Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Vážení klienti, > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y >

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Vážení klienti, > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y >"

Transkript

1 Vydání Červen Obsah: Aktuality > Aktuálně z veřejné podpory > Jak je vnímán nový živnostenský zákon? Právo aktuálně > Novelizace katastrálního zákona Daně aktuálně > Daňová uznatelnost tzv. finančních výdajů Ekonomika aktuálně > Odložená daň strašák po 15 letech (díl II) Podnikové poradenství aktuálně > Snížení nákladů na pojištění společnosti nejen v období krize > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Vážení klienti, chtěli bychom Vás informovat o možnostech čerpání dotací z aktuálních programů veřejné podpory zaměřených na podporu malých podnikatelů na Vysočině. Jedná se o grantový program určený pro podporu malých podniků (FO i PO) činných ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví ve vybraných okresech kraje Vysočina, jehož cílem je zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků formou poskytnutí příspěvku na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor. Maximální výše příspěvku je 150 tisíc korun, což činí maximálně 40 procent z celkových uznatelných investičních nákladů projektu. Finanční příspěvek bude poskytnut formou bezhotovostního převodu na účet příjemce po ukončení realizace projektu nebo po podpisu smlouvy o poskytnutí podpory. Žádost o dotaci je nutné podat nejpozději do 30. června Mgr. Ing. Marek Švehlík Advokát/Associate Partner Tel.: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jak je vnímán nový živnostenský zákon? V polovině loňského roku prošel živnostenský zákon (č. 455/1991 Sb.) významnou koncepční novelizací, která měla za cíl usnadnit a zpřehlednit živnostenské podnikání. V současnosti můžeme posoudit praktické dopady této novelizace včetně přístupu živnostenských úřadu. Jako pozitivní se jeví zrušení výlučné místní příslušnosti živnostenského úřadu; v současnosti lze činit podání (např. ohlašovat živnost, žádat o koncesi) na kterémkoliv živnostenském úřadě. Nenaplnily se tak obavy, že zrušení výlučné příslušnosti úřadu podle místa sídla povede ke zmatkům či dokonce k duplicitě projednávané agendy. Je zároveň patrné, že některé živnostenské úřady pracují rychleji a efektivněji než jiné. Významnou novinkou bylo zavedení jediné volné živnosti s 80 obory, přičemž je na podnikateli, které obory ohlásí. Podnikatel má na výběr, kolik a jaké obory v rámci volné

