ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j / ve znění pozdějších úprav 1

2 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická kategorie nebo profesní skupiny, žák i žákyně, učitel i učitelka atd. Seznam použitých zkratek AJ Anglický jazyk MKV Multikulturní výchova CJ Cizí jazyky MV Mediální výchova ČJ Český jazyk NJ Německý jazyk ČT Čtení OSV Osobnostní a sociální výchova D Dějepis PČ Pracovní činnosti OV Občanská výchova PRV Prvouka EGS Výchova k myšlení v evropských a PŘ Přírodopis globálních souvislostech EV Environmentální výchova PŘV přírodověda F Fyzika SL Sloh HV Hudební výchova TV Tělesná výchova CH Chemie VDO Výchova demokratického občana INF Informatika VL vlastivěda LV Literární výchova VV Výtvarná výchova M Matematika VZ Výchova ke zdraví Z zeměpis 2

3 1) Identifikační údaje: Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever, p.o. Adresa školy: Kozojedy 1 IZO REDIZO IČO Ředitel školy: Mgr. Vladimír Hirt Kontakty: - telefon: mail: web: Zřizovatel: Obec Kozojedy Adresa: Kozojedy 100 Kontakty: - telefon: (235) fax: mail: Platnost dokumentu: od ŠVP byl schválen Školskou radou dne Mgr. Vladimír Hirt ředitel školy razítko školy 3

4 2) Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Školu tvoří dvě budovy, které se nacházejí v hezkém prostředí v klidové části na okraji obce. Základní škola Kozojedy je úplná škola s devíti postupnými ročníky a kapacitou 250 žáků. V současné době jsou ročníky na I. stupni spojovány (trojtřídka) z důvodu malého počtu žáků. Vzhledem k poloze v méně zalidněné oblasti a horší dopravní obslužnosti je škola spádovou pro děti přibližně ze 14 okolních obcí. Dojíždějící děti tvoří zhruba polovinu všech žáků školy. Vybavení školy Materiální a technické Škola je dobře vybavena učebnicemi a dalšími výukovými materiály. Učební pomůcky jsou inovovány dle finančních možností zřizovatele. Ve škole je poloodborná učebna pro výuku fyziky a chemie, počítačová síť s připojením na internet (počítačová učebna se 13 počítači, ředitelna, sborovna 1. i 2.stupně, vedoucí učitelka MŠ a vedoucí ŠJ). Škola disponuje třemi interaktivními tabulemi a bezdrátovým internetovým připojením v obou budovách. Vyučující mají k dispozici 4 notebooky, počítače s tiskárnou a multifunkčním zařízením ve sborovnách a dvě kopírky. K pracovním činnostem jsou využívány školní dílna a pozemek se skleníkem a fóliovníkem. Tělesná výchova probíhá v sále kulturního domu a na hřišti TJ Sokol Kozojedy, kde je i hřiště na odbíjenou, doskočiště pro skok daleký a konstrukce pro šplh. Prostorové Školu tvoří dvě budovy, zvlášť pro 1. a 2. stupeň. V budově 1. stupně je umístěna školní družina se žákovskou knihovnou. Družina využívá i dětskou zahradu, vytvořenou z části školního pozemku. Školní jídelna se nachází v samostatné budově. Hygienické Režim vyučování je nastaven s ohledem na věk žáků a dopravní obslužnost, protože asi polovina dětí dojíždí. Žáci 1. stupně využívají k odpočinku školní družinu. Starší žáci mají možnost trávit volný čas v počítačové učebně. Obě školní budovy jsou vybaveny nově rekonstruovaným sociálním zařízením, stejně jako šatny v tělocvičně. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel, 9 vyučujících a vychovatelka školní družiny. Věkově jsou zastoupeny všechny kategorie. Vzhledem k velikosti školy není aprobovanost stoprocentní. Na 1. stupni vedou třídy učitelky aprobované, ale část výuky přebírají vyučující s aprobací pro 2. stupeň. Na 2. stupni je aprobovaně pokryta výuka hlavních předmětů český jazyk, dějepis, matematika, německý jazyk, dále přírodopis, chemie, zeměpis a občanská výchova. Chybí aprobovaní učitelé především pro výchovy. Většina vyučujících pracuje na svém odborném růstu a zúčastňuje se různých forem dalšího vzdělávání. Funkci výchovného poradce, metodika primární prevence a koordinátora ICT vykonávají pověření pedagogové. 4

