ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j / ve znění pozdějších úprav 1

2 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická kategorie nebo profesní skupiny, žák i žákyně, učitel i učitelka atd. Seznam použitých zkratek AJ Anglický jazyk MKV Multikulturní výchova CJ Cizí jazyky MV Mediální výchova ČJ Český jazyk NJ Německý jazyk ČT Čtení OSV Osobnostní a sociální výchova D Dějepis PČ Pracovní činnosti OV Občanská výchova PRV Prvouka EGS Výchova k myšlení v evropských a PŘ Přírodopis globálních souvislostech EV Environmentální výchova PŘV přírodověda F Fyzika SL Sloh HV Hudební výchova TV Tělesná výchova CH Chemie VDO Výchova demokratického občana INF Informatika VL vlastivěda LV Literární výchova VV Výtvarná výchova M Matematika VZ Výchova ke zdraví Z zeměpis 2

3 1) Identifikační údaje: Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, p.o. Adresa školy: Kozojedy 1 IZO REDIZO IČO Ředitel školy: Mgr. Vladimír Hirt Kontakty: - telefon: mail: web: Zřizovatel: Obec Kozojedy Adresa: Kozojedy 100 Kontakty: - telefon: (235) fax: mail: Platnost dokumentu: od ŠVP byl schválen Školskou radou dne Mgr. Vladimír Hirt ředitel školy razítko školy 3

4 2) Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Školu tvoří dvě budovy, které se nacházejí v hezkém prostředí v klidové části na okraji obce. Základní škola Kozojedy je úplná škola s devíti postupnými ročníky a kapacitou 250 žáků. V současné době jsou ročníky na I. stupni spojovány (trojtřídka) z důvodu malého počtu žáků. Vzhledem k poloze v méně zalidněné oblasti a horší dopravní obslužnosti je škola spádovou pro děti přibližně ze 14 okolních obcí. Dojíždějící děti tvoří zhruba polovinu všech žáků školy. Vybavení školy Materiální a technické Škola je dobře vybavena učebnicemi a dalšími výukovými materiály. Učební pomůcky jsou inovovány dle finančních možností zřizovatele. Ve škole je poloodborná učebna pro výuku fyziky a chemie, počítačová síť s připojením na internet (počítačová učebna se 13 počítači, ředitelna, sborovna 1. i 2.stupně, vedoucí učitelka MŠ a vedoucí ŠJ). Škola disponuje třemi interaktivními tabulemi a bezdrátovým internetovým připojením v obou budovách. Vyučující mají k dispozici 4 notebooky, počítače s tiskárnou a multifunkčním zařízením ve sborovnách a dvě kopírky. K pracovním činnostem jsou využívány školní dílna a pozemek se skleníkem a fóliovníkem. Tělesná výchova probíhá v sále kulturního domu a na hřišti TJ Sokol Kozojedy, kde je i hřiště na odbíjenou, doskočiště pro skok daleký a konstrukce pro šplh. Prostorové Školu tvoří dvě budovy, zvlášť pro 1. a 2. stupeň. V budově 1. stupně je umístěna školní družina se žákovskou knihovnou. Družina využívá i dětskou zahradu, vytvořenou z části školního pozemku. Školní jídelna se nachází v samostatné budově. Hygienické Režim vyučování je nastaven s ohledem na věk žáků a dopravní obslužnost, protože asi polovina dětí dojíždí. Žáci 1. stupně využívají k odpočinku školní družinu. Starší žáci mají možnost trávit volný čas v počítačové učebně. Obě školní budovy jsou vybaveny nově rekonstruovaným sociálním zařízením, stejně jako šatny v tělocvičně. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel, 9 vyučujících a vychovatelka školní družiny. Věkově jsou zastoupeny všechny kategorie. Vzhledem k velikosti školy není aprobovanost stoprocentní. Na 1. stupni vedou třídy učitelky aprobované, ale část výuky přebírají vyučující s aprobací pro 2. stupeň. Na 2. stupni je aprobovaně pokryta výuka hlavních předmětů český jazyk, dějepis, matematika, německý jazyk, dále přírodopis, chemie, zeměpis a občanská výchova. Chybí aprobovaní učitelé především pro výchovy. Většina vyučujících pracuje na svém odborném růstu a zúčastňuje se různých forem dalšího vzdělávání. Funkci výchovného poradce, metodika primární prevence a koordinátora ICT vykonávají pověření pedagogové. 4

