Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP"

Transkript

1 Č.j. 316/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA ODOLENA VODA, Školní 200 strana 1

2 Obsah: 1 Identifikační údaje Charakteristika školy : Úplnost, velikost, vybavení školy a hygienické podmínky Charakteristika pedagogického sboru Struktura žáků : Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Spolupráce Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Průřezová témata Zařazení průřezových témat na 1.stupni Zařazení průřezových témat na 2.stupni Učební plán pro speciální třídy základní školy určené pro žáky s LMP Učební osnovy Učební osnovy pro 1.stupeň Český jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Výtvarná výchova Hudební výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Učební osnovy pro 2.stupeň Český jazyk Anglický jazyk Dějepis Fyzika Matematika Zeměpis Přírodopis Chemie Občanská výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Výchova ke zdraví Informatika Volitelné předměty Umělecké činnosti Sportovní výchova Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Autoevaluace školy Podmínky ke vzdělávání Průběh vzdělávání strana 2

3 5.2.3 Vzájemné vztahy školy, žáků a rodičů Výsledky vzdělávání žáků Řízení školy Úroveň výsledků práce školy, image školy strana 3

4 1 Identifikační údaje Název programu : Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Člověk přírodě - příroda člověku. zpracovaný podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Předkladatel: Základní škola Odolena Voda okres Praha-východ Adresa: Právní forma : Školní 200, Odolena Voda Příspěvková organizace IČO Kontakty : tel: Web: Ředitelka školy: Mgr. Ivana Ullmannová Zřizovatel : Město Odolena Voda Dolní náměstí Odolena Voda tel Zařazení do Sítě škol RED- IZO: Obor: ŠVP pro základní vzdělávání, studium denní, v délce studia 9 roků Koordinátor tvorby ŠVP : Mgr. Jana Jistebnická Platnost od: Aktualizován: strana 4

5 2 Charakteristika školy : 2.1 Úplnost, velikost, vybavení školy a hygienické podmínky Jsme úplnou školou s 1. až 9.ročníkem a dvěma speciálními třídami. Kapacita školy je 750 žáků a podle počtu žáků v jednotlivých ročnících probíhá výuka v několika paralelních třídách. Škola je dostupná žákům okolních obcí, dopravní obslužnost je velmi dobrá autobusová doprava PID. V budově školy je celkem 28 učeben, jedna počítačová učebna a tělocvična. K výuce slouží několik odborných učeben, jsou to učebny jazyků, přírodopisu, fyziky, chemie, hudební výchovy, výtvarné výchovy a dále cvičná kuchyňka, dílna a učebna v přírodě. V současné době se i v těchto třídách nacházejí kmenové třídy. Pro potřeby výtvarné výchovy a kroužků slouží keramická pec. Všechny učebny jsou vybaveny počítači s dataprojektory, v některých třídách jsou k dispozici interaktivní tabule. Technické vybavení se každým rokem rozšiřuje a obnovuje. Učitelé mohou při své práci využívat také 8 tiskáren, scanner a dvě moderní velkokapacitní kopírky. Dále pak velké množství pomůcek, které jsou uloženy v příslušných kabinetech. Třídy jsou vybaveny a průběžně doplňovány novým nábytkem. Pro žáky jsou k dispozici nové uzamykatelné šatní skříňky. Na chodbách jsou k dispozici tři nápojové automaty a jeden jídelní. Hygienické podmínky školy jsou vzhledem ke stáří budov na dobré úrovni, všechna WC jsou rekonstruována, ve škole jsou k dispozici dvě sprchy a místnost pro denní pobyt. Stravování probíhá ve školní jídelně. 2.2 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je stabilizovaný, spolupracující, kreativní a přístupný veřejnosti. Téměř všichni splňují pedagogickou i odbornou způsobilost. Ti, kteří ji nesplňují, mají dlouhodobé zkušenosti z práce s dětmi a snaží se si vzdělání doplnit. Jsou navzájem zastupitelní. Většina pedagogů se dále vzdělává ve svém oboru, všichni si rozšiřují obzor v novinkách oboru pedagogiky, psychologie a ICT. Více než polovina sboru ovládá aspoň jeden cizí jazyk. Všichni pedagogové absolvují každoročně základní kurz první pomoci. Ve škole pracuje výchovný poradce, asistenti pedagoga a speciální pedagogové. Školní psycholog dochází jednou týdně a úzce spolupracujeme s PPP pro Prahu- východ. 2.3 Struktura žáků : Školu navštěvují žáci Odoleny Vody a obcí : Kopeč, Veliká Ves, Korycany, Postřižín, Úžice, Dřínov, Netřeba, Kozomín. Žáci z Panenských Břežan a Klíčan se objevují většinou v ročníku. A dále školu navštěvují takoví žáci např. z Prahy nebo Kralup nad Vltavou, jejichž rodiče projevují zájem o priority našeho ŠVP. Ve škole se vzdělávají žáci se zdravotním znevýhodněním, i když škola není bezbariérová, dále pak i žáci se sociálním znevýhodněním i se zdravotním postižením. Pro žáky s lehkým mentálním postižením nabízíme vzdělávání ve speciálních třídách s praktickým zaměřením. 2.4 Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Škola je zapojena do projektu Partnerství českých a keňských škol. Ve školním roce 2010/11 získala finanční prostředky z projektu EU peníze školám. Každoročně v rámci spolupráce se školním parlamentem a EKO týmem realizujeme jeden celoroční projekt odrážející aktuální dění nebo potřeby ve společnosti. V roce 2014 škola získala prestižní mezinárodní titul Eko škola. Další drobné projekty realizují vyučující v rámci výuky. Učitelé na I. stupni se zapojili do projektu Tvořivá škola a Step by Step (Začít spolu). Na II. stupni se seznamují a ve výuce využívají metody RWCT strana 5