2 2 3 Mandantenbrief Vydání Červen 2009 živnosti si zvolí. V této souvislosti bychom chtěli upozornit, že v žádném případě není vhodné zvolit bezmyšlenkovitě všech 80 oborů a vyhnout se tak studiu obsahové náplně jednotlivých oborů. Pokud totiž podnikatel zvolí obor, který fakticky nevykonává, může dojít k situaci, že bude ze strany orgánů veřejné správy kontrolován, jakým způsobem daný obor provozuje (typicky bývá ostře sledován obor č. 71 Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu). Dále se setkáváme s tím, že mnoho podnikatelů chce zvolit obor č. 80 Výroba, obchod a služby jinde nezařazené, aby pokrylo činnosti jinde neuvedené. Ze strany živnostenských úřadů však pravidelně dochází k odmítnutí zápisu tohoto oboru s poukazem, že jde o zbytkový obor a pokud jej chce podnikatel zapsat, musí popsat činnost, kterou chce provádět a která není uvedena v žádné koncesi, živnosti ani v žádném oboru živnosti volné. Celkově však proběhlou novelizaci můžeme hodnotit kladně zvláště s ohledem na to, že dochází k dalšímu postupnému uvolňování živnostenského podnikání a snižování administrativní zátěže podnikatelů. JUDr. Petra Budíková Advokátka Tel.: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Právo aktuálně > Novelizace katastrálního zákona Napsala Petra Budíková V únorovém Mandantenbriefu jsme informovali o novele zákona č. 344/1992 Sb., katastrální zákon. Novela byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 8/2009 Sb. a stala se účinnou od 1. března 2009 a týkala se především možnosti elektronických podání vůči katastrálnímu úřadu a koncepční změny ve způsobu nahlížení a získávání informací z katastru nemovitostí. Poněkud stranou pozornosti však zůstaly další dvě změny. Vlastník stavby Jednou z nich je, že napříště se u nově evidované stavby do katastru nemovitostí jako její vlastník zapíše bez předkládání dalších listin pouze vlastník pozemku, na kterém je stavba postavena. Jiná osoba bude jako vlastník zapsána pouze tehdy, pokud bude listinou prokázáno, že je vlastníkem stavby. Dle předchozí právní úpravy bylo možné zvolit, zda-li se jako vlastník nově evidované stavby zapíše buďto vlastník pozemku, na kterém je stavba postavena, nebo také stavebník, který na pozemku stavbu provedl. Pouze u zápisu ostatních osob jako vlastníků bylo nutné prokazovat listinou jejich vlastnictví. Investoři vystupující v pozici stavebníků budou tudíž muset do budoucna více precizovat své smlouvy s vlastníkem pozemku, na kterém budou stavbu zhotovovat, pokud budou mít zájem, aby byli zapsáni v katastru nemovitostí jako vlastníci stavby. Vznik pozemku zřízením zástavního práva Dále došlo také ke změně v definici pozemku. Pozemek byl vždy definován jako část zemského povrchu oddělená od sousedních částí podle různých kritérií (zejména hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby atd.). Nově však mezi kritéria pro vznik pozemku přibyla také hranice rozsahu zástavního práva. V praxi to znamená, že je již možné nechat zastavit nebo přijmout do zástavy pouze část pozemku, která pak bude v důsledku toho v katastru nemovitostí zapsána jako pozemek nový. Nutno poznamenat, že zástavní právo může vzniknout k části pozemku za předpokladu, že bude vyhotoven geodetem geometrický plán vymezující rozsah zástavního práva, a tudíž nově oddělovaného pozemku. Dělení pozemku na základě geometrického plánu odsouhlasí příslušný stavební úřad a následně příslušný katastrální úřad. Vedle zástavní smlouvy (a případně dalších nutných podkladů) bude nutné odsouhlasený geometrický plán předložit k návrhu na zápis zástavního práva do katastru nemovitostí. Účelem této novelizační změny je umožnit, aby nebylo nutné pro zajištění pohledávek menšího rozsahu zastavovat celý pozemek, ale pouze jeho adekvátní část. Není-li pohledávka zajištěná zástavním právem splněna včas, má zástavní věřitel právo na uspokojení své pohledávky z výtěžku zpeněžení zástavy, tj. v tomto případě oddělené části pozemku.