5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Základní informace o škole (organizační záležitosti, školní řád, rozvrh, termíny prázdnin ) mohou rodiče nalézt na internetových stránkách školy. O výsledcích vzdělávání žáků jsou informování pravidelně na třídních schůzkách, případně individuálně kdykoliv během školního roku ať z jejich vlastního podnětu či vyučujících. Od 1. ledna 2006 funguje školská rada, která podle svých kompetencí napomáhá zlepšování podmínek pro výuku a řešení některých problémů. Škola spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou Plzeň-sever při přijímání žáků ke školní docházce, při specifických poruchách učení a v případech zařazování integrovaných žáků. V oblasti zájmové činnosti spolupracujeme s místní tělovýchovnou jednotou (kopaná, florbal, aerobik, cvičení pro mladší děti) a Mysliveckým sdružením (Myslivecký kroužek). V poslední době jsme více v kontaktu s Odborem sociálních věcí v Kralovicích. Škola se dlouhodobě aktivně účastní projektu RECYKLOHRANÍ, který je zaměřen na environmentální a ekologickou výchovu. Vzhledem k tomu, že jsme malá venkovská škola, nejsme zapojeni do žádných mezinárodních projektů. 5

6 3) Charakteristika ŠVP Zaměření školy (pojetí ŠVP, hlavní a dílčí cíle) Oblast vzdělávací poskytovat kvalitní základní vzdělání žáků s důrazem na aktivní dovednosti žáků, komunikační schopnosti a samostatnost při řešení problémů, rozvíjet tvořivé myšlení a logické uvažování, pochopení nutnosti stálého vzdělávání se, a naučit žáky učit se (strategie učení). Specializace nebo zaměření školy není možné vzhledem k aprobovanosti a velikosti školy. Důraz je kladen na přípravu žáků k dalšímu studiu, dobrá vybavenost umožňuje posílit vyučovací předmět informatika a výuku psaní na PC klávesnici. Průřezové téma MV je zpracováno jako samostatný předmět (jeho význam v budoucnu poroste učí žáka kritickému myšlení, orientovat se v záplavě informací a chrání ho proti zavádějící reklamě). Doplnění předmětu český jazyk o dětskou literaturu na 1.stupni by mělo žáka přivést k většímu zájmu o knihy, rozvíjet jejich slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti. Vyučovací předměty vlastivěda a přírodověda byly doplněny o Projekty, určené žákům 4. a 5. ročníku, umožňují prakticky aplikovat poznatky z ostatních vyučovacích předmětů a rozšířit poznání o další oblasti, jež jsou vhodné a potřebné. Oblast výchovná vést žáky k toleranci a ohleduplnosti, pozitivním postojům, odpovědnosti, plnění vlastních povinností, k respektování práv ostatních, spolupráci, osvojování obecně uznávaných životních a mravních hodnot, pravidel společenského chování, rozvíjet estetické cítění. Výchovné a vzdělávací strategie (strategie naplňování klíčových kompetencí,..) Učíme žáky osvojit si strategii učení a motivujeme je k pochopení nezbytnosti celoživotního učení tvořivě myslet, logicky uvažovat a řešit problémy všestranně a účinně komunikovat projevovat se jako svobodná a zodpovědná osobnost projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví Vedeme žáky ke spolupráci a respektování práce a úspěchů vlastní i druhých toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem poznání svých možností,životní a profesní orientace Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami U žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami spolupracujeme s pedagogicko psychologickou poradnou. Žáky, kteří mají obtíže v učení nebo vykazují výrazné poruchy v chování, posíláme po dohodě s rodiči na vyšetření. Učitelé pak s žákem pracují podle doporučení pedagogickopsychologické poradny. V případě integrovaného žáka je vypracován individuální vzdělávací plán, v němž jsou zohledněny možnosti dítěte a upraveny metody a formy práce. (Konkrétní 6