6 (Čtením a psaním ke kritickému myšlení). Pro předškoláky je určený projekt Krůčky ke škole, kdy se děti předškolního věku nenásilnou formou připravují na vstup do školy. 2.5 Spolupráce Škola spolupracuje s rodiči žáků prostřednictvím třídních schůzek a konzultačních hodin, dnů otevřených dveří a dalších různých akcí pořádaných pro veřejnost (např. Dětský karneval, Disco-buřto párty, tvořivé dílničky, besedy se školním psychologem, vánoční koncert, jarmark a další) a dále dle potřeb. Spolupracuje se Školskou radou, ZUŠ Klecany, TJ Aero, Městem Odolena Voda, knihovnou, Policií ČR, lékaři a dalšími jedinci či institucemi např. ekologického či jiného zaměření, jejichž činnost se jeví pro žáky přínosná. strana 6

7 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Škola se zaměřuje na čtenářskou a finanční gramotnost, jazyky, Tvořivou školu, ekologii, volnočasové aktivity pro žáky. V rámci výuky se realizují různé projekty, které jsou zařazovány nepravidelně. Slouží k hlubšímu propojení mezipředmětových vztahů, k realizaci průřezových témat. Výběr tématu projektu je plně v kompetenci pedagogů. Žákům je umožněn rozvoj jejich zájmů nabídkou volitelných předmětů, nepovinných předmětů, zájmových kroužků, pobytových kurzů. Třídíme odpad, provádíme sběr papíru a bylin. 3.2 Cíle vzdělávání Škola poskytuje svým žákům základní všeobecné vzdělání směřované k praxi a k dalšímu studiu. Vzdělávací metody používané pedagogy školy podporují u žáků samostatnost, tvořivost a vzájemnou toleranci. Absolvent školy se samostatně rozhoduje i po poradě s povolanějšími, za svá rozhodnutí zodpovídá. Je odolný vůči negativním jevům. Umí komunikovat se svým okolím. Pečuje o své zdraví. Spolupracuje a respektuje práci a úspěchy vlastní i druhých. Je tolerantní a ohleduplný k jiným lidem. Pedagogický sbor chápe potřeby dalšího vzdělávání jako svou prioritu směřující ke zkvalitnění výuky. Prioritními kompetencemi školy je rozvoj jazykové komunikace, práce s informacemi i využití znalostí a dovedností pro osobní rozvoj. strana 7

