Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem

2 ŠKOLA - DÍLNA LIDSKOSTI Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: Blatnice pod Svatým Antonínkem č.p. 650 PSČ: IZO: IČO: Jméno ředitele: ing. Vítězslav Juras Kontakty: Tel. + fax Zřizovatel: Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem Blatnice pod Svatým Antonínkem č.p. 28 PSČ Zástupce zřizovatele: ing. Vladimír Hanák, starosta obce tel.: Platnost dokumentu od

3 Obsah: I. Charakteristika školy 4 1. Základní informace 4 2. Popis budovy 4 3. Vybavení školy 5 4. Servisní služby 5 5. Charakteristika pedagogického sboru 6 6. Charakteristika žáků 6 7. Spolupráce s rodiči - SRPŠ, Radou školy a s veřejností 6 8. Dlouhodobé projekty 7 II. Charakteristika ŠVP 8 1.Zaměření školy 8 2.Výchovné a vzdělávací strategie 10 3.Zabezpečení výuky se speciálními vzdělávacími potřebami 11 4.Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 15 5.Začlenění průřezových témat 16 - seznam použitých zkratek vyučovacích předmětů 17 - tabulky průřezových témat 18 III. Učební plán Učební plán 1. stupeň 25 - poznámky k učebnímu plánu 1. stupně - tabulka 2. Učební plán 2. stupeň 26 - poznámky k učebnímu plánu 2. stupně - tabulka 3. Učební plán povinně volitelných předmětů - poznámky k učebnímu plánu - tabulka IV. Učební osnovy 27 1.Učební osnovy 1. stupně 27 2.Učební osnovy 2. stupně Školní družina Učební osnovy povinně volitelných předmětů 267 V. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Úvod Pravidla pro hodnocení žáků Plán autoevaluace školy 311 3

4 I. Charakteristika školy 1. Základní informace Jsme plně organizovaná základní škola, od jsme příspěvkovou organizací a vymezení úkolů je uvedeno ve Zřizovací listině. Škola je v systému ZŠ MŠMT vedena pod kódem ( IZO ) a u ČSÚ pod identifikačním číslem ( IČO) Škola sdružuje základní školu, mateřskou školu / Blatnice pod Svatým Antonínkem a Suchov /, školní družinu a školní jídelnu se dvěma výdejnami / MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem a Suchov/. Naše škola byla vybudovaná v klidné části obce, do provozu byla předána v roce Slavnostní kolaudace hlavní budovy proběhla Další části se postupně dodělávaly. Ve školním roce 1963 /64 školu navštěvovalo celkem 443 žáků. V současné době máme ve škole 12 tříd, v ročníku jsou dvě paralerní třídy, celkový počet žáků je 235. O vzdělávání a chod školy se stará 14 interních učitelů, 4 externí učitelé, 2 vychovatelky ŠD, 1 ekonomická pracovnice, 1 školník, 4 uklízečky a 6 pracovnic školní jídelny. V MŠ v Blatnici pod Sv. Ant. pracuje 5 učitelek a 3 provozní pracovnice, v MŠ Suchov je 1 učitelka a 1 provozní pracovnice. 2. Popis areálu školy Škola je panelového typu, skládá se z komplexu 4 budov, tři budovy jsou propojeny spojovacími chodbami.. Hlavní budova je třípodlažní. V přízemí se nacházejí tři kmenové třídy, kanceláře vedení školy, školní bufet a sociální zařízení. V 2. podlaží se nachází sborovna, kabinet učitelů, 4 odborné učebny /přírodopis zeměpis, dějepis, jazyková učebna a učebna výtvarné výchovy/ a WC. Ve 3. podlaží jsou 4 kmenové třídy, 3 odborné učebny/ fyzika a chemie,výtvarná výchova, hudební výchova/ a 2 kabinety učitelů. Šatny pro žáky 2.st. jsou v suterénu, kde je i hlavní kotelna. Budova 1.stupně je dvoupodlažní. V přízemí je školní jídelna s technickým zázemím /kuchyň, výdejna stravy/, 2 učebny pro zájmovou činnost / cimbálová muzika, výuka dechových nástrojů a klavíru, dechový orchestr/, sklad CO, cvičná kuchyň, školní dílny, pracoviště školníka, sociální zařízení a šatny pro 1.stupeň. V 2.podlaží je 5 kmenových tříd, 2 učebny školní družiny, keramická dílna, kabinet 1.st., učebna informatiky, sborovna a WC. Třetí budovou tohoto areálu je tělocvična, která je propojena s hlavní budovou spojovací chodbou. Součástí této budovy jsou 2 šatny pro žáky se sociálním zázemím, 2 kabinety, sklad pomůcek Tv a sklad učebnic. V 1.patře je posilovna, sauna, šatny a sociální zařízení. Tato část má své vlastní vytápění. Čtvrtou budovou je samostatně stojící čtyř podlažní mateřská škola. Budova má 2 učebny s lehárnami a 2 učebny specializované, 2 kuchyňky výdejny stravy, 2 umyvárny s WC, 2 šatny. V suterénu se nachází prádelna, kotelna a pracoviště školnice. Součástí budovy je i obecní Muzeum naší vesnice, ordinace praktického a zubního lékaře. V půdním prostoru jsou obecní byty. Součástí areálu školy je víceúčelové hřiště ZŠ, hřiště se zahradou MŠ a zahrada ZŠ. 4

