ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j / ve znění pozdějších úprav 1

2 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická kategorie nebo profesní skupiny, žák i žákyně, učitel i učitelka atd. Seznam použitých zkratek AJ Anglický jazyk MKV Multikulturní výchova CJ Cizí jazyky MV Mediální výchova ČJ Český jazyk NJ Německý jazyk ČT Čtení OSV Osobnostní a sociální výchova D Dějepis PČ Pracovní činnosti OV Občanská výchova PRV Prvouka EGS Výchova k myšlení v evropských a PŘ Přírodopis globálních souvislostech EV Environmentální výchova PŘV přírodověda F Fyzika SL Sloh HV Hudební výchova TV Tělesná výchova CH Chemie VDO Výchova demokratického občana INF Informatika VL vlastivěda LV Literární výchova VV Výtvarná výchova M Matematika VZ Výchova ke zdraví Z zeměpis 2

3 1) Identifikační údaje: Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, p.o. Adresa školy: Kozojedy 1 IZO REDIZO IČO Ředitel školy: Mgr. Vladimír Hirt Kontakty: - telefon: mail: web: Zřizovatel: Obec Kozojedy Adresa: Kozojedy 100 Kontakty: - telefon: (235) fax: mail: Platnost dokumentu: od ŠVP byl schválen Školskou radou dne Mgr. Vladimír Hirt ředitel školy razítko školy 3

4 2) Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Školu tvoří dvě budovy, které se nacházejí v hezkém prostředí v klidové části na okraji obce. Základní škola Kozojedy je úplná škola s devíti postupnými ročníky a kapacitou 250 žáků. V současné době jsou ročníky na I. stupni spojovány (trojtřídka) z důvodu malého počtu žáků. Vzhledem k poloze v méně zalidněné oblasti a horší dopravní obslužnosti je škola spádovou pro děti přibližně ze 14 okolních obcí. Dojíždějící děti tvoří zhruba polovinu všech žáků školy. Vybavení školy Materiální a technické Škola je dobře vybavena učebnicemi a dalšími výukovými materiály. Učební pomůcky jsou inovovány dle finančních možností zřizovatele. Ve škole je poloodborná učebna pro výuku fyziky a chemie, počítačová síť s připojením na internet (počítačová učebna se 13 počítači, ředitelna, sborovna 1. i 2.stupně, vedoucí učitelka MŠ a vedoucí ŠJ). Škola disponuje třemi interaktivními tabulemi a bezdrátovým internetovým připojením v obou budovách. Vyučující mají k dispozici 4 notebooky, počítače s tiskárnou a multifunkčním zařízením ve sborovnách a dvě kopírky. K pracovním činnostem jsou využívány školní dílna a pozemek se skleníkem a fóliovníkem. Tělesná výchova probíhá v sále kulturního domu a na hřišti TJ Sokol Kozojedy, kde je i hřiště na odbíjenou, doskočiště pro skok daleký a konstrukce pro šplh. Prostorové Školu tvoří dvě budovy, zvlášť pro 1. a 2. stupeň. V budově 1. stupně je umístěna školní družina se žákovskou knihovnou. Družina využívá i dětskou zahradu, vytvořenou z části školního pozemku. Školní jídelna se nachází v samostatné budově. Hygienické Režim vyučování je nastaven s ohledem na věk žáků a dopravní obslužnost, protože asi polovina dětí dojíždí. Žáci 1. stupně využívají k odpočinku školní družinu. Starší žáci mají možnost trávit volný čas v počítačové učebně. Obě školní budovy jsou vybaveny nově rekonstruovaným sociálním zařízením, stejně jako šatny v tělocvičně. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel, 9 vyučujících a vychovatelka školní družiny. Věkově jsou zastoupeny všechny kategorie. Vzhledem k velikosti školy není aprobovanost stoprocentní. Na 1. stupni vedou třídy učitelky aprobované, ale část výuky přebírají vyučující s aprobací pro 2. stupeň. Na 2. stupni je aprobovaně pokryta výuka hlavních předmětů český jazyk, dějepis, matematika, německý jazyk, dále přírodopis, chemie, zeměpis a občanská výchova. Chybí aprobovaní učitelé především pro výchovy. Většina vyučujících pracuje na svém odborném růstu a zúčastňuje se různých forem dalšího vzdělávání. Funkci výchovného poradce, metodika primární prevence a koordinátora ICT vykonávají pověření pedagogové. 4