7 pedagogická opatření redukce obsahu a rozsahu učiva, formy výuky a hodnocení, individuální přístup a tempo). Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Žákům mimořádně nadaným zadává vyučující náročnější úkoly, samostatné práce směřující k rozšiřování základního učiva v předmětech, kde žák projevu nadání. Tito žáci jsou pověřováni vedením v případech skupinové práce a pomáhají méně nadaným spolužákům. 7

8 Začlenění průřezových témat PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 1.stupeň Osobnostní a sociální Integrace do předmětu výchova 1. Osobnostní rozvoj 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník a) Rozvoj schopností a -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty poznávání b) Sebepoznávání a sebepojetí ČJ, PRV, HV, VV, TV, PČ ČJ, PRV, HV, VV, TV, PČ ČJ, AJ, PRV, HV, VV, TV, PČ ČJ,,AJ, PRV, HV, VV, TV, PČ ČJ, AJ, PRV, HV, VV, TV, PČ c) Seberegulace a sebeorganizace -částečně všechny předměty -částečně všechny předměty -částečně všechny předměty -částečně všechny předměty -částečně všechny předměty d) Psychohygiena ČJ, TV, VV, PČ, HV ČJ, TV, VV, PČ, HV ČJ, AJ, PRV, TV, VV, PČ, HV ČJ,AJ, TV, VV, PČ, HV ČJ, AJ, TV, VV, PČ, HV e) Kreativita -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty 2. Sociální rozvoj a) Poznávání lidí ČJ, PRV, HV, VV ČJ, PRV, HV, VV, ČJ, AJ, PRV, HV, CJ. AJ, VL, HV, VV CJ,AJ, VL, HV, VV VV, b) Mezilidské vztahy -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty c) Komunikace CJ,, HV, VV CJ,, HV, VV CJ,, AJ, HV, VV CJ, AJ, HV, VV CJ, AJ, HV, VV d) Kooperace a kompetence -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty, -všechny předměty, 3. Morální rozvoj a) Řešení problémů a rozhodovací dovednosti b) Hodnoty, postoje, praktická etika Výchova demokratického občana CJ, M, PRV, HV, CJ, M, PRV, HV, CJ, AJ, M, PRV, CJ, AJ, M, PŘV, CJ, AJ, M, PŘV, VV, PČ VV, PČ HV, VV, PČ HV, VV, PČ HV, VV, PČ PRV,ČJ PRV, ČJ PRV, ČJ ČJ, VL ČJ, VL 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 8

9 a) Občanská společnost a PRV ČJ, PRV ČJ, PRV ČJ, VL ČJ, VL škola b) Občan a občanská práva ČJ, PRV ČJ, PRV ČJ, PRV ČJ, VL ČJ, VL c) Formy participace občanů PRV PRV PRV VL VL v politickém životě d) Principy demokracie jako VL VL formy vlády a způsobu rozhodování Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a) Evropa a svět nás zajímá VL VL, INF b) Objevujeme Evropu a VL VL, INF svět c) Jsme Evropané VL VL, INF Multikulturní výchova a) Kulturní diference CJ, PRV CJ, PRV CJ, AJ, PRV CJ, AJ CJ, AJ b) Lidské vztahy -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty c) Multikulturalita AJ AJ AJ d) Princip sociálního smíru a solidarity -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty 9

10 Enviromentální výchova 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník a) Ekosystémy CJ, M, PRV, VV CJ, M, PRV, VV ČJ, PRV, VV CJ, PŘ, VV CJ, PŘ, VV, b) Základní podmínky života c) Lidské aktivity a životní prostředí d) Vztah člověka k prostředí Mediální výchova a) Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení b) Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality c) Stavba mediálních sdělení d) Vnímání autora mediálních sdělení e) Fungování a vliv médií ve společnosti f) Tvorba mediálních sdělení PRV, PČ PRV, PČ CJ, PRV, PČ CJ, PŘ, VV, CJ, VV, CJ, PRV, VV, PČ CJ, PRV, VV, PČ CJ, PRV, VV, PČ CJ, PRV, VV, PČ, CJ, PRV, VV, PČ, PŘ, VL PŘ, VL CJ, PRV, VV, PČ CJ, PRV, VV, PČ CJ, PRV, VV, PČ CJ, PŘ, VV, PČ, PŘ, VV, CJ,, HV CJ, HV, CJ, AJ, HV CJ,AJ, HV CJ, AJ, HV CJ CJ, CJ, CJ CJ CJ CJ, CJ, CJ, CJ,, INF ČJ, HV ČJ, HV ČJ, HV ČJ, HV ČJ, HV ČJ, ČJ, ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ, INF 10