5 Škola má detašované pracoviště MŠ na Suchově. Areál je tvořen školní zahradou a dvoupodlažní budovou se sociálním zařízením. 3. Vybavení školy Třídy jsou vybaveny školním účelovým nábytkem. V učebnách 1. stupně jsou v části tříd koberce, které slouží k odpočinkovým činnostem. K nejlépe vybaveným učebnám patří učebny informatiky, přírodopisu zeměpisu, hudební výchovy, jazyková učebna a učebna fyziky-chemie. Vybavenost tělocvičeny je na dobré úrovni nářadí, pomůcky. Kabinet tělesné výchovy je vybaven sjezdovými a běžeckými lyžemi, které využívají žáci naší školy. Velmi dobře je vybaveno fit centrum, které se nachází v areálu tělocvičny. V dopoledních hodinách je využíváno žáky, v odpoledních hodinách je přístupno veřejnosti. Součástí fit centra je solárium a sauna. Fit centrum je provozováno soukromou osobou, která platí škole pronájem prostor. Odpočinková činnost žáků je zabezpečena dostatečným pohybem žáků na chodbách a za příznivého počasí před budovou školy. Na chodbách 1. i 2. stupně k tělesné činnosti slouží stoly na stolní tenis a ribstole. K areálu školy patří školní hřiště, školní pozemek a travnaté plochy, které jsou využívány pro pohyb a pobyt dětí. 4. Servisní služby Součástí školy je školní jídelna, která zabezpečuje zdravou výživu žáků dle platných norem a předpisů. Po každém hlavním jídle mají žáci k dispozici nápoj. Ve škole je zaveden bufet, kde si žáci mohou koupit svačiny a zajistit pitný režim. Součástí bufetu je i prodej školních potřeb. Odebíráme dotované školní mléko a mléčné výrobky. Jedenkrát do roka je organizováno preventivní zubní vyšetření žáků. Mimotřídní a zájmová činnost je přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu. V odpoledních hodinách jsou využívány učebny i tělocvičena pro zájmovou činnost žáků. V současné době se na škole vyučuje soukromě hra na dechové nástroje, hra na klavír a housle. Při škole existuje cimbálová muzika a orchestr dechových nástrojů. Ve škole pracuje celkem 14 kroužků, které vedou učitelé i externí vedoucí. Tělocvična je pronajímána k provozování sportovních činností dětí i dospělých. V areálu školy se nachází muzeum, které využíváme k poznávání tradic našeho kraje. Pro činnost ŠD a odbornou výuku některých předmětů ( TV, Prvouka, Zeměpis, Výtvarná výchova, ) je využíváno nádvoří školy. 5. Charakteristika pedagogického sboru Při pedagogické práci prosazujeme osobní zodpovědnost, zainteresovanost a autoritu, tyto vlastnosti vycházejí z osobních a profesionálních kvalit učitele. Pedagogický sbor má v současné době 18 plně kvalifikovaných učitelů. dvě učitelky si doplňují vzdělání o Čj a dvě o Aj. Učitelé se dle plánu DVPP zúčastňují školení dle zájmu a aprobací, prošli kurzy: projektové vyučování, autoevaluace, SPVZ aj. 5