5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Základní informace o škole (organizační záležitosti, školní řád, rozvrh, termíny prázdnin ) mohou rodiče nalézt na internetových stránkách školy. O výsledcích vzdělávání žáků jsou informování pravidelně na třídních schůzkách, případně individuálně kdykoliv během školního roku ať z jejich vlastního podnětu či vyučujících. Od 1. ledna 2006 funguje školská rada, která podle svých kompetencí napomáhá zlepšování podmínek pro výuku a řešení některých problémů. Škola spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou Plzeň-sever při přijímání žáků ke školní docházce, při specifických poruchách učení a v případech zařazování integrovaných žáků. V oblasti zájmové činnosti spolupracujeme s místní tělovýchovnou jednotou (kopaná, florbal, aerobik, cvičení pro mladší děti) a Mysliveckým sdružením (Myslivecký kroužek). V poslední době jsme více v kontaktu s Odborem sociálních věcí v Kralovicích. Škola se dlouhodobě aktivně účastní projektu RECYKLOHRANÍ, který je zaměřen na environmentální a ekologickou výchovu. Vzhledem k tomu, že jsme malá venkovská škola, nejsme zapojeni do žádných mezinárodních projektů. 5

6 3) Charakteristika ŠVP Zaměření školy (pojetí ŠVP, hlavní a dílčí cíle) Oblast vzdělávací poskytovat kvalitní základní vzdělání žáků s důrazem na aktivní dovednosti žáků, komunikační schopnosti a samostatnost při řešení problémů, rozvíjet tvořivé myšlení a logické uvažování, pochopení nutnosti stálého vzdělávání se, a naučit žáky učit se (strategie učení). Specializace nebo zaměření školy není možné vzhledem k aprobovanosti a velikosti školy. Důraz je kladen na přípravu žáků k dalšímu studiu, dobrá vybavenost umožňuje posílit vyučovací předmět informatika a výuku psaní na PC klávesnici. Průřezové téma MV je zpracováno jako samostatný předmět (jeho význam v budoucnu poroste učí žáka kritickému myšlení, orientovat se v záplavě informací a chrání ho proti zavádějící reklamě). Doplnění předmětu český jazyk o dětskou literaturu na 1.stupni by mělo žáka přivést k většímu zájmu o knihy, rozvíjet jejich slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti. Vyučovací předměty vlastivěda a přírodověda byly doplněny o Projekty, určené žákům 4. a 5. ročníku, umožňují prakticky aplikovat poznatky z ostatních vyučovacích předmětů a rozšířit poznání o další oblasti, jež jsou vhodné a potřebné. Oblast výchovná vést žáky k toleranci a ohleduplnosti, pozitivním postojům, odpovědnosti, plnění vlastních povinností, k respektování práv ostatních, spolupráci, osvojování obecně uznávaných životních a mravních hodnot, pravidel společenského chování, rozvíjet estetické cítění. Výchovné a vzdělávací strategie (strategie naplňování klíčových kompetencí,..) Učíme žáky osvojit si strategii učení a motivujeme je k pochopení nezbytnosti celoživotního učení tvořivě myslet, logicky uvažovat a řešit problémy všestranně a účinně komunikovat projevovat se jako svobodná a zodpovědná osobnost projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví Vedeme žáky ke spolupráci a respektování práce a úspěchů vlastní i druhých toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem poznání svých možností,životní a profesní orientace Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami U žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami spolupracujeme s pedagogicko psychologickou poradnou. Žáky, kteří mají obtíže v učení nebo vykazují výrazné poruchy v chování, posíláme po dohodě s rodiči na vyšetření. Učitelé pak s žákem pracují podle doporučení pedagogickopsychologické poradny. V případě integrovaného žáka je vypracován individuální vzdělávací plán, v němž jsou zohledněny možnosti dítěte a upraveny metody a formy práce. (Konkrétní 6