3 Otázkou však zůstává, zda je reálné, že věřitelé, zejména banky, na tuto možnost vůbec přistoupí, neboť zajištění pohledávky zástavním právem ve větším rozsahu, tj. větším pozemkem, je pro věřitele vždy výhodnější a navíc to není zakázáno. Možným právním regulativem v rámci občanskoprávních vztahů by mohly být dobré mravy. Ovšem dokud by nebylo soudy rozhodnuto, že zřízení zástavního práva v určitém větším rozsahu než je určitý násobek výše zajišťované pohledávky by bylo neplatné pro rozpor s dobrými mravy, nelze na tuto skutečnost vůbec spoléhat. Další možností by bylo, že by zákonodárce například zakotvil princip, že zajištění pohledávky musí odpovídat určitému jejímu násobku v aktuální výši (např. 130%), tj. aby tím byla pokryta celá výše pohledávky a další náklady věřitele s její případnou realizací spojené. Věřiteli by tudíž vznikla povinnost zmenšit rozsah svého zástavního, pokud by se jeho zajištěná pohledávka aktuálně zmenšila. JUDr. Petra Budíková Advokátka Tel.: Daně aktuálně > Daňová uznatelnost tzv. finančních výdajů (nákladů úroky z úvěrů a půjček) Napsal Martin Růžička Daňovou uznatelnost tzv. finančních nákladů u spojených osob upravuje zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů v 25 odst. 1 písm. w), ve kterém se hovoří o tzv. finančních nákladech (o úrocích z úvěrů a půjček). Součástí tohoto poměrně komplikovaného a často novelizovaného ustanovení zákona o daních z příjmů je i povolený poměr mezi úhrnem úvěru a půjček a vlastním kapitálem společnosti. Za tímto účelem je potřeba pro správné stanovení, zda nákladové úroky z úvěrů a půjček zachycených v hospodářském výsledku daného roku jsou zcela, částečně nebo nejsou vůbec daňovými náklady, udělat tzv. test nízké kapitalizace. Od 1. dubna 2009 vstoupila v platnost novela zákona o daních z příjmů v rámci přijatých opatření proti finanční a hospodář- ské krizi, znamenající uvolnění pravidel tzv. nízké kapitalizace. Ve zdaňovacím období 2007 byl poměr tzv. nízké kapitalizace 4:1, od 1. ledna 2008 do 31. března 2009 byl poměr 2:1 a novelou zákona od 1. dubna 2009 opět 4:1. Tato novela změnila nízkou kapitalizaci zpětně, tj. od 1. ledna 2008, přičemž daňoví poplatníci, jejichž zákonný termín pro podání daňového přiznání za rok 2008 byl 31. března 2009, mohou podat dodatečné daňové přiznání. Za tímto účelem je zajímavé porovnat výpočet testu nízké kapitalizace dle pokynu Ministerstva financí D-300 z konce roku 2006, resp. z roku 2007, s níže uvedeným aktuálním sdělením Ministerstva financí z dubna tohoto roku. Dne 16. dubna 2009 vydalo Ministerstvo financí sdělení k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů, které navazuje na nové změny v této oblasti. Toto nové sdělení upřesňuje pojem finanční náklady (úroky z úvěrů a půjček a související výdaje (náklady) včetně výdajů (nákladů) na obstarání, zpracování úvěrů, poplatků na záruky). Podle sdělení Ministerstva financí jsou finanční náklady takové náklady, které vznikly jako odměna za poskytnutí úvěru nebo půjčky. Dle letošního sdělení Ministerstva financí se za finanční náklady považují: > náklady na obstarání úvěru (např. znalecký posudek vyžadovaný bankou) > poplatky za zpracování úvěru (např. poplatky za posouzení žádosti a ohodnocení rizika) > poplatky za bankovní záruky > poplatky za přechod k jiné bance > jiné poplatky přímo související s úvěrem a půjčkou, které by mohly suplovat úrokový náklad > provize zprostředkovateli půjčky > poplatky za vedení úvěrového účtu a správu úvěru > poplatky za rezervaci prostředků k čerpání > poplatky za rezervované nečerpané prostředky > poplatky za předčasné splácení úvěru > poplatky za změnu typu úrokové sazby nebo typu úročení Naopak za finanční náklady se nepovažují: > odměna ručiteli (mimo bankovní záruky a jiných obdobných poplatků bance) > penále či jiné sankce za nesplacení úvěru > kurzové rozdíly > náklady na zajištění úvěrového rizika věřitele (např. vyhotovení zástavní smlouvy) > náklady na zajištění úrokového a jiného rizika dlužníka (např. zajišťovací deriváty) > náklady na poradenství (např. na strukturování financování)