6 Mimoškolní a zájmovou činnost zajišťují pedagogové a externisté v odpoledních hodinách. V pedagogickém sboru pracuje jeden speciální pedagog a jeden výchovný poradce, oba spolupracují se žáky, s učiteli i rodiči. Logopedickou péči na 1.stupni zajišťuje kvalifikovaný pedagog logoped. Na škole pracuje metodik prevence sociálně patologických jevů a preventista pro enviromentální výchovu. 6. Charakteristika žáků Žáci školy pochází z obcí Blatnice pod Sv. Ant., Blatničky a Suchov. Přespolní žáci mají zajištěnu dopravu školním autobusem. Návrat žáků ze školy je zajištěn rovněž školním autobusem, který dle potřeby odjíždí ve 13.00, a hodin. 7. Spolupráce s rodiči - SRPŠ, Radou školy a s veřejností Chceme: 1. velmi intenzivně spolupracovat s rodiči, poskytovat jim základní a objektivní informace o škole a informovat je o studijních výsledcích dětí. 2. snažit se více rozvíjet oboustranný tok informací. 3. připravovat pro rodiče kulturní programy, Den otevřených dveří. 4. využívat jejich pomoci a účasti při organizování projektového vyučování, letních a zimních pobytů v přírodě. Uskutečňujeme dobrovolné práce (ve prospěch druhých) k tvorbě i ochraně životního prostředí, podílíme se na zvelebování školy a jejího okolí, prostředí ŠD, apod. Zlepšujeme způsoby propagace výsledků činnosti školy, tj. vystoupení pěveckého sboru, dechového orchestru, cimbálové muziky, tanečního orchestru na veřejnosti, tj. kulturní programy pro obyvatele domu s pečovatelskou službou, apod. Těmito aktivitami chceme postupně proniknout do povědomí širší veřejnosti a upozornit na sebe i na svou práci. v rozmanitých akcích. Naší snahou - je poskytovat veřejnosti základní a objektivní informace o škole - nabízet služby (pronájem nebytových prostor, tělocvičen, učeben,, pořádat jazykové a počítačové kurzy, nabízet logopedickou péči, využívat keramickou dílnu s pecí, - půjčování knížek dětem i pedagogům, pořádání besed, nabízet účast v různých kurzech a zájmových kroužcích ) - průběžně spolupracovat se zastupitelstvem a radou Blatnice pod Sv. Ant., s Policií ČR Veselí nad Mor., Pedagogicko-psychologickou poradnou, Úřadem práce, Pedagogic. centrem a jinými organizacemi. Při škole pracuje SRPŠ, Rada školy. 8. Dlouhodobé projekty Aktivně jsme zapojeni do výukového programu Zdravé zuby. 6

7 II. Charakteristika školního vzdělávacího programu 1. Zaměření školy Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z RVP pro základní vzdělávání a osnov schválených MŠMT ČR ( od roku 1997/1998). Klíčové kompetence vycházejí z rámcového vzdělávacího programu, na jehož základě byl vzdělávací program vypracován. Naším záměrem je výchova člověka kulturního, tvořivého, komunikativního, mravně odpovědného, hledajícího své místo v životě, chápajícího hodnotu zdraví a aktivně usilujícího o jeho ochranu, svobodně jednajícího, s touhou se dále vzdělávat a zlepšovat kvalitu svého života, člověka hledajícího své místo ve sjednocující se Evropě a ve světě stále více propojeném globálními vztahy i problémy, člověka zvídavého, sebezdokonalujícího se, rozumně reagujícího v konkrétních praktických životních situacích. Název našeho ŠVP ZV Škola - dílna lidskosti není nahodilý. Vyjadřuje základní myšlenku ŠVP na utváření vhodných mezilidských vztahů a na styl práce vedoucí k hodnotám lidskosti. Při plnění školního vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků. Naším cílem je zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy a její estetiku, na kvalitu řízení a na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a rodiči, učiteli a ostatními zaměstnanci školy, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě mezi žáky samotnými. Je třeba dále rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájmem o vše, co s touto prací souvisí. Škola se zaměří na: výpočetní techniku Každý žák, který dokončí školní docházku na základní škole, by měl ovládat uživatelsky výpočetní techniku a měl by umět pracovat s internetem. Zájemci o výpočetní techniku by měli ovládat programování. cizí jazyky Každý žák, který dokončí docházku by měl ovládat jeden cizí jazyk dle vlastního výběru. Dle zájmu je nabídnuta výuku dalšího cizího jazyka od 7. ročníku na 2. stupni základní školy. podporu vzdělávání učitelů volbu efektivních metod a forem výuky zvýraznění nových důležitých součástí vzdělávání: tj. multikulturní výchovu, environmentální výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu, práci s informacemi, výběr a zavádění nových preventivních metod školy z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, šikany apod. diferenciaci žáků podle jejich potřeb a předpokladů ( talentovaní žáci, individuální péče speciálního pedagoga dětem se speciálními poruchami učení ) 7