7 pedagogická opatření redukce obsahu a rozsahu učiva, formy výuky a hodnocení, individuální přístup a tempo). Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Žákům mimořádně nadaným zadává vyučující náročnější úkoly, samostatné práce směřující k rozšiřování základního učiva v předmětech, kde žák projevu nadání. Tito žáci jsou pověřováni vedením v případech skupinové práce a pomáhají méně nadaným spolužákům. 7

8 Začlenění průřezových témat PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 1.stupeň Osobnostní a sociální Integrace do předmětu výchova 1. Osobnostní rozvoj 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník a) Rozvoj schopností a -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty poznávání b) Sebepoznávání a sebepojetí ČJ, PRV, HV, VV, TV, PČ ČJ, PRV, HV, VV, TV, PČ ČJ, AJ, PRV, HV, VV, TV, PČ ČJ,,AJ, PRV, HV, VV, TV, PČ ČJ, AJ, PRV, HV, VV, TV, PČ c) Seberegulace a sebeorganizace -částečně všechny předměty -částečně všechny předměty -částečně všechny předměty -částečně všechny předměty -částečně všechny předměty d) Psychohygiena ČJ, TV, VV, PČ, HV ČJ, TV, VV, PČ, HV ČJ, AJ, PRV, TV, VV, PČ, HV ČJ,AJ, TV, VV, PČ, HV ČJ, AJ, TV, VV, PČ, HV e) Kreativita -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty 2. Sociální rozvoj a) Poznávání lidí ČJ, PRV, HV, VV ČJ, PRV, HV, VV, ČJ, AJ, PRV, HV, CJ. AJ, VL, HV, VV CJ,AJ, VL, HV, VV VV, b) Mezilidské vztahy -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty c) Komunikace CJ,, HV, VV CJ,, HV, VV CJ,, AJ, HV, VV CJ, AJ, HV, VV CJ, AJ, HV, VV d) Kooperace a kompetence -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty, -všechny předměty, 3. Morální rozvoj a) Řešení problémů a rozhodovací dovednosti b) Hodnoty, postoje, praktická etika Výchova demokratického občana CJ, M, PRV, HV, CJ, M, PRV, HV, CJ, AJ, M, PRV, CJ, AJ, M, PŘV, CJ, AJ, M, PŘV, VV, PČ VV, PČ HV, VV, PČ HV, VV, PČ HV, VV, PČ PRV,ČJ PRV, ČJ PRV, ČJ ČJ, VL ČJ, VL 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 8

9 a) Občanská společnost a PRV ČJ, PRV ČJ, PRV ČJ, VL ČJ, VL škola b) Občan a občanská práva ČJ, PRV ČJ, PRV ČJ, PRV ČJ, VL ČJ, VL c) Formy participace občanů PRV PRV PRV VL VL v politickém životě d) Principy demokracie jako VL VL formy vlády a způsobu rozhodování Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a) Evropa a svět nás zajímá VL VL, INF b) Objevujeme Evropu a VL VL, INF svět c) Jsme Evropané VL VL, INF Multikulturní výchova a) Kulturní diference CJ, PRV CJ, PRV CJ, AJ, PRV CJ, AJ CJ, AJ b) Lidské vztahy -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty c) Multikulturalita AJ AJ AJ d) Princip sociálního smíru a solidarity -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty -všechny předměty 9