11 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 2.stupeň Osobnostní a sociální Integrace do předmětu výchova 1. Osobnostní rozvoj 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník a) Rozvoj schopností a poznávání Z, M, HV, AJ, PŘ, F, VH, D, NJ, ČJ, OV Z, M, HV, AJ, PČ, PŘ, F, VZ, D, NJ, ČJ, OV Z, M, HV, AJ, PČ, PŘ, F, VZ, CH, NJ, ČJ, OV Z, M, HV, AJ, PČ, PŘ, F, CH, NJ, ČJ, D, OV b) Sebepoznávání a sebepojetí VZ, OV VZ, TČ, OV VZ, TČ, OV PČ, OV c) Seberegulace a sebeorganizace Z, M, HV, PČ, PŘ, F, ČJ, D, OV Z, M, HV, PČ, PŘ, F, OV Z, M, HV, PČ, PŘ, F, CH, D, OV Z, M, HV, PČ, PŘ, F, CH, D, OV d) Psychohygiena OV, OV, OV HV, OV e) Kreativita Z, M, ČJ, OV Z, M, HV, PČ, ČJ, OV Z, M, HV, PČ, ČJ, OV Z, M, HV, PČ, ČJ, OV 2. Sociální rozvoj a) Poznávání lidí Z, M, HV, PŘ, F, VZ, Z, M, HV, PŘ, F, VZ, Z, M, HV, PŘ, F, VZ, Z, M, HV, PŘ, F, OV ČJ, OV OV OV b) Mezilidské vztahy Z, M, AJ, PŘ, F, VZ, ČJ, Z, M, AJ, VZ, OV Z, M, AJ, VZ, OV Z, M, AJ, OV OV c) Komunikace AJ, VZ, NJ, ČJ, OV AJ, VZ, NJ, ČJ, OV AJ, VZ, NJ, ČJ, OV AJ, NJ, ČJ, OV d) Kooperace a kompetence Z, M PŘ, F, VZ, OV Z, M, PŘ, F, VZ, OV Z, M, PŘ, F, CH, VZ, Z, M, PŘ, F, CH, OV 3. Morální rozvoj a) Řešení problémů a rozhodovací dovednosti b) Hodnoty, postoje, praktická Z, M, PŘ, F, OV Z, M, PŘ, F, OV Z, M, PŘ, F, CH, OV Z, M, PČ, PŘ, F, CH, OV Z, M, OV Z, M, OV Z, M, OV Z, M, OV etika Výchova demokratického občana a) Občanská společnost a škola Z, VZ, OV VZ, OV Z, VZ, OV Z, OV b) Občan a občanská práva OV OV OV OV c) Formy participace občanů v politickém životě d) Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování D, OV D, OV OV Z, OV D, OV D, OV Z, D, OV Z, D, OV OV 11

12 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a) Evropa a svět nás zajímá Z, AJ, PŘ, NJ, OV Z, M, AJ, PŘ, NJ, DO, Z, AJ, PŘ, NJ, OV M, AJ, PŘ, NJ, OV OV b) Objevujeme Evropu a svět ČJ Z, D, OV Z, OV Z, OV c) Jsme Evropané ČJ, OV Z, OV Z, OV Z, OV Multikulturní výchova a) Kulturní diference HV, AJ, VZ, OV Z, HV, AJ, VZ Z, HV, AJ, VZ Z, HV, AJ b) Lidské vztahy VZ, ČJ, OV VZ, OV Z, VZ, OV Z, OV c) Multikulturalita AJ, NJ, ČJ AJ, NJ Z, AJ, NJ Z, AJ, NJ, OV d) Princip sociálního smíru a Z solidarity Enviromentální výchova a) Ekosystémy Z, PŘ Z, PŘ Z, PŘ Z, PŘ b) Základní podmínky života Z, PŘ M, PŘ Z, PŘ, CH Z, PŘ, CH c) Lidské aktivity a životní Z, VZ Z, M, VZ Z, PŘ, VZ Z, M, CH, PŘ, OV prostředí d) Vztah člověka k prostředí Z, PČ, PŘ, VZ Z, M, PČ, PŘ, VZ, OV Z, PČ, PŘ, CH, VZ, OV Z, M, PČ, PŘ, CH Mediální výchova a) Kritické čtení a vnímání AJ AJ AJ AJ mediálních sdělení b) Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality c) Stavba mediálních sdělení d) Vnímání autora mediálních HV, AJ HV, AJ HV, AJ HV, AJ sdělení e) Fungování a vliv médií ve společnosti f) Tvorba mediálních sdělení g) Práce v realizačním týmu 12