8 týmovou spolupráci pedagogického sboru i odbornou způsobilost jednotlivých učitelů zřizování kmenových ( univerzálních ) učeben vybavených víceúčelovým, estetickým a funkčním zařízením, speciálních učeben a prostorů ( především na 2. stupni ). nákup učebnic, didaktické techniky, komunikačních a jiných pomůcek. vybavení prostorů pro zájmovou činnost po vyučování ( ŠK,ŠD) pracovním a odpočinkovým nábytkem pro relaxaci i pro učení. pořízení pomůcek a her pro mimoškolní a zájmovou činnost ŠK a ŠD mimoškolní aktivity (kulturní programy,sportovní soutěže ) využití práce v motivujícím prostředí spolupráci s Radou školy, se SRPDŠ práci v Žákovské samosprávě ( ročník ) učit se argumentovat, prosazovat zájmy jedince a kolektivu vytvoření pravidel žákovského soužití, přátelství, práv a povinností žáků, zásad demokracie, řešení vzájemných citových vztahů organizaci třídních schůzek a individuálních konzultací s rodiči během celého školního roku činnost při řešení sociálně patologických jevů a výchovných problémů prohlubování multikulturní výchovy v praxi propagování výsledků školy na veřejnosti ochranu obyvatelstva za mimořádných situací Výchova a vzdělávání žáků v této oblasti je průběžně zařazována do vyučovacího procesu během celé školní docházky ve všech předmětech. Je vypracován evakuační plán školy, probíhá nácvik evakuace školy minimálně 2 x ročně. 1 x ročně se koná cvičení v přírodě, kde se plní činnosti ve smyslu ochrany člověka za mimořádných situací. Provádí se nácvik první pomoci u žáků i učitelů pod odborným vedením. Tyto prvky jsou zařazovány i do projektového vyučování. protidrogovou prevenci je vypracován školní protidrogový preventivní program. Součástí protidrogové prevence je i prevence sociálně patologických jevů. Ve škole jsou zřízeny schránky důvěry. V rámci předmětu občanská výchova je toto téma realizováno i v projektovém vyučování, kde jsou využívány besedy a přednášky odborníků (lékařů, kriminalistů) z různých organizací. výchovu k volbě povolání Za tímto účelem pracuje na škole výchovný poradce. Téma je zpracováno v učebních plánech ročníku. Spolupráce probíhá mezi třídním učitelem a rodiči. Aktualizují se informace a materiály k volbě povolání dle nabídek, probíhá spolupráce se zástupci středních škol, využívají se nabídky Dnů otevřených dveří v jednotlivých školách, každoročně probíhá setkání zástupců středních a odborných škol. V rámci projektů provádíme besedy s odborníky z různých profesí, exkurze na Úřad práce ( 8.,9. ročníky ), exkurze do firem, podniků a škol, kde získávají žáci příležitost k podrobnějšímu seznámení se s praxí konkrétního povolání. 8