10 Enviromentální výchova 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník a) Ekosystémy CJ, M, PRV, VV CJ, M, PRV, VV ČJ, PRV, VV CJ, PŘ, VV CJ, PŘ, VV, b) Základní podmínky života c) Lidské aktivity a životní prostředí d) Vztah člověka k prostředí Mediální výchova a) Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení b) Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality c) Stavba mediálních sdělení d) Vnímání autora mediálních sdělení e) Fungování a vliv médií ve společnosti f) Tvorba mediálních sdělení PRV, PČ PRV, PČ CJ, PRV, PČ CJ, PŘ, VV, CJ, VV, CJ, PRV, VV, PČ CJ, PRV, VV, PČ CJ, PRV, VV, PČ CJ, PRV, VV, PČ, CJ, PRV, VV, PČ, PŘ, VL PŘ, VL CJ, PRV, VV, PČ CJ, PRV, VV, PČ CJ, PRV, VV, PČ CJ, PŘ, VV, PČ, PŘ, VV, CJ,, HV CJ, HV, CJ, AJ, HV CJ,AJ, HV CJ, AJ, HV CJ CJ, CJ, CJ CJ CJ CJ, CJ, CJ, CJ,, INF ČJ, HV ČJ, HV ČJ, HV ČJ, HV ČJ, HV ČJ, ČJ, ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ, INF 10

11 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 2.stupeň Osobnostní a sociální Integrace do předmětu výchova 1. Osobnostní rozvoj 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník a) Rozvoj schopností a poznávání Z, M, HV, AJ, PŘ, F, VH, D, NJ, ČJ, OV Z, M, HV, AJ, PČ, PŘ, F, VZ, D, NJ, ČJ, OV Z, M, HV, AJ, PČ, PŘ, F, VZ, CH, NJ, ČJ, OV Z, M, HV, AJ, PČ, PŘ, F, CH, NJ, ČJ, D, OV b) Sebepoznávání a sebepojetí VZ, OV VZ, TČ, OV VZ, TČ, OV PČ, OV c) Seberegulace a sebeorganizace Z, M, HV, PČ, PŘ, F, ČJ, D, OV Z, M, HV, PČ, PŘ, F, OV Z, M, HV, PČ, PŘ, F, CH, D, OV Z, M, HV, PČ, PŘ, F, CH, D, OV d) Psychohygiena OV, OV, OV HV, OV e) Kreativita Z, M, ČJ, OV Z, M, HV, PČ, ČJ, OV Z, M, HV, PČ, ČJ, OV Z, M, HV, PČ, ČJ, OV 2. Sociální rozvoj a) Poznávání lidí Z, M, HV, PŘ, F, VZ, Z, M, HV, PŘ, F, VZ, Z, M, HV, PŘ, F, VZ, Z, M, HV, PŘ, F, OV ČJ, OV OV OV b) Mezilidské vztahy Z, M, AJ, PŘ, F, VZ, ČJ, Z, M, AJ, VZ, OV Z, M, AJ, VZ, OV Z, M, AJ, OV OV c) Komunikace AJ, VZ, NJ, ČJ, OV AJ, VZ, NJ, ČJ, OV AJ, VZ, NJ, ČJ, OV AJ, NJ, ČJ, OV d) Kooperace a kompetence Z, M PŘ, F, VZ, OV Z, M, PŘ, F, VZ, OV Z, M, PŘ, F, CH, VZ, Z, M, PŘ, F, CH, OV 3. Morální rozvoj a) Řešení problémů a rozhodovací dovednosti b) Hodnoty, postoje, praktická Z, M, PŘ, F, OV Z, M, PŘ, F, OV Z, M, PŘ, F, CH, OV Z, M, PČ, PŘ, F, CH, OV Z, M, OV Z, M, OV Z, M, OV Z, M, OV etika Výchova demokratického občana a) Občanská společnost a škola Z, VZ, OV VZ, OV Z, VZ, OV Z, OV b) Občan a občanská práva OV OV OV OV c) Formy participace občanů v politickém životě d) Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování D, OV D, OV OV Z, OV D, OV D, OV Z, D, OV Z, D, OV OV 11