4 4 5 Mandantenbrief Vydání Červen 2009 Do tzv. testu nízké kapitalizace se zahrnují pouze úvěry a půjčky od spojených osob. Definice stanovená zákonem je uvedena v 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů. Za úvěr a půjčku pro test nízké kapitalizace je třeba považovat i situaci, kdy mezi spojenými osobami přepošle peníze osoba nespojená (nespojená osoba jako mezičlánek mezi spojenými osobami). Do testu nízké kapitalizace se nezahrnují bezúročně poskytnuté úvěry a půjčky a úvěry a půjčky, z nichž úroky jsou součástí vstupní ceny majetku (do daňových nákladů vstupují tedy postupně pomocí daňových odpisů). Příklad testu nízké kapitalizace na čtyřnásobek vlastního kapitálu: a) varianta dle pokynu D-300 z roku 2007 K = 4 SVK/PDSUP (kde SVK je stav vlastního kapitálu a PDSUP je průměrný denní stav úvěrů a půjček) b) varianta dle letošního sdělení Ministerstva financí z 16. dubna 2009 (kterou MF doporučuje) K1 = 1 - (4 SVK/Y) (kde SVK je stav vlastního kapitálu a Y je průměrný denní stav úvěrů a půjček) Pokud si do výše uvedených vzorečků dosadíme SVK ve výši 0 a do PDSUP 00, dopočítáme se ve variantě ad a) na koeficient daňové uznatelnosti K = 0,4 (40 % finančních nákladů uznatelné), dle varianty ad b) se dopočítáme na koeficient daňové neuznatelnosti K1 = 0,6 (60 % finančních nákladů daňově neuznatelné). Dle výše uvedených příkladů je vidět, že se jedná o stejný výsledek. Rozdíl mezi oběma uvedenými způsoby je tedy v tom, že varianta ad a) je z pohledu daňové uznatelnosti finančních nákladů a varianta ad b) je z pohledu daňové neznatelnosti finančních nákladů. Finanční výdaje (náklady) z úvěrů a půjček, kde splatnost úroku nebo výnosu závisí na zisku dlužníka, zůstaly daňově neúčinné v plné výši (dle 25 odst. 1, písm. zm). Martin Růžička Daňový poradce/partner Tel.: Ekonomika aktuálně > Odložená daň strašák po 15 letech (díl II) Napsaly Alena Lejsalová a Karolína Dudková V díle I uvedeného tématu jsme definovali pojem odložené daně (OD) a uvedli základní druhy přechodných rozdílů pro její výpočet včetně názorných příkladů. V navazujícím díle se zaměříme na problematiku prvního účtování OD, princip opatrnosti, uplatňování daňových sazeb a dále na speciální druhy přechodných rozdílů pro OD. První účtování odložené daně V prvním roce účtování se vypočte odložená daň, která se vztahuje k předchozím obdobím, tzn. z přechodných rozdílů k prvnímu dni účetního období. Ta se zaúčtuje souvztažně na příslušné kapitálové účty (výsledek hospodaření minulých let, např. účty 428, resp. 429). Změna OD v běžném účetním období (tedy nově vypočtený konečný zůstatek k rozvahovému dni ponížený o OD vztahující se k minulým obdobím), se účtuje na účty účtové skupiny 59 (např. účet 592 Daň z příjmů z běžné činnosti odložená). Pokud účetní jednotka přeruší na jedno nebo více období vykazování OD (např. z důvodu nerealizovatelnosti odložené daňové pohledávky), je její další vykázání zachyceno ve výsledku hospodaření běžného období, neboť se jedná o změnu odhadu, nikoliv o první účtování. V případě, že je OD nově počítána z dalších titulů, jedná se rovněž o tzv. první účtování pokud jde o významnější položky. Změna v odložené dani z důvodu zahrnutí nové položky je tedy účtována do vlastního kapitálu. Naopak upozorňujeme, že existují i jiné případy OD, ve kterých je doporučováno účtování do vlastního kapitálu (přestože účetní předpisy tento postup neupravují), aniž by se jednalo o první účtování. Jedná se např. o derivátové operace, o kterých je účtováno jako o zajišťovacím instrumentu do vlastního kapitálu. Samostatnou kapitolou je OD z oceňovacího rozdílu při vkladech a přeměnách (viz níže). Příklad: Společnost ALFA má k datu účetní závěrky závazek z otevřeného derivátu. Jeho přecenění bylo zaúčtováno na vrub účtu 414 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků a ve prospěch účtu 373 Závazky a pohledávky z pevných termínových operací. Odložená daň má v tomto případě charakter pohledávky a její účtování doporučujeme následovně: 481/414. Ve vlastním kapitálu má tedy protisměrný vliv.