5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Základní informace o škole (organizační záležitosti, školní řád, rozvrh, termíny prázdnin ) mohou rodiče nalézt na internetových stránkách školy. O výsledcích vzdělávání žáků jsou informování pravidelně na třídních schůzkách, případně individuálně kdykoliv během školního roku ať z jejich vlastního podnětu či vyučujících. Od 1. ledna 2006 funguje školská rada, která podle svých kompetencí napomáhá zlepšování podmínek pro výuku a řešení některých problémů. Škola spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou Plzeň-sever při přijímání žáků ke školní docházce, při specifických poruchách učení a v případech zařazování integrovaných žáků. V oblasti zájmové činnosti spolupracujeme s místní tělovýchovnou jednotou (kopaná, florbal, aerobik, cvičení pro mladší děti) a Mysliveckým sdružením (Myslivecký kroužek). V poslední době jsme více v kontaktu s Odborem sociálních věcí v Kralovicích. Škola se dlouhodobě aktivně účastní projektu RECYKLOHRANÍ, který je zaměřen na environmentální a ekologickou výchovu. Vzhledem k tomu, že jsme malá venkovská škola, nejsme zapojeni do žádných mezinárodních projektů. 5

6 3) Charakteristika ŠVP Zaměření školy (pojetí ŠVP, hlavní a dílčí cíle) Oblast vzdělávací poskytovat kvalitní základní vzdělání žáků s důrazem na aktivní dovednosti žáků, komunikační schopnosti a samostatnost při řešení problémů, rozvíjet tvořivé myšlení a logické uvažování, pochopení nutnosti stálého vzdělávání se, a naučit žáky učit se (strategie učení). Specializace nebo zaměření školy není možné vzhledem k aprobovanosti a velikosti školy. Důraz je kladen na přípravu žáků k dalšímu studiu, dobrá vybavenost umožňuje posílit vyučovací předmět informatika a výuku psaní na PC klávesnici. Průřezové téma MV je zpracováno jako samostatný předmět (jeho význam v budoucnu poroste učí žáka kritickému myšlení, orientovat se v záplavě informací a chrání ho proti zavádějící reklamě). Doplnění předmětu český jazyk o dětskou literaturu na 1.stupni by mělo žáka přivést k většímu zájmu o knihy, rozvíjet jejich slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti. Vyučovací předměty vlastivěda a přírodověda byly doplněny o Projekty, určené žákům 4. a 5. ročníku, umožňují prakticky aplikovat poznatky z ostatních vyučovacích předmětů a rozšířit poznání o další oblasti, jež jsou vhodné a potřebné. Oblast výchovná vést žáky k toleranci a ohleduplnosti, pozitivním postojům, odpovědnosti, plnění vlastních povinností, k respektování práv ostatních, spolupráci, osvojování obecně uznávaných životních a mravních hodnot, pravidel společenského chování, rozvíjet estetické cítění. Výchovné a vzdělávací strategie (strategie naplňování klíčových kompetencí,..) Učíme žáky osvojit si strategii učení a motivujeme je k pochopení nezbytnosti celoživotního učení tvořivě myslet, logicky uvažovat a řešit problémy všestranně a účinně komunikovat projevovat se jako svobodná a zodpovědná osobnost projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví Vedeme žáky ke spolupráci a respektování práce a úspěchů vlastní i druhých toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem poznání svých možností,životní a profesní orientace Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami U žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami spolupracujeme s pedagogicko psychologickou poradnou. Žáky, kteří mají obtíže v učení nebo vykazují výrazné poruchy v chování, posíláme po dohodě s rodiči na vyšetření. Učitelé pak s žákem pracují podle doporučení pedagogickopsychologické poradny. V případě integrovaného žáka je vypracován individuální vzdělávací plán, v němž jsou zohledněny možnosti dítěte a upraveny metody a formy práce. (Konkrétní 6