12 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a) Evropa a svět nás zajímá Z, AJ, PŘ, NJ, OV Z, M, AJ, PŘ, NJ, DO, Z, AJ, PŘ, NJ, OV M, AJ, PŘ, NJ, OV OV b) Objevujeme Evropu a svět ČJ Z, D, OV Z, OV Z, OV c) Jsme Evropané ČJ, OV Z, OV Z, OV Z, OV Multikulturní výchova a) Kulturní diference HV, AJ, VZ, OV Z, HV, AJ, VZ Z, HV, AJ, VZ Z, HV, AJ b) Lidské vztahy VZ, ČJ, OV VZ, OV Z, VZ, OV Z, OV c) Multikulturalita AJ, NJ, ČJ AJ, NJ Z, AJ, NJ Z, AJ, NJ, OV d) Princip sociálního smíru a Z solidarity Enviromentální výchova a) Ekosystémy Z, PŘ Z, PŘ Z, PŘ Z, PŘ b) Základní podmínky života Z, PŘ M, PŘ Z, PŘ, CH Z, PŘ, CH c) Lidské aktivity a životní Z, VZ Z, M, VZ Z, PŘ, VZ Z, M, CH, PŘ, OV prostředí d) Vztah člověka k prostředí Z, PČ, PŘ, VZ Z, M, PČ, PŘ, VZ, OV Z, PČ, PŘ, CH, VZ, OV Z, M, PČ, PŘ, CH Mediální výchova a) Kritické čtení a vnímání AJ AJ AJ AJ mediálních sdělení b) Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality c) Stavba mediálních sdělení d) Vnímání autora mediálních HV, AJ HV, AJ HV, AJ HV, AJ sdělení e) Fungování a vliv médií ve společnosti f) Tvorba mediálních sdělení g) Práce v realizačním týmu 12

13 4) Učební plán Poznámky k učebnímu plánu Výuka je realizována převážně formou klasických vyučovacích hodin, některá témata jsou realizována formou projektů nebo exkurzí (výjezdů) a blokového vyučování. Při výuce některých předmětů provádíme spojování dvou a více ročníků, nebo rozdělení chlapci dívky. Jedná se převážně o výchovy - tělesná, výtvarná, pracovní činnosti. Důvodem je nízký počet žáků v jednom ročníku. Výuka v některých předmětech - VL, PŘ, ČJ, VV, PČ, TV - probíhá pod vedením dvou pedagogických pracovníků, kteří si písemně stanovili pravidla hodnocení žáků (viz kapitola Hodnocení žáků). 13

14 UČEBNÍ PLÁN 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLASTI VZDĚLÁVACÍ OBORY PŘEDMĚTY 1. stupeň minimum jazyk a jazyková komunikace český jazyk a literatura český jazyk anglický jazyk anglický jazyk matematika a její aplikace matematika matematika informační a komunikační technologie informatika informatika prvouka prvouka člověk a jeho svět přírodověda přírodověda vlastivěda vlastivěda umění a kultura hudební výchova hudební výchova výtvarná výchova výtvarná výchova člověk a zdraví tělesná výchova tělesná výchova člověk a svět práce pracovní činnosti pracovní činnosti celková povinná dotace minimální dotace pro ročník

15 UČEBNÍ PLÁN 2. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLASTI VZDĚLÁVACÍ OBORY PŘEDMĚTY 2. stupeň minimum jazyk a jazyková komunikace český jazyk a literatura český jazyk cizí jazyky anglický jazyk německý jazyk/konverzace v anglickém jazyce mediální výchova mediální výchova 1 1 matematika a její aplikace matematika matematika informační a komunikační technologie člověk a společnost člověk a příroda umění a kultura člověk a zdraví informatika informatika dějepis dějepis občanská výchova občanská výchova fyzika fyzika chemie chemie přírodopis přírodopis zeměpis zeměpis hudební výchova hudební výchova výtvarná výchova výtvarná výchova výchova ke zdraví výchova ke zdraví tělesná výchova tělesná výchova člověk a svět práce pracovní činnosti pracovní činnosti disponibilní časová dotace 24 0 průřezová témata P celková povinná dotace minimální dotace pro ročník