5 Princip opatrnosti Princip opatrnosti by měl být uplatňován v případech, kdy se jedná o odloženou daňovou pohledávku. Účetní jednotka by za takovéto situace měla provést test na její realizovatelnost. Je-li pravděpodobné, že v budoucích letech nebude dosažen dostatečný základ daně z příjmů, který by umožnil využití části nebo celé odložené daňové pohledávky, měla by být částka odložené daňové pohledávky alikvotně snížena, resp. neúčtována vůbec. Uplatňování daňových sazeb Pro výpočet OD se ve většině případů používá sazba daně z příjmů platná v příštím účetním období. Změní-li se sazba daně, je nutno přepočítat zůstatek účtu OD. Pokud víme, že se sazba daně bude měnit i v dalších letech, a přechodné rozdíly pro výpočet OD mají dlouhodobý charakter, je přesnější, pokud se pro výpočet použijí sazby platné v letech, kdy k uplatnění bude docházet. V praxi lze sazby kombinovat. Příklad: U rezerv na nevyčerpanou dovolenou a prémie, které jsou vypláceny v následujícím období (zde uvažujeme rok 2009), se použije sazba 20 %. Naopak u dlouhodobých nedaňových rezerv například na rekultivace, které budou využity až za několik období (např. v roce 2015) bude vhodnější použít sazbu 19 %. Speciální druhy přechodných rozdílů pro výpočet odložené daně a) neuplatněná daňová ztráta Z dosud neuplatněných daňových ztrát vzniká odložená daňová pohledávka vzhledem k předpokládané možnosti snížení základu daně v následujících letech. Samotná existence nevyužitých daňových ztrát ovšem může také znamenat, že dosažení budoucích zdanitelných zisků je ohroženo. Pokud účetní jednotka vytvářela v minulosti ztráty, uznává odloženou daňovou pohledávku z tohoto titulu pouze tehdy, existuje-li důkaz o tom, že dosáhne dostatečného zdanitelného zisku, proti kterému bude moci uplatnit nevyužité daňové ztráty. Společnost by měla např. zpracovat podrobný dlouhodobý finanční plán, na jehož základě je schopna odhadnout budoucí hospodářské výsledky a rovněž z nich odvodit základ daně. Pokud je vypočten OD závazek z důvodu rozdílů účetních a daňových zůstatkových cen, lze jej kompenzovat s pohledávkou z titulu daňových ztrát (do výše závazku) za předpokladu, že není časový nesoulad v možnosti uplatnění. b) přecenění na reálnou hodnotu Pro odložené daně související s přechodnými rozdíly vznikajícími při přecenění na reálnou hodnotu by při jejich účtování mělo být postupováno konzistentně s účtováním o změně reálné hodnoty majetku či závazků, u kterých dochází ke vzniku přechodného rozdílu ve vazbě na zákon o daních z příjmů. Je potřeba brát ohled na realizovatelnost v dohledné budoucnosti. Například u dlouhodobého finančního majetku lze velmi často pochybovat o realizovatelnosti ve vazbě na daňové předpisy, proto by neměla být odložená daňová pohledávka vykazována. c) rozdíly z přecenění při transakcích s podnikem a přeměnách společností > Přecenění při koupi podniku Z pohledu OD je třeba si uvědomit, že účetní pořizovací cenou souboru nabytého majetku je kupní cena a tato cena je vstupní cenou i pro daňové účely. K přechodným rozdílům může docházet u majetku podléhajícímu odpisování v následujících obdobích, pokud jsou odlišně nastaveny odpisové sazby či metody odpisování pro účetní a daňové účely. Rozdílné zůstatkové hodnoty majetku pro daňové a účetní účely dávají vzniknout přechodnému rozdílu, který je základem pro odloženou daň. (Běžně počítaný rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou). > Nepeněžitý kapitálový vklad Při tomto vkladu dochází k situacím, kdy se uznaná hodnota vkladu (oceněná znalcem) zpravidla liší jak od zůstatkové hodnoty majetku uznatelné pro daňové účely, tak od účetní zůstatkové hodnoty vykazované v účetnictví vkladatele. U nabyvatele je vložený majetek účetně vykázán v okamžiku vkladu v nové hodnotě stanovené znalcem. Daňově pokračuje nabyvatel v odpisování započatém nájemcem. Tyto přechodné rozdíly dávají vzniknout odloženým daním, neboť jejich působení povede v budoucnu k daňovým efektům. > Přeměny společnosti Z pohledu odložených daní je třeba uvažovat v souvislosti s přeměnami společností především o následujících přechodných rozdílech v zahajovací rozvaze: OD z přechodných rozdílů, které přecházejí na nástupnickou účetní jednotku. Jedná se tedy o ty rozdíly, které souvisí s položkami převedenými ze zúčastněných účetních jednotek na nástupnickou ÚJ (vč. zůstatku převedeného účtu 097, který není uznatelný pro daňové účely).

