor, tělocvičen, učeben,, pořádat jazykové a počítačové kurzy, nabízet logopedickou péči, využívat keramickou dílnu s pecí, - půjčování knížek dětem i pedagogům, pořádání besed, nabízet účast v různých kurzech a zájmových kroužcích ) - průběžně spolupracovat se zastupitelstvem a radou Blatnice pod Sv. Ant., s Policií ČR Veselí nad Mor., Pedagogicko-psychologickou poradnou, Úřadem práce, Pedagogic. centrem a jinými organizacemi. Při škole pracuje SRPŠ, Rada školy. 8. Dlouhodobé projekty Aktivně jsme zapojeni do výukového programu Zdravé zuby. 6

7 II. Charakteristika školního vzdělávacího programu 1. Zaměření školy Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z RVP pro základní vzdělávání a osnov schválených MŠMT ČR ( od roku 1997/1998). Klíčové kompetence vycházejí z rámcového vzdělávacího programu, na jehož základě byl vzdělávací program vypracován. Naším záměrem je výchova člověka kulturního, tvořivého, komunikativního, mravně odpovědného, hledajícího své místo v životě, chápajícího hodnotu zdraví a aktivně usilujícího o jeho ochranu, svobodně jednajícího, s touhou se dále vzdělávat a zlepšovat kvalitu svého života, člověka hledajícího své místo ve sjednocující se Evropě a ve světě stále více propojeném globálními vztahy i problémy, člověka zvídavého, sebezdokonalujícího se, rozumně reagujícího v konkrétních praktických životních situacích. Název našeho ŠVP ZV Škola - dílna lidskosti není nahodilý. Vyjadřuje základní myšlenku ŠVP na utváření vhodných mezilidských vztahů a na styl práce vedoucí k hodnotám lidskosti. Při plnění školního vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků. Naším cílem je zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy a její estetiku, na kvalitu řízení a na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a rodiči, učiteli a ostatními zaměstnanci školy, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě mezi žáky samotnými. Je třeba dále rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájmem o vše, co s touto prací souvisí. Škola se zaměří na: výpočetní techniku Každý žák, který dokončí školní docházku na základní škole, by měl ovládat uživatelsky výpočetní techniku a měl by umět pracovat s internetem. Zájemci o výpočetní techniku by měli ovládat programování. cizí jazyky Každý žák, který dokončí docházku by měl ovládat jeden cizí jazyk dle vlastního výběru. Dle zájmu je nabídnuta výuku dalšího cizího jazyka od 7. ročníku na 2. stupni základní školy. podporu vzdělávání učitelů volbu efektivních metod a forem výuky zvýraznění nových důležitých součástí vzdělávání: tj. multikulturní výchovu, environmentální výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu, práci s informacemi, výběr a zavádění nových preventivních metod školy z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, šikany apod. diferenciaci žáků podle jejich potřeb a předpokladů ( talentovaní žáci, individuální péče speciálního pedagoga dětem se speciálními poruchami učení ) 7