13 4) Učební plán Poznámky k učebnímu plánu Výuka je realizována převážně formou klasických vyučovacích hodin, některá témata jsou realizována formou projektů nebo exkurzí (výjezdů) a blokového vyučování. Při výuce některých předmětů provádíme spojování dvou a více ročníků, nebo rozdělení chlapci dívky. Jedná se převážně o výchovy - tělesná, výtvarná, pracovní činnosti. Důvodem je nízký počet žáků v jednom ročníku. Výuka v některých předmětech - VL, PŘ, ČJ, VV, PČ, TV - probíhá pod vedením dvou pedagogických pracovníků, kteří si písemně stanovili pravidla hodnocení žáků (viz kapitola Hodnocení žáků). 13

14 UČEBNÍ PLÁN 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLASTI VZDĚLÁVACÍ OBORY PŘEDMĚTY 1. stupeň minimum jazyk a jazyková komunikace český jazyk a literatura český jazyk anglický jazyk anglický jazyk matematika a její aplikace matematika matematika informační a komunikační technologie informatika informatika prvouka prvouka člověk a jeho svět přírodověda přírodověda vlastivěda vlastivěda umění a kultura hudební výchova hudební výchova výtvarná výchova výtvarná výchova člověk a zdraví tělesná výchova tělesná výchova člověk a svět práce pracovní činnosti pracovní činnosti celková povinná dotace minimální dotace pro ročník

15 UČEBNÍ PLÁN 2. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLASTI VZDĚLÁVACÍ OBORY PŘEDMĚTY 2. stupeň minimum jazyk a jazyková komunikace český jazyk a literatura český jazyk cizí jazyky anglický jazyk německý jazyk/konverzace v anglickém jazyce mediální výchova mediální výchova 1 1 matematika a její aplikace matematika matematika informační a komunikační technologie člověk a společnost člověk a příroda umění a kultura člověk a zdraví informatika informatika dějepis dějepis občanská výchova občanská výchova fyzika fyzika chemie chemie přírodopis přírodopis zeměpis zeměpis hudební výchova hudební výchova výtvarná výchova výtvarná výchova výchova ke zdraví výchova ke zdraví tělesná výchova tělesná výchova člověk a svět práce pracovní činnosti pracovní činnosti disponibilní časová dotace 24 0 průřezová témata P celková povinná dotace minimální dotace pro ročník