6 6 7 Mandantenbrief Vydání Červen 2009 OD z přechodných rozdílů v důsledku změny ocenění majetku a závazků v rámci přeměny společností, OD z rozdílů mezi účetními cenami a oceněním reálnými hodnotami u zanikajících účetních jednotek. OD z titulu přecenění považujeme za vhodné účtovat proti vlastnímu kapitálu. Je však zapotřebí posoudit, kdy se jedná o přechodný a kdy o trvalý rozdíl. O přechodný rozdíl se jedná například při přecenění odepisovaného majetku. Za trvalý rozdíl lze považovat rozdíl z přecenění např. pozemků, u kterých se neuvažuje o prodeji. d) konsolidační rozdíly V konsolidované účetní závěrce jsou přechodné rozdíly určeny porovnáním účetních hodnot aktiv a závazků z konsolidované rozvahy s jejich odpovídající daňovou základnou. Daňová základna je určena podle daňových přiznání jednotlivých podniků ve skupině. e) rozdíly mezi českou účetní závěrkou a účetní závěrkou sestavenou dle jiného účetního rámce (např. IFRS, HGB) Při převodu české účetní závěrky na jiný účetní rámec (tzv. HB II) vznikají také přechodné rozdíly, ze kterých se musí počítat OD. Jedná se o operace, díky kterým se liší hospodářský výsledek v lokální a nadnárodní závěrce. Např. jde o vyloučení nerealizovaných kurzových zisků v HGB nebo o přecenění nedokončené výroby v IFRS. OD se kalkuluje za užití sazby či sazeb, o kterých se očekává, že budou platné v době, kdy se příslušné přechodné rozdíly uplatní. Informace o odložené dani uváděné v příloze k ÚZ Informace, které se uvádí do přílohy, řeší obecně 39 vyhlášky, který žádné specifické požadavky na informace ohledně OD nepožaduje. Přesto je zapotřebí informovat uživatele účetní závěrky o účetních metodách a principech použitých pro výpočet a zobrazení odložených daní v závěrce, o přechodných rozdílech a sazbách, které daly vzniknout odloženým daním a o způsobu účtování o OD. Problematika odložené daně v rámci konsolidací a převodu účetních závěrek do jiného účetního rámce je natolik problematická, že se jí budeme věnovat (především na konkrétních příkladech) i v některém z budoucích příspěvků. Ing. Alena Lejsalová Auditorka/Associate Partner Tel.: Ing. Karolína Dudková Asistentka auditora Tel.: Podnikové poradenství aktuálně > Snížení nákladů na pojištění společnosti nejen v období krize Napsali Alena Spilková a David Priatka V současné době většina z nás usilovně přemýšlí, jakým způsobem lze ještě snížit náklady společnosti. V těchto dnech, kdy jsme obětí mezinárodní hospodářské krize, se jedná o aktuální téma, které je na pořadu dne zcela jistě u většiny firem, a to nejen v České republice. V následujících řádcích naleznete informace týkající se nabídky našeho poradensví v oblasti pojišťovacího makléře. V rámci této činnosti, na základě sjednané smlouvy o zprostředkování pojištění a plné moci, provádíme pro naše mandanty výběrová řízení mezi pojistiteli pro jednotlivé druhy pojištění, zasíláme zpracované výsledky výběrových řízení a následně po konzultaci s klientem zajišťujeme u jednotlivých pojistitelů vypracování, kontrolu a následné sjednání pojistných smluv. Zároveň při výročí pojištění zajišťujeme obnovu pojištění či sjednání nové pojistné smlouvy na nové pojistné období. Jednou z dalších a velice důležitých činností poskytovaných naší společností je rovněž vyřizování likvidace jakýchkoliv pojistných událostí (hlášení škody pojišťovně, dodání veškeré potřebné dokumentace, urgence pojistitelů pro ukončení šetření škody a výplaty pojistného plnění) za klienta. Zde platí systém jediné kontaktní osoby, na níž se klient obrací s čímkoliv, pokud se pojištění týká.