16 CHARAKTERISTIKY PŘEDMĚTŮ 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Cílem tohoto vyučovacího předmětu je vést žáka k osvojení mateřského jazyka, k rozvoji znalostí a dovedností vedoucích k vnímání a porozumění jazykových sdělení a k uplatnění těchto znalostí v mezilidské komunikaci v písemné či ústní formě. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vzdělávacího předmětu má komplexní ráz, přesto je rozdělen na: Jazykovou výchovu a sloh, Psaní, Čtení, Literární výchovu a Dětskou literaturu. Jazyková výchova a sloh učí žáky vnímat a rozumět různým jazykovým sdělením. Žáci si osvojují vědomosti, dovednosti a návyky, potřebné ke spisovnému užívání českého jazyka. Analyzují potřebné informace a dále je využívají. Seznamují se se základními slohovými styly. Psaní směřuje k uplatnění osvojených základních pravopisných jevů v písemné komunikaci, ke kultivované formě písma a ke schopnosti kontroly svého písemného projevu. Čtení, literární výchova a Dětská literatura vedou žáky k seznámení se základními druhy literatury a literárními pojmy, ilustracemi a ilustrátory, přivádí žáka k většímu zájmu o dětskou knihu, aby efektivněji trávil volný čas. Žáci získávají a osvojují si základní čtenářské návyky, učí se vnímat obsah, porozumět mu a vytvářet si vlastní názor na přečtený text, reprodukovat a dramatizovat jej. Vyučovacímu předmětu Český je na 1. stupni ZŠ týdně věnováno: 1. ročník 9 vyučovacích hodin 2. ročník 10 vyučovacích hodin 3. ročník 10 vyučovacích hodin 4. ročník 7 vyučovacích hodin 5. ročník 7 vyučovacích hodin Dětská literatura je zařazena do 2. a 3. ročníku 1 hodinu týdně. V učebním plánu byla tato dvouhodinová dotace převzata z disponibilních hodin. V těchto vyučovacích hodinách se žáci podělí o své dojmy a pocity z četby ve škole i z domácí četby. Donesou knihu, která je doma zaujala. Prostor dostanou i různé dětské časopisy. Český jazyk se prolíná s ostatními vyučovacími předměty a projevují se zde průřezová témata (viz. Učební plány v jednotlivých ročnících). Výuka probíhá v budově školy, je doplněna o filmová a divadelní představení mimo školu a exkurze ve školní či obecní knihovně. 16

17 Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvoji klíčových kompetencí Kompetence k učení učitel volí různé metody k dosažení konkrétních výstupů vyučovacího předmětu objasňuje žákům smysl a cíle učení vede žáky k postupnému osvojování jazyka a k ovládání jazykových jevů podněcuje v žácích zájem o získávání dalších informací, rozšiřování vlastního obzoru a vyhledávání rozličných liter. zaměření vede žáka k samostatnému získávání informací z různých zdrojů učí žáka pracovat s jazykovými a literárními prameny a s texty různého zaměření vede žáka k individuálnímu prožitku slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emociálního a estetického vnímání žák vyhledává, zpracovává a používá získané informace mimo školu kultivovaně se vyjadřuje je kritický ke svému písemnému projevu, volí vhodnou nápravu dokáže vyjádřit své pocity z přečteného textu hodnotí vlastnosti postav všímá si propojení ilustrace a textu zvládne zpaměti krátké veršované texty Kompetence k řešení problémů učitel nabízí vhodné metody vedoucí k řešení jednotlivých problémů sleduje a hodnotí žákův pokrok předkládá žákům dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů žák zhodnotí problém, navrhne a logicky zdůvodní způsob jeho řešení využívá vlastní úsudek a zkušenost hledají spojitost mezi vlastním čtenářským zážitkem a životními zkušenostmi Kompetence komunikativní učitel vede žáky k umění vyjadřovat se v písemném a ústním projevu, v různých formách komunikace učí žáky naslouchat druhým lidem žák otevřeně vyjadřuje svůj názor a myšlenky, dokládané logickým vysvětlením využívá ke komunikaci s okolím 17