16 CHARAKTERISTIKY PŘEDMĚTŮ 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Cílem tohoto vyučovacího předmětu je vést žáka k osvojení mateřského jazyka, k rozvoji znalostí a dovedností vedoucích k vnímání a porozumění jazykových sdělení a k uplatnění těchto znalostí v mezilidské komunikaci v písemné či ústní formě. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vzdělávacího předmětu má komplexní ráz, přesto je rozdělen na: Jazykovou výchovu a sloh, Psaní, Čtení, Literární výchovu a Dětskou literaturu. Jazyková výchova a sloh učí žáky vnímat a rozumět různým jazykovým sdělením. Žáci si osvojují vědomosti, dovednosti a návyky, potřebné ke spisovnému užívání českého jazyka. Analyzují potřebné informace a dále je využívají. Seznamují se se základními slohovými styly. Psaní směřuje k uplatnění osvojených základních pravopisných jevů v písemné komunikaci, ke kultivované formě písma a ke schopnosti kontroly svého písemného projevu. Čtení, literární výchova a Dětská literatura vedou žáky k seznámení se základními druhy literatury a literárními pojmy, ilustracemi a ilustrátory, přivádí žáka k většímu zájmu o dětskou knihu, aby efektivněji trávil volný čas. Žáci získávají a osvojují si základní čtenářské návyky, učí se vnímat obsah, porozumět mu a vytvářet si vlastní názor na přečtený text, reprodukovat a dramatizovat jej. Vyučovacímu předmětu Český je na 1. stupni ZŠ týdně věnováno: 1. ročník 9 vyučovacích hodin 2. ročník 10 vyučovacích hodin 3. ročník 10 vyučovacích hodin 4. ročník 7 vyučovacích hodin 5. ročník 7 vyučovacích hodin Dětská literatura je zařazena do 2. a 3. ročníku 1 hodinu týdně. V učebním plánu byla tato dvouhodinová dotace převzata z disponibilních hodin. V těchto vyučovacích hodinách se žáci podělí o své dojmy a pocity z četby ve škole i z domácí četby. Donesou knihu, která je doma zaujala. Prostor dostanou i různé dětské časopisy. Český jazyk se prolíná s ostatními vyučovacími předměty a projevují se zde průřezová témata (viz. Učební plány v jednotlivých ročnících). Výuka probíhá v budově školy, je doplněna o filmová a divadelní představení mimo školu a exkurze ve školní či obecní knihovně. 16

17 Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvoji klíčových kompetencí Kompetence k učení učitel volí různé metody k dosažení konkrétních výstupů vyučovacího předmětu objasňuje žákům smysl a cíle učení vede žáky k postupnému osvojování jazyka a k ovládání jazykových jevů podněcuje v žácích zájem o získávání dalších informací, rozšiřování vlastního obzoru a vyhledávání rozličných liter. zaměření vede žáka k samostatnému získávání informací z různých zdrojů učí žáka pracovat s jazykovými a literárními prameny a s texty různého zaměření vede žáka k individuálnímu prožitku slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emociálního a estetického vnímání žák vyhledává, zpracovává a používá získané informace mimo školu kultivovaně se vyjadřuje je kritický ke svému písemnému projevu, volí vhodnou nápravu dokáže vyjádřit své pocity z přečteného textu hodnotí vlastnosti postav všímá si propojení ilustrace a textu zvládne zpaměti krátké veršované texty Kompetence k řešení problémů učitel nabízí vhodné metody vedoucí k řešení jednotlivých problémů sleduje a hodnotí žákův pokrok předkládá žákům dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů žák zhodnotí problém, navrhne a logicky zdůvodní způsob jeho řešení využívá vlastní úsudek a zkušenost hledají spojitost mezi vlastním čtenářským zážitkem a životními zkušenostmi Kompetence komunikativní učitel vede žáky k umění vyjadřovat se v písemném a ústním projevu, v různých formách komunikace učí žáky naslouchat druhým lidem žák otevřeně vyjadřuje svůj názor a myšlenky, dokládané logickým vysvětlením využívá ke komunikaci s okolím 17

18 seznamuje žáky s různými informacemi a komunikačními prostředky zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat zajímá se o názory žáků různé komunikační prostředky dokáže vyjádřit svůj názor, vhodně ho obhájí, toleruje názor druhých Kompetence sociální a personální učitel nenásilně začleňuje žáky se spec. poruchami učení do třídního kolektivu učí žáky kooperaci a skupinové práce, zodpovědnosti za práci jednotlivce i skupiny zapojuje do řešení daného problému všechny členy skupiny na chování a vlastnostech postav z literárních děl upozorňuje a nabádá žáky k dodržování pravidel slušného chování umožní každému žákovi prožít úspěch žák žáci se zapojují do skupinové práce přebírají zodpovědnost za svěřenou roli a kriticky hodnotí výslednou práci vzájemně se respektují ve skupině vzájemně spolupracují, respektují názory jiných zhodnotí svoji práci a práci ostatních chápe odlišné kvality svých spolužáků Kompetence občanské učitel seznamuje žáky s jejich občanskými právy a povinnostmi učí je respektovat práva, zvyky a odlišné kultury druhých vede žáky k zodpovědnosti za své zdraví a životní prostředí netoleruje vulgární až agresivní chování vůči ostatním vede žáka, aby bral ohled na druhé žák je si vědom práva a povinností svých i ostatních podle svých možností poskytuje pomoc v situacích ohrožujících zdraví a život člověka respektuje a nezneuctívá tradice odlišných kultur respektuje názory ostatních rozpozná postoje postav v literárních dílech, zhodnotí jejich názory a chování Kompetence pracovní učitel vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci dodává dostatek podnětů pro danou práci vyžaduje dodržování vymezených pravidel žák uplatňuje získané vědomosti, dovednosti a návyky v praktickém životě dodržuje předem stanovené podmínky a postupy využívá znalosti a zkušenosti získané 18