8 týmovou spolupráci pedagogického sboru i odbornou způsobilost jednotlivých učitelů zřizování kmenových ( univerzálních ) učeben vybavených víceúčelovým, estetickým a funkčním zařízením, speciálních učeben a prostorů ( především na 2. stupni ). nákup učebnic, didaktické techniky, komunikačních a jiných pomůcek. vybavení prostorů pro zájmovou činnost po vyučování ( ŠK,ŠD) pracovním a odpočinkovým nábytkem pro relaxaci i pro učení. pořízení pomůcek a her pro mimoškolní a zájmovou činnost ŠK a ŠD mimoškolní aktivity (kulturní programy,sportovní soutěže ) využití práce v motivujícím prostředí spolupráci s Radou školy, se SRPDŠ práci v Žákovské samosprávě ( ročník ) učit se argumentovat, prosazovat zájmy jedince a kolektivu vytvoření pravidel žákovského soužití, přátelství, práv a povinností žáků, zásad demokracie, řešení vzájemných citových vztahů organizaci třídních schůzek a individuálních konzultací s rodiči během celého školního roku činnost při řešení sociálně patologických jevů a výchovných problémů prohlubování multikulturní výchovy v praxi propagování výsledků školy na veřejnosti ochranu obyvatelstva za mimořádných situací Výchova a vzdělávání žáků v této oblasti je průběžně zařazována do vyučovacího procesu během celé školní docházky ve všech předmětech. Je vypracován evakuační plán školy, probíhá nácvik evakuace školy minimálně 2 x ročně. 1 x ročně se koná cvičení v přírodě, kde se plní činnosti ve smyslu ochrany člověka za mimořádných situací. Provádí se nácvik první pomoci u žáků i učitelů pod odborným vedením. Tyto prvky jsou zařazovány i do projektového vyučování. protidrogovou prevenci je vypracován školní protidrogový preventivní program. Součástí protidrogové prevence je i prevence sociálně patologických jevů. Ve škole jsou zřízeny schránky důvěry. V rámci předmětu občanská výchova je toto téma realizováno i v projektovém vyučování, kde jsou využívány besedy a přednášky odborníků (lékařů, kriminalistů) z různých organizací. výchovu k volbě povolání Za tímto účelem pracuje na škole výchovný poradce. Téma je zpracováno v učebních plánech ročníku. Spolupráce probíhá mezi třídním učitelem a rodiči. Aktualizují se informace a materiály k volbě povolání dle nabídek, probíhá spolupráce se zástupci středních škol, využívají se nabídky Dnů otevřených dveří v jednotlivých školách, každoročně probíhá setkání zástupců středních a odborných škol. V rámci projektů provádíme besedy s odborníky z různých profesí, exkurze na Úřad práce ( 8.,9. ročníky ), exkurze do firem, podniků a škol, kde získávají žáci příležitost k podrobnějšímu seznámení se s praxí konkrétního povolání. 8

9 Tradiční akce, které jsou součástí školního vzdělávacího programu Součástí programu tříd nebo jednotlivých předmětů či skupin předmětů jsou různé typy pobytových a výchovně vzdělávacích akcí. Snahou je, aby se všech akcí účastnily celé třídní kolektivy nebo skupina, pro kterou je akce připravovávána. Výlety ročník Předmětové exkurze ročník Ochrana člověka za mimořádných situací ročník Lyžařský výcvikový kurz 7. ročník Povinný plavecký výcvik 3. a 4. ročníky Předplavecký výcvik 2. ročník Dopravní výchova ročníky Celoškolní a předmětové projekty 2. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení - umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení moderní metody výuky, které podporují zvídavost, soutěživost, zodpovědnost, dodržování etiky komunikace dostatek informačních zdrojů ( využití internetu, exkurze, aj. ) propojení informací se skutečným životem ( projekty ) práce v motivujícím prostředí komunikační dovednosti, spolupráce, práce v týmu, prezentace vlastních výsledků využívání vhodných učebnic a učebních pomůcek využívání vhodných učebnic a učebních pomůcek pro individuální činnosti žáků i u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami organizovat vnitřní diferenciaci ve třídě hodnotit znalosti žáků, nikoli jejich slabé stránky vést žáky k vlastní organizaci učení využívat sebekontrolu a sebehodnocení žáků osobní příklad volit učivo ve shodě s individuálními možnostmi a zájmy žáků, klást důraz na smysluplné učení, respektovat schopnosti žáků Kompetence k řešení problémů - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vést žáky k dovednosti dokázat v praktickém životě použít všech nabytých zkušeností, poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je při rozhodování o vlastním životě a profesní orientaci zapojovat žáky podle schopností a dovedností do soutěží 9