8 3.3 Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence a postupy, metody a formy vedoucí k jejich utváření a rozvíjení Klíčová kompetence Postupy, metody a formy vedoucí k utváření a rozvíjení dané klíčové kompetence Kompetence k učení Žáci vyhledávají a třídí informace, pracují s různými informačními zdroji. Využívají při práci zábavné formy (kvízy, tajenky, soutěže, doplňovačky aj.). Žáci si připravují a prezentují své projekty. Získaných poznatků využívají v ostatních předmětech. Žáci se učí pracovat s textem (výběr informací, zápis, referát). Při projektovém vyučování pracují často ve skupinách. Diskutují, hodnotí svou práci i práci ostatních. Využívají se prvky činnostního učení (poznávání, přemísťování a třídění informací). Žáci chápou obecně používané termíny, znaky a symboly. Kompetence k řešení problémů Žáci se zapojují do projektů, řeší různé problémy s nimi spojené. Žáci v rámci svých možností vyvozují nové poznatky. Využívají skupinové práce. Využívají různé informační zdroje. Žáci navzájem připravují různé akce, diskutují a prezentují výsledky svých akcí. Žáci pracují s chybou. Žáci jsou vedeni k sebehodnocení. Dokáží přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby. Přijímají důsledky svých rozhodnutí. Kompetence komunikativní Mezi žáky vznikají přátelské vztahy, spolupracují mezi sebou na tvorbě projektů, při skupinové práci. Učí se argumentovat a vhodnou formou obhajovat vlastní názor a naslouchat druhým. Žáci hodnotí práci druhých, sebehodnotí se. Vedeme žáky k dodržování pravidel slušného chování. Zvládají jednoduchou formu písemné komunikace. Rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reagují. strana 8

9 Klíčová kompetence Postupy, metody a formy vedoucí k utváření a rozvíjení dané klíčové kompetence Kompetence sociální a personální Učíme žáky pracovat samostatně, ale i v týmu. Podporujeme u žáků vzájemné učení se, pomoc a spolupráci. Žáci se účastní ozdravných pobytů, lyžařských výcvikových kurzů, výletů a exkurzí a na nich své sociální a personální kompetence aplikují.. Žáci navštěvují různé kulturní akce a účastní se akcí sportovních. Dbáme na prevenci sociálně patologických jevů. Žáci prochází kurzy protidrogové prevence. Učíme žáky zodpovídat za své jednání a respektovat druhé. Žáci mají podvědomí o základních mravních hodnotách. Kompetence občanské Všichni mají stejnou šanci bez ohledu na individuální odlišnosti (kulturní, národnostní, sociální, zdravotní). Žáci se podílejí na chodu školy (žákovský parlament). Žáci se účastní na tvorbě pravidel soužití a respektují je. Žáci mohou spolupracovat se složkami veřejného života (knihovna, policie, městský úřad, soud, hasiči, krizová centra). Žáci nacvičují chování v krizových situacích. Žáci nacvičují první pomoc. Práce žáků se objevují v regionálních novinách. Navštěvují muzea, knihovny, divadla, kina aj. Učí se třídit odpad, pomáhají při úklidu okolí školy. Žáci znají základní práva a povinností občanů, respektují společenské normy a pravidla soužití. Kompetence pracovní Žáci se účastní různých exkurzí do podniků a institucí. Využívají odborných časopisů (vyhledávají informace, které doplňují a zpestřují výklad učitele, samostatně se vyjadřují). Žáci prezentují dosažené výsledky ( tvoří formou slohových, výtvarných prací, soutěží, ukázek vlastní tvorby poezie, sportovních zpravodajství, využívají fotodokumentaci). Prezentují výrobky a produkty formou výstav a soutěží. Využívají internet a přístupná media (vyhledávají informace, zpracovávají a využívají je v praxi). Žáci mají možnost spolupráce s výchovným poradcem (možnost vyplnit testy profesní orientace, spolupracovat s úřadem práce). Žáci si mohou vyzkoušet různé činnosti v rámci projektů. Mají vytvořený pozitivní vztah k manuálním činnostem. Žáci jsou schopni výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení. strana 9