9 Tradiční akce, které jsou součástí školního vzdělávacího programu Součástí programu tříd nebo jednotlivých předmětů či skupin předmětů jsou různé typy pobytových a výchovně vzdělávacích akcí. Snahou je, aby se všech akcí účastnily celé třídní kolektivy nebo skupina, pro kterou je akce připravovávána. Výlety ročník Předmětové exkurze ročník Ochrana člověka za mimořádných situací ročník Lyžařský výcvikový kurz 7. ročník Povinný plavecký výcvik 3. a 4. ročníky Předplavecký výcvik 2. ročník Dopravní výchova ročníky Celoškolní a předmětové projekty 2. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení - umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení moderní metody výuky, které podporují zvídavost, soutěživost, zodpovědnost, dodržování etiky komunikace dostatek informačních zdrojů ( využití internetu, exkurze, aj. ) propojení informací se skutečným životem ( projekty ) práce v motivujícím prostředí komunikační dovednosti, spolupráce, práce v týmu, prezentace vlastních výsledků využívání vhodných učebnic a učebních pomůcek využívání vhodných učebnic a učebních pomůcek pro individuální činnosti žáků i u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami organizovat vnitřní diferenciaci ve třídě hodnotit znalosti žáků, nikoli jejich slabé stránky vést žáky k vlastní organizaci učení využívat sebekontrolu a sebehodnocení žáků osobní příklad volit učivo ve shodě s individuálními možnostmi a zájmy žáků, klást důraz na smysluplné učení, respektovat schopnosti žáků Kompetence k řešení problémů - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vést žáky k dovednosti dokázat v praktickém životě použít všech nabytých zkušeností, poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je při rozhodování o vlastním životě a profesní orientaci zapojovat žáky podle schopností a dovedností do soutěží 9

10 vést žáky k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci a hodnocení žáci jsou vedeni k prezentaci svých myšlenek a nápadů při řešení problémů zdokonalovat kompetenci práce s informacemi různých zdrojů (internet, média, aj.) učit žáky pracovat s informacemi, vyhledávat souvislosti, propojovat poznatky různého druhu, porozumět grafům, diagramům a tabulkám Kompetence komunikativní - vést žáky k všestranné a účinné komunikaci žáci připravují své relace do školního rozhlasu učit žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor, nést důsledky za svá rozhodnutí a poslouchat názor jiných učit žáky žít společně s ostatními, být tolerantní a ohleduplný k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám nabídka povinně volitelného předmětu projektové vyučování rozvíjení komunikačních dovedností, prezentace vlastních výsledků zdokonalovat kultivovanost ústního projevu Kompetence sociální a personální - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých utvářet u žáků schopnost poslouchat a brát v úvahu názory jiných lidí rozvíjet schopnost žáků spolupracovat a pracovat v týmu rozvíjet klima dobrých vztahů mezi žáky, mezi žákem a učitelem vést žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování učit žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy spolupráce s rodiči a dalšími partnery spolupráce učitelů a podíl na řízení školy jasná pravidla pro soužití ve škole ( práva, povinnosti, sankce ) vytvářet u žáků logické a kritické myšlení Kompetence občanské - připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti vést žáky k aktivnímu rozvíjení a ochraně svého fyzického, duševního a sociálního zdraví naučit žáky spolupracovat a respektovat práci a úspěchy druhých, utvářet se a projevovat se jako zdravé individuality a svobodné osobnosti, projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímat citové vztahy k lidem, k prostředí, kde žijí, k přírodě získat pozitivní vztah ke svému fyzickému a duševnímu zdraví, aktivně je chránit 10