10 vést žáky k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci a hodnocení žáci jsou vedeni k prezentaci svých myšlenek a nápadů při řešení problémů zdokonalovat kompetenci práce s informacemi různých zdrojů (internet, média, aj.) učit žáky pracovat s informacemi, vyhledávat souvislosti, propojovat poznatky různého druhu, porozumět grafům, diagramům a tabulkám Kompetence komunikativní - vést žáky k všestranné a účinné komunikaci žáci připravují své relace do školního rozhlasu učit žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor, nést důsledky za svá rozhodnutí a poslouchat názor jiných učit žáky žít společně s ostatními, být tolerantní a ohleduplný k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám nabídka povinně volitelného předmětu projektové vyučování rozvíjení komunikačních dovedností, prezentace vlastních výsledků zdokonalovat kultivovanost ústního projevu Kompetence sociální a personální - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých utvářet u žáků schopnost poslouchat a brát v úvahu názory jiných lidí rozvíjet schopnost žáků spolupracovat a pracovat v týmu rozvíjet klima dobrých vztahů mezi žáky, mezi žákem a učitelem vést žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování učit žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy spolupráce s rodiči a dalšími partnery spolupráce učitelů a podíl na řízení školy jasná pravidla pro soužití ve škole ( práva, povinnosti, sankce ) vytvářet u žáků logické a kritické myšlení Kompetence občanské - připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti vést žáky k aktivnímu rozvíjení a ochraně svého fyzického, duševního a sociálního zdraví naučit žáky spolupracovat a respektovat práci a úspěchy druhých, utvářet se a projevovat se jako zdravé individuality a svobodné osobnosti, projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímat citové vztahy k lidem, k prostředí, kde žijí, k přírodě získat pozitivní vztah ke svému fyzickému a duševnímu zdraví, aktivně je chránit 10

11 naučit žáky orientovat se ve vlastním citovém životě a v citových vztazích vytvářet smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně žáky zapojovat do kulturního dění a aktivit ( účast na kulturních a sportovních akcích ) dovednost chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy účast na projektu M.R.K.E.V., Den Země ( sběr papíru, třídění odpadu, atd. ) Kompetence pracovní - pomáhat žákům rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci vést žáky k poznání své reálné možnosti a umět je uplatňovat při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci doplňovat výuku o praktické exkurze nabídkou volitelných předmětů pomáhat žákům při profesní orientaci (Rukodělné činnosti, Technika administrativy, Technické kreslení, Informatika, Cizí jazyky ) učit žáky orientovat se v důležitých profesních informacích a na jejich základě se správně rozhodovat o výběru vhodného povolání (návštěva Úřadu práce, dotazníky a pracovní listy, exkurze, video, internet) připravit žáky na přechod ze základní školy na jiný typ školy a do světa práce vypěstovat u žáků dovednosti důležité při rozhodování o významných životních krocích a při plánování vlastní budoucnosti 3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola bude vytvářet prostor pro rozvíjení osobnosti každého žáka. Ve spolupráci se školním speciálním pedagogem a výchovným poradcem se věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími problémy (žákům se zrakovými, sluchovými vadami, mentálním postižením, vadami řeči, s více vadami, s lékařskou diagnózou autismus, se specifickými poruchami učení nebo chování apod.) U těchto dětí je zaveden individuální plán, který vychází z diagnostiky a doporučení PPP a potřeb vyučování. V učebním plánu 1. a 2. stupně umožňujeme výuku integrace. Od do pracovaly na škole postupně 4 specializované třídy pro děti s poruchami učení ( dyslektiky a dysgrafiky ). Šlo o první seskupení dětí s těmito problémy na základní škole v našem městě. Postupně byl vypracován systém práce s nimi a nezbytná spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou. V současné době na škole pracuje speciální pedagog, který zabezpečuje práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Byla vybudována učebna pro výuku integrace, která je vybavena moderními pomůckami a technikou pro výuku těchto žáků. Žáci jsou integrováni 1 hodinou týdně. Evidováno je 33 žáků se specifickými vývojovými poruchami učení a speciálními vzdělávacími potřebami. Mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami patří: žáci se zdravotním postižením žáci se zdravotním znevýhodněním žáci se sociálním znevýhodněním 11