10 3.4 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Chceme vytvářet prostor pro rozvíjení osobnosti každého žáka. Pracujeme s dětmi se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním i sociálním znevýhodněním. Ve spolupráci s výchovným poradcem, školním psychologem a školským poradenským zařízením se věnujeme žákům se zdravotním postižením. Těmto žákům pomáhají pedagogičtí asistenti při výuce. Žáci jsou integrováni v běžných třídách a pracují v některých předmětech podle individuálních vzdělávacích plánů. Tyto plány vychází z diagnostiky a doporučení odborného školského poradenského zařízení. Podle nich pracujeme na zmírnění dopadu zdravotního postižení žáka. Při škole pracují dvě speciální třídy, kde jsou žáci s lehkým mentálním postižením vyučováni podle vzdělávacího progamu zpracovaného podle přílohy RVP ZV. Pro žáky se zdravotním znevýhodněním zohledníme jejich handicap a po dohodě s ošetřujícím lékařem stanovíme individuální postup (od doporučených cviků přes vynechání některých cviků po uvolnění z tělesné výchovy na žádost rodičů). Žáky se sociálním znevýhodněním začleňujeme do třídního kolektivu. Pro práci s nimi volí třídní učitel vhodné metody, k dispozici má asistenta pedagoga. Úzce spolupracujeme s odborem sociálních věcí a zdravotnictví (OSPOD) příslušné oblasti. Žáky eviduje školní metodik prevence, který úzce spolupracuje s výchovným poradcem a třídními učiteli. Podmínky pro vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami: - spolupráce s odborným školským poradenským zařízením, školním psychologem, lékařem a OSPOD - možnost využití asistenta pedagoga - připravenost učitelů na výuku žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (další vzdělávání pedagogů) - spolupráce učitelů a vychovatelů s rodiči - vypracování individuálních vzdělávacích plánů žákům zdravotně postiženým, jejich dodržování, vyhodnocování a úpravy - používání vhodných relaxačních a kompenzačních pomůcek - taktní jednání 3.5 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Mimořádně nadaní žáci jsou žáci, kteří svými dovednostmi a vědomostmi přesahují stanovené požadavky. Jsme připraveni na tyto žáky klást větší nároky a nabízet jim další možnosti rozvoje podle jejich zaměření. Škola nabízí: -volitelné předměty -zájmové kroužky -soutěže -veřejná vystoupení -projektové vyučování -práce ve skupinách -diferenciaci při výuce Na učitele jsou kladeny vyšší nároky na přípravu vyučování. Žákům je zapotřebí zvýšená motivace a dostatečné množství podnětů,výběr z podpůrných materiálů, umožnění účasti na činnostech stimulujících další rozvoj, umožnění rychlejšího postupu v učení a mít možnost využít odborné pomoci. strana 10

11 3.6 Průřezová témata Zařazení průřezových témat na 1.stupni Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Zařazení průřezového tématu Mediální výchova do ŠVP Okruhy 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Čj - využ.médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy, naplnění volného času Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu strana 11

12 Zařazení průřezového tématu Výchova demokratického občana do ŠVP Okruhy 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Občanská společnost a poznání Občan, občanská společnost, stát Formy participace občanů v politickém životě Vl život v naší obci, každodenní život občanů (návštěva MěÚ, pošty, knihovny,..) Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování strana 12

13 Zařazení průřezového tématu Výchova k myšlení v Evropských a globálních souvislostech Okruhy 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Evropa a svět nás zajímá Vl zvyky a tradice národů Evropy Objevujeme Evropu a svět ČJ získávání z literatury a jiných zdrojů informace o zemích Evropy - návštěva knihovny Jsme Evropané strana 13

14 Zařazení průřezového tématu Multikulturní výchova do ŠVP Okruhy 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Prv podpora smyslu pro spravedlnost, toleranci Čj rómské pohádky Čj rómské pohádky Čj rómské pohádky Vl poznávání a tolerance odlišností a zvláštností žáků jiných národ., sociál. a náboženských skupin Multikulturalita Princip solidárního smíru a solidarity Vl snaha o přijetí, rovnoprávnost všech žáků a dodržování třídního kodexu strana 14