11 naučit žáky orientovat se ve vlastním citovém životě a v citových vztazích vytvářet smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně žáky zapojovat do kulturního dění a aktivit ( účast na kulturních a sportovních akcích ) dovednost chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy účast na projektu M.R.K.E.V., Den Země ( sběr papíru, třídění odpadu, atd. ) Kompetence pracovní - pomáhat žákům rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci vést žáky k poznání své reálné možnosti a umět je uplatňovat při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci doplňovat výuku o praktické exkurze nabídkou volitelných předmětů pomáhat žákům při profesní orientaci (Rukodělné činnosti, Technika administrativy, Technické kreslení, Informatika, Cizí jazyky ) učit žáky orientovat se v důležitých profesních informacích a na jejich základě se správně rozhodovat o výběru vhodného povolání (návštěva Úřadu práce, dotazníky a pracovní listy, exkurze, video, internet) připravit žáky na přechod ze základní školy na jiný typ školy a do světa práce vypěstovat u žáků dovednosti důležité při rozhodování o významných životních krocích a při plánování vlastní budoucnosti 3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola bude vytvářet prostor pro rozvíjení osobnosti každého žáka. Ve spolupráci se školním speciálním pedagogem a výchovným poradcem se věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími problémy (žákům se zrakovými, sluchovými vadami, mentálním postižením, vadami řeči, s více vadami, s lékařskou diagnózou autismus, se specifickými poruchami učení nebo chování apod.) U těchto dětí je zaveden individuální plán, který vychází z diagnostiky a doporučení PPP a potřeb vyučování. V učebním plánu 1. a 2. stupně umožňujeme výuku integrace. Od do pracovaly na škole postupně 4 specializované třídy pro děti s poruchami učení ( dyslektiky a dysgrafiky ). Šlo o první seskupení dětí s těmito problémy na základní škole v našem městě. Postupně byl vypracován systém práce s nimi a nezbytná spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou. V současné době na škole pracuje speciální pedagog, který zabezpečuje práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Byla vybudována učebna pro výuku integrace, která je vybavena moderními pomůckami a technikou pro výuku těchto žáků. Žáci jsou integrováni 1 hodinou týdně. Evidováno je 33 žáků se specifickými vývojovými poruchami učení a speciálními vzdělávacími potřebami. Mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami patří: žáci se zdravotním postižením žáci se zdravotním znevýhodněním žáci se sociálním znevýhodněním 11

12 Obecné podmínky pro vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami: spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou nebo Speciálně pedagogickým centrem, zdravotnickým zařízením (diagnostika, doporučení pro výuku, úprava školního prostředí, příprava na povolání) připravenost učitelů na výuku žáků se specifickými vzdělávacími potřebami úzká spolupráce vyučujících se speciálním pedagogem, výchovným poradcem a spolupráce pedagogů se zákonnými zástupci vypracování individuálního vzdělávacího plánu, jeho dodržování a vyhodnocování vhodná organizace výuky umožnění žákovi používat vhodné relaxační a kompenzační pomůcky uplatňování alternativní formy komunikace (Braillovo písmo, znaková řeč atd.) respektování zdravotního stavu jedince podporování nadání a talentu žáka při hodnocení zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění V případě potřeby je nutné zajistit asistenta učitele, snížit počet žáků ve třídě, spolupracovat s dalšími odborníky logopedem, psychologem, psychiatrem, neurologem apod. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním zaměřujeme především na osvojení českého jazyka, na osvojení národních tradic a národní kultury. Zároveň nezapomínáme posilovat žákovo vědomí a pocit patřičnosti k původní etice a kultuře. Vzdělávání žáků s poruchami učení a chování Žáci s poruchami učení a chování patří do skupiny žáků se zdravotním postižením (střední a těžší formy) nebo do skupiny žáků se zdravotním znevýhodněním (lehčí formy). Na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny posíláme se souhlasem zákonných zástupců žáky, u kterých se objevují příznaky specifických poruch učení a chování (dále jen SPUCH). Na základě diagnózy zařazujeme jedince do reedukační péče. Probíhá jednou až dvakrát týdně během vyučování (především během hodin českého jazyka a literatury). Skupinky tvoří maximálně čtyři děti se stejnou diagnózou a přibližně stejného věku. Reedukaci vede speciální pedagog a probíhá ve zvláštní místnosti. Učebna je vybavena lavicemi pro jednoho žáka, herním koutkem s kobercem a pěti relaxačními míči. Při výuce žáci pracují se speciálními pomůckami (čtecí okénka, bzučáky, tabulky gramatických jevů atd.), učebnicemi, čítankami a výukovými programy na počítači. Reedukační hodinu zahajujeme motivací (pohybové hry, hádanky, povídání o aktuálních tématech atd.). Poté přistupujeme k vlastní činnosti. Snažíme se o to, aby žáci měli stále pocit, že si hrají. Uvědomujeme si, že děti a dospívající s SPUCH jsou málo odměňováni a zažívají málo úspěchů. V těchto hodinách se pokoušíme vyzdvihovat jejich klady a necháváme je zažít úspěch. Závěr hodiny patří oddechovým chvilkám. Žáci si sami vyberou, co chtějí dělat. Každému jedinci se SPUCH je vypracován individuální vzdělávací plán. Na jeho tvorbě se podílí vyučující daného předmětu, speciální pedagog, rodiče a podle potřeby další osoby. 12