12 Obecné podmínky pro vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami: spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou nebo Speciálně pedagogickým centrem, zdravotnickým zařízením (diagnostika, doporučení pro výuku, úprava školního prostředí, příprava na povolání) připravenost učitelů na výuku žáků se specifickými vzdělávacími potřebami úzká spolupráce vyučujících se speciálním pedagogem, výchovným poradcem a spolupráce pedagogů se zákonnými zástupci vypracování individuálního vzdělávacího plánu, jeho dodržování a vyhodnocování vhodná organizace výuky umožnění žákovi používat vhodné relaxační a kompenzační pomůcky uplatňování alternativní formy komunikace (Braillovo písmo, znaková řeč atd.) respektování zdravotního stavu jedince podporování nadání a talentu žáka při hodnocení zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění V případě potřeby je nutné zajistit asistenta učitele, snížit počet žáků ve třídě, spolupracovat s dalšími odborníky logopedem, psychologem, psychiatrem, neurologem apod. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním zaměřujeme především na osvojení českého jazyka, na osvojení národních tradic a národní kultury. Zároveň nezapomínáme posilovat žákovo vědomí a pocit patřičnosti k původní etice a kultuře. Vzdělávání žáků s poruchami učení a chování Žáci s poruchami učení a chování patří do skupiny žáků se zdravotním postižením (střední a těžší formy) nebo do skupiny žáků se zdravotním znevýhodněním (lehčí formy). Na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny posíláme se souhlasem zákonných zástupců žáky, u kterých se objevují příznaky specifických poruch učení a chování (dále jen SPUCH). Na základě diagnózy zařazujeme jedince do reedukační péče. Probíhá jednou až dvakrát týdně během vyučování (především během hodin českého jazyka a literatury). Skupinky tvoří maximálně čtyři děti se stejnou diagnózou a přibližně stejného věku. Reedukaci vede speciální pedagog a probíhá ve zvláštní místnosti. Učebna je vybavena lavicemi pro jednoho žáka, herním koutkem s kobercem a pěti relaxačními míči. Při výuce žáci pracují se speciálními pomůckami (čtecí okénka, bzučáky, tabulky gramatických jevů atd.), učebnicemi, čítankami a výukovými programy na počítači. Reedukační hodinu zahajujeme motivací (pohybové hry, hádanky, povídání o aktuálních tématech atd.). Poté přistupujeme k vlastní činnosti. Snažíme se o to, aby žáci měli stále pocit, že si hrají. Uvědomujeme si, že děti a dospívající s SPUCH jsou málo odměňováni a zažívají málo úspěchů. V těchto hodinách se pokoušíme vyzdvihovat jejich klady a necháváme je zažít úspěch. Závěr hodiny patří oddechovým chvilkám. Žáci si sami vyberou, co chtějí dělat. Každému jedinci se SPUCH je vypracován individuální vzdělávací plán. Na jeho tvorbě se podílí vyučující daného předmětu, speciální pedagog, rodiče a podle potřeby další osoby. 12