15 Zařazení průřezového tématu Environmentální výchova do ŠVP Okruhy 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Prv les Prv les Prv les Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Pda problém ochrany a týrání zvířat Vl péče o životní prostředí Vztah člověka k prostředí strana 15

16 Osobnostní rozvoj Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Zařazení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova do ŠVP Okruhy 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Rozvoj schopností poznání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Prv péče o naše zdraví Kreativita Sociální rozvoj Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Prv vztahy mezi lidmi Morální rozvoj Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Pč práce v kolektivu, řešení krizových situací strana 16

17 3.6.2 Zařazení průřezových témat na 2.stupni Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Zařazení průřezového tématu Mediální výchova do ŠVP Okruhy 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení ČJ slohová výchova rozdílný přístup: zpravodajství x reklama Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality ČJ sloh.výchova Příběh se zápletkou Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu strana 17

18 Zařazení průřezového tématu Výchova demokratického občana do ŠVP Okruhy 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Občanská společnost a poznání Občan, občanská společnost, stát Formy participace občanů v politickém životě Ov- volby Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Ov- morálka jako základ soužití mezi lidmi strana 18

19 Zařazení průřezového tématu Výchova k myšlení v Evropských a globálních souvislostech Okruhy 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Evropa a svět nás zajímá ČJ-slohová výchova (Lidová slovesnost,zvyky a tradice národů Evropy) Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Z- Evropa, EU strana 19

20 Zařazení průřezového tématu Multikulturní výchova do ŠVP Okruhy 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Př rovnocennost lids. Ras (odlišnost a rovnocennost) Multikulturalita Princip solidárního smíru a solidarity Ov- lidská práva,šikana,diskriminace strana 20

21 Ekosystémy Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Zařazení průřezového tématu Enviromentální výchova do ŠVP Okruhy 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Př- Ekosystémy Základní podmínky života Př- základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Př- Ochrana životního prostředí Zeměpis- Naše obec strana 21

22 Zařazení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova do ŠVP Okruhy 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Rozvoj schopností poznání Osobnostní rozvoj Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena TV- autoregulační trénink s relaxací Kreativita Poznávání lidí Sociální rozvoj Morální rozvoj Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika ČJ- komunikační výchova- dramatické etudy strana 22

23 3.7 Učební plán pro speciální třídy základní školy určené pro žáky s LMP Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ročník 1.stupeň ročník celkem strana 23 2.stupeň celkem Český jazyk Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Inform. a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Dějepis Občanská výchova Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Výtvarná výchova Hudební výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volitelný předmět Celkem týdně Z toho disponibilní časová dotace