13 Specifika vzdělávání žáků se SPUCH na I. stupni neustálé posilování probraného učiva prostřednictvím přiměřených metod a respektováním jeho osobního tempa reedukace specifických chyb, např.: záměny písmen a slabik, číslic vynechávání diakritických znamének dvojího čtení cvičení dovedností: - psychomotorické koordinace - postřehování, slabikování - sluchové analýzy a syntézy - zrakové vnímání - pravolevé orientace - rozlišování měkkých a tvrdých slabik rozvíjení: prostorové představivosti matematické představivosti paměti komunikačních schopností orientace v čase Specifika vzdělávání žáků se SPUCH na II.stupni Ve výuce žáků je třeba se vrátit na ovládnutý stupeň znalostí a dovedností. Specifika vzdělávání žáků II.stupně platí stejná jako pro I.stupeň. Dále se snažíme žáky vést k pocitu odpovědnosti, k poznání sebe sama a tím k poznání nutnosti psychohygieny práce a vytvoření vlastního řádu. Při výuce jsou systematicky procvičovány gramatické jevy a základní učivo jazykového rozboru, logické myšlení, matematická představivost. Zdokonalujeme čtenářské dovednosti a reprodukce textu. Rozvíjíme samostatné myšlení a vyjadřování. Dbáme na účelné používání názorných pomůcek. Specifika vzdělávání žáků se zrakovým postižením Na naší škole vzděláváme i žáky se zrakovým postižením. Jsou integrováni do běžných tříd a výuka probíhá podle individuálního vzdělávacího plánu, který vychází z učebního plánu běžné třídy. Úzce spolupracujeme se Speciálně pedagogickým centrem (dále jen SPC) v Jihlavě, popř. Brně. Pracovnice SPC nás navštěvují dvakrát ročně. SPC nám také pomáhá zajistit pro naše žáky speciální pomůcky a učebnice. V současnosti máme zapůjčenou čtecí obrazovku a další drobné pomůcky. 13

14 Třídní učitel zrakově postižených žáků je v neustálém kontaktu se speciálním pedagogem, se kterým konzultuje průběh vyučování, materiální a technickou stránku vyučování atd. 4. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Mimořádně vzdělaní žáci svými vědomostmi a dovednostmi přesahují stanovené požadavky. Jejich vzdělávání vyžaduje od pedagogů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Naše škola nabízí těmto dětem: práci ve skupinách (Nadaní žáci řeší náročnější úlohy nebo působí jako vedoucí a organizátoři skupinové práce.) pomoc spolužákům přímo ve výuce nebo při doučování domácí úkoly (Tito žáci zpracovávají náročnější zadání, která pro ně představují dostatečný stimul.) projektové vyučování povinně volitelné předměty, které jsou na naší škole od šestého ročníku (Cvičení z anglického jazyka, Cvičení z německého jazyka, Informační a komunikační technologie, Cvičení z matematiky) nepovinné předměty (Sborový zpěv, Dramatická výchova ) zájmové kroužky (Florbal, Aerobik, Keramický kroužek, Kroužek počítačových her) olympiády soutěže V budově naší základní školy sídlí soukromá Základní umělecká škola, která rozvíjí hudební, výtvarné, pohybové a dramatické aktivity. Žáci v pátých a devátých ročnících si mohou podat přihlášku na gymnázium (víceleté, čtyřleté). Uvědomujeme si skutečnost, že tělesný, citový a intelektový vývoj mimořádně nadaných dětí nemusí být na stejné úrovni. Snažíme se rozvíjet jejich nadprůměrné schopnosti, tvořivost a volní schopnosti. Při diagnostice nadaných dětí spolupracujeme s odborníky z Pedagogickopsychologické poradny, popř. z Speciálně pedagogického centra. Poradenské zařízení se také vyjadřuje k přeřazení žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebude absolvovat. Informace o mimořádně nadaných dětech získáváme už před vstupem do prvního ročníku, udržujeme stálý kontakt s mateřskými školami. 14