18 seznamuje žáky s různými informacemi a komunikačními prostředky zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat zajímá se o názory žáků různé komunikační prostředky dokáže vyjádřit svůj názor, vhodně ho obhájí, toleruje názor druhých Kompetence sociální a personální učitel nenásilně začleňuje žáky se spec. poruchami učení do třídního kolektivu učí žáky kooperaci a skupinové práce, zodpovědnosti za práci jednotlivce i skupiny zapojuje do řešení daného problému všechny členy skupiny na chování a vlastnostech postav z literárních děl upozorňuje a nabádá žáky k dodržování pravidel slušného chování umožní každému žákovi prožít úspěch žák žáci se zapojují do skupinové práce přebírají zodpovědnost za svěřenou roli a kriticky hodnotí výslednou práci vzájemně se respektují ve skupině vzájemně spolupracují, respektují názory jiných zhodnotí svoji práci a práci ostatních chápe odlišné kvality svých spolužáků Kompetence občanské učitel seznamuje žáky s jejich občanskými právy a povinnostmi učí je respektovat práva, zvyky a odlišné kultury druhých vede žáky k zodpovědnosti za své zdraví a životní prostředí netoleruje vulgární až agresivní chování vůči ostatním vede žáka, aby bral ohled na druhé žák je si vědom práva a povinností svých i ostatních podle svých možností poskytuje pomoc v situacích ohrožujících zdraví a život člověka respektuje a nezneuctívá tradice odlišných kultur respektuje názory ostatních rozpozná postoje postav v literárních dílech, zhodnotí jejich názory a chování Kompetence pracovní učitel vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci dodává dostatek podnětů pro danou práci vyžaduje dodržování vymezených pravidel žák uplatňuje získané vědomosti, dovednosti a návyky v praktickém životě dodržuje předem stanovené podmínky a postupy využívá znalosti a zkušenosti získané 18

19 četbou ke svému rozvoji soustředí se na svou práci ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni Časové a organizační vymezení předmětu: - předmět anglický jazyk je vyučován jako samostatný předmět ve 3., 4., a 5. ročníku - časová dotace 3 hodiny týdně - výuka probíhá ve třídě Vzdělávací obsah předmětu : - získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu - osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a k aktivnímu využití účinné komunikace v cizím jazyce - získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce - porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí - poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších informací o zemích studovaného jazyka a k práci s nimi - pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů. Formy a metody práce: - skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu (písemná ústní), samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály), hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv, krátkodobé projekty Průřezová témata: OSV - rozvoj schopností poznávání - sebepoznávání a sebepojetí - psychohygiena - kreativita SV - poznávání lidí - mezilidské vztahy - komunikace - kooperace a kompetence - řešení problémů a rozhodovací dovednosti MKV- kulturní diference - multikulturalita - princip sociálního smíru a solidarity MDV - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: Kompetence k učení 19

20 Žáci - vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení - propojují získané poznatky do širších celků - poznávají smysl a cíl učení Učitel - vedení žáků k ověřování výsledků - zadávání úkolů, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace Kompetence k řešení problémů Žáci - jsou schopni pochopit problém - umí vyhledat vhodné informace Učitel - kladení vhodných otázek umožnění volného přístupu k informačním zdrojům - Kompetence komunikativní Žáci - komunikují na odpovídající úrovni - umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat Učitel - vedení žáků k výstižnému a souvislému projevu - vytváření příležitostí pro komunikaci mezi žáky - vedení žáků k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích, Kompetence sociální a personální Žáci - spolupracují ve skupině - se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu - jsou schopni sebekontroly Učitel - hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok - vedení žáků k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti - podněcování žáků k argumentaci Kompetence občanské Žáci - respektují názory ostatních - se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace Učitel - vedení žáků k prezentaci jejich myšlenek a názorů - vedení žáků k diskusi - vedení žáků ke vzájemnému naslouchání si Kompetence pracovní Žáci - jsou schopni efektivně organizovat svou práci Učitel - napomáhání při cestě ke správnému řešení - zohledňování rozdílů ve znalostech a pracovním tempu žáků 20