13 Specifika vzdělávání žáků se SPUCH na I. stupni neustálé posilování probraného učiva prostřednictvím přiměřených metod a respektováním jeho osobního tempa reedukace specifických chyb, např.: záměny písmen a slabik, číslic vynechávání diakritických znamének dvojího čtení cvičení dovedností: - psychomotorické koordinace - postřehování, slabikování - sluchové analýzy a syntézy - zrakové vnímání - pravolevé orientace - rozlišování měkkých a tvrdých slabik rozvíjení: prostorové představivosti matematické představivosti paměti komunikačních schopností orientace v čase Specifika vzdělávání žáků se SPUCH na II.stupni Ve výuce žáků je třeba se vrátit na ovládnutý stupeň znalostí a dovedností. Specifika vzdělávání žáků II.stupně platí stejná jako pro I.stupeň. Dále se snažíme žáky vést k pocitu odpovědnosti, k poznání sebe sama a tím k poznání nutnosti psychohygieny práce a vytvoření vlastního řádu. Při výuce jsou systematicky procvičovány gramatické jevy a základní učivo jazykového rozboru, logické myšlení, matematická představivost. Zdokonalujeme čtenářské dovednosti a reprodukce textu. Rozvíjíme samostatné myšlení a vyjadřování. Dbáme na účelné používání názorných pomůcek. Specifika vzdělávání žáků se zrakovým postižením Na naší škole vzděláváme i žáky se zrakovým postižením. Jsou integrováni do běžných tříd a výuka probíhá podle individuálního vzdělávacího plánu, který vychází z učebního plánu běžné třídy. Úzce spolupracujeme se Speciálně pedagogickým centrem (dále jen SPC) v Jihlavě, popř. Brně. Pracovnice SPC nás navštěvují dvakrát ročně. SPC nám také pomáhá zajistit pro naše žáky speciální pomůcky a učebnice. V současnosti máme zapůjčenou čtecí obrazovku a další drobné pomůcky. 13

14 Třídní učitel zrakově postižených žáků je v neustálém kontaktu se speciálním pedagogem, se kterým konzultuje průběh vyučování, materiální a technickou stránku vyučování atd. 4. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Mimořádně vzdělaní žáci svými vědomostmi a dovednostmi přesahují stanovené požadavky. Jejich vzdělávání vyžaduje od pedagogů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Naše škola nabízí těmto dětem: práci ve skupinách (Nadaní žáci řeší náročnější úlohy nebo působí jako vedoucí a organizátoři skupinové práce.) pomoc spolužákům přímo ve výuce nebo při doučování domácí úkoly (Tito žáci zpracovávají náročnější zadání, která pro ně představují dostatečný stimul.) projektové vyučování povinně volitelné předměty, které jsou na naší škole od šestého ročníku (Cvičení z anglického jazyka, Cvičení z německého jazyka, Informační a komunikační technologie, Cvičení z matematiky) nepovinné předměty (Sborový zpěv, Dramatická výchova ) zájmové kroužky (Florbal, Aerobik, Keramický kroužek, Kroužek počítačových her) olympiády soutěže V budově naší základní školy sídlí soukromá Základní umělecká škola, která rozvíjí hudební, výtvarné, pohybové a dramatické aktivity. Žáci v pátých a devátých ročnících si mohou podat přihlášku na gymnázium (víceleté, čtyřleté). Uvědomujeme si skutečnost, že tělesný, citový a intelektový vývoj mimořádně nadaných dětí nemusí být na stejné úrovni. Snažíme se rozvíjet jejich nadprůměrné schopnosti, tvořivost a volní schopnosti. Při diagnostice nadaných dětí spolupracujeme s odborníky z Pedagogickopsychologické poradny, popř. z Speciálně pedagogického centra. Poradenské zařízení se také vyjadřuje k přeřazení žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebude absolvovat. Informace o mimořádně nadaných dětech získáváme už před vstupem do prvního ročníku, udržujeme stálý kontakt s mateřskými školami. 14