15 5. Začlenění průřezových témat Ve vyučovacích předmětech ročníku jsou zařazena průřezová témata a jejich tematické okruhy: Osobnostní a sociální výchova OSV Výchova demokratického občana VDO Výchova k myšlení evropských a globálních souvislostech VMEGS Multikulturní výchova MkV Environmentální výchova EV Mediální výchova MV Osobnostní a sociální výchova Na 1. stupni je samostatný vyučovací předmět osobnostní výchova, ve kterém se realizují tematické okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova. Téma je realizováno v každodenní práci, je součástí vyučovacího procesu v ročníku. Volením vhodných vyučovacích metod a forem práce škola rozvíjí osobnost žáka, jeho schopnost komunikace, utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni, napomáhá zvládání vlastního chování žáka, rozvíjí získání dovedností při řešení konfliktních situací, přináší vědomosti týkající se duševní hygieny. K realizaci jsou využívány prostředky jako např. dramatická výchova, komunitní kruhy, práce v centrech, skupinová práce, blokové vyučování, projektové vyučování atd.. Výchova demokratického občana Celkové dobré klima školy je základem pro naplnění cíle tohoto průřezového tématu. Nejvíce je zastoupena v oblasti Člověk a společnost a Člověk a jeho svět ( viz. tematické plány). Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Téma se prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. Prohlubuje poznatky a dovednosti, které si žáci osvojují v jednotlivých předmětech. Zaměřujeme se na poznávání Evropy a světa jako celistvého prostředí, měnícího se v čase. K tomu využíváme projektové vyučování, v němž žáci poznávají životní styl a vzdělávání v evropských rodinách. ( př. Evropský den jazyků atd.). Multikulturní výchova Prolíná se všemi vzdělávacími oblastmi. Pedagogičtí pracovníci byli k tomuto tématu proškoleni. Naši školu navštěvují žáci z různých etnických menšin a z nejrůznějšího sociálního a kulturního prostředí. Škola zabezpečuje takové klima, aby se všichni cítili rovnoprávně, dodržovali vzájemnou toleranci a solidaritu. Environmentální výchova Prvky environmentální výchovy jsou zařazovány do výuky ve všech předmětech od ročníku. Některá témata s ekologickou tématikou jsou zpracována v rámci projektového vyučování. Výstupy z těchto aktivit jsou využívány k výzdobě školy. 15

16 Ve škole probíhá sběr obalů TetraPak, plastových láhví a starého papíru. K tomu účelu slouží sběrové koše ve třídách a na chodbách. Mediální výchova Má nejbližší vazbu na oblast Jazyk a jazyková komunikace. Toto téma je realizováno formou tvorby školního časopisu, školních rozhlasových relací, které žáci připravují a prezentují sami ve spolupráci s vyučujícím ČJ, žáci spolupracují s vedením školy při řešení problematiky školy ( Žákovská samospráva). Pracuje kroužek tvořivého psaní a komunikace, jehož činnost se prezentuje na veřejnosti v regionálním tisku, při přípravě informačních a propagačních materiálů o škole ( Den otevřených dveří, výročí školy ). Toto téma se realizuje i ve vzdělávací oblasti Umění a kultura. Na škole pracuje pěvecký sbor Melodie, který svými vystoupeními reprezentuje školu. Jsou realizovány školní besedy a koncerty, žáci 1. a 2. stupně nacvičují divadelní představení ( pohádky, dramatizace v AJ, NJ ), slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. tříd s vlastním programem, program na zahájení školního roku, Den otevřených dveří apod. Průřezová témata a jejich tematické okruhy jsou integrovány do vyučovacích předmětů ročníku viz. tabulky. 16

17 17

18 18

19 19

20 20

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Sokolov, ulice Pionýrů 1614, Sokolov verze 1.9./2013 Tento ŠVP platí od školního roku 2013/2014 pro 1. a 6. ročník. Který předmět je ve

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola v Království učíme se, hýbeme se 1 Základní školy Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1 Platnost dokumentu od: 1. 9. 2012 Druhé vydání č.j.: 5/2013 s dodatkem Obsah Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014.

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně,

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem OBSAH OBSAH 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA 6 2.1 Úplnost

Více