7 pedagogická opatření redukce obsahu a rozsahu učiva, formy výuky a hodnocení, individuální přístup a tempo). Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Žákům mimořádně nadaným zadává vyučující náročnější úkoly, samostatné práce směřující k rozšiřování základního učiva v předmětech, kde žák projevu nadání. Tito žáci jsou pověřováni vedením v případech skupinové práce a pomáhají méně nadaným spolužákům. 7

8 Začlenění průřezových témat PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 1.stupeň Osobnostní a sociální Integrace do předmětu výchova 1. Osobnostní rozvoj 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník a) Rozvoj schopností a -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty poznávání b) Sebepoznávání a sebepojetí ČJ, PRV, HV, VV, TV, PČ ČJ, PRV, HV, VV, TV, PČ ČJ, AJ, PRV, HV, VV, TV, PČ ČJ,,AJ, PRV, HV, VV, TV, PČ ČJ, AJ, PRV, HV, VV, TV, PČ c) Seberegulace a sebeorganizace -částečně všechny předměty -částečně všechny předměty -částečně všechny předměty -částečně všechny předměty -částečně všechny předměty d) Psychohygiena ČJ, TV, VV, PČ, HV ČJ, TV, VV, PČ, HV ČJ, AJ, PRV, TV, VV, PČ, HV ČJ,AJ, TV, VV, PČ, HV ČJ, AJ, TV, VV, PČ, HV e) Kreativita -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty 2. Sociální rozvoj a) Poznávání lidí ČJ, PRV, HV, VV ČJ, PRV, HV, VV, ČJ, AJ, PRV, HV, CJ. AJ, VL, HV, VV CJ,AJ, VL, HV, VV VV, b) Mezilidské vztahy -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty c) Komunikace CJ,, HV, VV CJ,, HV, VV CJ,, AJ, HV, VV CJ, AJ, HV, VV CJ, AJ, HV, VV d) Kooperace a kompetence -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty, -všechny předměty, 3. Morální rozvoj a) Řešení problémů a rozhodovací dovednosti b) Hodnoty, postoje, praktická etika Výchova demokratického občana CJ, M, PRV, HV, CJ, M, PRV, HV, CJ, AJ, M, PRV, CJ, AJ, M, PŘV, CJ, AJ, M, PŘV, VV, PČ VV, PČ HV, VV, PČ HV, VV, PČ HV, VV, PČ PRV,ČJ PRV, ČJ PRV, ČJ ČJ, VL ČJ, VL 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 8

9 a) Občanská společnost a PRV ČJ, PRV ČJ, PRV ČJ, VL ČJ, VL škola b) Občan a občanská práva ČJ, PRV ČJ, PRV ČJ, PRV ČJ, VL ČJ, VL c) Formy participace občanů PRV PRV PRV VL VL v politickém životě d) Principy demokracie jako VL VL formy vlády a způsobu rozhodování Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a) Evropa a svět nás zajímá VL VL, INF b) Objevujeme Evropu a VL VL, INF svět c) Jsme Evropané VL VL, INF Multikulturní výchova a) Kulturní diference CJ, PRV CJ, PRV CJ, AJ, PRV CJ, AJ CJ, AJ b) Lidské vztahy -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty c) Multikulturalita AJ AJ AJ d) Princip sociálního smíru a solidarity -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty 9