15 5. Začlenění průřezových témat Ve vyučovacích předmětech ročníku jsou zařazena průřezová témata a jejich tematické okruhy: Osobnostní a sociální výchova OSV Výchova demokratického občana VDO Výchova k myšlení evropských a globálních souvislostech VMEGS Multikulturní výchova MkV Environmentální výchova EV Mediální výchova MV Osobnostní a sociální výchova Na 1. stupni je samostatný vyučovací předmět osobnostní výchova, ve kterém se realizují tematické okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova. Téma je realizováno v každodenní práci, je součástí vyučovacího procesu v ročníku. Volením vhodných vyučovacích metod a forem práce škola rozvíjí osobnost žáka, jeho schopnost komunikace, utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni, napomáhá zvládání vlastního chování žáka, rozvíjí získání dovedností při řešení konfliktních situací, přináší vědomosti týkající se duševní hygieny. K realizaci jsou využívány prostředky jako např. dramatická výchova, komunitní kruhy, práce v centrech, skupinová práce, blokové vyučování, projektové vyučování atd.. Výchova demokratického občana Celkové dobré klima školy je základem pro naplnění cíle tohoto průřezového tématu. Nejvíce je zastoupena v oblasti Člověk a společnost a Člověk a jeho svět ( viz. tematické plány). Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Téma se prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. Prohlubuje poznatky a dovednosti, které si žáci osvojují v jednotlivých předmětech. Zaměřujeme se na poznávání Evropy a světa jako celistvého prostředí, měnícího se v čase. K tomu využíváme projektové vyučování, v němž žáci poznávají životní styl a vzdělávání v evropských rodinách. ( př. Evropský den jazyků atd.). Multikulturní výchova Prolíná se všemi vzdělávacími oblastmi. Pedagogičtí pracovníci byli k tomuto tématu proškoleni. Naši školu navštěvují žáci z různých etnických menšin a z nejrůznějšího sociálního a kulturního prostředí. Škola zabezpečuje takové klima, aby se všichni cítili rovnoprávně, dodržovali vzájemnou toleranci a solidaritu. Environmentální výchova Prvky environmentální výchovy jsou zařazovány do výuky ve všech předmětech od ročníku. Některá témata s ekologickou tématikou jsou zpracována v rámci projektového vyučování. Výstupy z těchto aktivit jsou využívány k výzdobě školy. 15

16 Ve škole probíhá sběr obalů TetraPak, plastových láhví a starého papíru. K tomu účelu slouží sběrové koše ve třídách a na chodbách. Mediální výchova Má nejbližší vazbu na oblast Jazyk a jazyková komunikace. Toto téma je realizováno formou tvorby školního časopisu, školních rozhlasových relací, které žáci připravují a prezentují sami ve spolupráci s vyučujícím ČJ, žáci spolupracují s vedením školy při řešení problematiky školy ( Žákovská samospráva). Pracuje kroužek tvořivého psaní a komunikace, jehož činnost se prezentuje na veřejnosti v regionálním tisku, při přípravě informačních a propagačních materiálů o škole ( Den otevřených dveří, výročí školy ). Toto téma se realizuje i ve vzdělávací oblasti Umění a kultura. Na škole pracuje pěvecký sbor Melodie, který svými vystoupeními reprezentuje školu. Jsou realizovány školní besedy a koncerty, žáci 1. a 2. stupně nacvičují divadelní představení ( pohádky, dramatizace v AJ, NJ ), slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. tříd s vlastním programem, program na zahájení školního roku, Den otevřených dveří apod. Průřezová témata a jejich tematické okruhy jsou integrovány do vyučovacích předmětů ročníku viz. tabulky. 16

17 17

18 18

19 19

20 20

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Český jazyk a literatura 2. období

Český jazyk a literatura 2. období Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 2. období Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.-3. ročník 9 hodin týdně 4.-5. ročník 8 hodin týdně Vzdělávací

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů:

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů: Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v předmětu Český jazyk a literatura. Je vyučován

Více

6.1 Český jazyk - 1. stupeň

6.1 Český jazyk - 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.1 Český jazyk - 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Český jazyk a literatura je významným nástrojem poznávání světa a porozumění sobě samému a mezi

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Nauka o slově, podoba a význam slov Žák: J: porovná podobu a význam slov - porovná význam slov - všimne si spisovné a nespisovné podoby slov - slova nadřazená,

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více