7 Činnost pojišťovacího makléře je poskytována pro mandanty zcela zdarma, tedy bez nároku na jakýkoliv honorář. Na základě provedení výběrového řízení mezi jednotlivými pojistiteli pro konkrétní druhy pojištění, které pro Vaši společnost rádi zpracujeme, je tedy následně možné dojít ke snížení nákladů nejen na pojištění, ale zároveň také k jeho optimalizaci a zjednodušení. Namísto individuálních pojistných smluv je možné sjednat smlouvy skupinové, u kterých je samozřejmě používána pojistiteli jiná, tedy nižší sazba pojistného. Veškeré činnosti probíhají po konzultaci s klientem, kterého o veškerých záležitostech průběžně informujeme. Konečné rozhodnutí o tom, zda dané pojištění a u kterého pojistitele bude či nebude sjednáno, je rovněž na klientovi. Pro názornou ukázku jsme si dovolili zpracovat níže uvedené tabulky, které znázorňují možnou úsporu na pojistném při využití služeb naší společnosti. XY s.r.o. Předmět pojištění Pojistitel Místo pojištění: Horní 71/II, Brno, ČR A. Majetkové pojištění 1. Živelní pojištění sdružený živel 2. Odcizení 3. Pojištění strojů B. Pojištění provozní odpovědnosti za škodu C. Pojištění vozidel havarijní pojištění + povinné ručení - soubor vybraných ostatních vlastních věcí movitých- soubor zásob, vlastní stavební součásti, nemovitosti - soubor vybraných ostatních vlastních věcí movitých, soubor zásob, vlastní stavební součásti - soubor vybraných strojů a vlastní stroje - odpovědnost za škodu vyplývající z provozu organizace, odpovědnost za výrobek Škoda Superb 8A Škoda Octavia 1A Škoda Fabia 1A Audi A6 2A Č. pojistné sml. Pojistná částka Allianz pojišťovna, a.s Při spoluúčasti povodeň 25 ost. poj. neb. Pojistné Česká pojišťovna, a.s Kooperativa, pojišťovna, a.s Generali Pojišťovna, a.s Generali Pojišťovna, a.s. Kooperativa, pojišťovna, a.s. Allianz pojišťovna, a.s. Generali Pojišťovna, a.s limit plnění povodeň 25 ost. poj. neb Pojistné celkem za majetkové pojištění Pojistné celkem za pojištění provozní odpovědnosti za škodu Pojistné celkem za pojištění vozidel Pojistné celkem za společnost (1+2+3) Tabulka č. 1 zobrazuje příklad pojištěné společnosti XY s.r.o. před provedeným výběrovým řízením v oblasti pojištění. Jsou zde sjednány individuální pojistné smlouvy pro různá rizika v rámci majetkového pojištění, pojištění provozní odpovědnosti za škodu a dále v oblasti pojištění vozidel dané společnosti. Tabulka č. 2 (viz následující strana) zobrazuje následný stav pojištění dané společnosti po provedení výběrového řízení naší makléřskou společností a následném odsouhlasení společností XY s.r.o. Na základě posouzení nabídek oslovených pojistitelů byly sjednány nové pojistné smlouvy u pojišťoven s nejvýhodnější nabídkou pro daný druh pojištění (posouzení výše pojistného a rozsahu pojistného krytí). V rámci pojištění majetku a pojištění vozového parku došlo tedy následně k výraznému snížení pojistného při zachování stávajícího rozsahu pojistného krytí. Z majetkového pojištění byl vyřazen velmi starý majetek, o který byla snížena pojistná částka. Přestože u pojištění provozní odpovědnosti za škodu došlo ke zvýšení limitu pojistného plnění a ke snížení spoluúčasti klienta, tedy k vyjednání výhodnějších podmínek pojištění, došlo na základě provedeného výběrového řízení ke snížení výsledného ročního pojistného. Pokud shrneme veškeré uvedené údaje, celkovým výsledkem výběrového řízení je roční úspora nákladů na pojistné pro společnost XY s.r.o. ve výši Kč při dojednání výhodnějších podmínek pojištění!

8 8 Mandantenbrief Vydání Červen 2009 XY s.r.o. Předmět pojištění Pojistitel Číslo pojistné smlouvy Pojistná částka Při spoluúčasti (v tis. Kč) Pojistné Místo pojištění: Horní 71/II, Brno, ČR A. Majetkové pojištění - soubor vybraných ostatních vlastních věcí movitých, soubor zásob, vlastní stavební součásti, nemovitosti povodeň 25 ost. poj. neb. 1. Živelní pojištění, odcizení, pojištění strojů sdružený živel - soubor vybraných ostatních vlastních věcí movitých, soubor zásob, vlastní stavební součásti pro případ odcizení Česká pojišťovna, a.s. skupinová smlouva č soubor vybraných strojů a vlastní stroje povodeň 25 ost. poj. neb. B. Pojištění provozní odpovědnosti za škodu C. Pojištění vozidel havarijní pojištění + povinné ručení - odpovědnost za škodu vyplývající z provozu organizace, odpovědnost za výrobek Škoda Superb 8A Škoda Octavia 1A Škoda Fabia 1A Audi A6 2A Česká pojišťovna, a.s Generali Pojišťovna, a.s. flotilová smlouva č limit plnění Pojistné celkem za majetkové pojištění Pojistné celkem za pojištění provozní odpovědnosti za škodu Pojistné celkem za pojištění vozidel Pojistné celkem za společnost (1+2+3) celková roční úspora na pojistném po provedení výběrového řízení a sjednání novýcj poj. smluv V případě jakýchkoliv dotazů k dané problematice jsme Vám kdykoliv rádi k dispozici na níže uvedených kontaktech. Neváhejte se prosím tedy v oblasti pojištění obrátit na naši společnost, rádi Vám poradíme. Alena Spilková Podniková poradkyně Associate Partner Tel.: David Priatka Podnikový poradce Tel.: Mandantenbrief Červen 2009, č. 6 Vydává Rödl & Partner Consulting, s.r.o., IČ: Praha 1, Platnéřská 2 Telefon: , Fax: Vychází měsíčně MK ČR E Koordinace: Bc. Jana Vodolánová Více informací naleznete na