10 Enviromentální výchova 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník a) Ekosystémy CJ, M, PRV, VV CJ, M, PRV, VV ČJ, PRV, VV CJ, PŘ, VV CJ, PŘ, VV, b) Základní podmínky života c) Lidské aktivity a životní prostředí d) Vztah člověka k prostředí Mediální výchova a) Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení b) Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality c) Stavba mediálních sdělení d) Vnímání autora mediálních sdělení e) Fungování a vliv médií ve společnosti f) Tvorba mediálních sdělení PRV, PČ PRV, PČ CJ, PRV, PČ CJ, PŘ, VV, CJ, VV, CJ, PRV, VV, PČ CJ, PRV, VV, PČ CJ, PRV, VV, PČ CJ, PRV, VV, PČ, CJ, PRV, VV, PČ, PŘ, VL PŘ, VL CJ, PRV, VV, PČ CJ, PRV, VV, PČ CJ, PRV, VV, PČ CJ, PŘ, VV, PČ, PŘ, VV, CJ,, HV CJ, HV, CJ, AJ, HV CJ,AJ, HV CJ, AJ, HV CJ CJ, CJ, CJ CJ CJ CJ, CJ, CJ, CJ,, INF ČJ, HV ČJ, HV ČJ, HV ČJ, HV ČJ, HV ČJ, ČJ, ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ, INF 10

11 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 2.stupeň Osobnostní a sociální Integrace do předmětu výchova 1. Osobnostní rozvoj 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník a) Rozvoj schopností a poznávání Z, M, HV, AJ, PŘ, F, VH, D, NJ, ČJ, OV Z, M, HV, AJ, PČ, PŘ, F, VZ, D, NJ, ČJ, OV Z, M, HV, AJ, PČ, PŘ, F, VZ, CH, NJ, ČJ, OV Z, M, HV, AJ, PČ, PŘ, F, CH, NJ, ČJ, D, OV b) Sebepoznávání a sebepojetí VZ, OV VZ, TČ, OV VZ, TČ, OV PČ, OV c) Seberegulace a sebeorganizace Z, M, HV, PČ, PŘ, F, ČJ, D, OV Z, M, HV, PČ, PŘ, F, OV Z, M, HV, PČ, PŘ, F, CH, D, OV Z, M, HV, PČ, PŘ, F, CH, D, OV d) Psychohygiena OV, OV, OV HV, OV e) Kreativita Z, M, ČJ, OV Z, M, HV, PČ, ČJ, OV Z, M, HV, PČ, ČJ, OV Z, M, HV, PČ, ČJ, OV 2. Sociální rozvoj a) Poznávání lidí Z, M, HV, PŘ, F, VZ, Z, M, HV, PŘ, F, VZ, Z, M, HV, PŘ, F, VZ, Z, M, HV, PŘ, F, OV ČJ, OV OV OV b) Mezilidské vztahy Z, M, AJ, PŘ, F, VZ, ČJ, Z, M, AJ, VZ, OV Z, M, AJ, VZ, OV Z, M, AJ, OV OV c) Komunikace AJ, VZ, NJ, ČJ, OV AJ, VZ, NJ, ČJ, OV AJ, VZ, NJ, ČJ, OV AJ, NJ, ČJ, OV d) Kooperace a kompetence Z, M PŘ, F, VZ, OV Z, M, PŘ, F, VZ, OV Z, M, PŘ, F, CH, VZ, Z, M, PŘ, F, CH, OV 3. Morální rozvoj a) Řešení problémů a rozhodovací dovednosti b) Hodnoty, postoje, praktická Z, M, PŘ, F, OV Z, M, PŘ, F, OV Z, M, PŘ, F, CH, OV Z, M, PČ, PŘ, F, CH, OV Z, M, OV Z, M, OV Z, M, OV Z, M, OV etika Výchova demokratického občana a) Občanská společnost a škola Z, VZ, OV VZ, OV Z, VZ, OV Z, OV b) Občan a občanská práva OV OV OV OV c) Formy participace občanů v politickém životě d) Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování D, OV D, OV OV Z, OV D, OV D, OV Z, D, OV Z, D, OV OV 11