24 Poznámky k učebnímu plánu ŠVP-LMP Vzdělávací obor Český jazyk a literatura je realizován vyučovacími předměty český jazyk v ročníku, a český jazyk a literatura v ročníku. Vyučovací předměty český jazyk a český jazyk a literatura : v prvním ročníku má předmět komplexní charakter, od 2. do 9. ročníku je členěn na komunikační a slohovou výchovu, jazykovou výchovu a literární výchovu. V rámci předmětu se realizuje v ročníku řečová výchova. V předmětu se realizují průřezová témata: Multikulturní výchova, Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova a Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech, a proto je předmět posílen v každém ročníku, kromě 7. ročníku, o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. Součástí předmětu český jazyk je řečová výchova. Vzdělávací obor Cizí jazyk je realizován vyučovacím předmětem anglický jazyk. Vzdělávací obor Matematika a její aplikace je realizován vyučovacím předmětem matematika. Ve 3. a 5. ročníku je předmět posílen o jednu hodinu z disponibilní časové dotace z důvodu rozvíjení praktických dovedností při manipulaci s penězi. Na druhém stupni je součástí předmětu také rýsování. Vzdělávací obor Informační a komunikační technologie je realizován vyučovacím předmětem informatika. Vzdělávací obor Člověk a jeho svět je realizován vyučovacími předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Vzdělávací obor Výchova k občanství je realizován vyučovacím předmětem občanská výchova. Vzdělávací obor Přírodopis je posílen z disponibilní časové dotace celkem o 1 vyučovací hodinu týdně v 8. ročníku, současně jsou do předmětu promítnuta průřezová témata Environmentální výchova a Multikulturní výchova. Vzdělávací obor Tělesná výchova je realizován vyučovacími předměty tělesná výchova a volitelným předmětem sportovní výchova. Vzdělávací obor Člověk a svět práce je realizována vyučovacím předmětem pracovní činnosti a volitelným předmětem umělecké činnosti: předmět zahrnuje oblast člověk a svět práce, v rámci předmětu jsou vyučovány pěstitelské a dílenské práce, montážní a demontážní práce, práce s technickými materiály, příprava pokrmů, provoz a údržba domácnosti, profesní orientace a příprava. V předmětu se realizuje průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. Žáci se učí manipulativním dovednostem, připravují se na budoucí povolání, proto je od 4. do 9.ročníku posílen o jednu hodinu disponibilní časové dotace týdně. Volitelný předmět: žákům jsou nabízeny na výběr dle zájmu předměty: sportovní výchova a umělecké činnosti. Předmět slouží k profilaci žáka a jako příprava k volbě povolání. Předmět je v ročníku dotován jednou hodinou disponibilní časové dotace týdně. V rámci organizačních potřeb školy je možné žáky ze speciálních tříd zařadit do běžných tříd ZŠ. Žáci 1. stupně speciálních tříd mají dle zájmu možnost účastnit se plavání organizovaného pro 2. a 3. ročníky ZŠ. Na 1. stupni lze použít dle vhodnosti k výuce psaní písmo Comenia Script. strana 24

25 Vysvětlivky: Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda 1) K zápisu do třídní knihy o zařazení průřezového tématu se pro zjednodušení zápisu používá kód, který je tvořen zkratkou konkrétního průřezového tématu a číslem okruhu. Př: PT-MV/7.zařazení průřezového tématu Mediální výchova, 7 okruh (tedy práce v realizačním týmu) Použité kratky průřezových témat: OSV Osobnostní a sociální výchova VDO Výchova demokratického občana VKM Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech MKV Multikulturní výchova EV Environmentální výchova MV Mediální výchova 2) Průřezová témata jsou integrována do vzdělávacích předmětů dle výše uvedených tabulek. Použité zkratky předmětů Čj český jazyk Vl vlastivěda Pda přírodověda Prv prvouka Př přírodopis Z zeměpis Aj anglický jazyk Ov občanská výchova Vkz výchova ke zdraví Inf informatika Ch chemie D dějepis strana 25

26 4 Učební osnovy Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda 4.1 Učební osnovy pro 1.stupeň Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících. Jeho součástí je realizována řečová výchova. Obsahem předmětu Český jazyk je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru český jazyk a literatura stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání upravených pro žáky s lehkým mentálním postižením. Český jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Dovednosti, které si žáci osvojují, jsou důležité nejen pro vzdělávání v rámci oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ale umožňují získávat poznatky v dalších oborech. Vyučování českému jazyku má za cíl naučit žáky srozumitelně se vyjadřovat ústní i písemnou formou spisovného jazyka. Vyučovací předmět Český jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková výchova. Časové vymezení: 1.-2.ročník -7 hodin týdně 3.ročník - 9 hodin týdně 4.ročník - 7 hodin týdně 5.ročník - 8 hodin týdně Součástí Českého jazyka na 1. stupni je samostatně realizovaný předmět Řečová výchova. Učivo se dá operativně v jednotlivých měsících přesunout, ale konečné výstupy i učivo v ročníku jsou závazné. Rozvržení učiva do čtvrtletí v ročníku je pouze doporučené. Výchovné a vzdělávací postupy směřující k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení - rozvíjet u žáků dovednosti potřebné k osvojení učiva - vést žáky k systematickému vedení a ukládání informací - seznamovat žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probraným učivem Kompetence k řešení problému - vést žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla,kterými se řídí probrané mluvnické jevy - vést žáky k tomu, aby uměli nalézt chyby v textu a odůvodnit správná řešení Kompetence komunikativní - nabízet žákům dostatek příležitostí k porozumění probíraných literárních textů - pomocí literárního a gramatického učiva rozšiřovat slovní zásobu žáků - vést žáky ke správné a srozumitelné stavbě větných celků, k vyprávění Kompetence občanské strana 26