19 četbou ke svému rozvoji soustředí se na svou práci ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni Časové a organizační vymezení předmětu: - předmět anglický jazyk je vyučován jako samostatný předmět ve 3., 4., a 5. ročníku - časová dotace 3 hodiny týdně - výuka probíhá ve třídě Vzdělávací obsah předmětu : - získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu - osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a k aktivnímu využití účinné komunikace v cizím jazyce - získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce - porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí - poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších informací o zemích studovaného jazyka a k práci s nimi - pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů. Formy a metody práce: - skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu (písemná ústní), samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály), hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv, krátkodobé projekty Průřezová témata: OSV - rozvoj schopností poznávání - sebepoznávání a sebepojetí - psychohygiena - kreativita SV - poznávání lidí - mezilidské vztahy - komunikace - kooperace a kompetence - řešení problémů a rozhodovací dovednosti MKV- kulturní diference - multikulturalita - princip sociálního smíru a solidarity MDV - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: Kompetence k učení 19

20 Žáci - vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení - propojují získané poznatky do širších celků - poznávají smysl a cíl učení Učitel - vedení žáků k ověřování výsledků - zadávání úkolů, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace Kompetence k řešení problémů Žáci - jsou schopni pochopit problém - umí vyhledat vhodné informace Učitel - kladení vhodných otázek umožnění volného přístupu k informačním zdrojům - Kompetence komunikativní Žáci - komunikují na odpovídající úrovni - umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat Učitel - vedení žáků k výstižnému a souvislému projevu - vytváření příležitostí pro komunikaci mezi žáky - vedení žáků k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích, Kompetence sociální a personální Žáci - spolupracují ve skupině - se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu - jsou schopni sebekontroly Učitel - hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok - vedení žáků k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti - podněcování žáků k argumentaci Kompetence občanské Žáci - respektují názory ostatních - se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace Učitel - vedení žáků k prezentaci jejich myšlenek a názorů - vedení žáků k diskusi - vedení žáků ke vzájemnému naslouchání si Kompetence pracovní Žáci - jsou schopni efektivně organizovat svou práci Učitel - napomáhání při cestě ke správnému řešení - zohledňování rozdílů ve znalostech a pracovním tempu žáků 20

21 MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni Vzdělávací obsah předmětu Matematika vychází ze vzdělávací oblasti RVP Matematika a její aplikace, která provází celý proces základního vzdělávání na 1. i na 2. stupni a vytváří předpoklady nejen pro další studium, ale i pro úspěšné zvládání každodenních reálných situací. Matematika se v základním vzdělávání orientuje zejména na užití matematických poznatků v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. V základních tematických okruzích si žáci osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění a významové porozumění. Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je konstruují, případně je podle možnosti modelují. Určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás. Prostřednictvím náčrtků a schémat zdokonalují svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních situací. Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou nestandardní aplikační úlohy a problémy, při jejichž řešení je nutné uplatnit logické myšlení. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky. Řešení logických úloh, jejichž obtížnost je závislá na míře rozumové vyspělosti žáků, posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní.žáci se učí využívat např. kalkulátor, měřidla apod. Předmět Matematika je vyučován na 1. stupni v týdenních hodinových dotacích takto: 1. ročník 4 hodiny 2. ročník 5 hodin 3. ročník 5 hodin 4. ročník 5 hodin 5. ročník 5 hodin Matematika se prolíná s ostatními vyučovacími předměty, projevují se zde jednotlivá průřezová témata ( viz učební plány v jednotlivých ročnících). Výuka probíhá v kmenových třídách. Výchovné a vzdělávací strategie, směřující k utváření a rozvoji klíčových kompetencí KOMPETENCE K UČENÍ učitel volí různé metody k dosažení konkrétních výstupů vyuč. předmětu žák operuje s užívanými znaky a termíny využívá matematické poznatky a 21