12 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a) Evropa a svět nás zajímá Z, AJ, PŘ, NJ, OV Z, M, AJ, PŘ, NJ, DO, Z, AJ, PŘ, NJ, OV M, AJ, PŘ, NJ, OV OV b) Objevujeme Evropu a svět ČJ Z, D, OV Z, OV Z, OV c) Jsme Evropané ČJ, OV Z, OV Z, OV Z, OV Multikulturní výchova a) Kulturní diference HV, AJ, VZ, OV Z, HV, AJ, VZ Z, HV, AJ, VZ Z, HV, AJ b) Lidské vztahy VZ, ČJ, OV VZ, OV Z, VZ, OV Z, OV c) Multikulturalita AJ, NJ, ČJ AJ, NJ Z, AJ, NJ Z, AJ, NJ, OV d) Princip sociálního smíru a Z solidarity Enviromentální výchova a) Ekosystémy Z, PŘ Z, PŘ Z, PŘ Z, PŘ b) Základní podmínky života Z, PŘ M, PŘ Z, PŘ, CH Z, PŘ, CH c) Lidské aktivity a životní Z, VZ Z, M, VZ Z, PŘ, VZ Z, M, CH, PŘ, OV prostředí d) Vztah člověka k prostředí Z, PČ, PŘ, VZ Z, M, PČ, PŘ, VZ, OV Z, PČ, PŘ, CH, VZ, OV Z, M, PČ, PŘ, CH Mediální výchova a) Kritické čtení a vnímání AJ AJ AJ AJ mediálních sdělení b) Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality c) Stavba mediálních sdělení d) Vnímání autora mediálních HV, AJ HV, AJ HV, AJ HV, AJ sdělení e) Fungování a vliv médií ve společnosti f) Tvorba mediálních sdělení g) Práce v realizačním týmu 12

13 4) Učební plán Poznámky k učebnímu plánu Výuka je realizována převážně formou klasických vyučovacích hodin, některá témata jsou realizována formou projektů nebo exkurzí (výjezdů) a blokového vyučování. Při výuce některých předmětů provádíme spojování dvou a více ročníků, nebo rozdělení chlapci dívky. Jedná se převážně o výchovy - tělesná, výtvarná, pracovní činnosti. Důvodem je nízký počet žáků v jednom ročníku. Výuka v některých předmětech - VL, PŘ, ČJ, VV, PČ, TV - probíhá pod vedením dvou pedagogických pracovníků, kteří si písemně stanovili pravidla hodnocení žáků (viz kapitola Hodnocení žáků). 13

14 UČEBNÍ PLÁN 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLASTI VZDĚLÁVACÍ OBORY PŘEDMĚTY 1. stupeň minimum jazyk a jazyková komunikace český jazyk a literatura český jazyk anglický jazyk anglický jazyk matematika a její aplikace matematika matematika informační a komunikační technologie informatika informatika prvouka prvouka člověk a jeho svět přírodověda přírodověda vlastivěda vlastivěda umění a kultura hudební výchova hudební výchova výtvarná výchova výtvarná výchova člověk a zdraví tělesná výchova tělesná výchova člověk a svět práce pracovní činnosti pracovní činnosti celková povinná dotace minimální dotace pro ročník

15 UČEBNÍ PLÁN 2. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLASTI VZDĚLÁVACÍ OBORY PŘEDMĚTY 2. stupeň minimum jazyk a jazyková komunikace český jazyk a literatura český jazyk cizí jazyky anglický jazyk německý jazyk/konverzace v anglickém jazyce mediální výchova mediální výchova 1 1 matematika a její aplikace matematika matematika informační a komunikační technologie člověk a společnost člověk a příroda umění a kultura člověk a zdraví informatika informatika dějepis dějepis občanská výchova občanská výchova fyzika fyzika chemie chemie přírodopis přírodopis zeměpis zeměpis hudební výchova hudební výchova výtvarná výchova výtvarná výchova výchova ke zdraví výchova ke zdraví tělesná výchova tělesná výchova člověk a svět práce pracovní činnosti pracovní činnosti disponibilní časová dotace 24 0 průřezová témata P celková povinná dotace minimální dotace pro ročník