27 - podporovat žáky v potřebě literárního projevu, recitace, četby - vést ke správnému hodnotovému žebříčku Kompetence pracovní - vést žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní - vést žáky k přípravě a dodržování jejich učebního prostoru. Kompetence sociální a personální - vést žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc - umožnit žákům pracovat ve dvojicích, malé skupině i v kolektivu celé třídy Ve vzdělávacím obsahu předmětu se realizují tato průřezová témata: Mediální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova. strana 27

28 Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět Český jazyk - 1. ročník Září-říjen Listopadprosinec Leden-únor Březen-duben Květen-červen Technika mluveného projevu. Čtení obrázků orientace na řádku. Příprava na čtení v řádcích. Vyvození A. Písmeno A jako spojka. Nácvik držení tužky. Krátká říkadla. Vyjadřování děje. Povídání o Vánocích. Vyvození E. Čtení otevřených slabik. Vyvození M, O. Vyprávění k obrázkům. Prvky prvních písmen. Spojení šikmé čáry. Vyvození U, L. Čtení psaného písma. Vyvození V, T. Opakování krátkého sdělení. Poslech krátké pohádky. Dodržování správného tvaru číslic. Nácvik m. Vyprávění krátké pohádky. Vyvození Y. Čtení jednoduchých vět. Vyvození I. Čtení psacího písma. Dodržování správného pořadí slov. Zdokonalování tvarů písmen. Žák by měl zlepšovat techniku mluveného projevu. Žák by se měl orientovat na řádku a stránce. Žák by měl rozlišovat A v textu. Žák by měl zvládnout svislé a šikmé čáry. Žák by měl umět psát dolní a horní zátrh. Žák by měl rozeznat zmíněné samohlásky a M. Žák by měl rozlišovat délky těchto samohlásek. Žák by měl rozeznat hlásku a písmeno M m, O o. Žák by měl zvládat horní a dolní kličku. Žák by měl rozvíjet smyslové vnímání. Žák by měl zvládnout psát číslice 1,2,3. Žák by měl rozlišovat hlásku a písmeno U u, L l, V v, T, t. Žák by měl zlepšovat čtenářské dovednosti. Žák by měl zlepšovat vyjadřování. Žák by měl zvládnout tři zátrhy. Žák by měl rozvíjet slovní zásobu, psaní číslice 4. Žák by měl rozlišovat hlásku a písmeno Y y, I i. Žák by měl vnímat rytmus a melodii věty a dodržovat správný slovní přízvuk. Žák by měl umět napsat číslici 5. Žák by měl zvládat přepis a opis písmen. Žák by měl rozumět pokynům přiměřené složitosti. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Prv-popis obrázku-škola Vv-obrázek z písmene MKV/3-pohádky různých národů Tv-pohybové vyjádření písmen,říkadla s pohybem na danou hlásku M-psaní číslic Vv-obrázky k písmenům M-psaní číslice 4 Pč-modelování a vystřih. písmen Metody a formy práce Obrázky, mřížka, uvolňovací cviky Obrázky, říkadla, písmenkové pohádky Skládanky písmen, puzzle abeceda Obrázky k písmenům, puzzle číslice M-psaní číslice 5 Skládanky, puzzle strana 28