21 MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni Vzdělávací obsah předmětu Matematika vychází ze vzdělávací oblasti RVP Matematika a její aplikace, která provází celý proces základního vzdělávání na 1. i na 2. stupni a vytváří předpoklady nejen pro další studium, ale i pro úspěšné zvládání každodenních reálných situací. Matematika se v základním vzdělávání orientuje zejména na užití matematických poznatků v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. V základních tematických okruzích si žáci osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění a významové porozumění. Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je konstruují, případně je podle možnosti modelují. Určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás. Prostřednictvím náčrtků a schémat zdokonalují svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních situací. Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou nestandardní aplikační úlohy a problémy, při jejichž řešení je nutné uplatnit logické myšlení. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky. Řešení logických úloh, jejichž obtížnost je závislá na míře rozumové vyspělosti žáků, posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní.žáci se učí využívat např. kalkulátor, měřidla apod. Předmět Matematika je vyučován na 1. stupni v týdenních hodinových dotacích takto: 1. ročník 4 hodiny 2. ročník 5 hodin 3. ročník 5 hodin 4. ročník 5 hodin 5. ročník 5 hodin Matematika se prolíná s ostatními vyučovacími předměty, projevují se zde jednotlivá průřezová témata ( viz učební plány v jednotlivých ročnících). Výuka probíhá v kmenových třídách. Výchovné a vzdělávací strategie, směřující k utváření a rozvoji klíčových kompetencí KOMPETENCE K UČENÍ učitel volí různé metody k dosažení konkrétních výstupů vyuč. předmětu žák operuje s užívanými znaky a termíny využívá matematické poznatky a 21

22 objasňuje žákům smysl a cíle učení vede žáky k řešení úkolů z reálného života a praxe učí žáka vytvářet komplexnější pohled na matematické jevy umožňuje žákům vybírat a využívat vhodné způsoby a metody řešení problémů směřuje žáka k samostatnému pozorování, k porovnávání získaných výsledků, k vyvozování závěrů dovednosti v praktických činnostech rozvíjí si paměť prostřednictvím numerických výpočtů a osvojuje si nezbytné matematické vzorce zvyká si na opravu vlastních chyb a bere si z nich ponaučení zpracovává a používá získané informace i mimo školu chápe nutnost celoživotního učení KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ učitel vede žáka k využívání vlastní zkušenosti a úsudku, k přemýšlení o vhodném způsobu řešení problému upozorňuje žáka, že úloha může mít různé varianty řešení vede žáka k používání osvědčených metod a k jejich aplikaci při řešení podobných příkladů klade důraz na praktické ověřování správnosti řešení problému podporuje u žáka rozvoj schopnosti abstraktního a logického myšlení zařazováním vhodných problémových úkolů podporuje netradiční způsoby řešení úloh žák nebojí se řešení nějakého problému, chápe ho spíše jako výzvu odhaduje výsledek, volí správný postup řešení, zamýšlí se nad výsledkem využívá vlastní zkušenost KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ učitel vede žáky k otevřené a účinné komunikaci, k obhajobě svého názoru vede žáka k porozumění různým typů záznamů matematická symbolika, tabulky, vzorce, grafická znázornění žák používá matematické termíny, znaky a symboly rozumí zadání jednotlivých cvičení vyjadřuje své názory porovnává a hodnotí různé způsoby řešení cvičení, např. při skupinovém vyučování 22

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Vzdělávací obsahy, ze kterých je vyučovací předmět utvořen MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Vzdělávání klade důraz na důkladné

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Vztahy v kolektivu Žák: udržuje kamarádské vztahy se spolužáky - spolužáci, kamarádi Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace MULTIKULTURNÍ Lidské vztahy Etnický

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně.

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně. 1.1 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Vychází z provedené analýzy dotazníkového šetření mezi rodiči, učiteli a žáky. Je zaměřen na základní dovednosti a znalosti potřebné pro život s ohledem na umístění

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 5.1.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu přispívá k chápání a objevování skutečností,poskytuje jazykový základ pro komunikaci ů v rámci Evropy a světa,snižuje

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VE 4. 5. ROČNÍKU Vyučovací oblast Jazyk a jazyková komunikace má v 4.-5. ročníku časovou dotaci 7 vyučovacích hodin týdně, z toho 4 hodiny jazykové výchovy,

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika předmětu

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy ČESKÝ JAZYK JINAK - Předmět se bude vyučovat pouze v 9.ročníku ve školním roce 2013/14 (po té bude předmět zrušen, byl nabízen jako ekvivalent k druhému cizímu jazyku) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více