16 CHARAKTERISTIKY PŘEDMĚTŮ 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Cílem tohoto vyučovacího předmětu je vést žáka k osvojení mateřského jazyka, k rozvoji znalostí a dovedností vedoucích k vnímání a porozumění jazykových sdělení a k uplatnění těchto znalostí v mezilidské komunikaci v písemné či ústní formě. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vzdělávacího předmětu má komplexní ráz, přesto je rozdělen na: Jazykovou výchovu a sloh, Psaní, Čtení, Literární výchovu a Dětskou literaturu. Jazyková výchova a sloh učí žáky vnímat a rozumět různým jazykovým sdělením. Žáci si osvojují vědomosti, dovednosti a návyky, potřebné ke spisovnému užívání českého jazyka. Analyzují potřebné informace a dále je využívají. Seznamují se se základními slohovými styly. Psaní směřuje k uplatnění osvojených základních pravopisných jevů v písemné komunikaci, ke kultivované formě písma a ke schopnosti kontroly svého písemného projevu. Čtení, literární výchova a Dětská literatura vedou žáky k seznámení se základními druhy literatury a literárními pojmy, ilustracemi a ilustrátory, přivádí žáka k většímu zájmu o dětskou knihu, aby efektivněji trávil volný čas. Žáci získávají a osvojují si základní čtenářské návyky, učí se vnímat obsah, porozumět mu a vytvářet si vlastní názor na přečtený text, reprodukovat a dramatizovat jej. Vyučovacímu předmětu Český je na 1. stupni ZŠ týdně věnováno: 1. ročník 9 vyučovacích hodin 2. ročník 10 vyučovacích hodin 3. ročník 10 vyučovacích hodin 4. ročník 7 vyučovacích hodin 5. ročník 7 vyučovacích hodin Dětská literatura je zařazena do 2. a 3. ročníku 1 hodinu týdně. V učebním plánu byla tato dvouhodinová dotace převzata z disponibilních hodin. V těchto vyučovacích hodinách se žáci podělí o své dojmy a pocity z četby ve škole i z domácí četby. Donesou knihu, která je doma zaujala. Prostor dostanou i různé dětské časopisy. Český jazyk se prolíná s ostatními vyučovacími předměty a projevují se zde průřezová témata (viz. Učební plány v jednotlivých ročnících). Výuka probíhá v budově školy, je doplněna o filmová a divadelní představení mimo školu a exkurze ve školní či obecní knihovně. 16

17 Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvoji klíčových kompetencí Kompetence k učení učitel volí různé metody k dosažení konkrétních výstupů vyučovacího předmětu objasňuje žákům smysl a cíle učení vede žáky k postupnému osvojování jazyka a k ovládání jazykových jevů podněcuje v žácích zájem o získávání dalších informací, rozšiřování vlastního obzoru a vyhledávání rozličných liter. zaměření vede žáka k samostatnému získávání informací z různých zdrojů učí žáka pracovat s jazykovými a literárními prameny a s texty různého zaměření vede žáka k individuálnímu prožitku slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emociálního a estetického vnímání žák vyhledává, zpracovává a používá získané informace mimo školu kultivovaně se vyjadřuje je kritický ke svému písemnému projevu, volí vhodnou nápravu dokáže vyjádřit své pocity z přečteného textu hodnotí vlastnosti postav všímá si propojení ilustrace a textu zvládne zpaměti krátké veršované texty Kompetence k řešení problémů učitel nabízí vhodné metody vedoucí k řešení jednotlivých problémů sleduje a hodnotí žákův pokrok předkládá žákům dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů žák zhodnotí problém, navrhne a logicky zdůvodní způsob jeho řešení využívá vlastní úsudek a zkušenost hledají spojitost mezi vlastním čtenářským zážitkem a životními zkušenostmi Kompetence komunikativní učitel vede žáky k umění vyjadřovat se v písemném a ústním projevu, v různých formách komunikace učí žáky naslouchat druhým lidem žák otevřeně vyjadřuje svůj názor a myšlenky, dokládané logickým vysvětlením využívá ke komunikaci s okolím 17