29 Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět Český jazyk - 2. ročník Záříříjen Listopadprosinec Ledenúnor Březenduben Květenčerven Jazyková výchova Správná výslovnost, čtení psaného textu Komunikační a slohová výchova Dodržení správného tvaru písmen Literární výchova Čtení tiskacího a psacího písma Jazyková výchova Spojování písmen a slabik Komunikační a slohová výchova Správné tvary písmen, vyprávění Literární výchova Čtení krátkých vět Jazyková výchova Čtení dvojslabičných slov Komunikační a slohová výchova Psaní krátkých vět, opis psacího písma Literární výchova Žák by měl mít zautomatizováno čtení jednoslabičných slov Jazyková výchova Čtení textu s obrázky Komunikační a slohová výchova Psaní krátkých vět,opis psacího písma Literární výchova Čtení krátkých textů Jazyková výchova Čtení s porozuměním Komunikační a slohová výchova Opis a přepis krátkých vět, vyprávění Literární výchova Čtení krátkých textů Žák by měl upevnit znalosti z 1. ročníku a zvládnout psaní písmen-p,l,n,s,š. Žák by měl užívat správné tempo řeči. Žák by se měl snažit o rozvoj svých čtenářských dovedností. Žák by měl číst jednoduché texty s porozuměním. Žák by měl procvičovat psaní-d,j,z,u,k. Žák by měl číst otevřené slabiky. Žák by měl rozvíjet fonematický sluch. Žák by měl nacvičovat psaní b,t,c, m,m, r,y,č,č. Žák by měl mít zautomatizováno čtení jednoslabičných slov. Žák by měl číst text s obrázky. Žák by měl zvládnout písmena- N,h,ou,U,ž,Z,Ž,f,v,V. Žák by měl reprodukovat text. Žák by měl dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání. Žák by měl odpovídat na otázky týkající se textu, číst s porozuměním Žák by měl zvládnout psaní g,a,ř.ch,ch. Žák by měl řadit obrázky a slova podle děje a koncentrovat se na poslech pohádky, básničky. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Metody a formy práce Řv-správná obrázky, výslovnost,vyhledávání tvary písmen, písmen kostky Vv-vybarvování písmen s písmenky MKV/3-pohádky různých národů Prv-vyprávění o podzimu tvary písmen, Vv-kresba k textu kostky s písmeny Řv-skládání slov z písmen Řv-hláska na zač.,na konci,uprostřed Vv-obrázek z písmene MED/1 -využití médií jako zdroj informací Prv-spoj text s obrázky jara Vv-velik. přání Řv-skládání slov,vět Prv-vyprávění o jaru Řv-reprodukce textu s pomocí dějových obrázků tvary písmen, obrázky, písmenkové pohádky tvary písmen,malované čtení, pěnová písmena tvary písmen, obrázky strana 29

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (zpracovaný podle přílohy RVP ZV pro LMP) OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP ŠKOLOU DO ŽIVOTA verze 7 2013/2014 Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní

Více

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání SPOLU ZA POZNÁNÍM září 2010 verze 1.1 1. Identifikační údaje: PŘÍLOHA I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY příloha pro děti s LMP... 1 jméno koordinátora: Mgr. Alena Machová... 1 Předkladatel:... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody,

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 3 1.4 PLATNOST DOKUMENTU... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres

Více

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ROZTOKY U JILEMNICE ROZTOKY U JILEMNICE 190 Dokument vstupuje v platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Mírová, Mimoň Speciální třídy, Letná 236, 471 24 Mimoň Školní vzdělávací program ŠVP ZV Škola s vyhlídkou Zpracováno podle přílohy RVP ZV-LMP č. j. 150/2007 OBSAH 1 Charakteristika

Více

Škola - cesta k poznání

Škola - cesta k poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola - cesta k poznání 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP pro ZV

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Tvořivá škola. Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV. 1. Identifikační údaje

Tvořivá škola. Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV. 1. Identifikační údaje Tvořivá škola Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV 1. Identifikační údaje údaje o škole: název školy: Základní škola Doloplazy, okres Olomouc, příspěvková organizace adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV OBSAH 1. Identifikační údaje 1 2.Charakteristika školy.2 3.Charakteristika školního vzdělávacího programu.4

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úplnost a velikost školy... 5 2.2 Vybavení školy... 5 2.

OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úplnost a velikost školy... 5 2.2 Vybavení školy... 5 2. Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více