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů a půjček jaké

regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů a půjček jaké Podkapitalizace ve vztahu k úrokům z úvěrů a půjček RNDr. Ivan BRYCHTA regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů

Více

Dopady pravidel nízké kapitalizace

Dopady pravidel nízké kapitalizace Dopady pravidel nízké kapitalizace Andrea Hafoudh 11. prosince 2007 Program Současný stav legislativy související s pravidly nízké kapitalizace Nová pravidla nízké kapitalizace Úvěry a půjčky Finanční

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek Vydání Květen 2009 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Datové schránky z pohledu podnikatele Daně aktuálně Pravidla podkapitalizace opět zmírněna Zrychlení odpisů jako součást protikrizové politiky Ekonomika

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce za účetní období 1. 1. 2012 31. 12. 2012 Veškeré hodnotové údaje jsou uváděny v tisících Kč. 1 Obecné informace 1.1 Popis účetní jednotky Název Společenství vlastníků jednotek

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Okamžik sestavení: 9.2.2015 9:39:52 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 28.1.2013 11:22:34 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 9.. KAPITOLA: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ-VÝPOČET DANĚ, DAŇ Z PŘÍJMŮ SPLATNÁ, DAŇ Z PŘÍJMŮ ODLOŽENÁ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Okamžik sestavení: 10.2.2014 8:13:42 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb. za rok 2016

Příloha k účetní závěrce podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb. za rok 2016 Příloha k účetní závěrce podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb. za rok 2016 Základní údaje : Odstavec 1 Název společnosti: Technické služby Lanškroun, s.r.o. Identifikační číslo osoby: 25951459 Sídlo společnosti:

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Oce ovací rozdíl k nabytému majetku

Oce ovací rozdíl k nabytému majetku Společnost NOTA a.s. má tři závody. Jeden z nich, závod 03 je místně odloučen, má relativně samostatnou činnost, v níž se poslední dobou projevují rizika nejistot dalšího vývoje oboru, v němž tento závod

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00576247 Obec Loučka Loučka čp. 76, 783 22 Loučka sestavený k 31.12.2012 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním obdoví ve své činnosti,

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

České účetní standardy

České účetní standardy č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Standard upravuje Bod 3. Účtový rozvrh Bod 4. Syntetické účty a analytické účty Bod 5. Podrozvahové účty Bod 6. Účetní zápisy Bod 7. Vnitroorganizační účetnictví

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rokycany za rok 2007

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rokycany za rok 2007 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rokycany za rok 2007 kontrolovaná obec Město Rokycany sídlo Masarykovo náměstí 1, Střed 337 20 Rokycany IČ 00259047 auditor zapsaný v KA ČR K KREDIT s.r.o.,

Více

1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI 1.1 Definice a rozdělení vkladů S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

923/ Směna majetku

923/ Směna majetku 923/16.06.99 - Směna majetku Předkládá: Ing. Dana Trezziová, daňová poradkyně č.osvědčení 7 Jiří Jirman, daňový poradce č.osvědčení 2965 Mgr. Jaroslav Škvrna, daňový poradce č.osvědčení 2843 Popis problematiky:

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Rudoltice Sídlo: Rudoltice 95 561 25 Rudoltice Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00279421 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Korporace AXONIA, a.s. Ke dni 31.12.2015 Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Okamžik sestavení: 16.5.201320:34:04 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Příloha.txt. Příloha účetní závěrky

Příloha.txt. Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 5 U k á z k a k n i h

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona vyplnění se nepředpokládá A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona Popis účetních metod stanovených účetní jednotkou ve vnitroorganizačních

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné 1. přednáška 1FU311 Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podnikání Je vymezeno v 2 obchodního zákoníku Soustavná činnost Prováděná samostatně podnikatelem Vlastním jménem

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Změny v účetních předpisech od leden 2016

Změny v účetních předpisech od leden 2016 Změny v účetních předpisech od 1.1.2016 26. leden 2016 Úvod Příčina Novela zákona o účetnictví transponuje do zákona evropskou směrnici č. 2013/34/EU, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 19.2.2014 16:03:33 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Příloha. Předmět činnosti: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Příloha. Předmět činnosti: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Sídlo: A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2.

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Obsah přílohy Podle 39, 39b a 39c vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 3.

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x Příloha k účetní závěrce Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Společnosti Zemědělské družstvo vlastníků Hodíškov Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.

Více