18 seznamuje žáky s různými informacemi a komunikačními prostředky zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat zajímá se o názory žáků různé komunikační prostředky dokáže vyjádřit svůj názor, vhodně ho obhájí, toleruje názor druhých Kompetence sociální a personální učitel nenásilně začleňuje žáky se spec. poruchami učení do třídního kolektivu učí žáky kooperaci a skupinové práce, zodpovědnosti za práci jednotlivce i skupiny zapojuje do řešení daného problému všechny členy skupiny na chování a vlastnostech postav z literárních děl upozorňuje a nabádá žáky k dodržování pravidel slušného chování umožní každému žákovi prožít úspěch žák žáci se zapojují do skupinové práce přebírají zodpovědnost za svěřenou roli a kriticky hodnotí výslednou práci vzájemně se respektují ve skupině vzájemně spolupracují, respektují názory jiných zhodnotí svoji práci a práci ostatních chápe odlišné kvality svých spolužáků Kompetence občanské učitel seznamuje žáky s jejich občanskými právy a povinnostmi učí je respektovat práva, zvyky a odlišné kultury druhých vede žáky k zodpovědnosti za své zdraví a životní prostředí netoleruje vulgární až agresivní chování vůči ostatním vede žáka, aby bral ohled na druhé žák je si vědom práva a povinností svých i ostatních podle svých možností poskytuje pomoc v situacích ohrožujících zdraví a život člověka respektuje a nezneuctívá tradice odlišných kultur respektuje názory ostatních rozpozná postoje postav v literárních dílech, zhodnotí jejich názory a chování Kompetence pracovní učitel vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci dodává dostatek podnětů pro danou práci vyžaduje dodržování vymezených pravidel žák uplatňuje získané vědomosti, dovednosti a návyky v praktickém životě dodržuje předem stanovené podmínky a postupy využívá znalosti a zkušenosti získané 18

19 četbou ke svému rozvoji soustředí se na svou práci ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni Časové a organizační vymezení předmětu: - předmět anglický jazyk je vyučován jako samostatný předmět ve 3., 4., a 5. ročníku - časová dotace 3 hodiny týdně - výuka probíhá ve třídě Vzdělávací obsah předmětu : - získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu - osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a k aktivnímu využití účinné komunikace v cizím jazyce - získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce - porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí - poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších informací o zemích studovaného jazyka a k práci s nimi - pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů. Formy a metody práce: - skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu (písemná ústní), samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály), hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv, krátkodobé projekty Průřezová témata: OSV - rozvoj schopností poznávání - sebepoznávání a sebepojetí - psychohygiena - kreativita SV - poznávání lidí - mezilidské vztahy - komunikace - kooperace a kompetence - řešení problémů a rozhodovací dovednosti MKV- kulturní diference - multikulturalita - princip sociálního smíru a solidarity MDV - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: Kompetence k učení 19

20 Žáci - vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení - propojují získané poznatky do širších celků - poznávají smysl a cíl učení Učitel - vedení žáků k ověřování výsledků - zadávání úkolů, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace Kompetence k řešení problémů Žáci - jsou schopni pochopit problém - umí vyhledat vhodné informace Učitel - kladení vhodných otázek umožnění volného přístupu k informačním zdrojům - Kompetence komunikativní Žáci - komunikují na odpovídající úrovni - umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat Učitel - vedení žáků k výstižnému a souvislému projevu - vytváření příležitostí pro komunikaci mezi žáky - vedení žáků k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích, Kompetence sociální a personální Žáci - spolupracují ve skupině - se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu - jsou schopni sebekontroly Učitel - hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok - vedení žáků k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti - podněcování žáků k argumentaci Kompetence občanské Žáci - respektují názory ostatních - se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace Učitel - vedení žáků k prezentaci jejich myšlenek a názorů - vedení žáků k diskusi - vedení žáků ke vzájemnému naslouchání si Kompetence pracovní Žáci - jsou schopni efektivně organizovat svou práci Učitel - napomáhání při cestě ke správnému řešení - zohledňování rozdílů ve znalostech a pracovním tempu žáků 20