22 objasňuje žákům smysl a cíle učení vede žáky k řešení úkolů z reálného života a praxe učí žáka vytvářet komplexnější pohled na matematické jevy umožňuje žákům vybírat a využívat vhodné způsoby a metody řešení problémů směřuje žáka k samostatnému pozorování, k porovnávání získaných výsledků, k vyvozování závěrů dovednosti v praktických činnostech rozvíjí si paměť prostřednictvím numerických výpočtů a osvojuje si nezbytné matematické vzorce zvyká si na opravu vlastních chyb a bere si z nich ponaučení zpracovává a používá získané informace i mimo školu chápe nutnost celoživotního učení KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ učitel vede žáka k využívání vlastní zkušenosti a úsudku, k přemýšlení o vhodném způsobu řešení problému upozorňuje žáka, že úloha může mít různé varianty řešení vede žáka k používání osvědčených metod a k jejich aplikaci při řešení podobných příkladů klade důraz na praktické ověřování správnosti řešení problému podporuje u žáka rozvoj schopnosti abstraktního a logického myšlení zařazováním vhodných problémových úkolů podporuje netradiční způsoby řešení úloh žák nebojí se řešení nějakého problému, chápe ho spíše jako výzvu odhaduje výsledek, volí správný postup řešení, zamýšlí se nad výsledkem využívá vlastní zkušenost KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ učitel vede žáky k otevřené a účinné komunikaci, k obhajobě svého názoru vede žáka k porozumění různým typů záznamů matematická symbolika, tabulky, vzorce, grafická znázornění žák používá matematické termíny, znaky a symboly rozumí zadání jednotlivých cvičení vyjadřuje své názory porovnává a hodnotí různé způsoby řešení cvičení, např. při skupinovém vyučování 22

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠVP pro ZV. Škola pro radost

ŠVP pro ZV. Škola pro radost ŠVP pro ZV Škola pro radost Zpracováno dle RVP ZV (verze 2013) Platnost od 1. 9. 2014 č. j. 198/14 švp autorka loga: Jana Doležalová, Hradištko 2009 1 Identifikační údaje 1.1 Název vzdělávacího programu:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro děti. Neučíme se pro školu, učíme se pro život. Seneca

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro děti. Neučíme se pro školu, učíme se pro život. Seneca Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro děti Neučíme se pro školu, učíme se pro život. Seneca Obsah 1. Identifikační údaje...6 1. 1 Název školního vzdělávacího programu...6 1.2 Údaje

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 1 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 3 1.4 PLATNOST DOKUMENTU... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Základní škola Kelč, okres Vsetín Platnost od 1.9.2013. Školskou radou Školní vzdělávací program ZŠ Kelč schválen 26.8.2013. 1 Obsah Strana 1.

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rámcový vzdělávací program čj. 79-01-C/01 Základní škola Školní vzdělávací program čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 Č.j.: 292/2007 Účinnost od: 1.září 2007 Spisový znak: 292/2007 Skartační

Více

Obsah. Platnost dokumentu od: 1.9. 2013... 1. ředitelka školy... 1

Obsah. Platnost dokumentu od: 1.9. 2013... 1. ředitelka školy... 1 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY... 1 Údaje o škole... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody, okres Litoměřice... 1 adresa školy: Straškov Vodochody 167, 411 84

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pro žáky s lehkým mentálním postižením Platnost: tři roky od 1.9.2013

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 360/2007 OBSAH 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika ŠVP... 4 4. Učební plán... 6 5. Učební osnovy... 9 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Výsluní Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750 Obsah: I. Identifikační údaje... 4 II. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více