21 MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni Vzdělávací obsah předmětu Matematika vychází ze vzdělávací oblasti RVP Matematika a její aplikace, která provází celý proces základního vzdělávání na 1. i na 2. stupni a vytváří předpoklady nejen pro další studium, ale i pro úspěšné zvládání každodenních reálných situací. Matematika se v základním vzdělávání orientuje zejména na užití matematických poznatků v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. V základních tematických okruzích si žáci osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění a významové porozumění. Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je konstruují, případně je podle možnosti modelují. Určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás. Prostřednictvím náčrtků a schémat zdokonalují svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních situací. Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou nestandardní aplikační úlohy a problémy, při jejichž řešení je nutné uplatnit logické myšlení. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky. Řešení logických úloh, jejichž obtížnost je závislá na míře rozumové vyspělosti žáků, posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní.žáci se učí využívat např. kalkulátor, měřidla apod. Předmět Matematika je vyučován na 1. stupni v týdenních hodinových dotacích takto: 1. ročník 4 hodiny 2. ročník 5 hodin 3. ročník 5 hodin 4. ročník 5 hodin 5. ročník 5 hodin Matematika se prolíná s ostatními vyučovacími předměty, projevují se zde jednotlivá průřezová témata ( viz učební plány v jednotlivých ročnících). Výuka probíhá v kmenových třídách. Výchovné a vzdělávací strategie, směřující k utváření a rozvoji klíčových kompetencí KOMPETENCE K UČENÍ učitel volí různé metody k dosažení konkrétních výstupů vyuč. předmětu žák operuje s užívanými znaky a termíny využívá matematické poznatky a 21

22 objasňuje žákům smysl a cíle učení vede žáky k řešení úkolů z reálného života a praxe učí žáka vytvářet komplexnější pohled na matematické jevy umožňuje žákům vybírat a využívat vhodné způsoby a metody řešení problémů směřuje žáka k samostatnému pozorování, k porovnávání získaných výsledků, k vyvozování závěrů dovednosti v praktických činnostech rozvíjí si paměť prostřednictvím numerických výpočtů a osvojuje si nezbytné matematické vzorce zvyká si na opravu vlastních chyb a bere si z nich ponaučení zpracovává a používá získané informace i mimo školu chápe nutnost celoživotního učení KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ učitel vede žáka k využívání vlastní zkušenosti a úsudku, k přemýšlení o vhodném způsobu řešení problému upozorňuje žáka, že úloha může mít různé varianty řešení vede žáka k používání osvědčených metod a k jejich aplikaci při řešení podobných příkladů klade důraz na praktické ověřování správnosti řešení problému podporuje u žáka rozvoj schopnosti abstraktního a logického myšlení zařazováním vhodných problémových úkolů podporuje netradiční způsoby řešení úloh žák nebojí se řešení nějakého problému, chápe ho spíše jako výzvu odhaduje výsledek, volí správný postup řešení, zamýšlí se nad výsledkem využívá vlastní zkušenost KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ učitel vede žáky k otevřené a účinné komunikaci, k obhajobě svého názoru vede žáka k porozumění různým typů záznamů matematická symbolika, tabulky, vzorce, grafická znázornění žák používá matematické termíny, znaky a symboly rozumí zadání jednotlivých cvičení vyjadřuje své názory porovnává a hodnotí různé způsoby řešení cvičení, např. při skupinovém vyučování 22

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Příloha č. 1b I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň 5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Charakteristickým znakem vyučování

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat)

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační V předmětu Mediální seminář je realizován

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Informační a komunikační technologie Informatika

Informační a komunikační technologie Informatika Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ Školní vzdělávací program Klíč k poznání je v souladu s dlouhodobou koncepcí vzdělávacích a výchovných cílů školy, včetně zabezpečení výuky

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ Příloha č. 6 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ PRO 1. STUPEŇ jako součást Školního vzdělávacího programu Základní školy a mateřské školy Staré Město, okres Frýdek - Místek, příspěvková organizace POZNEJ

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Škola porozumění a bezpečí,

Škola porozumění a bezpečí, Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Doplňky 2015/2016 Základní škola Bohutín, okres Příbram Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je vyučován v 6. ročníku 1 hodinu týdně v 7. ročníku

Více